Garmin | Rino® 610 | User manual | Garmin Rino® 610 Brukerveiledning

Garmin Rino® 610 Brukerveiledning
Rino 650N-serien
®
brukerveiledning
Brukerveiledning for Rino 650N
a
© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten
skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og
gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Du finner gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende
bruk av dette produktet på www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logoen, BlueChart®, City Navigator®, Rino® og TracBack® er varemerker for Garmin Ltd.
eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. HomePort™, BaseCamp™, chirp™ og
ANT+™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et
registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC. Bluetooth®-navnet
og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre
varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Innholdsfortegnelse
Komme i gang����������������������������1
Standarder for
brukerveiledningen������������������������ 1
Registrere enheten��������������������������� 1
Få mer informasjon�������������������������� 1
Taster og antenner��������������������������� 2
Batteriinformasjon���������������������������� 3
Innhente satellittsignaler������������������� 5
Slå på bakgrunnslyset���������������������� 5
Låse skjermen���������������������������������� 5
Radio�������������������������������������������6
Dempe radioen��������������������������������� 6
Velge en kanal���������������������������������� 6
Radioinnstillinger������������������������������ 7
Om kontakter������������������������������������ 7
Merknader���������������������������������������� 8
Om Peer-to-Peer-posisjonering�������� 9
Statusindikatorer på radiosiden�������� 9
Veipunkter og spor������������������11
Veipunkter���������������������������������������11
Om deling av data�������������������������� 12
Brukerveiledning for Rino 650N
Innholdsfortegnelse
Spor������������������������������������������������ 12
Navigere i et lagret spor����������������� 13
Navigasjon�������������������������������14
Navigere til et
bestemmelsessted����������������������� 14
Kart������������������������������������������������� 15
Kompass���������������������������������������� 15
Navigere til en kontakt�������������������� 17
Geocacher�������������������������������������� 17
Ruter����������������������������������������������� 18
Bruke Sikt og g���������������������������� 19
Begynne å navigere til en
MOB-posisjon������������������������������ 19
Sende et nødvarsel������������������������ 20
Stoppe navigasjonen���������������������� 20
Tilpasse enheten���������������������21
Tilpasse datafeltene����������������������� 21
Tilpasse skjermbildet Hjem������������� 21
Opprette en egendefinert profil������� 21
Tilpasse bestemte sider������������������ 22
Systeminnstillinger������������������������� 23
Skjerminnstillinger�������������������������� 24
Bluetooth®-innstillinger�������������������� 24
i
Innholdsfortegnelse
Angi enhetstoner���������������������������� 25
Kartinnstillinger������������������������������� 25
Sporinnstillinger������������������������������ 26
Endre måleenhetene���������������������� 27
Tidsinnstillinger������������������������������� 27
Innstillinger for posisjonsformat������ 27
Innstillinger for retning�������������������� 28
Innstillinger for høydemåleren�������� 28
Geocache-innstillinger�������������������� 29
Rutinginnstillinger��������������������������� 30
Innstillinger for sjøkart�������������������� 31
Trening������������������������������������������� 32
Nullstille data���������������������������������� 32
Verktøy�������������������������������������33
Tripcomputer���������������������������������� 33
Stigningsplott���������������������������������� 33
Vise kalenderen og
almanakkene������������������������������� 33
Beregne størrelsen på
et område������������������������������������� 33
Stille inn en alarm��������������������������� 34
Åpne stoppeklokken����������������������� 34
Vise bilder��������������������������������������� 34
ii
Informasjon om enheten���������35
Oppdatere programvaren��������������� 35
Vise enhetsinformasjon������������������ 35
Spesifikasjoner������������������������������� 35
Om batteriene��������������������������������� 36
Ta vare på enheten������������������������� 37
Koble til et Bluetooth® -headset������ 38
Databehandling������������������������������ 39
Tillegg���������������������������������������42
Tilleggskart������������������������������������� 42
Valgfritt tilbehør������������������������������� 42
Alternativer for datafelt������������������� 44
Feilsøking��������������������������������������� 48
Indeks���������������������������������������50
Brukerveiledning for Rino 650N
Komme i gang
 advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Når du bruker enheten for første gang,
må du fullføre følgende oppgaver for
å stille inn enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sett inn batteriet (side 3).
Lad batteriet (side 4).
Installer VHF-antennen (side 4).
Innhent satellittsignaler (side 5).
Velg en kanal (side 6).
Kalibrer kompasset (side 15).
Registrer enheten (side 1).
Brukerveiledning for Rino 650N
Komme i gang
Standarder for
brukerveiledningen
Du finner alle sidene på skjermbildet
Hjem. Bruk eller for å bla gjennom
sidene. De små pilene (>) i teksten angir
at du må velge flere elementer etter
hverandre, for eksempel "Velg Slett >
Ja."
Registrere enheten
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Få mer informasjon
• Du kan gå til www.garmin.com og
laste ned de nyeste veiledningene.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller
kontakt Garmin-forhandleren for å få
informasjon om valgfritt tilbehør og
reservedeler.
1
Komme i gang
Taster og antenner
➊
➌
➋
➎
➍
➍
➌
Element Navn Beskrivelse
GPS GPS-antenne for
➊
satellittsignaler
VHF
VHF-antenne for
➋
radio.
2
➎
PTT
Hold inne for å slå
enheten av eller på.
Velg for å justere
bakgrunnslyset, volum
eller squelch-nivå og
for å låse eller låse
opp skjermen.
Hold inne for å
snakke. PTT står for
Push To Talk.
Velg for å sende ut en
anropstone. Hvis dette
er aktivert (side 9),
sender anropstasten
ut posisjonen din når
du slipper tasten.
Hold inne i tre
sekunder for å sende
ut et nødvarsel
(side 20).
Merk: Ikke trykk på PTT når det ikke
er koblet til noen VHF-antenne.
Brukerveiledning for Rino 650N
Komme i gang
Batteriinformasjon
 advarsel
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke
utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person
eller eiendom som følge av at batteriet har
vært utsatt for ekstrem varme.
Enheten bruker den medfølgende
lithiumionbatteripakken eller en
batteripakke for alkaliske batterier
(tilleggsutstyr), som bruker fire AAbatterier.
Hvis du vil ha tips om hvordan du kan
maksimere batterilevetiden og annen
batteriinformasjon, kan du se side 36.
Brukerveiledning for Rino 650N
Sette inn lithiumionbatteriet
1. Juster metallkontaktene
på batteripakken ➊ etter
metallkontaktene bak på enheten.
➊
2. Trykk batteripakken på plass.
3. Vri D-ringen med klokken.
3
Komme i gang
Lade lithiumionbatteriet
Lad batteriet før du bruker enheten for
første gang. Enheten kan ikke lade når
den er utenfor temperaturområdet på 0 til
45 °C (32 til 113 °F).
Installere VHF-antennen
Merk: Ikke trykk på PTT når det ikke
er koblet til noen VHF-antenne.
1. Velg riktig antenne for området:
➊
1. Koble vekselstrømladeren til en
vanlig veggkontakt.
2. Ta av gummihetten.
3. Koble den lille enden av vekselstrømladeren til kontakten med to pinner ➊.
➊
4. Lad enheten helt opp.
Det tar 6 timer å lade opp et helt utladet
batteri.
2.
3.
4.
5.
4
➋
• Hvis du er i Norge, velger du
antennen med spor ➊.
• Hvis du er i Sverige, velger du
antennen uten spor ➋.
Skru antennen på plass i kontakten for
VHF-antennen øverst på enheten.
Hold inne for å slå på enheten.
Velg Oppsett > Radio >
Frekvensbånd.
Velg Norge eller Sverige.
Brukerveiledning for Rino 650N
Komme i gang
Innhente satellittsignaler
Det kan ta 30 til 60 sekunder å innhente
satellittsignaler.
1. Gå utendørs til et åpent område.
2. Slå på enheten.
3. Vent mens enheten søker etter
satellitter.
Et spørsmålstegn blinker mens
enheten fastslår posisjonen.
GPS-linjene viser styrken på
satellittsignalene. Når linjene er grønne,
har enheten innhentet satellittsignaler.
Slå på bakgrunnslyset
Bakgrunnslyset slås av etter en periode
uten aktivitet. Hvis du vil endre
tidsavbruddet for bakgrunnslys, kan du
se side 24.
Justere lysstyrken på
bakgrunnslyset
Nivået for bakgrunnslyset varierer etter
de ulike strømkildene. Den høyeste
innstillingen for bakgrunnslys vil være
lavere når du bruker enheten med
AA-batterier, enn ved den høyeste
innstillingen når du bruker enheten med
lithiumionbatteriet. Dette forlenger
batterilevetiden ved bruk av AA-batterier.
1. Når enheten er slått på, velger du
2. Bruk + og - for å justere
lysstyrkenivået.
.
Låse skjermen
merk: Denne handlingen låser ikke
tastene.
1. Velg .
2. Velg Lås skjerm.
• Velg .
• Trykk på skjermen.
Varsler og meldinger aktiverer også
bakgrunnslyset.
Brukerveiledning for Rino 650N
5
Radio
Radio
Dette produktet kan bare brukes på
bestemte radiofrekvenser. Frekvensene
varierer fra land til land. Du finner
informasjon om radiofrekvensen for dette
produktet på produktesken eller på
www.garmin.com.
Dempe radioen
1. Velg .
2. Velg Volum.
Velge en kanal
Merknad
GPS-ytelsen kan påvirkes når du sender
på de norske kanalene 1, 3, 5 og 7.
1. Velg Radio > Kanal.
2. Bruk + eller - for å velge en kanal.
Søke etter kanaler
Du kan søke etter stemmeaktivitet på
kanalene.
Velg Radio > Søk.
Konfigurere en søkeliste
Du kan velge hvilke kanaler og koder
du skal søke gjennom. Hvis du velger
bestemte kanaler og koder, reduseres
søketiden, og du kan dermed unngå å gå
glipp av sendinger.
1. Velg Radio > > Konfigurer
søkeliste.
2. Velg en kanal du vil legge til.
3. Velg .
Overvåke for aktivitet
Du kan overvåke én enkelt kanal for all
slags aktivitet, inkludert forstyrrelser og
svake stemmesignaler. Dette er nyttig
hvis signalet går utenfor rekkevidde.
Velg Radio > Overvåk.
6
Brukerveiledning for Rino 650N
Radio
Radioinnstillinger
Velg Oppsett > Radio.
• Send posisjon – gjør det mulig å
sende gjeldende posisjon etter hver
overføring (side 9).
• Tillat sendeavspørring –
aktiverer sendeavspørring. Med
sendeavspørring kan andre Rinobrukere få tak i posisjonen din
ved å sende en forespørsel om
sendeavspørring.
• Strømnivå – justerer strømnivået på
frekvenser.
• Modus for squelch-tone:
◦◦ CTCSS – Continuous Tone
Controlled Squelch System gjør
det mulig å ignorere uønskede
anrop fra personer som bruker
samme kanal.
◦◦ DCS – Digital-Coded Squelch
gjør det mulig å ignorere
uønskede anrop fra personer som
bruker samme kanal.
Brukerveiledning for Rino 650N
• Type kablet headset – gjør det mulig
å velge typen headset du bruker. Hvis
du vil kjøpe tilbehør, kan du gå til
http://buy.garmin.com eller kontakte
Garmin-forhandleren.
• VOX-nivå – Voice Operated
Transmission kontrollerer
følsomhetsnivået for alle VOXtilbehør.
• Frekvensbånd – angir enheten til
frekvensbånd i Norge eller Sverige for
bruk i disse landene (side 4).
Om kontakter
Siden for ny kontakt vises første gang du
mottar et signal fra en annen Rino-bruker.
Fra denne siden kan du vise posisjonen
deres på kartet, navigere til denne
posisjonen (side 17) eller legge dem til på
kontaktlisten.
Legge til en ny kontakt
Siden for ny kontakt vises når du mottar
et nytt kontaktsignal.
7
Radio
Velg OK for å lagre kontakten.
Redigere kontakter
1. Velg Kontakter.
2. Velg en kontakt.
3. Velg et element.
4. Velg .
Vise kontakter på kartet
1. Velg Kontakter.
2. Velg en kontakt.
3. Velg Se på kart.
Merknader
merk: Merknader overføres til alle
brukere på gjeldende kanal og kode.
8
Du kan sende merknader til andre Rinobrukere på gjeldende kanal og kode. Du
kan vise merknader som du tidligere har
mottatt fra kontakter. Du kan redigere og
lagre favorittmerknader slik at du raskt
kan sende dem ved en senere anledning.
Opprette en merknad
1. Velg Merknader > Send merknad >
Ny merknad.
2. Skriv merknaden.
Du kan angi maksimalt 13 tegn.
3. Velg .
4. Velg et alternativ.
Sende en favorittmerknad
1. Velg Merknader > Send merknad.
2. Velg merknaden du vil sende.
3. Velg Send merknad.
Brukerveiledning for Rino 650N
Radio
Om Peer-to-Peerposisjonering
Merk: Posisjoner kan bare sendes én
gang hvert 30. sekund.
Du kan sende posisjonen din til en
annen Rino-enhet ved hjelp av Peer-toPeer-posisjonering. Du kan også spore
bevegelsene til andre Rino-brukere og
navigere til deres posisjoner.
3. Velg et element.
4. Velg Send.
Statusindikatorer på
radiosiden
Melding
Aktivitet på
kanal
Aktivere Peer-to-Peerposisjonering
Velg Oppsett > Radio > Send
posisjon > På.
Radio av
Sende en posisjon
Du må aktivere Peer-to-Peerposisjonering før du kan sende en
posisjon (side 9).
Mottar sending
Klar til sending
Beskrivelse
Det er mottatt et signal,
men det samsvarer
ikke med gjeldende
kode.
Toveisradioen er slått
av.
Det er valgt en kanal,
og enheten kan sende.
Enheten mottar en
sending på valgt kanal.
1. Velg Del trådløst > Send > Bruk
radio.
2. Velg en kategori.
Brukerveiledning for Rino 650N
9
Radio
Radiostatus
Radio -Radio 1 W
Radio 2 W
Radio 5 W
Beskrivelse
Radiofunksjonen er
slått av.
Sendeeffekt på 1 W.
Sendeeffekt på 2 W
Sendeeffekt på 5 W.
merk: Hvis enheten har lite
batteristrøm, reduseres effektnivået
automatisk.
10
Statuslinje Beskrivelse
Radioen er slått på.
Radioen mottar.
Radioen sender.
Peer-to-Peer er aktivert og
klar til å sende posisjonen.
Radioen er dempet
(side 6).
Brukerveiledning for Rino 650N
Veipunkter og spor
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du
registrerer og lagrer på enheten.
Opprette et veipunkt
Du kan lagre gjeldende posisjon som et
veipunkt.
Velg Marker veipunkt.
Finne et veipunkt
1. Velg Hvor skal du? > Veipunkter.
2. Velg et veipunkt.
Redigere et veipunkt
Før du kan redigere et veipunkt, må du
opprette ett.
1.
2.
3.
4.
5.
Velg Veipunktstyrer.
Velg et veipunkt.
Velg et element for å redigere det.
Angi den nye informasjonen.
Velg .
Brukerveiledning for Rino 650N
Veipunkter og spor
Slette et veipunkt
1. Velg Veipunktstyrer.
2. Velg et veipunkt.
3. Velg Slett veipunkt.
Forbedre nøyaktigheten til en
veipunktposisjon
Med beregning av gjennomsnitt for
veipunkt kan du forbedre nøyaktigheten
til en veipunktposisjon ved å samle flere
eksempler på veipunktposisjonen.
1.
2.
3.
4.
5.
Velg Gjennomsnitt for veipunkt.
Velg et veipunkt.
Flytt til posisjonen.
Velg Start.
Når statuslinjen for eksempelsikkerhet
når 100 %, velger du Lagre.
Du får best resultat hvis du samler
fire til åtte eksempler for veipunktet
og venter minst 90 minutter mellom
eksemplene.
11
Veipunkter og spor
Om deling av data
Enheten kan sende eller motta data når
den er koblet til en annen kompatibel
enhet. Du kan dele veipunkter, geocacher,
ruter og spor.
Sende og motta data trådløst
Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en
kompatibel Garmin-enhet før du kan dele
data trådløst ved hjelp av trådløs ANT+™teknologi.
1. Velg Del trådløst.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Spor
Et spor er en registrering av banen
du følger. Sporloggen inneholder
informasjon om punkter langs den
registrerte banen, blant annet klokkeslett,
posisjon og høyde for hvert punkt.
12
Registrere data i sporloggen
1. Velg Oppsett > Spor > Sporlogg.
2. Velg Registrering, ikke vis eller
Registrering, vis på kart.
Hvis du velger Registrering, vis på
kart, vises sporet med en linje på
kartet.
3. Velg Registreringsmetode.
4. Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere sporene med
varierende frekvens for å opprette
en optimal visning av sporene,
velger du Auto.
• Hvis du vil registrere spor ved en
angitt avstand, velger du Avstand.
• Hvis du vil registrere spor på et
angitt tidspunkt, velger du Tid.
5. Velg Registreringsintervall.
6. Velg et alternativ for å registrere spor
oftere eller sjeldnere.
Brukerveiledning for Rino 650N
Veipunkter og spor
MERK: Hvis du bruker intervallet
Oftest, får du med flest spordetaljer,
men fyller opp enhetens minne
fortere.
Vise det gjeldende sporet
Sporet som blir registrert, kalles det
gjeldende sporet.
1. Velg Sporstyrer > Gjeldende spor.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise gjeldende spor på
kartet, velger du Se på kart.
• Hvis du vil vise stigningsplott
for gjeldende spor, velger du
Stigningsplott.
Lagre det gjeldende sporet
1. Velg Sporstyrer > Gjeldende spor.
2. Velg det du vil lagre:
• Velg Lagre spor.
• Velg Lagre del, og velg en del.
Brukerveiledning for Rino 650N
Slette det gjeldende sporet
Velg Oppsett > Nullstill > Slett
gjeldende spor > Ja.
Slette et spor
1. Velg Sporstyrer.
2. Velg et spor.
3. Velg Slett > Ja.
Navigere i et lagret spor
Du må registrere og lagre et spor før du
kan navigere etter det.
1.
2.
3.
4.
Velg Sporstyrer.
Velg et lagret spor.
Velg Vis på kart.
Velg Kjør.
13
Navigasjon
Navigasjon
Navigere til et
bestemmelsessted
Du kan bruke menyen Hvor skal du? til å
finne et bestemmelsessted å navigere til.
Ikke alle Hvor skal du?-kategoriene er
tilgjengelige for alle områder og kart.
1.
2.
3.
4.
Velg Hvor skal du?.
Velg et element.
Velg Kjør.
Naviger ved hjelp av kart (side 15)
eller kompass (side 15).
Søke i nærheten av en posisjon
Du kan bruke søkefunksjonen til å finne
POIer i nærheten av et punkt på kartet,
gjeldende posisjon eller et veipunkt.
Dette kan kreve flere kart, se side 42.
1. Velg Hvor skal du? >
14
2. Velg et element du vil søke i nærheten
av.
3. Velg Bruk.
4. Naviger ved hjelp av kart (side 15)
eller kompass (side 15).
Starte en TracBack®
Du kan navigere tilbake til begynnelsen
av sporet. Dette kan være nyttig når du
skal finne veien tilbake til leiren eller til
starten av stien.
1. Velg Sporstyrer > Gjeldende spor >
Se på kart.
2. Velg Tracback.
Kartsiden åpnes med ruten markert
med en magentafarget linje.
3. Naviger ved hjelp av kart (side 15)
eller kompass (side 15).
.
Brukerveiledning for Rino 650N
Navigasjon
Kart
representerer posisjonen din på
kartet. beveger seg etter hvert som du
forflytter deg. Ruten markeres med en
magentafarget linje når du navigerer til et
bestemmelsessted.
Hvis du vil tilpasse kartinnstillingene,
kan du se side 25. Hvis du vil tilpasse
kart-dashbordet og -datafeltene, kan du
se side 22.
Bruke kartet
Du kan bruke kartet til å navigere til en
aktiv rute.
1. Velg Kart.
2. Følg den magentafargede linjen til
bestemmelsesstedet.
Kompass
Enheten har et kompass med tre
akser. Du kan bruke en peilepeker
eller en kursmarkør til å navigere til
bestemmelsesstedet.
Hvis du vil tilpasse kompassinnstillingene, kan du se side 28.
Kalibrere kompasset
merknad
Kalibrer det elektroniske kompasset
utendørs. Ikke stå i nærheten av
gjenstander som påvirker magnetiske
felter, for eksempel biler, bygninger eller
overhengende kraftlinjer.
Du bør kalibrere kompasset når
du har reist lange avstander, etter
temperaturskifte eller etter at du har byttet
batterier.
1. Fra kompassiden trykker du på og
holder på midten av kompasset.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Brukerveiledning for Rino 650N
15
Navigasjon
Navigere med peilepekeren
Når du navigerer til et bestemmelsessted,
vil peilepekeren peke mot
bestemmelsesstedet uansett hvilken
retning du beveger deg i.
➋
➊
1. Begynn navigeringen til et
bestemmelsessted (side 14).
2. Velg Kompass.
3. Snu deg til peker mot toppen av
kompasset, og fortsett i den retningen
frem til bestemmelsesstedet.
➍
Om kursmarkøren
Kursmarkøren er spesielt nyttig hvis du
navigerer på vann eller steder der det ikke
er noen store hindringer i banen.
➌
Kursmarkøren ➊ angir hvor du er i
forhold til kurslinjen ➋ som fører til
bestemmelsesstedet. Kurslinjen til
bestemmelsesstedet er basert på det
opprinnelige startpunktet.
Hvis du driver vekk fra den planlagte
kursen til bestemmelsesstedet, gir
kursavviksindikatoren ➍ (CDI) en
indikasjon på avvik (høyre eller venstre)
fra kursen.
Skalaen ➌ viser til avstanden mellom
prikkene på kursavviksindikatoren.
16
Brukerveiledning for Rino 650N
Navigasjon
Navigere med kursmarkøren
Du må endre markørinnstillingen til
Kurs (CDI) før du kan navigere med
kursmarkøren (side 28).
1. Begynn navigeringen til et
bestemmelsessted (side 14).
2. Velg Kompass.
3. Bruk kursmarkøren til å navigere til
bestemmelsesstedet (side 16).
Navigere til en kontakt
Du må lagre kontakten før du kan
navigere til den (side 7).
1. Velg Kontakter.
2. Velg en kontakt.
3. Velg Se på kart > Kjør.
Brukerveiledning for Rino 650N
Geocacher
Geocaching er en variant av skattejakt
der geocachere leter etter skjulte skatter
ved hjelp av GPS-koordinater som er
lagt ut på Internett av dem som gjemmer
geocachen.
Laste ned geocacher
1. Koble enheten til en datamaskin
(side 40).
2. Gå til www.OpenCaching.com.
3. Opprett en konto ved behov.
4. Logg på.
5. Følg instruksjonene på skjermen for
å finne og laste ned geocacher til
enheten.
Navigere til en geocache
1. Velg Geocacher.
2. Velg Finn en geocache.
3. Velg en geocache.
4. Velg Kjør.
17
Navigasjon
Ruter
En rute er en serie av veipunkter
som fører deg til det endelige
bestemmelsesstedet.
Opprette en rute
1. Velg Ruteplanlegger > Opprett
rute > Velg første punkt.
2. Velg en kategori.
3. Velg det første punktet på ruten.
4. Velg Bruk > Velg neste punkt.
5. Gjenta trinn 2–4 til ruten er fullført.
En rute må inneholde minst to
punkter.
6. Velg for å lagre ruten.
Endre et rutenavn
1. Velg Ruteplanlegger.
2. Velg en rute.
3. Velg Endre navn.
18
4. Angi det nye navnet.
5. Velg .
Redigere en rute
1. Velg Ruteplanlegger.
2. Velg en rute.
3. Velg Rediger rute.
4. Velg et punkt.
5. Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise punktet på kartet,
velger du Se på.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på
punktene på ruten, velger du Flytt
ned eller Flytt opp.
• Hvis du vil legge til et nytt punkt
på ruten, velger du Sett inn.
Det ekstra punktet settes inn før
punktet du redigerer.
• Hvis du vil fjerne punktet fra
ruten, velger du Fjern.
Brukerveiledning for Rino 650N
Navigasjon
6. Velg
for å lagre ruten.
Vise en rute på kartet
1. Velg Ruteplanlegger.
2. Velg en rute.
3. Velg Se på kart.
Slette en rute
1. Velg Ruteplanlegger.
2. Velg en rute.
3. Velg Slett rute.
Vise Aktiv rute
1. Velg Aktiv rute mens du navigerer
etter en rute.
2. Velg et punkt på ruten for å vise flere
detaljer.
Reversere en rute
1. Velg Ruteplanlegger.
2. Velg en rute.
3. Velg Reverser rute.
Brukerveiledning for Rino 650N
Bruke Sikt og gå
Du kan peke enheten mot et objekt i det
fjerne, f.eks. et fyr, låse retningen og
deretter navigere til objektet.
1. Gå til hovedmenyen, og velg
Sikt og gå.
2. Pek enheten mot et objekt.
3. Velg Lås retning > Angi kurs.
4. Bruk kompasset til å navigere til
objektet.
Begynne å navigere til en
MOB-posisjon
Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann
over bord) og begynne å navigere til den.
1. Velg MOB > Start.
Kartsiden åpnes med ruten markert
med en magentafarget linje.
19
Navigasjon
2. Naviger ved hjelp av kart (side 15)
eller kompass (side 15).
Sende et nødvarsel
 Forsiktig
Posisjonen til nødvarselet oppdateres
ikke når det først er startet. Ikke forflytt
deg etter at du har sendt ut anropet. Hvis
du må flytte deg, avbryter du anropet og
starter et nytt et ved den nye posisjonen.
I nødstilfeller kan du sende posisjonen
din til radiobrukere i området som bruker
gjeldende kanal. Den som svarer, kan
deretter navigere til nødsposisjonen.
1. Hold
inne i tre sekunder.
2. Velg Ja.
Nødvarselet sendes ut én gang hvert
30. sekund helt til du avbryter anropet
eller noen svarer.
20
Navigere til et nødvarsel
1. Hvis du mottar et nødvarsel, kan du
velge Hjelp for å svare.
Kartsiden åpnes. Ruten til
nødvarselposisjonen er markert med
en magentafarget linje.
2. Naviger ved hjelp av kart (side 15)
eller kompass (side 15).
Det sendes ut oppdateringer om
posisjonen din etter hvert som du
navigerer til anroperen.
3. Trykk på PTT for å kommunisere
med anroperen.
Stoppe navigasjonen
Velg Hvor skal du? > Stoppe
navigering.
Brukerveiledning for Rino 650N
Tilpasse enheten
Tilpasse datafeltene
Du kan tilpasse datafeltene som vises
på skjermen. Du finner beskrivelser av
datafeltene på side 44.
1. Velg et datafelt for å endre det.
2. Velg et datafelt på listen.
Tilpasse skjermbildet Hjem
Du kan tilpasse sidene og hvordan de
vises på skjermbildet Hjem på enheten.
1. Velg Oppsett > Hovedmeny.
2. Velg ikonet du vil redigere.
3. Velg et alternativ:
• Velg en ny plassering for ikonet.
• Velg for å slette ikonet.
Brukerveiledning for Rino 650N
Tilpasse enheten
Opprette en egendefinert
profil
Du kan tilpasse innstillingene og
datafeltene for en spesiell aktivitet eller
tur.
1. Tilpass innstillingene ved behov
(side 23).
2. Tilpass datafeltene ved behov
(side 21).
3. Velg Oppsett > Profiler.
4. Velg Opprett ny profil > OK.
Endre et profilnavn
1. Velg Oppsett > Profiler.
2. Velg en profil.
3. Velg Rediger navn.
4. Angi det nye navnet.
5. Velg .
21
Tilpasse enheten
Slette en profil
1. Velg Oppsett > Profiler.
2. Velg en profil.
3. Velg Slett.
Tilpasse bestemte sider
Du kan tilpasse dataene og dashbordene
for kartet, kompasset, tripcomputeren og
stigningsplott.
Aktivere kartdatafelter
Datafelter på kartet er deaktivert som
standard. Du må aktivere datafeltene før
du kan redigere dem.
1. Velg Oppsett > Kart > Datafelt.
2. Velg antall datafelter som skal vises.
22
Endre datafeltene
Du må aktivere kartdatafeltene før du kan
endre dem (side 22).
1. Åpne siden med datafeltene du vil
endre.
2. Velg et datafelt for å tilpasse det.
3. Velg en datafelttype.
Du finner beskrivelser av datafeltene
på side 44.
Om dashbord
Hvert dashbord viser ulik informasjon om
ruten eller posisjonen.
Tilpasse dashbord
1. Åpne siden du vil tilpasse dashbordet
for.
2. Velg et alternativ:
• For tripcomputeren og kompasset
velger du .
Brukerveiledning for Rino 650N
Tilpasse enheten
• For kartet velger du Oppsett >
Kart.
3. Velg et dashbord.
Systeminnstillinger
Velg Oppsett > System.
• GPS – stiller GPS til Normal,
WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay
Service) eller Demomodus (GPS
slått av). Du finner mer informasjon
om WAAS på www.garmin.com
/aboutGPS/waas.html.
• Språk – angir tekstspråket på
enheten.
merk: Selv om du endrer
tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for
eksempel gatenavn.
Brukerveiledning for Rino 650N
• Batteritype – lar deg velge hvilken
type batteri du vil bruke.
• Grensesnitt – angir formatet på det
serielle grensesnittet:
◦◦ Garmin Spanner – gjør det
mulig å bruke USB-porten med
de fleste NMEA 0183-kompatible
kartprogrammer ved å opprette en
virtuell seriell port.
◦◦ Garmin-serienummer – Garmins
eget format som brukes til å angi
PVT-protokolldata.
◦◦ NMEA inn/ut – sørger for
standard NMEA 0183-utdata og
-inndata.
◦◦ Tekst ut – gir utdata i vanlig
ASCII-tekst for posisjons- og
hastighetsinformasjon.
23
Tilpasse enheten
◦◦ RTCM – Radio Technical
Commission for Maritime
Services gjør det mulig for
enheten å ta imot DGPSinformasjon (Differential Global
Positioning System) fra en enhet
som leverer RTCM-data i et
SC-104-format.
Skjerminnstillinger
Velg Oppsett> Visning.
• Bakgrunnsbelysning, tidsavbrudd –
justerer hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Merk: Hvis du vil justere lysstyrken
på bakgrunnslyset, kan du se side 5.
• Bakgrunnsfarge – angir fargen som
brukes på enhetsskjermen.
• Skjermlagring – lar deg lagre
skjermbilder på enheten.
24
• Sparemodus for batteri – slår
av skjermen etter en periode
med inaktivitet for å forlenge
batterilevetiden.
• Skjermkalibrering – side 24.
Kalibrere berøringsskjermen
Skjermen krever vanligvis ikke
kalibrering. Men hvis skjermen ikke ser
ut til å fungere riktig, bør du kalibrere
berøringsskjermen.
1. Velg Oppsett > Visning >
Skjermkalibrering.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Bluetooth®-innstillinger
Velg Oppsett > Bluetooth.
• Lydutgang – velger typen lydutgang.
Auto velger utgangen for Bluetoothheadset når det registreres et, og
bruker den innebygde høyttaleren
når det ikke registreres et Bluetoothheadset.
Brukerveiledning for Rino 650N
Tilpasse enheten
• Bluetooth – slår Bluetoothteknologien av eller på.
• Bluetooth-enhet – viser headsettene
som har vært koblet til enheten. Du
kan velge Legg til enhet for å koble
til et nytt headset.
Angi enhetstoner
Du kan tilpasse toner for meldinger,
taster, svingvarsler og alarmer.
1. Velg Oppsett > Toner.
2. Velg en tone for hver hørbare type.
Kartinnstillinger
Velg Oppsett> Kart.
• Orientering – justerer hvordan kartet
vises på siden.
◦◦ Nord opp – viser nord øverst på
siden.
Brukerveiledning for Rino 650N
◦◦ Spor opp – viser den gjeldende
reiseretningen mot toppen av
siden.
◦◦ Bilmodus – viser et bilperspektiv
med informasjon om neste sving
som skal brukes mens du kjører.
• Autozoom – velger automatisk et
passende zoomnivå for optimal bruk
på kartet. Når Av er valgt, må du
zoome inn eller ut manuelt.
• Datafelt – side 44.
• Avansert kartoppsett – angir
zoomnivå, tekststørrelse og detaljnivå
på kartet.
◦◦ Zoomenivåer – velger
zoomnivået for kartelementer.
◦◦ Tekststørrelse – velger
tekststørrelsen for kartelementer.
25
Tilpasse enheten
◦◦ Detalj – justerer antall detaljer
som vises på kartet. Det tar lengre
tid å tegne opp kartet igjen når det
viser flere detaljer.
◦◦ Skyggerelieff – viser relieff i
detalj på kartet (hvis tilgjengelig)
eller slår av skyggelegging.
• Kartinformasjon – gjør det mulig å
aktivere eller deaktivere kartene som
er lastet inn på enheten. Hvis du vil
kjøpe tilleggskart, kan du se side 42.
Sporinnstillinger
Velg Oppsett> Spor.
• Sporlogg – slår registrering av spor
av eller på.
• Registreringsmetode:
◦◦ Avstand – gjør det mulig å
registrere ved å angi et bestemt
avstandsintervall.
26
◦◦ Tid – gjør det mulig å registrere
ved å angi en bestemt tid.
◦◦ Auto – gjør det mulig å registrere
sporene med varierende frekvens
for å lage en optimal visning av
sporene.
• Intervall – velger en registreringsfrekvens for sporlogg. Hvis du
registrerer punktene oftere, blir
sporene mer detaljerte, men
sporloggen fylles raskere.
• Automatisk arkivering – velg en
automatisk arkiveringsmetode for
å organisere sporene dine. Sporene
lagres og slettes automatisk avhengig
av brukerinnstillingen.
• Farge – endrer fargen på det aktive
sporet på kartet.
Brukerveiledning for Rino 650N
Tilpasse enheten
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand
og hastighet, høyde, dybde, temperatur
og trykk.
1. Velg Oppsett > Enheter.
2. Velg en målingstype.
3. Velg en måleenhet for innstillingen.
Tidsinnstillinger
Velg Oppsett > Tid.
• Tidsformat – gjør det mulig å velge
12- eller 24-timers visningsformat.
• Tidssone – gjør det mulig å velge
tidssone for enheten. Du kan velge
Automatisk for å angi tidssonen
automatisk ut fra GPS-posisjonen.
Brukerveiledning for Rino 650N
Innstillinger for
posisjonsformat
Merk: Ikke endre posisjonsformatet
eller kartdatumkoordinatsystemet med
mindre du bruker et kart eller sjøkart som
benytter et annet posisjonsformat.
Velg Oppsett > Posisjonsformat.
• Posisjonsformat – angir
posisjonsformatet som en gitt
posisjonsavlesning skal vises i.
• Kartdatum – endrer
koordinatsystemet som kartet er
ordnet etter.
• Kartsfæroide – viser koordinatsystemet som enheten bruker.
Standard koordinatsystem er WGS 84.
27
Tilpasse enheten
Innstillinger for retning
Du kan tilpasse kompassinnstillingene.
Velg Oppsett > Retning.
• Visning – angir retningstypen på
kompasset.
• Nordreferanse – angir kompassets
nordreferanse.
• Gå til linje/peker – gjør det mulig å
velge hvordan kursen skal vises.
◦◦ Retning (liten eller stor) –
retningen mot bestemmelsesstedet.
◦◦ Kurs (CDI) – forholdet til
en kurslinje som fører til
bestemmelsesstedet.
• Kompass – bytter fra et elektronisk
kompass til et GPS-kompass når
du reiser med større hastighet i en
angitt tidsperiode (Auto), eller slår av
kompasset.
28
Innstillinger for
høydemåleren
Velg Oppsett > Høydemåler.
• Autokalibrering – gjør det mulig for
høydemåleren å kalibrere seg selv
hver gang du slår på enheten.
• Barometermodus
◦◦ Variabel høyde – barometeret
fungerer mens du beveger deg.
◦◦ Fast høyde – barometeret
fungerer når du står stille.
• Trykktendenser
◦◦ Lagre når slått på – registrerer
trykkdata bare når enheten er slått
på. Dette kan være nyttig når du
ser etter trykkfronter.
◦◦ Lagre alltid – registrerer
trykkdata hvert 15. minutt, også
når enheten er slått av.
• Plottype
Brukerveiledning for Rino 650N
Tilpasse enheten
◦◦ Høyde/tid – registrerer
høydeendringer over et tidsrom.
◦◦ Høyde/avstand – registrerer
høydeendringer over en avstand.
◦◦ Barometrisk trykk – registrerer
barometrisk trykk over et tidsrom.
◦◦ Lokalt trykk – registrerer
endringer i lokalt trykk over et
tidsrom.
• Kalibrere høydemåler – side 29.
Kalibrere den barometriske
høydemåleren
Du kan kalibrere den barometriske
høydemåleren manuelt dersom du vet
den korrekte høyden eller det korrekte
trykket.
1. Velg Oppsett > Høydemåler.
2. Velg Høydemåler-kalibrering.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Brukerveiledning for Rino 650N
Geocache-innstillinger
Velg Oppsett > Geocacher.
• Geocache-liste – gjør det mulig å vise
geocache-listen etter navn eller koder.
• Geocacher funnet – gjør det mulig
å redigere antallet geocacher som er
funnet. Dette antallet øker automatisk
når du logger et funn.
• Filter – filtrerer en geocache-liste
for enkelte faktorer, for eksempel
vanskelighetsgrad.
• chirp™-søk – slår chirp-søk av eller
på. En chirp er et lite tilbehør som
du kan programmere og etterlate i en
geocache.
• Programmere chirp™ –
programmerer chirp-tilbehøret.
Les brukerveiledningen for chirp på
www.garmin.com.
29
Tilpasse enheten
Rutinginnstillinger
Velg Oppsett > Ruting.
• Veiledningsmetode – angir metode
for beregning og veiledning for
rutene.
◦◦ Utenfor vei – beregner
direkteruter.
◦◦ På veien for tid – beregner ruter
på vei som krever minst mulig
kjøretid.
◦◦ På veien for avstand – beregner
ruter på vei som er kortere i
avstand.
◦◦ Varslet – gjør det mulig å velge
en ruteberegningsmodus før
navigering.
• Beregn ruter for – optimaliserer
rutene for transportmetoden som er
valgt.
• Lås på vei – låser posisjonsikonet,
som representerer posisjonen din på
kartet, på den nærmeste veien.
30
• Offroad-overgang
◦◦ Auto – viser automatisk ruten til
neste punkt.
◦◦ Manuell – gjør det mulig å velge
det neste punktet på ruten.
◦◦ Avstand – sender deg til det neste
punktet på ruten når du befinner
deg innenfor en gitt avstand fra
gjeldende punkt.
• Oppsett for unngåelse – gjør det
mulig å velge veityper du ønsker å
unngå.
Brukerveiledning for Rino 650N
Tilpasse enheten
Innstillinger for sjøkart
Velg Oppsett > Maritimt.
• Sjøkartmodus:
◦◦ Nautisk – viser ulike
kartfunksjoner i forskjellige
farger, slik at de maritime POIene
blir lettere å lese. De nautiske
kartene er tegnet på samme måte
som papirkart.
◦◦ Fisking – (krever maritime kart)
viser en detaljert visning av
bunnkonturer og dybdeloddskudd.
Forenkler kartvisning for optimal
bruk ved fiske.
• Utseende – gjør det mulig å angi
utseendet på de maritime navigasjonshjelpemidlene på kartet.
Brukerveiledning for Rino 650N
• Oppsett av maritime alarmer
◦◦ Ankertrekkingsalarm – alarmen
lyder når du driver lengre enn
en angitt avstand mens du er
forankret.
◦◦ Ute av kurs-alarm – alarmen
lyder når du er en angitt avstand
ute av kurs.
◦◦ Dypt vann / Grunt vann –
alarmen lyder når du kommer
til et område med en angitt
vanndybde.
Konfigurere maritime alarmer
1. Velg Oppsett > Maritimt > Oppsett
marinealarm.
2. Velg en alarmtype.
3. Velg På.
4. Angi en avstand.
5. Velg .
31
Tilpasse enheten
Trening
Hvis du vil ha mer informasjon om
valgfritt treningstilbehør, kan du se
side 42.
Nullstille data
Du kan nullstille tripdata, slette alle
veipunkter, slette gjeldende spor eller
gjenopprette fabrikkinnstillingene.
1. Velg Oppsett > Nullstill.
2. Velg et element for å nullstille det.
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Du kan nullstille alle innstillingsverdier
til fabrikkinnstillingene.
Velg Oppsett > Nullstill >
Fabrikkinnstillinger > Ja.
32
Brukerveiledning for Rino 650N
Verktøy
Tripcomputer
Tripcomputeren viser gjeldende hastighet,
gjennomsnittlig hastighet, maksimal
hastighet, tripteller og annen nyttig
statistikk.
Hvis du vil tilpasse tripcomputeren, kan
du se side 22.
Stigningsplott
Som standard viser stigningsplottet
stigningen for en medgått tid. Hvis du
vil tilpasse stigningsplottet, kan du se
side 22.
Vise kalenderen og
almanakkene
Du kan vise enhetsaktivitet for hver
dag samt almanakkinformasjon med
informasjon om sol og måne og jakt og
fiske.
Brukerveiledning for Rino 650N
Verktøy
1. Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise enhetsaktivitet
for bestemte dager, velger du
Kalender.
• Hvis du vil vise informasjon om
soloppgang, solnedgang, måne
opp og måne ned, velger du Sol
og måne.
• Hvis du vil vise de antatte beste
tidene for jakt og fiske, velger du
Jakt og fiske.
2. Bruk eventuelt pilene for å vise en
annen måned.
3. Velg en dag.
Beregne størrelsen på et
område
1. Velg Områdeberegning > Start.
2. Gå rundt omkretsen av området du vil
beregne.
3. Velg Beregn når du er ferdig.
33
Verktøy
Stille inn en alarm
1. Velg Bildeviser.
2. Velg og for å vise alle bildene.
3. Velg et bilde for å vise en større
visning.
1. Velg Alarmklokke.
2. Velg + og - for å angi tiden.
3. Velg Slå på alarm.
4. Velg et alternativ.
Alarmen lyder på det angitte tidspunktet.
Hvis enheten er slått av på tidspunktet for
alarmen, slår enheten seg på og alarmen
lyder.
Sortere bilder
1. Velg Bildeviser.
2. Velg .
3. Velg et alternativ.
Åpne stoppeklokken
Slette et bilde
1. Velg Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Ja.
Hvis enheten for øyeblikket ikke er i
bruk, kan du stille den inn slik at den slår
seg på på et angitt tidspunkt.
Velg Stoppeklokke.
Vise bilder
Du kan vise bilder som du har overført til
enheten (side 40).
34
Vise posisjonen til et bilde
1. Velg Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg .
Brukerveiledning for Rino 650N
Informasjon om
enheten
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Vanntetthet
Oppdatere programvaren
Du må koble enheten til datamaskinen før
du kan oppdatere programvaren (side 40).
Batteritype
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
merk: Oppdatering av programvaren
medfører ikke sletting av data eller
innstillinger.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-IDen, programvareversjonen og lisensavtalen.
Velg Oppsett> Om.
Brukerveiledning for Rino 650N
Batterilevetid
for lithiumionbatteripakken
Temperaturområde for
batterilading
Driftstemperaturområde
Helpolstret, støtsikker
plastlegering,
vannbestandig i
henhold til IEC 60529
IPX7
Lithiumionbatteripakke
(010-11599-00) eller
batteripakke for
alkaliske batterier
(010-11600-00),
som bruker fire AAbatterier (alkaliske,
NiMH eller lithium)
2,4 00 mAh
Fra 0 til 45 °C
(32 til 113 °F)
Fra -20 til 55 °C
(-4 til 131 °F)
35
Informasjon om enheten
Om batteriene
advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Temperaturområdet for enheten kan
være for høyt for enkelte batterier.
Alkaliske batterier kan sprekke ved
høye temperaturer. Alkaliske batterier
får betydelig mindre kapasitet når
temperaturen synker. Bruk lithiumbatterier når du bruker enheten ved
minusgrader.
Ikke ta ut batteriene med en skarp
gjenstand.
merknad
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for
å få mer informasjon om hvor du skal
resirkulere batterier.
36
Maksimere batterilevetiden
Det er en rekke ting du kan gjøre for å
øke batterilevetiden.
• Slå av bakgrunnslyset hvis du ikke
trenger det.
• Demp lysstyrken på bakgrunnslyset
(side 5).
• Reduser tidsavbrudd for
bakgrunnslyset (side 24).
• Aktiver sparemodus for batteri
(side 24).
Installere AA-batterier med
den valgfrie batteripakken for
alkaliske batterier
Ved hjelp av den valgfrie batteripakken
for alkaliske batterier kan du bruke
alkaliske batterier, NiMH-batterier eller
lithiumbatterier i stedet for lithiumionbatteripakken. Dette er spesielt nyttig
hvis du er ute i naturen og ikke kan
lade lithiumionbatteripakken. Det beste
resultatet får du ved å bruke NiMHbatterier eller lithiumbatterier.
Brukerveiledning for Rino 650N
Informasjon om enheten
1. Vri D-ringen mot klokken, og ta av
dekselet.
2. Løft sperren på dekselet for å dele
batterirommet.
3. Sett inn fire AA-batterier riktig vei.
Langvarig oppbevaring
Når du ikke skal bruke enheten på mange
måneder, må du ta ut batteriene. Lagrede
data går ikke tapt selv om du tar ut
batteriene.
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
4. Sett på batteridekselet igjen, og vri
D-ringen med klokken.
5. Velg Oppsett > System >
Batteritype.
6. Velg Alkalisk, Lithium eller
Oppladbart NiMH.
Brukerveiledning for Rino 650N
Du må aldri trykke på skjermen med en
hard eller skarp gjenstand, da dette kan
skade skjermen.
Rengjøre enheten
1. Fukt en ren klut med et mildt
rengjøringsmiddel.
2. Tørk av enheten med den fuktige
kluten.
3. Tørk enheten godt.
37
Informasjon om enheten
Rengjøre skjermen
1. Fukt en myk, ren klut som ikke loer,
med vann, rengjøringsalkohol eller
brillerens.
2. Tørk av skjermen med kluten.
3. Tørk skjermen godt.
Nedsenkning i vann
merknad
Enheten er vanntett i henhold til IECstandard 60529 IPX7. Den tåler å være
opptil 1 meter under vann i 30 minutter.
Hvis den er under vann lenger enn det,
kan det oppstå skader på enheten. Pass på
at enheten tørkes av og lufttørker før du
bruker eller lader den.
38
Ekstreme temperaturer
merknad
Ikke oppbevar enheten på et sted der den
kan bli utsatt for ekstreme temperaturer
over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Koble til et Bluetooth®headset
1. Slå på headsettet, og aktiver
Bluetooth-komponenten.
Du finner bestemte instruksjoner
om hvordan du aktiverer
trådløs Bluetooth-teknologi, i
dokumentasjonen som fulgte med
enheten.
2. Sørg for at headsettet er innenfor
rekkevidden til enheten (10 meter
eller 30 fot).
3. Velg Oppsett > Bluetooth >
Bluetooth > Aktivere.
4. Velg Bluetooth-enhet > Legg til
enhet.
Brukerveiledning for Rino 650N
Informasjon om enheten
Enheten begynner å søke etter
headset.
5. Velg headsettet på listen.
Du finner mer informasjon om Bluetoothinnstillinger på side 24.
Sette inn et microSD™-kort
Minnekort kan brukes for å få ekstra
lagringsplass. Noen kart finnes
også forhåndslastet på minnekort.
Du finner mer informasjon på
http://buy.garmin.com.
Databehandling
1. Vri D-ringen mot klokken, og ta ut
batteripakken.
2. Skyv kortholderen ➊ mot øvre kant
av enheten, og løft den opp slik det
vises i batterirommet.
Merk: Enheten er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er
heller ikke kompatibel med Mac® OS
10.3 og tidligere versjoner.
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.
• Filer fra BaseCamp™ eller HomePort™
Gå til www.garmin.com
• GPI-filer for egendefinerte POIer fra
Garmins POI Loader
• JPEG-bildefiler
• GPX-geocachefiler
Brukerveiledning for Rino 650N
➊
➋
3. Plasser microSD-kortet ➋ i enheten
med kontaktene pekende nedover.
39
Informasjon om enheten
4. Lukk kortholderen.
5. Skyv kortholderen mot bunnen av
enheten for å låse den.
6. Sett inn batteripakken, og vri
D-ringen med klokken.
Koble enheten til en datamaskin
1. Koble USB-kabelen til en USB-port
på datamaskinen.
2. Ta av gummihetten på mini-USBporten ➊.
➊
Enheten og minnekortet (valgfritt) vises
som flyttbare stasjoner i Min datamaskin
på Windows-datamaskiner og som
aktiverte volumer på Mac-datamaskiner.
Overføre filer til datamaskinen
Du må koble enheten til datamaskinen før
du kan overføre filer (side 40).
1.
2.
3.
4.
Søk på datamaskinen for å finne filen.
Velg filen.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
TIPS: Du må lagre bildefiler i
mappen Garmin\JPEG. Du må
lagre geocache-filer i mappen
Garmin\GPX.
5. Velg Rediger > Lim inn.
3. Koble den lille enden av USB-kabelen
til mini-USB-porten.
40
Brukerveiledning for Rino 650N
Informasjon om enheten
Slette filer
Merknad
Hvis du ikke er sikker på hvilken
funksjon en fil har, må du ikke slette
den. Enhetens minne inneholder viktige
systemfiler som ikke må slettes. Vær
spesielt forsiktig med mapper som heter
Garmin.
Koble fra USB-kabelen
1. Fullfør en handling:
• Windows-datamaskiner:
Klikk på utløsingsikonet i
systemstatusfeltet.
• Mac-datamaskiner: Dra
volumikonet til papirkurven .
2. Koble enheten fra datamaskinen.
MERKNAD
Enhetens minne inneholder viktige
systemfiler og mapper som ikke må
slettes.
Du må koble enheten til datamaskinen før
du kan slette filer (side 40).
1. Åpne Garmin-stasjonen eller
-volumet.
2. Åpne eventuelt en mappe eller et
volum.
3. Velg filene.
4. Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Brukerveiledning for Rino 650N
41
Tillegg
Tillegg
Tilleggskart
Du kan bruke tilleggskart på enheten,
for eksempel BirdsEye-satellittbilder,
BlueChart® g2 og detaljerte City
Navigator®-kart. Detaljerte kart kan
inneholde flere punkter av interesse,
for eksempel restauranter og maritime
tjenester. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til http://buy.garmin.com eller
kontakte Garmin-forhandleren.
Valgfritt tilbehør
Valgfritt tilbehør, som braketter,
minnekort med forhåndslastede kart,
treningstilbehør, VHF-antenner
og reservedeler, får du på
http://buy.garmin.com eller hos
Garmin-forhandleren.
Valgfrie VHF-antenner
Følgende antenner er kompatible med
Rino 650N:
• 010-10931-00 antenne med magnetisk
brakett
• 010-10856-30 antenne med forlenget
rekkevidde
• 010-11141-00 bærbar antenne med
stor rekkevidde
Disse antennene er vurdert etter SAR og
oppfyller identifiserte SAR-krav.
Valgfritt treningstilbehør
Du kan bruke hodetelefoner
med en firepinners kontakt med
hodetelefonkontakten på enheten.
➊➌
➋
42
➍
Brukerveiledning for Rino 650N
Tillegg
Item
Description
➊
Høyttaler
➋
Åpen
➌
Mikrofon
2. Velg Oppsett > Trening.
3. Velg Pulsmåler eller
Pedalfrekvenssensor, sykkel.
4. Velg Søk etter ny.
5. Tilpass datafeltene til å vise puls- eller
pedalfrekvensdata (side 44).
➍
Jord
Tips for å pare ANT+-tilbehør med
Garmin-enheten
Valgfritt treningstilbehør
Før du kan ta treningstilbehøret i bruk,
må du installere det på enheten i henhold
til instruksjonene som fulgte med
tilbehøret.
Valgfritt treningstilbehør, blant annet
pulsmåler og pedalfrekvenssensor, kan
brukes sammen med enheten. Dette
tilbehøret sender data til enheten ved
hjelp av trådløs ANT+-teknologi.
Bruke valgfritt treningstilbehør
1. Sørg for at enheten er innenfor
rekkevidden til ANT+-tilbehøret
(3 m).
Brukerveiledning for Rino 650N
• Kontroller at ANT+-tilbehøret er
kompatibelt med Garmin-enheten.
• Flytt deg 10 m unna annet ANT+tilbehør før du parer ANT+-tilbehøret
med Garmin-enheten.
• Sørg for at Garmin-enheten er
innenfor rekkevidden til ANT+tilbehøret (3 m).
• Når du har paret enhetene den
første gangen, gjenkjenner Garminenheten automatisk ANT+-tilbehøret
hver gang det blir aktivert. Denne
prosessen skjer automatisk når du slår
på Garmin-enheten, og tar vanligvis
bare noen sekunder når tilbehøret er
aktivert og fungerer riktig.
43
Tillegg
• Når enheten er paret, mottar Garminenheten bare data fra tilbehøret, og du
kan bevege deg i nærheten av annet
tilbehør.
Alternativer for datafelt
Datafelt
Avstand til
bestemmelsessted
Avstand til
neste
Barometer
Batterinivå
Dybde
44
Beskrivelse
Gjenværende avstand til
bestemmelsesstedet.
Gjenværende avstand til
neste veipunkt på ruten.
Kalibrert gjeldende trykk.
Gjenværende
batteristrøm.
Vanndybden. Innhenting
av data krever tilkobling
til en NMEA 0183-enhet
som kan måle
vanndybde (side 23).
Datafelt
ETA ved
bestemmelsessted
ETA ved neste
GPSnøyaktighet
GPSsignalstyrke
Hastighet
Høyde
Beskrivelse
Beregnet tidspunkt
for ankomst til
bestemmelsesstedet.
Beregnet tidspunkt
for ankomst til neste
veipunkt på ruten.
Feilmargin for din
nøyaktige posisjon.
GPS-posisjonen din er
for eksempel nøyaktig
innenfor +/- 3,6 m
(12 fot).
Styrken til GPS-signalet.
Gjeldende hastighet
siden forrige nullstilling.
Høyde over eller under
havet for den gjeldende
posisjonen.
Brukerveiledning for Rino 650N
Tillegg
Datafelt
Beskrivelse
Høydeendring Forholdet mellom
tilbakelagt horisontal
avstand og endringen i
vertikal avstand.
Høydeendring Høydeendringen som
til bestemmel- kreves for nedstigning
sessted
fra gjeldende
posisjon og høyde til
bestemmelsesstedets
høyde.
Kilometerteller En løpende oversikt
over den tilbakelagte
avstanden for samtlige
turer.
Brukerveiledning for Rino 650N
Datafelt
Klokkeslett
Beskrivelse
Gjeldende klokkeslett
basert på de angitte
tidsinnstillingene
(format, tidssone og
sommertid).
Kurs
Retningen fra
startposisjonen til et
bestemmelsessted.
Lokalt trykk
Ikke-kalibrert trykk i
omgivelsene.
Maksimum fall Maksimal fallhastighet
i fot eller meter per
minutt.
Maksimum
Høyeste oppnådde
hastighet
hastighet siden forrige
nullstilling.
Maksimum
Største høyde som er
høyde
nådd.
Maksimum
Maksimal stigningshasstigning
tighet i fot/meter per
minutt.
Minimum
Minste høyde som er
høyde
nådd.
45
Tillegg
Datafelt
Pedalfrekvens
(krever
tilbehør for
pedalfrekvens)
Peker
Posisjon
(len/bre)
Posisjon
(valgt)
Puls
(pulsmåler
kreves)
Retning
46
Beskrivelse
Pedalarmens
omdreininger eller skritt
per minutt.
Datafelt
Retning
Pilene i datafeltet
peker i retning av neste
veipunkt eller sving.
Viser gjeldende posisjon
i standard posisjonsformat uavhengig av de
valgte innstillingene.
Viser gjeldende
posisjon i det valgte
posisjonsformatet.
Puls angitt i slag per
minutt (bpm).
Snitthastighet
Retningen fra
gjeldende posisjon til et
bestemmelsessted.
Sving
Snitt-fall
Snitt-stigning
Sol ned
Sol opp
Beskrivelse
Retningen du beveger
deg i.
Gjennomsnittlig vertikal
fallavstand.
Gjennomsnittshastigheten for den tiden
enheten har vært i
bevegelse siden forrige
nullstilling.
Gjennomsnittlig vertikal
stigningsavstand.
Tidspunktet for
solnedgang basert på
gjeldende GPS-posisjon.
Tidspunktet for
soloppgang basert på
gjeldende GPS-posisjon.
Vinkeldifferansen
(i grader) mellom
retningen til bestemmelsesstedet og
gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving
til venstre. R betyr sving
til høyre.
Brukerveiledning for Rino 650N
Tillegg
Datafelt
Temperatur –
vann
Tid til
bestemmelsessted
Tid til neste
Til kurs
Total
snitthastighet
Beskrivelse
Temperaturen i vannet.
Innhenting av data
krever tilkobling til en
NMEA 0183-enhet som
kan måle temperatur
(side 23).
Beregnet tid det tar å nå
bestemmelsesstedet.
Beregnet tid det tar å nå
neste veipunkt på ruten.
Retningen du må
bevege deg i for å
komme inn på ruten
igjen.
Gjennomsnittshastighet
siden forrige nullstilling.
Brukerveiledning for Rino 650N
Datafelt
Total stigning
Beskrivelse
Total tilbakelagt
stigningsavstand.
Totalt fall
Total tilbakelagt
fallavstand.
Tripptid – totalt Løpende oversikt over
tilbakelagt avstand siden
forrige nullstilling.
Tripteller
Løpende oversikt over
tilbakelagt avstand siden
forrige nullstilling.
Triptid – i
Løpende oversikt over
bevegelse
tiden siden forrige
nullstilling.
Triptid –
Tiden du har stått stille
stoppet
siden forrige nullstilling.
Ute av kurs
Avstand til høyre
eller venstre som du
har avveket fra den
opprinnelige reiseruten.
47
Tillegg
Datafelt
Veipunkt ved
bestemmelsessted
Veipunkt ved
neste
Velocity Made
Good
Vertikal
hastighet
Vertikal
hastighet til
bestemmelsessted
48
Beskrivelse
Siste punkt på en rute til
bestemmelsesstedet.
Neste punkt på ruten.
Hastigheten du
nærmer deg et
bestemmelsessted
langs en rute med.
Hastigheten for stigning
eller fall over tid.
Hastigheten for
stigning eller fall til en
forhåndsbestemt høyde.
Brukerveiledning for Rino 650N
Tillegg
Feilsøking
Problem
Skjermen reagerer ikke.
Hvordan nullstiller jeg
enheten?
Løsning
1. Ta ut batteriene.
2. Sett inn batteriene på nytt.
Merk: Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene
dine.
Velg Oppsett > Nullstill > Gjenopprett fabrikkinnstillinger.
Jeg vil nullstille alle de
tilpassede innstillingene
til fabrikkinnstillingene.
Enheten innhenter ikke 1. Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
satellittsignaler.
bygninger og trær.
2. Slå på enheten.
3. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke.
• Kontroller at lithiumionbatteriet er satt inn på riktig måte
(side 4).
• Kontroller at temperaturen er på mellom 0 og 45 °C
(32 og 113 °F).
• Demp bakgrunnslyset (side 5).
Batterimåleren min
1. La enheten være slått på til batteriet går tomt for strøm.
virker unøyaktig.
2. Lad batteriet helt opp uten å avbryte ladingen.
Batteriene varer ikke
Hvis du vil vite mer om hvordan du kan maksimere
lenge.
batterilevetiden, kan du se side 36.
Brukerveiledning for Rino 650N
49
Tillegg
Problem
Hvordan vet jeg at
enheten er i USBmasselagringsmodus?
Løsning
Et bilde av enheten som er koblet til datamaskinen, vises på
enheten.
Du skal se en ny flyttbar diskstasjon i Min datamaskin
på Windows-datamaskiner og et aktivert volum på Macdatamaskiner.
Enheten er koblet til
Det kan hende at du har lastet en ødelagt fil.
datamaskinen, men
1. Koble enheten fra datamaskinen.
den går ikke inn i
2. Slå av enheten.
masselagringsmodus.
3. Hold inne mens du kobler enheten til datamaskinen.
4. Fortsett å holde inne i 30 sekunder eller til enheten går
inn i masselagringsmodus.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen,
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner på
kan det hende at Windows har problemer med å tilordne
listen over stasjoner.
stasjonsbokstaver til Garmin-stasjonene. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver,
i hjelpen til operativsystemet.
Jeg trenger reservedeler Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt Garmineller tilbehør.
forhandleren.
50
Brukerveiledning for Rino 650N
Indeks
A
AA-batterier 4
aktiv rute 19
alarmer
klokke 34
maritimt 31
toner for 25
anrop 2
antenne 4
ANT+-tilbehør 42, 43
autozoom 25
avansert kartoppsett 25
B
bakgrunnslys 5
BaseCamp 39
Brukerveiledning for Rino 650N
Indeks
batterier 23, 35, 44
advarsler 36
informasjon 3
installere 3
lade 4
lagring 36
maksimere levetiden 36
om 36
velge type 36
bilder 34
vise 34
bilmodus 25
Bluetooth-headset 24, 25, 38
D
dashbord 22
tilpasse 22
datafelter 21, 22
alternativer 44
E
enhets-ID 35
F
feilsøking 48
frekvensbånd 4
G
geocacher 17, 29
innstillinger 29
laste ned 17
navigere 17
GPS-signaler 5, 44, 48
systeminnstillinger 23
H
hodetelefoner 7, 24, 25, 38
HomePort 39
høydemåler
innstillinger 28
kalibrere 29
plottype 29
51
Indeks
I
innhente satellittsignaler 48
innstillinger for retning 28
K
kart 15
datum 27
detalj 26
informasjon 26
vise ruter 19
vise spor 13
kartdatum,
koordinatsystem 27
koble til
trådløst 12
trådløst tilbehør 42, 43
USB-kabel 40
kompass
innstillinger 28
kalibrere 15
navigere 16
52
kontakter 7
godta 7
navigere 17
redigere 7
vise på kart 7
kursmarkør 17
L
lagre
spor 13
laste ned
programvare 35
låseskjerm 5
M
mann over bord (MOB) 19
maritime innstillinger 31
merknader 8
sende en merknad 8
N
navigere
med kursmarkør 17
med peilepeker 16
ruter 19
spor 13
søk 14
til bestemmelsessted 14
til geocacher 17
til veipunkter 11
nord opp 25
Norge 4
nullstille
data 32
gjeldende spor 32
standardinnstillinger 32
tripdata 32
veipunkter 32
nødvarsel 20
Brukerveiledning for Rino 650N
O
oppbevare enheten 38
oppdatere programvare 35
opprette
ruter 18
veipunkter 11
opptak 12, 26
orientering, kart 25
overføre filer
trådløst 12
P
Peer-to-Peer
aktivere 9
posisjonering 9
sende posisjon 9
pipesignaler 25
posisjonsformat 27
profiler
opprette 21
programvare
oppdatere 35
versjon 35
push-to-talk 2
Brukerveiledning for Rino 650N
R
radio
kanaler 6
konfigurere 7
søke 6
radiofrekvensbånd 4
redigere
profiler 21
ruter 18
veipunkter 11
registrere enheten 1
ruter 18–19
aktiv rute 19
innstillinger 30
navigere 19
opprette 18
redigere 18
slette 19
unngåelse 30
veiledningsmetode 30
Indeks
S
satellittsignaler 5, 44, 48
systeminnstillinger 23
Sikt og gå 19
skjerm
bakgrunnslys 5
innstillinger 24
tidsavbrudd for
bakgrunnslys 24
slette
filer 41
profiler 22
ruter 19
spor 13
veipunkter 11
spesifikasjoner 35
spor
navigere 13
oppsett 26
opptak 12, 26
slette 13
slette gjeldende 13
vise 13
53
Indeks
spor opp 25
språk 23
stigningsplott 13
stoppeklokke 34
strøm 2
Sverige 4
søkeliste
konfigurere 6
T
ta vare på enheten 37
langvarig
oppbevaring 37
tekststørrelse, kart 25
tid
alarmer 34
datafelter 45
innstillinger 27
sol opp og sol ned 46
sone 27
stoppeklokke 34
54
tilbehør 42, 49
trening 42, 43
tilpasse
datafelter 21
enhetsinnstillinger 23–30
profiler 21
toner 25
TracBack 14
treningsalternativer 42, 43
tripcomputer 33
Z
zoom 25
U
USB-kabel 49
koble fra 41
V
veipunkter
gjennomsnittlig 11
navigere til 11
opprette 11
redigere 11
slette 11
VHF-antenne 2, 4, 42
Brukerveiledning for Rino 650N
www.garmin.com/support
913 397 8200
1 800 800 1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1 866 429 9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 – 880
00 39 02 3669 9699
0800 0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)
0681
© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Juli 2012
190-01183-38_0A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising