Garmin | vívoactive® | User manual | Garmin vívoactive® Brugervejledning

Garmin vívoactive® Brugervejledning
vívoactive
®
Brugervejledning
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap og Auto Pause er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Connect IQ™, Garmin Connect™,
Garmin Express™, tempe™, VIRB og vívoactive er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. iOS er et registreret
varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., som bruges under licens af Apple Inc. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Windows er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Parring med din smartphone ...................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Ikoner ..................................................................................... 1
Tip til touchscreen .................................................................. 1
Oplåsning af enheden ............................................................ 2
Start af aktivitet ........................................................................... 2
Visning af dataskærmbilleder ................................................. 2
Stop en aktivitet .......................................................................... 2
Connect IQ Funktioner................................................... 2
Sådan downloades Connect IQ funktioner ................................. 2
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren ............................................................................ 2
Widgets........................................................................... 2
Visning af widgets ....................................................................... 2
Registrering af aktivitet ............................................................... 2
Automatisk mål ...................................................................... 2
Brug af aktivitetsalarm ........................................................... 2
Søvnregistrering ..................................................................... 2
VIRB® Fjernbetjening ................................................................. 3
Betjening af VIRB actionkamera ............................................ 3
Programmer .................................................................... 3
Aktiviteter .................................................................................... 3
Løb ......................................................................................... 3
Cykling ................................................................................... 3
Gang ...................................................................................... 3
Navigation tilbage til start ....................................................... 3
Svømning ............................................................................... 4
Golfspil ................................................................................... 4
Indendørs aktiviteter .............................................................. 5
Sådan finder du en bortkommet mobil enhed ............................. 5
Indstillinger for baggrund ....................................................... 9
Bluetooth Indstillinger ................................................................. 9
Systemindstillinger ...................................................................... 9
Tidsindstillinger ...................................................................... 9
Indstillinger for baggrundsbelysning ...................................... 9
Ændring af måleenhed ......................................................... 10
Ændring af satellitindstillingen .................................................. 10
Enhedsoplysninger...................................................... 10
vívoactive Specifikationer ......................................................... 10
Specifikationer for pulsmåler .................................................... 10
Udskiftelige batterier ................................................................. 10
Udskiftning af pulsmålerens batteri ...................................... 10
Datahåndtering ......................................................................... 10
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 10
Sletning af filer ..................................................................... 10
Fejlfinding..................................................................... 10
Nulstilling af enheden ............................................................... 10
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................. 11
Modtagelse af satellitsignaler ................................................... 11
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 11
Support og opdateringer ........................................................... 11
Opsætning af Garmin Express ............................................. 11
Softwareopdatering .............................................................. 11
Appendiks..................................................................... 11
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 11
Rengøring af enheden ......................................................... 11
Vedligeholdelse af pulsmåleren ........................................... 11
Datafelter .................................................................................. 11
Udregning af pulszone .............................................................. 12
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 12
Symboldefinitioner .................................................................... 13
Indeks............................................................................ 14
Bluetooth connectede funktioner................................. 5
Aktivering af Bluetooth meddelelser ........................................... 5
Visning af meddelelser ........................................................... 5
Administration af meddelelser ................................................ 5
Slå Bluetooth teknologi fra ..................................................... 5
Historik ............................................................................ 6
Brug af historik ............................................................................ 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Brug af Garmin Connect Mobile ............................................. 6
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren ................ 6
ANT+ sensorer ................................................................ 6
Parring af ANT+ sensorer ........................................................... 6
Påsætning af pulsmåleren .......................................................... 6
Indstilling af dine pulszoner .................................................... 7
Tip til uregelmæssige pulsdata .............................................. 7
Fodsensor ................................................................................... 7
Kalibrering af din fodsensor ................................................... 7
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed eller -kadence ......... 7
Kalibrering af hastighedssensoren ........................................ 8
tempe™ ...................................................................................... 8
Tilpasning af din enhed................................................. 8
Ændring af urskiven .................................................................... 8
Indstilling af din brugerprofil ........................................................ 8
Aktivitetsindstillinger ................................................................... 8
Tilpasning af skærmbilleder ................................................... 8
Alarmer .................................................................................. 8
Auto Lap .................................................................................9
Brug af Auto Pause® ............................................................. 9
Brug af automatisk rullefunktion ............................................. 9
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Parring med din smartphone
For at få mest muligt ud af vívoactive enheden skal du parre den
med din smartphone og gennemføre opsætningen ved hjælp af
Garmin Connect™ Mobile app'en. Det giver dig mulighed for at
dele og analysere data, downloade softwareopdateringer og
downloade yderligere Connect IQ™ funktioner fra Garmin og
andre udbydere. Du kan også få vist notifikationer og
kalenderbegivenheder fra din parrede smartphone.
BEMÆRK: Til forskel fra andre Bluetooth enheder, der parres
via Bluetooth indstillingerne på din mobile enhed, skal din
vívoactive enhed parres direkte via Garmin Connect Mobileapp'en.
1 Gå til www.garminconnect.com/vivoactive på din mobile
browser.
2 Følg vejledningen på skærmen for at hente app'en.
3 Installer og åbn Garmin Connect Mobile app'en.
4 Vælg en funktion:
• Under den indledende opsætning skal du følge
vejledningen på skærmen for at parre din enhed med din
smartphone.
• Hvis du ikke har parret din enhed med din smartphone
under den indledende opsætning, skal du vælge
handlingstasten på vívoactive enheden og vælge
Indstillinger > Bluetooth.
5 Vælg en indstilling for at føje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile-app'en, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile app'en, skal du vælge
> Garmin
enheder > i Garmin Connect Mobile app'en og følge
vejledningen på skærmen.
®
®
2 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
3 Oplad enheden helt.
Oversigt over enheden
Vælg for at tænde eller slukke baggrundsbelysningen.
Hold nede for at tænde eller slukke for enheden.
À
Á
Â
Handlingstast Vælg for at starte eller stoppe aktiviteter eller apps.
Vælg for at åbne menuen fra en aktivitet eller app.
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Vælg for at angive en ny omgang.
Ã
Ä
Touchscreen Stryg til venstre eller højre for at rulle gennem
menuer, muligheder og indstillinger.
Tryk for at vælge.
Opladning af enheden
Ikoner
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal. Et
fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er
tilsluttet.
Opladningsholderen indeholder en magnet. I bestemte
situationer kan magneter forårsage interferens i visse
medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper.
Opbevar opladningsholderen væk fra sådanne medicinske
apparater.
BEMÆRK
Opladningsholderen indeholder en magnet. I bestemte
situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske
enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig
når opladningsholderen er i nærheden af elektroniske enheder.
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Juster opladeren À med bagsiden af enheden, og tryk
opladeren på plads.
Introduktion
GPS-status
Status for pulsmåler
Status for fodsensor
LiveTrack status
Status for hastighed- og kadencesensor
Tip til touchscreen
• På urskiven skal du stryge til venstre eller højre for at rulle
gennem enhedens widgets.
• Vælg handlingstasten, og stryg til venstre eller højre for at
rulle gennem apps på enheden.
• Tryk vedvarende på touchscreenen under en aktivitet for at få
vist widgets.
• Stryg eller tryk på touchscreenen under en aktivitet for at få
vist det næste dataskærmbillede.
1
• Udfør hvert valg på din touchscreen som en enkeltstående
handling.
3 Vælg en Connect IQ funktion.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Oplåsning af enheden
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp
af computeren
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garminconnect.com og log på.
3 Fra din widget på enheden skal du vælge Connect IQ butik.
4 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Efter en periode med inaktivitet skifter enheden til urtilstand, og
skærmen låses.
Vælg en funktion:
• Vælg handlingsknappen.
• Stryg på touchscreenen.
Start af aktivitet
Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er
nødvendigt). Når du stopper aktiviteten, vender enheden tilbage
til urtilstand.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at angive yderligere oplysninger.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du vente, mens enheden
opretter forbindelse til dine ANT+ sensorer.
5 Hvis aktiviteten kræver GPS, skal du gå udenfor og vente,
indtil enheden finder satellitsignaler.
6 Vælg handlingstasten for at starte timeren.
BEMÆRK: Enheden registrerer dine aktivitetsdata, indtil du
starter timeren.
®
Visning af dataskærmbilleder
Dataskærmbilleder, der kan tilpasses, giver dig mulighed for
hurtigt at få adgang til realtidsdata fra indbyggede og tilsluttede
sensorer. Når du starter en aktivitet, vises yderligere
dataskærmbilleder.
Stryg eller tryk på skærmen for at navigere gennem
dataskærmbillederne.
Stop en aktivitet
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg en funktion:
Widgets
Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver
øjeblikkelige oplysninger. Nogle widgets kræver en Bluetooth
forbindelse til en kompatibel smartphone.
Meddelelser: Giver dig besked om indgående opkald og SMS'er
i overensstemmelse med din smartphones
meddelelsesindstillinger.
Kalender: Viser kommende møder fra din smartphone-kalender.
Musikkontrol: Musikafspillerknapper til din smartphone.
Vejr: Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt.
Registrering af aktivitet: Registrerer dit daglige antal skridt,
skridtmål, tilbagelagt distance, forbrændte kalorier og
søvnstatistik.
Visning af widgets
• Stryg til venstre eller højre fra urskiven.
• Tryk vedvarende på touchscreenen under en aktivitet.
Registrering af aktivitet
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser
enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål À.
• Hvis du vil gemme aktiviteten og vende tilbage til
urtilstand, skal du vælge Gem.
• Hvis du vil slette aktiviteten og vende tilbage til urtilstand,
skal du vælge .
Connect IQ Funktioner
Du kan tilføje Connect IQ funktioner til dit ur fra Garmin og andre
udbydere ved hjælp af Garmin Connect Mobile app'en. Du kan
tilpasse din enhed med urskiver, datafelter, widgets og apps.
Urskiver: Giver dig mulighed for at tilpasse urets udseende.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje datafelter Connect IQ til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og beskeder.
Apps: Føj interaktive funktioner til dit ur, som f.eks. nye typer
fitness- og udendørsaktiviteter.
Sådan downloades Connect IQ funktioner
Før du kan downloade Connect IQ funktioner fra Garmin
Connect Mobile app'en, skal du parre din vívoactive enhed med
din smartphone.
1 Fra indstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en skal du
vælge Connect IQ butik.
2 Vælg din enhed, hvis det er nødvendigt.
2
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Brug af aktivitetsalarm
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises Bevæg
dig! og den røde bjælke. Der vises flere segmenter, hver gang
der går 15 minutter uden aktivitet. Enheden vibrerer, hvis
vibration er aktiveret (Systemindstillinger, side 9).
Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille
aktivitetsalarmen.
Søvnregistrering
Enheden overvåger dine bevægelser, mens du sover.
Søvnstatistik omfatter samlet antal timers søvn, søvnniveauer
og bevægelse under søvn. Du kan indstille din normale sovetid i
brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Du kan få vist
din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
Connect IQ Funktioner
Brug af søvntilstand
For at kunne bruge søvnregistrering skal du have enheden på.
1 På urskiven skal du stryge til venstre eller højre for at se
widget'en med registrering af aktiviteten.
> Start søvn.
2 Vælg
3 Når du vågner, skal du trykke vedvarende på
handlingsknappen for at afslutte søvntilstand.
BEMÆRK: Hvis du glemmer at sætte enheden i søvntilstand,
kan du indtaste dine sove- og vågnetidspunkter manuelt på
din Garmin Connect konto for at få vist din søvnstatistik.
VIRB Fjernbetjening
®
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Betjening af VIRB actionkamera
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din vívoactive enhed skal du stryge til venstre eller højre
fra urskiven for at få vist VIRB widget'en.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil optage video, skal du vælge .
Videotælleren vises på vívoactive skærmen.
• Hvis du vil stoppe med at optage video, skal du vælge .
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge .
Programmer
Du kan vælge handlingstasten for at få vist apps på din enhed.
Nogle apps kræver en Bluetooth forbindelse til en kompatibel
smartphone.
Aktivitets-apps: Din enhed leveres med forudinstallerede apps
til træning og udendørsaktiviteter, herunder løb, cykling,
svømning og golf.
Find min telefon: Du kan bruge denne forudinstallerede app til
at finde en mistet telefon, der er forbundet til din enhed ved
hjælp af Bluetooth trådløs teknologi.
Aktiviteter
Enheden kan bruges til indendørs- og udendørsaktiviteter,
atletik- og fitnessaktiviteter. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheden sensordata. Du kan gemme aktiviteter og
dele dem med Garmin Connect fællesskabet.
Du kan også føje Connect IQ aktivitets-apps til enheden med din
Garmin Connect konto (Sådan downloades Connect IQ
funktioner, side 2).
Løb
Løb en tur
Før du begiver dig ud på en løbetur, skal du oplade enheden
(Opladning af enheden, side 1). Før du kan bruge en ANT+
sensor til din løbetur, skal du parre sensoren med din enhed
(Parring af ANT+ sensorer, side 6).
1 Sæt dine ANT+ sensorer på, f.eks. en fodsensor eller
pulsmåler (valgfri).
2 Vælg handlingstasten.
3 Vælg Løb.
4 Når du bruger valgfri ANT+ sensorer, skal du vente, mens
enheden opretter forbindelse til sensorerne.
5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Programmer
6 Vælg handlingstasten for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
Start
din aktivitet.
7
for at registrere omgange (ekstraudstyr) (Markering
8 Vælg
af omgange, side 9).
9 Stryg eller tryk på skærmen for at få vist yderligere
dataskærmbilleder (ekstraudstyr).
10 Når du har fuldført din aktivitet, skal du vælge
handlingstasten, og vælge Gem.
Cykling
Kør en tur
Før du begiver dig ud på en cykeltur, skal du oplade enheden
(Opladning af enheden, side 1). Før du kan bruge en ANT+
sensor til din cykeltur, skal du parre sensoren med din enhed
(Parring af ANT+ sensorer, side 6).
1 Sørg for at parre ANT+ sensorerne, f.eks. en pulsmåler,
hastighedsmåler eller kadencesensor (ekstraudstyr).
2 Vælg handlingstasten.
3 Vælg Cykling.
4 Når du bruger valgfri ANT+ sensorer, skal du vente, mens
enheden opretter forbindelse til sensorerne.
5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
6 Vælg handlingstasten for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
7 Start din aktivitet.
8 Stryg eller tryk på skærmen for at få vist yderligere
dataskærmbilleder (ekstraudstyr).
9 Når du har fuldført din aktivitet, skal du vælge
handlingstasten, og vælge Gem.
Gang
Gå en tur
Før du begiver dig ud på en gåtur, skal du oplade enheden
(Opladning af enheden, side 1). Før du kan bruge en ANT+
sensor til din gåtur, skal du parre sensoren med din enhed
(Parring af ANT+ sensorer, side 6).
1 Sæt dine ANT+ sensorer på, f.eks. en fodsensor eller
pulsmåler (valgfri).
2 Vælg handlingstasten.
3 Vælg Gang.
4 Når du bruger valgfri ANT+ sensorer, skal du vente, mens
enheden opretter forbindelse til sensorerne.
5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
6 Vælg handlingstasten for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
7 Start din aktivitet.
8 Stryg eller tryk på skærmen for at få vist yderligere
dataskærmbilleder (ekstraudstyr).
9 Når du har fuldført din aktivitet, skal du vælge
handlingstasten, og vælge Gem.
Navigation tilbage til start
Før du kan navigere tilbage til start, skal du finde satellitsignaler,
starte timeren og starte din aktivitet.
Du kan når som helst under aktiviteten vende tilbage til
startpositionen. Hvis du f.eks. løber i en ny by, og du ikke er
sikker på, hvordan du finder tilbage til sporet eller hotellet, kan
du navigere tilbage til startpositionen. Denne funktion er ikke
tilgængelig for alle aktiviteter.
> Tilbage til Start.
1 Vælg
Kompasset vises.
3
2 Bevæg dig frem.
Kompaspilen peger i retning af startpunktet.
TIP: Du kan opnå mere præcis navigation ved at vende din
enhed i den retning, som du navigerer.
Afbrydelse af navigation
Vælg
> Stop navigation.
Svømning
BEMÆRK
Enheden er beregnet til svømning ved overfladen. Dykning med
enheden kan skade produktet, og garantien vil bortfalde.
5 Stryg til venstre eller højre for at rulle gennem
dataskærmbillederne for hvert hul.
Enheden skifter automatisk, når du bevæger dig til næste hul.
> Afslut
6 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge
runde > Gem.
Oplysninger om hul
Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner enheden afstanden
til forkanten, midten og bagkanten af greenen og ikke den
faktiske flagplacering.
BEMÆRK: Enheden kan ikke optage pulsdata, når du
svømmer.
Svøm en tur i poolen
Før du begiver dig ud på en gåtur, skal du oplade enheden
(Opladning af enheden, side 1).
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Svømning.
3 Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret
størrelse.
4 Vælg handlingstasten for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
5 Start din aktivitet.
Enheden registrerer automatisk intervaller og længder for
svømningen.
6 Under hvile skal du vælge handlingstasten for at sætte
timeren på pause.
Displayet ændrer farve, og hvileskærmbilledet vises.
7 Brug handlingstasten til at genstarte timeren.
8 Når du har fuldført din aktivitet, skal du handlingstasten nede
og vælge Gem.
Angivelse af poolstørrelsen
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Svømning.
> Poolstørrelse.
3 Vælg
4 Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret
størrelse.
Svømmeterminologi
Længde: En tur til den anden ende af poolen.
Interval: En eller flere længder. Et nyt interval starter, når du har
hvilet dig.
Tag: Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer enheden,
gennemfører en hel cyklus.
Swolf: Din swolf-score er summen af tiden for en længde og
antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder plus
15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. Swolf er en
måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score, jo
bedre, ligesom i golf.
Golfspil
Sådan spiller du golf
Før du tager hen og spille på en bane første gang, skal du
downloade den fra Garmin Connect mobilapp'en (Garmin
Connect, side 6). Baner, der er downloadet fra Garmin
Connect mobilapp'en opdateres automatisk. Før du spiller golf,
skal du oplade enheden (Opladning af enheden, side 1).
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Golf.
3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
4 Vælg en bane på listen over tilgængelige baner.
4
À
Á
Â
Ã
Ä
Aktuelt hulnummer
Afstand til bagkanten af greenen
Afstand til midten af greenen
Afstand til forkanten af greenen
Par for hullet
Næste hul
Forrige hul
Visning af Layup- og Dogleg-distancer
Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4og 5-huller.
Stryg til venstre eller højre, indtil oplysninger om layup og
dogleg vises.
Hver layup À og distancen indtil du når til hver layup Á vises
på skærmen.
BEMÆRK: Distancerne fjernes fra listen, når du passerer
dem.
Brug af distancetæller
Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden, distancen
og det antal skridt, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og
stopper automatisk, når du starter på eller afslutter en runde.
1 Stryg til venstre eller højre, indtil distancetælleren vises.
Programmer
2 Vælg om nødvendigt
> Nulstil distancetæller for at
nulstille distancetælleren til nul.
Scorekort
1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du vælge
> Start scoring.
Scorekortet vises, når du er på greenen.
2 Vælg eller for at angive scoren.
Din samlede score À er opdateret.
Bluetooth connectede funktioner
Din vívoactive enhed har flere forskellige Bluetooth connectede
funktioner til din kompatible smartphone. Visse funktioner
kræver, at du installerer Garmin Connect Mobile app'en på din
smartphone. Gå til www.garmin.com/apps for at få yderligere
oplysninger.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din vívoactive enhed.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine
direkte data på en registreringsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er
færdig med at registrere aktiviteten.
Aktivering af Bluetooth meddelelser
Gennemse scorer
> Scorekort, og vælg et hul.
1 Vælg
2 Vælg eller for at ændre scoren for det pågældende hul.
Afstandsmåling af et slag
1 Udfør et slag, og se, hvor din bold lander.
2 Vælg handlingstasten.
3 Gå eller kør hen til bolden.
Afstanden bliver automatisk nulstillet, når du går til det næste
hul.
> Nyt slag
4 Vælg om nødvendigt handlingstasten, og vælg
for at nulstille afstanden på et hvilket som helst tidspunkt.
Indendørs aktiviteter
vívoactive enheden kan bruges til indendørs træning, f.eks. løb
på en indendørs bane eller ved brug af en motionscykel. GPS er
slukket for indendørs aktiviteter.
Når du løber eller går med GPS slukket, beregnes fart, distance
og kadence ved hjælp af accelerometeret i enheden.
Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene
for fart, distance og kadence forbedres efter et par udendørs løb
eller gåture med GPS.
TIP: Hvis du holder fast i løbebåndets gelændere, reduceres
nøjagtigheden. Du kan bruge en fodsensor (tilbehør) til at
registrere tempo, distance og kadence.
Hvis du cykler samtidig med, at GPS’en er slået fra, kan
oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du
har en sensor (tilbehør), som sender oplysninger om hastighed
og distance til enheden (f.eks. en hastigheds- eller
kadencesensor).
Sådan finder du en bortkommet mobil enhed
Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en
bortkommet mobil enhed, der er parret ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Find.
vívoactive enheden begynder at søge efter din mobile enhed.
Der lyder en akustisk alarm på din mobile enhed, og
signalstyrken for Bluetooth vises på vívoactive enhedens
skærm. Signalstyrken for Bluetooth forøges, når du kommer
tættere på din mobile enhed.
for at stoppe søgningen.
3 Vælg
Bluetooth connectede funktioner
Før du kan aktivere meddelelser, skal du parre din vívoactive
enhed med en kompatibel mobil enhed (Parring med din
smartphone, side 1).
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Smart Notifications.
3 Vælg Under aktivitet for at angive præferencer for
meddelelser, der vises, når en aktivitet optages.
4 Vælg en meddelelsespræference.
5 Vælg Ikke under aktivitet for at angive præferencer for
meddelelser, der vises i urtilstand.
6 Vælg en meddelelsespræference.
7 Vælg Timeout for medd..
8 Vælg en varighed for timeout.
Visning af meddelelser
1 På urskiven skal du stryge til venstre eller højre for at se
widget'en med meddelelser.
2 Tryk på touchscreenen, og stryg til venstre eller højre for at
rulle gennem meddelelserne.
3 Vælg en meddelelse.
4 Vælg om nødvendigt
for at rulle gennem indholdet i
meddelelsen.
for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
5 Vælg
Meddelelsen bliver på din vívoactive enhed, indtil du ser den
på din mobile enhed.
Administration af meddelelser
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
meddelelser, der vises på din vívoactive enhed.
Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en Apple enhed, skal du bruge
indstillingerne i meddelelsescenteret på din smartphone til
at vælge de elementer, der skal vises på enheden.
• Hvis du bruger en Android™ enhed, skal du bruge appindstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en for at
vælge de elementer, der skal vises på enheden.
®
Slå Bluetooth teknologi fra
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Status > Fra for at slå
Bluetooth trådløs teknologi fra på vívoactive enheden.
Se i brugervejledningen til din mobile enhed for at deaktivere
Bluetooth trådløs teknologi på din mobile enhed.
5
Historik
Historik indeholder op til ti tidligere aktiviteter, du har gemt på
din enhed. Når automatisk overførsel er aktiveret, sender din
enhed automatisk dine gemte aktiviteter og daglige
aktivitetssporingsdata til Garmin Connect mobil app'en (Brug af
Garmin Connect Mobile, side 6).
Din datalagring afhænger af, hvordan du bruger din enhed.
Datalagring
Tilstand
Op til 2 måneder Kun aktivitetsregistrering.
Op til 2 uger
Aktivitetsregistrering samt omfattende brug af fitnessaktivitetsfunktionen. (For eksempel brug af en parret
pulsmåler i 1 time pr. dag).
Når datalageret er fyldt op, sletter enheden de ældste filer for at
gøre plads til nye data.
Brug af historik
1
2
3
4
Vælg handlingstasten.
Vælg Historik.
Vælg en aktivitet.
Vælg en funktion:
• Vælg Oplysninger for at se flere oplysninger om
aktiviteten.
• Vælg Omgange for at vælge en omgang og se flere
oplysninger om hver omgang.
• Vælg Slet for at slette den valgte aktivitet.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin
Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore,
analysere, dele og opmuntre hinanden. Registrer begivenheder
fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning,
vandreture, golfspil osv. Garmin Connect er din onlinestatistiksporing, hvor du kan analysere og dele alle dine
golfrunder. Registrer en gratis konto på
www.garminconnect.com/start.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med tidtagning med enheden, kan du uploade aktiviteten til
din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om dine fitness- og udendørsaktiviteter, herunder
tid, distance, puls, forbrændte kalorier, kadence, et
oversigtskort og tempo og hastighedsdiagrammer. Du kan få
vist mere detaljerede oplysninger om dit golfspil, inklusive
scorekort, statistik og baneinformation. Du kan også få vist
brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks.
pulssensor.
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Gå til Connect IQ butik: Du kan downloade apps, urskiver,
datafelter og widgets.
Brug af Garmin Connect Mobile
Du kan uploade alle dine aktivitetsdata til din Garmin Connect
konto for at kunne udføre omfattende analyser. Med din Garmin
Connect konto kan du se et kort over din aktivitet og dele dine
aktiviteter med venner. Du kan slå automatisk upload til i Garmin
Connect Mobile app'en.
>
1 Fra Garmin Connect Mobile app'en skal du vælge
Garmin enheder.
2 Vælg din vívoactive enhed, og vælg Enhedsindstillinger.
3 Vælg Til/Fra-knappen for at tænde for automatisk upload.
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren
Hvis du ikke har parret din vívoactive enhed med din
smartphone, kan du uploade alle dine aktiviteter på din Garmin
Connect konto via computeren.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
ANT+ sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http://buy.garmin.com.
Parring af ANT+ sensorer
Første gang, du tilslutter en sensor til din enhed ved hjælp af
ANT+ trådløs teknologi, skal du parre enheden og sensoren.
Når de er blevet parret, opretter enheden automatisk forbindelse
til sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren er aktiv og
inden for rækkevidde.
BEMÆRK: Hvis der fulgte en pulsmåler med enheden, er den
allerede parret med enheden.
1 Hvis du parrer en pulsmåler, skal du tage pulsmåleren på
(Påsætning af pulsmåleren, side 6).
Pulsmåleren sender og modtager ikke data, før du tager den
på.
Placer
enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
2
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
3 Vælg handlingstasten.
4 Vælg Indstillinger > Sensorer > Tilføj ny.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i alle.
• Vælg sensortypen.
Efter sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet. Sensordata vises i serien af
datasider eller i et brugerdefineret datafelt.
Påsætning af pulsmåleren
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
6
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe denne
handling over.
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Sæt pulsmålermodulet À på remmen.
Historik
Garmin logoerne (på modulet og stroppen) skal vende højre
side opad.
2 Gør elektroderne Á og kontaktområderne  bagpå remmen
våde for at sikre en stærk forbindelse mellem din brystkasse
og senderen.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 12) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Tip til uregelmæssige pulsdata
3 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på
remmen à til løkken Ä.
BEMÆRK: Vaskeanvisningen må ikke være foldet.
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.
4 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af
pulsmåleren.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
TIP: Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata,
side 7).
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine standardpulszoner. Indstil din maksimale puls for
at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten. Du kan
også indstille hver pulszone og indtaste din hvilepuls manuelt.
Du kan justere dine zoner manuelt på enheden eller bruge din
Garmin Connect konto.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Indstillinger > Brugerprofil > Pulszoner.
3 Vælg Baseret på, og vælg en indstilling.
• Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
• Vælg %maksimal puls for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din maksimale puls.
• Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en
procentdel af din pulsresesrve (maksimal puls minus
hvilepuls).
Vælg
Maksimal puls, og indtast din maksimale puls.
4
5 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
6 Vælg Hvilepuls, og indtast din hvilepuls.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
ANT+ sensorer
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Put vand på elektroderne og kontaktområderne igen.
• Stram remmen på din brystkasse.
• Varm op i 5–10 minutter.
• Følg vedligeholdelsesinstruktionerne (Vedligeholdelse af
pulsmåleren, side 11).
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt begge sider af remmen
omhyggeligt.
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan
skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.
• Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre din pulsmåler.
Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske
felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med
meget høj spænding, elektriske motorer, ovne,
mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter.
Fodsensor
Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge
fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af
GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt.
Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom
pulsmåleren).
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare
på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på
din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage.
Kalibrering af din fodsensor
Før du kan kalibrere din fodsensor, skal du parre din enhed med
fodsensoren (Parring af ANT+ sensorer, side 6).
Manuel kalibrering anbefales, hvis du kender
kalibreringsfaktoren. Hvis du har kalibreret en fodsensor med et
andet Garmin produkt, kender du muligvis kalibreringsfaktoren.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Fodsensor >
Kalibreringsfaktor.
3 Juster kalibreringsfaktoren:
• Øg kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for kort.
• Sænk kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for lang.
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed
eller -kadence
Du kan bruge en kompatibel sensor til cykelhastighed eller kadence til at sende data til din enhed.
• Par sensoren med din enhed (Parring af ANT+ sensorer,
side 6).
• Opdater oplysningerne i din fitnessbrugerprofil (Indstilling af
din brugerprofil, side 8).
7
• Indstil din hjulstørrelse (Kalibrering af hastighedssensoren,
side 8).
• Kør en tur (Kør en tur, side 3).
Kalibrering af hastighedssensoren
Før du kan kalibrere din hastighedssensor, skal du parre din
enhed med en kompatibel hastighedssensor (Parring af ANT+
sensorer, side 6).
Manuel kalibrering er valgfri og kan forbedre nøjagtigheden.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Fart/kadence >
Hjulstørrelse.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Automatisk for automatisk at beregne hjulstørrelsen
og kalibrere hastighedssensoren.
• Vælg Manuel, og indtast hjulstørrelsen for manuelt at
kalibrere hastighedssensoren (Hjulstørrelse og -omkreds,
side 12).
tempe™
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Tilpasning af din enhed
Ændring af urskiven
Du kan bruge den digitale standardurskive eller en Connect IQ
urskive (Sådan downloades Connect IQ funktioner, side 2).
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Indstillinger > Urskive.
3 Vælg en funktion.
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt
og pulszone (Indstilling af dine pulszoner, side 7). Enheden
anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige
træningsdata.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Indstillinger > Brugerprofil.
3 Vælg en funktion.
Aktivitetsindstillinger
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse enheden på
basis af dine træningsbehov. Du kan f.eks. tilpasse
dataskærmbilleder og aktivere alarmer og træningsfunktioner.
Tilpasning af skærmbilleder
Du kan tilpasse skærmbillederne ud fra dine træningsmål eller
valgfrit tilbehør. Du kan f.eks. tilpasse ét af skærmbillederne til
at vise dit omgangstempo eller din pulszone.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
> Skærmbilleder.
3 Vælg
Vælg
et
skærmbillede.
4
5 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Til/Fra-knappen for at
aktivere dataskærmbilledet.
6 Vælg .
7 Vælg et datafelt for at redigere det.
8
Alarmer
Du kan indstille alarmer for hver aktivitet, og det kan hjælpe dig
med at træne mod bestemte mål. Visse alarmer er kun
tilgængelige for specifikke aktiviteter.
Indstilling af områdealarmer
Med en zonealarm får du besked, når enheden er over eller
under et bestemt værdiområde. Hvis du f.eks. har en pulsmåler
(ekstraudstyr), så kan du indstille enheden til at advare dig, hvis
din puls er under zone 2 og over zone 5 (Indstilling af dine
pulszoner, side 7).
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
> Alarmer > Tilføj ny.
3 Vælg
4 Vælg alarmtypen.
Afhængigt af dit tilbehør kan alarmerne inkludere puls,
tempo, hastighed og kadence.
5 Tænd om nødvendigt for alarmen.
6 Vælg en zone, eller indtast en værdi for hver alarm.
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval,
vises en meddelelse. Enheden vibrerer, hvis vibration er
aktiveret (Systemindstillinger, side 9).
Indstilling af en tilbagevendende alarm
Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang
enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval.
Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30.
minut.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
> Alarmer > Tilføj ny.
3 Vælg
4 Vælg en funktion:
• Vælg Brugerdefineret, vælg en meddelelse, og vælg en
alarmtype.
• Vælg Tid eller Distance.
5 Indtast en værdi.
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
vibrerer, hvis vibration er aktiveret (Systemindstillinger,
side 9).
Indstilling af alarmer for gåpauser
I nogle programmer indlægges tidsafhængige gåpauser med
regelmæssige intervaller. F.eks. kan du under en lang løbetur
indstille enheden til at give dig besked om at løbe i 4 minutter,
derefter gå i 1 minut og gentage dette. Auto Lap fungerer som
normalt, når du bruger alarmerne for løb eller gang.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
> Alarmer > Tilføj ny.
3 Vælg
4 Vælg Løb/gå.
5 Angiv en tid for intervallet for løb.
6 Angiv en tid for intervallet for gang.
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
vibrerer, hvis vibration er aktiveret (Systemindstillinger,
side 9).
®
Tilpasning af din enhed
Auto Lap
Bluetooth Indstillinger
Markering af omgange
Du kan indstille din enhed til at bruge funktionen Auto Lap til
automatisk at markere en omgang efter en bestemt distance,
eller du kan markere omgangene manuelt. Denne funktion er
nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele
af en aktivitet (f.eks. for hver 5 km eller 1 mile).
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
> Omgange.
3 Vælg
4 Vælg en funktion:
• Vælg Til/Fra-knappen Auto Lap til at aktivere funktionen
Auto Lap.
• Vælg Til/Fra-knappen Lap-tast for at bruge
til at
markere en omgang under en aktivitet.
TIP: Du kan vælge og indtaste en brugerdefineret
distance, hvis funktionen Auto Lap er aktiveret.
Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse
med tiden for den pågældende omgang. Enheden vibrerer, hvis
vibration er aktiveret (Systemindstillinger, side 9).
Hvis det er nødvendigt, kan du tilpasse skærmbillederne til at
vise yderligere omgangsdata (Tilpasning af skærmbilleder,
side 8).
Vælg handlingstasten, og vælg Indstillinger > Bluetooth.
Status: Viser den aktuelle Bluetooth forbindelsesstatus og giver
dig mulighed for at tænde eller slukke for Bluetooth trådløs
teknologi (Slå Bluetooth teknologi fra, side 5).
Smart Notifications: Enheden tænder og slukker automatisk for
smarte meddelelser på basis af dine valg (Aktivering af
Bluetooth meddelelser, side 5).
Par den mobile enhed: Forbinder enheden med en kompatibel
mobil enhed, der er udstyret med Bluetooth Smart trådløs
teknologi.
Stop LiveTrack: Giver dig mulighed for at stoppe en LiveTrack
session, mens en anden er i gang.
Brug af Auto Pause
®
Du kan bruge Auto Pause til automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller dit tempo
eller din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne
funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre
steder, hvor du skal sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
> Auto Pause.
3 Vælg
4 Vælg en funktion:
• Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.
• Vælg Tempo for automatisk at sætte timeren på pause,
når dit tempo falder til under en angivet værdi.
• Vælg Fart for automatisk at sætte timeren på pause, når
din fart falder til under en angivet værdi.
Brug af automatisk rullefunktion
Systemindstillinger
Vælg handlingstasten, og vælg Indstillinger > System.
Tekst sprog: Angiver sproget for enhedens grænseflade.
Ur: Indstiller tid, format, farvepræferencer og urskive
(Tidsindstillinger, side 9).
Baggrundslys: Indstiller baggrundslyset og det tidsrum, der
skal gå, før baggrundslyset slukkes (Indstillinger for
baggrundsbelysning, side 9).
Vibration: Slår vibration til eller fra.
Enheder: Indstiller de måleenheder, der bruges til at vise
(Ændring af måleenhed, side 10).
USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge
masselagringstilstand eller Garmin tilstand, når den er
forbundet med en computer.
Gendan stnd.indstil.: Giver dig mulighed for at gendanne alle
enhedens indstillinger til fabriksindstillingerne (Gendannelse
af alle standardindstillinger, side 11).
Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at søge efter
softwareopdateringer.
Om: Viser enheds-id, softwareversion, GPS-version og
softwareoplysninger.
Tidsindstillinger
Vælg handlingstasten, og vælg Indstillinger > System > Ur.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Indstil lokal tid: Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt
eller automatisk ud fra din parrede mobile enhed.
Baggrund: Indstiller baggrundsfarven til sort eller hvid.
Farvetone: Indstiller urets farvetone.
Manuel indstilling af tid
Tiden indstilles som standard automatisk, når vívoactive
enheden parres med en mobil enhed.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Indstillinger > System > Ur > Indstil lokal tid >
Manuel.
3 Vælg Klokkeslæt, og indtast et klokkeslæt.
Du kan bruge den automatiske rullefunktion til automatisk at
navigere gennem skærmbillederne med træningsdata, mens
timeren kører.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
> Automatisk rullefunktion.
3 Vælg
4 Vælg en visningshastighed.
1
2
3
4
Indstillinger for baggrund
Indstillinger for baggrundsbelysning
Indstillingerne for baggrund indstiller baggrundsfarven til sort
eller hvid.
Vælg handlingstasten, vælg en aktivitet, og vælg
>
Baggrund.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
Tilpasning af din enhed
Indstilling af alarm
Vælg handlingstasten.
Vælg Indstillinger > Alarm.
Vælg Til/Fra-knappen for at slå alarmen til.
Vælg , og indtast et klokkeslæt.
Vælg handlingstasten, og vælg Indstillinger > System >
Baggrundslys.
Tilstand: Indstiller baggrundsbelysningen, så den tændes
manuelt, ved tastetryk og alarmer eller ved meddelelser.
9
Timeout: Indstiller længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og fart,
højde, vægt, højde og temperatur.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Indstillinger > System > Enheder.
3 Vælg en måletype.
4 Vælg måleenhed.
Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde
perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på
modulets bagside.
2 Fjern dækslet og batteriet.
Ændring af satellitindstillingen
Enheden anvender som standard GPS til at finde satellitter. Du
kan aktivere GPS og GLONASS for at opnå øget ydeevne i
udfordrende omgivelser og hurtigere bestemmelse af GPSposition. Brug af GPS og GLONASS reducerer batterilevetiden
mere, end hvis der udelukkende bruges GPS.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > GPS.
3 Vælg Til/Fra-knappen for at aktivere GPS.
BEMÆRK: Enheden bruger ikke GPS, medmindre du
registrerer en udendørs aktivitet.
4 Vælg .
5 Vælg Til/Fra-knappen for at aktivere GLONASS.
Enhedsoplysninger
vívoactive Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumpolymerbatteri
Batterilevetid
Op til 3 uger i urtilstand
Op til 10 timer i GPS-tilstand
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Temperatur ved
opladning
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
3 Vent 30 sekunder.
4 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
5 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.
BEMÆRK: Undgå at overspænde.
Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis
parres med enheden igen.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Frakobling af USB-kablet
Specifikationer for pulsmåler
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Sletning af filer
Batterilevetid
Op til 4,5 år ved 1 time/dag
Vandtæthed
3 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.
Driftstemperaturområde
Fra -5° til 50°C (fra 23° til 122°F)
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Åbn drevet eller disken Garmin.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en fil.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vandklassificering
Svømme, 5 ATM*
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 30 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.
Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis de sluges, skal du
kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed.
10
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.
BEMÆRK: Nulstilling af enheden kan slette dine data eller
indstillinger.
1 Hold nede i 15 sekunder.
Enhedsoplysninger
Enheden slukkes.
nede i ét sekund for at tænde for enheden.
2 Hold
Gendannelse af alle standardindstillinger
BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og
historik.
Du kan nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
1 Vælg handlingstasten.
2 Vælg Indstillinger > System > Gendan stnd.indstil. > Ja.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Maksimering af batterilevetiden
Vedligeholdelse af pulsmåleren
Modtagelse af satellitsignaler
• Reducer tiden, før baggrundslyset slukker (Indstillinger for
baggrundsbelysning, side 9).
• Brug GPS-tilstand i stedet for GLONASS-tilstand til din
aktivitet (Ændring af satellitindstillingen, side 10).
• Brug en Connect IQ urskive, der ikke opdateres hvert
sekund. Brug for eksempel urskiven uden sekundviser
(Sådan downloades Connect IQ funktioner, side 2).
• I meddelelsescentret på din smartphone kan du begrænse de
meddelelser, der vises (Administration af meddelelser,
side 5).
Support og opdateringer
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) giver hurtig
adgang til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Softwareopdatering
Når der er en tilgængelig softwareopdatering, downloader
enheden automatisk opdateringen, næste gang du
synkroniserer enheden med din Garmin Connect konto.
Appendiks
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Appendiks
BEMÆRK
Fjern modulet, før remmen vaskes.
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.
• Gå til www.garmin.com/HRMcare for at få detaljerede
rengøringsinstruktioner.
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.
• Vask remmen i maskine, hver gang den er blevet brugt syv
gange.
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.
• Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere
modulet, når du ikke bruger den.
Datafelter
Nogle datafelter kræver tilbehør fra ANT+ for at vise data.
%HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
24 timer maksimum: Den maksimale registrerede temperatur i
de sidste 24 timer.
24 timer minimum: Den laveste registrerede temperatur i de
sidste 24 timer.
30s gennemsnitlig lodret fart: Bevægelsesgennemsnit pr. 30
sekunder for lodret fart.
Distance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor eller
den aktuelle aktivitet.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Gennemsnit %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart
rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitlig hastighed: Den gennemsnitlige hastighed for
den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig hastighed for tag: Det gennemsnitlige antal tag
pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig omgangstid: Den gennemsnitlige omgangstid
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
11
Gennemsnitlig puls %Maksimal: Den gennemsnitlige
procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig SWOLF: Den gennemsnitlige swolf-score for
den aktuelle aktivitet. Swolf-scoren er summen af tiden for en
længde plus antallet af tag i længden (Svømmeterminologi,
side 4).
Gennemsnitligt antal af tag/længde: Det gennemsnitlige antal
tag pr. længde under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitstempo: Det gennemsnitlige tempo for den
aktuelle aktivitet.
Hastighed for tag – interval: Det gennemsnitlige antal tag pr.
minut (spm) i det aktuelle interval.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Intervaldistance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle
interval.
Intervallængder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det
aktuelle interval.
Interval SWOLF: Den gennemsnitlige swolf-score i det aktuelle
interval.
Interval - tempo: Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle
interval.
Interval - tid: Stopurstid for det aktuelle interval.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger.
Enheden skal være tilsluttet kadencetilbehør, for at disse
data vises.
Kadence: Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Længder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den
aktuelle aktivitet.
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Maksimal fart: Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.
Omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
omgang.
Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle
omgang.
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangskadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Omgangskadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
Omgangs puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangspuls %Maksimum: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle omgang.
Omgangstempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle
omgang.
Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
sluttet til en kompatibel pulsmåler.
Puls %Maksimum: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
12
Sidste længde - hastighed for tag: Det gennemsnitlige antal af
tag pr. minut (spm) under den senest gennemførte poollængde.
Sidste længde - SWOLF: Swolf-scoren for den senest
gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tag: Det samlede antal tag i den senest
gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den
senest gennemførte pool-længde.
Sidste omgang - kadence: Cykling. Den gennemsnitlige
kadence for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence
for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omgangstid: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Sidste omgang - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den
senest gennemførte omgang.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Sol op: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Tag/længde - interval: Det gennemsnitlige antal tag pr. længde
i det aktuelle interval.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Tempo: Det aktuelle tempo.
Tidsforbrug: Den samlede registrerede tid. Hvis du f.eks.
starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5
minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Hjulstørrelse og -omkreds
Hjulstørrelsen er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også bruge en af de
beregningsredskaber, der findes på internettet.
Hjulstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
Appendiks
Hjulstørrelse
L (mm)
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C lukket ring
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Symboldefinitioner
Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller
tilbehøret.
WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse.
WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EUdirektiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert
måde, samt at fremme genanvendelse.
Appendiks
13
Indeks
A
afstandsmåling af et slag 5
aktiviteter 3
gemme 2
starte 2
alarmer 8, 9
distance 8
kadence 8
puls 8
tid 8
ANT+ sensorer 6
Auto Lap 9
Auto Pause 9
automatisk rullefunktion 9
B
baggrundslys 1, 9
batteri
maksimere 5, 11
oplade 1
udskifte 10
Bluetooth teknologi 5, 9
brugerdata, slette 10
brugerprofil 8
C
Connect IQ 1, 2
cykelsensorer 7
cykling 3
D
data
opbevare 6
overføre 6
upload 6
datafelter 1–3, 8, 11
distancetæller 4
dogleg 4
F
fart- og kadencesensorer 1, 7
fejlfinding 7, 10
fodsensor 1, 7
G
gangintervaller 8
Garmin Connect 1, 2, 5, 6
opbevare data 6
Garmin Express 11
opdatering af software 11
registrere enheden 11
gemme aktiviteter 3, 4
GLONASS 10
GPS 1, 10
signal 11
H
historik 3, 6
sende til computer 6
hjulstørrelser 8, 12
I
ikoner 1
indendørs træning 5
indstillinger 8–11
intervaller 4
K
kadence, sensorer 7
L
N
navigation 3
stoppe 4
nulstilling af enheden 10
O
opbevare data 6
opdateringer, software 11
oplade 1
P
parre, smartphone 1
parring, ANT+ sensorer 6
poolstørrelse
brugerdefineret 4
indstilling 4
produktregistrering 11
profiler 3
bruger 8
programmer 2, 5
smartphone 1, 3
puls 1
måler 6, 7, 10, 11
zoner 7, 12
R
registrere enheden 11
registrering af aktivitet 2
rengøre enhed 11
rengøring af enheden 11
ruter
spille 4
vælge 4
S
satellitsignaler 1, 11
scorekort 5
skærm 9
låse 2
slette, alle brugerdata 10
smartphone 2
parre 1
programmer 3, 5
software, opdatere 11
software license agreement
specifikationer 10
svømning 4
swolf-score 4
systemindstillinger 9
søvntilstand 2, 3
T
tag 4
taster 1, 2, 11
tempe 8
temperatur 8
tid 9
indstillinger 9
tilbehør 6
tilpasning af enheden 8, 9
timer 3, 4
touchscreen 1
træning 5, 8
sider 3
U
udskiftning af batteriet 10
uploade data 6
ur 9
urskiver 2, 8
urtilstand 2, 11
USB, frakoble 10
layup 4
længder 4
V
M
W
meddelelser 5
menu 1
måleenheder 10
14
VIRB fjernbetjening 3
widgets 2
Z
zoner, puls 7
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Oktober 2016
190-01749-36_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising