Garmin | Approach® S40 | User manual | Garmin Approach® S40 Brukerveiledning

Garmin Approach® S40 Brukerveiledning
APPROACH S40
®
Brukerveiledning
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og Approach er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™
er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. BLUETOOTH navnet og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. iOS er et
registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. og brukes på lisens av Apple Inc. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
Innholdsfortegnelse
Oversikt over enheten .................................................... 1
Slå på enheten ............................................................................1
Lade enheten .............................................................................. 1
Produktoppdateringer ................................................................. 1
Konfigurere Garmin Express .................................................. 1
Bytte ut remmene ....................................................................... 6
Ta vare på enheten .....................................................................6
Rengjøre berøringsskjermen ................................................. 6
Rengjøre enheten .................................................................. 6
Langvarig oppbevaring .......................................................... 7
Spesifikasjoner ........................................................................... 7
Indeks.............................................................................. 8
Spille golf........................................................................ 1
Innhente satellittsignaler ............................................................. 1
Visning av hull ............................................................................. 1
Modus med store tall .............................................................. 1
Vise greenen .......................................................................... 2
Bytte hull ................................................................................ 2
Vise hindre, layups og doglegs .............................................. 2
Vise golfmenyen ......................................................................... 2
Måle et slag med Garmin AutoShot™ -funksjonen .................... 2
Legge til et slag manuelt ........................................................ 2
Føre poengregnskap .................................................................. 2
Angi metode for poengregning .............................................. 2
Angi handikap ........................................................................ 3
Aktivere statistikkregistrering ................................................. 3
Historikk ................................................................................. 3
Vise slaghistorikk ........................................................................ 3
Lagre en posisjon ....................................................................... 3
Avslutte en runde ........................................................................ 3
Garmin Golf appen......................................................... 3
Automatisk slagsporing ............................................................... 3
Automatiske oppdateringer av baner .......................................... 3
Parkoble smarttelefonen ............................................... 3
Koble til en parkoblet smarttelefon ............................................. 3
Telefonvarsler ............................................................................. 4
Vise varsler ............................................................................ 4
Widgets........................................................................... 4
Vise widgeter .............................................................................. 4
Tilpasse widgetløkken ............................................................ 4
Aktivitetsmåling ........................................................................... 4
Automatisk mål ...................................................................... 4
Vise totalverdier for skritt ....................................................... 4
Bruke bevegelsesvarsler ........................................................ 4
Søvnsporing ........................................................................... 4
Aktiviteter og apper ........................................................ 4
Starte en aktivitet ........................................................................ 4
Tips for registrering av aktiviteter ........................................... 5
Stoppe en aktivitet ...................................................................... 5
Innendørsaktiviteter .................................................................... 5
Aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling .................................... 5
Stille inn en alarm ....................................................................... 5
Bruke nedtellingstidtakeren ........................................................ 5
Bruke stoppeklokken .................................................................. 5
Aktivitetsinnstillinger ................................................................... 5
TruSwing™ ......................................................................5
Vise TruSwing målinger på enheten ........................................... 5
Bytte kølle ................................................................................... 5
Bytte foretrukket hånd ................................................................. 5
Koble fra TruSwing enheten ....................................................... 5
Tilpasse enheten............................................................ 5
Golfinnstillinger ........................................................................... 5
Systeminnstillinger ...................................................................... 6
Konfigurere brukerprofilen ..................................................... 6
Slette data og tilbakestille innstillinger ................................... 6
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten ............................................................. 6
Informasjon om enheten................................................ 6
Innholdsfortegnelse
i
Oversikt over enheten
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer appen Garmin Golf™ på smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Baneoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Golf
• Produktregistrering
®
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Spille golf
Berøringsskjerm:
• Sveip for å bla gjennom widgeter, funksjoner og menyer.
• Trykk for å velge.
Knapp :
• Trykk for å slå på enheten.
• Trykk for å vise menyalternativer.
• Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
• Hold for å vise innstillinger.
1 Trykk på knappen.
2 Velg Spill golf.
Enheten lokaliserer satellitter, beregner posisjonen din og
velger en bane hvis det bare finnes én bane i nærheten.
3 Hvis en baneliste vises, velger du en bane fra listen.
4 Velg for å føre poeng.
5 Velg et utslagssted.
Innhente satellittsignaler
Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å
konfigurere systeminnstillinger.
1 Trykk på knappen.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Lade enheten
Visning av hull
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler
automatisk når du går til et nytt hull.
MERK: Enheten beregner avstanden til fremre del, midten og
bakre del av greenen. Hvis du kjenner til flaggplasseringen, kan
du angi den mer nøyaktig (Vise greenen, side 2).
Slå på enheten
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til ladeporten på
enheten.
Gjeldende hullnummer
Par for hullet
Hullindikator
Grønn
Avstand til fremre del av greenen
Avstand til midten av greenen
Avstand til bakre del av greenen
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en USBladeport.
3 Lad enheten helt opp.
Oversikt over enheten
Modus med store tall
Du kan endre størrelsen på tallene på skjermen for visning av
hull.
Hold knappen nede, og velg Golf-innstillinger > Store tall.
1
TIPS: Når du bruker modus for store tall, kan du trykke på
knappen og velge Hinder og layups eller Flytt flagg.
2 Velg
eller for å se andre hindre, layups eller doglegs på
det gjeldende hullet.
Vise golfmenyen
I løpet av en runde kan du vise lagrede bilder og posisjoner,
rundeinformasjon, soloppgangs-, solnedgangs- og
skumringstider og scorekortet. Du kan også endre hull og
avslutte en runde.
I løpet av en runde trykker du på knappen for å vise
golfmenyen.
Det gjeldende hullnummeret
Par for det gjeldende hullet
Avstanden til den bakre delen av greenen
Avstanden til midten av greenen eller valgt flaggposisjon
Avstanden til den fremre delen av greenen
Vise greenen
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen mens
du spiller et spill.
1 Velg greenen.
2 Trykk på eller dra for å flytte flaggposisjonen.
3 Trykk på knappen for å angi flaggplasseringen.
Avstandene på skjermbildet for hullinformasjonen oppdateres
for å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres
bare for den gjeldende runden.
Måle et slag med Garmin AutoShot™ funksjonen
Approach S40-enheten leveres med automatisk slagsporing og
slagregistrering. Hver gang du slår et slag langs fairwayen,
registrerer enheten slaglengden, slik at du kan se den senere
(Vise slaghistorikk, side 3).
TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har enheten
på hånden du bruker mest og har god kontakt med ballen.
Putter spores ikke.
1 Begynn å spille en runde.
Når enheten sporer et slag, vises slaglengden i banneret
øverst på skjermen.
Bytte hull
Du kan bytte hull manuelt fra skjermbildet for hullvisning.
1 Trykk på knappen mens du spiller golf.
2 Velg Bytt hull.
3 Velg eller .
Vise hindre, layups og doglegs
Du kan vise avstander til hindre, layups og doglegs langs
fairwayen for par 4- og par 5-hull. Hindere som har innvirkning
på hvordan du velger å slå, vises enkeltvis eller i grupper. Dette
hjelper deg med å fastslå avstanden for det neste slaget ditt,
enten du velger et layup-slag eller å forsøke å slå over hindrene.
1 Velg et alternativ:
• Gå til visningen av hull, og velg .
• Når du bruker modus for store tall, trykker du på knappen
og velger Hinder og layups.
TIPS: Du kan trykke på banneret for å skjule det i 10
sekunder.
2 Gå eller kjør bort til ballen din.
3 Slå ditt neste slag.
Enheten registrerer lengden på det siste slaget ditt.
Legge til et slag manuelt
Du kan legge til et slag manuelt hvis enheten ikke oppdager det.
Du må legge til slaget fra plasseringen til slaget som ikke ble
oppdaget.
1 Trykk på knappen mens du spiller golf.
2 Velg Siste slag > Legg til slag.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Føre poengregnskap
1
2
3
4
Trykk på knappen mens du spiller golf.
Velg Scorekort.
Velg et hull.
Velg eller for å angi poeng.
Angi metode for poengregning
• Hindertype, layup og avstand eller dogleg og avstand
står oppført øverst på siden.
• Avstanden til forsiden og baksiden
av nærmeste
hinder, layup eller dogleg vises på skjermen.
MERK: Hvis hinderet har ett enkelt punkt, vises avstanden
til midten på skjermen.
• Greenen vises som en halvsirkel
øverst på skjermen.
Linjen under greenen representerer fairwayens midtpunkt.
• Hindre, layups og doglegs
vises under greenen på
omtrentlige steder i forhold til fairwayen.
2
Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.
1 Hold nede knappen.
2 Velg Golf-innstillinger > Poengmetode.
3 Velg en metode for poengregning.
Om Stableford-poengregning
Når du velger metoden Stableford for poengregning (Angi
metode for poengregning, side 2), gis det poeng etter antall slag
i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med
høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States
Golf Association.
Spille golf
Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i
stedet for slag.
Poeng
Antall slag i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Angi handikap
1 Hold nede knappen.
2 Velg Golf-innstillinger > Poeng, handikap.
3 Velg et alternativ for poengregning for handikap:
• Hvis du vil angi antall slag som skal trekkes fra den
sammenlagte poengsummen din, velger du Poeng,
handikap.
• Hvis du vil angi spillerens handikapindeks og banens
slope-vurdering for å beregne et banehandikap for
spilleren, velger du Indeks/Slope.
Angi
handikappet ditt.
4
Aktivere statistikkregistrering
1 Hold nede knappen.
2 Velg Golf-innstillinger > Statistikksporing.
Registrere statistikk
Du må aktivere statistikksporing før du kan registrere statistikk
(Aktivere statistikkregistrering, side 3).
1 Velg et hull fra scorekortet.
2 Angi antall slag som er brukt, og velg Neste.
3 Angi antall putter, og velg Neste.
4 Velg eventuelt et alternativ:
MERK: Hvis du spiller et par 3-hull eller brukerApproach
CT10-sensorer, vises ikke fairway-informasjon.
• Hvis ballen traff fairwayen, velger du .
• Hvis ballen ikke traff fairwayen, velger du eller .
5 Angi antall straffeslag ved behov.
Historikk
Du kan bruke den parkoblede smarttelefonen til å laste opp
scorekort til Garmin Golf appen. Du kan bruke appen til å se
lagrede runder og spillerstatistikk.
Vise slaghistorikk
1 Trykk på knappen etter at du har spilt et hull.
2 Velg Siste slag for å vise informasjon om ditt siste slag.
MERK: Du kan vise avstander for alle slagene som har blitt
registrert i løpet av den gjeldende runden. Om nødvendig kan
du legge til et bilde manuelt (Legge til et slag manuelt,
side 2).
3 Velg Vis mer for å vise informasjon om hvert slag for et hull.
Lagre en posisjon
Du kan lagre opptil fem posisjoner for hvert hull mens du spiller
en runde. Det kan være nyttig å lagre en posisjon for å lagre
objekter eller hindringer som ikke vises på kartet. Du kan vise
avstanden til posisjonene fra skjermbildene for layup og dogleg
(Vise hindre, layups og doglegs, side 2).
1 Stå ved posisjonen du vil lagre.
MERK: Du kan ikke lagre en posisjon som er langt unna
hullet som er valgt for øyeblikket.
2 Trykk på knappen.
Garmin Golf appen
3 Velg Lagre posisjon.
4 Velg et merke for posisjonen.
Avslutte en runde
1 Trykk på knappen.
2 Velg Avslutt runde.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise statistikk og rundeinformasjon, trykker du
på scoren din.
• Hvis du vil lagre runden og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Lagre.
• Hvis du vil redigere scorekortet ditt, velger du Redig.
score.
• Hvis du vil forkaste runden og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Forkaste.
• Hvis du vil stanse runden midlertidig og fortsette senere,
velger du Pause.
Garmin Golf appen
Du kan bruke Garmin Golf appen til å laste opp scorekort til den
kompatible Garmin enheten for å se detaljert statistikk og
slaganalyse. Golfspillere kan konkurrere mot hverandre på ulike
baner ved hjelp av Garmin Golf appen. Det finnes mer enn
41 000 baner med ledertavler alle kan bli med på. Du kan starte
en turneringshendelse og invitere spillere til å delta.
Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin
Connect™ kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra
appbutikken på smarttelefonen din.
Automatisk slagsporing
Approach S40-enheten leveres med automatisk slagsporing og
slagregistrering. Hver gang du slår et slag langs fairwayen,
registrerer enheten posisjonen din, slik at du kan studere den
senere i Garmin Connect-appen og Garmin Golf-appen.
TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har god
kontakt med ballen. Putter spores ikke.
Automatiske oppdateringer av baner
Approach S40-enheten har automatiske baneoppdateringer med
Garmin Golf-appen. Når du kobler enheten til smarttelefonen,
oppdateres golfbanene du bruker mest, automatisk.
Parkoble smarttelefonen
For at du skal kunne bruke funksjonene til Approach S40
enheten, må den parkobles direkte via Garmin Golf appen og
ikke fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Golf appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 Hold inne knappen på Approach S40-enheten for å vise
hovedmenyen.
4 Velg Par smarttelefon.
5 I - eller -menyen i appen velger du Garmin-enheter >
Legg til enhet. Følg deretter instruksjonene på skjermen.
®
Koble til en parkoblet smarttelefon
Du må parkoble smarttelefonen til klokken før du kan koble til
smarttelefonen.
Når du kobler til smarttelefonen via Bluetooth-teknologi, kan du
dele poengsummer og andre data med Garmin Golf-appen. Du
kan også se telefonvarsler fra en kompatibel Android™- eller
Android-enhet.iOS
®
3
1 Aktiver Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
2 Hold nede knappen og velg Telefon for å aktivere Bluetoothteknologien.
Telefonvarsler
Telefonvarsler krever at du parkobler enheten med en
kompatibel smarttelefon som er innenfor rekkevidde. Når du
mottar meldinger på telefonen, sendes varsler til enheten.
Vise varsler
1 Sveip oppover eller nedover på urskiven for å vise Varsler.
for å vise en liste med varsler.
2 Velg et varsel, eller velg
TIPS: Du kan velge Fjern for å fjerne varselet fra enheten og
varselsenteret på telefonen.
Widgets
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
Enkelte widgets er som standard ikke synlige. Du kan legge
dem til i widgetløkken manuelt (Tilpasse widgetløkken,
side 4).
Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på
smarttelefonen.
Golf: Viser informasjon om den siste golfrunden din.
Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger,
oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Skritt: Sporer antall skritt per dag, skrittmål og data for de siste
dagene.
Soloppgang og solnedgang: Viser tidspunktene for
soloppgang, solnedgang og skumring.
Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.
Vise widgeter
Enheten leveres forhåndslastet med flere widgets. Du får tilgang
til flere funksjoner når du parkobler klokken med en
smarttelefon.
MERK: Widgeter som er slått av som standard, krever en
smarttelefontilkobling og slås på automatisk når du parkobler
klokken med smarttelefonen.
• Sveip oppover eller nedover på urskiven.
• Trykk på berøringsskjermen for å vise flere alternativer og
funksjoner for en widget.
TIPS: Du kan legge til eller fjerne widgetløkken (Tilpasse
widgetløkken, side 4).
Tilpasse widgetløkken
1 Hold nede knappen.
2 Velg > Administrer widgeter.
3 Velg vekslebryteren for å legge til eller fjerne en widget fra
widgetløkken.
Aktivitetsmåling
Du kan vise aktivitetssporingsdata og registrerte aktiviteter i
Garmin Connect-appen.
MERK: Påloggingsinformasjonen for Garmin Connect-kontoen
din er den samme for Garmin Connect-appen og Garmin Golfappen.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
etter hvert som du beveger deg.
daglige mål
4
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Vise totalverdier for skritt
Trykk på skjermen i skrittwidgeten for å vise forrige ukes
skrittsummer og -mål.
Tilpasse skrittmålvarsler
Du kan tilpasse skrittmålvarslene slik at de alltid vises eller
skjules under en aktivitet. Du kan også slå av varsler.
1 Hold nede knappen.
2 Velg > Aktivitetssporing > Målvarsler.
3 Velg et alternativ.
Bruke bevegelsesvarsler
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises
Beveg deg! og bevegelseslinjen.
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
Søvnsporing
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer.
Bruke automatisk søvnsporing
1 Ha på deg enheten mens du sover.
2 Last opp søvnsporingsdataene dine til Garmin Connect
nettstedet.
Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen
din.
Aktiviteter og apper
Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både
utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele
dem med Garmin Connect fellesskapet.
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Starte en aktivitet
Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette
kreves). Når du stopper aktiviteten, aktiveres klokkemodus.
1 Hold nede knappen på urskiven.
2 Velg > Aktivitet.
3 Velg en aktivitet.
4 Hvis aktiviteten krever GPS, går du utendørs og venter mens
enheten innhenter satellittsignaler.
Widgets
5 Trykk på knappen for å starte tidtakeren.
MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata før du starter
tidtakeren.
Tips for registrering av aktiviteter
• Lad enheten før du starter en aktivitet.
• Sveip oppover eller nedover for å se flere datasider.
Stoppe en aktivitet
1 Trykk på knappen.
2 Velg Ferdig.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre aktiviteten, velger du .
• Hvis du vil forkaste aktiviteten, velger du .
Innendørsaktiviteter
Approach S40-enheten kan brukes til innendørstrening, f.eks.
løping på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS er
slått på for innendørsaktiviteter (Aktivitetsinnstillinger, side 5).
Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og
pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten.
Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til
dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter
at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.
TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres
nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggsfotsensor for å registrere
tempo, avstand og pedalfrekvens.
Aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling
Aktivitetsmålingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
skrittmålet, tilbakelagt distanse og forbrente kalorier for hver
registrerte dag. Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende
stoffskifte pluss aktivitetskalorier.
Du kan aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling når som helst.
1 Hold nede knappen.
2 Velg > Aktivitetssporing.
Stille inn en alarm
Du kan angi opptil åtte separate alarmer. Du kan stille inn hver
alarm til å spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.
1 Hold nede knappen på urskiven.
2 Velg > Alarmklokke > Legg til ny > Tid.
3 Velg og for å angi klokkeslett.
4 Velg .
5 Velg Gjentakelse og deretter gjentakelsesfrekvensen for
alarmen (valgfritt).
6 VelgMerke, og velg et navn for alarmen (valgfritt).
Bruke nedtellingstidtakeren
1
2
3
4
5
6
7
Hold nede knappen på urskiven.
Velg > Tidtaker > Rediger.
Velg og for å angi tidtaker.
Velg .
Trykk på knappen for å starte tidtakeren.
Trykk på knappen for å stoppe tidtakeren.
Velg Nullstill for å nullstille tidtakeren.
Bruke stoppeklokken
1 Hold nede knappen på urskiven.
2 Velg > Stoppeklokke.
3 Trykk på knappen for å starte tidtakeren.
TruSwing™
4 Trykk på knappen for å stoppe tidtakeren.
5 Velg Nullstill for å nullstille tidtakeren.
Aktivitetsinnstillinger
På urskiven trykker du på knappen og velger > Aktivitet >
Innstillinger.
Aktivitetstype: Lar deg endre aktivitetstypen.
Auto Lap: Lar enheten merke runder automatisk på en angitt
avstand.
Auto Pause: Gjør det mulig å sette tidtakeren på enheten på
pause når du slutter å bevege deg.
GPS: Lar deg aktivere GPS for en aktivitet.
TruSwing™
TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert
av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil
kjøpe en TruSwing enhet.
Vise TruSwing målinger på enheten
Før du kan bruke TruSwing funksjonen på Approach enheten,
må du feste TruSwing enheten trygt på køllen. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.
1 Slå på TruSwing enheten.
2 Trykk på knappen på Approach-enheten.
3 Velg > TruSwing fra hovedmenyen.
4 Velg en kølle.
5 Gjør et slag.
Svingmålingene vises på Approach enheten etter hver sving.
6 Velg eller for å bla gjennom de registrerte
svingmålingene.
Bytte kølle
1 Velg OK fra TruSwing -menyen på Approach enheten.
2 Velg Endre kølle.
3 Velg en kølle.
Bytte foretrukket hånd
TruSwing bruker informasjonen om foretrukket hånd til å
beregne riktige svinganalysedata. Du kan bruke Approach
enheten til å endre foretrukket hånd når som helst.
1 Velg OK fra TruSwing menyen på Approach enheten.
2 Velg Golfsving.
3 Velg foretrukket hånd.
Koble fra TruSwing enheten
1 Velg OK fra TruSwing menyen på Approach enheten.
2 Velg Avslutt TruSwing.
Tilpasse enheten
Golfinnstillinger
På urskiven holder du nede knappen og velger Golfinnstillinger for å tilpasse golfinnstillinger og -funksjoner.
Poengregning: Aktiverer poengregning.
Statistikksporing: Aktiverer detaljert statistikkregistrering mens
du spiller golf.
Påminnelse for kølle: Etter hvert registrerte slag vises en
melding som gjør at du kan angi hvilken kølle du brukte.
Poengmetode: Angir metoden for poengregning til slagspill eller
Stableford.
5
Poeng, handikap: Aktiverer poengregning for handikap
Alternativet Poeng, handikap lar deg angi antall slag som
skal trekkes fra den totale poengsummen din. Alternativet
Indeks/Slope lar deg angi handikappet ditt og banens
slopeverdi, slik at enheten kan beregne handikappet ditt. Når
du aktiverer et av alternativene poengregning for handikap,
kan du justere handikapverdien.
Driverdistanse: Angir gjennomsnittlig avstand ballen
tilbakelegger.
Store tall: Endrer størrelsen på tallene på skjermen for visning
av hull.
Køllesensorer: Lar deg konfigurere Approach CT10køllesensorene.
Systeminnstillinger
Hold nede knappen på urskiven, og velg for å tilpasse
enhetsinnstillinger og -funksjoner.
Automatisk lås: Lar deg tilpasse når skjermen på enheten
låses.
Bakgrunnslys: Gjør det mulig å aktivere bakgrunnslyset og
justere lysstyrke og tidsavbrudd.
Aktivitetssporing: Lar deg aktivere aktivitetssporing,
bevegelsesvarsler og målvarsler.
Administrer widgeter: Lar deg aktivere de forhåndsinstallerte
widgetene.
Brukerprofil: Angir kjønn, fødselsår, høyde og vekt for
brukerprofilen. Du kan også angi hvilket håndledd du har
klokken på. Kjønnsinnstillingen brukes for kjønnsspesifikke
banerangeringer på valgte utslagssteder ved beregning av
handikap, og for kjønnsspesifikke par-verdier (der det er
tilgjengelig).
Språk: Angir tekstspråket på enheten.
Tid: Angir klokkeslettformat og -kilde og lar deg synkronisere
med GPS for å stille inn klokkeslettet.
Enheter: Angir måleenhetene for aktivitetsavstand, golfavstand,
fart/hastighet, høyde over havet, vekt, høyde og temperatur.
Nullstill: Lar deg tilbakestille enheten for å gjenopprette alle
standardinnstillingene eller fjerne alle lagrede brukerdata og
tilbakestille alle innstillingene på enheten (Slette data og
tilbakestille innstillinger, side 6).
Om: Viser enhetsinformasjon, som enhets-ID,
programvareversjon, informasjon om forskrifter og
lisensavtale (Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra
den elektroniske etiketten, side 6).
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde og
vekt. Du kan også angi hvilket håndledd du har klokken på.
Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige
aktivitetssporingsinnstillinger.
1 Hold nede knappen.
2 Velg > Brukerprofil.
3 Velg et alternativ for å justere profilinnstillingene.
Slette data og tilbakestille innstillinger
Du kan fjerne alle lagrede brukerdata og tilbakestille alle
innstillinger til fabrikkinnstillingene.
1 Hold nede knappen.
2 Velg > Nullstill > Slett data og gjenopprett
standardinnstillinger.
Dette fjerner personlige data, inkludert aktiviteter og alle
scorekort, fra enheten.
6
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Hold nede knappen.
2 Velg .
3 Velg Om.
Informasjon om enheten
Bytte ut remmene
Enheten er kompatibel med 20 mm brede utskiftbare
standardremmer. Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin
forhandleren for å få informasjon om tilbehør.
1 Skyv hurtigutløserpinnen på fjærstangen for å ta av
remmen.
2 Sett én side av fjærstangen for den nye remmen inn i
enheten.
3 Skyv hurtigutløserpinnen, og juster fjærstangen i forhold til
motsatt side av enheten.
4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte ut den andre remmen.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
Informasjon om enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Langvarig oppbevaring
Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten på noen måneder, bør
du lade batteriet til omtrent 50 % før du oppbevarer den. Du bør
oppbevare enheten på et kjølig og tørt sted med normal
hustemperatur. Du bør lade enheten helt før du bruker den etter
å ha oppbevart den over lengre tid.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 10 dager i klokkemodus
Opptil 15 timer i GPS-modus
Vanntetthetsvurdering
5 ATM*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløs frekvens/protokoll
2,4 GHz ved 3,13 dBm nominell
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Informasjon om enheten
7
Indeks
A
aktiviteter 4, 5
lagre 5
starte 4
aktivitetsmåling 4, 5
aktivitetssporing 4
alarmer 5
Auto Lap 5
B
baner
oppdatere 3
spille 1
velge 1
batteri
lade 1
lagring 7
berøringsskjerm 1
Bluetooth teknologi 3
brukerdata, slette 6
brukerprofil 1, 6
C
Connect IQ 3
D
data
lagre 3
overføring 3
R
remmer 6
rengjøre berøringsskjermen 6
rengjøre enheten 6
reservedeler 6
S
satellittsignaler 1
scorekort 2, 3
vise 2
smarttelefon 3, 4
parkobling 3
spesifikasjoner 7
statistikk 3
stoppeklokke 5
svinganalyse 5
swinganalyse 5
systeminnstillinger 6
søvnmodus 4
T
taster 1, 6
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 2
tidtaker, nedtelling 5
tilpasse enheten 5, 6
V
varsler 4
W
widgets 4
F
feilsøking 6
flaggplassering, greenvisning 2
G
Garmin Connect 3
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1
golfrunde, avslutte 3
GPS, signal 1
greenvisning, flaggplassering 1, 2
H
hindre 2
historikk 3
sende til datamaskin 3
vise 3
hull, bytte 2
I
innendørstrening 5
innstillinger 1, 5
K
klokke 5
L
lade 1
lagre, posisjoner 3
lagre data 3
M
meny 1
måle et slag 2
målinger 5
N
nedtellingstidtaker 5
nullstille enheten 6
P
parkobling, smarttelefon 3
poengregning 2
poengregning med handikap 3
posisjoner, lagre 3
profiler 4
programmer 3
smarttelefon 3
programvare, oppdatere 1
8
Indeks
support.garmin.com
Mars 2019
190-02542-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising