Garmin | vívosmart® | User guide | Garmin vívosmart® Användarhandbok

Garmin vívosmart® Användarhandbok
Ladda enheten
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri.‍ I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
vívosmart användarhandbok
®
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.‍
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka av kontakterna och det
omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter till
en dator.‍
1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn.‍
2 Passa in laddarens stift mot kontakterna på enhetens
baksida och anslut laddningsfästet À ordentligt på enheten.‍
Komma igång
Innan du kan använda vívosmart enheten måste du konfigurera
enheten på den kompatibla mobila enheten eller datorn.‍
Välj ett alternativ:
• Konfigurera enheten på den mobila enheten (Konfigurera
på mobil enhet).‍
• Konfigurera enheten på datorn (Konfigurera på datorn).‍
Konfigurera på mobil enhet
För att du ska kunna para ihop vívosmart enheten med din
mobila enhet måste den mobila enheten stödja Bluetooth Smart
trådlös teknik.‍ Information om kompatibilitet finns på www.Garmin.com/‍BLE.‍
Du kan använda appen Garmin Connect™ Mobile för att para
ihop vívosmart enheten och slutföra installationsprocessen.‍ Det
gör att du kan dela och analysera data och hämta
programvaruuppdateringar från din mobila enhet.‍
OBS! Till skillnad från andra Bluetooth enheter som är
ihopparade via Bluetooth inställningarna på den mobila enheten,
måste vívosmart enheten vara ihopparad direkt via mobilappen
Garmin Connect.‍
1 Anslut laddningsfästet ordentligt på enheten (Ladda
enheten).‍
Anslut USB-kabeln till en strömkälla.‍
2
Enheten slås på och
visas.‍
3 Gå till www.GarminConnect.com/‍vivosmart i webbläsaren på
den mobila enheten.‍
4 Installera och öppna Garmin Connect Mobile appen.‍
5 Följ instruktionerna på din mobila enhet för att para ihop
vívosmart enheten och slutföra konfigurationsprocessen.‍
OBS! Du kan para ihop vívosmart enheten med en annan
mobil enhet när du slutfört den första konfigurationen (Para
ihop din mobila enhet med vívosmart enheten).‍
®
Konfigurera på datorn
1 Anslut laddningsfästet ordentligt på enheten (Ladda
2
3
4
5
enheten).‍
Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn.‍
Enheten slås på och
visas.‍
Håll på
på pekskärmen tills du ser
.‍
Gå till www.GarminConnect.com/‍vivosmart.‍
Hämta och installera Garmin Express™
installationsprogramvaran:
• Om du använder ett operativsystem för Windows väljer
du Hämta för Windows.‍
• Om du använder ett operativsystem för Mac väljer du
Hämta för Mac.‍
Följ instruktionerna på datorn för att para ihop din vívosmart
enhet och slutföra konfigurationsprocessen.‍
®
3 Ladda enheten helt.‍
4 Tryck på Á för att ta bort laddaren.‍
Använda pekskärmen
• Dubbelklicka på pekskärmen för att aktivera enheten.‍
OBS! Skärmen stängs av när den inte används.‍ När skärmen
är avstängd är enheten fortfarande aktiv och registrerar data.‍
• Håll på pekskärmen för att visa menyn.‍
• Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland enhetens
funktioner och menyalternativ.‍
• Gör ett val genom att peka på pekskärmen.‍
• Välj
för att avfärda en avisering eller återgå till föregående
skärm.‍
• Gör ett pekskärmsval i taget.‍
Bära enheten
Du kan bära enheten på både vänster och höger handled.‍ Som
standard är skärmen orienterad för vänster handled med
spännet mot insidan av handleden.‍ Du kan anpassa skärmens
och bandets orientering på ditt Garmin Connect konto
(Enhetsinställningar).‍
1 Se till att piggarna på fästet är helt isatta i bandet.‍
När båda piggarna är helt isatta sitter enheten ordentligt på
handleden.‍
2 Dra hållaren över spännet (valfritt).‍
Hållaren är en liten ögla som är utformad för att passa över
båda ändarna på bandet och spännet.‍ Det ger ytterligare
säkerhet och hjälper till att hålla fast bandet under tuffa
förhållanden.‍
®
6
Februari 2015
Tryckt i Taiwan
190-01778-39_0C
Inaktivitetstiden  fortsätter att öka tills inaktivitetsstapeln
återställs.‍ Du kan återställa inaktivitetsstapeln genom att gå en
kort sträcka.‍
Starta en träningsaktivitet
3 Bär enheten hela dagen (Använda sömnspårning).‍
Enhetens funktioner
Du kan svepa åt vänster eller höger för att bläddra bland
funktionerna på enheten.‍ Många av de tillgängliga funktionerna
visas med en ikon.‍ En blinkande ikon betyder att enheten söker
efter en kompatibel sensor, t.‍ex.‍ en cykels fartsensor eller en
pulsmätare.‍ En ikon som lyser med fast sken innebär att
sensorn är ihopparad.‍
OBS! Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga.‍ Du kan
aktivera funktionerna genom att anpassa skärmarna som visas
på enheten (Enhetsinställningar).‍
Tid och datum
Aktuell tid på dagen och datum baserat på din plats.‍
Enheten uppdaterar tid och datum varje gång du
synkroniserar din enhet med en mobil enhet, eller
också kan du ställa in tiden manuellt.‍
Det totala antalet steg under dagen.‍
GOAL
Antal återstående steg för att du ska nå ditt stegmål
för dagen.‍ Enheten lär sig och föreslår ett nytt mål
för dig i början av varje dag.‍
Rörelsefält
Den tid som du har varit inaktiv.‍
Antal kalorier som förbränts för den aktuella dagen,
inklusive både aktiva och vilande kalorier.‍
KM eller MI
KPH eller
MPH
ZONE
VIRB
Den tillryggalagda sträckan i kilometer eller miles för
aktuell dag.‍
Aktuell cykelfart från en ihopparad fartsensor för
cykel.‍
Information om din aktuella puls och pulszon från en
ihopparad pulsmätare.‍
Fjärrkontroller för en ihopparad VIRB™
actionkamera.‍
Musikkontroller för en ihopparad mobil enhet.‍
Antalet nya aviseringar som mottagits från en
ihopparad mobil enhet.‍
Automatiskt mål
Enheten skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina
tidigare aktivitetsnivåer.‍ När du börjar gå eller springa räknar
enheten ned antalet återstående steg i ditt dagliga mål.‍ När du
når ditt stegmål visar enheten GOAL!, och börjar räkna hur
många steg som överskrider ditt dagliga mål.‍
När du ställer in enheten första gången måste du tilldela en
aktivitetsnivå.‍ Den här nivån bestämmer ditt initiala stegmål.‍
Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du
ställa in ett anpassat stegmål på ditt Garmin Connect konto.‍
Inaktivitetsstapel
Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga
metaboliska tillståndsändringar.‍ Inaktivitetsstapeln påminner dig
att om att röra dig.‍ Efter en timmes inaktivitet vibrerar enheten,
RÖR DIG! visas och det första segmentet À fylls i.‍ Ytterligare
segment Á fylls i efter var 15:e minut av inaktivitet.‍
Du kan starta en schemalagd aktivitet, t.‍ex.‍ en promenad eller
löpning, som du kan spara och skicka till ditt Garmin Connect
konto.‍
1 Håll på pekskärmen för att visa menyn.‍
2 Välj .‍
3 Om det behövs väntar du medan enheten paras ihop med en
kompatibel pulsmätare eller cykelns fartsensor (Para ihop
ANT‍+ sensorer).‍
4 Välj om du vill starta tiduret.‍
OBS! Enheten registrerar inte din träningsaktivitet förrän du
startar tiduret.‍
5 Starta aktiviteten.‍
6 När du är klar med aktiviteten väljer du för att stoppa
tiduret.‍
7 Välj ett alternativ:
• Välj
för att starta tiduret igen.‍
• Välj för att spara aktiviteten.‍
• Välj > OK om du vill ta bort aktiviteten.‍
Sömnspårning
I viloläget övervakar enheten din vila.‍ Sömnstatistiken omfattar
totalt antal sömntimmar, rörelseperioder och perioder med
vilsam sömn.‍
Använda sömnspårning
Innan du kan använda sömnspårning måste du ha enheten på
dig.‍
1 Håll på pekskärmen för att visa menyn.‍
2 Välj > OK.‍
3 När du vaknar dubbelklickar du på pekskärmen för att
aktivera enheten och håller på pekskärmen för att lämna
sömnläget.‍
OBS! Om du glömmer att försätta enheten i sömnläge kan du
manuellt ange när du somnade och när du vaknade på ditt
Garmin Connect konto för att hämta din sömnstatistik.‍
Bluetooth anslutna funktioner
vívosmart enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner för din
kompatibla mobila enhet via Garmin Connect Mobile appen.‍
Aviseringar: Vibrerar och visar aviseringar om inkommande
sms, e-postmeddelanden, samtal, kalenderpåminnelser med
mera.‍
Hitta min telefon: Hjälper dig hitta en borttappad mobil enhet
som är ihopparad via Bluetooth trådlös teknik.‍
Varning om övergiven telefon: Vibrerar och varnar dig när den
ihopparade mobila enheten inte längre är inom räckhåll för
Bluetooth trådlös teknik.‍
Musikkontroller: Musikspelarens kontroller för den ihopparade
mobila enheten.‍
Aktiviteten överförs till ditt Garmin Connect konto: Gör att
du kan skicka aktivitetsdata till den ihopparade mobila
enheten.‍ Du kan visa dina data i Garmin Connect Mobile
appen.‍
Para ihop din mobila enhet med vívosmart enheten
Du kan para ihop vívosmart enheten med en annan mobil enhet
när du slutfört den första konfigurationen (Konfigurera på mobil
enhet).‍
OBS! Du kan bara para ihop vívosmart enheten med en mobil
enhet åt gången.‍
2
1 Gå till www.GarminConnect.com/‍vivosmart i webbläsaren på
2
3
4
5
den mobila enheten och hämta Garmin Connect Mobile
appen.‍
Flytta den mobila enheten inom 3 m (10 fot) från vívosmart
enheten.‍
Håll på pekskärmen på vívosmart enheten för att visa menyn.‍
Välj > Para ihop > OK.‍
Öppna Garmin Connect Mobile appen och följ instruktionerna
på skärmen.‍
Instruktionerna visas vid den första konfigurationen eller så
hittar du dem i hjälpen i Garmin Connect Mobile appen.‍
Visa aviseringar
Innan du kan visa aviseringar måste du para ihop vívosmart
enheten med en kompatibel mobil enhet.‍
1 Välj .‍
2 Svep åt vänster eller höger för att bläddra igenom
aviseringarna.‍
3 Välj en avisering.‍
4 Om det behövs väljer du för att bläddra igenom innehållet i
aviseringen.‍
5 Välj för att återgå till föregående skärm.‍
OBS! Aviseringen finns kvar på vívosmart enheten tills du
visar den på den mobila enheten.‍
Hantera aviseringar
Du kan använda den kompatibla mobila enheten för att hantera
aviseringar som visas på vívosmart enheten.‍
Välj ett alternativ:
• Om du använder en iOS enhet använder du
inställningarna för aviseringscenter på den mobila enheten
för att välja de objekt du vill visa på enheten.‍
• Om du använder en Android™ enhet kan du använda
inställningarna i Garmin Connect Mobile appen för att
välja de objekt du vill visa på enheten.‍
®
Hitta en borttappad mobil enhet
Den här funktionen kan du använda för att lättare hitta en
borttappad mobil enhet som är ihopparad med hjälp av
Bluetooth trådlös teknik och som för närvarande är inom
räckhåll.‍
1 Håll på pekskärmen för att visa menyn.‍
2 Välj .‍
vívosmart enheten börjar söka efter den ihopparade mobila
enheten.‍ Det visas staplar på vívosmart enhetens skärm som
motsvarar Bluetooth signalstyrkan och en ljudsignal hörs i din
mobila enhet.‍
3 Välj för att stoppa sökningen.‍
Datalagring
Läge
Upp till 1 månad Endast aktivitetsspårning.‍
Upp till 3 veckor Aktivitetsspårning samt omfattande användning av
träningsaktivitet.‍ (Till exempel användning av en
ihopparad pulsmätare en timme per dag.‍)
När utrymmet för datalagring är fullt tas de äldsta filerna bort för
att göra plats åt nya data.‍
Skicka data till din mobila enhet
Innan du skickar data till din mobila enhet måste du para ihop
vívosmart enheten med en kompatibel mobil enhet (Konfigurera
på mobil enhet).‍
Enheten synkroniseras regelbundet med appen Garmin
ConnectMobile.‍ Du kan även skicka data till din mobila enhet
när som helst.‍
1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från din mobila enhet.‍
2 Håll på pekskärmen för att visa menyn.‍
3 Välj .‍
4 Visa dina data i appen Garmin Connect Mobile.‍
Skicka data till en dator
Innan du kan skicka data till datorn måste du hämta Garmin
Express installationsprogramvaran (Konfigurera på datorn).‍
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.‍
på pekskärmen tills du ser
.‍
2 Håll på
Enheten går in i masslagringsläge.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
4 Visa dina data på ditt Garmin Connect konto.‍
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på ditt Garmin Connect konto.‍
Garmin Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna
följa, analysera, dela information med och peppa varandra.‍
Spela in händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor,
promenader, cykelturer, simturer, vandringar, triathlon och
mycket mer.‍ Registrera dig för ett kostnadsfritt konto genom att
gå till www.garminconnect.com/‍start.‍
Spåra dina framsteg: Du kan spåra dina dagliga steg, delta i en
vänskaplig tävling med dina kontakter och uppfylla dina mål.‍
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
aktivitet på enheten kan du överföra aktiviteten till Garmin
Connect kontot och spara den så länge du vill.‍
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, puls, kalorier som
förbränts samt anpassningsbara rapporter.‍
OBS! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en
pulsmätare.‍
Stänga av trådlös Bluetooth teknik
1 Håll på pekskärmen för att visa menyn.‍
2 Välj > Stäng av för att stänga av Bluetooth trådlös teknik på
vívosmart enheten.‍
TIPS: Läs i användarhandboken till den mobila enheten om
hur du stänger av Bluetooth trådlös teknik på den mobila
enheten.‍
Historik
Enheten håller reda på dina dagliga steg, kalorier som förbränts,
sömnstatistik och information från ANT‍+ sensorer (tillval).‍ Du
kan skicka historiken till ditt Garmin Connect konto.‍
Datalagringen beror på hur du använder enheten.‍
®
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter.‍ Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.‍
Hantera dina inställningar: Du kan anpassa enheten och
användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.‍
3
ANT‍+ sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT‍+
sensorer.‍ Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Ta på dig pulsmätaren
OBS! Om du inte har någon pulsmätare kan du hoppa över den
här uppgiften.‍
OBS! Enheten kan börja skava om den används under långa
perioder.‍ Du kan lindra detta genom att applicera en kräm eller
gel mot friktion mitt på modulen där den kommer i kontakt med
huden.‍
MEDDELANDE
Applicera inte gel eller kräm mot friktion på elektroderna.‍
Använd inte gel eller kräm som innehåller solskyddsmedel.‍
Du bör bära pulsmätaren direkt mot huden, precis nedanför
bröstkorgen.‍ Den ska sitta tajt nog för att stanna på plats under
hela aktiviteten.‍
1 Tryck en flik À på remmen genom hålet Á i
pulsmätarmodulen.‍
2 Tryck ned fliken.‍
3 Fukta elektroderna  på baksidan av modulen för att skapa
en ordentlig anslutning mellan ditt bröst och pulsmätaren.‍
När sensorn är ihopparad med enheten lyser ikonen med fast
sken och sensordata visas.‍
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå.‍ En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut.‍ De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet.‍ I
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.‍
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.‍
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.‍
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.‍
• Genom att känna till dina pulszoner kan du förhindra att du
övertränar och minska risken för skador.‍
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon) för att fastställa den bästa pulszonen för
dina träningsmål.‍
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet.‍ Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.‍
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.‍
VIRB fjärrkontroll
Med fjärrfunktionen för VIRB kan du styra din VIRB
actionkamera på avstånd.‍ Gå in på www.garmin.com/‍VIRB för
att köpa en VIRB actionkamera.‍
Styra en VIRB actionkamera
4 Led remmen runt bröstet och fäst den i den andra änden av
pulsmätarmodulen.‍
Garmin logotypen ska vara rättvänd.‍
5 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) räckhåll för pulsmätaren.‍
När du har satt på pulsmätaren är den aktiv och skickar data.‍
®
Para ihop ANT‍+ sensorer
Innan du kan para ihop ANT‍+ sensorerna måste du aktivera
sensorskärmarna på vívosmart enheten.‍ Mer information om hur
du anpassar enhetens skärmar hittar du i Enhetsinställningar.‍
OBS! Om enheten levererades med en pulsmätare är
pulsskärmen redan aktiverad och pulsmätaren är ihopparad.‍
1 Slå på pulsmätaren eller installera sensorn.‍
2 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.‍
OBS! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
ANT‍+ sensorer under ihopparningen.‍
3 Svep åt vänster eller höger för att visa sensorskärmen.‍
4 Vänta medan enheten ansluter till din ANT‍+ sensor.‍
5 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att slutföra
ihopparningen.‍
4
Innan du kan använda fjärrfunktionen hos VIRB måste du
aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran.‍ Mer information
finns i användarhandboken till VIRB serien.‍ Du måste även
aktivera VIRB skärmen på vívosmart enheten
(Enhetsinställningar).‍
1 Slå på VIRB kameran.‍
2 Svep åt vänster eller höger på vívosmart enheten för att visa
VIRB skärmen.‍
Vänta
medan enheten paras ihop med VIRB kameran (Para
3
ihop ANT‍+ sensorer).‍
4 Välj ett alternativ:
• Välj
för att spela in video.‍
Videoräknaren visas på vívosmart enheten.‍
• Välj
för att avsluta videoinspelningen.‍
• Välj
för att ta ett foto.‍
Anpassa enheten
Enhetsinställningar
Du kan anpassa dina enhetsinställningar och
användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.‍
På din enhetswidget väljer du Enhetsinställningar.‍
Larm: Ställer in en alarmtid och frekvens för enheten.‍
Synliga skärmar: Du kan anpassa de skärmar som enheten
visar.‍
OBS! Du måste aktivera puls, cykelfart eller VIRB
fjärrkontrollskärmar för att kunna använda enheten ihop med
ANT‍+ sensorer.‍ Du måste aktivera aviseringsskärmen för att
kunna visa aviseringar från den mobila enheten.‍
Cykelhjulsstorlek: Om du använder en fartsensor för cykel kan
du ange hjulets omkrets i millimeter.‍
Standardskärm: Ställer in den skärm som visas när du
aktiverar enheten.‍
Skärm för automatisk påslagning: Gör att enheten slår på
skärmen automatiskt när du vrider handleden mot kroppen.‍
Du kan anpassa enheten så att funktionen alltid används
eller bara används under en schemalagd aktivitet.‍
Skärm för automatisk ljusstyrka: Gör att enheten maximerar
skärmens ljusstyrka automatiskt under en schemalagd
aktivitet för bättre synlighet utomhus.‍
OBS! Den här inställningen minskar batteriets livslängd.‍
Armbandsorientering: Gör att du kan anpassa spännets
riktning på bandet.‍
OBS! Om du bär spännet mot insidan av handleden får du
bästa möjliga betraktningsvinkel för skärmen.‍
Skärmorientering: Ställer in om enheten ska visa data i
liggande eller stående format.‍
OBS! Aviseringar visas alltid i liggande format.‍
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa klockan i 12timmars- eller 24-timmarsformat.‍
Språk: Ställer in det språk som enheten visar.‍
Enheter: Ställer in enheten så att den visar tillryggalagd sträcka
i kilometer eller miles.‍
Anpassad steglängd: Enheten kan beräkna den tillryggalagda
sträckan mer exakt med din egen steglängd.‍
Puls: Du kan uppskatta din maxpuls och fastställa egna
pulszoner.‍
Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz ANT‍+ trådlös kommunikation
Vattenklassning
1 ATM*
OBS! Den här produkten sänder inte pulsdata
när du simmar.‍
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 10 m.‍ Mer
information hittar du på www.garmin.com/‍waterrating.‍
Utbytbara batterier
VARNING
Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.‍
Håll batteriet utom räckhåll för barn.‍
Stoppa aldrig ett batteri i munnen.‍ Vid förtäring ska du kontakta
läkare eller giftinformationscentralen.‍
Utbytbara knappcellsbatterier kan innehålla perkloratmaterial.‍
Särskild hantering kan gälla.‍ Se www.dtsc.ca.gov
/‍hazardouswaste​/‍perchlorate.‍
VARNING
Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av
batterierna.‍
Byta pulsmätarens batteri
1 Leta reda på det runda batterilocket på baksidan av
pulsmätaren.‍
Varningsinställningar
Håll på pekskärmen för att visa menyn och välj .‍
På: Aktiverar vibrationssignaler.‍
Sekretess: Aktiverar vibrationssignaler och visar aviseringar i
sekretessläge.‍
OBS! I sekretessläge visas inte avsändarens namn och
aviseringsinnehållet i aviseringsvarningen.‍
Av: Avaktiverar vibrationssignaler.‍
OBS! Varningsinställningarna påverkar inte alarminställningar i
ditt Garmin Connect konto.‍
Justera skärmens ljusstyrka
1 Håll på pekskärmen för att visa menyn.‍
2 Välj .‍
3 Välj eller för att ställa in ljusstyrkan.‍
OBS! Skärmens ljusstyrka påverkar batteriets livslängd.‍
Enhetsinformation
2 Använd ett mynt för att vrida locket moturs tills det lossnar
tillräckligt mycket för att du ska kunna ta bort det (pilen pekar
på OPEN).‍
3 Ta bort locket och batteriet.‍
4 Vänta i 30 sekunder.‍
5 Sätt i det nya batteriet med pluspolen vänd uppåt.‍
OBS! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.‍
6 Använd ett mynt för att vrida locket medsols på plats (pilen
pekar mot CLOSE).‍
När du har bytt ut pulsmätarens batteri kan du behöva para ihop
pulsmätaren med enheten igen.‍
Skötsel av enheten
vívosmart – specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt
litiumjonbatteri
Batteritid
Upp till 7 dagar
Drifttemperaturområde
Från -10 till 60º C (från 14 till 140º F)
Laddningstemperaturområde Från 0 till 45 ºC (från 32 till 113 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT‍+ trådlös kommunikation
Bluetooth Smart trådlös teknik
Vattenklassning
5 ATM*
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m.‍ Mer
information hittar du på www.garmin.com/‍waterrating.‍
Pulsmätare – specifikationer
Batterityp
CR2032, 3 volt, kan bytas av användaren
Batterilivslängd
Cirka 3 år (vid 1 timmes användning om
dagen)
MEDDELANDE
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.‍
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.‍
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.‍
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.‍
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier.‍ Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.‍
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.‍
Drifttemperaturområde Från -10 till 50°C (från 14 till 122°F)
5
Undvika skada på enheten på grund av starka
kemikalier
MEDDELANDE
Spraya inte enheten med starka kemikalier, inklusive men inte
begränsat till, insektsmedel som innehåller DEET.‍ Redan
mycket små mängder starka kemikalier kan skada
plastkomponenterna och påverka skärmens läsbarhet.‍
Bilaga
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen
ansträngning
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo, Aerobisk träning på
rytmisk andning
nybörjarnivå, minskar stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något Grundläggande
djupare andning,
konditionsträning, bra
konversation möjlig
återhämtningstempo
rengöringsmedel.‍
2 Torka enheten torr.‍
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att Förbättrad aerobisk
upprätthålla
kapacitet, optimal
konversation
kardiovaskulär träning
Sköta om pulsmätaren
4
80-90 %
MEDDELANDE
Svett och salt som fastnar i remmen kan minska pulsmätarens
förmåga att rapportera korrekta data.‍
Snabbt tempo och
något obekväm, tung
andning
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart Anaerobisk och muskulär
under längre perioder, uthållighet, ökad styrka
ansträngd andning
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
• Skölj remmen efter varje användning.‍
• Handtvätta remmen då och då med lite milt rengöringsmedel,
till exempel diskmedel.‍
OBS! För mycket tvättmedel kan skada remmen.‍
• Lägg inte remmen i torktumlaren.‍
• När du torkar remmen ska du hänga upp den eller lägga den
plant.‍
Fördelar
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns, högre
hastighet
Hjulstorlek och omkrets
Hjulstorleken är angiven på båda sidorna av däcket.‍ Det här är
inte en heltäckande lista.‍ Du kan även använda någon av de
beräkningsfunktioner som är tillgängliga på Internet.‍
Hjulstorlek
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1 020
14 × 1,75
1 055
16 × 1,5
1 185
16 × 1,75
1 195
18 × 1,5
1 340
18 × 1,75
1 350
20 × 1,75
1 515
20 × 1-3/8
1 615
22 × 1-3/8
1 770
22 × 1-1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 tubdäck
1 785
24 × 1-1/8
1 795
24 × 1-1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1(59)
1 913
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1-1/8
1 970
26 × 1-3/8
2 068
26 × 1-1/2
2 100
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
Programuppdatering
26 × 1,95
2 050
Enheten hämtar automatiskt tillgängliga
programvaruuppdateringar som en del av normal användning.‍
När du synkroniserar din enhet med Garmin Express tillämpas
uppdateringen omedelbart (Skicka data till en dator).‍ När du
synkroniserar enheten med Garmin Connect Mobile appen
tillämpas uppdateringen nästa gång du laddar enheten (Skicka
data till din mobila enhet).‍
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1-1/8
2 155
27 × 1-1/4
2 161
Felsökning
Min enhet visar inte rätt tid
Enheten uppdaterar tid och datum varje gång du synkroniserar
din enhet med en mobil enhet.‍ Om du byter tidszon måste du
synkronisera enheten för att den ska visa rätt tid.‍
Synkronisera enheten med en mobil enhet (Skicka data till
din mobila enhet).‍
Tid och datum ställs in automatiskt.‍
Ställa in tid manuellt
Håll på pekskärmen för att visa menyn.‍
Välj > Manuellt.‍
Välj eller för att ställa in klockslag och datum.‍
Välj
för att bekräfta varje inställning.‍
1
2
3
4
Visa enhetsinformation
Du kan visa programvaruversion och återstående
batteriladdning.‍ När batteriet är svagt visas på enhetens tidoch datumskärm.‍
1 Håll på pekskärmen för att visa menyn.‍
2 Välj .‍
Maximera batteriets livslängd
Du kan förlänga batteriets livslängd på flera olika sätt.‍
• Minska skärmens ljusstyrka (Justera skärmens ljusstyrka).‍
• Stäng av Bluetooth trådlös teknik när du inte använder
anslutna funktioner (Stänga av trådlös Bluetooth teknik).‍
• Avaktivera vibrationssignaler (Varningsinställningar).‍
6
Hjulstorlek
L (mm)
27 × 1-3/8
2 169
650 × 35A
2 090
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
700 × 32C
2 155
700C tubdäck
2 130
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL.‍ DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.‍
Garmin Ltd.‍ och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten.‍ Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.‍
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser.‍ Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer.‍ Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran.‍ Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.‍
Begränsad garanti
Den här produkten från Garmin garanteras vara fri från defekter
i material och utförande i ett år från inköpsdatumet.‍ Under
denna tid kommer Garmin att efter eget gottfinnande reparera
eller ersätta komponenter som inte fungerar vid normal
användning.‍ Sådana reparationer eller ersättningar görs utan
någon avgift för kunden vad gäller delar eller arbete, förutsatt att
kunden står för alla transportkostnader.‍ Den här garantin gäller
inte för: (i) kosmetiska skador, t.‍ex.‍ repor, hack och bulor, (ii)
förbrukningsdelar, t.‍ex.‍ batterier, såvida inte produktskadan
uppstått p.‍g.‍a.‍ defekter i material eller arbete, (iii) skada orsakad
av olycka, missbruk, vatten, översvämning, brand eller andra
naturhändelser eller yttre orsaker, (iv) skada orsakad av service
utförd av någon som inte är behörig serviceleverantör åt Garmin
eller (v) skada på en produkt som har modifierats eller ändrats
utan skriftligt tillstånd från Garmin, eller (vi) skada på en produkt
som har anslutits till ström- och/eller datakablar som inte
tillhandahålls av Garmin.‍ Garmin förbehåller sig dessutom rätten
att avslå garantianspråk avseende produkter eller tjänster som
anskaffats och/eller använts på något sätt som strider mot något
lands lagar.‍
Våra navigeringsprodukter är endast avsedda att användas som
hjälp vid resa och får inte användas till något ändamål som
kräver exakt mätning av riktning, sträcka, plats eller topografi.‍
Garmin lämnar inga garantier angående kartuppgifternas
riktighet eller fullständighet.‍
Vi lämnar 90 dagars garanti på reparationer.‍ Om enheten
fortfarande täcks av den ursprungliga garantin gäller den nya
garantin i 90 dagar eller till slutet av den ursprungliga
ettårsgarantin, beroende på vad som inträffar först.‍
GARANTIERNA OCH GOTTGÖRELSERNA SOM ANGES HÄR
GÄLLER MED ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR ALLA
ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA
ELLER LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL
ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON
GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER ANNAN.‍ DENNA
GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER
SOM KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT.‍
Garmin SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS
ANSVARIGT FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA,
INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE
ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER
OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER AV
DEFEKTER I PRODUKTEN.‍ VISSA STATER TILLÅTER INTE
BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER
FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR
KANSKE INTE GÄLLER DIG.‍
Garmin har efter eget gottfinnande ensamrätt att reparera eller
ersätta enheten eller programvaran (med en ny eller
nyrenoverad ersättningsprodukt) eller erbjuda full återbetalning
av inköpspriset.‍ DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA
KOMPENSATION FÖR EN ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN.‍
Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala återförsäljare
auktoriserad av Garmin eller genom att ringa till Garmin
produktsupport för anvisningar angående frakt och RMAnummer.‍ Förpacka enheten noga med en kopia av
originalkvittot.‍ Kvittot krävs som inköpsbevis för
garantireparationer.‍ Skriv RMA-numret tydligt på paketets
utsida.‍ Skicka enheten med frakten betald till valfritt
garantiserviceställe för Garmin.‍
Inköp via online-auktion: Produkter som köps via onlineauktioner är inte kvalificerade för rabatter eller andra
specialerbjudanden från Garmin garantin.‍ Bekräftelser på
onlineauktion godkänns inte som garantiverifikation.‍ Om du vill
ha garantiservice måste du ha det ursprungliga inköpskvittot,
eller en kopia av den, från ursprungsåterförsäljaren.‍ Garmin
ersätter inte komponenter som saknas från en förpackning som
köpts via en online-auktion.‍
Internationella inköp: En separat garanti kan tillhandahållas av
internationella distributörer för enheter som inköpts utanför USA
beroende på land.‍ Om tillämpligt tillhandahålls denna garanti av
den lokala, inhemska distributören och denna distributör
tillhandahåller service lokalt för din enhet.‍ Distributörsgarantier
är endast giltiga i det avsedda distributionsområdet.‍ Enheter
som inköpts i USA eller Kanada måste returneras till ett
servicecenter för Garmin i Storbritannien, USA, Kanada eller
Taiwan för service.‍
7
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ och vívosmart är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och VIRB™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Bluetooth märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. iOS är ett registrerat
varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och används på licens från Apple Inc. Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Windows är ett registrerat varumärke som
tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising