Garmin | Approach® S20 Bundle | Garmin Approach® S20 Bundle CT10 Brukerveiledning

Garmin Approach® S20 Bundle CT10 Brukerveiledning
APPROACH CT10
®
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Approach og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™
er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive
eiere.
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Feste sensoren på en kølle ........................................................ 1
Parkoble klokken ........................................................................ 1
Aktivere sensorene ..................................................................... 1
Registrere slag ............................................................................ 1
Tips til å bruke sensorene ........................................................... 1
Garmin Golf appen......................................................... 2
Informasjon om enheten................................................ 2
Vise enhetsinformasjon og batteristatus ..................................... 2
Bytte batteriet .............................................................................. 2
Ta vare på enheten .....................................................................2
Spesifikasjoner ........................................................................... 2
Feilsøking........................................................................ 2
Er klokken kompatibel med sensorene mine? ............................ 2
Tilordne sensorene på nytt ......................................................... 2
Tilpasse golfkøllelisten ................................................................ 2
Oppdatere programvaren ........................................................... 3
Få mer informasjon ..................................................................... 3
Indeks .............................................................................. 4
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Feste sensoren på en kølle
1 Skru sensoren inn i hullet på enden av grepet.
Ta opptil tre køller ut av golfbagen, og vend køllehodene mot
bakken.
Sensorene aktiveres og kobles til den parkoblede klokken.
Klokken viser navnene på de tilkoblede køllene.
MERK: Den parkoblede klokken kan koble til tre sensorer
samtidig.
Sett køllene med hodet opp i golfbagen. Sensorene går i
dvalemodus og kobles fra den parkoblede klokken.
Registrere slag
1 Start en runde på den parkoblede Garmin golfklokken.
2 Ta en kølle ut av golfbagen.
2 Trekk til sensoren slik at den ikke beveger seg under bruk.
3 Sett køllen tilbake i golfbagen.
Bruke et delvis sett med sensorer
Kompatible Garmin golfklokker har automatisk registrering av
slag. Hvis du kjøpte startpakken med sensorer, anbefaler
Garmin at du fester sensorene på putteren eller wedgene for å
forbedre AutoShot-funksjonen. Hvis du vil at scoren skal
beregnes automatisk, må en sensor festes på putteren for å
registrere nøyaktig antall slag.
®
Parkoble klokken
Før du kan registrere slag, må du parkoble Approach CT10sensorene med en kompatibel Garmin golfklokke og tilordne
sensorer til køllene.
MERK: Du må oppdatere programvaren på klokken før du
parkobler sensorene.
1 Fest alle sensorene på køllene (Feste sensoren på en kølle,
side 1).
2 Ta en kølle ut av golfbagen.
Alle andre køller må stå i golfbagen mens du parkobler.
TIPS: Du bør fullføre parkoblingen i et godt opplyst rom.
Sensorene aktiveres automatisk basert på omgivelseslyset.
3 Hold køllen innenfor 1 m (3 fot) fra klokken.
MERK: Håndtaket skal peke oppover.
4 Gå til klokkens innstillinger, og velg Køllesensorer > Legg til
ny.
Klokken begynner å søke etter sensoren. Det vises en
melding når sensoren er registrert.
5 Følg instruksjonene på skjermen for å pare klokken med
køllen, som du har tatt ut av golfbagen.
En melding vises når testen er fullført.
6 Sett køllen tilbake i golfbagen.
7 Ta ut den neste køllen ut av golfbagen.
8 Gjenta trinn 5 til og med 7 til alle sensorene har blitt tilordnet
til køllene dine.
Aktivere sensorene
Sensorene aktiveres og går i dvalemodus automatisk basert på
omgivelseslyset og retningen de registrerer.
Komme i gang
Sensoren aktiveres og kobles til den parkoblede klokken.
Klokken viser navnet på den tilkoblede køllen og hvor langt
du vanligvis slår med den.
MERK: Når du har tatt fire slag med en kølle og lastet opp
scorekort til Garmin Golf™ appen, viser klokken hvor langt du
vanligvis slår med den køllen. Vanlig slagavstand vises ikke
for putteren.
3 Gjør et slag.
Sensor registrerer slaget og laster opp data til den
parkoblede klokken automatisk.
Last opp scorekort til Garmin Golf appen etter hver runde, slik at
du kan se oppdatert statistikk på klokken. Se gjennom en
analyse av spillet ditt for å se hvor du har forbedringspotensiale,
og hva du må trene på. Du kan se detaljert statistikk i appen.
Automatisk poengberegning
Når en sensor tilordnes putteren din, registrerer Garmin
golfklokken automatisk resultatet ditt basert på registrerte slag.
Klokken viser resultatet ved slutten av hvert hull. Den registrerer
ikke gimme-putter, straffeslag eller slag du bommer på. Dette
må legges inn manuelt. Du kan om nødvendig bruke de ekstra
scorekortalternativene på klokken for å legge til en putt, et
straffeslag eller et slag du har bommet på.
Slå av og på varsler om sensortilkobling
Du kan be Garmin golfklokken om å varsle deg når de
parkoblede sensorene kobler seg til under en golfrunde.
MERK: Tilkoblingsvarsler er slått av som standard.
I klokkens innstillinger velger du Køllesensorer >
Tilkoblingsvarsel.
Tips til å bruke sensorene
• Du får best resultat hvis du unngår å dunke køllene mot
hverandre, ikke mister dem på bakken eller bruker dem til å
fylle igjen hull.
• Unngå å bære flere køller i samme hånd for at de ikke skal
dunke mot hverandre.
• Bær køllene med hodet opp eller horisontalt for å unngå at
slag registreres feilaktig.
• Ta noen prøvesving fra samme sted som ballen.
Sensorene skiller automatisk prøvesvinger fra gjeldende slag
hvis du svinger fra samme sted.
MERK: Dette gjelder ikke når du putter. Når en sensor
tilordnes til en putter, har den høyere følsomhet, slik at den
kan registrere puttene nøyaktig.
• Gjør deg klar for å slå til ballen for alle slag.
MERK: Det kan hende at putter ikke registreres dersom du
ikke står på riktig måte.
• Stå stille i ett sekund før du svinger køllen.
• Ha køllene med hodet opp i golfbagen når du ikke bruker
dem.
Batterilevetiden blir lengre hvis du oppbevarer køllene i
mørke.
1
Garmin Golf appen
Garmin Golf-appen gjør det mulig for golfspillere å konkurrere
med hverandre på ulike baner. Flere enn 41 000 baner har en
ukentlig ledertavle som alle kan bli med på. Du kan starte en
turneringshendelse og invitere spillere til å delta. Du kan laste
opp scorekort til den kompatible Garmin enheten for å se
detaljert statistikk og slaganalyse.
Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin
Connect™ kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra
appbutikken på smarttelefonen din.
Informasjon om enheten
Vise enhetsinformasjon og batteristatus
Du kan bruke din kompatible Garmin golfklokke for å se de
parkoblede sensorenes enhets-ID, programvareversjon og
batteristatus.
1 I klokkens innstillinger velger du Køllesensorer >
Parkoblede sensorer.
2 Velg en sensor.
3 Velg Om.
Bytte batteriet
1 Vri dekselet À mot klokken for å låse det opp.
TIPS: Du kan bruke en golfhanske for å løsne dekselet.
2 Ta av dekselet, og ta ut batteriet Á.
3 Plasser det nye batteriet i dekslet med den negative siden inn
mot dekslet.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
4 Sett på dekselet igjen, og vri det mot klokken til det klikker på
plass for å låse det.
MERK: De to hakkene  i dekslet og basen må være på linje
med hverandre.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Spesifikasjoner
Batteritype
CR2032, 3 volt, kan byttes av brukeren
Batteritid
Opptil 4 år
Driftstemperaturområde
Fra –10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
2
Trådløs frekvens/protokoll
2,4 GHz ved –0,45 dBm nominell
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Feilsøking
Er klokken kompatibel med sensorene mine?
Approach CT10 sensorene er kompatible med enkelte Garmin
golfklokker.
Du finner informasjon om kompatibilitet på garmin.com
/ct10compatibility.
Tilordne sensorene på nytt
Du kan om nødvendig tilordne sensorene dine til en annen kølle
i settet.
1 I klokkens innstillinger velger du Køllesensorer >
Parkoblede sensorer.
2 Velg køllen med sensoren som skal tilordnes på nytt.
3 Velg Tilordne på nytt.
MERK: Dette alternativet vises ikke dersom alle køllene i
settet har en tilordnet sensor.
4 Ta køllen du valgte i trinn 2, ut av golfbagen.
Alle andre køller må stå i golfbagen mens du tilordner
sensorene.
5 Hold køllen innenfor 1 m (3 fot) fra klokken.
MERK: Håndtaket skal peke oppover.
Det vises en melding når sensoren er registrert.
6 Velg køllen sensoren skal tilordnes til.
Det vises en melding når tilordningen er fullført.
7 Fest sensoren på den nye køllen (Feste sensoren på en
kølle, side 1).
Tilpasse golfkøllelisten
Du kan tilpasse den vanlige golfkøllelisten i Garmin Connect
programmet på datamaskinen.
1 Gå til garminconnect.com.
2 Velg Utstyr.
3 Velg et alternativ for å legge til, endre, fjerne eller trekke
tilbake en kølle.
4 Synkroniser den kompatible Garmin golfklokken din med
Garmin Connect kontoen.
TIPS: Du kan synkronisere golfklokken ved hjelp av Garmin
Express™ programmet på datamaskinen eller ved å parkoble
golfklokken med Garmin Connect Mobile-appen. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se golfklokkens brukerveiledning.
Den oppdaterte golfkøllelisten vises på golfklokken.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Garmin Express programmet kobler den kompatible Garmin
golfklokken din til Garmin Connect kontoen ved hjelp av en
datamaskin. Du kan bruke Garmin Express programmet til å
laste opp scorekort og kølledata til Garmin Connect for å få en
omfattende analyse, og du kan også dele scorekort med venner.
1 Koble Garmin golfklokken til datamaskinen ved hjelp av USBkabelen.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Last ned og installer Garmin Express programmet.
4 Åpne Garmin Express programmet, og velg Legg til enhet.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin Golf appen
Oppdatere programvaren
Når du synkroniserer din kompatible Garmin golfklokke med
Garmin Connect kontoen, ser Garmin Connect automatisk etter
programvareoppdateringer for de parkoblede sensorene dine og
sender dem til klokken.
1 I klokkens innstillinger velger du Køllesensorer >
Programvareoppdatering.
MERK: Dette alternativet vises ikke hvis du spiller en
golfrunde.
2 Velg en sensor som skal oppdateres.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til garmin.com/golf.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Feilsøking
3
Indeks
B
batteri 2
bytte 2
lagring 1
bytte batteriet 2
D
data
lagre 2
overføre 2
overføring 2
registrere 1
E
enhets-ID 2
F
feilsøking 1–3
G
Garmin Connect, lagre data 2
H
historikk, sende til datamaskin 2
I
innstillinger 2
L
lagre data 2
M
montere enheten 1
måle et slag 1
O
oppdateringer, programvare 3
P
parkobling, klokke 1, 2
programmer 2
programvare
oppdatere 3
versjon 2
R
rengjøre enheten 2
S
scorekort 1
sette inn 1
smarttelefon 2
spesifikasjoner 2
T
temperatur 2
tilbehør 3
V
vanntetthetsvurdering 2
varsler 1
4
Indeks
support.garmin.com
September 2018
190-02352-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising