Garmin | Edge® 200 | User guide | Garmin Edge® 200 Podręcznik użytkownika

Garmin Edge® 200 Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika
EDGE® 200
LICZNIK ROWEROWY GPS
Grudzień 2012
190-01368-40_0B
Wydrukowano na Tajwanie
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
 ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem
zmian w programie ćwiczeń należy zawsze
skonsultować się z lekarzem. Należy zapoznać
się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Przy pierwszym użyciu urządzenia Edge®
wykonaj następujące czynności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naładuj urządzenie Edge (strona 2).
Zamontuj urządzenie Edge (strona 3).
Włącz urządzenie Edge (strona 4).
Zlokalizuj satelity (strona 6).
Wybierz się na przejażdżkę (strona 6).
Zapisz swoją jazdę (strona 6).
Pobierz oprogramowanie Garmin
Connect™ (strona 7).
8. Prześlij historię do komputera (strona 8).
2
Informacje o baterii
 ostrzeżenie
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowojonową. Należy zapoznać się z zamieszczonym
w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Urządzenie Edge jest zasilane wbudowaną
baterią litowo-jonową, ładowaną za
pomocą ładowarki sieciowej lub kabla USB
dołączonymi do opakowania produktu.
UWAGA: Urządzenie Edge nie będzie się
ładować, gdy temperatura otoczenia będzie
poza zakresem od 0°C do 50°C (32°F do
122°F).
Ładowanie urządzenia Edge
uwaga
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie
osuszyć port mini-USB, antenę komunikatów
pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do
komputera.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
uwaga: Informacje na temat sposobu
podłączania urządzenia Edge do komputera za
pomocą kabla USB znajdują się na strona 8.
1. Podłącz ładowarkę sieciową do zwykłego
gniazdka elektrycznego.
2. Wyciągnij antenę komunikatów
pogodowych z portu mini-USB ➊.

➊
3. Podłącz mniejszą wtyczkę ładowarki
sieciowej do portu mini-USB.
4. Przed użyciem urządzenia Edge należy
ładować je przez co przynajmniej trzy
godziny.
Całkowicie naładowana bateria umożliwia
pracę urządzenia przez maksymalnie
14 godzin, po upływie których urządzenie
wymaga ponownego naładowania.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
Mocowanie urządzenia Edge
W celu uzyskania najlepszego odbioru
sygnałów GPS umieść uchwyt rowerowy
w taki sposób, aby urządzenie Edge było
zwrócone w kierunku nieba. Uchwyt rowerowy
można przymocować do wspornika kierownicy
lub samej kierownicy roweru.
1. Do zamontowania urządzenia Edge
wybierz odpowiednią pozycję, która
nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej
jeździe rowerem.
2. Umieść gumowy dysk ➊ z tyłu uchwytu
rowerowego ➋.
Gumowe wypustki pasują do tylnej części
uchwytu rowerowego, utrzymując go na
swoim miejscu.
➍
➋
➊

➌
3
3. Przymocuj uchwyt rowerowy do
wspornika kierownicy.
4. Przymocuj uchwyt rowerowy za pomocą
dwóch opasek ➌.
5. Dopasuj wypustki na tylnej części
urządzenia Edge do rowków na uchwycie
rowerowym ➍.
6. Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie
Edge w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na
swoim miejscu.
Odłączanie urządzenia Edge
1. Obróć urządzenie Edge w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
aby je odblokować.
2. Zdejmij urządzenie Edge z uchwytu.
Włączanie urządzenia Edge
Naciśnij
Konfigurowanie urządzenia Edge
Przy pierwszym włączeniu urządzenia Edge
zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie
ustawień systemowych i profilu użytkownika.
•
•
•
4
.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby przeprowadzić wstępną
konfigurację.
Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić
dostępne opcje i zmienić domyślne
ustawienia.
Naciśnij , aby dokonać wyboru.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
Klawisze
Każdy klawisz urządzenia Edge ma kilka
funkcji.
Klawisz
Opis
Naciśnij, aby włączyć i
wyłączyć urządzenie,
anulować czynność lub wrócić
do poprzedniego menu.
Wybierz, aby uruchomić lub
zatrzymać stoper.
Wybierz, aby utworzyć nowe
okrążenie.
Wybierz, aby przełączać
strony z danymi dotyczącymi
treningu.
Naciśnij i przytrzymaj na
dowolnej stronie, aby
powrócić do menu głównego.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
5
Odbieranie sygnałów
satelitarnych
Odebranie sygnałów może zająć 30–60 sekund.
1. Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
2. Upewnij się, że przednia część urządzenia
Edge jest zwrócona w kierunku nieba.
3. Zaczekaj, aż urządzenie Edge wyszuka
satelity.
Aktualna godzina i data są ustawiane
automatycznie.
Jazda rowerem
Przed rozpoczęciem rejestracji historii musisz
odebrać sygnały satelitarne (strona 6).
6
1. Wybierz opcję Jazda.
2. Naciśnij Start, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy,
gdy stoper jest włączony.
3. Po zakończeniu jazdy naciśnij
przycisk .
Trening w pomieszczeniu
Podczas treningu w pomieszczeniu funkcja
GPS może zostać wyłączona.
1. Wybierz kolejno Jazda > Start.
Zostanie wyświetlony komunikat
z pytaniem, czy chcesz używać urządzenia
w pomieszczeniu.
2. Wybierz Tak.
Funkcja GPS zostanie automatycznie włączona
ponownie po zakończeniu treningu
w pomieszczeniu.
Zapisywanie danych jazdy
Naciśnij Zapisz, aby zapisać dane jazdy
i wyzerować stoper.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
Powrót do startu
Firma Garmin zaleca korzystanie z serwisu
Garmin Connect (strona 7) w celu tworzenia
kursów. Można następnie przesłać kursy do
urządzenia Edge.
1. Wybierz kolejno Jazda > Start.
2. Po zakończeniu jazdy naciśnij
przycisk .
3. Wybierz kolejno Wróć do startu > Start.
Tworzenie kursu w urządzeniu Edge
Przed utworzeniem kursu musisz posiadać
historię z danymi o śladach GPS zapisaną
w urządzeniu Edge.
Możesz przejść z powrotem do punktu
startowego jazdy. Aby powrócić do punktu
startowego, stoper musi być włączony.
Korzystanie z darmowego
oprogramowania
Garmin Connect to aplikacja internetowa
umożliwiająca zapisywanie i analizę danych
jazdy.
1. Odwiedź stronę www.garminconnect
.com/start.
2. Wybierz Rozpoczęcie pracy.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
1. Wybierz Kursy.
2. Wybierz jazdę > Utwórz.
Rozpoczynanie kursu
Aby rozpocząć kurs, musi on zostać zapisany.
1. Wybierz Kursy.
2. Wybierz kurs z listy > Start.
Kursy
Kursy umożliwiają trenowanie wg uprzednio
zapisanej aktywności. Można wtedy podążać
kursem, próbując osiągnąć lub poprawić
poprzednie cele.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
7
Historia
W urządzeniu Edge można zapisać co
najmniej 130 godzin danych jazdy dla typowej
aktywności. Gdy pamięć urządzenia Edge
zapełni się, zostanie wyświetlony komunikat.
Urządzenie Edge nie usunie ani automatycznie
nie nadpisze historii. Przejdź do strona 9, aby
dowiedzieć się, jak usunąć historię.
Od czasu do czasu przesyłaj historię (strona 8)
do serwisu Garmin Connect, aby śledzić
wszystkie dane jazdy.
Historia obejmuje informacje na temat
czasu, dystansu, kalorii, średniej prędkości,
maksymalnej prędkości, wznoszenia i opadania
oraz szczegółowe informacje na temat okrążeń.
Uwaga: Historia nie jest zapisywana, gdy
stoper jest zatrzymany lub wstrzymany.
8
Wyświetlanie historii
1. Wybierz Historia.
2. Wybierz opcję:
• Ostatnia jazda
• Najdłuższa jazda
• Najszybsza jazda
• Wszystkie jazdy
• Licznik
3. Użyj ▲ i ▼, aby przewijać aktywności.
uwaga: Aby wyświetlić dane okrążenia,
wybierz kolejno Opcje > Okrążenia.
Przesyłanie historii do
komputera
1. Podłącz kabel USB do portu USB
w komputerze.
2. Wyciągnij antenę komunikatów
pogodowych z portu mini-USB ➊.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
3. Wybierz Tak.
Usuwanie historii

➊
3. Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do
portu mini-USB.
4. Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Wyświetlanie licznika
Wybierz kolejno Historia > Licznik, aby
wyświetlić zgromadzone dane na temat
dystansu i czasu jazdy.
Zerowanie licznika
1. Wybierz kolejno Historia > Licznik >
Zeruj.
2. Wybierz opcję:
• Wybierz Podróż, aby wyzerować dane
dotyczące bieżącej podróży
• Wybierz Zeruj wszystko, aby
wyzerować wszystkie dane licznika.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
Po przesłaniu historii do komputera można ją
usunąć z urządzenia Edge.
1.
2.
3.
4.
Wybierz Historia.
Wybierz opcję.
Wybierz jazdę.
Wybierz kolejno Opcje > Usuń jazdę.
Alerty
Alerty w urządzeniu Edge umożliwiają
trenowanie, aby osiągnąć określone cele:
dystans, czas i zużyte kalorie.
Korzystanie z alertów dystansu,
czasu i kalorii
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty.
2. Wybierz opcję Dystans, Czas, lub
Kalorie.
3. Włącz alert.
4. Podaj czas, dystans lub liczbę kalorii.
9
5. Idź pobiegać.
Z chwilą osiągnięcia wartości podanej
w alercie urządzenie Edge generuje sygnał
dźwiękowy i wyświetla komunikat.
Auto Lap
Korzystanie z funkcji Auto Lap wg
pozycji
Funkcja Auto Lap® służy do automatycznego
oznaczania określonej pozycji podczas
okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych
etapach jazdy (np. długi podjazd lub sprint
treningowy).
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Auto Lap.
2. Wybierz Wg pozycji.
3. Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko okrążenie, aby
włączyć licznik okrążenia po każdym
wybraniu przycisku oraz po
każdym ponownym minięciu jednej
z tych pozycji.
10
Wybierz Start i Lap, aby włączyć
licznik okrążeń w pozycji GPS po
wybraniu przycisku
oraz
w dowolnej pozycji podczas jazdy po
wybraniu przycisku .
• Wybierz Zaznacz i Lap, aby włączyć
licznik okrążeń w określonej pozycji
GPS, zaznaczonej przed rozpoczęciem
jazdy oraz w dowolnej pozycji podczas
jazdy po naciśnięciu .
4. Idź pobiegać.
Uwaga: Podczas wykonywania kursów
należy korzystać z opcji Wg pozycji, aby
włączać okrążenia we wszystkich pozycjach
okrążeń zapisanych w kursie.
•
Korzystanie z funkcji Auto Lap wg
dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego
oznaczania określonego dystansu
jako okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych
etapach jazdy (np. co 10 mil lub 40 km).
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Auto Lap.
2. Wybierz Wg dystansu.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
3. Podaj wartość.
4. Wybierz Zapisz.
Korzystanie z funkcji Auto
Pause
Funkcja Auto Pause® służy do automatycznego
wstrzymywanie stopera w przypadku
zatrzymania się lub gdy prędkość spada poniżej
określonej wartości. Funkcja ta jest przydatna,
jeśli na trasie treningu znajduje się sygnalizacja
świetlna lub inne miejsca, w których trzeba
zwolnić bądź się zatrzymać.
Uwaga: Czas wstrzymania nie jest
zapisywany w danych historii.
Korzystanie z funkcji
autoprzewijania
Funkcja autoprzewijania umożliwia
automatyczne przełączanie stron z danymi
dotyczącymi treningu, gdy stoper jest
włączony.
1. Wybierz kolejno Ustawienia >
Autoprzewijanie.
2. Wybierz prędkość wyświetlania: Wolno,
Średnio lub Szybko.
3. Idź pobiegać.
Strony z danymi dotyczącymi treningu są
przełączane automatycznie.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Auto
Pause.
2. Wybierz opcję:
• Wybierz Wył.
• Aby automatycznie wstrzymać stoper
w momencie zatrzymania się, wybierz
Po zatrzymaniu.
• Wybierz Własna prędkość, aby
automatycznie zatrzymać stoper, gdy
prędkość spada poniżej określonej
wartości.
3. Idź pobiegać.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
11
Zmiana informacji o starcie
Funkcja ta automatycznie wykrywa moment
zlokalizowania satelitów przez urządzenie
Edge i rozpoczęcia przemieszczania się. Jest
to przypomnienie o konieczności włączenia
stopera w celu rejestrowania danych jazdy.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Informacje
o starcie.
2. Wybierz opcję:
• Wybierz Wył.
• Wybierz Raz.
• Wybierz Potwórz, aby zmienić czas
opóźnienia przypomnienia.
Zmiana ustawień profilu
użytkownika
Urządzenie Edge wykorzystuje informacje
podane przez użytkownika do obliczania
dokładnych danych o jeździe.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Profil
użytkownika, aby zaktualizować takie
ustawienia, jak płeć, rok urodzenia, masa
i wzrost.
12
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Zarządzanie danymi
Urządzenie Edge można używać jako
urządzenie pamięci masowej USB.
uwaga: Urządzenie Edge nie jest zgodne
z systemem operacyjnym Windows® 95, 98,
Me ani NT. Nie jest również zgodne
z systemem operacyjnym Mac® OS w wersji
10.3 i starszych.
Usuwanie plików
UWAGA
W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki
systemowe, których nie należy usuwać.
1. Podłącz urządzenie Edge do komputera za
pomocą kabla USB (strona 8).
2. Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
3. Wybierz żądany plik.
4. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
Ustawienia systemowe
Dane techniczne
Zmienianie podświetlenia
1. Wybierz kolejno Ustawienia > System >
Wyświetlanie.
2. Dostosuj jasność i czas podświetlenia.
Porada: Ustaw krótki czas, aby
oszczędzać energię baterii.
uwaga
Urządzenie Edge jest wodoodporne, zgodnie
ze standardem IEC 60529 IPX7. Może być
zanurzane w wodzie na głębokość 1 m przez
30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia
może spowodować jego uszkodzenie. Po
zanurzeniu urządzenia należy je wytrzeć
i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie
się jego używanie lub ładowanie.
Zmiana sygnałów dźwiękowych
1. Wybierz kolejno Ustawienia > System >
Dźwięki.
2. Włącz lub wyłącz dźwięki klawiszy
i komunikatów.
Zmiana ustawienia funkcji
autowyłączania
Funkcja ta umożliwia automatyczne
wyłączanie urządzenia Edge po 15 minutach
bezczynności.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > System >
Wyłączenie.
2. Wybierz opcję Wł. lub Wył.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
Dane techniczne urządzenia Edge
Wodoszczelność
IPX7
Połączenie z
komputerem
USB 2.0
Czas działania
baterii
14 godzin, standardowe
użytkowanie*
Zakres
temperatury
roboczej
Od -20°C do 60°C
(-4°F do 140°F)
13
Dane techniczne urządzenia Edge
Dane techniczne uchwytu rowerowego
Zakres
temperatury
ładowania
Opaski (okrągłe
uszczelki)
Od 0°C do 50°C
(32°F do 122°F)
*Rzeczywisty czas działania całkowicie
naładowanej baterii zależy od tego, przez ile
czasu używany jest odbiornik GPS
i podświetlenie. Ekstremalnie niskie
temperatury również skracają czas działania
baterii.
Dane techniczne uchwytu rowerowego
Wymiary (szer. ×
wys. × głęb.)
1,5 × 1,5 × 0,36 cala
(37,8 × 37,8 × 9,2 mm)
Masa (razem
z opaskami
i gumową
podkładką)
0,28 uncji (7,9 g)
14
Dwa rozmiary:
• 1,3 × 1,5 × 0,9 cala
AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 cala
AS568-131
Uwaga: Należy korzystać
wyłącznie z pasków
zamiennych wykonanych
z gumy EPDM (Ethylene
Propylene Diene
Monomer).
Odwiedź stronę
http://buy.garmin.com lub
skontaktuj się z dealerem
firmy Garmin.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
Rozwiązywanie problemów
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie
pomocy i jak najszybciej zarejestruj swoje
urządzenie przez Internet.
•
•
Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu (względnie
jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Resetowanie urządzenia
Jeśli klawisze przestaną reagować, konieczne
może być zresetowanie urządzenia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
10 sekund.
przez
Usuwanie danych użytkownika
1. Wyłącz urządzenie Edge.
2. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk i .
3. Wybierz Tak, aby usunąć wszystkie dane
użytkownika.
Uwaga: Spowoduje to usunięcie
wszystkich informacji wprowadzonych
przez ‑użytkownika, ale nie usunie historii.
Podręcznik użytkownika urządzenia Edge 200
Aktualizowanie oprogramowania
1. Podłącz urządzenie Edge do komputera za
pomocą kabla USB (strona 8).
2. Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
Jeśli dostępna będzie nowa wersja
oprogramowania, serwis Garmin Connect
poinformuje użytkownika o możliwości
aktualizacji oprogramowania.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Dbanie o urządzenie
uwaga
Nie wolno przechowywać urządzenia
w miejscach, w których występują ekstremalne
temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Nie należy używać chemicznych środków
czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ
mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Czyszczenie urządzenia
1. Używać ściereczki zwilżonej łagodnym
roztworem czyszczącym.
2. Wytrzeć do sucha.
15
www.garmin.com
913-397-8200
1-800-800-1020
00 358 19 311 001
815 69 555
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
00 33 1 5517 81 89
00800 4412 454
+44 2380 662 915
1-866-429-9296
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00 35 1214 447 460
43 (0) 3133 3181 0
00 39 02 3669 9699
00 902 00 70 97
00 32 2672 5254
0800-0233937
00 46 7744 52020
00 45 4810 5050
www.garmin.com/support
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2011-2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin®, logo Garmin, Edge®, Auto Lap® i Auto Pause® są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Connect™ jest
znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie
tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Windows®
jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac® jest znakiem
towarowym firmy Apple Computer, Inc. zarejestrowanym w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising