Garmin | Approach® S60 | User manual | Garmin Approach® S60 Brukerveiledning

Garmin Approach® S60 Brukerveiledning
APPROACH S60
®
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Approach , Auto Lap og Auto Pause er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Connect IQ™, Garmin
Connect™, Garmin Express™, QuickFit™, tempe™ og TruSwing™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Handicap Index og Slope Rating er registrerte varemerker for United States Golf Association. Windows er et registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03116
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Tips til lading av enheten ....................................................... 1
Vise kontrollmenyen ................................................................... 1
Produktoppdateringer ................................................................. 1
Konfigurere Garmin Express .................................................. 1
Garmin Golf™-appen..................................................... 2
Spille golf........................................................................ 2
Visning av hull .............................................................................2
Vise PlaysLike-avstand .......................................................... 2
Vise greenen .......................................................................... 2
Vise retningen til flagget ............................................................. 2
Vise avstand for layup og dogleg og lagrede posisjoner ............ 2
Lagre en posisjon ................................................................... 2
Måle avstand ved å angi mål ved berøring ................................. 2
Måle et slag med Garmin AutoShot™-funksjonen ..................... 2
Bruke scorekortet ........................................................................ 3
Spore statistikk ....................................................................... 3
Angi metode for poengregning .............................................. 3
Aktivere poengregning for handikap ...................................... 3
Vise slaghistorikk ........................................................................ 3
Vise TruSwing™ målinger under en runde ................................. 3
Vise rundesammendraget ditt ..................................................... 3
Avslutte en runde ........................................................................ 3
Svingtempo ..................................................................... 4
Det ideelle svingtempoet ............................................................ 4
Analysere svingtempoet ditt ........................................................ 4
Vise tipssekvensen ................................................................ 4
TruSwing......................................................................... 4
TruSwing målinger ...................................................................... 4
Registrere og vise TruSwing målinger på enheten ..................... 4
Bytte foretrukket hånd ................................................................. 4
Widgets........................................................................... 4
Vise widgeter .............................................................................. 5
Tilpasse widgetløkken ............................................................ 5
Aktivitetssporing .......................................................................... 5
Automatisk mål ...................................................................... 5
Bruke bevegelsesvarsler ........................................................ 5
Søvnsporing ........................................................................... 5
Aktiviteter ........................................................................ 5
Starte en aktivitet ........................................................................ 5
Tips for registrering av aktiviteter ........................................... 5
Stoppe en aktivitet ...................................................................... 5
Innendørsaktiviteter .................................................................... 5
Friluftsaktiviteter .......................................................................... 6
Klokke .............................................................................. 6
Stille inn en alarm ....................................................................... 6
Bruke nedtellingstidtakeren ........................................................ 6
Bruke stoppeklokken .................................................................. 6
Tilkoblede funksjoner.................................................... 6
Aktivere Bluetooth varsler ........................................................... 6
Vise varsler ............................................................................ 6
Administrere varsler ............................................................... 6
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth .......................... 6
Slå på tilkoblingsvarsel for smarttelefon ................................ 6
Finne en mistet mobilenhet ......................................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 7
Innholdsfortegnelse
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express ....... 7
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 7
Connect IQ – funksjoner................................................ 7
Laste ned Connect IQ funksjoner ............................................... 7
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ............................................................................. 7
Tilpasse enheten............................................................ 7
Endre urskiven ............................................................................ 7
Endre kontrollmenyen ................................................................. 7
Golfinnstillinger ........................................................................... 8
Innstillinger for poengregnskap .............................................. 8
Innstillinger for aktiviteter og apper ............................................. 8
Tilpasse dataskjermbildene ................................................... 8
Varsler .................................................................................... 8
Legge til en aktivitet eller app ..................................................... 9
Fjerne en aktivitet eller app ......................................................... 9
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 9
Innstillinger for aktivitetssporing .................................................. 9
Systeminnstillinger ...................................................................... 9
Tidsinnstillinger ...................................................................... 9
Innstillinger for bakgrunnslys ................................................. 9
Endre måleenhetene .............................................................. 9
Sensorer med ANT+ ....................................................... 9
Pare sensorer med ANT+ ........................................................... 9
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for
sykkel ........................................................................................ 10
Fotsensor .................................................................................. 10
Forbedre fotsensorkalibreringen .......................................... 10
tempe™ .................................................................................... 10
Informasjon om enheten.............................................. 10
Bytte remmene på QuickFit™ ................................................... 10
Spesifikasjoner ......................................................................... 10
Ta vare på enheten .................................................................. 10
Rengjøre enheten ................................................................ 10
Rengjøre lærremmene ......................................................... 11
Langvarig oppbevaring ........................................................ 11
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 11
Databehandling ........................................................................ 11
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 11
Slette filer ............................................................................. 11
Feilsøking...................................................................... 11
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 11
Enheten min finner ikke golfbaner i nærheten .......................... 11
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? .................... 11
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 11
Enheten bruker feil språk .......................................................... 11
Enheten min viser feil måleenheter .......................................... 11
Nullstille enheten ...................................................................... 11
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ......................................... 11
Innhente satellittsignaler ........................................................... 12
Forbedre GPS-satellittmottaket ............................................ 12
Aktivitetsmåling ......................................................................... 12
Antallet daglige skritt vises ikke ........................................... 12
Antall skritt virker unøyaktig ................................................. 12
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke ..................................................................... 12
Intensitetsminuttene blinker ................................................. 12
Få mer informasjon ................................................................... 12
Tillegg............................................................................ 12
Datafelter for ............................................................................. 12
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 13
Symbolforklaring ....................................................................... 14
Indeks............................................................................ 15
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til ladeporten på
enheten.
Oversikt over enheten
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en USB-port på
Sveip for å bla gjennom widgeter, funksjoner og
Berøringsskjerm menyer.
Trykk for å velge.
Handlingstast
Velg for å starte en aktivitet.
Når du spiller golf, velger du den for å vise golfmenyen.
Hold inne for å slå på enheten.
Hold inne for å vise kontrollmenyen.
Velg for å vise en meny for det gjeldende skjermbildet.
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Parkoble smarttelefonen
For at du skal kunne bruke funksjonene til Approach S60enheten, må den parkobles direkte via Garmin Connect™
Mobile-appen og ikke fra Bluetooth innstillingene på
smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
for å slå på enheten.
2 Hold nede
Den første gangen du slår på enheten, må du velge
enhetsspråket. Det neste skjermbildet ber deg om å parkoble
med smarttelefonen.
TIPS: Du kan velge
> Innstillinger > Parkoble telefon for
å angi parkoblingsmodus etter den første
konfigurasjonsprosessen.
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
Mobile-kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du parkobler med Garmin
Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene på
skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra Innstillinger-menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og enheten
synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
®
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Innledning
datamaskinen.
3 Lad enheten helt opp.
Tips til lading av enheten
• Bruk USB-kabelen for å koble laderen til enheten, og sørg for
at kabelen sitter godt (Lade enheten, side 1).
Du kan lade enheten ved hjelp av USB-kabelen på to måter.
Enten ved å bruke en strømadapter som er godkjent av
Garmin i en vanlig stikkontakt, eller ved å koble USBkabelen til USB-porten på en datamaskin. Det tar omtrent fire
timer å lade opp et helt utladet batteri.
• Se hvor mye batteristrøm du har igjen, på kontrollmenyen
(Vise kontrollmenyen, side 1).
®
Vise kontrollmenyen
Kontrollmenyen inneholder snarveismenyalternativer, blant
annet for å slå på Ikke forstyrr-modusen, låse
berøringsskjermen og slå av enheten.
MERK: I kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 7) kan
du legge til, endre rekkefølgen på eller fjerne alternativer i
snarveismenyen.
fra alle skjermbilder.
1 Hold nede
2 Velg et alternativ.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Baneoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til garmin.com/express.
1
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin Golf™-appen
Garmin Golf-appen gjør det mulig for golfspillere å konkurrere
med hverandre på ulike baner. Flere enn 40 000 baner har en
ukentlig ledertavle som alle kan bli med på. Du kan starte en
turneringshendelse og invitere spillere til å delta. Garmin Golfappen synkroniserer dataene dine med Garmin Connect
webområdet og Garmin Connect Mobile-appen. Du kan laste
ned Garmin Golf-appen fra appbutikken på smarttelefonen din.
Spille golf
1
2
3
4
Velg handlingstasten.
Velg Golf.
Vent mens enheten finner satellittene.
Dette kan ta 30–60 sekunder.
Velg en bane fra listen over baner i nærheten.
Visning av hull
Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler
automatisk når du går til et nytt hull. Du kan sveipe opp eller ned
eller dra hullindikatoren rundt kanten av skjermen for å bytte
hull.
MERK: Enheten beregner avstanden til fremre del, midten og
bakre del av greenen. Hvis du kjenner til flaggposisjonen, kan
du angi den mer nøyaktig (Vise greenen, side 2).
Gjeldende hullnummer
Hullindikator
Par for hullet
Kart over hullet
Avstand til fremre del av greenen
Avstand til midten av greenen
Avstandene på skjermbildet for hullinformasjonen oppdateres
for å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres
bare for den gjeldende runden.
Vise retningen til flagget
Funksjonen PinPointer er et kompass som viser retning når du
ikke kan se greenen. Denne funksjonen kan hjelpe deg med å
finne ut hvor du skal sikte et slag, selv om du er i skogen eller
en sandgrop.
MERK: Ikke bruk PinPointer mens du sitter i en golfbil.
Forstyrrelser fra golfbilen kan påvirke nøyaktigheten til
kompasset.
1 Velg handlingstasten.
2 Velg .
Pilen peker mot flaggposisjonen.
Vise avstand for layup og dogleg og lagrede
posisjoner
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5. Lagrede posisjoner vises også på listen.
1 Velg handlingstasten.
2 Velg .
MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du
passerer dem.
Lagre en posisjon
Du kan lagre opptil fem posisjoner for hvert hull mens du spiller
en runde. Det kan være nyttig å lagre en posisjon for å lagre
objekter eller hindringer som ikke vises på kartet. Du kan vise
avstanden til posisjonene fra skjermbildene for layup og dogleg
(Vise avstand for layup og dogleg og lagrede posisjoner, side 2).
1 Stå ved posisjonen du vil lagre.
MERK: Du kan ikke lagre en posisjon som er langt unna
hullet som er valgt for øyeblikket.
2 Velg handlingstasten.
> Lagre posisjon.
3 Velg >
Velg
et
merke
for posisjonen.
4
Måle avstand ved å angi mål ved berøring
Når du spiller golf, kan du bruke mål ved berøring for å måle
avstanden til et hvilket som helst punkt på kartet.
1 Velg kartet.
2 Trykk på skjermen eller dra fingeren for å plassere
objektsirkelen.
Avstand til bakre del av greenen
Vise PlaysLike-avstand
Funksjonen PlaysLike-avstand tar hensyn til høydeforskjeller på
banen ved å vise justert avstand til greenen.
Velg en avstand til greenen.
Et ikon vises ved siden av hver avstand.
Avstanden vises som lenger enn forventet grunnet en endring i
høydeforskjell.
Avstanden vises som forventet.
Avstanden vises som kortere enn forventet grunnet en endring i
høydeforskjell.
Vise greenen
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen mens
du spiller et spill.
1 Velg kartet.
2 Velg øverst på skjermbildet.
3 Trykk på eller dra for å flytte flaggposisjonen.
2
Du kan vise avstanden fra den gjeldende posisjonen din til
målsirkelen, eller fra målsirkelen til flaggposisjonen.
3 Velg eller for å zoome inn eller ut ved behov.
Måle et slag med Garmin AutoShot™funksjonen
Approach S60 enheten leveres med automatisk slagsporing og
slagregistrering. Hver gang du gjør et slag langs fairwayen,
registrerer enheten slaglengden, slik at du kan se den senere
(Vise slaghistorikk, side 3).
Garmin Golf™-appen
TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har enheten
på hånden du bruker mest og har god kontakt med ballen.
Putter spores ikke.
1 Begynn å spille en runde.
Når enheten sporer et slag, vises slaglengden i banneret
øverst på skjermen.
Poeng
Antall slag i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Aktivere poengregning for handikap
> Golf-innstillinger >
1 Fra scorekortet velger du
TIPS: Du kan trykke på banneret for å skjule det i 10
sekunder.
2 Gå eller kjør bort til ballen din.
3 Gjør ditt neste slag.
Enheten registrerer lengden på det siste slaget ditt.
Bruke scorekortet
1 Mens du spiller golf, velger du handlingstasten.
2 Velg .
for å konfigurere poengregning eller
3 Velg om nødvendig
endre par for hullet.
4 Sveip opp eller ned eller dra hullindikatoren rundt kanten av
skjermen for å bytte hull.
5 Trykk midt på skjermen.
6 Velg eller for å angi poeng.
Spore statistikk
Når du aktiverer statistikkregistrering på enheten, kan du vise
statistikken din for den gjeldende runden (Vise
rundesammendraget ditt, side 3). Du kan sammenligne
runder og registrere forbedringer ved hjelp av mobilappen
Garmin Connect.
Fra scorekortet velger du
> Golf-innstillinger >
Poengregning > Statistikksporing.
Registrere statistikk
Du må aktivere statistikkregistrering før du kan registrere
statistikk (Spore statistikk, side 3).
1 Fra scorekortet trykker du midt på skjermen.
2 Angi antall slag, og velg Neste.
3 Angi antall putter, og velg Neste.
4 Velg et alternativ:
• Hvis ballen traff fairwayen, velger du .
• Hvis ballen ikke traff fairwayen, velger du eller .
Angi metode for poengregning
Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.
> Golf-innstillinger >
1 Fra scorekortet velger du
Poengregning > Metode for poengr..
2 Velg en metode for poengregning.
Om Stableford-poengregning
Når du velger metoden Stableford for poengregning (Angi
metode for poengregning, side 3), gis det poeng etter antall slag
i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med
høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States
Golf Association.
Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i
stedet for slag.
Spille golf
Poengregning > Poeng m/handikap.
2 Velg et alternativ:
• Velg Lokalt handikap for å angi antall slag som skal
trekkes fra spillerens sammenlagte poengregning.
• Velg Indeks/Slope for å angi spillerens Handicap Index
og banens Slope Rating for å beregne et banehandicap
for spilleren.
Antall handicapslag vises som prikker på skjermbildet for
hullinformasjon. Scorekortet viser den handicapjusterte
scoren for runden.
®
®
Vise slaghistorikk
1
2
3
4
Når du har spilt et hull, velger du handlingstasten.
Velg for å vise informasjon om ditt siste slag.
Velg
for å vise informasjon om hvert slag for et hull.
Velg et slag for å vise svingtempoet ditt.
Vise TruSwing™ målinger under en runde
Før du kan bruke TruSwing funksjonen på Approach enheten,
må du feste TruSwing enheten trygt på køllen. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.
1 Slå på TruSwing enheten.
2 Begynn å spille en runde.
3 På Approach S60-enheten velger du handlingstasten, og
deretter velger du .
Approach S60-enheten parkobles med TruSwing enheten.
> Endre kølle for å velge en kølle.
4 Velg
5 Gjør et slag.
Svingmålingene vises på Approach S60-enheten etter hver
sving (TruSwing målinger, side 4).
6 Trykk på skjermen for å bla gjennom de registrerte
svingmålingene.
Vise rundesammendraget ditt
Under en runde kan du vise informasjon om poeng, statistikk og
skritt.
1 Velg handlingstasten.
2 Velg .
3 Sveip opp eller ned.
Avslutte en runde
1 Velg handlingstasten.
2 Velg Avslutt.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise statistikk og rundeinformasjon, trykker du
på scoren din.
• Hvis du vil lagre runden og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Lagre.
• Hvis du vil redigere scorekortet ditt, velger du Redig.
score.
3
• Hvis du vil forkaste runden og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Forkast.
• Hvis du vil stanse runden midlertidig og fortsette senere,
velger du Pause.
Svingtempo
Appen for svingtempo hjelper deg med å få et mer konsekvent
slag. Enheten måler og viser deg baksving- og nedsvingtidene
dine. Enheten viser deg også svingtempoet ditt. Svingtempoet
vises som et forholdstall basert på å dele baksvingtiden med
nedsvingtiden. Studier av profesjonelle golfspillere viser at et 3til-1-forhold, eller 3.0, er det ideelle svingtempoet.
Det ideelle svingtempoet
Du kan oppnå det ideelle svingtempoet på 3,0 ved hjelp av ulike
svingtiminger, som for eksempel 0,7 sek/0,23 sek eller 1,2
sek/0,4 sek. Alle golfspillere har unike svingtempoer basert på
ferdighet og erfaring. Garmin gir deg seks forskjellige timinger.
Enheten viser en graf som indikerer om baksvingen eller
nedsvingen er for rask, for sakte eller akkurat passe for den
valgte timingen.
TruSwing
TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert
av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil
kjøpe en TruSwing enhet.
TruSwing målinger
Du kan vise svingmålinger på Approach enheten din, i Garmin
Connect eller i Garmin Connect Mobile-appen. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.
Funksjon
Beskrivelse
Krav
Bare svingmålinger Tilgjengelige målinger
på Approach
omfatter svingtempo,
enheten din
hastighet, målinger for
køllebane, kritiske køllevinkler med mer.
TruSwing enheten må
være parkoblet med
Approach enheten.
Svingmålinger på
Approach enheten
din og i Garmin
Connect Mobileappen
Både TruSwing og
Approach enheten må
være parkoblet med
Garmin Connect
Mobile-appen på
smarttelefonen.
Tilgjengelige målinger
omfatter svingtempo,
hastighet, målinger for
køllebane, kritiske køllevinkler med mer.
Registrere og vise TruSwing målinger på
enheten
Timingvalg (tidsforhold fra baksving til nedsving)
Tid for baksving
Tid for nedsving
Ditt tempo
Bra timing
For sakte
For fort
Du bør starte med den sakteste timingen og prøve noen slag for
å finne den ideelle svingtimingen din. Når tempografen
konsekvent er grønn for både baksving- og nedsvingstidene
dine, kan du gå videre til neste timing. Når du finner en
komfortabel timing, kan du bruke den til å oppnå mer
konsekvente svinger og ytelse.
Analysere svingtempoet ditt
Du må slå en ball for å se svingtempoet ditt.
1 Fra urskiven velger du handlingstasten.
2 Velg > Svingtempo.
3 Velg eller for å angi tidtakeren for tempo.
> Type golfkølle, og velg deretter en kølletype.
4 Velg
5 Utfør en full sving, og slå til ballen.
Enheten viser analysen for slaget.
Vise tipssekvensen
Første gang du bruker appen for svingtempo, viser enheten en
tipssekvens som forklarer hvordan slaget analyseres.
1 Fra appen for Svingtempo velger du handlingstasten.
2 Trykk på skjermen for å vise neste tips.
4
Før du kan bruke TruSwing funksjonen på Approach S60
enheten, må du feste TruSwing enheten trygt på køllen. Du
finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing
enheten.
1 Slå på TruSwing enheten.
2 På Approach S60-enheten velger du handlingstasten, og
deretter velger du > TruSwing.
Approach S60-enheten parkobles med TruSwing enheten.
> Endre kølle for å velge en kølle.
3 Velg
4 Gjør et slag.
Svingmålingene vises på Approach S60-enheten etter hver
sving.
5 Trykk på skjermen for å bla gjennom de registrerte
svingmålingene.
Bytte foretrukket hånd
1 Fra TruSwing appen velger du
2 Velg et alternativ.
> Foretrukken hånd.
Widgets
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
Enkelte widgets er som standard ikke synlige. Du kan legge
dem til i widgetløkken manuelt.
Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på
smarttelefonen.
Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.
Golf: Viser informasjon om den siste golfrunden din.
Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter
med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for
intensitetsminutter og fremdriften mot målet.
Siste aktivitet: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
aktiviteten, for eksempel siste løpetur, siste sykkeltur eller
siste svømmetur.
Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
idretten.
Svingtempo
Min dag: Viser et dynamisk sammendrag av dagens aktiviteter.
Statistikken omfatter aktiviteter du tar tiden på,
intensitetsminutter, skritt, kaloriforbruk og annet.
Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger,
oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Skritt: Sporer antall skritt per dag, skrittmål og data for de siste
dagene.
Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.
Bruke automatisk søvnsporing
1 Ha på deg enheten mens du sover.
2 Last opp søvnsporingsdataene dine til Garmin Connect
nettstedet (Manuell synkronisering av data med Garmin
Connect Mobile, side 7).
Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen
din.
Vise widgeter
Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både
utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele
dem med Garmin Connect fellesskapet.
Du kan også legge til Connect IQ™ aktivitetsapper på enheten
ved hjelp av Garmin Connect kontoen din (Connect IQ –
funksjoner, side 7).
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Enheten leveres forhåndslastet med flere widgets. Du får tilgang
til flere funksjoner når du parkobler enheten med en
smarttelefon.
• Sveip oppover eller nedover på urskiven.
• Trykk på berøringsskjermen for å vise flere alternativer og
funksjoner for en widget.
• Velg
for å vise widgetinnstillingene.
Tilpasse widgetløkken
> Innstillinger > Widgeter.
1 Velg
2 Velg et kontrollprogram.
3 Velg Aktivert-bryteren for å fjerne widgeten fra widgetløkken.
4 Velg Legg til widgeter.
5 Velg et kontrollprogram.
Widgeten legges til i widgetløkken.
Aktivitetssporing
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
daglige mål
etter hvert som du beveger deg.
Aktiviteter
Starte en aktivitet
Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette
kreves). Når du stopper aktiviteten, aktiveres klokkemodus.
1 Fra urskiven velger du handlingstasten.
2 Velg .
3 Velg en aktivitet.
4 Vent eventuelt mens enheten kobler til ANT+ sensorene.
5 Hvis aktiviteten krever GPS, går du utendørs og venter mens
enheten innhenter satellittsignaler.
6 Trykk på handlingstasten for å starte tidtakeren.
MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata før du starter
tidtakeren.
®
Tips for registrering av aktiviteter
• Lad enheten før du starter en aktivitet (Lade enheten, side 1).
• Sveip oppover eller nedover for å se flere datasider.
Stoppe en aktivitet
1 Velg handlingstasten.
2 Velg et alternativ:
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Bruke bevegelsesvarsler
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises
Beveg deg! og den røde linjen. Det vises flere deler etter hvert
15. minutt med inaktivitet. Enheten vibrerer også hvis vibrering
er slått på (Systeminnstillinger, side 9).
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
Søvnsporing
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer.
Aktiviteter
• Velg handlingstasten for å gjenoppta aktiviteten.
• Hvis du vil lagre aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Ferdig > .
• Hvis du vil forkaste aktiviteten og gå tilbake til
klokkemodus, velger du Ferdig > > .
Innendørsaktiviteter
Approach S60-enheten kan brukes til innendørstrening, slik som
løping på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS
slås av for innendørsaktiviteter.
Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og
pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten.
Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til
dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter
at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.
TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres
nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggsfotsensor for å registrere
tempo, avstand og pedalfrekvens.
Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand
tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten (for eksempel en
hastighets- eller pedalfrekvenssensor).
5
Friluftsaktiviteter
Approach S60-enheten leveres forhåndslastet med apper for
utendørsaktiviteter, for eksempel løping og sykling. GPS-en slås
på for utendørsaktiviteter. Du kan legge til apper som bruker
standardaktiviteter, for eksempel kondisjon eller roing.
Klokke
Stille inn en alarm
Du kan angi opptil åtte separate alarmer. Du kan stille inn hver
alarm til å spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.
> Klokker > Alarmer > Legg til ny
1 Fra urskiven velger du
> Tid.
2 Velg og for å angi klokkeslett.
3 Velg .
4 Velg Gjentakelse og deretter gjentakelsesfrekvensen for
alarmen (valgfritt).
5 VelgMerke, og velg et navn for alarmen (valgfritt).
Bruke nedtellingstidtakeren
1
2
3
4
5
6
Fra urskiven velger du
> Klokker > Tidtaker > Rediger.
Velg og for å angi tidtaker.
Velg .
Trykk på handlingstasten for å starte tidtakeren.
Velg handlingstasten for å stoppe tidtakeren.
Velg Nullstill for å nullstille tidtakeren.
Bruke stoppeklokken
> Klokker > Stoppeklokke.
1 Fra urskiven velger du
2 Trykk på handlingstasten for å starte tidtakeren.
3 Velg runde for å starte rundetidtakeren på nytt.
Den totale stoppeklokketiden fortsetter å gå.
4 Velg handlingstasten for stoppe begge tidtakerne.
5 Velg Nullstill for å nullstille begge tidtakerne.
Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner for Approach S60 enheten når
du kobler enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp av
Bluetooth trådløs teknologi. Enkelte funksjoner krever at du
installerer programmet Garmin Connect Mobile på den
tilkoblede smarttelefonen. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/apps.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på Approach
S60 enheten.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å
registrere den.
Connect IQ: Brukes til å utvide enhetens funksjoner med nye
urskiver, widgets og datafelter.
Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er
parkoblet med Approach S60 enheten din og er innenfor
rekkevidde.
Finn klokken min: Finner en forlagt Approach S60 enhet som
er parkoblet med smarttelefonen og er innenfor rekkevidde.
Aktivere Bluetooth varsler
Du må parkoble Approach S60-enheten med en kompatibel
mobilenhet før du kan aktivere varsler (Parkoble smarttelefonen,
side 1).
> Innstillinger > Telefon.
1 Velg
6
2
3
4
5
6
7
8
Velg Varsler-bryteren for å aktivere varsler.
Velg Varsler > Under aktiviteter.
Velg varslingspreferansene dine.
Velg
> Ikke i løpet av aktivitet.
Velg varslingspreferansene dine.
Velg
> Tidsavbrudd.
Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på
skjermen.
Vise varsler
1 Sveip oppover eller nedover på urskiven for å vise widgeten
for varsler.
2 Velg et varsel.
Du kan trykke på berøringsskjermen for å vise hele varselet.
for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
3 Velg
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på Approach S60-enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en Apple smarttelefon, kan du bruke
innstillingene for varslingssenteret på smarttelefonen til å
velge elementene som skal vises på enheten.
• Hvis du bruker en smarttelefon med Android™, går du inn i
Garmin Connect Mobile-appen, velger Innstillinger >
Smarte varsler.
®
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth
for å vise kontrollmenyen.
1 Hold nede
2 Velg for å slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth på
Approach S60 enheten din.
Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite
hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på
mobilenheten.
Slå på tilkoblingsvarsel for smarttelefon
Du kan angi at Approach enheten skal varsle deg når den
parkoblede smarttelefonen kobles til og fra ved hjelp av trådløs
Bluetooth teknologi.
Velg
> Innstillinger > Telefon > Tilkoblingsvarsler.
Finne en mistet mobilenhet
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
for å vise kontrollmenyen.
1 Hold nede
2 Velg .
Approach S60 enheten begynner å søke etter den
parkoblede mobilenheten. Et lydvarsel spilles av på
mobilenheten, og Bluetooth signalstyrken vises på Approach
S60 enhetsskjermen. Bluetooth signalstyrken øker etter hvert
som du nærmer deg mobilenheten.
for å avslutte søket.
3 Velg
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør
hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
sykkelturer, svømming, villmarksturer, golfrunder med mer.
Garmin Connect er også en nettbasert statistikksporer der du
kan analysere og dele alle golfrundene dine. Du kan opprette en
gratis konto på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
Klokke
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon og
treningsaktiviteter og utendørsaktiviteter, inkludert tid,
avstand, puls, kaloriforbruk, pedalfrekvens, kart sett ovenfra
samt tempo- og hastighetsdiagrammer. Du kan vise mer
detaljert informasjon om golfrundene dine, inkludert
scorekort, statistikk og baneinformasjon. Du kan også vise
egendefinerbare rapporter.
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Gå til butikken til Connect IQ: Du kan laste ned apper,
urskiver, datafelter og kontrollprogrammer.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Connect Mobile
Du må ha en Garmin Connect konto og parkoble enheten med
en kompatibel smarttelefon før du kan oppdatere programvaren
på enheten ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen
(Parkoble smarttelefonen, side 1).Garmin Connect
1 Synkroniser enheten med Garmin Connect Mobile-appen
(Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
Mobile, side 7).
Garmin Connect Mobile-appen sender automatisk
oppdateringer til enheten når ny programvare er tilgjengelig.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned og
installere programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Koble enheten fra datamaskinen.
Enheten varsler deg når du kan oppgradere programvaren.
3 Velg et alternativ.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Hvis du ikke har parkoblet Approach S60 enheten med
smarttelefonen, kan du laste opp alle aktivitetsdata til Garmin
Connect kontoen ved hjelp av datamaskinen.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Connect IQ – funksjoner
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
Mobile
for å vise kontrollmenyen.
1 Hold nede
2 Velg .
Connect IQ – funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokken fra Garmin og
andre leverandører ved hjelp av Connect IQ Mobile-appen. Du
kan tilpasse enheten med urskiver, datafelt, kontrollprogrammer
og apper.
Urskiver: Gjør det mulig å endre klokkens utseende.
Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser
sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter.
Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Laste ned Connect IQ funksjoner
Før du kan laste ned Connect IQ funksjoner fra Garmin Connect
Mobile-appen, må du parkoble Approach S60 enheten med en
smarttelefon.
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen, og velg Connect IQ™butikken.
2 Velg enheten din om nødvendig.
3 Velg en Connect IQ funksjon.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp
av datamaskinen
1
2
3
4
Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Gå til apps.garmin.com, og logg deg på.
Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
Følg instruksjonene på skjermen.
Tilpasse enheten
Endre urskiven
Før du kan aktivere en Connect IQ urskive må du installere en
urskive fra Connect IQ butikken (Connect IQ – funksjoner,
side 7).
> Urskive.
1 Fra urskiven velger du
2 Skyv opp eller ned for å vise urskivene.
3 Trykk på skjermen for å velge en urskive.
Endre kontrollmenyen
I kontrollmenyen kan du legge til, fjerne og endre rekkefølge på
alternativer i snarveismenyen (Vise kontrollmenyen, side 1).
1 Hold nede .
Kontrollmenyen vises.
> Kontrollmenyinnstillinger.
2 Velg
3 Velg snarveien du vil tilpasse.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre plasseringen av snarveien i
kontrollmenyen, trykker du på plasseringen der du vil den
skal vises.
• Trykk på for å fjerne snarveien fra kontrollmenyen.
7
5 Velg
for å legge til en snarvei på kontrollmenyen hvis det
er nødvendig.
Golfinnstillinger
Fra urskiven velger du
> Innstillinger > Apper og
aktiviteter > Golf > Golf-innstillinger.
Poengregning: Gjør det mulig å angi alternativer for
poengregnskap (Innstillinger for poengregnskap, side 8).
Driverdistanse: Angir gjennomsnittlig avstand ballen
tilbakelegger.
Turneringsmodus: Deaktiverer avstandsfunksjonene
PinPointer og PlaysLike. Disse funksjonene er ikke tillatt
under sanksjonerte turneringer eller runder for beregning av
handicap.
Store tall: Endrer størrelsen på tallene på skjermen for visning
av hull.
Innstillinger for poengregnskap
Fra urskiven velger du
> Innstillinger > Apper og
aktiviteter > Golf > Golf-innstillinger > Poengregning.
Status: Aktiverer eller deaktiverer poengregning automatisk når
du starter en runde. Alternativet Spør alltid varsler deg når du
starter en runde.
Statistikksporing: Aktiverer statistikkregistrering for antall
putter, greens in regulation og fairwayslag mens du spiller
golf.
Køllesporing: Gjør det mulig å registrere køllene som brukes.
2 spillere: Angir at scorekortet skal føre poeng for to spillere.
MERK: Denne innstillingen er bare tilgjengelig under en
runde. Du må aktivere denne innstillingen hver gang du
starter en runde.
Metode for poengr.: Endrer metoden enheten bruker til å føre
poengregnskap.
Poeng m/handikap: Angir ditt spillerhandicap.
Innstillinger for aktiviteter og apper
Med disse innstillingene kan du tilpasse hvert forhåndslastet
aktivitetsprogram etter behovene dine. Du kan for eksempel
tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Alle
innstillingene er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Fra urskiven velger du
> Innstillinger > Apper og
aktiviteter, og deretter velger du en aktivitet og
aktivitetsinnstillingene.
Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder og
legge til nye dataskjermbilder for aktiviteten (Tilpasse
dataskjermbildene, side 8).
Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten
(Varsler, side 8).
Runder: Angir at Auto Lap funksjonen skal markere en runde
ved en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til
god hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige
deler av en aktivitet (for eksempel etter hver 1. mile eller 5.
kilometer).
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når
du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en
bestemt verdi. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten
omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe.
Bla automatisk: Gjør det mulig å bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
GPS: Angir modus for GPS-antennen. Du kan bruke GLONASS
for å få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av posisjon. Bruk av alternativet GLONASS kan
redusere batterilevetiden mer enn ved bruk av kun
alternativet GPS.
Bassengstørrelse: Angir bassenglengde for
bassengsvømming.
Bakgrunn: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til svart eller
hvit.
Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir
enklere å identifisere aktive aktiviteter.
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for
dataskjermbilder for hver aktivitet.
> Innstillinger > Apper og aktiviteter.
1 Velg
2 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
3 Velg aktivitetsinnstillingene.
4 Velg Datafelter.
5 Velg eventuelt bryteren for å aktivere et dataskjermbilde.
6 Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
7 Velg et alternativ:
• Velg Oppsett for å justere antall datafelter på
dataskjermbildet.
• Velg Rediger datafelter, og velg et felt for å endre
dataene som vises i feltet.
Varsler
Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å
trene mot spesifikke mål. Enkelte varsler er bare tilgjengelige for
spesifikke aktiviteter. Enkelte varsler krever ekstra tilbehør, for
eksempel pulsmåler eller kadenssensor. Det finnes tre typer
varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige
varsler.
Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang.
Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når du har forbrent et bestemt antall
kalorier.
Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten
er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går
under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.
Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver
gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt
intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle
deg hvert 30. minutt.
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Kadens
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for kadens.
Kalorier
Hendelse, regelmessig
Du kan angi antall kalorier.
Egendefinert
Regelmessig
Du kan velge en eksisterende
melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.
Avstand
Regelmessig
Du kan angi et avstandsintervall.
Puls
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge
soneendringer.
Tempo
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
Løpe/gå
Regelmessig
Du kan angi tidsinnstilte gåpauser
ved regelmessige intervaller.
Hastighet
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
®
8
Tempo for tak Rekkevidde
Du kan angi lavt eller høyt antall tak
per minutt.
Tid
Du kan angi et tidsintervall.
Hendelse, regelmessig
Tilpasse enheten
Angi et varsel
> Innstillinger > Apper og
1 Fra urskiven velger du
aktiviteter.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg aktivitetsinnstillingene.
4 Velg Varsler.
5 Velg et alternativ:
• Velg Legg til ny for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
• Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
6 Velg eventuelt typen varsel.
7 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller
angi en tilpasset verdi for varselet.
8 Slå på varselet om nødvendig.
For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding
hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises
en melding hver gang du går over eller under området som er
angitt (verdiene for minimum og maksimum).
Legge til en aktivitet eller app
> Innstillinger > Apper og aktiviteter.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til en aktivitet i favorittene dine, velger du
aktiviteten, og deretter velger du Legg til favoritt.
• Hvis du vil legge til en aktivitet i aktivitetslisten, velger du
Legg til, og deretter velger du aktiviteten.
Fjerne en aktivitet eller app
> Innstillinger > Apper og aktiviteter.
1 Velg
2 Velg en aktivitet.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil fjerne aktiviteten fra aktivitetslisten, velger du
Aktivert-bryteren.
• Hvis du vil fjerne aktiviteten fra favorittlisten, velger du
Fjern favoritt.
• Hvis du vil fjerne aktiviteten fra enheten, velger du
aktivitetsinnstillingene, og deretter velger du Fjern.
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt
og håndledd. Enheten bruker denne informasjonen til å beregne
nøyaktige treningsdata.
> Innstillinger > Brukerprofil.
1 Velg
2 Velg et alternativ.
Innstillinger for aktivitetssporing
Velg
> Innstillinger > Aktivitetssporing.
Bevegelsesvarsel: Viser en melding og bevegelseslinjen på
den digitale urskiven og skrittskjermbildet. Enheten vibrerer
også hvis vibrering er slått på (Systeminnstillinger, side 9).
Målvarsler: Gjør det mulig å slå målvarsler av og på. Målvarsler
vises for daglige skrittmål og ukentlige intensitetsminuttmål.
Systeminnstillinger
Velg
> Innstillinger > System.
Automatisk lås: Gjør det mulig å låse berøringsskjermen
automatisk for å forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk
alternativet Under aktiviteter for å låse berøringsskjermen
under en aktivitet du tar tiden på. Bruk alternativet
Klokkemodus for å låse berøringsskjermen når du ikke
registrerer en aktivitet du tar tiden på.
Språk: Angir språket som vises på enheten.
Sensorer med ANT+
Tid: Justerer klokkeslettinnstillingene (Tidsinnstillinger,
side 9).
Bakgrunnslys: Justerer innstillingene for bakgrunnslys
(Innstillinger for bakgrunnslys, side 9).
Vibrasjon: Angir vibrasjonsnivået for enheten. Bryteren gjør det
mulig å slå vibrasjon på eller av.
Ikke forstyrr: Slår Ikke forstyrr-modus av eller på.
Kontrollmenyinnstillinger: Gjør det mulig å legge til, endre
rekkefølge på eller fjerne alternativer i snarveismenyen
(Endre kontrollmenyen, side 7).
Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten
(Endre måleenhetene, side 9).
USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus
eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.
Fabrikkinnstillinger: Gjør det mulig å nullstille brukerdata og
gjenopprette innstillinger (Gjenopprette alle
fabrikkinnstillinger, side 11).
Programvareoppdatering: Gjør det mulig å installere
programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av
Garmin Express.
Tidsinnstillinger
Velg
> Innstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Kilde for tid: Angir tidssone for enheten. Alternativet Automatisk
angir tidssone automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.
Alternativet Manuelt gjør det mulig å justere tidssonen.
Innstillinger for bakgrunnslys
Velg
> Innstillinger > System > Bakgrunnslys.
Modus: Angir at bakgrunnslyset skal slås på ved
samhandlinger. Samhandlinger inkluderer tastene,
berøringsskjermen og varsler.
Bevegelse: Angir at bakgrunnslyset skal slås på ved
håndleddsbevegelser. Bevegelser inkluderer å vri håndleddet
mot kroppen for å se på enheten. Du kan bruke alternativet
Bare under en aktiv. for å bare bruke bevegelser under
aktiviteter du tar tiden på.
Tidsavbrudd: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås
av.
Lysstyrke: Angir lysstyrken for bakgrunnslyset.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet,
høyde, vekt og temperatur.
> Innstillinger > System > Enheter.
1 Velg
2 Velg en målingstype.
3 Velg en måleenhet.
Sensorer med ANT+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
Pare sensorer med ANT+
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Paring vil si å koble sammen trådløse sensorer fra ANT+, for
eksempel å koble en pulsmåler til enheten fra Garmin.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren
(3 m).
MERK: Stå 10 meter unna andre sensorer med ANT+ når du
skal pare enhetene.
9
2 Velg
> Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til
ny.
3 Velg en sensor.
Det vises en melding når sensoren er paret med enheten. Du
kan tilpasse et datafelt til å vise sensordata.
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel
Du kan bruke en kompatibel sensor for hastighet eller
pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten.
• Par sensoren med enheten (Pare sensorer med ANT+,
side 9).
• Oppdater informasjonen for brukerprofilen for trening
(Konfigurere brukerprofilen, side 9).
• Angi hjulstørrelsen (Hjulstørrelse og -omkrets, side 13).
• Legg ut på tur (Starte en aktivitet, side 5).
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Forbedre fotsensorkalibreringen
Du må innhente GPS-signaler og parkoble enheten med
fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Pare sensorer med
ANT+, side 9).
Fotsensoren kalibreres automatisk, men du kan forbedre
nøyaktigheten til hastighets- og distansedataene ved å ta noen
få løpeturer utendørs med GPS aktivert.
1 Opphold deg utendørs i fem minutter på et sted der du kan
se himmelen uten blokkert sikt.
2 Start en løpsaktivitet.
3 Løp i ti minutter uten å stanse.
4 Stopp aktiviteten, og lagre den.
Verdien til fotsensorkalibreringen vil nå bli endret, dersom
dette er nødvendig, basert på de registrerte dataene. Det
skal ikke være nødvendig å kalibrere fotsensoren igjen, med
mindre løpesettet ditt endres.
tempe™
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Informasjon om enheten
Bytte remmene på QuickFit™
1 Skyv på låsen på QuickFit remmen, og fjern deretter remmen
fra klokken.
2 Rett inn den nye remmen etter klokken.
3 Trykk remmen på plass.
MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Låsen skal
lukkes over pinnen på klokken.
4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte den andre remmen.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 10 dager i klokkemodus
Opptil 10 timer i GPS-modus
Kapslingsgrad
5 ATM1
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55 ºC (fra -4 til 131 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløs frekvens/protokoll
2,4 GHz ved 1 dBm nominell
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Hold skinnremmen tørr. Unngå å svømme eller dusje med
skinnremmen. Hvis skinnremmen kommer i kontakt med vann,
kan den bli skadet.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
1
10
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Informasjon om enheten
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på garmin.com/fitandcare.
Rengjøre lærremmene
1 Tørk av lærremmene med en tørr klut.
2 Bruk et rengjøringsmiddel for lær til å rengjøre lærremmene.
Langvarig oppbevaring
Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten på noen måneder, bør
du lade batteriet til omtrent 50 % før du oppbevarer den. Du bør
oppbevare enheten på et kjølig og tørt sted med normal
hustemperatur. Du bør lade enheten helt før du bruker den etter
å ha oppbevart den over lengre tid.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon
om forskrifter (e-etikett) og lisensavtalen.
Velg
> Innstillinger > System > Om.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
Feilsøking
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Reduser tidsavbruddet for bakgrunnslys (Innstillinger for
bakgrunnslys, side 9).
• Reduser lysstyrken til bakgrunnslyset (Innstillinger for
bakgrunnslys, side 9).
• Slå av håndleddsbevegelser (Innstillinger for bakgrunnslys,
side 9).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Slå av smarttelefontilkoblingen til
Bluetooth, side 6).
Feilsøking
• Bruk en Connect IQ urskive som ikke oppdateres hvert
sekund.
Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (Endre
urskiven, side 7).
• Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen
(Administrere varsler, side 6).
Enheten min finner ikke golfbaner i
nærheten
Hvis en baneoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan
enheten mangle banedata. Du må oppdatere banene igjen for å
reparere manglende banedata.
1 Last ned og installer baneoppdateringer fra appen Garmin
Express (Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Express, side 7).
2 Koble fra enheten (Koble fra USB-kabelen, side 11).
3 Gå ut, og start en testrunde for å kontrollere at enheten finner
baner i nærheten.
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
Approach S60 enheten er kompatibel med smarttelefoner som
bruker trådløs Bluetooth teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på garmin.com/ble.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Hold telefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
• På smarttelefonen åpner du Garmin Connect Mobile-appen,
velger
eller
og velger Garmin-enheter > Legg til
enhet for å gå inn i parkoblingsmodus.
• På enheten holder du inne , og velger for å slå på
Bluetooth teknologi og gå til parkoblingsmodus.
Enheten bruker feil språk
1
2
3
4
5
Velg
på urskiven.
Bla ned til det siste elementet i listen, og velg det.
Bla ned til det siste elementet i listen, og velg det.
Bla ned til det andre elementet i listen, og velg det.
Velg språk.
Enheten min viser feil måleenheter
• Kontroller at du har valgt riktig innstilling for måleenheter på
enheten (Endre måleenhetene, side 9).
• Kontroller at du har valgt riktig innstilling for måleenheter på
Garmin Connect kontoen.
Hvis måleenhetene på enheten ikke samsvarer med Garmin
Connect kontoen, kan det hende innstillingene på enheten
overskrives når du synkroniserer enheten.
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av de lagrede dataene eller innstillingene
dine.
nede i opptil 30 sekunder eller til enheten slår seg
1 Hold
av.
nede i ett sekund for å slå på enheten.
2 Hold
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen.
Du kan nullstille alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.
11
Velg
Ja.
> Innstillinger > System > Fabrikkinnstillinger >
Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
Innhente satellittsignaler
Få mer informasjon
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.
• Gå til support.garmin.com.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antallet daglige skritt vises ikke
Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.
Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du
enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke
Antall skritt på Garmin Connect kontoen oppdateres når du
synkroniserer enheten.
1 Velg et alternativ:
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect programmet
(Bruke Garmin Connect på datamaskinen, side 7).
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect Mobileappen (Manuell synkronisering av data med Garmin
Connect Mobile, side 7).
2 Vent mens enheten synkroniserer dataene.
Synkroniseringen kan ta flere minutter.
MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere
antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect Mobile-appen
eller Garmin Connect programmet.
Intensitetsminuttene blinker
Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være
gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker
intensitetsminuttene.
12
Tillegg
Datafelter for
Enkelte datafelt krever ANT+ tilbehør for å kunne vise data.
%pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
%pulsreserve for runde: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
30 s gj.sn. vertikal hastighet: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for vertikal hastighet.
500m tpo.: Gjeldende svømmetempo per 500 meter.
Avstand per tak: Tilbakelagt avstand per tak.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse, intervall: Avstand som er tilbakelagt under gjeldende
intervall.
Gj. %pulsr.: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Gj.sn. prosent for maks. puls: Snittprosent av maksimal puls
for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig distanse per tak: Padleidretter.
Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig hastighet: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig skrittfrekvens: Løping. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig SWOLF: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende aktivitet. Swolf-poengene er summen av tiden for
én lengde pluss antall svømmetak for lengden.
Gjennomsnittlig tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
lengde under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo 500 m: Det gjennomsnittlige
svømmetempoet per 500 meter for den gjeldende aktiviteten.
Gjennomsnittlig tempo for tak: Svømming. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo for tak: Padleidretter. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Intervall, tak: Totalt antall tak for gjeldende intervall.
Tillegg
INTERVALL, TYPE TAK: Gjeldende type tak for intervall.
Intervallavstand per tak: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt
per tak under gjeldende intervall.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende
aktivitet.
Lengder, intervall: Antall bassenglengder som er fullført under
gjeldende aktivitet.
Maks. for 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene.
Maksimal hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene.
Nautisk distanse: Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller
nautiske fot.
Nautisk hastighet: Gjeldende hastighet i knop.
Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Pedalfrekvens, runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls %maksimum, runde: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls for runden: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Rundeintervallavstand per tak: Gjennomsnittlig avstand
tilbakelagt per tak under siste fullførte intervall.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Rundetempo 500 m: Det gjennomsnittlige svømmetempoet per
500 meter for den gjeldende runden.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Siste runde, tempo 500 m: Det gjennomsnittlige
svømmetempoet per 500 meter for den siste runden.
Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Skritt: Antall trinn for gjeldende aktivitet.
Skritt, runde: Antall trinn for gjeldende runde.
Skrittfrekvens: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).
Skrittfrekvens, runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Tillegg
Skrittfrekvens, siste runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
forrige fullførte runde.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Svømmetak: Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende
aktivitet.
SWOLF, intervall: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende
intervall.
SWOLF, siste lengde: Swolf-poeng for siste fullførte
bassenglengde.
Tak: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Tak, siste intervall: Totalt antall tak for siste fullførte intervall.
Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.
Tak/lengde i intervall: Gjennomsnittlig antall tak per lengde
under gjeldende intervall.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tempo: Gjeldende tempo.
Tempo, siste lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
bassenglengde.
Tempo, siste runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
runde.
Tempo for tak: Svømming. Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak: Padleidretter. Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak, intervall: Gjennomsnittlig antall tak per minutt
(tpm) under gjeldende intervall.
Tempo for tak, siste intervall: Gjennomsnittlig antall tak per
minutt (tpm) under siste fullførte intervall.
Tempo for tak, siste lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
minutt (tpm) under siste fullførte bassenglengde.
Tempo int.: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.
Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tidtaker: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
under en aktivitet siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt høydeavstand som er nedsteget under
en aktivitet siden forrige nullstilling.
Type tak, siste lengde: Type tak som ble brukt under siste
fullførte bassenglengde.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Hjulstørrelse og -omkrets
Størrelsen på hjulet er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også bruke en av
kalkulatorene som finnes på Internett.
Hjulstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
13
Hjulstørrelse
L (mm)
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C rørformet
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
14
Tillegg
Indeks
A
aktiviteter 5, 6, 8, 9
lagre 5
starte 5
aktivitetsmåling 5, 9
aktivitetssporing 5
alarmer 6, 8
avstand
måle 2
varsler 9
B
bakgrunnslys 1, 9
baner
spille 2
velge 2
batteri
lade 1
lagring 11
maksimere 6, 11
berøringsskjerm 1
Bluetooth teknologi 1, 6, 11
brukerdata, slette 11
brukerprofil 9
C
Connect IQ 7
D
data
lagre 2, 6, 7
laste opp 7
overføre 2, 6, 7
sider 8
datafelter 7, 12
dogleg 2
E
enhets-ID 11
F
feilsøking 11, 12
flaggplassering, greenvisning 2
foretrukken hånd 4
fotsensor 10
G
Garmin Connect 6, 7
lagre data 7
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1
GLONASS 9
golfrunde, avslutte 3
GPS 9
signal 12
greenvisning, flaggplassering 2
H
handikap 3
hjulstørrelser 13
hovedmeny, tilpasse 5
I
innendørstrening 5
innstillinger 5, 8, 9, 11
intensitetsminutter 12
K
kalori, varsler 9
klokke 6
kompass 2
kontrollmeny 7
kraft, varsler 9
L
lade 1
lagre, posisjoner 2
lagre data 2, 6
laste opp data 7
Indeks
layup 2
logg
sende til datamaskin 2, 6, 7
vise 3
W
widgets 4, 5, 7
M
meny 1
måle et slag 2
måleenheter 9
målinger 3, 4
N
nedtellingstidtaker 6
nullstille enheten 11
O
oppdateringer, programvare 7
P
pare sensorer med ANT+ 9
parkobling, smarttelefon 1, 11
pedalfrekvens
sensorer 10
varsler 9
poengregning 3
posisjoner 2
lagre 2
profiler 5
bruker 9
programmer 6, 7
programvare
lisens 11
oppdatere 1, 7
versjon 11
puls, varsler 9
R
remmer 10
rengjøre enheten 10, 11
S
satellittsignaler 12
scorekort 3
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 10
sensorer med ANT+ 9
pare 9
skjermbilde 9
slette, alle brukerdata 11
smarttelefon 4, 6, 7, 11
parkobling 1, 11
programmer 6
snarveier 1, 7
spesifikasjoner 10
språk 9
statistikk 3
stoppeklokke 6
svinganalyse 4
swinganalyse 3, 4
sykkelsensorer 10
systeminnstillinger 9
søvnmodus 5
T
taster 1, 9, 10
tempe 10
temperatur 10
tid
innstillinger 9
varsler 9
tidtaker, nedtelling 6
tilbehør 9, 12
tilpasse enheten 7, 8
trening 4, 6
U
urskiver 7
USB 7
koble fra 11
V
varsler 6, 8, 9
15
support.garmin.com
Juli 2019
190-02176-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising