Garmin | Approach® S10 | User manual | Garmin Approach® S10 Brugervejledning

Garmin Approach® S10 Brugervejledning
APPROACH S10
®
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin-logoet og Approach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Aktivering af enheden ................................................................. 1
Statusikoner ................................................................................ 1
Golfspil............................................................................ 1
Visning af hul .............................................................................. 1
Afstandsmåling af et slag ............................................................ 1
Se baneinformation .....................................................................1
Scoring ........................................................................................1
Ændring af huller ........................................................................ 2
Ændre bane ................................................................................ 2
Afslutning af en runde ................................................................. 2
Overførsel af scorekort ved hjælp af Garmin
Express™ ........................................................................ 2
Garmin Golf™ app.......................................................... 2
Tilpasning af din enhed................................................. 2
Systemindstillinger ...................................................................... 2
Fejlfinding....................................................................... 2
Min enhed viser det forkerte sprog ............................................. 2
Min enhed viser ikke korrekt klokkeslæt eller dato ..................... 2
Appendiks ....................................................................... 2
Opladning af enheden ................................................................ 2
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 3
Rengøring af enheden ................................................................ 3
Specifikationer ............................................................................ 3
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .........................................................................................3
Indeks.............................................................................. 4
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Taster
Aktuelt hulnummer.
Afstand til midten af greenen.
Afstand til bagkanten af greenen.
Afstand til forkanten af greenen.
Omtrentlig visning af greenen. Midten af greenen er angivet med +.
Par for hullet.
Afstandsmåling af et slag
1 Hold OK nede, mens du spiller golf.
UP
Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Vælg for at skifte mellem menuer og indstillinger. Vælg
under spil for at rulle gennem forskellige hazarder, layups
og doglegs.
DOWN Vælg for at rulle gennem menuer og indstillinger. Vælg at
se tidspunkter for solopgang og solnedgang, når du ser på
uret. Vælg under spil for at rulle gennem forskellige
hazarder, layups og doglegs.
OK
Vælg for at vælge menuindstillinger og bekræfte meddelelser. Vælg for at få adgang til spilfunktioner i runden.
BACK Vælg for at gå tilbage til den forrige menu.
Skærmen Måler slag vises.
2 Gå hen til bolden.
TIP: Du kan vælge DOWN for at nulstille målingen.
Se baneinformation
Du kan se afstande til baneelementer, såsom hazarder, layups
og doglegs, for par 4- og 5-huller.
1 Vælg UP eller DOWN mens du spiller golf.
2 Vælg en funktion.
Aktivering af enheden
Første gang, du tænder for enheden, bliver du bedt om at
konfigurere systemindstillinger.
1 Hold nede.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Statusikoner
Batteristatus
Batteri oplades
Solopgang
Solnedgang
Golfspil
Før du kan spille golf, skal du vente, indtil enheden modtager
satellitsignaler, hvilket kan tage 30 til 60 sekunder.
1 Vælg OK.
2 Vælg Start runde.
Enheden finder satellitter, beregner din position og vælger en
bane, hvis der kun er én bane i nærheden.
3 Hvis banelisten vises, skal du vælge en bane fra listen.
4 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen
og starte en runde.
Visning af hul
Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og
skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.
BEMÆRK: Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner
enheden afstanden til forkanten, midten og bagkanten af
greenen og ikke den faktiske flagplacering.
Sådan kommer du i gang
• Afstandene til elementet vises på skærmen:
◦ For store hazarder vises afstandene til forenden
og
bagenden
af hazarden. For små hazarder vises kun
afstanden til forenden af hazarden.
◦ For layups og doglegs vises afstanden til elementet.
• Elementtypen
vises øverst på siden.
• Greenen vises som en halvcirkel
øverst på
skærmbilledet. Linjen under greenen angiver midten af
fairwayen.
• Elementer for aktuelt hul
vises under greenen i den
omtrentlige position i forhold til fairwayen.
3 Vælg UP eller DOWN for at få vist andre elementer for det
aktuelle hul.
Scoring
Når scoring er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste din score,
mens du er på greenen. Du kan til enhver tid justere scoren
manuelt, mens du spiller.
1 Vælg OK, mens du spiller golf.
2 Vælg en mulighed:
• Hvis scoring ikke er aktiveret, skal du vælge Start
scoring.
1
• Hvis scoring er aktiveret, skal du vælge Scorekort.
3 Hvis nødvendigt, kan du vælge UP eller DOWN for at vælge
et hul, og vælge OK.
4 Vælg UP eller DOWN for at angive scoren, og vælg OK.
Ændring af huller
Du kan ændre hullet manuelt fra skærmbilledet til visning af
hullet.
1 Vælg OK.
2 Vælg Skift hul.
3 Vælg et hul.
Softwareopd.: Opdaterer enhedens software, når
opdateringerne er tilgængelige.
BEMÆRK: Du skal oprette forbindelse til Garmin Express for
at modtage softwareopdateringer.
Gendan standardindstillinger: Sletter brugerdata og
gendanner enheden til fabriksindstillinger.
Indstilling af farvetema
1 Vælg Indstillinger > Farvetema i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Mørk for at få vist en mørk baggrund med lys tekst.
• Vælg Lys for at få vist en lys baggrund med mørk tekst.
Tidsindstillinger
Ændre bane
Du kan ændre banen manuelt fra skærmbilledet til visning af
hullet.
1 Vælg OK.
2 Vælg Skift bane.
3 Vælg en rute.
I hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Indstil tid: Indstiller tiden manuelt eller automatisk ud fra GPSpositionen.
Fejlfinding
Afslutning af en runde
1 Vælg OK.
2 Vælg Afslut runde.
Overførsel af scorekort ved hjælp af
Garmin Express™
Du kan overføre scorekortet til Garmin Connect™ ved hjælp af
Garmin Express programmet.
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Garmin Golf™ app
Med Garmin Golf appen kan golfspillere konkurrere med
hinanden på forskellige baner. Mere end 41.000 baner har en
ugentlig rangliste, som alle kan tilmelde sig. Du kan oprette en
turneringsbegivenhed og invitere spillere til at konkurrere. Du
kan bruge Garmin Express uploade scorecards fra din
kompatible Garmin enhed for at se detaljerede statistikker og
slaganalyser.
Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin
Connect konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra appbutikken på din smartphone.
®
Tilpasning af din enhed
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger i hovedmenuen.
Farvetema: Angiver farvetemaet for skærmen (Indstilling af
farvetema, side 2).
Scorer: Aktiverer og deaktiverer scorer. Vælg Spørg altid for at
blive spurgt, om du vil aktivere eller deaktivere scorer, når du
begynder at spille golf.
Tid: Indstiller format for dato og klokkeslæt.
Sprog: Indstiller enhedens sprog.
BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for
brugerindtastede data eller kortdata.
Enheder: Indstiller måleenheden for distance.
Køn: Angiver brugerens køn.
2
Min enhed viser det forkerte sprog
1
2
3
4
Fra urskærmbilledet skal du vælge OK.
Vælg DOWN én gang, og vælg OK.
Vælg DOWN tre gange, og vælg OK.
Vælg dit sprog.
Min enhed viser ikke korrekt klokkeslæt eller
dato
Enheden opdaterer klokkeslættet og datoen, når enheden opnår
GPS-signaler. Du skal starte en golfrunde for at modtage den
korrekte tid, når du skifter tidszoner og for at opdatere til
sommertid.
BEMÆRK: Tiden opdateres ikke automatisk, hvis den er
indstillet manuelt (Tidsindstillinger, side 2).
1 Vælg OK.
2 Vælg Start runde.
3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Klokkeslæt og dato opdateres automatisk.
Appendiks
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i opladerporten på din
enhed.
Overførsel af scorekort ved hjælp af Garmin Express™
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Vælg OK.
2 Vælg Om.
2 Sæt det store stik på USB-kablet i en USB-opladerport.
3 Oplad enheden helt.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Fjern ikke remmene.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/fitandcare.
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt litiumion
Batterilevetid
Kun ur: op til 14 uger.
Brug til golf: op til 15 timer.
BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid for et fuldt
opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger
GPS strømsparetilstanden. Udsættes enheden for
ekstremt kolde temperaturer reduceres batteriets
levetid.
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Temperaturområde Fra 0º til 40ºC (fra 32º til 113ºF)
ved opladning
Vandtæthedsklasse 5 ATM1
1
Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Appendiks
3
Indeks
A
afstandsmåling af slag 1
applikationer 2
B
bane
afspille 1
vælge 1
batteri 3
oplade 2
brugerprofil 1
D
data
opbevare 2
overføre 2
F
fejlfinding 2
G
golfrunde, afslutning 2
green oversigt, flagplacering 1
H
hazarder 1
historik, sende til computer 2
huller 1
ændre 2
I
ikoner 1
indstillinger 1
K
klokkeslæt 2
L
licens 3
O
opbevare data 2
oplade 2
R
rengøre enhed 3
ruter, vælge 2
S
scorecard 1
scorekort 2
skærm, indstillinger 2
smartphone 2
specifikationer 3
systemindstillinger 2
T
taster 1, 3
tid, indstillinger 2
tilpasning af enheden 2
V
vandtæthedsklasse 3
4
Indeks
support.garmin.com
August 2019
190-02425-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising