Garmin | Descent™ Mk1 | Operating instructions | Garmin Descent™ Mk1 Návod k obsluze

Garmin Descent™ Mk1 Návod k obsluze
DESCENT MK1
™
Návod k obsluze
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , inReach , TracBack , VIRB , a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd nebo jejích dceřiných
společností registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, Descent™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, HRM-Run™, HRM-Tri™, QuickFit™, tempe™,
TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™, a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného
souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrovaná ochranná známka společnosti American Heart Association, Inc. Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností
Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc.
Shimano je registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti
Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peaksware, LLC. Wi‑Fi je registrovaná značka společnosti Wi-Fi
Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným
vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Otevření menu ovládacích prvků ........................................... 1
Zobrazení doplňků ................................................................. 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Spárování smartphonu se zařízením .......................................... 1
Aktualizace produktů .................................................................. 2
Nastavení Garmin Express .................................................... 2
Potápění.......................................................................... 2
Upozornění týkající se potápění ................................................. 2
Režimy ponoru ............................................................................ 2
Použití režimu potápění v bazénu ......................................... 2
Nastavení ponoru ....................................................................... 3
Zahájení ponoru ..........................................................................3
Datové obrazovky ponoru ........................................................... 3
Zobrazení primární datové obrazovky ponoru se směsí ........ 3
Navigace s kompasem pro potápění ..................................... 4
Zobrazení dalších údajů při ponoru se směsí ........................ 4
Používání stopek ponoru ....................................................... 4
Potápění s mapou .................................................................. 4
Zobrazení doplňku povrchového intervalu .................................. 5
Zobrazení doplňku se záznamy o ponorech ............................... 5
Plánování potápění ..................................................................... 5
Výpočet času NDL ................................................................. 5
Vytvoření dekompresního plánu ............................................ 5
Zobrazení a použití dekompresního plánu ............................ 5
Úprava dekompresního plánu ................................................ 5
Odstranění dekompresního plánu ......................................... 5
Doba do bezpečného letu ........................................................... 5
Tipy pro nošení zařízení s bezpečnostním neoprenem .............. 5
Upozornění při ponoru ................................................................ 6
Aktivity a aplikace.......................................................... 6
Spuštění aktivity .......................................................................... 6
Tipy pro záznam aktivit .......................................................... 7
Zastavení aktivity ........................................................................ 7
Přidání nebo odebrání oblíbené aktivity ..................................... 7
Vytvoření vlastní aktivity ............................................................. 7
Indoorové aktivity ........................................................................ 7
Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu ...................................... 7
Záznam aktivity silového tréninku .......................................... 7
Outdoorové aktivity ..................................................................... 8
Zobrazení jízd na lyžích ......................................................... 8
Používání metronomu ............................................................ 8
Jumpmaster ........................................................................... 8
Multisport .................................................................................... 8
Vytvoření aktivity Multisport ................................................... 8
Tipy ohledně triatlonového tréninku s využitím aktivit
Multisport ............................................................................... 8
Plavání ........................................................................................ 8
Plavecká terminologie ............................................................ 8
Typy záběru ........................................................................... 9
Tipy pro plavání ..................................................................... 9
Odpočinek během plavání v bazénu ..................................... 9
Trénování se záznamem nácviku .......................................... 9
Golf ............................................................................................. 9
Hraní golfu ............................................................................. 9
Informace o jamce ................................................................. 9
Přesunutí vlajky ...................................................................... 9
Zobrazení překážek ............................................................... 9
Zobrazení změřených odpalů .............................................. 10
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg ........................... 10
Sledování výsledků .............................................................. 10
Aktualizace skóre ................................................................. 10
Obsah
TruSwing™ .......................................................................... 10
Používání golfového počítače kilometrů .............................. 10
Sledování statistik ................................................................ 10
Připojené funkce.......................................................... 10
Aktivace oznámení Bluetooth ................................................... 10
Zobrazení oznámení ............................................................ 11
Příjem příchozího telefonního hovoru .................................. 11
Odpověď na textovou zprávu ............................................... 11
Správa oznámení ................................................................. 11
Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu .................................. 11
Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení smartphonu ........... 11
Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení ......................... 11
Garmin Connect ........................................................................ 11
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile .................................................................................. 12
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express ......... 12
Používání aplikace Garmin Connect v počítači .............. 12
Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin Connect
Mobile .................................................................................. 12
Aplikace Garmin Golf™ ....................................................... 12
Zahájení relace GroupTrack ..................................................... 12
Tipy k relacím GroupTrack ................................................... 12
Připojené funkce Wi‑Fi®.............................................. 12
Připojení k síti Wi‑Fi .................................................................. 12
Funkce Connect IQ....................................................... 13
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ........................ 13
Funkce pro srdeční tep................................................ 13
Sledování tepové frekvence na zápěstí .................................... 13
Nošení zařízení .................................................................... 13
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ......................... 13
Prohlížení doplňku tepové frekvence ................................... 13
Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin ................... 13
Vysílání údajů o srdečním tepu během aktivity ............... 13
Nastavení upozornění na abnormální srdeční tep ............... 14
Vypnutí snímače srdečního tepu na zápěstí ........................ 14
Nasazování snímače srdečního tepu ....................................... 14
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ......................... 14
Péče o snímač srdečního tepu ............................................ 14
Dynamika běhu ......................................................................... 14
Trénink s využitím dynamiky běhu ....................................... 14
Barevná měřidla a data dynamiky běhu .............................. 15
Data vyváženosti doby kontaktu se zemí ........................ 15
Data vertikální oscilace a vertikálního poměru ............... 15
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu ............................... 15
Měření výkonu .......................................................................... 15
Vypnutí oznámení výkonu .................................................... 16
Automatická detekce hodnot výkonu ................................... 16
Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu ........... 16
Stav tréninku ........................................................................ 16
Tipy, jak získat stav tréninku ........................................... 17
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max. .......................... 17
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při běhu ........ 17
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při
cyklistice .......................................................................... 17
Doba regenerace ................................................................. 17
Zobrazení doby regenerace ............................................ 17
Obnovení srdečního tepu .................................................... 18
Tréninková zátěž .................................................................. 18
Zobrazení předpokládaných závodních časů ...................... 18
Informace o funkci Training Effect ....................................... 18
Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu .......................... 18
Zobrazení variability srdečního tepu a úrovně stresu ..... 18
Zhodnocení výkonu .............................................................. 18
Zobrazení hodnocení výkonu .......................................... 19
Laktátový práh ..................................................................... 19
i
Provedení řízeného testu pro určení laktátového
prahu ............................................................................... 19
Odhad FTP .......................................................................... 19
Provedení testu FTP ....................................................... 19
Trénink.......................................................................... 20
Nastavení uživatelského profilu ................................................ 20
Cíle aktivit typu fitness ......................................................... 20
Rozsahy srdečního tepu ...................................................... 20
Nastavení zón srdečního tepu ........................................ 20
Nastavení zón srdečního tepu zařízením ....................... 20
Výpočty rozsahů srdečního tepu ..................................... 20
Nastavení výkonnostních zón .............................................. 20
Sledování aktivity ...................................................................... 21
Automatický cíl ..................................................................... 21
Používání výzvy k pohybu ................................................... 21
Sledování spánku ................................................................ 21
Používání automatického sledování spánku ................... 21
Použití režimu Nerušit ..................................................... 21
Minuty intenzivní aktivity ...................................................... 21
Minuty intenzivní aktivity ................................................. 21
Garmin Move IQ™ ............................................................... 21
Nastavení sledování aktivity ................................................ 21
Vypnutí sledování aktivity ................................................ 21
Tréninky .................................................................................... 21
Sledování tréninku z webové stránky .................................. 22
Zahájení tréninku ................................................................. 22
Informace o tréninkovém kalendáři ...................................... 22
Používání tréninkových plánů Garmin Connect .............. 22
Adaptivní tréninkové plány .............................................. 22
Intervalové tréninky ................................................................... 22
Vytvoření intervalového tréninku ......................................... 22
Zahájení intervalového tréninku ........................................... 22
Zastavení intervalového tréninku ......................................... 22
Segmenty ..................................................................................22
Segmenty Strava™ .............................................................. 23
Zobrazení podrobností segmentů ........................................ 23
Závodění v segmentu .......................................................... 23
Použití funkce Virtual Partner® ................................................ 23
Nastavení tréninkového cíle ..................................................... 23
Zrušení tréninkového cíle ..................................................... 23
Závodění s předchozí aktivitou ................................................. 23
Osobní rekordy ......................................................................... 23
Zobrazení osobních rekordů ................................................ 23
Obnovení osobního rekordu ................................................ 23
Vymazání osobního rekordu ................................................ 24
Vymazání všech osobních rekordů ...................................... 24
Hodiny........................................................................... 24
Nastavení budíku ...................................................................... 24
Odstranění budíku ............................................................... 24
Spuštění odpočítávače času .................................................... 24
Použití stopek ........................................................................... 24
Nastavení upozornění hodin ..................................................... 24
Synchronizace času s GPS ...................................................... 24
Navigace ........................................................................ 24
Ukládání polohy ........................................................................ 24
Úprava uložených poloh ...................................................... 24
Projekce trasového bodu .......................................................... 24
Navigace k cíli ........................................................................... 25
Navigace k bodu zájmu ............................................................ 25
Body zájmu .......................................................................... 25
Vytvoření a sledování trasy v zařízení ...................................... 25
Vytvoření okružní trasy ............................................................. 25
Označení polohy Muž přes palubu a spuštění navigace do této
polohy ....................................................................................... 25
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi ............................. 25
ii
Navigace do vašeho výchozího bodu během činnosti .............. 25
Navigace do výchozího bodu vaší naposledy uložené
činnosti ......................................................................................26
Zastavení navigace ................................................................... 26
Mapa ......................................................................................... 26
Zobrazení mapy ................................................................... 26
Uložení nebo navigace do místa na mapě .......................... 26
Navigování pomocí funkce V mém okolí .............................. 26
Kompas .....................................................................................26
Výškoměr a barometr ............................................................... 26
Historie.......................................................................... 26
Používání historie ..................................................................... 26
Historie Multisport ................................................................ 27
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu ..................... 27
Zobrazení souhrnů dat ............................................................. 27
Použití počítadla kilometrů ........................................................ 27
Odstranění historie ................................................................... 27
Přizpůsobení zařízení................................................... 27
Nastavení aktivit a aplikací ....................................................... 27
Přizpůsobení datových obrazovek ....................................... 28
Přidání mapy k aktivitě ......................................................... 28
Upozornění .......................................................................... 28
Nastavení alarmu ............................................................ 28
Nastavení mapy pro aktivity ................................................. 29
Nastavení trasování ............................................................. 29
Auto Lap ............................................................................... 29
Označování okruhů podle vzdálenosti ............................ 29
Zapnutí funkce Auto Pause® ............................................... 29
Zapnutí automatické detekce lezení .................................... 29
3D rychlost a vzdálenost ...................................................... 30
Zapnutí a vypnutí možnosti Tlačítko Okruh ......................... 30
Použití funkce Automatické procházení ............................... 30
UltraTrac .............................................................................. 30
Nastavení časového limitu úsporného režimu ..................... 30
Změna pořadí aplikací v seznamu ............................................ 30
Doplňky ..................................................................................... 30
Úprava seznamu pomůcek .................................................. 31
Dálkové ovládání inReach ................................................... 31
Použití dálkového ovládání inReach ............................... 31
Dálkové ovládání VIRB ........................................................ 31
Ovládání akční kamery VIRB .......................................... 31
Ovládání akční kamery VIRB během aktivity .................. 31
Používání doplňku měření úrovně stresu ............................ 31
Úprava menu ovládacích prvků ................................................ 32
Nastavení vzhledu hodinek ...................................................... 32
Úprava vzhledu hodinek ...................................................... 32
Nastavení snímačů ................................................................... 32
Nastavení kompasu ............................................................. 32
Ruční kalibrace kompasu ................................................ 32
Nastavení směru k severu .............................................. 32
Nastavení výškoměru .......................................................... 32
Kalibrace barometrického výškoměru ............................. 32
Nastavení barometru ........................................................... 33
Kalibrace barometru ........................................................ 33
Nastavení mapy ........................................................................ 33
Nastavení námořní mapy ..................................................... 33
Zobrazení a skrytí mapových dat ......................................... 33
Nastavení GroupTrack .............................................................. 33
Nastavení navigace .................................................................. 33
Přizpůsobení funkcí mapy .................................................... 33
Nastavení malého indikátoru směru pohybu ....................... 33
Nastavení upozornění navigace .......................................... 33
Nastavení systému ................................................................... 34
Nastavení času .................................................................... 34
Změna nastavení podsvícení ............................................... 34
Přizpůsobení zkratek ........................................................... 34
Obsah
Změna měrných jednotek .................................................... 34
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 34
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a
údaji o kompatibilitě ............................................................. 34
Bezdrátové snímače ..................................................... 34
Párování bezdrátových snímačů .............................................. 35
Režim externího displeje .......................................................... 35
Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu .... 35
Trénink s měřiči výkonů ............................................................ 35
Používání elektronického řazení .............................................. 35
Přehled o situaci ....................................................................... 35
Nožní snímač ............................................................................ 35
Zlepšení funkce nožního snímače ....................................... 35
Ruční kalibrace nožního snímače ........................................ 35
Nastavení možností Nožní snímač – rychlost
a vzdálenost ......................................................................... 35
tempe™ .................................................................................... 36
Informace o zařízení..................................................... 36
Specifikace Descent Mk1 ......................................................... 36
Informace o baterii ............................................................... 36
Správa dat ................................................................................ 36
Odpojení kabelu USB .......................................................... 36
Odstranění souborů ............................................................. 36
Údržba zařízení............................................................. 36
Péče o zařízení ......................................................................... 36
Čištění zařízení .................................................................... 36
Výměna pásku QuickFit™ ........................................................ 36
Prodloužený pásek pro potápění .............................................. 37
Úprava kovového pásku hodinek ............................................. 37
Odstranění problémů................................................... 37
Zařízení používá nesprávný jazyk. ........................................... 37
Je můj telefon se zařízením kompatibilní? ............................... 37
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 37
Mohu se svými hodinkami používat snímač Bluetooth? ........... 37
Restartování zařízení ................................................................ 37
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení .......................... 37
Vynulování nasycení tkáně ....................................................... 37
Vyhledání družicových signálů ................................................. 37
Zlepšení příjmu satelitů GPS ............................................... 37
Odečet teploty není přesný ....................................................... 38
Maximalizace výdrže baterie .................................................... 38
Sledování aktivity ...................................................................... 38
Nezobrazuje se můj počet kroků za den .............................. 38
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný ............................... 38
Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu
Garmin Connect ................................................................... 38
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti ............. 38
Minuty intenzivní aktivity blikají ............................................ 38
Další informace ......................................................................... 38
Dodatek ......................................................................... 38
Datová pole ...............................................................................38
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 42
Hodnocení FTP ......................................................................... 42
Velikost a obvod kola ................................................................ 42
Definice symbolů ...................................................................... 43
Rejstřík .......................................................................... 44
Obsah
iii
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Přehled zařízení
Zobrazení doplňků
Zařízení se dodává s několika nahranými doplňky a další jsou
k dispozici po jeho spárování se smartphonem.
• Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN.
Zařízení prochází seznamem doplňků.
• Pomocí tlačítka zobrazíte další možnosti a funkce doplňků.
• Přidržením tlačítka BACK se kdykoli vrátíte na obrazovku
hodinek.
• Při záznamu aktivity se volbou tlačítka BACK vrátíte na
stránky s údaji o aktivitě.
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
Stisknutím zapnete a vypnete podsvícení.
LIGHT Podržením zobrazíte menu ovládání.
Stisknutím zařízení zapnete.
POZNÁMKA: Během ponoru jsou funkce přidržení vypnuty.
Výběrem si zobrazíte seznam aktivit a aktivitu spustíte či
ukončíte.
Po stisknutí si můžete vybrat z možností v menu.
Během ponoru si stisknutím zobrazíte kompas pro potápění,
stopky nebo výměnu směsi.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
1 Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
2 V případě potřeby napájecí adaptér připojte ke standardní
elektrické zásuvce.
3 Stlačte okraje kolébky pro nabíjení , aby se otevřela její
ramena.
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
BACK Stisknutím zaznamenáte okruh, odpočinek nebo přechod
během aktivity Multisport.
POZNÁMKA: Během ponoru je možnost stisknutí tlačítka
k dispozici pouze v menu.
Tlačítkem můžete procházet nabídku doplňků a menu.
DOWN Po výběru můžete během ponoru procházet datové obrazovky.
Přidržením spustíte z libovolné stránky zobrazení hodin.
Tlačítkem můžete procházet nabídku doplňků a menu.
Přidržením zobrazíte hlavní menu.
UP
MENU POZNÁMKA: Během ponoru jsou funkce stisknutí tlačítka
vypnuty.
Během ponoru můžete procházet datové obrazovky dvojitým
klepnutím na zařízení.
Otevření menu ovládacích prvků
Menu ovládacích prvků obsahuje možnosti, jako například
zapnutí režimu Nerušit, uzamčení kláves nebo vypnutí zařízení.
POZNÁMKA: V menu ovládacích prvků můžete tyto volby
přidávat a odebírat a měnit jejich pořadí (Úprava menu
ovládacích prvků, strana 32).
1 Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko LIGHT.
4 Zařízení umístěte do kolébky
tak, aby byly kontakty
zarovnány, a uvolněte ramena, která budou držet zařízení na
místě.
Když zařízení zapojíte do zdroje napájení, zapne se a na
obrazovce se zobrazí stav nabití baterie.
5 Zařízení zcela nabijte.
Spárování smartphonu se zařízením
Chcete-li používat připojené funkce zařízení Descent, musí být
zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin Connect™ Mobile,
nikoli v nastavení připojení Bluetooth ve smartphonu.
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
3 Stisknutím tlačítka LIGHT zařízení zapněte.
Když zařízení poprvé zapnete, režim párování je automaticky
zapnutý.
TIP: Do režimu párování můžete přejít manuálně podržením
tlačítka LIGHT a výběrem možnosti .
®
2 Jednotlivé možnosti můžete procházet pomocí tlačítek UP
nebo DOWN.
Úvod
1
4 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud provádíte párování zařízení s aplikací Garmin
Connect Mobile poprvé, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
spárovali jiné zařízení, v nabídce
nebo
vyberte
možnost Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
•
•
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin :
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
•
®
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Potápění
Upozornění týkající se potápění
VAROVÁNÍ
• Potápěčské funkce tohoto zařízení jsou určeny pouze pro
certifikované potápěče. Zařízení nesmí být používáno jako
jediný potápěčský počítač. Pokud nejsou do zařízení zadány
náležité informace související s ponorem, může dojít
k vážnému zranění nebo usmrcení příslušné osoby.
• Ujistěte se, že plně rozumíte používání, displejům a
omezením svého zařízení. Před potápěním se zařízením
vždy vyřešte veškeré případné nesrovnalosti nebo nejasnosti
(otázky k tomuto návodu či zařízení). Vždy si pamatujte, že
nesete odpovědnost za vlastní bezpečí.
• U každého profilu ponoru, i když budete dodržovat plán
ponoru podle dekompresních tabulek či potápěčského
zařízení, vždy existuje riziko dekompresní nemoci (DCS).
Žádný postup, potápěčské zařízení nebo dekompresní
tabulka nemůže eliminovat možnost vzniku DCS nebo toxicity
kyslíku. Fyziologický stav jednotlivce se může každý den lišit.
Toto zařízení nedokáže tyto odchylky započítat. Důrazně
doporučujeme, abyste zůstali v mezích stanovených tímto
zařízením a minimalizovali tak riziko vzniku DCS. Před
potápěním byste se měli ohledně své fyzické kondice poradit
s lékařem.
• Vždy používejte záložní přístroje včetně hloubkoměru,
ponorného manometru a časovače nebo hodinek. Při
potápění s tímto zařízením byste měli mít přístup
k dekompresním tabulkám.
• Proveďte kontroly před ponorem, jako je kontrola správné
funkce a nastavení zařízení, funkce displeje, stavu baterie a
tlaku v nádrži.
• Zařízení by pro účely potápění nemělo sdílet více uživatelů.
Profily potápěčů jsou specifické pro uživatele a použití profilu
jiného potápěče může mít za následek zavádějící informace,
které by mohly vést ke zranění nebo smrti.
• Z bezpečnostních důvodů byste se nikdy neměli potápět
sami. Potápějte se s určeným společníkem. Měli byste
rovněž zůstat s ostatními nějakou dobu po ponoru, protože
2
•
•
•
•
se případný nástup nemoci DCS může zpozdit nebo jej
mohou spustit aktivity na povrchu.
Toto zařízení není určeno pro komerční nebo profesionální
potápění. Slouží pouze pro rekreační účely. Při komerčním
nebo profesionálním potápění může být uživatel vystaven
extrémním hloubkám a podmínkám, které zvyšují riziko
vzniku nemoci DCS.
Nepotápějte se s plynem, pokud jste osobně neověřili jeho
obsah a nezadali analyzovanou hodnotu do zařízení. Pokud
neověříte obsah nádrže a nezadáte příslušné hodnoty plynu
do zařízení, bude to mít za následek nesprávné informace
pro plánování ponoru, což by mohlo vést ke zranění nebo
úmrtí.
Potápění s několika směsmi plynu představuje mnohem větší
riziko než potápění s jednou směsí plynu. Chyby související
s použitím několika směsí plynů mohou vést k vážnému
zranění nebo úmrtí.
Vždy zajistěte bezpečný výstup. Rychlý výstup zvyšuje riziko
vzniku nemoci DCS.
Deaktivace funkce uzamčení dekomprese v zařízení může
zvýšit riziko vzniku nemoci DCS, což může vést ke zranění
nebo úmrtí příslušné osoby. Tuto funkci vypínejte jen na
vlastní riziko.
Nedodržení požadované dekompresní zastávky může mít za
následek vážné zranění nebo úmrtí. Nikdy nestoupejte nad
zobrazenou hloubku dekompresní zastávky.
Vždy mezi 3 a 5 metry (9,8 a 16,4 stop) si udělejte na
3 minuty dekompresní zastávku, a to i v případě, pokud
dekompresní zastávka není vyžadována.
Režimy ponoru
Zařízení Descent Mk1 podporuje šest režimů ponoru. Každý
režim ponoru má čtyři fáze: kontrola před ponorem, fázi na
hladině, ponor a fázi po ponoru.
Jedna směs: Používá se při ponoru s jednou směsí plynů.
Více směsí: Umožňuje nastavit více směsí plynů a směsi
během ponoru měnit. Tento režim podporuje jednu směs pro
pobyt na dně a až pět dalších dekompresních nebo záložních
směsí.
POZNÁMKA: Pokud záložní směsi během ponoru
neaktivujete, nezapočítávají se do výpočtu limitu bez
dekomprese (NDL) a času pro výstup (TTS).
CCR: Umožňuje nastavit dva setpointy PO2, směsi pro plně
uzavřený okruh (CC) a záložní směsi pro plně otevřený okruh
(OC).
Hloubkoměr: Umožňuje ponor se základními funkcemi stopek
pobytu na dně.
POZNÁMKA: Po absolvování ponoru v režimu hloubkoměru
lze zařízení používat v režimu hloubkoměru nebo v režimu
Apnea pouze 24 hodin.
Apnea: Umožňuje volný ponor se specifickými daty ponoru na
nádech. V tomto režimu je frekvence obnovování dat vyšší.
Apnea Hunt: Tento režim je podobný jako Apnea, ale je určen
speciálně pro lov s harpunou. Zvukové upozornění na
začátek a konec ponoru je vypnuto.
Použití režimu potápění v bazénu
Když je zařízení v režimu potápění v bazénu, funkce nasycení
tkáně a uzamčení dekomprese pracují normálně, ale ponory se
neukládají do záznamů o ponorech.
1 Přidržením tlačítka LIGHT zobrazíte menu ovládání.
2 Vyberte možnost .
Režim potápění v bazénu se automaticky vypne o půlnoci.
Potápění
Nastavení ponoru
Nastavení ponoru si můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb.
Ve všech režimech ponoru nejsou dostupná všechna nastavení.
Nastavení také můžete upravit přímo před konkrétním ponorem.
Přidržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení ponoru.
Směsi: Nastavuje směs plynů. Můžete zadat obsah kyslíků
a hélia ve směsi a zařízení určí zbývající procenta jako obsah
dusíku. Pro každý režim ponoru se směsí můžete mít až
dvanáct směsí. Možnost Režim vám umožní nastavit
zamýšlené použití směsi jako například dekomprese či
záloha.
Konzervatismus: Nastavuje míru konzervatismu pro
dekompresní algoritmus. Vyšší míra konzervatismu znamená
kratší pobyt na dně a delší dobu výstupu. Možnost Vlastní
umožňuje nastavit vlastní gradient faktoru.
POZNÁMKA: Chcete-li zadat vlastní úroveň konzervatismu,
je nutné, abyste dobře rozuměli gradientům faktoru.
Typ vody: Umožňuje vybrat typ vody.
PO2: Nastavuje práh parciálního tlaku kyslíku (PO2) pro
dekompresi (v barech). Můžete si upravit práh pro varování
PO2 a pro důležité alarmy.
Alarmy: Umožňuje nastavit alarmy pro hloubku a čas. Můžete si
vytvořit vlastní alarmy pro různé režimy potápění.
Apnea povr. alarm: Umožňuje nastavit alarmy pro povrchové
intervaly při potápění na nádech.
Bezpečnostní zastávka: Umožňuje upravit délku bezpečnostní
přestávky.
Doba ukončení potápění: Umožňuje nastavit prodlevu, která
uplyne od vynoření do okamžiku, kdy zařízení ponor ukončí
a uloží.
Setpointy CCR: Umožňuje nastavit vysoké a nízké setpointy
PO2 pro ponory s plně uzavřeným rebreatherem (CCR).
Pokud je aktivován Automaticky režim, zařízení automaticky
přepíná mezi vysokými a nízkými setpointy podle aktuální
hloubky ponoru. Pokud například sestoupíte přes hloubku
vysokého setpointu nebo vystoupáte přes hloubku nízkého
setpointu, práh PO2 se podle toho přepne na vysoký či nízký
setpoint. Automatické hloubky setpointů musí být od sebe
vzdáleny alespoň 6,1 m (20 ft).
POZNÁMKA: Pokud manuálně změníte setpointy v rozmezí
do 1,8 m (6 ft) od hloubky automatického přepnutí, pak je
funkce automatického přepínání setpointů vypnuta, dokud
nejste více než 1,8 m (6 ft) nad či pod hloubkou
automatického přepínání. To zabraňuje nechtěnému
přepínání setpointů.
Podsvícení: Umožňuje upravit podsvícení pro aktivity ponoru.
Srdeční tep: Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat snímač
srdečního tepu při ponoru. Možnost Uklád. dat hrud. pásem
umožňuje aktivovat hrudní snímač srdečního tepu, například
zařízení HRM-Swim™ nebo HRM-Tri™, které ukládá údaje
srdečního tepu během ponoru. Údaje z hrudního snímače
srdečního tepu si můžete zobrazit v účtu Garmin Connect po
ukončení ponoru.
Posunování poklepáním: Datové obrazovky ponoru můžete
procházet i dvojitým klepnutím.
Uzamčení dekomprese: Umožňuje vypnutí funkce uzamčení
dekomprese. Tato funkce blokuje na 24 hodin ponory
s jednou směsí nebo s větším počtem směsí, pokud na více
než tři minuty porušíte dekompresní strop.
POZNÁMKA: I při porušení dekompresního stropu můžete
funkci uzamčení dekomprese vypnout.
3 V případě potřeby stiskněte tlačítko DOWN a můžete upravit
nastavení ponoru, například směsi, typ vody nebo alarmy
(Nastavení ponoru, strana 3).
4 Držte zápěstí venku z vody a vyčkejte, až zařízení získá
signál GPS a kontrolka GPS se rozsvítí zeleně.
Zařízení potřebuje signál GPS k tomu, aby mohlo uložit místo
zahájení ponoru.
5 Vyberte možnost .
6 Začněte sestupovat.
Časovač aktivity se automaticky spustí při dosažení hloubky
1,2 m (4 stopy).
POZNÁMKA: Pokud zahájíte ponor bez nastavení režimu,
zařízení zvolí nejčastěji používaný režim a nastavení.
7 Stisknutím tlačítka DOWN můžete procházet obrazovky
s daty a kompas pro potápění.
TIP: Datové obrazovky můžete procházet i dvojitým
klepnutím.
Když se vrátíte na hladinu, zařízení ponor automaticky ukončí a
uloží. Držte zápěstí venku z vody a vyčkejte, až zařízení uloží
polohu místa, kde jste se vynořili.
Datové obrazovky ponoru
Během ponoru s jednou směsí, s více směsmi nebo s plně
uzavřeným rebreatherem (CCR) si můžete zobrazit aktuální
podmínky ponoru, kompas pro potápění a fyziologická data
(Zobrazení primární datové obrazovky ponoru se směsí,
strana 3, Navigace s kompasem pro potápění, strana 4,
Zobrazení dalších údajů při ponoru se směsí, strana 4).
Při potápění s hloubkoměrem si můžete zobrazit aktuální
podmínky ponoru, stopky ponoru, kompas pro potápění a údaje
o srdečním tepu (Používání stopek ponoru, strana 4,
Navigace s kompasem pro potápění, strana 4, Zobrazení
dalších údajů při ponoru se směsí, strana 4).
Při ponoru nebo při lovu na nádech si můžete zobrazit aktuální
podmínky ponoru, dobu na hladině, podrobnosti o posledním
ponoru, údaje o srdečním tepu a mapu (Potápění s mapou,
strana 4).
TIP: V nastavení aktivity můžete změnit výchozí uspořádání
displeje a dat a přidat obrazovku stopek pro ponor se směsí
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 28). Datová pole pro
ponor nelze upravovat.
Zobrazení primární datové obrazovky ponoru se
směsí
1 Během ponoru s jednou směsí, s větším počtem směsí nebo
s plně uzavřeným rebreatherem (CCR) přejděte na první
datovou obrazovku.
Zahájení ponoru
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko .
2 Vyberte režim potápění (Režimy ponoru, strana 2).
Potápění
3
Úroveň nasycení tkáně dusíkem (N2).
Zelená: 0–79% nasycení tkáně.
Žlutá: 80–99% nasycení tkáně.
Červená: 100% nebo vyšší nasycení tkáně.
Rychlost sestupu nebo výstupu.
Zelená: Dobrá. Výstup probíhá nižší rychlostí než 7,9 m
(26 stop) za minutu.
Žlutá: Trochu vysoká. Výstup probíhá rychlostí 7,9 až
10,1 m (26 až 33 stop) za minutu.
Červená: Příliš vysoká Výstup probíhá vyšší rychlostí než
10,1 m (33 stop) za minutu.
Vaše úroveň parciálního tlaku kyslíku (PO2).
Při ponoru CCR ukazuje, zda je aktivní plně uzavřený okruh
(CC), nebo plně otevřený okruh (OC).
2 Když překonáte čas limitu bez dekomprese (NDL) nebo
provedete bezpečnostní zastávku, datová obrazovka ukáže
informace o výstupu.
Aktuální zóna srdečního tepu (Rozsahy srdečního tepu,
strana 20).
POZNÁMKA: Během ponoru si můžete zobrazit pouze data ze
snímače srdečního tepu na zápěstí.
Šedá: 1. zóna.
Modrá: 2. zóna.
Zelená: 3. zóna.
Oranžová: 4. zóna.
Červená: 5. zóna.
Úroveň kyslíkové toxicity pro váš centrální nervový systém
(CNS) během ponoru s jednou směsí, s více směsmi nebo
s plně uzavřeným rebreatherem.
Zelená: 0–79% toxicita kyslíku pro CNS.
Žlutá: 80–99% toxicita kyslíku pro CNS.
Červená: 100% nebo vyšší toxicita kyslíku pro CNS.
Používání stopek ponoru
Hloubka stropu pro bezpečnostní nebo dekompresní přestávku.
Zbývající čas bezpečnostní nebo dekompresní přestávky.
Navigace s kompasem pro potápění
1 Během ponoru s jednou směsí, s větším počtem směsí, plně
TIP: Zjednodušenou obrazovku stopek můžete přidat
k jakémukoli režimu ponoru se směsí (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 28).
1 Zahajte ponor s Hloubkoměr.
2 Přejděte na obrazovku stopek.
uzavřeným rebreatherem nebo s hloubkoměrem přejděte na
kompas pro potápění.
3 Vyberte možnost
Kompas ukazuje směr vašeho pohybu .
nastavte směr.
Kompas ukazuje odchylky
od nastaveného směru .
3 Zvolte tlačítko a možnost:
• Chcete-li směr vynulovat, vyberte možnost Resetovat
směr.
• Chcete-li směr otočit o 180 stupňů, vyberte možnost
Nastavit na protější.
POZNÁMKA: Kompas ukazuje protější směr červenou
značkou.
• Chcete-li směr otočit o 90 stupňů doleva nebo doprava,
vyberte možnost Nastavit na 90L nebo Nastavit na 90R.
• Chcete-li směr zrušit, vyberte možnost Zrušit směr.
2 Tlačítkem
Zobrazení dalších údajů při ponoru se směsí
Během ponoru s jednou směsí, s více směsmi, s plně
uzavřeným rebreatherem nebo s hloubkoměrem přejděte na
třetí datovou obrazovku.
4
> Vynulovat prům. hloubku a nastavte
průměrnou hloubku na aktuální hloubku.
4 Vyberte možnost > Spustit stopky.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li používání stopek ukončit, vyberte možnost >
Zastavit stopky.
• Chcete-li stopky restartovat, vyberte možnost >
Vynulovat stopky.
Potápění s mapou
Během povrchových intervalů při ponorech na nádech si můžete
zobrazit mapu.
1 V režimu ponoru Apnea přejděte na mapu.
2 Zvolte tlačítko a možnost:
• Chcete-li mapu posunout nebo přiblížit, vyberte možnost
Posunout/Přiblížit a oddálit.
TIP: Chcete-li přepnout mezi posouváním nahoru a dolů,
posouváním doleva a doprava nebo přiblížením a
oddálením, stiskněte tlačítko . Přidržením tlačítka
vyberete bod označený křížem.
• Chcete-li si označit polohu, vyberte možnost Uložit
polohu.
TIP: Ikonu změníte tlačítkem DOWN.
Potápění
Zobrazení doplňku povrchového intervalu
Tento doplněk zobrazuje dobu pobytu na hladině, nasycení
tkáně a procento kyslíkové toxicity pro centrální nervový systém
(CNS).
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko UP.
2 Výběrem možnosti si zobrazíte podrobnosti o nasycení
tkáně a jednotky kyslíkové toxicity (OTU).
POZNÁMKA: Jednotky OTU získané během ponoru se
vynulují po 24 hodinách.
Zobrazení doplňku se záznamy o ponorech
Doplněk zobrazuje stručný souhrn naposledy zaznamenaného
ponoru.
1 V doplňku povrchového intervalu stiskněte tlačítko UP.
2 Výběrem možnosti si zobrazíte podrobnosti o ponoru.
3 Vyberte ponor.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit další informace o aktivitě, vyberte
možnost Podrobnosti.
• Chcete-li si zobrazit podrobnější informace o jednom či
více ponorech na nádech v rámci aktivity, vyberte
možnost Ponory a zvolte příslušný ponor.
• Chcete-li zobrazit aktivitu na mapě, vyberte možnost
Mapa.
POZNÁMKA: Zařízení ukáže pozici zahájení a ukončení
potápění (pokud jste před ponorem a po něm vyčkali na
signál GPS).
• Chcete-li si zobrazit profil hloubky během aktivity, vyberte
možnost Hloubkový profil.
• Chcete-li si zobrazit profil teploty během aktivity, vyberte
možnost Teplotní profil.
Plánování potápění
V zařízení si můžete naplánovat další ponory. Zařízení může
vypočítat časy limitu bez dekomprese (NDL) nebo vytvořit
dekompresní plány. Při plánování ponoru zohledňuje zařízení při
výpočtu i vaše reziduální nasycení tkáně.
Výpočet času NDL
Můžete si vypočítat čas limitu bez dekomprese (NDL) nebo
maximální hloubku pro další ponor. Tyto výpočty se neukládají
ani nepoužívají při dalším ponoru.
1 Vyberte možnost > Plánovač ponoru > Vypočítat NDL.
2 Zadejte procento kyslíku.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li vypočítat čas NDL, vyberte možnost Zadejte
hloubku a zadejte plánovanou hloubku ponoru.
• Chcete-li vypočítat maximální hloubku, vyberte možnost
Zadat čas a zadejte plánovanou dobu ponoru.
Zobrazí se odpočítávání NDL, hloubka a maximální operační
hloubka (MOD).
4 Stiskněte tlačítko DOWN.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li funkci ukončit, zvolte možnost Hotovo.
• Chcete-li k ponoru přidat intervaly, vyberte možnost Přidat
opak. ponor a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost PO2 a zadejte maximální parciální tlak
kyslíku v barech.
POZNÁMKA: Zařízení používá hodnotu PO2 při výměně
směsí.
• Vyberte možnost Konzervatismus a zadejte svou míru
konzervatismu pro dekompresní algoritmus.
• Vyberte možnost Směsi a zadejte směsi plynů.
• Vyberte možnost Hloubka dna a zadejte maximální
hloubku ponoru.
• Vyberte možnost Doba na dně a zadejte čas strávený
v maximální hloubce.
4 Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení a použití dekompresního plánu
Aktuální nastavení ponoru s jednou směsí nebo více směsmi
můžete nahradit nastavením z dekompresního plánu.
1 Vyberte možnost > Plánovač ponoru > Deko plány.
2 Vyberte dekompresní plán.
3 V případě potřeby si výběrem možnosti Zobrazit zobrazte
dekompresní plán a poté stiskněte tlačítko BACK.
4 Výběrem možnosti Použít použijete nastavení
dekompresního plánu pro režim ponoru s jednou směsí nebo
více směsmi.
Úprava dekompresního plánu
1 Vyberte možnost > Plánovač ponoru > Deko plány.
2 Vyberte dekompresní plán.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li upravit podrobnosti dekompresního plánu,
vyberte možnost Uprav..
• Chcete-li upravit název dekompresního plánu, vyberte
možnost Přejmenovat.
4 Upravte informace.
Odstranění dekompresního plánu
1 Vyberte možnost > Plánovač ponoru > Deko plány.
2 Vyberte dekompresní plán.
3 Vyberte možnost Odstranit > .
Doba do bezpečného letu
Po ponoru se na výchozí obrazovce hodinek zobrazí ikona
společně s časem do bezpečného letu (v hodinách). Během této
doby byste neměli letět letadlem. Po ponoru s hloubkoměrem
nebo při porušení dekompresního plánu je doba do bezpečného
letu stanovena na 48 hodin.
TIP: Indikátor doby do bezpečného letu si můžete přidat na
vlastní obrazovku hodinek (Úprava vzhledu hodinek,
strana 32).
Tipy pro nošení zařízení s bezpečnostním
neoprenem
• Pokud chcete zařízení nosit na silném bezpečnostním
neoprenu, použijte prodloužený silikonový pásek.
• Délku titanového pásku můžete prodloužit pomocí nástavce
.
Vytvoření dekompresního plánu
Můžete si vytvořit dekompresní plány pro plně otevřený okruh
a uložit si je pro další ponory.
1 Vyberte možnost > Plánovač ponoru > Deko plány >
Přidat novou položku.
2 Zadejte název dekompresního plánu.
Potápění
5
• Aby bylo měření srdečního tepu přesné, dbejte na to, aby
bezpečnostní neopren ani jiná zařízení upevněná na zápěstí
nepřekážela snímači srdečního tepu na zápěstí (Nošení
zařízení, strana 13).
Zpráva s upozor­
něním
Příčina
Akce zařízení
CNS toxicity at
80%.
Kyslíková toxicita
pro váš centrální
nervový systém
(CNS) je na 80 %
bezpečného limitu.
Upozornění se objeví
v průběhu ponoru a na
obrazovce kontroly před
ponorem u vašeho následujícího ponoru.
CNS toxicity at
%1%. End your
dive now.
Kyslíková toxicita
Upozornění se objevuje
CNS je příliš
každé dvě minuty do
vysoká. V průběhu ukončení ponoru.
ponoru se hodnota
„%1“ nahradí
aktuálním
procentem toxicity
vašeho CNS.
250 OTU
accumulated.
Počet vašich
Žádná
jednotek kyslíkové
toxicity (OTU) je na
80 % bezpečného
limitu (250
jednotek).
%1 OTU
accumulated. End
your dive now.
Počet vašich
Upozornění se objevuje
jednotek kyslíkové každé dvě minuty do
toxicity je vyšší než ukončení ponoru.
bezpečnostní limit.
V průběhu ponoru
se hodnota „%1“
nahradí počtem
dosažených
jednotek.
NDL exceeded.
Decompression
now required.
Překročili jste čas
limitu bez
dekomprese
(NDL).
Žádná
Approaching NDL
Jste na 80 %
nasycení tkáně.
Žádná
Battery is low.
Zbývá méně než
20 % energie
baterie.
Upozornění se zobrazí, když
je zbývající energie baterie
zařízení nižší než 20 %,
a také na obrazovce kontroly
před ponorem.
Battery critically
low. End your dive
now.
Zbývá méně než
10 % energie
baterie.
Upozornění se zobrazí, když
je zbývající energie baterie
zařízení nižší než 10 %,
a také na obrazovce kontroly
před ponorem.
Upozornění při ponoru
Zpráva s upozor­
něním
Příčina
Akce zařízení
Žádná
Vaše hodnota
parciálního tlaku
kyslíku (PO2) je
vyšší než zadaná
hodnota pro
spuštění výstrahy.
Vaše hodnota PO2 bliká
žlutě.
PO2 is high.
Ascend or switch
to lower O2 gas.
Vaše hodnota PO2
je vyšší než
zadaná kritická
hodnota.
Vaše hodnota PO2 bliká
červeně.
Upozornění se objevuje
každých 30 sekund, dokud
nevystoupáte do bezpečné
hloubky nebo nevyměníte
směsi.
PO2 is low.
Descend or switch
to higher O2 gas.
Vaše hodnota PO2 Pokud k tomu dojde během
je nižší než
prvních dvou minut ponoru,
0,18 baru.
vaše hodnota PO2 bliká
žlutě. Jinak vaše hodnota
PO2 bliká červeně.
Upozornění se objevuje
každých 30 sekund, dokud
nesestoupíte do bezpečné
hloubky nebo nevyměníte
směsi.
Approaching Deco Nacházíte se
Stop
v rozmezí jedné
zastávky (3 m
nebo 9,8 ft.) od
hloubky
dekompresní
zastávky.
Žádná
Descend below
deco ceiling.
Nacházíte se výše
než 0,6 m (2 ft.)
nad dekompresním
stropem.
Aktuální hloubka a hloubka
zastávky blikají červeně.
Pokud zůstanete nad dekompresním stropem déle než
3 minuty, aktivuje se funkce
uzamčení dekomprese.
Žádná
Dokončili jste
dekompresní
zastávku.
Hloubka dekompresní
zastávky a čas blikají modře
po dobu 5 sekund.
Decompression
cleared
Dokončili jste
všechny
dekompresní
zastávky.
Žádná
Safety Stop
Cleared
Dokončili jste
bezpečnostní
zastávku.
Žádná
Ascending too fast. Stoupáte rychleji
Slow your ascent. než 10,1 m/min.
(33 ft./min.) po
dobu delší než
5 sekund.
6
Aktivity a aplikace
Žádná
Zařízení je možné využít při aktivitách v interiéru, outdoorových,
sportovních či fitness aktivitách. Po spuštění aktivity zařízení
zobrazuje a zaznamenává data ze snímače. Aktivity můžete
ukládat a sdílet je s komunitou Garmin Connect.
Aktivity a aplikace Connect IQ™ můžete také do zařízení přidat
prostřednictvím webové stránky Connect IQ (Funkce Connect
IQ, strana 13).
Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik
kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.
Spuštění aktivity
Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne
(v případě potřeby). Pokud aktivitu zastavíte, zařízení se vrátí do
režimu sledování.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu.
3 V případě potřeby zadejte podle pokynů na obrazovce
doplňující informace.
4 V případě potřeby počkejte, až se zařízení připojí ke
snímačům ANT+ .
®
Aktivity a aplikace
5 Jestliže aktivita vyžaduje funkci GPS, vyjděte ven a počkejte,
až zařízení vyhledá satelity.
6 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
POZNÁMKA: Zařízení nezačne zaznamenávat údaje
o aktivitě, dokud stopky nespustíte.
Tipy pro záznam aktivit
• Než začnete s aktivitou, zařízení nabijte (Nabíjení zařízení,
strana 1).
• Stisknutím tlačítka BACK spustíte zaznamenávání okruhů.
• Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte další stránky
s daty.
Zastavení aktivity
1 Stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li v aktivitě pokračovat, vyberte možnost Obnovit.
• Chcete-li aktivitu uložit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Uložit.
• Chcete-li aktivitu pozastavit a vrátit se k ní později, vyberte
možnost Obnovit později.
• Chcete-li označit okruh, vyberte možnost Okruh.
• Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po
trase, kterou jste prošli, vyberte možnost Zpět na start >
TracBack.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity,
které využívají GPS.
• Chcete-li navigovat přímým směrem zpět na počáteční
bod aktivity, vyberte možnost Zpět na start > Trasa.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity,
které využívají GPS.
• Chcete-li aktivitu zrušit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Zrušit > Ano.
POZNÁMKA: Když aktivitu ukončíte, zařízení ji po
30 minutách automaticky uloží.
Přidání nebo odebrání oblíbené aktivity
Když stisknete na obrazovce hodinek, zobrazí se seznam
vašich oblíbených aktivit, který nabízí přístup k aktivitám, které
používáte nejčastěji. Když stisknutím poprvé zahájíte aktivitu,
zařízení vás vyzve k výběru oblíbených aktivit. Oblíbené aktivity
můžete kdykoli přidat nebo odebrat.
1 Podržte prst na MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
Oblíbené aktivity se zobrazují v horní části seznamu na bílém
pozadí. Ostatní aktivity mají pozadí černé.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li přidat oblíbenou aktivitu, vyberte ji a zvolte
možnost Nastavit jako oblíbenou položku.
• Chcete-li oblíbenou aktivitu odebrat, vyberte ji a zvolte
možnost Odebrat z oblíbených.
Vytvoření vlastní aktivity
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
> Přidat.
• Vyberte možnost Kopírovat aktivitu a vytvořte si vlastní
aktivitu na základě jedné z vašich uložených aktivit.
• Vyberte možnost Jiné a vytvořte si novou vlastní aktivitu.
3 V případě potřeby vyberte typ aktivity.
4 Vyberte název nebo zadejte vlastní název.
Jestliže se vyskytne více aktivit se stejným názvem, obsahuje
název číslo, například Kolo(2).
Aktivity a aplikace
5 Vyberte možnost:
• Vyberte požadovanou možnost a upravte konkrétní
nastavení aktivity. Můžete si například vybrat barvu
zvýraznění nebo přizpůsobit obrazovky s daty.
• Výběrem možnosti Hotovo vlastní aktivitu uložte
a začněte používat.
6 Tlačítkem Ano přidáte aktivitu na seznam oblíbených.
Indoorové aktivity
Zařízení Descent lze využít k indoorovému tréninku, například
běhu na kryté dráze nebo používání cyklotrenažéru. Při
indoorových aktivitách je systém GPS vypnutý.
Při běhu nebo chůzi s vypnutým systémem GPS se rychlost,
vzdálenost a kadence počítají pomocí akcelerometru v zařízení.
Akcelerometr se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti,
vzdálenosti a kadence se zvyšuje po několika použitích zařízení
venku se zapnutým systémem GPS.
TIP: Pokud se budete držet zábradlí trenažéru, dojde k snížení
přesnosti. Můžete použít volitelný nožní snímač pro
zaznamenání tempa, vzdálenosti a kadence.
Při jízdě na kole s vypnutým systémem GPS jsou rychlost
a vzdálenost dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný
snímač, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti
(jako například snímač rychlosti nebo kadence).
Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu
Chcete-li zaznamenávat běh na běžeckém pásu s větší
přesností, můžete vzdálenost po uběhnutí alespoň 1,5 km
(1 míle) na běžeckém pásu nakalibrovat. Pokud používáte různé
běžecké pásy, můžete vzdálenost po dokončení běhu na
každém pásu nakalibrovat ručně.
1 Vyberte aktivitu běhu na běžeckém pásu (Spuštění aktivity,
strana 6) a uběhněte na pásu alespoň 1,5 km (1 míli).
2 Po dokončení běhu stiskněte .
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li vzdálenost běhu na pásu nakalibrovat poprvé,
vyberte možnost Uložit.
Zařízení vás vyzve k dokončení kalibrace.
• Chcete-li vzdálenost běhu na pásu kalibrovat ručně (po
provedení první kalibrace), vyberte možnost Kalibrovat a
uložit > Ano.
4 Zkontrolujte na displeji pásu uběhnutou vzdálenost a zadejte
tuto hodnotu do zařízení.
Záznam aktivity silového tréninku
Během aktivity silového tréninku si můžete zaznamenat
jednotlivé sady. Za sadu se považuje několik opakování
stejného pohybu.
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost > Síla.
Při prvním zaznamenávání aktivity silového tréninku
vyberete, na kterém zápěstí hodinky máte.
2 Výběrem možnosti spustíte časovač setu.
3 Zacvičte si svoji první sadu.
Zařízení zaznamená počet opakování. Počet opakování se
zobrazí, když dokončíte alespoň šest opakování.
TIP: Zařízení dokáže v každé sadě počítat opakování pouze
jednoho pohybu. Chcete-li změnit pohyb, dokončete sadu a
začněte novou.
4 Výběrem možnosti BACK ukončíte sadu.
Hodinky zobrazí celkový počet opakování v dané sadě. Po
několika sekundách se zobrazí časovač přestávky.
5 Pokud chcete upravit počet opakování, přidržte MENU
a vyberte možnost Upravit poslední sadu.
TIP: Také můžete přidat váhu použitou v dané sadě.
7
6 Až si odpočinete, výběrem tlačítka BACK spusťte další sadu.
7 Opakujte postup pro každou sadu silového tréninku, dokud
celé cvičení nedokončíte.
8 Po své poslední sadě výběrem možnosti
nastavený časovač.
9 Vyberte možnost Uložit.
ukončíte
Outdoorové aktivity
Zařízení Descent má předinstalovány různé outdoorové aktivity,
například běh nebo jízdu na kole. Při outdoorových aktivitách je
systém GPS zapnutý. Podle výchozích aktivit si můžete vytvořit
nové aktivity, například chůzi nebo veslování. Do zařízení také
můžete přidat vlastní aktivity (Vytvoření vlastní aktivity,
strana 7).
Zobrazení jízd na lyžích
Zařízení zaznamenává údaje o každé jízdě na sjezdových lyžích
nebo snowboardu pomocí funkce Automatický sjezd. Tato
funkce je ve výchozím nastavení u sjezdového lyžování a
snowboardingu vždy zapnuta. Nové jízdy na lyžích
zaznamenává automaticky na základě vašeho pohybu. Stopky
se zastaví, když se přestanete pohybovat z kopce a když jste na
sedačce vleku. Stopky zůstanou během jízdy na vleku
zastavené. Znovu je spustíte tím, že se začnete pohybovat
z kopce. Údaje o jízdě si můžete prohlédnout na pozastavené
obrazovce nebo při spuštěných stopkách.
1 Zahajte jízdu na lyžích nebo snowboardu.
2 Podržte prst na MENU.
3 Vyberte možnost Zobrazit sjezdy.
4 Stisknutím tlačítek UP a DOWN zobrazíte údaje o poslední
jízdě, aktuální jízdě a celkovém počtu jízd.
Obrazovky jízd obsahují čas, ujetou vzdálenost, maximální
rychlost, průměrnou rychlost a celkový sestup.
Jumpmaster
VAROVÁNÍ
Funkce Jumpmaster je určena pouze pro zkušené parašutisty.
Funkce Jumpmaster by neměla být používána jako primární
výškoměr pro parašutismus. Pokud nejsou zadány náležité
informace týkající se seskoku, může dojít k vážnému zranění
nebo usmrcení příslušné osoby.
Funkce Jumpmaster dodržuje vojenské směrnice pro výpočet
bodu uvolnění ve vysoké výšce (HARP). Zařízení automaticky
detekuje okamžik skoku a začne navigovat směrem
k požadovanému bodu dopadu (DIP) pomocí barometru
a elektronického kompasu.
Multisport
Triatlonisté, biatlonisté a další závodníci ve více sportech mohou
využít aktivity Multisport, například Triatlon nebo Swimrun.
Během aktivity Multisport můžete přecházet mezi aktivitami a
pokračovat ve sledování svého celkového času a vzdálenosti.
Můžete například přejít od běhu k jízdě na kole a během celé
aktivity Multisport sledovat svůj celkový čas a vzdálenost jízdy
na kole a běhu.
Aktivitu Multisport můžete přizpůsobit nebo můžete použít
výchozí aktivitu Triatlon nastavenou pro standardní triatlon.
Vytvoření aktivity Multisport
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost
2
3
4
Používání metronomu
Funkce metronomu přehrává v pravidelném rytmu tóny
a pomáhá vám tak zlepšovat vaši výkonnost tréninkem při
rychlejší, pomalejší nebo konzistentnější kadenci.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu.
3 Přidržte tlačítko MENU.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Metronom > Stav > Zapnuto.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Údery/Min. a zadejte hodnotu
založenou na kadenci, kterou chcete udržet.
• Vyberte možnost Frekvence upozornění, pokud chcete
přizpůsobit frekvenci tepů.
• V nabídce Zvuky si můžete přizpůsobit tón a vibrace
metronomu.
7 V případě potřeby vyberte možnost Zobrazit náhled
a poslechněte si funkci metronomu ještě před zahájením
běhu.
8 Jděte si zaběhat (Spuštění aktivity, strana 6).
Metronom se spustí automaticky.
9 Chcete-li při běhu zobrazit obrazovku metronomu, stiskněte
tlačítko UP nebo DOWN.
10 V případě potřeby podržte tlačítko MENU a změňte nastavení
metronomu.
8
5
> Přidat >
Multisport.
Vyberte typ aktivity Multisport nebo zadejte vlastní název.
Duplicitní názvy aktivity obsahují číslo. Například Triatlon(2).
Vyberte dvě nebo více aktivit.
Vyberte možnost:
• Vyberte požadovanou možnost a upravte konkrétní
nastavení aktivity. Můžete si například nastavit, zda
chcete zahrnout přechody.
• Výběrem možnosti Hotovo aktivitu Multisport uložíte
a můžete ji začít používat.
Tlačítkem Ano přidáte aktivitu na seznam oblíbených.
Tipy ohledně triatlonového tréninku s využitím aktivit
Multisport
• Stisknutím tlačítka spusťte první aktivitu.
• Stisknutím tlačítka BACK přejděte na další aktivitu.
Pokud jsou přechody zapnuté, zaznamenává se čas
přechodu odděleně od časů aktivit.
• V případě potřeby stisknutím tlačítka BACK zahajte další
aktivitu.
• Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte další stránky
s daty.
Plavání
POZNÁMKA: Během plavání nemůže zařízení zaznamenávat
srdeční tep na zápěstí.
Plavecká terminologie
Délka: Uplavání jednoho bazénu.
Interval: Jedna nebo více navazujících délek. Nový interval
začíná po odpočinku.
Záběr: Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazeným
zařízením dokončí celý cyklus.
Swolf: Hodnocení swolf je součet času jedné délky bazénu
a počtu záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů
se rovná hodnocení swolf 45. Pro plavání v otevřené vodě je
hodnocení swolf počítáno na 25 metrů. Swolf je mírou
efektivity plavání a podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.
Aktivity a aplikace
Typy záběru
Rozpoznání typu záběru je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Typ záběru je rozpoznán na konci uplavané délky.
Typy záběrů se zobrazí při prohlížení historie intervalu. Můžete
také vybrat typ záběrů jako vlastní datové pole (Přizpůsobení
datových obrazovek, strana 28).
Kraul
Volný styl
Znak
Znak
Prsa
Prsa
Motýlek Motýlek
Smíšený Více než jeden typ záběru v intervalu
Nácvik
K použití se záznamem nácviku (Trénování se záznamem
nácviku, strana 9)
Tipy pro plavání
• Než začnete s plaváním v bazénu, podle pokynů na
obrazovce nastavte velikost bazénu nebo zadejte vlastní
velikost.
Až příště zahájíte aktivitu plavání v bazénu, zařízení použije
tuto velikost bazénu. Chcete-li velikost změnit, přidržte
tlačítko MENU, vyberte nastavení aktivity a zvolte možnost
Velikost bazénu.
• Stisknutím tlačítka BACK nastavíte zaznamenávání
přestávek během plavání v bazénu.
Při plavání v bazénu zařízení automaticky zaznamená
intervaly a délky plavání.
Golf
Hraní golfu
Než začnete hrát golf, je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení,
strana 1).
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost > Golf.
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
3 Vyberte hřiště ze seznamu dostupných hřišť.
4 Výběrem možnosti Ano nastavíte zaznamenávání skóre.
5 Jednotlivé jamky můžete procházet pomocí tlačítek UP nebo
DOWN.
Zařízení se automaticky přepne, když přejdete k další jamce.
6 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Ukončit kolo >
Ano.
Informace o jamce
Protože se současná poloha mění, zařízení vypočítává
vzdálenost k přední, prostřední a zadní části greenu, ale ne
současnou polohu.
Odpočinek během plavání v bazénu
Výchozí obrazovka odpočinku zobrazuje dva časovače
přestávky. Zobrazuje také čas a vzdálenost posledního
dokončeného intervalu.
POZNÁMKA: Během odpočinku nejsou zaznamenávána data
o plavání.
1 Během plavecké aktivity zahájíte odpočinek výběrem tlačítka
BACK.
Displej se změní na bílý text na černém pozadí a zobrazí se
obrazovka odpočinku.
2 Během odpočinku zobrazíte výběrem tlačítka UP nebo
DOWN další datové obrazovky (volitelné).
3 Stiskněte tlačítko BACK a pokračujte v plavání.
4 Opakujte pro další intervaly odpočinku.
Trénování se záznamem nácviku
Funkce záznamu nácviku je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Funkci záznamu nácviku můžete využít k ručnímu
zaznamenávání tréninku kopů, plavání jednou rukou nebo
jakéhokoli typu plavání, který nespadá do jednoho ze čtyř
hlavních druhů záběrů.
1 Během aktivity plavání v bazénu zobrazte stisknutím tlačítka
UP nebo DOWN obrazovku záznamu nácviku.
2 Stisknutím tlačítka BACK spustíte stopky nácviku.
3 Po dokončení intervalu nácviku stiskněte tlačítko BACK.
Časovač pro nácvik se zastaví, ale časovač aktivity i nadále
zaznamenává celou plaveckou relaci.
4 Vyberte vzdálenost dokončeného nácviku.
Přírůstky vzdálenosti jsou založeny na velikosti bazénu
vybrané pro profil aktivity.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li zahájit další interval nácviku, stiskněte tlačítko
BACK.
• Chcete-li zahájit interval plavání, vraťte se výběrem
možnosti UP nebo DOWN na obrazovky plaveckého
tréninku.
Aktivity a aplikace
Číslo současné jamky
Celková vzdálenost k zadní části greenu
Celková vzdálenost k prostřední části greenu
Celková vzdálenost k přední části greenu
Par jamky
Další jamka
Předchozí jamka
Přesunutí vlajky
Můžete se podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.
>
Přesunout vlajku.
2 Pozici jamky můžete změnit pomocí tlačítek UP nebo DOWN.
3 Vyberte ikonu .
Vzdálenosti na obrazovce s informacemi o jamce jsou
aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky
je uložena pouze pro aktuální kolo.
1 Na obrazovce s informacemi o jamce vyberte možnost
Zobrazení překážek
Seznam vzdáleností překážek můžete zobrazit u jamek
s parem 4 a 5. Překážky, které ovlivňují výběr úderu se
zobrazují zvlášť nebo ve skupině, abyste mohli snáze určit
vzdálenost k layupu nebo dráhu letu míčku.
1 Na obrazovce s informacemi o jamce vyberte možnost
Překážky.
>
9
TruSwing™
Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metriky švihu
zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení
TruSwing zakoupit, navštivte stránky www.garmin.com/golf.
Používání golfového počítače kilometrů
• Na displeji se zobrazí vzdálenost k bližší a vzdálenější
straně nejbližší překážky.
• V horní části stránky je uveden typ překážky .
• Green je vyobrazen jako polokruh
v horní části stránky.
Čára pod greenem představuje střed fairway.
• Překážky
jsou zobrazeny pod greenem na přibližných
místech vzhledem k fairway.
2 Další překážky pro aktuální jamku zobrazíte pomocí tlačítek
UP nebo DOWN.
Zobrazení změřených odpalů
Aby zařízení mohlo automaticky detekovat a měřit údery, musíte
aktivovat ukládání skóre.
Vaše zařízení je vybaveno funkcí automatické detekce
a záznamu úderu. Při každém úderu na fairway zařízení
zaznamená vzdálenost úderu, abyste si ji mohli zobrazit později.
TIP: Automatická detekce úderu je nejspolehlivější, pokud máte
zařízení umístěné na zápěstí dominantní ruky a pokud je velmi
dobrý kontakt s míčkem. Putty nebudou rozpoznány.
1 Při hraní golfu vyberte možnost > Měření úderu.
Zobrazí se vzdálenost posledního úderu.
POZNÁMKA: Vzdálenost se automaticky vynuluje při dalším
odpalu nebo při přesunu k další jamce.
Stisknutím
tlačítka DOWN zobrazíte všechny zaznamenané
2
vzdálenosti úderů.
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg
Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u
jamek s parem 4 a 5.
Vyberte možnost > Layupy.
Každý layup a vzdálenost pro jeho dosažení se zobrazí na
displeji.
POZNÁMKA: Když vzdálenost překročíte, je ze seznamu
odstraněna.
Sledování výsledků
1 Na obrazovce s informacemi o jamce vyberte možnost
>
Skórkarta.
Když jste na greenu, zobrazí se výsledková listina.
2 Jednotlivé jamky můžete procházet pomocí tlačítek UP nebo
DOWN.
3 Tlačítkem vyberte jamku.
4 Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte skóre.
Vaše celkové výsledky jsou aktualizovány.
Aktualizace skóre
1 Na obrazovce s informacemi o jamce vyberte možnost
>
Skórkarta.
2 Jednotlivé jamky můžete procházet pomocí tlačítek UP nebo
DOWN.
3 Tlačítkem vyberte jamku.
4 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN můžete změnit skóre pro
danou jamku.
Vaše celkové výsledky jsou aktualizovány.
10
Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času,
uražené vzdálenosti a počtu kroků. Počítač kilometrů se
automaticky spustí a zastaví když zahájíte nebo ukončíte kolo.
1 Stiskněte tlačítko > Počítadlo kilometrů.
2 V případě potřeby počítač kilometrů vynulujte výběrem
možnosti Vynulovat.
Sledování statistik
Funkce Sledování statistik aktivuje záznam detailních statistik
při hraní golfu.
1 Na obrazovce informací o jamce přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte nastavení aktivity.
3 Statistiky zapnete tlačítkem Sledování statistik.
Připojené funkce
Pokud zařízení Descent připojíte ke kompatibilnímu smartphonu
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, získáte
přístup k připojeným funkcím. Některé funkce vyžadují instalaci
aplikace Garmin Connect Mobile do připojeného smartphonu.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com
/apps. Některé funkce jsou dostupné i po připojení zařízení
k bezdrátové síti.
Oznámení z telefonu: Zobrazí oznámení a zprávy z telefonu na
zařízení Descent.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
GroupTrack: Umožňuje sledování ostatních kontaktů
prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce
v reálném čase.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Jakmile záznam
aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány
na váš účet Garmin Connect.
Connect IQ: Umožňuje rozšířit funkce zařízení o nové vzhledy
hodinek, doplňky, aplikace a datová pole.
Snímače Bluetooth: Umožňuje připojení kompatibilních
snímačů Bluetooth, například snímače srdečního tepu.
Najít můj telefon: Umožňuje vyhledání smartphonu
spárovaného se zařízením Descent, je-li v dosahu.
Najít moje zařízení: Umožňuje vyhledání zařízení Descent
spárovaného se smartphonem, je-li v dosahu.
Aktivace oznámení Bluetooth
Před zapnutím oznámení je nutné zařízení Descent spárovat
s kompatibilním mobilním zařízením (Spárování smartphonu se
zařízením, strana 1).
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Telefon > Chytrá oznámení >
Stav > Zapnuto.
3 Vyberte možnost Během aktivity.
4 Vyberte preferenci oznámení.
5 Vyberte preferenci zvuku.
6 Vyberte možnost Ne během aktivity.
7 Vyberte preferenci oznámení.
8 Vyberte preferenci zvuku.
Připojené funkce
9 Vyberte možnost Odpočet.
10 Zvolte dobu, po kterou se bude nové oznámení zobrazovat
na obrazovce.
Zobrazení oznámení
1 Stisknutím tlačítka UP na obrazovce hodinek zobrazíte
doplněk oznámení.
2 Stiskněte tlačítko a zvolte oznámení.
3 Stisknutím tlačítka DOWN zobrazíte více možností.
4 Stisknutím tlačítka BACK se vrátíte na předchozí obrazovku.
Příjem příchozího telefonního hovoru
Když vám někdo zavolá na připojený smartphone, zařízení
Descent zobrazí jméno nebo telefonní číslo volajícího. Hovor
můžete přijmout nebo odmítnout. Pokud je vaše zařízení
připojeno ke smartphonu se systémem Android™, můžete při
odmítnutí hovoru zároveň odeslat textovou zprávu výběrem ze
seznamu zpráv v zařízení Descent.
• Hovor přijmete výběrem možnosti Přijmout.
• Hovor odmítnete výběrem možnosti Odmítnout.
• Chcete-li hovor odmítnout a zároveň odeslat textovou zprávu,
vyberte možnost Odpověď a ze seznamu vyberte
požadovanou zprávu.
Odpověď na textovou zprávu
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze pro smartphony
s technologií Android.
Když na zařízení Descent obdržíte oznámení o textové zprávě,
můžete odeslat rychlou odpověď výběrem ze seznamu
přednastavených zpráv. Zprávy si můžete upravit v mobilní
aplikaci Garmin Connect.
POZNÁMKA: Tato funkce odešle textovou zprávu
prostřednictvím vašeho telefonu. Na odeslání se vztahují
případné poplatky a limity podle vašeho mobilního tarifu.
Informace o poplatcích a limitech vztahujících se na textové
zprávy vám sdělí váš poskytovatel mobilního připojení.
1 Stisknutím tlačítka UP na obrazovce hodinek zobrazíte
doplněk oznámení.
Vyberte
položku a poté vyberte oznámení o textové
2
zprávě.
3 Vyberte možnost DOWN > Odpověď.
4 Vyberte požadovanou zprávu ze seznamu.
Telefon vybranou zprávu odešle jako běžnou SMS.
Správa oznámení
Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit
oznámení, která se budou na zařízení Descent Mk1 zobrazovat.
Vyberte možnost:
• Pokud používáte smartphone se systémem Apple ,
vyberte položky, které se mají zobrazovat v zařízení,
v nastavení oznámení ve smartphonu.
• Pokud používáte smartphone se systémem Android,
vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile možnost
Nastavení > Inteligentní oznámení.
Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení
smartphonu
V zařízení Descent Mk1 můžete nastavit upozorňování na
připojení a odpojení spárovaného smartphonu pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth.
POZNÁMKA: Upozornění na připojení smartphonu jsou ve
výchozím nastavení vypnuta.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Zvolte možnost Nastavení > Telefon > Alarmy.
Zjištění polohy ztraceného mobilního
zařízení
Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného mobilního
zařízení spárovaného pomocí bezdrátové technologie Bluetooth,
které se aktuálně nachází v dosahu.
1 Přidržením tlačítka LIGHT zobrazíte menu ovládání.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení Descent začne vyhledávat vaše spárované mobilní
zařízení. Z mobilního zařízení se ozve zvukové upozornění a
zobrazí se síla signálu Bluetooth na displeji zařízení Descent.
Síla signálu Bluetooth se s postupným přibližováním
k mobilnímu zařízení zvyšuje.
3 Vyhledávání zastavíte tlačítkem BACK.
Garmin Connect
Účet Garmin Connect umožňuje sledování vašeho výkonu
a kontakt s přáteli. Nabízí nástroje pro sledování, analýzu,
sdílení a vzájemné povzbuzování. Můžete zaznamenávat svůj
aktivní životní styl, například běh, chůzi, jízdu na kole, plavání,
turistiku, golfové hry a další aktivity.
Můžete si zdarma vytvořit účet Garmin Connect, když spárujete
své zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile. Účet si můžete vytvořit také nastavením aplikace
Garmin Express (www.garmin.com/express).
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu měřením času zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do účtu Garmin Connect
a uchovat, jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své fitness aktivitě nebo venkovních aktivitách, včetně času,
vzdálenosti, srdečního tepu, spálených kalorií, kadence,
zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti. Můžete
zobrazit podrobnější informace o svých golfových hrách,
včetně skórkaret, statistiky a informací o hřišti. Můžete si
zobrazit i přizpůsobitelné zprávy.
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit některé údaje, je třeba se
zařízením spárovat volitelný bezdrátový snímač (Párování
bezdrátových snímačů, strana 35).
®
Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu
1 Přidržením tlačítka LIGHT zobrazíte menu ovládání.
2 Volbou možnosti vypnete Bluetooth připojení smartphonu
Descent v zařízení.
Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
v mobilním zařízení naleznete v návodu k jeho obsluze.
Připojené funkce
Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den,
připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli
a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na
své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
11
Spravujte svá nastavení: Své zařízení a uživatelská nastavení
můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.
2 Spárujte smartphone se zařízením Descent Mk1 (Spárování
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin
Connect Mobile
3
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí
mobilní aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby
Garmin Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním
smartphonem (Spárování smartphonu se zařízením, strana 1).
Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect Mobile
(Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin Connect Mobile,
strana 12).
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect
Mobile automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení.
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express
Chcete-li aktualizovat software zařízení, stáhněte si a
nainstalujte aplikaci Garmin Express a své zařízení do ní
přidejte (Používání aplikace Garmin Connect v počítači,
strana 12).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle do vašeho zařízení.
Až
aplikace Garmin Express dokončí odesílání aktualizace,
2
odpojte zařízení od počítače.
Aktualizace se automaticky nainstaluje.
Používání aplikace Garmin Connect v počítači
Aplikace Garmin Express propojuje vaše zařízení s účtem
Garmin Connect prostřednictvím počítače. Pomocí aplikace
Garmin Express můžete nahrávat data svých aktivit do účtu
Garmin Connect a odesílat data, například tréninky nebo
cvičební plány, z webu Garmin Connect do zařízení. Můžete zde
také instalovat aktualizace softwaru a spravovat své aplikace
Connect IQ.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Stáhněte si aplikaci Garmin Express a nainstalujte ji.
4 Otevřete aplikaci Garmin Express a vyberte možnost Přidat
zařízení.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin Connect
Mobile
1 Přidržením tlačítka LIGHT zobrazíte menu ovládání.
2 Vyberte ikonu .
Aplikace Garmin Golf™
Aplikace Garmin Golf umožňuje golfistům soupeřit na různých
hřištích. Více než 41 000 hřišť nabízí týdenní žebříčky, do
kterých se může zapojit kdokoli. Můžete si také sami vytvořit
turnaj a pozvat do něj další hráče. Můžete nahrát skórkarty
z kompatibilního zařízení Garmin a prohlédnout si podrobné
statistiky a analýzy úderů.
Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem
Garmin Connect. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout
z obchodu s aplikacemi ve smartphonu.
Zahájení relace GroupTrack
Abyste mohli zahájit relaci GroupTrack, potřebujete účet Garmin
Connect a kompatibilní smartphone s nainstalovanou aplikací
Garmin Connect Mobile.
Tyto pokyny popisují zahájení relace GroupTrack u zařízení
Descent Mk1. Mají-li účastníci ve vaší skupině jiná kompatibilní
zařízení, můžete je sledovat na mapě. Jiná zařízení však
nemusí být schopna zobrazovat účastníky GroupTrack na
mapě.
1 Vyjděte ven a zapněte zařízení Descent Mk1.
12
4
5
6
7
8
9
smartphonu se zařízením, strana 1).
Na zařízení Descent Mk1 přidržte tlačítko MENU a vyberte
možnost Nastavení > GroupTrack > Zobrazit na mapě.
Aktivujete tím zobrazování vašich kontaktů na obrazovce
mapy.
V aplikaci Garmin Connect Mobile vyberte v menu nastavení
možnost LiveTrack > GroupTrack.
Máte-li k dispozici více kompatibilních zařízení, vyberte
zařízení, na kterém chcete relaci GroupTrack použít.
Vyberte možnost Viditelný pro > Všechny kontakty.
Vyberte možnost Spustit LiveTrack.
Na zařízení Descent Mk1 spusťte požadovanou aktivitu.
Přejděte na mapu, kde uvidíte své kontakty.
TIP: V zobrazení mapy můžete přidržet tlačítko MENU a
vybrat možnost Připojení v dosahu. Můžete si tak zobrazit
vzdálenost, směr a rychlost ostatních uživatelů z relace
GroupTrack.
Tipy k relacím GroupTrack
Funkce GroupTrack umožňuje sledovat ostatní účastníky ve
skupině přímo na obrazovce pomocí služby LiveTrack. Všichni
účastníci ve skupině musí být vašimi kontakty v účtu Garmin
Connect.
• Odstartujte svoji venkovní aktivitu pomocí GPS.
• Své zařízení Descent Mk1 spárujte se smartphonem
prostřednictvím technologie Bluetooth.
• Chcete-li aktualizovat seznam účastníků v rámci relace
GroupTrack, vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile
v menu nastavení možnost Připojení.
• Vyčkejte, až všichni účastníci spárují své smartphony, a
v aplikaci Garmin Connect Mobile zahajte relaci LiveTrack.
• Všechny kontakty musí být v dosahu (40 km nebo 25 mil).
• Během relace GroupTrack můžete přejít na mapu, kde
uvidíte své kontakty (Přidání mapy k aktivitě, strana 28).
Připojené funkce Wi‑Fi
®
Některé modely zařízení Descent Mk1 disponují připojenými
funkcemiWi‑Fi. Aplikace Garmin Connect Mobile není nutná,
pokud používáte připojení Wi‑Fi.
Odeslání aktivit na váš účet Garmin Connect: Jakmile
záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky
odeslány na váš účet Garmin Connect.
Tréninky a tréninkové plány: Umožňuje procházet a vybírat
tréninky a tréninkové plány na stránce Garmin Connect. Při
příštím připojení zařízení pomocí Wi‑Fi se soubory
bezdrátově odešlou do vašeho zařízení.
Aktualizace softwaru: Umožňuje vašemu zařízení stáhnout
nejnovější aktualizaci softwaru, až bude k dispozici
připojeníWi‑Fi. Při dalším spuštění nebo odemknutí zařízení
můžete postupovat podle pokynů na obrazovce a
nainstalovat aktualizaci softwaru.
Připojení k síti Wi‑Fi
Před připojením k síti Wi‑Fi musíte propojit své zařízení
s aplikací Garmin Connect Mobile ve smartphonu nebo
s aplikací Garmin Express v počítači.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Wi­Fi > Moje sítě > Přidat
síť.
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi‑Fi v blízkosti.
3 Vyberte síť.
4 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť.
Připojené funkce Wi‑Fi
®
Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí.
Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.
Funkce Connect IQ
Funkce Connect IQ můžete přidat k hodinkám od společnosti
Garmin i od jiných poskytovatelů prostřednictvím webové
stránky Connect IQ. Zařízení si můžete přizpůsobit úpravou
vzhledu displeje a využitím různých datových polí, doplňků
a aplikací.
POZNÁMKA: Funkce Connect IQ nejsou během ponoru
z bezpečnostních důvodů k dispozici. Díky tomu může zařízení
plně využívat funkce pro potápění.
Vzhledy hodinek: Umožňuje upravit vzhled hodinek.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašim hodinkám přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí
počítače
1
2
3
4
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Než si zařízení nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
• Nepoužívejte na pokožce pod zařízením opalovací krém,
pleťovou vodu nebo repelent.
• Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače srdečního
tepu na zadní straně zařízení.
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek
utáhněte těsně, ale pohodlně.
• Než zahájíte aktivitu, počkejte, až se ikona
vybarví.
• Dopřejte si 5 až 10 minut na zahřátí a zjistěte svůj tep, než
začnete se samotnou aktivitou.
POZNÁMKA: Je-li venku chladno, rozehřejte se uvnitř.
• Po každém tréninku zařízení opláchněte pod tekoucí vodou.
Prohlížení doplňku tepové frekvence
Doplněk zobrazuje vaši momentální tepovou frekvenci v tepech
za minutu (bpm) a graf srdečního tepu za uplynulé 4 hodiny.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko DOWN.
2 Průměrné klidové hodnoty srdečního tepu za posledních
7 dní zobrazíte stisknutím tlačítka .
Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Funkce pro srdeční tep
Zařízení Descent Mk1 je vybaveno snímačem srdečního tepu na
zápěstí a je také kompatibilní s hrudními snímači (prodávají se
samostatně). Údaje o tepové frekvenci si můžete zobrazit
v doplňku srdečního tepu. Pokud jsou k dispozici údaje o
srdečním tepu ze zápěstí i z hrudního snímače, zařízení použije
údaje z hrudního snímače.
Sledování tepové frekvence na zápěstí
Nošení zařízení
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi.
POZNÁMKA: Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
Přesnějšího měření srdečního tepu zařízením Descent Mk1
dosáhnete, pokud se zařízení nebude při běhání nebo
cvičení pohybovat.
POZNÁMKA: Během potápění musí zařízení zůstat stále
v kontaktu s vaší pokožkou a nesmí se dotýkat jiných
zařízení připevněných na zápěstí.
POZNÁMKA: Optický snímač je umístěn na zadní straně
zařízení.
• Další informace o měření srdečního tepu na zápěstí
naleznete v části Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu,
strana 13.
• Podrobnější informace o přesnosti naleznete na stránce
garmin.com/ataccuracy.
Funkce Connect IQ
Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin
Údaje o srdečním tepu můžete vysílat ze zařízení Descent Mk1
a sledovat je na vhodném spárovaném zařízení Garmin.
POZNÁMKA: Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.
1 V doplňku srdečního tepu přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte nabídku Možnosti > Sdílení srdečního tepu.
Zařízení Descent Mk1 spustí přenos dat srdečního tepu a
zobrazí se ikona
.
POZNÁMKA: Během přenosu dat srdečního tepu z doplňku
sledování srdečního tepu lze zobrazit pouze tento doplněk.
3 Spárujte zařízení Descent Mk1 se svým kompatibilním
zařízením Garmin ANT+.
POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého
kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace
naleznete v návodu k obsluze.
TIP: Chcete-li přenos dat ukončit, stiskněte libovolné tlačítko
a vyberte možnost Ano.
Vysílání údajů o srdečním tepu během aktivity
Zařízení Descent Mk1 můžete nastavit tak, aby po zahájení
aktivity automaticky začalo vysílat údaje o srdečním tepu.
Můžete například během jízdy na kole přenášet údaje do
zařízení Edge nebo je během aktivity vysílat do akční kamery
VIRB .
POZNÁMKA: Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.
POZNÁMKA: Vysílání dat o tepové frekvenci není při aktivitě
ponoru k dispozici.
1 V doplňku srdečního tepu přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte nabídku Možnosti > Vysílání během aktivity.
3 Začněte s aktivitou (Spuštění aktivity, strana 6).
Zařízení Descent Mk1 spustí přenos dat srdečního tepu na
pozadí.
®
®
13
POZNÁMKA: Zařízení nenabízí žádný indikátor toho, že
během aktivity probíhá přenos dat o srdečním tepu.
4 V případě potřeby spárujte zařízení Descent Mk1 se svým
kompatibilním zařízením Garmin ANT+.
POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého
kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace
naleznete v návodu k obsluze.
TIP: Přenos dat o srdečním tepu vypnete ukončením aktivity
(Zastavení aktivity, strana 7).
Nastavení upozornění na abnormální srdeční tep
Zařízení můžete nastavit tak, aby vás upozornilo, když váš
srdeční tep po období nečinnosti překročí určitý počet tepů za
minutu (bpm).
1 V doplňku srdečního tepu přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Možnosti > Upozornění na abnormální
ST > Stav > Zapnuto.
3 Vyberte možnost Limit pro upozornění.
4 Vyberte prahovou hodnotu srdečního tepu.
Pokaždé, když překročíte prahovou hodnotu, zobrazí se zpráva
a zařízení zavibruje.
Vypnutí snímače srdečního tepu na zápěstí
Výchozí hodnota Srd. tep na záp. je nastavena na Automaticky.
Zařízení využívá snímač srdečního tepu na zápěstí automaticky,
pokud není připojen snímač srdečního tepu ANT+.
1 V doplňku srdečního tepu přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte položku Možnosti > Stav > Vypnuto.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního
tepu, strana 14).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Po každém použití snímač srdečního tepu opláchněte.
• Po sedmi použitích nebo po použití v bazénu snímač
srdečního tepu vyperte v ruce s malým množstvím jemného
čisticího prostředku (například na nádobí).
POZNÁMKA: Použitím přílišného množství čisticího
prostředku můžete snímač poškodit.
• Neperte snímač v pračce a nesušte jej v sušičce.
• Při sušení snímač pověste nebo jej položte.
Nasazování snímače srdečního tepu
Dynamika běhu
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 V případě potřeby použijte prodlužovací pásek.
2 Navlhčete elektrody na zadní straně snímače, abyste
zlepšili vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
Můžete použít kompatibilní zařízení Descent spárované
s příslušenstvím HRM-Run™ nebo jiným zařízením pro měření
dynamiky běhu, abyste získali zpětnou vazbu o své běžecké
formě v reálném čase. Pokud bylo vaše zařízení Descent
dodáno s příslušenstvím HRM-Run, jsou již zařízení spárována.
Modul pro měření dynamiky běhu je vybaven akcelerometrem,
který měří pohyby trupu a počítá šest metrik běhu.
Kadence: Kadence je počet kroků za minutu. Zobrazuje celkový
počet kroků (pravou a levou nohou dohromady).
Vertikální oscilace: Vertikální oscilace je odraz při běhu.
Zobrazuje vertikální pohyb vašeho trupu měřený
v centimetrech.
Doba kontaktu se zemí: Doba kontaktu se zemí představuje
dobu, kterou při běhu strávíte během každém kroku na zemi.
Měří se v milisekundách.
POZNÁMKA: Během chůze není doba kontaktu se zemí a
vyvážení k dispozici.
Vyváženost doby kontaktu se zemí: Vyváženost doby
kontaktu se zemí zobrazuje poměr kontaktu se zemí u levé a
pravé nohy. Zobrazuje se hodnota v procentech. Na displeji
je například hodnota 53,2 se šipkou doleva nebo doprava.
Délka kroku: Délka kroku je vzdálenost od jednoho došlápnutí
ke druhému. Měří se v metrech.
Vertikální poměr: Vertikální poměr je poměr výšky kroku k jeho
délce. Zobrazuje se hodnota v procentech. Nižší hodnota
obvykle označuje lepší běžeckou formu.
3 Umístěte snímač tak, aby bylo logo Garmin vpravo nahoře.
Zapínací smyčka
a háček
mají být na pravé straně.
4 Upevněte snímač na hrudník a připojte háček pásku ke
smyčce.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky (pokud je jimi
snímač vybaven).
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte snímač 5 až 10 minut zahřát.
14
Trénink s využitím dynamiky běhu
Před zobrazením dynamiky běhu si musíte nasadit zařízení pro
měření dynamiky běhu, například HRM-Run, a spárovat je se
zařízením (Párování bezdrátových snímačů, strana 35). Pokud
bylo příslušenství součástí balení vašeho zařízení Descent Mk1,
jsou obě zařízení již spárována a zařízení Descent Mk1 je
nastaveno na zobrazení datové obrazovky dynamiky běhu.
Funkce pro srdeční tep
1 Vyberte možnost:
• Pokud je zařízení pro měření dynamiky běhu a zařízení
Descent Mk1 již spárováno, přejděte ke kroku 7.
• Pokud zařízení pro měření dynamiky běhu zatím nebylo
spárováno se zařízením Descent Mk1, proveďte všechny
kroky v tomto postupu.
2 Vyberte možnost MENU.
3 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
4 Vyberte aktivitu.
5 Vyberte nastavení aktivity.
6 Vyberte možnost Datové obrazovky > Přidat novou
položku.
7 Vyberte datovou obrazovku dynamiky běhu.
POZNÁMKA: Obrazovky dynamiky běhu nejsou k dispozici
pro všechny aktivity.
8 Vyběhněte (Spuštění aktivity, strana 6).
9 Stiskem tlačítka UP nebo DOWN si otevřete obrazovku
dynamiky běhu se svými údaji.
Barevná měřidla a data dynamiky běhu
Na obrazovkách dynamiky běhu se zobrazuje barevné měřidlo pro primární metriku. Jako primární metriku můžete zobrazit kadenci,
vertikální oscilaci, dobu kontaktu se zemí, vyváženost doby kontaktu se zemí nebo vertikální poměr. Na barevném měřidle je vidět
porovnání vašich dat dynamiky běhu s údaji ostatních běžců. Barevné zóny jsou založeny na percentilech.
Garmin provedl průzkum u mnoha běžců různých úrovní. Hodnoty dat v červené nebo oranžové zóně jsou typické pro méně
zkušené nebo pomalejší běžce. Hodnoty dat v zelené, modré nebo fialové zóně jsou typické pro zkušenější nebo rychlejší běžce. U
zkušenějších běžců bývá obvyklý kratší kontakt se zemí, nižší vertikální oscilace, nižší vertikální poměr a vyšší kadence než u méně
zkušených běžců. Vyšší běžci však obvykle mají mírně pomalejší kadenci, delší krok a mírně vyšší vertikální oscilaci. Vertikální
poměr je vertikální oscilace vydělená délkou kroku. Není zde korelace s výškou.
Další informace o dynamice běhu získáte na webové stránce www.garmin.com/runningdynamics. Další teorie a výklady dat
dynamiky běhu lze získat vyhledáním respektovaných publikací a webových stránek věnovaných běhu.
Barevná zóna Percentil v zóně Rozsah kadence
Rozsah doby kontaktu se zemí
Fialová
> 95
> 183 kroků za minutu
Modrá
70–95
174–183 kroků za minutu 218–248 ms
< 218 ms
Zelená
30–69
164–173 kroků za minutu 249–277 ms
Oranžová
5–29
153–163 kroků za minutu 278–308 ms
Červená
<5
< 153 kroků za minutu
> 308 ms
Data vyváženosti doby kontaktu se zemí
Vyváženost doby kontaktu se zemí měří symetrii běhu a zobrazuje se jako procentní hodnota celkové doby kontaktu se zemí.
Například hodnota 51,3 % se šipkou směřující vlevo znamená, že se běžec více dotýká země levou nohou. Pokud se na datové
obrazovce zobrazují dvě čísla, například 48–52, 48 % je levá noha a 52 % je pravá noha.
Barevná zóna
Červená
Oranžová
Zelená
Oranžová
Červená
Symetrie
Špatné
Uspokojivé
Dobré
Uspokojivé
Špatné
Procento ostatních běžců
<5
> 25 %
40 %
> 25 %
<5
Vyváženost doby kontaktu se zemí > 52,2 %
50,8–52,2 % 50,7% L – 50,7 % P 50,8–52,2 % P > 52,2% P
Při vývoji a testování dynamiky běhu tým Garmin zjistil korelaci mezi zraněními a větší nerovnováhou u určitých běžců. U množství
běžců se kontakt se zemí začne více odlišovat od ideálního poměru 50–50 při běhu do kopce nebo z kopce. Většina trenérů se
shoduje na tom, že nejoptimálnější běh je symetrický. Elitní běžci mívají rychlejší a vyváženější krok.
Při běhu můžete sledovat barevné měřidlo nebo datové pole nebo si prohlédnout shrnutí vašeho účtu Garmin Connect po skončení
běhu. Stejně jako u ostatních dat dynamiky běhu platí, že vyvážení doby kontaktu se zemí je kvantitativní měření, které pomáhá
dozvědět se více o vaší běžecké formě.
Data vertikální oscilace a vertikálního poměru
Rozsahy dat pro vertikální oscilaci a vertikální poměr se nepatrně liší v závislosti na snímači a podle toho, zda je umístěn na hrudi
(příslušenství HRM-Tri nebo HRM-Run) nebo u pasu (příslušenství Running Dynamics Pod).
Barevná zóna Percentil v zóně Rozsah vertikální oscilace Rozsah vertikální
na hrudi
oscilace u pasu
Vertikální poměr na hrudi Vertikální poměr u pasu
Fialová
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1 %
< 6,5 %
Modrá
70–95
6,4–8,1 cm
6,8–8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5–8,3 %
Zelená
30–69
8,2–9,7 cm
9,0–10,9 cm
7,5–8,6 %
8,4–10,0 %
Oranžová
5–29
9,8–11,5 cm
11,0–13,0 cm
8,7–10,1 %
10,1–11,9 %
Červená
<5
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1 %
> 11,9 %
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu
Jestliže se data dynamiky běhu nezobrazují, můžete vyzkoušet
tyto tipy.
• Zkontrolujte, zda máte funkční zařízení pro měření dynamiky
běhu, například HRM-Run.
Příslušenství s běžeckou dynamikou mají na přední straně
modulu.
• Podle pokynů znovu spárujte zařízení pro měření dynamiky
běhu se zařízením Descent.
Funkce pro srdeční tep
• Pokud se namísto dat dynamiky běhu zobrazují pouze nuly,
ujistěte se, zda nosíte zařízení pro měření dynamiky běhu
správnou stranou nahoru.
POZNÁMKA: Doba kontaktu se zemí a vyváženost se
zobrazuje pouze při běhu. Během chůze ji nelze vypočítat.
Měření výkonu
Údaje o měření výkonu jsou odhadované hodnoty, které vám
pomohou pochopit váš výkon při tréninku nebo závodu. Tyto
15
údaje vyžadují provedení několika aktivit s měřením srdečního
tepu na zápěstí nebo kompatibilním snímačem srdečního tepu.
Měření výkonu při cyklistice vyžaduje snímač srdečního tepu a
měřič výkonu.
Tyto odhady jsou poskytovány a podporovány společností
Firstbeat. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/physio.
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší
výkonnosti.
Stav tréninku: Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na vaši
kondici a výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn
tréninkové zátěže a hodnot VO2 max. v průběhu delšího
časového rozmezí.
VO2 Max.: Hodnota VO2 Max. představuje maximální objem
kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu
na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu.
Doba regenerace: Doba regenerace ukazuje, kolik času zbývá
do úplné tělesné regenerace, kdy budete připraveni na další
intenzivní trénink.
Tréninková zátěž: Tréninková zátěž je souhrn hodnot
nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) za
posledních 7 dní. Hodnota EPOC představuje odhad toho,
kolik energie vaše tělo potřebuje, aby se po aktivitě zotavilo.
Předpokládané závodní časy: Vaše zařízení používá odhad
maximální hodnoty VO2 (využití kyslíku) a zdroje
zveřejněných dat k poskytnutí cílového závodního času na
základě vaší momentální formy. Tato projekce rovněž
předpokládá, že jste absolvovali náležitý trénink pro tento
závod.
Test zátěže VST: Test variability srdečního tepu (VST) vyžaduje
hrudní snímač srdečního tepu Garmin. Zařízení měří
odchylky tepové frekvence při klidovém postoji po dobu
3 minut. Tato hodnota vyjadřuje celkovou úroveň stresu. Měří
se na stupnici od 1 do 100; nižší hodnota označuje nižší
stres.
Zhodnocení výkonu: Zhodnocení výkonu je posouzení vašeho
aktuálního stavu po 6 až 20 minutách aktivity. Tuto hodnotu
je možné přidat jako datové pole, abyste si ji mohli kdykoli
v průběhu aktivity zobrazit. Jedná se o porovnání vaší
aktuální kondice s průměrným stavem.
Funkční limitní hodnota výkonu (FTP): Při určování FTP
používá zařízení informace z profilu uživatele z výchozího
nastavení. Pokud chcete hodnoty určit přesněji, můžete
provést test podle pokynů.
Laktátový práh: Laktátový práh vyžaduje hrudní snímač
srdečního tepu. Laktátový práh představuje bod, kdy se vaše
svaly začnou rychle unavovat. Zařízení měří laktátový práh
na základě hodnoty srdečního tepu a tempa.
Vypnutí oznámení výkonu
Oznámení výkonu jsou ve výchozím nastavení zapnuta. Některá
oznámení výkonu jsou upozornění, která se zobrazí po
dokončení aktivity. Některá oznámení výkonu se zobrazí
v průběhu aktivity nebo pokud dosáhnete nové hodnoty,
například nový odhad hodnoty VO2 max.
1 Přidržte tlačítko MENU.
16
2 Vyberte možnost Nastavení > Fyziologické metriky >
Oznámení výkonu.
3 Vyberte možnost.
Automatická detekce hodnot výkonu
Ve výchozím nastavení se zapne funkce Automatická detekce.
Zařízení může během aktivity automaticky sledovat váš
maximální srdeční tep a laktátový práh. Když zařízení spárujete
s kompatibilním měřičem výkonu, dokáže během aktivity
automaticky sledovat funkční limitní hodnotu výkonu (FTP).
POZNÁMKA: Zařízení sleduje maximální srdeční tep pouze
tehdy, když je váš srdeční tep vyšší než hodnota nastavená ve
vašem uživatelském profilu.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Fyziologické metriky >
Automatická detekce.
3 Vyberte možnost.
Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu
Prostřednictvím účtu Garmin Connect si můžete do zařízení
Descent Mk1 synchronizovat aktivity a naměřené hodnoty
výkonu z jiných zařízení Garmin. Zařízení tak bude moci
přesněji sledovat stav vašeho tréninku a kondice. Můžete si
například zaznamenat jízdu pomocí zařízení Edge a podrobnosti
aktivity a celkovou tréninkovou zátěž si pak zobrazit na zařízení
Descent Mk1.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Fyziologické metriky >
TrueUp.
Když zařízení synchronizujete se smartphonem, nejnovější
aktivity a naměřené hodnoty výkonu z jiných zařízení Garmin se
zobrazí v zařízení Descent Mk1.
Stav tréninku
Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na úroveň vaší kondice a na
výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn tréninkové
zátěže a hodnot VO2 max. v průběhu delšího časového
rozmezí. Na základě hodnoty stavu tréninku můžete plánovat
další tréninky a zlepšovat si aktuální fyzickou kondici.
Stoupající: Stoupající stav znamená, že jste v ideálních
podmínkách pro závod. Snížení tréninkové zátěže, které jste
v nedávné době provedli, umožňuje vašemu tělu regenerovat
a dobře se vyrovnat s předchozím tréninkem. Dobře si vše
naplánujte, protože aktuální stoupající stav lze udržet pouze
krátkou dobu.
Produktivní: Vaše aktuální tréninková zátěž posouvá vaši
fyzickou kondici a výkon správným směrem. Abyste si
fyzickou kondici udrželi, měli byste vkládat do tréninku
i období regenerace.
Udržování: Aktuální tréninková zátěž je dostatečná pro udržení
aktuální fyzické kondice. Pokud chcete vidět zlepšení,
přidejte si další cvičební aktivity nebo zvyšte objem tréninku.
Regenerace: Lehčí tréninková zátěž umožňuje regeneraci těla,
která je nezbytná při delších obdobích intenzivního tréninku.
Až se budete cítit připraveni, můžete tréninkovou zátěž zase
zvýšit.
Neproduktivní: Vaše tréninková zátěž je na dobré úrovni,
fyzická kondice vám však klesá. Vaše tělo může mít potíže
s odpočinkem. Zaměřte se na celkové zdraví, například stres,
výživu nebo odpočinek.
Podtrénování: K podtrénování dochází v případě, pokud po
dobu týdne nebo déle trénujete výrazně méně než obvykle.
Tento stav má negativní vliv na vaši fyzickou kondici. Pokud
chcete vidět zlepšení, zvyšte tréninkovou zátěž.
Nadměrná: Vaše tréninková zátěž je příliš vysoká, což je
kontraproduktivní. Vaše tělo si potřebuje odpočinout. Zařaďte
si do rozvrhu lehčí trénink a umožněte tělu regeneraci.
Funkce pro srdeční tep
Žádný stav: Aby mohlo zařízení stav tréninku určit, musí mít
záznamy o jednom či dvou týdnech vašeho tréninku včetně
aktivit běhu nebo cyklistiky s měřením hodnoty VO2 max.
Tipy, jak získat stav tréninku
Funkce stavu tréninku se odvíjí od aktuálního hodnocení vaší
úrovně kondice včetně alespoň dvou měření hodnot VO2 Max
za týden. Odhad hodnoty VO2 Max se aktualizuje po každém
venkovním běhu nebo jízdě na kole, kdy vaše tepová frekvence
dosahuje po několik minut alespoň 70 % maximální hodnoty
srdečního tepu. Při přespolním běhu nebo běhu v krytých
prostorách se hodnota VO2 Max neměří, aby nedošlo ke
zkreslení přesnosti tendence vaší úrovně kondice.
Pro maximální využití funkce stavu tréninku můžete vyzkoušet
následující tipy.
• Minimálně dvakrát týdně absolvujte běh nebo jízdu venku se
snímačem výkonu, a to tak, aby vaše tepová frekvence
alespoň 10 minut přesahovala 70 % maximální hodnoty
srdečního tepu.
Stav tréninku by měl být k dispozici poté, co používáte
zařízení po dobu jednoho týdne.
• Zaznamenávejte na tomto zařízení všechny své tréninkové
aktivity nebo si aktivujte funkci Physio TrueUp™, která
zařízení umožní získávat údaje o vašem výkonu
(Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu,
strana 16).
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.
Hodnota VO2 Max. představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 Max. je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Aby mohlo zařízení
Descent Mk1 zobrazovat hodnoty VO2 max., musí mít
k dispozici hodnoty srdečního tepu měřené na zápěstí nebo
pomocí hrudního snímače. Zařízení nabízí samostatné odhady
hodnoty VO2 max. pro běh a jízdu na kole. Pro získání
přesného odhadu hodnoty VO2 max. je třeba několik minut se
střední intenzitou běhat venku se zapnutou funkcí GPS nebo
jezdit na kole s kompatibilním měřičem výkonu.
Na zařízení se odhad hodnoty VO2 Max. zobrazí jako číslo,
popis a ukazatel na barevném měřidle. Ve svém účtu Garmin
Connect se můžete podívat na podrobnější informace o odhadu
hodnoty VO2 Max., včetně věku podle vaší kondice: Váš věk
podle vaší kondice vám dává představu o tom, jak je vaše
kondice v porovnání s osobami stejného pohlaví a různého
věku. Díky cvičení se bude váš věk podle vaší kondice
v průběhu času snižovat.
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Špatné
Data VO2 Max. poskytuje společnost FirstBeat. Analýza
parametru VO2 Max. je poskytována se svolením institutu The
Cooper Institute . Další informace naleznete v příloze
(Standardní poměry hodnoty VO2 maximální, strana 42) a na
stránkách www.CooperInstitute.org.
®
Funkce pro srdeční tep
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při běhu
Tato funkce vyžaduje měření srdečního tepu na zápěstí nebo
kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu. Používáte-li hrudní
snímač srdečního tepu, musíte si jej nasadit a se zařízením jej
spárovat (Párování bezdrátových snímačů, strana 35). Pokud
byl snímač srdečního tepu součástí balení vašeho zařízení
Descent Mk1, jsou obě zařízení již spárována.
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 20) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 20). Napoprvé se odhady mohou
jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo
informace o vaší běžecké výkonnosti.
1 Běhejte venku alespoň 10 minut.
2 Po běhu vyberte možnost Uložit.
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte doplněk
výkonu.
4 Tlačítkem můžete procházet jednotlivé výsledky výkonu.
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při cyklistice
Tato funkce vyžaduje měřič výkonu a měření srdečního tepu na
zápěstí nebo kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu.
Snímač výkonu je třeba spárovat se zařízením Descent Mk1
(Párování bezdrátových snímačů, strana 35). Používáte-li
hrudní snímač srdečního tepu, musíte si jej nasadit a se
zařízením jej spárovat. Pokud byl snímač srdečního tepu
součástí balení vašeho zařízení Descent Mk1, jsou obě zařízení
již spárována.
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 20) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 20). Napoprvé se odhady mohou
jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo
informace o vaší cyklistické výkonnosti.
1 Jeďte alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou intenzitou.
2 Po jízdě vyberte možnost Uložit.
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte doplněk
výkonu.
4 Tlačítkem můžete procházet jednotlivé výsledky výkonu.
Doba regenerace
Zařízení Garmin můžete používat v kombinaci se snímačem
srdečního tepu (na zápěstí nebo hruď) a zobrazit si, kolik času
vám zbývá do úplné regenerace, po které budete připraveni na
další náročný trénink.
POZNÁMKA: Doporučení doby regenerace využívá odhad
hodnoty VO2 max. a zpočátku se může zdát nepřesné. Zařízení
potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší
výkonnosti.
Doba regenerace se zobrazí okamžitě po dokončení aktivity.
Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude optimální zahájit další
tvrdý trénink.
Zobrazení doby regenerace
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 20) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 20).
1 Nyní můžete běžet.
2 Po běhu vyberte možnost Uložit.
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba jsou 4 dny.
POZNÁMKA: V zobrazení hodinek si můžete tlačítky UP
a DOWN zobrazit doplněk výkonu. Zvolením možnosti pak
můžete procházet jednotlivé výsledky měření výkonu
a zobrazit si čas na regeneraci.
17
Obnovení srdečního tepu
Pokud při tréninku používáte kompatibilní snímač srdečního
tepu na zápěstí či na hruď, můžete si po každé aktivitě zjistit
hodnotu obnovení srdečního tepu. Tato hodnota určuje rozdíl
mezi srdečním tepem při tréninku a srdečním tepem dvě minuty
po jeho ukončení. Modelová situace: Po běžeckém tréninku
vypnete časovač. Vaše tepová frekvence je v tu chvíli 140 tepů/
min. Po dvou minutách odpočinku je vaše tepová frekvence
90 tepů/min. Hodnota obnovení srdečního tepu je tedy 50 tepů/
min. (140 mínus 90). Některé studie dávají hodnotu obnovení
srdečního tepu do souvislosti se zdravím vašeho srdce. Vyšší
čísla obvykle značí zdravější srdce.
TIP: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se během
uvedených dvou minut nebudete vůbec pohybovat, aby zařízení
mohlo vaši hodnotu obnovení srdečního tepu vypočítat. Po
zobrazení této hodnoty můžete aktivitu uložit nebo zrušit.
120 sekund) budují anaerobní kapacitu a zlepšují hodnotu
Anaerobní Training Effect.
Je důležité vědět, že výsledné hodnoty funkce Training Effect
(0,0 až 5,0) se mohou v průběhu prvních několika aktivit zdát
abnormálně vysoké. Trvá několik aktivit, než se zařízení
adaptuje na vaši aerobní a anaerobní kondici.
Funkci Training Effect můžete přidat jako datové pole jedné
z vašich tréninkových obrazovek a sledovat vaše hodnoty
v průběhu aktivity.
Barevná zóna
Training Effect
Aerobní přínos Anaerobní
přínos
0,0 až 0,9
Žádný přínos
Žádný přínos
1,0 až 1,9
Malý přínos
Malý přínos
2,0 až 2,9
Udržuje aerobní Udržuje
kondici.
anaerobní
kondici.
3,0 až 3,9
Zlepšuje aerobní Zlepšuje
kondici.
anaerobní
kondici.
4,0 až 4,9
Výrazně
Výrazně
zlepšuje aerobní zlepšuje
kondici.
anaerobní
kondici.
5,0
Příliš vysoký,
potenciálně
rizikový, s příliš
krátkým
odpočinkem.
Tréninková zátěž
Tréninková zátěž je hodnota objemu vašeho tréninku za
posledních sedm dní. Jedná se o souhrn hodnot nadměrné
spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) za posledních
sedm dní. Graf ukazuje, zda je vaše aktuální zátěž nízká,
vysoká nebo v optimálním rozmezí, kdy si dokážete udržet nebo
zlepšovat fyzickou kondici. Optimální rozmezí se určuje na
základě vaší individuální fyzické kondice a tréninkové historie.
Pokud průměrná délka a intenzita vašich tréninků roste nebo
klesá, rozmezí je průběžně upravováno.
Zobrazení předpokládaných závodních časů
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 20) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 20).
Vaše zařízení používá odhad maximální hodnoty VO2
(Informace o odhadech hodnoty VO2 Max., strana 17) a zdroje
zveřejněných dat k poskytnutí cílového závodního času na
základě vaší momentální formy. Tato projekce rovněž
předpokládá, že jste absolvovali náležitý trénink pro tento závod.
POZNÁMKA: Napoprvé se projekce mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší
běžecké výkonnosti.
1 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte doplněk
výkonu.
2 Tlačítkem můžete procházet jednotlivé výsledky výkonu.
Vaše projektované závodní časy se zobrazí pro vzdálenosti
5 km, 10 km, půlmaraton a maraton.
Informace o funkci Training Effect
Funkce Training Effect měří dopad aktivity na vaši aerobní
a anaerobní kondici. Funkce Training Effect shromažďuje data
během aktivity. V průběhu aktivity se naměřené hodnoty funkce
Training Effect zvyšují a indikují, jak aktivita zlepšila vaši
fyzickou kondici. Celkový výsledek funkce Training Effect je
určen informacemi z vašeho profilu, srdečním tepem, délkou
a intenzitou vaší aktivity.
Hodnota Aerobní Training Effect používá váš srdeční tep pro
měření celkové intenzity cvičení vzhledem k vaší aerobní
kondici a ukazuje, zda si díky cvičení aktuální fyzickou kondici
udržujete nebo ji vylepšujete. Hodnoty EPOC získané během
cvičení jsou namapovány na různé hodnoty, které jsou důležité
pro vaši úroveň kondice a tréninkové zvyklosti. Rovnoměrné
cvičení se středním úsilím nebo cvičení s delšími intervaly (nad
180 sekund) má pozitivní vliv na aerobní metabolismus
a zlepšuje hodnotu Aerobní Training Effect.
Hodnota Anaerobní Training Effect posuzuje srdeční tep
a rychlost (nebo výkon) a určuje vliv cvičení na schopnost
podávat výkon s vysokou intenzitou. Získaná hodnota je
založena na anaerobní části hodnoty EPOC a na typu aktivity.
Opakované intervaly s vysoce intenzivní zátěží (10 až
18
Příliš vysoký,
potenciálně
rizikový, s příliš
krátkým
odpočinkem.
Technologie Training Effect a podporu k této technologii
poskytuje společnost Firstbeat Technologies Ltd. Další
informace získáte na webových stránkách www.firstbeat.com.
Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu
Úroveň stresu je výsledkem tříminutového testu, který se
provádí v klidovém stoji, kdy zařízení Descent analyzuje
odchylky srdečního tepu a zjišťuje tak úroveň celkového stresu.
Trénink, spánek, výživa a celkový životní stres ovlivňují výkon
běžce. Škála úrovně stresu je 1 až 100, kdy 1 je stav velmi
nízkého stresu a 100 stav velmi vysokého stresu. Znalost vaší
úrovně stresu vám pomůže rozhodnout, zda je vaše tělo
připraveno na náročný tréninkový běh nebo na cvičení jógy.
Zobrazení variability srdečního tepu a úrovně stresu
Tato funkce vyžaduje hrudní snímač srdečního tepu Garmin.
Abyste si mohli zobrazit variabilitu srdečního tepu (VST) a
úroveň stresu, musíte si nasadit snímač srdečního tepu a
spárovat ho se svým zařízením (Párování bezdrátových
snímačů, strana 35). Pokud byl snímač srdečního tepu
součástí balení vašeho zařízení Descent Mk1, jsou obě zařízení
již spárována.
TIP: Společnost Garmin doporučuje měřit úroveň stresu
přibližně ve stejnou dobu a za stejných podmínek každý den.
1 Pokud aplikaci stresu v seznamu aplikací nemáte, můžete ji
tam přidat volbou možnosti > Přidat > Zátěž VST.
2 Tlačítkem Ano přidáte aplikaci na seznam oblíbených.
3 V zobrazení hodinek vyberte možnost > Zátěž VST > .
4 Zůstaňte stát v klidu po dobu 3 minut.
Zhodnocení výkonu
Když vykonáváte aktivitu, například běh nebo jízdu na kole,
funkce hodnocení kondice analyzuje vaše tempo, srdeční tep
a odchylky srdečního tepu, aby v reálném čase vyhodnocovala
vaši výkonnost v porovnání s vaší průměrnou úrovní zdatnosti.
Je to zhruba vaše procentuální odchylka od základní hodnoty
VO2 max. v reálném čase.
Zhodnocení výkonu se pohybuje na stupnici od –20 do +20. Po
prvních 6 až 20 minutách aktivity zařízení zobrazí vaše kondiční
skóre. Například skóre +5 znamená, že jste odpočatí, svěží
Funkce pro srdeční tep
a můžete podat dobrý výkon. Zhodnocení výkonu můžete přidat
jako datové pole jedné z vašich tréninkových obrazovek
a sledovat vaši kondici v průběhu aktivity. Zhodnocení výkonu
může být také indikátor úrovně únavy, zejména ke konci
dlouhého tréninku.
POZNÁMKA: Zařízení potřebuje k získání odhadu hodnoty VO2
max. a změření vaší běžecké kondice několik jízd na kole nebo
běhů se snímačem srdečního tepu (Informace o odhadech
hodnoty VO2 Max., strana 17).
Zobrazení hodnocení výkonu
Tato funkce vyžaduje měření srdečního tepu na zápěstí nebo
kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu.
1 Přidejte položku Zhodnocení výkonu na datovou obrazovku
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 28).
2 Nyní můžete vyrazit na projížďku nebo běh.
Po 6 až 20 minutách se zobrazí zhodnocení vašeho výkonu.
3 Chcete-li zobrazit zhodnocení vašeho výkonu v průběhu
běhu nebo jízdy na kole, přejděte na datovou obrazovku.
Laktátový práh
Laktátový práh označuje intenzitu cvičení, při které se začne
akumulovat laktát (kyselina mléčná) v krevním řečišti. Při běhu
se jedná o odhadovanou úroveň námahy nebo tempa. Pokud
běžec překročí tento práh, začne se čím dál rychleji zvyšovat
jeho únava. U zkušených běžců se tento práh nachází přibližně
na 90 % jejich maximální tepové frekvence při běžeckém tempu
odpovídajícím závodu o délce mezi 10 kilometry a
půlmaratonem. Průměrní běžci se k této hodnotě dostanou již
pod 90 % maximální tepové frekvence. Znalost vašeho
laktátového prahu vám pomůže určit, jak tvrdě potřebujete
trénovat nebo, kdy máte během závodu zabrat.
Pokud již znáte svou tepovou frekvenci na laktátovém prahu,
můžete ji zadat do nastavení ve vašem uživatelském profilu
(Nastavení zón srdečního tepu, strana 20).
Provedení řízeného testu pro určení laktátového prahu
Tato funkce vyžaduje hrudní snímač srdečního tepu Garmin.
Před provedením řízeného testu si musíte nasadit snímač
srdečního tepu a spárovat ho se svým zařízením (Párování
bezdrátových snímačů, strana 35).
Zařízení používá k odhadu vaší hodnoty laktátového prahu
informace profilu uživatele z výchozího nastavení a odhad
hodnoty VO2 max. Zařízení automaticky zjistí vaši hodnotu
laktátového prahu při bězích se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou a s měřením srdečního tepu.
TIP: Zařízení potřebuje ke získání přesné hodnoty maximálního
srdečního tepu a odhadované hodnoty VO2 max. několik běhů
s hrudním snímačem srdečního tepu. Pokud máte problémy
získat odhad hodnoty laktátového prahu, pokuste se manuálně
snížit hodnotu maximálního srdečního tepu.
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu běhání venku.
Pro dokončení testu je vyžadováno GPS.
3 Přidržte tlačítko MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Test laktátového prahu
s pokyny.
5 Spusťte časovač a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po zahájení běhu zařízení zobrazí délka jednotlivých kroků
testu, cíl a aktuální data tepové frekvence. Po dokončení
testu se zobrazí zpráva.
6 Poté, co provedete test podle pokynů, zastavte časovač
a uložte aktivitu.
Pokud se jedná o váš první odhad hodnoty laktátové prahu,
vyzve vás zařízení k aktualizaci zón srdečního tepu podle
srdečního tepu odpovídající vašemu laktátovému prahu. Při
každém dalším odhadu hodnoty laktátového prahu vás
zařízení vyzve k přijetí nebo odmítnutí tohoto odhadu.
Funkce pro srdeční tep
Odhad FTP
Chcete-li získat odhad funkční limitní hodnoty výkonu (FTP),
musíte se zařízením spárovat hrudní snímač srdečního tepu
a snímač výkonu (Párování bezdrátových snímačů, strana 35)
a nejprve získat odhad hodnoty VO2 max. (Jak získat odhad
maximální hodnoty VO2 při cyklistice, strana 17).
Zařízení používá k určení vaší funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP) informace profilu uživatele z výchozího nastavení a odhad
hodnoty VO2 max. Zařízení automaticky zjistí vaši funkční limitní
hodnotu při jízdách se stejnoměrnou, vysokou intenzitou
s měřením srdečního tepu a výkonu.
1 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte doplněk
výkonu.
2 Pomocí tlačítka můžete procházet jednotlivé výsledky
výkonu.
Odhadovaná hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve
wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném
měřidle.
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Netrénovaný člověk
Podrobnější informace naleznete v příloze (Hodnocení FTP,
strana 42).
POZNÁMKA: Když vás oznámení výkonu upozorní na novou
funkční limitní hodnotu výkonu (FTP), můžete tlačítkem
Přijmout tuto hodnotu uložit nebo tlačítkem Odmítnout zvolit
zachování původní hodnoty (Vypnutí oznámení výkonu,
strana 16).
Provedení testu FTP
Chcete-li provést test k určení funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP), musíte se zařízením spárovat hrudní snímač srdečního
tepu a snímač výkonu (Párování bezdrátových snímačů,
strana 35) a nejprve získat odhad hodnoty VO2 max. (Jak
získat odhad maximální hodnoty VO2 při cyklistice, strana 17).
POZNÁMKA: Test funkční limitní hodnoty je náročné cvičení
a jeho provedení zabere zhruba 30 minut. Zvolte si praktickou
a převážně rovnou trať, která vám umožní jet se stále rostoucím
úsilím, podobně jako při závodě na čas.
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko .
2 Vyberte cyklistickou aktivitu.
3 Přidržte tlačítko MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Test hodnoty FTP s pokyny.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po zahájení jízdy zařízení zobrazí délka jednotlivých kroků
testu, cíl a aktuální výkonnostní data. Po dokončení testu se
zobrazí zpráva.
Poté,
co dokončíte test podle pokynů, proveďte zklidnění,
6
zastavte časovač a uložte aktivitu.
Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na
kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.
7 Vyberte možnost:
• Chcete-li novou hodnotu FTP uložit, vyberte možnost
Přijmout.
• Chcete-li zachovat stávající hodnotu FTP, vyberte
možnost Odmítnout.
19
Trénink
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku,
hmotnost, zóny srdečního tepu a výkonnostní zóny. Zařízení
pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o tréninku.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Uživatelský profil
3 Vyberte možnost.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 20) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu.
Můžete si nastavit samostatné zóny pro různé sportovní profily,
například běh, cyklistiku nebo plavání. Pokud chcete získat
nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční
tep. Můžete rovněž nastavit každou zónu srdečního tepu
a zadat svůj klidový srdeční tep ručně. Zóny můžete upravit
ručně v zařízení nebo pomocí účtu Garmin Connect.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Uživatelský profil > Srdeční
tep.
3 Vyberte možnost Maximální ST a zadejte maximální srdeční
tep.
Pomocí funkce Automatická detekce můžete automaticky
zaznamenat maximální srdeční tep během aktivity
(Automatická detekce hodnot výkonu, strana 16).
4 Vyberte možnost LP > Zadat ručně a zadejte srdeční tep
laktátového prahu.
Můžete také provést řízený test pro určení vašeho
laktátového prahu (Laktátový práh, strana 19). Pomocí
funkce Automatická detekce můžete automaticky
zaznamenat svůj laktátový práh během aktivity (Automatická
detekce hodnot výkonu, strana 16).
5 Vyberte možnost Klidový ST a zadejte klidový srdeční tep.
Můžete použít průměrnou klidovou hodnotu srdečního tepu
změřenou zařízením nebo si nastavit vlastní.
6 Vyberte možnost Zóny: > Podle.
7 Vyberte možnost:
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu, můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
20
• Pokud vyberete možnost %maximálního ST, můžete
prohlížet a upravit zóny jako procento svého maximálního
srdečního tepu.
• Pokud vyberete možnost %RST, můžete prohlížet
a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
• Pokud vyberete možnost %LP, můžete prohlížet a upravit
zóny jako procento srdečního tepu laktátového prahu.
8 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
9 Vyberte možnost Přidat srdeční tep pro sport a vyberte
profil sportu, pro který chcete přidat samostatnou zónu
(volitelné).
10 Pomocí kroků 3 až 8 můžete přidat další zóny srdečního
tepu.
Nastavení zón srdečního tepu zařízením
Výchozí nastavení umožňují zařízení rozpoznat maximální
srdeční tep a nastavit zóny srdečního tepu jako procento
maximálního srdečního tepu.
• Ujistěte se, že jsou vaše nastavení uživatelského profilu
přesná (Nastavení uživatelského profilu, strana 20).
• Se snímačem srdečního tepu (hrudním či na zápěstí) běhejte
častěji.
• Vyzkoušejte několik tréninkových plánů pro tepovou
frekvenci, které jsou dostupné ve vašem účtu Garmin
Connect.
• Ve vašem účtu Garmin Connect si prohlédněte své trendy
srdečního tepu a čas v jednotlivých zónách.
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Nastavení výkonnostních zón
Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami podle pohlaví, hmotnosti
a průměrné schopnosti a nemusí odpovídat vašim osobním
schopnostem. Pokud znáte funkční limitní hodnotu výkonu
(FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru automatický výpočet
výkonnostních zón. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo
pomocí účtu Garmin Connect.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Uživatelský profil >
Výkonnostní zóny > Podle.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Watty zóny zobrazíte a upravíte ve
wattech.
• Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako
procento funkční limitní hodnoty výkonu.
4 Vyberte možnost FTP a zadejte svou hodnotu FTP.
Trénink
5 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
6 V případě potřeby vyberte možnost Minimální a zadejte
minimální hodnotu výkonu.
Sledování aktivity
Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den,
uraženou vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, počet
vystoupaných pater, spálené kalorie a statistiky spánku pro
každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal) zahrnují
váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při
aktivitách.
Počet kroků, který jste ušli za den, se zobrazí v doplňku kroků.
Počet kroků je pravidelně aktualizován.
Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik
kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků .
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Používání výzvy k pohybu
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva Pohyb! a
červená lišta. Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí
další dílek. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také pípne nebo
zavibruje (Nastavení systému, strana 34).
Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete
(alespoň pár minut).
Sledování spánku
Zařízení automaticky rozpozná spánek a sleduje vaše pohyby
v běžné době spánku. V uživatelském nastavení účtu Garmin
Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky
spánku sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve
spánku. Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu
Garmin Connect.
POZNÁMKA: Krátká zdřímnutí se do statistik spánku nepočítají.
Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy jsou vypnuta upozornění
a oznámení s výjimkou alarmů (Použití režimu Nerušit,
strana 21).
Používání automatického sledování spánku
1 Používejte zařízení během spánku.
2 Nahrajte data o sledování spánku na webové stránce Garmin
Connect (Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin
Connect Mobile, strana 12).
Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin
Connect.
Použití režimu Nerušit
Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy je vypnuto podsvícení
a nezasílají se oznámení pomocí tónů a vibrací. Tento režim
můžete například používat v noci nebo při sledování filmů.
Trénink
POZNÁMKA: V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si
můžete nastavit běžnou dobu spánku. V nastavení systému si
můžete aktivovat možnost Doba spánku. Zařízení pak bude
během vaší pravidelné doby spánku automaticky přecházet do
režimu Nerušit (Nastavení systému, strana 34).
1 Přidržte tlačítko LIGHT.
2 Vyberte možnost .
Minuty intenzivní aktivity
Zdravotní organizace, například U.S. Centers for Disease
Control and Prevention, American Heart Association nebo
Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro
zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu
(například rychlá chůze), nebo 75 minut intenzivního pohybu
(například běh).
Zařízení sleduje intenzitu vaší aktivity a zaznamenává dobu,
kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení
intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Každá
střední nebo intenzivní aktivita, které se věnujete souvisle
alespoň po dobu 10 minut, se do vašeho týdenního souhrnu
započítává. Zařízení započítává minuty střední aktivity společně
s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut
intenzivní aktivity zdvojnásobuje.
®
Minuty intenzivní aktivity
Vaše zařízení Descent Mk1 vypočítává minuty intenzivní aktivity
porovnáním srdečního tepu s vaší průměrnou klidovou
hodnotou. Pokud měření srdečního tepu vypnete, zařízení
analyzuje počet kroků za minutu a aktivitu označí jako střední.
• Přesnějšího výpočtu minut intenzivní aktivity dosáhnete,
spustíte-li záznam aktivity.
• Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
• Abyste získali co nejpřesnější hodnoty klidového srdečního
tepu, noste zařízení ve dne i v noci.
Garmin Move IQ™
Když váš pohyb odpovídá známému vzorci, funkce Move IQ
automaticky detekuje událost a zobrazí ji na vaší časové ose.
Události Move IQ zobrazují typ a dobu aktivity, nezobrazují se
však ve vašem seznamu aktivit ani v příspěvcích.
Funkce Move IQ může automaticky spustit měřenou aktivitu
chůze nebo běhu pomocí časových vymezení nastavených
v mobilní aplikaci Garmin Connect. Tyto aktivity se přidají do
vašeho seznamu aktivit.
Nastavení sledování aktivity
Přidržte MENU a vyberte možnost Nastavení > Sledování
aktivity.
Stav: Vypne funkce sledování aktivity.
Výzva pohybu: Slouží k zobrazení zprávy a výzvy k pohybu na
ciferníku digitálních hodinek a obrazovce s kroky.
Upozornění na cíl: Umožňuje zapnutí nebo vypnutí upozornění
na cíl nebo jeho vypnutí pouze během aktivit. Upozornění na
cíl jsou k dispozici u denního počtu kroků a vystoupaných
pater a u počtu minut intenzivní aktivity za týden.
Vypnutí sledování aktivity
Když vypnete sledování aktivity, přestane se zaznamenávat
počet kroků a vystoupaných pater, minuty intenzivní aktivity,
průběh spánku a aktivity Move IQ.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Sledování aktivity > Stav >
Vypnuto.
Tréninky
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.
Můžete vytvořit tréninky pomocí Garmin Connect nebo vybrat
21
tréninkový plán, který obsahuje předdefinované tréninky Garmin
Connect a přenést je do svého zařízení.
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.
Sledování tréninku z webové stránky
Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Garmin Connect, strana 11).
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte a uložte nový trénink.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 Odpojte zařízení.
Zahájení tréninku
Chcete-li zahájit trénink, musíte si jej stáhnout ze svého účtu
Garmin Connect.
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu.
3 Přidržte tlačítko MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
5 Vyberte trénink.
POZNÁMKA: V seznamu se zobrazí pouze tréninky
kompatibilní s vybranou aktivitou.
6 Vyberte možnost Spustit trénink.
7 Stisknutím tlačítka spustíte stopky.
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku,
poznámky ke koku (volitelně), cíl (volitelně) a aktuální data
z tréninků.
Informace o tréninkovém kalendáři
Tréninkový kalendář ve vašem zařízení je rozšířením
tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v Garmin
Connect. Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin
Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny naplánované
tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v seznamu
tréninkového kalendáře podle data. Pokud si v tréninkovém
kalendáři vyberte den, můžete si trénink zobrazit nebo spustit.
Naplánovaný trénink zůstane ve vašem zařízení bez ohledu na
to, zda jej dokončíte nebo přeskočíte. Pokud odešlete
naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíší stávající
tréninkový kalendář.
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
Než stáhnete a začnete používat tréninkový plán z Garmin
Connect, je nutné mít Garmin Connect účet (Garmin Connect,
strana 11) a spárovat Descent zařízení s kompatibilním
smarthpohem.
1 V aplikaci Garmin Connect Mobile zvolte Trénink >
Tréninkové plány > Najít plán.
2 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
3 Vyberte možnost a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
4 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
Adaptivní tréninkové plány
Na vašem účtu Garmin Connect je k dispozici adaptivní
tréninkový plán a Trenér Garmin, abyste dosáhli svých
tréninkových cílů. Můžete například zodpovědět několik otázek
a objevíte plán, který vám pomůže dokončit závod na 5 km. Plán
je upraven podle aktuální úroveň vaší kondice, trénování
a priority v rozvrhu s ohledem na termín závodu. Když spustíte
plán, objeví se v seznamu doplňků na vašem zařízení Garmin
doplněk Trenér Descent.
22
Intervalové tréninky
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink. Můžete použít otevřené
intervaly pro běžecké tréninky nebo pokud se chystáte uběhnout
známou vzdálenost.
Vytvoření intervalového tréninku
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Uprav. > Interval >
Typ.
5 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem výběrem
možnosti Otevřený.
6 Vyberte možnost Trvání, zadejte vzdálenost nebo hodnotu
časového intervalu pro trénink a vyberte možnost .
7 Stiskněte tlačítko BACK.
8 Vyberte možnost Odpočinek > Typ.
9 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
10 V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
klidový interval a vyberte možnost .
11 Stiskněte tlačítko BACK.
12 Vyberte jednu nebo více možností:
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání >
Zapnuto.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění >
Zapnuto.
Zahájení intervalového tréninku
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Spustit trénink.
5 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
6 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, stiskem
tlačítka BACK zahájíte první interval.
7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.
Zastavení intervalového tréninku
• Aktuální interval nebo odpočinek můžete kdykoli ukončit
stisknutím tlačítka BACK a přejít tak na další interval nebo
odpočinek.
• Stisknutím tlačítka BACK po dokončení všech intervalů a
odpočinků ukončíte intervalový trénink a přejdete na
časovač, který lze použít ke zklidnění.
• Stiskem tlačítka můžete časovač kdykoli zastavit. Časovač
pak můžete obnovit nebo intervalový trénink ukončit.
Segmenty
Segmenty běhu nebo cyklistiky je možné odeslat z účtu Garmin
Connect do zařízení. Po uložení segmentu do zařízení můžete
v segmentu závodit a snažit se překonat vlastní rekord nebo
výkony ostatních účastníků, kteří segment také absolvovali.
POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect,
můžete si stáhnout také všechny dostupné segmenty této trasy.
Trénink
Segmenty Strava™
Do svého zařízení Descent Mk1 si můžete stáhnout i segmenty
Strava. Při jízdě podle segmentů Strava můžete svůj výkon
porovnávat se svou předchozí jízdou a s přáteli i profesionály,
kteří tento segment také jeli.
Chcete-li se přihlásit ke členství ve službě Strava, přejděte do
widgetu segmentů ve svém účtu Garmin Connect. Další
informace naleznete na webové stránce www.strava.com.
Informace v tomto manuálu se vztahují na segmenty Garmin
Connect i Strava.
Zobrazení podrobností segmentů
1 Stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu.
3 Přidržte tlačítko MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Segmenty.
5 Vyberte segment.
6 Vyberte možnost:
• Zvolte Čas závodu pro zobrazení času a průměrné
rychlosti nebo tempa lídra segmentu.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte segment na mapě.
• Výběrem možnosti Graf nadmořské výšky zobrazíte graf
nadmořské výšky segmentu.
Závodění v segmentu
Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na
určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí
aktivitou, s výkonem dalších lidí, se svými kontakty v účtu
Garmin Connect nebo s dalšími členy komunity běžců nebo
cyklistů. Data své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin
Connect a zobrazit si svou pozici v daném segmentu.
POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem
Strava, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava,
takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.
1 Stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu.
3 Nyní můžete vyrazit na projížďku nebo běh.
Když se blížíte k určitému segmentu, objeví se zpráva
a můžete na tomto segmentu závodit.
4 Začněte závodit v segmentu.
Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.
Použití funkce Virtual Partner
®
Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má
pomoci dosáhnout vašich cílů. U funkce Virtual Partner můžete
nastavit tempo a závodit s ní.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Datové obrazovky > Přidat novou
položku > Virtual Partner.
6 Zadejte hodnotu tempa nebo rychlosti.
7 Začněte s aktivitou (Spuštění aktivity, strana 6).
8 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN se posuňte na obrazovku
Virtual Partner a podívejte se, kdo vede.
Nastavení tréninkového cíle
Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner,
takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené
vzdálenosti, vzdálenosti a času, vzdálenosti a tempa, nebo
vzdálenosti a rychlosti. Během tréninkové aktivity vám zařízení
Trénink
v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak
blízko jste k dosažení tréninkového cíle.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Nastavit cíl.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Pouze vzdálenost, jestliže chcete
vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní
vzdálenost.
• Vyberte možnost Vzdálenost a čas, jestliže chcete jako
cíl vybrat vzdálenost a čas.
• Vyberte možnost Vzdálenost a tempo nebo Vzdálenost
a rychlost, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost
a tempo nebo rychlost.
Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším
odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení
je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.
6 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
Zrušení tréninkového cíle
1 Během aktivity podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Zrušit cíl > Ano.
Závodění s předchozí aktivitou
Můžete závodit s předchozí zaznamenanou či staženou
aktivitou. Tuto funkci lze použít s funkcí Virtual Partner, takže
můžete zobrazit, nakolik jste během aktivity napřed či pozadu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Závodit v aktivitě.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Z historie a pak vyberte dříve
zaznamenanou aktivitu ze svého zařízení.
• Vyberte možnost Staženo, jestliže chcete vybrat aktivitu,
kterou jste stáhli ze svého účtu Garmin Connect.
6 Vyberte aktivitu.
Zobrazí se obrazovka Virtual Partner s odhadovaným
konečným časem.
7 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
8 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Osobní rekordy
Po dokončení aktivity zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této aktivity dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických závodních
vzdálenostech a váš nejdelší běh nebo jízdu.
POZNÁMKA: U cyklistiky zahrnutí osobní rekordy také největší
výstup a nejlepší výkon (vyžaduje měřič výkonu).
Zobrazení osobních rekordů
1 Vyberte možnost MENU.
2 Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte možnost Zobrazit rekord.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
23
1
2
3
4
5
Vyberte možnost MENU.
Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
Vyberte sport.
Vyberte rekord, který chcete obnovit.
Vyberte možnost Předchozí > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vymazání osobního rekordu
1 Vyberte možnost MENU.
2 Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord, který chcete odstranit.
5 Vyberte možnost Vymazat záznam > Ano.
Celkový čas stopek
5 Stisknutím tlačítka
6 Vyberte možnost.
stále běží.
oboje stopky zastavíte.
Nastavení upozornění hodin
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vymazání všech osobních rekordů
1 Vyberte možnost MENU.
2 Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte možnost Vymazat všechny záznamy > Ano.
Odstraní se pouze rekordy pro daný sport.
Hodiny
Nastavení budíku
Můžete nastavit až deset samostatných alarmů. Každý alarm lze
nastavit tak, aby zazněl jednou nebo se pravidelně opakoval.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Hodiny > Budík > Nový alarm.
3 Vyberte možnost Čas a zadejte čas alarmu.
4 Vyberte možnost Opakovat a zvolte, kdy se má alarm
opakovat.
5 Vyberte možnost Zvuky a zvolte typ oznámení (volitelné).
6 Pokud chcete, aby se spolu s alarmem zapínalo podsvícení,
vyberte možnost Podsvícení > Zapnuto.
7 Vyberte volbu Označení a vyberte popis alarmu (volitelné).
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Hodiny > Alarmy.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavit upozornění, které zazní určitý počet
minut nebo hodin před časem západu slunce, vyberte
možnost Do západu slunce > Stav > Zapnuto, vyberte
položku Čas a zadejte čas.
• Chcete-li nastavit upozornění, které zazní určitý počet
minut nebo hodin před časem východu slunce, vyberte
možnost Do východu slunce > Stav > Zapnuto, vyberte
položku Čas a zadejte čas.
• Chcete-li nastavit upozornění, které zazní každou hodinu,
vyberte možnost Kaž. hod. > Zapnuto.
Synchronizace času s GPS
Při každém zapnutí zařízení a vyhledání družic zařízení
automaticky detekuje časovou zónu a aktuální denní dobu.
Pokud měníte časové pásmo nebo přecházíte na letní či zimní
čas, můžete čas s GPS synchronizovat ručně.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Hodiny > Synchronizovat s GPS.
3 Vyčkejte, až zařízení vyhledá družice (Vyhledání družicových
signálů, strana 37).
Navigace
Odstranění budíku
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Hodiny > Budík.
3 Vyberte alarm.
4 Vyberte možnost Odstranit.
Ukládání polohy
Spuštění odpočítávače času
Úprava uložených poloh
1
2
3
4
Uloženou polohu můžete uložit nebo upravit její název,
nadmořskou výšku a informace o poloze.
1 Na obrazovce hodinek vyberte možnost > Navigovat >
Uložené pozice.
2 Vyberte umístění pro ukládání.
3 Po výběru možnosti budete moci upravit polohu.
Aktuální polohu můžete uložit a vrátit se k ní později.
1 Přidržte tlačítko LIGHT.
2 Vyberte možnost .
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
Vyberte možnost Hodiny > Stopky.
Zadejte čas.
Pokud chcete po vypršení limitu časovač automaticky znovu
spustit, vyberte možnost Restartovat > Zapnuto.
5 V případě potřeby vyberte možnost Zvuky a zvolte typ
oznámení.
6 Vyberte možnost Spustit časovač.
Použití stopek
1
2
3
4
24
V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
Vyberte možnost Hodiny > Stopky.
Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
Stisknutím tlačítka BACK znovu spustíte stopky okruhu
.
Projekce trasového bodu
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a směru k cíli
z aktuální polohy do nové polohy.
1 Pokud aplikaci projektování trasového bodu v seznamu
aplikací nemáte, můžete ji tam přidat volbou možnosti >
Přidat > Projekt. TB.
2 Tlačítkem Ano přidáte aplikaci na seznam oblíbených.
3 V zobrazení hodinek vyberte možnost > Projekt. TB.
Hodiny
4
5
6
7
8
Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte směr.
Vyberte ikonu .
Tlačítkem DOWN vyberte jednotky měření.
Tlačítkem UP zadejte vzdálenost.
Uložení provedete pomocí tlačítka .
Projektovaný trasový bod se uloží s výchozím názvem.
Navigace k cíli
Zařízení můžete použít k navigaci do cílového bodu nebo ke
sledování trasy.
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost > Navigovat.
2 Vyberte kategorii.
3 Podle pokynů na obrazovce vyberte cíl.
4 Vyberte možnost Přejít na.
Zobrazí se informace o navigaci.
5 Stisknutím tlačítka začněte navigovat.
Navigace k bodu zájmu
Pokud mapová data nainstalovaná do vašeho zařízení obsahují
i body zájmu, můžete si nastavit navigaci do takového bodu.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU.
4 Vyberte možnost Navigace > Body zájmu a vyberte
požadovanou kategorii.
Zobrazí se seznam bodů zájmu, které se nacházejí
v blízkosti vaší aktuální polohy.
5 V případě potřeby vyberte možnost:
• Chcete-li hledat v blízkosti jiné polohy, zvolte možnost
Vyhledat v blízkosti a vyberte polohu.
• Chcete-li bod zájmu vyhledat podle názvu, vyberte
možnost Hledání podle názvu, zadejte název, vyberte
možnost Vyhledat v blízkosti a vyberte polohu.
6 Z výsledků vyhledávání vyberte požadovaný bod zájmu.
7 Vyberte možnost Vyrazit.
Zobrazí se informace o navigaci.
8 Stisknutím tlačítka začněte navigovat.
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Vytvoření a sledování trasy v zařízení
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost
2
3
4
5
6
7
> Navigovat >
Trasy > Vytvořit novou položku.
Zadejte název trasy a vyberte možnost .
Vyberte možnost Přidat polohu.
Vyberte možnost.
V případě potřeby opakujte krok 3 a 4.
Vyberte možnost Hotovo > Spustit trasu.
Zobrazí se informace o navigaci.
Stisknutím tlačítka začněte navigovat.
3
4
5
6
Vyberte možnost MENU.
Vyberte možnost Navigace > Okružní trasa.
Zadejte celkovou délku trasy.
Vyberte směr.
Zařízení nabídne tři trasy. Trasy si zobrazíte tlačítkem
DOWN.
7 Tlačítkem trasu vyberete.
8 Vyberte možnost:
• Chcete-li zahájit navigaci, vyberte možnost Vyrazit.
• Chcete-li si trasu zobrazit na mapě, kde si ji můžete
posouvat a přiblížit, vyberte možnost Mapa.
• Chcete-li si zobrazit navigační pokyny trasy, vyberte
možnost Směrové pokyny.
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky trasy, vyberte
možnost Graf nadmořské výšky.
Označení polohy Muž přes palubu a spuštění
navigace do této polohy
Podle potřeby můžete uložit polohu Muž přes palubu (MOB)
a automaticky spustit navigaci zpět do této polohy.
TIP: Můžete si přizpůsobit podržení tlačítek pro rychlý přístup
k funkci MOB (Přizpůsobení zkratek, strana 34).
Na obrazovce hodinek vyberte možnost > Navigovat >
Poslední MOB.
Zobrazí se informace o navigaci.
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, jako je vodárenská
věž, uzamknout směr a poté se nechat navigovat k tomuto
objektu.
1 Na obrazovce hodinek vyberte možnost > Navigovat >
Zadej směr a jdi.
2 Zaměřte horní stranu hodinek na objekt a stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se informace o navigaci.
3 Stisknutím tlačítka začněte navigovat.
Navigace do vašeho výchozího bodu během
činnosti
Můžete navigovat zpět do výchozího bodu aktuální aktivity po
přímé linii nebo po prošlé trase. Tato funkce je k dispozici pouze
pro aktivity, které využívají GPS.
1 Během aktivity vyberte možnost > Zpět na start.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po
trase, kterou jste prošli, vyberte možnost TracBack.
• Pokud nemáte podporovanou mapu nebo používáte přímé
trasování, výběrem možnosti Trasa budete navigovat zpět
na počáteční bod aktivity po přímé trase.
• Pokud nepoužíváte přímé trasování, výběrem možnosti
Trasa budete navigovat zpět na počáteční bod aktivity
pomocí směrových pokynů.
Vytvoření okružní trasy
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu na základě
nastavené vzdálenosti a směru navigace.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Běh nebo Kolo.
Navigace
25
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha
a cíl .
prošlá trasa
, sledovaná
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost
Vyrazit.
• Chcete-li polohu uložit, vyberte možnost Uložit polohu.
• Chcete-li zobrazit informace o dané poloze, vyberte
možnost Zobrazit.
Navigace do výchozího bodu vaší naposledy
uložené činnosti
Můžete navigovat zpět do výchozího bodu naposledy uložené
aktivity po přímé linii nebo po prošlé trase. Tato funkce je
k dispozici pouze pro aktivity, které využívají GPS.
1 Vyberte možnost > Navigovat > Zpět na start > Trasa.
Podrobné pokyny vám pomohou navigovat do výchozího
bodu naposledy uložené aktivity, pokud máte podporovanou
mapu nebo využíváte přímé trasování. Na mapě se zobrazí
čára z vaší aktuální polohy do výchozího bodu naposledy
uložené aktivity, pokud nepoužíváte přímé trasování.
POZNÁMKA: Můžete spustit časovač, a zabránit tak
přechodu zařízení do režimu hodinek.
2 Stisknutím tlačítka DOWN zobrazte kompas (volitelně).
Šipka směřuje k výchozímu bodu.
Zastavení navigace
1 Během aktivity podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Ukončit navigaci.
Mapa
Vaše zařízení je dodáváno s předem nahranými mapami
a může zobrazovat několik typů mapových dat Garmin, včetně
topografických obrysů a bodů zájmu v okolí. Kompatibilitu map
si můžete ověřit na stránkách garmin.com/maps, kde si také
můžete zakoupit další mapová data.
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Při navigaci
k cílovému bodu je na mapě vyznačena trasa pomocí čáry.
Zobrazení mapy
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost > Mapa.
2 Přidržte tlačítko MENU a zvolte možnost:
• Chcete-li mapu posunout nebo přiblížit, vyberte možnost
Posunout/Přiblížit a oddálit.
TIP: Chcete-li přepnout mezi posouváním nahoru a dolů,
posouváním doleva a doprava nebo přiblížením a
oddálením, stiskněte tlačítko . Přidržením tlačítka
vyberete bod označený křížem.
• Chcete-li si zobrazit body zájmu v okolí, vyberte možnost
V mém okolí.
Uložení nebo navigace do místa na mapě
Můžete vybrat libovolnou polohu na mapě. Tuto polohu pak
můžete uložit nebo k ní můžete nastavit navigaci.
1 V zobrazení mapy přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Posunout/Přiblížit a oddálit.
Na mapě se zobrazí ovládací prvky a nitkový kříž.
Navigování pomocí funkce V mém okolí
Pomocí funkce V mém okolí můžete navigovat k blízkým bodům
zájmu a trasovým bodům.
POZNÁMKA: Abyste mohli navigovat k bodům zájmu, musí je
mapová data nainstalovaná do vašeho zařízení obsahovat.
1 V zobrazení mapy přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost V mém okolí.
Na mapě se zobrazí ikony označující okolní body zájmu.
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN můžete zvýraznit určitou
část mapy.
4 Vyberte možnost .
Zobrazí se seznam bodů zájmu a trasových bodů ve
zvýrazněné části mapy.
5 Tlačítkem vyberte polohu.
6 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost
Vyrazit.
• Chcete-li zobrazit polohu na mapě, vyberte možnost
Mapa.
• Chcete-li polohu uložit, vyberte možnost Uložit polohu.
• Chcete-li zobrazit informace o dané poloze, vyberte
možnost Zobrazit.
Kompas
Zařízení je vybaveno tříosým kompasem s automatickou
kalibrací. Funkce a vzhled kompasu se mění v závislosti na
aktivitě, na tom, zda je zapnuto GPS a zda navigujete k cíli.
Nastavení kompasu je možné změnit ručně (Nastavení
kompasu, strana 32). Chcete-li rychle otevřít nastavení
kompasu, vyberte v doplňku kompasu možnost .
Výškoměr a barometr
Zařízení obsahuje interní výškoměr a barometr. Zařízení
získává data pro výšku a tlak neustále, i když je v režimu
s nízkou spotřebou. Výškoměr zobrazuje vaši přibližnou
nadmořskou výšku na základě změn tlaku. Barometr zobrazuje
data okolního tlaku na základě konstantní nadmořské výšky, ve
které byl naposledy kalibrován výškoměr (Nastavení výškoměru,
strana 32). Chcete-li rychle otevřít nastavení výškoměru nebo
barometru, vyberte v doplňku výškoměru nebo barometru
možnost .
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, průměrnou rychlost,
údaje o okruhu a volitelné informace ze snímače.
POZNÁMKA: Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se
přepíší.
Používání historie
3 Mapu si podle potřeby přibližte nebo posuňte, aby se kříž
nacházel přesně nad požadovanou polohou.
4 Přidržením tlačítka vyberete bod označený křížem.
5 Pokud chcete, vyberte blízký bod zájmu.
6 Vyberte možnost:
26
Historie obsahuje předchozí aktivity, které jste v zařízení uložili.
Vyberte možnost MENU.
Vyberte možnost Historie > Aktivity.
Vyberte aktivitu.
Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit další informace o aktivitě, vyberte
možnost Podrobnosti.
1
2
3
4
Historie
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte okruh a zobrazte další
informace o jednotlivých okruzích.
• Výběrem možnosti Intervaly vyberte interval a zobrazte
další informace o jednotlivých intervalech.
• Výběrem možnosti Sady vyberte cvičební sadu a zobrazte
další informace o jednotlivých sadách.
• Chcete-li zobrazit aktivitu na mapě, vyberte možnost
Mapa.
• Chcete-li si zobrazit vliv aktivity na vaši aerobní nebo
anaerobní kondici, vyberte možnost Training Effect
(Informace o funkci Training Effect, strana 18).
• Chcete-li si zobrazit čas, který jste strávili v jednotlivých
zónách srdečního tepu, vyberte možnost Čas v zóně
(Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu,
strana 27).
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky aktivity, vyberte
možnost Graf nadmořské výšky.
• Chcete-li odstranit vybranou aktivitu, vyberte možnost
Odstranit.
Historie Multisport
Zařízení uchovává o aktivitě celkový přehled Multisport, včetně
celkové vzdálenosti, času, kalorií a dat volitelného příslušenství.
Zařízení také odděluje data aktivity pro každý sportovní segment
a přechod, takže můžete porovnávat podobné tréninkové aktivity
a sledovat, jak rychle se pohybujete mezi přesuny. Historie
přesunů zahrnuje vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a kalorie.
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu
Před prohlížením dat zón srdečního tepu je nutné věnovat se
aktivitě s měřením srdečního tepu a uložit ji.
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu vám může pomoci
upravit intenzitu tréninku.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Historie > Aktivity.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost Čas v zóně.
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit celkové údaje o vzdálenosti a čase uložené ve
vašem zařízení.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Historie > Souhrny.
3 V případě potřeby vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost zobrazení týdenních nebo měsíčních
souhrnů.
Použití počítadla kilometrů
Počítadlo kilometrů automaticky zaznamenává celkovou
uraženou vzdálenost, převýšení a čas aktivit.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Stiskněte tlačítko Historie > Souhrny > Počítadlo
kilometrů.
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte hodnotu
z počítadla.
Odstranění historie
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Historie > Možnosti.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Odstranit všechny aktivity odstraníte
z historie všechny aktivity.
• Výběrem možnosti Vynulovat celkové souhrny
vynulujete všechny souhrny pro vzdálenost a čas.
Přizpůsobení zařízení
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené
aktivity.
4 Potvrďte výběr.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení aktivit a aplikací
Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předinstalovanou
aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například
přizpůsobit stránky s údaji a aktivovat upozornění a funkce
tréninku.Všechna nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy
aktivit.
Přidržte tlačítko MENU, vyberte možnost Nastavení > Činnosti
a aplikace, vyberte požadovanou aktivitu a zvolte její nastavení.
3D vzdálenost: Vypočítá vzdálenost, kterou jste urazili, pomocí
změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.
3D rychlost: Vypočítá vaši rychlost pomocí změny nadmořské
výšky a horizontálního pohybu po zemi (3D rychlost a
vzdálenost, strana 30).
Zdůraznit barvu: Nastaví barvu zvýraznění každé aktivity,
a umožní tak určit, která je aktivní.
Alarmy: Umožňuje nastavit upozornění tréninku nebo navigace
pro aktivitu.
Automatická detekce lezení: Nastaví zařízení, aby
automaticky detekovalo změny nadmořské výšky pomocí
vestavěného výškoměru
Auto Lap: Nastaví možnosti pro funkci Auto Lap (Auto Lap,
strana 29).
Auto Pause: Nastaví zařízení, aby přestalo zaznamenávat
údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost
klesne pod zadanou hodnotu (Zapnutí funkce Auto Pause ,
strana 29).
Automatický sjezd: Nastaví zařízení, aby automaticky
detekovalo jízdu na lyžích pomocí vestavěného senzoru
zrychlení.
Autom. procházení: Umožní procházení všech datových
obrazovek aktivit, jestliže je zapnut časovač (Použití funkce
Automatické procházení, strana 30).
Automatická sada: Umožňuje zařízení automaticky zapnout a
vypnout sadu cvičení během silového tréninku.
Barva pozadí: Nastaví barvu pozadí u každé aktivity na černou
nebo bílou.
Spouštění odpočtu: Aktivuje odpočítávání času pro intervaly
plavání v bazénu.
Datové obrazovky: Umožní upravit datové obrazovky a přidat
nové datové obrazovky pro aktivitu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 28).
GPS: Umožňuje nastavit režim pro anténu GPS. Možnost GPS
+ GLONASS zajišťuje vyšší výkonnost v obtížném prostředí
a rychlejší vyhledání pozice. Používání možnosti GPS +
GLONASS může snížit výdrž baterie víc, než když používáte
pouze možnost GPS. Pokud použijete možnost UltraTrac,
body trasy a data ze snímačů se budou zaznamenávat méně
často (UltraTrac, strana 30).
Klávesa Okruh: Umožní zaznamenání okruhu nebo odpočinku
během aktivity.
Uzamknout tlačítka: Uzamkne tlačítka během různých aktivit
v režimu Multisport, aby nedošlo k jejich náhodnému
stisknutí.
Mapa: Nastaví předvolby obrazovky s daty mapy pro danou
aktivitu (Nastavení mapy pro aktivity, strana 29).
Metronom: Přehrává v pravidelném rytmu tóny, a umožňuje
vám tak zlepšovat výkonnost tréninkem při rychlejší,
®
®
27
pomalejší nebo konzistentnější kadenci (Používání
metronomu, strana 8).
Velikost bazénu: Nastavuje délku bazénu pro plavání
v bazénu.
Časový limit úsporného režimu: Nastaví dobu zapnutí
úsporného režimu pro aktivitu (Nastavení časového limitu
úsporného režimu, strana 30).
Přejmenovat: Nastaví název aktivity.
Opakovat: Umožní funkci Opakovat pro multisportovní aktivity.
Tuto funkci můžete například používat pro aktivity, které
obsahují více přechodů např. swimrun.
Obnovit výchozí hodnoty: Umožňuje obnovit nastavení
aktivity.
Trasování: Nastaví předvolby pro výpočet tras pro danou
aktivitu (Nastavení trasování, strana 29).
Skórování: Automaticky zapne či vypne zaznamenávání skóre,
když zahájíte kolo golfové hry. Když je zaškrtnuta možnost
Vždy se zeptat, při zahájení kola se zobrazí výzva.
Upozornění segmentu: Zapíná nebo vypíná upozornění na
blížící se segmenty.
Sledování statistik: Aktivuje sledování statistik při hraní golfu.
Detekce záběru: Aktivuje detekci záběrů pro plavání v bazénu.
Přechody: Umožní multisportovní aktivity tj. možnost
přecházení mezi různými sportovními aktivitami.
Přizpůsobení datových obrazovek
Datové obrazovky lze zobrazit nebo skrýt a můžete i změnit
jejich rozvržení a obsah.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Datové obrazovky.
6 Vyberte datovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
7 Vyberte možnost:
• Volbou Rozvržení upravíte počet datových polí na datové
obrazovce.
• Výběrem pole lze změnit typ údajů zobrazovaných v poli.
• Výběrem možnosti Změna pořadí změníte pozici datové
obrazovky v seznamu.
• Výběrem možnosti Odebrat odeberte datovou obrazovku
ze seznamu.
8 Pokud chcete do seznamu přidat novou datovou obrazovku,
vyberte možnost Přidat novou položku.
Můžete přidat vlastní datovou obrazovku nebo vybrat jednu
z přednastavených obrazovek.
Přidání mapy k aktivitě
Na smyčku datových obrazovek pro aktivitu lze přidat mapu.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Datové obrazovky > Přidat novou
položku > Mapa.
Upozornění na událost: Upozornění na událost informuje
jednou. Událost je určitá hodnota. Můžete například nastavit
zařízení tak, aby vás upozornilo, když dosáhnete stanovené
nadmořské výšky.
Upozornění na rozsah: Upozornění na rozsah vás informuje,
kdykoli bude hodnota zařízení nad nebo pod stanoveným
rozsahem hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak,
aby vás upozornilo, když váš srdeční tep klesne pod 60 tepů
za minutu nebo přesáhne 210 tepů za minutu.
Opakované upozornění: Opakované upozornění vás upozorní
pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo
interval. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás
upozorňovalo každých 30 minut.
Název
upozornění
Typ
upozornění
Popis
Kadence
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty kadence.
Kalorie
Událost,
opakovaná
Můžete nastavit počet kalorií.
Uživatelské
Opakované
Můžete vybrat stávající zprávu
nebo vytvořit vlastní, a zvolit typ
upozornění.
Vzdálenost
Opakované
Můžete nastavit interval
vzdálenosti.
Nadmořská
výška
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty nadmořské
výšky.
Srdeční tep
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty srdečního
tepu nebo zvolit změny rozsahů.
Viz Rozsahy srdečního tepu,
strana 20 a Výpočty rozsahů
srdečního tepu, strana 20.
Tempo
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty tempa.
Výkon
Rozsah
Můžete nastavit vysokou nebo
nízkou úroveň výkonu.
Varovné body
Událost
Z uložené polohy lze nastavit
poloměr.
Běh/Chůze
Opakované
Můžete nastavit přestávky v chůzi
v pravidelných intervalech.
Rychlost
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty rychlosti.
Počet záběrů
Rozsah
Můžete si nastavit horní a dolní
hodnotu pro počet záběrů za
minutu.
Čas
Událost,
opakovaná
Můžete nastavit časový interval.
Nastavení alarmu
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
4
5
6
Upozornění
Můžete nastavit upozornění pro každou aktivitu, které vám
mohou pomoci trénovat s ohledem na konkrétní cíle, zvýšit
povědomí o prostředí a navigovat k cíli. Některá upozornění jsou
k dispozici pouze pro konkrétní aktivity. Existují tři typy
upozornění: upozornění na události, upozornění na rozsah
a opakovaná upozornění.
28
7
8
9
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
Vyberte nastavení aktivity.
Vyberte možnost Alarmy.
Vyberte možnost:
• Volbou Přidat novou položku přidáte nové upozornění
aktivity.
• Volbou názvu upozornění lze stávající upozornění upravit.
V případě potřeby vyberte typ alarmu.
Vyberte zónu, zadejte minimální a maximální hodnoty nebo
zadejte vlastní hodnotu alarmu.
V případě potřeby upozornění zapněte.
Přizpůsobení zařízení
V případě alarmů událostí a opakovaných alarmů se při každém
dosažení hodnoty alarmu zobrazí zpráva. V případě alarmů
rozsahu se zpráva zobrazí pokaždé, když překročíte zadaný
rozsah nebo pod něj klesnete (minimální a maximální hodnoty).
Nastavení mapy pro aktivity
Vzhled datové obrazovky mapy si můžete přizpůsobit
jednotlivým aktivitám.
Přidržte tlačítko MENU, vyberte možnost Nastavení > Činnosti
a aplikace, vyberte požadovanou aktivitu, zvolte její nastavení a
vyberte možnost Mapa.
Konfigurovat mapy: Zobrazí nebo skryje data
z nainstalovaných mapových produktů.
Použít nastavení systému: Zařízení použije předvolby
nastavení map ze systému.
Orientace: Nastaví orientaci mapy. Výběrem možnosti K severu
zobrazíte u horního okraje obrazovky sever. Výběrem
možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u horního okraje
obrazovky aktuální směr trasy.
Polohy uživatele: Zobrazí nebo skryje uložené polohy na
mapě.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Záznam prošlé trasy: Zobrazí nebo skryje záznam prošlé trasy
jako barevnou čáru na mapě.
Barva prošlé trasy: Možnost změny barvy záznamu prošlé
trasy.
Detail: Určuje množství podrobností zobrazených na mapě.
Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Námořní: Nastaví zobrazení dat mapy v režimu Námořní
(Nastavení námořní mapy, strana 33).
Kreslit segmenty: Zobrazí nebo skryje segmenty v podobě
barevné linie na mapě.
Nastavení trasování
Můžete změnit nastavení trasování a upravit tak způsob, jak
zařízení počítá trasu u jednotlivých aktivit.
Přidržte tlačítko MENU, vyberte možnost Nastavení > Činnosti
a aplikace, vyberte požadovanou aktivitu, zvolte její nastavení a
vyberte možnost Trasování.
Aktivita: Slouží k nastavení aktivity pro trasování Zařízení
vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.
Trasy: Slouží k nastavení navigace tras pomocí tohoto zařízení.
Použijte možnost Sledovat trasu, chcete-li navigovat trasu
přesně tak, jak je vyobrazena, bez přepočítání. Chcete-li
trasu navigovat pomocí trasovacích map a při každé
odchylce od kurzu ji přepočítat, použijte možnost Použít
mapu.
Metoda výpočtu: Nastaví metodu výpočtu tak, aby byl
minimalizován čas, vzdálenost nebo stoupání na trase.
Vyhýbat se: Nastaví typy komunikací nebo dopravních
prostředků, kterým se chcete na trase vyhnout.
Typ: Nastaví chování ukazatele, který se zobrazuje během
přímého trasování.
Auto Lap
Označování okruhů podle vzdálenosti
Režim Auto Lap můžete použít pro automatické označení kola
po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro porovnání vaší
výkonnosti během různých úseků aktivity (například každou
1 míli nebo 5 kilometrů).
1 Vyberte možnost MENU.
Přizpůsobení zařízení
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Auto Lap.
6 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Auto Lap zapnete nebo vypnete funkci
Auto Lap.
• Volbou možnosti Automatická vzdálenost upravíte
vzdálenost mezi okruhy.
Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro
daný okruh. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také pípne nebo
zavibruje (Nastavení systému, strana 34).
V případě potřeby můžete stránky údaji přizpůsobit, aby
zobrazovaly další údaje o okruhu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 28).
Přizpůsobení zprávy pro upozornění na okruh
Můžete přizpůsobit jedno nebo dvě datová pole, která se
zobrazí ve zprávě pro upozornění na okruh.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Zvolte možnost Auto Lap > Upozornění na okruh.
6 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
7 Vyberte možnost Zobrazit náhled (volitelné).
Zapnutí funkce Auto Pause
®
Pomocí funkce Auto Pause můžete automaticky pozastavit
stopky, jakmile se přestanete pohybovat. Tato funkce je
užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná
místa, kde musíte zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Auto Pause.
6 Vyberte možnost:
• Chcete-li stopky automaticky zastavit, jakmile se
přestanete pohybovat, zvolte možnost Při zastavení.
• Po výběru možnosti Vlastní se stopky automaticky
zastaví, jakmile vaše tempo klesne pod stanovenou
hodnotu.
Zapnutí automatické detekce lezení
Funkci automatické detekce lezení můžete použít
k automatickému sledování změny nadmořské výšky. Můžete ji
využít při aktivitách jako lezení, pěší turistika, běh nebo jízda na
kole.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
29
5 Vyberte možnost Automatická detekce lezení > Stav >
Zapnuto.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Obrazovka běhání a nastavte displeje a
data, která se zobrazí při běhání.
• Vyberte možnost Obrazovka lezení a nastavte displeje a
data, která se zobrazí při lezení.
• Pokud chcete při změně režimu přepnout barvu displeje,
vyberte možnost Obrátit barvy.
• Výběrem možnosti Vertikální rychlost nastavíte
zobrazování rychlosti stoupání v čase.
• Vyberte možnost Přepínání režimů a nastavte rychlost
změny režimů zařízení.
3D rychlost a vzdálenost
Můžete nastavit 3D rychlost a vzdálenost pro výpočet rychlosti
nebo vzdálenosti na základě změny nadmořské výšky a
horizontálního pohybu po zemi. To můžete využít při aktivitách
jako lyžování, lezení, navigace, pěší turistika, běh nebo jízda na
kole.
Zapnutí a vypnutí možnosti Tlačítko Okruh
Zapnutím možnosti Klávesa Okruh zaznamenáte okruh nebo
odpočinek během aktivity stisknutím tlačítka BACK. Nastavení
možnosti Klávesa Okruh můžete vypnout, aby se zamezilo
zaznamenávání okruhu při neúmyslném stisknutí tlačítka během
aktivity.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Klávesa Okruh.
Stav tlačítka Okruh se změní na Zapnuto nebo Vypnuto na
základě aktuálního nastavení.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby
procházela všechny datové obrazovky aktivit, jestliže jsou
zapnuty stopky.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Autom. procházení.
6 Vyberte rychlost zobrazování.
UltraTrac
Funkce UltraTrac je nastavení GPS, které zaznamenává body
prošlé trasy a data ze snímačů méně často. Aktivací funkce
UltraTrac se zvýší výdrž baterie, ale sníží kvalita
zaznamenaných aktivit. Funkci UltraTrac byste měli používat pro
aktivity, které vyžadují delší výdrž baterie a pro které jsou méně
důležité časté aktualizace dat ze snímačů.
Nastavení časového limitu úsporného režimu
Nastavení prodlevy ovlivní, jak dlouho vaše zařízení zůstane
v režimu tréninku, například když čekáte na start závodu.
Přidržte tlačítko MENU, vyberte možnost Nastavení > Činnosti
a aplikace, vyberte požadovanou aktivitu a zvolte její nastavení.
Volbou možnosti Časový limit úsporného režimu upravíte
nastavení prodlevy pro danou aktivitu.
Normální: Nastaví zařízení pro přechod do režimu hodinek
s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti.
30
Prodloužená: Nastaví zařízení pro přechod do režimu hodinek
s nízkou spotřebou energie po 25 minutách nečinnosti.
Rozšířený režim může způsobit kratší výdrž baterie mezi
jednotlivými nabíjeními.
Změna pořadí aplikací v seznamu
1
2
3
4
5
Vyberte možnost MENU.
Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
Vyberte aktivitu.
Vyberte možnost Změna pořadí.
Pomocí tlačítek UP nebo DOWN upravte pozici aktivity
v seznamu.
Doplňky
V zařízení jsou předem nahrané doplňky nabízející okamžité
informace. Některé doplňky vyžadují připojení Bluetooth ke
kompatibilnímu smartphonu.
Některé doplňky nejsou ve výchozím nastavení viditelné.
Chcete-li, můžete je do smyčky doplňků přidat manuálně.
ABC: Zobrazí kombinaci údajů z výškoměru, barometru
a kompasu.
Kalendář: Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře
smartphonu.
Kalorie: Zobrazí údaje o spálených kaloriích v aktuálním dni.
Záznamy o ponorech: Zobrazuje stručný souhrn naposledy
zaznamenaného ponoru.
Sledování psů: Zobrazí údaje o poloze psa, je-li zařízení
Descent spárováno s kompatibilním sledovacím zařízením
pro psy.
Vystoupaná patra: Sleduje počet vystoupaných pater a postup
směrem ke stanovenému cíli.
Golf: Zobrazí golfové údaje za poslední kolo.
Srdeční tep: Zobrazuje aktuální srdeční tep v tepech za minutu
(tepy/min) a graf srdečního tepu.
Minuty intenzivní aktivity: Sleduje dobu strávenou střední
nebo intenzivní aktivitou, týdenní cíl aktivity a pokroky na
cestě ke stanovenému cíli.
Ovládací prvky inReach : Umožňuje odesílat zprávy na
spárované zařízení inReach.
Poslední aktivita: Zobrazí stručný souhrn naposled
zaznamenané aktivity, například posledního běhu, jízdy na
kole nebo plavání.
Poslední sport: Zobrazuje stručný souhrn naposled
zaznamenaného sportu.
Ovládání hudby: Ovládací prvky přehrávače hudby pro
smartphone.
Můj den: Zobrazí dynamický souhrn vaší dnešní aktivity.
Zobrazené metriky zahrnují měřené aktivity, minuty intenzivní
aktivity, počet vystoupaných pater, počet kroků, množství
spálených kalorií a další údaje.
Oznámení: Upozorní na příchozí hovory, textové zprávy nebo
aktualizace na sociálních sítích (podle nastavení
smartphonu).
Výkon: Zobrazuje aktuální stav tréninku, tréninkovou zátěž,
odhad hodnoty VO2 max., dobu regenerace, odhad hodnoty
FTP, laktátový práh a předpokládané závodní časy.
Informace snímače: Zobrazuje informace z interního snímače
nebo připojeného snímače ANT+.
Kroky: Sleduje denní počet kroků, cíl kroků a data za předchozí
dny.
Povrchový interval: Zobrazuje dobu pobytu na hladině,
nasycení tkáně a procento kyslíkové toxicity pro centrální
nervový systém (CNS) po ponoru.
®
Přizpůsobení zařízení
Ovládací prvky VIRB: Ovládání kamery, pokud máte s vaším
zařízením Descent spárované zařízení VIRB.
Počasí: Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.
Xero™ mířidla: Pokud jsou Xero mířidla spárovaná se Descent
zařízením, zobrazuje údaje o postavení laseru.
Úprava seznamu pomůcek
Můžete si upravit pořadí doplňků v seznamu, odebírat doplňky a
přidávat nové.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Doplňky.
3 Vyberte pomůcku.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Změna pořadí změníte pozici doplňku
v seznamu.
• Výběrem možnosti Odebrat doplněk ze seznamu
odeberete.
5 Vyberte možnost Přidat doplňky.
6 Vyberte pomůcku.
Doplněk bude přidán do seznamu.
Dálkové ovládání inReach
Funkce dálkového ovládání inReach umožňuje ovládat vaše
zařízení inReach pomocí zařízení Descent. Přejděte na stránku
buy.garmin.com, kde si můžete zakoupit zařízení inReach.
Použití dálkového ovládání inReach
Před použitím funkce dálkového ovládání inReach musíte
nastavit zobrazení doplňku inReach ve smyčce doplňků (Úprava
seznamu pomůcek, strana 31).
1 Zapněte zařízení inReach.
2 Na obrazovce hodinek si v zařízení Descent pomocí tlačítek
UP nebo DOWN zobrazte doplněk inReach.
3 Výběrem ikony můžete vyhledat své zařízení inReach.
4 Výběrem ikony své zařízení inReach spárujete.
5 Zvolte tlačítko a možnost:
• Pokud chcete odeslat zprávu SOS, zvolte možnost
Zahájit SOS.
POZNÁMKA: Funkci SOS používejte pouze ve skutečně
nouzové situaci.
• K odeslání textové zprávy vyberte možnost Zprávy >
Nová zpráva, zvolte kontakty a zadejte text nebo vyberte
možnost rychlého textu.
• K odeslání přednastavené zprávy vyberte možnost
Odeslat přednastavenou zprávu a zvolte zprávu ze
seznamu.
• Pokud si chcete během aktivity zobrazit časovač
a uraženou vzdálenost, vyberte možnost Sledování.
Dálkové ovládání VIRB
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB.
Musíte také nastavit zobrazení pomůcky VIRB ve smyčce
pomůcek (Úprava seznamu pomůcek, strana 31).
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na obrazovce hodinek si v zařízení Descent pomocí tlačítek
UP nebo DOWN zobrazte doplněk VIRB.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
4 Stiskněte tlačítko .
Přizpůsobení zařízení
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrávat video, vyberte možnost Spustit
záznam.
Na obrazovce zařízení Descent se objeví počítadlo videa.
• Chcete-li pořídit snímek při nahrávání videa, stiskněte
tlačítko DOWN.
• Chcete-li ukončit nahrávání videa, stiskněte tlačítko .
• Chcete-li pořídit snímek, vyberte možnost Pořídit
fotografii.
• Chcete-li změnit nastavení videa a snímků, vyberte
možnost Nastavení.
Ovládání akční kamery VIRB během aktivity
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB.
Musíte také nastavit zobrazení pomůcky VIRB ve smyčce
pomůcek (Úprava seznamu pomůcek, strana 31).
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na obrazovce hodinek si v zařízení Descent pomocí tlačítek
UP nebo DOWN zobrazte doplněk VIRB.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
Když je kamera připojena, mezi aplikace aktivit je
automaticky přidána datová obrazovka VIRB.
POZNÁMKA: Datová obrazovka VIRB není pro aktivity
potápění k dispozici.
4 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN během aktivity si můžete
datovou obrazovku VIRB zobrazit.
5 Vyberte možnost MENU.
6 Vyberte možnost Dálkové ovládání zařízení VIRB.
7 Vyberte možnost:
• Chcete-li kameru ovládat pomocí časovače aktivity,
vyberte možnost Nastavení > Sp./zas.st..
POZNÁMKA: Nahrávání videa automaticky začne a
skončí při spuštění a ukončení aktivity.
• Chcete-li kameru ovládat pomocí položek z menu, vyberte
možnost Nastavení > Manuálně.
• Chcete-li ručně nahrávat video, vyberte možnost Spustit
záznam.
Na obrazovce zařízení Descent se objeví počítadlo videa.
• Chcete-li pořídit snímek při nahrávání videa, stiskněte
tlačítko DOWN.
• Chcete-li vypnout ruční nahrávání videa, stiskněte tlačítko
.
• Chcete-li pořídit snímek, vyberte možnost Pořídit
fotografii.
Používání doplňku měření úrovně stresu
Doplněk měření úrovně stresu zobrazuje vaši aktuální úroveň
stresu a grafické znázornění průběhu za poslední hodiny. Může
vám také nabídnout dýchací cvičení, které vám pomůže se
zklidněním.
1 Sedněte si nebo přerušte aktivitu a výběrem možnosti UP
nebo DOWN si otevřete doplněk měření úrovně stresu.
TIP: Jste-li příliš aktivní a hodinky nejsou schopny vaši
úroveň stresu posoudit, místo naměřené hodnoty se zobrazí
zpráva. Hodnotu stresu si můžete zkontrolovat znovu po
několika minutách klidu.
2 Výběrem možnosti zobrazíte graf úrovně stresu za
poslední čtyři hodiny.
Modré sloupce označují období klidu. Žluté sloupce označují
období stresu. Šedé sloupce označují období, kdy jste byli
natolik aktivní, že úroveň stresu nebylo možné určit.
31
3 Chcete-li zahájit dýchací cvičení, vyberte možnost DOWN >
a zadejte délku dýchacího cvičení v minutách.
Úprava menu ovládacích prvků
V menu ovládacích prvků můžete přidávat, odebírat a měnit
pořadí zkratek (Otevření menu ovládacích prvků, strana 1).
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Ovládací prvky.
3 Vyberte zkratku, kterou chcete upravit.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Změna pořadí změníte pozici zkratky
v menu ovládacích prvků.
• Výběrem možnosti Odebrat zkratku z menu odeberete.
5 Pokud chcete do menu přidat novou zkratku, vyberte
možnost Přidat novou položku.
Nastavení vzhledu hodinek
Vzhled hodinek lze nastavit volbou rozvržení, barev a dalších
údajů. Vlastní vzhledy si můžete rovněž stáhnout z obchodu
Connect IQ.
Úprava vzhledu hodinek
Chcete-li si aktivovat vzhled hodinek Connect IQ, nejprve musíte
požadovaný vzhled stáhnout z obchodu Connect IQ (Funkce
Connect IQ, strana 13).
Informace na displeji a vzhled hodinek si můžete přizpůsobit
podle svého nebo můžete aktivovat některý nainstalovaný
vzhled hodinek Connect IQ.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Vzhled hodinek.
3 Pomocí tlačítek UP a DOWN si můžete procházet možnosti
vzhledu hodinek.
4 Vyberte možnost Přidat novou položku a můžete procházet
různé přednastavené vzhledy.
5 Výběrem možnosti > Použít aktivujete přednastavený
vzhled nebo nainstalovaný vzhled Connect IQ.
6 Používáte-li přednastavený vzhled hodinek, můžete vybrat
možnost > Přizpůsobit.
7 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit styl číslic analogových hodinek, vyberte
možnost Vytočit.
• Chcete-li změnit styl ručiček analogových hodinek, vyberte
možnost Posun.
• Chcete-li změnit styl číslic digitálních hodinek, vyberte
možnost Rozvržení.
• Chcete-li změnit styl sekund digitálních hodinek, vyberte
možnost Sekund.
• Chcete-li změnit data, která se zobrazují na hodinkách,
vyberte možnost Data.
• Chcete-li přidat nebo změnit barvu zvýraznění hodinek,
vyberte možnost Zdůraznit barvu.
• Chcete-li změnit barvu pozadí, vyberte možnost Barva
pozadí.
• Chcete-li změny uložit, vyberte možnost Hotovo.
Nastavení snímačů
Nastavení kompasu
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení >
Snímače a příslušenství > Kompas.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač kompasu (Ruční
kalibrace kompasu, strana 32).
32
Displej: Slouží k nastavení písmen, stupňů nebo miliradiánů pro
směr pohybu na kompasu.
Reference severu: Slouží k nastavení směru k severu pro
kompas (Nastavení směru k severu, strana 32).
Režim: Slouží k nastavení kompasu tak, aby používal pouze
data elektronického snímače (Zapnuto), kombinaci dat
systému GPS a elektronického snímače během pohybu
(Automaticky), nebo pouze data systému GPS (Vypnuto).
Ruční kalibrace kompasu
OZNÁMENÍ
Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete
dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte
v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například
vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.
Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje
správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po
extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Kompas > Kalibrovat > Spustit.
Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
3
TIP: Pohybujte zápěstím ve tvaru malé osmičky, dokud se
nezobrazí zpráva.
Nastavení směru k severu
Můžete nastavit směrovou referenci používanou při výpočtu
informací o směru pohybu.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Kompas > Reference severu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit zeměpisný
sever, vyberte možnost Skutečný.
• Chcete-li automaticky nastavit magnetickou deklinaci pro
vaši polohu, vyberte možnost Magnetický.
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit sever
souřadnicové sítě (000º), vyberte možnost Souřadnicová
síť.
• Chcete-li nastavit hodnotu magnetické deklinace ručně,
vyberte možnost Uživatel, zadejte magnetickou deklinaci
a vyberte možnost Hotovo.
Nastavení výškoměru
Přidržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení >
Snímače a příslušenství > Výškoměr.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač výškoměru.
Automatická kalibrace: Umožňuje provést automatickou
kalibraci výškoměru při každém zapnutí sledování trasy
pomocí systému GPS.
Nadmořská výška: Nastavení měrných jednotek pro
nadmořskou výšku.
Kalibrace barometrického výškoměru
Zařízení bylo již kalibrováno ve výrobě a při výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci v bodě spuštění systému GPS.
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku, můžete kalibrovat
barometrický výškoměr ručně.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Výškoměr.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li automaticky kalibrovat z bodu spuštění GPS,
vyberte možnost Automatická kalibrace a zvolte
požadovanou možnost.
Přizpůsobení zařízení
• Chcete-li zadat aktuální převýšení, vyberte možnost
Kalibrovat.
Nastavení barometru
Přidržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení >
Snímače a příslušenství > Barometr.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač barometru.
Graf: Slouží k nastavení časového měřítka pro mapu v pomůcce
barometru.
Bouřková výstraha: Slouží k nastavení míry změny
barometrického tlaku, která spustí bouřkovou výstrahu.
Režim hodinek: Slouží k nastavení snímače, který se použije
v režimu hodinek. Při volbě Automaticky se použije výškoměr
i barometr, podle toho, jak se pohybujete. Pokud plánujete
aktivitu se změnou nadmořské výšky, můžete vybrat možnost
Výškoměr. Jestliže při plánované aktivitě nebude docházet
ke změně nadmořské výšky, můžete nastavit možnost
Barometr.
Tlak: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení zobrazuje
údaje o tlaku.
Kalibrace barometru
Zařízení bylo již kalibrováno ve výrobě a při výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci v bodě spuštění systému GPS.
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný tlak
v úrovni mořské hladiny, můžete kalibrovat barometr ručně.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte Nastavení > Snímače a příslušenství > Barometr
> Kalibrovat.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li zadat aktuální nadmořskou výšku nebo tlak při
hladině moře, vyberte možnost Ano.
• Chcete-li automaticky kalibrovat z bodu spuštění GPS,
vyberte možnost Použít GPS.
Nastavení mapy
Můžete si nastavit, jak se bude mapa v aplikaci mapy a na
datových obrazovkách zobrazovat.
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení > Mapa.
Orientace: Nastaví orientaci mapy. Výběrem možnosti K severu
zobrazíte u horního okraje obrazovky sever. Výběrem
možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u horního okraje
obrazovky aktuální směr trasy.
Polohy uživatele: Zobrazí nebo skryje uložené polohy na
mapě.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Záznam prošlé trasy: Zobrazí nebo skryje záznam prošlé trasy
jako barevnou čáru na mapě.
Barva prošlé trasy: Možnost změny barvy záznamu prošlé
trasy.
Detail: Určuje množství podrobností zobrazených na mapě.
Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Námořní: Nastaví zobrazení dat mapy v režimu Námořní
(Nastavení námořní mapy, strana 33).
Kreslit segmenty: Zobrazí nebo skryje segmenty v podobě
barevné linie na mapě.
Nastavení námořní mapy
Můžete si přizpůsobit vzhled mapy v námořním režimu.
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení > Mapa >
Námořní.
Přizpůsobení zařízení
Režim námořní mapy: Aktivuje námořní mapy během
zobrazování námořních dat. Tato možnost slouží k zobrazení
různých funkcí map v různých barvách, takže jsou námořní
body zájmu lépe čitelné a mapa odpovídá způsobu, jakým
jsou zakresleny papírové mapy.
Hloubkové body: Umožňuje na mapě měřit hloubku.
Výseče světla: Zobrazí a konfiguruje vzhled světelných sektorů
na mapě.
Sada symbolů: Nastaví symboly na mapě v režimu Námořní.
Možnost NOAA zobrazí na mapě symboly organizace
National Oceanic and Atmospheric Administration. Možnost
Mezinárodní zobrazí na mapě symboly organizace
International Association of Lighthouse Authorities.
Zobrazení a skrytí mapových dat
Máte-li v zařízení nainstalováno více map, můžete si zvolit, jaká
mapová data se na mapě zobrazí.
1 Vyberte možnost > Mapa.
2 Přidržte tlačítko MENU.
3 Vyberte nastavení mapy.
4 Vyberte možnost Mapa > Konfigurovat mapy.
5 Výběrem mapy aktivujete přepínač, který umožní mapová
data zobrazit nebo skrýt.
Nastavení GroupTrack
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení >
GroupTrack.
Zobrazit na mapě: Můžete si zobrazit pozici kontaktů na mapě
během relace GroupTrack.
Typy aktivity: Můžete si nastavit, jaké typy aktivity se zobrazí
na obrazovce mapy během relace GroupTrack.
Nastavení navigace
Můžete přizpůsobit funkce a vzhled mapy při navigování k cíli.
Přizpůsobení funkcí mapy
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Datové
obrazovky.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Mapa mapu zapnete nebo vypnete.
• Výběrem možnosti Průvodce zapnete nebo vypnete
obrazovku průvodce zobrazující směr k cíli, který ukazuje
váš kompas s trasou, které se můžete při navigaci držet.
• Výběrem možnosti Graf nadmořské výšky zapnete nebo
vypnete graf nadmořské výšky.
• Vyberte obrazovku, kterou chcete přidat, odstranit nebo
upravit.
Nastavení malého indikátoru směru pohybu
Indikátor směru pohybu můžete nastavit, aby při navigaci
zobrazoval stránky s údaji. Indikátor ukazuje k vašemu cílovému
směru pohybu.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Indikátor směru.
Nastavení upozornění navigace
Můžete si nastavit upozornění, která vám pomohou navigovat
do cíle.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Alarmy.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavit upozornění na konkrétní vzdálenost do
cíle, vyberte možnost Vzdálenost k cíli.
33
• Chcete-li nastavit upozornění na konkrétní odhadovaný
zbývající čas do cíle, vyberte možnost Čas k cíli.
• Chcete-li nastavit upozornění, když se odchýlíte z trasy,
vyberte možnost Odchylka od kurzu.
Pokud
je to nutné, výběrem možnosti Stav upozornění
4
zapněte.
5 Pokud je to nutné, zadejte požadovanou hodnotu
(vzdálenosti či času) a stiskněte tlačítko .
Nastavení systému
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení > Systém.
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na
zařízení.
Čas: Slouží ke změně nastavení času (Nastavení času,
strana 34).
Podsvícení: Slouží ke změně nastavení podsvícení (Změna
nastavení podsvícení, strana 34).
Zvuky: Slouží k nastavení zvuků zařízení, jako jsou tóny
tlačítek, alarmy a vibrace.
Nerušit: Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit. Můžete si
aktivovat možnost Doba spánku. Zařízení pak bude během
vaší pravidelné doby spánku automaticky přecházet do
režimu Nerušit. Běžnou dobu spánku si můžete nastavit ve
svém účtu Garmin Connect.
Zkratky: Umožňuje přidělovat zkratky tlačítkům zařízení
(Přizpůsobení zkratek, strana 34).
Automatický zámek: Tlačítka můžete automaticky uzamknout
a zabránit tak jejich neúmyslnému stisknutí. Pomocí možnosti
Během aktivity si můžete nastavit zamykání tlačítek během
měřených aktivit. Pomocí možnosti Ne během aktivity si
můžete nastavit zamykání tlačítek v době, kdy
nezaznamenáváte měřenou aktivitu.
Jednotky: Slouží k nastavení měrných jednotek používaných
v zařízení (Změna měrných jednotek, strana 34).
Formát: Slouží k nastavení předvoleb zobrazení jako například
preference volby tempa a rychlosti během aktivit, začátku
týdne, formátu geografické polohy a data.
Nahrávání dat: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení
zaznamenává data aktivity. Možnost nahrávání Úsporné
(výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost
nahrávání Každou sekundu poskytuje detailnější záznamy
aktivit, je ale možné, že nezaznamená celou aktivitu, pokud
trvá delší dobu.
Režim USB: Nastaví zařízení, aby při připojení k počítači
používalo režim velkokapacitního paměťového zařízení nebo
režim Garmin.
Obnovit výchozí hodnoty: Umožňuje vynulování uživatelských
dat a nastavení (Obnovení výchozích hodnot všech
nastavení, strana 37).
Aktualiz. softwaru: Umožňuje instalaci stažených softwarových
aktualizací pomocí aplikace Garmin Express.
Nastavení času
Přidržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení > Systém
> Čas.
Časový formát: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový,
24hodinový nebo vojenský formát.
Nastavit čas: Slouží k nastavení časové zóny zařízení. Možnost
Automaticky nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Čas: Tato položka umožňuje nastavit čas, pokud je nastavena
na možnost Manuálně.
Alarmy: Můžete si nastavit upozornění každou hodinu nebo
upozornění, které zazní určitý počet minut nebo hodin před
časem východu nebo západu slunce.
34
Synchronizovat s GPS: Pokud měníte časové pásmo nebo při
přecházíte na letní či zimní čas, můžete čas s GPS
synchronizovat ručně.
Změna nastavení podsvícení
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Podsvícení.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Při ponoru.
• Vyberte možnost Během aktivity.
• Vyberte možnost Ne během aktivity.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Režim a podle potřeby zapněte
podsvícení při určité hloubce nebo během ponoru.
• Vyberte možnost Tlačítka a zapněte podsvícení pro stisk
tlačítek.
• Vyberte možnost Alarmy a zapněte podsvícení pro
upozornění.
• Vyberte možnost Gesto a zapněte podsvícení zvednutím
a otočením ruky, když se chcete podívat na zápěstí.
• Vyberte možnost Odpočet pro nastavení doby, po jejímž
uplynutí se podsvícení vypne.
• Vyberte možnost Jas a nastavte úroveň jasu podsvícení.
Přizpůsobení zkratek
Můžete si upravit funkci podržení různých tlačítek nebo
kombinací tlačítek.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Zkratky.
3 Vyberte tlačítko nebo kombinaci tlačítek, kterou chcete
upravit.
4 Vyberte funkci.
Změna měrných jednotek
Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti,
nadmořské výšky, hmotnosti, výšky a teploty.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte položku Nastavení > Systém > Jednotky.
3 Vyberte typ měrné jednotky.
4 Vyberte měrnou jednotku.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit informace o zařízení, jako jsou například
identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verze
softwaru a licenční dohoda.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Informace o.
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o
předpisech a údaji o kompatibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a
údaje o produktu.
1 Vyberte možnost MENU.
2 V menu nastavení vyberte možnost Informace o.
Bezdrátové snímače
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+ a
Bluetooth Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných
snímačů najdete na webu buy.garmin.com.
Bezdrátové snímače
Párování bezdrátových snímačů
Přehled o situaci
Při prvním připojení bezdrátového snímače k zařízení
prostřednictvím technologie ANT+ nebo Bluetooth musíte
zařízení a snímač spárovat. Po spárování se zařízení
k aktivnímu snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile
zahájíte aktivitu.
1 Jestliže párujete snímač srdečního tepu, nasaďte si jej
(Nasazování snímače srdečního tepu, strana 14).
Snímač srdečního tepu vysílá a přijímá údaje jen tehdy, když
je nasazený.
2 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte minimální
vzdálenost 10 m (33 stop) od ostatních bezdrátových
snímačů.
3 Podržte tlačítko MENU.
4 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Přidat novou položku.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyhledat vše.
• Vyberte typ snímače.
Po spárování snímače s vaším zařízením se změní stav
snímače z Vyhledávání na Připojeno. Data snímače se
zobrazí ve smyčce datových obrazovek s údaji nebo ve
vlastním datovém poli.
Zařízení Descent lze používat společně se zařízením Varia
Vision™ a s chytrými světly a zadním radarem na kolo Varia™,
které poskytují lepší přehled o okolní situaci. Další informace
naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.
POZNÁMKA: Před spárováním zařízení Varia může být nutná
aktualizace softwaru Descent (Aktualizace softwaru pomocí
aplikace Garmin Connect Mobile, strana 12).
Režim externího displeje
Režim externího displeje můžete používat k zobrazení datových
obrazovek ze zařízení Descent na kompatibilním zařízení Edge
během jízdy nebo triatlonu. Další informace naleznete
v uživatelské příručce zařízení Edge.
Použití volitelného snímače rychlosti nebo
kadence bicyklu
Můžete odesílat data do zařízení pomocí kompatibilního
snímače rychlosti nebo tempa bicyklu.
• Spárujte snímač se zařízením (Párování bezdrátových
snímačů, strana 35).
• Nastavte velikost kola (Velikost a obvod kola, strana 42).
• Vyrazte na projížďku (Spuštění aktivity, strana 6).
Trénink s měřiči výkonů
• Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports,
kde naleznete seznam snímačů ANT+, které jsou
kompatibilní s vaším zařízením (například Vector™).
• Další informace naleznete v návodu k obsluze měřiče
výkonu.
• Upravte své výkonnostní zóny podle svých cílů a schopností
(Nastavení výkonnostních zón, strana 20).
• Použijte alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když
dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení
alarmu, strana 28).
• Přizpůsobte si pole dat výkonu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 28).
Používání elektronického řazení
Před použitím elektronického řazení, například Shimano Di2™,
je nutné spárovat je s vaším zařízením (Párování bezdrátových
snímačů, strana 35). Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 28). Když je snímač
v režimu úprav, zobrazuje zařízení Descent Mk1 aktuální
hodnoty úprav.
®
Bezdrátové snímače
Nožní snímač
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.
Zlepšení funkce nožního snímače
Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné získat
signály GPS a spárovat zařízení s nožním snímačem (Párování
bezdrátových snímačů, strana 35).
Nožní snímač se kalibruje automaticky, ale údaje o rychlosti
a vzdálenosti můžete zpřesnit po několika použitích zařízení
venku se zapnutým systémem GPS.
1 Stůjte 5 minut venku s volným výhledem na oblohu.
2 Rozběhněte se.
3 Běžte 10 minut bez zastavení.
4 Zastavte se a uložte aktivitu.
V případě potřeby se na základě zaznamenaných dat změní
kalibrace nožního snímače. Nožní snímač není nutné
kalibrovat, pokud nezměníte styl běhu.
Ruční kalibrace nožního snímače
Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné je spárovat
s nožním snímačem (Párování bezdrátových snímačů,
strana 35).
Doporučujeme provést ruční kalibraci v případě, že znáte svůj
kalibrační faktor. Pokud jste nožní snímač kalibrovali s jiným
výrobkem Garmin, pravděpodobně svůj kalibrační faktor znáte.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství.
3 Vyberte nožní snímač.
4 Vyberte možnost Faktor Kalibrace > Nastavit hodnotu.
5 Úprava kalibračního faktoru:
• Pokud je vzdálenost příliš malá, kalibrační faktor zvyšte.
• Pokud je vzdálenost příliš velká, kalibrační faktor snižte.
Nastavení možností Nožní snímač – rychlost
a vzdálenost
Než bude možné provést úpravu rychlosti a vzdálenosti nožního
snímače, je nutné jej spárovat se zařízením (Párování
bezdrátových snímačů, strana 35).
Zařízení můžete nastavit tak, aby k výpočtu rychlosti
a vzdálenosti využívalo místo dat GPS data nožního snímače.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství.
3 Vyberte nožní snímač.
4 Vyberte možnost Rychlost nebo Vzdálenost.
5 Vyberte možnost:
• Při tréninku s vypnutým systémem GPS, obvykle ve
vnitřních prostorech, vyberte možnost Uvnitř.
35
• Vyberte možnost Vždy, pokud chcete používat data
nožního snímače bez ohledu na nastavení systému GPS.
tempe
™
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
Informace o zařízení
Specifikace Descent Mk1
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Descent Mk1Výdrž baterie
modelu Descent Mk1
Až 12 dní
Stupeň vodotěsnosti
10 ATM* Potápění (EN 13319)**
Rozsah provozních a sklado- -20 až 50 °C (-4 až 122 °F)
vacích teplot
Rozsah provozní teploty pod
vodou
0 až 40 ºC (32 až 104 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 ºC (32 až 113 ºF)
Bezdrátové frekvence/
protokoly
ANT+ 2,4 GHz při jmenovité hodnotě
-1 dBm, Bluetooth 2,4 GHz při jmenovité
hodnotě 0 dBm, Wi‑Fi 2,4 GHz při
jmenovité hodnotě 12 dBm
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 100 m. Další
informace najdete na webové stránce www.garmin.com
/waterrating.
**Splňuje normu CSN EN 13319.
Informace o baterii
Skutečná výdrž baterie závisí na funkcích aktivovaných na
zařízení, jako je například sledování aktivit, měření tepu na
zápěstí, oznámení ze zařízení smartphone, GPS, interní
snímače a připojené snímače.
Descent Mk1Výdrž baterie
modelu Descent Mk1
Režim
Až 12 dní
Režim chytrých hodinek se sledováním
aktivit a nepřetržitým měřením srdečního
tepu na zápěstí
Až 20 hodin
Režim GPS s měřením srdečního tepu
na zápěstí
Až 35 hodin
Režim GPS UltraTrac s funkcí
zpřesňování pomocí gyroskopického
snímače
Až 40 hodin
Režim ponoru
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
36
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple, je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
Údržba zařízení
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Nečistěte zařízení vodou nebo vzduchem pod vysokým tlakem,
mohlo by dojít k poškození snímače hloubky nebo barometru.
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo pokud bylo
skladováno při teplotě mimo stanovený rozsah skladovacích
teplot.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
TIP: Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/fitandcare.
Výměna pásku QuickFit™
1 Posuňte západku na pásek QuickFit a vyjměte pásek
z hodinek.
Informace o zařízení
• Na zařízení přidržte tlačítko LIGHT, výběrem možnosti
zapněte technologii Bluetooth a aktivujte režim párování.
Mohu se svými hodinkami používat snímač
Bluetooth?
2 Umístěte nový pásek a zarovnejte jej s hodinkami.
3 Zatlačte pásek na místo.
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je pásek řádně připevněn.
Západka by měla zapadnout kolem osičky hodinek.
4 Opakujte kroky 1 až 3 s druhým páskem.
Prodloužený pásek pro potápění
Zařízení se dodává s delším páskem, který můžete upevnit i
přes silný bezpečnostní neopren.
Úprava kovového pásku hodinek
Pokud jsou vaše hodinky opatřeny kovovým páskem, úpravu
jeho délky musí provést zlatník nebo jiný odborník.
Odstranění problémů
Zařízení používá nesprávný jazyk.
Pokud omylem zvolíte nesprávný jazyk zařízení, můžete ho
změnit.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte možnost
.
3 Přejděte na předposlední položku v seznamu a vyberte
možnost .
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte svůj jazyk.
Zařízení je kompatibilní s některými snímači Bluetooth. Při
prvním připojení snímače k zařízení Garmin musíte zařízení
a snímač spárovat. Po spárování se zařízení k aktivnímu
snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Přidat novou položku.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyhledat vše.
• Vyberte typ snímače.
Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole (Přizpůsobení
datových obrazovek, strana 28).
Restartování zařízení
1 Přidržte tlačítko LIGHT, dokud se zařízení nevypne.
2 Podržením tlačítka LIGHT zařízení zapněte.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatelem a historii aktivity.
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Obnovit výchozí
hodnoty > Vynulovat nastavení.
Vynulování nasycení tkáně
Zařízení Descent Mk1 je kompatibilní se smartphony, které
používají bezdrátovou technologii Bluetooth Smart.
Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce
www.garmin.com/ble.
Můžete vynulovat aktuální hodnotu nasycení tkáně uloženou
v zařízení. Hodnotu nasycení tkáně doporučujeme vynulovat
pouze v případě, pokud zařízení nechcete už nikdy používat.
Tato funkce je vhodná pro půjčovny potápěčského vybavení,
které zařízení půjčují.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Obnovit výchozí
hodnoty.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li vynulovat aktuální hodnotu nasycení tkáně,
vyberte možnost Reset tkání.
• Chcete-li vynulovat všechna nastavení zařízení i aktuální
hodnotu nasycení tkáně, vyberte možnost Obnovit
nastavení a tkáně.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
Vyhledání družicových signálů
Je můj telefon se zařízením kompatibilní?
Pokud se telefon nemůže připojit k zařízení, zkuste následující:
• Zkuste smartphone i zařízení vypnout a znovu je zapnout.
• Zapněte na svém smartphonu technologii Bluetooth.
• Aktualizujte aplikaci Garmin Connect Mobile na nejnovější
verzi.
• Pokud chcete zopakovat proces párování, odeberte své
zařízení z aplikace Garmin Connect Mobile.
Pokud používáte zařízení Apple, měli byste zařízení také
odebrat z nastavení Bluetooth na svém smartphonu.
• Umístěte smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Na smartphonu otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile,
vyberte ikonu
nebo
a výběrem možnosti Zařízení
Garmin > Přidat zařízení přejděte do režimu párování.
Odstranění problémů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
37
◦ Připojte zařízení k účtu Garmin Connect prostřednictvím
bezdrátové sítě Wi‑Fi.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Odečet teploty není přesný
Vaše tělesná teplota ovlivňuje odečet teploty prováděný interním
snímačem teploty. Chcete-li získat nejpřesnější hodnotu teploty,
je nutné sejmout hodinky ze zápěstí a počkat 20 až 30 minut.
Během nošení hodinek lze také ke zobrazení přesné hodnoty
okolní teploty použít volitelný tempe externí snímač teploty.
Maximalizace výdrže baterie
Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.
• Snižte prodlevu podsvícení (Změna nastavení podsvícení,
strana 34).
• Snižte jas podsvícení.
• Pro aktivitu použijte režim UltraTrac GPS (UltraTrac,
strana 30).
• Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte bezdrátovou
technologii Bluetooth (Připojené funkce, strana 10).
• Když aktivitu na delší dobu přerušíte, použijte funkci Obnovit
později (Zastavení aktivity, strana 7).
• Vypněte sledování aktivity (Vypnutí sledování aktivity,
strana 21).
• Použijte vzhled hodinek , který se neaktualizuje každou
sekundu.
Můžete například použít displej hodinek bez vteřinové ručičky
(Úprava vzhledu hodinek, strana 32).
• Omezte oznámení smartphonu, která se na zařízení
zobrazují (Správa oznámení, strana 11).
• Vypněte zasílání dat o tepové frekvenci do spárovaných
zařízení Garmin (Přenos dat srdečního tepu do zařízení
Garmin, strana 13).
• Vypněte měření srdečního tepu na zápěstí (Vypnutí snímače
srdečního tepu na zápěstí, strana 14).
POZNÁMKA: Měření srdečního tepu na zápěstí se používá
k určení délky intenzivní aktivity a počtu spálených kalorií.
Sledování aktivity
Podrobnější informace o přesnosti sledování aktivit naleznete na
stránce garmin.com/ataccuracy.
Nezobrazuje se můj počet kroků za den
Počet kroků za den se vždy o půlnoci vynuluje.
Pokud se místo počtu kroků zobrazují čárky, umožněte
zařízení přijmout satelitní signál a automaticky nastavit čas.
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný
Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá
skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.
• Noste zařízení na ruce, která není dominantní.
• Pokud tlačíte kočárek nebo sekačku, zařízení dejte do kapsy.
• Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte zařízení do
kapsy,
POZNÁMKA: Zařízení může některé opakující se činnosti
(například mytí nádobí, skládání prádla nebo tleskání)
interpretovat jako kroky.
38
Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu
Garmin Connect
Počet kroků v účtu Garmin Connect se upravuje při
synchronizaci zařízení.
1 Vyberte možnost:
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
(Používání aplikace Garmin Connect v počítači,
strana 12).
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
Mobile (Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin
Connect Mobile, strana 12).
2 Vyčkejte na dokončení synchronizace.
Synchronizace může trvat několik minut.
POZNÁMKA: Obnovením aplikace Garmin Connect Mobile
nebo aplikace Garmin Connect nedojde k synchronizaci dat
ani k aktualizaci počtu kroků.
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti
Zařízení používá při měření změny nadmořské výšky při
stoupání vnitřní barometr. Na jedno vystoupané patro jsou
počítány 3 metry (10 stop).
• Při stoupání se nedržte zábradlí a nepřeskakujte schody.
• Ve větrném prostředí zakryjte zařízení rukávem nebo
bundou, protože silné poryvy větru mohou způsobit chybná
měření.
Minuty intenzivní aktivity blikají
Když trénujete na dostatečně intenzivní úrovni, aby se tato
aktivita zaznamenávala do stanoveného cíle počtu minut, minuty
intenzivní aktivity blikají.
Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/outdoor.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Dodatek
Datová pole
%FTP: Aktuální výkon jako procento funkční limitní hodnoty
výkonu.
%max. ST: Procento maximálního srdečního tepu.
% maximální ST okruhu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
%RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep
minus klidový srdeční tep).
%RST okruhu: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
%RST posledního okruhu: Průměrné procento rezervy
srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční
tep) pro naposled dokončený okruh.
24hodinová – maximální: Maximální teplota zaznamenaná
během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače
teploty.
24hod – min.: Minimální teplota zaznamenaná během
posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
Dodatek
Aerobní TE: Vliv aktuální aktivity na vaši aerobní kondici.
Anaerobní TE: Vliv aktuální aktivity na vaši anaerobní kondici.
Baterie Di2: Zbývající energie baterie snímače Di2.
Baterie převodu: Stav baterie snímače polohy převodu.
Čas intervalu: Čas změřený stopkami pro aktuální interval.
Čas k cíli: Odhadovaný zbývající čas k dosažení cílové
destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Čas k příštímu bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Čas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Čas okruhu vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Čas okruhu vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Časovač odpočinku: Stopky pro aktuální přestávku (plavání
v bazénu).
Čas pohybu: Celkový čas pohybu pro aktuální aktivitu.
Čas posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas sady: Čas strávený v aktuální cvičební sadě během aktivity
silového tréninku.
Čas vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas v zóně: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo
výkonu.
Celkový čas více sportů: Celkový čas multisportovní aktivity,
včetně přechodů mezi jednotlivými sporty.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Další trasový bod: Další bod na trase. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Délka kroku: Délka kroku od jednoho došlápnutí ke druhému
v metrech.
Délka kroku/okruh: Průměrná délka kroku pro aktuální okruh.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka posledního okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Délky: Počet délek bazénu dokončených během aktuální
aktivity.
Délky intervalu: Počet délek bazénu dokončených během
aktuálního intervalu.
DKZ: Doba, kterou při běhu strávíte během každého kroku na
zemi, měřená v milisekundách. Během chůze není doba
kontaktu se zemí počítána.
DKZ/okruh: Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí pro
aktuální okruh.
Doba zastávek: Celkový čas přestávek pro aktuální aktivitu.
ETA: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace
(upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Hemoglobin celkem: Odhadovaná celková hodnota kyslíku ve
svalech pro aktuální aktivitu.
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Intensity Factor: Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Dodatek
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).
Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální okruh.
Kadence okruhu: Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Kadence posl. okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
poslední dokončený okruh.
Kadence posl. okruhu: Běh. Průměrná kadence pro poslední
dokončený okruh.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Max. % ST pos. okruhu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro naposled dokončený okruh.
Max. výkon na okruh: Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.
Maximální %Max. intervalu: Maximální procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální interval plavání.
Maximální %RST intervalu: Maximální procento rezervy
srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční
tep) pro aktuální interval plavání.
Maximální nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Maximální námořní rychlost: Maximální rychlost pohybu pro
aktuální aktivitu.
Maximální rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu v metrech za
minutu nebo stopách za minutu od posledního vynulování.
Maximální ST intervalu: Maximální tepová frekvence pro
aktuální interval plavání.
Maximální výkon: Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za
minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Minimální nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Nadmořská výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy
pomocí zařízení GPS.
Námořní rychlost: Aktuální rychlost v uzlech.
Námořní vzdálenost: Překonaná vzdálenost v námořních
metrech nebo námořních stopách.
Nastavení převodu: Aktuální kombinace převodu ze snímače
polohy převodu.
NP: Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.
NP okruhu: Průměrná Normalized Power pro aktuální okruh.
NP posledního okruhu: Průměrná Normalized Power pro
poslední dokončený okruh.
Odchylka od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou
jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Odhadovaná celková vzdálenost: Odhadovaná celková
vzdálenost od startu do cílové destinace. Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Odhadovaný čas v mezicíli: Odhadovaná denní doba, kdy
dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas
daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
39
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Opakovaní: Počet opakování ve cvičební sadě během aktivity
silového tréninku.
Opakování zapnuto: Časovač pro poslední interval plus
aktuální odpočinek (plavání v bazénu).
Patra za minutu: Celkový počet vystoupaných pater za minutu.
PCO: Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí
umístění základny pedálu při použití síly.
Počet záběrů: Plavání. Počet záběrů za minutu (Z/M).
Počet záběrů: Pádlování a veslování. Počet záběrů za minutu
(Z/M).
Počet záběrů v posledním okruhu: Plavání. Průměrný počet
záběrů za minutu (Z/M) během posledního okruhu.
Počet záběrů v posledním okruhu: Pádlování a veslování.
Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během posledního
okruhu.
Poloha: Aktuální pozice používající vybrané nastavení formátu
souřadnic.
Poloha cíle: Pozice cílové destinace.
Přední: Převod předního kola ze snímače polohy převodu.
Převod: Převody předního a zadního kola ze snímače polohy
převodu.
Převodový poměr: Počet zubů předního a zadního převodu na
základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.
Převýšení do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou
destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Prům. vert. oscilace: Průměrný objem vertikální oscilace při
dané aktivitě.
Průměrná celková rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální
aktivitu včetně pohybu i přestávek.
Průměrná délka kroku: Průměrná délka kroku pro aktuální
relaci.
Průměrná DKZ: Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí při
dané aktivitě.
Průměrná kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Průměrná kadence: Běh. Průměrná kadence pro aktuální
aktivitu.
Průměrná námořní rychlost: Průměrná rychlost v uzlech pro
aktuální aktivitu.
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Průměrná rychlost pohybu: Průměrná rychlost pohybu pro
aktuální aktivitu.
Průměrná rychlost záběru: Pádlování a veslování. Průměrný
počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuální aktivity.
Průměrná SF Levá: Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu
a aktuální aktivitu.
Průměrná SF Pravá: Průměrný úhel silové fáze pro pravou
nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná ŠSF Levá: Průměrný úhel špičky silové fáze pro
levou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná ŠSF Pravá: Průměrný úhel špičky silové fáze pro
pravou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná vzdálenost/záběr: Plavání. Průměrná vzdálenost
uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.
Průměrná vzdálenost/záběr: Pádlování a veslování. Průměrná
vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.
Průměrné %Max. intervalu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální interval plavání.
40
Průměrné %RST intervalu: Průměrné procento rezervy
srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční
tep) pro aktuální interval plavání.
Průměrné PSZ: Průměrný posun středu základny pro aktuální
aktivitu.
Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.
Průměrné tempo 500 m: Průměrné tempo veslování na
500 metrů pro aktuální aktivitu.
Průměrné vyvážení: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální aktivitu.
Průměrné vyvážení DKZ: Průměrné vyvážení doby kontaktu se
zemí pro aktuální relaci.
Průměrný %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Průměrný čas okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Průměrný ST %Max.: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
Průměrný ST intervalu: Průměrná tepová frekvence pro
aktuální interval plavání.
Průměrný Swolf: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky
a počtu záběrů na délku (Plavecká terminologie, strana 8).
Při plavání v otevřené vodě je pro výpočet hodnocení
SWOLF použita vzdálenost 25 m.
Průměrný vertikální poměr: Průměrný poměr vertikální
oscilace a délky kroku pro aktuální relaci.
Průměrný výkon: Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Průměrný záběr/délka: Průměrný počet záběrů na délku
bazénu během aktuální aktivity.
Průměr výkonu 10 s: 10sekundový průměr pohybu výkonu.
Průměr výkonu 30 s: 30sekundový průměr pohybu výkonu.
Průměr výkonu 3 s: 3sekundový průměr pohybu výkonu.
Průměr vyvážení 10 s: 10sekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Průměr vyvážení 30 s: 30sekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Průměr vyvážení 3 s: Třísekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
PSZ okruhu: Průměrný posun středu základny pro aktuální
okruh.
Rovn. ch. ped.: Měření rovnoměrné aplikace síly nohou jezdce
na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Rych. záb. pos. délky: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M)
během poslední dokončené délky bazénu.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost posledního okruhu: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Rychlost záběru intervalu: Průměrný počet záběrů za minutu
(Z/M) během aktuálního intervalu.
Rychlost záběrů okruhu: Plavání. Průměrný počet záběrů za
minutu (Z/M) během aktuálního okruhu.
Rychlost záběrů okruhu: Pádlování a veslování. Průměrný
počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního okruhu.
Sestoupaná patra: Celkový počet sestoupaných pater za den.
Dodatek
Sestup pro okruh: Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.
Sestup pro poslední okruh: Převýšení při sestupu pro poslední
dokončený okruh.
SF okr. L: Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu a aktuální
okruh.
SF okruhu Pravá: Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu
a aktuální okruh.
SF vlevo: Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu. Silová fáze
je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné
síly.
SF vpravo: Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu. Silová
fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Šířka/Délka: Aktuální pozice dle souřadnic délky a šířky bez
ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Směr pohybu zařízení GPS: Směr, kterým se pohybujete,
podle zařízení GPS.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ŠSF okruhu Levá: Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou
nohu a aktuální okruh.
ŠSF okruhu Pravá: Průměrný úhel špičky silové fáze pro
pravou nohu a aktuální okruh.
ŠSF vlevo: Aktuální úhel špičky silové fáze pro levou nohu.
Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí
největší část síly.
ŠSF vpravo: Aktuální úhel špičky silové fáze pro pravou nohu.
Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí
největší část síly.
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
Stopky: Aktuální čas odpočítávače času.
ST posledního okruhu: Průměrný srdeční tep pro poslední
dokončený okruh.
Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
Svalové okysličení %: Odhadované procento svalového
okysličení pro aktuální aktivitu.
Swolf intervalu: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
interval.
Swolf okruhu: Hodnocení SWOLF pro aktuální okruh.
Swolf poslední délky: Hodnocení SWOLF pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Swolf posledního okruhu: Hodnocení SWOLF pro poslední
dokončený okruh.
Tempo: Aktuální tempo
Tempo 500 m: Aktuální tempo veslování na 500 metrů.
Tempo 500 m okruhu: Průměrné tempo veslování na
500 metrů pro aktuální okruh.
Tempo 500 m posledního okruhu: Průměrné tempo veslování
na 500 metrů pro poslední okruh.
Tempo intervalu: Průměrné tempo pro aktuální interval.
Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.
Tempo posl. okruhu: Průměrné tempo pro poslední dokončený
okruh.
Tempo poslední délky: Průměrné tempo pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Dodatek
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty. Se zařízením můžete spárovat snímač
tempe, který vám poskytne trvalý zdroj přesných dat
o teplotě.
Trasa: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Trasa
může být zobrazena jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Trasový bod cíle: Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
TSS: Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.
Typ záběru intervalu: Aktuální typ záběru pro interval.
Typ záběrů poslední délky: Typ záběrů používaný během
poslední dokončené délky bazénu.
Účinnost šlapání: Měření účinnosti šlapání jezdce.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vertikální oscilace: Množství odrazů při běhu. Vertikální pohyb
vašeho trupu měřený v centimetrech na každý krok.
Vertikální oscilace/okruh: Průměrný objem vertikální oscilace
pro aktuální okruh.
Vertikální poměr: Poměř vertikální oscilace a délky kroku.
Vertikální poměr/okruh: Průměrný poměr vertikální oscilace
a délky kroku pro aktuální okruh.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Vertikální rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo
sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
VMG: Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Východ sl.: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výkon: Aktuální výkon ve wattech.
Výkon: Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Výkon na okruh: Průměrný výkon pro aktuální okruh.
Výkon na váhu: Aktuální výkon měřený ve wattech na kilogram.
Výkonnostní rozsah: Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na
základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Výkon v posledním okruhu: Průměrný výkon pro poslední
dokončený okruh.
Vystoupaná patra: Celkový počet vystoupaných pater za den.
Výstup pro okruh: Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.
Výstup pro poslední okruh: Převýšení při výstupu pro poslední
dokončený okruh.
Vyvážení: Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení DKZ: Vyváženost doby kontaktu se zemí levé a pravé
strany při běhu.
Vyvážení DKZ/okruh: Průměrné vyvážení doby kontaktu se
zemí pro aktuální okruh.
Vyvážení okruhu: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální okruh.
Vzd./záb. posl. i.: Plavání. Průměrná vzdálenost uplavaná za
jeden záběr během posledního dokončeného okruhu.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost/záběr: Pádlování a veslování. Vzdálenost uplavaná
za jeden záběr.
Vzdálenost/záběr okruhu: Plavání. Průměrná vzdálenost
uplavaná za jeden záběr během aktuálního okruhu.
41
Vzdálenost/záběr okruhu: Pádlování a veslování. Průměrná
vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuálního
okruhu.
Vzdálenost/záběr posledního okruhu: Pádlování a veslování.
Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během
posledního dokončeného okruhu.
Vzdálenost intervalu: Vzdálenost uražená pro aktuální interval.
Vzdálenost k příštímu: Zbývající vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Záběry: Plavání. Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.
Záběry: Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů pro
aktuální aktivitu.
Záběry intervalu/délka: Průměrný počet záběrů na délku
bazénu během aktuálního intervalu.
Záběry poslední délky: Celkový počet záběrů pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Záběry v okruhu: Plavání. Celkový počet záběrů pro aktuální
okruh.
Záběry v okruhu: Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů
pro aktuální okruh.
Záběry v posledním okruhu: Plavání. Celkový počet záběrů
pro poslední dokončený okruh.
Záběry v posledním okruhu: Pádlování a veslování. Celkový
počet záběrů pro poslední dokončený okruh.
Zadní: Převod zadního kola ze snímače polohy převodu.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zbývající vzdálenost: Zbývající vzdálenost do cílové destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Zhodnocení výkonu: Skóre zhodnocení výkonu je zhodnocení
vaší kondice v reálném čase.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Hodnocení FTP
Velikost a obvod kola
Tato tabulka uvádí klasifikaci funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP) podle pohlaví.
Váš snímač rychlosti může automaticky rozpoznat velikost kola.
V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení
snímače rychlosti.
Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky.
Níže uvedený seznam není úplný. Obvod kola také můžete
změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.
Muži
Watty na kilogram (W/kg)
Skvělé
5,05 a více
Vynikající
3,93 až 5,04
Dobré
2,79 až 3,92
Uspokojivé
2,23 až 2,78
Netrénovaný člověk
Méně než 2,23
Ženy
Watty na kilogram (W/kg)
Skvělé
4,30 a více
Vynikající
3,33 až 4,29
Dobré
2,36 až 3,32
Uspokojivé
1,90 až 2,35
Netrénovaný člověk
Méně než 1,90
Hodnoty FTP jsou založeny na výzkumu Huntera Allena a
Andrewa Coggana, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
42
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
22 × 1–3/8
1 770
22 × 1–1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
24 × 1,75
1 890
24 × 1–1/4
1 905
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1–1,0
1 913
26 × 1
1 952
26 × 1,25
1 953
Dodatek
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 1–3/8
2 068
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 1–1/2
2 100
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
29 × 2,1
2 288
29 × 2,2
2 298
29 × 2,3
2 326
650 × 20C
1 938
650 × 23C
1 944
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C trubkový
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2 235
700 × 45C
2 242
700 × 47C
2 268
Definice symbolů
Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích
příslušenství.
Střídavý proud. Zařízení je vhodné pro střídavý proud.
Stejnosměrný proud Zařízení je vhodné pouze pro stejnosměrný
proud.
Pojistka. Označuje specifikaci nebo umístění pojistky.
Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je
připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající
se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a
k podpoře opětovného použití a recyklace.
Dodatek
43
Rejstřík
A
aktivity 6–8, 27, 30
oblíbené 7
uložení 7
vlastní 7, 8
zahájení 6
aktualizace, software 12
alarmy 24, 28
analýza švihu 10
aplikace 10, 12, 13
smartphone 1
Auto Lap 29
Auto Pause 29
automatická detekce lezení 29
automatické procházení 30
B
barometr 26, 32, 33
kalibrace 33
baterie 36
maximalizace 11, 30, 38
nabíjení 1
výdrž 36
běžecký pás 7
body zájmu (BZ) 25, 26
body zájmu (POI) 25
C
cíl 23
cíle 23
Connect IQ 13
Č
čas
nastavení 34
upozornění 28
zóny a formáty 34
časovač 7
odpočítávání 24
časové zóny 24
časy východu a západu Slunce 24
čištění zařízení 14, 36
D
Dálkové ovládání inReach 31
Dálkové ovládání VIRB 31
data
odesílání 12
přenos 11, 12
sdílení 35
stránky 28
ukládání 11, 12
datová pole 13
délka kroku 14, 15
délky 8
doba kontaktu se zemí 14, 15
dogleg 10
doplňky 1, 13, 14, 30, 31
družicové signály 37
dynamika běhu 14, 15
E
externí displej 35
F
fitness 18
G
Garmin Connect 1, 10–12, 21, 22
ukládání dat 12
Garmin Express 2, 12
aktualizace softwaru 2
GLONASS 34
GPS 30, 34
signál 37
GroupTrack 12, 33
44
H
historie 26, 27
odeslání do počítače 11, 12
odstranění 27
hlavní menu, přizpůsobení 31
hodiny 24
hodnocení swolf 8
hřiště, přehrávání 9
I
ID zařízení 34
indoorový trénink 7
intervaly 8, 9
tréninky 22
J
jazyk 34
jízda na snowboardu 8
jumpmaster 8
K
kadence 8, 14, 15
snímače 35
upozornění 28
kalendář 22
kalibrace
kompas 32
výškoměr 32
kalorie, upozornění 28
kompas 4, 26, 32, 33
kalibrace 32
L
laktátový práh 16, 19
layup 10
LiveTrack 12
lyžování
alpské 8
jízda na snowboardu 8
M
mapa 4, 26, 29, 33
mapové body. Viz body zájmu (BZ)
mapy 28, 33
navigace 25, 26
procházení 26
menu 1
menu ovládací prvky 1, 32
měrné jednotky 34
měření 10
měření úderu 10
metronom 8
minuty intenzivní aktivity 21, 38
MOB 25
multisport 7, 8, 27
muž přes palubu (MOB) 25
N
nabíjení 1
nácvik 9
námořní 33
nastavení 21, 27, 29–34, 37
nastavení směru pohybu 33
nastavení systému 34
navigace 25, 26, 28, 33
Zadej směr a jdi 25
zastavení 26
nožní snímač 35
O
obrazovka 34
odesílání dat 12
odolnost proti vodě 36
odpočítávač času 24
odstranění
historie 27
osobní rekordy 24
všechna uživatelská data 36
odstranění problémů 6, 13–15, 37, 38
osobní rekordy 23
odstranění 24
oznámení 10, 11
telefonní hovory 11
textové zprávy 11
P
párování
smartphone 1, 37
snímače 35
Snímače ANT+ 13
Snímače Bluetooth 37
pásky 36, 37
plavání 9
počítač kilometrů 10
počítadlo kilometrů 27
podsvícení 1, 34
polohy 25
odstranění 24
uložení 24, 26
úprava 24
potápění 2–6, 37
profily 6
uživatelské 20
prošlé trasy 25
předpokládaný čas dokončení 18
překážky 9
připojení 11, 12
příslušenství 34, 35, 37, 38
přizpůsobení zařízení 28, 32, 34
R
regenerace 15–17
resetování zařízení 37
režim hodinek 30
režim spánku 21
rychlost 30
S
sdílení dat 35
segmenty 22, 23
skóre stresu 18
skórkarta 10
sledování aktivity 21
smartphone 12, 13, 30, 37
aplikace 10, 12
párování 1, 37
směr k severu 32
Snímače ANT+ 34, 35
párování 35
Snímače Bluetooth 34, 35
párování 37
snímače pro bicykl 35
snímače rychlosti a kadence 35
software
aktualizace 2, 12
licence 34
verze 34
souřadnice 25
srdeční tep 4, 13
párování snímačů 13
rozsahy 20
snímač 13–15, 17, 18
upozornění 14, 28
zóny 16, 20, 27
statistiky 10
stav tréninku 16, 17
stopky 4, 24, 26
T
technické údaje 36
Technologie Bluetooth 10, 11, 37
telefonní hovory 11
tempe 36, 38
teplota 36, 38
textové zprávy 11
tlačítka 1, 34
přizpůsobení 30
tóny 8, 24
TracBack 7, 25, 26
Training Effect 16, 18
trasové body 26
projekce 24
Rejstřík
trasy 25
nastavení 29
přehrávání 9
výběr 9
vytvoření 25
trénink 10, 22, 23
plány 22
tréninková zátěž 18
tréninkové, plány 21
tréninky 21, 22
načítání 22
triatlonový trénink 8
U
ukládání aktivit 7
ukládání dat 11, 12
UltraTrac 30
upozornění 24, 28, 29, 33
srdeční tep 14
USB 12
odpojení 36
uživatelská data, odstranění 36
uživatelský profil 20
V
velikosti kol 42
vertikální oscilace 14, 15
vertikální poměr 14, 15
Virtual Partner 23
VO2 max. 16–18
VO2 Max. 15, 17
VO2 maximální 42
výkon (síla) 16
metry 17, 19, 35, 42
upozornění 28
zóny 20
výškoměr 26, 32
kalibrace 32
vzdálenost 30
upozornění 28, 33
vzhledy hodinek 13, 32
W
Wi‑Fi 12
připojení 12
Z
záběry 8, 9
Zadej směr a jdi 25
závodění 23
zhodnocení výkonu 16, 18, 19
zkratky 1, 32
zobrazení greenu, poloha jamky 9
zóny
čas 24
srdeční tep 20
výkon 20
Rejstřík
45
support.garmin.com
Listopad 2018
190-02244-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising