Garmin | vívoactive® | Operating instructions | Garmin vívoactive® Návod k obsluze

Garmin vívoactive® Návod k obsluze
vívoactive
®
Návod k obsluze
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap a Auto Pause jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, tempe™, VIRB a vívoactive jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze
používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá
licenci. iOS je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc, registrovaná ve
Spojených státech a dalších zemích. Windows je registrovaná ochranná zámka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Párování s vaším smartphonem ................................................. 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Ikony ...................................................................................... 1
Tipy pro dotykovou obrazovku ............................................... 1
Odemčení zařízení ................................................................. 2
Spuštění aktivity .......................................................................... 2
Zobrazení datových obrazovek .............................................. 2
Zastavení aktivity ........................................................................ 2
Connect IQ Funkce......................................................... 2
Stahování funkcí Connect IQ ...................................................... 2
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ..................... 2
Pomůcky......................................................................... 2
Zobrazení doplňků ...................................................................... 2
Sledování aktivity ........................................................................ 2
Automatický cíl ....................................................................... 2
Používání výzvy k pohybu ..................................................... 2
Sledování spánku .................................................................. 2
Dálkové ovládání VIRB® ............................................................ 3
Ovládání akční kamery VIRB ................................................. 3
Aplikace........................................................................... 3
Aktivity ........................................................................................ 3
Běh .........................................................................................3
Jízda na kole .......................................................................... 3
Chůze .....................................................................................3
Navigování zpět na start ........................................................ 4
Plavání ................................................................................... 4
Golf ........................................................................................ 4
Indoorové aktivity ................................................................... 5
Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení ........................... 5
Nastavení Bluetooth ................................................................... 9
Nastavení systému ..................................................................... 9
Nastavení času .................................................................... 10
Nastavení podsvícení .......................................................... 10
Změna měrných jednotek .................................................... 10
Změna nastavení satelitu .......................................................... 10
Informace o zařízení ..................................................... 10
Technické údaje k zařízení vívoactive ...................................... 10
Technické údaje snímače srdečního tepu ................................ 10
Vyměnitelné baterie .................................................................. 10
Výměna baterie snímače srdečního tepu ............................ 10
Správa dat ................................................................................ 11
Odpojení kabelu USB .......................................................... 11
Odstranění souborů ............................................................. 11
Odstranění problémů................................................... 11
Vynulování zařízení .................................................................. 11
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení .......................... 11
Vyhledání satelitních signálů .................................................... 11
Maximalizace životnosti baterie ................................................ 11
Podpora a aktualizace .............................................................. 11
Nastavení Garmin Express .................................................. 11
Aktualizace softwaru ............................................................ 11
Dodatek ......................................................................... 11
Péče o zařízení ......................................................................... 11
Čištění zařízení .................................................................... 11
Péče o snímač srdečního tepu ............................................ 12
Datová pole ............................................................................... 12
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 13
Velikost a obvod kola ................................................................ 13
Definice symbolů ...................................................................... 13
Rejstřík .......................................................................... 14
Připojené funkce Bluetooth........................................... 5
Aktivace oznámení Bluetooth ..................................................... 5
Zobrazení oznámení .............................................................. 5
Správa oznámení ................................................................... 5
Vypnutí technologie Bluetooth ............................................... 6
Historie............................................................................ 6
Používání historie ....................................................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Používání aplikace Garmin Connect Mobile .......................... 6
Používání aplikace Garmin Connect v počítači ..................... 6
Snímače ANT+................................................................ 6
Párování snímačů ANT+ ............................................................ 6
Nasazování snímače srdečního tepu ......................................... 7
Nastavení zón srdečního tepu ............................................... 7
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ........................... 7
Nožní snímač .............................................................................. 7
Kalibrace nožního snímače .................................................... 8
Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu ...... 8
Kalibrace snímače rychlosti ................................................... 8
tempe™ ...................................................................................... 8
Přizpůsobení zařízení..................................................... 8
Změna vzhledu hodinek .............................................................. 8
Nastavení uživatelského profilu .................................................. 8
Nastavení aktivity ........................................................................ 8
Přizpůsobení datových obrazovek ......................................... 8
Upozornění ............................................................................ 8
Auto Lap .................................................................................9
Používání služby Auto Pause® ............................................. 9
Použití funkce Automatické procházení ................................. 9
Nastavení pozadí ................................................................... 9
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Párování s vaším smartphonem
Abyste mohli své zařízení vívoactive využít na maximum, měli
byste ho spárovat se smartphonem a dokončit nastavení
pomocí mobilní aplikace Garmin Connect™. Díky tomu budete
moci sdílet a analyzovat údaje, stahovat si aktualizace softwaru
a další funkce Connect IQ™ od společnosti Garmin a dalších
poskytovatelů. Můžete si také nechat zobrazovat upozornění a
události z kalendáře ze spárovaného smartphonu.
POZNÁMKA: Na rozdíl od jiných zařízení Bluetooth , kde
párování probíhá prostřednictvím nastavení Bluetooth na
mobilním zařízení, musí být zařízení vívoactive spárováno přímo
prostřednictvím mobilní aplikace Garmin Connect.
1 V mobilním prohlížeči přejděte na adresu
www.garminconnect.com/vivoactive.
2 Podle pokynů na obrazovce si stáhněte aplikaci.
3 Nainstalujte a otevřete mobilní aplikaci Garmin Connect.
4 Vyberte možnost:
• Během počátečního nastavení postupujte podle pokynů
na obrazovce a spárujte zařízení se smartphonem.
• Pokud jste zařízení se smartphonem nespárovali během
počátečního nastavení, stiskněte funkční tlačítko na
zařízení vívoactive a zvolte možnost Nastavení >
Bluetooth.
5 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali
s mobilní aplikací Garmin Connect, postupujte podle
pokynů na obrazovce.
• Pokud jste s mobilní aplikací Garmin Connect spárovali
jiné zařízení, vyberte možnost
> Zařízení Garmin >
v mobilní aplikaci Garmin Connect a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
®
®
2 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
3 Zařízení zcela nabijte.
Přehled zařízení
Á
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
Kolébka pro nabíjení obsahuje magnet. Za určitých okolností
mohou magnety způsobovat rušení některých zdravotnických
přístrojů, včetně stimulátorů a inzulinových pump. Udržujte
kolébku pro nabíjení mimo dosah takovýchto zdravotnických
přístrojů.
OZNÁMENÍ
Kolébka pro nabíjení obsahuje magnet. Za určitých okolností
mohou magnety způsobovat rušení některých elektronických
přístrojů, včetně pevných disků v přenosných počítačích. Pokud
je kolébka pro nabíjení umístěna v blízkosti elektronických
přístrojů, buďte opatrní.
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1 Zarovnejte nabíječku À se zadní stranou zařízení a zatlačte
nabíječku na místo.
Úvod
Tlačítko akce
Výběrem spustíte nebo zastavíte aktivity a
aplikace.
Â
Výběrem otevřete nabídku z aktivity nebo
aplikace.
Ã
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
Výběrem označíte nový okruh.
Ä
Nabíjení zařízení
Výběrem zapnete a vypnete podsvícení.
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete
zařízení.
À
Dotyková
obrazovka
Přejeďte prstem vlevo nebo vpravo pro
procházení nabídek, možností a nastavení.
Klepnutím vyberte.
Ikony
Blikající ikona signalizuje, že zařízení vyhledává signál. Pokud
bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál
a snímač je připojen.
Stav signálu GPS
Stav snímače srdečního tepu
Stav nožního snímače
LiveTrack stav
Stav snímače rychlosti a kadence
Tipy pro dotykovou obrazovku
• Na hodinkách přejeďte prstem doleva nebo doprava a
procházejte widgety na zařízení.
• Stiskněte funkční tlačítko, přejeďte prstem doleva nebo
doprava a procházejte aplikace na zařízení.
• Během aktivity podržením dotykového displeje zobrazíte
widgety.
• Během aktivity potažením nebo klepnutím na displej
zobrazíte další obrazovku s údaji.
1
• Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným
krokem.
Odemčení zařízení
2 V případě potřeby vyberte zařízení.
3 Vyberte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po delší nečinnosti zařízení přejde do režimu sledování a dojde
k uzamčení obrazovky.
Vyberte možnost:
• Stiskněte tlačítko akce.
• Přejeďte prstem po dotykovém displeji.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Navštivte stránky www.garminconnect.com a přihlaste se.
3 V pomůckách zařízení vyberte možnost Obchod Connect
Spuštění aktivity
4 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne
(v případě potřeby). Pokud aktivitu zastavíte, zařízení se vrátí do
režimu sledování.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte aktivitu.
3 V případě potřeby zadejte podle pokynů na obrazovce
doplňující informace.
4 V případě potřeby počkejte, až se zařízení připojí ke
snímačům ANT+ .
5 Jestliže aktivita vyžaduje funkci GPS, vyjděte ven a počkejte,
až zařízení vyhledá satelity.
6 Stisknutím tlačítka akce spustíte stopky.
POZNÁMKA: Zařízení nezačne zaznamenávat údaje
o aktivitě, dokud stopky nespustíte.
®
Zobrazení datových obrazovek
IQ.
Pomůcky
V zařízení jsou předem nahrané pomůcky nabízející okamžité
informace. Některé pomůcky vyžadují připojení Bluetooth ke
kompatibilnímu smartphonu.
Oznámení: Oznamuje příchozí hovory a textové zprávy podle
nastavení upozornění ve smartphonu.
Kalendář: Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře
smartphonu.
Ovládání hudby: Ovládací prvky přehrávače hudby pro
smartphone.
Počasí: Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.
Sledování aktivity: Sleduje počet kroků za den, cílový počet
kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a statistiky
spánku.
Nastavitelné datové obrazovky poskytují v reálném čase rychlý
přístup k údajům z interních i připojených snímačů. Při zahájení
aktivity se zobrazí doplňkové datové obrazovky.
Potažením nebo klepnutím na displej procházejte jednotlivé
datové obrazovky.
Zobrazení doplňků
Zastavení aktivity
Sledování aktivity
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li aktivitu uložit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Uložit.
• Chcete-li aktivitu zrušit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost .
• Potáhněte prstem po hodinkách vlevo nebo vpravo.
• Během aktivity podržte dotykovou obrazovku.
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků À.
Connect IQ Funkce
Prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile můžete do
hodinek přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a od
jiných společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého
úpravou vzhledu displeje a využitím různých datových polí,
widgetů a aplikací.
Vzhledy hodinek: Umožňuje upravit vzhled hodinek.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Pomůcky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašim hodinkám přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ
Před stažením funkcí Connect IQ z aplikace Garmin Connect
Mobile je potřeba spárovat vaše zařízení vívoactive se
smartphonem.
1 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
Obchod Connect IQ.
2
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Používání výzvy k pohybu
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva Pohyb! a
červená lišta. Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí
další dílek. Pokud jsou zapnuty vibrace, zařízení také vibruje
(Nastavení systému, strana 9).
Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete
(alespoň pár minut).
Sledování spánku
Během spánku zařízení sleduje vaše pohyby. Statistiky spánku
sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve spánku.
Connect IQ Funkce
V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si můžete
nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky spánku si můžete
zobrazit ve svém účtu Garmin Connect .
Použití režimu spánku
Abyste mohli využít funkci sledování spánku, musíte zařízení
nosit.
1 Na hodinkách přejeďte prstem doleva nebo doprava a
zobrazí se widget pro sledování aktivity.
> Zahájit spánek.
2 Vyberte možnost
3 Po probuzení ukončete režim spánku podržením funkčního
tlačítka na zařízení.
POZNÁMKA: Jestliže zařízení zapomenete uvést do režimu
spánku, můžete zadat dobu spánku a dobu, kdy jste bdělí,
ručně na vašem účtu Garmin Connect a zobrazit tak statistiku
spánku.
Dálkové ovládání VIRB
®
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v návodu k obsluze zařízení řady VIRB.
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na zařízení vívoactive přejeďte prstem doleva nebo doprava
na displeji hodinek a zobrazte si widget VIRB.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrávat video, stiskněte tlačítko .
Na obrazovce zařízení vívoactive se objeví počítadlo
videa.
• Chcete-li vypnout nahrávání videa, stiskněte tlačítko .
• Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko .
Aplikace
Stisknutím tlačítka akce zobrazíte aplikace na zařízení. Některé
aplikace vyžadují připojení Bluetooth ke kompatibilnímu
smartphonu.
Aplikace pro různé činnosti: Zařízení se dodává
s předinstalovanými fitness a outdoorovými aktivitami včetně
běžecké, cyklistické, plavecké či golfové.
Najít můj telefon: Předinstalované aplikace lze využít
k vyhledání ztraceného telefonu připojeného k zařízení
využívajícímu bezdrátovou technologii Bluetooth.
Aktivity
Zařízení je možné využít při aktivitách v interiéru, outdoorových,
sportovních či fitness aktivitách. Po spuštění aktivity zařízení
zobrazuje a zaznamenává data ze snímače. Aktivity můžete
ukládat a sdílet je s komunitou Garmin Connect.
Do zařízení můžete přidat také aplikace pro různé činnosti
Connect IQ prostřednictvím účtu Garmin Connect (Stahování
funkcí Connect IQ, strana 2).
Běh
Jdeme běhat
Před zahájením běhu je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení,
strana 1). Abyste mohli pro zaznamenávání běhu použít snímač
ANT+, je potřeba nejprve snímač se zařízením spárovat
(Párování snímačů ANT+, strana 6).
1 Nasaďte si snímače ANT+, jako je například nožní snímač
nebo snímač srdečního tepu (volitelné).
Aplikace
2 Stiskněte tlačítko akce.
3 Vyberte možnost Běh.
4 Při používání volitelných snímačů ANT+, počkejte, až se
zařízení ke snímači připojí.
5 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
6 Stisknutím tlačítka akce spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
7 Zahajte aktivitu.
spustíte zaznamenávání okruhů
8 Výběrem ikony
(volitelné) (Označování okruhů, strana 9).
9 Potažením nebo klepnutím na displej zobrazíte další datové
obrazovky (volitelné).
10 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko akce a poté možnost
Uložit.
Jízda na kole
Vyrážíme na projížďku
Před zahájením jízdy je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení,
strana 1). Abyste mohli pro zaznamenávání jízdy použít snímač
ANT+, je potřeba nejprve snímač se zařízením spárovat
(Párování snímačů ANT+, strana 6).
1 Spárujte snímače ANT+, například snímač srdečního tepu,
snímač rychlosti nebo snímač kadence (volitelné).
2 Stiskněte tlačítko akce.
3 Vyberte možnost Kolo.
4 Při používání volitelných snímačů ANT+, počkejte, až se
zařízení ke snímači připojí.
5 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
6 Stisknutím tlačítka akce spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
7 Zahajte aktivitu.
8 Potažením nebo klepnutím na displej zobrazíte další datové
obrazovky (volitelné).
9 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko akce a poté možnost
Uložit.
Chůze
Procházka
Před zahájením procházky je třeba zařízení nabít (Nabíjení
zařízení, strana 1). Abyste mohli pro zaznamenávání procházky
použít snímač ANT+, je potřeba nejprve snímač se zařízením
spárovat (Párování snímačů ANT+, strana 6).
1 Nasaďte si snímače ANT+, jako je například nožní snímač
nebo snímač srdečního tepu (volitelné).
2 Stiskněte tlačítko akce.
3 Zvolte možnost Chůze.
4 Při používání volitelných snímačů ANT+ počkejte, až se
zařízení ke snímači připojí.
5 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
6 Stisknutím tlačítka akce spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
7 Zahajte aktivitu.
8 Potažením nebo klepnutím na displej zobrazíte další datové
obrazovky (volitelné).
9 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko akce a poté možnost
Uložit.
3
Navigování zpět na start
Před návratem na start je třeba vyhledat satelity, spustit časovač
a zahájit aktivitu.
Kdykoli během aktivity se můžete vrátit do výchozí polohy.
Například pokud běháte v novém městě a nevíte, jak se dostat
na trasu zpátky do hotelu, můžete použít navigaci do výchozí
polohy. Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
> Zpět na start.
1 Vyberte možnost
Zobrazí se kompas.
2 Přejít dopředu.
Šipka kompasu směřuje k výchozímu bodu.
TIP: Chcete-li získat přesnější navigaci, namiřte zařízení
směrem, ve kterém chcete navigovat.
Zastavení navigace
Vyberte možnost
> Ukončit navigaci.
Plavání
aplikace se automaticky aktualizují. Než začnete hrát golf, je
třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení, strana 1).
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Golf.
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
4 Vyberte hřiště ze seznamu dostupných hřišť.
5 Přejeďte prstem doleva nebo doprava pro procházení
datových obrazovek pro každou jamku.
Zařízení se automaticky přepne, když přejdete k další jamce.
> Ukončit kolo >
6 Po dokončení aktivity vyberte možnost
Uložit.
Informace o jamce
Protože se současná poloha mění, zařízení vypočítává
vzdálenost k přední, prostřední a zadní části greenu, ale ne
současnou polohu.
OZNÁMENÍ
Zařízení je určeno pro plavání na povrchu. Potápění se
zařízením může produkt poškodit a zneplatnit záruku.
POZNÁMKA: Během plávání nemůže zařízení zaznamenávat
srdeční tep.
Jdeme si zaplavat
Než si půjdete zaplavat, je třeba zařízení nabít (Nabíjení
zařízení, strana 1).
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Plavání.
3 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
4 Stisknutím tlačítka akce spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
5 Zahajte aktivitu.
Zařízení automaticky zaznamená intervaly plavání a délky.
6 Když odpočíváte, stisknutím tlačítka akce pozastavte stopky.
Barvy na displeji se upraví a zobrazí se obrazovka
odpočinku.
7 Stisknutím tlačítka akce restartujte stopky.
8 Po dokončení aktivity podržte tlačítko akce a poté vyberte
možnost Uložit.
Nastavení velikosti bazénu
Stiskněte tlačítko akce.
Vyberte možnost Plavání.
Vyberte možnost
> Velikost bazénu.
Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
À
Á
Â
Ã
Ä
Číslo současné jamky
Celková vzdálenost k zadní části greenu
Celková vzdálenost k prostřední části greenu
Celková vzdálenost k přední části greenu
Par jamky
Další jamka
Předchozí jamka
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg
Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u
jamek s parem 4 a 5.
Přejeďte prstem doleva nebo doprava po displeji, dokud se
nezobrazí informace o layup a dogleg.
1
2
3
4
Plavecká terminologie
Délka: Uplavání jednoho bazénu.
Interval: Jedna nebo více délek. Nový interval začíná po
odpočinku.
Záběr: Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazeným
zařízením dokončí celý cyklus.
Swolf: Hodnocení swolf je součet času jedné délky a počtu
záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů se
rovná hodnocení swolf 45. Swolf je mírou efektivity plavání a
podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.
Golf
Hraní golfu
Než si poprvé půjdete zahrát na hřiště, je nutné je stáhnout
prostřednictvím Garmin Connect mobilní aplikace (Garmin
Connect, strana 6). Hřiště stažená z Garmin Connect mobilní
4
Každý layup À a vzdálenost pro jeho dosažení Á se zobrazí
na displeji.
POZNÁMKA: Když vzdálenost překročíte, je ze seznamu
odstraněna.
Použití počítače kilometrů
Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času,
uražené vzdálenosti a počtu kroků. Počítač kilometrů se
automaticky spustí a zastaví když zahájíte nebo ukončíte kolo.
1 Přejeďte prstem doleva nebo doprava, dokud se nezobrazí
počítač kilometrů.
Aplikace
Zjištění polohy ztraceného mobilního
zařízení
2 V případě potřeby počítač kilometrů vynulujte výběrem
možnosti
> Vynulovat poč. km.
Sledování výsledků
1 Na obrazovce s informacemi o jamkách vyberte možnost
> Spustit skóre.
Když jste na greenu, zobrazí se výsledková listina.
2 Výběrem možnosti nebo nastavte výsledky.
Vaše celkové výsledky À jsou aktualizovány.
Úprava výsledků
1 Vyberte možnost
2 Výběrem možnosti
jamku.
> Výsledková listina a vyberte jamku.
nebo změňte výsledek pro tuto
Měření úderu
1 Odehrajte úder a sledujte, kam míček dopadne.
2 Stiskněte tlačítko akce.
3 Dojděte nebo dojeďte k míčku.
Vzdálenost se automaticky vynuluje, když přejdete k další
jamce.
>
4 V případě potřeby vyberte tlačítko akce a poté možnost
Nový snímek, jejímž prostřednictvím lze kdykoli vynulovat
vzdálenost.
Indoorové aktivity
Zařízení vívoactive lze využít k indoorovému tréninku, například
běhu na kryté dráze nebo používání cyklotrenažéru. Při
indoorových aktivitách je systém GPS vypnutý.
Při běhu nebo chůzi s vypnutým systémem GPS se rychlost,
vzdálenost a kadence počítají pomocí akcelerometru v zařízení.
Akcelerometr se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti,
vzdálenosti a kadence se zvyšuje po několika použitích zařízení
venku se zapnutým systémem GPS.
TIP: Pokud se budete držet zábradlí trenažéru, dojde k snížení
přesnosti. Můžete použít volitelný nožní snímač pro
zaznamenání tempa, vzdálenosti a kadence.
Při jízdě na kole s vypnutým systémem GPS jsou rychlost
a vzdálenost dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný
snímač, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti
(jako například snímač rychlosti nebo kadence).
Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného mobilního
zařízení spárovaného pomocí bezdrátové technologie Bluetooth,
které se aktuálně nachází v dosahu.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Najít moji.
Zařízení vívoactive začne vyhledávat vaše spárované mobilní
zařízení. Z mobilního zařízení se ozve zvukové upozornění a
zobrazí se síla signálu Bluetooth na displeji zařízení
vívoactive. Síla signálu Bluetooth se s postupným
přibližováním k mobilnímu zařízení zvyšuje.
3 Zastavte vyhledávání výběrem možnosti .
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení vívoactive obsahuje několik funkcí pro připojení
Bluetooth, které lze využít s kompatibilním zařízením
smartphone. Některé funkce vyžadují instalaci mobilní aplikace
Garmin Connect do vašeho smartphonu. Další informace
naleznete na webové stránce www.garmin.com/apps.
Oznámení z telefonu: Zobrazí oznámení a zprávy z telefonu na
zařízení vívoactive.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Jakmile záznam
aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány
na váš účet Garmin Connect.
Aktivace oznámení Bluetooth
Před zapnutím oznámení je nutné zařízení vívoactive spárovat
s kompatibilním mobilním zařízením (Párování s vaším
smartphonem, strana 1).
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Zvolte možnosti Nastavení > Bluetooth > Smart oznámení.
3 Výběrem možnosti Během aktivity nastavíte preference pro
oznámení, která se zobrazují při nahrávání aktivity.
Vyberte
preferenci oznámení.
4
5 Výběrem možnosti Ne během aktivity nastavíte preference
pro oznámení, která se zobrazují v režimu hodinek.
Vyberte
preferenci oznámení.
6
7 Vyberte možnost Upoz. na čas. limit.
8 Vyberte dobu trvání prodlevy.
Zobrazení oznámení
1 Na hodinkách přejeďte prstem doleva nebo doprava pro
zobrazen widgetů oznámení.
2 Klepněte na dotykový displej a přejeďte prstem doleva nebo
doprava pro procházení oznámeními.
3 Vyberte oznámení.
projděte obsah
4 V případě potřeby volbou tlačítka
oznámení.
se vrátíte na předchozí obrazovku.
5 Výběrem možnosti
Oznámení zůstane na zařízení vívoactive do té doby, než je
zobrazíte na svém mobilním zařízení.
Správa oznámení
Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit
oznámení, která se budou na zařízení vívoactive zobrazovat.
Připojené funkce Bluetooth
5
Vyberte možnost:
• Pokud používáte zařízení Apple , použijte nastavení
centra oznámení ve svém smartphonu k výběru položek,
které se zobrazí v zařízení.
• Pokud používáte zařízení Android™, použijte nastavení
aplikace v aplikaci Garmin Connect Mobile k výběru
položek, které se zobrazí v zařízení.
®
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
Vypnutí technologie Bluetooth
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Volbou možností Nastavení > Bluetooth > Stav > Vypnuto
vypnete bezdrátovou technologii Bluetooth v zařízení
vívoactive.
Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
v mobilním zařízení naleznete v návodu k jeho obsluze.
Historie
Historie obsahuje až deset předchozích aktivit, které jste
v zařízení uložili. Když je zapnuta funkce automatického
odesílání, zařízení automaticky odesílá uložené aktivity a
každodenní údaje o sledování aktivity do Garmin Connect
mobilní aplikace (Používání aplikace Garmin Connect Mobile,
strana 6).
Ukládání dat závisí na tom, jakým způsobem své zařízení
používáte.
Ukládání dat Režim
Až 2 měsíce Pouze sledování aktivit.
Až 2 týdny
Sledování aktivit a k tomu rozsáhlé využívání fitness
aktivit. (Například používání spárovaného snímače
srdečního tepu 1 hodinu denně.)
Jakmile je úložiště dat plné, zařízení uvolní místo pro nová data
odstraněním nejstarších souborů.
Používání historie
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko akce.
Vyberte možnost Historie.
Vyberte aktivitu.
Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Podrobnosti zobrazíte další informace
o aktivitě.
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte okruh a zobrazte další
informace o jednotlivých okruzích.
• Výběrem možnosti Odstranit odstraníte vybranou aktivitu.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli prostřednictvím účtu Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky, golfových her a dalších aktivit.Služba
Garmin Connect slouží také k online sledování statistik, s jejichž
pomocí můžete analyzovat, sdílet a plánovat svá kola v golfu.
Pokud si chcete zaregistrovat bezplatný účet, přejděte na
adresu www.garminconnect.com/start.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu měřením času zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do účtu Garmin Connect
a uchovat, jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své fitness aktivitě nebo venkovních aktivitách, včetně času,
vzdálenosti, srdečního tepu, spálených kalorií, kadence,
zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti. Můžete
zobrazit podrobnější informace o svých golfových hrách,
včetně výsledkových listin, statistiky a informací o hřišti.
Můžete si zobrazit i přizpůsobitelné zprávy.
6
Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den,
připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Spravujte svá nastavení: Své zařízení a uživatelská nastavení
můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.
Obchod Connect IQ: Můžete stahovat aplikace, vzhledy
hodinek, datová pole a doplňky.
Používání aplikace Garmin Connect Mobile
Všechny údaje o svých aktivitách můžete odeslat na účet
Garmin Connect pro provedení komplexní analýzy. Účet Garmin
Connect vám umožňuje zobrazit mapu vaší aktivity a sdílet
aktivity s přáteli. Automatické odesílání lze zapnout v aplikaci
Garmin Connect Mobile.
>
1 V aplikaci Garmin Connect Mobile zvolte možnost
Zařízení Garmin.
2 Vyberte zařízení vívoactive a poté možnost Nastavení
zařízení.
3 Výběrem přepínače zapnete automatické odesílání.
Používání aplikace Garmin Connect v počítači
Pokud jste zařízení vívoactive nespárovali se smartphonem,
můžete všechny údaje o svých aktivitách odeslat na účet
Garmin Connect pomocí počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Párování snímačů ANT+
Při prvním připojení snímače k zařízení prostřednictvím
bezdrátové technologie ANT+ musíte zařízení a snímač
spárovat. Po spárování se zařízení k aktivnímu snímači
v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.
POZNÁMKA: Jestliže byl k vašemu zařízení přibalen snímač
srdečního tepu, pak je tento snímač se zařízením již spárován.
1 Jestliže párujete snímač srdečního tepu, nasaďte si jej
(Nasazování snímače srdečního tepu, strana 7).
Snímač srdečního tepu vysílá a přijímá údaje jen tehdy, když
je nasazený.
2 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od ostatních snímačů ANT+.
3 Stiskněte tlačítko akce.
Historie
4 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Přidat novou
položku.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyhledat vše.
• Vyberte váš typ snímače.
Po spárování snímače s vaším zařízením se změní stav
snímače z Vyhledávání na Připojeno. Data snímače se
zobrazí ve smyčce stránky s údaji nebo ve vlastním datovém
poli.
Nasazování snímače srdečního tepu
POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete
tento úkol přeskočit.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Připevněte modul snímače srdečního tepu À na pásek.
Loga Garmin na modulu i na pásku musí být správnou
stranou nahoru.
2 Navlhčete elektrody Á a kontaktní plošky  na zadní straně
pásku pro lepší vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
3 Upevněte pásek na hrudník a připojte háček pásku à ke
smyčce Ä.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
• Pokud vyberete možnost %maximálního ST můžete
prohlížet a upravit zóny jako procento svého maximálního
srdečního tepu.
• Pokud vyberete možnost %RST můžete prohlížet a
upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
4 Vyberte možnost Maximální ST a zadejte maximální srdeční
tep.
5 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
6 Vyberte možnost Klidový ST a zadejte klidový srdeční tep.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 13) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Loga Garmin musí směřovat směrem nahoru.
4 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
TIP: Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
neobjeví, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů (Tipy pro
nepravidelná data srdečního tepu, strana 7).
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu.
Pokud chcete získat nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj
maximální srdeční tep. Můžete rovněž nastavit každou zónu
srdečního tepu a zadat svůj klidový srdeční tep ručně. Zóny
můžete upravit ručně v zařízení nebo pomocí svého účtu
Garmin Connect.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Nastavení > Uživatelský profil > Zóny
srdečního tepu.
3 Vyberte možnost Podle a zvolte možnost.
Snímače ANT+
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky.
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte jej asi 5–10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního
tepu, strana 12).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
Nožní snímač
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).
7
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.
Kalibrace nožního snímače
Než bude možné provést kalibraci nožního snímače, je nutné jej
spárovat se zařízením (Párování snímačů ANT+, strana 6).
Doporučujeme provést ruční kalibraci v případě, že znáte svůj
kalibrační faktor. Pokud jste nožní snímač kalibrovali s jiným
výrobkem Garmin, pravděpodobně svůj kalibrační faktor znáte.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Krokoměr >
Kalibrační faktor.
3 Úprava kalibračního faktoru:
• Pokud je vzdálenost příliš malá, kalibrační faktor zvyšte.
• Pokud je vzdálenost příliš velká, kalibrační faktor snižte.
Použití volitelného snímače rychlosti nebo
kadence bicyklu
Můžete odesílat data do zařízení pomocí kompatibilního
snímače rychlosti nebo tempa bicyklu.
• Spárujte snímač se zařízením (Párování snímačů ANT+,
strana 6).
• Aktualizujte informace svého fitness profilu uživatele
(Nastavení uživatelského profilu, strana 8).
• Nastavte velikost kola (Kalibrace snímače rychlosti,
strana 8).
• Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 3).
Kalibrace snímače rychlosti
Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné je spárovat
s kompatibilním snímačem rychlosti (Párování snímačů ANT+,
strana 6).
Volitelnou možností je ruční kalibrace, která může zvýšit
přesnost.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Rychlost/
kadence > Velikost kola.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Automaticky pro automatický výpočet
velikosti kola a kalibraci snímače rychlosti.
• Vyberte možnost Manuálně a zadejte velikost kola pro
ruční kalibraci snímače rychlosti (Velikost a obvod kola,
strana 13).
tempe™
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
Přizpůsobení zařízení
Změna vzhledu hodinek
Můžete použít výchozí vzhled digitálních hodinek nebo vzhled
hodinek Connect IQ (Stahování funkcí Connect IQ, strana 2).
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnosti Nastavení > Vzhled hodinek.
3 Vyberte možnost.
8
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku,
hmotnost a zóny srdečního tepu (Nastavení zón srdečního tepu,
strana 7). Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje
o tréninku.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Nastavení > Uživatelský profil.
3 Vyberte možnost.
Nastavení aktivity
Tato nastavení vám umožní přizpůsobit zařízení vlastním
tréninkovým potřebám. Můžete například přizpůsobit datové
obrazovky a aktivovat upozornění a funkce tréninků.
Přizpůsobení datových obrazovek
Datové obrazovky můžete přizpůsobit na základě svých
tréninkových cílů nebo volitelného příslušenství. Můžete
například přizpůsobit jednu z datových obrazovek tak, aby
zobrazovala vaše tempo okruhu nebo zóny srdečního tepu.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
> Datové obrazovky.
3 Vyberte možnost
4 Vyberte obrazovku.
5 V případě potřeby zapněte datovou obrazovku pomocí
přepínače.
6 Vyberte ikonu .
7 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
Upozornění
Můžete nastavit alarmy pro jednotlivé aktivity, které vám
pomohou s tréninkem pro dosažení konkrétních cílů. Některá
upozornění jsou k dispozici pouze pro konkrétní aktivity.
Nastavení upozornění na rozsah
Upozornění na rozsah vás upozorní, pokud se bude zařízení
nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot. Pokud
máte například volitelný snímač srdečního tepu, můžete zařízení
nastavit tak, aby vás upozornilo, jakmile se váš srdeční tep
dostane pod zónu 2 nebo nad zónu 5 (Nastavení zón srdečního
tepu, strana 7).
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
> Alarmy > Přidat novou položku.
3 Vyberte možnost
4 Vyberte typ upozornění.
Podle typu vašeho příslušenství mohou upozornění
obsahovat srdeční tep, tempo, rychlost a kadenci.
5 V případě potřeby upozornění zapněte.
6 Vyberte zónu nebo zadejte hodnotu pro každé upozornění.
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou
zónu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuty vibrace, zařízení
také vibruje (Nastavení systému, strana 9).
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
> Alarmy > Přidat novou položku.
3 Vyberte možnost
Přizpůsobení zařízení
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vlastní, vyberte zprávu a vyberte typ
upozornění.
• Vyberte možnost Čas nebo Vzdálenost.
5 Zadejte hodnotu.
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuty vibrace, zařízení také
vibruje (Nastavení systému, strana 9).
Nastavení upozornění na přestávky na chůzi
Některé běžecké programy využívají v pravidelných intervalech
přestávky na chůzi. Například během dlouhého běžeckého
tréninku můžete nastavit zařízení tak, aby vás opakovaně
upozorňovalo, že máte 4 minuty běžet a potom 1 minutu jít. Auto
Lap funguje jako obvykle při používání upozornění na běh/
chůzi.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
> Alarmy > Přidat novou položku.
3 Vyberte možnost
4 Vyberte možnost Běh/chůze.
5 Zadejte čas pro interval běhu.
6 Zadejte čas pro interval chůze.
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuty vibrace, zařízení také
vibruje (Nastavení systému, strana 9).
®
Auto Lap
Označování okruhů
Zařízení můžete nastavit, aby používalo funkci Auto Lap pro
automatické označování okruhů po určité vzdálenosti. Okruhy
můžete označovat i ručně. Tato funkce je užitečná pro
porovnání vaší výkonnosti během různých úseků aktivity
(například každou 1 míli nebo 5 kilometrů).
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
> Okruhy.
3 Vyberte možnost
4 Vyberte možnost:
• Výběrem přepínače Auto Lap zapněte funkci Auto Lap.
• Výběrem přepínače Klávesa Okruh označte okruh během
aktivity pomocí
.
TIP: Můžete vybrat možnost a zadat vlastní vzdálenost,
pokud je zapnutá funkce Auto Lap.
Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro
daný okruh. Pokud jsou zapnuty vibrace, zařízení také vibruje
(Nastavení systému, strana 9).
V případě potřeby můžete stránky s údaji přizpůsobit, aby
zobrazovaly další údaje o okruhu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 8).
Používání služby Auto Pause
®
Režim Auto Pause můžete použít pro automatické pozastavení
stopek, když se přestanete pohybovat nebo pokud vaše tempo
nebo rychlost klesne pod stanovenou hodnotu. Tato funkce je
užitečná, jestliže vaše aktivita obsahuje semafory nebo jiná
místa, kde musíte zpomalit nebo zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte aktivitu.
Přizpůsobení zařízení
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
> Auto Pause.
3 Vyberte možnost
4 Vyberte možnost:
• Po výběru možnosti Při zastavení se stopky automaticky
zastaví, když se přestanete pohybovat.
• Po výběru možnosti Tempo se stopky automaticky
zastaví, když vaše tempo klesne pod stanovenou
hodnotu.
• Po výběru možnosti Rychlost se stopky automaticky
zastaví, když vaše rychlost klesne pod nastavenou
hodnotu.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby
procházela všechny datové obrazovky tréninků, jestliže jsou
zapnuty stopky.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
> Automatické procházení.
3 Vyberte možnost
4 Vyberte rychlost zobrazování.
Nastavení pozadí
Nastavení pozadí umožňuje nastavit barvu pozadí na černou
nebo bílou.
Vyberte tlačítko akce, vyberte aktivitu a poté možnost
>
Pozadí.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
Nastavení Bluetooth
Vyberte tlačítko akce a poté možnost Nastavení > Bluetooth.
Stav: Zobrazuje aktuální Bluetooth stav připojení a umožňuje
zapnout nebo vypnout bezdrátovou technologii Bluetooth
(Vypnutí technologie Bluetooth, strana 6).
Smart oznámení: Zařízení automaticky zapne nebo vypne
chytrá oznámení podle vašeho výběru (Aktivace oznámení
Bluetooth, strana 5).
Párovat mob zař: Připojí zařízení ke kompatibilnímu mobilnímu
zařízení vybavenému Bluetooth chytrou bezdrátovou
technologií.
Zastavit LiveTrack: Umožňuje zastavit relaci LiveTrack, která
ještě probíhá.
Nastavení systému
Vyberte tlačítko akce a zvolte možnost Nastavení > Systém.
Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk rozhraní zařízení.
Hodiny: Umožňuje nastavit čas, formát, preference barev a
vzhled hodinek (Nastavení času, strana 10).
Podsvícení: Umožňuje nastavit režim podsvícení a dobu, po
jejímž uplynutí se podsvícení vypne (Nastavení podsvícení,
strana 10).
Vibrace: Slouží k zapnutí nebo vypnutí vibrací.
Jednotky: Umožňuje nastavit měrné jednotky používané
k zobrazení dat (Změna měrných jednotek, strana 10).
Režim USB: Nastaví zařízení, aby při připojení k počítači
používalo režim velkokapacitního paměťového zařízení nebo
režim Garmin.
Obn.vých.hodnoty: Umožňuje obnovit veškerá nastavení
zařízení na výchozí hodnoty (Obnovení výchozích hodnot
všech nastavení, strana 11).
Aktualizace softwaru: Umožňuje zkontrolovat aktualizace
softwaru.
9
Informace o zařízení
Informace o: Slouží k zobrazení ID jednotky, verze softwaru,
verze GPS a informací o softwaru.
Nastavení času
Technické údaje k zařízení vívoactive
Vyberte tlačítko akce a zvolte možnost Nastavení > Systém >
Hodiny.
Formát času: Nastaví zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový
formát.
Nastavte místní čas: Umožňuje nastavit čas ručně nebo
automaticky na základě vašeho spárovaného mobilního
zařízení.
Pozadí: Nastaví barvu na pozadí na černou nebo bílou.
Zdůraznit barvu: Nastaví barvu zdůraznění hodin.
Typ baterie
Dobíjecí integrovaná lithium-polymerová
baterie
Životnost baterie
Až 3 týdny v režimu sledování
Až 10 hodin v režimu GPS
Rozsah provozních
teplot
Od −20º do 60 ºC (od −4º do 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci ANT+
2,4 GHz
Bluetooth Chytrá bezdrátová technologie
Ruční nastavení času
Ve výchozím nastavení se čas nastavuje automaticky při
spárování zařízení vívoactive s mobilním zařízením.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Hodiny > Nastavte
místní čas > Manuálně.
3 Vyberte možnost Čas a zadejte aktuální čas.
Stupeň vodotěsnosti
Plavání, 5 ATM*
Nastavení alarmu
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Nastavení > Budík.
3 Výběrem přepínače zapněte alarm.
4 Vyberte možnost a zadejte čas.
Nastavení podsvícení
Vyberte tlačítko akce a zvolte možnost Nastavení > Systém >
Podsvícení.
Režim: Umožňuje nastavit podsvícení na ruční zapínání, pro
tlačítka a upozornění nebo pro oznámení.
Odpočet: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení
vypnuto.
Změna měrných jednotek
Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti,
nadmořské výšky, hmotnosti, výšky a teploty.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte položku Nastavení > Systém > Jednotky.
3 Vyberte typ měrné jednotky.
4 Vyberte měrnou jednotku.
Změna nastavení satelitu
Ve výchozím nastavení používá zařízení pro vyhledání satelitů
systém GPS. Chcete-li zvýšit přesnost ve ztížených podmínkách
a rychleji vyhledávat pozici GPS, můžete zapnout systém GPS i
systém GLONASS. Pokud použijete systém GPS i systém
GLONASS, může se snížit životnost baterie více, než kdybyste
použili pouze systém GPS.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > GPS.
3 Výběrem přepínače povolíte funkci GPS.
POZNÁMKA: Zařízení nepoužívá GPS, pokud nenahráváte
venkovní aktivitu.
4 Vyberte ikonu .
5 Výběrem přepínače povolíte funkci GLONASS.
*Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com
/waterrating.
Technické údaje snímače srdečního tepu
Typ baterie
Vyměnitelná baterie CR2032, 3 volty
Životnost baterie
Až 4,5 roku při 1 hodině denně
Odolnost proti vodě
3 ATM*
POZNÁMKA: Během plávání nepřenáší tento
produkt srdeční tep.
Rozsah provozních
teplot
Od -5° do 50 °C (od 23° do 122 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci ANT+
2,4 GHz
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 30 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Vyměnitelné baterie
VAROVÁNÍ
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
Baterie udržujte mimo dosah dětí.
Baterie nikdy nevkládejte do úst. Pokud by došlo ke spolknutí,
obraťte se na svého lékaře nebo místní centrum pro otravy.
Vyměnitelné knoflíkové baterie mohou obsahovat chloristanový
materiál. Může být vyžadována speciální manipulace. Další
informace naleznete na adrese www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Pomocí malého šroubováku Phillips vyjměte čtyři šroubky na
zadní straně modulu.
2 Vyjměte kryt a baterii.
3 Počkejte 30 sekund.
4 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
5 Vraťte zadní kryt a čtyři šroubky na své místo.
10
Informace o zařízení
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1 Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
3 Vyberte soubor.
4 Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odstranění problémů
Vynulování zařízení
Maximalizace životnosti baterie
• Zkraťte prodlevu podsvícení (Nastavení podsvícení,
strana 10).
• Pro aktivitu použijte režim GPS namísto režimu GLONASS
(Změna nastavení satelitu, strana 10).
• Použijte displej hodinek Connect IQ, který se neaktualizuje
každou sekundu. Použijte například vzhled hodinek, který
neobsahuje vteřinovou ručičku (Stahování funkcí Connect IQ,
strana 2).
• V nastavení centra oznámení ve svém smartphonu omezte
zobrazovaná oznámení (Správa oznámení, strana 5).
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace softwaru
Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, zařízení ji při další
synchronizaci s vaším účtem Garmin Connect automaticky
stáhne.
Dodatek
Péče o zařízení
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatelem a historii aktivity.
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí hodnoty od
výrobce.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Obn.vých.hodnoty
> Ano.
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Vyhledání satelitních signálů
Čištění zařízení
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
TIP: Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/fitandcare.
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat.
POZNÁMKA: Vynulování zařízení může vést k vymazání dat
nebo nastavení.
1 Podržte tlačítko po dobu 15 sekund.
Zařízení se vypne.
Podržením
tlačítka po dobu jedné sekundy zařízení
2
zapněte.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Odstranění problémů
11
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Před praním šňůrky musíte šňůrku odepnout a odstranit modul.
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Přejděte na webové stránky www.garmin.com/HRMcare, kde
se dozvíte podrobné informace pro praní.
• Pásek po každém použití opláchněte.
• Po každých sedmi použitích pásek vyperte v pračce.
• Nedávejte pásek do sušičky.
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
• Životnost snímače srdečního tepu lze prodloužit tím, že jej
odepnete, když není používán.
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT+.
%maximální ST: Procento maximálního srdečního tepu.
% maximální ST okruhu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
%RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep
minus klidový srdeční tep).
24hodinová – maximální: Maximální teplota zaznamenaná za
posledních 24 hodin.
24hodinová – minimální: Minimální teplota zaznamenaná za
posledních 24 hodin.
Čas intervalu: Čas změřený stopkami pro aktuální interval.
Čas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Čas posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka posledního okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Délky: Počet délek bazénu dokončených během aktuální
aktivity.
Délky intervalu: Počet délek bazénu dokončených během
aktuálního intervalu.
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Interval pro SWOLF: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
interval.
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).
Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální okruh.
Kadence okruhu: Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Kadence posledního okruhu: Jízda na kole. Průměrné tempo
pro poslední dokončený okruh.
Kadence posledního okruhu: Běh. Průměrné tempo pro
poslední dokončený okruh.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Maximální rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Okruh %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
12
Průměrná kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Průměrná kadence: Běh. Průměrná kadence pro aktuální
aktivitu.
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Průměrná rychlost záběrů: Průměrný počet záběrů za minutu
(Z/M) během aktuální aktivity.
Průměrná vertikální rychlost 30 s: 30sekundový průměr
pohybu vertikální rychlosti.
Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.
Průměrný %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Průměrný čas okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Průměrný počet záběrů / délka: Průměrný počet záběrů na
délku během aktuální aktivity.
Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Průměrný ST %maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
Průměrný SWOLF: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a
počtu záběrů na délku (Plavecká terminologie, strana 4).
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost posledního okruhu: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Rychlost záběrů poslední délky: Průměrný počet záběrů za
minutu (Z/M) během poslední dokončené délky bazénu.
Rychlost záběrů v intervalu: Průměrný počet záběrů za minutu
(Z/M) během aktuálního intervalu.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
Stopky: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
SWOLF poslední délky: Hodnocení SWOLF pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Tempo: Aktuální tempo
Tempo intervalu: Průměrné tempo pro aktuální interval.
Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.
Tempo poslední délky: Průměrné tempo pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Tempo posledního okruhu: Průměrné tempo pro poslední
dokončený okruh.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost pro interval: Vzdálenost uražená pro aktuální
interval.
Záběry poslední délky: Celkový počet záběrů pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Dodatek
Záběry v intervalu / délka: Průměrný počet záběrů na délku
během aktuálního intervalu.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Velikost kola
D (mm)
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 3,00
2 170
Výpočty rozsahů srdečního tepu
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
27 × 1–1/4
2 161
1
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
27 × 1-3/8
2 169
650 × 35A
2 090
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
700 × 32C
2 155
700C trubkový
2 130
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
2
3
4
5
50–60 %
60–70 %
70–80 %
80–90 %
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Velikost a obvod kola
Velikost kola je uvedena na obou stranách pneumatiky. Níže
uvedený seznam není úplný. Použít lze rovněž kalkulátory
dostupné na internetu.
Velikost kola
D (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1 020
14 × 1,75
1 055
16 × 1,5
1 185
16 × 1,75
1 195
18 × 1,5
1 340
18 × 1,75
1 350
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
22 × 1–3/8
1 770
22 × 1–1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
24 × 1–1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1(59)
1 913
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1–3/8
2 068
26 × 1–1/2
2 100
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
Dodatek
Definice symbolů
Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích
příslušenství.
Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je
připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající
se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a
k podpoře opětovného použití a recyklace.
13
Rejstřík
A
aktivity 3
uložení 2
zahájení 2
aktualizace, software 11
alarmy 10
aplikace 2, 5
smartphone 1, 3
Auto Lap 9
Auto Pause 9
automatické procházení 9
B
baterie
maximalizace 6, 11
nabíjení 1
výměna 10
C
Connect IQ 1, 2
Č
čas 10
nastavení 10
čištění zařízení 11, 12
D
Dálkové ovládání VIRB 3
data
odesílání 6
přenos 6
ukládání 6
datová pole 1–3, 8, 12
délky 4
dogleg 4
doplňky 2
dotyková obrazovka 1
družicové signály 1, 11
G
Garmin Connect 1, 2, 5, 6
ukládání dat 6
Garmin Express 11
aktualizace softwaru 11
registrace zařízení 11
GLONASS 10
GPS 1, 10
signál 11
H
historie 3, 6
odeslání do počítače 6
hodiny 10
hodnocení swolf 4
hřiště
hraní 4
výběr 4
I
ikony 1
indoorový trénink 5
intervaly 4
intervaly chůze 9
J
jízda na kole 3
K
kadence, snímače 8
klávesy 1, 2, 11
L
layup 4
M
menu 1
měrné jednotky 10
měření úderu 5
14
N
Z
nabíjení 1
nastavení 8–11
nastavení systému 9
navigace 4
zastavení 4
nožní snímač 1, 7, 8
záběry 4
zóny, srdeční tep 7
O
obrazovka 10
uzamčení 2
odesílání dat 6
odstranění, všechna uživatelská data 11
odstranění problémů 7, 11
oznámení 5
P
párování
smartphone 1
Snímače ANT+ 6
plavání 4
počítač kilometrů 4
podsvícení 1, 10
pomůcky 2
profily 3
uživatelské 8
příslušenství 6
přizpůsobení zařízení 8, 9
R
registrace produktu 11
registrace zařízení 11
režim sledování 2, 11
režim spánku 2, 3
S
sledování aktivity 2
smartphone 2
aplikace 3, 5
párování 1
Snímače ANT+ 6
párování 6
snímače pro bicykl 8
snímače rychlosti a kadence 1, 8
software, aktualizace 11
software license agreement
srdeční tep 1
rozsahy 7, 13
snímač 7, 10, 12
zóny 7
stopky 3, 4
T
technické údaje 10
Technologie Bluetooth 5, 6, 9
tempe 8
teplota 8
trénink 5, 9
stránky 3
U
ukládání aktivit 3, 4
ukládání dat 6
upozornění 8, 9
čas 8
kadence 8
srdeční tep 8
vzdálenost 8
USB, odpojení 11
uživatelská data, odstranění 11
uživatelský profil 8
V
velikost bazénu
nastavení 4
vlastní 4
velikosti kol 8, 13
výměna baterie 10
vynulování zařízení 11
výsledková listina 5
vzhledy hodinek 2, 8
Rejstřík
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Říjen 2016
190-01749-41_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising