Garmin | vivofit® | Operating instructions | Garmin vivofit® Návod k obsluze

Garmin vivofit® Návod k obsluze
Návod k obsluze zařízení vívofit
POZNÁMKA: Mobilní zařízení musí podporovat technologii
Bluetooth Smart, aby bylo možné je spárovat se zařízením
vívofit a synchronizovat data. Informace o kompatibilitě
naleznete na webové stránce www.garmin.com/ble.
1 Na mobilním zařízení navštivte stránku
www.GarminConnect.com/vivofit.
Vyberte
tlačítko App Store nebo Google Play™ a postupujte
2
podle pokynů na obrazovce.
®
SM
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Začínáme
Abyste mohli zařízení vívofit používat naplno, služba Garmin
doporučuje nastavit je pomocí počítače nebo kompatibilního
mobilního zařízení.
1 Přejděte na webovou stránku www.GarminConnect.com
/vivofit.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete k nastavení zařízení použít počítač, připojte
bezdrátové zařízení USB ANT Stick™ do volného portu
USB a stáhněte a nainstalujte software pro nastavení
Garmin Express™ (Stažení softwaru, strana 1).
• Pokud chcete k nastavení zařízení použít mobilní zařízení,
nainstalujte a otevřete mobilní aplikaci Garmin Connect™
(Stažení mobilní aplikace, strana 1).
3 Stiskem tlačítka na zařízení À je zapněte.
®
Při prvním zapnutí je zařízení v režimu párování. Pokud
zařízení při zapnutí není v režimu párování, je nutné podržet
tlačítko na zařízení, dokud se nezobrazí výzva PAIR.
POZNÁMKA: Dokud zařízení nespárujete a nedokončíte
proces nastavení, má zařízení omezenou funkčnost.
4 Podle pokynů na počítači nebo v mobilním zařízení spárujte
zařízení vívofit a dokončete proces nastavení.
5 Synchronizujte počet kroků se svým účtem Garmin Connect
(Odeslání dat do počítače, strana 1) (Synchronizace dat
pomocí aplikace Garmin Connect Mobile, strana 1).
Stažení softwaru
1 Na počítači navštivte stránku www.GarminConnect.com
/vivofit.
2 Vyberte možnost:
• Pokud používáte operační systém Windows , vyberte
možnost Soubor ke stažení pro systém Windows a
postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Pokud používáte operační systém Mac , vyberte možnost
Soubor ke stažení pro systém Mac a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
®
®
Stažení mobilní aplikace
Mobilní aplikaci Garmin Connect můžete použít ke spárování
zařízení vívofit a dokončení procesu nastavení. To vám umožní
sdílet a analyzovat data a stahovat aktualizace softwaru
z vašeho mobilního zařízení. Na rozdíl od jiných zařízení
Bluetooth , kde párování probíhá prostřednictvím nastavení
Bluetooth na mobilním zařízení, musí být zařízení vívofit
spárováno přímo prostřednictvím mobilní aplikace Garmin
Connect.
®
Odeslání dat do počítače
Před odesláním dat do počítače musíte zařízení USB ANT Stick
zapojit do portu USB počítače a musíte si stáhnout software pro
nastavení Garmin Express (Stažení softwaru, strana 1).
1 Zařízení musí být vzdálené do 3 m (10 stop) od počítače.
2 Podržte tlačítko na zařízení, dokud se nezobrazí výzva
SYNC.
3 Prohlédněte si data ve službě Garmin Connect.
Párování zařízení s více počítači
Zařízení vívofit můžete spárovat s více počítači. Například
můžete zařízení vívofit spárovat se svým domácím a pracovním
počítačem. Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
1 Zapojte zařízení USB ANT Stick do portu USB počítače.
2 Stáhněte si software pro nastavení Garmin Express pro
Windows nebo Mac (Stažení softwaru, strana 1).
3 Podržte tlačítko na zařízení, dokud se nezobrazí výzva PAIR.
4 Podle pokynů na počítači spárujte zařízení vívofit
a dokončete proces nastavení.
5 V případě potřeby opakujte kroky 1 až 4 pro každý další
počítač.
Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin
Connect Mobile
Data byste měli synchronizovat pravidelně, abyste mohli
sledovat své pokroky v aplikaci Garmin Connect Mobile.
1 Zařízení musí být vzdálené do 3 m (10 stop) od mobilního
zařízení.
2 Podržte tlačítko na zařízení, dokud se nezobrazí výzva
SYNC.
3 Prohlédněte si aktuální data v aplikaci Garmin Connect
Mobile.
Párování více mobilních zařízení
Zařízení vívofit můžete spárovat s více mobilními zařízeními.
Můžete například spárovat zařízení vívofit se smartphonem
a tabletem.
1 Na své mobilní zařízení nainstalujte mobilní aplikaci Garmin
Connecta otevřete ji (Stažení mobilní aplikace, strana 1).
2 Podržte tlačítko na zařízení, dokud se nezobrazí výzva PAIR.
3 Podle instrukcí na mobilním zařízení spárujte zařízení vívofit
a dokončete proces nastavení.
4 Pokud je to nutné, opakujte kroky 1 až 3 pro každé další
mobilní zařízení.
Nošení zařízení
TIP: Zařízení obdržíte společně s volitelným poutkem, které lze
umístit na přezku pásku.
1 Vyberte pásek, který je pro vaše zápěstí nejvhodnější
(Výměna pásku, strana 5).
2 Kolíčky na přezce musí být zcela zasunuté do pásku.
Když jsou oba kolíčky zcela zasunuté, přiléhá zařízení pevně
na zápěstí.
Listopad 2017
190-01699-41_0E
3 Přetáhněte poutko přes přezku (volitelné).
Poutko je malé očko navržené tak, aby překrylo oba konce
pásku a přezku. Pomáhá udržet pásek připevněný.
POZNÁMKA: Při používání snímače srdečního tepu je kapacita
ukládání dat výrazně snížena (přibližně 12 dní).
Jakmile je úložiště dat plné, zařízení uvolní místo pro nová data
odstraněním nejstarších souborů.
Sledování spánku
Během spánku zařízení sleduje vaše pohyby. Statistiky spánku
sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve spánku.
V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si můžete
nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky spánku si můžete
zobrazit ve svém účtu Garmin Connect .
4 Zařízení noste celý den (Používání sledování spánku,
strana 2).
Ikony
Ve spodní části displeje se zobrazují ikony. Každá ikona
zastupuje jinou funkci. Mezi funkcemi zařízení můžete postupně
přepínat pomocí tlačítka na zařízení.
Celkový počet kroků za den.
GOAL
Počet zbývajících kroků k dosažení cílového počtu kroků
za den. Zařízení se učí a na začátku každého dne vám
navrhne nový cíl.
KM nebo MI Celková vzdálenost v kilometrech nebo mílích za aktuální
den.
Celkový počet kalorií spálený za aktuální den skládající
se z kalorií spálených během aktivity i během odpočinku.
Aktuální čas a datum na základě vaší polohy. Čas
a datum v zařízení se aktualizuje při synchronizaci
s počítačem nebo mobilním zařízením.
Váš aktuální srdeční tep a rozsah srdečního tepu ze
spárovaného snímače srdečního tepu.
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Když se přes den
pohybujete, zařízení odpočítává počet zbývajících kroků
denního cíle. Při dosažení cílového počtu kroků se na zařízení
zobrazí zprávu GOAL+ a začnou se počítat kroky, které denní
cíl přesahují.
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Výzva k pohybu
Používání sledování spánku
Abyste mohli využít funkci sledování spánku, musíte zařízení
nosit.
1 Podržte tlačítko na zařízení, dokud se nezobrazí výzva
SLEEP.
2 Po probuzení ukončete režim spánku podržením tlačítka na
zařízení.
POZNÁMKA: Jestliže zařízení zapomenete uvést do režimu
spánku, můžete zadat dobu spánku a dobu, kdy jste bdělí,
ručně na vašem účtu Garmin Connect a obnovit tak statistiku
spánku.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli prostřednictvím účtu Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky a dalších aktivit.
Můžete si vytvořit bezplatný účet Garmin Connect, když
spárujete zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile nebo přejdete na stránky www.GarminConnect.com
/vivofit.
Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den,
připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu měřením času zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do účtu Garmin Connect
a uchovat, jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace
o vaší aktivitě, včetně času, vzdálenosti, srdečního tepu,
spálených kalorií a nastavitelných zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva
k pohybu À. Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí další
dílek Á.
Výzvu k pohybu můžete vynulovat tak, že ujdete krátkou
vzdálenost.
Historie
Zařízení sleduje počet kroků, spálené kalorie, statistiky o spánku
a volitelné informace ze snímače ANT+ . Tuto historii je možné
odeslat na váš účet Garmin Connect.
Zařízení uchovává data o vašich fitness aktivitách po dobu až 3
týdnů.
®
2
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli
a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na
své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Spravujte svá nastavení: Své zařízení a uživatelská nastavení
můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.
Nastavení zařízení
Nastavení zařízení a uživatelská nastavení můžete přizpůsobit
v účtu Garmin Connect. V pomůcce zařízení vyberte možnost
Nastavení zařízení.
Návod k obsluze zařízení vívofit
Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo
24hodinový formát.
Jednotky: Slouží k nastavení zařízení na zobrazování uražené
vzdálenosti v kilometrech nebo mílích.
Viditelné obrazovky: Slouží k přizpůsobení obrazovek, které
zařízení zobrazuje.
Automatický cíl: Umožňuje zařízení automaticky určit váš
cílový počet kroků.
POZNÁMKA: Když tuto funkci vypnete, musíte cílový počet
kroků zadávat ručně.
Vlastní délka kroku: Umožňuje zařízení přesněji vypočítat
uraženou vzdálenost díky použití vaší vlastní délky kroku.
Srdeční tep: Umožňuje vám odhadnout maximální srdeční tep a
určit vlastní zóny srdečního tepu.
Snímač srdečního tepu ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů najdete
na http://buy.garmin.com.
Nasazování snímače srdečního tepu
POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete
tento úkol přeskočit.
POZNÁMKA: Pokud budete zařízení používat delší dobu, může
dojít k jeho odření. Abyste tomuto problému předešli, aplikujte
lubrikant nebo gel zabraňující tření do středu modulu, pokud je
v kontaktu s vaší pokožkou.
OZNÁMENÍ
Neaplikujte gel nebo lubrikant zabraňující tření na elektrody.
Nepoužívejte gely nebo lubrikanty, které obsahují ochranu proti
slunci.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Jeden jazýček À provlečte otvorem Á na modulu snímače
srdečního tepu.
2 Jazýček zatlačte dolů.
3 Navlhčete elektrody  na zadní straně modulu, abyste
zlepšili vodivost mezi hrudníkem a modulem snímače
srdečního tepu.
5 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
Párování snímače srdečního tepu ANT+
Před spárováním snímače srdečního tepu musíte aktivovat
obrazovku dat srdečního tepu na zařízení vívofit. Další
informace ohledně obrazovek zařízení naleznete v části
Nastavení zařízení, strana 2.
POZNÁMKA: Jestliže byl součástí balení vašeho zařízení
i snímač srdečního tepu, je obrazovka dat srdečního tepu již
aktivovaná a snímač srdečního tepu je spárován.
1 Nasaďte si volitelný snímač srdečního tepu.
2 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od ostatních snímačů ANT+.
3 Stiskněte tlačítko na zařízení, dokud se nezobrazí výzva
HEART.
Když je snímač spárovaný se zařízením, zobrazí se váš
srdeční tep a zóny srdečního tepu.
Vypnutí aktivity srdečního tepu
Zařízení vytvoří a uloží fitness aktivitu po přijetí dat srdečního
tepu, která je možné odeslat na váš účet Garmin Connect.
Podržením tlačítka na zařízení vypnete nahrávání dat
srdečního tepu.
Na zařízení se zobrazí zpráva HEART OFF.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 5) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Informace o zařízení
4 Nasaďte si pásek kolem hrudníku a připojte jej ke druhé
straně modulu snímače srdečního tepu.
Technické údaje zařízení vívofit
Typ baterie
Dvě vyměnitelné baterie CR1632
Životnost baterie
1 rok a více
Rozsah provozních teplot
Od −10º do 60 ºC (od 14º do 140 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
Bluetooth Chytrá bezdrátová technologie
Stupeň vodotěsnosti
5 ATM*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Logo Garmin musí směřovat nahoru.
Návod k obsluze zařízení vívofit
3
Technické údaje snímače srdečního tepu
Typ baterií
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
Přibližně 3 roky (1 hodina denně)
Rozsah provozních
teplot
Od −10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Stupeň vodotěsnosti
1 atmosféra*
POZNÁMKA: Během plávání nepřenáší
tento produkt srdeční tep.
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Vyměnitelné baterie
Tlačítko zařízení na modulu musí být zarovnáno s tlačítkem
na pásku.
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Na zadní straně snímače srdečního tepu vyhledejte kulatý
kryt baterie.
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Výměna vívofit
Chcete-li vyměnit baterie zařízení, je třeba obstarat si dvě
baterie CR1632.
1 Sundejte modul z pásku.
2 Pomocí malého křížového šroubováku vyšroubujte čtyři
šroubky na přední straně modulu.
3 Sundejte kryt a baterie.
4 Obě strany nových baterií potřete malým množstvím vazelíny
nanesené na bavlněném hadříku.
5 Vložte nové baterie.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnění.
6 Vraťte zpět přední kryt a zašroubujte čtyři šroubky.
7 Pevně a stejnoměrně utáhněte čtyři šrouby.
8 Vložte modul do pásku.
4
2 Pomocí mince otočte krytem proti směru hodinových ručiček,
dokud se neuvolní tak, aby šel sundat (šipka směřuje
k nápisu OPEN).
3 Vyjměte kryt a baterii.
4 Počkejte 30 sekund.
5 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
6 Pomocí mince zajistěte kryt otočením ve směru hodinových
ručiček (šipka směřuje k nápisu CLOSE).
Po výměně baterie snímače srdečního tepu možná budete
muset snímač znovu spárovat se zařízením.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neumísťujte zařízení do prostředí s vysokými teplotami, např.
sušiček prádla.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Návod k obsluze zařízení vívofit
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Pásek po každém použití opláchněte.
• Příležitostně pásek ručně umyjte pomocí velmi malého
množství jemného čisticího prostředku, jako je například
tekutý prostředek na mytí nádobí.
POZNÁMKA: Použitím přílišného množství čisticího
prostředku můžete pásek poškodit.
• Nedávejte pásek do sušičky.
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
2 Vložte modul do náhradního pásku.
Tlačítko zařízení na modulu musí být zarovnáno s tlačítkem
na pásku.
Odstranění problémů
Zařízení nelze zapnout
Pokud zařízení nelze zapnout, pravděpodobně je třeba vyměnit
baterii.
Přejděte na část Výměna vívofit, strana 4.
Nemám počítač ani mobilní zařízení
Můžete zařízení zapnout a využívat jej s omezenou funkčností,
dokud nedokončíte proces nastavení na počítači nebo na
mobilním zařízení. Před nastavením můžete používat pouze
počet kroků, automatický cíl, výzvu k pohybu a snímač
srdečního tepu (jestliže je součástí balení vašeho zařízení).
Vaše zařízení jedenkrát denně vynuluje počet kroků. Zařízení se
pokouší nulovat počet kroků v době, kdy spíte, na základě vaší
úrovně neaktivity během prvního dne používání. Zařízení
neukládá žádná data historie, dokud není nastavení dokončeno.
Chcete-li používat další funkce zařízení, nastavte zařízení na
počítači nebo kompatibilním mobilním zařízení (Začínáme,
strana 1).
POZNÁMKA: Nastavení je jednorázový proces a umožní
vám používat všechny dostupné funkce zařízení.
Zařízení nezobrazuje správný čas
Čas a datum v zařízení se aktualizuje při synchronizaci
s počítačem nebo mobilním zařízením. Chcete-li, aby se při
změně časového pásma zobrazoval správný čas a docházelo
k aktualizaci na letní čas, je třeba provést synchronizaci
zařízení.
1 Zkontrolujte, zda se na počítači či mobilním zařízení
zobrazuje správný místní čas.
2 Vyberte možnost:
• Synchronizovat zařízení s počítačem (Odeslání dat do
počítače, strana 1).
• Synchronizovat zařízení s mobilním zařízením
(Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile, strana 1).
Čas a datum se aktualizují automaticky.
Zapnutí zařízení
Stiskněte tlačítko na zařízení À.
Aktualizace softwaru
Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, zařízení ji při další
synchronizaci s vaším účtem Garmin Connect automaticky
stáhne.
Během aktualizace se zobrazí odpočítávání. Po dokončení
aktualizace se zařízení restartuje.
Dodatek
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Softwarová licenční dohoda
Výměna pásku
1 Sundejte modul z pásku.
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
Návod k obsluze zařízení vívofit
5
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
Omezená záruka
TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ
PRÁVA. MŮŽETE MÍT I JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE
MOHOU V RŮZNÝCH STÁTECH LIŠIT (NEBO ZEMÍCH ČI
PROVINCIÍCH). SPOLEČNOST GARMIN NEVYLUČUJE,
NEOMEZUJE ANI NEPŘERUŠUJE PLATNOST JINÝCH
ZÁKONNÝCH PRÁV, KTERÁ MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ
ZÁKONŮ VE VAŠEM STÁTĚ (NEBO ZEMI ČI PROVINCII).
K PLNÉMU POROZUMĚNÍ SVÝM PRÁVŮM SI
PROSTUDUJTE ZÁKONY VAŠEHO STÁTU, ZEMĚ NEBO
PROVINCIE.
Na neletecké produkty je poskytována záruka, že budou bez
vad materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data
zakoupení. Společnost Garmin si vyhrazuje výhradní právo
opravit nebo vyměnit jakoukoli součást, která při běžném
používání selže. Náklady za práci a opravy a výměnu dílů
nebudou účtovány zákazníkovi s výhradou, že zákazník bude
zodpovědný za jakékoli přepravní náklady. Tato omezená
záruka se nevztahuje na: (i) kosmetické vady jako poškrábání,
odření a promáčknutí; (ii) spotřební součásti, jako baterie, pokud
nedošlo k poškození v důsledku vady materiálu nebo
zpracování; (iii) poškození způsobené nehodou, nedbalostí,
nesprávným používáním, vodou, záplavou, ohněm nebo jinými
přírodními živly a vnějšími vlivy; (iv) poškození způsobené
provozováním služeb poskytovatelem neautorizovaným
společností Garmin; (v) poškození produktu, který byl upraven
nebo změněn bez písemného svolení společnosti Garmin, nebo
(vi) poškození produktu, který byl připojen ke zdroji napájení a/
nebo k datovým kabelům, které nejsou dodávány společností
Garmin. Společnost Garmin si navíc vyhrazuje právo odmítnout
reklamační nároky na produkty nebo služby, které byly získány
nebo jsou používány v rozporu se zákony jakékoli
země.Navigační produkty společnosti Garmin slouží jako
cestovní pomůcka a nesmí se používat k jakýmkoli účelům
vyžadujícím přesné měření směru, vzdálenosti, pozice nebo
místopisu.Společnost Garmin neposkytuje záruku na přesnost
nebo úplnost mapových dat.
Tato omezená záruka se nevztahuje na a společnost Garmin
není zodpovědná za jakékoli snížení výkonu navigačního
zařízení Garmin způsobené jeho použitím v blízkosti telefonů
nebo jiných zařízení využívajících pozemní širokopásmovou síť
na podobných kmitočtech jako globální satelitní navigační
systémy GNSS (Global Navigation Satellite System), např.
systém GPS (Global Positioning Service). Použití těchto
zařízení může narušit příjem signálů GNSS.
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI
ZÁKONY, ZÁRUKY A NÁHRADY UVEDENÉ V TÉTO
OMEZENÉ ZÁRUCE JSOU VÝHRADNÍ A NAHRAZUJÍ
VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY A NÁHRADY. SPOLEČNOST
GARMIN SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK
A NÁHRAD, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH,
ZÁKONNÝCH NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH ZEJMÉNA VŠECH
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI ČI
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁKONNÝCH NÁHRAD A
6
PODOBNĚ. TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE SPECIFICKÁ
ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT I JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA,
KTERÁ SE MOHOU V RŮZNÝCH STÁTECH A ZEMÍCH LIŠIT.
POKUD NENÍ MOŽNÉ ZŘEKNOUT SE PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VE VAŠEM STÁTĚ (NEBO
ZEMI ČI PROVINCII), JE DOBA TRVÁNÍ TĚCHTO ZÁRUK
OMEZENA NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY.
V NĚKTERÝCH STÁTECH (NEBO ZEMÍCH ČI PROVINCIÍCH)
NENÍ POVOLENO OMEZENÍ DOBY PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ
OMEZENÍ NETÝKÁ.
POKUD JDE O NÁROKY UČINĚNÉ V SOUVISLOSTI
S PORUŠENÍM ZÁRUKY, SPOLEČNOST GARMIN NENÍ
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM
NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT TENTO VÝROBEK NEBO
ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADOU VÝROBKU. V NĚKTERÝCH
STÁTECH (A ZEMÍCH NEBO PROVINCIÍCH) NENÍ
POVOLENO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÁS
VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NETÝKÁ.
Pokud v záruční lhůtě vznesete požadavek na záruční opravu
v souladu s touto omezenou zárukou, společnost Garmin dle
vlastního uvážení: (i) opraví zařízení s použitím nových nebo
dříve použitých dílů splňujících standardy kvality společnosti
Garmin, (ii) vymění zařízení za nové nebo opravené zařízení
splňující standardy kvality společnosti Garmin, nebo (iii) nabídne
plnou náhradu nákupní ceny. TENTO NÁROK BUDE VAŠÍM
JEDINÝM A VÝLUČNÝM NÁROKEM PŘI JAKÉMKOLI
PORUŠENÍ ZÁRUKY. Na opravená nebo vyměněná zařízení je
poskytována 90denní záruka. Pokud odeslaná jednotka stále
podléhá původní záruce, poté bude nová záruka 90 dní nebo
bude pokračovat do konce původní jednoleté záruky, podle
toho, které doba bude delší.
Než požádáte o záruční opravu, vyhledejte prosím nejprve
pomoc v naší online nápovědě na webové stránce
support.garmin.com. Jestliže vaše zařízení po využití těchto
zdrojů stále nefunguje správně, kontaktujte autorizovaný servis
společnosti Garmin v zemi, ve které jste výrobek zakoupili, a
požádejte o záruční opravu podle pokynů na webové stránce
support.garmin.com. Pokud se nacházíte v USA, můžete také
zavolat na telefonní číslo 1-800-800-1020.
Pokud chcete požádat o záruční opravu v jiné zemi, než je
země, ve které jste výrobek zakoupili, společnost Garmin
nemůže zaručit dostupnost dílů a produktů potřebných k opravě
nebo výměně vašeho výrobku z důvodu odlišnosti produktových
nabídek a příslušných norem, zákonů a předpisů. V takovém
případě společnost Garmin může podle svého uvážení a
platných zákonů, opravit nebo vyměnit váš výrobek za
porovnatelný výrobek nebo díl Garmin nebo vás požádat o
odeslání vašeho výrobku do autorizovaného servisu společnosti
Garmin v zemi, ve které jste výrobek zakoupili, nebo do
autorizovaného servisu společnosti Garmin v jiné zemi, ve které
lze provést opravu vašeho výrobku, přičemž nesete
odpovědnost za dodržování platných zákonů týkajících se
importu a exportu, úhrady celních poplatků, DPH, přepravy a
ostatních souvisejících daní a poplatků. Z důvodu platných
norem, zákonů a předpisů v dané zemi společnost Garmin a její
prodejci nemusí být v některých případech schopni poskytnout
servis, výměnu nebo opravu výrobku v jiné zemi, než je země,
ve které byl výrobek zakoupen.
Zakoupení v online aukci: U produktů zakoupených
prostřednictvím online aukcí nevzniká podle záruky společnosti
Garmin nárok na slevu nebo jinou speciální nabídku. Potvrzení
z online aukce nejsou k ověření záruky přijímány. Chcete-li
uznat záruční opravu, je nutný originál nebo kopie původní
účtenky od původního prodejce produktů.Společnost Garmin
neposkytne náhradu za chybějící součásti z jakéhokoli balení
zakoupeného prostřednictvím online aukce.
Návod k obsluze zařízení vívofit
Zakoupení v jiném státě: Na zařízení zakoupená mimo území
USA může být poskytnuta samostatná záruka mezinárodními
distributory v závislosti na zemi zakoupení. Pokud je to možné,
je tato záruka poskytována místním vnitrostátním distributorem
a tento distributor také zajišťuje místní servis zařízení. Záruky
distributora jsou platné pouze na území předpokládané
distribuce.
Návod k obsluze zařízení vívofit
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising