Garmin | Approach® X10 | Operating instructions | Garmin Approach® X10 Návod k obsluze

Garmin Approach® X10 Návod k obsluze
APPROACH® X10
Návod k obsluze
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin Approach jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™ a Garmin
Express™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Nastavení zařízení v počítači ...................................................... 1
Hraní golfu.......................................................................1
Golfové ikony .............................................................................. 1
Zobrazení jamky ......................................................................... 1
Měření úderu .............................................................................. 2
Zobrazení překážek .................................................................... 2
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg .................................. 2
Sledování výsledků ..................................................................... 2
Ukončení kola ............................................................................. 2
Přizpůsobení zařízení..................................................... 2
Nastavení zařízení ...................................................................... 2
Informace o zařízení....................................................... 2
Technické údaje ..........................................................................2
Zobrazení informací o zařízení ................................................... 2
Péče o zařízení ........................................................................... 3
Odstranění problémů..................................................... 3
Vynulování zařízení .................................................................... 3
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ............................ 3
Aktualizace softwaru a hřiště ...................................................... 3
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express ................ 3
Vyhledání satelitních signálů ...................................................... 3
Aktualizace produktů .................................................................. 3
Další informace ........................................................................... 3
Dodatek........................................................................... 3
Softwarová licenční dohoda ....................................................... 3
Rejstřík............................................................................ 5
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Přehled zařízení
Nastavení zařízení v počítači
Proces nastavení účtu Garmin Connect™ můžete dokončit
prostřednictvím počítače. Toho můžete využít ke stažení
aktualizací hřišť, odeslání skórkaret nebo zobrazování dat.
1 K zařízení bezpečně připojte nabíjecí kabel (Nabíjení
zařízení, strana 1).
2 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
3 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
4 Stáhněte si aplikaci Garmin Express™ a nainstalujte ji:
• Používáte-li operační systém Windows , vyberte možnost
Soubor ke stažení pro systém Windows.
• Používáte-li operační systém Mac , vyberte možnost
Soubor ke stažení pro systém Mac.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
®
®
Synchronizace dat pomocí počítače
À
Dotyková
obrazovka
Posunutím procházíte funkce, datové obrazovky
a nabídky.
Klepnutím vyberete požadovanou možnost.
Á
Tlačítko
zařízení
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete
zařízení.
Stisknutím otevřete nebo zavřete nabídky.
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovky
v nabídkách.
Ikony menu
Zahájení kola golfové hry
Otevření menu nastavení zařízení
Otevření informačního menu zařízení
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do nabíjecího portu
v zařízení.
Data byste měli synchronizovat pravidelně, abyste mohli
sledovat své pokroky v aplikaci Garmin Connect.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Garmin Express provede synchronizaci dat.
2 Prohlédněte si data v aplikaci Garmin Connect.
Hraní golfu
1
2
3
4
Stisknutím tlačítka zařízení si otevřete menu.
Vyberte možnost .
Zařízení vyhledává satelity a vypočítává polohu.
POZNÁMKA: Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až
60 sekund.
Vyberte hřiště ze seznamu.
Podle zobrazených pokynů proces nastavení dokončete a
zahajte hru.
Golfové ikony
Ukáže zobrazení greenu
Zobrazí bezpečnostní informace
Měří úder
Ukáže vzdálenost pro layup a dogleg
Zobrazí skórkartu
Mění green
Zastaví aktuální kolo
Zobrazení jamky
Zařízení zobrazuje jamku, kterou zrovna hrajete, a automaticky
se přesune, když přejdete k další jamce.
POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení vypočítává zařízení
celkovou vzdálenost k přední, prostřední a zadní části greenu.
Jestliže znáte polohu jamky, můžete ji nastavit přesněji (Přesun
jamky, strana 2).
2 Větší konektor kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
3 Zařízení zcela nabijte.
Úvod
1
À
Á
Â
Ã
Ä
Číslo současné jamky
Par jamky
Celková vzdálenost k zadní části greenu
Vzdálenost k jamce
Celková vzdálenost k přední části greenu
Změna jamek
Na obrazovce zobrazení jamky můžete ručně změnit jamky.
1 Na stránce informací o jamkách klepněte na obrazovku.
2 Vyberte jamku a zvolte možnost Hotovo.
Na displeji se zobrazí vzdálenosti layupů a doglegů À
a vzdálenost pro dosažení layupu nebo doglegu Á.
Změna greenu
Sledování výsledků
Pokud hrajete jamku s větším počtem greenů, můžete green
změnit.
1 Při hraní golfu si stisknutím tlačítka zařízení otevřete menu.
2 Vyberte možnost .
Přesun jamky
Můžete se podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.
1 Při hraní golfu si stisknutím tlačítka zařízení otevřete menu.
2 Vyberte ikonu .
3 Chcete-li změnit pozici jamky, vyberte možnost nebo .
Měření úderu
Když je aktivováno ukládání skóre, budete vyzváni k zadání
svého skóre ve chvíli, kdy budete na greenu. Výsledek můžete
kdykoli během hry ručně upravit.
1 Při hraní golfu si stisknutím tlačítka zařízení otevřete menu.
2 Vyberte možnost .
3 Vyberte jamku.
4 Posunutím nahoru nebo dolů nastavte skóre.
Ukončení kola
1 Stisknutím tlačítka zařízení si otevřete menu.
2 Vyberte ikonu .
1 Při hraní golfu si stisknutím tlačítka zařízení otevřete menu.
2 Vyberte možnost .
3 Dojděte k míčku.
TIP: Měření můžete vynulovat tlačítkem Vynulovat.
Zobrazení překážek
Seznam vzdáleností překážek můžete zobrazit u jamek
s parem 4 a 5. Vaše zařízení Approach zobrazuje překážky,
ovlivňující výběr úderu, buď jednotlivě nebo ve skupině, abyste
mohli snáze určit vzdálenost k layupu nebo dráhu letu míčku.
1 Při hraní golfu si stisknutím tlačítka zařízení otevřete menu.
2 Vyberte ikonu .
Přizpůsobení zařízení
Nastavení zařízení
V hlavním menu vyberte možnost .
Sledování statistik: Aktivuje sledování statistik během golfové
hry – počet odehraných puttů, greeny v regulaci nebo zásahy
na fairway.
Skórování: Aktivuje zaznamenávání výsledků.
Jednotky: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.
Čas: Nastavení času.
Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.
Pohlaví: Nastaví pohlaví hráče.
Obnovit výchozí hodnoty: Obnoví tovární nastavení zařízení.
Informace o zařízení
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Název překážky
Vzdálenost k zadní části překážky
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Vzdálenost k přední části překážky
Rozsah provozních teplot
−10 až 60 ºC (14 až 140 ºF)
Poloha greenu
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 40 ºC (32 až 104 ºF)
Střed fairway
Stupeň vodotěsnosti
Plavání, 5 ATM*
Přibližná poloha překážky vzhledem k fairway
3 Další překážky pro aktuální jamku zobrazíte posunutím
nahoru nebo dolů.
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg
Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u
jamek s parem 4 a 5.
1 Při hraní golfu si stisknutím tlačítka zařízení otevřete menu.
2 Vyberte ikonu .
2
Technické údaje
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete si zobrazit ID zařízení, verzi softwaru, údaje o
regulačních opatřeních a zbývající kapacitu baterie.
1 Stisknutím tlačítka zařízení si otevřete menu.
2 Vyberte možnost .
Přizpůsobení zařízení
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Řemínky nesundávejte.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
TIP: Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/fitandcare.
Odstranění problémů
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
1 Podržte tlačítko zařízení po dobu 10 sekund.
Zařízení se vypne.
2 Podržením tlačítka zařízení na jednu sekundu zařízení
zapněte.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatelem a historii aktivity.
1 Stisknutím tlačítka zařízení si otevřete menu.
2 Vyberte možnost > Obnovit výchozí hodnoty > .
Aktualizace softwaru a hřiště
Toto zařízení má oprávnění pro bezplatné aktualizace mapy
hřišť. Pokud chcete provést aktualizaci zařízení, stáhněte si
bezplatný software Garmin Express z webové stránky
www.garmin.com/courses.
Odstranění problémů
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin
Express
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení, musíte mít
účet služby Garmin Connect a musíte si stáhnout a nainstalovat
aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
2 Odpojte zařízení od počítače.
Zařízení vás upozorní, když je potřeba aktualizaci provést.
Vyberte
možnost.
3
Vyhledání satelitních signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin :
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
®
Další informace
• Přejděte na stránku www.garmin.com/golf.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Dodatek
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
3
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
4
Dodatek
Rejstřík
A
aktualizace
mapy hřišť 3
software 3
B
baterie 2
nabíjení 1
Č
čištění zařízení 3
D
dogleg 2
dotyková obrazovka 1
družicové signály 3
G
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 3
GPS, signál 3
H
historie, odeslání do počítače 1
hřiště
přehrávání 1
výběr 1
I
ID zařízení 2
ikony 1
J
jamky, výměna 2
K
kolo hry, ukončení 2
L
layup 2
M
mapy, aktualizace 3
menu 1
měření úderu 2
N
nabíjení 1
nastavení 3
nastavení systému 2
O
odstranění problémů 3
P
překážky 2
příslušenství 3
přizpůsobení zařízení 2
S
skórkarta 2
software
aktualizace 3
verze 2
softwarová licenční dohoda 3
T
technické údaje 2
tlačítka 1, 3
U
USB 3
přenos souborů 1
V
vynulování zařízení 3
Z
zobrazení greenu, poloha jamky 1, 2
Rejstřík
5
support.garmin.com
Prosinec 2017
190-02323-41_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising