Garmin | Approach® S60 | Operating instructions | Garmin Approach® S60 Návod k obsluze

Garmin Approach® S60 Návod k obsluze
APPROACH S60
®
Návod k obsluze
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Approach , Auto Lap a Auto Pause jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, QuickFit™, tempe™ a TruSwing™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné
známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth
a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Handicap Index a Slope Rating jsou registrované ochranné známky
asociace United States Golf Association. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03116
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Párování s vaším smartphonem ................................................. 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Tipy ohledně nabíjení ............................................................. 1
Otevření menu ovládacích prvků ................................................ 1
Aktualizace produktů .................................................................. 1
Nastavení Garmin Express .................................................... 1
Aplikace Garmin Golf™................................................. 2
Hraní golfu.......................................................................2
Zobrazení jamky ......................................................................... 2
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike ........................................... 2
Zobrazení greenu ................................................................... 2
Zobrazení směru k jamce ........................................................... 2
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg a uložených poloh .... 2
Uložení polohy ....................................................................... 2
Měření vzdálenosti pomocí funkce Stisknutí cíle ........................ 2
Měření úderu pomocí funkce Garmin AutoShot™ ...................... 2
Používání skórkarty .................................................................... 3
Sledování statistik .................................................................. 3
Nastavení metody skórování ................................................. 3
Zapnutí hendikepu skórování ................................................ 3
Prohlížení historie úderů ............................................................. 3
Zobrazení metrik TruSwing™ během kola ................................. 3
Zobrazení souhrnu kola .............................................................. 3
Ukončení kola ............................................................................. 3
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express ........... 7
Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 7
Funkce Connect IQ......................................................... 7
Stahování funkcí Connect IQ ...................................................... 7
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače .......................... 7
Přizpůsobení zařízení..................................................... 7
Změna vzhledu hodinek .............................................................. 7
Úprava menu ovládacích prvků .................................................. 7
Golfová nastavení ....................................................................... 8
Nastavení skórování .............................................................. 8
Nastavení aktivit a aplikací ......................................................... 8
Přizpůsobení datových obrazovek ......................................... 8
Upozornění ............................................................................ 8
Přidání aktivity nebo aplikace ..................................................... 9
Odebrání aktivity nebo aplikace ................................................. 9
Nastavení uživatelského profilu .................................................. 9
Nastavení sledování aktivity ....................................................... 9
Nastavení systému ..................................................................... 9
Nastavení času ...................................................................... 9
Nastavení podsvícení ............................................................ 9
Změna měrných jednotek ...................................................... 9
Snímače ANT+.............................................................. 10
Párování snímačů ANT+ .......................................................... 10
Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu .... 10
Nožní snímač ............................................................................ 10
Zlepšení funkce nožního snímače ....................................... 10
tempe™ .................................................................................... 10
Tempo švihu................................................................... 4
Informace o zařízení..................................................... 10
Ideální tempo švihu ..................................................................... 4
Analýza tempa švihu ................................................................... 4
Zobrazení sady tipů ............................................................... 4
Výměna pásku QuickFit™ ........................................................ 10
Technické údaje ........................................................................ 10
Péče o zařízení ......................................................................... 10
Čištění zařízení .................................................................... 11
Čištění koženého pásku ....................................................... 11
Dlouhodobé skladování ....................................................... 11
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 11
Správa dat ................................................................................ 11
Odpojení kabelu USB .......................................................... 11
Odstranění souborů ............................................................. 11
TruSwing......................................................................... 4
Metriky TruSwing ........................................................................ 4
Záznam a zobrazení metrik TruSwing na zařízení ..................... 4
Změna preference ruky ............................................................... 4
Doplňky........................................................................... 4
Zobrazení doplňků ...................................................................... 5
Úprava seznamu pomůcek .................................................... 5
Sledování aktivity ........................................................................ 5
Automatický cíl ....................................................................... 5
Používání výzvy k pohybu ..................................................... 5
Sledování spánku .................................................................. 5
Aktivity............................................................................ 5
Spuštění aktivity .......................................................................... 5
Tipy pro záznam aktivit .......................................................... 5
Zastavení aktivity ........................................................................ 5
Indoorové aktivity ........................................................................ 5
Outdoorové aktivity ..................................................................... 6
Hodiny............................................................................. 6
Nastavení budíku ........................................................................ 6
Použití odpočítávače času .......................................................... 6
Použití stopek ............................................................................. 6
Připojené funkce............................................................ 6
Aktivace oznámení Bluetooth ..................................................... 6
Zobrazení oznámení .............................................................. 6
Správa oznámení ................................................................... 6
Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu ................................ 6
Zapnutí upozornění na připojení smartphonu ........................ 6
Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení ........................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 7
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 7
Obsah
Odstranění problémů................................................... 11
Maximalizace výdrže baterie .................................................... 11
Moje zařízení nemůže najít golfová hřiště v okolí ..................... 11
Je můj telefon se zařízením kompatibilní? ............................... 11
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 11
Zařízení používá nesprávný jazyk. ........................................... 11
Moje zařízení zobrazuje nesprávné měrné jednotky ................ 11
Resetování zařízení .................................................................. 12
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení .......................... 12
Vyhledání družicových signálů ................................................. 12
Zlepšení příjmu satelitů GPS ............................................... 12
Sledování aktivity ...................................................................... 12
Nezobrazuje se můj počet kroků za den .............................. 12
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný ............................... 12
Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu
Garmin Connect ................................................................... 12
Minuty intenzivní aktivity blikají ............................................ 12
Další informace ......................................................................... 12
Dodatek ......................................................................... 12
Datová pole ...............................................................................12
Velikost a obvod kola ................................................................ 14
Definice symbolů ...................................................................... 14
Rejstřík .......................................................................... 15
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do nabíjecího portu
v zařízení.
Přehled zařízení
2 Větší konektor kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
3 Zařízení zcela nabijte.
Dotyková
obrazovka
Tlačítko akce
Posunutím můžete procházet mezi jednotlivými
doplňky, funkcemi a menu.
Klepnutím vyberete požadovanou možnost.
Stisknutím zahájíte aktivitu.
Během hraní golfu si stisknutím zobrazíte menu
golfu.
Stisknutím zařízení zapnete.
Podržením zobrazíte menu ovládání.
Stisknutím zobrazíte menu pro aktuální
obrazovku.
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
Párování s vaším smartphonem
Chcete-li používat připojené funkce zařízení Approach S60,
musí být zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin
Connect™ Mobile, nikoli v nastavení připojení Bluetooth ve
smartphonu.
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
zařízení zapněte.
2 Podržením tlačítka
Při prvním zapnutí zařízení vyberte jazyk. Na další obrazovce
se zobrazí výzva ke spárování se smartphonem.
TIP: Pokud chcete po počátečním nastavení aktivovat režim
párování, vyberte volby
> Nastaveni > Parovat
s telefonem.
3 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu aplikace
Garmin Connect Mobile:
• Jedná-li se o první zařízení, které s aplikací Garmin
Connect Mobile párujete, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
spárovali jiné zařízení, v menu nastavení vyberte možnost
Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Po úspěšném spárování se zobrazí zpráva a automaticky
proběhne synchronizace se smartphonem.
®
Tipy ohledně nabíjení
• Pomocí kabelu USB připojte nabíječku k zařízení (Nabíjení
zařízení, strana 1).
Zařízení lze nabíjet buď zapojením kabelu USB do
napájecího síťového adaptéru Garmin nebo do portu USB
počítače. Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně čtyři
hodiny.
• V menu ovládacích prvků můžete zobrazit procento zbývající
baterie (Otevření menu ovládacích prvků, strana 1).
®
Otevření menu ovládacích prvků
Menu ovládacích prvků obsahuje nabídku zkratek, například
zapnutí režimu Nerušit, uzamčení obrazovky nebo vypnutí
zařízení.
POZNÁMKA: V menu ovládacích prvků můžete zkratky přidávat
a odebírat a měnit jejich pořadí (Úprava menu ovládacích prvků,
strana 7).
1 Na jakékoli obrazovce přidržte .
2 Vyberte možnost.
Aktualizace produktů
Nabíjení zařízení
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace kurzu
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Úvod
1
Aplikace Garmin Golf™
Aplikace Garmin Golf umožňuje golfistům soupeřit na různých
hřištích. Více než 40 000 hřišť nabízí týdenní žebříčky, do
kterých se může zapojit kdokoli. Můžete si také sami vytvořit
turnaj a pozvat do něj další hráče. Aplikace Garmin Golf
synchronizuje vaše data s webem Garmin Connect a aplikací
Garmin Connect Mobile. Aplikaci Garmin Golf si můžete
stáhnout z obchodu s aplikacemi ve svém telefonu.
Hraní golfu
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Golf.
3 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
To může trvat 30 až 60 sekund.
4 Vyberte hřiště ze seznamu blízkých hřišť.
Zobrazení jamky
Zařízení zobrazuje jamku, kterou zrovna hrajete, a automaticky
se přesune, když přejdete k další jamce. Zobrazení můžete
posunout pohybem prstu nebo můžete indikátor jamky
přetáhnout kolem hrany obrazovky a jamku tak změnit.
POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení vypočítává zařízení
celkovou vzdálenost k přední, prostřední a zadní části greenu.
Jestliže znáte polohu jamky, můžete ji nastavit přesněji
(Zobrazení greenu, strana 2).
Číslo současné jamky
Indikátor jamky
Par jamky
Mapa jamky
Celková vzdálenost k přední části greenu
Celková vzdálenost k prostřední části greenu
Celková vzdálenost k zadní části greenu
Vzdálenosti na obrazovce s informacemi o jamkách jsou
aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky
je uložena pouze pro aktuální kolo.
Zobrazení směru k jamce
Funkce PinPointer je kompas, který napoví správný směr, pokud
nevidíte green. Tato funkce vám může pomoci provést úder, i
když se nacházíte v lese nebo v hlubokém písku.
POZNÁMKA: Nepoužívejte tuto funkci PinPointer, pokud jste
v golfovém vozíku. Rušení z golfového vozíku může ovlivnit
přesnost kompasu.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte ikonu .
Šipka ukazuje na polohu jamky.
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg
a uložených poloh
Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u
jamek s parem 4 a 5. Uložené polohy se také objeví v tomto
seznamu.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte ikonu .
POZNÁMKA: Když vzdálenosti nebo polohy překročíte,
budou ze seznamu odstraněny.
Uložení polohy
Během kola můžete uložit na každé jamce až pět poloh. Uložení
polohy je užitečné pro zaznamenání objektů nebo překážek,
které nejsou zobrazeny na mapě. Vzdálenost do těchto poloh
můžete zobrazit na obrazovce s informacemi o ránách layup a
jamkách dogleg. (Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg
a uložených poloh, strana 2).
1 Zůstaňte stát na poloze, kterou chcete uložit.
POZNÁMKA: Nelze uložit polohu, která je příliš vzdálená od
aktuálně vybrané jamky.
2 Stiskněte tlačítko akce.
> Ulozit polohu.
3 Vyberte možnost >
4 Vyberte označení pro danou polohu.
Měření vzdálenosti pomocí funkce Stisknutí
cíle
Během hry můžete použít funkci Stisknutí cíle k měření
vzdálenosti ke kterémukoli bodu na mapě.
1 Vyberte mapu.
2 Klepnutím nebo přetáhnutím umístěte cílový kruh .
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike
Funkce vzdálenosti „zahrát jako“ započítává změny nadmořské
výšky v rámci hřiště a zobrazuje upravenou vzdálenost
ke greenu.
Vyberte vzdálenost ke greenu.
Vedle každé vzdálenosti se zobrazí ikona.
Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky
delší než předpokládaná vzdálenost.
Skutečná vzdálenost je shodná s předpokládanou vzdáleností.
Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky
kratší než předpokládaná vzdálenost.
Zobrazení greenu
Během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit
polohu jamky.
1 Vyberte mapu.
2 Vyberte ikonu v horní části obrazovky.
3 Chcete-li polohu jamky změnit, klepněte nebo přetáhněte
ikonu .
2
Můžete si zobrazit vzdálenost z aktuální polohy k cílovému
kruhu a od cílového kruhu do polohy jamky.
3 V případě potřeby lze obraz pomocí tlačítek nebo
přiblížit nebo oddálit.
Měření úderu pomocí funkce Garmin
AutoShot™
Vaše zařízení Approach S60 je vybaveno funkcí automatické
detekce a záznamu úderu. Při každém úderu na fairway zařízení
Aplikace Garmin Golf™
zaznamená vzdálenost úderu, abyste si ji mohli později zobrazit
(Prohlížení historie úderů, strana 3).
TIP: Automatická detekce úderu je nejspolehlivější, pokud máte
zařízení umístěné na zápěstí dominantní ruky a pokud je velmi
dobrý kontakt s míčkem. Putty nebudou rozpoznány.
1 Začněte hrát kolo.
Když zařízení rozpozná úder, na banneru
v horní části
obrazovky se zobrazí vaše vzdálenost od místa úderu.
Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů
body.
Body
Počet úderů vzhledem k paru
0
2 nebo více nad
1
1 nad
2
Par
3
1 pod
4
2 pod
5
3 pod
Zapnutí hendikepu skórování
> Golfová nastavení >
1 Na skórkartě vyberte možnosti
Skorovani > Hendikep skorovani.
2 Vyberte možnost:
TIP: Klepnutím můžete banner na 10 sekund skrýt.
2 Dojděte nebo dojeďte k míčku.
3 Proveďte další úder.
Zařízení zaznamená vzdálenost od posledního úderu.
Používání skórkarty
1 Během hraní golfu stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte ikonu .
3 V případě potřeby nastavte výběrem ikony
skórování nebo
změňte par pro jamku.
4 Zobrazení můžete posunout pohybem prstu nebo můžete
indikátor jamky přetáhnout kolem hrany obrazovky a jamku
tak změnit.
5 Klepněte na střed displeje.
6 Stiskněte ikonu nebo a nastavte výsledky.
Sledování statistik
Když na zařízení aktivujete sledování statistik, budete moci
zobrazit své statistiky pro aktuální kolo (Zobrazení souhrnu kola,
strana 3). Pomocí aplikace Garmin Connect Mobile můžete
porovnávat kola a sledovat zlepšení.
Na skórkartě vyberte možnosti
> Golfová nastavení >
Skorovani > Sledovani statistik.
Zaznamenávání statistik
Abyste mohli zaznamenávat statistiky, musíte nejprve aktivovat
sledování statistik (Sledování statistik, strana 3).
1 Na skórkartě klepněte na střed obrazovky.
2 Nastavte počet odehraných úderů a stiskněte tlačítko Další.
3 Nastavte počet odehraných puttů a stiskněte tlačítko Další.
4 Vyberte možnost:
• Jestliže váš míček zasáhl oblast fairway, vyberte ikonu .
• Jestliže váš míček minul oblast fairway, vyberte ikonu
nebo .
Nastavení metody skórování
Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.
> Golfová nastavení >
1 Na skórkartě vyberte volby
Skorovani > Zpusob skorovani.
2 Vyberte metodu skórování.
Skórování Stableford
Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (Nastavení
metody skórování, strana 3), budou se body přičítat na základě
počtu úderů vzhledem k paru. Na konci kola vítězí nejvyšší
skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace
Spojených států.
Hraní golfu
• Chcete-li zadat počet úderů, který bude odečten
z celkového skóre hráče, vyberte možnost Lokalni
hendikep.
• Chcete-li zadat Handicap Index hráče a Slope Rating
hřiště a vypočítat tak pro hráče hrací hendikep pro dané
hřiště, vyberte možnost Index/Obtiznost.
Počet hendikepových úderů se na obrazovce s informacemi
o jamkách zobrazí jako tečky. Na skórkartě je zobrazeno
upravené skóre s hendikepy pro každé kolo.
®
®
Prohlížení historie úderů
1 Po zahrání jamky stiskněte tlačítko akce.
2 Klepnutím na zobrazíte informace o vašem posledním
úderu.
3 Klepnutím na
zobrazíte informace o jednotlivých úderech
na jamce.
4 Výběrem úderu zobrazíte tempo švihu.
Zobrazení metrik TruSwing™ během kola
Před použitím funkce TruSwing na zařízení Approach je nutné
zkontrolovat, zda je zařízení TruSwing pevně nasazené na holi.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení
TruSwing.
1 Zapněte zařízení TruSwing.
2 Začněte hrát kolo.
3 Na zařízení Approach S60 stiskněte tlačítko akce a vyberte
ikonu .
Vaše zařízení Approach S60 je spárováno se zařízením
TruSwing.
> Zmenit hul vyberte hůl.
4 Výběrem možnosti
5 Proveďte úder.
Po každém švihu (Metriky TruSwing, strana 4) se na
zařízení Approach S60 zobrazí měření švihu.
6 Klepnutím na displej můžete procházet zaznamenané
metriky švihu.
Zobrazení souhrnu kola
Během kola můžete zobrazit své skóre, statistiky a informace
o kroku.
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte ikonu .
3 Posuňte prstem nahoru nebo dolů.
Ukončení kola
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost Konec.
3
3 Vyberte možnost:
Zobrazení sady tipů
• Pro zobrazení svých statistik a informací o kole klepněte
na své skóre.
• Chcete-li uložit kolo a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Ulozit.
• Chcete-li upravit skórkartu, vyberte možnost Upravit
skore.
• Chcete-li zrušit kolo a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Zrusit.
• Chcete-li pozastavit kolo a vrátit se k němu později,
vyberte možnost Pozastavit.
Tempo švihu
Aplikace tempa švihu vám pomáhá provést konzistentnější švih.
Zařízení změří a zobrazí dobu nápřahu a dobu švihnutí. Zařízení
rovněž zobrazí tempo švihu. Tempo švihu se vypočítá z doby
nápřahu, která se vydělí dobou švihnutí, a je vyjádřeno
poměrem. Poměr 3 až 1 nebo 3.0 je podle studií profesionálních
golfových hráčů ideálním tempem švihu.
Ideální tempo švihu
Ideálního tempa švihu 3.0 docílíte pomocí různých načasování
švihu, například 0,7 sekund/0,23 sekundy nebo 1,2 sekundy/
0,4 sekundy. Každý golfový hráč má v závislosti na svých
schopnostech a zkušenostech jedinečné tempo švihu. Garmin
poskytuje šest různých načasování.
V zařízení se zobrazuje graf, který ukazuje, zda je doba nápřahu
nebo švihnutí pro vybrané načasování příliš rychlá, pomalá nebo
správná.
Výběry načasování (poměr mezi dobou nápřahu a švihnutí)
Doba nápřahu
Doba švihnutí
Vaše tempo
Dobré načasování
Příliš pomalu
Příliš rychle
Chcete-li najít ideální načasování švihu, je třeba začít
s nejpomalejším načasováním a několikrát si je vyzkoušet.
Jakmile je graf tempa stále zelený pro dobu nápřahu i švihnutí,
můžete přejít k dalšímu načasování. Když najdete načasování,
které vám vyhovuje, můžete s–jeho pomocí dosáhnout
konzistentnějšího švihu i výkonu.
Analýza tempa švihu
Aby se zobrazilo tempo švihu, musíte při švihu udeřit do míčku.
1 Na hodinkách vyberte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost > Tempo svihu.
3 Pomocí tlačítek nebo nastavíte časování tempa.
> Typ hole a vyberte typ hole.
4 Vyberte možnost
5 Dokončete celý švih a udeřte do míčku.
Zařízení zobrazí analýzu švihu.
4
Při prvním použití aplikace tempa švihu se zobrazí několik tipů,
které vám vysvětlí, jak probíhá analýza tempa švihu.
1 V aplikaci Tempo svihu vyberte tlačítko akce.
2 Klepnutím na obrazovku zobrazíte další tip.
TruSwing
Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metriky švihu
zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení
TruSwing zakoupit, navštivte stránky www.garmin.com/golf.
Metriky TruSwing
Metriky švihu můžete zobrazit na svém zařízení Approach, na
Garmin Connect nebo v aplikaci Garmin Connect Mobile. Další
informace najdete v návodu k obsluze zařízení TruSwing.
Funkce
Popis
Požadavky
Metriky švihu
Dostupné metriky
pouze na zařízení zahrnují tempo švihu,
Approach
rychlost, měření trasy
hole, kritické úhly hole
a další.
Zařízení TruSwing musí
být spárované se
zařízením Approach.
Metriky švihu na
zařízení Approach
a v aplikaci
Garmin Connect
Mobile
Jak zařízení TruSwing, tak
i zařízení Approach musí
být spárované s aplikací
Garmin Connect Mobile
ve vašem smartphonu.
Dostupné metriky
zahrnují tempo švihu,
rychlost, měření trasy
hole, kritické úhly hole
a další.
Záznam a zobrazení metrik TruSwing na
zařízení
Před použitím funkce TruSwing na zařízení Approach S60 je
nutné zkontrolovat, zda je zařízení TruSwing pevně nasazené
na holi. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro
zařízení TruSwing.
1 Zapněte zařízení TruSwing.
2 Na zařízení Approach S60 stiskněte tlačítko akce a vyberte
možnost > TruSwing.
Vaše zařízení Approach S60 je spárováno se zařízením
TruSwing.
> Zmenit hul vyberte hůl.
3 Výběrem možnosti
4 Proveďte úder.
Po každém švihu se na zařízení Approach S60 zobrazí
měření švihu.
5 Klepnutím na displej můžete procházet zaznamenané
metriky švihu.
Změna preference ruky
1 V aplikaci TruSwing vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
> Preference ruky.
Doplňky
V zařízení jsou předem nahrané doplňky nabízející okamžité
informace. Některé doplňky vyžadují připojení Bluetooth ke
kompatibilnímu smartphonu.
Některé doplňky nejsou ve výchozím nastavení viditelné.
Chcete-li, můžete je do smyčky doplňků přidat manuálně.
Kalendář: Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře
smartphonu.
Kalorie: Zobrazí údaje o spálených kaloriích v aktuálním dni.
Golf: Zobrazí golfové údaje za poslední kolo.
Minuty intenzivní aktivity: Sleduje dobu strávenou střední
nebo intenzivní aktivitou, týdenní cíl aktivity a pokroky na
cestě ke stanovenému cíli.
Tempo švihu
Poslední aktivita: Zobrazí stručný souhrn naposled
zaznamenané aktivity, například posledního běhu, jízdy na
kole nebo plavání.
Poslední sport: Zobrazuje stručný souhrn naposled
zaznamenaného sportu.
Můj den: Zobrazí dynamický souhrn vaší dnešní aktivity.
Zobrazené metriky zahrnují měřené aktivity, minuty intenzivní
aktivity, , počet kroků, množství spálených kalorií a další
údaje.
Oznámení: Upozorní na příchozí hovory, textové zprávy nebo
aktualizace na sociálních sítích (podle nastavení
smartphonu).
Kroky: Sleduje denní počet kroků, cíl kroků a data za předchozí
dny.
Počasí: Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.
Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky
spánku sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve
spánku. Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu
Garmin Connect.
POZNÁMKA: Krátká zdřímnutí se do statistik spánku nepočítají.
Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy jsou vypnuta upozornění
a oznámení s výjimkou alarmů.
Používání automatického sledování spánku
1 Používejte zařízení během spánku.
2 Nahrajte data o sledování spánku na webové stránce Garmin
Connect (Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin
Connect Mobile, strana 7).
Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin
Connect.
Aktivity
Zobrazení doplňků
Zařízení se dodává s několika nahranými doplňky a další funkce
jsou k dispozici po jeho spárování se smartphonem.
• Na obrazovce hodinek posuňte prstem nahoru nebo dolů.
• Klepnutím na obrazovku si zobrazíte další možnosti a funkce
doplňků.
• Tlačítkem
si zobrazíte nastavení doplňku.
Úprava seznamu pomůcek
> Nastaveni > Doplnky.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte pomůcku.
3 Výběrem přepínače Zapnuto odeberete doplněk ze
seznamu.
4 Vyberte možnost Pridat doplnky.
5 Vyberte pomůcku.
Doplněk bude přidán do seznamu.
Sledování aktivity
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků .
Zařízení je možné využít při aktivitách v interiéru, outdoorových,
sportovních či fitness aktivitách. Po spuštění aktivity zařízení
zobrazuje a zaznamenává data ze snímače. Aktivity můžete
ukládat a sdílet je s komunitou Garmin Connect.
Do zařízení můžete přidat také aplikace pro různé činnosti
Connect IQ™ prostřednictvím účtu Garmin Connect (Funkce
Connect IQ, strana 7).
Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik
kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.
Spuštění aktivity
Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne
(v případě potřeby). Pokud aktivitu zastavíte, zařízení se vrátí do
režimu sledování.
1 Na hodinkách vyberte tlačítko akce.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte aktivitu.
4 V případě potřeby počkejte, až se zařízení připojí ke
snímačům ANT+ .
Jestliže
aktivita vyžaduje funkci GPS, vyjděte ven a počkejte,
5
až zařízení vyhledá satelity.
6 Stisknutím tlačítka akce spustíte stopky.
POZNÁMKA: Zařízení nezačne zaznamenávat údaje
o aktivitě, dokud stopky nespustíte.
®
Tipy pro záznam aktivit
• Než začnete s aktivitou, zařízení nabijte (Nabíjení zařízení,
strana 1).
• Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím nahoru nebo
dolů.
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Používání výzvy k pohybu
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva Pohyb! a
červená lišta. Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí
další dílek. Pokud jsou zapnuty vibrace, zařízení také vibruje
(Nastavení systému, strana 9).
Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete
(alespoň pár minut).
Sledování spánku
Zařízení automaticky rozpozná spánek a sleduje vaše pohyby
v běžné době spánku. V uživatelském nastavení účtu Garmin
Aktivity
Zastavení aktivity
1 Stiskněte tlačítko akce.
2 Vyberte možnost:
• Svoji aktivitu obnovíte tlačítkem akce.
• Chcete-li aktivitu uložit a vrátit se do režimu hodinek,
vyberte možnost Hotovo > .
• Chcete-li aktivitu zrušit a vrátit se do režimu hodinek,
vyberte možnost Hotovo > > .
Indoorové aktivity
Zařízení Approach S60 lze využít k indoorovému tréninku,
například běhu na kryté dráze nebo používání cyklotrenažéru.
Při indoorových aktivitách je systém GPS vypnutý.
Při běhu nebo chůzi s vypnutým systémem GPS se rychlost,
vzdálenost a kadence počítají pomocí akcelerometru v zařízení.
Akcelerometr se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti,
5
vzdálenosti a kadence se zvyšuje po několika použitích zařízení
venku se zapnutým systémem GPS.
TIP: Pokud se budete držet zábradlí trenažéru, dojde k snížení
přesnosti. Můžete použít volitelný nožní snímač pro
zaznamenání tempa, vzdálenosti a kadence.
Při jízdě na kole s vypnutým systémem GPS jsou rychlost
a vzdálenost dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný
snímač, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti
(jako například snímač rychlosti nebo kadence).
Outdoorové aktivity
Zařízení Approach S60 je vybaveno aplikacemi pro různé
outdoorové aktivity, například běh nebo jízdu na kole. Při
outdoorových aktivitách je systém GPS zapnutý. Můžete si
přidat vlastní aplikace a využít přitom výchozí aktivity, například
kardio nebo veslování.
Hodiny
Nastavení budíku
Můžete nastavit až osm samostatných budíků. Každý alarm lze
nastavit tak, aby zazněl jednou nebo se pravidelně opakoval.
> Hodiny > Alarmy >
1 Na hodinkách vyberte možnost
Pridat novou polozku > Cas.
2 Výběrem možnosti a nastavíte čas.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost Opakovat a zvolte, kdy se má alarm
opakovat.
5 Vyberte volbu Oznaceni a vyberte název alarmu (volitelné).
Použití odpočítávače času
1 Na hodinkách vyberte možnost
2
3
4
5
6
> Hodiny > Casovac >
Upravit.
Výběrem a nastavíte časovač.
Vyberte ikonu .
Stisknutím tlačítka akce spustíte stopky.
Stisknutím tlačítka akce zastavíte časovač.
Vyberte možnost Vynulovat a časovač se resetuje.
Použití stopek
> Hodiny > Stopky.
1 Na hodinkách vyberte možnost
2 Stisknutím tlačítka akce spustíte stopky.
3 Stisknutím tlačítka Okruh znovu spustíte stopky okruhu.
Celkový čas stopek stále běží.
4 Stisknutím tlačítka akce ukončíte oboje stopky.
5 Tlačítkem Vynulovat oboje stopky vynulujete.
Připojené funkce
Pokud zařízení Approach S60 připojíte ke kompatibilnímu
smartphonu prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth,
získáte přístup k připojeným funkcím. Některé funkce vyžadují
instalaci aplikace Garmin Connect Mobile do připojeného
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/apps.
Oznámení z telefonu: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu
na vašem zařízení Approach S60.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Jakmile záznam
aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány
na váš účet Garmin Connect.
Connect IQ: Umožňuje rozšířit funkce zařízení o nové vzhledy
hodinek, doplňky, aplikace a datová pole.
6
Najít můj telefon: Umožňuje vyhledání smartphonu
spárovaného se zařízením Approach S60, je-li v dosahu.
Najít mé hodinky: Umožňuje vyhledání zařízení Approach S60
spárovaného se smartphonem, je-li v dosahu.
Aktivace oznámení Bluetooth
Před zapnutím oznámení je nutné zařízení Approach S60
spárovat s kompatibilním mobilním zařízením (Párování s vaším
smartphonem, strana 1).
> Nastaveni > Telefon.
1 Vyberte možnost
2 Výběrem přepínače Oznameni povolíte oznámení.
3 Vyberte možnost Oznameni > Behem aktivity.
4 Vyberte předvolby oznámení.
> Ne behem aktivity.
5 Vyberte možnost
Vyberte
předvolby
oznámení.
6
> Odpocet.
7 Vyberte možnost
8 Zvolte dobu, po kterou se bude nové oznámení zobrazovat
na obrazovce.
Zobrazení oznámení
1 Přejetím prstu nahoru nebo dolů na obrazovce hodinek
zobrazíte doplněk oznámení.
2 Vyberte oznámení.
Klepnutím na obrazovku si zobrazíte celé oznámení.
se vrátíte na předchozí obrazovku.
3 Výběrem možnosti
Správa oznámení
Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit
oznámení, která se budou na zařízení Approach S60
zobrazovat.
Vyberte možnost:
• Pokud používáte smartphone se systémem Apple ,
vyberte položky, které se mají zobrazovat v zařízení,
v nastavení centra oznámení ve smartphonu.
• Pokud používáte smartphone se systémem Android™,
vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile možnost
Nastavení > Inteligentní oznámení.
®
Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu
zobrazíte menu ovládání.
1 Přidržením tlačítka
2 Volbou možnosti vypnete Bluetooth připojení smartphonu
Approach S60 v zařízení.
Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
v mobilním zařízení naleznete v návodu k jeho obsluze.
Zapnutí upozornění na připojení smartphonu
V zařízení Approach můžete nastavit upozorňování na připojení
a odpojení spárovaného smartphonu pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth.
Vyberte
> Nastaveni > Telefon > Upozorneni na
pripojeni.
Zjištění polohy ztraceného mobilního
zařízení
Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného mobilního
zařízení spárovaného pomocí bezdrátové technologie Bluetooth,
které se aktuálně nachází v dosahu.
zobrazíte menu ovládání.
1 Přidržením tlačítka
2 Vyberte ikonu .
Zařízení Approach S60 začne vyhledávat vaše spárované
mobilní zařízení. Z mobilního zařízení se ozve zvukové
upozornění a zobrazí se síla signálu Bluetooth na displeji
zařízení Approach S60. Síla signálu Bluetooth se
s postupným přibližováním k mobilnímu zařízení zvyšuje.
3 Vyhledávání zastavíte tlačítkem .
Hodiny
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli prostřednictvím účtu Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky, golfových her a dalších aktivit.Služba
Garmin Connect slouží také k online sledování statistik, s jejichž
pomocí můžete analyzovat, sdílet a plánovat svá kola v golfu.
Pokud si chcete zaregistrovat bezplatný účet, přejděte na
adresu www.garminconnect.com/start.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu měřením času zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do účtu Garmin Connect
a uchovat, jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své fitness aktivitě nebo venkovních aktivitách, včetně času,
vzdálenosti, srdečního tepu, spálených kalorií, kadence,
zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti. Můžete
zobrazit podrobnější informace o svých golfových hrách,
včetně výsledkových listin, statistiky a informací o hřišti.
Můžete si zobrazit i přizpůsobitelné zprávy.
Používání aplikace Garmin Connect v počítači
Pokud jste zařízení Approach S60 nespárovali se smartphonem,
můžete všechny údaje o svých aktivitách odeslat na účet
Garmin Connect pomocí počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin Connect
Mobile
zobrazíte menu ovládání.
1 Přidržením tlačítka
2 Vyberte ikonu .
Funkce Connect IQ
Prostřednictvím aplikace Connect IQ Mobile můžete do hodinek
přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a od jiných
společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého úpravou
vzhledu displeje a využitím různých datových polí, widgetů a
aplikací.
Vzhledy hodinek: Umožňuje upravit vzhled hodinek.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašim hodinkám přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ
Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den,
připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Spravujte svá nastavení: Své zařízení a uživatelská nastavení
můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.
Obchod Connect IQ: Můžete stahovat aplikace, vzhledy
hodinek, datová pole a doplňky.
Před stažením funkcí Connect IQ z aplikace Garmin Connect
Mobile je potřeba spárovat vaše zařízení Approach S60 se
smartphonem.
1 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
Obchod Connect IQ™.
2 V případě potřeby vyberte zařízení.
3 Vyberte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin
Connect Mobile
Stahování funkcí Connect IQ pomocí
počítače
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí
mobilní aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby
Garmin Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním
smartphonem (Párování s vaším smartphonem, strana 1).
1 Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
(Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin Connect Mobile,
strana 7).
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect
Mobile automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení, musíte mít
účet služby Garmin Connect a musíte si stáhnout a nainstalovat
aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
2 Odpojte zařízení od počítače.
Zařízení vás upozorní, když je potřeba aktualizaci provést.
3 Vyberte možnost.
Funkce Connect IQ
1
2
3
4
Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přizpůsobení zařízení
Změna vzhledu hodinek
Chcete-li si aktivovat vzhled hodinek Connect IQ, nejprve musíte
požadovaný vzhled stáhnout z obchodu Connect IQ (Funkce
Connect IQ, strana 7).
> Vzhled hodinek.
1 Na hodinkách vyberte možnost
2 Posunutím prstu nahoru nebo dolů můžete procházet vzhledy
hodinek.
3 Klepnutím na obrazovku vyberte vzhled hodinek.
Úprava menu ovládacích prvků
V menu ovládacích prvků můžete přidávat, odebírat a měnit
pořadí zkratek (Otevření menu ovládacích prvků, strana 1).
1 Přidržte tlačítko .
7
Zobrazí se menu ovládacích prvků.
> Nastaveni ovladacich prvku.
2 Vyberte možnost
Klepněte
na
zkratku,
kterou chcete přizpůsobit.
3
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete v menu ovládacích prvků změnit polohu
zkratky, klepněte na polohu, kde se má zkratka
zobrazovat.
• Klepnutím na ikonu odeberete zkratku z menu
ovládacích prvků.
5 Pokud chcete do menu přidat zkratku, vyberte ikonu .
Golfová nastavení
Na hodinkách vyberte možnost
> Nastaveni > Aplikace a
aktivity > Golf > Golfová nastavení.
Skorovani: Umožňuje nastavit možnosti skórování (Nastavení
skórování, strana 8).
Delka odpalu: Nastavuje průměrnou vzdálenost, kterou míček
urazí při odpalu.
Turnajovy rezim: Deaktivuje funkce PinPointer a PlaysLike.
Tyto funkce nejsou povoleny během oficiálních turnajů nebo
během kol s počítaným hendikepem.
Velka cisla: Změní velikost čísel na obrazovce zobrazení jamky.
Nastavení skórování
Na hodinkách vyberte možnost
> Nastaveni > Aplikace a
aktivity > Golf > Golfová nastavení > Skorovani.
Stav: Nastavuje automatické zapnutí nebo vypnutí ukládání
skóre na začátku kola. Když je zaškrtnuta možnost Vzdy se
zeptat, při zahájení kola se zobrazí výzva.
Sledovani statistik: Aktivuje sledování statistik během golfové
hry – počet odehraných puttů, greeny v regulaci nebo zásahy
na fairway.
Sledovani holi: Umožňuje sledovat použité hole.
2 hraci: Nastaví, aby skórkarta ukládala skóre pro dva hráče.
POZNÁMKA: Toto nastavení je k dispozici pouze během
kola. Dané nastavení musíte zapnout při každém započatém
kole.
Zpusob skorovani: Můžete změnit metodu, jakou zařízení
ukládá skóre.
Hendikep skorovani: Nastavuje hendikep vašeho hráče.
Nastavení aktivit a aplikací
Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předem nahranou
aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například
přizpůsobit obrazovky s údaji a aktivovat upozornění a funkce
tréninku. Všechna nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy
aktivit.
Na hodinkách vyberte možnost
> Nastaveni > Aplikace a
aktivity, vyberte aktivitu a poté nastavení aktivity.
Displeje a data: Umožňuje přizpůsobit datové obrazovky
a přidat nové datové obrazovky pro aktivitu (Přizpůsobení
datových obrazovek, strana 8).
Alarmy: Umožňuje nastavit upozornění tréninku nebo navigace
pro aktivitu (Upozornění, strana 8).
Okruhy: Nastavuje funkci Auto Lap , která umožňuje
automaticky označovat okruhy na určité vzdálenosti. Tato
funkce je užitečná pro porovnání vaší výkonnosti během
různých úseků aktivity (například každou 1 míli nebo
5 kilometrů).
Auto Pause: Nastaví, aby zařízení přestalo zaznamenávat
údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost
klesne pod zadanou hodnotu. Tato funkce je užitečná,
jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná místa, kde
musíte zastavit.
®
8
Automaticke prochazeni: Umožňuje procházení všech
datových obrazovek aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky.
GPS: Umožňuje nastavit režim pro anténu GPS. Možnost
GLONASS zajišťuje vyšší výkonnost v obtížném prostředí
a rychlejší vyhledání pozice. Používání možnosti GLONASS
může snížit výdrž baterie víc, než když používáte pouze
možnost GPS.
Velikost bazenu: Nastavuje délku bazénu pro plavání
v bazénu.
Pozadi: Nastaví barvu pozadí u každé aktivity na černou nebo
bílou.
Zduraznit barvu: Nastaví barvu zvýraznění každé aktivity,
a umožní tak určit, která je aktivní.
Přizpůsobení datových obrazovek
Datové obrazovky lze zobrazit nebo skrýt a můžete i změnit
jejich rozvržení a obsah.
> Nastaveni > Aplikace a aktivity.
1 Vyberte možnosti
2 Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
3 Vyberte nastavení aktivity.
4 Vyberte Datova pole.
5 V případě potřeby zapněte datovou obrazovku pomocí
přepínače.
6 Vyberte datovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
7 Vyberte možnost:
• Volbou Rozlozeni upravíte počet datových polí na datové
obrazovce.
• Vyberte možnost Upravit datova pole a vyberte pole,
jehož obsah chcete změnit.
Upozornění
Můžete nastavit alarmy pro jednotlivé aktivity, které vám
pomohou s tréninkem pro dosažení konkrétních cílů. Některá
upozornění jsou k dispozici pouze pro konkrétní aktivity. Některá
upozornění vyžadují volitelné příslušenství, např. snímač
srdečního tepu nebo snímač kadence. Existují tři typy
upozornění: upozornění na události, upozornění na rozsah
a opakovaná upozornění.
Upozornění na událost: Upozornění na událost informuje
jednou. Událost je určitá hodnota. Můžete například nastavit
zařízení tak, aby vás upozornilo, když spálíte určený počet
kalorií.
Upozornění na rozsah: Upozornění na rozsah vás informuje,
kdykoli bude hodnota zařízení nad nebo pod stanoveným
rozsahem hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak,
aby vás upozornilo, když váš srdeční tep klesne pod 60 tepů
za minutu nebo přesáhne 210 tepů za minutu.
Opakované upozornění: Opakované upozornění vás upozorní
pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo
interval. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás
upozorňovalo každých 30 minut.
Název
upozornění
Typ upozornění Popis
Kadence
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty kadence.
Kalorie
Událost,
opakovaná
Můžete nastavit počet kalorií.
Uživatelské
Opakované
Můžete vybrat stávající zprávu
nebo vytvořit vlastní, a zvolit typ
upozornění.
Vzdálenost
Opakované
Můžete nastavit interval vzdálenosti.
Srdeční tep
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty srdečního
tepu nebo zvolit změny rozsahů.
Přizpůsobení zařízení
Název
upozornění
Typ upozornění Popis
Tempo
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty tempa.
Běh/Chůze
Opakované
Můžete nastavit přestávky
v chůzi v pravidelných intervalech.
Rychlost
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty rychlosti.
Počet záběrů
Rozsah
Můžete si nastavit horní a dolní
hodnotu pro počet záběrů za
minutu.
Čas
Událost,
opakovaná
Můžete nastavit časový interval.
Nastavení alarmu
1 Na hodinkách vyberte možnost
> Nastaveni > Aplikace a
aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte nastavení aktivity.
4 Vyberte možnost Alarmy.
5 Vyberte možnost:
• Volbou Pridat novou polozku přidáte nové upozornění
aktivity.
• Volbou názvu upozornění lze stávající upozornění upravit.
6 V případě potřeby vyberte typ alarmu.
7 Vyberte zónu, zadejte minimální a maximální hodnoty nebo
zadejte vlastní hodnotu alarmu.
8 V případě potřeby upozornění zapněte.
V případě alarmů událostí a opakovaných alarmů se při každém
dosažení hodnoty alarmu zobrazí zpráva. V případě alarmů
rozsahu se zpráva zobrazí pokaždé, když překročíte zadaný
rozsah nebo pod něj klesnete (minimální a maximální hodnoty).
Přidání aktivity nebo aplikace
1 Vyberte možnosti
2 Vyberte možnost:
> Nastaveni > Aplikace a aktivity.
• Chcete-li přidat aktivitu mezi oblíbené položky, vyberte
aktivitu a zvolte možnost Pridat oblibeny.
• Chcete-li přidat aktivitu na seznam aktivit, vyberte
možnost Pridat a zvolte aktivitu.
Odebrání aktivity nebo aplikace
1 Vyberte možnosti
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost:
> Nastaveni > Aplikace a aktivity.
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku,
hmotnost a nastavení zápěstí. Zařízení pomocí těchto údajů
vypočítává přesné údaje o tréninku.
> Nastaveni > Uzivatelsky profil.
1 Vyberte volby
2 Vyberte možnost.
Nastavení sledování aktivity
Přizpůsobení zařízení
Nastavení systému
Vyberte
> Nastaveni > System.
Automaticky zamek: Umožňuje automaticky uzamknout
dotykový displej a zabránit tak neúmyslným dotekům.
Pomocí možnosti Behem aktivity můžete nastavit zamykání
dotykového displeje během měřených aktivit. Pomocí
možnosti Rezim hodinek můžete nastavit zamykání
dotykového displeje v době, kdy nezaznamenáváte měřenou
aktivitu.
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na
zařízení.
Cas: Upraví nastavení času (Nastavení času, strana 9).
Podsviceni: Slouží ke změně nastavení podsvícení (Nastavení
podsvícení, strana 9).
Vibrace: Nastavuje úroveň vibrace zařízení. Přepínač umožňuje
vibrace zapnout nebo vypnout.
Nerusit: Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit.
Nastaveni ovladacich prvku: V menu ovládacích prvků můžete
zkratky přidávat, odebírat a měnit jejich pořadí (Úprava menu
ovládacích prvků, strana 7).
Jednotky: Slouží k nastavení měrných jednotek používaných
v zařízení (Změna měrných jednotek, strana 9).
Rezim USB: Nastaví zařízení, aby při připojení k počítači
používalo režim velkokapacitního paměťového zařízení nebo
režim Garmin.
Obnovit vychozi hodnoty: Umožňuje vynulování uživatelských
dat a nastavení (Obnovení výchozích hodnot všech
nastavení, strana 12).
Aktualizace softwaru: Umožňuje instalaci stažených
softwarových aktualizací pomocí aplikace Garmin Express.
Nastavení času
Stiskněte tlačítko
> Nastaveni > System > Cas.
Casovy format: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový
nebo 24hodinový formát.
Zdroj casu: Slouží k nastavení zdroje času zařízení. Možnost
Automaticky nastaví čas automaticky podle vaší pozice GPS.
Při výběru volby Manualne můžete čas upravit.
Nastavení podsvícení
• Chcete-li odebrat aktivitu ze seznamu aktivit, nastavte
přepínač do polohy Zapnuto.
• Chcete-li odebrat aktivitu ze seznamu oblíbených položek,
vyberte možnost Odebrat oblibenou polozku.
• Chcete-li odebrat aktivitu ze zařízení, vyberte nastavení
aktivit a zvolte možnost Odebrat.
Vyberte možnost
Vyzva pohybu: Slouží k zobrazení zprávy a výzvy k pohybu na
ciferníku digitálních hodinek a obrazovce s kroky. Pokud jsou
zapnuty vibrace, zařízení také vibruje (Nastavení systému,
strana 9).
Upozorneni na cil: Umožňuje zapnutí a vypnutí upozornění na
cíl. Upozornění na cíl jsou k dispozici u denního počtu kroků
a u počtu minut intenzivní aktivity za týden.
> Nastaveni > Sledovani aktivity.
Vyberte možnost
> Nastaveni > System > Podsviceni.
Rezim: Nastavuje zapnutí podsvícení při interakcích. Interakce
zahrnují práci s tlačítky, dotykovým displejem a oznámeními.
Pohyb: Nastavuje zapnutí podsvícení při gestech zápěstím.
Gesta zahrnují otočení zápěstí směrem k tělu, když se
chcete podívat na obrazovku zařízení. Pokud chcete gesta
používat pouze při měřených aktivitách, můžete použít volbu
Pouze behem aktivity.
Odpocet: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení
vypnuto.
Jas: Umožňuje nastavit úroveň jasu podsvícení.
Změna měrných jednotek
Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti,
nadmořské výšky, hmotnosti, výšky a teploty.
> Nastaveni > System > Jednotky.
1 Vyberte možnost
Vyberte
typ
měrné
jednotky.
2
3 Vyberte měrnou jednotku.
9
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Párování snímačů ANT+
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu k zařízení Garmin.
1 Umístěte zařízení v dosahu (3 m) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zůstaňte ve vzdálenosti 10 m
od ostatních ANT+ snímačů.
> Nastaveni > Snimace
2 Vyberte možnost
a prislusenstvi > Pridat novou polozku.
3 Vyberte snímač.
Pokud je snímač spárován s vaším zařízením, zobrazí se
zpráva. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovalo
data snímače.
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
Informace o zařízení
Výměna pásku QuickFit™
1 Posuňte západku na pásek QuickFit a vyjměte pásek
z hodinek.
Použití volitelného snímače rychlosti nebo
kadence bicyklu
Můžete odesílat data do zařízení pomocí kompatibilního
snímače rychlosti nebo tempa bicyklu.
• Spárujte snímač se zařízením (Párování snímačů ANT+,
strana 10).
• Aktualizujte informace svého fitness profilu uživatele
(Nastavení uživatelského profilu, strana 9).
• Nastavte velikost kola (Velikost a obvod kola, strana 14).
• Vyrazte na projížďku (Spuštění aktivity, strana 5).
2 Umístěte nový pásek a zarovnejte jej s hodinkami.
3 Zatlačte pásek na místo.
Nožní snímač
Technické údaje
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.
Zlepšení funkce nožního snímače
Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné získat
signály GPS a spárovat zařízení s nožním snímačem (Párování
snímačů ANT+, strana 10).
Nožní snímač se kalibruje automaticky, ale údaje o rychlosti
a vzdálenosti můžete zpřesnit po několika použitích zařízení
venku se zapnutým systémem GPS.
1 Stůjte 5 minut venku s volným výhledem na oblohu.
2 Rozběhněte se.
3 Běžte 10 minut bez zastavení.
4 Zastavte se a uložte aktivitu.
V případě potřeby se na základě zaznamenaných dat změní
kalibrace nožního snímače. Nožní snímač není nutné
kalibrovat, pokud nezměníte styl běhu.
tempe™
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
1
10
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je pásek řádně připevněn.
Západka by měla zapadnout kolem osičky hodinek.
4 Opakujte kroky 1 až 3 s druhým páskem.
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
Až 10 dnů v režimu hodinek
Až 10 hodin v režimu GPS
Stupeň vodotěsnosti
5 ATM1
Rozsah provozních teplot
-20 až 55 ºC (-4 až 131 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátová frekvence/protokol 2,4 GHz při jmenovité hodnotě 1 dBm
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Udržujte kožený řemínek v suchu. Kožený řemínek nepoužívejte
při plavání nebo sprchování. Kožený řemínek nevystavujte
působení vody, mohlo by dojít k jeho poškození.
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Snímače ANT+
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
TIP: Další informace naleznete na webové stránce garmin.com
/fitandcare.
Čištění koženého pásku
1 Otírejte kožený pásek suchým hadříkem.
2 K čištění koženého pásku používejte speciální přípravky na
kůži.
Dlouhodobé skladování
Pokud neplánujete zařízení používat po několik měsíců, před
jeho uskladněním byste měli nabít baterii alespoň na 50 %.
Zařízení uchovávejte na chladném, suchém místě s běžnou
pokojovou teplotou. Pokud budete chtít zařízení znovu používat,
nejprve jej plně nabijte.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, informace o
předpisech (elektronický štítek), verzi softwaru a licenční
dohodu.
Vyberte možnost
> Nastaveni > System > Informace.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple, je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
Odstranění problémů
Odstranění problémů
Maximalizace výdrže baterie
Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.
• Zkraťte prodlevu podsvícení (Nastavení podsvícení,
strana 9).
• Snižte jas podsvícení (Nastavení podsvícení, strana 9).
• Vypněte gesta zápěstí (Nastavení podsvícení, strana 9).
• Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte bezdrátovou
technologii Bluetooth (Vypnutí Bluetooth připojení
smartphonu, strana 6).
• Použijte vzhled hodinek Connect IQ, který se neaktualizuje
každou sekundu.
Můžete například použít vzhled hodinek bez vteřinové ručičky
(Změna vzhledu hodinek, strana 7).
• Omezte oznámení smartphonu, která se na zařízení
zobrazují (Správa oznámení, strana 6).
Moje zařízení nemůže najít golfová hřiště
v okolí
Pokud se proces aktualizace hřišť před dokončením přeruší
nebo zruší, mohou v zařízení chybět data hřišť. Oprava
chybějících dat hřišť vyžaduje novou aktualizaci hřišť.
1 Z aplikace Garmin Express si stáhněte a nainstalujte
aktualizace hřišť (Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin
Express, strana 7).
2 Bezpečně odpojte zařízení (Odpojení kabelu USB,
strana 11).
3 Vyjděte ven a spuštěním testovacího kola golfové hry ověřte,
zda zařízení vyhledá hřiště v okolí.
Je můj telefon se zařízením kompatibilní?
Zařízení Approach S60 je kompatibilní se smartphony, které
používají bezdrátovou technologii Bluetooth Smart.
Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce
garmin.com/ble.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Zapněte na svém smartphonu bezdrátovou technologii
Bluetooth.
• Umístěte telefon do vzdálenosti 10 m (33 stop) od zařízení.
• Na svém smartphonu otevřete aplikaci Garmin Connect
Mobile, zvolte možnost
nebo , vyberte možnost
Zařízení Garmin > Přidat zařízení a aktivujte režim
párování.
• Na zařízení přidržte tlačítko , výběrem možnosti zapněte
technologii Bluetooth a aktivujte režim párování.
Zařízení používá nesprávný jazyk.
1
2
3
4
5
V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko .
Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
Přejděte na druhou položku v seznamu a vyberte ji.
Vyberte svůj jazyk.
Moje zařízení zobrazuje nesprávné měrné
jednotky
• Zkontrolujte, zda jste v zařízení vybrali správné nastavení
měrných jednotek (Změna měrných jednotek, strana 9).
• Zkontrolujte, zda jste vybrali správné nastavení měrných
jednotek v účtu Garmin Connect.
11
Pokud měrné jednotky v zařízení neodpovídají nastavení
účtu Garmin Connect, při synchronizaci zařízení může dojít
k přepsání nastavení vašeho zařízení.
Resetování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné jej
resetovat. Tímto krokem nevymažete žádná uložená data ani
nastavení.
po dobu 30 sekund, nebo dokud se
1 Podržte tlačítko
zařízení nevypne.
po dobu jedné sekundy zařízení
2 Podržením tlačítka
zapněte.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatele a historii aktivity.
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí hodnoty od
výrobce.
Vyberte možnost
> Nastaveni > System > Obnovit
vychozi hodnoty > Ano.
Vyhledání družicových signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Sledování aktivity
Podrobnější informace o přesnosti sledování aktivit naleznete na
stránce garmin.com/ataccuracy.
Nezobrazuje se můj počet kroků za den
Počet kroků za den se vždy o půlnoci vynuluje.
Pokud se místo počtu kroků zobrazují čárky, umožněte
zařízení přijmout satelitní signál a automaticky nastavit čas.
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný
Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá
skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.
• Noste zařízení na ruce, která není dominantní.
• Pokud tlačíte kočárek nebo sekačku, zařízení dejte do kapsy.
• Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte zařízení do
kapsy,
POZNÁMKA: Zařízení může některé opakující se činnosti
(například mytí nádobí, skládání prádla nebo tleskání)
interpretovat jako kroky.
12
Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu
Garmin Connect
Počet kroků v účtu Garmin Connect se upravuje při
synchronizaci zařízení.
1 Vyberte možnost:
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
(Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 7).
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
Mobile (Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin
Connect Mobile, strana 7).
2 Vyčkejte na dokončení synchronizace.
Synchronizace může trvat několik minut.
POZNÁMKA: Obnovením aplikace Garmin Connect Mobile
nebo aplikace Garmin Connect nedojde k synchronizaci dat
ani k aktualizaci počtu kroků.
Minuty intenzivní aktivity blikají
Když trénujete na dostatečně intenzivní úrovni, aby se tato
aktivita zaznamenávala do stanoveného cíle počtu minut, minuty
intenzivní aktivity blikají.
Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
• Přejděte na adresu connect.garmin.com.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/outdoor.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT+.
% maximalni ST okruhu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
%RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep
minus klidový srdeční tep).
%RST okruhu: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
Cas intervalu: Čas změřený stopkami pro aktuální interval.
Cas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Cas posledniho okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Cas v zone: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo
výkonu.
Celkova vzdalenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou
trasu nebo aktivitu.
Celkovy sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu
během aktivity nebo od posledního vynulování.
Celkovy vystup: Celkové převýšení překonané při výstupu
během aktivity nebo od posledního vynulování.
Delka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Delka posledniho okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Delky: Počet délek bazénu dokončených během aktuální
aktivity.
Delky intervalu: Počet délek bazénu dokončených během
aktuálního intervalu.
Dodatek
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Interval pro SWOLF: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
interval.
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).
Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální okruh.
Kadence okruhu: Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Kadence posledniho okruhu: Jízda na kole. Průměrná
kadence pro poslední dokončený okruh.
Kadence posledniho okruhu: Běh. Průměrná kadence pro
poslední dokončený okruh.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Kroky: Celkový počet kroků během aktuální aktivity.
Kroky na okruh: Celkový počet kroků během aktuálního
okruhu.
Maximalni rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
maximalni za 24 hod.: Maximální teplota zaznamenaná za
posledních 24 hodin.
minimalni za 24 hod.: Minimální teplota zaznamenaná za
posledních 24 hodin.
Nadmorska vyska: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Namorni rychlost: Aktuální rychlost v uzlech.
Namorni vzdalenost: Překonaná vzdálenost v námořních
metrech nebo námořních stopách.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Pocet zaberu: Plavání. Počet záběrů za minutu (Z/M).
Pocet zaberu: Pádlování a veslování. Počet záběrů za minutu
(Z/M).
Posledni delka SWOLF: Hodnocení SWOLF pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Prumerna kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Prumerna kadence: Běh. Průměrná kadence pro aktuální
aktivitu.
Prumerna rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Prumerna rychlost zaberu: Plavání. Průměrný počet záběrů za
minutu (Z/M) během aktuální aktivity.
Průměrná rychlost záběrů: Pádlování a veslování. Průměrný
počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuální aktivity.
Prumerna vertikalni rychlost 30 s: 30sekundový průměr
pohybu vertikální rychlosti.
Prumerna vzdalenost/zaber: Pádlování a veslování. Průměrná
vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.
Prumerne %max. ST: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
Prumerne tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.
Prumerne tempo 500 m: Průměrné tempo plavání na
500 metrů pro aktuální aktivitu.
Prumerny %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Prumerny cas okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Prumerny pocet zaberu / delka: Průměrný počet záběrů na
délku během aktuální aktivity.
Prumerny ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Dodatek
Prumerny SWOLF: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a
počtu záběrů na délku.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost posledniho okruhu: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Rychlost zaberu posledni delky: Průměrný počet záběrů za
minutu (Z/M) během poslední dokončené délky bazénu.
Rychlost zaberu v intervalu: Průměrný počet záběrů za minutu
(Z/M) během aktuálního intervalu.
Rychlost zaberu v poslednim intervalu: Průměrný počet
záběrů za minutu (Z/M) během posledního dokončeného
intervalu.
Smer pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdecni tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ST %maximalni: Procento maximálního srdečního tepu.
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
Stopky: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Tempo: Aktuální tempo
Tempo 500 m: Aktuální tempo plavání na 500 metrů.
Tempo intervalu: Průměrné tempo pro aktuální interval.
Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.
Tempo okruhu 500 m: Průměrné tempo plavání na 500 metrů
pro aktuální okruh.
Tempo posledni delky: Průměrné tempo pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Tempo posledniho okruhu: Průměrné tempo pro poslední
dokončený okruh.
Tempo posledniho okruhu 500 m: Průměrné tempo plavání na
500 metrů pro poslední okruh.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty.
Typ zaberu intervalu: Aktuální typ záběru pro interval.
Typ zaberu posledni delky: Typ záběrů používaný během
poslední dokončené délky bazénu.
Uplynuly cas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Vertikalni rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Vychod Slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Vzdalenost/zaber: Vzdálenost uplavaná za jeden záběr.
Vzdalenost/zaber intervalu: Průměrná vzdálenost uplavaná za
jeden záběr během aktuálního intervalu.
Vzdalenost/zaber posledniho intervalu: Průměrná vzdálenost
uplavaná za jeden záběr během posledního dokončeného
intervalu.
Vzdalenost pro interval: Vzdálenost uražená pro aktuální
interval.
Zabery: Plavání. Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.
Zabery: Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů pro
aktuální aktivitu.
Zabery intervalu: Celkový počet záběrů pro aktuální interval.
Zabery posledni delky: Celkový počet záběrů pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Zabery v poslednim intervalu: Celkový počet záběrů pro
poslední dokončený interval.
13
Zabery Zabery v intervalu / delka: Průměrný počet záběrů na
délku během aktuálního intervalu.
Zapad Slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zona ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Velikost kola
D (mm)
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
700 × 32C
2 155
700C trubkový
2 130
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
Velikost a obvod kola
700 × 40C
2 200
Velikost kola je uvedena na obou stranách pneumatiky. Níže
uvedený seznam není úplný. Použít lze rovněž kalkulátory
dostupné na internetu.
Definice symbolů
Velikost kola
D (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1 020
14 × 1,75
1 055
16 × 1,5
1 185
16 × 1,75
1 195
18 × 1,5
1 340
18 × 1,75
1 350
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
22 × 1–3/8
1 770
22 × 1–1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
24 × 1–1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1(59)
1 913
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1–3/8
2 068
26 × 1–1/2
2 100
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
650 × 35A
2 090
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
14
Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích
příslušenství.
Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je
připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající
se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a
k podpoře opětovného použití a recyklace.
Dodatek
Rejstřík
A
aktivity 5, 6, 8, 9
uložení 5
zahájení 5
aktualizace, software 7
alarmy 6, 8
analýza švihu 3, 4
aplikace 6, 7
B
baterie
maximalizace 6, 11
nabíjení 1
skladování 11
měření 3, 4
měření úderu 2
minuty intenzivní aktivity 12
N
nabíjení 1
nastavení 5, 8, 9, 12
nastavení systému 9
nožní snímač 10
O
obrazovka 9
odesílání dat 7
odpočítávač času 6
odstranění, všechna uživatelská data 11
odstranění problémů 11, 12
oznámení 6
C
P
Connect IQ 7
párování, smartphone 1, 11
párování snímačů ANT+ 10
pásky 10
podsvícení 1, 9
poloha jamky, zobrazení greenu 2
polohy 2
uložení 2
preference ruky 4
profily 5
uživatelské 9
příslušenství 10, 12
přizpůsobení zařízení 7, 8
Č
čas
nastavení 9
upozornění 9
časovač, odpočítávání 6
čištění zařízení 10, 11
D
data
odesílání 7
přenos 2, 7
stránky 8
ukládání 2, 7
datová pole 7, 12
dogleg 2
doplňky 4, 5, 7
dotyková obrazovka 1
družicové signály 12
G
Garmin Connect 6, 7
ukládání dat 7
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 1
GLONASS 9
GPS 9
signál 12
H
hendikep 3
historie
odeslání do počítače 2, 7
zobrazení 3
hlavní menu, přizpůsobení 5
hodiny 6
hřiště
přehrávání 2
výběr 2
I
ID zařízení 11
indoorový trénink 5
J
jazyk 9
K
kadence
snímače 10
upozornění 9
kalorie, upozornění 9
kolo hry, ukončení 3
kompas 2
L
layup 2
M
menu 1
menu ovládací prvky 7
měrné jednotky 9
Rejstřík
zobrazení greenu, poloha jamky 2
R
resetování zařízení 12
režim spánku 5
S
skórkarta 3
skórování 3
sledování aktivity 5, 9
smartphone 4, 6, 7, 11
aplikace 6
párování 1, 11
Snímače ANT+ 10
párování 10
snímače pro bicykl 10
snímače rychlosti a kadence 10
software
aktualizace 1, 7
licence 11
verze 11
srdeční tep, upozornění 9
statistiky 3
stopky 6
T
technické údaje 10
Technologie Bluetooth 1, 6, 11
tempe 10
teplota 10
tlačítka 1, 9, 10
trénink 4, 6
U
ukládání dat 2, 7
uložení, polohy 2
upozornění 8, 9
USB 7
odpojení 11
uživatelská data, odstranění 11
uživatelský profil 9
V
velikosti kol 14
výkon (síla), upozornění 9
vzdálenost
měření 2
upozornění 9
vzhledy hodinek 7
Z
zkratky 1, 7
15
support.garmin.com
Červenec 2019
190-02176-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising