Garmin | vívomove® | User guide | Garmin vívomove® Podręcznik użytkownika

Garmin vívomove® Podręcznik użytkownika
vívomove™
Podręcznik użytkownika
Kwiecień 2016
190-02027-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin oraz ANT+ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Garmin Connect™, Garmin Express™, USB ANT Stick™ oraz vívomove™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
American Heart Association jest zarejestrowanym znakiem towarowym American Heart Association, Inc. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy
Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich
właścicieli.
®
Nr modelu: A02784, AA2784
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................................. 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Ustawianie czasu ........................................................................ 1
Konfiguracja w smartfonie............................................ 1
Parowanie smartfona .................................................................. 1
Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 1
Konfiguracja w komputerze.......................................... 2
Parowanie komputera ................................................................. 2
Synchronizowanie danych z komputerem .................................. 2
Historia ............................................................................ 2
Garmin Connect .......................................................................... 2
Dostosowywanie urządzenia ......................................... 2
Garmin ConnectUstawienia ........................................................ 2
Informacje o urządzeniu................................................ 3
Dane techniczne ......................................................................... 3
Wymiana baterii .......................................................................... 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 3
Wymiana pasków ........................................................................ 3
Rozwiązywanie problemów........................................... 3
Resetowanie urządzenia ............................................................ 3
Liczba kroków jest niedokładna .................................................. 3
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ..................................... 3
Parowanie wielu urządzeń mobilnych lub komputerów
z urządzeniem ............................................................................ 3
Aktualizacja oprogramowania ..................................................... 4
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 4
Załącznik ......................................................................... 4
Aby uzyskać więcej informacji .................................................... 4
Umowa licencyjna na oprogramowanie ...................................... 4
Indeks.............................................................................. 5
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Aby w pełni wykorzystać funkcje monitora aktywności, sparuj go
ze smartfonem lub komputerem i dokończ proces konfiguracji za
pomocą darmowego konta Garmin Connect™.
1 Wybierz opcję:
• Sparuj urządzenie ze smartfonem (Konfiguracja
w smartfonie, strona 1).
• Sparuj urządzenie z komputerem (Konfiguracja
w komputerze, strona 2).
2 Ustaw czas w urządzeniu (Ustawianie czasu, strona 1).
3 Noś urządzenie przez całą dobę.
4 Zsynchronizuj liczbę kroków i statystyki dotyczące snu ze
swoim Garmin Connect kontem (Synchronizowanie danych
z aplikacją Garmin Connect Mobile, strona 1,
Synchronizowanie danych z komputerem, strona 2).
Ogólne informacje o urządzeniu
À
Á
Â
Pasek kroków Śledzi liczbę kroków i wyświetla postęp jako
procentową wartość dziennego celu.
Pasek ruchu
Wyświetla ilość czasu spędzonego nieaktywnie.
Pokrętło
Przytrzymaj, aby przejść do trybu parowania.
Naciśnij, aby zsynchronizować dane.
Pociągnij i przekręć, aby ustawić aktualną godzinę.
Włączanie urządzenia
Urządzenie jest wysyłane w trybie niskiego poboru mocy.
1 Naciśnij pokrętło.
2 Naciśnij pokrętło, aż rozpocznie się animacja paska kroków.
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp
w realizacji dziennego celu. Każdy segment na pasku kroków to
pięć procent dziennego celu. Aby zobaczyć aktualną liczbę
kroków, dane można zsynchronizować za pośrednictwem
aplikacji Garmin Connect Mobile.
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
segmenty pojawiają się po każdych 15 minutach bezczynności.
Po dwóch godzinach bezczynności pasek ruchu będzie
wyświetlał się bez animacji.
Możesz wyzerować pasek ruchu, robiąc krótki spacer.
Monitorowanie snu
Kiedy śpisz, urządzenie monitoruje Twoje ruchy. Statystyki snu
obejmują łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch
podczas snu. Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na
swoim koncie Garmin Connect.
Ustawianie czasu
Trzeba ręcznie ustawić aktualną godzinę w urządzeniu. Godzina
pokazywana w urządzeniu jest niezależna od godziny
wyświetlanej w smartfonie. Cel automatyczny i pasek kroków są
automatycznie resetowane o północy w oparciu o godzinę
ustawioną w sparowanym smartfonie.
1 Pociągnij i przekręć koronkę, aby ustawić aktualną godzinę
w urządzeniu.
2 Naciśnij koronkę.
Konfiguracja w smartfonie
Parowanie smartfona
Parowanie to proces łączenia smartfona z technologią
Bluetooth z urządzeniem. W celu uzyskania dostępu do
wszystkich funkcji urządzenia należy nawiązać połączenie
między urządzeniem vívomove a smartfonem.
1 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/vivomove i pobierz
aplikację Garmin Connect Mobile na swój smartfon.
2 Umieść smartfon w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp)
od urządzenia.
Uruchom
aplikację Garmin Connect Mobile.
3
4 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin
Connect Mobile, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect Mobile zostało już
sparowane inne urządzenie, w menu ustawień wybierz
kolejno Urządzenia firmy Garmin > , a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5 W urządzeniu vívomove przytrzymaj koronkę przez
3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.
Pasek kroków będzie migał, gdy urządzenie będzie
wyszukiwało smartfon.
®
Synchronizowanie danych z aplikacją
Garmin Connect Mobile
Urządzenie okresowo automatycznie synchronizuje dane
śledzenia aktywności z aplikacją Garmin Connect Mobile. Dane
można również w każdej chwili zsynchronizować ręcznie.
1 Umieść smartfon w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp)
od urządzenia.
2 Naciśnij i przytrzymaj koronkę przez 1 sekundę.
W trakcie synchronizacji pasek kroków jest animowany.
3 Zaczekaj, aż dane zostaną zsynchronizowane.
4 Swoje dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Connect
Mobile.
Pasek ruchu
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Pasek ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności pojawi się pasek ruchu. Dodatkowe
Wstęp
1
Konfiguracja w komputerze
Parowanie komputera
Możesz użyć opcjonalnego modułu USB ANT Stick™, aby
sparować urządzenie z komputerem. Odwiedź stronę
buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin
w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów.
1 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/vivomove
i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby pobrać i zainstalować aplikację Garmin Express™.
2 Podłącz bezprzewodowy moduł USB ANT Stick do portu
USB komputera.
3 Umieść urządzenie w zasięgu komputera, czyli w odległości
nie większej niż 3 m (10 stóp).
4 W urządzeniu vívomove przytrzymaj koronkę przez
3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.
Pasek kroków będzie migał, gdy urządzenie będzie
wyszukiwało komputer.
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
komputera, aby dodać urządzenie do konta Garmin Connect
i ukończyć proces konfiguracji.
®
Synchronizowanie danych z komputerem
Synchronizuj dane regularnie, aby śledzić swoje postępy
w aplikacji Garmin Connect.
1 Umieść urządzenie w zasięgu komputera, czyli w odległości
nie większej niż 3 m (10 stóp).
2 Naciśnij i przytrzymaj koronkę przez 1 sekundę.
W trakcie synchronizacji pasek kroków jest animowany.
3 Zaczekaj, aż dane zostaną zsynchronizowane.
4 Bieżące dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Connect.
Historia
Urządzenie rejestruje dzienną liczbę kroków, statystyki
dotyczące snu i aktywność. Historię tych danych można
przesłać do swojego konta Garmin Connect.
Urządzenie przechowuje dane o aktywności przez maksymalnie
3 tygodnie. Gdy pamięć się zapełni, urządzenie usuwa
najstarsze pliki, aby zwolnić miejsce na nowe dane.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia
urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.
Przeglądanie aktywności na koncie Garmin Connect
Urządzenie automatycznie tworzy aktywności biegowe, gdy
funkcja Automatyczne wykrywanie aktywności jest włączona
(Ustawienia urządzenia, strona 2). Aktywności mogą być
przesyłane na Twoje konto Garmin Connect.
1 Biegaj nieprzerwanie przez co najmniej 15 minut.
2 Zsynchronizuj urządzenie ze swoim kontem Garmin Connect
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile, strona 1, Synchronizowanie danych z komputerem,
strona 2).
Dostosowywanie urządzenia
Garmin ConnectUstawienia
Ustawienia urządzenia i użytkownika można dostosować za
pomocą konta Garmin Connect.
• W menu ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia firmy Garmin i wybierz posiadane urządzenie.
• W widżecie urządzenia w aplikacji Garmin Connect wybierz
Ustawienia urządzenia.
Po dostosowaniu ustawień zsynchronizuj dane, aby zastosować
zmiany w posiadanym urządzeniu (Synchronizowanie danych
z aplikacją Garmin Connect Mobile, strona 1, Synchronizowanie
danych z komputerem, strona 2).
Garmin Connect
Ustawienia urządzenia
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą konta Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, piesze
wędrówki i wiele innych aktywności. Aby założyć bezpłatne
konto, odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, takie jak czas, dystans, spalone
kalorie czy własne raporty.
Na koncie Garmin Connect wybierz Ustawienia urządzenia.
Automatyczne wykrywanie aktywności: Umożliwia
automatyczne tworzenie i zapisywanie w urządzeniu
aktywności trwającej nieprzerwanie co najmniej 15 minut.
Możesz zsynchronizować swoje urządzenie, aby wyświetlać
szczegóły aktywności na koncie Garmin Connect.
Automatyczna synchronizacja: Pozwala określić, jak często
dane z urządzenia mają być automatycznie synchronizowane
z kontem Garmin Connect.
2
Ustawienia użytkownika
Na koncie Garmin Connect wybierz Ustawienia użytkownika.
Dane osobowe: Umożliwia wprowadzenie informacji zawartych
w profilu użytkownika, w tym płci, daty urodzenia, wzrostu,
wagi i stopnia aktywności. Urządzenie wykorzystuje te
informacje w celu zwiększenia dokładności śledzenia
aktywności.
Kroki dziennie: Umożliwia określenie dziennego celu kroków.
Możesz wybrać opcję Cel automatyczny, aby urządzenie
samo ustalało cel kroków.
Własna długość kroku: Bardziej precyzyjne obliczanie przez
urządzenie przebytego dystansu dzięki niestandardowemu
ustawieniu długości kroku. Możesz podać znany dystans
Konfiguracja w komputerze
i liczbę kroków do jego pokonania, a aplikacja Garmin
Connect obliczy długość kroku.
Informacje o urządzeniu
do pielęgnacji skóry.
Wymiana pasków
Dane techniczne
Typ baterii
Czyszczenie skórzanych pasków
1 Wytrzyj skórzane paski suchą ściereczką.
2 Do czyszczenia skórzanych pasków należy używać środka
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2025
Czas działania baterii Do 1 roku
Zakres temperatury
roboczej
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość
radiowa/protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz
ANT+
Bezprzewodowa technologia Bluetooth Smart
Klasa wodoszczel­
ności
5 atm*
Do urządzenia pasują paski o szerokości 20 mm. Odwiedź
stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy
Garmin w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych
akcesoriów.
1 Przesuń szpilkę zwalniającą À na teleskopie, aby zdjąć
pasek.
®
NOTYFIKACJA
Nie ciągnij za koronkę, gdy urządzenie jest
mokre. Używanie koronki, gdy urządzenie jest
mokre, może spowodować jego uszkodzenie.
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Wymiana baterii
Konto Garmin Connect informuje, gdy poziom naładowania
baterii urządzenia jest niski.Firma Garmin zaleca wymianę
baterii urządzenia u zegarmistrza. Urządzenie jest zasilane
jedną baterią CR2025.
UWAGA: Funkcje śledzenia aktywności zużywają więcej baterii
niż wskazówki zegarka. Po wyłączeniu funkcji śledzenia
aktywności urządzenie może nadal podawać czas.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Unikaj zamoczenia skórzanego paska. Unikaj pływania i kąpieli
ze skórzanym paskiem. Woda może zniszczyć skórę, z której
wykonany jest pasek.
Nie umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej
temperaturze, takich jak suszarka do ubrań.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/fitandcare.
Informacje o urządzeniu
2 Włóż jedną stronę teleskopu z nową opaską do mocowania
w urządzeniu.
3 Przesuń szpilkę zwalniającą i dopasuj teleskop do drugiego
mocowania w urządzeniu.
4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby wymienić drugi pasek.
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych.
Przytrzymaj koronkę przez 15 sekund.
Liczba kroków jest niedokładna
Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać
następujące kroki.
• Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest
dominująca.
• Noś urządzenie w kieszeni, pchając wózek spacerowy lub
kosiarkę.
• Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz
wyłącznie rąk lub ramion.
UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre
powtarzające się ruchy, takie jak te wykonywane w trakcie
mycia naczyń, składania prania lub klaskania, jako kroki.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Włącz obsługę bezprzewodowej technologii Bluetooth
w smartfonie.
• Otwórz aplikację mobilną Garmin Connect w smartfonie
i przejdź do trybu parowania.
• Przytrzymaj koronkę w urządzeniu przez 3 sekundy, aby
przejść do trybu parowania.
Parowanie wielu urządzeń mobilnych lub
komputerów z urządzeniem
Urządzenie vívomove można sparować z kilkoma urządzeniami
mobilnymi i komputerami. Na przykład można sparować
3
urządzenie ze smartfonem, tabletem oraz komputerem w domu
i w pracy. Proces parowania można powtórzyć dla każdego
dodatkowego urządzenia mobilnego lub komputera (Parowanie
smartfona, strona 1, Parowanie komputera, strona 2).
Aktualizacja oprogramowania
Gdy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna, urządzenie
automatycznie pobierze ją w czasie kolejnej synchronizacji
z kontem Garmin Connect.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express (www.garmin.com/express) umożliwia łatwy
dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
Załącznik
Aby uzyskać więcej informacji
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
4
Załącznik
Indeks
A
akcesoria 4
aktualizacje, oprogramowanie 4
aktualny czas 1
aktywności 2
aplikacja, smartfon 1
B
bateria, wymienianie 3
C
cele 2
części zamienne 3
czyszczenie urządzenia 3
D
dane
przesyłanie 2
zapisywanie 2
dane techniczne 3
G
Garmin Connect 1, 2
Garmin Express 2
aktualizowanie oprogramowania 4
rejestrowanie urządzenia 4
H
historia 1, 2
przesyłanie do komputera 2
K
komputer 3
kroki 2
O
oprogramowanie, aktualizowanie 4
P
parowanie urządzenia, smartfon 1, 3
paski 3
R
rejestracja produktu 4
rejestrowanie urządzenia 4
resetowanie urządzenia 3
rozwiązywanie problemów 3, 4
S
smartfon, parowanie urządzenia 1, 3
Ś
śledzenie aktywności 1
T
tryb snu 1
U
umowa licencyjna na oprogramowanie 4
USB ANT Stick 2
ustawienia 2
urządzenie 2
Z
zapisywanie danych 2
Indeks
5
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising