Garmin | vívoactive® HR | Garmin vívoactive® HR Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin vívoactive® HR Príručka používateľa (vo formáte PDF)
vívoactive HR
®
Príručka používateľa
© 2016 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB a vívoactive sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností registrované v USA a v iných
krajinách. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, tempe™, Varia™, a Varia Vision™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností.
Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrovaná ochranná známka spoločnosti American Heart Association, Inc. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google, Inc. Apple a Mac sú obchodné
známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. Slovnú známku a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou
Garmin podlieha licencii. Technológiu pokročilej analýzy srdcovej frekvencie poskytuje spoločnosť Firstbeat. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation
v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
Tento produkt môže obsahovať knižnicu (Kiss FFT) licencovanú Markom Borgerdingom na základe licencie 3-Clause BSD http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
Číslo modelu: A03765
®
Obsah
Prehľad zariadenia ..................................................................... 1
Ikony ...................................................................................... 1
Používanie podsvietenia ........................................................ 1
Používanie režimu nerušenia ..................................................... 1
Tipy na používanie dotykovej obrazovky .................................... 1
Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky .................... 1
Osobné rekordy .......................................................................... 9
Zobrazenie vašich osobných rekordov .................................. 9
Obnova osobného rekordu .................................................... 9
Vymazanie osobného rekordu ............................................... 9
Vymazanie všetkých osobných rekordov ............................... 9
Garmin Connect .......................................................................... 9
Používanie služby Garmin Connect Mobile ........................... 9
Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači ....... 9
Udalosti Garmin Move IQ™: ..................................................... 10
Inteligentné funkcie........................................................ 1
Prispôsobenie zariadenia............................................ 10
Úvod ................................................................................ 1
Párovanie smartfónu ................................................................... 1
Funkcie s pripojením ................................................................... 2
Upozornenia z telefónu .......................................................... 2
Povolenie upozornení Bluetooth ............................................ 2
Vyhľadanie strateného smartfónu .......................................... 2
Funkcie srdcového tepu................................................ 2
Nosenie zariadenia a srdcový tep .............................................. 2
Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu .................................. 2
Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí ....................... 3
Nastavenie zón srdcového tepu ................................................. 3
Nastavenie zón srdcového tepu pomocou zariadenia ........... 3
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin® ............. 3
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe .................. 3
Srdcový tep zotavovania ............................................................. 3
Miniaplikácie................................................................... 3
Zobrazenie miniaplikácií ............................................................. 4
Prispôsobenie miniaplikácií .................................................... 4
Connect IQ Funkcie ............................................................... 4
Informácie o miniaplikácii Môj deň .............................................. 4
Minúty intenzívneho cvičenia ...................................................... 4
Naberanie minút intenzívneho cvičenia ................................. 4
Sledovanie aktivity ...................................................................... 4
Používanie upozornenia na pohyb ........................................ 4
Automatický cieľ ..................................................................... 4
Zobrazenie celkového počtu krokov a prejdených
poschodí ................................................................................ 5
Sledovanie spánku .................................................................5
Vypnutie sledovania aktivity ................................................... 5
Zobrazenie miniaplikácie s počasím ........................................... 5
VIRB diaľkové ovládanie ............................................................ 5
Ovládanie VIRB akčnej kamery ............................................. 5
Aplikácie.......................................................................... 5
Aktivity ........................................................................................ 5
Spustenie aktivity ................................................................... 5
Behanie .................................................................................. 6
Bicyklovanie ........................................................................... 6
Chôdza ...................................................................................6
Plávanie ................................................................................. 6
Golf ........................................................................................ 6
Vodné športy .......................................................................... 7
Lyžovanie ............................................................................... 7
Interiérové aktivity .................................................................. 7
Vytvorenie vlastnej aktivity ..................................................... 8
Navigácia......................................................................... 8
Označenie lokality ....................................................................... 8
Odstránenie lokality ............................................................... 8
Navigácia do uloženej polohy ..................................................... 8
Navigácia späť na štart ............................................................... 8
Zastavenie navigácie .................................................................. 8
Kompas .......................................................................................8
Manuálna kalibrácia kompasu ............................................... 8
História............................................................................ 8
Využívanie histórie ...................................................................... 9
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu .................... 9
Obsah
Zmena vzhľadu hodiniek .......................................................... 10
Nastavenie vášho profilu používateľa ....................................... 10
Nastavenia aplikácií .................................................................. 10
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi ..................................... 10
Zmena nastavenia GPS ....................................................... 10
Upozornenia ......................................................................... 10
Auto Lap ............................................................................... 11
Používanie funkcie Auto Pause® ........................................ 11
Používanie automatického rolovania ................................... 11
Zmena kontrastu pozadia a farby motívu ............................ 11
Bluetooth Nastavenia ............................................................... 11
Garmin Connect Nastavenia ..................................................... 11
Nastavenia zariadenia vo vašom konte Garmin Connect .... 11
Nastavenia používateľa na vašom konte Garmin
Connect ................................................................................ 11
Nastavenia systému ................................................................. 12
Nastavenia času .................................................................. 12
Nastavenia podsvietenia ...................................................... 12
Zmena merných jednotiek .................................................... 12
Snímače ANT+ .............................................................. 12
Párovanie snímačov ANT+ ....................................................... 12
Krokomer .................................................................................. 13
Vylepšenie kalibrácie krokomera ......................................... 13
Kalibrácia krokomera ........................................................... 13
Používanie voliteľného snímača rýchlosti alebo kadencie na
bicykel ....................................................................................... 13
Kalibrácia snímača rýchlosti ................................................ 13
Prehľad o situácii ...................................................................... 13
tempe ........................................................................................ 13
Správa snímačov ANT+ ............................................................ 13
Informácie o zariadení................................................. 13
Nabíjanie zariadenia ................................................................. 13
Zobrazenie informácií o zariadení ............................................ 14
Technické údaje ........................................................................ 14
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 14
Čistenie zariadenia .............................................................. 14
Správa údajov ........................................................................... 14
Odpojenie kábla USB ........................................................... 14
Vymazávanie súborov .......................................................... 14
Riešenie problémov..................................................... 14
Maximalizovanie výdrže batérie ................................................ 14
Reset zariadenia ....................................................................... 14
Obnova všetkých predvolených nastavení ............................... 15
Vyhľadanie satelitných signálov ............................................... 15
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS ........................... 15
Počet krokov prejdených za deň sa nezobrazuje ..................... 15
Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého nepresný ......... 15
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú ........................................ 15
Spresnenie počítania minút intenzívneho cvičenia a kalórií ..... 15
Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením? ................. 15
Aktualizácie produktov .............................................................. 15
Aktualizácia softvéru prostredníctvom mobilnej aplikácie
Garmin Connect ................................................................... 15
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express ...... 15
Ako môžem manuálne spárovať ANT+ snímače? .................... 15
i
Ako získať ďalšie informácie ..................................................... 16
Príloha........................................................................... 16
Dátové políčka .......................................................................... 16
Kondičné ciele .......................................................................... 17
Informácie o zónach srdcového tepu ........................................ 17
Výpočty zón srdcového tepu .................................................... 17
Veľkosť a obvod kolesa ............................................................ 17
Licenčná zmluva o používaní softvéru ..................................... 18
Licencia 3-Clause BSD ............................................................. 18
Definície symbolov .................................................................... 18
Register ......................................................................... 19
ii
Obsah
Úvod
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým
poraďte s lekárom.
Prehľad zariadenia
POZNÁMKA: upozornenia a správy aktivujú podsvietenie
automaticky.
• Nastavte jas podsvietenia (Nastavenia systému, strana 12).
• Prispôsobte nastavenia automatického podsvietenia
(Nastavenia podsvietenia, strana 12).
Používanie režimu nerušenia
Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť tóny, vibrácie
a podsvietenie pre upozornenia a oznámenia. Tento režim
môžete napríklad použiť, keď spíte alebo pozeráte film.
POZNÁMKA: zariadenie automaticky prejde do režimu
nerušenia počas vašich zvyčajných hodín spánku. Svoje
zvyčajné hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin
Connect™.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nerušiť.
TIP: ak chcete režim nerušenia ukončiť, podržte položku
a vyberte možnosť Nerušiť.
Tipy na používanie dotykovej obrazovky
À
Dotyková
obrazovka
Á
Â
Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať
cez miniaplikácie, obrazovky s údajmi a ponuky.
Posunutím vpravo sa vrátite na predchádzajúcu
obrazovku.
Dotykom vykonáte výber.
Dotykom sa vrátite na obrazovku vzhľadu hodín
alebo obrazovku času.
Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Stlačením označíte nové kolo (vyžaduje konfiguráciu
používateľa).
Podržaním zobrazíte možnosti ponuky so skratkami
vrátane zapnutia a vypnutia zariadenia.
Stlačením otvoríte zoznam aplikácií.
Stlačením spustíte alebo zastavíte aktivity alebo
aplikácie.
Stlačením otvoríte ponuku. Položky ponuky sa menia
na základe vašej aktivity alebo zobrazenej miniaplikácie.
Ikony
Blikajúca ikona znamená, že vaše zariadenie vyhľadáva signál.
Neprerušovane svietiaca ikona znamená, že sa našiel signál
z pripojeného snímača.
Stav GPS
Stav technológie Bluetooth .
®
Stav monitora srdcového tepu
Stav krokomera
Stav funkcie LiveTrack
Stav snímačov rýchlosti a kadencie
Stav svetla bicykla Varia™
Stav radaru bicykla Varia
Stav funkcie Varia Vision™
Stav snímača tempe™
VIRB
Stav kamery VIRB
®
Stav alarmu vívoactive HR
Používanie podsvietenia
• Podsvietenie môžete kedykoľvek zapnúť ťuknutím alebo
potiahnutím prsta po dotykovej obrazovke.
Úvod
• Ak sa zobrazuje obrázok pozadia, potiahnutím prsta nahor
alebo nadol môžete prechádzať miniaplikáciami v zariadení.
• Pred spustením časovača aktivity môžete podržaním prsta
na dátovom poli zmeniť dané dátové pole.
• Počas aktivity môžete potiahnutím prsta nahor alebo nadol
zobraziť nasledujúcu obrazovku s údajmi.
• Počas aktivity môžete podržaním prsta na dotykovej
obrazovke zobraziť obrázok pozadia a miniaplikácie.
• Potiahnutím prsta nahor alebo nadol môžete prechádzať
miniaplikáciami a ponukami.
• Každý výber v ponuke musí predstavovať samostatný krok.
Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky
Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť a zabrániť tak
neúmyselnému ovládaniu.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Uzamknúť zariadenie.
3 Vyberte tlačidlo na odomknutie zariadenia.
Inteligentné funkcie
Párovanie smartfónu
Ak chcete používať funkcie pripojenia zariadenia vívoactive HR,
zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin
Connect Mobile, nie cez nastavenia Bluetooth v smartfóne.
1 Z obchodu App Store prevezmite aplikáciu Garmin Connect
Mobile, nainštalujte ju a otvorte.
zapnite zariadenie.
2 Podržaním tlačidla
Pri prvom zapnutí zariadenia vyberiete jazyk zariadenia. Na
ďalšej obrazovke sa zobrazí výzva na spárovanie so
smartfónom.
TIP: do režimu párovania môžete manuálne vstúpiť, keď
podržíte tlačidlo
a vyberiete položky Nastavenia >
Bluetooth.
3 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin
Connect:
• Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou
Garmin Connect Mobile, postupujte podľa zobrazených
pokynov.
• Ak ste s aplikáciou Garmin Connect Mobile už spárovali
iné zariadenie, vyberte položky Zariadenia Garmin >
Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
1
Po úspešnom spárovaní sa zobrazí správa a vaše zariadenie sa
automaticky zosynchronizuje so smartfónom.
Funkcie s pripojením
Funkcie s pripojením sú pre zariadenie vívoactive HR dostupné,
keď ho pripojíte ku kompatibilnému smarfónu pomocou
bezdrôtovej technológie Bluetooth. Niektoré funkcie vyžadujú,
aby ste si do pripojeného smartfónu nainštalovali aplikáciu
Garmin Connect Mobile. Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.garmin.com/apps.
Upozornenia z telefónu: na zariadení vívoactive HR sa budú
zobrazovať upozornenia a správy z telefónu.
LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať
vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Môžete
pozvať osoby, ktorým chcete umožniť sledovanie, pomocou
e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie
vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.
Nahrávanie aktivity do služby Garmin Connect: vaša aktivita
sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do
vášho účtu Garmin Connect,
Connect IQ™: táto funkcia umožňuje rozšíriť funkcie vášho
zariadenia pomocou nových obrázkov pozadia, miniaplikácií,
aplikácií a údajových polí.
Upozornenia z telefónu
Upozornenia z telefónu vyžadujú spárovanie kompatibilného
telefónu so zariadením vívoactive HR. Keď telefón prijme
správy, odošle upozornenia do vášho zariadenia.
Povolenie upozornení Bluetooth
Skôr ako bude možné povoliť upozornenia, musíte spárovať
zariadenie vívoactive HR s kompatibilným mobilným zariadením
(Párovanie smartfónu, strana 1).
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth > Upozornenia
Smart.
3 Vyberte možnosť Počas aktivity, ak chcete nastaviť
preferencie upozornení, ktoré sa zobrazujú pri
zaznamenávaní aktivity.
4 Vyberte preferované upozornenie.
5 Vyberte možnosť Nie počas aktivity, ak chcete nastaviť
preferencie upozornení, ktoré sa zobrazujú v režime
hodiniek.
6 Vyberte preferované upozornenie.
7 Vyberte položku Časový limit.
8 Vyberte trvanie upozornenia.
Zobrazenie upozornení
1 Ak sa zobrazuje obrázok pozadia, miniaplikáciu
s upozorneniami zobrazíte potiahnutím prsta nahor alebo
nadol.
2 Vyberte požadované upozornenie.
Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte celé
upozornenie.
sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku
3 Výberom položky
ponuky.
Vypnutie technológie Bluetooth
1 Podržte položku .
2 Výberom položiek Nastavenia > Bluetooth > Stav > Vypnúť
vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth na zariadení
vívoactive HR.
Postup vypnutia bezdrôtovej technológie Bluetooth na
mobilnom zariadení nájdete v príručke používateľa pre
mobilné zariadenie.
Vyhľadanie strateného smartfónu
Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať stratené mobilné
zariadenie, ktoré je spárované pomocou bezdrôtovej
technológie Bluetooth a momentálne sa nachádza v dosahu.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte položku Nájsť môj telefón.
Zariadenie vívoactive HR začne hľadať spárované mobilné
zariadenie. Na obrazovke zariadenia vívoactive HR sa budú
zobrazovať dieliky zodpovedajúce intenzite signálu Bluetooth
a mobilné zariadenie bude vydávať zvukový signál.
3 Ak chcete zastaviť hľadanie, vyberte položku .
Funkcie srdcového tepu
Zariadenie vívoactive HR obsahuje monitor srdcového tepu na
zápästie a okrem toho je tiež kompatibilné s hrudnými monitormi
srdcového tepu ANT+ . Údaje o srdcovom tepe z monitora na
zápästí môžete zobraziť v miniaplikácii srdcového tepu. Ak sú
k dispozícii údaje o srdcovom tepe z monitora na zápästí aj
z monitora ANT+, zariadenie používa údaje o srdcovom tepe
z monitora ANT+. Na používanie funkcií opísaných v tejto časti
musíte mať monitor srdcového tepu.
®
Nosenie zariadenia a srdcový tep
• Zariadenie vívoactive HR noste nad zápästnou kosťou.
POZNÁMKA: zariadenie musí pevne priliehať, nie však
nepríjemne tlačiť, a nesmie sa počas behu alebo cvičenia
hýbať na ruke.
POZNÁMKA: snímač srdcového tepu sa nachádza na
zadnej strane zariadenia.
• Viac informácií o monitorovaní srdcového tepu na zápästí
nájdete v časti Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom
tepe, strana 3.
Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu
Táto miniaplikácia zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v úderoch
za minútu (bpm), najnižší srdcový tep v pokoji za daný deň
a graf vášho srdcového tepu.
1 Keď sa zobrazuje obrázok pozadia, potiahnite prstom nadol.
Správa upozornení
Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať
upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení vívoactive HR.
Vyberte možnosť:
• Ak používate zariadenie Apple , pomocou centra
upozornení na smartfóne vyberte položky, ktoré sa majú
zobraziť na zariadení.
• Ak používate zariadenie Android™, vyberte pomocou
nastavení aplikácií v aplikácii Garmin Connect Mobile
položky, ktoré sa majú zobraziť na zariadení.
®
2
Funkcie srdcového tepu
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte svoje priemerné
hodnoty srdcového tepu v pokoji za posledných 7 dní.
Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí
Na zariadení vívoactive HR je položka Srdcový tep predvolene
nastavená na možnosť Automatický. Zariadenie automaticky
používa monitor srdcového tepu na zápästí, ak so zariadením
nesprárujete monitor srdcového tepu ANT+.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia > Snímače > Srdcový tep >
Vypnúť.
Nastavenie zón srdcového tepu
Na určenie vašich predvolených zón srdcového tepu zariadenie
používa vaše informácie z profilu používateľa, ktoré ste zadali
pri úvodnom nastavení. Zariadenie používa osobitné zóny
srdcového tepu pre beh a bicyklovanie. Ak chcete počas svojej
aktivity dostávať čo najpresnejšie údaje o kalóriách, nastavte
svoj maximálny srdcový tep. Jednotlivé zóny srdcového tepu
môžete nastaviť a tepovú frekvenciu počas oddychu zadať aj
manuálne. Zóny môžete manuálne upraviť v zariadení alebo
pomocou vášho účtu Garmin Connect.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia > Profil používateľa > Zóny
srdcového tepu.
3 Výberom položky Predvolené zobrazíte predvolené hodnoty
(voliteľné).
Predvolené hodnoty sa môžu použiť pre beh a bicyklovanie.
4 Vyberte možnosť Beh alebo Bicyklovanie.
5 Vyberte položky Preferencia > Nastaviť vlastný.
6 Vyberte položku Založené na.
7 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny na základe počtu
úderov za minútu, vyberte možnosť ÚDEROV/MIN..
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer
maximálneho srdcového tepu, vyberte položku max ST%.
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer
rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus
srdcový tep v pokoji), vyberte položku %HRR.
8 Vyberte položku Maximálny srdcový tep a zadajte váš
maximálny srdcový tep.
9 Vyberte zóny a zadajte hodnoty pre jednotlivé zóny.
10 Vyberte položku Pokojový srdcový tep a zadajte váš
srdcový tep v pokoji.
Nastavenie zón srdcového tepu pomocou zariadenia
Predvolené nastavenia umožňujú zariadeniu zaznamenať váš
maximálny srdcový tep a nastaviť vaše zóny srdcového tepu ako
percentuálne hodnoty vášho maximálneho srdcového tepu.
• Skontrolujte, či sú vaše nastavenia profilu používateľa
správne (Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 10).
• Často behajte s monitorom srdcového tepu na zápästí alebo
na hrudi.
• Vyskúšajte niekoľko tréningových programov založených na
srdcovom tepe, ktoré sú dostupné vo vašom účte Garmin
Connect.
• Zobrazte svoje trendy v oblasti srdcového teplu a časy
v jednotlivých zónach pomocou svoho účtu Garmin Connect.
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení
Garmin
®
Údaje o svojom srdcovom tepe môžete prenášať zo zariadenia
vívoactive HR a zobrazovať ich v spárovaných zariadeniach
Garmin. Údaje o svojom srdcovom tepe môžete prenášať do
Miniaplikácie
zariadenia Edge napríklad pri bicyklovaní, resp. do akčnej
kamery VIRB počas aktivity.
POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracuje výdrž
batérie.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače > Srdcový tep.
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Vysielať počas aktivity a vysielajte
údaje o srdcovom tepe počas stopovaných aktivít
(Spustenie aktivity, strana 5).
• Vyberte položku Vysielať a začnite vysielať údaje
o srdcovom tepe.
4 Spárujte svoje zariadenie vívoactive HR so svojím
zariadením kompatibilným s platformou Garmin ANT+.
POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od
kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku
používateľa.
®
Tipy týkajúce sa chybných údajov
o srdcovom tepe
Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
• Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie,
telové mlieko ani repelent.
• Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej
strane zariadenia.
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo
sedieť tesne, ale pohodlne.
• Skôr ako začnete aktivitu, počkajte, kým ikona
ostane
nepretržite svietiť.
• Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozcvičujte
a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.
POZNÁMKA: v chladnom prostredí sa rozcvičujte vnútri.
• Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.
Srdcový tep zotavovania
Ak trénujete s monitorom srdcového tepu na zápästí alebo
s kompatibilným monitorom srdcového tepu na hrudníku, po
každej aktivite si môžete pozrieť hodnotu vášho tepu pri
zotavovaní. Srdcový tep zotavovania predstavuje rozdiel medzi
vaším srdcovým tepom počas cvičenia a vaším srdcovým tepom
dve minúty po ukončení cvičenia. Napríklad: Po bežnom
tréningovom behu zastavíte časovač. Váš srdcový tep je
140 úderov za minútu. Po dvoch minútach nečinnosti alebo
oddychového cvičenia je váš srdcový tep 90 úderov za minútu.
Váš srdcový tep zotavovania je 50 úderov za minútu (140 mínus
90). Niektoré štúdie spájajú srdcový tep zotavovania so zdravím
srdca. Vyššie hodnoty vo všeobecnosti indikujú zdravšie srdce.
TIP: ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, počas dvoch
minút, kým zariadenie vypočíta hodnotu vášho srdcového tepu
zotavenia, by ste sa nemali hýbať. Po zobrazení tejto hodnoty
môžete aktivitu uložiť alebo vymazať.
Miniaplikácie
Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami,
ktoré poskytujú okamžité informácie. Niektoré miniaplikácie
vyžadujú pripojenie cez rozhranie Bluetooth s kompatibilným
smartfónom.
Predvolene nie sú niektoré miniaplikácie viditeľné. Môžete ich
do slučky miniaplikácií pridať manuálne.
3
Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové
správy, aktualizácie na sociálnych sieťach a ďalšie informácie
na základe nastavení oznámení smartfónu.
Kalendár: zobrazuje blížiace sa stretnutia uložené v kalendári
smarfónu.
Ovládanie hudby: poskytuje ovládacie prvky prehrávača hudby
pre váš smartfón.
Počasie: zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia.
Môj deň: zobrazuje dynamický súhrn vašich aktivít v daný deň.
Metrika zahŕňa vašu poslednú zaznamenanú aktivitu, minúty
intenzívneho cvičenia, prejdené poschodia, kroky, spálené
kalórie a ďalšie údaje.
Kroky: sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet krokov
a prejdenú vzdialenosť.
Minúty intenzívneho cvičenia: sleduje váš čas strávený
stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami, váš
týždenný cieľ v rámci minút intenzívnej aktivity a váš pokrok
smerom k cieľu.
Srdcový tep: zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v úderoch za
minútu (bpm), najnižší srdcový tep v pokoji za daný deň
a graf vášho srdcového tepu.
Posledný šport: zobrazuje krátky súhrn vášho posledného
zaznamenaného športu a celkovú vzdialenosť za týždeň.
Ovládacie prvky VIRB: poskytuje ovládacie prvky kamery po
spárovaní zariadenia VIRB s vaším zariadením vívoactive
HR.
Kalórie: zobrazuje informácie o kalóriách pre aktuálny deň.
Golf: zobrazuje informácie o golfe za posledné kolo.
Zobrazenie miniaplikácií
Na obrázku pozadia potiahnite prstom nahor alebo nadol.
Prispôsobenie miniaplikácií
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia > Miniaplikácie.
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku, ktorá sa má zobraziť alebo skryť
v zozname aplikácií, alebo zmeňte umiestnenie položiek
v zozname.
• Vyberte možnosť Pridať miniaplikácie a pridajte položku
do miniaplikácií.
Connect IQ Funkcie
Pomocou aplikácie Garmin Connect Mobile si môžete do svojich
hodiniek od spoločnosti Garmin a iných poskytovateľov pridať
funkcie aplikácie Connect IQ. Svoje zariadenie si môžete
prispôsobiť pomocou funkcií vzhľady hodín, dátové políčka,
miniaplikácie a aplikácie.
Vzhľady hodín: umožňuje prispôsobiť vzhľad hodín.
Dátové políčka: umožňuje prevziať nové dátové políčka, ktoré
poskytujú nový spôsob zobrazenia údajov snímača, aktivít
a údajov histórie. Dátové políčka aplikácie Connect IQ
môžete pridať do zabudovaných funkcií a stránok.
Miniaplikácie: poskytuje okamžité informácie vrátane údajov
snímača a upozornení.
Aplikácie: umožňuje pridať do vašich hodiniek interaktívne
funkcie, ako napr. nové typy exteriérových a fitness aktivít.
Preberanie funkcií Connect IQ
Pred prevzatím funkcií Connect IQ z aplikácie Garmin Connect
Mobile musíte spárovať zariadenie vívoactive HR so
smartfónom.
1 V nastaveniach aplikácie Garmin Connect Mobile vyberte
položku Obchod Connect IQ.
2 V prípade potreby vyberte svoje zariadenie.
4
3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na lokalitu garminconnect.com a prihláste sa.
3 Z miniaplikácii v zariadení vyberte položku Obchod Connect
IQ.
4 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ a prevezmite ju.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Informácie o miniaplikácii Môj deň
Miniaplikácia Môj deň predstavuje denný prehľad vašej aktivity.
Je to dynamické zhrnutie, ktoré sa v priebehu dňa aktualizuje.
Hneď ako vyjdete po schodoch alebo zaznamenáte nejakú
aktivitu, zobrazí sa to v miniaplikácii. Táto metrika zahŕňa váš
posledný zaznamenaný šport, minúty intenzívneho cvičenia
v danom týždni, prejdené poschodia, kroky, spálené kalórie
a ďalšie údaje. Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte
možnosť zlepšenia presnosti alebo ďalšie metriky.
Minúty intenzívneho cvičenia
Aby sa zlepšil zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako
Centers for Disease Control and Prevention USA, American
Heart Association a Svetová zdravotnícka organizácia
odporúčajú 150 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne,
napríklad rezkú chôdzu, alebo 75 minút vysoko intenzívnej
aktivity, napríklad beh.
Zariadenie monitoruje intenzitu vašej aktivity a sleduje čas
strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami
(výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe).
Svoj týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia môžete
dosiahnuť najmenej 10 po sebe nasledujúcimi minútami stredne
intenzívnej až vysoko intenzívnej aktivity. Zariadenie spočíta
počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko
intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko
intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.
®
Naberanie minút intenzívneho cvičenia
Vaše zariadenie vívoactive HR vypočítava minúty intenzívnej
aktivity porovnávaním údajov o vašej tepovej frekvencii počas
aktivity s vašou priemernou tepovou frekvenciou počas
oddychu. Ak je meranie tepu vypnuté, zariadenie vypočítava
minúty stredne intenzívnej aktivity analýzou počtu vašich krokov
za minútu.
• Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak
spustíte časovanú aktivitu.
• Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
Sledovanie aktivity
Používanie upozornenia na pohyb
Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce
metabolické zmeny. Upozornenie na pohyb vám pripomenie, že
sa nemáte prestať hýbať. Po jednej hodine nečinnosti sa zobrazí
červená lišta a hlásenie Hýbte sa!. Ďalšie segmenty sa budú
zobrazovať zakaždým po 15 minútach bez aktivity. Zariadenie
bude aj vibrovať, ak sú vibrácie zapnuté (Nastavenia systému,
strana 12).
Upozornenie na pohyb vynulujete, ak si vyjdete na krátku
(aspoň niekoľkominútovú) prechádzku.
Automatický cieľ
Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov
automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity.
Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať
váš pokrok smerom k dennému cieľu À.
Miniaplikácie
• Ak chcete ukončiť záznam videa, ťuknite na dotykovú
obrazovku.
• Ak chcete nasnímať fotografiu, potiahnite prstom doprava
a ťuknite na dotykovú obrazovku.
Aplikácie
Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa
nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov
v účte Garmin Connect.
Zobrazenie celkového počtu krokov a prejdených
poschodí
1 Na obrázku pozadia miniaplikáciu s počtom krokov zobrazíte
potiahnutím prsta nahor alebo nadol.
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte svoje celkové
denné počty krokov za posledných sedem dní.
3 Potiahnutím prsta nahor zobrazíte denný počet vyšliapaných
a zídených poschodí.
Sledovanie spánku
Zariadenie monitoruje vaše pohyby počas spánku. Štatistiky
spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke spánku v hodinách,
úrovniach spánku a o pohyboch počas spánku. Svoje zvyčajné
hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect. Svoje
štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin
Connect.
Vypnutie sledovania aktivity
Keď vypnete sledovanie aktivity, nebude sa zaznamenávať
počet krokov, počet prejdených poschodí, minúty intenzívneho
cvičenia, štatistiky spánku ani udalosti funkcie Move IQ.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia > Sledovanie aktivity > Stav >
Vypnúť.
Zobrazenie miniaplikácie s počasím
1 Ak sa zobrazuje obrázok pozadia, miniaplikáciu s počasím
zobrazíte potiahnutím prsta.
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte hodinové
a denné údaje o počasí.
3 Posunutím nadol zobrazíte denné údaje o počasí.
VIRB diaľkové ovládanie
VIRB Funkcia diaľkového ovládania vám umožní ovládať vašu
akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia. Na adrese
www.garmin.com/VIRB si môžete zakúpiť VIRB akčnú kameru.
Ovládanie VIRB akčnej kamery
Pred použitím VIRB funkcie diaľkového ovládania musíte
aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie
informácie nájdete v VIRB príručke používateľa. Okrem toho je
potrebné nastaviť zobrazovanie miniaplikácie VIRB
v miniaplikáciách (Prispôsobenie miniaplikácií, strana 4).
1 Zapnite VIRB kameru.
2 Na zariadení vívoactive HR potiahnutím prsta zobrazíte
miniaplikáciu VIRB.
3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí ku kamere VIRB.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na dotykovú
obrazovku.
Na obrazovke zariadenia vívoactive HR sa zobrazí
počítadlo videa.
Aplikácie
Výberom položky
zobrazíte aplikácie vo svojom zariadení.
Niektoré aplikácie vyžadujú pripojenie cez rozhranie Bluetooth
s kompatibilným smartfónom.
Aktivity: vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými
aplikáciami fitness a exteriérových aktivít vrátane behu,
bicyklovania, plávania, golfu a ďalších.
Nájsť môj telefón: pomocou týchto vopred nahratých aplikácií
môžete vyhľadať stratený telefón pripojený k zariadeniu
prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
Aktivity
Zariadenie môžete používať pri interiérových, exteriérových,
atletických a fitness aktivitách. Po spustení aktivity zariadenie
zobrazí a začne zaznamenávať údaje snímača. Aktivity môžete
uložiť a zdieľať s komunitou Garmin Connect.
Aplikácie aktivít Connect IQ môžete do svojho zariadenia taktiež
pridať pomocou konta Garmin Connect (Connect IQ Funkcie,
strana 4).
Spustenie aktivity
Po spustení aktivity sa automaticky zapne funkcia GPS
(v prípade potreby).
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
3 V prípade potreby počkajte, kým sa zariadenie pripojí
k snímačom ANT+.
4 Ak si aktivita vyžaduje funkciu GPS, vyjdite von a počkajte,
kým zariadenie vyhľadá satelity.
5 Počkajte, kým ikona prestane blikať a zobrazí sa správa.
spustite časovač.
6 Výberom položky
POZNÁMKA: zariadenie nebude zaznamenávať údaje
o vašej aktivite, kým nespustíte časovač.
Zapnutie tlačidla kôl
Tlačidlo
môžete prispôsobiť tak, aby fungovalo ako tlačidlo
kôl počas stopovaných aktivít, ako je behanie alebo
bicyklovanie.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
3 Podržte položku .
4 Vyberte názov aktivity v hornej časti obrazovky.
5 Vyberte položky Okruhy > Tlačidlo LAP.
Tlačidlo kôl zostane pre zvolenú aktivitu zapnuté, kým ho
nevypnete.
Zastavenie aktivity
1 Vyberte položku .
2 Vyberte možnosť:
• Ak si chcete uložiť a zobraziť aktivitu, vyberte položku .
• Ak chcete vymazať aktivitu a vrátiť sa do režimu hodín,
vyberte položku .
POZNÁMKA: ak aktivitu neuložíte manuálne, zariadenie ju
uloží automaticky po 25 minútach.
5
Behanie
Plávanie
Beh
Skôr než budete môcť pri behu používať snímač ANT+, musíte
ho spárovať so svojím zariadením (Párovanie snímačov ANT+,
strana 12).
1 Nasaďte si snímače ANT+, napríklad krokomer alebo monitor
tepu (voliteľné).
2 Vyberte položku .
3 Vyberte možnosť Beh.
4 Ak používate voliteľné snímače ANT+, počkajte, kým sa
s k nim zariadenie pripojí.
5 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
spustite časovač.
6 Výberom položky
História sa zaznamenáva len vtedy, keď je spustený
časovač.
7 Spustite aktivitu.
(voliteľné)
8 Ak chcete zaznamenávať kolá, vyberte ikonu
(Auto Lap, strana 11).
9 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať
obrazovkami s údajmi.
> .
10 Po dokončení aktivity ju uložte výberom položky
OZNÁMENIE
Zariadenie je určené na plávanie na hladine. Pri potápaní sa
môže zariadenie poškodiť a na produkt sa nebude vzťahovať
záruka.
Bicyklovanie
Jazda na bicykli
Skôr než budete môcť pri jazde používať snímač ANT+, musíte
ho spárovať so svojím zariadením (Párovanie snímačov ANT+,
strana 12).
1 Spárujte snímače ANT+, napríklad snímač tepu, snímač
rýchlosti alebo snímač kadencie (voliteľné).
2 Vyberte položku .
3 Vyberte možnosť Bicykel.
4 Ak používate voliteľné snímače ANT+, počkajte, kým sa
s k nim zariadenie pripojí.
5 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
spustite časovač.
6 Výberom položky
História sa zaznamenáva len vtedy, keď je spustený
časovač.
7 Spustite aktivitu.
8 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať
obrazovkami s údajmi.
> .
9 Po dokončení aktivity ju uložte výberom položky
Chôdza
Prechádzka
Skôr než budete môcť pri prechádzkach používať snímač ANT+,
musíte ho spárovať so svojím zariadením (Párovanie snímačov
ANT+, strana 12).
1 Nasaďte si snímače ANT+, napríklad krokomer alebo monitor
tepu (voliteľné).
2 Vyberte položku .
3 Vyberte možnosť Chodec.
4 Ak používate voliteľné snímače ANT+, počkajte, kým sa
s k nim zariadenie pripojí.
5 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
spustite časovač.
6 Výberom položky
História sa zaznamenáva len vtedy, keď je spustený
časovač.
7 Spustite aktivitu.
8 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať
obrazovkami s údajmi.
> .
9 Po dokončení aktivity ju uložte výberom položky
6
POZNÁMKA: počas plávania zariadenie nedokáže
zaznamenávať údaje o srdcovom tepe.
Plávanie v bazéne
POZNÁMKA: počas plávania nie sú k dispozícii údaje
o srdcovom tepe.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte položku Pl. v bazéne.
3 Vyberte veľkosť bazéna alebo zadajte vlastnú veľkosť.
spustite časovač.
4 Výberom položky
História sa zaznamenáva len vtedy, keď je spustený
časovač.
5 Spustite aktivitu.
Zariadenie automaticky zaznamenáva intervaly a dĺžky
plávania.
6 Počas odpočinku pozastavte intervalový časovač pomocou
položky .
Zmenia sa farby zobrazenia a objaví sa obrazovka
odpočinku.
znova spustíte intervalový časovač.
7 Výberom položky
a vyberte položku
8 Po dokončení aktivity podržte položku
.
Nastavenie veľkosti bazéna
1 Vyberte položku .
2 Vyberte možnosť Pl. v bazéne.
3 Podržte položku .
4 Vyberte názov aktivity v hornej časti obrazovky.
5 Vyberte položku Veľkosť bazéna.
6 Vyberte veľkosť bazéna alebo zadajte vlastnú veľkosť.
Terminológia plávania
Dĺžka: preplávaná vzdialenosť celého bazéna
Interval: jedna alebo viac dĺžok za sebou. Nový interval sa
začína po oddychu.
Záber: záber sa započíta zakaždým, keď vaša ruka so
zariadením dokončí celý cyklus.
Swolf: vaše skóre SWOLF predstavuje súčet času, za ktorý
preplávate jednu dĺžku bazéna, a počtu záberov v rámci
danej dĺžky. Napríklad 30 sekúnd plus 15 záberov sa rovná
skóre SWOLF vo výške 45 bodov. Hodnota SWOLF meria
efektívnosť plávania a – podobne ako pri golfe – nižšie skóre
je lepšie.
Golf
Hranie golfu
Pred prvou hrou na novom ihrisku je potrebné prevziať toto
ihrisko z aplikácie Garmin Connect Mobile (Funkcie
s pripojením, strana 2). Ihriská prevzaté z aplikácie Garmin
Connect Mobile sa aktualizujú automaticky.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte možnosť Golf.
3 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
4 Vyberte ihrisko.
Môžete sa prechádzať rôznymi obrazovkami s údajmi
k jednotlivým jamkám. Keď prejdete k ďalšej jamke,
zariadenie automaticky posunie zobrazenie.
a vyberte
5 Po dokončení vašej aktivity podržte ikonu
položku Ukončiť okruh.
Aplikácie
Vodné športy
Informácie o jamkách
Vzhľadom na zmenu polohy kolíka zariadenie vypočíta
vzdialenosť k prednej, prostrednej a zadnej časti greenu, nie
však skutočnú polohu kolíka.
À
Á
Â
Ã
Ä
Začiatok veslovania
1 Vyberte položku .
2 Vyberte položku Veslovanie.
3 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
spustite časovač.
4 Výberom položky
História sa zaznamenáva, len ak je spustený časovač.
5 Začnite sa venovať aktivite.
6 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať
obrazovkami s údajmi.
> .
7 Po dokončení aktivity ju uložte výberom položky
Začiatok aktivity Paddle Boarding po stojačky
Vyberte položku .
Vyberte položku Pádlovanie na surfovej doske.
Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
Výberom položky
spustite časovač.
História sa zaznamenáva, len ak je spustený časovač.
5 Začnite sa venovať aktivite.
6 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať
obrazovkami s údajmi.
> .
7 Po dokončení aktivity ju uložte výberom položky
1
2
3
4
Aktuálne číslo jamky
Vzdialenosť k zadnej časti greenu
Vzdialenosť k prostrednej časti greenu
Vzdialenosť k prednej časti greenu
Hodnota par jamky
Ďalšia jamka
Predchádzajúca jamka
Zobrazenie vzdialeností jamky Layup a Dogleg
Zobrazí sa zoznam vzdialeností layup a dogleg pre jamky s
hodnotou par 4 a 5 úderov.
Prechádzajte prstom vľavo alebo vpravo, až kým sa
nezobrazia informácie o vzdialenostiach layup a dogleg.
POZNÁMKA: vzdialenosti sa po absolvovaní jamiek
odstránia zo zoznamu.
Lyžovanie
Používanie počítadla kilometrov
Počítadlo kilometrov môžete používať na zaznamenávanie času,
vzdialenosti a prejdených krokov. Počítadlo vzdialenosti sa
spustí a zastaví na začiatku alebo na konci kola.
1 Prechádzajte prstom vľavo alebo vpravo, až kým sa
nezobrazí počítadlo kilometrov.
V
a výberom položky
2 prípade potreby podržte položku
Vynul. počít. km nastavte počítadlo kilometrov na nulu.
Zaznamenávanie výsledkov
1 Na obrazovke s informáciami o jamkách podržte položku
2 Vyberte položku Začať počítať skóre.
Skóre sa zobrazí, keď sa presuniete na green.
3 Výberom ikony alebo nastavte skóre.
4 Vyberte položku .
Vykonaná aktualizácia celkového skóre.
Kontrola skóre
1 Na obrazovke s informáciami o jamkách podržte položku
2 Vyberte položku Skóre karta a vyberte jamku.
3 Vyberte alebo a zmeňte skóre danej jamky.
4 Vyberte položku .
Vykonaná aktualizácia celkového skóre.
Meranie odpalu
1 Odpáľte loptičku a sleduje, kam dopadla.
2 Vyberte položku .
3 Dokráčajte alebo prejdite k loptičke.
Vzdialenosť sa automaticky vynuluje, keď sa presuniete k
nasledujúcej jamke.
a vyberte položku
4 V prípade potreby podržte položku
Nové odpálenie, aby ste mohli vzdialenosť kedykoľvek
vynulovať.
Aplikácie
.
.
Bežecké lyžovanie
Vyberte položku .
Vyberte položku Extr. lyž..
Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
Výberom položky
spustite časovač.
História sa zaznamenáva, len ak je spustený časovač.
5 Začnite sa venovať aktivite.
6 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať
obrazovkami s údajmi.
> .
7 Po dokončení aktivity ju uložte výberom položky
1
2
3
4
Zjazdové lyžovanie alebo snowboarding
Vyberte položku .
Vyberte si položku Lyže/Snowboard.
Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
Výberom položky
spustite časovač.
História sa zaznamenáva, len ak je spustený časovač.
5 Začnite sa venovať aktivite.
Funkcia automatického spustenia je predvolene zapnutá.
Táto funkcia automaticky zaznamená nové jazdy na lyžiach
na základe vášho pohybu. Časovač sa pozastaví, keď sa
prestanete hýbať dolu svahom a keď ste na vleku. Počas
jazdy na vleku zostáva časovač pozastavený.
6 V prípade potreby sa začnite pohybovať dolu svahom, aby
ste časovač reštartovali.
7 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať
obrazovkami s údajmi.
> .
8 Po dokončení aktivity ju uložte výberom položky
1
2
3
4
Interiérové aktivity
Zariadenie vívoactive HR možno použiť pri tréningu v interiéri,
napríklad pri behu na trati v hale alebo pri používaní
stacionárneho bicykla. Systém GPS je počas aktivít v interiéri
vypnutý.
Pri behu alebo chôdzi s vypnutým systémom GPS sa rýchlosť,
vzdialenosť a kadencia vypočítavajú pomocou akcelerometra
v zariadení. Akcelerometer sa kalibruje samočinne. Presnosť
údajov o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii sa zlepší po
7
niekoľkých behoch alebo prechádzkach vonku s využitím
systému GPS.
TIP: držanie sa riadidiel bežiaceho pásu znižuje presnosť. Na
zaznamenávanie tempa, vzdialenosti a kadencie môžete použiť
voliteľný krokomer.
Pri bicyklovaní s vypnutou službou GPS nie je rýchlosť ani
vzdialenosť k dispozícii, ak nemáte voliteľný snímač, ktorý
odosiela údaje o rýchlosti a vzdialenosti do zariadenia (napríklad
snímač rýchlosti a kadencie).
Vytvorenie vlastnej aktivity
1 Vyberte položku .
2 Vyberte položku Pridať nové.
3 Vyberte šablónu aktivity.
4 Vyberte farbu zvýraznenia.
5 Vyberte názov.
Rovnaké názvy aktivít sa líšia číslom. Napríklad Chôdza(2).
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Použiť predvolené a vytvorte vlastnú
aktivitu na základe predvolených systémových nastavení.
• Vyberte kópiu existujúcej aktivity a vytvorte vlastnú aktivitu
na základe jednej z vašich uložených aktivít.
Prispôsobenie zoznamu aplikácií
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia > Aplikácie.
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku, ktorá sa má zobraziť alebo skryť
v zozname aplikácií, alebo zmeňte usporiadanie položiek
v zozname.
• Vyberte položku Pridať aplikácie a pridajte položku do
zoznamu aplikácií.
Navigácia
Pomocou funkcií navigácie GPS môžete ukladať polohy, nechať
sa navádzať do polôh a nájsť cestu domov.
Označenie lokality
Lokalita je bod, ktorý si zaznamenáte a uložíte v zariadení. Ak si
chcete zapamätať významné miesta alebo sa vrátiť na určité
miesto, môžete lokalitu označiť.
1 Prejdite na miesto, kde chcete označiť lokalitu.
2 Podržte položku .
3 Vyberte položku Navigácia > Uložiť polohu.
Zobrazia sa informácie o lokalite.
Vyberte
položku .
4
Odstránenie lokality
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Navigácia > Uložené polohy.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte položku Vymazať > Áno.
Navigácia do uloženej polohy
Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, až
potom môžete využívať navigáciu do uloženého umiestnenia.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Navigácia > Uložené polohy.
3 Vyberte lokalitu a vyberte položku Prejsť na.
4 Vyberte aktivitu.
Zobrazí sa kompas.
8
5 Pohnite sa dopredu.
Strelka kompasu smeruje na uloženú lokalitu.
TIP: presnejšiu navigáciu získate otočením zariadenia v
smere trasy.
spustite časovač.
6 Výberom položky
Navigácia späť na štart
Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, musíte
spustiť časovač a začať aktivitu, až potom môžete využívať
navigáciu späť na štart.
Počas vykonávania aktivity sa môžete kedykoľvek vrátiť do
svojej východiskovej polohy. Ak napríklad bežíte v neznámom
meste a nie ste si istí, ako sa dostanete späť do hotela, môžete
využiť navigáciu do svojej východiskovej polohy. Táto funkcia
nie je dostupná pre všetky aktivity.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Navigácia > Späť na Štart.
Zobrazí sa kompas.
3 Pohnite sa dopredu.
Strelka kompasu smeruje na vašu východiskovú polohu.
TIP: presnejšiu navigáciu získate otočením zariadenia v
smere trasy.
Zastavenie navigácie
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Zastaviť navigáciu.
Kompas
Zariadenie obsahuje 3-osový kompas s automatickou
kalibráciou. Funkcia a vzhľad kompasu sa menia v závislosti od
vašej aktivity, podľa stavu zapnutia systému GPS a podľa stavu
navigácie do cieľa.
Manuálna kalibrácia kompasu
OZNÁMENIE
Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak
chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov
vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá,
budovy či elektrické vedenie.
Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali vo výrobnom závode a
zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu. Ak zistíte
chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejdení veľkej
vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete
kalibráciu kompasu vykonať manuálne.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia > Snímače > Kompas >
Kalibrovať > Štart.
Postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
3
TIP: pohybujte zápästím do tvaru malej osmičky, kým sa
nezobrazí správa.
História
Zariadenie ukladá údaje o sledovaní aktivity a monitorovaní
srdcového tepu za posledných 14 dní a až sedem časovaných
aktivít. Na zariadení môžete zobraziť vašich sedem posledných
časovaných aktivít. Môžete zosynchronizovať svoje údaje, aby
ste mohli zobraziť neobmedzený počet aktivít, údaje o sledovaní
aktivity a monitorovaní srdcového tepu na svojom konte Garmin
Connect (Používanie služby Garmin Connect Mobile,
strana 9) (Používanie funkcie Garmin Connect na vašom
počítači, strana 9).
Keď je pamäť zariadenia plná, prepíšu sa najstaršie údaje.
Navigácia
Využívanie histórie
Garmin Connect
1
2
3
4
Na vašom konte Garmin Connect sa môžete spojiť so svojimi
priateľmi. Garmin Connect vám poskytuje nástroje na vzájomné
sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie.
Zaznamenávajte udalosti vášho aktívneho životného štýlu
vrátane behu, jazdenia, plávania, golfových hier a ďalších
aktivít. Garmin Connect slúži aj ako online štatistický nástroj na
sledovanie aktivity, ktorý umožňuje analyzovať a zdieľať všetky
výsledky v golfe. Ak si chcete vytvoriť bezplatný účet, prejdite na
lokalitu www.garminconnect.com/start.
Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení časovanej
aktivity pomocou zariadenia môžete túto aktivitu nahrať na
vaše konto Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho
chcete.
Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie údaje o
vašom zdravotnom stave a vonkajších aktivitách vrátane
času, vzdialenosti, srdcového tepu, spálených kalórií,
kadencie, prehľadného zobrazenia na mape a grafov tempa
a rýchlosti. Môžete zobraziť podrobnejšie informácie o
golfových hrách vrátane skóre, štatistických údajov a
informácií o ihrisku. Môžete si zobraziť prispôsobené správy.
Podržte položku .
Vyberte položku História.
Vyberte aktivitu.
Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Podrobnosti a zobrazte dodatočné
informácie o aktivite.
• Vyberte položku Okruhy, vyberte okruh a zobrazte
dodatočné informácie o každom okruhu.
• Vyberte položku Vymazať a odstráňte vybratú aktivitu.
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu
Pred zobrazením údajov zón srdcového tepu musíte dokončiť
aktivitu s meraním srdcového tepu a túto aktivitu uložiť.
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu vám môže
pomôcť pri úprave intenzity tréningu.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku História.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte položku Časová zóna.
Osobné rekordy
Po ukončení aktivity sa na zariadení zobrazia nové osobné
rekordy, ktoré ste počas tejto aktivity dosiahli. Medzi osobné
rekordy patrí najrýchlejší čas na niekoľkých bežných súťažných
vzdialenostiach a najdlhší beh alebo jazda.
Zobrazenie vašich osobných rekordov
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia > Záznamy.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte položku Zobraziť záznam.
Obnova osobného rekordu
Každý osobný rekord možno nastaviť na predošlý zaznamenaný
údaj.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia > Záznamy.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte položku Predchádzajúce > Áno.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Vymazanie osobného rekordu
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia > Záznamy.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte položku Vymazať záznam > Áno.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Vymazanie všetkých osobných rekordov
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia > Záznamy.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte položku Vymazať všetky záznamy > Áno.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
História
Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať svoje každodenné
kroky, zapojiť sa do priateľskej súťaže s vašimi pripojeniami
a plniť svoje ciele.
Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať
si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše
aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.
Spravujte svoje nastavenia: na vašom konte Garmin Connect
môžete prispôsobiť nastavenia vášho zariadenia
a nastavenia používateľa.
Vstúpte do obchodu Connect IQ: môžete si stiahnuť aplikácie,
vzhľady hodiniek, dátové políčka a miniaplikácie.
Používanie služby Garmin Connect Mobile
Všetky údaje vašich aktivít môžete nahrať na vaše konto Garmin
Connect na komplexnú analýzu. Prostredníctvom svojho konta
Garmin Connect môžete zobraziť mapu aktivity a podeliť sa o
svoje aktivity s priateľmi. V rámci aplikácie Garmin Connect
Mobile môžete zapnúť automatické nahrávanie.
1 Z ponuky nastavení v rámci aplikácie Garmin Connect Mobile
vyberte položku Zariadenia Garmin.
2 Vyberte svoje zariadenie vívoactive HR a vyberte položku
Nastavenia zariadenia.
3 Pomocou prepínača zapnite automatické nahrávanie.
Používanie funkcie Garmin Connect na vašom
počítači
Ak ste nespárovali zariadenie vívoactive HR so smartfónom,
môžete všetky údaje vašich aktivít nahrať na vaše konto Garmin
Connect pomocou počítača.
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
2 Prejdite na webovú stránku www.garminconnect.com/start.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
9
Udalosti Garmin Move IQ™:
Funkcia Move IQ automaticky sníma vzorce činností, akými sú
napríklad chôdza, beh, bicyklovanie, plávanie a eliptický tréning,
minimálne počas 10 minút. Môžete zobraziť typ udalosti a
trvanie na svojej časovej osi Garmin Connect. Tieto udalosti sa
však nezobrazia v zozname vašich aktivít, momentiek ani
noviniek. Podrobnejšie údaje a vyššiu presnosť zaistíte
zaznamenaním aktivity s meraním času na vašom zariadení.
Prispôsobenie zariadenia
Zmena vzhľadu hodiniek
Môžete používať predvolený vzhľad hodiniek alebo vzhľad
hodiniek Connect IQ (Connect IQ Funkcie, strana 4).
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte ikonu .
2 Vyberte položku Vzhľad hodín.
3 Vyberte možnosť.
Nastavenie vášho profilu používateľa
Môžete aktualizovať svoje nastavenie pohlavia, roku narodenia,
výšky, hmotnosti, veľkosti zápästia a zóny srdcového tepu
(Nastavenie zón srdcového tepu, strana 3). Zariadenie využíva
tieto informácie na výpočet presných tréningových údajov.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia > Profil používateľa.
3 Vyberte možnosť.
Nastavenia aplikácií
Tieto nastavenia vám umožňujú prispôsobiť si aplikácie na
základe požiadaviek tréningu. Môžete si napríklad prispôsobiť
obrazovky s údajmi a povoliť upozornenia na prvky tréningu.
POZNÁMKA: nastavenia, obrazovky s údajmi a výstrahy
môžete zmeniť pred aktivitou alebo počas nej.
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi
Obrazovky s údajmi môžete prispôsobiť svojim tréningovým
cieľom alebo voliteľnému príslušenstvu. Jednu z obrazoviek s
údajmi môžete prispôsobiť napríklad na zobrazovanie tempa na
kolo alebo zóny srdcového tepu.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
3 Podržte položku .
4 Vyberte názov aktivity vo vrchnej časti obrazovky.
5 Vyberte položku Obrazovky s údajmi.
6 Vyberte obrazovku.
7 V prípade potreby prepínačom povoľte obrazovku s údajmi.
8 Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.
Zmena nastavenia GPS
Zariadenie predvolene využíva na vyhľadávanie satelitov systém
GPS. Na zvýšenie výkonu v náročných podmienkach a na
rýchlejšie vyhľadávanie polohy prostredníctvom systému GPS
môžete povoliť nastavenie GPS a GLONASS. Používanie
systémov GPS a GLONASS skracuje výdrž batérie viac než
používanie samotného systému GPS.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
3 Podržte položku .
4 Vyberte názov aktivity vo vrchnej časti obrazovky.
5 Vyberte položku GPS > GLONASS.
10
Upozornenia
Pre každú aktivitu môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám
pomôžu pri tréningu konkrétnych cieľov. Niektoré upozornenia
sú k dispozícii len na konkrétne aktivity.
Nastavenie rozsahu upozornení
Upozornenie rozsahu vás upozorní, keď je zariadenie nad alebo
pod stanoveným rozsahom hodnôt. Môžete napríklad nastaviť
upozornenie, keď je váš srdcový tep nižší než zóna 2 a vyšší
než zóna 5 (Nastavenie zón srdcového tepu, strana 3).
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
3 Podržte položku .
4 Vyberte názov aktivity vo vrchnej časti obrazovky.
5 Vyberte položku Upozornenia > Pridať nové.
6 Vyberte typ upozornenia.
V závislosti od príslušenstva sa upozornenia môžu týkať
srdcového tepu, tempa, rýchlosti a kadencie.
7 V prípade potreby upozornenie aktivujte.
8 Vyberte zónu alebo zadajte hodnotu pre každé z upozornení.
Hlásenie sa zobrazí vždy, keď stanovený rozsah prekročíte
alebo ho nedosiahnete. Zariadenie bude aj vibrovať, ak sú
vibrácie zapnuté (Nastavenia systému, strana 12).
Nastavenie opakujúceho sa upozornenia
Opakujúce sa upozornenie vás upozorní vždy, keď zariadenie
zaznamená stanovenú hodnotu alebo interval. Zariadenie
môžete napríklad nastaviť tak, aby vás upozorňovalo každých
30 minút.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
3 Podržte položku .
4 Vyberte názov aktivity vo vrchnej časti obrazovky.
5 Vyberte položku Upozornenia > Pridať nové.
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Vlastné, nastavte hlásenie a vyberte typ
upozornenia.
• Vyberte položku Čas alebo Vzdialenosť.
7 Zadajte hodnotu.
Vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia, zobrazí sa
hlásenie. Zariadenie bude aj vibrovať, ak sú vibrácie zapnuté
(Nastavenia systému, strana 12).
Nastavenie upozornení na prestávky s chôdzou
Niektoré bežecké programy využívajú nastavené prestávky s
chôdzou v pravidelných intervaloch. Napríklad počas dlhého
tréningového behu môžete nastaviť, aby vás zariadenie
upozornilo, keď odbehnete štyri minúty, aby ste 1 minútu kráčali
a potom cyklus znova zopakovali. Auto Lap funguje normálne,
keď využívate režim behu alebo upozornení na chôdzu.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
3 Podržte položku .
4 Vyberte názov aktivity vo vrchnej časti obrazovky.
5 Vyberte položku Upozornenia > Pridať nové > Beh/chôdza.
6 Zadajte dobu bežeckého úseku.
7 Zadajte dobu chôdze.
Vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia, zobrazí sa
hlásenie. Zariadenie bude aj vibrovať, ak sú vibrácie zapnuté
(Nastavenia systému, strana 12).
®
Prispôsobenie zariadenia
Auto Lap
Označovanie kôl
Podľa nastavenia môže zariadenie využívať funkciu Auto Lap na
automatické označovanie kola v určitej vzdialenosti alebo
môžete kolá označovať manuálne. Táto funkcia je užitočná pri
porovnávaní výkonu v rámci jednotlivých úsekov aktivity
(napríklad po každej míli alebo po 5 kilometroch).
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
3 Podržte položku .
4 Vyberte názov aktivity vo vrchnej časti obrazovky.
5 Vyberte položku Okruhy.
6 Vyberte možnosť:
• Pomocou prepínača Auto Lap zapnite funkciu Auto Lap.
• Pomocou prepínača Tlačidlo LAP
označte kolo počas
aktivity.
TIP: vyberte položku Auto Lap a zadajte vlastnú vzdialenosť,
ak je funkcia Auto Lap zapnutá.
Vždy, keď kolo dokončíte, zobrazí sa správa s časom daného
kola. Zariadenie bude aj vibrovať, ak sú vibrácie zapnuté
(Nastavenia systému, strana 12).
V prípade potreby si môžete sami nastaviť, aby sa na
obrazovkách s údajmi zobrazovali ďalšie údaje kôl
(Prispôsobenie obrazoviek s údajmi, strana 10).
Používanie funkcie Auto Pause
®
Pomocou funkcie Auto Pause môžete nastaviť automatické
pozastavenie časovača, keď sa prestanete pohybovať alebo
keď vaše tempo alebo rýchlosť klesne pod určitú hodnotu. Táto
funkcia je užitočná pri aktivitách, ktorých súčasťou sú semafory,
alebo iné miesta, na ktorých musíte spomaliť alebo zastaviť.
POZNÁMKA: keď je časovač zastavený alebo pozastavený,
história sa nezaznamenáva.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
3 Podržte položku .
4 Vo vrchnej časti obrazovky vyberte názov aktivity.
5 Vyberte položku Auto Pause.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď sa
prestanete pohybovať, vyberte možnosť Pri zastavení.
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď
vaše tempo klesne pod určitú hodnotu, vyberte možnosť
Tempo.
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď
vaša rýchlosť klesne pod určitú hodnotu, vyberte možnosť
Rýchlosť.
Používanie automatického rolovania
Pomocou funkcie automatického rolovania môžete automaticky
prechádzať cez všetky obrazovky údajov o trénovaní, keď je
zapnutý časovač.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
3 Podržte položku .
4 Vo vrchnej časti obrazovky vyberte názov aktivity.
5 Vyberte položku Automatické rolovanie.
6 Vyberte rýchlosť zobrazovania.
Prispôsobenie zariadenia
Zmena kontrastu pozadia a farby motívu
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
3
4
5
6
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
Podržte položku .
Vyberte názov aktivity vo vrchnej časti obrazovky.
Vyberte položku Pozadie a nastavte čiernu alebo bielu farbu
pozadia.
Vyberte položku Dominantná farba a nastavte farbu motívu
pre vzhľad hodín a obrazovky údajov.
Bluetooth Nastavenia
Podržte tlačidlo
a vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
Stav: zobrazuje aktuálny stav pripojenia Bluetooth a umožňuje
zapnutie alebo vypnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.
Upozornenia Smart: zariadenie automaticky vypne alebo
zapne upozornenia Smart na základe vášho výberu
(Povolenie upozornení Bluetooth, strana 2).
Spár. mob. zariadenie: pripojenie zariadenia
ku kompatibilnému mobilnému zariadeniu, ktoré je vybavené
bezdrôtovou technológiou Bluetooth Smart.
Upozorn. na pripojenie: funkcia vás upozorní na pripojenie
alebo odpojenie spárovaného smartfónu.
Vypnúť LiveTrack: umožňuje zastaviť prebiehajúcu reláciu
služby LiveTrack.
Garmin Connect Nastavenia
Vo svojom konte Garmin Connect môžete prispôsobiť
nastavenia zariadenia a nastavenia používateľa.
• V ponuke nastavení v aplikácii Garmin Connect Mobile
vyberte položku Zariadenia Garmin a vyberte zariadenie.
• V miniaplikácii zariadení v aplikácii Garmin Connect vyberte
položku Nastavenia zariadenia.
Po prispôsobení nastavení vykonajte synchronizáciu údajov,
aby sa zmeny použili v zariadení (Používanie služby Garmin
Connect Mobile, strana 9, Používanie funkcie Garmin Connect
na vašom počítači, strana 9).
Nastavenia zariadenia vo vašom konte Garmin
Connect
V konte Garmin Connect vyberte položku Nastavenia
zariadenia.
Sledovanie aktivity: umožňuje zapnúť a vypnúť funkcie
sledovania aktivity, napríklad počtu krokov, prejdených
poschodí, minút intenzívneho cvičenia, sledovanie spánku,
upozornenie na pohyb, udalosti funkcie Move IQ
a monitorovanie srdcového tepu na zápästí.
Automatické podsvietenie: umožňuje nastaviť zapnutie
podsvietenia pri interakciách, ktoré zahŕňajú tlačidlá,
dotykovú obrazovku a upozornenia. Gestá zahŕňajú otočenie
zápästia smerom k telu na zobrazenie zariadenia.
Nastavenie zápästia: umožní vám prispôsobiť, na ktorom
zápästí sa nosí náramok.
Formát času: nastaví zobrazovanie času na zariadení v 12hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
Formát dátumu: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby
zobrazovalo dátum vo formáte mesiac a deň.
Jazyk: nastaví jazyk zariadenia.
Jednotky: nastaví zobrazovanie vzdialenosti na zariadení
v kilometroch alebo míľach.
Nastavenia používateľa na vašom konte Garmin
Connect
Na vašom konte Garmin Connect vyberte položku Nastavenia
používateľa.
11
Vlastná dĺžka kroku: umožňuje zariadeniu presnejšie vypočítať
prejdenú vzdialenosť pomocou vašej vlastnej dĺžky kroku.
Môžete zadať známu vzdialenosť a počet krokov, ktoré sú
potrebné na prejdenie vzdialenosti, a aplikácia Garmin
Connect môže vypočítať vašu dĺžku kroku.
Kroky počas dňa: umožňuje zadávať cieľ počtu krokov
prejdených za deň. Pomocou nastavenia Automatický cieľ
môžete zariadeniu umožniť automaticky určiť váš cieľ počtu
krokov.
Vyšliapané poschodia za deň: umožňuje zadať cieľ počtu
poschodí prejdených za deň.
Počet minút intenzívneho cvičenia za týždeň: umožňuje
zadať týždenný cieľ počtu minút účasti na aktivitách
s miernou až silnou intenzitou.
Zóny srdcového tepu: umožňuje vám odhadnúť váš maximálny
srdcový tep a určiť vlastné zóny srdcového tepu.
Nastavenia systému
Podržte tlačidlo
a vyberte položky Nastavenia > Systém.
Automaticky zamknúť: umožňuje nastaviť automatické
uzamknutie dotykovej obrazovky v režime hodín, aby sa
zabránilo neúmyselnému dotýkaniu obrazovky. Môžete
vybrať tlačidlo na odomknutie dotykovej obrazovky.
Jazyk: umožňuje nastaviť jazyk rozhrania zariadenia.
Čas: umožňuje nastaviť formát času a zdroj miestneho času
(Nastavenia času, strana 12).
Podsvietenie: umožňuje nastaviť režim podsvietenia, časový
limit a jas (Nastavenia podsvietenia, strana 12).
Vibrácie: zapnutie alebo vypnutie vibrácií.
Jednotky: umožňuje nastaviť merné jednotky, ktoré sa použijú
na zobrazenie údajov (Zmena merných jednotiek,
strana 12).
Režim USB: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby po pripojení
k počítaču používalo režim veľkokapacitného úložného
zariadenia alebo režim Garmin.
Obnova predv.nast.: umožňuje obnoviť všetky nastavenia
zariadenia na predvolené výrobné hodnoty (Obnova všetkých
predvolených nastavení, strana 15).
Aktualizácia softvéru: umožňuje vyhľadať aktualizácie
softvéru.
Info: zobrazenie ID jednotky, verzie softvéru, informácií
o predpisoch a licenčnej zmluvy.
Nastavenia času
Podržte tlačidlo
a vyberte položky Nastavenia > Systém >
Čas.
Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie, aby zobrazovalo
čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
Zadať miestny čas: umožňuje nastaviť čas manuálne alebo
automaticky podľa spárovaného mobilného zariadenia.
Časové pásma
Po každom zapnutí zariadenia a vyhľadaní satelitov alebo po
synchronizácii so smartfónom zariadenie automaticky zistí
časové pásmo a aktuálny čas.
Manuálne nastavenie času
V predvolenom nastavení sa čas nastaví automaticky po
spárovaní zariadenia vívoactive HR s mobilným zariadením.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia > Systém > Čas > Zadať
miestny čas > Manuálne.
3 Vyberte položku Čas a zadajte aktuálny čas.
Nastavenie budíka
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Hodiny > Alarmy > Pridať nové.
12
3 Vyberte položku Čas a zadajte čas.
4 Vyberte položku Dni a vyberte požadovanú možnosť.
Vymazanie budíka
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Hodiny > Alarmy.
3 Vyberte budík a vyberte položku Odstrániť.
Spustenie časovača odpočítavania
Podržte položku .
Vyberte položky Hodiny > Časovač.
Zadajte čas.
Vyberte položku Štart.
V prípade potreby zobrazte ďalšie možnosti výberom položky
.
1
2
3
4
5
Používanie stopiek
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Hodiny > Stopky.
3 Vyberte položku .
Nastavenia podsvietenia
Podržte tlačidlo
a vyberte položky Nastavenia > Systém >
Podsvietenie.
Režim: umožňuje nastaviť zapnutie podsvietenia pri
interakciách, ktoré zahŕňajú tlačidlá, dotykovú obrazovku
a upozornenia. Zariadenie je vybavené snímačom osvetlenia
okolitého prostredia, ktorý dokáže rozpoznať úroveň
osvetlenia. Interakcie aktivujú podsvietenie v prostredí
s nízkou úrovňou osvetlenia. Gestá zahŕňajú otočenie
zápästia smerom k telu na zobrazenie zariadenia.
Časový limit: umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím
podsvietenia.
Jas: umožňuje nastaviť úroveň jasu podsvietenia. Počas aktivity
používa podsvietenie nastavenie najvyššej úrovne jasu.
Zmena merných jednotiek
Môžete prispôsobiť jednotky merania vzdialenosti, tempa
a rýchlosti, nadmorskej výšky, hmotnosti, výšky a teploty.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia > Systém > Jednotky.
3 Vyberte typ merania.
4 Vyberte mernú jednotku.
Snímače ANT+
Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi
ANT+. Ďalšie informácie o kompatibilite a zakúpení voliteľných
snímačov nájdete na webovej stránke http://buy.garmin.com.
Párovanie snímačov ANT+
Párovanie je prepojenie bezdrôtových snímačov ANT+. Pri
prvom pripojení snímača k vášmu zariadeniu Garmin je
potrebné zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa
zariadenie automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu
a keď je snímač aktívny a v dosahu.
1 Počas párovania udržujte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od
ďalších snímačov ANT+.
2 Počas párovania monitora srdcového tepu si monitor
srdcového tepu nasaďte.
Monitor srdcového tepu odosiela alebo prijíma informácie až
po jeho nasadení.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte aktivitu.
Snímače ANT+
5 Zariadenie priložte 1 cm od snímača a počkajte, kým sa
pripojí k snímaču.
Keď zariadenie rozpozná snímač, vo vrchnej časti obrazovky
sa zobrazí ikona.
Krokomer
Vaše zariadenie je kompatibilné s krokomerom. Krokomer
môžete použiť na zaznamenávanie tempa a vzdialenosti
namiesto systému GPS, keď trénujete v interiéri alebo v prípade
slabého signálu GPS. Krokomer je v pohotovostnom režime a je
pripravený na odoslanie údajov (ako monitor srdcového tepu).
Krokomer sa po 30 minútach nečinnosti vypne, aby sa šetrila
energia batérie. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, v zariadení
sa zobrazí správa. Zostávajúca výdrž batérie je približne päť
hodín.
Vylepšenie kalibrácie krokomera
Pred kalibráciou zariadenia je potrebné vyhľadať signály GPS
a spárovať zariadenie s krokomerom (Párovanie snímačov
ANT+, strana 12).
Krokomer je vybavený funkciou samokalibrácie. Presnosť
údajov o rýchlosti a vzdialenosti môžete zdokonaliť tak, že si
niekoľkokrát zabeháte vonku a použijete systém GPS.
1 Vyjdite von na miesto s priamym výhľadom na oblohu
a počkajte 5 minút.
2 Spustite bežeckú aktivitu.
3 Bez prestávky bežte po trase po dobu 10 minút.
4 Zastavte aktivitu a uložte ju.
V prípade potreby sa na základe zaznamenaných údajov
zmení kalibračná hodnota krokomera. Krokomer by nemal
vyžadovať opätovnú kalibráciu, pokiaľ nezmeníte svoj štýl
behu.
Kalibrácia krokomera
Pred kalibráciou krokomera je potrebné spárovať vaše
zariadenie s krokomerom (Párovanie snímačov ANT+,
strana 12).
Ak poznáte kalibračný faktor, odporúčame vykonať manuálnu
kalibráciu. Ak ste vykonali kalibráciu krokomera pomocou iného
výrobku Garmin, kalibračný faktor pravdepodobne poznáte.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače > Krokomer >
Kalibračný faktor.
3 Nastavte kalibračný faktor:
• Ak je hodnota vzdialenosti príliš nízka, zvýšte kalibračný
faktor.
• Ak je hodnota vzdialenosti príliš vysoká, znížte kalibračný
faktor.
Používanie voliteľného snímača rýchlosti
alebo kadencie na bicykel
Na odoslanie údajov do zariadenia môžete použiť kompatibilný
snímač rýchlosti alebo kadencie na bicykel.
• Spárujte snímač so zariadením (Párovanie snímačov ANT+,
strana 12).
• Aktualizujte informácie o fitnes aktivitách vo vašom profile
používateľa (Nastavenie vášho profilu používateľa,
strana 10).
• Nastavte veľkosť kolesa (Kalibrácia snímača rýchlosti,
strana 13).
• Zajazdite si (Jazda na bicykli, strana 6).
Manuálna kalibrácia je voliteľná a môže zlepšiť presnosť údajov.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače > Rýchlosť/
kadencia > Veľkosť kolesa.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete automaticky vypočítať veľkosť kolesa
a kalibrovať snímač rýchlosti, vyberte položku
Automatický.
• Ak chcete snímač rýchlosti kalibrovať manuálne, vyberte
položku Manuálne a zadajte veľkosť kolesa (Veľkosť
a obvod kolesa, strana 17).
Prehľad o situácii
Zariadenie vívoactive HR môžete používať spolu so zariadením
Varia Vision, inteligentnými cyklo-svetlami Varia a zadným
radarom na bicykel a zdokonaliť tak svoj prehľad o situácii.
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k vášmu
zariadeniu Varia.
POZNÁMKA: pred spárovaním zariadení Varia bude
pravdepodobne potrebné aktualizovať softvér vívoactive HR
(Aktualizácia softvéru prostredníctvom mobilnej aplikácie
Garmin Connect, strana 15).
tempe
Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač
môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude
vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj
poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa
zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie
tempe spárovať s vaším zariadením.
Správa snímačov ANT+
Môžete manuálne pridať, zapnúť, vypnúť alebo odstrániť
snímače ANT+.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače.
3 Vyberte snímač.
4 Vyberte možnosť.
Informácie o zariadení
Nabíjanie zariadenia
VAROVANIE
Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si
príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné
dôležité informácie.
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si
pokyny na čistenie uvedené v prílohe.
1 Zarovnajte kolíky nabíjačky s kontaktmi na zadnej strane
zariadenia a nabíjačku À zatlačte, aby zacvakla.
Kalibrácia snímača rýchlosti
Pred kalibráciou snímača rýchlosti je potrebné spárovať vaše
zariadenie s kompatibilným snímačom rýchlosti (Párovanie
snímačov ANT+, strana 12).
Informácie o zariadení
13
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/fitandcare.
Správa údajov
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
®
®
®
Odpojenie kábla USB
2 Pripojte kábel USB do portu USB v počítači.
3 Úplne nabite zariadenie.
Zobrazenie informácií o zariadení
Môžete zobraziť ID jednotky, verziu softvéru, informácie
o predpisoch a licenčnú zmluvu.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia > Systém > Info.
Technické údaje
Typ batérie
Nabíjateľná zabudovaná lítium-polymérová
batéria
Výdrž batérie
Až 8 dní v režime Smartwatch (so srdcovým
tepom)
Až 13 hodín v režime GPS
Rozsah prevádzkovej
teploty
Od −20 º do 50 ºC (od −4 º do 122 ºF)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Rádiová frekvencia/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol bezdrôtovej
komunikácie
Bluetooth Inteligentná bezdrôtová technológia
Odolnosť voči vode
Plávanie, 5 ATM*
*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac
informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte
opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.
Nestláčajte tlačidlá pod vodou.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Po kontakte zariadenia s chlórom, slanou vodou, opaľovacím
krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi
chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri
dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť
kryt.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Čistenie zariadenia
OZNÁMENIE
Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení
k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia
môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
čistiaceho prostriedku.
14
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako
prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie
zariadenia.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte
položky Súbor > Vysunúť.
Odpojte
kábel od počítača.
2
Vymazávanie súborov
OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho
zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa
nemali vymazávať.
1 Otvorte mechaniku alebo jednotku Garmin.
2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
3 Vyberte súbor.
4 Na klávesnici stlačte kláves Vymazať.
POZNÁMKA: ak používate počítač Apple, musíte vyprázdniť
priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.
Riešenie problémov
Maximalizovanie výdrže batérie
Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérie.
• Znížte časový limit podsvietenia (Nastavenia podsvietenia,
strana 12).
• Znížte jas podsvietenia (Nastavenia podsvietenia, strana 12).
• Ak nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite
bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Vypnutie technológie
Bluetooth, strana 2).
• Používajte vzhľad hodín Connect IQ, ktorý sa neaktualizuje
každú sekundu.
Zmeňte nastavenie zariadenia na použitie na opačnej ruke
(Zmena vzhľadu hodiniek, strana 10).
• Vypnite funkciu sledovania aktivity (Sledovanie aktivity,
strana 4).
• Obmedzte upozornenia smartfónu, ktoré zariadenie
zobrazuje (Správa upozornení, strana 2).
• Zastavte prenos údajov srdcového tepu do spárovaných
zariadení Garmin (Prenos údajov o srdcovom tepe do
zariadení Garmin , strana 3).
• Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zápästí (Vypnutie
monitora srdcového tepu na zápästí, strana 3).
®
Reset zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne je potrebné
reštartovať ho.
Riešenie problémov
POZNÁMKA: reštartovanie zariadenia môže mať za následok
vymazanie údajov alebo nastavení.
1 15 sekúnd podržte stlačené tlačidlo .
Zariadenie sa vypne.
na jednu sekundu.
2 Zariadenie zapnete podržaním tlačidla
Obnova všetkých predvolených nastavení
POZNÁMKA: vymažú sa tým všetky údaje zadané
používateľom a história aktivity.
Všetky nastavenia môžete obnoviť na pôvodné výrobné
hodnoty.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia > Systém > Obnova
predv.nast. > Áno.
Vyhľadanie satelitných signálov
Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov
vyžadovať priamy výhľad na oblohu.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS
• Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom
Garmin Connect:
◦ Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express™ pripojte
zariadenie k počítaču.
◦ Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
Mobile pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth.
Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie
preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle
vyhľadanie satelitných signálov.
• Vyjdite na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú
vysoké budovy ani stromy.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Počet krokov prejdených za deň sa
nezobrazuje
Počet krokov za deň prejdených sa vždy o polnoci vynuluje.
Ak sa namiesto počtu prejdených krokov zobrazia pomlčky,
počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelitné signály
a automaticky nastaví čas.
Súčet prejdených poschodí je podľa
všetkého nepresný
Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny
nadmorskej výšky pri zdolávaní poschodí. Jedno zdolané
poschodie zodpovedá 3 m (10 ft) prevýšeniu.
• Pri vystupovaní po schodoch sa nepridŕžajte zábradlia
a schody zdolávajte po jednom.
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú, keď cvičíte na stupni
intenzity, pri ktorom sa vám cvičenie započítava do celkového
počtu minút intenzívnej aktivity.
Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
Spresnenie počítania minút intenzívneho
cvičenia a kalórií
Presnosť týchto odhadov môžete zlepšiť 20-minútovou
prechádzkou alebo behom vonku.
Riešenie problémov
1 Potiahnutím prsta po obrázku pozadia zobrazíte miniaplikáciu
Môj deň.
2 Vyberte položku .
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Je môj smartfón kompatibilný s mojím
zariadením?
Zariadenie vívoactive HR je kompatibilné so smartfónmi, ktoré
používaniu bezdrôtovú technológiu Bluetooth Smart.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/ble.
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express
(www.garmin.com/express). Do svojho smartfónu si nainštalujte
mobilnú aplikáciu Garmin Connect.
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu
Aktualizácia softvéru prostredníctvom mobilnej
aplikácie Garmin Connect
Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom mobilnej aplikácie
Garmin Connect je potrebné disponovať účtom Garmin Connect
a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom (Párovanie
smartfónu, strana 1).
1 Synchronizujte svoje zariadenie s mobilnou aplikáciou
Garmin Connect (Používanie služby Garmin Connect Mobile,
strana 9).
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, vaše zariadenie
vás vyzve na jeho aktualizáciu.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin
Express
Pred aktualizáciou softvéru zariadenia je potrebné disponovať
účtom Garmin Connect a prevziať a nainštalovať aplikáciu
Garmin Express.
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, Garmin Express
ju odošle do vášho zariadenia.
2 Zariadenie odpojte od počítača.
Zariadenie vás vyzve na aktualizáciu softvéru.
3 Vyberte možnosť.
Ako môžem manuálne spárovať ANT+
snímače?
Ak chcete ANT+ snímače spárovať manuálne, môžete tak urobiť
pomocou nastavení zariadenia. Pri prvom pripojení snímača
k vášmu zariadeniu pomocou bezdrôtovej technológie ANT+ je
potrebné zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa
zariadenie automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu
a keď je snímač aktívny a v dosahu.
1 Počas párovania udržujte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od
ďalších snímačov ANT+.
Počas
párovania monitora srdcového tepu si monitor
2
srdcového tepu nasaďte.
Monitor srdcového tepu odosiela alebo prijíma informácie až
po jeho nasadení.
3 Podržte položku .
4 Vyberte položky Nastavenia > Snímače > Pridať nové.
15
5 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Hľadať všetko.
• Vyberte typ snímača.
Po spárovaní snímača so zariadením sa zobrazí správa.
Údaje snímača sa zobrazia v slučke stránok s údajmi alebo
vo vlastnom dátovom poli.
Ako získať ďalšie informácie
• Prejdite na stránku www.garmin.com/intosports.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/learningcenter.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na stránke http://buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
Príloha
Dátové políčka
Niektoré dátové políčka vyžadujú na zobrazenie údajov
príslušenstvo ANT+.
%HRR: percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu
(maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji).
%HRR okruhu: priemerná percentuálna hodnota rezervy
srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep
v pokoji) v rámci aktuálneho okruhu.
%max. ST: percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu.
Čas intervalu: čas odmeraný stopkami v rámci aktuálneho
intervalu.
Čas okruhu: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.
Časovač: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.
Časová zóna: čas uplynutý v každej zóne srdcového tepu alebo
výkonnostnej zóne.
Čas posledného okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný
dokončený okruh.
Celkové klesanie: celkové klesanie vo vzdialenosti nadmorskej
výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.
Celkové stúpanie: celkové stúpanie vo vzdialenosti nadmorskej
výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.
Denný čas: denný čas na základe aktuálnej polohy
a nastaveniach času (formát, časové pásmo, letný čas).
Dĺžky: počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálnej
aktivity.
Dĺžky intervalu: počet dĺžok bazéna dokončených počas
aktuálneho intervalu.
Frekv.záberov inter.: priemerný počet záberov za minútu (záb./
min.) počas aktuálneho intervalu.
Frekvencia posledného intervalu: celkový počet záberov
v rámci posledného dokončeného intervalu.
Interval intervalu: priemerný počet záberov na dĺžku počas
aktuálneho intervalu.
Kadencia: bicyklovanie. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete,
aby sa zobrazovali tieto údaje, vaše zariadenie musí byť
pripojené k príslušenstvu kadencie.
Kadencia: beh. Počet krokov za minútu (pravá a ľavá noha).
Kadencia okruhu: bicyklovanie. Priemerná kadencia v rámci
aktuálneho okruhu.
Kadencia okruhu: beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho
okruhu.
Kadencia posledného okruhu: bicyklovanie. Priemerná
kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.
Kadencia posledného okruhu: beh. Priemerná kadencia
v rámci posledného dokončeného okruhu.
Kalórie: celkový počet spálených kalórií.
16
Kroky: celkový počet krokov v rámci aktuálnej aktivity.
Kroky okruhu: celkový počet krokov v rámci aktuálneho
okruhu.
Kurz: smer vášho pohybu.
Max. teplota za 24 hodín: maximálna teplota zaznamenaná za
posledných 24 hodín.
Maximálna rýchlosť: maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej
aktivity.
Min. teplota za 24 hodín: minimálna teplota zaznamenaná za
posledných 24 hodín.
Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy
nad alebo pod morskou hladinou.
Námorná rýchlosť: aktuálna rýchlosť v uzloch.
Námorná vzdialenosť: prejdená vzdialenosť zobrazená
v námorných metroch alebo námorných stopách.
Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.
Poč.záb.posl.int.: priemerný počet záberov za minútu (záb./
min.) počas posledného dokončeného intervalu.
Počet záberov: počet záberov za minútu (záb./min.).
Priem.počet/dĺžka záb.: priemerný počet záberov na dĺžku
počas aktuálnej aktivity.
Priem. tempo: priemerné tempo v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerná %HRR: priemerná percentuálna hodnota rezervy
srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep
v pokoji) v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerná kadencia: bicyklovanie. Priemerná kadencia v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerná kadencia: beh. Priemerná kadencia v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerná rýchlosť: priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej
aktivity.
Priemerná vertikálna rýchlosť za 30 s: 30-sekundový pohyb
pri priemernej vertikálnej rýchlosti.
Priemerná vzdialenosť na záber: priemerná prejdená
vzdialenosť na záber počas aktuálnej aktivity.
Priemerný čas kola: priemerný čas okruhu pre aktuálnu
aktivitu.
Priemerný počet záberov: priemerný počet záberov za minútu
(záb./min.) počas aktuálnej aktivity.
Priemerný srdcový tep % max.: priemerná percentuálna
hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej
aktivity.
Priemerný ST: priemerný srdcový tep v rámci aktuálnej aktivity.
Priemer SWOLF: priemerné skóre Swolf v rámci aktuálnej
aktivity. Vaše skóre Swolf je súčet času, za ktorý ste
odplávali jednu dĺžku, plus počet záberov na danú dĺžku
(Terminológia plávania, strana 6).
Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.
Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Rýchlosť posledného okruhu: priemerná rýchlosť v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm).
Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru
srdcového tepu.
ST %Max. kola: priemerná percentuálna hodnota maximálneho
srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.
SWOLF intervalu: priemerné skóre Swolf v rámci aktuálneho
intervalu.
SWOLF posl. dĺžky: priemerné skóre Swolf v rámci poslednej
dokončenej dĺžky bazéna.
Tempo: aktuálne tempo.
Príloha
Tempo intervalu: priemerné tempo v rámci aktuálneho
intervalu.
Tempo kola: priemerné tempo v rámci aktuálneho okruhu.
Tempo posledného kola: priemerné tempo v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Tempo poslednej dĺžky: priemerné tempo v rámci poslednej
dokončenej dĺžky bazéna.
Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje
teplotný snímač.
Tep okruhu: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho kola.
Uplynutý čas: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak
spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na
5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút,
váš uplynutý čas je 35 minút.
Ver.záb.pos.dĺž.: priemerný počet záberov za minútu (záb./
min.) počas poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Vertik.pos.dĺžky: celkový počet záberov v rámci poslednej
dokončenej dĺžky bazéna.
Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania
v priebehu času.
Východ slnka: čas východu slnka na základe polohy vášho
GPS.
Vzd. posl. ok.: prejdená vzdialenosť v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Vzdialenosť: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo
aktivity.
Vzdialenosť intervalu: prejdená vzdialenosť v rámci
aktuálneho intervalu.
Vzdialenosť na záber: prejdená vzdialenosť na záber.
Vzdialenosť na záber posledného intervalu: priemerná
prejdená vzdialenosť na záber počas posledného
dokončeného intervalu.
Vzdialenosť na záber v intervale: priemerná prejdená
vzdialenosť na záber počas aktuálneho intervalu.
Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Zábery: celkový počet záberov v rámci aktuálnej aktivity.
Zábery intervalu: celkový počet záberov v rámci aktuálneho
intervalu.
Západ slnka: čas západu slnka na základe polohy vášho GPS.
Zóna tepu: aktuálny rozsah vášho srdcového tepu (1 až 5).
Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho používateľského
profilu a maximálneho srdcového tepu (220 mínus váš vek).
Kondičné ciele
Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu
pochopením a aplikovaním týchto zásad.
• Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
• Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže
pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.
• Poznanie vašich zón srdcového tepu pomôže predísť
presileniu a zníži riziko zranenia.
Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej
najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku
(Výpočty zón srdcového tepu, strana 17).
Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu
z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne
a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny
srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.
Informácie o zónach srdcového tepu
Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie
a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna
Príloha
srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť
bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1
po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo
všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt
maximálneho srdcového tepu.
Výpočty zón srdcového tepu
Zóna % maximálneho
srdcového tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50 – 60 %
Uvoľnené
a nenáročné tempo,
rytmické dýchanie
Počiatočná úroveň
aeróbneho tréningu,
znižuje stres
2
60 – 70 %
Pozvoľné tempo,
mierne hlbšie
dýchanie, rozhovor
stále možný
Základný kardiovaskulárny tréning,
dobré tempo
zotavovania
3
70 – 80 %
Priemerné tempo,
Zlepšovanie
náročnejšie
aeróbnej kapacity,
udržiavanie rozhovoru optimálny kardiovaskulárny tréning
4
80 – 90 %
Rýchle tempo, ktoré
môže byť mierne
náročné, intenzívne
dýchanie
Zlepšovanie
aeróbnej kapacity
a prahu, zlepšovanie
rýchlosti
5
90 – 100 %
Šprintovanie, dlhodobejšie neudržateľné
tempo, namáhavé
dýchanie
Anaeróbny tréning
a odolnosť svalstva,
zvyšovanie sily
Veľkosť a obvod kolesa
Veľkosť kolesa je označená na oboch stranách pneumatiky
kolesa. Toto nie je kompletný zoznam. Môžete použiť aj jednu
z kalkulačiek dostupných na internete.
Veľkosť kolesa
D (mm)
12 x 1,75
935
14 x 1,5
1 020
14 x 1,75
1 055
16 x 1,5
1 185
16 x 1,75
1 195
18 x 1,5
1 340
18 x 1,75
1 350
20 x 1,75
1 515
20 x 1 – 3/8
1 615
22 x 1 – 3/8
1 770
22 x 1 – 1/2
1 785
24 x 1
1 753
24 x 3/4 – tubulárna pneumatika
1 785
24 x 1 – 1/8
1 795
24 x 1 – 1/4
1 905
24 x 1,75
1 890
24 x 2,00
1 925
24 x 2,125
1 965
26 x 7/8
1 920
26 x 1 (59)
1 913
26 x 1 (65)
1 952
26 x 1,25
1 953
26 x 1 – 1/8
1 970
26 x 1 – 3/8
2 068
26 x 1 – 1/2
2 100
26 x 1,40
2 005
26 x 1,50
2 010
26 x 1,75
2 023
26 x 1,95
2 050
17
Veľkosť kolesa
D (mm)
26 x 2,00
2 055
26 x 2,10
2 068
26 x 2,125
2 070
26 x 2,35
2 083
26 x 3,00
2 170
27 x 1
2 145
27 1 – 1/8
2 155
27 x 1 – 1/4
2 161
27 x 1 – 3/8
2 169
650 x 35A
2 090
650 x 38A
2 125
650 x 38B
2 105
700 x 18C
2 070
700 x 19C
2 080
700 x 20C
2 086
700 x 23C
2 096
700 x 25C
2 105
700 x 28C
2 136
700 x 30C
2 170
700 x 32C
2 155
700C – tubulárna pneumatika
2 130
700 x 35C
2 168
700 x 38C
2 180
700 x 40C
2 200
Licenčná zmluva o používaní softvéru
POUŽÍVANÍM ZARIADENIA SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE
ZAVIAZANÍ ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ
LICENČNEJ ZMLUVY PRE SOFTVÉR. TÚTO ZMLUVU SI
POZORNE PREČÍTAJTE.
Spoločnosť Garmin Ltd. a jej dcérske spoločnosti (ďalej len
„Garmin“) vám udeľujú obmedzenú licenciu na používanie
softvéru vloženého do tohto zariadenia (ďalej len „softvér“)
v binárne vykonateľnej forme pri normálnej prevádzke produktu.
Oprávnenie, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva
v softvéri a voči softvéru zostávajú spoločnosti Garmin a/alebo
jej externým dodávateľom.
Potvrdzujete, že softvér je vlastníctvom spoločnosti Garmin a/
alebo jej externých dodávateľov a je chránený autorskými
právami Spojených štátov amerických a medzinárodnými
zmluvami o autorských právach. Okrem toho potvrdzujete, že
štruktúra, organizácia a kód softvéru, ku ktorému sa neposkytuje
zdrojový kód, sú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti Garmin
a/alebo jej externých dodávateľov a že softvér vo forme
zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom
spoločnosti Garmin a/alebo jej externých dodávateľov.
Súhlasíte, že softvér ani akúkoľvek jeho časť nebudete
dekompilovať, rozoberať, upravovať, spätne skladať, spätne
analyzovať ani meniť na čitateľnú formu pre človeka, prípadne
vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na softvéri.
Súhlasíte, že nebudete vyvážať ani opätovne vyvážať tento
softvér do žiadnej krajiny v rozpore so zákonmi Spojených
štátov amerických alebo inej príslušnej krajiny o kontrole
vývozu.
• Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie
uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam
podmienok a nasledujúce vyhlásenie.
• Redistribúcie v binárnej forme musia v rámci dokumentácie
a/alebo materiálov poskytnutých s danou distribúciou
reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských
právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie.
• Meno autora ani žiadnych prispievateľov nemožno použiť na
podporu alebo propagáciu produktov odvodených od tohto
softvéru bez predchádzajúceho konkrétneho písomného
povolenia.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH
PRÁV A PRISPIEVATELIA VO FORME „TAK, AKO JE“,
PRIČOM VŠETKY VÝSLOVNÉ ČI ODVODENÉ ZÁRUKY,
NAJMÄ V SÚVISLOSTI S ODVODENÝMI ZÁRUKAMI
PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SA
TÝMTO VYLUČUJÚ. DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ANI
PRISPIEVATELIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDNÍ ZA PRÍPADNÉ PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VRÁTANE NAJMÄ OBSTARANIA NÁHRADNÉHO
TOVARU ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA,
STRATY ÚDAJOV, UŠLÉHO ZISKU, RESP. PRERUŠENIA
OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU ICH
VZNIKU, RESP. PRINCÍP ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ IDE
O ZMLUVNÚ ZODPOVEDNOSŤ, STRIKTNÚ
ZODPOVEDNOSŤ ALEBO TRESTNOPRÁVNU
ZODPOVEDNOSŤ (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI A PODOBNE)
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA
TOHTO SOFTVÉRU, A TO DOKONCA AJ V PRÍPADE
INFORMOVANIA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.
Definície symbolov
Tieto symboly sa môžu nachádzať na štítkoch na zariadení
alebo na príslušenstve.
Symbol likvidácie a recyklácie odpadu OEEZ. Symbol OEEZ sa
nachádza na produkte v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ
o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho
účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporovať opätovné využívanie zdrojov a recykláciu.
Licencia 3-Clause BSD
Copyright © 2003 – 2010, Mark Borgerding
Všetky práva vyhradené.
Redistribúcia a používanie v zdrojovej či binárnej forme, či už
s úpravami, alebo bez nich, je dovolené v prípade splnenia
nasledujúcich podmienok:
18
Príloha
Register
A
aktivity 5, 10
spustenie 5
ukladanie 5
vlastné 8
aktualizácie, softvér 15
ANT+snímače 13
aplikácie 2, 4, 10
smartfón 1, 5
Auto Lap 11
Auto Pause 11
automatické rolovanie 11
licenčná zmluva pre softvér 18
lokality 8
vymazanie 8
lyžovanie 7
alpské 7
snowboarding 7
M
mapy 8
meranie odpalu 7
merné jednotky 12
miniaplikácie 1–5
minúty intenzívneho cvičenia 4, 15
N
batéria
maximalizácia 2, 11, 14
nabíjanie 13
bicyklovanie 6
budíky 12
nabíjanie 13
nahrávanie údajov 9
nastavenia 4, 10–12, 15
zariadenie 11
nastavenia systému 12
navigácia 8
zastavenie 8
C
O
ciele 11
Connect IQ 1, 4
obrázok pozadia 1
obrazovka 12
osobné rekordy 9
vymazanie 9
B
Č
čas 12
nastavenia 12
časovač 6, 7
odpočítavanie 12
časovač odpočítavania 12
časové pásma 12
čistenie zariadenia 14
D
dátové políčka 1, 4, 6, 10, 16
denný čas 12
dĺžky 6
dotyková obrazovka 1
F
farebná obrazovka 11
G
Garmin Connect 1, 2, 4, 9, 11, 15
ukladanie údajov 9
Garmin Express, aktualizácia softvéru 15
GLONASS 10
GPS 1, 10
signál 15
H
história 6–9
odosielanie do počítača 9
hlavná ponuka, prispôsobenie 4
hodiny 12
I
ID jednotky 14
ihriská
hranie 6
prehrávanie 7
výber 6
ikony 1
intervaly 6
intervaly chôdze 10
K
kadencia, snímače 13
kalibrácia, kompas 8
kalórie 15
kolá 5, 9
kompas 8
kalibrácia 8
kontrast 11
krokomer 1, 13
kroky 5
L
licencia 14
Register
P
paddle boarding 7
paddle boarding po stojačky (SUP) 7
párovanie
smartfón 1
snímače ANT+ 3, 12, 15
plávanie 6
počasie 5
počítadlo kilometrov 7
podsvietenie 1, 12
ponuka 1
používateľské údaje, vymazanie 14
príslušenstvo 12, 15, 16
prispôsobenie zariadenia 10, 11
profil používateľa 10
profily 5
používateľ 10
tréning 2, 10
strany 6
tréning v interiéri 7
U
ukladanie aktivít 6, 7
ukladanie údajov 9
upozornenia 2, 10
čas 10
kadencia 10
srdcový tep 10
vzdialenosť 10
USB 15
odpojenie 14
uzamknutie, obrazovka 1, 12
V
veľkosť bazéna
nastavenie 6
vlastné 6
veľkosti kolesa 13, 17
veslovanie 7
VIRB diaľkové ovládanie 5
vymazanie
história 9
osobné rekordy 9
všetkých údajov používateľa 14
vzdialenosť dogleg 7
vzdialenosť layup 7
vzhľady hodín 4
vzhľady hodiniek 10, 11
Z
zábery 6
zóny
čas 12
srdcový tep 3
R
reštartovanie zariadenia 14
režim spánku 1, 5
riešenie problémov 3, 14–16
S
satelitné signály 1, 15
skóre karta 7
skóre swolf 6
sledovanie aktivity 4, 5
smartfón 3, 4, 15
aplikácie 2, 5
párovanie 1
snímače ANT+ 12, 13
párovanie 12, 15
snímače na bicykel 13
snímače rýchlosti a kadencie 1, 13
snowboarding 7
softvér
aktualizácia 15
verzia 14
srdcový tep 1, 2
monitor 3
párovanie snímačov 3
zóny 3, 9, 17
stopky 12
T
technické údaje 14
technológia Bluetooth 2, 11, 15
Technológia Bluetooth 2
tempe 13
teplota 13
tlačidlá 1, 5, 14
19
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Február 2017
190-02044-44 _ 0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising