Garmin | Approach® X10 | User manual | Garmin Approach® X10 Brukerveiledning

Garmin Approach® X10 Brukerveiledning
APPROACH® X10
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og Approach er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører
sine respektive eiere.
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Konfigurere enheten på en datamaskin ...................................... 1
Spille golf........................................................................ 1
Golfikoner ................................................................................... 1
Visning av hull .............................................................................1
Måle et slag ................................................................................ 2
Vise hindre .................................................................................. 2
Vise avstander for layup og dogleg ............................................ 2
Føre poengregnskap .................................................................. 2
Avslutte en runde ........................................................................ 2
Tilpasse enheten............................................................ 2
Enhetsinnstillinger ....................................................................... 2
Informasjon om enheten................................................ 2
Spesifikasjoner ........................................................................... 2
Vise enhetsinformasjon .............................................................. 2
Ta vare på enheten .....................................................................3
Feilsøking........................................................................ 3
Nullstille enheten ........................................................................ 3
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ........................................... 3
Programvare- og baneoppdateringer ......................................... 3
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express ............ 3
Innhente satellittsignaler ............................................................. 3
Produktoppdateringer ................................................................. 3
Få mer informasjon ..................................................................... 3
Tillegg .............................................................................. 3
Lisensavtale for programvare ..................................................... 3
Indeks .............................................................................. 5
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Oversikt over enheten
Konfigurere enheten på en datamaskin
Du kan fullføre oppsettet med Garmin Connect™ kontoen din på
en datamaskin. Dette kan være nyttig når du skal laste ned
baneoppdateringer, laste opp scorekort eller vise data.
1 Koble ladekabelen til enheten (Lade enheten, side 1).
2 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
3 Gå til www.garmin.com/express.
4 Last ned og installer Garmin Express™ programmet:
• Hvis du bruker et Windows operativsystem, velger du
Last ned for Windows.
• Hvis du bruker et Mac operativsystem, velger du Last
ned for Mac.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
®
®
Synkronisere data med en datamaskin
À
Berøringsskjerm
Sveip for å bla gjennom funksjoner, dataskjermbilder og menyer.
Trykk for å velge.
Á
Enhetstast
Hold nede for å slå enheten av og på.
Trykk for å åpne og lukke menyer.
Trykk for å gå tilbake til foregående menyskjermbilder.
Du bør synkronisere dataene regelmessig for å måle fremdriften
din i Garmin Connect programmet.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Garmin Express programmet synkroniserer dataene.
2 Vis de gjeldende dataene dine i Garmin Connect
programmet.
Spille golf
1
2
Menyikoner
Starter en runde golf
Åpner menyen med enhetsinnstillinger
3
4
Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
Velg .
Enheten finner satellitter og beregner posisjonen din.
MERK: Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere
satellittsignaler.
Velg en bane fra listen.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
konfigurasjonen og starte en runde.
Åpner menyen med enhetsinformasjon
Golfikoner
Lade enheten
Viser greenvisningen
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Viser informasjon om hindre
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
Viser scorekortet
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til ladeporten på
enheten.
Måler et slag
Viser avstander til dogleg eller layup
Bytter green
Stopper den gjeldende runden
Visning av hull
Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler
automatisk når du går til et nytt hull.
MERK: Enheten beregner avstanden til fremre del, midten og
bakre del av greenen. Hvis du kjenner til flaggplasseringen, kan
du angi den mer nøyaktig (Flytte flagget, side 2).
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Lad
enheten helt opp.
3
Innledning
1
Gjeldende hullnummer
À
Á
Â
Ã
Ä
Par for hullet
Avstand til bakre del av greenen
1 Trykk på enhetstasten mens du spiller golf, for å vise
menyen.
2 Velg .
Avstand til flaggplasseringen
Avstand til fremre del av greenen
Bytte hull
Du kan bytte hull manuelt fra skjermbildet for hullvisning.
1 Når du ser på hullinformasjonen, trykker du på skjermen.
2 Velg et hull, og velg deretter Ferdig.
Bytte green
Hvis du spiller et hull med mer enn én green, kan du bytte
green.
1 Trykk på enhetstasten mens du spiller golf, for å vise
menyen.
2 Velg .
Flytte flagget
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggplasseringen.
1 Trykk på enhetstasten mens du spiller golf, for å vise
menyen.
.
eller
2 Velg
3 Velg
for å flytte flaggposisjonen.
Måle et slag
1 Trykk på enhetstasten mens du spiller golf, for å vise
menyen.
2 Velg .
3 Gå til ballen din.
TIPS: Du kan velge Nullstill for å nullstille målingen.
Vise hindre
Du kan vise avstander til hindre langs fairwayen for par 4- og
par 5-hull. Approach enheten viser hindre som har innvirkning
på hvordan du velger å slå, enkeltvis eller i grupper. Dette
hjelper deg med å fastslå avstanden for det neste slaget ditt,
enten du velger et layup-slag eller å forsøke å slå over hindre.
1 Trykk på enhetstasten mens du spiller golf, for å vise
menyen.
2 Velg .
Avstand for layup og dogleg À og avstanden for å nå hver layup
eller dogleg Á vises på skjermen.
Føre poengregnskap
Når poengregning er aktivert, blir du bedt om å angi antall slag
når du er på greenen. Du kan justere poengsummen manuelt
når som helst i løpet av en runde.
1 Trykk på enhetstasten mens du spiller golf, for å vise
menyen.
2 Velg .
3 Velg et hull.
4 Sveip oppover eller nedover for å angi poeng.
Avslutte en runde
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
Tilpasse enheten
Enhetsinnstillinger
Velg på hovedmenyen.
Statistikk- sporing: Aktiverer statistikkregistrering for antall
putter, greens in regulation og fairwayslag mens du spiller
golf.
Poengregning: Aktiverer poengregning.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstand.
Tid: Angir klokkeslettet.
Språk: Angir enhetsspråk.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata.
Kjønn: Angir spillerens kjønn.
Fabrikkinnstillinger: Tilbakestiller innstillingene til
fabrikkinnstillingene.
Informasjon om enheten
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Navn på hinder
Avstand til bakre del av hinderet
Avstand til fremre del av hinderet
Plassering på greenen
Midtre del av fairwayen
Omtrentlig plassering av hinderet i forhold til fairwayen
3 Sveip oppover eller nedover for å se andre hindre på det
gjeldende hullet.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Driftstemperaturområde
Fra -10 til 60 ºC (fra 14 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
Vanntetthetsvurdering
Svømming, 5 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Vise avstander for layup og dogleg
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5.
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon
om forskrifter og gjenværende batteristrøm.
2
Tilpasse enheten
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Ikke fjern remmene.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Koble enheten fra datamaskinen.
Enheten varsler deg når du kan oppgradere programvaren.
3 Velg et alternativ.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
®
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
1 Hold nede enhetstasten i 10 sekunder.
Enheten slår seg av.
2 Hold enhetstasten nede i ett sekund for å slå på enheten.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg > Fabrikkinnstillinger > .
Programvare- og baneoppdateringer
Denne enheten er kvalifisert for gratis banekartoppdateringer.
Hvis du vil oppdatere enheten, laster du ned Garmin Express
programvaren fra www.garmin.com/express uten ekstra
kostnad.
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned og
installere programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
Feilsøking
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Få mer informasjon
• Gå til www.garmin.com/golf.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Tillegg
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
3
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
4
Tillegg
Indeks
B
baner
spille 1
velge 1
batteri 2
lade 1
berøringsskjerm 1
D
dogleg 2
E
enhets-ID 2
F
feilsøking 3
G
Garmin Express 1
oppdatere programvare 3
golfrunde, avslutte 2
GPS, signal 3
greenvisning, flaggplassering 1, 2
H
hindre 2
hull, bytte 2
I
ikoner 1
innstillinger 3
K
kart
oppdatere 3
oppdateringer 3
L
lade 1
layup 2
logg, sende til datamaskin 1
M
meny 1
måle et slag 2
N
nullstille enheten 3
O
oppdateringer
banekart 3
programvare 3
P
programvare
oppdatere 3
versjon 2
programvarelisensavtale 3
R
rengjøre enheten 3
S
satellittsignaler 3
scorekort 2
spesifikasjoner 2
systeminnstillinger 2
T
taster 1, 3
tilbehør 3
tilpasse enheten 2
U
USB 3
overføre filer 1
Indeks
5
support.garmin.com
Desember 2017
190-02323-38_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising