Garmin | Approach® S20 | User manual | Garmin Approach® S20 Brukerveiledning

Garmin Approach® S20 Brukerveiledning
Approach S20
®
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og Approach er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™
er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Taster .......................................................................................... 1
Slå på enheten ............................................................................1
Statusikoner ................................................................................ 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Spille golf........................................................................ 1
Visning av hull .............................................................................1
Flytte flagget ............................................................................... 1
Vise målte slag ........................................................................... 1
Vise hindre .................................................................................. 2
Vise avstander for layup og dogleg ............................................ 2
Bruke kilometertelleren ............................................................... 2
Føre poengregnskap .................................................................. 2
Garmin Golf appen......................................................... 2
Automatisk slagsporing ............................................................... 2
Automatiske oppdateringer av baner .......................................... 2
Parkoble smarttelefonen ............................................... 3
Telefonvarsler ............................................................................. 3
Aktivere eller deaktivere varsler .................................................. 3
Vise varsler ................................................................................. 3
Aktivitetssporing............................................................ 3
Aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling .................................... 3
Vise totalverdier for skritt ............................................................ 3
Bruke bevegelsesvarsler ............................................................ 3
Skjule skrittmål ............................................................................ 3
TruSwing™ ......................................................................3
Vise TruSwing målinger på enheten ........................................... 3
Bytte kølle ................................................................................... 3
Bytte foretrukket hånd ................................................................. 3
Koble fra TruSwing enheten ....................................................... 3
Tilpasse enheten............................................................ 3
Stille inn en alarm ....................................................................... 3
Systeminnstillinger ...................................................................... 4
Tillegg .............................................................................. 4
Ta vare på enheten .....................................................................4
Rengjøre enheten ....................................................................... 4
Spesifikasjoner ........................................................................... 4
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske
etiketten ...................................................................................... 4
Indeks .............................................................................. 5
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Taster
2 Koble USB-kabelen til en USB-ladeport.
3 Lad enheten helt opp.
4 Trykk på Á for å fjerne laderen.
Spille golf
À
UP
Á
Â
Ã
Hold nede for å slå enheten av og på.
Velg for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.
DOWN Velg for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.
OK
Velg for å velge menyalternativer og bekrefte meldinger.
Velg for å få tilgang til spillfunksjoner mens du spiller.
Hold nede for å slå på bakgrunnslyset.
BACK Velg for å gå tilbake til forrige meny.
Slå på enheten
Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å
konfigurere systeminnstillinger.
1 Hold nede .
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Du må vente til enheten innhenter satellittsignaler før du kan
spille golf. Dette kan ta fra 30 til 60 sekunder.
1 Velg OK.
2 Velg Start runde.
Enheten finner satellitter og beregner posisjonen din.
3 Velg en bane fra listen.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
konfigurasjonen og starte en runde.
Visning av hull
Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler
automatisk når du går til et nytt hull.
MERK: Enheten beregner avstanden til fremre del, midten og
bakre del av greenen. Hvis du kjenner til flaggposisjonen, kan
du angi den mer nøyaktig (Flytte flagget, side 1).
Statusikoner
Bluetooth status for trådløst signal
®
Batteristatus
Kaloriforbruk
Tilbakelagt distanse
Antall skritt
Soloppgang
Solnedgang
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og koble ladeklemmen À til enheten.
Komme i gang
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Gjeldende hullnummer.
Avstand til flaggposisjonen.
Avstand til bakre del av greenen.
Avstand til fremre del av greenen.
Omtrentlig visning av greenen. Flaggposisjonen vises med +.
Par for hullet.
Flytte flagget
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen.
Velg OK mens du spiller golf.
Velg Flytt flagg.
Velg UP eller DOWN for å flytte flaggposisjonen.
Velg OK.
1
2
3
4
Vise målte slag
Før enheten kan registrere og måle slag automatisk, må du
aktivere poengregning.
1
Enheten leveres med automatisk slagsporing og -registrering.
Hver gang du gjør et slag langs fairwayen, registrerer enheten
slaglengden, slik at du kan se den senere.
TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har enheten
på hånden du bruker mest og har god kontakt med ballen.
Putter spores ikke.
1 Velg OK mens du spiller golf.
2 Velg Mål slag.
Den siste slaglengden vises.
MERK: Lengden tilbakestilles automatisk når du slår til ballen
igjen, putter på greenen eller beveger deg til neste hull.
3 Velg DOWN for å vise alle registrerte slaglengder.
Vise hindre
Du kan vise avstander til hindre langs fairwayen for par 4- og
par 5-hull. Hindere som har innvirkning på hvordan du velger å
slå, vises enkeltvis eller i grupper. Dette hjelper deg med å
fastslå avstanden for det neste slaget ditt, enten du velger et
layup-slag eller å forsøke å slå over hindrene.
1 Velg OK mens du spiller golf.
2 Velg Hinder.
• Hvis du ikke spiller et spill for øyeblikket, velger du Kmteller fra hovedmenyen.
• Hvis du spiller et spill for øyeblikket, velger du OK > Kmteller.
Nullstille kilometertelleren
1 Velg Km-teller fra hovedmenyen.
2 Velg OK.
3 Velg Nullstill.
Slå av kilometertelleren
1 Velg Km-teller fra hovedmenyen.
2 Velg OK.
3 Velg Slå av.
Føre poengregnskap
Når poengregning er aktivert, blir du bedt om å angi antall slag
når du er på greenen. Du kan justere slagantallet manuelt når
som helst i løpet av en runde.
1 Velg OK mens du spiller golf.
2 Velg Scorekort.
3 Velg UP eller DOWN for å velge et hull, og velg OK.
4 Velg UP eller DOWN for å angi antall slag, og velg OK.
Registrere statistikk
• Avstanden til fremre À og bakre Á del av nærmeste
hinder vises på skjermen.
• Du finner hindertypen  øverst på siden.
• Greenen vises som en halvsirkel à øverst på skjermen.
Linjen under greenen representerer fairwayens midtpunkt.
• Hindre Ä vises under greenen på omtrentlige steder i
forhold til fairwayen.
Velg
UP eller DOWN for å se andre hindre på det gjeldende
3
hullet.
Vise avstander for layup og dogleg
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5.
1 Velg OK mens du spiller golf.
2 Velg Layups.
Du må aktivere statistikksporing før du kan registrere statistikk.
(Systeminnstillinger, side 4).
1 Velg OK mens du spiller golf.
2 Velg Scorekort.
3 Angi slagantallet, og velg OK.
4 Angi antallet putter, og velg OK.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du treffer fairwayen fra tee, velger du På fairway.
• Hvis du bommer på fairwayen fra tee, velger du Bom
venstre eller Bom høyre.
Statistikken registreres på scorekortet. Du kan se scorekortet
ditt ved å bruke Garmin Connect™ Mobile-appen og Garmin
Golf™ appen.
Garmin Golf appen
Garmin Golf-appen gjør det mulig for golfspillere å konkurrere
med hverandre på ulike baner. Flere enn 41 000 baner har en
ukentlig ledertavle som alle kan bli med på. Du kan starte en
turneringshendelse og invitere spillere til å delta. Du kan laste
opp scorekort til den kompatible Garmin enheten for å se
detaljert statistikk og slaganalyse.
Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin
Connect kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra
appbutikken på smarttelefonen din.
®
Automatisk slagsporing
Avstand for layup og dogleg À og avstanden for å nå hver layup
Á vises på skjermen.
Bruke kilometertelleren
Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid og tilbakelagt
avstand.
Velg et alternativ:
2
Approach leveres med automatisk slagsporing og
slagregistrering. Hver gang du slår et slag på fairwayen,
registrerer enheten posisjonen din, slik at du kan studere den
senere i Garmin Connect Mobile-appen og Garmin Golf appen.
Du må aktivere poengregning for at automatisk slagsporing skal
fungere (Systeminnstillinger, side 4).
TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har god
kontakt med ballen. Putter spores ikke.
Automatiske oppdateringer av baner
Approach enheten leveres med automatiske oppdateringer av
baner med Garmin Connect Mobile. Når du kobler enheten til en
Garmin Golf appen
smarttelefon, blir golfbanene du spiller oftest på, oppdatert
automatisk.
Parkoble smarttelefonen
Du bør parkoble Approach med smarttelefonen din og fullføre
konfigurasjonen ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen for
å få mest mulig ut av enheten.
MERK: I motsetning til andre Bluetooth enheter, som parkobles
fra Bluetooth innstillingene på mobilenheten, må Approach
enheten parkobles direkte fra Garmin Connect Mobileprogrammet.
1 Last ned og installer den nyeste versjonen av Garmin
Connect Mobile-appen på din kompatible smarttelefon.
2 Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
Mobile-kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du parkobler med Garmin
Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene på
skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet ved hjelp
av Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra
- eller -menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
4 Velg OK på Approach.
5 Velg Innstillinger > Bluetooth > Par smarttelefon på
Approach.
Telefonvarsler
Telefonvarsler krever at du parkobler enheten med en
kompatibel smarttelefon som er innenfor rekkevidde. Når du
mottar meldinger på telefonen, sendes varsler til enheten.
Aktivere eller deaktivere varsler
1 Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Bluetooth >
Varsler.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil aktivere varsler, velger du Slå på.
• Hvis du vil deaktivere varsler, velger du Slå av.
Vise varsler
1 Velg Varsler fra hovedmenyen.
2 Velg et varsel.
3 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom innholdet i varselet.
Aktivitetssporing
Aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling
Aktivitetsmålingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
skrittmålet, tilbakelagt distanse og forbrente kalorier for hver
registrerte dag. Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende
stoffskifte pluss aktivitetskalorier.
Du kan aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling når som helst.
1 Velg Aktivitetssporing fra hovedmenyen.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil aktivere aktivitetsmålingsfunksjonene, velger
du Slå på.
• Hvis du vil deaktivere aktivitetsmålingsfunksjonene, velger
du Slå av.
Vise totalverdier for skritt
Du må slå på aktivitetssporing før du kan vise totaler for skritt
(Aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling, side 3).
Parkoble smarttelefonen
Velg UP eller DOWN fra klokkeskjermen for å vise samlet
skrittantall, skrittmål, tilbakelagt distanse og kaloriforbruk.
Bruke bevegelsesvarsler
Du må slå på aktivitetssporing og bevegelsesvarsleren før du
kan bruke bevegelsesvarsleren (Aktivere eller deaktivere
aktivitetsmåling, side 3).
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises
Beveg deg! og bevegelseslinjen. I tillegg piper enheten hvis du
har slått på toner (Angi enhetstoner, side 4).
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
Skjule skrittmål
Du kan skjule skrittmålet fra skjermbildet.
Velg Aktivitetssporing > Mål > Skjul.
TruSwing™
TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert
av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil
kjøpe en TruSwing enhet.
Vise TruSwing målinger på enheten
Før du kan bruke TruSwing funksjonen på Approach enheten,
må du feste TruSwing enheten trygt på køllen. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.
1 Slå på TruSwing enheten.
2 Velg TruSwing fra hovedmenyen på Approach enheten.
3 Velg en kølle.
4 Gjør et slag.
Svingmålingene vises på Approach enheten etter hver sving.
5 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom de registrerte
svingmålingene.
Bytte kølle
1 Velg OK fra TruSwing-menyen på Approach enheten.
2 Velg Endre kølle.
3 Velg en kølle.
Bytte foretrukket hånd
TruSwing bruker informasjonen om foretrukket hånd til å
beregne riktige svinganalysedata. Du kan bruke Approach
enheten til å endre foretrukket hånd når som helst.
1 Velg OK fra TruSwing menyen på Approach enheten.
2 Velg Golfsving.
3 Velg foretrukket hånd.
Koble fra TruSwing enheten
1 Velg OK fra TruSwing menyen på Approach enheten.
2 Velg Avslutt TruSwing.
Tilpasse enheten
Stille inn en alarm
1 Velg Alarm fra hovedmenyen.
2 Velg et alternativ:
• Velg Slå på, og følg instruksjonene på skjermen hvis du
vil angi en ny alarm.
3
• Velg Red. alarm, og følg instruksjonene på skjermen hvis
du vil redigere en eksisterende alarm.
• Velg Slå av hvis du vil slå av alarmen.
Systeminnstillinger
Velg Innstillinger fra hovedmenyen.
Fargetema: Angir fargetemaet for skjermen (Angi fargetemaet,
side 4).
Bruker- profil: Angir kjønn, fødselsår, høyde og vekt for
brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen, side 4).
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth teknologi og viser innstillinger for
varsler.
Toner: Slår toner av eller på (Angi enhetstoner, side 4).
Statistikk- sporing: Aktiverer detaljert statistikkregistrering
mens du spiller golf.
Køllesporing: Gjør det mulig å spore køllene som brukes, og å
angi driverdistanse.
Poengregning: Aktiverer poengregning.
Tid: Angir klokkeslettet.
Språk: Angir enhetsspråk.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstand.
Pr.vareoppd.: Oppdaterer enhetsprogramvaren når
oppdateringer er tilgjengelige.
MERK: Du må koble til Garmin Connect Mobile for å motta
programvareoppdateringer.
Angi fargetemaet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Fargetema.
2 Velg et alternativ:
• Velg Mørkt for å vise en mørk bakgrunn med lys tekst.
• Velg Lyst for å vise en lys bakgrunn med mørk tekst.
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde og
vekt. Enheten bruker denne informasjonen til å beregne
nøyaktige aktivitetssporingsinnstillinger.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Bruker- profil.
2 Velg et alternativ for å justere profilinnstillingene.
Angi enhetstoner
1 Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Toner.
2 Velg et alternativ:
• Velg Tastetoner for å aktivere eller deaktivere toner når
du trykker på taster.
• Velg Varseltoner for å aktivere eller deaktivere toner for
varsler.
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart litiumion
Batteritid
Bare klokke: opptil 8 uker.
Spille golf: opptil 15 timer.
MERK: Levetiden til et fulladet batteri er
avhengig av hvor mye du bruker GPS,
bakgrunnslys og strømsparingsmodus.
Eksponering for ekstrem kulde reduserer også
levetiden.
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 5 til 40ºC (fra 40 til 104ºF)
Vanntetthetsvurdering
5 ATM*
Trådløs frekvens/
protokoll
2,4 GHz ved 0,7 dBm nominell
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar
fra den elektroniske etiketten
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Velg OK for å vise hovedmenyen.
2 Velg Om.
Tillegg
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
4
Tillegg
Indeks
A
aktivitetssporing 3
alarmer 3
B
batteri 4
lade 1
Bluetooth teknologi 1, 3
brukerprofil 1, 4
C
Connect IQ 3
D
data
lagre 2
overføre 2
dogleg 2
G
Garmin Connect 2, 3
greenvisning, flaggposisjon 1
H
hindre 2
historikk, sende til datamaskin 2
I
ikoner 1
innstillinger 1
K
kilometerteller 2
kurs
spille 1
velge 1
L
lade 1
lagre data 2
layup 2
M
måle et slag 1
målinger 3
P
parkobling, smarttelefon 3
programmer 2
smarttelefon 3
R
rengjøre enheten 4
S
scorekort 2
skjermbilde, innstillinger 4
smarttelefon 2
parkobling 3
spesifikasjoner 4
statistikk 2
svinganalyse 3
swinganalyse 3
systeminnstillinger 4
T
taster 1, 4
tilpasse enheten 4
toner 4
V
vanntetthetsvurdering 4
varsler 3
Indeks
5
support.garmin.com
Oktober 2018
190-01989-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising