Garmin | vívosmart® | User manual | Garmin vívosmart® Brukerveiledning

Garmin vívosmart® Brukerveiledning
Lade enheten
Brukerveiledning for vívosmart
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et lithiumionbatteri.‍ Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.‍
®
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.‍
MERKNAD
Tørk godt av kontaktene og området rundt før du lader enheten
eller kobler den til en datamaskin.‍ På denne måten kan du
forhindre korrosjon.‍
1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.‍
2 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og koble ladeklemmen À til enheten.‍
Komme i gang
Før du kan bruke vívosmart enheten, må du konfigurere den på
en kompatibel mobilenhet eller datamaskin.‍
Velg et alternativ:
• Konfigurer enheten på mobilenheten (Konfigurasjon med
mobilenhet).‍
• Konfigurer enheten på datamaskinen (Konfigurasjon med
datamaskin).‍
Konfigurasjon med mobilenhet
Før du kan parkoble vívosmart enheten med mobilenheten, må
mobilenheten ha støtte for trådløs Bluetooth Smart-teknologi.‍
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.Garmin.com
/‍BLE.‍
Du kan bruke mobilappen Garmin Connect™ for å parkoble
vívosmart enheten og fullføre konfigurasjonsprosessen.‍ Dette
gjør at du kan dele og analysere data og laste ned
programvareoppdateringer fra mobilenheten.‍
MERK: I motsetning til andre Bluetooth enheter, som parkobles
fra Bluetooth innstillingene på mobilenheten, må vívosmart
enheten parkobles direkte fra mobilappen Garmin Connect.‍
1 Koble ladeklemmen til enheten (Lade enheten).‍
2 Koble USB-kabelen til en strømkilde.‍
Enheten slår seg på, og
vises.‍
3 Gå til www.GarminConnect.com/‍vivosmart i nettleseren på
mobilenheten.‍
4 Installer og åpne mobilappen Garmin Connect.‍
5 Følg instruksjonene på mobilenheten for å parkoble
vívosmart enheten og fullføre konfigurasjonsprosessen.‍
MERK: Du kan parkoble vívosmart enheten med en annen
mobilenheten etter at du har fullført det første oppsettet
(Parkoble mobilenheten med vívosmart enheten).‍
®
Konfigurasjon med datamaskin
1 Koble ladeklemmen til enheten (Lade enheten).‍
2 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.‍
Enheten slår seg på, og
vises.‍
på berøringsskjermen til du ser
.‍
3 Hold fingeren på
Gå
til
www.GarminConnect.com/‍vivosmart.‍
4
5 Last ned og installer konfigurasjonsprogramvaren for Garmin
Express™:
• Hvis du bruker et Windows operativsystem, velger du
Nedlasting for Windows.‍
• Hvis du bruker et Mac operativsystem, velger du
Nedlasting for Mac.‍
6 Følg instruksjonene på datamaskinen for å parkoble
vívosmart enheten og fullføre konfigurasjonsprosessen.‍
®
3 Lad enheten helt opp.‍
4 Trykk på Á for å fjerne laderen.‍
Bruke berøringsskjermen
• Trykk to ganger på berøringsskjermen for å aktivere enheten.‍
MERK: Skjermen slår seg av når den ikke er i bruk.‍ Når
skjermen er av, er enheten fremdeles aktiv og registrerer
data.‍
• Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.‍
• Dra fingeren mot venstre eller høyre for å bla gjennom
enhetsfunksjoner og menyalternativer.‍
• Trykk på berøringsskjermen for å foreta et valg.‍
• Velg
for å avvise et varsel eller gå tilbake til forrige
skjermbilde.‍
• Hvert valg på berøringsskjermen bør utføres som en separat
handling.‍
Ha på deg enheten
Du kan ha enheten på venstre eller høyre håndledd.‍ Skjermen
er som standard innrettet for venstre håndledd med klemmen
mot innsiden av håndleddet.‍ Du kan tilpasse skjermen og
stropporienteringen på Garmin Connect kontoen din
(Enhetsinnstillinger).‍
1 Pass på at tappene på spennen er satt helt inn i stroppen.‍
Når begge tappene er helt inne, er enheten sikret inntil
håndleddet.‍
2 Skyv holderen over spennen (valgfritt).‍
Holderen er en liten løkke som er laget for å dekke spennen
og begge ender av stroppen.‍ Det gir ekstra sikkerhet og
bidrar til å holde stroppen festet under røff bruk.‍
®
Februar 2015
Trykt i Taiwan
190-01778-38_0C
Starte en treningsaktivitet
3 Ha på enheten hele dagen (Bruke søvnsporing).‍
Funksjoner på enheten
Du kan dra fingeren mot venstre eller høyre for å bla gjennom
funksjonene på enheten.‍ Ikoner representerer mange av
funksjonene som er tilgjengelige.‍ Et blinkende ikon betyr at
enheten søker etter en kompatibel sensor, for eksempel en
hastighetssensor for sykkel eller en pulsmåler.‍ Et lysende ikon
betyr at sensoren er parkoblet.‍
MERK: Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige.‍ Du kan
aktivere disse funksjonene ved å tilpasse skjermbildene enheten
viser (Enhetsinnstillinger).‍
Tidspunkt og dato
Nåværende klokkeslett og dato basert på
posisjonen din.‍ Enheten oppdaterer klokkeslettet
og datoen når du synkroniserer enheten med en
mobilenhet, eller du kan angi klokkeslettet manuelt.‍
Totalt antall skritt gjeldende dag.‍
GOAL
Antall skritt du har igjen til du når målet ditt for
gjeldende dag.‍ Enheten lærer og foreslår nye mål
for deg på begynnelsen av hver dag.‍
Bevegelseslinje
Tiden du har vært inaktiv.‍
Antall kalorier du har forbrent samme dag,
inkludert både aktive kalorier og hvilekalorier.‍
KM eller MI
Hvor langt du har gått i kilometer eller miles
gjeldende dag.‍
KPH eller MPH Sykkelhastighet fra en parkoblet hastighetssensor
for sykkel.‍
ZONE
VIRB
Puls og pulssone fra en parkoblet pulsmåler.‍
Fjernkontroller for et parkoblet VIRB™
actionkamera.‍
Søvnsporing
Under søvnmodus overvåker enheten hvilen din.‍ Søvnstatistikk
inkluderer totalt antall timer søvn, perioder med bevegelse og
perioder med fredfull søvn.‍
Bruke søvnsporing
Du må ha på deg enheten for å kunne bruke søvnsporing.‍
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.‍
2 Velg > OK.‍
3 Når du våkner, må du trykke to ganger på berøringsskjermen
for å aktivere enheten og deretter holde fingeren på
berøringsskjermen for å avslutte søvnmodus.‍
MERK: Hvis du glemmer å sette enheten i søvnmodus, kan
du angi tidspunktene da du sovnet og våknet, manuelt på
Garmin Connect kontoen for å få søvnstatistikken din.‍
Musikkontroller for en parkoblet mobilenhet.‍
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Antall nye varsler du har mottatt fra en parkoblet
mobilenhet.‍
vívosmart enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for
en kompatibel mobilenhet med mobilappen Garmin Connect.‍
Varsler: Vibrerer og viser varsler om innkommende
tekstmeldinger, e-postmeldinger, anrop, kalenderpåminnelser
med mer.‍
Finn telefonen min: Hjelper deg med å finne en mistet
mobilenhet som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth
teknologi.‍
Varsel om forlatt telefon: Vibrerer og varsler deg når den
parkoblede mobilenheten ikke lenger befinner seg innenfor
rekkevidden til den trådløse Bluetooth teknologien.‍
Musikkontroller: Kontroller for musikkspilleren på den
parkoblede mobilenheten.‍
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect kontoen: Gjør at
du kan sende aktivitetsdata til den parkoblede mobilenheten.‍
Du kan vise dataene i mobilappen Garmin Connect.‍
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå.‍ Når du begynner å gå eller løpe, teller
enheten ned antall skritt du har igjen før du når målet.‍ Når du
har nådd skrittmålet, viser enheten GOAL! og begynner å telle
antall skritt over det daglige målet.‍
Når du konfigurerer enheten for første gang, må du velge et
aktivitetsnivå.‍ Dette nivået bestemmer det første skrittmålet.‍
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.‍
Bevegelseslinjen
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer.‍ Bevegelseslinjen minner deg på å fortsette
å bevege deg.‍ Etter en time med inaktivitet vibrerer enheten,
Beveg deg! vises, og det første segmentet À fylles ut.‍ Flere
segmenter Á fylles ut etter hvert 15.‍ minutt med inaktivitet.‍
Inaktivitetstiden  fortsetter å øke til bevegelseslinjen nullstilles.‍
Du kan nullstille bevegelseslinjen ved å gå en kort avstand.‍
2
Du kan starte en tidsstyrt aktivitet, for eksempel å gå eller løpe,
som kan lagres og sendes til Garmin Connect kontoen din.‍
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.‍
2 Velg .‍
3 Vent eventuelt mens enheten parkobles med en kompatibel
pulsmåler eller hastighetssensor for sykkel (Pare sensorer
med ANT‍+).‍
4 Velg for å starte tidtakeren.‍
MERK: Enheten registrerer ikke treningsaktiviteten før du
starter tidtakeren.‍
5 Start aktiviteten.‍
6 Når du har fullført aktiviteten, velger du for å stoppe
tidtakeren.‍
7 Velg et alternativ:
• Velg
for å starte tidtakeren på nytt.‍
• Velg for å lagre aktiviteten.‍
• Velg > OK for å slette aktiviteten.‍
Parkoble mobilenheten med vívosmart enheten
Du kan parkoble vívosmart enheten med en annen mobilenhet
etter at du har fullført det første oppsettet (Konfigurasjon med
mobilenhet).‍
MERK: Du kan bare parkoble vívosmart enheten med én
mobilenheten om gangen.‍
1 Gå til www.GarminConnect.com/‍vivosmart i nettleseren på
mobilenheten, og last ned mobilappen Garmin Connect.‍
2 Hold mobilenheten innenfor 3 m (10 fot) fra vívosmart
enheten.‍
3 Hold fingeren på berøringsskjermen på vívosmart enheten for
å vise menyen.‍
4 Velg > Parkoble > OK.‍
5 Åpne mobilappen Garmin Connect, og følg instruksjonene på
skjermen.‍
Du får instruksjonene under det første oppsettet, eller du kan
finne dem i hjelpen til mobilappen Garmin Connect.‍
Vise varsler
Du må parkoble vívosmart enheten med en kompatibel
mobilenhet før du kan vise varsler.‍
1 Velg .‍
2 Dra fingeren mot venstre eller høyre for å bla gjennom
varslene.‍
3 Velg et varsel.‍
4 Velg eventuelt for å bla gjennom innholdet i varselet.‍
5 Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.‍
MERK: Varselet blir værende på vívosmart enheten til du
viser det på mobilenheten.‍
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible mobilenheten til å administrere
varsler som vises på vívosmart enheten.‍
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en iOS enhet, kan du bruke innstillingene
for varslingssenteret på mobilenheten til å velge
elementene som skal vises på enheten.‍
• Hvis du bruker en Android™ enhet, kan du bruke
appinnstillingene i mobilappen Garmin Connect til å velge
elementene som skal vises på enheten.‍
®
Finne en mistet mobilenhet
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.‍
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.‍
2 Velg .‍
vívosmart enheten begynner å søke etter den parkoblede
mobilenheten.‍ Det vises striper på skjermen på vívosmart
enheten som tilsvarer Bluetooth signalstyrke, og
mobilenheten avgir hørbare varsellyder.‍
3 Velg for å avslutte søket.‍
Sende data til mobilenheten
Før du kan sende data til mobilenheten, må du parkoble
vívosmart enheten med en kompatibel mobilenhet
(Konfigurasjon med mobilenhet).‍
Enheten synkroniseres regelmessig med mobilappen Garmin
Connect.‍ Du kan også sende data til mobilenheten når som
helst.‍
1 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av mobilenheten.‍
2 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.‍
3 Velg .‍
4 Vis dataene dine i mobilappen Garmin Connect.‍
Sende data til datamaskinen
Før du kan sende data til datamaskinen, må du laste ned
konfigurasjonsprogramvaren for Garmin Express (Konfigurasjon
med datamaskin).‍
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.‍
på berøringsskjermen til du ser
.‍
2 Hold fingeren på
Enheten aktiverer masselagringsmodus.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
4 Vis dataene på Garmin Connect kontoen din.‍
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din.‍ Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre.‍ Loggfør
hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
sykkelturer, svømming, villmarksturer, triatlon med mer.‍ Du kan
opprette en gratis konto på www.garminconnect.com/‍start.‍
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.‍
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect kontoen din hvor du kan beholde den så lenge du
ønsker.‍
Analyser data: Du kan viser mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, puls, forbrente kalorier og
egendefinerbare rapporter.‍
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.‍
Slå av Bluetooth trådløs teknologi
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.‍
2 Velg > Slå av for å slå av trådløs Bluetooth teknologi på
vívosmart enheten.‍
TIPS: Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil
vite hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på
mobilenheten.‍
Logg
Enheten holder styr på daglige skritt, antall forbrente kalorier,
søvnstatistikk og informasjon fra ANT‍+ sensor (tilleggsutstyr).‍
Du kan sende loggen til Garmin Connect kontoen din.‍
Datalagringen avhenger av hvordan du bruker enheten.‍
®
Datalagring
Modus
Opptil 1 måned Bare aktivitetssporing.‍
Opptil 3 uker
Aktivitetssporing pluss omfattende bruk ved
treningsaktivitet.‍ (For eksempel med en parkoblet
pulsmåler i 1 time om dagen.‍)
Når det ikke er mer lagringsplass, sletter enheten de eldste
filene for å få plass til ny data.‍
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.‍
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.‍
Sensorer med ANT‍+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT‍+.‍ Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
3
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.‍
MERK: Enheten kan forårsake gnagsår når den brukes over
lengre tid.‍ For å lindre dette problemet kan du påføre et
smøremiddel eller en gel mot gnisning midt på modulen, der den
kommer i kontakt med huden.‍
MERKNAD
Ikke påfør smøremiddel eller gel mot gnisning på elektrodene.‍
Ikke bruk gel eller smøremiddel som inneholder solkrem.‍
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.‍
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.‍
1 Skyv én av tappene À på stroppen gjennom sporet Á i
pulsmålermodulen.‍
2 Trykk tappen ned.‍
3 Fukt elektrodene  på baksiden av modulen for å opprette
god kontakt mellom brystet og pulsmålermodulen.‍
Når sensoren er parkoblet med enheten, vises ikonet
kontinuerlig og sensordataene vises.‍
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen.‍ En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt.‍ De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er.‍ Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.‍
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.‍
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.‍
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.‍
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.‍
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger) for å finne frem til den beste pulssonen
for treningsmålene dine.‍
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett.‍ Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls.‍ Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.‍
VIRB fjernkontroll
4 Spenn stroppen rundt brystet, og fest den til den andre siden
av pulsmålermodulen.‍
Garmin logoen skal vises med riktig side opp.‍
5 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.‍
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.‍
®
Pare sensorer med ANT‍+
Før du kan parkoble ANT‍+ sensorene, må du aktivere
sensorskjermbildene på vívosmart enheten.‍ Hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du tilpasser enhetsskjermbildene, kan
du se Enhetsinnstillinger.‍
MERK: Hvis enheten ble levert med en pulsmåler, er
skjermbildet for pulsmåling allerede aktivert, og pulsmåleren er
parkoblet.‍
1 Ta på deg pulsmåleren, eller installer sensoren.‍
2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).‍
MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT‍+ sensorer når du
skal parkoble enhetene.‍
3 Dra fingeren mot venstre eller høyre for å vise
sensorskjermbildet.‍
4 Vent mens enheten kobler til ANT‍+ sensoren.‍
5 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å fullføre
parkoblingen.‍
4
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
på avstand.‍ Du kan kjøpe et VIRB actionkamera på
www.garmin.com/‍VIRB.‍
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen VIRB, må du aktivere
fjernkontrollfunksjonene på VIRB kameraet.‍ Du finner mer i
informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien.‍ Du må også
aktivere VIRB skjermbildet på vívosmart enheten
(Enhetsinnstillinger).‍
1 Slå på VIRB kameraet.‍
2 Dra fingeren mot venstre eller høyre på vívosmart enheten
for å vise VIRB skjermbildet.‍
3 Vent mens enheten parkobles med VIRB kameraet (Pare
sensorer med ANT‍+).‍
4 Velg et alternativ:
• Velg
for å ta opp video.‍
Videotelleren vises på vívosmart enheten.‍
• Velg
for å stoppe videoopptak.‍
• Velg
for å ta et bilde.‍
Tilpasse enheten
Enhetsinnstillinger
Du kan tilpasse enhetsinnstillingene og brukerinnstillingene dine
på Garmin Connect kontoen.‍
Gå til enhetswidgeten, og velg Enhetsinnstillinger.‍
Alarm: Stiller inn alarmklokkeslett og -frekvens for enheten.‍
Synlige skjermbilder: Lar deg tilpasse hvilke skjermbilder som
vises på enheten.‍
MERK: Du må aktivere skjermbildet for pulsmåleren,
sykkelhastigheten eller VIRB fjernkontrollen for å kunne
bruke enheten med ANT‍+ sensorer.‍ Du må aktivere
varselskjermbildet for å kunne vise varsler fra mobilenheten.‍
Sykkelhjulstørrelse: Hvis du bruker en sensor for
sykkelhastighet, kan du angi hjulomkretsen i millimeter.‍
Standardskjermbilde: Angir skjermbildet som vises når du
aktiverer enheten.‍
Automatisk på: Gjør at enheten kan slå på skjermen
automatisk når du vrir håndleddet mot kroppen.‍ Du kan
tilpasse enheten til alltid å bruke denne funksjonen eller bare
under en tidsstyrt aktivitet.‍
Automatisk lysstyrke: Gjør at enheten kan maksimere
lysstyrken på skjermen automatisk under en tidsstyrt aktivitet,
slik at den synes bedre utendørs.‍
MERK: Denne innstillingen reduserer batteriets levetid.‍
Stropporientering: Gjør at du kan tilpasse retningen på
spennen på stroppen.‍
MERK: Hvis du har spennen mot innsiden av håndleddet, får
du best visningsvinkel for skjermen.‍
Skjermorientering: Angir at enheten skal vise data i liggende
eller stående format.‍
MERK: Varsler vises alltid i liggende format.‍
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.‍
Språk: Angir språket som vises på enheten.‍
Enheter: Angir om enheten skal vise avstanden som er
tilbakelagt i kilometer eller miles.‍
Egendefinert skrittlengde: Lar enheten bruke den
egendefinerte skrittlengden din til å beregne den tilbakelagte
avstanden din mer nøyaktig.‍
Puls: Lar deg beregne makspuls og angi egendefinerte
pulssoner.‍
Driftstemperaturområde Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll ANT‍+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering
1 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.‍
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter.‍ Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/‍waterrating.‍
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.‍
Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.‍
Du må aldri putte batterier i munnen.‍ Hvis du svelger et batteri,
må du ta kontakt med lege.‍
Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale.‍
Spesiell håndtering kan være påkrevd.‍ Se www.dtsc.ca.gov
/‍hazardouswaste​/‍perchlorate.‍
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.‍
Bytte batteriet i pulsmåleren
1 Finn det runde batteridekselet på baksiden av pulsmåleren.‍
Varselinnstillinger
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og velg
.‍
På: Aktiverer vibrasjonsvarsler.‍
Personvern: Aktiverer vibrasjonsvarsler og viser varsler i
personvernmodus.‍
MERK: I personvernmodus vises ikke avsenderens navn og
varselets innhold i varselmeldingen.‍
Av: Deaktiverer vibrasjonsvarsler.‍
MERK: Varselinnstillinger påvirker ikke innstillingene for
alarmklokken på Garmin Connect kontoen din.‍
Justere lysstyrken på skjermen
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.‍
2 Velg .‍
3 Velg eller for å justere lysstyrken.‍
MERK: Lysstyrken på skjermen påvirker batteriets levetid.‍
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner for vívosmart
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Batterilevetid
Opptil 7 dager
Driftstemperaturområde Fra -10 til 60 ºC (fra 14 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz trådløs kommunikasjonsprotokoll
med ANT‍+
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vanntetthetsvurdering
5 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter.‍ Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/‍waterrating.‍
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Ca.‍ 3 år (1 time per dag)
2 Bruk en mynt til å vri dekselet mot klokken til det løsner og
kan fjernes (pilen peker mot ÅPEN).‍
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet.‍
4 Vent i 30 sekunder.‍
5 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.‍
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.‍
6 Bruk en mynt til å vri dekselet med klokken til det sitter på
plass (pilen peker mot LÅST).‍
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
pulsmåleren med enheten igjen.‍
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå kraftige slag og hard behandling.‍ Dette kan redusere
produktets levetid.‍
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.‍
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.‍
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.‍
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier.‍ Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.‍
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid.‍ Dette kan føre til
permanent skade.‍
5
Unngå enhetsskade fra sterke kjemikalier
Tillegg
MERKNAD
Ikke spray sterke kjemikalier på enheten, inkludert, men ikke
begrenset til, insektmidler som inneholder DEET.‍ Selv små
mengder sterke kjemikalier kan skade plastdelene og gjøre
skjermen mindre lesbar.‍
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet
anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt
tempo, rytmisk pust
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
Aerob trening på
begynnernivå, reduserer
stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo,
Grunnleggende
litt tyngre pust, mulig å kardiovaskulær trening,
holde en samtale i
bra nedtrappingstempo
gang
Ta vare på pulsmåleren
3
70–80 %
MERKNAD
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.‍
Moderat tempo,
vanskeligere å holde
en samtale i gang
Forbedret aerob
kapasitet, optimal
kardiovaskulær trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig
å puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel, økt
hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke
mulig over lengre tid,
vanskelig å puste
Anaerob og muskulær
utholdenhet, økt kraft
vaskemiddel.‍
2 Tørk av.‍
• Skyll stroppen etter hver bruk.‍
• Vask stroppen for hånd med jevne mellomrom.‍ Bruk en liten
mengde mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel.‍
MERK: Stroppen kan bli ødelagt hvis du bruker for mye
vaskemiddel.‍
• Ikke kjør stroppen i tørketrommel.‍
• Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den.‍
Hjulstørrelse og -omkrets
Størrelsen på hjulet er avmerket på begge sider av dekket.‍
Dette er ikke en fullstendig liste.‍ Du kan også bruke en av
kalkulatorene som finnes på Internett.‍
Hjulstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett
14 × 1,5 1020
Enheten oppdaterer klokkeslettet og datoen når du
synkroniserer enheten med en mobilenhet.‍ Når du endrer
tidssone, bør du synkronisere enheten for å få riktig klokkeslett.‍
Synkroniser enheten med en mobilenhet (Sende data til
mobilenheten).‍
Dato og klokkeslett oppdateres automatisk.‍
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
Angi klokkeslett manuelt
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.‍
2 Velg > Manuelt.‍
3 Velg eller for å justere klokkeslettet og datoen.‍
4 Velg for å bekrefte hver innstilling.‍
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
Vise enhetsinformasjon
24 × 1-1/8
1795
Du kan vise programvareversjonen og gjenværende
batteristrøm.‍ Når batterinivået er lavt, vises på skjermbildet
for klokkeslett og dato på enheten.‍
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.‍
2 Velg .‍
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
Maksimere batterilevetiden
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
Feilsøking
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.‍
• Redusere lysstyrken på skjermen (Justere lysstyrken på
skjermen).‍
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Slå av Bluetooth trådløs teknologi).‍
• Deaktivere vibrasjonsvarsler (Varselinnstillinger).‍
Programvareoppdatering
Enheten laster automatisk ned tilgjengelige
programvareoppdateringer som en del av den vanlige bruken.‍
Når du synkroniserer enheten med Garmin Express, installeres
oppdateringen umiddelbart (Sende data til datamaskinen).‍ Når
du synkroniserer enheten med Garmin Connect Mobileprogrammet, installeres oppdateringen neste gang du lader
enheten (Sende data til mobilenheten).‍
6
Hjulstørrelse
L (mm)
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C rørformet
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.‍
LES DENNE AVTALEN NØYE.‍
Garmin Ltd.‍ og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet.‍ Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.‍
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett.‍ Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene.‍ Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren.‍ Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.‍
Begrenset garanti
Dette Garmin produktet garanteres å være feilfritt med hensyn til
materiell og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen.‍ I denne perioden
vil Garmin, etter eget valg, reparere eller skifte ut enhver
komponent som ikke fungerer ved normal bruk.‍ Slike
reparasjoner eller utskiftinger utføres kostnadsfritt for kunden,
både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden selv
dekker eventuelle transportkostnader.‍ Denne garantien gjelder
ikke: (i) kosmetiske skader, for eksempel riper, hakk og bulker;
(ii) forbruksdeler, for eksempel batterier, med mindre produktet
har blitt skadet på grunn av en defekt i materialet eller
utførelsen; (iii) skade som skyldes uhell, misbruk, feil bruk, vann,
flom, brann eller andre naturhendelser eller eksterne årsaker;
(iv) skade som skyldes service som er utført av personer som
ikke er autoriserte serviceleverandører for Garmin; eller (v)
skade på et produkt som har blitt endret uten skriftlig tillatelse fra
Garmin, eller (vi) skade på et produkt som er koblet til strøm- og/
eller datakabler fra andre leverandører enn Garmin.‍ I tillegg
forbeholder Garmin seg retten til å nekte garantikrav mot
produkter eller tjenester som er innhentet og/eller som brukes i
strid med lovene i et hvilket som helst land.‍
Våre navigasjonsprodukter er kun beregnet på bruk som
reisehjelp og skal ikke brukes til eventuelle formål som krever
nøyaktig måling av retning, avstand, posisjon eller topografi.‍
Garmin gir ingen garantier for nøyaktigheten eller
fullstendigheten til kartdataene.‍
Reparasjoner har en garanti på 90 dager.‍ Hvis enheten som
sendes inn, fortsatt er dekket av den opprinnelige garantien,
gjelder den nye garantien i 90 dager eller til den opprinnelige
garantien på ett år utløper, avhengig av hvilken av dem som
varer lengst.‍
GARANTIENE OG RETTSMIDLENE SOM ER NEDFELT HER,
ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE
GARANTIER, UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER
LOVPÅLAGTE, INKLUDERT ETHVERT
ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT
AV GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGTE ELLER ANDRE.‍ DENNE
GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE
RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA DELSTAT TIL
DELSTAT.‍
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL Garmin HOLDES
ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE,
SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER
FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK, FEILAKTIG BRUK
ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET
ELLER PRODUKTFEIL.‍ NOEN DELSTATER TILLATER IKKE
ANSVARSFRASKRIVELSE VED TILFELDIGE SKADER OG
FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR MULIG AT
BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.‍
Garmin forbeholder seg retten til, etter egen vurdering, å
reparere eller erstatte (med et nytt eller nylig reparert produkt)
enheten eller programvaren, eller tilby full refusjon av
kjøpesummen.‍ DETTE RETTSMIDDELET VIL VÆRE DITT
ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL VED
EVENTUELLE GARANTIBRUDD.‍
Hvis du ønsker garantiservice, kan du kontakte din nærmeste
Garmin autoriserte forhandler eller ringe Garmin produktsupport
for å få instruksjoner om frakt og et RMA-sporingsnummer.‍ Pakk
enheten godt inn, og legg ved en kopi av kvitteringen, som
kreves som kjøpsbevis for å kunne motta garantiservice.‍ Skriv
sporingsnummeret tydelig på utsiden av pakken.‍ Send enheten
med betalt porto til et hvilket som helst Garmin verksted som
tilbyr garantiservice.‍
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt gjennom
Internett-auksjoner, kvalifiserer ikke til rabatter eller andre
spesialtilbud knyttet til garantidekning fra Garmin.‍ Bekreftelser
fra auksjoner på Internett godtas ikke som dokumentasjon i
garantisaker.‍ Det kreves en original eller kopi av kvitteringen fra
det opprinnelige utsalgsstedet for at en reparasjon skal dekkes
av garantien.‍ Garmin vil ikke erstatte manglende komponenter
fra en pakke som er kjøpt gjennom en Internett-auksjon.‍
Internasjonale kjøp: En separat garanti kan gis av
internasjonale distributører for enheter som er kjøpt utenfor
USA, avhengig av landet.‍ Hvis det er aktuelt, gis denne
garantien av den lokale distributøren, og denne distributøren
utfører lokal service på enheten.‍ Distributørgarantier er bare
gyldige i området for tiltenkt distribusjon.‍ Enheter som er kjøpt i
USA eller Canada, må returneres til Garmin servicesenteret i
Storbritannia, USA, Canada eller Taiwan for service.‍
7
Garmin , Garmin logoen, ANT+ og vívosmart er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og VIRB™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google, Inc. Bluetooth navnet og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. iOS er et registrert varemerke for
Cisco Systems, Inc. og brukes på lisens av Apple Inc. Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og ande land. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på www.thisisant.com/directory.
®
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising