Garmin | tactix® | Garmin tactix® Lynstartvejledning

Garmin tactix® Lynstartvejledning
Taster
tactix™ Lynstartvejledning
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
ADVARSEL
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.‍
Sådan kommer du i gang
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.‍
1 Oplad enheden (side 1).‍
2 Registrer enheden (side 4).‍
3 Få mere at vide om sensordata og -tilstande (side 1).‍
4 Opret satellitforbindelse, og registrer et spor (side 2).‍
5 Opret et waypoint (side 2).‍
6 Hent brugervejledningen (side 3).‍
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pc.‍
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.‍
1 Tilslut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USBport på computeren.‍
2 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.‍
3 Juster venstre side af opladningsholderen À, så den passer
med rillen på venstre side af enheden.‍
À
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.‍
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.‍
Á
Vælg for at rulle gennem datasiderne, funktionerne
og indstillingerne.‍
Â
Vælg for at rulle gennem datasiderne, funktionerne
og indstillingerne.‍
Ã
Vælg for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.‍ Hold nede for at se statussiden.‍
Ä
Handlingstast Vælg at åbne en menu for det aktuelle
skærmbillede.‍ Vælg en indstilling, eller bekræft en
meddelelse.‍ Hold nede for at markere et waypoint.‍
Visning af statussiden
Du kan hurtigt skifte til denne side fra en hvilken som helst
anden side for at få vist klokkeslættet, batterilevetiden og GPSstatusoplysninger.‍
Hold nede på
.‍
Visning af sensordata
Du kan hurtigt få adgang til data i realtid for kompas-,
højdemåler-, barometer- og temperatursensorerne og zulutid.‍
BEMÆRK: Disse datasider lukker automatisk til
strømbesparende tilstand.‍
BEMÆRK: Disse data gemmes ikke på enheden (side 2).‍
1 På siden med klokkeslættet skal du vælge eller .‍
2 Vælg .‍
4 Juster den hængslede side af opladeren Á, så den passer
med kontakterne på bagsiden af enheden.‍
Når du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.‍
5 Oplad enheden helt.‍
3 Vælg .‍
Oktober 2013
190-01652-56_0B
Trykt i Taiwan
•
•
•
•
4 Vælg .‍
Vælg Pause i spor for at sætte registreringen på pause.‍
Vælg Gem spor for at gemme dit spor.‍
Vælg Slet spor for at slette sporet uden at gemme.‍
Vælg Stop GPS for at slå GPS'en fra uden at slette
sporet.‍
Sådan stopper du GPS'en
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Stop GPS.‍
Spor
Et spor er en registrering af din rute.‍ Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.‍
Sende et spor til BaseCamp™
BEMÆRK: Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.‍ For at få den mest præcise
temperaturmåling skal du fjerne enheden fra dit håndled og
vente 20-30 minutter.‍
TIP: For at købe en trådløs tempe™ temperatursensor skal
du gå til www.garmin.com.‍
Se i brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.‍
5 Vælg .‍
Før du kan sende data til BaseCamp, skal du downloade
BaseCamp til din computer (www.garmin.com/‍basecamp).‍
Du kan få vist spor og waypoints på din computer.‍
1 Tilslut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.‍
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer
på Windows® computere og som en monteret disk på Mac®
computere.‍
2 Start BaseCamp.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.‍
Oprettelse af et waypoint
Sådan aktiveres en sensortilstand
Standardtilstanden for sensoren er Forespurgt-tilstand, som
giver dig hurtig adgang til kompas, højdemåler, barometer eller
temperaturdata.‍ Du kan også sætte enheden i tilstanden Altid til
for at få en kontinuerlig visning af sensordata.‍
BEMÆRK: Hvis du har parret en pulsmåler eller hastigheds- og
kadence-sensor (ekstraudstyr) med enheden, kan du få vist din
puls eller data om hastighed og kadence.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Opsætning > Sensorer > Tilstand > Altid tændt.‍
Modtagelse af satellitsignaler og registrering
af et spor
Før du kan bruge funktionerne til GPS-navigation, f.‍eks.‍
registrering af et spor, skal du modtage satellitsignaler.‍
Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPSpositionen.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Gå til et område med fri udsigt til himlen og bliv stående
mens enheden indhenter satellitsignaler.‍
4 Bevæg dig eller kør en tur for at registrere et spor.‍
Din distance og tid vises.‍
5 Vælg for at vise serien af datasider.‍
Nogle af datasiderne kan tilpasses.‍ Se brugervejledningen
(side 3).‍
6 Hold nede på .‍
7 Vælg en funktion:
2
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.‍
1 Hold handlingsknappen nede.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil gemme waypointet uden ændringer, skal du
vælge Gem.‍
• Hvis du vil foretage ændringer i waypointet, skal du vælge
Rediger, foretage ændringerne i waypointet og vælge
Gem.‍
Navigering til et waypoint
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
4 Vælg handlingsknappen.‍
5 Vælg Waypoints, og vælg et waypoint på listen.‍
6 Vælg Go.‍
Enheden viser tiden til destinationen À, distancen til
destinationen Á og det forventede ankomsttidspunkt Â.‍
7 Vælg for at få vist kompassiden.‍
Der vises en 24-timers tidevandskort for den aktuelle dato,
som viser den aktuelle tidevandshøjde À, og hvornår det
næste højvande Á og lavvande  vil indtræffe.‍
De to markørmærker à fungerer som en pejlingsmarkør.‍ Det
øverste orange mærke på enheden peger i den retning, du
vender.‍
8 Juster markøren i forhold til det øverste mærke på enheden.‍
9 Fortsæt med at gå i den retning, til du når frem til
destinationen.‍
Navigering ved hjælp af TracBack®
Under navigationen kan du navigere tilbage til begyndelsen af
dit spor.‍ Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til
lejren eller sporet.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Spor > Aktuel > TracBack.‍
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist mere detaljerede oplysninger om
tidevandets næste fire højde- og lavpunkter, skal du
vælge .‍
• Hvis du vil panorere tidevandskortet, skal du vælge
handlingstasten og vælge Panorer kort.‍
• Hvis du vil have vist tidevandsoplysninger for en anden
dato, skal du vælge handlingstasten, vælge Skift dato og
vælge datoen.‍
ANT‍+™ Sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT‍+ sensorer.‍
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Parring af ANT+ sensorer
Din nuværende position À, sporet, du skal følge Á, og
slutpunktet  vises på kortet.‍
Afbrydelse af navigation
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Stop navigation.‍
Programmer
Jumpmaster
Jumpmaster er designet til erfarne faldskærmsudspringere, især
dem i militæret.‍
Jumpmaster-funktionen følger militærets retningslinjer for
beregning af HARP (high altitude release point).‍ Enheden
detekterer automatisk, når du er sprunget, så den kan navigere
hen til DIP (desired impact point) ved hjælp af barometeret og
det elektroniske kompas.‍
Se i brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.‍
Visning af tidevandsoplysninger
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.‍
Du kan få vist oplysninger om en tidevandsstation, inklusive
højden på tidevandet og tidspunktet for næste høj- og lavvande.‍
1 Vælg handlingsknappen.‍
2 Vælg Tidevand > Søg nær.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge i nærheden af et tidligere gemt waypoint,
skal du vælge Waypoints og vælge eller søge efter et
waypoint.‍
• Hvis du vil søge i nærheden af en bestemt by, skal du
vælge Byer og vælge eller søge efter en by.‍
Der vises en liste med tidevandsstationer i nærheden af den
valgte position.‍
4 Vælg en station.‍
Parring er en forbindelse, der oprettes mellem ANT‍+ trådløse
enheder, f.‍eks.‍ når der oprettes forbindelse mellem en tempe
temperatursensor og din Garmin® enhed.‍
1 Flyt enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).‍
BEMÆRK: Hold dig 10 meter væk fra andre ANT‍+ sensorer
under parringen.‍
2 Vælg handlingsknappen.‍
3 Vælg Opsætning > ANT-sensor.‍
4 Vælg din sensor.‍
5 Vælg Ny søgning.‍
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.‍ Sensordata vises i serien af
datasider eller i et brugerdefineret datafelt.‍
Fejlfinding
Sådan henter du brugervejledningen
Du kan hente den nyeste brugervejledning fra internettet.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2 Vælg Manualer.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge dit produkt.‍
Låsning af tasterne
Du kan låse tasterne for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.‍
1 Vælg den dataside, du vil have vist, mens tasterne er låste.‍
og nede for at låse tasterne.‍
2 Hold
og nede for at låse tasterne op.‍
3 Hold
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.‍
1 Hold nede i mindst 25 sekunder.‍
2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden.‍
Specifikationer
Batteritype
500 mAh litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 5 uger
3
Vandtæthed
Vandtæt ned til 164 fod (50 m)
BEMÆRK: Uret er designet til svømning nær
overfladen.‍
Driftstemperaturområde Fra -4 ºF til 122 ºF (fra -20 ºC til 50 ºC)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
Bluetooth® Smart enhed
Batterioplysninger
Den faktiske batterilevetid afhænger af, hvor meget du bruger
GPS, enhedssensorer, trådløse sensorer (ekstraudstyr) og
baggrundsbelysningen.‍
Batterilevetid
Tilstand
16 timer
Normal GPS-tilstand
50 timer
UltraTrac GPS-tilstand
Op til 2 uger
Altid tændt sensortilstand
Op til 5 uger
Urtilstand
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en skarp genstand til rengøring af enheden.‍
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.‍
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier.‍ Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.‍
Undgå at trykke på tasterne under vandet.‍
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.‍
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.‍
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ANT+™,
BaseCamp™, tactix™ og tempe™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac® er et
registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA
og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising