Garmin | Rino® 610 | Garmin Rino® 610 Snabbstartshandbok

Garmin Rino® 610 Snabbstartshandbok
Rino 650N-serien
®
snabbstartshandbok
Komma igång
 varning
Guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen,
innehåller viktig information och
produktvarningar.
Konventioner för
handboken
Alla sidor finns på hemskärmen.
Använd eller om du vill bläddra
genom sidorna. De små pilarna (>) som
används i texten anger att du ska välja
flera objekt efter varandra, t.ex. ”Välj
Ta bort > Ja”.
När du använder enheten första gången
behöver du utföra följande åtgärder.
Registrera enheten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mer information
2
Installera batteriet (sidan 4).
Ladda batteriet (sidan 4).
Installera VHF-antennen (sidan 5).
Sök satellitsignaler (sidan 5).
Välj en kanal (sidan 6).
Kalibrera kompassen (sidan 9).
Registrera enheten (sidan 2).
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
• Gå till www.garmin.com för att
hämta de senaste handböckerna.
• Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta din Garmin-återförsäljare
för information om tillbehör och
utbytesdelar.
Rino 650N snabbstartshandbok
Knappar och antenner
➊
Håll nedtryckt för att
sätta på eller stänga
av enheten.
Välj för att justera
bakgrundsbelysning,
volym, squelchnivå
och för att låsa eller
låsa upp skärmen.
➌
➋
➎
➍
➌
➍
➎
Objekt Namn Beskrivning
➊
GPS
GPS-antenn för
satellitsignaler
➋
VHF
VHF-antenn för
radio.
Rino 650N snabbstartshandbok
PTT
Håll nedtryckt för att
prata. PTT står för
push-to-talk.
Välj för att skicka ut
en samtalston. Om
den är aktiverad
(sidan 7), skickar
samtalsknappen
din position när den
släpps upp.
Håll nedtryckt i 3
sekunder för att
skicka ett nödlarm
(sidan 10).
Obs!: Tryck inte på PTT om det inte
finns någon VHF-antenn ansluten.
3
Batteriinformation
 varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att förhindra
personskador eller skador på produkten
på grund av att batteriet utsätts för
extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Enheten drivs av det medföljande
litiumjonbatteriet eller ett alternativt
alkaliskt batteri, där fyra AA-batterier
används.
Installera litiumjonbatteriet
1. Passa in metallkontakterna på
batteriet ➊ mot metallkontakterna
på enhetens baksida.
➊
2. Tryck försiktigt batteriet på plats.
3. Vrid D-ringen medurs.
Ladda litiumjonbatteriet
Innan du använder enheten första
gången ska batteriet laddas upp
helt. Enheten laddas inte utanför
temperaturområdet 0 °C till 45 °C
(32 °F till 113 °F).
1. Anslut nätadaptern till ett vanligt
vägguttag.
2. Lyft på väderskyddslocket.
4
Rino 650N snabbstartshandbok
3. Stick in den lilla änden på
nätadaptern i tvåstiftskontakten ➊.
➊
4. Fulladda enheten.
Det tar 6 timmar att ladda ett urladdat
batteri.
Installera VHF-antennen
Obs!: Tryck inte på PTT om det inte
finns någon VHF-antenn ansluten.
1. Välj lämplig antenn för området:
➊
➋
Rino 650N snabbstartshandbok
2.
3.
4.
5.
• Om du är i Norge väljer du
antennen med spår ➊.
• Om du är i Sverige väljer du
antennen utan spår ➋.
Skruva i antennen i VHFantennkontakten.
Håll nedtryckt för att sätta på
enheten.
Välj Inställning > Radio >
Frekvensband.
Välj Norge eller Sverige.
Söka satellitsignaler
Det kan ta 30 till 60 sekunder att söka
signaler.
1. Gå utomhus till en öppen plats.
2. Håll nedtryckt för att sätta på
enheten.
3. Vänta medan enheten söker efter
satelliter.
Ett frågetecken blinkar när enheten
fastställer din plats.
4. Välj för att öppna statussidan.
5
Staplarna anger GPS-signalens
styrka. När staplarna är gröna har
satellitsignaler hittats.
VHF-radioinformation
Söka kanaler
Du kan söka igenom kanalerna efter
röstaktivitet.
Välj Radio > Sök.
Den här produkten får endast användas
på specifika radiofrekvenser, vilka
varierar beroende på användningsland.
Detaljer om produktens radiofrekvens
hittar du i produktförpackningen eller
på www.garmin.com.
Ställa in en söklista
Du kan välja vilka kanaler och koder
som ska sökas igenom. Att välja
specifika kanaler och koder minskar
söktiden och bidrar till att förhindra att
en sändning missas.
Välja en kanal
1. Välj
> Inställning scanlista.
2. Välj en kanal att lägga till.
3. Välj .
Meddelande
GPS-prestanda kan påverkas vid
sändning på Norge-kanaler 1, 3,
5 och 7.
1. Välj Radio > Kanal.
2. Använd + eller - för att välja en
kanal.
6
Övervaka för aktivitet
Du kan övervaka en enskild kanal för
aktivitet, däribland statiska och svaga
röstsignaler. Det är till hjälp om en
signal hamnar utom räckhåll.
Välj Radio > Övervaka.
Rino 650N snabbstartshandbok
Kontakter
Första gången en signal tas emot från
en annan Rino-användare visas den nya
kontaktsidan. Från den sidan kan du
visa deras plats på kartan, navigera till
deras plats (sidan 7) eller lägga till dem
i din kontaktlista.
Spara en Ny kontakt.
När en ny kontaktsignal tas emot visas
den nya kontaktsidan.
Välj OK om du vill spara
kontakten.
Navigera till en kontakt
Innan du kan navigera till en kontakt
måste du spara kontakten (sidan 7).
1.
2.
3.
4.
Välj Kontakter.
Välj en kontakt.
Välj Visa karta > Kör.
Följ till din destination.
Rino 650N snabbstartshandbok
Om peer-to-peerpositionering
Du kan skicka din plats till en annan
Rino med peer-to-peer-positionering.
Du kan också spåra rörelsen för andra
Rino-användare och navigera till deras
platser.
Aktivera peer-to-peerpositionering
Välj Inställning > Skicka plats >
På.
Skicka din plats
Innan du kan skicka en plats måste
du aktivera peer-to-peer-positionering
(sidan 7).
1. Välj Dela trådlöst > Använd
radio.
2. Välj en kategori.
3. Välj ett objekt.
4. Välj Skicka.
7
Skapa en waypoint
Waypoints är positioner som du
markerar och sparar på din enhet. Du
kan spara din aktuella position som en
waypoint.
Välj Markera waypoint.
Navigera till en
destination
Du kan använda menyn Vart? för att
navigera till din destination. Alla Vart?kategorier är inte tillgängliga i alla
områden och på alla kartor.
1.
2.
3.
4.
8
Välj Vart?
Välj en destination.
Välj Kör.
Navigera med kartan (sidan 8) eller
kompassen (sidan 8).
Karta
visar din position på kartan. När du
färdas flyttar sig . När du navigerar
till en destination visas rutten med en
magentafärgad linje.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera
längs en aktiv rutt.
1. Välj Karta.
2. Håll enheten vågrätt.
3. Följ till din destination.
Kompass
Din enhet har en kompass med tre
axlar. Med hjälp av en bärings- eller
kurspekare kan du navigera till din
destination.
Obs! Om enheten sitter i ett bilfäste
visar kompassen GPS-kursen och inte
den magnetiska kursen.
Rino 650N snabbstartshandbok
Kalibrera kompassen
meddelande
Kalibrera den elektroniska kompassen
utomhus. Stå inte nära föremål som
påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus
eller kraftledningar.
Kalibrera kompassen när du har
förflyttat dig stora avstånd, upplevt
temperaturförändringar eller bytt
batteriet.
1. Från kompassen väljer du MENU.
2. Välj Kompasskalibrering > Start.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Skapa en rutt
1. Välj > Rutt-planerare > Skapa
rutt > Välj första position.
2. Välj en kategori.
3. Välj den första punkten i rutten.
4. Välj Använd > Välj nästa
position.
5. Upprepa steg 2-4 tills rutten är klar.
En rutt måste innehålla minst två
positioner.
6. Välj
för att spara rutten.
Spår
Ett spår av din väg spelas in.
Spårloggen innehåller information om
punkter längs den inspelade vägen,
bl.a. tid, position och höjd för varje
punkt.
Rino 650N snabbstartshandbok
9
Skicka ett nödlarm
 Varning
När det har initierats uppdateras inte
platsen för nödlarmet. Flytta inte
omkring efter att du skickat anropet.
Om du måste flytta dig ska du avbryta
anropet och initiera ett nytt med den
nya platsen.
I en nödsituation kan du skicka din
plats till radioanvändare i området som
använder din aktuella kanal. De som
svarar kan sedan navigera till platsen
för nödsituationen.
Navigera till ett nödlarm
1. När du tar emot ett nödlarm väljer
du Hjälp för att svara.
Kartsidan öppnas med rutten till
platsen för nödlarmet markerad
med en magentafärgad linje.
2. Navigera med kartan (sidan 8) eller
kompassen (sidan 8).
Medan du navigerar till den som
larmat skickas uppdateringar av din
position.
3. Tryck på PTT för att kommunicera
med den som larmat.
1. Håll ned
i tre sekunder.
2. Välj Ja.
Nödlarmet sänds en gång var 30:e
sekund tills du avbryter eller någon
svarar.
10
Rino 650N snabbstartshandbok
Ansluta ett Bluetooth®headset
1. Sätt på headsetet och aktivera
Bluetooth-komponenten.
Du kan referera till enhetens
dokumentation för specifika
instruktioner om aktivering av
trådlös Bluetooth-teknik.
2. Se till att headsetet är inom 10 m
(30 fot) från enheten.
3. Välj Inställning > Bluetooth >
Bluetooth > Aktivera.
Enheten börjar söka efter headset.
4. Välj headset från listan.
Rino 650N snabbstartshandbok
Återställa enheten
Om enhetens skärm eller knappar inte
svarar kan du återställa enheten.
1. Ta bort batterierna.
2. Sätt tillbaka batterierna.
Obs! Detta raderar inte dina data eller
inställningar.
11
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin®, Garmins logotyp och Rino® är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och
i andra länder.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc.
All användning av sådana märken av Garmin är licensierad.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
0681
© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Juli 2012
190-01183-59_0A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising