Garmin | Oregon® 450 | User manual | Garmin Oregon® 450 brugervejledning

Garmin Oregon® 450 brugervejledning
OREGON -serien
®
450, 450t, 550, 550t
brugervejledning
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (udenfor
Storbritannien)
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax + 886 2 2642 9099
Alle rettigheder forbeholdes. Med mindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken
helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie
uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse
til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til
visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske
eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at
enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller
forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og
forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere
oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, Oregon®, og BlueChart® g2 er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Geocaching 4-box-logoet og Wherigo-logoet er registrerede varemærker tilhørende Groundspeak Inc. i USA og
andre lande. Anvendt med tilladelse. Applikationen Wherigo er beskyttet i henhold til patentnummer 6.691.032
samt anmeldte patenter i USA og resten af verden. Windows®
er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande. Mac® OS er et registreret varemærke
tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke
tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber.
Introduktion
Introduktion
 Advarsel
Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler
og andre vigtige oplysninger.
Denne vejledning indeholder
instruktioner til brug af følgende
produkter:
• Oregon® 450 og 450t
• Oregon 550 og 550t
Tip og genveje
• Tryk på
eller
for at rulle
og se flere valg.
• Tryk på
for at gå tilbage til det
foregående skærmbillede.
• Tryk på
for at gå tilbage til
hovedmenuen.
• Tryk på
eller
på siden
Kort for at zoome ind eller ud.
Brugervejledning til Oregon-serien
Generelt om
brugervejledningen
Når du bliver bedt om at “trykke” på
noget, skal du bruge en finger til at
berøre elementet på skærmen.
Små pile (>) i teksten indikerer, at du
skal trykke på en række elementer i
rækkefølge. Hvis du f.eks. ser “Tryk på
Find > Spor”, skal du trykke på Find
på skærmen og trykke på Spor.
Produktregistrering
Hjælp os med at give dig bedre
support ved at gennemføre vores
onlineregistrering i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Opbevar
den originale købskvittering, eller
en kopi af den, på et sikkert sted.
i
Introduktion
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport,
hvis du har spørgsmål omkring brugen
af din Oregon. Hvis du befinder dig i
USA, skal du gå til www.garmin
.com/support eller kontakte Garmin
USA på telefon (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
I Europa skal du gå til www.garmin
.com/support og klikke på Contact
Support for at få support i det land,
hvor du bor, eller du kan kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Hvis du skal bruge serienummeret
på din Oregon, kan du finde det i
batterirummet. Fjern batterierne som
vist på side 2.
ii
Valgfrit tilbehør
Hvis du vil have vist en liste over
tilgængeligt tilbehør og kort, skal
du gå til Garmins websted på
http://buy.garmin.com.
Vedligeholdelse af
Oregon
Rengøring af kabinettet
Brug en klud fugtet med en
mild rengøringsmiddelopløsning,
og tør det derefter af. Undgå
rengøringsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af skærmen
Brug en blød, ren og fnugfri klud. Brug
vand, isopropylalkohol eller brillerens.
Fugt kluden med væsken, og tør
forsigtigt skærmen af.
Rengøring af kameralinsen
Rengør kun linsen efter behov.
Brug en blød klud. Fugt kluden med
linserengøringsvæske, og tør derefter
linsen af.
Brugervejledning til Oregon-serien
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Introduktion..............................i
Tip og genveje................................ i
Generelt om brugervejledningen.... i
Produktregistrering......................... i
Kontakt Garmin..............................ii
Valgfrit tilbehør................................ii
Vedligeholdelse af Oregon.............ii
Sådan kommer du i gang.......1
Batterioplysninger.......................... 2
Sådan tænder/slukker du for
Oregon........................................ 2
Justering af niveauet af
baggrundslys.............................. 3
Søgning efter
GPS-satellitsignaler.................... 3
Låsning af skærmen...................... 3
Grundlæggende
navigation................................4
Åbning af programmer fra
hovedmenuen............................. 4
Oprettelse af waypoints................. 4
Brugervejledning til Oregon-serien
Navigation til en destination.......... 5
Afbrydelse af navigation................ 7
Brug af kortet . .............................. 7
Pejlings- og kursmarkører........... 11
Håndtering af waypoints,
ruter og spor.........................13
Redigering af waypoints.............. 13
Oprettelse af ruter....................... 14
Visning af gemte ruter................. 14
Redigering og sletning af ruter.... 14
Visning af den aktive rute............ 15
Håndtering af spor....................... 15
Ekstra værktøjer...................17
Højde plot.................................... 17
Trådløs deling af oplysninger...... 18
Brug af kameraet......................... 19
Visning af billeder........................ 20
Beregning af størrelsen på et
område...................................... 20
Tripcomputer............................... 21
Andre værktøjer........................... 21
Overvågning af
satellitmodtagelse..................... 22
iii
Indholdsfortegnelse
GPS-spil................................23
Geo-skattejagter.......................... 23
Wherigo™ .................................... 23
Tilpasning af Oregon............24
Ændring af profil.......................... 24
Opsætning af profiler................... 24
Brug af Systemopsætning........... 25
Tilpasning af displayet................. 26
Opsætning af kort........................ 26
Opsætning af spor....................... 27
Tilpasning af hovedmenuen........ 28
Opsætning af ruter...................... 28
Ændring af kameraindstillinger.... 29
Ændring af marineindstillinger..... 29
Ændring af tidsindstillinger.......... 30
Ændring af måleenhed................ 30
Positionsformat............................ 31
Ændring af kompas..................... 31
Opsætning af højdemåler............ 32
Parring af Oregon........................ 33
Nulstil enheden............................ 34
Visning af Oregon-oplysninger.... 34
iv
Appendiks.............................35
Specifikationer............................. 35
Brug af demofunktion.................. 36
Tilslutning af Oregon til en
computer................................... 37
Installation af et
microSD-kort............................. 37
Overførsel af filer til din
computer................................... 38
Indlæsning og sletning af filer...... 39
Optimering af batteriets levetid.... 39
Gendannelse af
fabriksindstillingerne................. 40
Montering af karabinhage............ 41
Kalibrering af
berøringsskærmen.................... 41
Softwarelicensaftale.................... 42
Indeks....................................43
Brugervejledning til Oregon-serien
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Tænd/sluk-knap
Kameralinse
(550 og
550t)
Batteridæ­
ksel
Berøringsskærm
Monterings­
ryg
Smæklås
Mini-USB-stik
(under vejrhætte)
Brugervejledning til Oregon-serien
1
Sådan kommer du i gang
Batterioplysninger
Oregon bruger to AA-batterier. Brug
alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier.
Opladte NiMH- eller litiumbatterier
giver de bedste resultater. Det
anbefales ikke at bruge alkalinebatterier til Oregon 550-enheder,
når kamerafunktionen anvendes.
Sådan installerer du batterierne:
1. Løft smæklåsen, og fjern
batteridækslet.
Batteridæksel
Smæklås
Sådan vælger du batteritype:
1. Tryk på Opsætning > System >
Batteritype.
2. Tryk på Alkaline, Litium eller
Genopladeligt NiMH.
Langtidsopbevaring
Tag batterierne ud, hvis du planlægger
ikke at bruge Oregon i flere måneder.
Gemte data mistes ikke, når batterierne
tages ud.
Sådan tænder/slukker du
for Oregon
1. Tryk på
for at tænde Oregon.
2. Tryk på , og hold den nede for at
slukke Oregon.
Vejrhætte
2. Isæt batterierne, så de vender
rigtigt.
3. Sæt batteridækslet på plads, og luk
smæklåsen.
2
Brugervejledning til Oregon-serien
Sådan kommer du i gang
Justering af niveauet af
baggrundslys
1. Når Oregon er tændt, skal du trykke
kort på .
Søgning efter
GPS-satellitsignaler
Før Oregon kan finde din aktuelle
position og navigere en rute, skal
du finde GPS-signaler.
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd for Oregon. Lokalisering af
satellitter kan tage et par minutter.
Søjlerne
på hovedmenuen
indikerer satellitstyrke. Når søjlerne
er grønne, har Oregon modtaget
satellitsignaler.
2. Tryk på
eller
for at justere
lysstyrkeniveauerne.
Se side 26 for at ændre varigheden af
baggrundsbelysningen.
Låsning af skærmen
Du kan forebygge utilsigtede
skærmtryk ved at låse skærmen.
1. Tryk kort på
.
2. Tryk på Lås skærm.
Brugervejledning til Oregon-serien
3
Grundlæggende navigation
Grundlæggende
navigation
Åbning af programmer
fra hovedmenuen
Du kan åbne alle Oregon-programmer
fra hovedmenuen
Oprettelse af waypoints
Waypoints er positioner, som du
registrer og gemmer i din Oregon.
Sådan markerer du din nuværende
position som et waypoint:
1. Tryk på Marker waypoint.
2. Tryk på Gem og rediger.
3. Tryk på en attribut, du vil ændre.
4. Tryk på bogstaver, tal eller symboler
for at foretage ændringerne.
5. Tryk på
(undtagen når du
ændrer et symbol). Du kan evt.
også ændre øvrige attributter.
6. Tryk på
for at slette
ændringerne.
Hovedmenu
Der findes oplysninger om, hvordan
du redigerer eller sletter er waypoint,
på side 13.
Tryk på
eller
for at få
adgang til øvrige programmer.
4
Brugervejledning til Oregon-serien
Grundlæggende navigation
Navigation til en
destination
•
Alle bestemmelsessteder –
hvis det understøttes af
de fabriksindlæste eller
valgfri kort, kan du få vist
en liste over kategorier af
bestemmelsessteder.
Sådan navigerer du til en
destination vha. Find:
1. Tryk på Find.
•
Byer – en liste over de
50 byer, der ligger tættest
på din destination.
•
Tidevand – en liste over de
nærmeste tidevandsstationer.
Du kan bruge Find eller vælge et
punkt på kortet for at navigere til
en position vha. Oregon.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på en af følgende:
•
Nyligt fundne – emner, du for
nylig har fundet.
•
Waypoints – en liste over
waypoints (side 4).
•
Fotos – en liste over billeder
med positionsdata (side 19).
•
Spor – en liste over spor
(side 15).
•
Koordinater – indtast
koordinaterne for en position.
Brugervejledning til Oregon-serien
4. Tryk på Kør. En farvet streg
indikerer din kurs.
5. Tryk på
> Kompas.
6. Brug kompasset til at navigere til
din destination.
5
Grundlæggende navigation
Sådan finder du en destination ved
at stave navnet:
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Alle bestemmelsessteder.
Sådan navigerer du til et bestemt
punkt på kortet:
1. Tryk på Kort.
2. Tryk på
3. Tryk på informationsknappen øverst
i skærmbilledet.
.
3. Tryk på bogstaver for at stave en
del af navnet på din destination.
4. Tryk på
2. Klik på et punkt på kortet.
.
Informations­
knap
5. Tryk på destinationen.
6. Tryk på Kør. En farvet streg
indikerer din kurs.
7. Tryk på
> Kompas.
8. Brug kompasset til at navigere til
din destination som vist på side 9.
4. Tryk på Kør >
> Kompas.
5. Brug kompasset til at navigere til
din destination som vist på side 9.
6
Brugervejledning til Oregon-serien
Grundlæggende navigation
Sådan navigerer du til en
destination i nærheden af et
waypoint eller nyligt fundet punkt:
1. Tryk på Find.
5. Tryk på en kategori. Elementerne er
anført efter deres afstand i forhold
til den valgte position.
6. Tryk på en destination.
7. Tryk på Kør. En farvet streg
indikerer din kurs.
8. Tryk på
> Kompas.
9. Brug kompasset til at navigere til
din destination som vist på side 9.
Afbrydelse af navigation
Du kan stoppe navigationen ved at
trykke på Find > Stop navigation.
2. Tryk på
.
3. Vælg mellem følgende muligheder:
•
Nyligt fundne
•
Et waypoint
•
Min aktuelle position
•
Et kortpunkt
Brug af kortet
Sådan bruger du kortet:
1. Tryk på Kort. Din aktuelle position
angives af en positionsmarkør .
2. Tryk på
eller
for at zoome.
3. Tryk på og træk skærmbilledet for
at panorere hen over kortet.
4. Tryk på den placering, som du vil
søge i nærheden af.
Brugervejledning til Oregon-serien
7
Grundlæggende navigation
Zoomområde
Informations­
knap
Zoomknapper
Positionsmarkør
Siden Kort
Sådan får du vist detaljerede
oplysninger om et sted på kortet:
1. Panorer til den position, du gerne
vil se nærmere på, hvis det er
nødvendigt.
2. Tryk på positionen.
3. Tryk på informationsknappen
øverst i skærmbilledet for at
få flere oplysninger.
8
Sådan får du vist eller sådan
skjuler du datafelter øverst på
skærmen:
1. Tryk på Opsætning > Kort > Data
felter.
2. Vælg 0, 2, 4 eller Brugerdefineret.
Sådan ændrer du datafelter på
siden Kort:
1. På siden Kort skal du trykke på et
af datafelterne.
2. Vælg en datatype.
Brugervejledning til Oregon-serien
Grundlæggende navigation
Sådan gemmer du et waypoint på
siden Kort:
1. På siden Kort skal du trykke på det
punkt, som du vil gemme.
2. Tryk på informationsknappen øverst
i skærmbilledet.
3. Tryk på
for at gemme
waypointet.
Brug af kompasset
Siden Kompas guider dig til din
destination ved at vise et kompas
og en pejlingspil.
Der vises også forskellige oplysninger,
f.eks. om din nuværende fart, afstand
til næste punkt på ruten og forventet
ankomsttidspunkt.
Det elektroniske kompas minder om
et magnetisk kompas, når du står
stille eller går. Når du bevæger dig
med højere hastigheder, f.eks. i en bil,
anvender kompasset GPS-signaler til
at bestemme din retning. Der findes
oplysninger om, hvordan du slår
kompasset fra på side 31. For at sikre
optimal nøjagtighed skal du holde
kompasset vandret, når du navigerer.
Sådan åbner du siden Kompas:
Tryk på Kompas.
Brugervejledning til Oregon-serien
9
Grundlæggende navigation
Kompaskalibrering
Kalibrer det elektroniske kompas
udendørs. Stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter,
som f.eks. biler, bygninger eller
strømførende luftledninger.
Kalibrer altid kompasset efter ture over
store afstande, ved temperaturudsving
på over 11 °C (20 °F), og når
batterierne er blevet udskiftet.
Sådan kalibrerer du det
elektroniske kompas:
1. Tryk på Opsætning > Kurs > Tryk
for at begynde kalibreringen af
kompasset.
ELLER
Tryk på den midterste del af
kompasset og hold den inde
på siden Kompas.
2. Tryk på Start, og følg
instruktionerne på skærmen.
”For hurtigt” eller “For langsomt”
vises muligvis for at fortælle dig,
at du skal justere den hastighed,
som du vender med. Hvis “Kalibrering
mislykkedes” vises, skal du trykke
på OK, og gentage processen.
10
Brugervejledning til Oregon-serien
Grundlæggende navigation
Pejlings- og
kursmarkører
Oregon kan enten vise en
pejlingsmarkør eller en kursmarkør
på kompasset. Pejlingsmarkøren
angiver retningen til din destination,
og kursmarkøren angiver din placering
i forhold til en kurslinje, der fører til
destinationen. Der findes oplysninger
om, hvordan du vælger en pejlingspil
eller en kursmarkør på side 31.
Den retning,
du bevæger
dig i lige nu
Pejling til
destination
Pejlingspilen peger mod din
destination, uanset hvilken retning du
bevæger dig i. Hvis pejlingspilen peger
mod toppen af kompasset, bevæger du
dig direkte mod din destination. Hvis
den peger i en anden retning, skal du
dreje mod denne retning, indtil pilen
peger mod toppen af kompasset.
Den retning,
du bevæger
dig i lige nu
Skala
Kurslinje til
destination
Indikator for
afvigelse fra kurs
Pejling til
Kursmarkør destination
Pejlingsmarkør
Brugervejledning til Oregon-serien
11
Grundlæggende navigation
Kursmarkøren angiver en indikation
af afdrift (højre eller venstre) iht.
den skala, der vises i kanten af
kompasringen. Skalaen refererer
til afstanden mellem prikkerne på
indikatoren for afvigelse fra kursen.
Kurslinjen til din destination er baseret
på dit oprindelige begyndelsespunkt.
Sådan ændrer du datafelterne på
siden Kompas:
1. På siden Kompas skal du trykke på
et datafelt.
2. Tryk på en datatype.
Gå tilbage til “Kurslinje til destination”
for at kompensere for afvigelse og
komme tilbage til kursen. Dette er
mest nyttigt, når du navigerer på vand,
eller der ikke er større forhindringer
på din rute. Funktionen hjælper dig
med at undgå farer på begge sider af
kursen som f.eks. grundt vand eller
undervandsklipper.
12
Brugervejledning til Oregon-serien
Håndtering af waypoints, ruter og spor
Håndtering af
waypoints,
ruter og spor
Redigering af waypoints
5. Tryk på
(undtagen når du
ændrer et symbol). Du kan evt.
også ændre øvrige attributter.
6. Tryk på
for at slette
ændringerne.
Du kan redigere waypoints for
at redigere navnet, symbolet,
kommentaren, positionen, højden og
dybden for waypointet. På Oregon
550 og 550t kan du ændre billedet.
Du kan også bruge Waypoint Manager
til at flytte et waypoint til din aktuelle
position og til at slette waypoints.
Sådan flytter du et waypoint til din
aktuelle position:
1. Tryk på Waypoint Manager.
Sådan redigerer du et waypoint:
1. Tryk på Waypoint Manager.
3. Tryk på Slet Waypoint.
2. Tryk på det waypoint, du vil flytte.
3. Tryk på Ny position her.
Sådan sletter du et waypoint:
1. Tryk på Waypoint Manager.
2. Tryk på det waypoint, du vil slette.
3. Tryk på attributten.
Hvis du vil slette alle waypoints, skal
du trykke på Opsætning > Nulstil >
Slet alle waypoints > Ja.
4. Tryk på bogstaver, tal eller symboler
for at foretage ændringerne.
BEMÆRK: På Oregon 550 og 550t
slettes billedet ikke, hvis du har valgt
2. Tryk på waypointet.
Brugervejledning til Oregon-serien
13
Håndtering af waypoints, ruter og spor
et billede til et waypoint og derefter
sletter waypointet.
Oprettelse af ruter
Du kan oprette og lagre op til 50 ruter.
Sådan opretter og navigerer du en
ny rute:
1. Tryk på Ruteplanlægning >
<Opret rute> > <Vælg
første punkt> for at vælge
et begyndelsespunkt.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på det første element på ruten.
4. Tryk på Brug > <Vælg næste
punkt>.
5. Gentag, indtil ruten er færdig.
6. Tryk på
for at gemme ruten.
7. Tryk på
> Find > Ruter for at
navigere ruten.
14
Visning af gemte ruter
Sådan får du vist en rute på kortet:
1. Tryk på Ruteplanlægning.
2. Tryk på den rute, du vil have vist >
Se kort.
Redigering og sletning af
ruter
Du kan redigere alle gemte ruter.
Sådan redigerer du en rute:
1. Tryk på Ruteplanlægning.
2. Tryk på den rute, du vil redigere >
Rediger rute.
3. Tryk på det punkt, der skal
redigeres, og vælg mellem
følgende indstillinger:
•
Gennemse – viser punktet på
kortet.
•
Flyt ned (eller op) – ændrer
rækkefølgen af punktet på
ruten.
Brugervejledning til Oregon-serien
Håndtering af waypoints, ruter og spor
•
•
Indsæt – føjer et ekstra punkt
til ruten. Det ekstra punkt
indsættes før det punkt, du er
ved at redigere.
Fjern – fjerner punktet fra ruten.
Sådan vender du rækkefølgen af
punkter på en rute:
1. Tryk på Ruteplanlægning.
2. Tryk på den rute, som du vil
vende > Vend rute.
Sådan sletter du en rute:
1. Tryk på Ruteplanlægning.
2. Tryk på den rute, du vil slette >
Slet rute.
Visning af den aktive rute
1. Tryk på Aktiv rute. Punkterne på
den aktuelle rute vises.
2. Tryk på et punkt for at få yderligere
oplysninger.
Håndtering af spor
Et spor er registreringen af den rute,
du har rejst.
Sådan registrerer du dine spor:
1. Tryk på Opsætning > Spor >
Spor log.
2. Tryk på Optag ikke, Optag, vis
ikke eller Optag, vis på kort.
Hvis du vælger Optag, vis på kort,
vises der en sporlinje på siden Kort.
Der findes flere oplysninger om
opsætning af spor på side 27.
Brugervejledning til Oregon-serien
15
Håndtering af waypoints, ruter og spor
Sådan gemmer du og får vist dit
aktuelle spor:
Tryk på Spor Manager > Aktuelt
spor.
16
•
Se kort – viser dit aktuelle
spor på kortet.
•
Højde plot – viser et
højdediagram side 17
for dit aktuelle spor.
•
Gem spor – gemmer din
aktuelle rute.
•
Gem del – lader dig vælge og
gemme en del af dit aktuelle
spor.
•
Ryd aktuelt spor – sletter dit
aktuelle spor.
Sådan nulstiller du det aktuelle
spor:
Tryk på Opsætning > Nulstil >
Ryd aktuelt spor > Ja.
Sådan åbner du et gemt spor:
1. Tryk på Find > Spor.
2. Tryk på et gemt spor.
Arkiverede eller indlæste spor vises
på siden Spor Manager. Du kan se
sporene på et kort, se højdeprofiler
eller navigere på sporet.
Brugervejledning til Oregon-serien
Ekstra værktøjer
Ekstra værktøjer
Brug af 3D
Oregon 450t og 550t har 3D. Andre
Oregon-modeller kræver DEM-data
(digital elevation model), som kan
findes i visse topografiske kort fra
Garmin. Gå til http://buy.garmin.com
for at se kompatible kortprodukter.
• Tryk på
for at øge
højdevinklen, og tryk på
for at
reducere højdevinklen.
• Tryk på
for at panorere fremad
på 3D-kortet, og tryk på
for at
panorere bagud på 3D-kortet.
• Tryk på
for at rotere visningen
mod venstre, og tryk på
for at
rotere visningen mod højre.
Højde plot
Oregon kan registrere højdeændringer
over afstand eller tid, eller trykændrin­
ger (barometrisk eller omgivende)
over tid. Der findes oplysninger om,
hvordan du indstiller de ændringer,
der skal registreres, på side 32.
3D
• Tryk på 3D.
Brugervejledning til Oregon-serien
• Tryk på Højde plot for at åbne
siden Højde plot.
• Du kan justere afstands- eller
tidsskalaen ved at trykke på
eller .
• Du kan få vist højdedata ved at
trykke på et punkt på diagrammet.
17
Ekstra værktøjer
Den tid, dato og højde, der er
registreret på det pågældende
punkt, vises.
Datafelter
Trådløs deling af
oplysninger
På Oregon er det muligt trådløst at
udveksle waypoints, ruter, spor og
geo-skattejagter med en anden trådløs
fritidsenhed fra Garmin.
1. Placer enhederne inden for 10 fod
(3 meter) af hinanden.
2. Åbn begge enheders hovedmenu,
og tryk på Del trådløst.
Afstands- eller
tidsskala
Siden Højde plot
Ændring af datafelter for Højde
plot
1. Tryk på Højde plot > ét af
datafelterne.
2. Tryk på en datatype øverst på
skærmen.
3. Vælg datatypen fra listen over
indstillinger.
18
3. På modtagerenheden skal du trykke
på Modtag. Modtageren indikerer,
når den er klar til datamodtagelse.
4. På den afsendende enhed skal du
trykke på Send.
5. På den afsendende enhed skal du
trykke på den datakategori, du vil
sende.
6. På den afsendende enhed skal du
trykke på den enhed, du vil sende >
Send.
7. Begge enheder indikerer,
at overførslen er fuldført.
8. Tryk på OK på begge enheder.
Brugervejledning til Oregon-serien
Ekstra værktøjer
Brug af kameraet
Du kan tage billeder med Oregon
550 og 550t. Positionen gemmes med
billedet. Du kan navigere til positionen
som til et waypoint.
BEMÆRK: Billeder gemmes og
vises i liggende eller stående retning.
Retningen angives af kameraknappen
(lodret eller vandret).
Sådan tager du et billede:
1. Tryk på Kamera.
2. Hold enheden lodret eller vandret
for at ændre billedretning.
3. Tryk eventuelt på
for at aktivere
eller
deaktivere svag belysning.
4. Tryk eventuelt på + eller - for at
justere kameraets zoom.
6. Slip
for at tage billedet.
BEMÆRK: Du skal hurtigt trykke på
og slippe igen for at fokusere og
tage et billede.
7. Tryk på
for at lukke kameraet.
BEMÆRK: For at se det seneste
billede skal du trykke på fotoikonet
i bunden af skærmen.
Sådan sorterer du billeder på
siden Galleri:
1. Tryk på Galleri.
2. Tryk på
.
3. Vælg mellem følgende muligheder:
•
Seneste
•
Nær en position
•
På en bestemt dato
5. Hvis du vil fokusere manuelt, skal
du trykke på
og holde den
inde, indtil den hvide fokusramme
bliver grøn.
Brugervejledning til Oregon-serien
19
Ekstra værktøjer
Sådan får du vist et billedes
position:
1. Tryk på Galleri.
2. Tryk på billedet.
3. Tryk på
.
Sådan sletter du et billede:
1. Tryk på Galleri.
2. Tryk på billedet.
3. Tryk på
.
Overførsel og hentning af
billeder
Gå til http://my.garmin.com, og log
på din myGarmin-konto. Slut din
Oregon 550 eller 550t til computeren
vha. USB-kablet. Følg vejledningen
på skærmen for at overføre eller hente
billeder.
Visning af billeder
1. Kopier billeder af typen .jpg fra
din computer til Oregon. Du kan
indlæse dem direkte på Garmindrevet eller oprette en ny mappe
på Garmin-drevet (side 39).
ELLER
Isæt et microSD-kort med
.jpg-billeder i microSD-kortstikket
(side 37).
2. I hovedmenuen skal du trykke på
Galleri.
3. Tryk på
eller
gennem billederne.
for at rulle
Beregning af størrelsen
på et område
1. Tryk på Arealberegning > Start.
2. Gå langs omkredsen af det område,
der skal beregnes.
3. Tryk på Beregn, når du er færdig.
Oregon kan vise billeder, der er lagret
på Oregon eller på et microSD™-kort.
20
Brugervejledning til Oregon-serien
Ekstra værktøjer
Tripcomputer
Tripcomputeren viser din aktuelle
hastighed, gennemsnitshastighed,
maksimumhastighed, triptæller og
andre nyttige statistiske oplysninger.
Instrumentbræt
Sådan ændrer du
instrumentbrættets baggrund:
1. Tryk på
nederst på skærmen.
2. Vælg den ønskede indstilling.
Sådan får du vist to større
datafelter:
Tryk på
for at skifte
mellem to større datafelter
og standardvisningen.
Andre værktøjer
Vælg mellem følgende indstillinger
i hovedmenuen:
Tripcomputer
Tryk på et felt for at ændre feltets
indhold.
Du kan nulstille triptællerdata ved
at trykke på Opsætning > Nulstil >
Nulstil trip data > Ja.
Brugervejledning til Oregon-serien
• Kalender – brug en kalender.
• Regnemaskine – brug en
regnemaskine.
• Sol og måne – få vist tidspunkter
for solopgang og solnedgang samt
månefase.
• Alarmur – indstil din Oregon til
at afgive en alarm. Du kan også
indstille enheden til at tænde på
et bestemt klokkeslæt.
21
Ekstra værktøjer
•
Jagt og fiskeri – få vist de
bedste datoer og klokkeslæt
for jagt og fiskeri i dit område.
•
Stopur – brug en timer, og
tag tid.
•
Mand over bord – angiv en
position for Mand over bord,
og start navigation. Følg
vejledningen på skærmen.
•
•
Waypoint gennemsnit – tilpas
et waypoints position med flere
eksempler for at opnå den
mest præcise position. Følg
vejledningen på skærmen. Der
findes flere oplysninger under
Trail Tech på www.garmin.com.
Overvågning af
satellitmodtagelse
Siden Satellit viser din aktuelle
position, GPS-nøjagtigheden, den
aktuelle højde, satellitpositioner og
satellitsignalstyrken.
Sådan får du vist siden Satellit:
Tryk på
nederst i
hovedmenuen.
Satellitposi­
tioner
Højde
Sigt og gå – peg enheden mod
et objekt, som retningen skal
låses på, og naviger til det.
Følg vejledningen på skærmen.
Satellitsignal­
styrke
Siden Satellit
De grønne søjler indikerer GPSsignalstyrken. Hvide søjler angiver,
at Oregon stadig samler data om
satellittens bane.
22
Brugervejledning til Oregon-serien
GPS-spil
GPS-spil
Geo-skattejagter
Geo-skattejagt er en slags skattejagt,
hvor man leder efter en skjult geo-skat
ved hjælp af GPS-koordinater, som
arrangøren af skattejagten har lagt
ud på internettet.
Du kan hente geo-skattejagter fra
www.garmin.com/geocache. Webstedet
understøtter overførsel af geoskattejagter til din Oregon, og, efter
at du har registreret og installeret
plug-in’et Garmin Communicator
fra www.garmin.com/products
/communicator, kan du hente geoskattejagter direkte til din Oregon.
Sådan navigerer du til en
geo-skattejagt ved brug
af Geo-skattejagter:
1. Tryk på Geo-skattejagter >
Find en geo-skattejagt.
Brugervejledning til Oregon-serien
2. Tryk på en placering til
geo-skattejagt.
3. Tryk på Kør. En farvet streg
indikerer din kurs.
4. Tryk på
> Kompas.
5. Brug kompasset til at navigere til
din destination som vist på side 9.
Du kan finde yderligere
oplysninger om geo-skattejagt
på www.garmin.com/geocache.
Wherigo™
Wherigo (udtales som ordene “where I
go”) er et sæt værktøjer, du kan bruge
til at skabe dine egne GPS-aktiverede
oplevelser på specielle steder, og leve
dem ud i den virkelige verden. Brug
din Oregon til at lede dig hen til et
sted i den virkelige verden, hvor du
kan interagere med virtuelle elementer
og figurer. Hvis vil have yderligere
oplysninger, kan du besøge
www.wherigo.com.
23
Tilpasning af Oregon
Tilpasning af Oregon
Ændring af profil
Profiler er en samling indstillinger,
som gør det nemmere for dig at skifte
fra én slags brug af din Oregon til en
anden, f.eks. at skifte fra fritidsbrug
til brug i bilen.
Når du befinder dig i en profil
og ændrer indstillinger såsom
datafelter, måleenheder eller
positionsindstillinger, gemmes
disse ændringer automatisk som
en del af den aktuelle profil.
Opsætning af profiler
Sådan ændrer du en profil
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Profilskift. Din aktuelle profil vises
på skærmen.
Sådan ændrer du navnet på en
profil:
1. Tryk på Opsætning > Profiler.
2. Tryk på en profil > Rediger navn.
3. Tryk på bogstaver, tal eller symboler
for at foretage ændringerne.
4. Tryk på
.
Sådan ændrer du rækkefølgen af
profilerne:
1. Tryk på Opsætning > Profiler.
2. Tryk på den profil, du vil flytte.
3. Tryk på Flyt op eller Flyt ned.
Sådan sletter du en profil:
Det er ikke muligt at slette din aktuelle
profil.
1. Tryk på Opsætning > Profiler.
2. Tryk på en profil > Slet.
2. Tryk på den profil, du vil bruge.
24
Brugervejledning til Oregon-serien
Tilpasning af Oregon
Sådan tilføjer du en ny profil:
Tryk på Opsætning > Profiler >
<Opret ny profil>. Denne profil er
en kopi af den aktuelle profil. Den
nye profil bliver den aktuelle profil.
Brug af
Systemopsætning
Tryk på Opsætning > System.
GPS – vælg Normal, WAAS (Wide
Area Augmentation System) eller
Demo funktion (GPS fra). Der findes
oplysninger om WAAS på adressen
www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
Sprog – vælg tekstsproget til Oregon.
Når du ændrer tekstsproget, ændrer
dette ikke sproget for brugerindtastede
data eller kortdata som f.eks. vejnavne.
Batteritype – vælg den batteritype,
du bruger.
Brugervejledning til Oregon-serien
Toner – vælg, om tonerne skal være
slået Til eller Fra.
Grænseflade – indstil Oregons serielle
grænseflade:
• Garmin Spanner – lader dig
bruge Oregons USB-port til de
fleste NMEA 0183-kompatible
kortlægningsprogrammer ved at
oprette en virtuel seriel port.
• Garmin-serienummer – Garminformat, der bruges til PVTprotokoldata.
• NMEA In/Out – standard NMEA
0183-output og -input.
• Tekst ud – enkelt ASCIItekstoutput om positionsog hastighedsoplysninger.
• RTCM – modtag forskellige
korrektioner fra en RTCM-beacon.
25
Tilpasning af Oregon
Tilpasning af displayet
Tryk på Opsætning > Display.
Baggrundslys Timeout – vælg det
tidsrum, hvor baggrundslyset skal være
tændt, efter at du berører skærmen.
Baggrund – vælg en baggrund til
skærmen. Afhængigt af enheden
kan du vælge mellem forudindlæste
billeder, indlæse dine egne eller
beskære og bruge et foto.
Batterisparetilstand – slukker
skærmen, når det valgte tidsrum
med baggrundslys er gået.
Sådan fastholder du
skærmbilleder:
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Opsætning > Display > Fasthold
skærmbillede > Til.
2. Start med af finde det
skærmbillede, du vil fastholde.
3. Tryk kort på
26
4. Slut Oregon til din computer
via det medfølgende USB-kabel
(side 37). Bitmapfilen gemmes i
mappen Garmin\scrn på Oregondrevet.
Opsætning af kort
I hovedmenuen skal du trykke på
Opsætning > Kort.
Orientering – vælg, hvordan kortet
skal vises på siden. Nord op viser
altid nord øverst på siden. Spor op
viser din aktuelle rejseretning mod den
øverste del af siden. Biltilstand viser
bilperspektiv med oplysninger om
næste sving til brug under kørsel.
Auto Zoom – vælger automatisk det
mest passende zoomniveau til optimal
brug. Når Fra er valgt, skal du zoome
ind eller ud manuelt.
.
Brugervejledning til Oregon-serien
Tilpasning af Oregon
Data felter – vis eller skjul datafelter
på siden Kort.
Avanceret opsætning af kort –
vælger automatisk de mest passende
zoomniveauer, tekststørrelse og
detaljeniveau for kortet.
• Zoom niveauer – vælg
zoomniveau for kortelementer.
• Tekst størrelse – vælg
tekststørrelse for kortelementer.
• Detaljer – vælg, hvor mange
detaljer, der skal vises på kortet.
Når der vises flere detaljer, kan
korttegningen være langsommere.
Kortinformation – marker feltet for at
aktivere eller deaktivere et kort. Dette
kan være nyttigt, hvis der er indlæst
flere kort på Oregon.
Brugervejledning til Oregon-serien
Opsætning af spor
Et spor er en registrering af din
tilbagelagte rute. I hovedmenuen skal
du trykke på Opsætning > Spor.
Spor log – aktiver eller deaktiver
sporregistrering.
Optage metode – vælg en
registreringsmetode. Tryk på Distance,
Tid eller Auto. Hvis optagemetoden er
tid eller distance, skal du indstille den
ønskede tid eller distanceintervallet
manuelt. Tryk på Auto for at registrere
sporene med jævne mellemrum, så du
opretter den optimale repræsentation
af dine spor.
Interval – vælg et interval for
sporlogregistrering. Hyppig
registrering af punkter skaber et mere
detaljeret spor, men det fylder også
sporloggen hurtigere.
27
Tilpasning af Oregon
Automatisk arkivering – vælg en
automatisk arkiveringsmetode til
at administrere dine spor. Sporene
gemmes og slettes automatisk
afhængigt af brugerindstillingen.
og derefter vælge et andet program,
så de bytter plads.
Tilpasning af
hovedmenuen
Rute præference – vælg
rutepræferencen til beregning af din
rute.
Du kan omarrangere programmerne i
hovedmenuen.
Sådan ændrer du rækkefølgen af
applikationer i hovedmenuen:
1. Tryk på Opsætning > Hovedmenu.
2. Tryk på den applikation, du vil flytte.
3. Tryk på et andet program, så de
bytter plads.
Sådan deaktiverer du et program
og flytter det til nederst på på
listen:
1. Tryk på Opsætning > Hovedmenu.
2. Tryk på programmet.
3. Tryk på
.
BEMÆRK: For at genaktivere et
program skal du vælge programmet
28
Opsætning af ruter
Tryk på Opsætning > Ruter.
• Direkte linje – beregner punkt-tilpunkt-ruter.
• På vej i (tid) – beregner
“ad vejen”-ruter, hvor køretiden
er kortest mulig.
• På vej (distance) – beregner
“ad vejen”-ruter, hvor afstanden
er kortest mulig.
Beregn ruter for – vælg en
transportmetode til optimering af dine
ruter.
Lås på vej – lås den aktuelle
positionsmarkør på den nærmeste
vej for at kompensere for afvigelser
i kortpositionsnøjagtigheden (kræver
detaljerede kort).
Brugervejledning til Oregon-serien
Tilpasning af Oregon
Waypoint skift – vælg en
skiftemetode til navigation i direkte
linje.
• Auto – leder dig automatisk til dit
næste punkt.
• Manuel – lader dig vælge det
næste punkt på ruten ved at trykke
på punktet på siden med den aktive
rute.
• Distance – leder dig til det næste
punkt på ruten, når du befinder dig
inden for den angivne afstand af dit
aktuelle punkt.
Opsætning af “undgå” – tryk på den
vejtype, som du vil undgå.
3. Tryk på 1 MP, 2 MP eller 3,2 MP for
at ændre billedopløsning.
4. Tryk på Gem billeder i for at vælge
placering til lagring.
Ændring af
marineindstillinger
Tryk på Opsætning > Marine.
Søfarver – aktiver eller deaktiver
søfarver.
Spot dybder – aktiver eller deaktiver
dybdespotning, som indikerer
dybdepositioner.
Ændring af
kameraindstillinger
Fyrvinkler – aktiver eller deaktiver
den vinkel, hvor et navigationslys er
synligt. Når du vælger Auto, vises
visse fyrvinkler ikke, når tætheden
af fyrvinkler i området er høj.
2. Tryk på Billedopløsning.
Symbol sæt – vælg sættet af
marinenavigationssymboler.
1. Tryk på Opsætning > Kamera.
Brugervejledning til Oregon-serien
29
Tilpasning af Oregon
Opsætning af marinealarmer –
aktiver eller deaktiver marinealarmer.
• Anker alarm – indstiller alarmen
til at udløses, når man driver mere
end angivet.
• Kursafvigelses alarm – Indstiller
alarmen til at udløses, når man
kommer en given distance ud af
kurs.
• Dybt vand – indstiller alarmen
til at udløses, når man kommer
til vand, der er for dybt.
• Lavt vand – indstiller alarmen til
at udløses, når man kommer ind på
for lavt vand.
Ændring af
tidsindstillinger
Tryk på Opsætning > Tid.
Tidsformat – indstiller 12-timers eller
24-timers format.
Sommertid – vælg JA for at bruge
Sommertid, NEJ for at ignorere den
eller Automatisk for automatisk at
aktivere eller deaktivere Sommertid.
Ændring af måleenhed
Tryk på Opsætning > Enheder.
Distance/fart – vælg enheder for
distance og fart.
Højde (lodret fart) – vælg enheder for
vandret og lodret fart.
Dybde – vælg enheder for dybde i fod,
favne eller meter i forbindelse med
maritim brug.
Temperatur – vælg, om
vandtemperaturen skal vises
i Celsius eller Fahrenheit.
Tryk – vælg enheder for barometriske
tryk i tommer (Hg), millibar eller
hektopascal.
Tidszone – indstiller tidszone for din
position.
30
Brugervejledning til Oregon-serien
Tilpasning af Oregon
Positionsformat
Brug standardindstillingerne,
medmindre du benytter et kort,
der angiver et andet positionsformat.
Sådan ændrer du
positionsformatet:
Tryk på Opsætning >
Positionsformat.
Ændring af kompas
Tryk på Opsætning > Kurs.
Display – vælg den type
retningsvisning, der skal
vises på kompasset:
• Retningsangivende bogstaver –
indstiller udlæsning af kompassets
værdier til retningsangivende
bogstaver (N, S, Ø, V).
• Numeriske grader – indstiller
udlæsning af kompasset værdier
til grader (0°–359°).
• Miles – indstiller udlæsning af
kompassets værdier til miles
(0 miles – 1000 miles).
Brugervejledning til Oregon-serien
Nordreference – vælger kompassets
nordreference:
• Sand – indstiller geografisk nord
som kursreferencen.
• Magnetisk – indstiller automatisk
din positions magnetiske
deklination.
• Gitter – indstiller nord-gitter som
kursreferencen (0°).
• Bruger – lader dig indstille
værdien for den magnetiske
variation.
Linjen Go To/pil (afhænger af
enhed) – vælg Pejling for at få
vist pejlingsmarkøren, der angiver
retningen til destinationen. Tryk på
Kurs for at vælge kursmarkøren, som
indikerer din placering i forhold til en
kurslinje, der fører til destinationen
(side 11).
Kompas – vælg Auto for at ændre et
elektronisk kompas til et GPS-kompas,
når du bevæger dig med en højere
hastighed i et bestemt tidsrum. Vælg
31
Tilpasning af Oregon
Fra for at deaktivere det elektroniske
kompas og bruge GPS-kompasset.
Tryk for at starte kalibrering af
kompas – kalibrer kompasset
(side 10).
Opsætning af højdemåler
Tryk på Opsætning > Højdemåler.
Autokalibrering – lad højdemåleren
kalibrere sig selv, hver gang du tænder
for Oregon.
Barometer funktion – vælg Variabel
højde (bruges under bevægelse)
eller Fast højde (bruges, når du ikke
bevæger dig, så højdemåleren kan
fungere som almindeligt barometer).
også når Oregon er slukket. Tryk på
Gem ved opstart for kun at registrere
data, når Oregon er tændt. Dette
kan være nyttigt, når du ser efter
trykfronter.
Plot type – vælg højdeplottypen:
• Højde/tid – registrerer
højdeændringer over en periode.
• Højde/distance – registrerer
højdeændringer over en afstand.
• Barometrisk tryk – registrerer det
barometriske tryk over en periode.
• Omgivende tryk – registrerer
omgivelsernes tryk over en
periode.
Trykudvikling – vælges, når trykdata
registreres. Tryk på Gem altid for at
registrere trykdata hvert 15. minut,
32
Brugervejledning til Oregon-serien
Tilpasning af Oregon
Sådan kalibrerer du højdemåleren
manuelt:
1. Gå til en position, hvor du kender
højden eller det barometriske tryk.
2. Tryk på Opsætning >
Højdemåler > Tryk for at starte
kalibrering af højdemåleren.
3. Tryk på Ja, hvis du kender højden,
eller tryk på Nej > Ja, hvis du
kender det barometriske tryk.
4. Indtast højde eller barometrisk tryk,
og tryk derefter på
.
Parring af Oregon
Oregon kan bruges sammen med en
pulssensor fra Garmin (ekstraudstyr)
til at måle og vise din puls. Den kan
også bruges sammen med Garmin
hastigheds- og kadencecykelsensor,
så du kan få vist din pedalkadence.
Puls- og kadenceværdierne opføres
som indstillinger for datafelter
på siden Kort, siden Kompas og
tripcomputeren, forudsat er udstyret er
korrekt sluttet til Garmin-enheden.
Ved parring forstås, at din Oregon
er forbundet med trådløse sensorer
som f.eks. en pulssensor eller en
kadencecykelsensor. Efter første
parring vil din Oregon automatisk
genkende de trådløse sensorer, hver
gang de aktiveres og er inden for
rækkevidde af din Oregon.
Brugervejledning til Oregon-serien
33
Tilpasning af Oregon
Sådan parrer du Oregon med en
trådløs sensor:
1. Placer Oregon inden for 10 fod
(3 meter) af den trådløse sensor
(pulssensor eller hastigheds- og
kadencecykelsensor).
2. Tænd for den trådløse sensor.
3. I hovedmenuen skal du trykke
på Opsætning > Fitness >
Pulssensor eller Sensor til
cykelkadence.
4. Tryk på Søg efter ny.
5. Meddelelsen “Tilsluttet” vises.
BEMÆRK: Hvis du vil forhindre
Oregon i at kommunikere med
trådløse sensorer, skal du trykke på
Opsætning > Fitness > Pulssensor
(eller Sensor til cykelkadence) > Fra.
34
Nulstil enheden
1. Tryk på Opsætning > Nulstil.
2. Tryk på et element for at nulstille
det.
Visning af Oregonoplysninger
I hovedmenuen skal du trykke
på Opsætning > Om for at få
vist oplysninger om din Oregons
softwareversion, enheds-ID-nummer,
GPS-softwareversion og juridisk
information.
Brugervejledning til Oregon-serien
Appendiks
Appendiks
Specifikationer
Fysisk
Størrelse:B × H × D:
58 × 114 × 36 mm
(2,3 × 4,5 × 1,4 tommer.)
Vægt:146 g (5.1 oz.) uden
batterier
191,4 g med batterier
Display:76 mm diagonal (3")
bagbelyst TFT-display
med 65.000 farver
(240 × 400 pixel)
Kabinet:Robust plastic, vandtæt til
IPX7
Temperaturområde:
Fra -20 °C til 70 °C
(fra -4 °F til 158 °F)*
Strøm
Kilde:To AA-batterier (alkaline,
NiMH, litium eller
foropladte NiMH) alkaline
anbefales ikke til Oregon
550 og 550t
Batterilevetid: Op til 16 timer
Præcision
GPS: < 10 m (33 ft.) 95 % typisk*
*Dog nedsættes nøjagtigheden til 100 m
2DRMS, når restriktioner fra det
amerikanske forsvarsministeriums Selective
Availability (SA) Program er aktiveret.
DGPS:fra 3 til 5 m (fra 10 til
16 ft.) 95 % typisk
(WAAS-nøjagtighed
i Nordamerika)
Hastighed:0,1 m/sek. (0,328 ft./sek.)
i stationær tilstand
*Temperaturklassificeringen for Oregon
kan overskride brugsområdet for visse
batterier. Visse batterier kan gå i stykker
ved høje temperaturer.
Brugervejledning til Oregon-serien
35
Appendiks
Grænseflader: Garmin Proprietaryserie, USB-lagerenhed,
NMEA 0183
Datalagringstid: Ubegrænset;
der kræves ingen
batterier til
hukommelsen
Lagring af kort: Internt eller på
microSD-kort
Ydeevne
Modtager:mere end 12 kanaler,
WAAS-aktiveret/
højfølsom
Indfangningstider:
< 1 sek. (varmstart)
< 33 sekunder (koldstart)
< 36 sekunder (autolocate)
Opdateringshastighed: 1/sek.,
vedvarende
36
Kompas:Nøjagtighed: ± 2 grader
(± 5 grader i ekstremt
nordlige eller sydlige
breddegrader)*
Opløsning: 1 grad
Højdemåler: Nøjagtighed:
± 3 m (± 10 ft.)*
Opløsning: 0,3 m (1 ft.)
Område: fra -610 til
9.144 m (fra -2.000 ft.
til 30.000 ft.)
Forudsætter korrekt brugerkalibrering.
*
Brug af demofunktion
Demofunktionen slukker GPSmodtageren til brug indendørs eller til
øvelsesbrug. Enheden søger ikke efter
satellitter i demofunktion.
Brugervejledning til Oregon-serien
Appendiks
Bemærk
Forsøg ikke at navigere i
demofunktion, eftersom GPSmodtageren er deaktiveret. Enhver
signalstyrkesøjle, der vises, er kun
simulation og repræsenterer ikke
styrken af faktiske satellitsignaler.
Du kan aktivere demofunktion under
Opsætning > System > GPS > Demo
funktion.
Tilslutning af Oregon til
en computer
Du kan slutte Oregon til din computer
ved brug af det medfølgende USBkabel.
Sådan slutter du Oregon til din
computer:
1. Fjern vejrhætten i bunden af
Oregon.
2. Sæt det mindste stik på USB-kablet
i mini-USB-stikket.
Brugervejledning til Oregon-serien
3. Slut den anden ende af kablet til en
ledig USB-port på computeren.
Installation af et
microSD-kort
Oregons microSD-kort er
placeret under AA-batterierne.
Du kan købe microSD-kort fra en
elektronikleverandør, eller du kan
købe datakort med forudindlæste
detaljerede kort hos din Garminforhandler. Udover kort- og datalagring
kan hukommelseskort også bruges
til at lagre filer som f.eks. billeder,
geo-skattejagter, ruter, waypoints og
brugerdefinerede POI’er. Gå til
http://buy.garmin.com for at
se kompatible kortprodukter.
Sådan installerer og fjerner du et
microSD-kort:
1. Løft smæklåsen på bagsiden
af Oregon (side 2), og fjern
batteridækslet og batterierne.
37
Appendiks
2. Løft metaldækslet.
3. Sæt kortet i microSD-kortlæseren,
og luk metaldækslet.
Metaldæksel
microSDkortlæser
microSDkort
geo-skattejagter, ruter, waypoints og
brugerdefinerede POI’er.
Overførsel af filer til din
computer
Når du har tilsluttet enheden til din
computer, kan du kopiere og indsætte
filer fra computeren til enhedens drev/
diske.
1. Find filen på computeren.
2. Vælg filen.
3. Vælg Rediger > Kopier.
4. Åbn “Garmin”- eller
hukommelseskortdrevet eller
-disken.
4. Du kan fjerne microSD-kortet ved at
løfte metaldækslet og fjerne kortet
fra microSD-kortlæseren.
5. Sæt batterierne og batteridækslet
på plads igen.
Udover kort- og datalagring kan
microSD-kortet også bruges til at lagre
filer som f.eks. billeder, Wherigo-filer,
38
5. Vælg Rediger > Sæt ind.
Før du overfører data til eller fra
et websted direkte til Oregon, skal
du installere plug-in’et Garmin
Communicator fra www.garmin.com
/products/communicator.
Brugervejledning til Oregon-serien
Appendiks
Indlæsning og sletning af
filer
Bemærk
Når du sletter filer, må du ikke slette
forudprogrammerede kortdata (filer,
der ender på “.img”). De kan ikke
gendannes.
Du kan bruge Oregon som en USBlagerenhed, og du kan købe et separat
microSD-kort for at få ekstra ekstern
hukommelse.
BEMÆRK: Oregon er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98, Me
eller NT. Den er heller ikke kompatibel
med Mac® OS 10.3 eller tidligere
versioner.
Sådan indlæser du en fil i Oregon
eller på microSD-kortet:
1. Fjern batteridækslet, og isæt et
microSD-kort (side 37).
3. Kopier filen fra din computer.
4. Indsæt filen i Garmin- eller
microSD-kortet/-disken.
Sådan sletter du en fil fra Oregon
eller microSD-kortet:
1. Åbn Garmin- eller SD-kortdrevet/
diskenheden.
2. Fremhæv filen, og tryk på Deletetasten på computerens tastatur.
Optimering af batteriets
levetid
Brug kvalitetsbatterier for at opnå
optimal ydelse og længst mulig
batterilevetid. Den bedste ydelse opnås
ved brug af litiumbatterier, foropladede
NiMH-batterier og genopladelige
NiMH-batterier, der er mindre end et
år gamle og har en kapacitet på mere
end 2500 mAh.
2. Slut USB-kablet til Oregon og din
computer.
Brugervejledning til Oregon-serien
39
Appendiks
Følgende råd kan hjælpe dig med at
maksimere batterilevetiden:
• Juster ikke baggrundslyset mere
end nødvendigt (side 3). Brug
af et baggrundslys på mere end
50 % af det maksimale niveau
gennem længere tid reducerer
batterilevetiden markant.
• Brug en kortere varighed for
baggrundslyset (side 26).
• Slå toner fra, hvis de ikke bruges
(side 25). Slå det elektroniske
kompas fra, hvis det ikke bruges
(side 31).
• Tænd for Batterisparetilstand
(side 26).
• Hvis du planlægger at bruge
Oregon meget i din bil, bør du
overveje at købe et strømkabel til
køretøjer (http://buy.garmin.com).
40
Gendannelse af
fabriksindstillingerne
Du kan gendanne de oprindelige
fabriksindstillinger på din Oregon.
De ændringer, du har foretaget
i Opsætning, gendannes til
standardindstillingerne.
Hvis du vil gendanne fabriksind­
stillingerne, skal du trykke på
Opsætning > Nulstil > Tilbage
til fabriksindst. > Ja.
Brugervejledning til Oregon-serien
Appendiks
Montering af karabinhage
1. Placer karabinhagen i
fastgørelseshullerne på
monteringsryggen på Oregon.
Karabinhage
Monteringsryg
Karabinhage
Kalibrering af
berøringsskærmen
Oregons skærm kræver sædvanligvis
ikke kalibrering. Hvis knapperne ikke
reagerer korrekt, kan du dog benytte
følgende procedure.
Sådan kalibrerer du
berøringsskærmen:
1. Mens enheden er slukket, skal du
trykke på knappen Tænd/sluk
og holde den nede i ca.
30 sekunder.
2. Følg instruktionerne
på skærmbilledet, indtil
“Kalibrering udført” vises.
2. Skub hagen op, til den falder i hak
og låser.
Hvis du vil fjerne karabinhagen,
skal du løfte bunden af hagen og
forsigtigt skubbe karabinhagen af
monteringsryggen.
Brugervejledning til Oregon-serien
41
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE OREGON
ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS
DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber
(“Garmin”) giver dig en begrænset
licens til at bruge softwaren i denne
enhed (“Softwaren”) i binær udførbar
form ved normal brug af produktet.
Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren
forbliver hos Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin
og/eller dets tredjepartsleverandører, og
at den er beskyttet ifølge amerikansk
lov om ophavsret og internationale
aftaler om ophavsret. Endvidere
bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden
ikke er leveret, er værdifulde
forretningshemmeligheder ejet af Garmin
og/eller dets tredjepartsleverandører,
og at Softwaren i kildekodeform er en
42
værdifuld forretningshemmelighed,
der forbliver Garmins og/eller dets
tredjepartsleverandørers ejendom. Du
accepterer, at Softwaren eller dele af
denne ikke må skilles ad, demonteres,
modificeres, ommonteres, omstruktureres
eller reduceres til læsbar form, og at du
ikke må skabe enheder, der er afledt af eller
baseret på denne Software. Du accepterer,
at du ikke må eksportere eller reeksportere
produktet til noget land i strid med USA’s
love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst
andet relevant land.
Brugervejledning til Oregon-serien
Indeks
Indeks
Symboler
3D 23
A
aktiv rute 15
alarmer, marine 30
auto zoom 26
avanceret opsætning af
kort 27
B
baggrund
instrumentbræt 21
skærm 26
baggrundslys 3
timeout 26
barometerfunktion 32
batteri 2
optimal
batteritype 39
batterisparetilstand 26
billeder 19
visning 20
biltilstand 26
C
Communicator
Garmin 23
D
datafelter
ændre 8, 12, 18, 27
vis eller skjul 8
del trådløst 18
demo funktion 36
direkte linje 28
F
fabriksindstillinger 40
fast højde 32
fyrvinkler 29
G
Galleri 19
Garmin-serienummer 25
Garmin spanner 25
geo-skattejagter 23
geografisk nord 31
GPS-indstilling 25
grænseflade 25
Brugervejledning til Oregon-serien
H
højde
fast eller variabel 32
højde/distance 32
højde/tid 32
højdemåler
kalibrering 33
opsætning 32
højde plot 17
tilpasning 32
I
instrumentbræt 21
interessepunkter (POI) 5
K
kadencesensor 33
kalibrering
højdemåler 33
kompas 10
kamera 19, 29
karabinhage 41
kompas
kalibrering 10
nordreference 31
kortinformation 7
43
Indeks
kortorientering 26
kurs 31
L
lås på vej 28
lås skærm 3
M
magnetisk nord 31
marineindstillinger 29
marker waypoint 4
microSD-kort
billedfremviser 20
indlæsning af filer 39
installere 37
miles 31
N
navigation 5
stop 7
NMEA in/out 25
nord-gitter 31
nord op 26
nordreference,
kompas 31
numeriske grader 31
nyligt fundne 5
44
O
omgivende tryk 32
område
beregning 20
oplås skærm 3
opsætning af “undgå” 29
opsætning af fitness 33
opsætning af kort 26
retningsangivende
bogstaver 31
rute præference 28
ruter
beregne 28
opsætning 28
redigere 14
vise 15
P
på vej (distance) 28
på vej i (tid) 28
pejling 31
plot type 32
positionsformat 31
profiler 24
pulssensor 33, 34
S
satellitsignaler 3
sensorer 34
serienummer ii
serienummer, Garmin 25
sigt og gå 22
sommertid 30
spanner, Garmin 25
spor
opsætning 27
registrering 27
spor op 26
spotdybder 29
sprog 25
standardindstillinger 40
stop navigation 7
stopur 22
R
redigere
ruter 14
waypoints 13
registrering af Oregon i
registreringsmetode,
spor 27
Brugervejledning til Oregon-serien
Indeks
T
tekststørrelse, kort 27
tekst ud 25
tidszone 30
tilbehør ii
timeout, baggrundslys 26
toner 25
trådløs deling 18
tripcomputer 21
tryk
barometrisk 32
måleenhed 30
omgivende 32
trykudvikling 32
Z
zoom 26
V
variabel højde 32
W
WAAS 25
waypoint gennemsnit 22
waypoints
oprette 4
waypoint skift 29
Wherigo 23
Brugervejledning til Oregon-serien
45
For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside
på adressen www.garmin.com.
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Oktober 2010
Delnummer 190-01140-36 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising