Garmin | Oregon® 450 | User manual | Garmin Oregon® 450 brukerveiledning

Garmin Oregon® 450 brukerveiledning
OREGON -serien
®
450, 450t, 550, 550t
brukerveiledning
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire
SO40 9LR STORBRITANNIA
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (utenfor
Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax + 886 2 2642 9099
Alle rettigheder forbeholdes. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne
brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, lastes ned eller lagres på noe medium, uansett
formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til
å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium
for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik
elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og forutsatt
at uautorisert kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner av den er strengt
forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike
endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer
og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, Oregon® og BlueChart® g2 er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. myGarmin™ er varemerker for Garmin
Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Den fireruters Geocaching-logoen og Wherigo-logoen er registrerte varemerker for Groundspeak Inc. i USA og
andre land. Brukes med tillatelse. Wherigo-programmet er dekket
av patent 6 691 032, og er patentanmeldt i USA og andre land.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i
USA og/eller andre land. Mac® OS er et registrert varemerke for
Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SanDisk
eller datterselskapene.
Innledning
Innledning
 Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Denne brukerveiledningen inneholder
instruksjoner for bruk av følgende
produkter:
• Oregon® 450 og 450t
• Oregon 550 og 550t
Tips og snarveier
• Trykk på
eller
for å bla og
se flere alternativer.
• Trykk på
for å gå til det forrige
skjermbildet.
• Trykk på
for å gå tilbake til
hovedmenyen.
• Trykk på eller på kartsiden
for zoome inn eller ut.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Standarder for
brukerveiledningen
Når du blir bedt om å "trykke" på noe,
bruker du fingeren til å trykke på det
elementet på skjermen.
De små pilene (>) som brukes i
teksten, angir at du må trykke på flere
elementer etter hverandre. Hvis du for
eksempel ser "Trykk på Hvor skal
du? > Spor", trykker du på Hvor skal
du?- knappen på skjermen og trykker
på Spor.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Oppbevar den
originale kvitteringen, eller en kopi av
den, på et trygt sted.
i
Innledning
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport
hvis det er noe du lurer på når du
bruker Oregon-enheten. I USA:
Gå til www.garmin.com/support,
eller kontakt Garmin USA på telefon
(913) 39 78 200 eller (800) 80 01 020.
I Storbritannien kan du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
I Europa går du til www.garmin.com
/support og klikker på Contact
Support for innenlandsk
supportinformasjon, eller tar kontakt
med Garmin (Europa) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
Du finner serienummeret til
Oregon-enheten i batterirommet.
Følg instruksjonene på side 2 for
å ta ut batteriene.
ii
Valgfritt tilbehør
Du finner en fullstendig oversikt
over tilgjengelig tilbehør og
kart på Garmins webområde
http://buy.garmin.com.
Ta vare på Oregonenheten
Rengjøre enhetens utside
Bruk en klut som er fuktet med et
mildt såpevann, og tørk av. Unngå
rengjøringsmidler som kan skade
plastdelene.
Rengjøre skjermen
Bruk en myk, ren og lofri klut. Bruk
vann, isopropylalkohol eller brillerens.
Påfør væsken på kluten, og tørk
forsiktig av skjermen med kluten.
Rengjøre kameralinsen
Rengjør linsen bare når det er
nødvendig. Bruk en myk linseklut.
Påfør linserengjøringsvæske på kluten,
og tørk forsiktig av linsen med kluten.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Innledning................................i
Tips og snarveier............................ i
Standarder for
brukerveiledningen...................... i
Produktregistrering......................... i
Kontakt Garmin..............................ii
Valgfritt tilbehør...............................ii
Ta vare på Oregon-enheten...........ii
Komme i gang.........................1
Batteriinformasjon......................... 2
Slå Oregon-enheten av og på....... 2
Justere
bakgrunnsbelys­ningsnivået........ 3
Innhente GPS-satellittsignaler....... 3
Låse skjermen............................... 3
Grunnleggende navigering....4
Tilgang til programmer fra
hovedmenyen............................. 4
Opprette veipunkter....................... 4
Navigere til et
bestemmelsessted...................... 5
Brukerveiledning for Oregon-serien
Stoppe navigering......................... 7
Bruke kartet .................................. 7
Bruke kompasset........................... 9
Retnings- og kurspeker............... 11
Styre veipunkter, ruter og
spor........................................13
Endre veipunkter......................... 13
Opprette ruter.............................. 14
Vise lagrede ruter........................ 14
Redigere og slette ruter.............. 14
Vise aktiv rute.............................. 15
Styre spor.................................... 15
Ekstra verktøy.......................17
Høydeplott................................... 17
Dele informasjon trådløst............ 18
Bruke kameraet........................... 19
Vise bilder.................................... 20
Beregne størrelsen på et
område...................................... 20
Tripcomputer............................... 21
Andre verktøy.............................. 21
Overvåke satellittmottak.............. 22
iii
Indholdsfortegnelse
GPS-spill...............................23
Geocacher................................... 23
Wherigo™ .................................... 23
Tilpasse
Oregon-enheten....................24
Endre profilen.............................. 24
Stille inn profiler........................... 24
Bruke systemoppsett................... 25
Tilpasse visningen....................... 26
Kartoppsett.................................. 26
Sporoppsett................................. 27
Tilpasse hovedmenyen................ 28
Oppsett av ruting......................... 28
Endre kamerainnstillingene......... 29
Endre maritime innstillinger......... 29
Endre tidsinnstillinger.................. 30
Endre måleenheter...................... 30
Posisjonsformat........................... 31
Endre kompasset........................ 31
Oppsett for høydemåler............... 32
Pare Oregon-enheten.................. 33
Tilbakestille enheten.................... 34
iv
Vise informasjon om Oregonenheten..................................... 34
Appendiks.............................35
Spesifikasjoner............................ 35
Bruke demomodus...................... 36
Koble Oregon-enheten
til en datamaskin....................... 37
Sett inn et microSD-kort.............. 37
Overføre filer til datamaskinen.... 38
Laste inn og slette filer................ 39
Optimalisere batterienes
levetid....................................... 39
Gjenopprette
fabrikkinnstillingene.................. 40
Feste karabineren....................... 41
Kalibrere berøringsskjermen....... 41
Programvarelisensavtale............. 42
Indeks....................................43
Brukerveiledning for Oregon-serien
Komme i gang
Komme i gang
Av/på-knapp
Kameralinse
(550 and 550t)
Batterideksel
Berøringsskjerm
Monteringsflate
Sperre
Mini-USB-kontakt
(under gummihette)
Brukerveiledning for Oregon-serien
1
Komme i gang
Batteriinformasjon
Oregon-enheten bruker to AAbatterier. Bruk alkaliske batterier,
NiMH-batterier eller litiumbatterier.
Det beste resultatet får du ved å
bruke forhåndsladede NiMH-batterier
eller litiumbatterier. Du bør ikke
bruke vanlige alkaliske batterier for
Oregon 550-enheter når du bruker
kamerafunksjonen.
Slik installerer du batterier:
1. Løft sperren, og ta av
batteridekselet.
Sperre
Batterideksel
Slik velger du batteritype:
1. Trykk på Oppsett > System >
Batteritype.
2. Trykk på Alkalisk, Litium eller
Oppladbart NiMH.
Langvarig lagring
Ta ut batteriene når du ikke har tenkt å
bruke Oregon-enheten i noen måneder.
Lagrede data går ikke tapt selv om du
tar ut batteriene.
Slå Oregon-enheten av
og på
1. Du slår på Oregon-enheten ved å
trykke på .
2. Du slår av Oregon-enheten ved å
trykke på og holde nede .
Gummihette
2. Sett inn batteriene riktig vei.
3. Sett på batteridekslet, og skyv
ned sperren.
2
Brukerveiledning for Oregon-serien
Komme i gang
Justere bakgrunnsbelys­
ningsnivået
1. Når Oregon-enheten er på, trykker
du på og slipper den raskt.
Innhente GPSsatellittsignaler
Før Oregon-enheten kan finne din
gjeldende posisjon og opprette en rute,
må du hente inn GPS-signaler.
1. Finn et åpent område utendørs der
det ikke er høye bygninger og trær i
nærheten.
2. Slå på Oregon-enheten. Det
kan ta noen minutter å hente inn
satellittsignaler.
2. Trykk på
eller
lysstyrken.
for å justere
Se (side 26) for å endre tidsavbrudd for
bakgrunnsbelysning.
Linjene
på hovedmenyen angir
satellittsignalstyrken. Når linjene er
grønne, har Oregon-enheten innhentet
satellittsignaler.
Låse skjermen
Lås skjermen for å forhindre at du
trykker på knapper utilsiktet.
1. Trykk på og slipp den raskt.
2. Trykk på Lås skjerm.
Brukerveiledning for Oregon-serien
3
Grunnleggende navigering
Grunnleggende
navigering
Tilgang til programmer
fra hovedmenyen
Du kan få tilgang til alle Oregonprogrammene fra hovedmenyen.
Opprette veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du
registrerer og lagrer i Oregon-enheten.
Slik merker du gjeldende posisjon
som et veipunkt:
1. Trykk på Marker veipunkt.
2. Trykk på Lagre og redigere.
3. Trykk på det attributtet du vil endre.
4. Trykk på bokstavene, tallene eller
symbolene for å gjøre endringene.
(bortsett fra når du
5. Trykk på
endrer et symbol). Endre andre
attributter om nødvendig.
for å forkaste
6. Trykk på
endringene.
Hvis du vil redigere eller slette et
veipunkt, kan du se side 13.
Hovedmeny
Trykk på
eller
for å få
tilgang til flere programmer.
4
Brukerveiledning for Oregon-serien
Grunnleggende navigering
Navigere til et
bestemmelsessted
Du kan bruke Hvor skal du? eller
velge et punkt på kartet for å navigere
til et bestemmelsessted med Oregonenheten.
Slik navigerer du til et
bestemmelsessted med
Hvor skal du?:
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på ett av følgende elementer:
• Nylige treff – elementer du
nylig har funnet.
• Veipunkter – en liste over
veipunkter (side 4).
• Bilder – en liste med
geokodede bilder (side 19).
• Spor – en liste over spor
(side 15).
• Koordinater – angi
koordinatene til en posisjon.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Alle POIer (punkter av
interesse) – hvis de er støttet
av forhåndslastet eller alternativ
kartlegging, kan forskjellige
punkter av interesse vises.
• Byer – en liste med de
50 byene som ligger nærmest
den gjeldende posisjonen.
• Tidevann – en liste over de
nærmeste varselstasjonene
for tidevann.
4. Trykk på Kjør. En farget linje angir
ruten.
> Kompass.
5. Trykk på
6. Bruk kompasset til å navigere
til bestemmelsesstedet.
•
5
Grunnleggende navigering
Slik finner du et bestemmelsessted
ved å stave navnet:
1. Trykk på Hvor skal du? på
hovedmenyen > Alle POIer.
.
2. Trykk på
3. Trykk på bokstavene for å
stave en del av navnet på
bestemmelsesstedet.
.
4. Trykk på
5. Trykk på bestemmelsesstedet.
6. Trykk på Kjør. En farget linje
angir ruten.
> Kompass.
7. Trykk på
8. Bruk kompasset til å navigere til
bestemmelsesstedet som vist på
side 9.
Slik navigerer du til et punkt på
kartet:
1. Trykk på Kart.
2. Trykk på et punkt på kartet.
3. Trykk på informasjonsknappen
øverst på skjermen.
Informasjonsknapp
> Kompass.
4. Trykk på Kjør >
5. Bruk kompasset til å navigere til
bestemmelsesstedet som vist på
side 9.
6
Brukerveiledning for Oregon-serien
Grunnleggende navigering
Slik navigerer du til et
bestemmelsessted i nærheten av
et veipunkt eller et nylig treff:
1. Trykk på Hvor skal du?.
5. Trykk på en kategori. Elementene
er oppført etter avstand fra
posisjonen du valgte.
6. Trykk på et bestemmelsessted.
7. Trykk på Kjør. En farget linje angir
ruten.
> Kompass.
8. Trykk på
9. Bruk kompasset til å navigere til
bestemmelsesstedet som vist på
side 9.
Stoppe navigering
2. Trykk på
.
3. Velg blant følgende alternativer:
• Et nylig treff
• Et veipunkt
• Min gjeldende posisjon
• Et kartpunkt
4. Trykk på posisjonen du vil søke i
nærheten av.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Hvis du vil stoppe navigering,
trykker du på Hvor skal du? >
Stoppe navigering.
Bruke kartet
Slik bruker du kartet:
1. Trykk på Kart. Den gjeldende
posisjonen angis av et posisjonsmerke .
eller
for å zoome.
2. Trykk på
3. Trykk på og dra skjermen for å
panorere kartet.
7
Grunnleggende navigering
Zoomområde
Informasjonsknapp
Zoomknapper
Posisjonsmerke
Kartsiden
Slik ser du på detaljert informasjon
om et punkt på kartet:
1. Hvis det er nødvendig, panorerer
du til posisjonen du vil se på.
2. Trykk på posisjonen.
3. Trykk på informasjonsknappen
øverst på skjermen hvis du vil ha
mer informasjon.
8
Slik viser eller skjuler du datafelt
øverst på skjermen:
1. Trykk på Oppsett > Kart >
Datafelt.
2. Velg 0, 2, 4 eller Egendefinert.
Slik endrer du datafelt på
kartsiden:
1. Trykk på ett av datafeltene på
kartsiden.
2. Velg en datatype.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Grunnleggende navigering
Slik lagrer du et veipunkt på
kartsiden:
1. Trykk på punktet du vil lagre,
på kartsiden.
2. Trykk på informasjonsknappen
øverst på skjermen.
Den viser også navigeringsdata,
for eksempel gjeldende hastighet,
avstand til neste punkt på ruten og
beregnet ankomsttid.
Det elektroniske kompasset ligner
på et magnetisk kompass når du står
eller går. Hvis du har større hastighet,
for eksempel hvis du kjører med bil,
bruker kompasset GPS-signaler til å
fastslå kjøreretningen. Hvis du vil slå
det elektroniske kompasset av eller på,
kan du se side 31. Hold kompasset rett
når du navigerer for å sikre maksimal
nøyaktighet.
Slik åpner du kompassiden:
Trykk på Kompass.
3. Trykk på
for å lagre veipunktet.
Bruke kompasset
Fra kompassiden blir du veiledet til
bestemmelsesstedet med et kompass
og en retningspeker.
Brukerveiledning for Oregon-serien
9
Grunnleggende navigering
Kalibrere kompasset
Kalibrer det elektroniske kompasset
utendørs. Ikke stå i nærheten av
objekter som påvirker magnetiske
felter, for eksempel biler, bygninger
eller overhengende kraftlinjer.
Kalibrer kompasset når du har reist
lange avstander, etter at du har opplevd
en temperaturforandring på mer enn
11 °C (20 °F), eller etter at du har
byttet batterier.
10
Slik kalibrerer du det elektroniske
kompasset:
1. Trykk på Oppsett > Retning >
Trykk for å starte
kompasskalibrering.
ELLER
Fra kompassiden trykker du på og
holder på midten av kompasset.
2. Trykk på Start, og følg
instruksjonene på skjermen.
Det kan hende at meldingen For
fort eller For sakte vises for at du
skal justere dreiehastigheten. Hvis
Kalibrering mislyktes vises, trykker du
på OK og gjentar prosessen.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Grunnleggende navigering
Retnings- og kurspeker
Oregon-enheten kan enten bruke
en retningspeker eller kurspeker på
kompasset. Retningspekeren angir
retningen til bestemmelsesstedet,
og kurspekeren angir forholdet
til en kurslinje som fører til
bestemmelsesstedet. Hvis du
vil velge en retnings- eller
kurspeker, kan du se side 31.
Retningspekeren peker mot
bestemmelsesstedet uansett hvilken
retning du beveger deg i. Hvis
retningspekeren peker mot toppen av
kompasset, beveger du deg direkte mot
bestemmelsessted. Hvis den peker i en
annen retning, snur du deg mot denne
retningen til pilen peker mot toppen av
kompasset.
Retningen du
beveger deg i.
Skala
Retning til
bestemmelsessted
Retningen du
beveger deg i.
Retning til
bestemmel­
sesstedet
Kursavviksindikator
Kurspeker
Kurslinje til
bestemmelsesstedet
Retningsmarkør
Brukerveiledning for Oregon-serien
11
Grunnleggende navigering
Kurspekeren angir når du går feil
(høyre eller venstre), i henhold til
skalaen som vises på kompassringen.
Skalaen viser til avstanden mellom
prikkene på kursavviksindikatoren.
Kurslinjen til bestemmelsesstedet er
basert på det opprinnelige startpunktet.
Slik endrer du datafelt på
kompassiden:
1. Trykk på et datafelt på
kompassiden.
2. Trykk på en datatype.
Gå tilbake til "kurslinjen til
bestemmelsessted" for å kompensere
for avviket og komme på rett kurs.
Dette er spesielt nyttig hvis du
navigerer på vann eller det ikke er
noen store hindre i banen. Det hjelper
deg også med å unngå farer på ruten,
for eksempel grunner eller skjær.
12
Brukerveiledning for Oregon-serien
Styre veipunkter, ruter og spor
Styre veipunkter,
ruter og spor
Endre veipunkter
Du kan redigere veipunkter for å
endre navnet, symbolet, kommentaren,
posisjonen, høyden og dybden til
veipunktet. På Oregon 550 eller
Oregon 550t kan du endre bildet.
Du kan også bruke Veipunktstyrer til
å flytte et veipunkt til den gjeldende
posisjonen og slette veipunkter.
Slik redigerer du et veipunkt:
1. Trykk på Veipunktstyrer.
2. Trykk på veipunktet.
3. Trykk på attributtet.
4. Trykk på bokstavene, tallene eller
symbolene for å gjøre endringene.
Brukerveiledning for Oregon-serien
(bortsett fra når du
5. Trykk på
endrer et symbol). Endre andre
attributter om nødvendig.
for å forkaste
6. Trykk på
endringene.
Slik flytter du et veipunkt til den
gjeldende posisjonen:
1. Trykk på Veipunktstyrer.
2. Trykk på det veipunktet du vil flytte.
3. Trykk på Flytt hit.
Slik sletter du et veipunkt:
1. Trykk på Veipunktstyrer.
2. Trykk på veipunktet du vil slette.
3. Trykk på Slett veipunkt.
Hvis du vil slette alle veipunktene,
trykker du på Oppsett > Tilbakestill >
Slett alle veipunkter > Ja.
MERK: Hvis du har valgt et bilde
for et veipunkt på Oregon 550 eller
Oregon 550t og deretter sletter
13
Styre veipunkter, ruter og spor
veipunktet, blir ikke bildet slettet.
Opprette ruter
Du kan opprette og lagre opptil
50 ruter.
Slik oppretter du en ny rute og
navigerer i den:
1. Trykk på Ruteplanlegger >
<Opprett rute> > <Velg første
punkt> for å velge et startpunkt.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på det første elementet i
ruten.
4. Trykk på Bruk > <Velg neste
punkt>.
5. Gjenta dette til ruten er fullført.
for å lagre ruten.
6. Trykk på
> Hvor skal du? >
7. Trykk på
Ruter for å navigere gjennom ruten.
14
Vise lagrede ruter
Slik viser du en rute på kartet:
1. Trykk på Ruteplanlegger.
2. Trykk på ruten du vil vise >
Vis kart.
Redigere og slette ruter
Du kan redigere alle rutene som er
lagret.
Slik redigerer du en rute:
1. Trykk på Ruteplanlegger.
2. Trykk på den ruten du vil redigere >
Rediger rute.
3. Trykk på det punktet du vil redigere,
og velg blant følgende alternativer:
• Se på – viser punktet på kartet.
• Flytt ned (eller opp) – forandrer
rekkefølgen til punktet på ruten.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Styre veipunkter, ruter og spor
•
•
Sett inn – legger til et ekstra
punkt på ruten. Det ekstra
punktet settes inn før punktet
du redigerer.
Fjern – fjerner punktet fra ruten.
Slik reverserer du rekkefølgen til
punktene på en rute:
1. Trykk på Ruteplanlegger.
2. Trykk på ruten du vil reversere >
Reverser rute.
Slik sletter du en rute:
1. Trykk på Ruteplanlegger.
2. Trykk på den ruten du vil slette >
Slett rute.
Vise aktiv rute
1. Trykk på Aktiv rute. Punktene til
den gjeldende ruten vises.
2. Trykk på et punkt for å se flere
detaljer.
Styre spor
Et spor er en registrering av banen du
har fulgt.
Slik registrerer du sporene dine:
1. Trykk på Oppsett > Spor >
Sporlogg.
2. Trykk på Ikke registrer,
Registrering, Ikke vis eller
Registr., vis på kart.
Hvis du velger Registr., vis på
kart, indikerer en linje på kartsiden
sporet ditt.
Hvis du vil ha mer informasjon om
sporoppsett, kan du se side 27.
Brukerveiledning for Oregon-serien
15
Styre veipunkter, ruter og spor
Slik lagrer og viser du gjeldende
spor:
Trykk på Sporstyrer > Gjeldende
spor.
• Vis kart – viser det gjeldende
sporet på kartet.
• Høydeplott – viser høydeplottet
side 17 for det gjeldende sporet.
• Lagre spor – lagrer den
gjeldende ruten.
• Lagre del – lar deg velge og
lagre en del av det gjeldende
sporet.
• Slett gjeldende spor – sletter
det gjeldende sporet.
16
Slik sletter du det gjeldende
sporet:
Trykk på Oppsett > Tilbakestill >
Slett gjeldende spor > Ja.
Slik åpner du et lagret spor:
1. Trykk på Hvor skal du? > Spor.
2. Trykk på et lagret spor.
Arkiverte eller lastede spor vises
på siden for sporstyrer. Du kan vise
sporene på kartet, vise høydeplott eller
navigere langs sporet.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Ekstra verktøy
Ekstra verktøy
Bruke 3D-visning
Oregon 450t og 550t har 3D-visning.
Andre Oregon-modeller krever DEMdata (Digital Elevation Model), som
finnes i noe topografisk kartografi fra
Garmin. Gå til http://buy.garmin.com
for å vise kompatible kartprodukter.
• Trykk på
for å øke høyde­
vinkelen, og trykk på
for å
redusere høydevinkelen.
• Trykk på
for å panorere 3Dkartet fremover, og trykk på
for å panorere 3D-kartet bakover.
• Trykk på
for å rotere visningen
til venstre, og trykk på
for å
rotere visningen til høyre.
Høydeplott
Oregon-enheten kan registrere
høydeendringer over avstand
eller tid, eller den kan registrere
trykkforandringer (barometrisk eller
lokalt trykk) over tid. Hvis du vil angi
hvilke endringer som skal registreres,
kan du se side 32.
3D-visning
• Trykk på 3D-visning.
Brukerveiledning for Oregon-serien
• Trykk på Høydeplott for å åpne
siden for høydeplott.
• Hvis du vil endre avstands- eller
tidsskalaen, trykker du på
eller .
17
Ekstra verktøy
• Hvis du vil vise høydedata,
trykker du på et punkt på plottet.
Tid, dato og høyde som er registrert
på punktet, vises.
Datafelt
Avstandseller
tidsskala
Side for høydeplott
Endre datafelt for høydeplott
1. Trykk på Høydeplott > ett av
datafeltene.
2. Trykk på en datatype øverst på
skjermen.
3. Velg datatypen fra listen over
alternativer.
18
Dele informasjon trådløst
Oregon-enheten kan dele informasjon
om veipunkter, ruter, spor og
geocacher trådløst med en annen
trådløs rekreasjonsenhet fra Garmin.
1. Plasser enhetene maksimalt
3 meter (10 fot) fra hverandre.
2. Trykk på Del trådløst på
hovedmenyen på begge
enhetene.
3. Trykk på Motta på mottakerenhe­
ten. Mottakerenheten indikerer når
den er klar til å motta data.
4. Trykk på Send på senderenheten.
5. Trykk på datakategorien du vil
sende, på senderenheten.
6. Trykk på elementet du vil sende >
Send på senderenheten.
7. Begge enhetene indikerer at
overføringen er fullført.
8. Trykk på OK på begge enhetene.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Ekstra verktøy
Bruke kameraet
6. Slipp opp
for å ta bildet.
Du kan ta bilder med Oregon 550 og
550t. Posisjonen lagres med bildet.
Du kan navigere til posisjonen som
et veipunkt.
MERK: Trykk raskt og slipp opp
for å fokusere kameraet automatisk og
ta et bilde.
MERK: Bilder lagres og vises i
enten liggende eller stående retning.
Retningen angis av stillingen til
kameraknappen (vertikal eller
horisontal).
MERK: Hvis du vil vise det siste
bildet som ble tatt, trykker du på
bildeikonet nederst på skjermen.
Slik tar du bilde:
1. Trykk på Kamera.
2. Drei enheten horisontalt eller
vertikalt for å endre bilderetningen.
for å aktivere eller
3. Trykk på
for å deaktivere modusen for lite lys
om nødvendig.
4. Trykk på + eller - for å justere
zoomen på kameraet.
5. Du kan fokusere kameraet manuelt
til
ved å trykke på og hold nede
den hvite fokusrammen blir grønn.
Brukerveiledning for Oregon-serien
7. Trykk på
for å gå ut av
kameramodus.
Slik sorterer du bildene på siden
Bildeviser:
1. Trykk på Bildeviser.
.
2. Trykk på
3. Velg blant følgende alternativer:
• Nyeste
• Nær en posisjon
• På en bestemt dato
19
Ekstra verktøy
Slik viser du posisjonen
til et bilde:
1. Trykk på Bildeviser.
2. Trykk på bildet.
.
3. Trykk på
Slik sletter du et bilde:
1. Trykk på Bildeviser.
2. Trykk på bildet.
3. Trykk på .
Laste opp og laste ned bilder
Gå til http://my.garmin.com, og logg
deg på myGarmin-kontoen. Koble
Oregon 550 eller Oregon 550t til
datamaskinen ved hjelp av USBkabelen. Følg instruksjonene på
skjermen for å laste opp eller laste
ned bilder
Vise bilder
Oregon-enheten kan vise bilder som
er lagret på Oregon-enheten eller på
etmicroSD™-kort.
20
1. Kopier .jpg-bilder fra datamaskinen
til Oregon-enheten. Du kan laste
dem inn direkte på Garminstasjonen eller opprette en ny
mappe på Garmin-stasjonen
(side 39).
ELLER
Sett inn et microSD-kort med
.jpg-bilder i microSD-kortsporet
(side 37).
2. Trykk på Bildeviser på
hovedmenyen.
eller
for å bla
3. Trykk på
gjennom bildene.
Beregne størrelsen på et
område
1. Trykk på Områdeberegning >
Start.
2. Gå rundt omkretsen av området
du vil beregne.
3. Trykk på Beregn når du er ferdig.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Ekstra verktøy
Tripcomputer
Tripcomputeren viser gjeldende
hastighet, gjennomsnittlig hastighet,
maksimal hastighet, tripteller og annen
nyttig statistikk.
Dashbord
Slik endrer du bakgrunnen til
dashbordet:
1. Trykk på
nederst på skjermen.
2. Velg det aktuelle alternativet.
Slik viser du to større datafelt:
Trykk på
for å veksle
mellom to større datafelt og
standardvisningen.
Andre verktøy
Velg blant følgende alternativer på
hovedmenyen:
Tripcomputer
Trykk på et felt for å endre det som
vises i dette feltet.
Hvis du vil tilbakestille tripdata,
trykker du på Oppsett > Tilbakestill >
Tilbakestill tripdata > Ja.
Brukerveiledning for Oregon-serien
• Kalender – bruk en kalender.
• Kalkulator – bruk en kalkulator.
• Sol og måne – vis tidspunktene for
soloppgang og solnedgang samt
månefasen.
• Alarmklokke – still inn en alarm
på Oregon-enheten. Du kan også
stille inn enheten slik at den slår
seg på på et bestemt tidspunkt.
21
Ekstra verktøy
•
•
•
•
•
22
Jakt og fiske – vis de antatt
beste datoene og tidspunktene
for jakt og fiske for den
gjeldende posisjonen.
Stoppeklokke – bruk en
tidtaker, marker en etappe
og ta etappetider.
Man Overboard – marker en
posisjon der noen har falt over
bord, og start navigeringen.
Følg instruksjonene på
skjermen.
Beregning av gjennomsnitt
for veipunkt – spesifiser en
veipunktposisjon med flere
eksempler for å få den mest
nøyaktige posisjonen som er
mulig. Følg instruksjonene på
skjermen. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Trail
Tech på www.garmin.com.
Sikt og gå – pek enheten
mot en gjenstand for å låse
inn retningen og navigere mot
den. Følg instruksjonene på
skjermen.
Overvåke satellittmottak
Satellittsiden viser gjeldende posisjon,
GPS-nøyaktighet, gjeldende høyde,
satellittposisjoner og signalstyrke.
Slik åpner du satellittsiden:
Trykk på
nederst på
hovedmenyen.
Satellittposi­
sjoner
Høyde
Satellittstyrke
Siden Satellit
De grønne linjene viser GPSsatellittstyrke. Hvite linjer indikerer
at Oregon-enheten fremdeles innhenter
data.
Brukerveiledning for Oregon-serien
GPS-spill
GPS-spill
Geocacher
Geocaching er en variant av skattejakt
der geocachere leter etter skjulte
skatter ved hjelp av GPS-koordinater
som er lagt ut på Internett av dem som
gjemmer geocachen.
Geocache-steder kan lastes ned
fra www.garmin.com/geocache.
Webområdet støtter overføringen av
geocache-steder til Oregon-enheten.
Etter at du har registrert og installert
Garmin Communicator Plugin
fra www.garmin.com/products
/communicator, kan du laste ned
geocacher direkte til Oregon-enheten.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Slik navigerer du til en geocache
med Geocacher:
1. Trykk på Geocacher > Finn en
Geocache.
2. Trykk på en geocache-posisjon.
3. Trykk på Kjør. En farget linje angir
ruten.
> Kompass.
4. Trykk på
5. Bruk kompasset til å navigere til
bestemmelsesstedet som vist på
side 9.
Hvis du vil ha mer informasjon om
geocaching, kan du gå til www.garmin
.com/geocache.
Wherigo™
Wherigo (uttales "where I go") er
et verktøy for å lage og spille GPSaktiverte eventyr i den virkelige
verden. Bruk Oregon-enheten til å
vise veien til en fysisk posisjon der
du samhandler med virtuelle elementer
og figurer. Du finner mer informasjon
på www.wherigo.com.
23
Tilpasse Oregon-enheten
Tilpasse
Oregon-enheten
Endre profilen
Profiler er en samling innstillinger
som gjør at du kan optimalisere
Oregon-enheten fra én type bruk til
en annen, som å gå fra fritidsbruk til
bruk i bil.
Når du er i en profil og endrer
innstillinger som datafelt, måleenheter
eller posisjonsinnstillinger, lagres
de automatisk som en del av den
gjeldende profilen.
Stille inn profiler
Slik endrer du navnet på en profil:
1. Trykk på Oppsett > Profiler.
2. Trykk på en profil > Rediger navn.
3. Trykk på bokstavene, tallene eller
symbolene for å gjøre endringene.
.
4. Trykk på
Slik endrer du rekkefølgen til
profilene:
1. Trykk på Oppsett > Profiler.
2. Trykk på profilen du vil flytte.
3. Trykk på Flytt opp eller Flytt ned.
Slik sletter du en profil:
Det er ikke mulig å slette den
gjeldende profilen.
1. Trykk på Oppsett > Profiler.
2. Trykk på en profil > Slett.
Slik endrer du en profil:
1. Trykk på Profilendring på
hovedmenyen. Den gjeldende
profilen vises på skjermen.
2. Trykk den profilen du vil bruke.
24
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tilpasse Oregon-enheten
Slik legger du til en ny profil:
Trykk på Oppsett > Profiler >
<Legg til profil>. Denne profilen
er en kopi av den gjeldende
profilen. Den nye profilen blir
din gjeldende profil.
Bruke systemoppsett
Trykk på Oppsett > System.
GPS – velg Normal, WAAS (Wide
Area Augmentation System) eller
Demomodus (GPS av). Du finner
mer informasjon om WAAS på
www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
Språk – velg tekstspråket på
Oregon-enheten. Selv om du
endrer tekstspråket, endres ikke
språket i brukerangitte data eller
kartdata, for eksempel gatenavn.
Toner – slå lyden På eller Av.
Grensesnitt – angi det serielle
grensesnittet til Oregon-enheten:
• Garmin Spanner – lar deg bruke
USB-porten på Oregon-enheten
med de fleste NMEA 0183kompatible kartprogrammer ved å
opprette en virtuell seriell port.
• Garmin-serienummer – Garmins
eget format som brukes til å angi
PVT-protokolldata.
• NMEA inn/ut – sørger for standard
NMEA 0183-utdata og -inndata.
• Tekst ut – gir utdata i vanlig
ASCII-tekst for posisjons- og
hastighetsinformasjon.
• RTCM – motta differensialkorrige­
ringer fra et RTCM-merke.
Batteritype – velg batteritypen du
bruker.
Brukerveiledning for Oregon-serien
25
Tilpasse Oregon-enheten
Tilpasse visningen
Trykk på Oppsett > Visning.
Bakgr.belysn., tidsavb. – velg hvor
lenge bakgrunnsbelysningen skal være
på etter at du har trykket på skjermen.
Bakgrunn – velg en skjermbakgrunn.
Avhengig av enheten kan du velge
mellom forhåndslastede bilder, laste
dine egne bilder eller klippe ut et bilde
som skal brukes.
Sparemodus forbatteri – slår av
skjermen etter tidsavbruddsperioden
for bakgrunnsbelysningen.
Slik tar du skjermdumper:
1. Trykk på Oppsett > Visning >
Skjermlagring > På på
hovedmenyen.
2. Gå til skjermen du vil lagre en
skjermdump av.
3. Trykk på , og slipp den raskt.
26
4. Koble Oregon-enheten til
datamaskinen med den
medfølgende USB-kabelen
(side 37). Punktgrafikkfilen
lagres i mappen Garmin\scrn
på Oregon-stasjonen.
Kartoppsett
Trykk på Oppsett > Kart på
hovedmenyen.
Orientering – velg hvordan kartet
vises på siden. Nord opp viser alltid
nord øverst på siden. Spor opp viser
den gjeldende reiseretningen mot
toppen av siden. Bilmodus viser et
bilperspektiv med informasjon om
neste sving som skal brukes mens du
kjører.
Autozoom – velger automatisk et
passende zoomnivå for optimal bruk
på kartet. Når Av er valgt, må du
zoome inn eller ut manuelt.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tilpasse Oregon-enheten
Datafelt – skjul eller vis datafelt på
kartsiden.
Avansert kartoppsett – angi
zoomnivåer, tekststørrelse og
detaljnivået for kartet.
• Zoomenivåer – velg zoomnivået
for kartelementer.
• Tekststørrelse – velg tekststørrel­
sen for kartelementer.
• Detalj – velg detaljnivået som
vises på kartet. Det tar lengre tid å
tegne opp kartet igjen når det viser
flere detaljer.
Kartinformasjon – merk av i boksen
for å aktivere eller deaktivere et kart.
Dette kan være nyttig hvis flere kart er
lastet på Oregon-enheten.
Sporoppsett
Et spor er en registrering av banen du
følger. Trykk på Oppsett > Spor på
hovedmenyen.
Sporlogg – slå registrering av spor på
eller av.
Registreringsmetode – velg en
metode for registrering av spor.
Trykk på Avstand, Tid eller Auto.
Hvis registreringsmetoden er tid
eller avstand, angir du det bestemte
tids- eller avstandsintervallet. Trykk
på Auto for å registrere sporene med
varierende frekvens for å lage en
optimal visning av sporene.
Intervall – velg en registreringsfre­
kvens for sporlogg. Hvis du registrerer
punktene oftere, blir sporene mer
detaljerte, men sporloggen fylles
raskere.
Automatisk arkivering – velg en
automatisk arkiveringsmetode for
å organisere sporene dine. Sporene
Brukerveiledning for Oregon-serien
27
Tilpasse Oregon-enheten
lagres og slettes automatisk avhengig
av brukerinnstillingen.
Oppsett av ruting
Tilpasse hovedmenyen
Veiledningsmetode – velg en
veiledningsmetode for å beregne
ruten.
Du kan omorganisere programmer på
hovedmenyen.
Slik forandrer du rekkefølgen til
programmer på hovedmenyen:
1. Trykk på Oppsett > Hovedmeny.
2. Trykk på programmet du vil flytte.
3. Trykk på et annet program for å
bytte plass.
Slik deaktiverer du et program og
flytter det til slutten av listen:
1. Trykk på Oppsett > Hovedmeny.
2. Trykk på programmet.
.
3. Trykk på
MERK: Nå du vil aktivere et program
igjen, velger du programmet og velger
et annet program som det skal bytte
plass med.
28
Trykk på Oppsett > Ruting.
• Offroad – beregner direkteruter.
• På veien for tid – beregner ruter
som krever minst mulig kjøretid.
• På veien for avstand – beregner
ruter som er kortere i avstand.
Beregn ruter for – velg en
transportmåte som optimaliserer
ruten.
Lås på vei – lås gjeldende
posisjonsmerke på den nærmeste
veien for å kompensere for variasjoner
i nøyaktigheten til kartposisjonen
(krever kart som kan rutes).
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tilpasse Oregon-enheten
Offroad-overgang – velg en
forflytningsmåte utenfor veien
for en rute.
• Auto – viser automatisk ruten til
neste punkt.
• Manuell – lar deg velge det neste
punktet på ruten ved å trykke på
punktet på den aktive rutesiden.
• Avstand – sender deg til det neste
punktet på ruten når du befinner
deg innenfor en gitt avstand fra
gjeldende punkt.
Oppsett for unngåelse – trykk på
veitypen du vil unngå.
Endre
kamerainnstillingene
1. Trykk på Oppsett > Kamera.
2. Trykk på Bildeoppløsning.
Brukerveiledning for Oregon-serien
3. Trykk på 1 MP, 2 MP eller 3,2 MP
for å endre oppløsningen på
bildene.
4. Trykk på Lagre bilder til for å velge
lagringsområdet.
Endre maritime
innstillinger
Trykk på Oppsett > Maritimt.
Maritime farger – slå maritime farger
av eller på.
Loddskudd – slå loddskudd som angir
dybden til posisjonen, av eller på.
Fyrsektorer – slå av eller på sektoren
der et navigeringsfyr vises Hvis du
velger Auto, vil enkelte fyrsektorer
ikke vises når tettheten til fyrsektorer
i området er høyt.
Symboler – velg settet med maritime
navigeringssymboler.
29
Tilpasse Oregon-enheten
Oppsett av maritime alarmer –
slå maritime alarmer av eller på.
• Ankertrekkingsalarm – still inn
en alarm som varsler når du driver
lenger enn en angitt avstand.
• Ute av kurs-alarm – still inn en
alarm som varsler når du er ute av
kurs med en angitt avstand.
• Dypt vann – still inn en alarm
som varsler når du kommer til
et område der vannet er for dypt.
• Grunt vann – still inn en alarm
som varsler når du kommer til
et område som er for grunt.
Endre tidsinnstillinger
Trykk på Oppsett > Tid.
Tidsformat – velg mellom 12- eller
24-timers klokkeslettformat.
Tidssone – still inn tidssonen for
posisjonen din.
30
Sommertid – velg Ja for å bruke
Sommertid, Nei for å ignorere det
eller Automatisk for å slå Sommertid
av og på automatisk.
Endre måleenheter
Trykk på Oppsett > Enheter.
Avstand/hastighet – velg avstands- og
hastighetsenheter.
Høyde (vert. hastighet) – velg enheter
for høyde og vertikal hastighet.
Dybde – velg dybdeenheter i fot,
favner eller meter for maritim bruk.
Temperatur – velg om vanntem­
peraturer skal vises i Celsius eller
Fahrenheit.
Trykk – velg måleenheten for
barometrisk trykk i tommer (Hg),
millibar eller hektopascal.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tilpasse Oregon-enheten
Posisjonsformat
Bruk standardinnstillingene med
mindre du bruker et kart som angir
et annet posisjonsformat.
Slik endrer du posisjonsformatet:
Trykk på Oppsett >
Posisjonsformat.
Endre kompasset
Trykk på Oppsett > Retning.
Visning – velg retningstypen som
vises på kompasset:
• Retningsbokstaver – angir
avlesing av kompassiden med
retningsbokstaver (N, S, Ø, V).
• Numeriske grader – angir
avlesing av kompassiden i
grader (0–359°).
• Mils – angir avlesing av
kompassiden i mils
(0–1000 mils).
Brukerveiledning for Oregon-serien
Nordreferanse – velg nordreferansen
til kompasset:
• Sann – angir geografiske nord som
kursreferanse.
• Magnetisk – angir den magnetiske
deklinasjonen til posisjonen din
automatisk.
• Rutenett – angir rutenett nord som
kursreferanse (0°).
• Bruker – lar deg angi den
magnetiske variasjonsverdien.
Gå til linje/peker (avhengig av
enheten) – velg Retning for å vise
retningspekeren som angir retningen
til bestemmelsesstedet. Trykk på Kurs
for å velge kurspekeren, som angir
forholdet til en kurslinje som fører til
bestemmelsesstedet (side 11).
Kompass – velg Auto for å skifte fra
et elektronisk kompass til et GPSkompass når du reiser med større
31
Tilpasse Oregon-enheten
hastighet i en angitt tidsperiode.
Velg Av for å slå av det elektroniske
kompasset og bruke GPS-kompasset.
Trykk for å starte kompasskalibre­
ring – kalibrere kompasset (side 10).
Oppsett for høydemåler
Trykk på Oppsett > Høydemåler.
Autokalibrering – la høydemåleren
kalibrere seg selv hver gang du slår
på Oregon-enheten.
Barometermodus – velg Variabel
høyde (brukes når du er i bevegelse)
eller Fast høyde (brukes når du står
stille; da fungerer høydemåleren som
et vanlig barometer).
32
Trykktendenser – velg når
trykkdataene registreres. Trykk på
Lagre alltid for å registrere trykkdata
hvert 15. minutt, også når Oregonenheten er slått av. Trykk på Lagre
når slått på for å kun registrere
data når Oregon-enheten er slått på.
Dette kan være nyttig når du ser etter
trykkfronter.
Plottype – velg høydeplottypen:
• Høyde/tid – registrerer
høydeendringer over tid.
• Høyde/avstand – registrerer
høydeendringer over en avstand.
• Barometrisk trykk – registrerer
barometrisk trykk over tid.
• Lokalt trykk – registrerer
endringer i lokalt trykk over tid.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Tilpasse Oregon-enheten
Slik kalibrerer du høydemåleren
manuelt:
1. Gå til et sted der du vet høyden
eller det barometriske trykket.
2. Trykk på Oppsett > Høydemåler >
Trykk for å starte høydemålerka­
librering.
3. Trykk på Ja hvis du vet høyden,
trykk på Nei > Ja hvis du vet det
barometriske trykket.
4. Angi høyden eller det barometriske
.
trykket, og trykk deretter på
Brukerveiledning for Oregon-serien
Pare Oregon-enheten
Oregon-enheten kan brukes sammen
med en valgfri Garmin-pulsmåler for
å vise pulsen. Den kan også brukes
sammen med en valgfri Garmin
pedalfrekvenssensor for sykkel for
å vise pedalfrekvensen. Når den er
koblet til riktig Garmin-enhet, oppføres
verdiene for puls og pedalfrekvens
som datafeltalternativer på kartsiden,
kompassiden og tripcomputeren.
Ved paring opprettes det en forbindelse
mellom Oregon-enheten og trådløse
sensorer, for eksempel en pulsmåler
eller en pedalfrekvenssensor for
sykkel. Etter den første paringen
gjenkjenner Oregon-enheten
automatisk de trådløse sensorene når
de er på eller innenfor rekkevidden til
Oregon-enheten.
33
Tilpasse Oregon-enheten
Slik parer du Oregon-enheten med
en trådløs sensor:
1. Plasser Oregon-enheten maksimalt
3 meter (10 fot) fra den trådløse
sensoren (en pulsmåler eller
en sykkelsensor for hastighet/
pedalfrekvens).
2. Slå på den trådløse sensoren.
3. Trykk på Oppsett > Trening >
Pulsmåler eller Ped.frekv.sens.,
sykkel på hovedmenyen.
4. Trykk på Søk etter ny.
5. Meldingen "Tilkoblet" vises.
Tilbakestille enheten
1. Trykk på Oppsett > Tilbakestill.
2. Trykk på et element for å
tilbakestille det.
Vise informasjon om
Oregon-enheten
På hovedmenyen trykker du på
Oppsett > Om for å vise Oregonprogramvareversjonen, enhetens IDnummer, GPS-programvareversjonen
og juridisk informasjon.
MERK: Hvis du vil forhindre at
Oregon-enheten kommuniserer med
andre trådløse sensorer, trykker du
på Oppsett > Trening > Pulsmåler
(eller Ped.frekv.sens., sykkel) > Av.
34
Brukerveiledning for Oregon-serien
Appendiks
Appendiks
Spesifikasjoner
Fysisk
Størrelse:B × H × D:
58 × 114 × 36 mm
(2,3 × 4,5 × 1,4 tommer)
Vekt:146 g (5,1 oz) uten batterier
191,4 g med batterier
Skjerm: 76 mm (diagonalt)
(3 tommers) TFTfargeskjerm med 65k farger
og bakgrunnsbelysning
(240 × 400 piksler)
Bæreveske: R
obust plast, vanntett i
henhold til IPX7
Temperaturområde: Fra -20 °C til
70 °C (fra -4 til 158 °F)*
*Temperaturområdet for Oregon-enheten
kan være for stort for noen batterier.
Noen batterier kan sprekke ved høye
temperaturer.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Strøm
Kilde:To AA-batterier (alkalisk,
NiMH, litium eller
forhåndsladet NiMH).
Alkaliske batterier bør ikke
brukes for Oregon 550 og
550t.
Batteriets levetid: opptil 16 timer
Nøyaktighet
GPS: v anligvis < 10 m (33 fot) 95 %
sannsynlighet*
*I henhold til en nøyaktighetsreduksjon
på 100 m 2DRMS ifølge det amerikanske
forsvarsdepartementets Selective
Availability Program, når det er aktivert.
DGPS:
v anligvis fra 3 til 5 m
(fra 10 til 16 fot) 95 %
(WAAS-nøyaktighet i
Nord-Amerika)
Hastighet: 0 ,1 m/sek (0,328 fot/sek) i
stabil tilstand
35
Appendiks
Grensesnitt: Garmin-produktserie,
USB-masselagringsenhet,
NMEA 0183
Levetid for datalagring:
Uendelig – det kreves
ikke noe minnebatteri
Kartlagring: Internt eller
microSD-kort
Ytelse
Mottaker: WAAS-aktivert med
mer enn 12 kanaler /
høy følsomhet
Innhentingstider:
< 1 sekund (varm start)
< 33 sekunder (kald start)
< 36 sekunder (automatisk
søk)
Oppdateringshastighet:
1/sek, kontinuerlig
36
Kompass: Nøyaktighet: ± 2
grader (± 5 grader ved
ekstremt nordlige/sørlige
breddegrader)*
Oppløsning: 1 grad
Høydemåler: Nøyaktighet:
± 3 m (10 fot)*
Oppløsning: 0,3 m (1 fot)
Område: fra -610 til
9144 meter (fra -2000
til 30 000 fot)
Forutsetter riktig brukerkalibrering.
*
Bruke demomodus
I demomodus slås GPS-mottakeren
av for innendørsbruk eller opplæring.
Enheten sporer ikke satellitter i
demomodus.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Appendiks
Merknad
Siden GPS-mottakeren er avslått
i demomodus, må du ikke bruke
demomodus når du navigerer.
Linjene for satellittsignalstyrke er
bare simuleringer og sier ikke noe
om den faktiske signalstyrken.
Hvis du vil slå på demomodus,
trykker du på Oppsett > System >
GPS > Demomodus.
Koble Oregon-enheten
til en datamaskin
Du kan koble Oregon-enheten til
datamaskinen ved hjelp av den
medfølgende USB-kabelen.
Slik kobler du Oregon-enheten til
datamaskinen:
1. Ta gummihetten av bunnen av
Oregon-enheten.
2. Sett inn den lille kontakten på
USB-kabelen i mini-USB-kontakten.
Brukerveiledning for Oregon-serien
3. Koble den andre enden av
kabelen til en ledig USB-port
på datamaskinen.
Sett inn et microSD-kort
Oregon-enhetens microSD-kortspor
finnes under AA-batteriene.
Kjøp microSD-minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller kjøp
forhåndslastede kort med detaljerte
kartdata hos en Garmin-forhandler.
I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortene brukes til å lagre filer,
for eksempel bilder, kassetter,
geocacher, ruter, veipunkter og
egendefinerte POIer. Gå til http://buy
.garmin.com for å vise kompatible
kartprodukter.
Slik setter du inn eller fjerner et
microSD-kort:
1. Løft sperren på baksiden
av Oregon-enheten (side 2),
og fjern batteridekselet og
batteriene.
37
Appendiks
2. Løft opp metalldekselet.
3. Skyv kortet inn i microSDkortsporet, og lukk metalldekselet.
Metalldeksel
MicroSDkortspor
MicroSDkort
4. Hvis du vil fjerne microSD-kortet,
løfter du metalldekselet og tar ut
kortet fra microSD-kortsporet.
5. Sett på plass batteriene og
batteridekselet.
I tillegg til kart- og datalagring kan
microSD-kortet brukes til å lagre
filer, for eksempel bilder, Wherigo38
kassetter, geocacher, ruter, veipunkter
og egendefinerte POIer.
Overføre filer til
datamaskinen
Når du har koblet enheten til
datamaskinen, kan du kopiere og lime
inn filer fra datamaskinen til enhetens
stasjoner/volumer.
1. Søk på datamaskinen for å finne
filen.
2. Velg filen.
3. Velg Rediger > Kopier.
4. Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
5. Velg Rediger > Lim inn.
Før du overfører data mellom et
webområde og Oregon-enheten,
må du installere Garmin
Communicator- plugin-modulen fra
www.garmin.com/products
/communicator.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Appendiks
Laste inn og slette filer
Merknad
Når du sletter filer, må du være
forsiktig slik at du ikke sletter
forhåndsprogrammerte kartdata
(filer som slutter med *.img).
De kan ikke gjenopprettes.
Du kan bruke Oregon-enheten som
en USB-masselagringsenhet, og du
kan kjøpe et separat microSD-kort
for å få mer eksternt minne.
MERK: Oregon-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98,
Me eller NT. Den er heller ikke
kompatibel med Mac® OS 10.3
eller tidligere versjoner.
Slik laster du inn en fil på Oregonenheten eller microSD-kortet:
1. Ta av batteridekselet, og sett inn et
microSD-kort (side 37).
2. Koble USB-kabelen til Oregonenheten og datamaskinen.
3. Kopier filen fra datamaskinen.
Brukerveiledning for Oregon-serien
4. Lim inn filen i Garmin- eller
microSD-kortet/-volumet.
Slik sletter du en fil på Oregonenheten eller microSD-kortet:
1. Åpne Garmin- eller SDkortstasjonen/-volumet.
2. Merk filen, og trykk på
Delete-tasten på tastaturet
til datamaskinen.
Optimalisere batterienes
levetid
Bruk batterier av høy kvalitet for
optimal ytelse og lengst mulig
batterilevetid. Du får best ytelse
med litiumbatterier og forhåndsladede
(bruksklare) NiMH-batterier og
oppladbare NiMH-batterier som er
mindre ett år gamle og har en kapasitet
på minst 2500 mAh.
39
Appendiks
Tenk over følgende for å få lengst
mulig batterilevetid:
• Ikke juster bakgrunnsbelysningen
mer enn nødvendig (side 3).
Med et bakgrunnsbelysningsnivå
på over 50 % av maksimalt nivå
over lengre tid, vil batterienes
levetid reduseres betraktelig.
• Velg kortere tidsavbrudd for
bakgrunnsbelysning (side 26).
• Slå av toner når du ikke trenger det
(side 25). Slå av det elektroniske
kompasset når du ikke trenger det
(side 31).
• Slå på Sparemodus for batteri
(side 26).
• Hvis du har tenkt å bruke Oregonenheten mye i bilen, bør du vurdere
å kjøpe en strømkabel for bil
(http://buy.garmin.com).
40
Gjenopprette
fabrikkinnstillingene
Du kan gjenopprette Oregonenheten til de opprinnelige
fabrikkinnstillingene. Endringer
som du har gjort med Oppsett,
gjenopprettes til standardinnstillingene.
Hvis du vil gjenopprette
fabrikkinnstillingene, trykker
du på Oppsett > Tilbakestill >
Fabrikkinnstillinger > Ja.
Brukerveiledning for Oregon-serien
Appendiks
Feste karabineren
1. Plasser karabinkroken i åpningene
på monteringsflaten på Oregonenheten.
Karabiner
Monteringsflate
Karabinkrok
Kalibrere
berøringsskjermen
Oregon-skjermen krever vanligvis ikke
kalibrering. Hvis knappene ikke ser ut
til å fungere riktig, følger du imidlertid
prosessen nedenfor.
Slik kalibrer du
berøringsskjermen:
1. Slå av enheten, og trykk på og hold
inne av/på-knappen i omtrent
30 sekunder.
2. Følg instruksjonene på skjermen
til du ser en melding om at
kalibreringen er fullført på
skjermen.
2. Skyv kroken oppover til den låses
på plass.
Du tar av karabinkroken ved å løfte
den nederste delen av kroken og skyve
karabinkroken av monteringsflaten.
Brukerveiledning for Oregon-serien
41
Appendiks
Programvarelisensavtale
VED Å BRUKE OREGONENHETEN GODTAR DU AT DU
ER BUNDET AV VILKÅRENE OG
BETINGELSENE I DEN FØLGENDE
PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene
("Garmin") gir deg en begrenset lisens
til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær
kjørbar form ved normal bruk av produktet.
Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i
og til Programvaren forblir hos Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene.
en verdifull forretningshemmelighet som
tilhører Garmin og/eller tredjepartsle­
verandørene. Du samtykker i at du ikke
skal dekompilere, demontere, endre,
foreta omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du
ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med
USAs eksportlover eksportlovene til et
hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Du er innforstått med at Programvaren eies
av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene
og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler
om opphavsrett. Du er videre innforstått
med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke
leveres kildekode for, er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende
Garmin og/eller tredjepartsleverandørene,
og at Programvaren i kildekodeform forblir
42
Brukerveiledning for Oregon-serien
Indeks
Indeks
Symboler
3D-visning 23
A
aktiv rute 15
alarmer, maritime 30
autozoom 26
avansert kartoppsett 27
B
bakgrunn
dashbord 21
skjerm 26
bakgrunnsbelysning 3
tidsavbrudd 26
barometermodus 32
batteri 2
optimal batteritype
39
beregning av
gjennomsnitt for
veipunkt 22
bilder 19
vise 20
Bildeviser 19
bilmodus 26
C
Communicator
Garmin 23
D
dashbord 21
datafelt
endre 8, 12, 18, 27
vise eller skjule 8
dele trådløst 18
demomodus 36
F
fabrikkinnstillinger 40
fast høyde 32
fyrsektorer 29
G
Garmin-serienummer 25
Garmin Spanner 25
geocacher 23
geografisk nord 31
GPS-innstilling 25
Brukerveiledning for Oregon-serien
grensesnitt 25
H
høyde
fast eller variabel 32
høyde/avstand 32
høyde/tid 32
høydemåler
kalibrering 33
oppsett 32
høydeplott 17
endre 32
K
kalibrering
høydemåler 33
kompass 10
kamera 19, 29
karabiner 41
kartinformasjon 7
kartoppsett 26
kartorientering 26
kompass
kalibrering 10
nordreferanse 31
kurs 31
43
Indeks
L
låse opp skjermen 3
låse på veien 28
låse skjermen 3
loddskudd 29
lokalt trykk 32
M
magnetisk nord 31
maritime innstillinger 29
markere veipunkt 4
microSD-kort
bildeviser 20
installere 37
laste inn filer 39
mils 31
N
navigering 5
stoppe 7
NMEA inn/ut 25
nord opp 26
nordreferanse,
kompass 31
numeriske grader 31
nylige treff 5
44
O
offroad 28
offroad-overgang 29
område
beregning 20
oppsett for trening 33
oppsett for unngåelse 29
P
på veien for avstand 28
på veien for tid 28
pedalfrekvenssensor 33
plottype 32
posisjonsformat 31
profiler 24
pulssensor 33, 34
punkter av interesse
(POI) 5
R
redigere
ruter 14
veipunkter 13
registrere
Oregon-enheten i
registreringsmetode,
spor 27
retning 31
retningsbokstaver 31
rutenett nord 31
ruter
beregne 28
oppsett 28
redigere 14
vise 15
S
satellitsignaler 3
sensorer 34
serienummer ii
serienummer, Garmin 25
sikt og gå 22
sommertid 30
Spanner, Garmin 25
sparemodus for
batteri 26
spor
oppsett 27
registrere 27
spor opp 26
Brukerveiledning for Oregon-serien
Indeks
språk 25
standardinnstillinger 40
stoppeklokke 22
stoppe navigering 7
T
tekststørrelse, kart 27
tekst ut 25
tidsavbrudd,
bakgrunnsbelysning
26
tidssone 30
tilbehør ii
toner 25
tripcomputer 21
trykk
barometrisk 32
lokalt 32
måleenhet 30
trykktendenser 32
W
WAAS 25
Wherigo 23
Z
zoome 26
V
variabel høyde 32
veiledningsmetode 28
veipunkter
opprette 4
Brukerveiledning for Oregon-serien
45
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
Nei. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Oktober 2010
Delenummer 190-01140-38 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising