Garmin | tactix® | User manual | Garmin tactix® Brugervejledning

Garmin tactix® Brugervejledning
tactix
™
Brugervejledning
September 2013
190-01652-36_0A
Trykt i Taiwan
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin®, Garmin logoet og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.‍ ANT‍+™,
BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, GSC™, HomePort™, tactix™ og tempe™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber.‍ Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc.‍, og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.‍ Mac® er et registreret varemærke
tilhørende Apple Computer, Inc.‍ Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.‍ Rettighederne til øvrige
varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.‍ Dette produkt er ANT‍+ certificeret.‍ Besøg www.thisisant.com/‍directory, hvis du vil have en liste over
kompatible produkter og applikationer.‍
Indholdsfortegnelse
Introduktion.................................................................... 1
Sådan kommer du i gang ........................................................... 1
Opladning af enheden ........................................................... 1
Taster .................................................................................... 1
Sensorer .................................................................................... 1
Visning af sensordata ............................................................ 1
Sådan aktiveres en sensortilstand ........................................ 2
Modtagelse af satellitsignaler og registrering af et spor ............. 2
Sådan stopper du GPS'en ..................................................... 2
Sende et spor til BaseCamp™ ................................................... 2
Profiler ........................................................................................ 2
Ændring af profiler ................................................................. 2
Oprettelse af en brugerdefineret profil .................................. 2
Sletning af en profil ............................................................... 2
Waypoints, ruter og spor ............................................. 3
Waypoints .................................................................................. 3
Oprettelse af et waypoint ...................................................... 3
Søgning efter et waypoint ud fra navnet ............................... 3
Søgning efter positioner i nærheden ..................................... 3
Navigering til et waypoint ...................................................... 3
Redigering af et waypoint ...................................................... 3
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position ........... 3
Projicering af et waypoint ...................................................... 3
Sletning af et waypoint .......................................................... 3
Sådan sletter du alle waypoints ............................................ 3
Ruter .......................................................................................... 3
Oprettelse af en rute ............................................................. 3
Redigering af navnet på en rute ............................................ 4
Redigering af en rute ............................................................. 4
Visning af en rute på kortet ................................................... 4
Sletning af en rute ................................................................. 4
Sådan vender du en rute om ................................................. 4
Spor ........................................................................................... 4
Registrering af et spor ........................................................... 4
Sådan gemmer du det aktuelle spor ..................................... 4
Visning af oplysninger om sporet .......................................... 4
Sådan rydder du det aktuelle spor: ....................................... 4
Sådan sletter du et spor ........................................................ 4
Afsendelse og modtagelse af data trådløst ................................ 4
Garmin Oplevelser ..................................................................... 4
Navigation.......................................................................4
Navigation til en destination ....................................................... 5
Navigering med Sight 'N Go ....................................................... 5
Kompas ...................................................................................... 5
Kalibrering af kompas ........................................................... 5
Kort ............................................................................................ 5
Gennemse kortet ................................................................... 5
Navigering ved hjælp af TracBack® .......................................... 5
Højdemåler og barometer .......................................................... 5
Kalibrering af den barometriske højdemåler ......................... 6
Sporing af vejrændringer om natten ...................................... 6
Markering og start af navigation til en Mand over bordposition ....................................................................................... 6
Geocaches ...................................................................... 6
Download af geocaches ............................................................. 6
Navigation til en geocache ......................................................... 6
Registrering af forsøg ................................................................ 6
chirp™ ........................................................................................ 6
Søgning efter en geocache med en chirp ............................. 6
Programmer ....................................................................6
Jumpmaster ............................................................................... 6
Planlægning af et spring ....................................................... 6
Indholdsfortegnelse
Springtyper ............................................................................ 7
Angivelse af springoplysninger ............................................. 7
Indtastning af vindoplysninger for HAHO- og HALO-spring .. 7
Angivelse af vindoplysninger for et statisk spring ................. 7
Konstantindstillinger .............................................................. 7
Visning af tidevandsoplysninger ................................................ 7
Ur ............................................................................................... 8
Indstilling af alarm ................................................................. 8
Start af nedtællingstimer ....................................................... 8
Brug af stopur ........................................................................ 8
Tilføjelse af en brugerdefineret tidszone ............................... 8
Redigering af en brugerdefineret tidszone ............................ 8
Alarmer ...................................................................................... 8
Indstilling af en alarmpunktsalarm ......................................... 8
Beregning af størrelsen på et område ....................................... 8
Visning af almanakker ................................................................ 9
Visning af satellitoplysninger ...................................................... 9
Simulering af en position ....................................................... 9
Tilpasning af din enhed................................................. 9
Opsætningsoversigt ................................................................... 9
Tilpasning af hovedmenuen .................................................. 9
Tilpasning af piletasterne ........................................................... 9
Tilpasning af datasiderne ........................................................... 9
Systemindstillinger ................................................................... 10
Om UltraTrac ....................................................................... 10
Kompasindstillinger .................................................................. 10
Indstilling af nordreference .................................................. 10
Indstillinger af højdemåler ................................................... 10
Indstilling af enhedstoner ......................................................... 10
Displayindstillinger ................................................................... 10
Kortindstillinger ........................................................................ 10
Indstillinger for spor .................................................................. 10
Tidsindstillinger ........................................................................ 10
Ændring af måleenhed ............................................................. 11
Indstillinger for positionsformat ................................................ 11
Fitnessindstillinger ................................................................... 11
Indstilling af din fitnessbrugerprofil ...................................... 11
Om Sportsmand hele livet ................................................... 11
Indstillinger for geocaches ....................................................... 11
Fitness.......................................................................... 11
Tilpasning af din løbe- eller cykleprofil ..................................... 11
Løbe en tur ............................................................................... 11
Historik ..................................................................................... 11
Vis en aktivitet ..................................................................... 11
Gem en aktivitet som et spor .............................................. 11
Slet en aktivitetd .................................................................. 12
Brug af Garmin Connect ..................................................... 12
ANT‍+ sensorer ............................................................. 12
Parring af dine ANT+ sensorer ................................................ 12
tempe ....................................................................................... 12
Påsætning af pulsmåleren ....................................................... 12
Om pulszoner ...................................................................... 12
Konditionsmål ...................................................................... 12
Indstilling af dine pulszoner ................................................. 12
Tip til uregelmæssige pulsdata ........................................... 12
Fodsensor ................................................................................ 13
Indstilling af fodsensortilstand ............................................. 13
Løbe en tur ved brug af en fodsensor ................................. 13
Kalibrering af fodsensor ...................................................... 13
Kalibrering af fodsensor vha.‍ distance ................................ 13
Kalibrering af fodsensor vha.‍ GPS ...................................... 13
Manuel kalibrering af fodsensor .......................................... 13
Brug af en valgfri sensor til cykelkadence ................................ 13
Enhedsoplysninger...................................................... 13
Visning af enhedsoplysninger .................................................. 13
i
Opdatering af softwaren ........................................................... 13
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 13
Rengøring af enheden ........................................................ 14
Specifikationer ......................................................................... 14
Specifikationer for pulsmåler .................................................... 14
Batterioplysninger .................................................................... 14
Batteri til pulsmåleren .............................................................. 14
Udskiftning af pulsmålerens batteri ..................................... 14
Vedligeholdelse af pulsmåleren ............................................... 14
Datahåndtering ........................................................................ 14
Filtyper ................................................................................ 14
Frakobling af USB-kablet .................................................... 14
Sletning af filer ......................................................................... 15
Fejlfinding ................................................................................. 15
Låsning af tasterne .............................................................. 15
Nulstilling af enheden .......................................................... 15
Nulstilling af enheden til fabriksindstillingerne ..................... 15
Rydning af alle sensorplotdata ............................................ 15
Sådan får du flere oplysninger ............................................ 15
Appendiks.....................................................................15
Datafelter ................................................................................. 15
Registrering af din enhed ......................................................... 17
Softwarelicensaftale ................................................................. 17
Højdemåler- og barometerudlæsninger ................................... 17
Udregning af pulszone ............................................................ 17
Indeks............................................................................18
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Taster
ADVARSEL
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.‍
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Sådan kommer du i gang
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.‍
1 Oplad enheden (side 1).‍
2 Registrer enheden (side 17).‍
3 Få mere at vide om sensordata og -tilstande (side 1).‍
4 Modtag satellitsignaler (side 4).‍
5 Opret et waypoint (side 3).‍
À
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.‍
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.‍
Á
Vælg for at rulle gennem datasiderne, funktionerne
og indstillingerne.‍
Â
Vælg for at rulle gennem datasiderne, funktionerne
og indstillingerne.‍
Ã
Vælg for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.‍ Hold nede for at se statussiden.‍
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pc.‍
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.‍
1 Tilslut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USBport på computeren.‍
2 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.‍
3 Juster venstre side af opladningsholderen À, så den passer
med rillen på venstre side af enheden.‍
Ä
Handlingstast Vælg at åbne en menu for det aktuelle
skærmbillede.‍ Vælg en indstilling, eller bekræft en
meddelelse.‍ Hold nede for at markere et waypoint.‍
Visning af statussiden
Du kan hurtigt skifte til denne side fra en hvilken som helst
anden side for at få vist klokkeslættet, batterilevetiden og GPSstatusoplysninger.‍
Hold nede på
.‍
Sensorer
Visning af sensordata
Du kan hurtigt få adgang til data i realtid for kompas-,
højdemåler-, barometer- og temperatursensorerne og zulutid.‍
BEMÆRK: Disse datasider lukker automatisk til
strømbesparende tilstand.‍
BEMÆRK: Disse data gemmes ikke på enheden (side 2).‍
1 På siden med klokkeslættet skal du vælge eller .‍
4 Juster den hængslede side af opladeren Á, så den passer
med kontakterne på bagsiden af enheden.‍
Når du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.‍
5 Oplad enheden helt.‍
2 Vælg .‍
Introduktion
1
3 Vælg .‍
• Vælg Gem spor for at gemme dit spor.‍
• Vælg Slet spor for at slette sporet uden at gemme.‍
• Vælg Stop GPS for at slå GPS'en fra uden at slette
sporet.‍
Sådan stopper du GPS'en
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Stop GPS.‍
4 Vælg .‍
BEMÆRK: Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.‍ For at få den mest præcise
temperaturmåling skal du fjerne enheden fra dit håndled og
vente 20-30 minutter.‍
TIP: For at købe en trådløs tempe™ temperatursensor skal
du gå til www.garmin.com.‍
5 Vælg .‍
Sende et spor til BaseCamp™
Før du kan sende data til BaseCamp, skal du downloade
BaseCamp til din computer (www.garmin.com/‍basecamp).‍
Du kan få vist spor og waypoints på din computer.‍
1 Tilslut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.‍
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer
på Windows® computere og som en monteret disk på Mac®
computere.‍
2 Start BaseCamp.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Profiler
Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed
baseret på, hvordan du bruger den.‍ Indstillingerne og
visningerne er f.‍eks.‍ forskellige, når du bruger enheden på
vandring, end når du bruger den til mountainbikekørsel.‍
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.‍eks.‍
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.‍
Ændring af profiler
Sådan aktiveres en sensortilstand
Standardtilstanden for sensoren er Forespurgt-tilstand, som
giver dig hurtig adgang til kompas, højdemåler, barometer eller
temperaturdata.‍ Du kan også sætte enheden i tilstanden Altid til
for at få en kontinuerlig visning af sensordata.‍
BEMÆRK: Hvis du har parret en pulsmåler eller hastigheds- og
kadence-sensor (ekstraudstyr) med enheden, kan du få vist din
puls eller data om hastighed og kadence.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Sensorer > Tilstand > Altid tændt.‍
Modtagelse af satellitsignaler og registrering
af et spor
Før du kan bruge funktionerne til GPS-navigation, f.‍eks.‍
registrering af et spor, skal du modtage satellitsignaler.‍
Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPSpositionen.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Gå til et område, hvor der er klart udsyn til himlen, og stå
stille, mens enheden modtager satellitsignaler.‍
4 Gå omkring eller rejs for at optage et spor.‍
Din distance og tid vises.‍
5 Vælg for at vise serien af datasider.‍
6 Hold nede på .‍
7 Vælg en funktion:
• Vælg Pause i spor for at sætte sporingen på pause.‍
2
Når du ændrer aktivitet, kan du hurtigt ændre opsætningen af
enheden, så den passer til aktiviteten, ved at skifte profil.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Profiler.‍
3 Vælg en profil.‍
Den valgte profil er nu den aktive profil.‍ Eventuelle ændringer,
du foretager, gemmes i den aktive profil.‍
Oprettelse af en brugerdefineret profil
Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Profiler.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg en profil.‍
• Vælg Opret ny, og vælg den nye profil.‍
Den valgte profil er nu den aktive profil.‍ Den tidligere profil
blev gemt.‍
4 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge Rediger og redigere
navnet på profilen.‍
5 Tilpas indstillingerne (side 9) og datafelterne for den
aktive profil.‍
Eventuelle ændringer, du foretager, gemmes i den aktive
profil.‍
Sletning af en profil
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Profiler.‍
3 Vælg en profil.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Introduktion
Waypoints, ruter og spor
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.‍
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.‍
1 Hold handlingsknappen nede.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil gemme waypointet uden ændringer, skal du
vælge Gem.‍
• Hvis du vil foretage ændringer i waypointet, skal du vælge
Rediger, foretage ændringerne i waypointet og vælge
Gem.‍
Søgning efter et waypoint ud fra navnet
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Waypoints > Stav søgning.‍
3 Vælg handlingstasten, , og for indtaste tegn.‍
4 Vælg _ > Udført.‍
5 Vælg waypointet.‍
Søgning efter positioner i nærheden
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Waypoints > Søg nær.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Waypoints for at søge i nærheden af et waypoint.‍
• Vælg Byer for at søge i nærheden af en by.‍
• Vælg Aktuel position for at søge i nærheden af din
aktuelle position.‍
Navigering til et waypoint
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
4 Vælg handlingsknappen.‍
5 Vælg Waypoints, og vælg et waypoint på listen.‍
6 Vælg Go.‍
9 Fortsæt med at gå i den retning, til du når frem til
destinationen.‍
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Waypoints.‍
3 Vælg et waypoint.‍
4 Vælg Rediger.‍
5 Vælg et element, du vil redigere, f.‍eks.‍ navnet.‍
6 Vælg handlingstasten, , og for indtaste tegn.‍
7 Vælg _ > Udført.‍
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint.‍ Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Waypoints.‍
3 Vælg et waypoint.‍
4 Vælg Gennemsnitlig.‍
5 Flyt til waypointet.‍
6 Vælg Start.‍
7 Følg instruktionerne på skærmen.‍
8 Vælg Gem, når sikkerheden når 100 %.‍
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle fire til otte
eksempler på waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter
mellem eksemplerne.‍
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Waypoints.‍
3 Vælg et waypoint.‍
4 Vælg Projicer.‍
5 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Det projicerede waypoint gemmes med et standardnavn.‍
Sletning af et waypoint
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Waypoints.‍
3 Vælg et waypoint.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Enheden viser tiden til destinationen À, distancen til
destinationen Á og det forventede ankomsttidspunkt Â.‍
7 Vælg for at få vist kompassiden.‍
Sådan sletter du alle waypoints
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Nulstil > Waypoints > Ja.‍
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.‍
De to markørmærker à fungerer som en pejlingsmarkør.‍ Det
øverste orange mærke på enheden peger i den retning, du
vender.‍
8 Juster markøren i forhold til det øverste mærke på enheden.‍
Waypoints, ruter og spor
Oprettelse af en rute
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Ruter > Opret ny.‍
3 Vælg Første punkt.‍
4 Vælg en kategori.‍
5 Vælg det første punkt på ruten.‍
6 Vælg Næste punkt.‍
7 Gentag trin 4-6, indtil ruten er komplet.‍
3
8 Vælg Udført for at gemme ruten.‍
Redigering af navnet på en rute
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Omdøb.‍
5 Vælg handlingstasten, , og for at indtaste tegn.‍
6 Vælg _ > Udført.‍
Redigering af en rute
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Rediger.‍
5 Vælg et punkt.‍
6 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Kort.‍
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal
du vælge Flyt op eller Flyt ned.‍
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.‍
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.‍
• Hvis du vil tilføje et punkt til rutens slutning, skal du vælge
Næste punkt.‍
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.‍
6 Hold nede på .‍
7 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Vælg Pause i spor for at sætte registreringen på pause.‍
Vælg Gem spor for at gemme dit spor.‍
Vælg Slet spor for at slette sporet uden at gemme.‍
Vælg Stop GPS for at slå GPS'en fra uden at slette
sporet.‍
Sådan gemmer du det aktuelle spor
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Spor > Aktuel.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Gem for at gemme hele sporet.‍
• Hvis du vil gemme en del af sporet, skal du vælge Gem
del og vælge den del, du vil gemme.‍
Visning af oplysninger om sporet
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Spor.‍
3 Vælg et spor.‍
4 Vælg Vis kort.‍
Starten og slutningen af sporet er markeret med flag.‍
> Oplysninger.‍
og for at få vist oplysninger om sporet.‍
5 Vælg
6 Brug
Sådan rydder du det aktuelle spor:
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Spor > Aktuel > Ryd.‍
Visning af en rute på kortet
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Vis kort.‍
Sådan sletter du et spor
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Spor.‍
3 Vælg et spor.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Sletning af en rute
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
Sådan vender du en rute om
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Omvendt.‍
Spor
Et spor er en registrering af din rute.‍ Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.‍
Registrering af et spor
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
4 Gå omkring for at registrere et spor.‍
Din distance og tid vises.‍
5 Vælg for at få vist serien af datasider, herunder
kompasdata, højdemålerdata, stigning, hastighed, kortet og
siden med klokkeslættet.‍
Du kan tilpasse datasiderne (side 9).‍
4
Inden du kan dele data trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod)
fra en kompatibel Garmin® enhed.‍
Enheden kan sende eller modtage data, når den er tilsluttet til
en anden kompatibel enhed.‍ Du kan dele waypoints,
geocaches, ruter og spor trådløst.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Del data > Enhed til enhed.‍
3 Vælg Send eller Modtag.‍
4 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Garmin Oplevelser
Du kan oprette oplevelser for at dele ture med familie, venner
og Garmin fællesskabet.‍ Gruppér relaterede emner sammen
som en oplevelse.‍ Du kan f.‍eks.‍ oprette en oplevelse for din
seneste vandretur.‍ Oplevelsen kan indeholde sporloggen for
turen, fotos fra turen og de geocaches, du har ledt efter.‍ Du kan
bruge BaseCamp til at oprette og håndtere dine oplevelser.‍ Der
findes yderligere oplysninger på http:​/‍​/‍adventures​.garmin​.com.‍
Navigation
Du kan navigere til en rute, et spor, et waypoint, en geocache
eller en hvilken som helst gemt position på enheden.‍ Du kan
bruge kortet eller kompasset til at navigere til din destination.‍
Navigation
Navigation til en destination
Kalibrering af kompas
Du kan navigere til en destination ved hjælp af kompasset eller
kortet (side 5).‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
4 Vælg handlingsknappen.‍
5 Vælg en funktion:
• Vælg Waypoints.‍
• Vælg Spor.‍
• Vælg Ruter.‍
• Vælg GPS-værktøjer > Koordinater.‍
• Vælg GPS-værktøjer > POI'er.‍
• Vælg GPS-værktøjer > Geocaches.‍
6 Vælg en destination.‍
7 Vælg Go.‍
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs.‍ Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.‍eks.‍ køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.‍
Enheden viser tiden til destinationen À, distancen til
destinationen Á og det forventede ankomsttidspunkt Â.‍
8 Vælg for at få vist kompassiden.‍
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering.‍ Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.‍eks.‍ efter rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Sensorer > Kompas > Kalibrer > Start.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Kort
angiver din position på kortet.‍ Mens du bevæger dig, flytter
ikonet sig og efterlader en sporlog (sti).‍ Navne og symboler for
waypoints vises på kortet.‍ Når du navigerer til en destination,
markeres din rute med en linje på kortet.‍
• Kortnavigation (side 5)
• Kortindstillinger (side 10)
Gennemse kortet
1 Vælg under navigationen for at få vist kortet.‍
2 Vælg handlingsknappen.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil panorere op eller ned, skal du vælge Panorer,
og vælge eller .‍
• Hvis du vil panorere til højre eller venstre, skal du vælge
Panorer >
, og vælge eller .‍
• Hvis du vil navigere til en gemt position, skal du vælge
Panorer, vælge handlingstasten, og vælge Vælg punkt.‍
• Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du vælge Zoom, og
vælge eller .‍
Navigering ved hjælp af TracBack®
De to markørmærker à fungerer som en pejlingsmarkør.‍ Det
øverste mærke på enheden peger i den retning, du vender.‍
9 Juster markørmærkerne efter det øverste mærke.‍
10 Fortsæt i denne retning, til du når frem til destinationen.‍
Under navigationen kan du navigere tilbage til begyndelsen af
dit spor.‍ Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til
lejren eller sporet.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Spor > Aktuel > TracBack.‍
Navigering med Sight 'N Go
Du kan rette enheden mod et objekt på afstand, f.‍eks.‍ et
vandtårn, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg GPS-værktøjer > Sigt og gå.‍
3 Peg det øverste mærke på ringen mod et objekt.‍
4 Vælg handlingsknappen.‍
5 Vælg en funktion:
• Vælg Sæt kurs for at navigere til det fjerne objekt.‍
• Vælg Projicer (side 3).‍
6 Naviger ved hjælp af kompasset (side 5) eller kort
(side 5).‍
Kompas
Enheden har et 3-akset kompas med automatisk kalibrering.‍
• Kompasnavigation (side 3)
• Kompasindstillinger (side 10)
Navigation
Din nuværende position À, sporet, du skal følge Á, og
slutpunktet  vises på kortet.‍
Højdemåler og barometer
Enheden har en integreret højdemåler og et barometer.‍
• På forespørgsel-sensordata (side 1)
• Altid tændt-sensordata (side 2)
• Højdemålerindstillinger (side 10)
• Højde- og barometerudlæsninger (side 17)
5
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Din enhed er allerede blevet kalibreret på fabrikken, og
enheden anvender automatisk kalibrering på GPS-startpunktet
som standard.‍ Du kan kalibrere den barometriske højdemåler
manuelt, hvis du kender den korrekte højde eller det korrekte
barometriske tryk ved havets overflade.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Sensorer > Højdemåler.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Automatisk kalibrering > Ved start for automatisk
at kalibrere fra GPS-startpunkt.‍
• Vælg Automatisk kalibrering > Løbende for automatisk
at kalibrere med periodiske GPS-kalibreringsopdatering.‍
• Vælg Kalibrer for at indtaste den aktuelle højde eller tryk
ved havoverfladen.‍
Sporing af vejrændringer om natten
Du kan bruge din enhed til at spore ændringer i barometrisk tryk
over tid.‍ Forøgelser i barometrisk tryk er sædvanligvis et tegn
på godt vejr, mens reduktioner i barometrisk sædvanligvis
indikerer dårligt vejr.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Sensorer > Tilstand > Altid tændt.‍
flere gange for at gå tilbage til siden med
3 Vælg
klokkeslættet.‍
4 Vælg gentagne gange, indtil siden med barometrisk tryk
vises.‍
Det aktuelle barometriske tryk vises med store tal, og
området for tidligere udlæsninger for den viste graf vises
med små tal nederst på siden.‍
5 Sammenlign den aktuelle udlæsning med tidligere
udlæsninger for at afgøre, om det barometriske tryk stiger
eller falder.‍
Markering og start af navigation til en Mand
over bord-position
Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og
automatisk starte navigation tilbage til den.‍ Du kan tilpasse
holdefunktionen for - eller -tasten for at få hurtigt adgang til
MOB-funktionen (side 9).‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg GPS-værktøjer > MOB > Start.‍
Kortsiden vises med ruten til MOB-positionen.‍
3 Naviger ved hjælp af kompasset (side 5) eller kort (side 5).‍
Geocaches
En geocache er som en skjult skat.‍ Geocaching er, når du leder
efter skjulte skatte ved hjælp af GPS-koordinater, der er
offentliggjort online af dem, der skjuler geocachen.‍
Download af geocaches
1 Slut enheden til din computer med det medfølgende USB2
3
4
5
6
kabel.‍
Gå til www.opencaching.com.‍
Opret evt.‍ en konto.‍
Log på.‍
Følg vejledningen på skærmen for at finde og downloade
geocaches til din enhed.‍
Navigation til en geocache
Før du kan navigere til en geocache, skal du gå til
www.opencaching.com og downloade en geocache til din
enhed.‍
At navigere til en geocache svarer til at navigere til en hvilken
som helst anden position.‍
• Se navigationsafsnittet (side 5) for at få flere oplysninger.‍
• Gå til profilafsnittet (side 2) for at oprette en profil til
geocaching.‍
• Gå til geocacheindstillinger (side 11) for at tilpasse dine
enhedsindstillinger.‍
• Gå til afsnittet om datasider (side 9) for at tilpasse dine
datafelter.‍
Registrering af forsøg
Når du har forsøgt at finde en geocache, kan du registrere dine
resultater.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg GPS-værktøjer > Geocaches > Log forsøg.‍
3 Vælg Fundet, Ikke fundet eller Ikke forsøgt.‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil starte navigationen til en geocache i nærheden
af dig, skal du vælge Find næste.‍
• Hvis du vil afslutte registreringen, skal du vælge Udført.‍
chirp™
En chirp er et lille stykke Garmin tilbehør, der er programmeret
og placeret i en geocache.‍ Du kan bruge din enhed til at finde
en chirp i en geocache.‍ Du kan finde flere oplysninger om chirp
i chirp brugervejledningen på www.garmin.com.‍
Søgning efter en geocache med en chirp
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Geocaches > chirp > Til.‍
3 Hold nede på .‍
4 Vælg Start GPS.‍
5 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
6 Vælg handlingsknappen.‍
7 Vælg GPS-værktøjer > Geocaches.‍
8 Vælg en geocache, og vælg chirp for at få vist chirp detaljer,
mens du navigerer.‍
9 Vælg Go, og naviger til geocachen (side 3).‍
Når du er inden for en afstand på 10 m (32,9 fod) fra den
geocache, der indeholder en chirp, vises en meddelelse.‍
Programmer
Jumpmaster
Jumpmaster er designet til erfarne faldskærmsudspringere, især
dem i militæret.‍
Jumpmaster-funktionen følger militærets retningslinjer for
beregning af HARP (high altitude release point).‍ Enheden
detekterer automatisk, når du er sprunget, så den kan navigere
hen til DIP (desired impact point) ved hjælp af barometeret og
det elektroniske kompas.‍
Planlægning af et spring
ADVARSEL
Jumpmaster bør kun bruges af erfarne faldskærmsudspringere.‍
Jumpmaster bør ikke anvendes som primær højdemåler ved
skydiving.‍ Hvis de relevante oplysninger for springet ikke
Geocaches
indtastes i Jumpmaster, kan det medføre alvorlig personskade
eller død.‍
1 Vælg en springtype (side 7).‍
2 Angiv springoplysninger (side 7).‍
Enheden beregner HARP.‍
3 Vælg GOTO HARP for at starte navigation til HARP.‍
Springtyper
Jumpmaster-funktionen giver dig mulighed for at indstille
springtypen til en af følgende tre typer: HAHO, HALO eller
Statisk.‍ Den valgte springtype bestemmer, hvilke yderligere
opsætningsoplysninger der kræves (side 7).‍ For alle
springtyper måles drophøjder og åbningshøjder i fod over
jorden (AGL).‍
HAHO: High Altitude High Opening (Stor højde Høj åbning).‍
Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner
faldskærmen i en stor højde.‍ Du skal indstille en DIP og en
drophøjde på mindst 1.‍000 fod.‍ Drophøjden antages at være
den samme som åbningshøjden.‍ Fælles værdier for
drophøjde går fra 12.‍000 til 24.‍000 fod AGL.‍
HALO: High Altitude Low Opening (Stor højde Lav åbning).‍
Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner
faldskærmen i en lav højde.‍ De påkrævede oplysninger er
den samme som for HAHO-springtypen, plus en
åbningshøjde.‍ Åbningenshøjden må ikke være større end
drophøjden.‍ Almindelige værdier for en åbningshøjde ligger
mellem 2.‍000 til 6.‍000 fod AGL.‍
Statisk: Vindhastigheden og -retningen antages at være
konstant under hele springets varighed.‍ Drophøjden skal
være mindst 1.‍000 fod.‍
Angivelse af springoplysninger
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Jumpmaster.‍
3 Vælg en springtype (side 7).‍
4 Udfør en eller flere handlinger for at indtaste dine
springoplysninger:
• Vælg DIP for at angive et waypoint for det ønskede
landingssted.‍
• Vælg Drophøjde for at angive drophøjden AGL (i fod),
når hopmesteren forlader flyet.‍
• Vælg Åbningshøjde for at angive åbningshøjden AGL (i
fod), når hopmesteren forlader flyet.‍
• Vælg Fremkast for at angive den tilbagelagte vandrette
distance (i meter) ud fra flyets hastighed.‍
• Vælg Kurs til HARP for at angive rejseretningen (i
grader) i forhold til flyets hastighed.‍
• Vælg Vind for at angive vindhastighed (i knob) og -retning
(i grader).‍
• Vælg Konstant for at finjustere nogle oplysninger
planlagte spring.‍ Afhængigt af springtype, kan du vælge
Procent maks.‍, Sikkerhedsfaktor, K-Åbn, K-Frit fald
eller K-Statisk og angive yderligere oplysninger
(side 7).‍
• Vælg Automatisk til DIP for at aktivere navigation til DIP
automatisk, efter at du springer.‍
• Vælg GOTO HARP for at starte navigation til HARP.‍
Indtastning af vindoplysninger for HAHO- og HALOspring
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Jumpmaster.‍
3 Vælg en springtype (side 7).‍
4 Vælg Vind > Tilføj.‍
Programmer
5 Vælg en højde.‍
6 Indtast en vindhastighed i knob, og vælg Udført.‍
7 Indtast en vindhastighed i knob, og vælg Udført.‍
Vindværdien tilføjes til listen.‍ Der anvendes kun vindværdier,
som optræder på listen, i beregningerne.‍
8 Gentag 5-7 trin for hver tilgængelig højde.‍
Nulstilling af vindoplysninger
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Jumpmaster.‍
3 Vælg HAHO eller HALO.‍
4 Vælg Vind > Nulstil.‍
Alle vindværdier fjernes fra listen.‍
Angivelse af vindoplysninger for et statisk spring
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Jumpmaster > Statisk > Vind.‍
3 Indtast en vindhastighed i knob, og vælg Udført.‍
4 Indtast en vindretning i grader, og vælg Udført.‍
Konstantindstillinger
Vælg Jumpmaster, vælg en springtype, og vælg Konstant.‍
Procent maks.‍: Indstiller springområdet for alle springtyper.‍ En
indstilling mindre end 100 % reducerer driveafstanden til
DIP, og en indstilling større end 100 % øger driveafstanden.‍
Mere erfarne hopmestre kan bruge mindre tal og mindre
erfarne faldskærmsudspringere kan bruge større tal.‍
Sikkerhedsfaktor: Angiver margen for fejl i et spring (HAHO
kun).‍ Sikkerhedsfaktorer er normalt heltalsværdi fra to eller
større, og fastlægges af hopmesteren baseret på
specifikationer for springet.‍
K-Frit fald: Angiver vindtræksværdien for en faldskærm under
frit fald, baseret på faldskærmens klassificering (kun HALO).‍
Hver faldskærm skal være mærket med en K-værdi.‍
K-Åbn: Angiver vindtræksværdien for en åben faldskærm,
baseret på faldskærmens klassificering (HAHO og HALO).‍
Hver faldskærm skal være mærket med en K-værdi.‍
K-Statisk: Angiver vindtræksværdien for en åben faldskærm
under et statisk spring, baseret på faldskærmens
klassificering (kun Statisk).‍ Hver faldskærm skal være
mærket med en K-værdi.‍
Visning af tidevandsoplysninger
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.‍
Du kan få vist oplysninger om en tidevandsstation, inklusive
højden på tidevandet og tidspunktet for næste høj- og lavvande.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Tidevand > Søg nær.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge i nærheden af et tidligere gemt waypoint,
skal du vælge Waypoints og vælge eller søge efter et
waypoint.‍
• Hvis du vil søge i nærheden af en bestemt by, skal du
vælge Byer og vælge eller søge efter en by.‍
Der vises en liste med tidevandsstationer i nærheden af den
valgte position.‍
4 Vælg en station.‍
Der vises en 24-timers tidevandskort for den aktuelle dato,
som viser den aktuelle tidevandshøjde À, og hvornår det
næste højvande Á og lavvande  vil indtræffe.‍
7
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist mere detaljerede oplysninger om
tidevandets næste fire højde- og lavpunkter, skal du
vælge .‍
• Hvis du vil panorere tidevandskortet, skal du vælge
handlingstasten og vælge Panorer kort.‍
• Hvis du vil have vist tidevandsoplysninger for en anden
dato, skal du vælge handlingstasten, vælge Skift dato og
vælge datoen.‍
Hændelsesalarm: Med en hændelsesalarm advares du én
gang.‍ Hændelsen er en bestem værdi.‍ Du kan f.‍eks.‍ indstille
enheden til at advare dig, når du når en bestemt elevation.‍
Områdealarm: Med en områdealarm får du besked, hver gang
enheden er over eller under et bestemt værdiområde.‍ Du
kan f.‍eks.‍ indstille enheden til advare dig, hvis din puls er
under 60 bpm (hjerteslag pr.‍ minut) og over 210 bpm.‍
Tilbagevendende alarm: Med en tilbagevendende alarm, får
du besked hver gang enheden registrerer en bestemt værdi
eller et bestemt interval.‍ Du kan f.‍eks.‍ indstille enheden til at
give dig et signal hvert 30.‍ minut.‍
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Alarmpunkter
Tilbagevendende
Se side 8.‍
Distance
Hændelse,
tilbagevendende
Du kan indstille et interval
eller en brugerdefineret
distance fra den endelige
destination.‍
Tid
Hændelse,
tilbagevendende
Du kan indstille et interval
eller en brugerdefineret tid
før det anslåede
ankomsttidspunkt.‍
Elevation
Hændelse,
område,
tilbagevendende
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for
elevation.‍ Du kan også
indstille enheden til at give
dig besked, når du har udført
en bestemt mængde
opstigning eller nedstigning.‍
Ur
Indstilling af alarm
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Ur > Alarm > Tilføj alarm.‍
3 Brug handlingstasten, , og til indstilling af tiden.‍
4 Vælg Tone, Vibration eller Tone & Vibration.‍
5 Vælg Én gang, Dagligt eller Hverdage.‍
Start af nedtællingstimer
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Ur > Timer.‍
3 Brug handlingstasten, , og til indstilling af tiden.‍
4 Vælg evt.‍ Meddelelse, og vælg derefter en type meddelelse,
hvis du har brug for det.‍
5 Vælg Start.‍
Brug af stopur
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Ur > Stopur.‍
3 Vælg Start.‍
Tilføjelse af en brugerdefineret tidszone
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Ur > Andre zoner > Tilføj zone.‍
3 Vælg en tidszone.‍
Den tilpassede tidszoneside føjes til den aktuelle profil.‍
Redigering af en brugerdefineret tidszone
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Ur > Andre zoner.‍
3 Vælg en tidszone
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil ændre tidszone, skal du vælge Rediger zone.‍
• Hvis du vil ændre navnet på tidszonen, skal du vælge
Rediger etiket.‍
• Hvis du vil slette tidszonen fra hurtigsideløkken, skal du
vælge Slet > Ja.‍
Alarmer
Du kan indstille enheden til at advare dig i mange forskellige
situationer, hvor det er vigtigt, at du er opmærksom på de
omgivende forhold eller andre data.‍ Der er tre typer alarmer:
hændelsesalarmer, områdealarmer og tilbagevendende
alarmer.‍
8
Navigationsankomst Hændelse
Du kan indstille alarmer for
ankomst til waypoints og til
den endelige destination for
et spor eller en rute.‍
Hastighed
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for
hastighed.‍
Tempo
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for tempo.‍
Puls
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for puls
eller vælge zoneændringer.‍
Se side 12 og side 17.‍
Kadence
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for
kadence.‍
Batteri
Hændelse
Du kan indstille en alarm for
lavt batteriniveau.‍
Indstilling af en alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du er inden for et
angivet område for en bestemt position.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Alarmer > Alarmpunkter > Rediger > Opret ny.‍
3 Vælg en position.‍
4 Indsæt en radius.‍
5 Vælg Udført.‍
Beregning af størrelsen på et område
Inden du kan beregne størrelsen på et område, skal du
modtage satellitsignaler.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg GPS-værktøjer > Områdeberegning.‍
3 Gå langs omkredsen af området.‍
4 Når du er færdig, skal vælge handlingstasten for at beregne
området.‍
5 Vælg en funktion:
• Vælg Gem spor, indtast et navn, og vælg Udført.‍
Programmer
• Vælg Skift enheder for at konvertere området til en
anden måleenhed.‍
• Vælg
for at afslutte uden at gemme.‍
Visning af almanakker
Du kan få vist almanakoplysninger om solen og månen samt om
jagt og fiskeri.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist oplysninger som solopgang,
solnedgang og månenedgang, skal du vælge GPSværktøjer > Sol og måne.‍
• Hvis du vil have vist, hvilke tidspunkter der forventes at
være de bedste til jagt og fiskeri, skal du vælge GPSværktøjer > Jagt og fiskeri.‍
Hvis
det er nødvendigt, skal du vælge eller for at få vist
3
en anden dag.‍
Visning af satellitoplysninger
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Vælg handlingsknappen.‍
4 Vælg GPS-værktøjer > Satellit.‍
5 Vælg for at få vist yderligere oplysninger.‍
Simulering af en position
Når du planlægger ruter eller aktiviteter i et andet område, kan
du slå GPS-funktionen fra og simulere en anden position.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > System > GPS-tilstand >
Demonstrationstilstand.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg Go > Flyt til position.‍
Tilpasning af din enhed
Opsætningsoversigt
Menuen Opsætning rummer mange muligheder for at tilpasse
enheden.‍ Garmin anbefaler, at du sætter dig ind i indstillingerne
for hver funktion.‍ Hvis du tilpasser indstillingerne inden din
aktivitet, kommer du til at bruge mindre tid på at indstille uret
under aktiviteten.‍ Hvis du vil åbne menuen Opsætning, skal du
vælge handlingstasten og vælge Opsætning.‍
BEMÆRK: Alle ændringer, du foretager, gemmes i den aktive
profil (side 2).‍
Opsætning af
element
Tilgængelige indstillinger og oplysninger
System
Du kan tilpasse GPS-indstillinger, piletaster og
enhedens sprog (side 10).‍
Datasider
Du kan tilpasse datasider og datafelter
(side 9).‍
Sensorer
Du kan tilpasse kompassets (side 10) og
højdemålerens (side 10) indstillinger.‍
ANT-sensor
Du kan konfigurere trådløst tilbehør som f.‍eks.‍
pulsmåleren eller tempe (side 12).‍
Toner
Du kan tilpasse toner og vibrationer (side 10).‍
Skærm
Du kan tilpasse baggrundsbelysningens og
skærmkontrast (side 10).‍
Nulstil
Du kan rydde trip data, sensor plotdata
(side 15), waypoints eller en sporlog, eller du
kan nulstille alle dine indstillinger (side 15).‍
Tilpasning af din enhed
Opsætning af
element
Tilgængelige indstillinger og oplysninger
Kort
Du kan tilpasse kortretningen, og hvordan
elementer vises på kortet (side 10).‍
Spor
Du kan tilpasse indstillingerne for sporregistrering
(side 10).‍
Tid
Du kan tilpasse tidssidens udseende (side 10).‍
Enheder
Du kan ændre måleenhed for data som distance,
elevation og temperatur (side 11).‍
Positionsformat
Du kan ændre, hvordan dine
positionsoplysninger vises (side 11).‍
Profiler
Du kan ændre den aktive profil og redigere dine
profiler (side 2).‍
Fitness
Du kan slå Auto Lap til, tilpasse din
fitnessbrugerprofil og redigere dine pulszoner
(side 11).‍
Geocaches
Du kan tilpasse, hvordan dine geocaches vises,
og aktivere chirp (side 11).‍
Menu
Du kan tilpasse de menupunkter, der vises i
hovedmenuen (side 9).‍
Om
Du kan få vist oplysninger om enheden og
softwaren (side 13).‍
Tilpasning af hovedmenuen
Du kan flytte eller slette menupunkter i hovedmenuen.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Menu.‍
3 Vælg et menupunkt.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Flyt op eller Flyt ned for at ændre elementets
placering på listen.‍
• Vælg Fjern for at slette et element på listen.‍
Tilpasning af piletasterne
Du kan tilpasse holdefunktionen for og og
til din
aktivitet.‍ Hvis vandreprofilen f.‍eks.‍ er aktiv, kan du tilpasse
holdefunktionen til start og stop af timeren.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > System > Genvejstaster.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Hold op for at indstille den funktion, der skal
udføres, når du holder .‍
• Vælg Hold nede for at indstille den funktion, der skal
udføres, når du holder .‍
• Vælg Dataside tilbage for at indstille den funktion, der
udføres, når du vælger
.‍
• Vælg Dataside op for at indstille den funktion, der
udføres, når du vælger .‍
• Vælg Dataside ned for at indstille den funktion, der
udføres, når du vælger .‍
BEMÆRK: De tilgængelige valgmuligheder afhænger af den
aktuelle profil.‍
Tilpasning af datasiderne
Du kan tilpasse datasiderne for hver profil.‍ Organisationen og
udseendet af datasider afhænger af den aktive profil og tilstand.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Datasider.‍
3 Vælg en tilstand.‍
4 Vælg Tilføj side, og følg instruktionerne på skærmen for at
tilføje en ny side (ekstraudstyr).‍
5 Vælge en side for at redigere datafelter.‍
9
6 Vælg en funktion:
• Vælg Rediger, og tilpas datafelterne.‍
• Vælg Flyt op eller Flyt ned for at ændre datasidernes
rækkefølge.‍
• Vælg Slet for at fjerne datasiden fra sideløkken.‍
Systemindstillinger
Vælg Opsætning > System.‍
GPS-tilstand: Indstiller GPS-enheden til Normal, UltraTrac
(side 10), Indendørs eller Demonstrationstilstand (GPS
fra).‍
WAAS: Indstiller enheden til at bruge GPS-signaler med
WAAS-nøjagtighed (Wide Area Augmentation System).‍ Hvis
du vil have oplysninger om WAAS, skal du gå til
www.garmin.com/‍aboutGPS​/‍waas​.html.‍
Genvejstaster: Giver dig mulighed for at tilpasse piletasternes
holdefunktion (side 9).‍
Sprog: Indstiller sproget på enheden.‍
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata.‍
Om UltraTrac
UltraTrac er en GPS-indstilling, som registrerer sporpunkter
mindre hyppigt sammenlignet med normal GPS-tilstand for at
spare batteri.‍ Det normale interval mellem sporpunkter er ét
punkt pr.‍ minut Du kan justere dette interval.‍
Kompasindstillinger
Vælg Opsætning > Sensorer > Kompas.‍
Skærm: Indstiller kompassets retningsvisning til grader eller
milliradianer.‍
Nordreference: Indstiller kompassets nordlige reference
(side 10).‍
Tilstand: Indstiller kompasset til enten at anvende en
kombination af GPS og de elektroniske sensordata under
bevægelse (Automatisk) eller kun GPS-data (Fra).‍
Kalibrer: Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset manuelt
(side 5).‍
Indstilling af nordreference
Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning
af oplysninger om kurs.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Sensorer > Kompas > Nordreference.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Sand for at indstille geografisk nord som
kursreference.‍
• Vælg Magnetisk for at indstille din positions magnetiske
deklination automatisk.‍
• Vælg Gitter for at indstille nord-gitter (000º) som
kursreference.‍
• Hvis du vil indstille værdien for den magnetiske variation
manuelt, skal du vælge Bruger, indtaste den magnetiske
varians og vælge Udført.‍
Indstillinger af højdemåler
Vælg Opsætning > Sensorer > Højdemåler.‍
Automatisk kalibrering: Giver højdemåleren mulighed for at
kalibrere sig selv, hver gang du slår GPS-sporing til.‍
Barometerplot: Variabel registrerer højdeændringer, mens du
bevæger dig.‍ Fast antager, at enheden står stille i en fast
højde.‍ Derfor bør barometertrykket kun ændres på baggrund
af vejrforholdene.‍ Omgivende tryk registrerer
omgivelsernes tryk over en periode.‍
10
Elevationsplot: Indstiller enheden til at registrere
højdeændringer over en tidsperiode eller en afstand.‍
Indstilling af enhedstoner
Du kan tilpasse toner til meddelelser og taster.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Toner.‍
3 Vælg Beskeder eller Taster.‍
4 Vælg en funktion.‍
Displayindstillinger
Vælg Opsætning > Skærm.‍
Baggrundslys: Justerer baggrundsbelysningens niveau, og
hvor længe baggrundslyset lyser.‍
Kontrast: Justerer skærmkontrasten.‍
Kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort.‍
Retning: Justerer, hvordan kortet vises på siden.‍ Nord op viser
nord øverst på siden.‍ Spor op viser din aktuelle rejseretning
gående imod den øverste del af siden.‍
Auto Zoom: Vælger automatisk det optimale zoomniveau til
brug på kortet.‍ Når Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud
manuelt.‍
Punkter: Vælger zoomniveau for punkter på kortet.‍
Sporlog: Giver dig mulighed for at få vist eller skjule spor på
kortet.‍
Linjen Go To: Giver dig mulighed for at vælge, hvordan banen
vises på kortet.‍
Indstillinger for spor
Vælg Opsætning > Spor.‍
Metode: Vælger en metode til registrering af spor.‍ Automatisk
registrerer sporene med variable mellemrum for at oprette
den optimale gengivelse af dine spor.‍ Hvis du vælger
Distance eller Tid, kan du indstille intervalhyppigheden
manuelt.‍
Interval: Giver dig mulighed for at indstille
registreringshyppigheden for sporloggen.‍ Hyppig registrering
af punkter skaber et mere detaljeret spor, men det fylder
også sporloggen hurtigere.‍
Auto Start: Indstiller enheden til automatisk registrering af dit
spor, når du vælger Start GPS.‍
Auto Gem: Indstiller enheden til automatisk lagring af dit spor,
når du slår GPS-funktionen fra.‍
Auto Pause: Indstiller enheden til at stoppe registreringen af dit
spor, når du ikke bevæger dig.‍
Output: Indstiller enheden til at gemme sporet som filtypen
GPX, FIT eller GPX/FIT (side 14).‍
• GPX registrerer et traditionelt spor, som lader dig udføre
GPS-funktioner med sporet såsom navigation og ruter.‍
• FIT registrerer yderligere oplysninger såsom
omgangsdata og anvendes til at registrere et spor, der
overstiger 10.‍000 point.‍ FIT-filer kan uploades til Garmin
Connect™ og er lagt mere kompakte end GPX-filer.‍
• GPX/FIT lader dig udsende begge filtyper.‍
Tidsindstillinger
Vælg Opsætning > Tid.‍
Siden Tid: Giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan
klokkeslættet vises.‍
Formater: Gør dig mulighed for at vælge 12- eller 24-timers
tidsformat på displayet.‍
Tilpasning af din enhed
Tidszone: Giver dig mulighed for at vælge tidszone for
enheden.‍ Du kan vælge Automatisk for at indstille tiden
automatisk ud fra GPS-positionen.‍
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur og tryk.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Enheder.‍
3 Vælg en måletype.‍
4 Vælg måleenhed
Indstillinger for positionsformat
BEMÆRK: Du skal kun ændre positionsformatet eller
kortdatum, hvis du anvender et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.‍
Vælg Opsætning > Positionsformat.‍
Formater: Indstiller det positionsformat, som en positionsmåling
vises i.‍
Referencepunkt: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.‍
Sfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.‍
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.‍
Fitnessindstillinger
Vælg Opsætning > Fitness.‍
Auto Lap: Indstiller enheden til automatisk markering af
omgangen ved en bestemt distance.‍
Bruger: Indstiller brugerprofiloplysninger (side 11).‍
Pulszoner: Indstiller de fem pulszoner til fitnessaktiviteter
(side 12).‍
FIT-aktivitet: Vælg den type fitnessaktivitet, der skal udføres.‍
På den måde kan din aktivitetstype vises korrekt, når du
overfører dine aktivitetsdata til Garmin Connect.‍
Fodsensorhastighed: Indstillinger hastigheden til Fra,
Indendørs og Altid tændt (side 13).‍
Indstilling af din fitnessbrugerprofil
Enheden anvender de oplysninger, som du indtaster om dig
selv, til at beregne nøjagtige data.‍ Du kan ændre følgende
oplysninger i brugerprofilen: køn, alder, vægt, højde og
sportsmand hele livet (side 11).‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Fitness > Bruger.‍
3 Rediger indstillingerne.‍
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller
mindre.‍
Indstillinger for geocaches
Vælg Opsætning > Geocaches.‍
Liste: Giver dig mulighed for at få vist geocachelisten efter
navne eller koder.‍
chirp: Slår chirp søgning til eller fra (side 6).‍
Fitness
Tilpasning af din løbe- eller cykleprofil
Der er mange måder til tilpasning af din enhed af hensyn til
brugervenlighed, når du løber eller cykler.‍ Du kan få adgang til
indstillingsmenuen ved brug af handlingstasten.‍
• Vælg Opsætning > Spor > Auto Pause for at aktivere Auto
Pause® (side 10).‍
• Vælg Opsætning > Spor > Output for at indstille
outputformatet, hvis du planlægger at administrere dine
fitnessaktiviteter ved brug af Garmin Connect (side 10).‍
• Vælg Opsætning > Datasider til at tilpasse datafelterne og
ændre rækkefølgen af datasider (side 9).‍
• Vælg Opsætning > Enheder for at ændre måleenheden.‍
F.‍eks.‍ kan du registrere din cykelafstand i kilometer i stedet
for miles.‍
• Tilpas holdefunktionen for piletasterne for din aktivitet
(side 9).‍
• Vælg Opsætning > Fitness > Auto Lap for at indstille
distance for omgangen.‍ Standarddistancen er 1,60 km
(1 mi).‍
• Indtast oplysningerne i din fitnessbrugerprofil (side 11) og
pulszoner (side 12) for at opnå nøjagtige kaloriemålinger.‍
Løbe en tur
Før du løber en tur, skal du skifte profilen til løb (side 2).‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
4 Hold nede for at starte timeren.‍
5 Påbegynd løbeturen.‍
Du kan holde nede for at stoppe løbeturen midlertidigt og
genoptage den.‍ Du kan holde nede for at markere en
runde.‍
6 Vælg handlingsknappen.‍
7 Vælg Stop GPS for at afslutte din løbetur.‍
Enheden gemmer automatisk din løbetur.‍
Historik
Historik omfatter dato, tid, distance, kalorier, gennemsnitligt
tempo eller fart, stigning, nedstigning og evt.‍ ANT‍+™
sensoroplysninger.‍
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.‍
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse.‍ Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik.‍ Du kan overføre
din historik til Garmin Connect (side 12) eller BaseCamp
(side 4) jævnligt for at holde styr på alle dine data.‍
Vis en aktivitet
Du kan få vist historikken eller et kort for dine
træningsaktiviteter.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg FIT-historik.‍
Der vises en liste over dine aktiviteter efter dato.‍
3 Vælg en aktivitet.‍
4 Vælg Oplysninger eller Vis kort.‍
Gem en aktivitet som et spor
Du kan gemme en aktivitet som et spor ved brug af GPS.‍ Dette
lader dig udføre GPS-funktioner sammen med aktiviteten
såsom navigation og ruter.‍
Fitness
11
1
2
3
4
Vælg handlingsknappen.‍
Vælg FIT-historik.‍
Vælg en aktivitet.‍
Vælg Gem som spor.‍
Slet en aktivitetd
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg FIT-historik.‍
3 Vælg en aktivitet.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Brug af Garmin Connect
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.‍
2 Gå til www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
ANT‍+ sensorer
Enheden er kompatibel med dette valgfri trådløse ANT‍+
tilbehør.‍
• Pulsmåler (side 12)
• GSC™ 10 hastigheds- og kadencesensor (side 13)
• tempe trådløs temperatursensor (side 12)
Du kan få oplysninger om kompatibilitet og yderligere sensorer
på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Parring af dine ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.‍
Parring betyder, at du opretter forbindelsen mellem ANT‍+ de
trådløse sensorer, f.‍eks.‍ ved at tilslutte en pulsmåler til din
Garmin enhed.‍
1 Flyt enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).‍
BEMÆRK: Hold dig 10 meter væk fra andre ANT‍+ sensorer
under parringen.‍
2 Vælg handlingsknappen.‍
3 Vælg Opsætning > ANT-sensor.‍
4 Vælg din sensor.‍
5 Vælg Ny søgning.‍
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.‍ Sensordata vises i serien af
datasider eller i et brugerdefineret datafelt.‍
2 Gør begge elektroderne Á bagpå remmen våde for at sikre
en stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.‍
3 Hvis pulsmåleren har kontaktområde Â, skal du gøre
kontaktområdet vådt.‍
Spænd
remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på
4
remmen à til løkken.‍
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.‍
Bring enheden inden for rækkevidde (3 m) af pulsmåleren.‍
5
Efter du har monteret pulsmåleren, står den på standby og er
klar til at sende data.‍
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition.‍ En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr.‍ minut.‍ De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet.‍ Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.‍
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.‍
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.‍
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.‍
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.‍
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(side 17) til at fastsætte den pulszone, der passer bedst til
dine konditionsmål.‍
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet.‍ Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls.‍
tempe
Indstilling af dine pulszoner
tempe er en ANT‍+ trådløs temperatursensor.‍ Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for
nøjagtige temperaturoplysninger.‍ Du skal parre tempe med din
enhed for at få vist temperaturoplysninger fra tempe.‍
Før enheden kan bestemme dine pulszoner, skal du indstille din
fitnessbrugerprofil (side 11).‍
Du kan manuelt indstille pulszonerne efter dine konditionsmål
(side 12).‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Fitness > Pulszoner.‍
3 Indtast pulsmaksimum og -minimum for zone 5.‍
4 Indtast dit pulsminimum for zoner 4-1.‍
Pulsmaksimum for hver zone er baseret på pulsminimum for
den foregående zone.‍ Hvis du f.‍eks.‍ indtaster 167 som
pulsminimum for zone 5, bruger enheden 166 som
pulsmaksimum for zone 4.‍
Påsætning af pulsmåleren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe
denne handling over.‍
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet.‍ Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.‍
1 Sæt pulsmålermodulet À på remmen.‍
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.‍
• Fugt elektroderne og kontaktområdet igen.‍
Du kan bruge vand, spyt eller elektrodegel.‍
12
ANT+ sensorer
• Stram remmen på din brystkasse.‍
• Varm op i 5–10 minutter.‍
• Vask remmen, hver gang den er blevet brugt syv gange
(side 14).‍
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt din trøje, hvis det er muligt til
din aktivitet.‍
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan
skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.‍
• Flyt dig væk fra kilder der kan forstyrre din pulsmåler.‍
Andre forstyrrende kilder kan være stærke
elektromagnetiske felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer,
el-ledninger med meget høj spænding, elektriske motorer,
ovne, mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og
trådløse LAN-adgangspunkter.‍
• Udskift batteriet (side 14).‍
Fodsensor
Din enhed er kompatibel med en fodsensor.‍ Du kan bruge
fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug
af GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er
svagt.‍ Fodsensoren er på standby og klar til at sende data
(ligesom pulsmåleren).‍
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare
på batteriet.‍ Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på
din enhed.‍ Der er så ca.‍ fem timers batterilevetid tilbage.‍
Indstilling af fodsensortilstand
Du kan indstille din enhed til at anvende fodsensordata i stedet
for GPS-data til beregning af tempo.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Fitness > Fodsensorhastighed.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Indendørs, når du træner indendørs uden GPS.‍
• Vælg Altid tændt, når du træner indendørs, eller når dit
GPS-signal er svagt eller du mister satellitsignalerne.‍
Løbe en tur ved brug af en fodsensor
Før du løber en tur, skal du skifte profilen til løb (side 2), og
parre din enhed med fodsensoren (side 12).‍
Når din enhed ikke kan registrere satellitsignaler, hvis du f.‍eks.‍
løber indendørs på et løbebånd, kan du bruge fodsensoren til at
måle din løbedistance.‍
1 Installer fodsensoren i overensstemmelse med
tilbehørsinstruktionerne.‍
2 Vælg handlingsknappen.‍
3 Vælg Opsætning > Fitness > Fodsensorhastighed >
Indendørs.‍
4 Hold nede for at starte timeren.‍
5 Påbegynd løbeturen.‍
Du kan holde nede for at stoppe løbeturen midlertidigt og
genoptage den.‍ Du kan holde nede for at markere en
runde.‍
6 Hold nede for at stoppe timeren.‍
Enheden gemmer automatisk din løbetur.‍
Kalibrering af fodsensor
Det er valgfrit, om du vil kalibrere din fodsensor, men det kan
forbedre nøjagtigheden.‍ Der er tre måder at justere
kalibreringen på: distance, GPS og manuelt.‍
Kalibrering af fodsensor vha.‍ distance
Før du kan kalibrere din enhed, skal du parre din enhed med
fodsensoren (side 12).‍
For at få de bedste resultater bør fodsensoren kalibreres ved at
bruge den inderste bane i en standardomgang eller en nøjagtig
Enhedsoplysninger
distance.‍ En standardomgang (2 omgange = 800 m eller
0.‍5 mi.‍) er mere nøjagtig end et løbebånd.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > ANT-sensor > Fodsensor > Kalibrer >
Distance.‍
3 Vælg Start for at begynde registreringen.‍
4 Løb eller gå 800 m eller 0,5 mi.‍
5 Vælg Stop.‍
Kalibrering af fodsensor vha.‍ GPS
Før du kan kalibrere din enhed, skal du have adgang til GPSsignaler, og du skal parre din enhed med fodsensoren (side 12).‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > ANT-sensor > Fodsensor > Kalibrer >
GPS.‍
3 Vælg Start for at begynde registreringen.‍
4 Kør eller gå ca.‍ 1 km eller 0,62 mi.‍
Enheden giver dig besked, når du har bevæget dig langt nok.‍
Manuel kalibrering af fodsensor
Før du kan kalibrere din enhed, skal du parre din enhed med
fodsensoren (side 12).‍
Garmin anbefaler manuel kalibrering, hvis du kender
kalibreringsfaktoren.‍ Hvis du har kalibreret en fodsensor med et
andet Garmin produkt, kender du muligvis kalibreringsfaktoren.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > ANT-sensor > Fodsensor > Kalibrer >
Manuel.‍
3 Juster kalibreringsfaktoren:
• Øg kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for kort.‍
• Sænk kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for lang.‍
Brug af en valgfri sensor til cykelkadence
Du kan bruge en kompatibel sensor til cykelkadence til at sende
data til din enhed.‍
• Par sensoren med din enhed (side 12).‍
• Opret en brugerprofil til cykling (side 2).‍
• Opdater oplysningerne i din fitnessbrugerprofil (side 11).‍
Enhedsoplysninger
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Om.‍
Opdatering af softwaren
BEMÆRK: Opdatering af software sletter ikke nogen af dine
data eller indstillinger.‍
1 Slut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍products​/‍webupdater.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en skarp genstand til rengøring af enheden.‍
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.‍
13
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier.‍ Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.‍
Undgå at trykke på tasterne under vandet.‍
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.‍
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.‍
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.‍
2 Tør den af.‍
Specifikationer
Batteritype
500 mAh litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 5 uger
Vandtæthed
Vandtæt ned til 164 fod (50 m)
BEMÆRK: Uret er designet til svømning nær
overfladen.‍
Driftstemperaturområde Fra -20 ºC til 50 ºC (fra -4 ºF til 122 ºF)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
Bluetooth® Smart enhed
Specifikationer for pulsmåler
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Op til 4,5 år (1 time pr.‍ dag)
Vandtæthed
Vandtæt ned til 30 m (98,4 fod)
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.‍
Driftstemperaturområde Fra -5 °C til 50 °C (fra 23 °F til 122 °F)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
Batterioplysninger
Den faktiske batterilevetid afhænger af, hvor meget du bruger
GPS, enhedssensorer, trådløse sensorer (ekstraudstyr) og
baggrundsbelysningen.‍
Batterilevetid
Tilstand
16 timer
Normal GPS-tilstand
50 timer
UltraTrac GPS-tilstand
Op til 2 uger
Altid tændt sensortilstand
Op til 5 uger
Urtilstand
Batteri til pulsmåleren
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterier, der kan
udskiftes af brugeren.‍
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
genanvendelse af batterierne.‍ Perkloratmateriale – særlig
håndtering kan være nødvendig.‍ Gå til www.dtsc.ca.gov
/‍hazardouswaste​/‍perchlorate.‍
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på
modulets bagside.‍
2 Fjern dækslet og batteriet.‍
14
3 Vent 30 sekunder.‍
4 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.‍
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.‍
5 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.‍
BEMÆRK: Undgå at overspænde.‍
Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis
parres med enheden igen.‍
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
Fjern modulet, før remmen rengøres.‍
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.‍
• Gå til www.garmin.com/‍HRMcare for at få detaljerede
rengøringsinstruktioner.‍
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.‍
• Vask remmen i maskine, hver gang den er blevet brugt syv
gange.‍
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.‍
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.‍
• Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere
modulet, når du ikke bruger den.‍
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT® og Mac OS 10.‍3 og tidligere.‍
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.‍
• Filer fra BaseCamp eller HomePort™.‍ Gå til www.garmin.com/‍trip​_‍planning.‍
• GPI brugerdefinerede POI filer fra Garmin POI Loader.‍ Gå til www.garmin.com/‍products​/‍poiloader.‍
• GPX sporfiler.‍
• GPX geocache-filer.‍ Gå til www.opencaching.com.‍
• FIT filer til eksport til Garmin Connect.‍
• GPX/FIT filer til optagelse af data i begge formater samtidig.‍
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data.‍ Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.‍
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse
af hardware på proceslinjen og vælge din enhed.‍
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.‍
2 Tag kablet ud af computeren.‍
Enhedsoplysninger
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den.‍ Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.‍
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.‍
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.‍
Vælg en fil.‍
Tryk på tasten Slet på tastaturet.‍
Fejlfinding
Låsning af tasterne
Du kan låse tasterne for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.‍
1 Vælg den dataside, du vil have vist, mens tasterne er låste.‍
og nede for at låse tasterne.‍
2 Hold
og nede for at låse tasterne op.‍
3 Hold
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.‍
1 Hold nede i mindst 25 sekunder.‍
2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden.‍
Nulstilling af enheden til fabriksindstillingerne
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Nulstil > Alle indstillinger > Ja.‍
Rydning af alle sensorplotdata
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Nulstil > Slet plot > Ja.‍
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.‍
• Gå til www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.‍
Appendiks
Datafelter
Visse datafelter kræver, at du navigerer, eller at ANT‍+ tilbehør
viser data.‍
AVG HR % (gennemsnitspuls procent): Den gennemsnitlige
procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.‍
BAROMETER: Det aktuelle tryk med kalibrering.‍
BATTERI: Den resterende batterilevetid.‍
BEVÆGELSESGENNEMSNIT: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse siden den seneste nulstilling.‍
BEVÆGELSESTID: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.‍
DATO: Den aktuelle dag, måned og år.‍
DISTANCE (triptæller): En løbende beregning af den
tilbagelagte distance siden den sidste nulstilling.‍
DISTANCETÆLLER: En løbende beregning af tilbagelagt
distance for alle ture.‍ Denne måling slettes ikke ved
nulstilling af tripdata.‍
Appendiks
DREJ: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs.‍ L betyder drej til venstre.‍ R
betyder drej til højre.‍ Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.‍
ELEVATION: Højden over eller under havets overflade for din
aktuelle position.‍
FART: Den aktuelle rejsehastighed.‍
GENNEMSNITLIG KADENCE: Den gennemsnitlige kadence
for den aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITLIG NEDSTIGNING: Nedstigningens
gennemsnitlige lodrette distance.‍
GENNEMSNITLIG OMGANG: Den gennemsnitlige omgangstid
for den aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITLIG OPSTIGNING: Stigningens gennemsnitlige
lodrette distance siden den seneste nulstilling.‍
GENNEMSNITLIG PULS (gennemsnitspuls): Den
gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITSFART (generelle gennemsnitshastighed):
Den gennemsnitlige hastighed i bevægelse og stoppet siden
den seneste nulstilling.‍
GENNEMSNITSTEMPO: Det gennemsnitlige tempo for den
aktuelle aktivitet.‍
GLIDEHÆLDNING: Hældningen på tilbagelagt vandret distance
til ændringen i lodret distance.‍
GLIDEHÆLDNING TIL DESTINATION (glidehældning til
destination): Den påkrævede glidehældning for at stige ned
fra din aktuelle position til destinationshøjden.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
GPS (signalstyrke): GPS-satellitsignalets styrke.‍
GPS ELEVATION (GPS-højde): Højden for din aktuelle
position ved hjælp af GPS.‍
GPS KURS (GPS-kurs): Den retning, du bevæger dig i, baseret
på GPS.‍
HR % MAX (procentdel af maks.‍ puls): Procentdelen af
maksimal puls.‍
INGEN: Dette er et tomt datafelt.‍
KADENCE: Pedalarmens omdrejninger eller antal skridt pr.‍
minut.‍ Enheden skal være tilsluttet kadencetilbehør.‍
KALORIER: Antallet af forbrændte kalorier i alt.‍
KLOKKESLÆT (time of day): Det aktuelle klokkeslæt baseret
på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format,
tidszone og sommertid).‍
KOMPAS: En visuel gengivelse af den retning, enheden peger
i.‍
KOMPASKURS (kompasretning): Den retning, du bevæger
dig i, baseret på kompasset.‍
KURS: Retningen fra din startposition til en destination.‍ Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
KURSAFVIGELSE: Afveget afstand til venstre eller højre for
den oprindelige rute.‍ Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.‍
LÆNGDE/BREDDE (længdegrad/breddegrad): Den aktuelle
position i længde- og breddegrad uanset den valgte
indstilling for positionsformat.‍
LAP HR % (omgangspulsprocent): Den gennemsnitlige
procentdel af den maksimale puls for den aktuelle omgang.‍
LODRET FART: Stignings- eller nedstigningshastigheden over
tid.‍
MAKSIMAL ELEVATION (maksimal højde): Den største
højde, der er nået siden den seneste nulstilling.‍
MAKSIMAL FART: Den højeste hastighed, der er nået siden
den seneste nulstilling.‍
15
MAKSIMAL NEDSTIGNING: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr.‍ minut eller meter pr.‍ minut
siden den seneste nulstilling.‍
MAKSIMAL OPSTIGNING: Den maksimale stigningshastighed
i fod pr.‍ minut eller meter pr.‍ minut siden den seneste
nulstilling.‍
MAKSIMAL TEMPERATUR: Den maksimale registrerede
temperatur i de sidste 24 timer.‍
MINIMUM ELEVATION (minimumshøjde): Den laveste højde,
der er nået siden den seneste nulstilling.‍
MINIMUM TEMPERATUR (minimumstemperatur): Den
laveste registrerede temperatur i de sidste 24 timer.‍
NÆSTE DESTINATION: Det næste punkt på ruten.‍ Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
NÆSTE DISTANCE (afstand til næste waypoint): Den
resterende distance til det næste retnings- og afstandspunkt
på ruten.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.‍
NÆSTE ETA (forventet ankomsttidspunkt): Det anslåede
klokkeslæt på dagen, hvor du når det næste retnings- og
afstandspunkt på ruten (justeret efter den lokale tid på
destinationen).‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
NÆSTE ETE (forventet tid på ruten): Den anslåede
resterende tid, inden du når det næste retnings- og
afstandspunkt på ruten.‍ Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.‍
NÆSTE LODRETTE DISTANCE: Højdedistancen mellem din
aktuelle position og det næste retnings- og afstandspunkt på
ruten.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.‍
NEDSTIGNING (samlede nedstigning): Den samlede
højdenedstigning siden den seneste nulstilling.‍
OMGANGE: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.‍
OMGANG FALDENDE (omgangsnedstigning):
Nedstigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.‍
OMGANG SAMLET: Stopurtiden for alle de gennemførte
omgange.‍
OMGANGSDISTANCE: Den tilbagelagte afstand for den
aktuelle omgang.‍
OMGANGSFART: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle omgang.‍
OMGANGSKADENCE: Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.‍
OMGANGSPULS: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.‍
OMGANGSTEMPO: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle
omgang.‍
OMGANGSTID: Stopurstid for den aktuelle omgang.‍
OMGANG STIGENDE (omgangsstigning): Stigningens
lodrette distance for den aktuelle omgang.‍
OMGIVENDE TRYK: Det ukalibrerede omgivende tryk.‍
PEJLING: Retningen fra din aktuelle position til en destination.‍
Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.‍
POSITION: Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.‍
PRÆCISION (GPS): Fejlmargenen for din nøjagtige position.‍
F.‍eks.‍ er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12
fod).‍
PULS: Din puls i hjerteslag pr.‍ minut (bpm).‍ Enheden skal være
sluttet til en kompatibel pulsmåler.‍
16
PULSZONE (pulszone): Det aktuelle interval for puls (1 til 5).‍
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil, maksimal
puls og hvilepuls.‍
RETNING: Den retning, du bevæger dig i.‍
SIDSTE OMGANG DISTANCE (sidste omgang - distance):
Den tilbagelagte afstand for den senest gennemførte
omgang.‍
SIDSTE OMGANG FALDENDE (sidste omgang nedstigning): Nedstigningens lodrette distance for den
senest gennemførte omgang.‍
SIDSTE OMGANG HASTIGHED (sidste omgang - fart): Den
gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte
omgang.‍
SIDSTE OMGANG KADENCE (sidste omgang - kadence):
Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte
omgang.‍
SIDSTE OMGANG PULS (sidste omgang - puls): Den
gennemsnitlige puls for den senest gennemførte omgang.‍
SIDSTE OMGANGSTID: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.‍
SIDSTE OMGANG STIGENDE (sidste omgang - stigning):
Stigningens lodrette distance for den senest gennemførte
omgang.‍
SIDSTE OMGANG TEMPO (sidste omgang - tempo): Det
gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte omgang.‍
SLUT DESTINATION (destination): Det sidste punkt på ruten
til destinationen.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
SLUT DISTANCE (distance til endelig destination): Den
resterende afstand til den endelige destination.‍ Du skal være
i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
SLUT ETA (forventet ankomsttidspunkt): Det anslåede
klokkeslæt på dagen, hvor du når den endelige destination
(justeret efter den lokale tid på destinationen).‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
SLUT ETE (forventet tid på ruten): Den anslåede resterende
tid, inden du når destination.‍ Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.‍
SLUT LODRET DISTANCE (distance til endelig destination):
Højdedistancen mellem din aktuelle position og den endelige
destination.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
SLUT LODRET HASTIGHED TIL DESTINATION (lodret
hastighed til endelig destination): Stignings- eller
nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde.‍ Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
SLUT POSITION (endelig position): Det sidste punkt på ruten
eller banen.‍
SOLNEDGANG: Tidspunktet for solnedgang på din GPSposition.‍
SOLOPGANG: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.‍
SPOR DISTANCE (spordistance): Den tilbagelagte afstand for
det aktuelle spor.‍
STEPS: Det antal skridt, din fodsensor har registreret.‍
STIGNING: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance).‍ Hvis du f.‍eks.‍ kommer 10 fod (3 m) højere op,
hver gang du bevæger dig 200 fod (60 m), er gradienten 5
%.‍
STIGNING (samlet stigning): Den samlede højdestigning
siden den seneste nulstilling.‍
STOPUR: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.‍
TEMP (temperatur): Lufttemperaturen.‍ Din kropstemperatur
påvirker temperatursensoren.‍
TEMPO: Det aktuelle tempo.‍
Appendiks
TID: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig og
ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.‍
TID STOPPET: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.‍
TIL KURS: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
TIMER: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.‍
VMG (velocity made good): Hastigheden, hvormed du nærmer
dig en destination langs en rute.‍ Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE.‍ LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.‍
Garmin Ltd.‍ og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet.‍ Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.‍
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret.‍ Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom.‍ Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software.‍ Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.‍
Højdemåler- og barometerudlæsninger
Højdemåler- og barometerfunktionen er hver især afhængige af faste eller variable indstillinger.‍ Der findes oplysninger om, hvordan
du kalibrerer den barometriske højdemåler, under side 6.‍ Du kan få oplysninger om spring af vejrændringer under side 6.‍
Du kan justere højdemåler- og barometerindstillingerne ved at vælge Opsætning > Sensorer > Højdemåler > Barometerplot.‍
Sensor
Fast
Variabel
Højdemåler med GPS til
Højde svarer til GPS-højde.‍
Højde afspejler ændringer i omgivelsernes tryk
og GPS-position.‍
Barometer med GPS til
Barometriske trykudlæsninger afspejler ændringer i
omgivelserne tryk samt ændringer i GPS-position.‍
Brug af barometret ved en konstant højde resulterer i
nøjagtige udlæsninger.‍
Barometriske trykudlæsninger afspejler
ændringer i omgivelserne tryk samt ændringer i
GPS-position.‍
Højdemåler med GPS fra
Højde forbliver konstant.‍
Højde reflekterer ændringer i omgivelsernes
tryk.‍
Barometer med GPS fra
Barometriske trykudlæsninger afspejler ændringer i
omgivelsernes tryk.‍ Brug af barometret ved en
konstant højde resulterer i nøjagtige udlæsninger.‍
Barometrisk trykudlæsning er baseret på den
kalibrerede højde samt ændringer i
omgivelsernes tryk.‍
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet
anstrengelse
Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og
lettere ukomfortabelt;
forceret åndedræt
Forbedret anaerob
kapacitet og tærskel;
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Appendiks
17
Indeks
A
advarsler 8
position 8
alarmer 8
alarmpunkter 8
ur 8
alarmpunktsalarm 8
almanak
jagt og fiskeri 9
solopgang og solnedgang 9
ANT+ sensorer 12
parre 12
arealberegning 8
Auto Pause 10, 11
B
baggrundslys 1, 10
barometer 1, 2, 5, 6, 15, 17
BaseCamp 2, 14
batteri 13
levetid 1, 14
oplade 1
udskifte 14
brugerdata, slette 15
brugerprofil 11
C
chirp 6, 11
computer, tilslutte 2
cykelsensorer 13
D
data
deling 4
opbevare 12
overføre 12
datafelter 9
dele data 4
Demonstrationstilstand 9
distance 4
downloade, geocaches 6
E
elevation 1, 2
plot 15
enhed
nulstille 15
registrering 17
enheds-ID 13
F
fejlfinding 12, 15
filer
overføre 6
typer 14
fiskeritider 9
fitness 11
fodsensor 13
G
Garmin Connect, opbevare data 12
gemme aktiviteter 11
gendanne indstillinger 15
geocaches 4–6, 11, 14
downloade 6
navigere til 6
GPS 10, 14
signal 1, 2, 9
stoppe 9
sådan stopper du 2
GSC 10 12
H
hastighed 4
hastigheds- og kadence-sensorer 2
historik 11, 12
sende til computer 12
vise 11
18
HomePort 14
hovedmenu, tilpasse 9
højdemåler 1, 2, 5, 6, 10, 15, 17
I
indstillinger 9–11, 15
J
jagt- og fiskeritider 9
jumpmaster 6, 7
K
kadence, sensorer 13
kalibrere
højdemåler 6
kompas 5
klokkeslæt 1
kompas 1–3, 5, 10
kontrast 10
koordinater 5
kort 4
gennemse 5
indstillinger 10
navigering 5
retning 10
vise 11
zoom 5
L
løb 11
låse, taster 15
M
mand over bord (MOB) 6
menu 1
måleenheder 11
månefase 9
N
navigation 4, 5
kompas 5
Sight 'N Go 5
waypoints 3
nedtællingstimer 8
nordreference 10
nulstille, enhed 15
nøgler 10
O
opdatering af software 13
oplade 1
oplevelser 4
overføre, filer 14
overføre filer 6
P
parring af ANT+ sensorer 12
pejlingsmarkør 3
positioner 5, 9
gemme 3
redigere 3
positionsformat 11
produktregistrering 17
profiler 2, 11
puls 2
måler 12, 14
zoner 12, 17
pulsmåler 12, 14
siden satellit 9
Sight 'N Go 5
skærm 10
slette
alle brugerdata 15
positioner 3
profiler 2
software
opdatere 13
version 13
softwarelicensaftale 13, 17
specifikationer 14
spor 4, 5, 10, 11
optage 2
slette 4
sportsmand hele livet 11
sprog 10
stopur 8
systemindstillinger 10
søge efter positioner, i nærheden af din
position 3
T
taster 1, 9
låse 15
tempe 12
temperatur 1, 2, 6, 12
tidevand 7
tidsindstillinger 8, 10
tidspunkter for solopgang og solnedgang 9
tidszoner 8, 10
tilbehør 15
tilpasse enhed 9, 11
timer 11
nedtælling 8
toner 8, 10
TracBack 5
U
udskiftning af batteri 14
udskiftning af batteriet 14
UltraTrac 10
USB
frakoble 14
overføre filer 14
V
vandtæthed 13
vejr 6
vibrationsalarmer 10
W
waypoints 1, 3–5
gemme 3
projicering 3
redigere 3
slette 3
WAAS 10
Z
zoner, tid 8
zoome 1
kort 5
R
registrering af enheden 17
rengøring af enheden 13, 14
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 3–5
oprette 3
redigere 4
slette 4
vise på kortet 4
S
satellitsignaler 9
opfange 2
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising