Garmin | Approach® S20 | Operating instructions | Garmin Approach® S20 Návod k obsluze

Garmin Approach® S20 Návod k obsluze
Approach S20
®
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin Approach jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin
Express™ a Garmin Golf™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
náleží příslušným vlastníkům.
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Ikony stavu ..................................................................................1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Hraní golfu.......................................................................1
Zobrazení jamky ......................................................................... 1
Přesun jamky .............................................................................. 1
Zobrazení změřených odpalů ..................................................... 2
Zobrazení překážek .................................................................... 2
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg .................................. 2
Použití počítače kilometrů ........................................................... 2
Sledování výsledků ..................................................................... 2
Aplikace Garmin Golf..................................................... 2
Automatická detekce úderu ........................................................ 2
Automatické aktualizace hřišť ..................................................... 3
Párování s vaším smartphonem................................... 3
Oznámení z telefonu ................................................................... 3
Zapnutí nebo vypnutí oznámení ................................................. 3
Zobrazení oznámení ................................................................... 3
Sledování aktivity........................................................... 3
Zapnutí nebo vypnutí sledování aktivity ..................................... 3
Zobrazení počtů kroků ................................................................ 3
Používání výzvy k pohybu .......................................................... 3
Skrytí cílového počtu kroků ......................................................... 3
TruSwing™......................................................................3
Zobrazení metrik TruSwing na vašem zařízení .......................... 3
Změna holí .................................................................................. 3
Změna preference ruky ............................................................... 3
Odpojení zařízení TruSwing ....................................................... 4
Přizpůsobení zařízení..................................................... 4
Nastavení budíku ........................................................................ 4
Nastavení systému ..................................................................... 4
Dodatek........................................................................... 4
Péče o zařízení ........................................................................... 4
Čištění zařízení ........................................................................... 4
Technické údaje ..........................................................................4
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě ................................................................. 5
Rejstřík............................................................................ 6
Obsah
i
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Tlačítka
2 Připojte kabel USB k nabíjecímu portu rozhraní USB.
3 Zařízení zcela nabijte.
4 Stisknutím tlačítka Á nabíječku vyjměte.
Hraní golfu
À
UP
Á
Â
Ã
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
Procházení menu, jamkami a nastavením.
DOWN Procházení menu, jamkami a nastavením.
OK
Výběr možností menu a potvrzování zpráv. Vyberte během
hry pro přístup k herním funkcím.
Podržením zapnete podsvícení.
BACK Stisknutím se vrátíte do předchozího menu.
Zapnutí zařízení
Při prvním zapnutí zařízení budete vyzváni k provedení
konfigurace nastavení systému.
1 Podržte tlačítko .
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Před zahájením golfové hry je nutné počkat, dokud zařízení
nezíská satelitní signály, což může trvat 30 až 60 sekund.
1 Vyberte možnost OK.
2 Vyberte možnost Zahajit kolo.
Zařízení vyhledává satelity a vypočítává polohu.
3 Vyberte trasu ze seznamu.
4 Podle zobrazených pokynů proces nastavení dokončete a
zahajte hru.
Zobrazení jamky
Zařízení zobrazuje jamku, kterou zrovna hrajete, a automaticky
se přesune, když přejdete k další jamce.
POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení vypočítává zařízení
celkovou vzdálenost k přední, prostřední a zadní části greenu.
Jestliže znáte polohu jamky, můžete ji nastavit přesněji (Přesun
jamky, strana 1).
Ikony stavu
Stav bezdrátového signálu Bluetooth
®
Stav baterie
Spálené kalorie
Uražená vzdálenost
Počet kroků
Východ slunce
Západ slunce
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Číslo současné jamky.
Vzdálenost k jamce.
Vzdálenost k zadní části greenu.
Vzdálenost k přední části greenu.
Přibližné zobrazení greenu. Poloha jamky je označena znakem +.
Par jamky.
Přesun jamky
Můžete se podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.
1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Presunout vlajku.
3 Pozici jamky můžete změnit pomocí tlačítek UP nebo DOWN.
4 Stiskněte tlačítko OK.
1 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně
zařízení a k zařízené bezpečně připojte nabíjecí klip À.
Začínáme
1
Zobrazení změřených odpalů
Použití počítače kilometrů
Aby zařízení mohlo automaticky detekovat a měřit údery, musíte
aktivovat ukládání skóre.
Vaše zařízení je vybaveno funkcí automatické detekce
a záznamu úderu. Při každém úderu na fairway zařízení
zaznamená vzdálenost úderu, abyste si ji mohli zobrazit později.
TIP: Automatická detekce úderu je nejspolehlivější, pokud máte
zařízení umístěné na zápěstí dominantní ruky a pokud je velmi
dobrý kontakt s míčkem. Putty nebudou rozpoznány.
1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Mereni uderu.
Zobrazí se vzdálenost posledního úderu.
POZNÁMKA: Vzdálenost se automaticky vynuluje při dalším
odpalu nebo při přesunu k další jamce.
3 Stisknutím tlačítka DOWN zobrazíte všechny zaznamenané
vzdálenosti úderů.
Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času a
uražené vzdálenosti.
Vyberte možnost:
• Jestliže momentálně nehrajete, v hlavním menu vyberte
možnost Pocitadlo kilometru.
• Jestliže momentálně hrajete, vyberte možnost OK >
Pocitadlo kilometru.
Zobrazení překážek
Seznam vzdáleností překážek můžete zobrazit u jamek
s parem 4 a 5. Překážky, které ovlivňují výběr úderu se
zobrazují zvlášť nebo ve skupině, abyste mohli snáze určit
vzdálenost k layupu nebo dráhu letu míčku.
1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Prekazky.
Vynulování počítače kilometrů
1 V hlavním menu vyberte možnost Pocitadlo kilometru.
2 Stiskněte tlačítko OK.
3 Vyberte možnost Vynulovat.
Vypnutí počítač kilometrů
1 V hlavním menu vyberte možnost Pocitadlo kilometru.
2 Stiskněte tlačítko OK.
3 Vyberte možnost Vypnout.
Sledování výsledků
Když je aktivováno skórování, budete vyzváni k zadání svého
skóre, když jste na greenu. Výsledek můžete kdykoli během hry
ručně upravit.
1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Skorkarta.
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN vyberte jamku a stiskněte
OK.
4 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte skóre a stiskněte
OK.
Zaznamenávání statistik
• Na displeji se zobrazí vzdálenost k bližšíÀ a vzdálenějšíÁ
straně nejbližší překážky.
• V horní části stránky je uveden typ překážky Â.
• Green je vyobrazen jako polokruh à v horní části stránky.
Čára pod greenem představuje střed fairway.
• Překážky Ä jsou zobrazeny pod greenem na přibližných
místech vzhledem k fairway.
3 Další překážky pro aktuální jamku zobrazíte pomocí tlačítek
UP nebo DOWN.
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg
Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u
jamek s parem 4 a 5.
1 Při hraní golfu vyberte možnost OK.
2 Vyberte možnost Layupy.
Před záznamem statistik je nutné aktivovat sledování statistik
(Nastavení systému, strana 4).
1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Skorkarta.
3 Nastavte počet odehraných úderů a stiskněte OK.
4 Nastavte počet odehraných puttů a stiskněte OK.
5 Vyberte možnost:
• Pokud váš úder z týčka trefil fairway, vyberte možnost
Uvnitr fairway.
• Pokud váš úder z týčka minul fairway, vyberte možnost
Minute vlevo nebo Minute vpravo.
Vaše statistiky se zaznamenají do vaší skórkarty. Skórkartu
můžete zobrazit v aplikaci Garmin Connect™ Mobile nebo
Garmin Golf™.
Aplikace Garmin Golf
Aplikace Garmin Golf umožňuje golfistům soupeřit na různých
hřištích. Více než 41 000 hřišť nabízí týdenní žebříčky, do
kterých se může zapojit kdokoli. Můžete si také sami vytvořit
turnaj a pozvat do něj další hráče. Můžete nahrát skórkarty
z kompatibilního zařízení Garmin a prohlédnout si podrobné
statistiky a analýzy úderů.
Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem
Garmin Connect. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout
z obchodu s aplikacemi ve smartphonu.
®
Automatická detekce úderu
Vzdálenosti layupů a doglegů À a vzdálenost pro dosažení
layupu Á se zobrazí na displeji.
2
Vaše zařízení Approach je vybaveno funkcí automatické
detekce a záznamu úderu. Při každém úderu na fairway zařízení
zaznamená vaši polohu, abyste si ji mohli později zobrazit
v aplikaci Garmin Connect Mobile nebo Garmin Golf.
Aplikace Garmin Golf
Automatická detekce úderu vyžaduje, abyste aktivovali
skórování (Nastavení systému, strana 4).
TIP: Automatická detekce úderu je nejspolehlivější, máte-li velmi
dobrý kontakt s míčkem. Putty nebudou rozpoznány.
Automatické aktualizace hřišť
Vaše zařízení Approach je vybaveno automatickou aktualizací
hřišť pomocí aplikace Garmin Connect Mobile. Když zařízení
připojíte k chytrému telefonu, nejčastěji používaná golfová hřiště
se automaticky aktualizují.
Párování s vaším smartphonem
Abyste zařízení Approach co nejlépe využili, měli byste je
spárovat s chytrým telefonem a dokončit nastavení pomocí
aplikace Garmin Connect Mobile.
POZNÁMKA: Na rozdíl od jiných zařízení Bluetooth, kde
párování probíhá prostřednictvím nastavení Bluetooth na
mobilním zařízení, musí být zařízení Approach spárováno přímo
prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile.
1 Do kompatibilního smartphonu si stáhněte a nainstalujte
nejnovější verzi aplikace Garmin Connect Mobile.
2 Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
3 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu aplikace
Garmin Connect Mobile:
• Jedná-li se o první zařízení, které s aplikací Garmin
Connect Mobile párujete, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
spárovali jiné zařízení, v menu
nebo
vyberte
možnost Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
4 Na zařízení Approach zvolte tlačítko OK.
5 Na zařízení Approach vyberte možnost Nastaveni >
Bluetooth > Parovat smartphone.
Oznámení z telefonu
Oznámení z telefonu vyžadují, aby byl v dosahu spárovaný
kompatibilní smartphone. Telefon po přijetí zpráv zašle
oznámení do vašeho zařízení.
Zapnutí nebo vypnutí oznámení
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastaveni > Bluetooth >
Oznameni.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete oznámení aktivovat, vyberte možnost
Zapnout.
• Pokud chcete oznámení deaktivovat, vyberte možnost
Vypnout.
Zobrazení oznámení
1 V hlavním menu vyberte možnost Oznameni.
2 Vyberte oznámení.
3 Obsah oznámení můžete posouvat pomocí tlačítek UP nebo
DOWN.
Sledování aktivity
Zapnutí nebo vypnutí sledování aktivity
Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den,
cílový počet kroků, uraženou vzdálenost a spálené kalorie (kCal)
pro každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal)
zahrnují váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při
aktivitách.
Párování s vaším smartphonem
Sledování aktivity můžete kdykoli zapnout nebo vypnout.
1 V hlavním menu vyberte možnost Sledovani aktivity.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete funkce sledování aktivity aktivovat, vyberte
možnost Zapnout.
• Pokud chcete funkce sledování aktivity deaktivovat,
vyberte možnost Vypnout.
Zobrazení počtů kroků
Aby bylo možné zobrazit počet kroků, musíte nejprve zapnout
sledování aktivit (Zapnutí nebo vypnutí sledování aktivity,
strana 3).
Na obrazovce hodinek pomocí tlačítek UP nebo DOWN
zobrazíte souhrnný počet kroků, cílový počet kroků, uraženou
vzdálenost a spálené kalorie (kCal).
Používání výzvy k pohybu
Chcete-li používat výzvy k pohybu, musíte nejprve zapnout
sledování aktivity a výzvu k pohybu (Zapnutí nebo vypnutí
sledování aktivity, strana 3).
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva Pohyb! a
lišta vybízející k pohybu. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také
pípne (Nastavení tónů zařízení, strana 4).
Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete
(alespoň pár minut).
Skrytí cílového počtu kroků
Cílový počet kroků můžete na obrazovce skrýt.
V hlavním menu vyberte možnost Sledovani aktivity > Cil >
Skryt.
TruSwing™
Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metriky švihu
zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení
TruSwing zakoupit, navštivte stránky www.garmin.com/golf.
Zobrazení metrik TruSwing na vašem
zařízení
Před použitím funkce TruSwing na zařízení Approach je nutné
zkontrolovat, zda je zařízení TruSwing pevně nasazené na holi.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení
TruSwing.
1 Zapněte zařízení TruSwing.
2 Na zařízení Approach vyberte v hlavním menu možnost
TruSwing.
3 Vyberte hůl.
4 Proveďte úder.
Po každém švihu se na zařízení Approach zobrazí měření
švihu.
5 Mezi zaznamenanými metrikami švihu se můžete pohybovat
pomocí tlačítek UP nebo DOWN.
Změna holí
1 V menu TruSwing v zařízení Approach stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Zmenit hul.
3 Vyberte hůl.
Změna preference ruky
Zařízení TruSwing používá preferenci ruky k výpočtu správných
dat analýzy švihu. Pomocí zařízení Approach můžete preferenci
ruky kdykoli změnit.
3
1 V menu TruSwing v zařízení Approach stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Golfovy svih.
3 Vyberte svou preferenci ruky.
Odpojení zařízení TruSwing
1 V menu TruSwing v zařízení Approach stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Ukoncit rezim TruSwing.
Nastavení tónů zařízení
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastaveni > Tony.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vypnout nebo zapnout tóny při stisknutí
tlačítek, vyberte možnost Tony klaves.
• Pokud chcete vypnout nebo zapnout tóny upozornění,
vyberte možnost Tony upozorneni.
Dodatek
Přizpůsobení zařízení
Nastavení budíku
Péče o zařízení
1 V hlavním menu vyberte možnost Budik.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete nastavit nový budík, vyberte možnost
Zapnout a postupujte podle zobrazených pokynů.
• Pokud chcete upravit existující budík, vyberte možnost
Upravit alarm a postupujte podle zobrazených pokynů.
• Chcete-li budík vypnout, vyberte možnost Vypnout.
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nastavení systému
V hlavním menu vyberte možnost Nastaveni.
Barevny vzhled: Nastaví barevný vzhled obrazovky (Nastavení
barevného vzhledu, strana 4).
Uzivatelsky profil: Nastaví pohlaví, rok narození, výšku a váhu
v uživatelském profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 4).
Bluetooth: Aktivuje technologii Bluetooth a zobrazí nastavení
oznámení.
Tony: Zapne nebo vypne zvukové tóny (Nastavení tónů
zařízení, strana 4).
Sledovani statistik: Aktivuje podrobné sledování statistik při
hraní golfu.
Sledovani holi: Umožní vám sledovat použité hole a nastavit
délku odpalu pro drivery.
Skorovani: Aktivuje zaznamenávání výsledků.
Cas: Nastavení času.
Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.
Jednotky: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.
Aktualizace softwaru: Aktualizuje software zařízení, když jsou
k dispozici aktualizace.
POZNÁMKA: Pokud chcete získat aktualizace softwaru,
musíte se připojit k aplikaci Garmin Connect Mobile.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
TIP: Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/fitandcare.
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Výdrž baterie
Pouze hodinky: až 8 týdnů
Hraní golfu: až 15 hodin
POZNÁMKA: Skutečná životnost plně nabité
baterie záleží na tom, jak moc využíváte systém
GPS, podsvícení displeje a úsporný režim.
Životnost baterie snižují také extrémně nízké
teploty.
Rozsah provozních
teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí
teploty
5 až 40 ºC (40 až 104 ºF)
Stupeň vodotěsnosti
5 ATM*
Bezdrátová
frekvence/protokol
Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 0,7 dBm
Nastavení barevného vzhledu
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastaveni > Barevny
vzhled.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete zobrazovat tmavé pozadí se světlým
textem, vyberte možnost Tmavy.
• Pokud chcete zobrazovat světlé pozadí s tmavým textem,
vyberte možnost Svetly.
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku
a hmotnost. Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesná
nastavení sledování aktivity.
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastaveni > Uzivatelsky
profil.
2 Vyberte možnost pro úpravu nastavení profilu.
4
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Přizpůsobení zařízení
Zobrazení elektronického štítku
s informacemi o předpisech a údaji o kompa­
tibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace
a údaje o produktu.
1 Stisknutím tlačítka OK zobrazíte hlavní menu.
2 Vyberte možnost Informace.
Dodatek
5
Rejstřík
A
analýza švihu 3, 4
aplikace 2
smartphone 3
B
baterie 4
nabíjení 1
budík 4
C
Connect IQ 3
Č
čištění zařízení 4
D
data
přenos 2
ukládání 2
dogleg 2
G
Garmin Connect 2, 3
H
historie, odeslání do počítače 2
I
ikony 1
K
klávesy 4
kurz
přehrávání 1
výběr 1
L
layup 2
M
měření 3
měření úderu 2
N
nabíjení 1
nastavení 1
nastavení systému 4
O
obrazovka, nastavení 4
oznámení 3
P
párování, smartphone 3
počítač kilometrů 2
překážky 2
přizpůsobení zařízení 4
S
skórkarta 2
sledování aktivity 3
Služba Garmin Connect 3
smartphone 2
párování 3
statistiky 2
stupeň vodotěsnosti 4
T
technické údaje 4
Technologie Bluetooth 1, 3
tlačítka 1
tóny 4
U
ukládání dat 2
uživatelský profil 1, 4
Z
zobrazení greenu, poloha jamky 1
6
Rejstřík
support.garmin.com
Říjen 2018
190-01989-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising