Garmin | vívoactive® | Garmin vívoactive® (PDF) מדריך למשתמש

Garmin vívoactive® (PDF) מדריך למשתמש
‫®‬
‫‪vívoactive‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪ Garmin Ltd.2015‬או החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬על‪-‬פי חוקי זכויות היוצרים‪ ,‬אין להעתיק את מדריך זה‪ ,‬במלואו או בחלק‪ ,‬ללא אישור בכתב מאת ‪ Garmin .Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של‬
‫מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לכתובת ‪ www.garmin.com‬לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫‪ ,Garmin‬הלוגו של ‪ ,Auto Lap ,ANT+ ,Garmin‬ו‪ Auto Pause -‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ ,‬הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin .‬‬
‫‪ Express™, tempe™, VIRB‬ו‪ vívoactive -‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ .‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫™‪ Android‬הוא סימן מסחרי של ‪ .Google Inc‬סימן המילה ‪ Bluetooth word‬וסמלי הלוגו הם בבעלות ‪ .Bluetooth SIG, Inc‬וכל שימוש בסימנים אלו על‪-‬ידי ‪ Garmin‬נעשה בכפוף לרישיון‪ iOS .‬הוא סימן מסחרי רשום של‬
‫‪ Cisco Systems, Inc.‬ונמצא בשימוש של ‪ Apple Inc.‬במסגרת רישיון‪ Mac .‬הוא סימן מסחרי של ‪ ,Apple Inc.‬הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות‪ Windows .‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ Microsoft Corporation‬בארצות‬
‫הברית ובמדינות אחרות‪ .‬סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם בבעלות הבעלים התואמים שלהם‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫מוצר זה מאושר על‪-‬ידי ‪ .ANT+‬לרשימה של מוצרים ויישומים תואמים‪ ,‬בקר בכתובת ‪.www.thisisant.com/directory‬‬
‫®‬
‫®‬
‫תוכן עניינים‬
‫מבוא ‪1 ..................................................................................‬‬
‫שיוך הטלפון החכם ‪1 ........................................................................‬‬
‫טעינת ההתקן ‪1 ................................................................................‬‬
‫סקירת התקן ‪1 ..................................................................................‬‬
‫סמלים ‪1 ......................................................................................‬‬
‫עצות למסך מגע ‪1 ........................................................................‬‬
‫ביטול נעילת ההתקן ‪1 ...................................................................‬‬
‫התחלת פעילות ‪1 ..............................................................................‬‬
‫הצגת מסכי הנתונים ‪2 ...................................................................‬‬
‫הפסקת פעילות ‪2 ..............................................................................‬‬
‫תכונות ‪2 ............................................................ Connect IQ‬‬
‫הורדת תכונות של ‪2 ....................................................... Connect IQ‬‬
‫הורדת תכונות של ‪ Connect IQ‬באמצעות המחשב ‪2 ........................‬‬
‫ווידג'טים ‪2 .............................................................................‬‬
‫הצגת ווידג'טים ‪2 ..............................................................................‬‬
‫מעקב אחר פעילות ‪2 .........................................................................‬‬
‫יעד אוטומטי ‪2 .............................................................................‬‬
‫שימוש בהתראת התנועה ‪2 ............................................................‬‬
‫מעקב שינה ‪2 ...............................................................................‬‬
‫®‪ VIRB‬מרוחק ‪2 ..............................................................................‬‬
‫שליטה במצלמת פעולה של ‪2 ............................................... VIRB‬‬
‫יישומים ‪3 ..............................................................................‬‬
‫פעילויות ‪3 .......................................................................................‬‬
‫ריצה ‪3 ........................................................................................‬‬
‫רכיבה על אופניים ‪3 .....................................................................‬‬
‫הליכה ‪3 ......................................................................................‬‬
‫ניווט מנקודת הסיום להתחלה ‪3 ......................................................‬‬
‫שחייה ‪3 ......................................................................................‬‬
‫אתרי גולף ‪4 ................................................................................‬‬
‫פעילויות במקום סגור ‪4 ................................................................‬‬
‫איתור התקן נייד שאבד‪4 .................................................................. .‬‬
‫הגדרות ‪8 ......................................................................... Bluetooth‬‬
‫הגדרות מערכת ‪8 ..............................................................................‬‬
‫הגדרות זמן ‪8 ...............................................................................‬‬
‫הגדרות תאורה אחורית ‪9 ..............................................................‬‬
‫שינוי יחידות המידה ‪9 ...................................................................‬‬
‫שינוי הגדרת לוויין ‪9 ..........................................................................‬‬
‫פרטי ההתקן ‪9 ........................................................................‬‬
‫‪vívoactive‬מפרטים ‪9 ........................................................................‬‬
‫מפרטים של חיישן הדופק ‪9 ................................................................‬‬
‫סוללות הניתנות להחלפה על‪-‬ידי המשתמש ‪9 .......................................‬‬
‫החלפת הסוללה של חיישן הדופק ‪9 ................................................‬‬
‫ניהול נתונים ‪9 ..................................................................................‬‬
‫ניתוק כבל ה‪9 ..................................................................... USB-‬‬
‫מחיקת קבצים ‪9 ...........................................................................‬‬
‫פתרון בעיות ‪9 ........................................................................‬‬
‫איפוס ההתקן ‪9 ................................................................................‬‬
‫שחזור כל הגדרות ברירת המחדל ‪10 ...................................................‬‬
‫השגת אותות לוויין ‪10 .......................................................................‬‬
‫הארכת חיי הסוללה ‪10 ......................................................................‬‬
‫תמיכה ועדכונים ‪10 ...........................................................................‬‬
‫הגדרת ‪10 ......................................................... Garmin Express‬‬
‫עדכון תוכנה ‪10 ...........................................................................‬‬
‫נספח ‪10 ................................................................................‬‬
‫טיפול בהתקן ‪10 ...............................................................................‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪10 ...........................................................................‬‬
‫טיפול בחיישן הדופק ‪10 ...............................................................‬‬
‫שדות נתונים ‪10 ................................................................................‬‬
‫חישובי אזור דופק ‪11 ........................................................................‬‬
‫גודל גלגל והיקף ‪11 ...........................................................................‬‬
‫הגדרות סמלים ‪12 .............................................................................‬‬
‫אינדקס ‪13 .............................................................................‬‬
‫‪ Bluetooth‬תכונות מחוברות ‪5 ..................................................‬‬
‫הפעלת הודעות ‪5 .............................................................. Bluetooth‬‬
‫הצגת הודעות ‪5 ............................................................................‬‬
‫ניהול התראות ‪5 ...........................................................................‬‬
‫השבתת טכנולוגיית ‪5 ................................................... Bluetooth‬‬
‫היסטוריה ‪5 ............................................................................‬‬
‫שימוש בהיסטוריה ‪5 .........................................................................‬‬
‫‪5 .......................................................................... Garmin Connect‬‬
‫שימוש ב‪ Garmin Connect -‬לנייד ‪5 ..............................................‬‬
‫שימוש ב‪ Garmin Connect -‬במחשב שלך ‪6 ...................................‬‬
‫חיישני ‪6 ...................................................................... +ANT‬‬
‫שיוך חיישני ‪6 ......................................................................... +ANT‬‬
‫לבישת חיישן הדופק ‪6 .......................................................................‬‬
‫הגדרת תחומי הדופק ‪6 .................................................................‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר ‪6 .........................................................‬‬
‫התקן נעל ‪7 ......................................................................................‬‬
‫כיול התקן הנעל ‪7 ........................................................................‬‬
‫שימוש בחיישן אופציונלי למהירות אופניים או סיבובי גלגל ‪7 .................‬‬
‫כיול חיישן המהירות ‪7 ..................................................................‬‬
‫™‪7 ...................................................................................... tempe‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪7 .....................................................‬‬
‫שינוי פרצוף השעון ‪7 .........................................................................‬‬
‫הגדרת פרופיל המשתמש שלך ‪7 .........................................................‬‬
‫הגדרות של פעילות ‪7 ........................................................................‬‬
‫התאמה אישית של מסכי הנתונים ‪7 ................................................‬‬
‫התראות ‪7 ...................................................................................‬‬
‫‪8 ................................................................................. Auto Lap‬‬
‫שימוש ב‪8 ........................................................... Auto Pause® -‬‬
‫שימוש בגלילה אוטומטית ‪8 ...........................................................‬‬
‫הגדרות רקע ‪8 .............................................................................‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪i‬‬
‫מבוא‬
‫אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‬
‫לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫חשוב להתייעץ תמיד עם הרופא שלך לפני שאתה מתחיל בתוכנית‬
‫אימונים או עורך בה שינויים‪.‬‬
‫‪ 3‬המתן עד לטעינה מלאה של ההתקן‪.‬‬
‫סקירת התקן‬
‫שיוך הטלפון החכם‬
‫כדי להפיק את מרב מהתקן ‪ ,vívoactive‬יש לשייך אותו לטלפון החכם‬
‫ולהשלים את תהליך ההגדרה בעזרת היישום ™‪ Garmin Connect‬לנייד‪.‬‬
‫השיוך מאפשר לך לשתף ולנתח נתונים‪ ,‬להוריד עדכוני תוכנה ולהוריד‬
‫תכונות נוספות של ™‪ Connect IQ‬מאת ‪ Garmin‬וספקים אחרים‪ .‬ניתן‬
‫גם להציג התראות ואירועי לוח שנה מהטלפון החכם המשויך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בניגוד להתקני ‪ Bluetooth‬אחרים אשר משייכים אותם דרך‬
‫הגדרות ‪ Bluetooth‬בהתקן הנייד‪ ,‬השיוך של התקן ‪ vívoactive‬שלך חייב‬
‫להתבצע ישירות דרך היישום ‪ Garmin Connect‬לנייד‪.‬‬
‫‪ 1‬עבור אל ‪ www.garminconnect.com/vivoactive‬בדפדפן הנייד‪.‬‬
‫‪ 2‬פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי לקבל את היישום‪.‬‬
‫‪ 3‬התקן ופתח את היישום ‪ Garmin Connect‬לנייד‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בשלב ההגדרה הראשונית‪ ,‬פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי‬
‫לשייך את ההתקן לטלפון החכם‪.‬‬
‫• אם לא שייכת את ההתקן לטלפון החכם בשלב ההגדרה‬
‫הראשונית‪ ,‬בחר את מקש הפעולה בהתקן ‪ vívoactive‬ובחר‬
‫הגדרות >‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות כדי להוסיף את ההתקן לחשבון ‪:Garmin Connect‬‬
‫• אם זהו ההתקן הראשון שאתה משייך בעזרת היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬לנייד‪ ,‬פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך‪.‬‬
‫• אם כבר שייכת בעבר התקן אחר בעזרת היישום ‪Garmin‬‬
‫ >התקני ‪ > Garmin‬ביישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬לנייד‪ ,‬בחר‬
‫‪ Connect‬לנייד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫בחר כדי להדליק או לכבות את התאורה האחורית‪.‬‬
‫לחץ ממושכות כדי להפעיל או לכבות את ההתקן‪.‬‬
‫‪À‬‬
‫מקש פעולה בחר כדי להפעיל או להפסיק פעילויות או יישומים‪.‬‬
‫‪Á‬‬
‫‪Â‬‬
‫בחר כדי לפתוח את התפריט מתוך פעילות או יישום‪.‬‬
‫‪Ã‬‬
‫בחר כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫בחר כדי לציין הקפה חדשה‪.‬‬
‫‪Ä‬‬
‫מסך מגע‬
‫החלק שמאלה או ימינה כדי לגלול בין פריטי תפריטים‪,‬‬
‫אפשרויות והגדרות‪.‬‬
‫גע כדי לבחור‪.‬‬
‫סמלים‬
‫סמל מהבהב פירושו שההתקן מחפש אות‪ .‬מופע רצוף של הסמל פירושו‬
‫שאותר אות או שהחיישן מחובר‪.‬‬
‫מצב ‪GPS‬‬
‫מצב חיישן הדופק‬
‫טעינת ההתקן‬
‫מצב התקן נעל‬
‫אזהרה‬
‫התקן זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬עיין במדריך מידע חשוב אודות‬
‫הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע‬
‫חשוב אחר‪.‬‬
‫עריסת הטעינה מכילה מגנט‪ .‬במקרים מסוימים‪ ,‬מגנטים עלולים לגרום‬
‫להפרעה להתקנים רפואיים שונים‪ ,‬כולל קוצבי לב ומשאבות אינסולין‪.‬‬
‫הרחק את עריסת הטעינה מהתקנים רפואיים כאלה‪.‬‬
‫הודעה‬
‫עריסת הטעינה מכילה מגנט‪ .‬בתנאים מסוימים‪ ,‬המגנטים עלולים לגרום‬
‫לנזק להתקנים אלקטרוניים שונים‪ ,‬כולל כוננים קשיחים במחשבים ניידים‪.‬‬
‫נקוט זהירות כאשר עריסת הטעינה נמצאת בקרבת התקנים אלקטרוניים‪.‬‬
‫כדי למנוע קורוזיה‪ ,‬נקה ויבש היטב את המגעים ואת האזור שמסביבם‬
‫לפני הטעינה או החיבור למחשב‪ .‬עיין בהוראות הניקוי בנספח‪.‬‬
‫‪ 1‬כוון את המטען ‪ À‬עם גב ההתקן ולחץ על המטען כדי להציבו‬
‫במקומו‪.‬‬
‫מצב ‪LiveTrack‬‬
‫מצב חיישן מהירות ותנועות לדקה‬
‫עצות למסך מגע‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מפרצוף השעון‪ ,‬החלק שמאלה או ימינה כדי לגלול בין הוודג'טים‬
‫שבהתקן‪.‬‬
‫בחר במקש הפעולה והחלק שמאלה או ימינה כדי לגלול בין היישומים‬
‫שבהתקן‪.‬‬
‫במהלך פעילות כלשהי‪ ,‬החזק את מסך המגע כדי להציג ווידג'טים‪.‬‬
‫במהלך פעולה כלשהי‪ ,‬החלק את מסך המגע או גע בו כדי להציג את‬
‫מסך הנתונים הבא‪.‬‬
‫בחר כל מסך מגע כפעולה נפרדת‪.‬‬
‫ביטול נעילת ההתקן‬
‫לאחר פרק זמן של חוסר פעילות‪ ,‬ההתקן עובר למצב צפייה והמסך ננעל‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫• החלק את מסך המגע‪.‬‬
‫התחלת פעילות‬
‫‪ 2‬חבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ USB-‬במחשב‪.‬‬
‫מבוא‬
‫בעת התחלת פעילות‪ ,‬ה‪ GPS-‬מופעל באופן אוטומטי( אם יש צורך ‪).‬עם‬
‫הפסקת הפעילות‪ ,‬ההתקן חוזר למצב שעון‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להזין‬
‫מידע נוסף‪.‬‬
‫‪ 4‬במידת הצורך‪ ,‬המתן עד שההתקן יתחבר לחיישני ‪.ANT+‬‬
‫®‬
‫‪1‬‬
‫‪ 5‬אם הפעילות מצריכה שימוש ב‪ ,GPS-‬צא החוצה והמתן עד שההתקן‬
‫יאתר לוויינים‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר במקש הפעולה כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן לא יתעד את נתוני הפעילות עד שתפעיל את שעון‬
‫העצר‪.‬‬
‫הצגת מסכי הנתונים‬
‫מעקב אחר פעילות‬
‫יעד אוטומטי‬
‫ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי יעד צעידה יומי‪ ,‬על סמך רמות‬
‫הפעילות הקודמת שלך‪ .‬כאשר תזוז במהלך היום‪ ,‬ההתקן יציג לך את‬
‫ההתקדמות שלך לקראת היעד היומי ‪.À‬‬
‫בעזרת מסכי נתונים בהתאמה אישית ניתן לגשת במהירות לנתונים בזמן‬
‫אמת מחיישנים פנימיים ומחוברים‪ .‬כשאתה מתחיל פעילות‪ ,‬מסכי נתונים‬
‫נוספים מופיעים‪.‬‬
‫החלק את המסך או הקש עליו כדי לעבור בין מסכי הנתונים‪.‬‬
‫הפסקת פעילות‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לשמור את הפעילות ולחזור למצב שעון‪ ,‬בחר שמור‪.‬‬
‫• כדי לבטל את הפעילות ולחזור למצב שעון‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫תכונות ‪Connect IQ‬‬
‫ניתן להוסיף לשעון שלך תכונות של ‪ Connect IQ‬מאת ‪ Garmin‬ומאת‬
‫ספקים אחרים באמצעות היישום ‪ .Garmin Connect Mobile‬ניתן‬
‫להתאים אישית את ההתקן באמצעות פרצופי שעון‪ ,‬שדות נתונים‪,‬‬
‫ווידג'טים ויישומים‪.‬‬
‫פרצופי שעון‪ :‬מאפשרים לך להתאים אישית את המראה של השעון‪.‬‬
‫שדות נתונים‪ :‬מאפשרים לך להוריד שדות נתונים חדשים להצגת נתוני‬
‫חיישן‪ ,‬פעילות והיסטוריה בדרכים חדשות‪ .‬ניתן להוסיף שדות נתונים‬
‫של ‪ Connect IQ‬לתכונות מובנות ולדפים מובנים‪.‬‬
‫ווידג'טים‪ :‬מספקים מידע במבט חטוף‪ ,‬כולל נתוני חיישן והודעות‪.‬‬
‫יישומים‪ :‬מוסיפים תכונות אינטראקטיביות לשעון שלך‪ ,‬כגון סוגים‬
‫חדשים של פעילות שטח וכושר‪.‬‬
‫הורדת תכונות של ‪Connect IQ‬‬
‫כדי שתוכל להוריד תכונות של ‪ Connect IQ‬מהיישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ ,Mobile‬עליך לשייך את התקן ‪ vívoactive‬לטלפון החכם‪.‬‬
‫‪ 1‬מתוך ההגדרות ביישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר חנות‬
‫‪.Connect IQ‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר תכונה של ‪.Connect IQ‬‬
‫‪ 4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫הורדת תכונות של ‪ Connect IQ‬באמצעות המחשב‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪ 2‬עבור לאתר ‪ www.garminconnect.com‬והיכנס‪.‬‬
‫‪ 3‬מתוך הווידג'ט של ההתקנים‪ ,‬בחר חנות ‪.Connect IQ‬‬
‫‪ 4‬בחר תכונה של ‪ Connect IQ‬והורד אותה‪.‬‬
‫‪ 5‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫ווידג'טים‬
‫בהתקן יש ווידג'טים טעונים מראש המספקים מידע במבט חטוף‪ .‬לחלק‬
‫מהווידג'טים דרוש חיבור ‪ Bluetooth‬לטלפון חכם תואם‪.‬‬
‫התראות‪ :‬התראות על שיחות והודעות טקסט נכנסות‪ ,‬בהתאם להגדרות‬
‫ההתראה בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫לוח שנה‪ :‬הצגת הפגישות הבאות מלוח השנה של הטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫פקדי מוסיקה‪ :‬פקדי נגן מוזיקה עבור הטלפון החכם‪.‬‬
‫מזג אוויר‪ :‬הצגת הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר העדכנית‪.‬‬
‫מעקב אחר פעילות‪ :‬מעקב אחר מספר הצעדים היומי‪ ,‬יעד הצעדים‪,‬‬
‫המרחק שגמעת‪ ,‬הקלוריות ששרפת וסטטיסטיקת השינה‪.‬‬
‫אם אתה בוחר שלא להשתמש בתכונת היעד האוטומטי‪ ,‬תוכל להגדיר יעד‬
‫צעידה מותאם אישית בחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫שימוש בהתראת התנועה‬
‫ישיבה למשך פרקי זמן ארוכים עלולה להוביל לשינויים לא רצויים במצב‬
‫המטבולי‪ .‬התראת התנועה מזכירה לך להמשיך לזוז‪ .‬כעבור שעה של‬
‫חוסר פעילות‪ ,‬זוז! והסרגל האדום יופיע‪ .‬קטעים נוספים מופיעים לאחר‬
‫כל ‪ 15‬דקות של חוסר פעילות‪ .‬אם הפעלת רטט בהתקן‪ ,‬הוא גם ירטוט‬
‫(הגדרות מערכת‪ ,‬עמוד ‪.)8‬‬
‫צא להליכה קצרה( לפחות שתי דקות )כדי לאפס את התראת התנועה‪.‬‬
‫מעקב שינה‬
‫בזמן שאתה ישן‪ ,‬ההתקן עוקב אחר התנועות שלך‪ .‬סטטיסטיקת השינה‬
‫כוללת את סך כל שעות השינה‪ ,‬רמות השינה ותנועות במהלך השינה‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את שעות השינה הרגילות שלך בהגדרות המשתמש בחשבון‬
‫‪ .Garmin Connect‬ניתן להציג את סטטיסטיקת השינה בחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪.Connect‬‬
‫שימוש ב'מצב שינה'‬
‫לפני שתוכל להשתמש במעקב אחר שינה‪ ,‬עליך ללבוש את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬מפרצוף ההתקן‪ ,‬החלק שמאלה או ימינה כדי להציג את ווידג'ט מעקב‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫ >התחל שינה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬כשתתעורר‪ ,‬החזק את מקש הפעולה כדי לצאת ממצב שינה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם שכחת להעביר את ההתקן למצב שינה‪ ,‬תוכל להזין את‬
‫זמני השינה וההליכה שלך באופן ידני בחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫שלך‪ ,‬כדי להציג נתונים סטטיסטיים של שינה‪.‬‬
‫‪ VIRB‬מרוחק‬
‫®‬
‫הפונקציה המרוחקת של ‪ VIRB‬מאפשרת לך לשלוט במצלמת הפעולה של‬
‫‪ VIRB‬באמצעות ההתקן שלך‪ .‬עבור אל ‪www.garmin.com/VIRB‬‬
‫לרכישת מצלמת הפעולה של ‪.VIRB‬‬
‫שליטה במצלמת פעולה של ‪VIRB‬‬
‫כדי שתוכל להשתמש בפונקציה של ‪ ,VIRB Remote‬עליך להפעיל את‬
‫הגדרת השליטה מרחוק במצלמת ה‪ VIRB -‬שלך‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין‬
‫במדריך למשתמש של סדרה ‪.VIRB‬‬
‫‪ 1‬הפעל את מצלמת ‪.VIRB‬‬
‫‪ 2‬בהתקן ‪ ,vívoactive‬החלק שמאלה או ימינה מפרצוף השעון כדי‬
‫להציג את הווידג'ט ‪.VIRB‬‬
‫‪ 3‬המתן עד שההתקן יתחבר למצלמת ‪ VIRB‬שלך‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להקליט וידאו‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫מונה הווידאו מופיע במסך ‪.vívoactive‬‬
‫• כדי לעצור הקלטת וידאו‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי לצלם תמונה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫הצגת ווידג'טים‬
‫• מפרצוף השעון‪ ,‬החלק שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫• במהלך פעילות‪ ,‬החזק את מסך המגע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תכונות ‪Connect IQ‬‬
‫יישומים‬
‫ניתן לבחור את מקש הפעולה כדי להציג את היישומים בהתקן‪ .‬לחלק‬
‫מהיישומים דרוש חיבור ‪ Bluetooth‬לטלפון חכם תואם‪.‬‬
‫יישומי פעילות‪ :‬בהתקן טעונים מראש יישומים לפעילויות כושר‬
‫ולפעילויות בחוץ‪ ,‬כולל ריצה‪ ,‬רכיבה על אופניים‪ ,‬שחייה וגולף‪.‬‬
‫חפש את הטלפון שלי‪ :‬ניתן להשתמש ביישום זה אשר נטען מראש כדי‬
‫לאתר טלפון שאבד‪ ,‬אשר מחובר להתקן באמצעות טכנולוגיית‬
‫‪ Bluetooth‬אלחוטית‪.‬‬
‫פעילויות‬
‫ניתן להשתמש בהתקן שלך במבנה סגור‪ ,‬בשטח‪ ,‬לפעילויות אתלטיקה‬
‫ולפעילויות כושר‪ .‬כשאתה מתחיל פעילות‪ ,‬ההתקן מציג ומתעד נתוני‬
‫חיישן‪ .‬ניתן לשמור פעילויות ולשתף אותן עם קהילת ‪.Garmin Connect‬‬
‫ניתן גם להוסיף להתקן שלך יישומי פעילות של ‪ Connect IQ‬באמצעות‬
‫חשבון ‪( Garmin Connect‬הורדת תכונות של ‪ ,Connect IQ‬עמוד ‪.)2‬‬
‫ריצה‬
‫יוצאים לריצה‬
‫לפני שתוכל לצאת לריצה‪ ,‬עליך לטעון את ההתקן (טעינת ההתקן‪,‬‬
‫עמוד ‪ .)1‬לפני שתוכל להשתמש בחיישן ‪ +ANT‬לריצה‪ ,‬עליך להתאים את‬
‫החיישן עם ההתקן (שיוך חיישני ‪ ,+ANT‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 1‬לבש את חיישני ה‪ ,+ANT -‬כגון התקן נעל או חיישן דופק( אופציונלי‪).‬‬
‫‪ 2‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ריצה‪.‬‬
‫‪ 4‬בעת שימוש בחיישני ‪ +ANT‬אופציונליים‪ ,‬המתן מעט עד שההתקן‬
‫יתחבר לחיישנים‪.‬‬
‫‪ 5‬צא החוצה והמתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר במקש הפעולה כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫היסטוריה מתועדת רק כאשר הטיימר פועל‪.‬‬
‫‪ 7‬התחל את הפעילות‪.‬‬
‫כדי לתעד הקפות( אופציונלי) (סימון הקפות‪ ,‬עמוד ‪.)8‬‬
‫‪ 8‬בחר‬
‫‪ 9‬החלק את המסך או הקש עליו כדי להציג מסכי נתונים נוספים‬
‫(אופציונלי‪).‬‬
‫‪ 10‬כשתסיים את הפעילות‪ ,‬בחר במקש הפעולה ובחר שמור‪.‬‬
‫רכיבה על אופניים‬
‫יציאה לרכיבה על אופניים‬
‫לפני שתוכל לצאת לרכיבה‪ ,‬עליך לטעון את ההתקן (טעינת ההתקן‪,‬‬
‫עמוד ‪ .)1‬לפני שתוכל להשתמש בחיישן ‪ +ANT‬לרכיבה‪ ,‬עליך להתאים‬
‫את החיישן להתקן שלך (שיוך חיישני ‪ ,+ANT‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 1‬התאם את חיישני ‪ ,+ANT‬כוגן חיישן דופק‪ ,‬חיישן מהירות או חיישן‬
‫סל"ד( אופציונלי‪).‬‬
‫‪ 2‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אופניים‪.‬‬
‫‪ 4‬בעת שימוש בחיישני ‪ +ANT‬אופציונליים‪ ,‬המתן מעט עד שההתקן‬
‫יתחבר לחיישנים‪.‬‬
‫‪ 5‬צא החוצה והמתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר במקש הפעולה כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫היסטוריה מתועדת רק כאשר הטיימר פועל‪.‬‬
‫‪ 7‬התחל את הפעילות‪.‬‬
‫‪ 8‬החלק את המסך או הקש עליו כדי להציג מסכי נתונים נוספים‬
‫(אופציונלי‪).‬‬
‫‪ 9‬כשתסיים את הפעילות‪ ,‬בחר במקש הפעולה ובחר שמור‪.‬‬
‫הליכה‬
‫יציאה להליכה‬
‫לפני שתוכל לצאת להליכה‪ ,‬עליך לטעון את ההתקן (טעינת ההתקן‪,‬‬
‫עמוד ‪ .)1‬לפני שתוכל להשתמש בחיישן ‪ +ANT‬להליכה‪ ,‬עליך להתאים‬
‫את החיישן עם ההתקן (שיוך חיישני ‪ ,+ANT‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 1‬לבש את חיישני ה‪ ,+ANT -‬כגון התקן נעל או חיישן דופק( אופציונלי‪).‬‬
‫‪ 2‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫יישומים‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫בחר הליכה‪.‬‬
‫בעת שימוש בחיישני ‪ +ANT‬אופציונליים‪ ,‬המתן מעט עד שההתקן‬
‫יתחבר לחיישנים‪.‬‬
‫צא החוצה והמתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫בחר במקש הפעולה כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫היסטוריה מתועדת רק כאשר הטיימר פועל‪.‬‬
‫התחל את הפעילות‪.‬‬
‫החלק את המסך או הקש עליו כדי להציג מסכי נתונים נוספים‬
‫(אופציונלי‪).‬‬
‫כשתסיים את הפעילות‪ ,‬בחר במקש הפעולה ובחר שמור‪.‬‬
‫ניווט מנקודת הסיום להתחלה‬
‫לפני שתוכל לנווט מנקודת הסיום להתחלה‪ ,‬עליך לאתר לוויינים‪ ,‬להפעיל‬
‫את הטיימר ולהתחיל את הפעילות שלך‪.‬‬
‫בכל שלב במהלך הפעילות תוכל לחזור למיקום ההתחלתי שלך‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫אם אתה רץ בעיר חדשה ואינך בטוח כיצד לחזור לתחילת המסלול או‬
‫למלון‪ ,‬תוכל לנווט חזרה למיקום ההתחלתי‪ .‬תכונה זו אינה זמינה לכל‬
‫הפעילויות‪.‬‬
‫ >חזור להתחלה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫כעת יופיע המצפן‪.‬‬
‫‪ 2‬התחל לנוע קדימה‪.‬‬
‫חץ המצפן מצביע אל עבר נקודת ההתחלה שלך‪.‬‬
‫עצה‪ :‬לקבלת ניווט מדויק יותר‪ ,‬הפנה את ההתקן לכיוון שאליו אתה‬
‫מנווט‪.‬‬
‫עצירת הניווט‬
‫בחר‬
‫ >עצור ניווט‪.‬‬
‫שחייה‬
‫הודעה‬
‫ההתקן מיועד לשחייה על‪-‬פני המים‪ .‬צלילה במים עמוקים עם ההתקן‬
‫עלולה לגרום נזק למוצר ותביא לביטול האחריות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו יכול לתעד את הדופק בעת שחייה‪.‬‬
‫להתחיל לשחות בבריכה‬
‫לפני שתתחיל לשחות‪ ,‬עליך לטעון את ההתקן (טעינת ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)1‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר שחייה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את גודל הבריכה הרצוי או הזן גודל מותאם אישית‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר במקש הפעולה כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫היסטוריה מתועדת רק כאשר הטיימר פועל‪.‬‬
‫‪ 5‬התחל את הפעילות‪.‬‬
‫ההתקן מתעד באופן אוטומטי מרווחי שחייה ובריכות‪.‬‬
‫‪ 6‬בזמן מנוחה‪ ,‬בחר במקש הפעולה כדי להשהות את הטיימר‪.‬‬
‫הצג משנה צבע ומסך המנוחה מופיע‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר במקש הפעולה כדי להפעיל מחדש את הטיימר‪.‬‬
‫‪ 8‬כשתסיים את הפעילות‪ ,‬החזק את מקש הפעולה ובחר שמור‪.‬‬
‫הגדרת גודל הבריכה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫בחר שחייה‪.‬‬
‫ >גודל בריכה‪.‬‬
‫בחר‬
‫בחר את גודל הבריכה הרצוי או הזן גודל מותאם אישית‪.‬‬
‫מילון מונחים בשחייה‬
‫אורך‪ :‬אורך אחד של בריכה‪.‬‬
‫מרווח‪ :‬בריכה אחת או יותר‪ .‬מרווח חדש מתחיל אחרי שאתה נח‪.‬‬
‫תנועה‪ :‬תנועה נספרת בכל פעם שהזרוע שחובשת את ההתקן משלימה‬
‫מחזור מלא‪.‬‬
‫‪ :Swolf‬ציון ה‪ swolf-‬שלך הוא חישוב על הזמן הכולל של בריכה אחת‬
‫ומספר החתירות באותה בריכה‪ .‬לדוגמה‪ 30 ,‬שניות ועוד ‪ 15‬תנועות‬
‫פירושן ציון ‪ swolf‬של ‪ Swolf .45‬הוא מדד של יעילות שחייה‪ ,‬ובדומה‬
‫לגולף‪ ,‬השאיפה היא להשיג ציון נמוך ככל שאפשר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אתרי גולף‬
‫משחק גולף‬
‫לפני שתשחק מסלול בפעם הראשונה‪ ,‬עליך להוריד אותו מהיישום‬
‫‪ Garmin Connect‬לנייד של (‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪ .)5‬מסלולים‬
‫שאתה מוריד מהיישום ‪ Garmin Connect‬לנייד מתעדכנים באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬לפני שתשחק גולף‪ ,‬עליך לטעון את ההתקן (טעינת ההתקן‪,‬‬
‫עמוד ‪.)1‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר גולף‪.‬‬
‫‪ 3‬צא החוצה והמתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר מסלול מרשימת המסלולים הזמינים‪.‬‬
‫‪ 5‬החלק שמאלה או ימינה כדי לגלול בין מסכי הנתונים עבור כל גומה‪.‬‬
‫ההתקן מבצע מעבר אוטומטי כשאתה עובר לגומה הבאה‪.‬‬
‫ >סיום סבב >שמור‪.‬‬
‫‪ 6‬כשתסיים את הפעילות‪ ,‬בחר‬
‫מידע על גומות‬
‫מאחר שמיקומי הפינים משתנים‪ ,‬ההתקן מחשב את המרחק של הגרין‬
‫קדימה‪ ,‬באמצע ומאחור אך לא את מיקום הפין עצמו‪.‬‬
‫‪À‬‬
‫‪Á‬‬
‫‪Â‬‬
‫‪Ã‬‬
‫‪Ä‬‬
‫מספר גומה נוכחית‬
‫המרחק לחלק האחורי של הגרין‬
‫המרחק לאמצע הגרין‬
‫המרחק לחזית הגרין‬
‫תקן עבור הגומה‬
‫הגומה הבאה‬
‫הגומה הקודמת‬
‫הצגת מרחקים של ‪ Layup‬ו‪Dogleg-‬‬
‫תוכל להציג רשימה של מרחקי ‪ layup‬ו‪ dogleg-‬לתקן ‪ 4‬ו‪ 5-‬גומות‪.‬‬
‫החלק שמאלה או ימינה עד שתראה את הנתונים של ‪ layup‬ו‪.dogleg-‬‬
‫כל ‪ layup À‬והמרחק עד שאתה מגיע לכל ‪ layup Á‬מופיעים במסך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מתבצעת הסרה של מרחקים מהרשימה לאחר שאתה עובר‬
‫אותם‪.‬‬
‫שימוש במד‪-‬הרוחק‬
‫תוכל להשתמש במד‪-‬הרוחק כדי לתעד את הזמן‪ ,‬המרחק ומספר הצעדים‬
‫שצעדת‪ .‬מד‪-‬הרוחק מתחיל ומפסיק באופן אוטומטי כשאתה מתחיל או‬
‫מסיים סיבוב‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק שמאלה או ימינה עד שתראה את מד‪-‬הרוחק‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר‬
‫לאפס‪.‬‬
‫ >איפוס מד המרחק כדי לאפס את מד‪-‬הרוחק‬
‫רישום הניקוד‬
‫ >התחל בניקוד‪.‬‬
‫‪ 1‬ממסך המידע של הגומה‪ ,‬בחר‬
‫כרטיס הניקוד מופיע כשאתה נמצא על הגרין‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר או כדי להגדיר את הניקוד‪.‬‬
‫הניקוד הכולל שלך ‪ À‬מתעדכן‪.‬‬
‫סקירת הניקוד‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫ >כרטיס ניקוד ובחר גומה‪.‬‬
‫או כדי לשנות את הניקוד עבור אותה גומה‪.‬‬
‫מדידת חבטה‬
‫‪ 1‬חבוט בכדור וראה היכן הוא נוחת‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 3‬צעד או נהג למיקומו של הכדור‪.‬‬
‫המרחק מתאפס באופן אוטומטי בעת מעבר לגומה הבאה‪.‬‬
‫ >חבטה‬
‫‪ 4‬במידת הצורך‪ ,‬בכל עת בחר את מקש הפעולה ובחר‬
‫חדשה כדי לאפס את המרחק‪.‬‬
‫פעילויות במקום סגור‬
‫ניתן להשתמש בהתקן ‪ vívoactive‬לאימון במקום סגור‪ ,‬כגון ריצה‬
‫במסלול בתוך אולם או שימוש באופניים נייחים‪ .‬ה‪ GPS-‬אינו פועל בזמן‬
‫פעילויות במקום סגור‪.‬‬
‫בעת ריצה או הליכה בזמן שה‪ GPS-‬כבוי‪ ,‬נתוני המהירות‪ ,‬המרחק‬
‫והתנועות לדקה מחושבים באמצעות מד התאוצה של ההתקן‪ .‬מד‬
‫התאוצה מבצע כיול עצמי‪ .‬הדיוק של נתוני המהירות‪ ,‬המרחק והתנועות‬
‫לדקה משתפרים לאחר כמה ריצות או הליכות בחוץ עם ‪.GPS‬‬
‫עצה‪ :‬אחיזה במעקה ההליכון מקטינה את רמת הדיוק‪ .‬תוכל להשתמש‬
‫בהתקן נעל כדי לתעד את הקצב‪ ,‬המרחק ומספר התנועות לדקה‪.‬‬
‫בעת רכיבה על אופניים כאשר ה‪ GPS-‬כבוי המהירות והמרחק אינם‬
‫זמינים‪ ,‬אלא אם ברשותך חיישן אופציונלי ששולח נתוני מהירות ומרחק‬
‫להתקן( כגון חיישן מהירות או תנועות לדקה‪).‬‬
‫איתור התקן נייד שאבד‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לאתר התקן נייד שאבד‪ ,‬שהותאם‬
‫באמצעות טכנולוגיה אלחוטית ‪ Bluetooth‬ונמצא כעת בטווח‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר חפש את‪.‬‬
‫ההתקן ‪ vívoactive‬מתחיל לחפש את ההתקן הנייד המותאם שלך‪.‬‬
‫בהתקן הנייד מושמעת התראה קולית‪ ,‬ועוצמת האות של ‪Bluetooth‬‬
‫מוצגת במסך ההתקן ‪ .vívoactive‬עוצמת האות ‪ Bluetooth‬גוברת‬
‫ככל שאתה מתקרב להתקן הנייד‪.‬‬
‫כדי להפסיק את החיפוש‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫יישומים‬
‫‪ Bluetooth‬תכונות מחוברות‬
‫ההתקן ‪ vívoactive‬מכיל מספר ‪ Bluetooth‬תכונות מחוברות עבור‬
‫הטלפון החכם התואם שלך‪ .‬כדי להשתמש בחלק מהתכונות‪ ,‬עליך‬
‫להתקין את היישום ‪ Garmin Connect‬לנייד בטלפון החכם‪ .‬בקר באתר‬
‫‪ www.garmin.com/apps‬לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫הודעות הטלפון‪ :‬הצגת הודעות הטלפון והודעות בהתקן ‪ vívoactive‬שלך‪.‬‬
‫‪ :LiveTrack‬מאפשר לחברים ומשפחה לעקוב אחר המרוצים ופעילויות‬
‫האימון שלך בזמן אמת‪ .‬תוכל להזמין עוקבים באמצעות דואר‬
‫אלקטרוני או מדיה חברתית‪ ,‬כדי לאפשר להם להציג את הנתונים שלך‬
‫בזמן אמת ‪ Garmin Connect‬בדף מעקב‪.‬‬
‫מתבצעת העלאה של הפעילות אל ‪ :Garmin Connect‬שליחה אוטומטית‬
‫של הפעילות לחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪ ,‬מיד לאחר שאתה‬
‫מסיים לתעד את הפעילות‪.‬‬
‫הפעלת הודעות ‪Bluetooth‬‬
‫לפני שתוכל להפעיל הודעות‪ ,‬עליך להתאים את ההתקן ‪vívoactive‬‬
‫להתקן נייד תואם (שיוך הטלפון החכם‪ ,‬עמוד ‪.)1‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות >‪> Bluetooth‬התראות חכמות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בזמן פעילות כדי להגדיר העדפות להודעות שמופיעות במהלך‬
‫הקלטת פעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר העדפת הודעות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר לא בזמן פעילות כדי להגדיר העדפות להודעות שמופיעות‬
‫במהלך מצב צפייה‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר העדפת הודעות‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר זמן קצוב להתראה‪.‬‬
‫‪ 8‬הגדר את משך הזמן הקצוב‪.‬‬
‫הצגת הודעות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מפרצוף השעון‪ ,‬החלק שמאלה או ימינה כדי להציג את ווידג'ט‬
‫ההודעות‪.‬‬
‫הקש על מסך המגע והחלק שמאלה או ימינה כדי לגלול בין ההודעות‪.‬‬
‫בחר הודעה‪.‬‬
‫כדי לגלול בתוכן של ההודעה‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר‬
‫כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫בחר‬
‫ההודעה נשארת בהתקן ‪ vívoactive‬עד שתציג אותה בהתקן הנייד‬
‫שלך‪.‬‬
‫אחסון נתונים מצב‬
‫עד חודשיים‬
‫מעקב אחר פעילות בלבד‪.‬‬
‫עד שבועיים‬
‫מעקב אחר פעילות וגם שימוש בפעילות כושר נרחבת( ‪.‬לדוגמה‪,‬‬
‫שימוש בחיישן דופק מותאם למשך שעה בכל יום‪).‬‬
‫כאשר אחסון הנתונים מלא‪ ,‬ההתקן מוחק את הקבצים הישנים ביותר כדי‬
‫לפנות מקום לנתונים חדשים‪.‬‬
‫שימוש בהיסטוריה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫בחר היסטוריה‪.‬‬
‫בחר פעילות‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר פרטים כדי להציג מידע נוסף על הפעילות‪.‬‬
‫• בחר הקפות כיד לבחור הקפה ולהציג מידע נוסף על כל אחת‬
‫• בחר מחק כדי למחוק את הפעילות שנבחרה‪.‬‬
‫‪Garmin Connect‬‬
‫תוכל להיות בקשר עם חבריך בחשבון ‪Garmin .Garmin Connect‬‬
‫‪ Connect‬מעניק לך כלים המאפשרים לכם לעקוב זה אחרי זה וכן לנתח‪,‬‬
‫לשתף ולעודד זה את זה‪ .‬תעד את האירועים של אורח החיים הפעיל שלך‪,‬‬
‫כולל אירועי ריצה‪ ,‬הליכה‪ ,‬רכיבה‪ ,‬שחייה‪ ,‬טיולי שטח‪ ,‬משחקי גולף ועוד‪.‬‬
‫‪ Garmin Connect‬גם עורך מעקב מקוון אחר הנתונים הסטטיסטיים‬
‫שלך‪ ,‬ומאפשר לך לנתח ולשתף את כל סבבי הגולף שלך‪ .‬כדי להירשם‬
‫לחשבון חינם‪ ,‬עבור לכתובת ‪.www.garminconnect.com/start‬‬
‫שמור את הפעילויות שלך‪ :‬לאחר שתסיים ותשמור פעילות עם מעקב זמן‬
‫בהתקן‪ ,‬תוכל להעלות אותה לחשבון ‪ Garmin Connect‬ולשמור‬
‫אותה לפרק זמן ארוך ככל שתרצה‪.‬‬
‫נתח את הנתונים שלך‪ :‬ניתן להציג פרטים נוספים על פעילויות הכושר‬
‫והחוץ שלך‪ ,‬כולל זמן‪ ,‬מרחק‪ ,‬דופק‪ ,‬שריפת קלוריות‪ ,‬סל"ד‪ ,‬תצוגת‬
‫מפה כוללת וטבלאות קצב ומהירות‪ .‬תוכל להציג פרטים נוספים על‬
‫משחקי הגולף שלך‪ ,‬כולל כרטיסי ניקוד‪ ,‬נתונים סטטיסטיים ומידע על‬
‫המסלול‪ .‬תוכל גם להציג דוחות בהתאמה אישית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לחלק מהנתונים דרוש אביזר אופציונלי כגון חיישן דופק‪.‬‬
‫ניהול התראות‬
‫ניתן להשתמש בטלפון החכם התואם כדי לנהל התראות המוצגות בהתקן‬
‫‪.vívoactive‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• אם אתה משתמש בהתקן ‪ ,Apple‬השתמש בהגדרות של מרכז‬
‫ההתראות בטלפון החכם כדי לבחור את הפריטים שיוצגו בהתקן‪.‬‬
‫• אם אתה משתמש בהתקן ™‪ ,Android‬השתמש בהגדרות היישום‬
‫של ‪ Garmin Connect Mobile‬כדי לבחור את הפריטים שיוצגו‬
‫בהתקן‪.‬‬
‫®‬
‫השבתת טכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות >‪> Bluetooth‬מצב >כבוי כדי להשבית את‬
‫הטכנולוגיה האלחוטית של ‪ Bluetooth‬בהתקן ‪ vívoactive‬שלך‪.‬‬
‫קרא את המדריך לבעלים של ההתקן הנייד שלך‪ ,‬כדי להשבית את‬
‫הטכנולוגיה האלחוטית של ‪ Bluetooth‬בהתקן הנייד‪.‬‬
‫היסטוריה‬
‫ההיסטוריה מכילה את עשר הפעילויות האחרונות ששמרת בהתקן‪ .‬כאשר‬
‫ההעלאה האוטומטית מופעלת‪ ,‬ההתקן שולח באופן אוטומטי את‬
‫הפעילויות השמורות שלך ונתוני מעקב אחר פעילויות יומיות‪ ,‬אל יישום‬
‫‪ Garmin Connect‬לנייד (שימוש ב‪ Garmin Connect -‬לנייד‪,‬‬
‫עמוד ‪.)5‬‬
‫אחסון הנתונים תלוי באופן השימוש שלך בהתקן‪.‬‬
‫‪ Bluetooth‬תכונות מחוברות‬
‫עקוב אחרי ההתקדמות שלך‪ :‬באפשרותך לעקוב אחרי הצעדים היומיים‪,‬‬
‫להצטרף לתחרות ידידותית עם הקשרים שלך ולהגיע ליעדים שלך‪.‬‬
‫שתף את הפעילויות שלך‪ :‬באפשרותך להיות בקשר עם חברים כדי‬
‫שתוכלו לעקוב זה אחר הפעילויות של זה‪ ,‬או להעלות קישורים‬
‫לפעילויות שלך באתרי הרשתות החברתיות האהובות עליך‪.‬‬
‫נהל את ההגדרות שלך‪ :‬באפשרותך להתאים אישית את הגדרות ההתקן‬
‫והמשתמש בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫גש לחנות ‪ :Connect IQ‬ניתן להוריד יישומים‪ ,‬פרצופי שעון‪ ,‬שדות‬
‫נתונים ווידג'טים‪.‬‬
‫שימוש ב‪ Garmin Connect -‬לנייד‬
‫תוכל להעלות את כל נתוני הפעילות לחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‬
‫ולבצע ניתוח מקיף‪ .‬עם חשבון ‪ Garmin Connect‬שלך תוכל להציג מפה‬
‫של הפעילות שלך ולשתף את הפעילויות עם חבריך‪ .‬תוכל להפעיל‬
‫העלאה אוטומטית ביישום ‪ Garmin Connect‬לנייד‪.‬‬
‫ >התקני ‪.Garmin‬‬
‫‪ 1‬מהיישום ‪ Garmin Connect‬לנייד‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר בהתקן ‪ vívoactive‬ובחר הגדרות ההתקן‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר במתג ההחלפה כדי להפעיל העלאה אוטומטית‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫שימוש ב‪ Garmin Connect -‬במחשב שלך‬
‫אם לא ביצעת התאמה של התקן ‪ vívoactive‬עם הטלפון החכם שלך‪,‬‬
‫תוכל להעלות את כל נתוני הפעילות לחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‬
‫באמצעות המחשב‪.‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪ 2‬עבור לכתובת ‪.www.garminconnect.com/start‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫חיישני ‪+ANT‬‬
‫ניתן להשתמש בהתקן עם חיישני ‪ +ANT‬אלחוטיים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫על תאימות ולרכישת החיישנים האופציונליים‪ ,‬עבור אל‬
‫‪.http://buy.garmin.com‬‬
‫שיוך חיישני ‪+ANT‬‬
‫בפעם הראשונה שתחבר חיישן להתקן שלך באמצעות הטכנולוגיה‬
‫האלחוטית של ‪ ,+ANT‬תצטרך ליצור שיוך בין ההתקן לחיישן‪ .‬לאחר‬
‫השיוך‪ ,‬ההתקן מתחבר לחיישן באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל‬
‫פעילות והחיישן פעיל ונמצא בטווח קליטה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם חיישן דופק נמצא בהתקן כחלק ממנו‪ ,‬חיישן הדופק כבר‬
‫משויך להתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬אם אתה מבצע שיוך של חיישן דופק‪ ,‬לבש את חיישן הדופק (לבישת‬
‫חיישן הדופק‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫חיישן הדופק אינו שולח או מקבל נתונים לפני שאתה לובש אותו‪.‬‬
‫‪ 2‬מקם את ההתקן בטווח ‪ 3‬מטרים( ‪ 10‬רגל )מהחיישן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בעת השיוך הקפד לשמור על מרחק של ‪ 10‬מטרים( ‪ 33‬רגל)‬
‫מחיישני ‪ +ANT‬אחרים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר הגדרות >חיישנים >הוסף חדשה‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר חפש בכולם‪.‬‬
‫• בחר בסוג החיישן שלך‪.‬‬
‫לאחר שיוך החיישן להתקן‪ ,‬מצב החיישן משתנה מ מחפש ל מחובר‪.‬‬
‫נתוני החיישן מופיעים בלולאת דף הנתונים או בשדה נתונים מותאם‬
‫אישית‪.‬‬
‫לבישת חיישן הדופק‬
‫הערה‪ :‬אם אין לך חיישן דופק‪ ,‬אתה יכול לדלג על משימה זו‪.‬‬
‫עליך ללבוש את חיישן הדופק ישירות על העור‪ ,‬מתחת לעצם החזה‪.‬‬
‫החיישן צריך להיות צמוד מספיק כדי שישאר במקומו במהלך הפעילות‪.‬‬
‫‪ 1‬קבע את יחידת חיישן הדופק ‪ À‬אל הרצועה‪.‬‬
‫סמלי הלוגו של ‪ Garmin‬שעל‪-‬גבי היחידה והרצועה צריכים להיות‬
‫ממוקמים כך שניתן לקרוא אותם מלפנים‪.‬‬
‫‪ 2‬הרטב את האלקטרודות ‪ Á‬ואת נקודות המגע ‪ Â‬בגב הרצועה כדי‬
‫ליצור חיבור טוב בין החה למשדר‪.‬‬
‫‪ 3‬כרוך את הרצועה סביב החזה וחבר את וו הרצועה ‪ Ã‬אל הלולאה ‪.Ä‬‬
‫הערה‪ :‬הקפד שתגית הטיפול לא תתקפל‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הסמלים של ‪ Garmin‬אמורים להופיע כך שניתן לקרוא אותם מלפנים‪.‬‬
‫‪ 4‬מקם את ההתקן בטווח ‪ 3‬מטרים( ‪ 10‬רגל )מחיישן הדופק‪.‬‬
‫ברגע שתלבש את חיישן הדופק‪ ,‬הוא יפעל וישלח נתונים‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם נתוני הדופק נעלמים לסירוגין או שאינם מופיעים‪ ,‬עיין בעצות‬
‫לפתרון בעיות (עצות לנתוני דופק לא סדיר‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫הגדרת תחומי הדופק‬
‫ההתקן משתמש בפרטי פרופיל המשתמש שהגדרת בפעם הראשונה כדי‬
‫לקבוע את הגדרת ברירת המחדל לדופק המרבי‪ .‬לקבלת נתוני קלוריות‬
‫מדויקים יותר במהלך הפעילות‪ ,‬עליך להגדיר את הדופק המרבי שלך‪.‬‬
‫תוכל גם להגדיר כל תחום דופק בנפרד ולהזין ידנית את הדופק במנוחה‪.‬‬
‫תוכל להתאים את התחומים באופן ידני בהתקן‪ ,‬או להשתמש בחשבון‬
‫‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות >פרופיל משתמש >תחומי דופק‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מבוסס על‪ ,‬ובחר אפשרות‪.‬‬
‫• בחר פ‪/‬דקה כדי להציג ולערוך את הדופק המרבי בפעימות לדקה‪.‬‬
‫• בחר ‪ %‬מדופק מרבי כדי להציג ולערוך את התחומים כאחוז‬
‫מהדופק המרבי שלך‪.‬‬
‫• בחר ‪ %‬דופק כדי להציג ולערוך את התחומים כאחוז מעתודת‬
‫הדופק( דופק מרבי פחות דופק במנוחה‪).‬‬
‫‪ 4‬בחר דופק מרבי והזן את הדופק המרבי‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר טווח‪ ,‬והזן ערך לכל טווח‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר דופק במנוחה והזן את הדופק שלך במנוחה‪.‬‬
‫אודות אזורי דופק‬
‫ספורטאים רבים משתמשים באזורי דופק למדידה ולחיזוק של סיבולת‬
‫הלב ולשיפור רמת הכושר הגופני‪ .‬אזור דופק הוא טווח מוגדר של פעימות‬
‫לדקה‪ .‬חמשת אזורי הדופק המקובלים ממוספרים מ‪ 1-‬עד ‪ ,4‬בסדר‬
‫אינטנסיביות עולה‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬אזורי דופק מחושבים על בסיס אחוזים‬
‫מתוך הדופק המרבי שלך‪.‬‬
‫יעדי כושר‬
‫הכרת אזורי הדופק שלך יכולה לעזור לך למדוד ולשפר את הכושר שלך‬
‫כאשר תבין את העקרונות ותיישם אותם‪.‬‬
‫• הדופק שלך הוא דרך טובה למדוד את האינטנסיביות של הפעילות‬
‫הגופנית‪.‬‬
‫• אימון באזורי דופק מסוימים יכול לעזור לך לשפר את כוח וסיבולת‬
‫הלב‪.‬‬
‫• הכרת אזורי הדופק שלך יכולה למנוע ממך להפריז באימון ויכולה‬
‫לצמצם את הסיכון לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫אם אתה יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬תוכל להשתמש בטבלה( חישובי‬
‫אזור דופק‪ ,‬עמוד ‪) 11‬כדי לקבוע מה אזור הדופק הטוב ביותר עבור‬
‫מטרות הכושר שלך‪.‬‬
‫אם אינך יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬השתמש באחד המחשבונים‬
‫הזמינים באינטרנט‪ .‬מכוני כושר ומרכזי בריאות מסוימים יכולים לספק‬
‫מבדק המודד את הדופק המרבי‪ .‬הדופק המרבי המוגדר כברירת מחדל‬
‫הוא ‪ 220‬פחות הגיל שלך‪.‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר‬
‫אם נתוני הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים‪ ,‬תוכל לנסות את העצות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫• הרטב שוב את האלקטרודות ואת רפידות המגע‪.‬‬
‫• חזק את הרצועה בחזה‪.‬‬
‫• בצע תרגילי חימום במשך ‪ 5-10‬דקות‪.‬‬
‫• פעל לפי הוראות הטיפול (טיפול בחיישן הדופק‪ ,‬עמוד ‪.)10‬‬
‫חיישני ‪+ANT‬‬
‫• לבש חולצת כותנה או הרטב היטב את שני צידי הרצועה‪.‬‬
‫בדים סינתטיים המשתפשפים כנגד חיישן הדופק עלולים ליצור חשמל‬
‫סטטי שמפריע לאותות הדופק‪.‬‬
‫• התרחק ממקורות שעלולים להפריע לפעולת חיישן הדופק‪.‬‬
‫מקורות הפרעה כאלו עשויים לכלול שדות אלקטרומגנטיים חזקים‪,‬‬
‫חיישנים אלחוטיים בעוצמה ‪ ,GHz 2.4‬קווי מתח גבוה‪ ,‬מנועים‬
‫חשמליים‪ ,‬תנורים‪ ,‬מכשירי מיקרוגל‪ ,‬טלפונים אלחוטיים בעוצמה‬
‫‪ GHz 2.4‬ונקודות גישה לרשת ‪ LAN‬אלחוטית‪.‬‬
‫התקן נעל‬
‫ההתקן שלך תואם להתקן הנעל‪ .‬תוכל להשתמש בהתקן הנעל כדי לתעד‬
‫את הקצב והמרחק במקום להשתמש ב‪ GPS-‬כאשר אתה מתאמן במקום‬
‫סגור או כאשר אות ה‪ GPS-‬חלש‪ .‬התקן הנעל במצב המתנה ומוכן לשלוח‬
‫נתונים( כמו מד הדופק‪).‬‬
‫לאחר ‪ 30‬דקות ללא פעילות‪ ,‬התקן הנעל מכבה את עצמו כדי לחסוך‬
‫בצריכת הסוללה‪ .‬כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬התקן הכושר שלך מציג הודעה‬
‫על כך‪ .‬נותרו כחמש שעות של חיי סוללה‪.‬‬
‫כיול התקן הנעל‬
‫לפני שתוכל לכייל את התקן הנעל‪ ,‬עליך להתאים את ההתקן להתקן‬
‫הנעל (שיוך חיישני ‪ ,+ANT‬עמוד ‪.)6‬‬
‫מומלץ לבצע כיול ידני אם אתה יודע את פקטור הכיול‪ .‬אם ביצעת כיול‬
‫של התקן נעל עם מוצר אחר של ‪ ,Garmin‬ייתכן שאתה יודע מהו פקטור‬
‫הכיול‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות >חיישנים >התקן נעל >פקטור כיול‪.‬‬
‫‪ 3‬התאם את פקטור הכיול‪:‬‬
‫• הגדל את פקטור הכיול אם המרחק קטן מדי‪.‬‬
‫• הקטן את פקטור הכיול אם המרחק גדול מדי‪.‬‬
‫שימוש בחיישן אופציונלי למהירות אופניים או סיבובי‬
‫גלגל‬
‫תוכל להשתמש בחיישן מהירות אופניים או חיישן סיבובי גלגל תואמים‪,‬‬
‫כדי לשלוח נתונים אל ההתקן שלך‪.‬‬
‫• התאם את החיישן להתקן שלך (שיוך חיישני ‪ ,+ANT‬עמוד ‪.)6‬‬
‫• עדכן את פרטי הכושר בפרופיל המשתמש שלך (הגדרת פרופיל‬
‫המשתמש שלך‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫• הגדר את גודל הגלגל (כיול חיישן המהירות‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫• צא לרכיבה (יציאה לרכיבה על אופניים‪ ,‬עמוד ‪.)3‬‬
‫כיול חיישן המהירות‬
‫לפני שתוכל לכייל את חיישן המהירות‪ ,‬עליך להתאים את ההתקן לחיישן‬
‫מהירות תואם (שיוך חיישני ‪ ,+ANT‬עמוד ‪.)6‬‬
‫ניתן לבצע כיול ידני וכך לשפר את מידת הדיוק‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות >חיישנים >מהירות‪/‬תנו' לדק' >גודל הגלגל‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר אוטומטי כדי לחשב באופן אוטומטי את גודל הגלגל ולכייל‬
‫את חיישן המהירות‪.‬‬
‫• בחר ידני‪ ,‬והזן את גודל הגלגל כדי לבצע כיול ידני של חיישן‬
‫המהירות‪( .‬גודל גלגל והיקף‪ ,‬עמוד ‪.)11‬‬
‫™‪tempe‬‬
‫ה‪ tempe -‬הוא חיישן טמפרטורה אלחוטי של ‪ .+ANT‬תוכל לחבר את‬
‫החיישן לרצועה מאובטחת או לולאה כאשר החיישן חשוף לאוויר‬
‫הסביבה‪ ,‬וכך להשתמש בו כמקור תמידי של נתוני טמפרטורה מדויקים‪.‬‬
‫עליך להתאים את ה‪ tempe -‬עם ההתקן שלך כדי להציג נתוני‬
‫טמפורטורה מה‪.tempe -‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫שינוי פרצוף השעון‬
‫תוכל להשתמש בפרצוף ברירת המחדל של השעון הדיגיטלי או בפרצוף‬
‫שעון של ‪( Connect IQ‬הורדת תכונות של ‪ ,Connect IQ‬עמוד ‪.)2‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות >פרצוף שעון‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫הגדרת פרופיל המשתמש שלך‬
‫תוכל לעדכן את ההגדרות של מין‪ ,‬שנת לידה‪ ,‬גובה‪ ,‬משקל ודופק מרבי‬
‫(הגדרת תחומי הדופק‪ ,‬עמוד ‪ .)6‬ההתקן משתמש במידע הזה כדי לחשב‬
‫נתוני אימון מדויקים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות >פרופיל משתמש‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫הגדרות של פעילות‬
‫ההגדרות האלו מאפשרות לך להתאים אישית את ההתקן על סמך צורכי‬
‫האימון שלך‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל להתאים אישית את מסכי הנתונים ולהפעיל‬
‫התראות ותכונות אימון‪.‬‬
‫התאמה אישית של מסכי הנתונים‬
‫תוכל להתאים אישית את מסכי הנתונים על סמך יעדי האימון או אביזרים‬
‫אופציונליים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל להתאים אישית את אחד ממסכי הנתונים כך‬
‫שיציג את קצב ההקפה או את הדופק המרבי שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫ >מסכי נתונים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר מסך‪.‬‬
‫‪ 5‬במידת הצורך‪ ,‬בחר במתג ההחלפה כדי להפעיל את מסך הנתונים‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר שדה נתונים לשינוי‪.‬‬
‫התראות‬
‫תוכל להגדיר התראות לכל פעילות‪ ,‬ובעזרתך להתאמן לקראת יעדים‬
‫ספציפיים‪ .‬חלק מההתראות זמינות לפעילויות מסוימות בלבד‪.‬‬
‫הגדרת התראות טווח‬
‫התראת טווח מתריעה בפניך כשההתקן נמצא מעל או מתחת לטווח‬
‫ערכים ספציפי‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם אתה משתמש בחיישן דופק אופציונלי‪ ,‬תוכל‬
‫להגדיר את ההתקן לשלוח התראה כשהדופק שלך מתחת לטווח ‪ 2‬ומעל‬
‫לטווח ‪( 5‬הגדרת תחומי הדופק‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫ >התראות >הוסף חדש‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר את סוג ההתראה‪.‬‬
‫בהתאם לאביזרים שבהם אתה משתמש‪ ,‬ההתראות יכולות לכלול‬
‫דופק‪ ,‬קצב‪ ,‬מהירות וסל"ד‪.‬‬
‫‪ 5‬במידת הצורך‪ ,‬הפעל את ההתראה‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר טווח או הזן ערך לכל התראה‪.‬‬
‫בכל פעם שהערך הנוכחי יהיה מעל או מתחת לטווח שצוין‪ ,‬תופיע הודעה‬
‫על כך‪ .‬אם הפעלת רטט בהתקן‪ ,‬הוא גם ירטוט (הגדרות מערכת‪,‬‬
‫עמוד ‪.)8‬‬
‫הגדרת התראה חוזרת‬
‫התראה חוזרת מופיעה בכל פעם שההתקן מתעד ערך או מרווח‬
‫שהגדרת‪-‬מראש‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל להגדיר את ההתקן כך שיציג התראה בכל‬
‫‪ 30‬דקות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫‪7‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫ >התראות >הוסף חדש‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר מותאם אישית‪ ,‬בחר הודעה ובחר סוג התראה‪.‬‬
‫• בחר זמן או מרחק‪.‬‬
‫‪ 5‬הזן ערך‪.‬‬
‫הודעה תופיע בכל פעם שתגיע לערך שהגדרת עבור ההתראה‪ .‬אם‬
‫הפעלת רטט בהתקן‪ ,‬הוא גם ירטוט (הגדרות מערכת‪ ,‬עמוד ‪.)8‬‬
‫הגדרת התראות לעצירות הליכה‬
‫חלק מהתכניות הפועלות משתמשות בעצירות הליכה מתוזמנות‬
‫במרווחים קבועים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬במהלך ריצת אימון ארוכה‪ ,‬תוכל להגדיר את‬
‫ההתקן כך שיציג התראה לריצה במשך ‪ 4‬דקות‪ ,‬הליכה במשך דקה אחת‬
‫וחוזר חלילה‪ Auto Lap .‬פועל כרגיל בזמן שאתה משתמש בהתראות‬
‫ריצה או הליכה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫ >התראות >הוסף חדש‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר ריצה‪/‬הליכה‪.‬‬
‫‪ 5‬הזן זמן למרווח הריצה‪.‬‬
‫‪ 6‬הזן זמן למרווח ההליכה‪.‬‬
‫הודעה תופיע בכל פעם שתגיע לערך שהגדרת עבור ההתראה‪ .‬אם‬
‫הפעלת רטט בהתקן‪ ,‬הוא גם ירטוט (הגדרות מערכת‪ ,‬עמוד ‪.)8‬‬
‫®‬
‫‪Auto Lap‬‬
‫סימון הקפות‬
‫תוכל להגדיר את ההתקן כך שישתמש בתכונה ‪ Auto Lap‬לסימון הקפה‬
‫באופן אוטומטי במרחק מוגדר‪-‬מראש‪ ,‬או שתוכל לסמן הקפות באופן‬
‫ידני‪ .‬התכונה מועילה להשוואת הביצועים שלך במרחקנים שונים במהלך‬
‫פעילות( לדוגמה‪ ,‬בכל ‪ 5‬קילומטרים‪).‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫ >הקפות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר במתג ההחלפה ‪ Auto Lap‬כדי להפעיל את התכונה ‪Auto‬‬
‫‪.Lap‬‬
‫לסימון‬
‫• בחר במתג ההחלפה מקש הקפה כדי להשתמש ב‪-‬‬
‫הקפה במהלך הפעילות‪.‬‬
‫עצה‪ :‬תוכל לבחור ב‪ -‬ולהזין מרחק מותאם אישית‪ ,‬אם הפעלת את‬
‫התכונה ‪.Auto Lap‬‬
‫בכל פעם שאתה משלים הקפה‪ ,‬הודעה מופיעה עם שעת ההקפה‪ .‬אם‬
‫הפעלת רטט בהתקן‪ ,‬הוא גם ירטוט (הגדרות מערכת‪ ,‬עמוד ‪.)8‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬תוכל להתאים אישית את מסכי הנתונים כדי להציג נתוני‬
‫הקפות נוספים (התאמה אישית של מסכי הנתונים‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫שימוש ב‪Auto Pause -‬‬
‫®‬
‫תוכל להשתמש ב‪ Auto Pause -‬כדי להשהות את הטיימר באופן‬
‫אוטומטי כשאתה מפסיק לזוז‪ ,‬או כשהקצב או המהירות יורדים מתחת‬
‫לערך מוגדר‪-‬מראש‪ .‬תכונה זו שימושית אם הפעילות שלך כוללת רמזורים‬
‫אדומים או מקומות אחרים שעליך להאט או לעצור בהם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן מפסיק לתעד את ההיסטוריה בעת עצירה או השהיה של‬
‫שעון העצר‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫ >‪.Auto Pause‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר סף עצירה כדי להשהות את הטיימר באופן אוטומטי כשאתה‬
‫מפסיק לזוז‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫• בחר קצב כדי להשהות את הטיימר באופן אוטומטי כשהקצב שלך‬
‫יורד מתחת לערך מוגדר‪-‬מראש‪.‬‬
‫• בחר מהירות כדי להשהות את הטיימר באופן אוטומטי שהמהירות‬
‫שלך יורדת מתחת לערך מוגדר‪-‬מראש‪.‬‬
‫שימוש בגלילה אוטומטית‬
‫תוכל להשתמש בתכונת הגלילה האוטומטית כדי לעבור בין כל מסכי‬
‫הנתונים של ההדרכה באופן אוטומטי בזמן שהטיימר פועל‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫ >גלילה אוטומטית‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר מהירות תצוגה‪.‬‬
‫הגדרות רקע‬
‫הגדרות הרקע קובעות את צבע הרקע לשחור או לבן‪.‬‬
‫ >רקע‪.‬‬
‫בחר במקש הפעולה‪ ,‬בחר פעילות ובחר‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫הגדרות ‪Bluetooth‬‬
‫בחר במקש הפעולה ובחר הגדרות >‪.Bluetooth‬‬
‫מצב‪ :‬מציג את מצב החיבור הנוכחי אל ‪ Bluetooth‬ומאפשר להפעיל או‬
‫להשבית את הטכנולוגיה האלחוטית של ‪( Bluetooth‬השבתת‬
‫טכנולוגיית ‪ ,Bluetooth‬עמוד ‪.)5‬‬
‫התראות חכמות‪ :‬ההתקן מפעיל ומשבית הודעות חכמות באופן אוטומטי‬
‫על סמך הבחירות שלך (הפעלת הודעות ‪ ,Bluetooth‬עמוד ‪.)5‬‬
‫התאם התקן נייד‪ :‬חיבור ההתקן שלך להתקן נייד תואם המצויד‬
‫בטכנולוגיה אלחוטית חכמה של ‪.Bluetooth‬‬
‫עצור את ‪ :LiveTrack‬מאפשר לך לעצור את ההפעלה של ‪ LiveTrack‬תוך‬
‫כדי פעולה‪.‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫בחר במקש הפעולה ובחר הגדרות >מערכת‪.‬‬
‫שפה‪ :‬הגדרת השפה של ממשק ההתקן‪.‬‬
‫שעון‪ :‬הגדרת הזמן‪ ,‬התבנית‪ ,‬העדפות הצבע ופרצוף השעון (הגדרות זמן‪,‬‬
‫עמוד ‪.)8‬‬
‫תאורה אחורית‪ :‬הגדרת מצב התאורה האחורית ומשך הזמן לפני כיבוי‬
‫התאורה האחורית (הגדרות תאורה אחורית‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫רטט‪ :‬הפעלה או השבתה של רטט‪.‬‬
‫יחידות‪ :‬הגדרת יחידות המידה המשמשות להצגת נתונים (שינוי יחידות‬
‫המידה‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫מצב ‪ :USB‬הגדרת ההתקן כך שישתמש במצב אחסון או במצב ‪Garmin‬‬
‫בעת חיבור למחשב‪.‬‬
‫שחזור ברירות מחדל‪ :‬מאפשר לשחזר את כל ההגדרות של ההתקן לערכי‬
‫ברירת המחדל של היצרן (שחזור כל הגדרות ברירת המחדל‪,‬‬
‫עמוד ‪.)10‬‬
‫עדכון תוכנה‪ :‬מאפשר לבדוק אם קיימים עדכוני תוכנה‪.‬‬
‫אודות‪ :‬הצגת מזהה היחידה‪ ,‬גרסת התוכנה‪ ,‬גרסת ה‪ GPS-‬ומידע על‬
‫התוכנה‪.‬‬
‫הגדרות זמן‬
‫בחר במקש הפעולה ובחר הגדרות >מערכת >שעון‪.‬‬
‫תבנית שעה‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת השעה בתבנית של ‪ 12‬שעות או ‪24‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫הגדרת זמן מקומי‪ :‬מאפשר להגדיר את הזמן באופן ידני או אוטומטי על‬
‫סמך ההתקן הנייד המותאם‪.‬‬
‫רקע‪ :‬הגדרת צבע הרקע לשחור או לבן‪.‬‬
‫צבע הדגשה‪ :‬הגדרת צבע ההדגשה של השעון‪.‬‬
‫הגדרת הזמן באופן ידני‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬הזמן מוגדר באופן אוטומטי כאשר התקן ‪vívoactive‬‬
‫מותאם להתקן נייד‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות >מערכת >שעון >הגדרת זמן מקומי >ידני‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫‪ 3‬בחר שעה‪ ,‬והזן את השעה ביום‪.‬‬
‫הגדרת התראה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫בחר הגדרות >התראה‪.‬‬
‫בחר במתג ההחלפה כדי להפעיל את ההתראה‪.‬‬
‫בחר והזן זמן‪.‬‬
‫הגדרות תאורה אחורית‬
‫בחר במקש הפעולה ובחר הגדרות >מערכת >תאורה אחורית‪.‬‬
‫מצב‪ :‬הגדרת התאורה האחורית להפעלה ידנית‪ ,‬למקשים והתראות או‬
‫להודעות‪.‬‬
‫זמן קצוב‪ :‬הגדרת משך הזמן שצריך לחלוף לפני כיבוי התאורה האחורית‪.‬‬
‫שינוי יחידות המידה‬
‫תוכל להתאים אישית את יחידות המידה למרחק‪ ,‬קצב ומהירות‪ ,‬רום‪,‬‬
‫משקל‪ ,‬גובה וטמפרטורה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות >מערכת >יחידות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר סוג מידה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר יחידת מידה‪.‬‬
‫סוללות הניתנות להחלפה על‪-‬ידי המשתמש‬
‫אזהרה‬
‫אל תשתמש בשום חפץ חד להוצאת הסוללות‪.‬‬
‫יש להרחיק את הסוללה מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫לעולם אל תכניס את הסוללות לפה‪ .‬במקרה של בליעת סוללה‪ ,‬פנה‬
‫לרופא או למרכז קרוב שבו ניתן לקבל טיפול במקרי הרעלה‪.‬‬
‫סוללות כפתור הניתנות להחלפה עשויות להכיל חומצות פרקוליות‪ .‬ייתכן‬
‫שיידרש טיפול מיוחד‪ .‬ראה ‪www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste‬‬
‫‪./perchlorate‬‬
‫זהירות‬
‫פנה לאגף פינוי פסולת באזורך כדי למחזר את הסוללות כראוי‪.‬‬
‫החלפת הסוללה של חיישן הדופק‬
‫‪ 1‬השתמש במברג פיליפס קטן כדי להסיר את ארבעת הברגים שבחזית‬
‫המודול‪.‬‬
‫‪ 2‬הסר את המכסה והסוללה‪.‬‬
‫שינוי הגדרת לוויין‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬ההתקן משתמש ב‪ GPS-‬כדי לאתר לוויינים‪ .‬כדי לשפר‬
‫את הביצועים בסביבות קשות ולהאיץ את המיקום של ה‪ ,GPS-‬תוכל‬
‫להפעיל ‪ GPS‬ו‪ .GLONASS-‬השימוש ב‪ GPS-‬ו‪ GLONASS-‬יכול לקצר‬
‫את חיי הסוללה‪ ,‬יותר מאשר שימוש ב‪ GPS-‬בלבד‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות >חיישנים >‪.GPS‬‬
‫‪ 3‬בחר במתג ההחלפה כדי להפעיל ‪.GPS‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו משתמש ב‪ ,GPS-‬אלא אם אתה מקליט פעילות‬
‫בחוץ‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר במתג ההחלפה כדי להפעיל ‪.GLONASS‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫‪vívoactive‬מפרטים‬
‫סוג סוללה‬
‫אורך חיי הסוללה‬
‫עד ‪ 3‬שבועות במצב שעון‬
‫עד ‪ 10‬שעות במצב ‪GPS‬‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה‬
‫מ‪ -20º-‬ל‪ (60ºC-‬מ‪ -4º-‬ל‪)140ºF-‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה‬
‫מ‪ 0º-‬ל‪ (45ºC-‬מ‪ 32º-‬ל‪)113ºF-‬‬
‫פרוטוקול‪/‬תדר רדיו‬
‫פרוטוקול תקשורת אלחוטית ‪+2.4 GHz ANT‬‬
‫‪ Bluetooth‬טכנולוגיה אלחוטית חכמה‬
‫דירוג מים‬
‫שחייה‪*ATM 5 ,‬‬
‫*לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/waterrating‬‬
‫מפרטים של חיישן הדופק‬
‫סוג סוללה‬
‫סוללת ‪ CR2032‬הניתנת להחלפה על‪-‬ידי המשתמש‪3 ,‬‬
‫וולט‬
‫אורך חיי הסוללה‬
‫עד ‪ 4.5‬שנים בהפעלה של שעה ביום‬
‫עמידות במים‬
‫‪*ATM 3‬‬
‫הערה‪ :‬מוצר זה אינו משדר נתוני דופק בעת שחייה‪.‬‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה מ‪ -5°-‬עד ‪( 50°C‬מ‪ 23°-‬עד ‪)122°F‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫אם ההתקן שברשותך למחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים‪,‬‬
‫עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים‪ .‬אם‬
‫ההתקן שברשותך למחובר למחשב ‪ Windows‬כהתקן נייד‪ ,‬אין צורך‬
‫להסירו באופן בטוח‪.‬‬
‫‪ 1‬בצע פעולה‪:‬‬
‫• עבור מחשבי ‪ ,Windows‬בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח'‬
‫במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך‪.‬‬
‫• במחשבי ‪ Mac‬גרור את סמל אמצעי האחסון לאשפה‪.‬‬
‫‪ 2‬נתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫מחיקת קבצים‬
‫הודעה‬
‫אם אינך יודע מהי מטרת הקובץ‪ ,‬אל תמחק אותו‪ .‬זיכרון ההתקן מכיל‬
‫קובצי מערכת חשובים שאין למחוק‪.‬‬
‫‪ 1‬פתח את הכונן או את אמצעי האחסון ‪.Garmin‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬פתח תיקייה או אמצעי אחסון‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר קובץ‪.‬‬
‫‪ 4‬הקש על מחק במקלדת‪.‬‬
‫פרוטוקול תקשורת אלחוטית ‪+2.4 GHz ANT‬‬
‫*ההתקן יעמוד בלחץ שווה ערך לשהות בעומק ‪ 30‬מטרים‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/waterrating‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫ניהול נתונים‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו תואם ל‪ Windows -‬בגרסאות ‪ ,Me ,98 ,95‬ל‪-‬‬
‫‪ Windows NT‬ול‪ Mac OS 10.3 -‬וגרסאות קודמות יותר‪.‬‬
‫ניתוק כבל ה‪USB-‬‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון פולימר נטענת מובנית‬
‫פרוטוקול‪/‬תדר רדיו‬
‫‪ 3‬חכה ‪ 30‬שניות‪.‬‬
‫‪ 4‬הכנס את הסוללה החדשה כשהקוטב החיובי פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אל תגרום נזק לאטם הטבעתי ואל תאבד אותו‪.‬‬
‫‪ 5‬החזר את המכסה האחורי ואת ארבעת הברגים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אל תהדק חזק מדי את הברגים‪.‬‬
‫לאחר החלפת הסוללה של חיישן הדופק‪ ,‬ייתכן שתצטרך להתאים מחדש‬
‫את חיישן הדופק להתקן‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫איפוס ההתקן‬
‫אם ההתקן מפסיק להגיב‪ ,‬ייתכן שעליך לאפס אותו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬איפוס ההתקן עלול למחוק את הנתונים או ההגדרות שלך‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 1‬לחץ על למשך ‪ 15‬שניות‪.‬‬
‫ההתקן ייכבה‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ על למשך שנייה כדי להפעיל את ההתקן‪.‬‬
‫שחזור כל הגדרות ברירת המחדל‬
‫הערה‪ :‬פעולה זו מוחקת את כל המידע שהוזן על‪-‬ידי המשתמש ואת‬
‫היסטוריית הפעילות‪.‬‬
‫תוכל לאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את מקש הפעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות >מערכת >שחזור ברירות מחדל >כן‪.‬‬
‫השגת אותות לוויין‬
‫ייתכן שלהתקן יידרש קו ראייה ישיר לשמיים‪ ,‬ללא מכשולים‪ ,‬לקבלת‬
‫אותות לוויין‪.‬‬
‫‪ 1‬צא לשטח פתוח‪.‬‬
‫הפנה את חזית ההתקן כלפי השמיים‪.‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך ‪ 30-60‬שניות‪.‬‬
‫הארכת חיי הסוללה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫קצר את הזמן הקצוב לתאורה האחורית (הגדרות תאורה אחורית‪,‬‬
‫עמוד ‪.)9‬‬
‫השתמש במצב ‪ GPS‬במקום במצב ‪ GLONASS‬עבור הפעילות שלך‬
‫(שינוי הגדרת לוויין‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫השתמש בפרצוף שעון ‪ Connect IQ‬שאינו מתעדכן בכל כמה שניות‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬השתמש בפרצוף שעון ללא יד שנייה (הורדת תכונות של‬
‫‪ ,Connect IQ‬עמוד ‪.)2‬‬
‫בהגדרות של מרכז ההודעות בטלפון החכם‪ ,‬הגבל את מספר ההודעות‬
‫המוצגות (ניהול התראות‪ ,‬עמוד ‪.)5‬‬
‫תמיכה ועדכונים‬
‫‪) Garmin Express™ (www.garmin.com/express‬מספק גישה קלה‬
‫לשירותים אלו עבור התקני ‪.Garmin‬‬
‫• רישום מוצר‬
‫• מדריכי מוצר‬
‫• עדכוני תוכנה‬
‫• מתבצעת העלאה של הנתונים אל ‪Garmin Connect‬‬
‫הגדרת ‪Garmin Express‬‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪ 2‬עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/express‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫עדכון תוכנה‬
‫כאשר קיים עדכון תוכנה זמין‪ ,‬ההתקן שלך מוריד את העדכון באופן‬
‫אוטומטי בזמן סנכרון ההתקן עם חשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫נספח‬
‫טיפול בהתקן‬
‫הודעה‬
‫טפל בהתקן בעדינות ומנע זעזועים כדי להאריך את חיי המוצר‪.‬‬
‫הימנע מללחוץ על המקשים מתחת למים‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי ההתקן‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע‪ ,‬שכן‬
‫הדבר עלול לגרום לנזק‪.‬‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים‪ ,‬בחומרים מסיסים ובחומרים דוחי‬
‫חרקים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי‪.‬‬
‫שטוף את ההתקן ביסודיות במים מתוקים לאחר חשיפה לכלור‪ ,‬למים‬
‫מלוחים‪ ,‬לקרם הגנה‪ ,‬למוצרים קוסמטיים‪ ,‬לאלכוהול או לחומרים כימיים‬
‫חריפים אחרים‪ .‬חשיפה ממושכת לחומרים אלו עלולה לפגוע במעטפת‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות‬
‫קיצוניות לאורך זמן‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫ניקוי ההתקן‬
‫הודעה‬
‫אפילו כמות קטנה של זעה או לחות עלולה לגרום לחלודה ברכיבים‬
‫החשמליים כאשר ההתקן מחובר למטען‪ .‬חלודה עלולה למנוע יכולת‬
‫טעינה והעברת נתונים‪.‬‬
‫‪ 1‬נגב את ההתקן במטלית ועליה כמות קטנה של חומר ניקוי עדין‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן לייבוש‪.‬‬
‫לאחר הניקוי‪ ,‬המתן עד שההתקן יתייבש לגמרי‪.‬‬
‫עצה‪ :‬למידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/fitandcare‬‬
‫טיפול בחיישן הדופק‬
‫הודעה‬
‫יש לשחרר ולהסיר את היחידה לפני שטיפת הרצועה‪.‬‬
‫הצטברות של זיעה ומלח על הרצועה עלולה לפגום ביכולת של חיישן‬
‫הדופק לדווח על הנתונים באופן מדויק‪.‬‬
‫• בקר בכתובת ‪ www.garmin.com/HRMcare‬לקבלת הוראות ניקוי‬
‫מפורטות‪.‬‬
‫• שטוף את הרצועה במים אחרי כל שימוש‪.‬‬
‫• כבס את הרצועה במכונה פעם בשבעה שימושים‪.‬‬
‫• אל תייבש את הרצועה במייבש כביסה‪.‬‬
‫• תלה את הרצועה או הנח אותה על משטח לייבוש‪.‬‬
‫• כדי להאריך את חיי חיישן הדופק שלך‪ ,‬נתק את המודול כשאינו‬
‫בשימוש‪.‬‬
‫שדות נתונים‬
‫חלק משדות הנתונים מחייבים אביזרים של ‪ +ANT‬כדי שניתן יהיה להציג‬
‫נתונים‪.‬‬
‫‪ %‬דופק‪ :‬אחוז עתודת דופק( דופק מרבי פחות דופק במנוחה‪).‬‬
‫‪ %‬דופק בהקפה‪ :‬האחוז הממוצע של עתודת הדופק( דופק מרבי פחות‬
‫דופק במנוחה )עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫‪ %‬דופק בהקפה‪ :‬האחוז הממוצע של דופק מרבי עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫‪ %‬דופק ממוצע‪ :‬האחוז הממוצע של עתודת הדופק( דופק מרבי פחות‬
‫דופק במנוחה )עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫‪ %‬דופק מרבי‪ :‬אחוז הדופק המרבי‪.‬‬
‫‪ %‬דופק מרבי ממוצע‪ :‬האחוז הממוצע של דופק מרבי עבור הפעילות‬
‫הנוכחית‪.‬‬
‫‪ 24‬שעות מינ'‪ :‬הטמפרטורה המינימלית שתועדה ב‪ 24-‬השעות האחרונות‪.‬‬
‫‪ 24‬שעות מקס'‪ :‬הטמפרטורה המרבית שתועדה ב‪ 24-‬השעות האחרונות‪.‬‬
‫‪ SWOLF‬במרווח‪ :‬ציון ה‪ swolf-‬הממוצע עבור המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫‪ SWOLF‬בריכה אחר'‪ :‬ציון ה‪ swolf-‬עבור הבריכה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫אזור דופק‪ :‬הטווח הנוכחי של הדופק( ‪ 1‬עד ‪). 5‬טווחי ברירת המחדל‬
‫בפרופיל המשתמש והדופק המרבי( ‪ 220‬פחות הגיל שלך‪).‬‬
‫בריכות‪ :‬מספר הבריכות שהושלמו במהלך הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫גובה‪ :‬הגובה של המיקום הנוכחי שלך מעל או מתחת לפני הים‪.‬‬
‫דופק‪ :‬הדופק שלך בפעימות לשנייה( ‪). bpm‬ההתקן חייב להיות מחובר‬
‫לחיישן דופק תואם‪.‬‬
‫דופק בהקפה‪ :‬הדופק הממוצע עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫דופק ממוצע‪ :‬הדופק הממוצע עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫הקפה אחרונה‪ :‬משך הזמן בשעון העצר עבור ההקפה האחרונה‬
‫שהושלמה‪.‬‬
‫הקפות‪ :‬מספר ההקפות שהושלמו עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫זמן הקפה‪ :‬משך הזמן בשעון העצר עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫זמן הקפה ממוצע‪ :‬משך ההקפה הממוצע עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫זמן מרווח‪ :‬משך הזמן בשעון העצר עבור המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫זמן שעבר‪ :‬סך כל הזמן שתועד‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם אתה מתחיל את הטיימר ורץ‬
‫במשך ‪ 10‬דקות‪ ,‬לאחר מכן עוצר את הטיימר למשך ‪ 5‬דקות ואז‬
‫מתחיל שוב את הטיימר ורץ במשך ‪ 20‬דקות‪ ,‬סך כל הזמן שיתועד‬
‫יהיה ‪ 35‬דקות‪.‬‬
‫נספח‬
‫זריחה‪ :‬שעת זריחת השמש על סמך מיקום ה‪.GPS-‬‬
‫טמפרטורה‪ :‬הטמפרטורה באוויר‪ .‬חום הגוף שלך משפיע על חיישן‬
‫הטמפרטורה‪.‬‬
‫כיוון‪ :‬הכיוון שאליו אתה פונה‪.‬‬
‫מהירות‪ :‬מהירות ההליכה הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות אנכית‪ :‬עלייה או ירידה בקצב לאורך זמן‪.‬‬
‫מהירות אנכית ממוצעת ב‪ 30-‬שניות‪ :‬מהירות אנכית ממוצעת ב‪ 30-‬שניות‬
‫של תנועה‪.‬‬
‫מהירות בהקפה‪ :‬המהירות הממוצעת עבור ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫מהירות הקפה‪ :‬המהירות הממוצעת עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות ממוצעת‪ :‬המהירות הממוצעת עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות מרבית‪ :‬המהירות המרבית עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫ממוצע ‪ :SWOLF‬ציון ה‪ swolf-‬הממוצע עבור הפעילות הנוכחית‪ .‬ציון‬
‫ה‪ swolf-‬שלך הוא סיכום הזמן של בריכה אחת ועוד מספר התנועות‬
‫שבוצעו באותה בריכה (מילון מונחים בשחייה‪ ,‬עמוד ‪.)3‬‬
‫ממוצע תנועות‪/‬בריכה‪ :‬מספר התנועות הממוצע של בריכה במהלך‬
‫הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫ממוצע תנועות לדקה‪ :‬אופניים‪ .‬ממוצע סיבובי גלגל עבור הפעילות‬
‫הנוכחית‪.‬‬
‫ממוצע תנועות לדקה‪ :‬ריצה‪ .‬ממוצע סיבובי גלגל עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מרחק‪ :‬המרחק שעבר עבור המסלול הנוכחי או הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מרחק בהקפה אחרונה‪ :‬המרחק שעבר עבור ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫מרחק הקפה‪ :‬המרחק שעבר עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫מרחקי המרווח‪ :‬מספר הבריכות שהושלמו במהלך המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫מרחק מרווח‪ :‬המרחק שעבר עבור המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫קלוריות‪ :‬כמות סך כל הקלוריות שנשרפו‪.‬‬
‫קצב‪ :‬הקצב הנוכחי‪.‬‬
‫קצב בריכה אחרונה‪ :‬הקצב הממוצע עבור הבריכה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫קצב הקפה‪ :‬הקצב הממוצע עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫קצב הקפה אחרונה‪ :‬הקצב הממוצע עבור ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫קצב ממוצע‪ :‬הקצב הממוצע עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫קצב מרווח‪ :‬הקצב הממוצע עבור המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫קצב תנועות בבריכה האחרונה‪ :‬מספר התנועות הממוצע בדקה( ‪)spm‬‬
‫במהלך הבריכה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫קצב תנועות במרווח‪ :‬מספר התנועות הממוצע בדקה( ‪) spm‬במהלך‬
‫המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫קצב תנועות ממוצע‪ :‬מספר התנועות הממוצע בדקה( ‪) spm‬במהלך‬
‫הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫שעה ביום‪ :‬השעה ביום על סמך המיקום הנוכחי שלך והגדרות הזמן‬
‫(תבנית‪ ,‬אזור זמן‪ ,‬שעון קיץ‪).‬‬
‫שעון עצר‪ :‬משך הזמן בשעון העצר עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫שקיעה‪ :‬שעת שקיעת השמש על סמך מיקום ה‪.GPS-‬‬
‫תנ' דק' בהקפה‪ :‬אופניים‪ .‬ממוצע סיבובי גלגל עבור ההקפה האחרונה‬
‫שהושלמה‪.‬‬
‫תנועות בבריכה האחרונה‪ :‬מספר התנועות הכולל עבור הבריכה האחרונה‬
‫שהושלמה‪.‬‬
‫תנועות במרווח‪/‬בריכה‪ :‬מספר התנועות הממוצע של בריכה במהלך‬
‫המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫תנועות לד' הקפה אח'‪ :‬ריצה‪ .‬ממוצע סיבובי גלגל עבור ההקפה האחרונה‬
‫שהושלמה‪.‬‬
‫תנועות לדקה‪ :‬אופניים‪ .‬מספר הסיבובים של זרוע הדיווש‪ .‬ההתקן חייב‬
‫להיות מחובר לאביזר סל"ד כדי להציג נתונים אלו‪.‬‬
‫תנועות לדקה‪ :‬ריצה‪ .‬הצעדים בדקה( ימין ושמאל‪).‬‬
‫תנועות לדקה‪ :‬אופניים‪ .‬ממוצע סיבובי גלגל עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫תנועות לדקה בהקפה‪ :‬ריצה‪ .‬ממוצע סיבובי גלגל עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫נספח‬
‫חישובי אזור דופק‬
‫אזור ‪ %‬הדופק‬
‫המרבי‬
‫‪1‬‬
‫‪–50%‬‬
‫‪60%‬‬
‫מאמץ מורגש‬
‫תועלת‬
‫רגוע‪ ,‬קצב קליל‪ ,‬נשימה מהירה אימון אירובי ברמה‬
‫למתחילים‪ ,‬מאמץ קל‬
‫‪2‬‬
‫‪–60%‬‬
‫‪70%‬‬
‫קצב נוח‪ ,‬נשימה קצת יותר‬
‫כבדה‪ ,‬אפשר לנהל שיחה‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי בסיסי‪,‬‬
‫קצב התאוששות טוב‬
‫‪3‬‬
‫‪–70%‬‬
‫‪80%‬‬
‫קצב מתון‪ ,‬קשה יותר לנהל‬
‫שיחה‬
‫יכולת אירובית משופרת‪,‬‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי‬
‫אופטימלי‬
‫‪4‬‬
‫‪–80%‬‬
‫‪90%‬‬
‫קצב מהיר ומעט לא נוח‪ ,‬נשימה יכולת אנאירובית משופרת‪,‬‬
‫מהירות משופרת‬
‫מאומצת‬
‫‪5‬‬
‫‪–90%‬‬
‫‪100%‬‬
‫קצב ריצה מתפרצת‪ ,‬לא ניתן‬
‫לשמור על הקצב לאורך זמן‪,‬‬
‫מאמץ נשימתי רב‬
‫סיבולת אנאירובית ושרירית‪,‬‬
‫כוח מוגבר‬
‫גודל גלגל והיקף‬
‫גודל הגלגל מסומן משני צידי הצמיג‪ .‬הרשימה הבאה חלקית בלבד‪ .‬תוכל‬
‫להשתמש גם באחד מהמחשבונים הזמינים באינטרנט‪.‬‬
‫גודל הגלגל‬
‫‪( L‬מ"מ)‬
‫‪1.75 × 12‬‬
‫‪935‬‬
‫‪1.5 × 14‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪1.75 × 14‬‬
‫‪1055‬‬
‫‪1.5 × 16‬‬
‫‪1185‬‬
‫‪1.75 × 16‬‬
‫‪1195‬‬
‫‪1.5 × 18‬‬
‫‪1340‬‬
‫‪1.75 × 18‬‬
‫‪1350‬‬
‫‪1.75 × 20‬‬
‫‪1515‬‬
‫‪1-3/8 × 20‬‬
‫‪1615‬‬
‫‪1-3/8 × 22‬‬
‫‪1770‬‬
‫‪1-1/2 × 22‬‬
‫‪1785‬‬
‫‪1 × 24‬‬
‫‪1753‬‬
‫‪ 3/4 × 24‬צינורי‬
‫‪1785‬‬
‫‪1-1/8 × 24‬‬
‫‪1795‬‬
‫‪1-1/4 × 24‬‬
‫‪1905‬‬
‫‪1.75 × 24‬‬
‫‪1890‬‬
‫‪2.00 × 24‬‬
‫‪1925‬‬
‫‪2.125 × 24‬‬
‫‪1965‬‬
‫‪7/8 × 26‬‬
‫‪1920‬‬
‫‪)59(1 × 26‬‬
‫‪1913‬‬
‫‪)65(1 × 26‬‬
‫‪1952‬‬
‫‪1.25 × 26‬‬
‫‪1953‬‬
‫‪1-1/8 × 26‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1-3/8 × 26‬‬
‫‪2068‬‬
‫‪1-1/2 × 26‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪1.40 × 26‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪1.50 × 26‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪1.75 × 26‬‬
‫‪2023‬‬
‫‪1.95 × 26‬‬
‫‪2050‬‬
‫‪2.00 × 26‬‬
‫‪2055‬‬
‫‪2.10 × 26‬‬
‫‪2068‬‬
‫‪2.125 × 26‬‬
‫‪2070‬‬
‫‪2.35 × 26‬‬
‫‪2083‬‬
‫‪3.00 × 26‬‬
‫‪2170‬‬
‫‪1 × 27‬‬
‫‪2145‬‬
‫‪1-1/8 × 27‬‬
‫‪2155‬‬
‫‪1-1/4 × 27‬‬
‫‪2161‬‬
‫‪1-3/8 × 27‬‬
‫‪2169‬‬
‫‪35A × 650‬‬
‫‪2090‬‬
‫‪38A × 650‬‬
‫‪2125‬‬
‫‪11‬‬
‫גודל הגלגל‬
‫‪) L‬מ"מ(‬
‫‪38B × 650‬‬
‫‪2105‬‬
‫‪18C × 700‬‬
‫‪2070‬‬
‫‪19C × 700‬‬
‫‪2080‬‬
‫‪20C × 700‬‬
‫‪2086‬‬
‫‪23C × 700‬‬
‫‪2096‬‬
‫‪25C × 700‬‬
‫‪2105‬‬
‫‪28C × 700‬‬
‫‪2136‬‬
‫‪30C × 700‬‬
‫‪2170‬‬
‫‪32C × 700‬‬
‫‪2155‬‬
‫‪ 700C‬צינורי‬
‫‪2130‬‬
‫‪35C × 700‬‬
‫‪2168‬‬
‫‪38C × 700‬‬
‫‪2180‬‬
‫‪40C × 700‬‬
‫‪2200‬‬
‫הגדרות סמלים‬
‫ייתכן שסמלים אלה יופיעו בהתקן אן בתוויות האביזרים‪.‬‬
‫סמל השלכה ומיחזור של ‪ .WEEE‬הסמל ‪ WEEE‬מצורף למוצר בהתאם‬
‫להנחיית ‪ EU‬מספר ‪ 2012/19/EU‬ב‪Waste Electrical and Electronic-‬‬
‫‪). WEEE( Equipment‬הדבר מיועד למנוע השלכה לא נכונה של מוצר זה‬
‫וכדי לקדם שימוש חוזר ומיחזור‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫נספח‬
‫אינדקס‬
‫‪A‬‬
‫‪8 Auto Lap‬‬
‫‪8 Auto Pause‬‬
‫‪C‬‬
‫‪2 ,1 Connect IQ‬‬
‫‪D‬‬
‫‪4 dogleg‬‬
‫‪G‬‬
‫‪5 ,2 ,1 Garmin Connect‬‬
‫אחסון נתונים ‪6‬‬
‫‪10 Garmin Express‬‬
‫מעדכן תוכנה ‪10‬‬
‫רישום ההתקן ‪10‬‬
‫‪9 GLONASS‬‬
‫‪9 ,1 GPS‬‬
‫אות ‪10‬‬
‫‪L‬‬
‫‪4 layup‬‬
‫‪S‬‬
‫‪software license agreement‬‬
‫‪T‬‬
‫‪7 tempe‬‬
‫‪U‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪ ,‬ניתוק ‪9‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ VIRB‬מרוחק ‪2‬‬
‫א‬
‫אביזרים ‪6‬‬
‫אופניים ‪3‬‬
‫אותות לוויין ‪10 ,1‬‬
‫אחסון נתונים ‪5‬‬
‫אימון ‪8 ,5‬‬
‫דפים ‪3‬‬
‫אימון במקום סגור ‪4‬‬
‫איפוס ההתקן ‪9‬‬
‫ב‬
‫בריכות ‪3‬‬
‫ג‬
‫גדלי גלגלים ‪11 ,7‬‬
‫גודל בריכה‬
‫הגדרה ‪3‬‬
‫מותאם אישית ‪3‬‬
‫גלילה אוטומטית ‪8‬‬
‫ד‬
‫דופק ‪1‬‬
‫אזורים ‪11 ,6‬‬
‫חיישן ‪10 ,9 ,6‬‬
‫ה‬
‫הגדרות ‪10–7‬‬
‫הגדרות מערכת ‪8‬‬
‫הודעות ‪5‬‬
‫החלפת הסוללה ‪9‬‬
‫היסטוריה ‪5 ,3‬‬
‫שליחה למחשב ‪6 ,5‬‬
‫העברת‬
‫אחסון ‪6‬‬
‫נתונים ‪6‬‬
‫‪ ,‬נתונים ‪5‬‬
‫העלאת‬
‫העלאת נתונים ‪5‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪8 ,7‬‬
‫התקן נעל ‪7 ,1‬‬
‫התראות ‪9–7 ,5‬‬
‫דופק ‪7‬‬
‫זמן ‪7‬‬
‫מרחק ‪7‬‬
‫סיבובי גלגל ‪7‬‬
‫אינדקס‬
‫ו‬
‫רישום מוצר ‪10‬‬
‫ווידג'טים ‪2‬‬
‫ש‬
‫ז‬
‫זמן ‪8‬‬
‫הגדרות ‪8‬‬
‫ח‬
‫חיישני ‪6 +ANT‬‬
‫חיישני אופניים ‪7‬‬
‫חיישני מהירות וסיבובי גלגל ‪7‬‬
‫חיישני מהירות ותנועות לדקה ‪1‬‬
‫ט‬
‫טכנולוגיית ‪8 ,5 ,4 Bluetooth‬‬
‫טלפון חכם ‪2‬‬
‫יישומים ‪5 ,3‬‬
‫שיוך ‪1‬‬
‫טמפרטורה ‪7‬‬
‫טעינה ‪1‬‬
‫שדות נתונים ‪10 ,7 ,3–1‬‬
‫שחייה ‪3‬‬
‫שיוך‬
‫חיישני ‪6 +ANT‬‬
‫טלפון חכם ‪1‬‬
‫‪ ,‬חיישני ‪6‬‬
‫שיוך ‪+ANT‬‬
‫שמירת פעילויות ‪3‬‬
‫שעון ‪9 ,8‬‬
‫שעון עצר ‪3‬‬
‫ת‬
‫תאורה אחורית ‪9 ,1‬‬
‫‪ ,‬עדכון ‪10‬‬
‫תוכנה‬
‫תחומים ‪ ,‬דופק ‪6‬‬
‫תנועות ‪3‬‬
‫תפריט ‪1‬‬
‫י‬
‫יחידות מידה ‪9‬‬
‫יישומים ‪5 ,2‬‬
‫טלפון חכם ‪3 ,1‬‬
‫כ‬
‫כרטיס ניקוד ‪4‬‬
‫מ‬
‫מד‪-‬רוחק ‪4‬‬
‫מדידת חבטה ‪4‬‬
‫‪ ,‬כל נתוני המשתמש ‪9‬‬
‫מחיקה‬
‫מסך ‪9‬‬
‫נעילת ‪1‬‬
‫מסך מגע ‪1‬‬
‫מסלולים‬
‫בחירת ‪4‬‬
‫הפעלה ‪4‬‬
‫מעקב אחר פעילות ‪2‬‬
‫מפרטים ‪9‬‬
‫מצב צפייה ‪10 ,1‬‬
‫מצב שינה ‪2‬‬
‫מקשים ‪10 ,1‬‬
‫מרווחי הליכה ‪8‬‬
‫מרווחים ‪3‬‬
‫נ‬
‫ניווט ‪3‬‬
‫עצירה ‪3‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪10‬‬
‫‪ ,‬מחיקה ‪9‬‬
‫נתוני משתמש‬
‫נתונים‬
‫אחסון ‪5‬‬
‫העברה ‪5‬‬
‫ס‬
‫סוללה‬
‫החלפה ‪9‬‬
‫טעינה ‪1‬‬
‫ניצול מרבי ‪10 ,5‬‬
‫סיבובי גלגל ‪ ,‬חיישנים ‪7‬‬
‫סמלים ‪1‬‬
‫ע‬
‫עדכונים‬
‫‪ ,‬תוכנה ‪10‬‬
‫פ‬
‫פעילויות ‪3‬‬
‫התחלה ‪1‬‬
‫שמירה ‪2‬‬
‫פרופיל משתמש ‪7‬‬
‫פרופילים ‪3‬‬
‫משתמש ‪7‬‬
‫פרצופי שעון ‪7 ,2‬‬
‫פתרון בעיות ‪9 ,6‬‬
‫צ‬
‫ציון ‪3 swolf‬‬
‫ר‬
‫רישום ההתקן ‪10‬‬
‫‪13‬‬
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
2016 ‫א ו ק ט ו ב ר‬
190-01749-05_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising