Garmin | VIRB® XE Auto Racing Bundle | User manual | Garmin VIRB® XE Auto Racing Bundle Korisnički priručnik

Garmin VIRB® XE Auto Racing Bundle Korisnički priručnik
VIRB X/XE
®
Korisnički priručnik
Lipanj 2016
190-01870-46_0C
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , fēnix i VIRB trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. GMetrix™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Mac
zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. microSD™ i microSDXC logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Wi‑Fi
registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Logotip Wi‑Fi CERTIFIED certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows
registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na adresi www.thisisant.com/directory.
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Otvaranje prednjeg poklopca ...................................................... 1
Postavljanje memorijske kartice ................................................. 1
Umetanje paketa desikanta ........................................................ 1
Postavljanje baterije .................................................................... 1
Punjenje baterije ......................................................................... 1
Štednja energije tijekom punjenja uređaja ............................. 2
Pričvršćivanje uređaja na nosač ................................................. 2
Tipke ........................................................................................... 2
Uključivanje uređaja .................................................................... 2
Isključivanje uređaja ............................................................... 2
Uključivanje i isključivanje uređaja pomoću tipke za
snimanje ................................................................................. 2
Pregled početnog zaslona .......................................................... 2
Pregledavanje zaslona senzora ............................................. 3
Ikone statusne trake ............................................................... 3
Ikone statusa senzora ............................................................ 3
Postupanje s uređajem ............................................................... 9
Čišćenje uređaja .................................................................... 9
Priključivanje uređaja na računalo .............................................. 9
Vrste datoteka ........................................................................ 9
Specifikacije ................................................................................ 9
Rješavanje problema ..................................................... 9
Uređaj se ne uključuje ................................................................ 9
Zaslon uređaja teško se vidi ....................................................... 9
Nedostaju neki G-Metrix podaci .................................................. 9
Moje snimke videozapisa ne izgledaju glatko ............................. 9
Uređaj se isključuje kada prestanem snimati videozapis ........... 9
Produžavanje trajanja baterija .................................................... 9
Dodatne informacije .................................................................... 9
Dodatak ......................................................................... 10
Licencni ugovor za softver ........................................................ 10
Objašnjenja simbola ................................................................. 10
Indeks............................................................................ 11
Video................................................................................ 3
Snimanje videozapisa ................................................................. 3
Postavke videozapisa ................................................................. 3
Video načini rada ................................................................... 4
Postavke polja prikaza ........................................................... 4
Postavljanje formata videozapisa .......................................... 4
Profesionalne postavke .......................................................... 4
Automatsko snimanje videozapisa ............................................. 5
Snimanje videozapisa s vremenskim odmakom ......................... 5
Snimanje videozapisa u petlji ..................................................... 5
Povezivanje s vanjskim mikrofonom ili izvorom zvuka putem
kabela ......................................................................................... 5
Tražilo uživo ................................................................................ 5
Usmjeravanje kompozitnog video signala ............................. 5
Fotografije....................................................................... 5
Snimanje fotografije .................................................................... 5
Postavke fotografija .................................................................... 5
Načini rada s fotografijama .................................................... 6
Snimanje fotografije s odgodom ................................................. 6
Snimanje fotografija s vremenskim odmakom ............................ 6
G-Metrix........................................................................... 6
G-Metrix prekrivanja ................................................................... 6
ANT+ senzori.................................................................. 6
Uparivanje ANT+ senzora .......................................................... 7
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem
Garmin ................................................................................... 7
Uklanjanje uparenih ANT+ senzora ....................................... 7
Bluetooth uređaji............................................................ 7
Povezivanje bežičnog vanjskog mikrofona ................................. 7
Povezivanje s OBD-II uređajem .................................................. 7
Uklanjanje uparenih Bluetooth uređaja ....................................... 7
Aplikacije......................................................................... 7
Rad s uređajem pomoću mobilnog uređaja ................................ 7
Wi‑Fi načini rada .................................................................... 7
Postavke za bežičnu mrežu ................................................... 7
VIRB Uredi .................................................................................. 7
Daljinski upravljač .......................................................... 8
Daljinsko upravljanje uređajem ................................................... 8
Daljinsko upravljanje više uređaja VIRB ..................................... 8
Informacije o uređaju..................................................... 8
Postavke sustava ........................................................................ 8
Okretanje orijentacije kamere ................................................ 8
Postavke vremena i datuma .................................................. 8
Brisanje memorijske kartice ........................................................ 8
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vaša je odgovornost da uređaj koristite na siguran način.
Garmin neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, ozljede ili smrt
koje će se dogoditi kao rezultat korištenja ovog uređaja prilikom
bilo kakvih aktivnosti.
®
Otvaranje prednjeg poklopca
Ako želite umetnuti baterije, memorijsku karticu ili paket
desikanta za zaštitu od zamagljivanja, najprije morate otvoriti
prednji poklopac.
1 Primite gornji i donji dio zasuna À i povucite ga kako biste ga
otvorili.
3 Podložak za paket umetnite u utor za paket desikanta.
4 Zatvorite i zaključajte prednji poklopac.
Točka indikator na paketu desikanta poprimit će ružičastu boju
kada paket desikanta postane prezasićen. 60 minuta grijte paket
desikanta na temperaturi od 85 °C (185 °F) kako biste ga osušili
i pripremili za ponovnu upotrebu.
Postavljanje baterije
2 Otvorite prednji poklopac.
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
1 Otvorite prednji poklopac.
2 Pronađite metalne kontakte na kraju litij-ionske baterije.
3 Umetnite bateriju À u odjeljak s kontaktima prema naprijed.
Postavljanje memorijske kartice
Za korištenje uređaja morate umetnuti microSD™ memorijsku
karticu. Za optimalne radne karakteristike koristite memorijsku
karticu klase 10 ili bolju.
1 Otvorite prednji poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu À u utor za memorijsku karticu
tako da su kontakti okrenuti prema objektivu.
4 Pritisnite bateriju na mjesto.
5 Zatvorite i zaključajte prednji poklopac.
Punjenje baterije
3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
4 Zatvorite i zaključajte prednji poklopac.
Umetanje paketa desikanta
UPOZORENJE
Nemojte jesti pakete desikanta. Paketi desikanta sadrže silicij
koji može nadražiti vaš probavni sustav. Paketi desikanta
predstavljaju opasnost od gušenja ako ih proguta dijete ili kućni
ljubimac.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje na
bočnoj strani uređaja. Proučite upute za čišćenje u dodatku.
Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio
Garmin. Ako pokušate zamijeniti bateriju koju nije isporučio
Garmin, može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.
1 Priključite USB kabel u USB priključak računala.
2 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na bočnoj strani
uređaja i pritisnite punjač À tako da škljocne.
Instalirajte paket desikanta za optimalan rad uređaja i zaštitu od
zamagljivanja.
1 Otvorite prednji poklopac.
2 Paket desikanta umetnite u podložak za paket À.
3 Napunite bateriju do kraja.
Uvod
1
Štednja energije tijekom punjenja uređaja
Tijekom punjenja možete isključiti zaslon uređaja i sve ostale
funkcije.
1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.
2 Tipku POWER držite pritisnutom 4 do 5 sekundi.
Zaslon će se isključiti i uređaj će se prebaciti u način rada za
punjenje sa smanjenom potrošnjom energije.
3 Napunite uređaj do kraja.
7 Umetnite palčani vijak Ä u veći otvor spoja i pritegnite palčani
vijak kako biste fiksirali kut spoja.
NAPOMENA: Metalni okov pokazuje manji otvor spoja.
8 Isporučenim šesterokutnim ključem po potrebi zakrenite
palčani vijak kako biste podesili zategnutost spoja.
Tipke
Pričvršćivanje uređaja na nosač
OBAVIJEST
Kako biste spriječili gubitak proizvoda ili oštećenje, ne koristite
ljepljivo podnožje na temperaturi nižoj od -15 °C (5 °F).
Trajno ljepilo za montiranje iznimno je teško ukloniti nakon što
se primijeni.
Prije montiranja ljepljivog podnožja na površinu, temperatura
okoline mora biti između 21 ° i 38 °C (od 70 ° do 100 °F).
Vaš uređaj uključuje razna podnožja i ručice koji se mogu
koristiti za mnoge konfiguracije. Ove upute nude primjer jedne
moguće konfiguracije. Također možete kupiti dodatne nosače za
svoj uređaj, kao što su mobilni nosač, nosač u vozilu ili nosač s
trima nogama. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/VIRB.
NAPOMENA: Prema zadanim postavkama uređaj treba
montirati sa zaslonom okrenutim prema gore kako bi se mogao
snimiti pravilno okrenut videozapis. Postavke možete prilagoditi
kako biste snimali sa zaslonom okrenutim prema dolje
(Okretanje orijentacije kamere, stranica 8).
1 Površinu za montažu temeljito očistite vodom ili alkoholom i
zatim je osušite.
Na površini za montiranje ne smije biti prašine, naslaga,
voska ili premaza.
2 Uklonite foliju s ljepljivog podnožja À i čvrsto pritisnite
podnožje na površinu za montažu.
Možete koristiti ravno ili zakrivljeno podnožje, ovisno o
konturi površine za montažu.
À
MENU
Odaberite za kretanje kroz zaslone sa statusom
senzora, zaslone s podacima i stavke izbornika.
Zadržite za otvaranje izbornika.
Á
POWER
Odaberite za kretanje kroz zaslone sa statusom
senzora, zaslone s podacima i stavke izbornika.
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
Â
OK
Odaberite za odabir opcija izbornika ili snimanje
fotografije.
Ã
Tipka za
snimanje
Pomaknite tipku za pokretanje ili zaustavljanje
snimanja videozapisa.
Uključivanje uređaja
Odaberite POWER.
Isključivanje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili gubitak podataka, uvijek isključujte uređaj
prije vađenja baterije.
NAPOMENA: Uređaj ne možete isključiti tijekom snimanja
videozapisa.
1 Po potrebi tipku za snimanje pomaknite unatrag kako biste
zaustavili snimanje videozapisa.
Držite
tipku POWER.
2
Uređaj sprema podatke i isključuje se.
Ako trebate izvaditi bateriju, pričekajte da se zaslon i svjetlo za
snimanje isključe prije vađenja baterije.
Uključivanje i isključivanje uređaja pomoću tipke za
snimanje
3 Pustite da se podnožje spaja s površinom za montažu
najmanje 24 sata.
4 Umetnite adapter Á u podnožje.
Poluga  mora biti postavljena u otvoreni položaj.
5 Polugu vratite u zatvoreni položaj kako biste adapter učvrstili
na podnožje.
Poluga bi trebala biti poravnata s bazom.
6 Postavite nosač kamere à na gornju stranu adaptera.
Uređaj treba biti u vodoravnom položaju kako bi se snimio
pravilno okrenut videozapis.
2
Pomoću tipke za snimanje možete uključiti i isključiti uređaj u
načinu snimanja. Ova značajka omogućuje brzo pokretanje
snimanja, dok automatski isključuje uređaj radi uštede baterije
kada ne snimate.
NAPOMENA: Uređaj se ne isključuje pomoću tipke za snimanje
osim ako ga niste uključili pomoću tipke za snimanje.
1 Kada je uređaj isključen, pomaknite tipku za snimanje prema
naprijed.
Uređaj se uključuje i započinje snimati videozapis.
2 Kada dovršite snimanje, tipku za snimanje pomaknite
unatrag.
Uređaj prestaje snimati i isključuje se.
Pregled početnog zaslona
Na početnom zaslonu jednim pogledom možete vidjeti detalje o
preostalom prostoru na memorijskoj kartici i trenutne postavke
uređaja.
Uvod
Ako je uređaj isključen, automatski će se uključiti. Uređaj
odmah počinje snimati videozapis i uključuje se crveno
svjetlo.
À
Prikazuje status senzora i razinu napunjenosti baterije. Uključuje
ANT+ senzore, Bluetooth , Wi‑Fi i GPS.
®
Á
Â
Ã
Ä
®
®
Prikazuje slobodan prostor na memorijskoj kartici za snimanje
videozapisa.
Prikazuje slobodan prostor na memorijskoj kartici za fotografije.
Prikazuje polje prikaza, rezoluciju videozapisa i brzinu izmjene
sličica.
Prikazuje način rada s fotografijama.
Pregledavanje zaslona senzora
Zasloni senzora prikazuju G-Metrix™ podatke dobivene od
ugrađenih senzora i od uparenih ANT+ senzora. Na zaslonu
senzora prikazuje se status povezanosti za ANT+ senzore,
Wi‑Fi vezu i Bluetooth uređaje.
• Na početnom zaslonu odaberite za prikaz zaslona sa
statusom senzora.
• Na početnom zaslonu odaberite za prikaz zaslona s
podacima senzora.
Ikone statusne trake
Ikone će se prikazati na vrhu početnog zaslona. Bljeskajuća
ikona označava da uređaj traži signal. Postojana ikona
označava da je signal pronađen ili da je senzor povezan.
GPS status
Status Wi‑Fi tehnologije
Status Bluetooth tehnologije
ANT+ status senzora
Razina baterije
Ikone statusa senzora
Ikone se pojavljuju na zaslonu statusa senzora. Bljeskajuća
ikona označava da uređaj traži signal. Postojana ikona
označava da je signal pronađen ili da je senzor povezan.
Status pulsa
Status senzora za brzinu i takt
Status senzora snage
Status temperature
Status slušalica i zvuka
Status OBD-II senzora
Video
Snimanje videozapisa
NAPOMENA: Ako baterija postane preslaba tijekom snimanja
videozapisa, uređaj automatski zaustavlja snimanje, sprema
videozapis i sigurno se isključuje.
1 Tipku za snimanje pomaknite naprijed kako biste započeli
snimanje videozapisa.
Video
Na zaslonu se prikazuje proteklo vrijeme snimanja À,
preostalo vrijeme snimanja Á i način snimanja videozapisa
Â.
2 Tipku za snimanje pomaknite unatrag kako biste zaustavili
snimanje videozapisa.
Videozapis se sprema na memorijsku karticu kao .mp4
datoteka. Zapisnik traga za videozapis i podaci senzora
spremaju se na memorijsku karticu kao .fit datoteka.
Postavke videozapisa
OBAVIJEST
Kako biste spriječili oštećenje uređaja u vlažnom okruženju,
morate onemogućiti postavku Video izlaz kada uređaj nije
povezan USB kabelom.
Držite pritisnutom tipku MENU i odaberite Video.
Način rada: Postavlja način snimanja videozapisa (Video načini
rada, stranica 4).
NAPOMENA: Dodatne postavke ovise o odabranom načinu
rada.
Rezolucija: Postavlja visinu videozapisa u pikselima.
Interval: Postavlja vremenski interval za vremenski odmak.
FPS (sličica u sekundi): Postavlja brzinu izmjene sličica u
sličicama u sekundi (fps).
Polje prikaza: Postavlja razinu zumiranja (Postavke polja
prikaza, stranica 4).
Reprodukcija: Postavlja brzinu usporene reprodukcije.
Ispravak objektiva: Ispravljanje širokokutnog iskrivljenja i
smanjivanje polja prikaza.
Omogućuje automatsko prilagođavanje u uvjetima slabog
osvjetljenja.
Stabilizator: Uključivanje stabilizacije slike radi smanjenja
drhtanja u videozapisu.
NAPOMENA: Stabilizacija slike dostupna je samo za VIRB
XE uređaje.
Petlja: Omogućuje snimanje petlje i postavlja broj minuta
videozapisa za pohranjivanje prilikom snimanja videozapisa u
petlji. (Snimanje videozapisa u petlji, stranica 5).
Automatsko snimanje: Omogućuje automatsko snimanje kada
je uređaj u pokretu (Automatsko snimanje videozapisa,
stranica 5).
Video izlaz: Omogućuje kompozitni videoizlaz (Usmjeravanje
kompozitnog video signala, stranica 5).
Profesionalne postavke: Omogućuje postavljanje naprednih
postavki videozapisa i fotografija (Profesionalne postavke,
stranica 4).
NAPOMENA: Profesionalne postavke dostupne su samo za
VIRB XE uređaje.
3
Video načini rada
Video način rada možete promijeniti tako da promijenite
rezoluciju, omjer, brzinu izmjene sličica i brzinu snimljenog
videozapisa. Rezolucija je širina i visina videozapisa, a izražava
se u pikselima. Omjer je omjer širine videozapisa i visine
videozapisa. Standardni televizori sa širokim zaslonom koriste
omjer 16:9, a standardni televizori s punim zaslonom koriste
omjer 4:3. Brzina izmjene sličica izražava se u sličicama po
sekundi (fps). Brzina reprodukcije naznačuje brzinu akcije u
videozapisu u usporedbi sa stvarnim vremenom.
Držite pritisnutom tipku MENU i odaberite Video > Način rada.
Visoko: Omogućuje vam snimanje velikih kadrova postavljenih
okomito korištenjem omjera 4:3. Ovaj je način snimanja
osobito koristan za snimanje akcije iz blizine i prilikom
montiranja na prsa.
HD videozapis: Omogućuje vam snimanje akcije velike brzine.
1080p odlična je zadana postavka kada želite snimiti snimke
u visokoj rezoluciji.
Usporeno: Omogućuje vam snimanje usporenih snimaka u
720p HD rezoluciji ili standardnoj širokokutnoj definiciji.
Vremenski odmak: Ovaj način snimanja u visokoj rezoluciji
omogućuje vam snimanje usporene ili dugotrajne akcije koju
možete odmah reproducirati ili dijeliti (Snimanje videozapisa
s vremenskim odmakom, stranica 5).
Specifikacije video načina rada VIRB XE kamere
Način rada
Rezolucija (pikseli) Omjer NTSC brzina izmjene
sličica (fps)
PAL brzina izmjene
sličica (fps)
Polje prikaza (fov)
Brzina
Visoko
1440p (1920 x 1440) 4:3
30, 24
25, 24
Široko
1x
960p (1280 x 960)
100, 60, 48
100, 50, 48
Široko
1x
1080p (1920 x 1080) 16:9
60, 48, 30, 24
50, 48, 25, 24
Široko, zumiranje, ultra
zumiranje
1x
720p (1280 × 720)
16:9
120, 60, 30
100, 50, 25
Široko, zumiranje, ultra
zumiranje
1x
720p (1280 × 720)
16:9
120
100
Široko, zumiranje, ultra
zumiranje
1x, 1/4x, 1/2x
480p (848 x 480)
16:9
240
240
Široko
1x, 1/8x, 1/4x,
1/2x
30
25
Široko, zumiranje, ultra
zumiranje
Varira
HD videozapis
Usporeno
4:3
Vremenski odmak 1080p (1920 × 1080) 16:9
Specifikacije video načina rada VIRB X kamere
Način rada
Rezolucija (pikseli) Omjer NTSC brzina izmjene
sličica (fps)
PAL brzina izmjene
sličica (fps)
Polje prikaza (fov)
Brzina
Visoko
960p (1280 x 960)
30
25
Široko
1x
HD videozapis
1080p (1920 x 1080) 16:9
30
25
Široko, zumiranje, ultra zumiranje 1x
720p (1280 × 720)
16:9
60, 30
50, 25
Široko, zumiranje, ultra zumiranje 1x
720p (1280 × 720)
16:9
60
50
Široko, zumiranje, ultra zumiranje 1x, 1/2x
480p (848 x 480)
16:9
120
100
Široko
30
25
Široko, zumiranje, ultra zumiranje Varira
Usporeno
4:3
Vremenski odmak 1080p (1920 × 1080) 16:9
Postavke polja prikaza
Polje prikaza možete promijeniti kada je postavka Ispravak
objektiva postavljena na Isključi.
Držite pritisnutom tipku MENU i odaberite Video > Polje
prikaza.
Široka: Snimanje širokog prikaza okoline. Ovu opciju koristite za
otvorene prostore, videozapise iz blizine i za snimanje što
većeg područja prikaza.
Zumiranje: Snimanje užeg prikaza. Ovu opciju koristite za
snimanje videozapisa sa srednje udaljenosti.
Ultra zumiranje: Snimanje vrlo fokusiranog prikaza. Ovu opciju
koristite za snimanje videozapisa s velike udaljenosti i u
zatvorenom ili pokrivenom prostoru.
Postavljanje formata videozapisa
Možete odabrati standard područja u kojem živite. Standard
videozapisa utječe na dostupne opcije brzine izmjene sličica
videozapisa (FPS).
1 Držite MENU.
2 Odaberite Sustav > Format.
3 Odaberite NTSC ili PAL.
Profesionalne postavke
Držite pritisnutom tipku MENU i odaberite Video >
Profesionalne postavke > Status.
4
1x, 1/4x, 1/2x
SAVJET: Profesionalne postavke možete vidjeti i tako da na
početnom zaslonu odaberite .
NAPOMENA: Profesionalne postavke dostupne su samo za
VIRB XE uređaje.
Boja: Postavlja paletu boja. Opciju Živopisno odaberite ako
želite živahniju paletu boja, a opciju Neutralno ako želite
neutralniju paletu boja.
Balans bijele boje: Prilagođava ton boje okruženju. Uređaj
balans bijele boje može prilagođavati automatski ili to možete
raditi ručno. Opciju 2800K odaberite za svjetlost klasične
žarulje, opciju 4000K za fluorescentno svjetlo, opciju 5000K
za dnevno svjetlo, opciju 6500K za sunčano vrijeme ili opciju
7500K za oblačno vrijeme.
Oštrina: Postavlja razinu oštrine. Opciju Visoko koristite ako
želite oštriji izgled, opciju Srednje za umjerenu oštrinu, a
opciju Nisko za mekši izgled slike.
ISO granica: Postavlja granicu osjetljivosti i buku slike. Više ISO
vrijednosti daju vidljiviju buku, tj. zrnatije su. Više ISO
vrijednosti najbolje su ako snimate u uvjetima slabog
osvjetljenja ili u zatvorenom prostoru. Niže ISO vrijednosti
najbolje su ako snimate na suncu. Opciju 6400 koristite ako
želite svjetliji videozapis u uvjetima slabog osvjetljenja, opciju
1600 za umjereno svijetlu sliku u uvjetima slabog osvjetljenja,
a opciju 400 ako želite tamniji videozapis u uvjetima slabog
osvjetljenja.
Video
EV otklon: Postavlja otklon ekspozicije. Otklon ekspozicije
utječe na razinu svjetline.
EV zaključavanje: Omogućuje ili onemogućuje zaključavanje
ekspozicije. Omogućite zaključavanje ekspozicije ako želite
osigurati ujednačenu svjetlosnu osjetljivost prilikom snimanja
videozapisa. Prilikom snimanja videozapisa s vremenskim
odmakom ova će opcija eliminirati pojavu sličica koje su malo
svjetlije ili tamnije od ostalih.
Automatsko snimanje videozapisa
Uređaj možete postaviti tako da automatski započne snimati
videozapis kada je uređaj u pokretu. Ta značajka omogućuje
čuvanje prostora na memorijskoj kartici jer se snimanju samo
važni dijelovi aktivnosti.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Video > Automatsko snimanje > Prilikom
kretanja.
Uređaj snima videozapis kada se krećete i zaustavlja
snimanje kada mirujete.
Ova značajka automatski omogućuje GPS u postavkama
sustava.
Snimanje videozapisa s vremenskim
odmakom
Način rada s vremenskim odmakom snima pojedinačne sličice
videozapisa u duljim intervalima i stvara videozapis koji se
reproducira mnogo brže od stvarnog vremena. Vremenski
odmak možete koristiti za snimanje pokreta, promjena ili
događaja koji se odvijaju tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
Videozapisi s vremenskim odmakom reproduciraju se brzinom
od 30 sličica u sekundi. Duljina videozapisa ovisi o vremenu
između sličica videozapisa. Ako se sličice snimaju u intervalima
od jedne sekunde, primjerice, svaka sekunda videozapisa
pokriva 30 sekundi stvarnog vremena. Ako se sličice snimaju u
intervalima od 60 sekundi, svaka sekunda videozapisa pokriva
30 minuta stvarnog vremena.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Video > Način rada > Vremenski odmak.
3 Odaberite vremenski interval.
4 Za najbolje rezultate montirajte uređaj tako da se ne pomiče
prilikom snimanja.
5 Snimite videozapis.
Snimanje videozapisa u petlji
Način snimanja u petlji omogućuje neprekidno snimanje
videozapisa i spremanje samo najnovijeg snimljenog sadržaja.
Možete odabrati broj minuta videozapisa za spremanje. To
omogućuje uštedu prostora za pohranu kada želite snimiti
ključne trenutke, a ne želite spremiti cijelu snimku aktivnosti.
Ova značajka je korisna prilikom korištenja uređaja za snimanje
vožnje.
Snimljena petlja videozapisa jednostavno se razdvaja u više
datoteka. To omogućuje jednostavno brisanje neželjenih
dijelova videozapisa.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Video > Petlja.
3 Odaberite broj minuta videozapisa za spremanje.
4 Započnite snimanje videozapisa.
5 Kada završite, zaustavite snimanje.
Najnoviji snimljeni sadržaj spremljen je na memorijsku karticu,
do broja minuta odabranih u koraku 3.
Povezivanje s vanjskim mikrofonom ili
izvorom zvuka putem kabela
Prije povezivanje vanjskog mikrofona najprije morate kupiti
dodatni VIRB čvrst kombinirani kabel. Posjetite web-mjesto
http://virb.garmin.com/products/rugged-combo-cable-virbx-xe.
Morate imati i vanjski mikrofon ili izvor zvuka s priključkom od
3,5 mm.
Ako spojite i omogućite vanjski mikrofon, uređaj će snimati zvuk
iz vanjskog mikrofona umjesto iz ugrađenog mikrofona.
1 Držite MENU.
2 Za omogućavanje vanjskog mikrofona Sustav > Mikrofon >
Vanjsko.
3 Poravnajte kontakte punjača na dodatnom kabelu s
kontaktima na bočnoj strani uređaja i pritisnite dodatni kabel
tako da škljocne.
4 Povežite mikrofon s MIC IN priključkom na dodatnom kabelu.
Za prestanak korištenja vanjskog mikrofona isključite dodatni
kabel iz uređaja. Za omogućavanje ugrađenog mikrofona
odaberite Sustav > Mikrofon > Interno.
Tražilo uživo
Usmjeravanje kompozitnog video signala
Ako želite da izlaz bude kompozitni videosignal, morate kupiti
dodatni VIRB čvrst kombinirani kabel. Posjetite web-mjesto
http://virb.garmin.com/products/rugged-combo-cable-virbx-xe.
Morate imati i RCA kompozitni videokabel.
Kompozitni videosignal možete pregledavati na vanjskom
zaslonu.
1 Držite MENU.
2 Za omogućavanje kompozitnog izlaznog videosignala
odaberite Video > Video izlaz.
3 Poravnajte kontakte punjača na dodatnom kabelu s
kontaktima na bočnoj strani uređaja i pritisnite dodatni kabel
tako da škljocne.
4 Ukopčajte RCA kompozitni video kabel u priključak VID OUT
dodatnog kabela i u dostupan priključak na vanjskom
zaslonu.
Fotografije
Snimanje fotografije
Uređaj omogućuje nekoliko načina snimanja fotografija pomoću
zadanih postavki. Možete odabrati način snimanja fotografija
tako da uređaj snima pojedinačne ili uzastopne fotografije ili da
snima s vremenskim odmakom tako da držite pritisnutom tipku
MENU i zatim odaberete Fotografije > Način rada.
• Za snimanje pojedinačne fotografije na početnom zaslonu ili
na stranici senzora pritisnite tipku .
• Za snimanje više fotografija u načinu rada uzastopne
fotografije na zahtjev, na početnom zaslonu ili na stranici
senzora pritisnite tipku .
Uređaj će snimati fotografije sve dok tipku
držite
pritisnutom.
• Tijekom snimanja videozapisa pritisnite tipku
ako biste
snimili fotografiju iste rezolucije kao videozapis koji se snima.
Fotografije koje se snime tijekom snimanja videozapisa uvijek
koriste način rada za snimanje pojedinačnih fotografija.
Postavke za snimanje uzastopnih fotografija ili fotografija s
vremenskim odmakom ignoriraju se za vrijeme snimanja
videozapisa.
Postavke fotografija
Držite pritisnutom tipku MENU i odaberite Fotografije.
Fotografije
5
Način rada: Postavlja način fotografiranja (Načini rada s
fotografijama, stranica 6).
NAPOMENA: Dodatne postavke ovise o odabranom načinu
rada.
Vrijeme početka: Postavlja početak vremenskog intervala za
produženi vremenski odmak. Uređaj može odmah početi
fotografirati ili možete postaviti prilagođeno vrijeme početka
snimanja.
Trajanje: Postavlja trajanje vremenskog intervala za produženi
vremenski odmak. Možete postaviti kontinuirano snimanje ili
prilagođeno vrijeme trajanja.
Interval: Postavlja interval za uzastopno snimanje, vremenski
odmak i produljeni vremenski odmak. Za vremenski odmak
možete odabrati prethodno postavljeni interval ili postaviti
prilagođeni interval.
Polje prikaza: Postavljanje razine zumiranja.
Samookidač: Postavljanje mjerača vremena radi odgode
snimanja fotografije.
Ispravak objektiva: Ispravljanje širokokutnog iskrivljenja i
smanjivanje polja prikaza.
Oznaka datuma: Dodavanje oznake datuma na fotografiju.
Načini rada s fotografijama
Držite pritisnutom tipku MENU i odaberite Fotografije > Način
rada.
Pojedinačno: Omogućuje vam snimanje jedne fotografije
pomoću automatske ekspozicije.
Uzastopno: Omogućuje vam brzo snimanje tri, pet ili deset slika
u jednoj sekundi. Ovaj je način rada idealan za snimanje
fotografija osoba ili predmeta u pokretu.
NAPOMENA: Na VIRB XE uređaju postoje dodatni intervali
uzastopnog snimanja.
Vremenski odmak: Omogućuje vam snimanje serije fotografija
u određenom vremenskom intervalu.
Produženi vremenski odmak: Omogućuje vam snimanje serije
fotografija tijekom dugog vremenskog perioda. VIRB X/XE
uređaji isključuju se između snimanja slika, što produljuje
trajanje baterije.
Snimanje fotografije s odgodom
Snimanje fotografije možete odgoditi pomoću samookidača. To
omogućuje pridruživanje snimci ili podešavanje snimke prije
snimanja fotografije.
1 Držite .
2 Odaberite Fotografije > Samookidač.
3 Odaberite vrijeme odgode.
4 Na početnom zaslonu odaberite tipku .
Prikazuje se štoperica s preostalim vremenom u sekundama
do snimanja fotografije.
Snimanje fotografija s vremenskim
odmakom
Seriju fotografija u određenom vremenskom intervalu možete
snimiti s vremenskom odmakom ili s produljenim vremenskim
odmakom.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Fotografije > Način rada.
3 Odaberite Vremenski odmak ili Produženi.Produženi
vremenski odmak.
Ako
ste odabrali produženi vremenski odmak, postavite
4
vrijeme početka i trajanje snimanja fotografija.
5 Odaberite vremenski interval između fotografija.
6 Na početnom zaslonu odaberite tipku .
6
Uređaj snima seriju fotografija u odabranom vremenskom
intervalu. Na zaslonu se prikazuje preostali broj fotografija
koje uređaj može snimiti À, broj fotografija koje je uređaj
snimio Á, proteklo vrijeme  i vrijeme u sekundama do
snimanja sljedeće fotografije Ã.
7 Odaberite za prestanak snimanja fotografija.
G-Metrix
U VIRB X/XE ugrađeni su GPS senzor te senzori G-sile i
orijentacije. Uređaj se može bežično povezati s vanjskim ANT+
senzorima i drugim Garmin uređajima kako bi zabilježio još više
podataka o izvedbi. Pomoću besplatne aplikacije za mobilne
uređaje Garmin VIRB ili softvera VIRB Edit možete zapise
možete preklapati mjeračima, grafikonima i još mnogo toga.
Snimljeni videozapis zatim možete reproducirati i u stvarnom
vremenu prikazati podatke o brzini, ubrzanju, pulsu i druge
podatke senzora.
G-Metrix prekrivanja
Vaš uređaj može bilježiti ove vrste podataka.
• Brzina
• Tempo
• Visina
• G sila
• Orijentacija
• Vrijeme u zraku
• Udaljenost
• Stupanj
• Penjanje
• Nagib
• Smjer (prilikom kretanja)
• GPS lokacija (koordinate)
• Oblik i položaj traga
• Vremena dionice
• Količina dionica
• Puls (kada je uređaj povezan s kompatibilnim monitorom
pulsa)
• Takt (kada je uređaj povezan s kompatibilnim senzorom za
takt bicikla)
• Izlazna snaga u vatima (kada je uređaj povezan s
kompatibilnim mjeračem snage)
• Temperatura (kada je uređaj povezan s kompatibilnim
senzorom za temperaturu)
• Automobilski podaci (kada je uređaj povezan s kompatibilnim
OBD-II uređajem)
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
G-Metrix
Uparivanje ANT+ senzora
Prilikom uparivanja kompatibilnog ANT+ senzora s uređajem
podaci senzora ulaze u G-Metrix prekrivanja i .fit datoteku.
1 Postavite monitor pulsa ili instalirajte senzor.
2 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Senzori > Dodaj novo.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraži sve.
• Odaberite vrstu senzora.
6 Odaberite senzor koji želite upariti.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se Uspostavljena veza.
Podatke senzora možete vidjeti i tako da na početnom zaslonu
odaberete .
4 Odaberite Bluetooth > Status kako biste uključili Bluetooth
bežičnu tehnologiju.
5 Odaberite Dodaj novo.
6 Odaberite OBD-II uređaj koji želite upariti.
SAVJET: Ako se vaš OBD-II uređaj ne pojavljuje na popisu,
provjerite nalazi li se još uvijek u načinu rada za uparivanje i
ponovno pokrenite pretraživanje.
Nakon uparivanja OBD-II uređaja status uređaja promijenit će
se u Uspostavljena veza.
Uklanjanje uparenih Bluetooth uređaja
1
2
3
4
Držite MENU.
Odaberite Bluetooth.
Odaberite bežični uređaj.
Odaberite Zaboravi > Da.
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem
Garmin
• Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem
Garmin.
• Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se
10 m (32,9 ft.) od ostalih dodataka ANT+.
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg
dodatka i možete se približiti drugim dodacima.
Uklanjanje uparenih ANT+ senzora
1 Držite MENU.
2 Odaberite Senzori.
3 Odaberite senzor.
4 Odaberite Ukloni > Da.
Bluetooth uređaji
Aplikacije
Rad s uređajem pomoću mobilnog uređaja
Besplatna Garmin VIRB aplikacija omogućuje vam daljinsko
pregledavanje i upravljanje snimanjem fotografija i videozapisa
pomoću kompatibilnog mobilnog uređaja. Možete reproducirati
snimljene isječke i fotografije, ali i stvarati, uređivati i dijeliti
videozapise putem društvenih medija. Dodatne informacije
potražite na web-mjestu http://virb.garmin.com/virb-app.
1 Instalirajte Garmin VIRB aplikaciju iz trgovine aplikacija na
vašem mobilnom uređaju.
2 Na VIRB uređaju držite pritisnutom tipku MENU i odaberite
Wi-Fi > Status kako biste uključili Wi‑Fi bežičnu tehnologiju.
3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju Garmin VIRB.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Wi‑Fi načini rada
Držite MENU i odaberite Wi-Fi.
Više kamera: Omogućuje vam stvaranje bežične mreže više
kamera ili povezivanje s takvom mrežom.
Aplikacija za mobilne uređaje: Omogućuje vam upravljanje
uređajem pomoću mobilnog uređaja.
Pridruži se: Omogućuje vam povezivanje s bežičnom mrežom.
Povezivanje bežičnog vanjskog mikrofona
Postavke za bežičnu mrežu
Možete povezati Bluetooth hands-free uređaj sa svojim VIRB
X/XE uređajem.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Bluetooth > Status kako biste uključili Bluetooth
bežičnu tehnologiju.
3 Odaberite Dodaj novo.
4 Odaberite bežični uređaj koji želite upariti.
Nakon uparivanja bežičnog uređaja status uređaja promijenit
će se u Uspostavljena veza.
Postavke za bežičnu mrežu glavnog računala za uređaj možete
promijeniti.
Držite pritisnutom tipku MENU i odaberite Wi-Fi > Uredi.
SSID: Postavljanje SSID-a koji identificira uređaj VIRB na
ostalim uređajima.
Lozinka: Postavljanje lozinke koja se koristi za povezivanje s
uređajem VIRB.
Povezivanje s OBD-II uređajem
Vaš VIRB X/XE uređaj može se upariti s kompatibilnim
Bluetooth ELM327 integriranim dijagnostičkim sustavom (OBDII) i snimati automobilske podatke vozila s OBD-II sustavom.
1 Priključite ELM327 uređaj kompatibilan s OBD-II sustavom u
OBD-II priključak vozila.
SAVJET: Pronađite OBD-II priključak pomoću korisničkog
priključka za vozilo.
2 Po potrebi na OBD-II uređaju omogućite uparivanje.
SAVJET: U korisničkom priručniku OBD-II uređaja potražite
upute za omogućivanje uparivanja.
3 Na VIRB X/XE uređaju držite pritisnutom tipku MENU.
Bluetooth uređaji
VIRB Uredi
Aplikacija VIRB Edit omogućuje jednostavan pristup tim alatima i
uslugama za uređaj.
• Pregled i uređivanje snimljenih videozapisa
• Dodavanje G-Metrix mjerača, grafikona i još mnogo toga
• Dodavanje naslova i prijelaza
• Podrška za više kamera
• Nadogradnje softvera i funkcija
Aplikacija VIRB Edit dostupna je za Windows i Mac računala.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu
http://virb.garmin.com/virb-edit.
®
®
7
Daljinski upravljač
Možete započeti snimanje, prekinuti snimanje i snimati slike na
VIRB uređaju pomoću drugog kompatibilnog Garmin uređaja s
ANT+ bežičnom tehnologijom, kao što je VIRB dodatak za
daljinsko upravljanje ili fēnix 3 sat. Uređaj VIRB možete koristiti
i za upravljanje drugim uređajima VIRB.
®
Daljinsko upravljanje uređajem
1
2
3
4
5
Na VIRB uređaju držite pritisnutom tipku MENU.
Odaberite Daljinsko > Uključi.
Odaberite Da ako imate više od jednog VIRB uređaja.
Po potrebi odaberite Vrsta VIRBa > Glavni VIRB.
Odaberite opciju:
• Na uređaju za daljinsko upravljanje pokrenite aplikaciju ili
značajku VIRB. Dodatne informacije o uređaju potražite u
korisničkom priručniku.
• Na dodatku za daljinsko upravljanje slijedite upute za
uparivanje u priručniku za dodatak.
6 Na VIRB uređaju odaberite Daljinsko uključivanje kako bi
uređaj i dalje bio u načinu rada smanjene potrošnje energije
(opcionalno).
NAPOMENA: Postavka Daljinsko uključivanje omogućuje
vam daljinsko uključivanje uređaja te početak i završetak
snimanja. Kada se nalazi u načinu rada smanjene potrošnje
energije, VIRB uređaj izgleda kao da je isključen, no i dalje
polako troši energiju baterije.
Daljinsko upravljanje više uređaja VIRB
Ako upravljate s više VIRB uređaja pomoću ANT+ bežične
tehnologije, morate odabrati glavni VIRB uređaj. Taj uređaj
upravlja svim ostalim VIRB uređajima.
Ako za upravljanje više uređaja VIRB koristite daljinski upravljač,
on upravlja samo glavnim VIRB uređajem. Glavni uređaj VIRB
prosljeđuje naredbe koje primi od uređaja za daljinsko
upravljanje u ostale uređaje VIRB.
1 Na svim vašim VIRB uređajima držite pritisnutom tipku MENU
i odaberite Daljinsko > Uključi.
2 Na glavnom VIRB uređaju odaberite Vrsta VIRBa > Glavni
VIRB.
3 Na svakom od ostalih VIRB uređaja odaberite Vrsta VIRBa >
Prošireni VIRB.
Tipka za snimanje na glavnom VIRB uređaju pokreće i
zaustavlja snimanje videozapisa na svim VIRB uređajima.
Ako pritisnete tipku
na glavnom VIRB uređaju, svi će VIRB
uređaji snimiti fotografiju.
4 Na dodatku za daljinsko upravljanje slijedite upute za
uparivanje u priručniku za dodatak.
Informacije o uređaju
Postavke sustava
OBAVIJEST
Kako biste spriječili oštećenje uređaja kada se nalazi u vlažnom
okruženju, morate onemogućiti vanjski mikrofon kada uređaj nije
povezan USB kabelom.
Držite pritisnutom tipku MENU i odaberite Sustav.
GPS: Omogućivanje primanja signala GPS satelita.
NAPOMENA: GPS postavka mora biti postavljena na Uključi
kako biste omogućili Automatsko snimanje.
NAPOMENA: Uređaj snima podatke o GPS položaju cijelo
vrijeme dok je uključen GPS. Podatke ne prikuplja Garmin.
8
Orijentacija: Postavlja kameru da snima videozapise i
fotografije u pravilnoj orijentaciji kada je zaslon okrenut
prema gore ili dolje (Okretanje orijentacije kamere,
stranica 8).
Mikrofon: Omogućuje ugrađeni ili vanjski mikrofon.
SAVJET: Ako zvuk vjetra stvara probleme prilikom snimanja
videozapisa, odaberite Isključi kako biste snimali videozapise
bez zvuka.
Svjetlo za snimanje: Uključivanje i isključivanje svjetla.
Tonovi: Uključivanje i isključivanje zvučnih tonova.
Vrijeme/datum: Postavljanje formata vremena i datuma.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica.
Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.
Format: Postavlja standard videozapisa (Postavljanje formata
videozapisa, stranica 4).
Automatsko isključivanje: Automatski isključuje uređaj kada
se uređaj ne koristi pet minuta.
Ponovno postavi postavke: Vraćanje zadanih postavki
uređaja.
Opis: Prikaz važnih informacija o softveru i ID-u jedinice.
Okretanje orijentacije kamere
Kako biste lakše pritiskali tipke tijekom aktivnosti, možete
promijeniti orijentaciju kamere na uređaju. Za neke načine
montiranja potrebno je promijeniti orijentaciju kamere. Na
primjer, ako za vrijeme bicikliranja kameru nosite pričvršćenu na
prsa, kameru možete montirati naopako i nagnuti je prema gore
kako biste ispravili položaj kamere prema naprijed.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Sustav > Orijentacija.
3 Odaberite opciju:
• Za automatsko prilagođavanje orijentacije kamere
odaberite Automatski.
NAPOMENA: Nakon početka snimanja postavlja se
orijentacija snimanja i više se ne može automatski
prilagođavati.
• Kako biste ručno podesili orijentaciju kamere kada je
zaslon okrenut prema gore, odaberite Ova strana gore.
• Kako biste ručno podesili orijentaciju kamere kada je
zaslon okrenut prema dolje, odaberite Ova strana prema
dolje.
Postavke vremena i datuma
Držite pritisnutom tipku MENU i odaberite Sustav > Vrijeme/
datum.
Format za vrijeme: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Format datuma: Postavljanje uređaja tako da prikazuje datume
u formatu MM/DD/GG ili DD/MM/GG.
Vrijeme: Ručno ili automatski postavlja vrijeme na temelju
vašeg GPS položaja.
Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj. Ako
odaberite ručno postavljanje vremena, vremenska zona
postavlja se na temelju vašeg GPS položaja.
Dan. Spremanje: Naznačuje koristi li se u vašoj regiji ljetno/
zimsko računanje vremena. Opcija Automatski automatski
postavlja ljetno računanje na temelju vašeg GPS položaja.
Brisanje memorijske kartice
OBAVIJEST
Izbrisani se podaci ne mogu vratiti.
Možete izbrisati sve fotografije, videozapise i ostale podatke na
memorijskoj kartici koja je umetnuta u uređaj.
1 Držite MENU.
Daljinski upravljač
2 Odaberite Kartica > Izbriši.
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Wi‑Fi IEEE 802.11b/g/n pri 2,4 GHz
2,4 GHz Bluetooth 4.0
Vodootporno
50 m
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Nemojte čistiti objektiv suhom krpom. Suha krpa može oštetiti
premaz otporan na maglu na objektivu.
1 Vanjsko kućište uređaja obrišite mekom krpom koja ne
ostavlja ogrebotine koju ste navlažili vodom ili alkoholom.
2 Otvorite prednji poklopac i objektiv i poklopac objektiva
obrišite mekom krpom koja ne ostavlja ogrebotine koju ste
navlažili vodom ili alkoholom.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
3 Obrišite uređaj suhom krpom.
Priključivanje uređaja na računalo
Prije povezivanja uređaja i računala, možda ćete morati ukloniti
opcijske dodatke za montiranje.
1 Priključite USB kabel u USB priključak računala.
2 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na bočnoj strani
uređaja i pritisnite punjač À tako da škljocne.
Rješavanje problema
Uređaj se ne uključuje
• Provjerite je li baterija ispravno umetnuta (Postavljanje
baterije, stranica 1).
• Potpuno napunite bateriju (Punjenje baterije, stranica 1).
Zaslon uređaja teško se vidi
Uređaj ima refleksivni zaslon koji maksimizira trajanje baterije i
može se čitati na izravnom sunčevom svjetlu. Zaslon nema
pozadinsko svjetlo i za vidljivost je potrebno osvjetljenje u
okolini. Ako zaslon izgleda tamno ili ga je teško vidjeti, povećajte
osvjetljenje u okolini ili idite u svjetlije područje.
Nedostaju neki G-Metrix podaci
Za neke je G-Metrix podatke potrebno uključiti ili upariti senzore.
• Omogućite GPS (Postavke sustava, stranica 8) i idite na
područje s nesmetanim pogledom na nebo.
Za podatke o lokaciji, brzini, udaljenosti i nadmorskoj visini
potreban je GPS signal.
• Povežite dodatne ANT+ senzore (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 7).
Neki su podaci dostupni samo kada su povezani kompatibilni
ANT+ senzori.
Moje snimke videozapisa ne izgledaju glatko
Vaš uređaj i memorijska kartica pojavit će se na vašem
računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac
računalima.
Vrste datoteka
Uređaj podržava ove vrste datoteka.
• .jpeg datoteke fotografija.
• .mp4 datoteke videozapisa.
• .fit datoteke.
• Ako snimka videozapisa drhti, držite pritisnutom tipku MENU i
odaberite Video > Stabilizator za uključivanje stabilizacije
slike.
• Ako snimka videozapisa zapinje ili preskače sličice, umetnite
memorijsku karticu microSD klase 10 ili noviju (Postavljanje
memorijske kartice, stranica 1).
Za snimanje glatkih videozapisa s visokom rezolucijom
uređaju je potrebna memorijska kartica klase 10 ili novija.
Uređaj se isključuje kada prestanem snimati
videozapis
Ako ste uređaj uključili pomicanjem tipke za snimanje prema
naprijed, uređaj će se isključiti ako tipku za snimanje pomaknete
prema natrag. Na ovaj će se način produljiti trajanje baterije jer
će se uređaj isključiti kada ne snima (Uključivanje i isključivanje
uređaja pomoću tipke za snimanje, stranica 2).
Produžavanje trajanja baterija
Specifikacije
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Do 2 sata
Raspon radne
temperature (baterija)
Od -10 º do 45 ºC (od 14 º do 113 ºF)
Raspon radne
temperature (vanjsko
napajanje)
Od -20 º do 45 ºC (od -4 º do 113 ºF)
Raspon temperature za Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
punjenje
Temperaturni raspon za Od -40 º do 85 ºC (od -40 º do 185 ºF)
pohranu
• Onemogućite Wi‑Fi.
• Omogućite Automatsko isključivanje u postavkama
sustava (Postavke sustava, stranica 8).
• Uključite ili isključite uređaj pomoću tipke za snimanje
(Uključivanje i isključivanje uređaja pomoću tipke za
snimanje, stranica 2).
• Koristite automatsko snimanje (Postavke videozapisa,
stranica 3).
• Kada se ne koristi, onemogućite ANT+ i Wi‑Fi Daljinsko
uključivanje.
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.
Rješavanje problema
9
• Posjetite www.garmin.com/outdoor.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Dodatak
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja
treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane. Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
10
Dodatak
Indeks
specifikacije 9
spremanje podataka 9
A
T
ANT+ senzori 2, 3, 6
uparivanje 7
zaboravljanje 7
temperatura 6, 9
tipka napajanja 2
tipke 2
tonovi 8
tragovi 6, 7
B
baterija 8, 9
punjenje 1, 2
trajanje 9
umetanje 1
Bluetooth tehnologija 3, 7
brisanje, svi korisnički podaci 8
brzina 6
U
uparivanje 3
ANT+ senzori 7
USB
način rada za masovno skladištenje 9
prijenos datoteka 9
Č
V
čišćenje uređaja 9
videozapis 6
izlaz 5
petlja 5
postavke 2–4
snimanje 2, 3, 5
uređivanje 7
vremenski odmak 5
vodootpornost 9
vrijeme
postavke 8
vremenske zone i formati 8
D
daljinski upravljač 7, 8
datoteke, prijenos 9
dodaci 6, 7
dodatna oprema 9
F
fotografije
postavke 6
snimanje 5
G
GPS 3, 6
postavke 2, 8
signal 3
W
Wi-Fi, povezivanje 7
Wi‑Fi 2, 3, 7
I
ID jedinice 8
ikone 3
J
jezik 8
K
kadenca 6
kamera
orijentacija 8
polje prikaza 4
postavke 2, 5
samookidač 6
L
licencni ugovor za softver 10
M
memorijska kartica 1
microSD kartica. Vidi memorijska kartica
mikrofon, povezivanje 5, 7
montiranje uređaja 2
N
nadmorska visina 6
P
podaci, prijenos 9
postavke 8
postavke sustava 8
pribor za montažu, dodatno 2
prijenos, datoteke 9
puls 3, 6
punjenje 1, 2
R
računalo, povezivanje 9
rješavanje problema 9
S
satelitski signali 3
senzori za brzinu i kadencu 3
snaga (sila) 3, 6
softver
nadogradnja 7
verzija 8
Indeks
11
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising