Garmin | Approach® X10 | User manual | Garmin Approach® X10 Brugervejledning

Garmin Approach® X10 Brugervejledning
APPROACH® X10
Brugervejledning
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og Approach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til
øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Opsætning af enheden på computeren ...................................... 1
Golfspil............................................................................ 1
Golfikoner ................................................................................... 1
Visning af hul .............................................................................. 1
Afstandsmåling af et slag ............................................................ 2
Visning af hazards ...................................................................... 2
Visning af layup- og dogleg-distancer ........................................ 2
Scoring ........................................................................................2
Afslutning af en runde ................................................................. 2
Tilpasning af din enhed................................................. 2
Enhedsindstillinger ...................................................................... 2
Enhedsoplysninger ........................................................ 2
Specifikationer ............................................................................ 2
Visning af enhedsoplysninger ..................................................... 2
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 3
Fejlfinding....................................................................... 3
Nulstilling af enheden ................................................................. 3
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................... 3
Software- og baneopdateringer .................................................. 3
Opdatering af softwaren med Garmin Express .......................... 3
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 3
Produktopdateringer ................................................................... 3
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 3
Appendiks....................................................................... 3
Softwarelicensaftale .................................................................... 3
Indeks.............................................................................. 5
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Oversigt over enheden
Opsætning af enheden på computeren
Du kan bruge computeren til at fuldføre opsætningsprocessen
med din Garmin Connect™ konto. Dette kan være nyttigt for at
downloade baneopdateringer, uploade scorecards, eller se data.
1 Sæt opladerkablet godt fast på enheden (Opladning af
enheden, side 1).
Sæt
USB-kablet i USB-porten på din computer.
2
3 Gå til www.garmin.com/express.
4 Download og installer Garmin Express™ programmet:
• Hvis du bruger et Windows operativsystem, skal du
vælge Download til Windows.
• Hvis du bruger et Mac operativsystem, skal du vælge
Download til Mac.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
®
®
Synkronisering af dine data med computeren
À
Á
Touchscreen Stryg for at rulle gennem funktioner, dataskærmbilleder og menuer.
Tryk for at vælge.
Enhedsknap Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Tryk for at åbne og lukke menuer.
Tryk for at vende tilbage til tidligere skærmbilleder i
menuer.
Du bør synkronisere dine data med jævne mellemrum for at
følge dine fremskridt i programmet Garmin Connect.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Programmet Garmin Express synkroniserer dine data.
2 Se dine aktuelle data i programmet Garmin Connect.
Golfspil
1
2
Menuikoner
Starter en golfrunde
Åbner menuen for enhedsindstillinger
3
4
Tryk på enhedstasten for at se menuen.
Vælg .
Enheden lokaliserer satellitter og beregner din position.
BEMÆRK: Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde
satellitsignaler.
Vælg en bane på listen.
Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen
og starte en runde.
Åbner menuen for enhedsoplysninger
Golfikoner
Opladning af enheden
Viser green-oversigt
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Viser hazard-oplysninger
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
Viser scorecard
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i opladerporten på din
enhed.
Måler et slag
Viser layup- eller dogleg-distancer
Skifter green
Stopper den aktuelle runde
Visning af hul
Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og
skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.
BEMÆRK: Enheden beregner som standard afstanden til
forkanten, midten og bagkanten af greenen. Hvis du kender
flagets placering, kan du angive det mere præcist (Flytning af
flaget, side 2).
2 Sæt det store stik på USB-kablet ind i en USB-port på din
computer.
Oplad
enheden helt.
3
Introduktion
1
Aktuelt hulnummer
À
Á
Â
Ã
Ä
Par for hullet
Afstand til bagkanten af greenen
1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se
menuen.
2 Vælg .
Afstand til flagplaceringen
Afstand til forkanten af greenen
Ændring af huller
Du kan ændre huller manuelt fra skærmbilledet til visning af
hullet.
1 Mens du får vist oplysninger om hullet, skal du trykke på
skærmen.
2 Vælg et hul, og vælg Udført.
Skift green
Hvis du spiller et hul med mere end én green, kan du skifte
green.
1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se
menuen.
2 Vælg .
Flytning af flaget
Du kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.
1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se
menuen.
2 Vælg .
3 Vælg eller for at ændre flagplaceringen.
Afstandsmåling af et slag
1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se
menuen.
2 Vælg .
3 Gå hen til bolden.
TIP: Du kan vælge Nulstil for at nulstille målingen.
Visning af hazards
Du kan se afstande til hazards langs fairwayen for par 4- og 5huller. Din Approach enhed viser hazards, der påvirker valget af
slag individuelt eller i grupper for at fastslå afstanden til layup
eller carry.
1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se
menuen.
2 Vælg .
Layup- og dogleg-distancer À og distancen hen til hver layup
eller dogleg Á vises på skærmen.
Scoring
Når scoring er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste din score,
mens du er på greenen. Du kan til enhver tid justere scoren
manuelt under en runde.
1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se
menuen.
2 Vælg .
3 Vælg et hul.
4 Stryg op eller ned for at angive scoren.
Afslutning af en runde
1 Tryk på enhedstasten for at se menuen.
2 Vælg .
Tilpasning af din enhed
Enhedsindstillinger
Vælg fra hovedmenuen.
Statistik sporing: Aktiverer statistikregistrering for antal put,
greens in regulation og fairway-slag, mens du spiller golf.
Scorer: Aktiverer scoring.
Enheder: Indstiller måleenheden for distance.
Tid: Indstiller klokkeslættet.
Sprog: Indstiller enhedens sprog.
BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for
brugerindtastede data eller kortdata.
Køn: Indstiller spillerens køn.
Gendan standardindstillinger: Gendanner enhedens
fabriksindstillingsværdier.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Hazardnavn
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Afstand til bagkant af hazard
Driftstemperaturområde
Fra -10 til 60 ºC (fra 14 til 140 ºF)
Afstand til forkant af hazard
Opladningstemperaturområde Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
Greenposition
Vandtæthedsklasse
Midten af fairwayen
Omtrentlig position af hazard i forhold til fairwayen
3 Stryg op eller ned for at se andre hazards for det aktuelle hul.
Visning af layup- og dogleg-distancer
Du kan se en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4- og
5-huller.
2
Svømning, 5 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger og resterende batteristrøm.
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
Tilpasning af din enhed
2 Vælg
.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Fjern ikke remmene.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
1 Hold enhedsknappen nede i 10 sekunder.
Enheden slukkes.
2 Hold enhedsknappen nede i et sekund for at tænde for
enheden.
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger tilbage til
fabriksværdierne.
BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og
historik.
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg > Gendan standardindstillinger > .
Software- og baneopdateringer
Dette produkt giver adgang til gratis opdateringer af banekort.
Hvis du skal opdatere din enhed, skal du downloade vores gratis
Garmin Express software fra www.garmin.com/express.
Fejlfinding
Opdatering af softwaren med Garmin
Express
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade og installere programmet
Garmin Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
2 Kobl enheden fra computeren.
Enheden giver dig besked om at opdatere softwaren.
Vælg
en funktion.
3
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
®
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/golf.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
3
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
4
Appendiks
Indeks
A
afstandsmåling af et slag 2
B
baner
afspille 1
vælge 1
batteri 2
oplade 1
D
dogleg 2
E
enheds-ID 2
F
fejlfinding 3
G
Garmin Express 1
opdatering af software 3
golfrunde, afslutning 2
GPS, signal 3
green oversigt, flagplacering 1, 2
H
hazards 2
historik, sende til computer 1
huller, ændre 2
I
ikoner 1
indstillinger 3
K
kort
opdatere 3
opdateringer 3
L
layup 2
M
menu 1
N
nulstilling af enheden 3
O
opdateringer
banekort 3
software 3
oplade 1
R
rengøre enhed 3
S
satellitsignaler 3
scorecard 2
software
opdatere 3
version 2
softwarelicensaftale 3
specifikationer 2
systemindstillinger 2
T
taster 1, 3
tilbehør 3
tilpasning af enheden 2
touchscreen 1
U
USB 3
overføre filer 1
Indeks
5
support.garmin.com
December 2017
190-02323-36_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising