Garmin | Forerunner® 245 | Garmin Forerunner® 245 Kasutusjuhend (PDF-fail)

Garmin Forerunner® 245 Kasutusjuhend (PDF-fail)
FORERUNNER 245/245 MUSIC
®
Kasutusjuhend
© 2019 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , TracBack , VIRB ja Virtual Partner on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis
on registreeritud USA-s ja teises riikides. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, HRM-Run™, HRM-Tri™, tempe™, TrueUp™, Varia™ ja Varia
Vision™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc. kaubamärk. Apple ja Mac on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnamärk Bluetooth ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG,
Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. The Cooper Institute ja seonduvad kaubamärgid kuuluvad Cooperi instituudile. Täiustatud pulsisageduse analüüs ettevõttelt Firstbeat. iTunes on
ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Tarkvara Spotify on seotud kolmandate isikute litsentsidega, mille leiat siit: https://developer.spotify.com/legal/third
-party-licenses. Wi‑Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Windows ja Windows NT on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluvad kaubamärgid, mis on
registreeritud USA-s ja teistes riikides. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Tootele on antud ANT+ sertifikaat. Ühilduvate toodete ja rakenduste loendi leiad aadressilt www.thisisant.com/directory.
®
Sisukord
Sissejuhatus ................................................................... 1
Klahvid ........................................................................................ 1
GPS-i olek ja oleku ikoonid .................................................... 1
Nutitelefoni sidumine seadmega ................................................ 1
Nõuanded olemasoleva seadme Garmin Connect
kasutajatele ............................................................................ 1
Teavituste Bluetooth lubamine .............................................. 1
Teavituste kuvamine ......................................................... 1
Teavituste haldamine ........................................................ 1
Tegevuse ajal nutitelefonis helijuhiste esitamine .............. 1
Nutitelefoni Bluetooth ühenduse väljalülitamine ............... 2
Nutitelefoni ühendushoiatuste sisse- ja väljalülitamine ..... 2
Juhtelementide menüü vaatamine .............................................. 2
Jooksmine ................................................................................... 2
Tegevused ja rakendused............................................. 2
Tegevuse alustamine .................................................................. 2
Tegevuse salvestamise näpunäited ...................................... 2
Tegevuse lõpetamine ................................................................. 2
Tegevuse lisamine ...................................................................... 3
Kohandatud tegevuse loomine .............................................. 3
Sisetegevused ............................................................................ 3
Tugevustreeningu salvestamine ............................................ 3
Tugevustreeningu salvestamise näpunäited ..................... 3
Jooksulindi vahemaa kalibreerimine ...................................... 3
Ujumine .................................................................................. 4
Basseinis ujumine ............................................................. 4
Ujumisterminid .................................................................. 4
Tõmbetüübid ..................................................................... 4
Ujumise nõuanded ............................................................ 4
Puhkamine basseinis ujumisel .......................................... 4
Harjutuste logide abil treenimine ....................................... 4
Välitegevused ............................................................................. 4
Helijuhiste esitamine tegevuse ajal ............................................ 4
Treening.......................................................................... 4
Treeningud ..................................................................................4
Veebist pärit treeningu järgimine ........................................... 4
Kohandatud treeningu loomine rakenduses Garmin
Connect .................................................................................. 5
Kohandatud treeningu saatmine seadmesse ........................ 5
Treeningu alustamine ............................................................ 5
Treeningukalendri teave ........................................................ 5
Teenuse Garmin Connect treeningukavade kasutamine ....... 5
Treeningukavade kohandamine ............................................ 5
Tänase treeningu alustamine ............................................ 5
Intervalltreeningud ................................................................. 5
Intervalltreeningu loomine ................................................. 5
Intervalltreeningu alustamine ............................................ 6
Intervalltreeningu peatamine ............................................. 6
Virtual Partner® kasutamine ....................................................... 6
Treeningu eesmärgi seadistamine ............................................. 6
Treeningu sihi tühistamine ..................................................... 6
Eelmise tegevusega seotud võistlus .......................................... 6
Isiklikud rekordid ......................................................................... 6
Isiklike rekordite vaatamine .................................................... 6
Isikliku rekordi taastamine ...................................................... 6
Isikliku rekordi kustutamine .................................................... 6
Kõigi isikuandmete kustutamine ............................................ 7
Metronoomi kasutamine ............................................................. 7
Kasutajaprofiili seadistamine ...................................................... 7
Vormisoleku sihid ................................................................... 7
Pulsisageduse tsoonid ........................................................... 7
Pulsisageduse tsoonide seadistamine .............................. 7
Seadmes pulsisagedustsoonide seadistamine ................. 7
Sisukord
Pulsisageduse tsoonide arvutamine ................................. 7
Aktiivsusjälgija............................................................... 8
Automaatne eesmärk .................................................................. 8
Liikumismärguande kasutamine ................................................. 8
Liikumismärguande sisselülitamine ....................................... 8
Une jälgimine .............................................................................. 8
Automaatse unejälgimise kasutamine ................................... 8
Häirimise vältimise režiimi kasutamine .................................. 8
Intensiivsusminutid ..................................................................... 8
Intensiivsusminutite teenimine ............................................... 8
Garmin Move IQ™ Sündmused .................................................. 8
Aktiivsusjälgija seaded ................................................................ 8
Aktiivsusjälgija väljalülitamine ................................................ 9
Nutifunktsioonid............................................................. 9
Bluetooth ühendusega funktsioonid ........................................... 9
Tarkvara uuendamine rakenduse Garmin Connect abil ........ 9
Andmete käsitsi sünkroonimine teenusega Garmin
Connect .................................................................................. 9
Kadunud mobiilseadme leidmine ................................................ 9
Vidinad ........................................................................................ 9
Vidinate vaatamine ................................................................ 9
Vidin Minu päev ............................................................... 10
Vidina Ilm vaatamine ....................................................... 10
Connect IQ funktsioonid ........................................................... 10
Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine
arvutiga ................................................................................ 10
Wi‑Fi ühendusega funktsioonid ................................................ 10
Ühendumine Wi‑Fi võrku ..................................................... 10
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid ................................................. 10
Hädaabikontaktide lisamine ................................................. 10
Juhtumi tuvastuse sisse- ja väljalülitamine .......................... 10
Abi taotlemine ...................................................................... 10
Südame pulsisageduse funktsioonid......................... 10
Pulsisagedus randmelt ............................................................. 11
Seadme kandmine ............................................................... 11
Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse andmete puhul ...... 11
Pulsisageduse vidina kuvamine ........................................... 11
Pulsisageduse andmete edastamine ettevõtte Garmin
seadmetesse ........................................................................ 11
Pulsisageduse andmete edastamine tegevuse ajal ........ 11
Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse seadistamine ............. 11
Randme pulsimõõtja väljalülitamine ..................................... 11
Jooksudünaamika ..................................................................... 11
Treening jooksudünaamikaga .............................................. 12
Värvilised mõõdikud ja jooksudünamaika andmed .............. 12
Maaga kokkupuute aja tasakaal ..................................... 12
Vertikaalse võnkumise ja vertikaalsuhte andmed ........... 12
Nõuanded puudulike jooksudünaamika andmete puhul ...... 13
Soorituse mõõteandmed .......................................................... 13
Sooritusnäitajate teavituste väljalülitamine .......................... 13
Pulsisageduse automaatne tuvastamine ............................. 13
Tegevuste ja sooritusnäitajate sünkroonimine ..................... 13
Treenitustase ....................................................................... 13
Treenitustaseme kuvamise nõuanded ............................ 14
Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teave ..... 14
Jooksmise maksimaalse hapnikutarbimisvõime
arvutamine ........................................................................... 14
Taastumisaeg ...................................................................... 14
Taastumisaja vaatamine ................................................. 14
Taastumise pulsisagedus .................................................... 15
Treeningukoormus ............................................................... 15
Hinnanguliste võistlusaegade kuvamine .............................. 15
Seisundi hinnang ................................................................. 15
Treeninguefekti teave .......................................................... 15
Pulssoksümeeter ...................................................................... 15
i
Pulssoksümeetri näitude hankimine .................................... 15
Pulssoksümeetri sisselülitamine une jälgimisel ................... 16
Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud
näpunäited ........................................................................... 16
Pulsisageduse muutumine ja stressitase ................................. 16
Stressitaseme vidina kasutamine ........................................ 16
Body Battery ............................................................................. 16
Vidina Body Battery kuvamine ............................................. 16
Funktsiooni Body Battery andmete parendamise
näpunäited ........................................................................... 17
Tervisestatistika vidin ........................................................... 17
Muusika......................................................................... 17
Ühenduse võtmine kolmandast isikust teenusepakkujaga ....... 17
Helisisu allalaadimine kolmandalt osapoolelt ...................... 17
Kolmandast osapoolest teenusepakkuja lahtiühendamine .. 17
Spotify® .................................................................................... 17
Audiosisu allalaadimine teenusest Spotify ........................... 17
Personaalse audiosisu allalaadimine ....................................... 17
Muusika kuulamine ................................................................... 18
Muusika taasesituse juhtnupud ................................................ 18
Muusika taasesituse haldamine ühendatud nutitelefonis ......... 18
Kõrvaklappide ühendamine tehnoloogia Bluetooth abil ............ 18
logid............................................................................... 18
Ajaloo kuvamine ....................................................................... 18
Igas südame löögisageduse tsoonis veedetud aja
vaatamine ............................................................................ 18
Koguandmete kuvamine ........................................................... 18
Ajaloo kustutamine ................................................................... 19
Andmehaldus ............................................................................ 19
Failide kustutamine .............................................................. 19
USB-kaabli lahtiühendamine ............................................... 19
Garmin Connect ........................................................................ 19
Andmete sünkroonimine rakendusega Garmin Connect ..... 19
Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis ..................... 19
navigeerimine............................................................... 19
Rajad ........................................................................................ 19
Seadmel raja loomine ja järgimine ....................................... 20
Asukoha salvestamine .............................................................. 20
Salvestatud asukohtade redigeerimine ................................ 20
Kõikide salvestatud asukohtade kustutamine ...................... 20
Tegevuse ajal algpunkti navigeerimine .................................... 20
Viimase salvestatud tegevuse algpunkti navigeerimine ........... 20
Salvestatud asukohta navigeerimine ........................................ 20
Kaart ......................................................................................... 20
Tegevusele kaardi lisamine ................................................. 20
Kaardi panoraamimine ja suumimine ................................... 20
Kaardi seaded ...................................................................... 21
Juhtmeta andurid......................................................... 21
Traadita andurite sidumine ....................................................... 21
Jooksuandur ............................................................................. 21
Jooksmine jooksuanduriga .................................................. 21
Jooksuanduri kalibreerimine ................................................ 21
Jooksuanduri kalibreerimise parandamine ..................... 21
Jooksuanduri käsitsi kalibreerimine ................................ 21
Jooksuanduri kiiruse ja vahemaa määramine ..................... 21
Lisavarustusse kuuluva jalgratta kiiruseanduri või rütmianduri
kasutamine ............................................................................... 21
Ülevaade ümbrusest ................................................................. 22
tempe ........................................................................................ 22
Seadme kohandamine................................................. 22
Tegevuste nimekirja kohandamine ........................................... 22
Vidinate loendi kohandamine ................................................... 22
Juhtnuppude menüü kohandamine .......................................... 22
Aktiivsussätted .......................................................................... 22
ii
Andmekuvade kohandamine ............................................... 22
Märguanded ......................................................................... 22
Hoiatuse seadistamine .................................................... 23
Auto Lap ............................................................................... 23
Ringide tähistamine vahemaa järgi ................................. 23
LubamineAuto Pause .......................................................... 23
Automaatne sirvimine .......................................................... 23
GPS-seadete muutmine ....................................................... 24
GPS ja muud satelliidisüsteemid ..................................... 24
UltraTrac ......................................................................... 24
Energiasäästu ajaseaded .................................................... 24
Tegevuse või rakenduse eemaldamine .................................... 24
Kella sihverplaadi seaded ......................................................... 24
Kella sihverplaadi kohandamine .......................................... 24
Süsteemiseaded ....................................................................... 24
Kellaaja seaded ................................................................... 24
Taustvalgustuse seadete muutmine .................................... 25
Mõõtühikute muutmine ......................................................... 25
Laiendatud ekraanirežiim ......................................................... 25
Kell ............................................................................................ 25
Kellaaja sünkroonimine GPS-iga ......................................... 25
Kellaaja käsitsi määramine .................................................. 25
Äratuse seadistamine .......................................................... 25
Äratuse kustutamine ............................................................ 25
Taimeri käivitamine .............................................................. 25
Stopperi kasutamine ............................................................ 25
VIRB kaugjuhtimispult ............................................................... 25
VIRB kaamera juhtimine ...................................................... 25
VIRB kaamera juhtimine tegevuse ajal ................................ 26
Seadme teave ............................................................... 26
Seadme teabe vaatamine ......................................................... 26
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine ..................... 26
Seadme laadimine .................................................................... 26
Seadme laadimise nõuanded .............................................. 26
Seadme kandmine .................................................................... 26
Seadme hooldamine ................................................................. 26
Seadme puhastamine .......................................................... 27
Rihmade vahetamine ................................................................ 27
Tehnilised andmed ................................................................... 27
Tõrkeotsing................................................................... 27
Tooteuuendused ....................................................................... 27
Rakenduse Garmin Expressseadistamine ........................... 27
Lisateabe hankimine ................................................................. 27
Aktiivsuse jälgimine .................................................................. 27
Mu igapäevaste sammude arvu ei kuvata ........................... 27
Minu sammuarv ei näi õige olevat ....................................... 27
Seadme ja teenuse Garmin Connect konto sammunäit ei
ühti ....................................................................................... 27
Mu intensiivsusminutid vilguvad ........................................... 28
Satelliitsignaalide hankimine .................................................... 28
GPS-satelliidi vastuvõtmise täiustamine .............................. 28
Seadme taaskäivitamine ........................................................... 28
Kõigi vaikeseadete lähtestamine .............................................. 28
Tarkvara uuendamine rakenduse Garmin Connect abil ........... 28
Tarkvara uuendamine rakendusega Garmin Express .............. 28
Mu seadme keel on vale ........................................................... 28
Kas mu nutitelefon ühildub mu seadmega? ............................. 28
Telefon ei ühendu seadmega ................................................... 28
Aku kasutusaja pikendamine .................................................... 29
Temperatuurinäit pole täpne ..................................................... 29
Kuidas ANT+ andureid käsitsi siduda? ..................................... 29
Kas saan kasutada Bluetooth andurit oma kellaga? ................ 29
Mu muusika lakkab või kõrvaklappide ühendus katkeb ............ 29
Lisa................................................................................ 29
andmeväljad ............................................................................. 29
Sisukord
Pulsisageduse tsoonid .............................................................. 31
Pulsisageduse tsoonide arvutamine .................................... 31
Maksimaalse hapnikutarbimisvõime standardtasemed ............ 31
Ratta veljemõõt ja ümbermõõt .................................................. 32
Tähiste definitsioonid ................................................................ 32
Indeks............................................................................ 33
Sisukord
iii
Sissejuhatus
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
Enne treeningkavaga alustamist või selle muutmist pea nõu
arstiga.
Klahvid
1 Installi nutitelefoni rakenduste poest rakendus Garmin
Connect ja ava rakendus.
2 Aseta nutitelefon vähemalt 10 m raadiusesse oma seadmest.
3 Vali seadme sisselülitamiseks LIGHT.
Kui seade esimest korda sisse lülitada, läheb see
sidumisrežiimi.
VIHJE: sidumisrežiimi käsitsi aktiveerimiseks hoia all
nuppuLIGHT ja vali .
4 Vali seadme lisamine Garmin Connect kontole:
• Kui kasutad seadme sidumiseks rakendust Garmin
Connect esmakordselt, järgi ekraanil olevaid juhiseid.
• Kui oled kasutanud rakendust Garmin Connect teiste
seadmete sidumiseks menüüst
või , vali Garmini
seadmed > Lisa seade, ja järgi ekraanil toodud juhiseid.
Nõuanded olemasoleva seadme Garmin Connect
kasutajatele
1 Vali rakendusest Garmin Connect või .
2 Vali Garmini seadmed > Lisa seade.
Teavituste Bluetooth lubamine
LIGHT Vali seadme sisselülitamiseks.
Vali taustvalguse sisse- ja väljalülitamiseks.
Juhtnuppude menüü nägemiseks hoia all.
START Vali taimeri käivitamiseks ja peatamiseks.
STOP Vali valiku tegemiseks või sõnumi kinnitamiseks.
BACK
Vali eelmisele kuvale naamiseks.
Vali tegevuse ajal ringi salvestamiseks.
DOWN Vali vidinate, andmekuvade, valikute ja sätete kerimiseks.
Hoia all muusika juhtnuppude avamiseks (Muusika
taasesituse juhtnupud, lehekülg 18).
UP
Vali vidinate, andmekuvade, valikute ja sätete kerimiseks.
Hoia menüü kuvamiseks all.
GPS-i olek ja oleku ikoonid
GPS-i oleku ring ja ikoonid katavad ajutiselt kõik andmekuvad.
Õuetegevuste puhul muutub GPS-i olekuring roheliseks, kui
GPS on valmis. Vilkuv ikoon näitab, et seade otsib signaali.
Püsiv ikoon näitab, et signaal on leitud või andur on ühendatud.
GPS
GPS-i olek
Aku olek
Nutitelefoni ühenduse olek
Wi‑Fi tehnoloogia olek.
®
Pulsisageduse olek
Jooksuanduri olek
Running Dynamics Pod olek.
Kiirus- ja tempoanduri olek
Jalgrattatulede olek
Jalgrattaradari olek
tempe™anduri olek
VIRB kaamera olek
®
Nutitelefoni sidumine seadmega
Seadme Forerunner ühendusfunktsioonide kasutamiseks tuleb
see siduda rakenduse Garmin Connect™ kaudu, mitte
nutitelefoni Bluetooth sätete abil.
®
Sissejuhatus
Enne teavituste lubamist pead seadme Forerunner ühilduva
mobiilseadmega siduma (Nutitelefoni sidumine seadmega,
lehekülg 1).
1 Hoia kellakuval all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Telefon > Nutiteavitused > Olek > Sees.
3 Vali Tegevuse ajal.
4 Vali teavituste eelistus.
5 Vali heli eelistus.
6 Vali Mitte tegevuse ajal.
7 Vali teavituste eelistus.
8 Vali heli eelistus.
9 Vali Ajalõpp.
10 Vali uue teavituse ekraanil kuvamise aeg.
11 Vali Allkiri.
12 Vali, et allkiri sinu tekstsõnumite vastustes sisse lülitada.
Teavituste kuvamine
1 Teavituste vidina kuvamiseks vali kellal UP või DOWN.
2 Vali START.
3 Vali teavitus.
4 Lisavalikute nägemiseks vajuta nuppu DOWN.
5 Eelmisele kuvale naasmiseks vali BACK.
Teavituste haldamine
Võid hallata Forerunner seadmes kuvatavaid teavitusi ühilduvas
nutitelefonis.
Tee valik:
• Kui kasutad iPhone seadet, ava seadmes kuvatavate
üksuste valimiseks teavituste seaded.
• Kui kasutad Android™ nutitelefoni, vali rakendus Garmin
Connect ja seejärel Seaded > Nutiteavitused.
®
Tegevuse ajal nutitelefonis helijuhiste esitamine
Enne helijuhiste seadistamist peab rakendusega Garmin
Connect nutitelefon olema seotud seadmega Forerunner.
Võid seadistada rakendust Garmin Connect, et see esitaks
jooksmise või muu tegevuse ajal nutitelefonis motiveerivaid
olekuteateid. Helijuhised sisaldavad ringiarvu ja -aega, tempot
või kiirust ja pulsiandmeid. Helijuhise ajal vaigistab rakendus
Garmin Connect teavituse esitamiseks nutitelefoni põhiheli. Võid
kohandada rakenduse Garmin Connect helitugevust.
MÄRKUS. kui sul on seade Forerunner 245 Music, võid lubada
seadme helijuhised läbi ühendatud kõrvaklappide ilma
1
nutitelefoni ühendamata (Helijuhiste esitamine tegevuse ajal,
lehekülg 4).
MÄRKUS. Ringi märguanne on vaikimisi sisse lülitatud.
1 Vali rakendusest Garmin Connect või .
2 Vali Garmini seadmed.
3 Vali oma seade.
4 Vali Aktiivsusvalikud > Helijuhised.
6 Tee valik:
• Taimeri taaskäivitamiseks vali Jätka.
• Jooksu salvestamiseks ja taimeri lähtestamiseks vali
Salvesta. Saad valida jooksu kokkuvõtte kuva.
Nutitelefoni Bluetooth ühenduse väljalülitamine
1 Juhtnuppude menüü nägemiseks hoia all nuppu LIGHT.
2 Seadme Forerunner nutitelefoni Bluetooth ühenduse
väljalülitamiseks vali .
Mobiilseadmes Bluetooth juhtmevaba ühenduse
väljalülitamiseks vt mobiilseadme kasutusjuhendit.
Nutitelefoni ühendushoiatuste sisse- ja väljalülitamine
Seade Forerunner võib hoiatada, kui seotud nutitelefon
Bluetooth traadita tehnoloogia abil ühendatakse ja lahti
ühendatakse.
MÄRKUS. nutitelefoni hoiatused on vaikimisi välja lülitatud.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Telefon > Hoiatused.
Juhtelementide menüü vaatamine
Juhtelementide menüüs on sellised valikud nagu režiimi „ära
sega“ sisselülitamine, klahvilukustus ja seadme sisseväljalülitamine.
MÄRKUS. juhtelementide menüüsse saab lisada suvandeid
ning neid ümber paigutada ja sealt eemaldada (Juhtnuppude
menüü kohandamine, lehekülg 22).
1 Hoia mis tahes ekraanil olles all nuppu LIGHT.
2 Valikute sirvimiseks vali UP või DOWN.
Jooksmine
Esimene sportlik tegevus, mida seadmesse salvestada, võib olla
jooks, jalgrattasõit või muu õuetegevus. Enne tegevuse
alustamist pead võib-olla seadet laadima (Seadme laadimine,
lehekülg 26).
1 Vali START ja seejärel tegevus.
2 Mine õue ja oota, kuni seade leiab satelliite.
3 Vali START, et käivitada taimer.
4 Alusta jooksmist.
• Vali Jätka hiljem, et jooks katkestada ja salvestamist
hiljem jätkata.
• Vali Ring, et ring märkida.
• Vali Tagasi algusesse, et tagasi alguspunkti navigeerida.
• Jooksu kustutamiseks vali Tühista > Jah.
Tegevused ja rakendused
Võid seadet kasutada sise-, välis-, spordi- ja trennitegevused.
Tegevuse alustamisel kuvab ja salvestab seade anduriandmeid.
Võid tegevused salvestada ja jagada neid teenuse Garmin
Connect kogukonnas.
Võid lisada seadmesse ka Connect IQ™ tegevusi ja rakendusi
Connect IQ veebisaidil (Connect IQ funktsioonid, lehekülg 10).
Lisateavet aktiivsuse jälgimise ja vormisoleku näitajate täpsuse
kohta vt veebiaadressilt garmin.com/ataccuracy.
Tegevuse alustamine
Tegevuse alustamisel lülitub GPS sisse automaatselt (kui see
on vajalik). Kui sul on valikuline traadita andur, võid selle siduda
seadmega Forerunner (Traadita andurite sidumine,
lehekülg 21).
1 Vajuta klahvi START
2 Vali tegevus.
MÄRKUS. lemmikutena seadistatud tegevused ilmuvad
loendis esimesena (Tegevuste nimekirja kohandamine,
lehekülg 22).
3 Tee valik:
• Vali lemmikute loendist tegevus.
• Vali ja vali laiendatud tegevuste loendist tegevus.
4 Kui tegevus vajab GPS-signaali, mine lageda taeva alla.
5 Oota, kuni kuvatakse GPS .
Seade on valmis pärast pulsisageduse tuvastamist, GPSsignaalide hankimist (vajadusel) ja traadita anduritega
ühendamist (vajadusel).
6 Tegevuse taimeri käivitamiseks vajuta klahvi START
Seade salvestab tegevuse andmeid ainult siis, kui tegevuse
taimer töötab.
MÄRKUS. hoia tegevuse ajal seadmes
Forerunner 245 Music all nuppu DOWN, et avada muusika
juhtnupud (Muusika taasesituse juhtnupud, lehekülg 18).
Tegevuse salvestamise näpunäited
MÄRKUS. hoia tegevuse ajal seadme Forerunner 245 Music
DOWN nuppu all, et avada muusika juhtnupud (Muusika
taasesituse juhtnupud, lehekülg 18).
5 Jooksuga lõpetades vali taimeri peatamiseks STOP.
2
• Lae telefoni enne tegevuse alustamist (Seadme laadimine,
lehekülg 26).
• Ringide salvestamiseks vali BACK.
• Vali UP või DOWN, et lisaandmete leht kuvada.
Tegevuse lõpetamine
1 Vali STOP.
Tegevused ja rakendused
2 Tee valik:
• Tegevuse jätkamiseks vali Jätka.
• Tegevuse salvestamiseks ja kellarežiimi naasmiseks vali
Salvesta > Valmis.
• Tegevuse peatamiseks ja hiljem jätkamiseks vali Jätka
hiljem.
• Ringi märkimiseks vali Ring.
• Tegevuse algpunkti tagasi navigeerimiseks mööda liigutud
teed vali Tagasi algusesse > TracBack.
MÄRKUS. kõnealune funktsioon on saadaval vaid GPS-i
kasutavate tegevustega.
• Otse tegevuse algpunkti navigeerimiseks vali Tagasi
algusesse > Sirge joon.
MÄRKUS. kõnealune funktsioon on saadaval vaid GPS-i
kasutavate tegevustega.
• Tegevuse tühistamiseks ja kellarežiimi naasmiseks vali
Tühista > Jah.
MÄRKUS. pärast tegevuse seiskamist salvestab seade selle
30 minuti järel automaatselt.
Tegevuse lisamine
Sinu seadmes on hulk tavapäraseid sise- ja välistegevusi Saad
need lisada enda tegevuste nimekirja.
1 Vali START.
2 Vali Lisa.
3 Vali nimekirjast tegevus.
4 Vali tegevuse lemmikute nimekirja lisamiseks Jah.
5 Vali asukoht tegevuste nimekirjas.
6 Vajuta klahvi START
Kohandatud tegevuse loomine
1 Vali kellal suvand START > Lisa.
2 Tee valik:
3
4
5
6
• Kohandatud tegevuse loomiseks salvestatud tegevusest
alustades vali Kopeeri tegevus.
• Uue kohandatud tegevuse loomiseks vali Muu.
Vajadusel vali tegevuse tüüp.
Vali nimi või sisesta kohandatud nimi.
Korduvad tegevuste nimed sisaldavad numbrit, nt Ratas(2).
Tee valik:
• Vali suvand konkreetse tegevuse sätete kohandamiseks.
Näiteks võid kohandada andmekuvasid või
automaatfunktsioone.
• Salvestamiseks ja kohandatud tegevuse kasutamiseks
vali Valmis.
Tegevuse lisamiseks lemmikute loendisse vali Jah.
Sisetegevused
Seadet Forerunner saab kasutada sisetreeninguteks, nagu
siserajal jooksmine ja velotrenažööri kasutamine Sisetegevuse
ajal on GPS välja lülitatud.
Kui jooksmise või kõndimise ajal on GPS välja lülitatud, siis
arvutatakse kiirust, vahemaad ja rütmi seadme
kiirendusmõõturiga. Kiirendusmõõtur kalibreerib end ise. Kiiruse,
vahemaa ja rütmi täpsus paraneb, kui jooksed õues
sisselülitatud GPS-iga.
VIHJE: jooksulindi käepidemetest kinnihoides täpsus väheneb.
Tempo, vahemaa ja rütmi mõõtmiseks võid kasutada valikulist
jooksuandurit.
Kui jalgrattaga sõitmise ajal on GPS välja lülitatud, siis kiirust ja
vahemaad ei arvutata, v.a valikulise anduri olemasolul, mis
Tegevused ja rakendused
saadab kiiruse- ja kauguseandmed seadmesse (nt kiiruse- või
rütmiandur).
Tugevustreeningu salvestamine
Võid tugevustreeningu ajal salvestada harjutuste sarju. Sari on
ühe liigutuse mitu kordust.
1 Vali kellal nupp START > Jõutreering.
Tugevustreeningu esmakordsel salvestamisel pead valima,
millisel randmel on kell.
2 Vali START, et käivitada kogumi taimer.
3 Alusta esimest sarja.
Seade loeb korduseid. Korduste arv ilmub pärast vähemalt
nelja korduse sooritamist.
VIHJE: seade loeb üksnes iga sarja ühe liigutuse korduseid.
Kui soovid liigutusi muuta, peaksid sarja lõpetama ja
alustama uut.
4 Sarja lõpetamiseks vali BACK.
Kell näitab sarja korduste koguarvu. Mitme sekundi järel
ilmub puhketaimer.
5 Vajadusel vajuta nuppu DOWN ja muuda korduste arvu.
VIHJE: võid lisada ka sarja käigus kasutatud kaalu.
6 Pärast puhkamist vali järgmise sarja alustamiseks BACK.
7 Korda iga tugevustreeningu sarja, kuni lõpetad tegevuse.
8 Pärast viimast sarja vali selle taimeri seiskamiseks START.
9 Vali Salvesta.
Tugevustreeningu salvestamise näpunäited
• Treeningu ajal ära seadet vaata.
Kasuta seadet treeningu alguses, lõpus ja puhkepauside ajal.
• Treeningu ajal keskendu endale.
• Tõsta raskuseid või kasuta treeninguks enda keharaskust.
• Tee korduvliigutusi ühtlaselt kogu ulatuses.
Kordus läheb arvesse, kui seadmega käsi liigub tagasi
algasendisse.
MÄRKUS. jalaharjutuste lugemist ei pruugi toimuda.
• Harjutuste kogumi alustamiseks ja lõpetamiseks lülita sisse
selle automaatne tuvastus.
• Salvesta ja saada tugevustreeningu tegevus teenuse Garmin
Connect kontosse.
Tegevuse üksikasjade kuvamiseks ja redigeerimiseks võid
logida sisse teenuse Garmin Connect kontosse.
Jooksulindi vahemaa kalibreerimine
Jooksulindil vahemaa täpsemaks mõõtmiseks võid kalibreerida
jooksulindi vahemaa pärast sellel vähemalt 1,5 km (1 miili)
jooksmist. Kui kasutad erinevaid jooksulinte, võid käsitsi
kalibreerida jooksulindi vahemaa igal jooksulindil või pärast
jooksmist.
1 Alusta jooksulindil jooksmist (Tegevuse alustamine,
lehekülg 2) ja jookse jooksulindil vähemalt 1,5 km (1 miili).
2 Pärast jooksmist vajuta STOP.
3 Tee valik:
• Jooksulindi vahemaa esmakordseks kalibreerimiseks vali
Salvesta.
Seade kuvab teate jooksulindi kalibreerimise
lõpuleviimiseks.
• Jooksulindi vahemaa käsitsi kalibreerimiseks pärast
esmakordset kalibreerimist vali Kalibr ja salvesta > Jah.
4 Vaata jooksulindi näidikult läbitud vahemaad ja sisesta
seadmes vahemaa.
3
Ujumine
TEATIS
Seade on ette nähtud kasutuseks veepinnal ujumisel. Kui koos
seadmega sukeldutakse, võib seade kahjustuda ja garantii
kehtivuse kaotada.
Basseinis ujumine
Võid valida ujumissuvandi, et salvestada ujumisandmeid, sh
vahemaa, tõmmete arv ja tõmmete tüüp.
1 Vali START > Basseinuju..
Ujumisbasseini profiili esmakordsel valimisel tuleb määrata
basseini suurus või sisestada kohandatud mõõtmed.
2 Vali START, et käivitada tegevuse taimer.
3 Iga puhkeperioodi alguses ja lõpus vali BACK.
4 Kui oled tegevuse lõpetanud, vali START > Salvesta.
Ujumisterminid
Pikkus: ujumine basseini ühest otsast teise.
Intervall: üks või mitu järjestikust pikkust. Uus intervall algab
pärast puhkust.
Tõmme: tõmmet loetakse iga kord, kui seadet kandev käsi
sooritab täistsükli.
Swolf: swolfi skoor on basseini ühe pikkuse aja ja selle pikkuse
tõmmete arvu summa. Näiteks 30 sekundit pluss 15 tõmmet
annavad swolfi skooriks 45. Swolf on ujumisefektiivsuse näit
ja golfile sarnaselt on madalam skoor parem.
Tõmbetüübid
Tõmbetüübi saab tuvastada ainult basseinis ujumisel.
Tõmbetüüp tuvastatakse basseini pikkuse ujumise lõpus.
Tõmbetüübid kuvatakse intervalliajaloos. Tõmbetüüpide jaoks
saab ka kohandatud andmevälja valida (Andmekuvade
kohandamine, lehekülg 22).
Vaba
Vaba stiil
Tagasi
Seliliujumine
Rinnuli
Rinnuliujumine
Liblikujumine Liblikujumine
Segatud
Üle ühe tõmbetüübi intervallis
Treening
Treeningharjutuste logimisel (Harjutuste logide abil
treenimine, lehekülg 4)
Ujumise nõuanded
• Enne ujumist vali ekraanil kuvatavate juhiste põhjal basseini
pikkus või sisesta kohandatud pikkus.
Järgmisel ujumiskorral kasutab seade seda basseini pikkust.
Pikkuse muutmiseks hoia nuppu UP all, vali tegevuse seaded
ja Basseini pikkus.
• Puhkeaja salvestamiseks basseinis ujumise ajal vali BACK.
Seade salvestab automaatselt basseinis ujumise intervallid ja
pikkused.
Puhkamine basseinis ujumisel
Vaikimisi kasutatav puhkekuva näitab kahte puhketaimerit. See
näitab ka viimase sooritatud intervalli aega ja vahemaad.
MÄRKUS. puhkepausi ajal ujumisandmeid ei salvestata.
1 Vali ujumise ajal puhkepausi alustamiseks nupp BACK.
Ekraan kuvab valge teksti mustal taustal ja ilmub puhkekuva.
Puhkepausi
ajal võid muude andmekuvade vaatamiseks
2
vajutada nuppu UP või DOWN (valikuline).
3 Ujumise jätkamiseks vali BACK.
4 Muude puhkeintervallide ajal korda toimingut.
Harjutuste logide abil treenimine
Harjutuste logi on saadaval vaid basseinis ujumisel. Võid
harjutuste logi abil käsitsi salvestada jalalööke, ühe tõmbega
4
ujumist või muid ujumisliigutusi, mis ei kuulu peamiste stiilide
alla.
1 Harjutuste logi kuva nägemiseks vali ujumise ajal nupp UP
või DOWN.
2 Vali BACK, et käivitada harjutuse taimer.
3 Pärast harjutuse intervalli sooritamist vali BACK.
Harjutuse taimer seiskub, kuid tegevuse taimer jätkab
salvestamist kogu ujumisseansi ajal.
4 Vali lõpetatud harjutuse vahemaa.
Vahemaasammud põhinevad tegevusprofiilile valitud
basseini suurusel.
5 Tee valik:
• Muu harjutuse intervalli alustamiseks vali BACK.
• Ujumisintervalli alustamiseks vali ujumistreeningu
kuvadele naasmiseks UP või DOWN.
Välitegevused
Seadmesse Forerunner on eellaaditud välitegevused, nagu
jooksmine ja jalgrattasõit. GPS lülitatakse välitegevuste ajaks
sisse. Võid vaiketegevuste põhjal lisada uusi tegevusi, nagu
kõnd ja aerutamine. Võid seadmesse lisada ka kohandatud
tegevusi (Kohandatud tegevuse loomine, lehekülg 3).
Helijuhiste esitamine tegevuse ajal
Võid seadmes Forerunner 245 Music sisse lülitada jooksu või
muu tegevuse ajal motiveerivate olekuteavituste esitamise.
Helijuhised esitatakse ühendatud kõrvaklappides Bluetooth
tehnoloogia kaudu (olemasolul). Vastasel korral esitatakse
helijuhised rakenduse Garmin Connect abil seotud nutitelefonis.
Helijuhise ajal vaigistab seade või nutitelefon teavituse
esitamiseks põhiheli.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud
tegevustega.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Helijuhised.
3 Tee valik:
• Iga ringi helijuhise kuulmiseks vali Ringi märguanne.
MÄRKUS. Ringi märguanne on vaikimisi sisse lülitatud.
• Juhise kohandamiseks tempo ja kiiruseandmetega vali
Tempo-/kiirusemärguanne.
• Juhise kohandamiseks pulsiandmetega vali Pulsihoiatus.
• Juhise kuulmiseks taimeri käivitamisel ja seiskamisel (sh
funktsioon Auto Pause ) vali Taimeri sündmused.
• Tegevusehoiatuste kuulmiseks helijuhistena vali
Tegevuste märguanded.
• Hääljuhise keele või dialekti muutmiseks vali Dialekt.
®
Treening
Treeningud
Võid luua kohandatud treeninguid, mis sisaldavad iga etapi
eesmärke, sh eri vahemaad, ajad ja kalorid. Võid luua
treeninguid rakenduses Garmin Connect või valida rakendusest
Garmin Connect integreeritud treeningutega kavasid ja
edastada need oma seadmesse.
Treeningute ajakavastamiseks vali Garmin Connect. Võid
kavandada treeninguid ette ja salvestada need oma seadmesse.
Veebist pärit treeningu järgimine
Enne treeningu allalaadimist teenusest Garmin Connect peab
sul olema teenuses Garmin Connect konto (Garmin Connect,
lehekülg 19).
1 Ühenda seade arvutiga.
Treening
2
3
4
5
Ava www.garminconnect.com.
Loo ja salvesta uus treening.
Vali Saada seadmesse ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Eralda seade.
Kohandatud treeningu loomine rakenduses Garmin
Connect
Enne, kui saad rakenduses Garmin Connect luua treeningu,
peab sul olema Garmin Connect konto (Garmin Connect,
lehekülg 19).
1 Vali rakendusest Garmin Connect või .
2 Vali Treening > Treeningud > Loo treening.
3 Vali tegevus.
4 Loo enda kohandatud treening.
5 Vali Salvesta.
6 Sisesta oma uuele treeningule nimi ja vali Salvesta.
Uus treening ilmub treeningute nimekirja.
MÄRKUS. treeningu saad saata enda seadmesse
(Kohandatud treeningu saatmine seadmesse, lehekülg 5).
Kohandatud treeningu saatmine seadmesse
Võid rakenduses Garmin Connect loodud kohandatud treeningu
oma seadmesse saata (Kohandatud treeningu loomine
rakenduses Garmin Connect, lehekülg 5).
1 Vali rakendusest Garmin Connect või .
2 Vali Treening > Treeningud.
3 Vali loendist treening.
4 Vali .
5 Vali ühilduv seade.
6 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Treeningu alustamine
Enne treeningu alustamist pead teenuse Garmin Connect
kontolt treeningu alla laadima.
1 Vali kellal nupp START.
2 Vali tegevus.
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali Treening > Minu treeningud.
5 Vali treening.
MÄRKUS. loendis kuvatakse vaid valitud tegevusega
ühilduvad treeningud.
6 Vali Koosta treening.
7 Vali START, et käivitada taimer.
Treeningu alustamise järel kuvab seade treeningu iga etapi,
etapi märkused (valikuline), sihi (valikuline) ja praegused
treeninguandmed.
Treeningukalendri teave
Seadmes olev treeningukalender on treeningukalendri laiendus
või ajakava, mille teenuses Garmin Connect seadistasid. Kui
oled teenuse Garmin Connect kalendrisse mõned treeningud
lisanud, võid need seadmesse saata. Kõik seadmesse saadetud
planeeritud treeningud kuvatakse treeningukalendris
kuupäevade alusel. Kui valid treeningukalendris päeva, saad
treeningut vaadata või teha. Planeeritud treening jääb
seadmesse, ükskõik kas teed selle või jätad vahele. Kui saadad
planeeritud treeninguid teenusest Garmin Connect, kirjutavad
need praeguse treeningukalendri üle.
Teenuse Garmin Connect treeningukavade
kasutamine
Enne teenuse Garmin Connect treeningukavade allalaadimist ja
kasutamist pead looma teenuse Garmin Connect konto (Garmin
Treening
Connect, lehekülg 19) ja siduma seadme Forerunner ühilduva
nutitelefoniga.
1 Vali rakendusest Garmin Connect või .
2 Vali Treening > Treeningukavad.
3 Vali treeningukava ja määra selle ajakava.
4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5 Vaata treeningukava kalendris.
Treeningukavade kohandamine
Teenuse Garmin Connect kontol on adaptiivne treeningukava ja
Garmin Coach, mis aitavad treeningu eesmärke saavutada.
Näiteks võid vastata mõnele küsimusele ja leida kava 5 km
võistlusel osalemiseks. Kava kohandub su praeguse sportliku
tasemega, treeningu ja ajakava eelistuste ning võistluse
kuupäevaga. Kava käivitamisel lisatakse seadme Forerunner
vidinate loendisse vidin Garmin.
®
Tänase treeningu alustamine
Pärast rakenduse Garmin Coach treeningukava saatmist
seadmesse ilmub vidinate loendis rakenduse Garmin Coach
vidin.
1 Vidina Garmin kuvamiseks vali kellal UP või DOWN.
Kui treening on määratud tänasele päevale, kuvab seade
treeningu nime ja käivitusnupu.
2
3
4
5
Vali START.
Treeningu etappide nägemiseks vali Vaata (valikuline).
Vali Koosta treening.
Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Intervalltreeningud
Võid vahemaa või aja põhjal luua intervalltreeninguid. Seade
salvestab kohandatud intervalltreeningu kuni muu
intervalltreeningu loomiseni. Võid kasutada avatud intervalle
rajal treenides ja teatud vahemaad joostes.
Intervalltreeningu loomine
Vali kellal nupp START.
Vali tegevus.
Hoia all nuppu UP.
Vali Treening > Intervallid > Redigeeri > Intervall > Tüüp.
Vali Vahemaa, Aeg või Avatud.
VIHJE: võid nupuga Avatud luua avatud intervalli.
6 Vajadusel vali Kestus, sisesta treeningule vahemaa või aeg
ja vali .
7 Vali BACK.
8 Vali Puhkeaeg > Tüüp.
9 Vali Vahemaa, Aeg või Avatud.
10 Vajadusel sisesta puhkeintervallile vahemaa või aeg ja vali
.
11 Vali BACK.
12 Vali vähemalt üks suvand:
• Vali korduste arv ja vali Korda.
• Treeningule avatud soojenduse lisamiseks vali
Soojendus > Sees.
1
2
3
4
5
5
• Treeningule avatud jahtumisaja lisamiseks vali
Mahajahtumine > Sees.
Intervalltreeningu alustamine
Vali kellakuval START.
Vali tegevus.
Hoia all nuppu UP.
Vali Treening > Intervallid > Koosta treening.
Vali taimeri käivitamiseks START.
Kui intervalltreeningul on soojendus, vali esimese intervalli
alustamiseks BACK.
7 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Pärast kõigi intervallide täitmist kuvatakse sõnum.
1
2
3
4
5
6
Intervalltreeningu peatamine
• Praeguse intervalli või puhkeaja peatamiseks ning järgmisse
intervalli või puhkeaega siirdumiseks vali ükskõik millal
BACK.
• Kui kõik intervallid ja puhkeajad läbi, vali BACK, et lõpetada
intervalltreening ning avada taimer, mida mahajahtumisel
kasutada.
• Taimeri peatamiseks vali ükskõik millal STOP. Võid taimeri
uuesti käivitada või intervalltreeningu lõpetada.
Virtual Partner kasutamine
®
Virtual Partner on treenigu tööriist, mis aitab eesmärkide
täitmisel. Saad määrata Virtual Partner tempo ja sellega
võistelda.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevuste
puhul.
1 Vali kellaplaadilt START.
2 Vali tegevus.
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali tegevuse sätted.
5 Vali Andmekuvad > Lisa uus > Virtual Partner.
6 Sisesta tempo või kiirus.
7 Alusta enda tegevusega (Tegevuse alustamine, lehekülg 2).
8 Vali Virtual Partner ekraanile kerimiseks ja liidrikohal olija
vaatamiseks UP või DOWN.
• Vahemaa ja aja eesmärgi seadistamiseks vali Vahemaa
ja aeg.
• Vahemaa ja tempo või kiiruse eesmärgi seadistamiseks
vali Vahemaa ja rütm või Vahemaa ja kiirus.
Ilmub treeningu eesmärgi kuva, mis näitab hinnangulist
lõpetamise aega. Hinnanguline lõpetamise aeg põhineb
praegusel sooritusel ja järelejäänud ajal.
6 Vali START, et käivitada taimer.
Treeningu sihi tühistamine
1 Hoia tegevuse ajal all nuppu UP.
2 Vali Tühista eesmärk > Jah.
Eelmise tegevusega seotud võistlus
Võid varem salvestatud või allalaaditud tegevusega seoses
võistelda. Kõnealune funktsioon toimib koos funktsiooniga
Virtual Partner ning sa näed tegevuse ajal, kui palju ees- või
tagapool oled.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud
tegevustega.
1 Vali kellal START.
2 Vali tegevus.
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali Treening > Läbi tegevus uuesti.
5 Tee valik:
• Seadmega varem salvestatud tegevuse määramiseks vali
Ajaloost.
• Vali Allalaaditud, et valida teenuse Garmin Connect
kontolt allalaaditud tegevus.
6 Vali tegevus.
Ilmub kuva Virtual Partner, mis näitab hinnangulist
lõpetamise aega.
7 Vali START, et käivitada taimer.
8 Kui oled tegevuse lõpetanud, vali START > Salvesta.
Isiklikud rekordid
Tegevuse lõpus kuvab seade tegevuse käigus saavutatud uue
isikliku rekordi. Isiklikud rekordid sisaldavad tüüpilise
võistlusvahemaa ja pikima jooksu, rattasõidu või ujumise
kiireimat aega.
Isiklike rekordite vaatamine
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Ajalugu > Andmed.
3 Vali spordiala.
4 Vali rekord.
5 Vali Kuva andmed.
Treeningu eesmärgi seadistamine
Treeningu eesmärgi funktsioon töötab koos funktsiooniga Virtual
Partner, et saaksid treenida määratud vahemaa, vahemaa ja
aja, vahemaa ja tempo või vahemaa ja kiiruse eesmärgi suunas.
Treeningu ajal annab seade reaalajas tagasisidet selle kohta,
kui lähedal oled treeningu eesmärgi saavutamisele.
1 Vali kellal START.
2 Vali tegevus.
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali Treening > Määra eesmärk.
5 Tee valik:
• Eelseadistatud kauguse valimiseks või kohandatud
kauguse sisestamise vali Ainult vahemaa.
6
Isikliku rekordi taastamine
Võid taastada varasema isikliku rekordi.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Ajalugu > Andmed.
3 Vali spordiala.
4 Vali taastamiseks rekord.
5 Vali Eelmine > Jah.
MÄRKUS. see ei kustuta ühtki salvestatud tegevust.
Isikliku rekordi kustutamine
1 Soorita kellal järgmised toimingud. Hoia all nuppu UP.
2 Vali Ajalugu > Andmed.
3 Vali spordiala.
4 Vali kustutamiseks rekord.
Treening
5 Vali Kustuta andmed > Jah.
MÄRKUS. see ei kustuta ühtki salvestatud tegevust.
Kõigi isikuandmete kustutamine
1 Hoia kellakuval nuppu UP.
2 Vali Ajalugu > Andmed.
3 Vali sport.
4 Vali Kustuta kõik andmed > Jah.
Andmed kustutatakse ainult selle spordiala puhul.
MÄRKUS. see ei kustuta ühtki salvestatud tegevust.
Metronoomi kasutamine
Metronoom esitab kindla rütmiga toone sooritusvõime
parandamiseks, treenides kiiremini, aeglasemalt või ühtlase
rütmiga.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud
tegevustega.
1 Vali kellal START.
2 Vali tegevus.
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali tegevuse seaded.
5 Vali Metronoom > Olek > Sees.
6 Tee valik:
• Vali Lööke minutis, et sisestada säilitataval rütmil
põhinev väärtus.
• Löögisageduse kohandamiseks vali Hoiatussagedus.
• Metronoomi heli ja vibratsiooni kohandamiseks vali Helid.
7 Enne jooksu võid vajadusel metronoomi kuulata valikuga
Eelvaade.
8 Mine jooksma (Jooksmine, lehekülg 2).
Metronoom käivitub automaatselt.
Jooksu
ajal metronoomikuva nägemiseks vali UP või DOWN.
9
10 Metronoomi seadete muutmiseks võid vajadusel hoida all
nuppu UP.
Kasutajaprofiili seadistamine
Uuendada saab sugu, sünniaastat, pikkust, kaalu ja
pulsisageduse tsoonide seadeid. Seade arvutab nende andmete
abil täpsed treeninguandmed.
1 Hoia kellaplaadil all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Kasutajaprofiil.
3 Tee valik.
Vormisoleku sihid
Pulsisageduse tsoonide tundmine aitab mõõta ja parandada
vormisolekut järgmiste põhimõtete mõistmise ja rakendamisega.
• Pulss on treeningu intensiivsuse hea näitaja.
• Pulsisageduse teatud tsoonides treenimine aitab parandada
kardiovaskulaarset võimekust ja tugevust.
Kui tead oma maksimaalset pulsisagedust, võid kasutada tabelit
(Pulsisageduse tsoonide arvutamine, lehekülg 7), et
tuvastada oma vormisoleku eesmärgi saavutamiseks parim
pulsisageduse tsoon.
Kui sa ei tea oma maksimaalset pulssi, kasuta Internetis
saadaolevat mõnda kalkulaatorit. Teatud spordisaalid ja
tervisekeskused võivad teha testi maksimaalse pulsisageduse
mõõtmiseks. Vaikimisi kasutatav maksimaalse pulsisagedus on
220 miinus su vanus.
arv minutis. Viis enim kasutatud pulsisageduse tsooni on
tähistatud numbritega 1 kuni 5. Mida suurem number, seda
suurem on sagedus. Pulsisageduse tsoone arvutatakse
tavaliselt maksimaalse pulsisageduse protsentide alusel.
Pulsisageduse tsoonide seadistamine
Vaikimisi kasutatavate pulsisageduse tsoonide tuvastamiseks
kasutab seade esmaseadistuse kasutajaprofiili teavet. Võid eri
pulsisageduse tsoonid määrata spordiprofiilidele, nagu
jooksmine, jalgrattasõit ja ujumine. Tegevuse kõige täpsemate
kaloriandmete saamiseks seadista maksimaalne pulsisagedus.
Võid ka käsitsi seadistada iga pulsisagedustsooni ja sisestada
puhkeperioodi pulsisageduse. Võid seadmes või teenuse
Garmin Connect kontos tsoone käsitsi muuta.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Kasutajaprofiil > Pulsisagedus.
3 Vali Max HR ja sisesta oma maksimaalne pulsisagedus.
Tegevuse ajal maksimaalse pulsisageduse salvestamiseks
võid kasutada funktsiooni Automaatne tuvastamine
(Pulsisageduse automaatne tuvastamine, lehekülg 13).
4 Vali Puhkeaja pulss ja sisesta oma puhkeperioodi
pulsisagedus.
Võid kasutada seadme mõõdetud puhkeperioodi keskmist
pulsisagedust või seadistada kohandatud väärtuse.
5 Vali Tsoonid > Järgmise põhjal:.
6 Tee valik:
• Tsoonide kuvamiseks ja redigeerimiseks minutis tehtavate
südamelöökide järgi vali BPM.
• Tsoonide kuvamiseks ja redigeerimiseks max
pulsisageduse protsendina vali HR-i max %.
• Tsoonide kuvamiseks ja redigeerimiseks pulsisageduse
reservi protsendina (maksimaalne pulsisagedus miinus
puhkeperioodi pulsisagedus) vali HRR-i %.
7 Vali tsoon ja sisesta iga tsooni väärtus.
8 Vali Lisa spordiala pulss ja vali spordiprofiil eraldi
pulsitsoonide lisamiseks (valikuline).
Seadmes pulsisagedustsoonide seadistamine
Vaikeseaded võimaldavad seadmel tuvastada max
pulsisageduse ja määrata pulsisagedustsoonid max
pulsisageduse protsendina.
• Veendu, et su kasutajaprofiili seaded on täpsed
(Kasutajaprofiili seadistamine, lehekülg 7).
• Kasuta jooksmise ajal tihti randme või rindkere pulsimõõtjat.
• Proovi pulsisageduse treeningukavasid teenuse Garmin
Connect kontos.
• Vaata tsoonide pulsisageduse trende ja aegu teenuse
Garmin Connect kontos.
Pulsisageduse tsoonide arvutamine
Tsoon % maksimaal- Tajutav pingutus
sest pulsisagedusest
Kasud
1
50–60%
Lõdvestunud, rahulik
tempo, rütmiline
hingamine
Algaja tasemel
aeroobne treening,
vähendab stressi
2
60–70%
Mugav tempo, natuke Tavaline kardiotreesügavam hingamine,
ning, hea taastumisvestlemine on võimalik tempo
3
70–80%
Keskmine tempo,
vestlemine on
raskendatud
Parem aeroobne
võimekus,
optimaalne kardiotreening
Pulsisageduse tsoonid
Paljud sportlased kasutavad pulsisageduse tsoone, et oma
kardiovaskulaarset ja sportlikku vormi parandada.
Pulsisageduse tsoon on teatud vahemikku jääv südamelöökide
Treening
7
Tsoon % maksimaal- Tajutav pingutus
sest pulsisagedusest
Kasud
4
80–90%
Kiire tempo ja natuke
ebamugav, jõuline
hingamine
Parem anaeroobne
võimekus ja lävi,
parem kiirus
5
90–100%
Sprintimistempo, pole Anaeroobne ja
pikema aja vältel jätku- muskulaarne vastupisuutlik, raske
davus, suurem jõud
hingamine
Aktiivsusjälgija
Aktiivsusjälgija salvestab igapäevaseid samme, läbitud
vahemaad, intensiivsusminuteid, põletatud kaloreid ja
unestatistikat. Põletatud kalorid hõlmavad põhiainevahetust ja
aktiivsuskaloreid.
Päevas tehtud sammude arv ilmub sammude vidinas. Sammude
arvu uuendatakse perioodiliselt.
Lisateavet aktiivsuse jälgimise ja vormisoleku näitajate täpsuse
kohta vt veebiaadressilt garmin.com/ataccuracy.
Automaatne eesmärk
Seade loob eelmiste aktiivsustasemete põhjal automaatselt
igapäevaste sammude sihi. Päeva jooksul näitab seade su
liikumist igapäevase eesmärgi suunas .
2 Laadi unejälgimise andmed veebisaidile Garmin Connect
(Garmin Connect, lehekülg 19).
Võid magamise statistikat vaadata teenuse Garmin Connect
kontos.
Häirimise vältimise režiimi kasutamine
Võid kasutada häirimise vältimise režiimi, et lülitada välja
taustvalgus, hoiatushelid ja värinhoiatused. Nt võid seda režiimi
kasutada magamise või filmi vaatamise ajal.
MÄRKUS. võid seadistada teenuse Garmin Connect kontos
oma tavapärase uneaja. Võid süsteemiseadetes automaatselt
lubada suvandi Uneaeg, et magamise ajal automaatselt
siseneda häirimise vältimise režiimi (Süsteemiseaded,
lehekülg 24).
1 Hoia all nuppu LIGHT.
2 Vali Mitte segada.
Intensiivsusminutid
Tervise parandamiseks soovitab Maailma Terviseorganisatsioon
teha nädalas vähemalt 150 minutit keskmise intensiivsusega
trenni (nt kiirkõnd) või 75 minutit suure intensiivsusega trenni (nt
jooksmine).
Seade jälgib tegevuse intensiivsust ning keskmise kuni suure
intensiivsusega tegevusele kulutatud aega (pulsiandmeid läheb
tarvis suure intensiivsuse määramiseks). Iganädalase
intensiivsusminutite eesmärgi saavutamiseks tegele vähemalt
10 järjestikust minutit keskmise kuni suure intensiivsusega
tegevusega. Seade liidab mõõdukad ja intensiivsed
aktiivsusminutid. Suure intensiivsusega minutid korrutatakse
liitmisel kahega.
Intensiivsusminutite teenimine
Kui sa ei soovi kasutada automaatse eesmärgi funktsiooni, võid
teenuse Garmin Connect kontos seadistada isikupärase
sammude sihi.
Liikumismärguande kasutamine
Pidev istuv eluviis võib ainevahetushäireid põhjustada.
Liikumismärguanne aitab seda vältida. Pärast üht passiivset
tundi kuvatakse Liigu! ning punane riba. Iga 15 passiivse minuti
järel kuvatakse lisalõigud. Seade ka piiksub või vibreerib, kui
helid on sisse lülitatud (Süsteemiseaded, lehekülg 24).
Liikumismärguande lähtestamiseks tee lühike jalutuskäik
(vähemalt paar minutit).
Liikumismärguande sisselülitamine
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Aktiivsusjälgija > Liikumismärguanne >
Sees.
Une jälgimine
Magamisel ajal tuvastab seade selle automaatselt ja jälgib sel
ajal su liigutusi. Võid seadistada teenuse Garmin Connect
kontos oma tavapärase uneaja. Unestatistika sisaldab magatud
tunde, unetasemeid ja liigutusi. Võid magamise statistikat
vaadata teenuse Garmin Connect kontos.
MÄRKUS. uinakuid ei lisata unestatistikasse. Võid kasutada
häirimise vältimise režiimi teavituste ja hoiatuste
väljalülitamiseks, v.a äratus (Häirimise vältimise režiimi
kasutamine, lehekülg 8).
Automaatse unejälgimise kasutamine
1 Kanna seadet magamise ajal.
8
Sinu Forerunner seade arvutab intensiivsusminutid, võrreldes
selleks sinu südame löögisageduse andmeid ja keskmist
südame kiirust puhkamisel. Kui südame löögisagedus on välja
lülitatud, arvutab seade mõõdukad intensiivsusminutid,
analüüsides selleks minutis tehtud sammude arvu.
• Intensiivsusminutite kõige täpsema arvutuse saad, kui
käivitad ajastatud tegevuse.
• Treeni vähemalt 10 järjestikkust minutit mõõdukal või raskel
intensiivsuse tasemel.
• Kõige täpsema südame kiiruse puhkamisel saad, kui kannad
seadet ööpäev läbi.
Garmin Move IQ™ Sündmused
Funktsioon Move IQ tuvastab automaatselt tegevuste mustrid,
nagu kõnd, jooks, jalgrattasõit, ujumine ja elliptiline treening,
vähemalt 10 minutiks. Sündmuse tüüpi ja selle kestust saad
vaadata teenuse Garmin Connect ajajoonel, kuid neid ei kuvata
tegevuste loendis, ülevaadetes või uudisvoos. Põhjalikuma ja
täpsema ülevaate saamiseks võid ajastatud tegevuse
seadmesse salvestada.
Aktiivsusjälgija seaded
Hoia all kella nuppu UP ja vali Seaded > Aktiivsusjälgija.
Olek: lülitab aktiivsuse jälgimise funktsioonid välja.
Liikumismärguanne: kuvab digitaalkellal ja sammude kuval
teate ja liikumisriba. Kui helisignaalid on sisse lülitatud, siis
seade piiksub või vibreerib (Süsteemiseaded, lehekülg 24).
Eesmärkide hoiatused: võimaldab eesmärkide hoiatusi sisse ja
välja lülitada või üksnes tegevuste ajaks välja lülitada.
Eesmärkide hoiatused ilmuvad igapäevaste sammude,
korruste ja nädala intensiivsusminutite korral.
Move IQ: kui funktsioon Move IQ tuvastab tuttava liikumismustri,
võimaldab seadmel automaatselt alustada ja salvestada
ajapõhise kõndimise või jooksmise.
Aktiivsusjälgija
Une pulssoksümeetria: võimaldab seadmel une ajal
salvestada kuni 4 tunni jagu pulssoksümeetri andmeid.
Aktiivsusjälgija väljalülitamine
Kui aktiivsusjälgija on välja lülitatud, siis samme, korruseid,
intensiivsusminuteid, und ja Move IQ sündmuseid ei salvestata.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Aktiivsusjälgija > Olek > Väljas.
Nutifunktsioonid
Bluetooth ühendusega funktsioonid
Seadmel Forerunner on mitu Bluetooth funktsiooni, mida saab
nutitelefoni rakendusega Garmin Connect kasutada.
Tegevuste üleslaadimised: aktiivsusandmete automaatne
saatmine rakendusse Garmin Connect pärast tegevuse
salvestuse lõppu.
Helijuhised: võimaldab rakendusel Garmin Connect jooksu või
muu tegevuse ajal esitada nutitelefonis olekuteateid, nt
miiliajad ja muud andmed.
Bluetooth andurid: võimaldab ühendada Bluetooth toega
andureid, nt pulsimõõtja.
Connect IQ: võimaldab suurendada seadme funktsioonide arvu
uute taustapiltide, vidinate, rakenduste ja andmeväljadega.
Leia minu telefon: otsib üles kadunud nutitelefoni, mis on
seotud seadmega Forerunner ja asub levialas.
Leia minu kell: otsib üles kadunud seadme Forerunner , mis on
seotud nutitelefoniga ja asub levialas.
LiveTrack: sõbrad ja pereliikmed saavad jälgida sinu võistlusi ja
treeninguid reaalajas. Saad e-kirja või sotsiaalmeedia kaudu
jälgijaid kutsuda ning lubada neid oma reaalajas andmeid
teenuse Garmin Connect jälgimislehel vaadata.
Telefoni teavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid
seadmes Forerunner.
Sotsiaalmeedia interaktsioonid: tegevuse üleslaadimisel
rakendusse Garmin Connect võimaldab postitada uuenduse
su eelistatud sotsiaalmeedia veebisaidile.
Tarkvarauuendused: võimaldab uuendada seadme tarkvara.
Ilmateade: saadab reaalajas ilmateadet ning -hoiatusi
seadmesse.
Treeningute ja teekondade üleslaadimised: võid rakenduses
Garmin Connect sirvida treeninguid ja radasid ning need
juhtmevabalt seadmesse saata.
Tarkvara uuendamine rakenduse Garmin Connect abil
Enne seadme tarkvara uuendamist rakenduse Garmin Connect
abil peab sul teenuses Garmin Connect konto olema ning seade
peab ühilduva nutitelefoniga seotud olema (Nutitelefoni
sidumine seadmega, lehekülg 1).
Sünkrooni seade rakendusega Garmin Connect (Andmete
käsitsi sünkroonimine teenusega Garmin Connect,
lehekülg 9).
Kui uus tarkvara on saadaval, saadab rakendus Garmin
Connect uuenduse automaatselt seadmesse.
Andmete käsitsi sünkroonimine teenusega Garmin
Connect
1 Juhtnuppude menüü nägemiseks hoia all nuppu LIGHT.
2 Vali .
Kadunud mobiilseadme leidmine
Võid selle funktsiooni abil otsida Bluetooth traadita tehnoloogia
abil seotud ja levialas asuvat mobiilseadet.
1 Juhtnuppude menüü nägemiseks hoia all nuppu LIGHT.
2 Vali .
Nutifunktsioonid
Seade Forerunner alustab seotud mobiilseadme otsimist.
Mobiilseade toob kuuldavale hoiatusheli ja seadme
Forerunner ekraanil kuvatakse Bluetooth signaalitugevus.
Bluetooth signaalitugevus suureneb mobiilseadmele
lähenemisel.
3 Otsingu peatamiseks vali BACK.
Vidinad
Seadmesse on eellaaditud vidinad, mis võimaldavad teabe kiiret
hankimist. Mõned vidinad vajavad Bluetooth ühendust ühilduva
nutitelefoniga.
Mõned vidinad pole vaikimisi nähtavad. Võid need käsitsi
vidinate loendisse lisada (Vidinate loendi kohandamine,
lehekülg 22).
Body Battery™: kuvab su praeguse Body Battery taseme ja
Body Battery taseme viimaste tundide graafiku.
Kalender: kuvab nutitelefoni kalendris olevad saabuvad
kohtumised.
Kalorid: kuvab praeguse päeva kaloriteabe.
Garmin Coach: kui valid rakenduse Garmin Coach
treeningkava teenuse Garmin Connect kontos, siis kuvab
ajakavas olevad treeningud.
Tervisestatistika: kuvab praeguse tervisestatistika dünaamilise
kokkuvõtte. Siia kuulub pulsisagedus, Body Battery tase,
stress jne.
Pulsisagedus: kuvab praeguse pulsisageduse (löögid minutis)
ja selle graafiku.
Ajalugu: kuvab aktiivsusajaloo ja salvestatud tegevuste
graafiku.
Intensiivsusminutid: jälgib keskmise ja suure intensiivsusega
tegevuse aega, iganädalaste intensiivsusminutite eesmärki ja
liikumist eesmärgi suunas.
Viimane tegevus: kuvab viimase salvestatud tegevuse
lühikokkuvõtte, nt viimase jooksmine, jalgrattasõit või
ujumine.
Viimane spordiala: kuvab viimase salvestatud spordiala
lühikokkuvõtte.
Muusika juhtnupud: kuvab nutitelefoni või seadme
muusikamängija juhtnupud.
Minu päev: kuvab tänase päeva aktiivsuse dünaamilise
kokkuvõtte. Siia kuuluvad ajapõhised tegevused,
intensiivsusminutid, sammud, kulutatud kalorid jne.
Teavitused: nutitelefoni teavitussätetest sõltuvalt hoiatatakse
sind sissetulevatest kõnedest, tekstsõnumitest,
suhtlusvõrgustiku uuendustest jne.
Sooritus: kuvab sooritusnäitajad, mis aitavad jälgida ja mõista
treeningtegevusi ja võistlussooritust.
Pulssoksümeeter: kuvab kõige vere hapnikuküllastuse viimase
protsendi ja näitude graafiku.
Sammud: jälgib igapäevaseid samme, sammude eesmärki ja
eelmiste päevade andmeid.
Stress: kuvab praeguse stressitaseme ja selle graafiku.
Lõdvestumiseks võid teha hingamisharjutusi.
VIRB juhtelemendid: kui VIRB on seotud seadmega
Forerunner, kuvab kaamera juhtnupud.
Ilm: kuvab praeguse temperatuuri ja ilmaennustuse.
Vidinate vaatamine
Seadmes on eellaaditud vidininad, mis pakuvad kiirelt teavet.
Mõned vidinad nõuavad Bluetooth-ühendust ühilduva
nutitelefoniga.
• Vali vidinate vaatamiseks kellaplaadilt UP või DOWN.
Vidinad kuvavad näiteks pulsisageduse ja jälgivad aktiivsust.
Sooritusvidina kasutamiseks tee eri tegevusi ja mõõda
pulsisagedust ning jookse õues aktiivse GPS-iga.
9
• Vidina lisavalikute ja -funktsioonide vaatamiseks vali START.
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid
Vidin Minu päev
Vidin Minu päev esitab sinu aktiivsuse päevaülevaate. See on
dünaamiline kokkuvõte, mis päeva jooksul uueneb. Kokkuvõttes
esitatakse viimane salvestatud sportlik tegevus, nädala
intensiivsusminutid, sammud, põletatud kalorid jne. Täiendavate
mõõteandmete kuvamiseks vali START.
ETTEVAATUST
Juhtumi tuvastamine ja abi on lisafunktsioonid ning need ei
tohiks olla esmane viis hädaabi hankimiseks. Rakendus Garmin
Connect ei võta sinu eest päästeteenistusega ühendust.
Vidina Ilm vaatamine
Vidin Ilm eeldab Bluetooth ühendust ühilduva nutitelefoniga.
1 Vidina Ilm vaatamiseks vali kellakuvalt UP või DOWN.
2 Tunnipõhiste ilma andmete vaatamiseks vali START.
3 Päevapõhiste ilma andmete vaatamiseks vali DOWN.
Connect IQ funktsioonid
Võid veebisaidil Connect IQoma kellale lisada Connect IQ
funktsioone ettevõttelt Garmin ja teistelt teenusepakkujatelt.
Võid kohandada seadme sihverplaate, andmevälju, vidinaid ja
rakendusi.
Sihverplaadid: võimaldab kella välimuse kohandamist.
Andmeväljad: võimaldab kohandada andmevälju ja kuvada
anduri-, aktiivsus- ja ajalooandmeid uuel viisil. Võid lisada
Connect IQ andmevälju sisseehitatud funktsioonidele ja
lehekülgedele.
Vidinad: võimaldavad teabe kiiret hankimist, sh anduriandmed
ja teavitused.
Rakendused: lisa oma kellale interaktiivseid funktsioone, sh
uued väliste ja vormisoleku tegevuste tüübid.
Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine
arvutiga
1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
2 Ava veebiaadress apps.garmin.com ja logi sisse.
3 Vali rakenduse Connect IQ funktsioon ja laadi see alla.
4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Wi‑Fi ühendusega funktsioonid
Tegevuste üleslaadimine teenuse Garmin Connect kontole:
tegevused laaditakse automaatselt teenuse Garmin Connect
kontole pärast nende salvestuse lõppemist.
Helisisu: võimaldab sünkroonida muude teenusepakkujate
helisisu.
Tarkvarauuendused: kui Wi‑Fi ühendus on saadaval, laadib ja
installib seade automaatselt viimased tarkvarauuendused.
Treeningud ja treeningukavad: võid Garmin Connect
veebisaidil sirvida ja valida treeninguid ja treeningukavasid.
Järgmise Wi‑Fi ühenduse ajal saadetakse failid juhtmevabalt
su seadmesse.
Ühendumine Wi‑Fi võrku
Enne Wi‑Fi võrguga ühendamist pead nutitelefoni rakenduses
Garmin Connect või arvuti rakenduses Garmin Express™ looma
ühenduse.
Kolmandast osapoolest muusikapakkujaga sünkroonimiseks
tuleb luua Wi‑Fi ühendus. Seadme ühendamine Wi‑Fi võrku
aitab suurendada ka suurte failide edastuskiirust.
1 Võid liikuda Wi‑Fi võrgu levialas.
2 Vali rakendusest Garmin Connect või .
3 Vali Garmini seadmed ja vali oma seade.
4 Vali Üldine > Wi-Fi-võrgud > Lisa võrk.
5 Vali saadaolev Wi‑Fi võrk ja sisesta sisselogimisandmed.
10
Seadmel Forerunner on ohutus- ja jälgimisfunktsioonid, mille
peab seadistama rakendusega Garmin Connect.
TEATIS
Nende funktsioonide kasutamiseks pead looma ühenduse
rakendusega Garmin Connect tehnoloogia Bluetooth abil.
Hädaabikontaktid saad oma kontole Garmin Connect lisada.
Abi: saad saata hädaabikontaktidele oma nime ja GPSasukohaga tekstsõnumi.
Juhtumi tuvastamine: rakendus Garmin Connect saab saata
sinu hädaabikontaktidele sõnumi, kui seade Forerunner
tuvastab juhtumi.
LiveTrack: sõbrad ja pereliikmed saavad jälgida sinu võistlusi ja
treeninguid reaalajas. Saad e-kirja või sotsiaalmeedia kaudu
jälgijaid kutsuda ning lubada neid oma reaalajas andmeid
teenuse Garmin Connect jälgimislehel vaadata.
Live Event Sharing: võimaldab teatud juhtudel sõpradele ja
pereliikmetele sõnumeid saata koos reaalajas teabega.
MÄRKUS. see funktsioon on kasutatav vaid siis, kui seade
on ühendatud Android nutitelefoniga.
Hädaabikontaktide lisamine
Hädaabikontaktide telefoninumbreid kasutatakse juhtumi
tuvastamise ja abifunktsioonide jaoks.
1 Vali rakendusest Garmin Connect või .
2 Vali Safety & Tracking > Õnnetuse tuvastus & abi > Lisa
hädaolukorra kontakt.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Juhtumi tuvastuse sisse- ja väljalülitamine
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Ohutus > Juhtumi tuvastamine.
3 Vali tegevus.
MÄRKUS. juhtumi tuvastus on kasutatav üksnes õues
kõndimise, jooksmise ja jalgrattasõiduga.
Kui sisselülitatud GPS-iga seade Forerunner tuvastab juhtumi,
saab rakendus Garmin Connect saata hädaabikontaktile su
nime ja GPS-asukohaga automaatse tekstsõnumi ja e-kirja.
Ilmub sõnum, mis teatab, et kontakte teavitatakse 30 sekundi
pärast. Sõnumi tühistamiseks enne ajaarvestuse lõppemist saad
valida Tühista.
Abi taotlemine
Enne abi taotlemist pead seadistama hädaabikontaktid
(Hädaabikontaktide lisamine, lehekülg 10).
1 Hoia klahvi LIGHT all.
2 Pärast kolme värinasignaali vabasta abifunktsiooni
aktiveerimiseks klahv.
Kuvatakse ajaarvestuskuva.
VIHJE: sõnumi tühistamiseks enne ajaarvestuse lõppemist
saad valida Tühista.
Südame pulsisageduse funktsioonid
Forerunner seadmel on randmepõhine pulsisageduse monitor ja
lisaks on see ühilduv ka ANT+ rinnale kinnitatavate
pulsisageduse monitoridega. Randmepõhise pulsisageduse
monitori andmeid saad vaadata pulsisageduse vidinast. Kui
saadaval on nii randmepõhise monitori kui ka ANT+ monitori
®
Südame pulsisageduse funktsioonid
pulsisageduse andmed, kasutab seade ANT+ pulsisageduse
andmeid.
Pulsisagedus randmelt
Seadme kandmine
• Kanna seadet randmeluu kohal.
MÄRKUS. seade peab olema kindlalt, kuid mugavalt
paigaldatud. Täpsemate pulsinäituse tagamiseks ei tohiks
seade jooksu või muu treeningu ajal liikuda. Pulssoksümeetri
näitude saamiseks pead paigal olema.
MÄRKUS. optiline andur asub seadme tagaosas.
• Vaata lisateavet randmepõhise pulsisageduse mõõtmise
kohta: Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse andmete
puhul, lehekülg 11.
• Vaata lisateavet pulssoksümeetri anduri kohta:
Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud
näpunäited, lehekülg 16• Vaata lisateavet täpsuse kohta: garmin.com/ataccuracy.
Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse andmete
puhul
Kui pulsisageduse andmed on ebaühtlased või neid ei kuvata,
võid proovida järgmist.
• Puhasta ja kuivata käsi enne seadme randmele panemist.
• Väldi seadme all päikesekreemi, kreemide ja putukatõrje
kasutamist.
• Väldi seadme tagumisel küljel asuva pulsisageduse anduri
kraapimist.
• Kanna seadet randmeluu kohal. Seade peab olema kindlalt,
kuid mugavalt paigaldatud.
• Oota enne tegevusega alustamist, kuni
ikoon põleb
ühtlaselt.
• Tee 5 kuni 10 minutit soojendust ja kogu pulsisageduse
andmed ka enne tegevusega alustamist.
MÄRKUS. külmas keskkonnas tee soojendust siseruumides.
• Loputa seadet pärast iga treeningut värske veega.
Pulsisageduse vidina kuvamine
Vidin näitab su praegust pulsisagedust (lööki minutis) ja viimase
4 tunni pulsisageduse graafikut.
1 Pulsisageduse vidina kuvamiseks vali kellal UP või DOWN.
MÄRKUS. võimalik, et pead vidina lisama oma vidinate
loendisse (Vidinate loendi kohandamine, lehekülg 22).
2 Pulsisageduse viimase 7 päeva puhkeperioodi keskmiste
väärtuste kuvamiseks vali START.
Pulsisageduse andmete edastamine ettevõtte Garmin
seadmetesse
Võid edastada pulsiteabe seadmest Forerunner ja vaadata seda
ettevõtte Garmin seadmetes.
MÄRKUS. pulsisageduse andmete edastamine vähendab aku
tööaega.
1 Hoia pulsisageduse vidinas all nuppu UP.
2 Vali Valikud > Edasta pulssi.
Seade Forerunner alustab pulsisageduse andmete
edastamist ja kuvatakse
.
MÄRKUS. pulsisageduse vidinas pulsiandmete edastamisel
saab kuvada üksnes pulsisageduse vidinat.
3 Seo seade Forerunner ühilduva Garmin ANT+ seadmega.
MÄRKUS. sidumisjuhised on iga ühilduva seadme Garmin
puhul erinevad Vaata juhiseid kasutusjuhendist.
VIHJE: pulsisageduse andmete edastamise lõpetamiseks
vajuta mis tahes klahvi ja seejärel vali Jah.
Pulsisageduse andmete edastamine tegevuse ajal
Võid seadme Forerunner seadistada nii, et see hakkab tegevuse
alustamisel pulsiandmeid automaatselt edastama. Näiteks võid
jalgrattasõidu ajal edastada pulsiandmeid seadmele Edge või
VIRB kaamerale.
MÄRKUS. pulsisageduse andmete edastamine vähendab aku
tööaega.
1 Hoia pulsisageduse vidinas all nuppu UP.
2 Vali Valikud > Edastamine tegevuse ajal.
3 Alusta tegevust (Tegevuse alustamine, lehekülg 2).
Seade Forerunner hakkab pulsisageduse andmeid taustal
edastama.
MÄRKUS. tegevuse ajal ei näidata, et seade edastab
pulsisageduse andmeid.
4 Vajadusel seo seade Forerunner ühilduva Garmin ANT+
seadmega.
MÄRKUS. sidumisjuhised on iga ühilduva seadme Garmin
puhul erinevad Vaata juhiseid kasutusjuhendist.
VIHJE: pulsisageduse andmete edastamise katkestamiseks
lõpeta tegevus (Tegevuse lõpetamine, lehekülg 2).
®
Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse seadistamine
Võid seadistada hoiatuse, et sind teavitatakse, kui pulss ületab
paigalolekus teatud löögisagedust.
1 Hoia pulsisageduse vidinas all nuppu UP.
2 Vali Valikud > Ebatavalise pulsi teade > Olek > Sees.
3 Vali Hoiatuse lävend.
4 Vali pulsisageduse läve väärtus.
Läve igakordsel ületamisel kuvatakse teade ja seade vibreerib.
Randme pulsimõõtja väljalülitamine
Suvandi Randmepulss vaikesäte on Auto. Seade kasutab
automaatselt randme pulsimõõtjat, v.a kui ühendad seadmega
ANT+ pulsimõõtja.
MÄRKUS. randme pulsimõõtja väljalülitamine keelab ka randme
pulssoksümeetri anduri.
1 Hoia pulsisageduse vidinas all nuppu UP.
2 Vali Valikud > Olek > Väljas.
Jooksudünaamika
Võid oma jooksuvormi kohta tagasiside saamiseks kasutada
andurit koos ühilduva seadmega. Anduril on kiirendusemõõtja,
mis mõõdab kuue näitaja arvutamiseks rindkere liikumist.
MÄRKUS. jooksudünaamika funktsioon on saadaval vaid teatud
Garmin seadmetega.
Südame pulsisageduse funktsioonid
11
Rütm: rütm näitab sammude arvu minutis. See kuvab
kogusammud (parema ja vasaku jala sammud).
Vertikaalne võnkumine: vertikaalne võnkumine on jooksmisel
tekkiv tõukumine. See kuvab torso vertikaalse liikumise,
mõõdetuna sentimeetrites iga sammu kohta
Kokkupuuteaeg maaga: maaga kokkupuute aeg tähistab aega,
mille jooksul jalg puutub jooksmise ajal kokku maapinnaga.
Seda mõõdetakse millisekundites.
MÄRKUS. kokkupuuteaeg maaga ja tasakaal pole saadaval
kõndimise ajal.
Kokkupuuteaeg maaga – tasakaal: maaga kokkupuuteaja
tasakaal kuvab vasaku/parema jala maaga kokkupuuteaja
tasakaalu jooksmise ajal. See kuvatakse protsentides. Nt
53,2 ja vasakule või paremale osutav nool.
Sammupikkus: sammupikkus tähistab sinu sammu pikkust
ühest jalaastest teiseni. Seda mõõdetakse meetrites.
Vertikaalsuhe: vertikaalsuhe on vertikaalse võnkumise ja
sammupikkuse suhe. See kuvatakse protsentides. Väiksem
number tähendab tavaliselt paremat jooksuvormi.
1
2
3
4
Vali START ja vali jooksmine.
Vali START.
Alusta jooksmist.
Näitajate nägemiseks sirvi jooksudünaamika kuvasid.
Treening jooksudünaamikaga
Enne jooksudünaamika kuvamist pead paigaldama HRM-Run™
tarviku, HRM-Tri™ tarviku või Running Dynamics Pod ja siduma
selle seadmega (Traadita andurite sidumine, lehekülg 21).
Kui Forerunner müügikomplektis on pulsimõõtja, on seadmed
juba seotud ja Forerunner on seadistatud jooksudünaamikat
kuvama.
5 Vajadusel hoia all nuppu UP ja muuda jooksudünaamika
andmete kuvamist.
Värvilised mõõdikud ja jooksudünamaika andmed
Jooksudünaamika kuvadel on eelisandmete värviline mõõdik. Eelisandmetena saba kuvada rütmi, vertikaalse võnkumise, maaga
kokkupuute aja, maaga kokkupuute aja tasakaalu või vertikaalsuhte. Värvilisel mõõdikul saad võrrelda oma jooksudünaamika
andmeid teiste jooksjate andmetega. Värvitsoonid põhinevad protsentiilidel.
Garmin on vaadelnud paljusid kõigil eri tasemetel olevaid jooksjaid. Punase ja oranži tsooni andmeväärtused on tavalised vähem
kogenud või aeglaste jooksjate puhul. Rohelise, sinise ja lilla tsooni andmeväärtused on tavalised kogenud või kiirete jooksjate
puhul. Kogenud jooksjatel on enamasti lühemad maaga kokkupuute ajad, väiksem vertikaalne võnkumine, väiksem vertikaalsuhe
ning kiirem rütm kui vähem kogenud jooksjatel. Pikematel jooksjatel on siiski pisut aeglasem rütm, pikemad sammud ning pisut
suurem vertikaalne võnkumine. Vertikaalsuhe on vertikaalse võnkumise ja sammu pikkuse jagatis. See ei ole inimese pikkusega
seotud.
Jooksudünaamika lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/runningdynamics Rohkem jooksudünaamika teooriaid ja andmete
tõlgendusi võid otsida mainekatest jooksuväljaannetest ja veebisaitidelt.
Värvitsoon Prostentiil tsoonis Rütmivahemik
Maaga kokkupuuteaja vahemik
Lilla
>95
>183 sammu minutis
Sinine
70–95
174–183 sammu minutis 218–248 ms
<218 ms
Roheline 30–69
164–173 sammu minutis 249–277 ms
Oranž
5–29
153–163 sammu minutis 278–308 ms
Punane
<5
<153 sammu minutis
>308 ms
Maaga kokkupuute aja tasakaal
Maaga kokkupuute aja tasakaal mõõdab jooksusümmeetriat ja see kuvatakse protsendina kogu maaga kokkupuute ajast. Näiteks
51,3% ja vasaknool näitab, et jooksja vasak jalg on rohkem aega maapinnal. Kui kuvatakse kaks arvu (nt 48–52), siis 48% tähistab
vasakut ja 52% paremat jalga.
Värvitsoon
Punane
Oranž
Roheline
Oranž
Punane
Sümmeetria
Halb
Rahuldav
Hea
Rahuldav
Halb
Teiste jooksjate protsent
5%
25%
40%
25%
5%
Maaga kokkupuute aja tasakaal >52.2% V
50,8–52,2% V 50,7% V – 50,7% P 50,8-52,2% P >52,2% P
Jooksudünaamika arendamisel ja katsetamisel avastasid ettevõtte Garmin töötajad teatud jooksjate puhul seoseid vigastuste ja
suuremate tasakaalunihete vahel. Paljudel jooksjatel kaldub maaga kokkupuute aja tasakaal näidust 50–50 rohkem kõrvale mäest
üles või alla jooksmisel. Enamik jooksutreenereid kiidavad heaks sümmeetrilise jooksu mustri. Tippjooksjatel on tavaliselt kiired ja
tasakaalustatud sammud.
Võid jooksu ajal vaadata värvilist mõõdikut või andmevälja või pärast jooksu kontol Garmin Connect olevat kokkuvõtet. Nagu
teisedki jooksudünaamika andmed, on ka maaga kokkupuute aja tasakaal kvantitatiivne näit, mis aitab jooksumustrit mõista.
Vertikaalse võnkumise ja vertikaalsuhte andmed
Vertikaalse võnkumise ja vertikaalsuhte andmevahemikud erinevad pisut olenevalt andurist ning sellest, kas andur asub rinnal
(tarvik HRM-Tri või HRM-Run) või vöökohas (tarvikRunning Dynamics Pod).
12
Südame pulsisageduse funktsioonid
Värvitsoon Prostentiil tsoonis Vertikaalse võnkumise
vahemik rinnal
Vertikaalse võnkumise
vahemik vöökohas
Vertikaalsuhe rinnal Vertikaalsuhe vöökohas
Lilla
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1%
<6,5%
Sinine
70-95
6,4–8.1 cm
6,8–8.9 cm
6,1–7,4%
6,5–8,3%
Roheline 30–69
8,2–9.7 cm
9,0–10.9 cm
7,5–8,6%
8,4–10,0%
Oranž
5-29
9,8–11.5 cm
11,0–13.0 cm
8,7–10,1%
10,1–11,9%
Punane
<5
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1%
>11,9%
Nõuanded puudulike jooksudünaamika andmete
puhul
Kui jooksudünaamika andmeid ei kuvata, võid proovida järgmist.
• Veendu, et kannad jooksudünaamika tarvikud, näiteks
tarvikut HRM-Run .
Jooksudünaamika tarvikutel on esiküljel ikoon .
• Seo jooksudünaamika tarvik oma seamega Forerunner
juhiste järgi uuesti.
• Kui jooksudünaamika andmed kuvatakse ainult nullides, siis
kontrolli, kas kannad tarvikut õiget pidi.
MÄRKUS. maaga kokkupuute aja tasakaal kuvatakse ainult
jooksmisel. Kõndimise ajal seda ei arvutata.
Soorituse mõõteandmed
Need soorituse mõõteandmed on hinnangulised andmed, mis
aitavad sul oma treeningutegevusi ja võistluste tulemusi jälgida
ja mõista. Mõõteandmete kogumiseks tuleb teha mõned
tegevused, mille ajal peab randmepõhist pulsimonitori või
ühilduvat rinnal kantavat pulsimonitori kasutama.
Neid hinnangulisi andmeid pakub ja toetab Firstbeat. Lisateavet
leiad aadressilt www.garmin.com/runningscience.
MÄRKUS. hinnangulised andmed võivad esmalt ebatäpsed
näida. Seade palub sul teha mõned tegevused, et sinu sportliku
vormi kohta rohkem teavet saada.
Treenitustase: treenitustase näitab, kuidas treening mõjutab
sportlikku vormi ja sooritusvõimet. Treenitustase põhineb
treeningukoormuse muudatustel ja maksimaalsel
hapnikutarbimisvõimel pikema perioodi jooksul.
Maksimaalne hapnikutarbimisvõime: maksimaalne
hapnikutarbimisvõime on hapnikukogus (milliliitrites), mida
tarbid ühe minuti jooksul kehakaalu ühe kilogrammi kohta
oma maksimaalse sooritustaseme juures. Seade kohandab
maksimaalset hapnikutarbimisvõimet kuumuse ja kõrguse
alusel, kui aklimatiseerud väga kuumas keskkonnas või
suurel kõrgusel.
Taastumisaeg: taastumisaeg näitab, kui palju aega veel kulub,
enne kui oled täielikult taastunud ja valmis järgmiseks
raskeks treeninguks.
Treeningukoormus: treeningukoormus on treeningujärgse
hapniku tarbimise summa (EPOC) viimase seitsme päeva
kohta. Teeningujärgse hapniku tarbimise summa näitab, kui
palju energiat ligikaudu kulub, et organism treeningust
taastuks.
Prognoositavad võistlusajad: seade kasutab
treeninguajalugu, maksimaalse hapnikutarbimisvõime
andmeid ning avaldatud andmeallikaid, et pakkuda praeguse
sportliku vormi alusel võistlusaja eesmärk. Selle prognoosi
Südame pulsisageduse funktsioonid
puhul on eelduseks, et oled võistluseks vajalikul määral
treeninud.
Seisundi hinnang: seisundi hinnang on 6- kuni 20-minutilise
tegevuse järgne reaalajas hinnang. Selle võib lisada
andmeväljana, et saaksid oma seisundi hinnangut tegevuse
ajal jälgida. See võrdleb sinu reaalajas seisundit sinu
keskmise keskmise sportliku vormiga.
Sooritusnäitajate teavituste väljalülitamine
Sooritusnäitajate teavitused on vaikimisi sisse lülitatud. Mõned
sooritusnäitajate teavitused on hoiatused, mis ilmuvad pärast
tegevuse lõpetamist. Mõned sooritusnäitajate teavitused
ilmuvad tegevuse ajal või uue sooritusnäitaja saavutamisel, nt
uus hinnanguline maksimaalne hapnikutarbimisvõime.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Füsioloogilised mõõteandmed > Soorituse
märguanded.
3 Vali suvand.
Pulsisageduse automaatne tuvastamine
Funktsioon Automaatne tuvastamine on vaikimisi sisse lülitatud.
Seade saab suurima pulsisageduse tegevuse ajal automaatselt
tuvastada.
MÄRKUS. seade tuvastab suurima pulsisageduse ainult siis, kui
pulsisagedus on kasutajaprofiilis määratud väärtusest suurem.
1 Hoia kellakuval all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Füsioloogilised mõõteandmed >
Automaatne tuvastamine > Max HR.
MÄRKUS. suurima pulsisageduse saad käsitsi määrata oma
kasutajaprofiilis (Pulsisageduse tsoonide seadistamine,
lehekülg 7).
Tegevuste ja sooritusnäitajate sünkroonimine
Võid tegevusi, isiklikke rekordid ja sooritusnäitajaid sünkroonida
teiste Garmin seadmete ja Forerunner seadme vahel Garmin
Connect konto abil. See aitab su seadmel täpsemalt kajastada
treenitustaset ja vormisolekut. Näiteks võid salvestada sõidu
Edge seadmega ning kuvada tegevuse üksikasjad ja üleüldise
trennikoormuse Forerunner seadmes.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Füsioloogilised mõõteandmed > TrueUp.
Kui sünkroonid seadet nutitelefonis, siis ilmuvad seadmes
Garmin olevad hiljutised tegevused, isiklikud rekordid ja
sooritusnäitajad seadmes Forerunner.
Treenitustase
Treenitustase näitab, kuidas treening mõjutab vormisoleku taset
ja sooritusvõimet. Sinu treenitustase põhineb
treeningukoormuse muudatustel ja maksimaalsel
hapnikutarbimisvõimel pikema perioodi jooksul. Võid
treenitustaseme abil kavandada edasist treeningut ja jätkuvalt
parandada oma vormisoleku taset.
Ideaalne: ideaalne tähendab, et oled suurepärases
võistlusvormis. Vähendasid hiljuti treeningukoormust ning su
organism on saanud taastuda ning varasemast treeningust
tuleneva kurnatuse korvata. Peaksid ette mõtlema, sest
ideaalset taset saab säilitada lühiajaliselt.
Produktiivne: su praegune treeningukoormus liigutab
vormisoleku taset ja sooritusvõimet õiges suunas. Peaksid
13
vormisoleku taseme säilitamiseks planeerima
taastumisperioode.
Vormi säilitamine: sinu praegune treeningukoormus on piisav,
et praegust sportlikku vormi säilitada. Vormi parandamiseks
varieeri oma treeninguid rohkem või suurenda
treeningumahtu.
Taastumine: väiksema treeningukoormuse tõttu on su organism
saanud taastuda, mis on väga oluline pärast pikka raskete
treeningute perioodi. Võid naasta suurema
treeningukoormuse juurde, kui tunned, et oled selleks valmis.
Ebaproduktiivne: sinu treeningukoormuse tase on hea, kuid
sinu vorm halveneb. Sinu organism vajab võib-olla
taastumist, seetõttu pea silmas oma üldist tervislikku
seisundit, sh stress, toitumine ja puhkeaeg.
Alatreenimine: alatreenimine toimub, kui treenid vähemalt
nädal tavapärasest vähem, mis mõjutab su sportlikku vormi.
Selle parandamiseks võid suurendada treeningu koormust.
Ületreenimine: treeningu koormus on väga suur ja kahjulik. Su
organism vajab puhkust. Lisa oma ajakavasse kergemad
treeningud, et organism saaks taastuda.
Olek puudub: seade vajab treeninguoleku tuvastamiseks
vähemalt ühe nädala jagu treeninguajalugu, sh maksimaalne
hapnikutarbimisvõime tulemustega tegevused (jooksmine või
rattasõit).
Treenitustaseme kuvamise nõuanded
Treenitustase oleneb sportliku taseme uuendatud hinnangutest,
sh vähemalt kahest maksimaalse hapnikutarbimisvõime näidust
nädalas. Maksimaalse hapnikutarbimisvõime prognoosi
uuendatakse pärast õuejooksu, mille käigus sinu pulsisagedus
oli mitme minuti jooksul vähemalt 70% sinu maksimaalsest
pulsisagedusest. Maastikujooksude ja sisejooksude puhul ei
esitata maksimaalset hapnikutarbimisvõime prognoosi, sest siis
ei saaks sportliku vormi paranemist adekvaatselt peegeldada.
Treenitustasemefunktsiooni maksimaalseks kasutamiseks
järgige neid juhiseid.
• Jookse väljas vähemalt kaks korda nädalas ning püsi
vähemalt 10 minutit pulsisageduse juures, mis on rohkem kui
70% sinu maksimaalsest pulsisagedusest.
Kui oled seadet nädal aega kasutanud, peaksid
treenitustaseme andmeid nägema.
• Salvesta kõik sportlikud tegevused seadmesse või luba
funktsioon TrueUp™, et seade saaks sinu sooritust hinnata
(Tegevuste ja sooritusnäitajate sünkroonimine, lehekülg 13).
Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime
teave
Maksimaalne hapnikutarbimisvõime on hapnikukogus
(milliliitrites), mida tarbid ühe minuti jooksul kehakaalu ühe
kilogrammi kohta oma maksimaalse sooritustaseme juures.
Lihtsamalt öeldes on maksimaalne hapnikutarbimisvõime
sportliku soorituse näitaja, mis suureneb siis, kui sinu füüsiline
vorm paraneb. Seade Forerunner vajab maksimaalse
hinnangulise hapnikutarbimisvõime kuvamiseks randme või
rindkere pulsimõõtjat.
Seadmel kuvatakse maksimaalse hinnangulise
hapnikutarbimisvõime arv, kirjeldus ja asend värvilisel näidikul.
Teenuse Garmin Connect kontol võid vaadata oma
maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime täiendavaid
üksikasju, sh oma vormisoleku vanust. Vormiksoleku vanus
aitab su vormisolekut võrrelda samast soost, kuid erineva
vanusega isiku vormisolekuga. Treenides võib su vormisoleku
vanus aja jooksul väheneda.
14
Lilla
Ülihea
Sinine
Suurepärane
Roheline
Hea
Oranž
Rahuldav
Punane
Halb
Maksimaalse hapnikutarbimisvõime andmeid pakub FirstBeat.
Maksimaalse hapnikutarbimisvõime analüüsi pakutakse The
Cooper Institute loal. Täiendava teabe saamiseks vt lisa
(Maksimaalse hapnikutarbimisvõime standardtasemed,
lehekülg 31) ja veebiaadressi www.CooperInstitute.org.
®
Jooksmise maksimaalse hapnikutarbimisvõime
arvutamine
See funktsioon eeldab randmepõhist pulsisageduse andurit või
ühilduvat rinnale kinnituvat pulsisageduse monitori. Kui kasutad
rinnale kirjutatavat pulsisageduse monitori, pead selle rinnale
kinnitama ja seadmega siduma (Traadita andurite sidumine,
lehekülg 21). Kui sinu Forerunner seadme komplektis oli ka
pulsisageduse monitor, on seadmed juba seotud.
Täpseima hinnangu saamiseks täida kasutaja profiil
(Kasutajaprofiili seadistamine, lehekülg 7) ja seadista
maksimaalne pulsisagedus (Pulsisageduse tsoonide
seadistamine, lehekülg 7). Hinnangulised andmed võivad esmalt
ebatäpsed näida. Seade vajab mõnda kasutuskorda, et ära
tunda sinu jooksuharjumused.
1 Jookse vähemalt 10 minutit siseruumides.
2 Pärast jooksmist vali Salvesta.
3 Vali tulemuste vidina vaatamiseks UP või DOWN.
4 Vali START, et kerida läbi mõõdetud tulemuste.
Taastumisaeg
Võid kasutada seadet Garmin ning randmepõhist pulsimonitori
või ühilduvat rinnal kantavat pulsimonitori, et vaadata, kui palju
aega kulub, enne kui oled täielikult taastunud ja valmis
järgmiseks raskeks treeninguks.
MÄRKUS. taastumisaja soovituste puhul lähtutakse sinu
maksimaalsest hapnikutarbimisvõimest ning see võib esmalt
ebatäpne tunduda. Seade palub sul teha mõned tegevused, et
sinu sportliku vormi kohta rohkem teavet saada.
Taastumisaeg kuvatakse kohe pärast tegevust. Aega
loendatakse seni, kuni on optimaalne jälle järgmist rasket
treeningut alustada.
Taastumisaja vaatamine
Kõige täpsema tulemuse saamiseks soorita kasutajaprofiili
seadistamine (Kasutajaprofiili seadistamine, lehekülg 7) ja
konfigureeri max pulss (Pulsisageduse tsoonide seadistamine,
lehekülg 7).
1 Alusta jooksmist.
2 Pärast jooksmist vali Salvesta.
Kuvatakse taastumisaeg. Maksimaalne aeg on 4 päeva.
MÄRKUS. sooritusvõime vidina kuvamiseks vajuta kellal
nuppu UP või DOWN, seejärel vali START, et kerida
sooritusnäitajaid ja vaadata taastumisaega.
Südame pulsisageduse funktsioonid
Taastumise pulsisagedus
Kui treenid randme või rindkere pulsimõõtjaga, võid iga
tegevuse järel vaadata taastumise pulsisagedust. Taastumise
pulsisagedus on treeningu pulsisageduse ja treeningujärgse (2
min hiljem) pulsisageduse vahe. Nt pärast tavalist jooksu
seiskad taimeri. Pulss on 140 lööki minutis. Kahe minuti
möödudes on puhkeajal pulss 90 lööki minutis. Taastumise
pulsisagedus on 50 lööki minutis (140 miinus 90). Teatud
uuringud seostavad taastumise pulsisagedust südame
tervisega. Enamasti tähendab suurem arv tervemat südant.
VIHJE: parima tulemuse saavutamiseks peaksid kaheks
minutiks paigal olema, et seade saaks arvutada taastumise
pulsisageduse. Pärast väärtuse ilmumist võid tegevuse
salvestada või hüljata.
Treeningukoormus
Treeningukoormus on viimase seitsme päeva treeningu näit.
See on viimase seitsme päeva treeningujärgse
liighapnikutarbimise (EPOC) näitude summa. Näidiku järgi saab
vaadata, kas praegune koormus on vormisoleku säilitamiseks
või parandamiseks väike, kõrge või optimaalne. Optimaalne
vahemik tuvastatakse individuaalse vormisolekutaseme ja
treeninguajaloo järgi. Vahemik muutub treeninguaja ja
intensiivsuse suurenedes või vähenedes.
Hinnanguliste võistlusaegade kuvamine
Kõige täpsema tulemuse saamiseks soorita kasutajaprofiili
seadistamine (Kasutajaprofiili seadistamine, lehekülg 7) ja
konfigureeri max pulss (Pulsisageduse tsoonide seadistamine,
lehekülg 7).
Seade kasutab võistlusaja pakkumiseks maksimaalse
hapnikutarbimisvõime hinnangulist väärtust (Maksimaalse
hinnangulise hapnikutarbimisvõime teave, lehekülg 14) ja
trenniajalugu. Hinnangulise võistlusaja täpsustamiseks
analüüsib seade mitme nädala trenniandmeid.
VIHJE: kui sul on mitu Garmin seadet, võid sisse lülitada Physio
TrueUp funktsiooni, mis võimaldab seadmel sünkroonida
tegevusi, ajalugu ja andmeid teistest seadmetest (Tegevuste ja
sooritusnäitajate sünkroonimine, lehekülg 13).
1 Sooritusvidina kuvamiseks vali kellal UP või DOWN.
2 Sooritusnäitajate kerimiseks vali START.
Kuvatakse 5 km, 10 km, poolmaratoni ja maratoni
hinnangulised võistlusajad.
MÄRKUS. hinnangulised andmed võivad esmalt ebatäpsed
näida. Su jooksusoorituse õppimiseks tuleb teha mõned
jooksud.
Seisundi hinnang
Kui jooksed, analüüsib seisundi hinnangu funktsioon sinu rütmi,
pulsisagedust ja pulsisageduse muutlikkust, et hinnata reaalajas
sinu praegust seisundit võrreldes sinu keskmise sportliku
vormiga. See on ligikaudne reaalajas kõrvalekalle (%) sinu
põhilisest maksimaalsest hapnikutarbimisvõimest.
Seisundi hinnangu väärtuse vahemik on –20 kuni +20.
Tegevuse esimese 6 kuni 20 minuti jooksul kuvab seade
seisundi hinnangu skoori. Näiteks skoor +5 tähendab, et oled
puhanud, värske ja suudad hästi joosta. Võid seisundi hinnangu
mõnele treeningukuvale andmeväljana lisada, et saaksid oma
seisundit tegevuse ajal jälgida. Seisundi hinnang näitab ka
väsimustaset, eriti pika jooksutreeningu lõpus.
MÄRKUS. täpse maksimaalse hapnikutarbimisvõime ning
jooksuvormi määramiseks pead mõne jooksu tegema ja samal
ajal pulsimonitori kandma (Maksimaalse hinnangulise
hapnikutarbimisvõime teave, lehekülg 14).
Treeninguefekti teave
Treeninguefekt mõõdab tegevuse mõju aeroobsele ja
anaeroobsele vormisolekule. Treeninguefekt koguneb tegevuse
ajal. Tegevuse käigus suureneb treeninguefekti väärtus, mis
näitab, kuidas tegevus vormisolekut on parandanud.
Südame pulsisageduse funktsioonid
Treeninguefekt tuvastatakse kasutajaprofiili teabe, pulsi, kestuse
ja tegevuse intensiivsuse põhjal.
Aeroobne treeninguefekt kasutab pulsisagedust, et mõõta,
kuidas treeningu koguintensiivsus mõjutab sinu aeroobset vormi
ja annab teada, kas treening aitas vormitaset säilitada või
parandada. Treeningu ajal kogunenud EPOC seotakse eri
väärtustega, mis kajastavad su vormisoleku taset ja
trenniharjumusi. Pidevad keskmise intensiivsusega treeningud
või pikemate intervallidega (> 180 s) treeningud mõjuvad
positiivselt aeroobsele ainevahetusele ning sellest tuleneb
paranenud aeroobse treeningu efektiivsuse väärtus.
Anaeroobne treeninguefekt kasutab pulsisagedust ja kiirust (või
energiat), et määrata, kuidas treening mõjutab sinu jõudlust
väga suure intensiivsuse korral. Saadud väärtus põhineb
anaeroobsel panusel ja EPOC-il ning tegevuse tüübil.
Korduvatel suure intensiivsusega intervallidel 10-120 sekundit
on väga soodne mõju anaeroobsele võimekusele, mis väljendub
täiustatud anaeroobse treeningu efektiivsuse väärtuses.
Treeninguefekti number (0,0 kuni 5,0) võib esimese mõne
tegevuse ajal paista ebanormaalselt kõrge. Seade õpib su
aeroobset ja anaeroobset vormisolekut tundma mõne
tegevusega.
Võid treeninguefekti lisada treeningukuva andmeväljale ja
jälgida numbreid tegevuse ajal.
Värvitsoon
Treeninguefekt Aeroobne kasu Anaeroobne
kasu
0,0 kuni 0,9
Kasu puudub.
Kasu puudub.
1,0 kuni 1,9
Vähene kasu.
Vähene kasu.
2,0 kuni 2,9
Säilitab
Säilitab
aeroobset vormi- anaeroobset
solekut.
vormisolekut.
3,0 kuni 3,9
Parandab
Parandab
aeroobset vormi- anaeroobset
solekut.
vormisolekut.
4,0 kuni 4,9
Parandab
oluliselt
aeroobset vormisolekut.
Parandab
oluliselt
anaeroobset
vormisolekut.
5,0
Liigne pingutus
ja võimalik
kahjulik mõju
ilma taastumisajata.
Liigne pingutus
ja võimalik
kahjulik mõju
ilma taastumisajata.
Treeninguefekti tehnoloogiat võimaldab ja toetab Firstbeat
Technologies Ltd. Lisateavet vt www.firstbeat.com.
Pulssoksümeeter
Seadmel Forerunner on vere hapnikuküllasuse mõõtmiseks
randme pulssoksümeeter. Hapnikuküllastuse teadmine
võimaldab näha, kuidas keha kohandub treeningu ja
koormusega. Vere hapnikutaseme määramiseks suunab seade
valgusvoo nahale ning mõõdab, kui palju valgust neeldub. Selle
lühend on SpO2.
Seadme pulssoksümeetri näit kuvatakse SpO2 protsendina.
Teenuse Garmin Connect kontol saab pulssoksümeetri näituse
kohta näha lisateavet, sh mitme päeva trende (Pulssoksümeetri
sisselülitamine une jälgimisel, lehekülg 16). Lisateavet
pulssoksümeetri täpsuse kohta vt veebiaadressilt garmin.com
/ataccuracy.
Pulssoksümeetri näitude hankimine
Võid igal ajal seadmes käivitada pulssoksümeetri näidu
kuvamise. Näidu täpsus võib muutuda vereringe, randmel
seadme asetuse ja paigaloleku põhjal.
1 Kanna seadet randmeluu kohal.
Seade peab olema kindlalt, kuid mugavalt paigaldatud.
15
2 Pulssoksümeetri vidina kuvamiseks vali UP või DOWN.
3 Vali START.
4 Kui seade loeb vere hapnikuküllastuse teavet, hoia
seadmega kätt südamega samal kõrgusel.
5 Püsi paigal.
Seade kuvab hapnikuküllastuse protsendina.
• Kui stressitase on kõrge, ilmub teade lõdvestuse
alustamiseks.
3 Tee valik:
• Vaata stressitaseme graafikut.
MÄRKUS. sinised ribad tähistavad puhkeperioode.
Kollased ribad tähistavad koormusperioode. Hallid ribad
tähistavad perioode, mil olid stressiskoori tuvastamiseks
liiga aktiivne.
• Lõdvestuse alustamiseks vali Jah ja sisesta kestus
minutites.
• Lõdvestuse vahelejätmiseks ja stressitaseme graafiku
kuvamiseks vali Ei.
Body Battery
MÄRKUS. võid pulssoksümeetri seadeid kohandada teenuse
Garmin Connect kontos.
Pulssoksümeetri sisselülitamine une jälgimisel
Seade võib su magamise ajal pidevalt jälgida vere
hapnikuküllastust.
MÄRKUS. ebatavaline magamisasend võib põhjustada
ebatavaliselt madalat SpO2 näitu.
1 Hoia pulssoksümeetri vidinas all nuppu UP.
2 Vali Une pulssoksümeetria > Sees.
Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud
näpunäited
Kui pulssoksümeetri andmed on korrapäratud või ei ilmu, proovi
järgmist.
• Kui seade loeb vere hapnikuküllastust, ole liikumatult.
• Kanna seadet randmeluu kohal. Seade peab olema kindlalt,
kuid mugavalt paigaldatud.
• Kui seade loeb vere hapnikuküllastust, hoia seadmega kätt
südamega samal kõrgusel.
• Kasuta silikoonrihma.
• Enne seadme kandmist pese käsi puhtaks ja kuivata.
• Ära kasuta seadme all päikesekreemi, kätevedelikku või
putukatõrjevahendit.
• Ära kriimusta optilist andurit seadme tagaosas.
• Loputa seadet pärast trenni puhta veega.
Pulsisageduse muutumine ja stressitase
Stressitase on paigalseisul tehtava kolmeminutilise testi
tulemus, mille käigus seade Forerunner analüüsib üleüldise
stressi tuvastamiseks pulsisageduse muutumist. Jooksja
sooritusvõimet mõjutab treening, magamine, toitumine ja
üleüldine stressitase. Stressitaseme vahemik on 1 kuni 100, kus
1 on väga madal stressitase ja 100 väga kõrge stressitase.
Stressitaseme teadmine aitab otsustada, kas su keha on valmis
raskeks jooksuks või joogaharjutusteks.
Seade analüüsib su pulsisageduse varieeruvust, stressitaset,
unekvaliteeti ja aktiivsusandmeid, et tuvastada su üleüldine
Body Battery tase. See näitab saadaolevat reservenergiat, nagu
auto kütusenäidik. Body Battery taseme vahemik on 0 kuni 100,
kus 0 kuni 25 on madal reservenergia, 26 kuni 50 on keskmine
reservenergia, 51 kuni 75 on kõrge reservenergia ja 76 kuni 100
on väga kõrge reservenergia.
Võid sünkroonida oma seadet teenuse Garmin Connect
kontoga, et vaadata kõige värskemat Body Battery taset,
pikaajalisi trende ja täiendavaid üksikasju (Funktsiooni Body
Battery andmete parendamise näpunäited, lehekülg 17).
Vidina Body Battery kuvamine
Vidin Body Battery kuvab su praeguse Body Battery taseme ja
Body Battery taseme viimaste tundide graafiku.
1 Vali UP või DOWN, et kuvada vidin Body Battery.
MÄRKUS. võimalik, et pead vidina lisama oma vidinate
loendisse (Vidinate loendi kohandamine, lehekülg 22).
2 Vali START, et vaadata Body Battery ja stressitaseme
kombineeritud graafikut.
Sinised ribad tähistavad puhkeperioode. Oranžid ribad
tähistavad koormusperioode. Hallid ribad tähistavad
perioode, mil olid stressiskoori tuvastamiseks liiga aktiivne.
Stressitaseme vidina kasutamine
Stressitaseme vidin näitab praegust stressitaset ja viimaste
tundide stressitaseme graafikut. See võib aidata sul
hingamisharjutuse abil ka lõdvestuda.
1 Kui istud või oled mitteaktiivne, siis vali stressitaseme vidina
kuvamiseks nupp UP või DOWN.
2 Vali START.
• Kui su stressitase on madal või keskmine, ilmub viimaste
tundide stressitaseme graafik.
VIHJE: graafikukuval olles lõdvestuse alustamiseks vali
DOWN > START ja sisesta kestus minutites.
16
3 Vali DOWN, et vaadata Body Battery andmeid alates
südaööst.
Südame pulsisageduse funktsioonid
1 Hoia mis tahes kuval all nuppu DOWN, et avada muusika
Funktsiooni Body Battery andmete parendamise
näpunäited
• Funktsiooni Body Battery tase uueneb seadme
sünkroonimisel teenuse Garmin Connect kontoga.
• Täpsema tulemuse saavutamiseks kanna seadet magamise
ajal.
• Funktsiooni Body Battery näitu aitab laadida puhkamine ja
magamine.
• Pingeline tegevus, suur stress ja halb uni võivad funktsiooni
Body Battery tühjendada.
• Funktsiooni Body Battery ei mõjuta toit ja stimulandid, nagu
kofeiin.
Tervisestatistika vidin
Tervisestatistika vidin annab kiire ülevaate terviseandmetest.
See on dünaamiline kokkuvõte, mis päeva jooksul uueneb.
Ülevaates kuvatakse pulsisagedus, stressitase ja Body Battery
tase. Täiendavate mõõteandmete kuvamiseks vali START.
Muusika
MÄRKUS. see jaotis puudutab kolme erinevat muusika
taasesituse suvandit.
• Kolmandast osapoolest muusikapakkuja
• Isiklik helisisu
• Telefoni salvestatud muusika
Võid seadmesse Forerunner 245 Music arvutist või kolmanda
osapoole pakkuja vahendusel muusikat laadida, et kuulata seda
ka siis, kui nutitelefoni käepärast pole. Seadmesse salvestatud
helifailide kuulamiseks tuleb ühendada Bluetooth tehnoloogiat
toetavad kõrvaklapid.
Võid juhtida seotud nutitelefoni muusika taasesitust ka seadme
abil.
Ühenduse võtmine kolmandast isikust
teenusepakkujaga
Enne kui saad toetatud kolmandast isikust teenusepakkujalt
pärit muusika või muud helifailid ühilduvasse nutikella alla
laadida, pead teenusepakkujaga rakenduse Garmin Connect
abil ühendust võtma.
1 Vali rakendusest Garmin Connect või .
2 Vali Garmini seadmed ja vali oma seade.
3 Vali Muusika.
4 Tee valik:
• Installitud teenusepakkujaga ühendamiseks vali
teenusepakkuja ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
• Uue teenusepakkujaga ühendamiseks vali Hangi
muusikarakendused, leia teenusepakkuja ja järgi
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Helisisu allalaadimine kolmandalt osapoolelt
Enne kolmandast osapoolest teenusepakkuja helisisu
allalaadimist pead looma ühenduse Wi‑Fi võrguga (Ühendumine
Wi‑Fi võrku, lehekülg 10).
Muusika
juhtnupud.
2 Hoia all nuppu UP.
3 Vali Muusikateenusepakkujad.
4 Vali ühendatud teenusepakkuja.
5 Vali seadmesse allalaaditav esitlusloend või muu üksus.
6 Vajadusel vali BACK, kuni ilmub teade teenusega
sünkroonimiseks, seejärel vali Jah.
MÄRKUS. audio allalaadimisel võib aku kiiremini tühjeneda. Kui
aku tase on madal, võidakse kuvada teade seadme
ühendamiseks välise toiteallikaga.
Kolmandast osapoolest teenusepakkuja lahtiühendamine
1 Vali rakenduses Garmin Connect Mobile suvand või .
2 Vali Garmini seadmed ja vali oma seade.
3 Vali Muusika.
4 Vali installitud kolmandast osapoolest teenusepakkuja ja järgi
lahtiühendamiseks ekraanijuhiseid.
Spotify
®
Spotify on digitaalne muusikateenus, mis võimaldab
juurdepääsu miljonitele lugudele.
VIHJE: Spotify integreerimiseks tuleb mobiiltelefoni installida
rakendus Spotify. Vaja läheb ühilduvat mobiilseadet ja
eritellimust. Vt veebiaadressi www.garmin.com/.
Käesolev toode sisaldab tarkvara Spotify, millele laienevad
kolmanda osapoole litsentsid, vt: https://developer.spotify.com
/legal/third-party-licenses. Spotify abil saad sõidu ajal alati
lugusid kuulata. Esita meelepäraste artistide lugusid või lase
teenusel Spotify end üllatada.
Audiosisu allalaadimine teenusest Spotify
Enne audiosisu allalaadimist teenusest Spotifypead looma
ühenduse Wi‑Fi võrguga (Ühendumine Wi‑Fi võrku,
lehekülg 10).
1 Hoia mis tahes kuval all nuppu DOWN, et avada muusika
juhtnupud.
2 Hoia all nuppu UP.
3 Vali Muusikateenusepakkujad > Spotify.
4 Vali Add music & podcasts.
5 Vali seadmesse allalaaditav esitlusloend või muu üksus.
MÄRKUS. audio allalaadimisel võib aku kiiremini tühjeneda.
Pead võib-olla seadme välise toiteallikaga ühendama, et aku
kasutusaeg oleks piisav.
Valitud esitlusloendid või muud üksused laaditakse
seadmesse alla.
Personaalse audiosisu allalaadimine
Isikliku muusika saatmiseks seadmesse pead installima
arvutisse rakenduse Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Võid laadida isiklikke helifaile, nagu .mp3- ja .aac-failid, arvutist
seadmesse Forerunner 245 Music.
1 Ühenda seade arvutiga kaasas oleva USB-kaabli abil.
2 Ava arvutis rakendus Garmin Express, vali seade ja
Muusika.
VIHJE: arvutite Windows puhul saad valida
ja sirvida
helifailide kausta. ArvutiteApple puhul kasutab rakendus
Garmin Express sinu teeki iTunes .
3 Vali loendis Minu muusika või iTunes teek helifailide
kategooria, nagu muusikapalad või esitusloendid.
4 Märgi helifailide ruudud ja vali Saada seadmesse.
®
®
®
17
5 Vajaduse korral vali loendis Forerunner 245 Music
kategooria, vali märkeruudud ning vali Eemalda seadmest,
et helifailid eemaldada.
Muusika kuulamine
1 Hoia mis tahes kuval all nuppu DOWN, et avada muusika
juhtnupud.
2 Ühenda kõrvaklapid tehnoloogiaga Bluetooth (Kõrvaklappide
ühendamine tehnoloogia Bluetooth abil, lehekülg 18).
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali Muusikateenusepakkujad ning tee valik:
• Arvutist nutikella alla laaditud muusika kuulamiseks vali
Minu muusika (Personaalse audiosisu allalaadimine,
lehekülg 17).
• Muusika kuulamisest nutitelefonist vali Halda telefoni.
• Kolmandast isikust teenusepakkujalt pärit muusika
kuulamiseks vali teenusepakkuja nimi.
5 Vali , et avada muusika taasesituse juhtnupud.
Muusika taasesituse juhtnupud
MÄRKUS. muusika taasesituse mõned juhtnupud on saadaval
vaid seadmel Forerunner 245 Music.
Halda Vali kolmandast osapoolest teenusepakkuja sisu haldamiseks.
Vali määratud allika helifailide ja esitusloendite sirvimiseks.
Vali helitugevuse reguleerimiseks.
Vali praeguse helifaili esitamiseks ja peatamiseks.
Vali esitusloendis järgmise helifaili juurde liikumiseks.
Esitatava helifaili kiireks edasikerimiseks hoia all.
Vali esitatava helifaili taaskäivitamiseks.
Vali kaks korda esitusloendis eelmise helifaili juurde liikumiseks.
Esitatava helifaili tagasikerimiseks hoia all.
Vali kordusrežiimi muutmiseks.
Vali juhuesituse režiimi muutmiseks.
Muusika taasesituse haldamine ühendatud
nutitelefonis
1 Käivita nutitelefonis muusikapala või esitusloend.
2 Tee valik:
• Hoia seadmes Forerunner 245 Music mis tahes kuval all
nuppu DOWN, et avada muusika juhtnupud.
• Vali seadmes Forerunner 245valik DOWN, et kuvada
muusika haldamise vidin.
MÄRKUS. pead võib-olla muusika haldamise vidina oma
vidinasilmusesse lisama (Vidinate loendi kohandamine,
lehekülg 22).
3 Vali seadmes Forerunner 245 Music Allikas > Halda
telefoni.
4 Taasesituse peatamiseks ja jätkamiseks, palade
vahelejätmiseks ning helitugevuse reguleerimiseks kasuta
ikoone (Muusika taasesituse juhtnupud, lehekülg 18).
18
Kõrvaklappide ühendamine tehnoloogia
Bluetooth abil
Seadmesse Forerunner 245 Music laaditud muusika
kuulamiseks pead kõrvaklapid tehnoloogia Bluetooth abil
ühendama.
1 Aseta kõrvaklapid seadmest kuni 2 m (6,6 jalga) kaugusele.
2 Luba kõrvaklappides sidumisrežiim.
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali Seaded > Muusika > Kõrvaklapid > Lisa uus.
5 Sidumise lõpuleviimiseks vali kõrvaklapid.
logid
Ajaloos on kirjas kellaaeg, vahemaa, kalorid, keskmine tempo ja
kiirus, ringiandmed ning valikuline anduriteave.
MÄRKUS. kui seadme mälu saab täis, kirjutatakse vanimad
andmed üle.
Ajaloo kuvamine
Ajalugu sisaldab seadmesse salvestatud varasemaid tegevusi.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Ajalugu > Tegevused.
3 Vali tegevus.
4 Tee valik:
• Tegevuse kohta lisateabe nägemiseks vali Kogu
statistika.
• Tegevuse mõju aeroobsele ja anaeroobsele vormisolekule
nägemiseks vali Treeningu efektiivsus (Treeninguefekti
teave, lehekülg 15).
• Iga pulsitsooni aja nägemiseks vali Pulsisagedus (Igas
südame löögisageduse tsoonis veedetud aja vaatamine,
lehekülg 18).
• Ringi valimiseks ja selle lisateabe nägemiseks vali Ringid.
• Tegevuse kuvamiseks kaardil vali Kaart.
• Iga tugevustreeningu sarja aja ja korduste nägemiseks
vali Sarjad:.
• Iga ujumisintervalli aja ja vahemaa nägemiseks vali
Intervallid.
• Valitud tegevuse kustutamiseks vali Kustuta.
Igas südame löögisageduse tsoonis veedetud aja
vaatamine
Enne südame löögisageduse tsoonide andmete vaatamist pead
lõpetama südame löögisageduse mõõtmisega tegevuse ja selle
salvestama.
Igas südame löögisageduse tsoonis veedetud aja vaatamine
reguleerida treeningu intensiivsust.
1 Hoia sõrme UP.
2 Vali Ajalugu > Tegevused.
3 Vali tegevus.
4 Vali Pulsisagedus.
Koguandmete kuvamine
Võid vaadata seadmesse salvestatud kogunenud kauguse- ja
ajaandmeid.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Ajalugu > Kokku.
3 Vajadusel vali tegevus.
4 Nädala või kuu koguandmete kuvamiseks vali suvand.
logid
Ajaloo kustutamine
1 Hoia kellaplaadil UP.
2 Vali Ajalugu > Valikud.
3 Tee valik:
• Vali Kustuta kõik tegevused, et kustutada ajaloost kõik
tegevused.
• Vali Lähtesta andmed, et lähtestada kõik vahemaa ja aja
kogutulemused.
MÄRKUS. see ei kustuta ühtki salvestatud tegevust.
Andmehaldus
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT ja
Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
®
Failide kustutamine
TEATIS
Kui sa ei tea faili otstarvet, ära kustuta seda. Seadme mälus on
tähtsaid süsteemifaile, mida ei tohi kustutada.
1
2
3
4
Ava Garmini ketas või köide.
Vajadusel ava kaust või köide.
Valige fail.
Vajuta klaviatuuril Kustuta klahvi.
MÄRKUS. kui kasutad arvutit Apple, pead failide täielikuks
eemaldamiseks tühjendama kausta Prügikast.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet turvaliselt lahti ühendada.
1 Lõpeta toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Arvuti Apple puhul vali seade ja siis Fail > Väljuta.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
Garmin Connect
Võid sõpradega teenuses Garmin Connect ühendust pidada.
Garmin Connect annab vahendid seireks, analüüsiks,
jagamiseks ja üksteise julgustamiseks. Võid salvestada eri
tegevusi, nagu jooksmine, kõnd, rattasõit, ujumine, matkamine,
triatlon jne. Tasuta konto loomiseks ava
www.garminconnect.com.
Tegevuste salvestamine: pärast seadmes tegevuse
sooritamist ja salvestamist võid tegevuse laadida üles
teenuse Garmin Connect kontole ja säilitada seda nii kaua,
kui soovid.
Andmete analüüsimine: võid vaadata oma tegevuse
üksikasjalikumat teavet, sh aeg, vahemaa, kõrgus, pulss,
kulutatud kalorid, rütm, jooksev dünaamika, ülavaade, tempoja kiirusekaardid ning kohandatavad aruanded.
MÄRKUS. mõned andmed vajavad valikulist tarvikut, nt
pulsimõõtjat.
Treeningu kavandamine: võid valida vormisoleku sihi ja
laadida päeva treeningukava.
Edenemise jälgimine: võid jälgida igapäevaseid samme,
võistelda teistega ja saavutada püstitatud eesmärke.
Tegevuste jagamine: võid hoida sõpradega ühendust ning
jälgida üksteise tegevusi või postitada oma tegevuste linke
suhtlusvõrgustike saitidele.
Sätete haldamine: võid kohandada oma seadet ja
kasutajasätteid teenuse Garmin Connect kontos.
Juurdepääs Connect IQ poele: laadi alla rakendusi,
sihverplaate, andmevälju ja vidinaid.
Andmete sünkroonimine rakendusega Garmin
Connect
Seade sünkroonib andmed Garmin Connect rakendusega
automaatselt. Samuti saad andmed igal hetkel sünkroonida
käsitsi.
1 Teisalda seade nutitelefonist kuni 3 m (10 jala) kaugusele või
lähemale.
2 Hoia ükskõik millisel kuval all nuppu LIGHT, et avada
juhtnuppude menüü.
Vali
.
3
4 Vaadake andmeid rakenduses Garmin Connect.
Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis
Rakendus Garmin Express ühendab arvuti abil seadme teenuse
Garmin Connect kontoga. Võid rakenduse Garmin Express abil
üles laadida oma aktiivsusandmed teenuse Garmin Connect
kontole ja saata andmeid (nt treeningud ja treeningukava)
teenuse Garmin Connect veebisaidilt seadmesse. Võid installida
ka seadme tarkvarauuendusi ja hallata Connect IQ rakendusi.
1 Ühenda USB-kaabli abil seade arvutiga.
2 Ava veebiaadress www.garmin.com/express.
3 Laadi alla ja installi rakendus Garmin Express.
4 Ava rakendus Garmin Express ja vali Lisa seade.
5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
navigeerimine
Teekonna vaatamiseks kaardil, asukohtade salvestamiseks ja
kodutee leidmiseks saad kasutada GPSnavigeerimisfunktsiooni.
Rajad
Võid saata raja teenuse Garmin Connect kontost oma
seadmesse. Pärast seadmesse salvestamist võid seadmes rajal
navigeerida.
Võid järgida salvestatud rada lihtsalt seetõttu, et see on hea
rada. Nt võid salvestada jalgrattatee tööle ja sellel sõita.
Võid ka sõita salvestatud rajal ning üritada saavutada või
ületada varasemaid sihte. Nt kui algselt läbisid raja 30 minutiga,
navigeerimine
19
võid võistlemiseks kasutada funktsiooni Virtual Partner ja
proovida rada läbida vähem kui 30 minutiga.
Seadmel raja loomine ja järgimine
1 Vali kellal nupp START.
2 Vali tegevus.
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali Navigeerimine > Teekonnad > Loo uus.
5 Anna rajale nimi ja vali .
6 Vali Lisa asukoht.
7 Vali suvand.
8 Vajadusel korda etappe 4 ja 5.
9 Vali Valmis > Koosta teekond.
Ilmub navigeerimisteave.
Navigeerimise
alustamiseks vali START.
10
Asukoha salvestamine
Võid praeguse asukoha salvestada ja selle juurde tagasi
navigeerida.
1 Hoia all nuppu LIGHT.
2 Vali .
MÄRKUS. võimalik, et pead selle üksuse lisama juhtseadiste
menüüsse (Juhtnuppude menüü kohandamine,
lehekülg 22).
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Salvestatud asukohtade redigeerimine
Võid kustutada salvestatud asukoha või redigeerida selle nime,
kõrgust ja asukohateavet.
1 Vali kellal nupp START.
2 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud
tegevustega.
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali Navigeerimine > Salvestatud asukohad.
5 Vali salvestatud asukoht.
6 Vali suvand asukoha redigeerimiseks.
Kõikide salvestatud asukohtade kustutamine
Võid kõik salvestatud asukohad korraga kustutada.
1 Vali kellal nupp START.
2 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud
tegevustega.
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali Navigeerimine > Salvestatud asukohad > Kustuta
kõik.
Tegevuse ajal algpunkti navigeerimine
Võid otse või mööda teed navigeerida praeguse tegevuse
algpunkti. Kõnealune funktsioon on saadaval vaid GPS-i
kasutavate tegevustega.
1 Vali tegevuse ajal STOP > Tagasi algusesse.
2 Tee valik:
• Tegevuse algpunkti tagasi navigeerimiseks mööda liigutud
teed vali TracBack.
• Tegevuse algpunkti otse tagasi navigeerimiseks vali Sirge
joon.
Kaardil kuvatakse su praegune asukoht
sihtkoht .
, järgitav rada
ja
Viimase salvestatud tegevuse algpunkti
navigeerimine
Võid otse või mööda teed navigeerida viimase salvestatud
tegevuse algpunkti. Kõnealune funktsioon on saadaval vaid
GPS-i kasutavate tegevustega.
1 Vali START.
2 Hoia all nuppu UP.
3 Vali Navigeerimine > Tegevused.
4 Vali oma viimati salvestatud tegevus.
5 Vali Tagasi algusesse.
6 Tee valik:
• Tegevuse algpunkti tagasi navigeerimiseks mööda liigutud
teed vali TracBack .
• Tegevuse algpunkti otse tagasi navigeerimiseks vali Sirge
joon.
®
Salvestatud asukohta navigeerimine
Salvestatud asukohta navigeerimiseks peab seade leidma
satelliidid.
1 Vali kellal nupp START.
2 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud
tegevustega.
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali Navigeerimine > Salvestatud asukohad.
5 Vali asukoht ja seejärel Mine.
6 Liigu edasi.
Kompassi nool osutab salvestatud asukohale.
VIHJE: täpsemaks navigeerimiseks joonda ekraani ülaosa
liikumissuunaga.
7 Vali START, et käivitada tegevuse taimer.
Kaart
tähistab kaardil su asukohta. Asukohtade nimed ja sümbolid
kuvatakse kaardil. Sihtkohta navigeerimisel tähistatakse
marsruut kaardil joonega.
• Kaardil navigeerimine (Kaardi panoraamimine ja suumimine,
lehekülg 20)
• Kaardi seaded (Kaardi seaded, lehekülg 21)
Tegevusele kaardi lisamine
Võid tegevuse andmekuvade loendisse lisada kaardi.
Hoia kellal all nuppu UP.
Vali Seaded > Tegevused ja rakendused.
Vali kohandamiseks tegevus.
Vali tegevuse seaded.
Vali Andmekuvad > Lisa uus > Kaart.
1
2
3
4
5
Kaardi panoraamimine ja suumimine
1 Vali navigeerimise ajal kaardi vaatamise nupp UP või DOWN.
20
navigeerimine
2 Hoia sõrme UP.
3 Vali Paani/suumi.
4 Tee valik:
• Üles ja alla ning vasakule ja paremale panoraamimise või
suumimise lülitamiseks vali START.
• Kaardi panoraamimiseks või suumimiseks vali UP või
DOWN.
• Väljumiseks vali BACK.
Kaardi seaded
Võid kohandada, kuidas kaarti näidatakse kaardirakenduses ja
andmekuvadel.
Hoia alla kella nuppu UP ja vali Seaded > Kaart.
Orientatsioon: määrab kaardi orientatsiooni. Suvand Põhi
üleval kuvab põhjasuuna ekraani ülaosas. Suvand Suund
üles kuvab su praeguse liikumissuuna ekraani ülaosas.
Kasutaja asukohad: kuvab võib peidab salvestatud asukohti
ekraanil.
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
Juhtmeta andurid
Seadet saab kasutada juhtmeta ANT+ või Bluetooth juhtmega
anduritega. Optiliste andurite ühilduvuse ja valikuliste andurite
ostmise kohta saab lisateavet veebisaidilt buy.garmin.com.
Traadita andurite sidumine
Traadita anduri ja seadme esmakordsel ühendamisel ANT+ või
Bluetooth tehnoloogia abil tuleb need siduda. Pärast sidumist
ühendub seade anduriga automaatselt, kui alustad tegevust
ning andur on aktiivne ja levialas.
1 Pulsimõõtja sidumiseks tuleb see paigaldada.
Pulsimõõtja ei saada ega võta vastu andmeid enne selle
paigaldamist.
2 Seade peab andurist asuma kuni 3 m (10 jala) kaugusel.
MÄRKUS. sidumisel ajal viibi teistest traadita anduritest
vähemalt 10 m (33 jala) kaugusel.
3 Hoia sõrme UP.
4 Vali Seaded > Andurid ja tarvikud > Lisa uus.
5 Tee valik:
• Vali Otsi kõike.
• Vali anduri tüüp.
Kui andur on seadmega seotud, siis on olekuks Otsimine
asemel Ühendatud. Anduri andmed ilmuvad andmekuva
silmusesse või kohandatud andmeväljale.
Jooksuandur
Seade ühildub jooksuanduriga. Kui treenid siseruumis või GPSsignaal on väga nõrk, võid GPS-i asemel kasutada tempo ja
vahemaa mõõtmiseks jooksuandurit. Jooksuandur on
ooterežiimis ja andmete saatmiseks valmis (sarnaselt
pulsimõõtjale).
30 minuti pikkuse tegevusetuse järel lülitub jooksuandur energia
säästmiseks välja. Kui aku tase on madal, kuvab seade vastava
teate. Järele on jäänud umbes viis tundi tööaega.
Jooksmine jooksuanduriga
Enne jooksmist pead jooksuanduri siduma seadmega
Forerunner (Traadita andurite sidumine, lehekülg 21).
Võid joosta siseruumis ja jooksuanduri abil salvestada tempot,
vahemaad ja rütmi. Võid jooksuanduriga joosta ka õues ning
salvestada rütmiandmeid koos GPS-tempo ja vahemaaga.
Juhtmeta andurid
1 Paigalda jooksuandur vastavalt selle juhistele.
2 Vali jooksmine.
3 Alusta jooksmist.
Jooksuanduri kalibreerimine
Jooksuandur kalibreerib end ise. Kiiruse ja vahemaa andmete
täpsus paraneb pärast mõnd õuejooksu GPS-i abil.
Jooksuanduri kalibreerimise parandamine
Enne seadme kalibreerimist tuleb leida GPS-signaalid ja siduda
seade jooksuanduriga (Traadita andurite sidumine, lehekülg 21).
Jooksuandur kalibreerib end ise, kuid GPS-i kasutades õues
joostes saad parandada kiiruse- ja kauguseandmete täpsust.
1 Seisa 5 minutit lageda taeva all.
2 Alusta jooksmist.
3 Jookse rajal peatumata 10 minutit.
4 Lõpeta tegevus ja salvesta.
Salvestatud andmete põhjal jooksuanduri
kalibreerimisväärtus vajadusel muutub. Jooksuandurit pole
tarvis enam kalibreerida, kui su jooksustiil ei muutu.
Jooksuanduri käsitsi kalibreerimine
Enne seadme kalibreerimist tuleb see siduda jooksuanduriga
(Traadita andurite sidumine, lehekülg 21).
Kui tead oma kalibreerimistegurit, on soovitatav käsitsi
kalibreerida. Kui jooksuandur on kalibreeritud ettevõtte Garmin
muu tootega, siis on võimalik, et tead kalibreerimistegurit.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Andurid ja tarvikud.
3 Vali jooksuandur.
4 ValiKal. tegur > Määra väärtus.
5 Muuda kalibreerimistegurit
• Kui vahemaa on liiga väike, siis suurenda
kalibreerimistegurit.
• Kui vahemaa on liiga suur, siis vähenda
kalibreerimistegurit.
Jooksuanduri kiiruse ja vahemaa määramine
Enne jooksuanduri kiiruse ja vahemaa kohandamist pead
seadme jooksuanduriga siduma (Traadita andurite sidumine,
lehekülg 21).
Seadme saab seadistada kiiruse ja vahemaa arvutamiseks
GPS-andmete asemel jooksuanduri andmete abil.
1 Hoia kellakuval all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Andurid ja tarvikud.
3 Vali jooksuandur.
4 Vali Kiirus või Vahemaa.
5 Tee valik:
• Vali Siseruum, kui GPS on treeningul väljas, tavaliselt
siseruumis.
• Vali Alati, kui soovid kasutada jooksuanduri andmeid,
olenemata GPS-i seadest.
Lisavarustusse kuuluva jalgratta
kiiruseanduri või rütmianduri kasutamine
Saad kasutada ühilduvat jalgratta kiiruse või rütmi andurit ja
saata selle anded enda seadmesse.
• Ühenda andur enda seadmega (Traadita andurite sidumine,
lehekülg 21).
• Seadista rehvi suurus (Ratta veljemõõt ja ümbermõõt,
lehekülg 32).
• Alusta sõitu (Tegevuse alustamine, lehekülg 2).
21
Ülevaade ümbrusest
Seadet Forerunner saab ümbrusest parema ülevaate saamiseks
kasutada seadme Varia Vision™, Varia™ nutikate rattatulede ja
tahavaateradariga. Lisateavet vaata oma seadme Varia
kasutusjuhendist.
MÄRKUS. enne seadmete sidumist pead võib-olla uuendama
seadme Varia tarkvara Forerunner (Tarkvara uuendamine
rakendusega Garmin Express, lehekülg 28).
tempe
tempe on ANT+ juhtmeta temperatuuriandur. Anduri saad
kinnitada rihmale või aasale, kus see puutub kokku ümbritseva
õhuga ja annab pidevalt täpseid temperatuuriandmeid. tempe
temperatuuriandmete kuvamiseks pead tempe enda seadmega
ühendama.
Seadme kohandamine
Tegevuste nimekirja kohandamine
1 Hoia kellaplaadil UP.
2 Vali Seaded > Tegevused ja rakendused.
3 Tee valik:
• vali tegevus, mille sätteid kohandada soovid, määra
tegevus lemmikuks, muuda nimekirja järjekorda jne.
• Vali tegevuste lisamiseks või kohandatud tegevuste
loomiseks Lisa.
Vidinate loendi kohandamine
Võid muuta vidinate järjekorda vidinate loendis ning eemaldada
vidinaid ja lisada uusi vidinaid.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Vidinad.
3 Vali vidin.
4 Tee valik:
• Vidinate loendis vidina asukoha muutmiseks vali Järjesta
ümber.
• Vidinate loendist vidina eemaldamiseks vali Eemalda.
5 Vali Lisa vidinad.
6 Vali vidin.
Vidin lisatakse vidinate loendisse.
Juhtnuppude menüü kohandamine
Juhtnuppude menüüs saad menüüvalikute otseteid lisada,
eemaldada ning nende järjestust muuta (Juhtelementide menüü
vaatamine, lehekülg 2).
1 Hoia mis tahes kuval all nuppu LIGHT, et avada juhtnuppude
menüü.
2 Hoia all nuppu UP.
3 Tee valik:
• Vali Lisa juhtelemendid, et juhtnuppude menüüsse
otsetee lisada.
• Vali järjesta juhtelemendid, et muuta otsetee asukohta
juhtnuppude menüüs.
• Vali Eemalda juhtelemendid, et juhtnuppude menüüst
otsetee eemaldada.
Aktiivsussätted
Need sätted võimaldavad vajadustele vastavalt kohandada
eellaaditud aktiivsusrakendust. Nt võid kohandada andmete
lehekülgi ning lubada hoiatused ja treeningufunktsioonid. Kõik
tegevused ei toeta kõiki sätteid.
22
Vali START, vali tegevus, hoia all nuppu UP ja vali tegevuse
seaded.
Värv: seadistab aktiivse tegevuse tuvastamiseks iga tegevuse
tunnusvärvi.
Hoiatused: seadistab tegevusele treeningu- või
navigatsioonihoiatused.
Automaatne ring: seadistab funktsiooni Auto Lap suvandid
(Ringide tähistamine vahemaa järgi, lehekülg 23).
Automaatpaus: andmete salvestamine katkestatakse, kui
peatud või kiirus langeb liiga palju (LubamineAuto Pause,
lehekülg 23).
Automaatne sirvimine: võimaldab taimeri töötamise ajal
automaatselt sirvida tegevuse kõiki andmekuvasid
(Automaatne sirvimine, lehekülg 23).
Automaatne sari: lubab seadmel tugevustreeningu ajal
harjutuste sarju automaatselt alustada ja lõpetada.
Taustavärv: määrab iga tegevuse taustavärvi mustaks või
valgeks.
Andmekuvad: võimaldab kohandada andmekuvasid ja lisada
tegevusele uusi andmekuvasid (Andmekuvade kohandamine,
lehekülg 22).
Muuda kaalu: lubab kasutajal korduste lugemise ajal lisada ja
muuta kaalu.
GPS: seadistab GPS-antenni režiimi. GPS + GLONASS ja GPS
+ GALILEO võimaldavad rasketes oludes paremat jõudlust ja
asukoha kiiremat leidmist (GPS ja muud satelliidisüsteemid,
lehekülg 24). Üksnes GPS-iga võrreldes vähendavad
mõlemad eeltoodud suvandid aku tööaega. Suvandiga
UltraTrac salvestatakse rajapunkte ja anduriandmeid
harvemini (UltraTrac, lehekülg 24).
Metronoom: esitab kindla rütmiga toone sooritusvõime
parandamiseks, treenides kiiremini, aeglasemalt või ühtlase
rütmiga (Metronoomi kasutamine, lehekülg 7).
Basseini pikkus: seadistab ujumisbasseini pikkuse.
Energiasäästu aeg: määrab tegevusele energiasäästu aja
(Energiasäästu ajaseaded, lehekülg 24).
Muuda nime: seadistab tegevuse nime.
Taasta algseaded: võimaldab lähtestada tegevuse sätted.
Tõmbe tuvast.: lubab ujumistõmbe tuvastuse.
®
Andmekuvade kohandamine
Võid iga tegevuse jaoks andmekuvade paigutust ja sisu kuvada,
peida ja muuta.
1 Vali START.
2 Vali tegevus.
3 Hoia all nuppu UP.
4 Vali tegevuse seaded.
5 Vali Andmekuvad.
6 Vali kohandamiseks andmekuva.
7 Tee valik:
• Andmekuva andmeväljade arvu muutmiseks vali
Paigutus.
• Väljal kuvatavate andmete muutmiseks vali väli.
• Loendis andmekuva asukoha muutmiseks vali Järjesta
ümber.
• Loendist andmekuva eemaldamiseks vali Eemalda.
8 Vajadusel vali Lisa uus, et loendisse andmekuva lisada.
Võid lisada kohandatud andmekuva või valida eelmääratud
andmekuva.
Märguanded
Iga tegevuse puhul saab määrata märguanded, mis aitavad
eesmärgi suunas liikuda, keskkonnateadlikkust suurendada ning
Seadme kohandamine
sihtkohta navigeerida. Mõned märguanded on ainult teatud
tegevuste puhul saadaval. Märguandeid on kolme tüüpi:
sündmuste märguanded, vahemiku märguanded ja korduvad
märguanded.
Sündmuste märguanne: sündmuste märguanne kõlab ühe
korra. Sündmus on teatud väärtus. Näiteks võid määrata, et
seade esitaks märguande, kui oled teatud vahemaa läbinud.
Vahemiku märguanne: vahemiku märguanne teavitab sind iga
kord, kui seade registreerib teatud vahemikust üles- või
allapoole jääva väärtuse. Näiteks võid määrata, et seade
esitaks märguande, kui pulsisagedus jääb alla 60 löögi
minutis ja üle 210 löögi minutis.
Korduv märguanne: korduv märguanne teavitab sind iga kord,
kui seade registreerib teatud väärtuse või intervalli. Näiteks
võid määrata, et seade esitaks märguande iga 30 minuti
järel.
Märguande
nimetus
Märguandetüüp
Kirjeldus
Rütm
Vahemik
Saad määrata minimaalse ja
maksimaalse rütmi väärtuse.
Kalorid
Sündmus,
korduv
Saad määrata kalorite arvu.
Kohandatud
Korduv
Saad valida olemasoleva sõnumi või
koostada kohandatud sõnumi ning
valida märguandetüübi.
Vahemaa
Korduv
Saad määrata vahemaa intervalli.
Pulsisagedus
Vahemik
Saad määrata minimaalse ja
maksimaalse pulsisageduse
väärtuse või valida tsoonide
muudatused. Vaata teavet jaotistest
Pulsisageduse tsoonid, lehekülg 7 ja
Pulsisageduse tsoonide arvutamine,
lehekülg 7.
Tempo
Vahemik
Saad määrata minimaalse ja
maksimaalse tempo väärtuse.
Jooks/kõnd
Korduv
Saad määrata ajastatud regulaarsete
intervallidega kõnnipausid.
Tõmbesagedus
Vahemik
Saad määrata rohked või vähesed
tõmbed minutis.
Kellaaeg
Sündmus,
korduv
Saad määrata ajaintervalli.
Hoiatuse seadistamine
1 Hoia all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Tegevused ja rakendused.
3 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud
tegevustega.
4 Vali tegevuse seaded.
5 Vali Hoiatused.
6 Tee valik:
• Tegevusele uue hoiatuse lisamiseks vali Lisa uus.
• Olemasoleva hoiatuse redigeerimiseks vali hoiatuse nimi.
7 Vajadusel vali hoiatuse tüüp.
8 Vali tsoon, sisesta miinimum- ja maksimumväärtused või
sisesta hoiatuse kohandatud väärtus.
9 Vajadusel lülita hoiatus sisse.
Sündmuse ja korduvate hoiatuste korral kuvatakse teade alati
hoiatuse väärtuse saavutamisel. Vahemaa hoiatuse korral ilmub
teade iga kord, kui ületad vastava vahemiku või langed sellest
allapoole (miinimum- ja maksimumväärtused).
Auto Lap
Ringide tähistamine vahemaa järgi
Ringi automaatseks märkimiseks vastava vahemaa järel võid
kasutada funktsiooni Auto Lap. Kõnealune funktsioon on kasulik
Seadme kohandamine
sooritusvõime võrdlemiseks tegevuse eri etappides (nt iga 1 miili
või 5 kilomeetri järel).
1 Hoia all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Tegevused ja rakendused.
3 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud
tegevustega.
4 Vali tegevuse seaded.
5 Vali Automaatne ring.
6 Tee valik:
• Vali Automaatne ring, et lülitada Auto Lap sisse või välja.
• Ringide vahelise kauguse muutmiseks vali
Automaatdistants.
Ringi igal läbimisel kuvatakse ringiajaga teade. Kui helisignaalid
on sisse lülitatud, siis seade piiksub või vibreerib
(Süsteemiseaded, lehekülg 24).
Vajadusel täiendavate ringiandmete kuvamiseks võid
kohandada andmelehti (Andmekuvade kohandamine,
lehekülg 22).
Ringihoiatusteate kohandamine
Võid kohandada ringihoiatusteate ühte või kahte andmevälja.
1 Hoia all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Tegevused ja rakendused.
3 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud
tegevustega.
4 Vali tegevuse seaded.
5 Vali Automaatne ring > Ringi märguanne.
6 Vali muutmiseks andmeväli.
7 Vali Eelvaade (valikuline).
LubamineAuto Pause
Taimeri automaatseks peatamiseks pärast liikumise lõpetamist
võid kasutada funktsiooni Auto Pause. Sellest funktsioonist on
kasu siis, kui pead peatuma valgusfoori taga või mõnes muus
kohas.
MÄRKUS. kui taimer on peatatud, siis ajalugu ei salvestata.
1 Hoia all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Tegevused ja rakendused.
3 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud
tegevuste puhul.
4 Vali tegevuse seaded.
5 Vali Automaatpaus.
6 Tee valik:
• Taimeri automaatseks peatamiseks pärast liikumise
lõpetamist valiPeatumisel.
• Taimeri automaatseks peatamiseks tempo või kiiruse
langemisel alla määratud taset vali Kohandatud.
Automaatne sirvimine
Võid kasutada automaatse sirvimise funktsiooni, et taimeri töö
ajal kerida kõiki tegevusandmete kuvasid automaatselt.
1 Hoia all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Tegevused ja rakendused.
3 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud
tegevustega.
4 Vali tegevuse seaded.
5 Vali Automaatne sirvimine.
6 Vali kuvamiskiirus.
23
GPS-seadete muutmine
Lisateavet GPS-i kohta vaata aadressilt www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Hoia nuppu UP all.
2 Vali Seaded > Tegevused ja rakendused.
3 Vali kohandatav tegevus.
4 Vali tegevuse sätted.
5 Vali GPS.
6 Tee valik:
• Vali Tavapärane (GPS) ja aktiveeri GPS-satelliitsüsteem.
• Vali GPS + GLONASS (Venemaa satelliitsüsteem) kehva
taevasse nähtavusega kohtades täpsema asukohateabe
saamiseks.
• Vali GPS + GALILEO (Euroopa Liidu satelliitsüsteem)
kehva taevasse nähtavusega kohtades täpsema
asukohateabe saamiseks.
• Vali UltraTrac ja salvesta rajapunkte ning anduri andmeid
harvemini (UltraTrac, lehekülg 24)
MÄRKUS. gPS-i ja muu satelliitsüsteemi koos kasutamine
tühjendab aku kiiremini kui ainult GPS-i kasutamine (GPS ja
muud satelliidisüsteemid, lehekülg 24).
GPS ja muud satelliidisüsteemid
Suvand GPS + GLONASS või GPS + GALILEO pakub vaid
GPS-iga võrreldes rasketes oludes paremat jõudlust ja asukoha
kiiremat tuvastamist. Ent GPS-i ja teise satelliidisüsteemi koos
kasutamisel võib üksnes GPS-i kasutamisega võrreldes aku
kiiremini tühjaks saada.
UltraTrac
Funktsioon UltraTrac on GPS-i säte, mis salvestab rajapunkte ja
anduriandmeid harvemini. Funktsiooni UltraTrac sisselülitamisel
pikeneb aku tööaeg, kuid väheneb salvestatud tegevuste
kvaliteet. Peaksid funktsiooni UltraTrac kasutama tegevustega,
mis ei vaja anduri sagedasi andmeuuendusi, võimaldades aku
pikemat tööaega.
Energiasäästu ajaseaded
Ajaseaded määravad, kui kaua on seade treeningurežiimis, nt
võistluse alguse ootamine. Hoia all nuppu UP, vali Seaded >
Tegevused ja rakendused, vali tegevus ja tegevuse seaded.
Tegevuse ajaseadete muutmiseks vali Energiasäästu aeg.
Tavapärane: seadistab seadme 5 minuti pikkuse tegevusetuse
järel madala energiatarbimise režiimi.
Pikendatud: seadistab seadme 25 minuti pikkuse tegevusetuse
järel madala energiatarbimise režiimi. Pikendatud režiim
lühendab aku tööaega.
Tegevuse või rakenduse eemaldamine
1
2
3
4
Hoia kellal all nuppu UP.
Vali Seaded > Tegevused ja rakendused.
Vali tegevus.
Tee valik:
• Tegevuse eemaldamiseks lemmikute loendist vali
Eemalda lemmikutest.
• Tegevuse kustutamiseks rakenduste loendist vali
Eemalda.
Kella sihverplaadi seaded
Võid paigutuse, värvide ja lisaandmete abil kohandada kella
sihverplaadi välimust. Võid kohandatud sihverplaate alla laadida
Connect IQ poest.
Kella sihverplaadi kohandamine
Enne Connect IQ sihverplaadi aktiveerimist pead selle Connect
IQ poest installima (Connect IQ funktsioonid, lehekülg 10).
24
Võid kohandada kella sihverplaadi teavet ja välimust või
aktiveerida installitud Connect IQ sihverplaadi.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Kelladisain.
3 Kella sihverplaadi valikute eelvaateks hoia all nuppu UP või
DOWN.
4 Täiendavate eellaaditud sihverplaatide sirvimiseks vali Lisa
uus.
5 Vali START > Rakenda, et aktiveerida eellaaditud
sihverplaat või installitud Connect IQ sihverplaat.
6 Eellaaditud sihverplaadi kasutamisel vali START > Kohanda.
7 Tee valik:
• Analoogsihverplaadi numbrite stiili muutmiseks vali Vali
number.
• Analoogsihverplaadi osutute stiili muutmiseks vali Käed.
• Digitaalsihverplaadi numbrite stiili muutmiseks vali
Paigutus.
• Digitaalsihverplaadi sekundite stiili muutmiseks vali
Sekundid.
• Kella sihverplaadil olevate andmete muutmiseks vali
Andmed.
• Kella sihverplaadi tunnusvärvi lisamiseks või muutmiseks
vali Värv.
• Taustavärvi muutmiseks vali Taustavärv.
• Muudatuste salvestamiseks vali Valmis.
Süsteemiseaded
Hoia UP ja vali Seaded > Süsteem.
Keel: vali seadmes kasutatav keel.
Kellaaeg: reguleeri aja seadeid (Kellaaja seaded, lehekülg 24).
Taustvalgus: reguleerige taustvalguse seadeid
(Taustvalgustuse seadete muutmine, lehekülg 25).
Helid: siit saad määrata seadme helid, nt klahvihelid, alarmid ja
värinad.
Mitte segada: lülitab segamiskeelu režiimi sisse või välja.
Kasuta valikut Uneaeg, et aktiveerida segamiskeelu režiim
tavapäraseks uneajaks automaatselt. Tavapärase uneaja
saad seadistada Garmin Connect kontol.
Automaatlukustus: siit saad määrata klahvide
automaatlukustuse, et vältida juhuslikke klahvivajutusi.
Kasuta valikut Tegevuse ajal, et lukustada klahvid ajastatud
tegevuse ajaks. Kasuta valikut Mitte tegevuse ajal, et
lukustada klahvid ajastatud tegevuseta ajaks.
Ühikud: siit saad määrata seadme mõõtühikud (Mõõtühikute
muutmine, lehekülg 25).
Formaat: määrab üldised formaadi eelistused, näiteks tempo ja
kiiruse tegevuste ajal, nädala alguse ja geograafilise asukoha
formaadi ning kuupäeva valikud.
Andmete salvestamine: siit saate valida, kuidas seade
tegevuse andmeid salvestab. Salvestamise valik Nutikas
(vaikimisi) võimaldab pikemate tegevuste salvestamist.
Salvestamise valik Iga sekund tagab üksikasjalikumad
salvestused, kuid ei pruugi salvestada pikaajalisi tegevusi
täielikult.
USB-režiim: määrab arvutiga ühendatud seadme massimälu
seadme või Garmin režiimi.
Lähtesta: siit saad lähtestada kasutaja andmed ja seaded (Kõigi
vaikeseadete lähtestamine, lehekülg 28).
Tarkvarauuendus: siit saad installida Garmin Express abil
allalaaditud tarkvarauuendusi.
Kellaaja seaded
Hoia all nuppu UP ja vali Seaded > Süsteem > Kellaaeg.
Seadme kohandamine
Ajavorming: seadistab kellaaja kuvamise 12 tunni või 24 tunni
vormingusse või militaarvormingusse.
Määra kellaaeg: Seadistab seadme ajavööndi. Suvandi Auto
valimisel määratakse ajavöönd GPS-asukoha järgi
automaatselt.
Kellaaeg: võimaldab kellaaja muutmist, kui valitud on suvand
Käsitsi.
Hoiatused: võimaldab määrata tunnihelinad ning päikesetõusu
ja -loojangu hoiatused, mida antakse tegelikust
päikesetõusust või -loojangust mitu minutit või tundi varem.
Sünkrooni GPS-iga: võimaldab kellaaja käsitsi sünkroonimist
GPS-iga, kui ajavöönd muutub või lähed üle suveajale.
Taustvalgustuse seadete muutmine
1 Hoia kellaplaadil all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Süsteem > Taustvalgus.
3 Vali Tegevuse ajal või Mitte tegevuse ajal.
4 Tee valik:
• Vali Klahvid ja märguanded, et taustvalgustus
klahvivajutuste ja märguannete puhul sisse lülitada.
• Vali Žest, et taustvalgustus käe tõstmisel ja pööramisel
kella vaatamiseks sisse lülitada.
• Vali Ajalõpp, et määrata aeg, mille möödumisel
taustvalgustus välja lülitub.
Mõõtühikute muutmine
Võid kohandada vahemaa, sammu, kiiruse, kõrguse, kaalu,
pikkuse ja temperatuuriga seotud ühikuid.
1 Soorita kellal järgmised toimingud. Hoia all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Süsteem > Ühikud.
3 Vali mõõtühiku tüüp.
4 Vali mõõtühik.
6 Taustvalguse sisselülitamiseks koos äratusega vali
Taustvalgus > Sees.
7 Vali Silt ja vali äratuse kirjeldus (valikuline).
Äratuse kustutamine
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Äratuskell.
3 Vali äratus.
4 Vali Kustuta.
Taimeri käivitamine
1 Hoia mis tahes ekraanil olles all nuppu LIGHT.
2 Vali Taimer.
3
4
5
6
MÄRKUS. võimalik, et pead selle üksuse lisama juhtseadiste
menüüsse (Juhtnuppude menüü kohandamine, lehekülg 22).
Sisesta aeg.
Vajadusel vali Taaskäivitus > Sees, et taimer automaatselt
taaskäivitada pärast selle aegumist.
Vajadusel vali Helid ja vali teavituse tüüp.
Vali Käivita taimer.
Stopperi kasutamine
1 Hoia mis tahes ekraanil olles all nuppu LIGHT.
2 Vali Stopper.
MÄRKUS. võimalik, et pead selle üksuse lisama juhtseadiste
menüüsse (Juhtnuppude menüü kohandamine, lehekülg 22).
3 Vali START, et käivitada taimer.
4 Vali BACK, et käivitada ringitaimer .
Laiendatud ekraanirežiim
Laiendatud ekraanirežiimi abil saad jalgrattasõidu või triatloni
ajal kuvada seadmest Forerunner pärit andmekuvad ühilduvas
Edge seadmes. Lisateavet leiad Edge kasutusjuhendist.
Kell
Kellaaja sünkroonimine GPS-iga
Seadme igal sisselülitamisel ja satelliitide leidmisel tuvastab
seade automaatselt ajavööndid ja praeguse kellaaja. Võimaldab
ka kellaaja käsitsi sünkroonimist GPS-iga, kui ajavöönd muutub
või lähed üle suveajale.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Süsteem > Kellaaeg > Sünkrooni GPS-iga.
3 Oota, kuni seade leiab üles satelliidid (Satelliitsignaalide
hankimine, lehekülg 28).
Kellaaja käsitsi määramine
1 Hoia kellaplaadil all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Süsteem > Kellaaeg > Määra kellaaeg >
Käsitsi.
3 Vali Kellaaeg ja sisesta praegune kellaaeg.
Äratuse seadistamine
Võid seadistada kuni kümme eraldi äratust. Äratus võib heliseda
üks kord või korduvalt.
1 Hoia kellal all nuppu UP.
2 Vali Äratuskell > Lisa märguanne.
3 Vali Kellaaeg ja sisesta äratuse kellaaeg.
4 Vali Korda ja vali, millal äratust korratakse (valikuline).
5 Vali Helid ja vali teavituse tüüp (valikuline).
Seadme kohandamine
Stopperi koguaeg
jookseb edasi.
5 Mõlema taimeri peatamiseks vali START.
6 Vali .
7 Salvesta jäädvustatud aeg ajaloos tegevusena (valikuline).
VIRB kaugjuhtimispult
VIRB kaugjuhtimisfunktsioon võimaldab juhtida VIRB kaamerat
eemalt. Ava aadress www.garmin.com/VIRB, et osta VIRB
kaamera.
VIRB kaamera juhtimine
Enne VIRB kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamist pead lubama
VIRB kaamera kaugjuhtimisseaded. Lisateabe saamiseks tutvu
VIRB seeria kasutusjuhendiga. Pead ka seadistama VIRB vidina
selle kuvamiseks vidinate loendis (Vidinate loendi kohandamine,
lehekülg 22).
1 Lülita VIRB kaamera sisse.
2 Vali Forerunner kellal UP või DOWN vidina VIRB
kuvamiseks.
3 Oota, kuni seade VIRB kaameraga ühenduse loob.
4 Vali START.
5 Tee valik:
• Video jäädvustamiseks vali Alusta salvestamist.
Video taimer ilmub kuval Forerunner.
• Video jäädvustamise ajal pildistamiseks vali DOWN.
• Video jäädvustamise lõpetamiseks vali STOP.
25
• Pildistamiseks vali Pildista.
• Video- ja fotoseadete muutmiseks vali Seaded.
VIRB kaamera juhtimine tegevuse ajal
Enne VIRB kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamist pead lubama
VIRB kaamera kaugjuhtimisseaded. Lisateabe saamiseks tutvu
VIRB seeria kasutusjuhendiga. Pead ka seadistama VIRB vidina
selle kuvamiseks vidinate loendis (Vidinate loendi kohandamine,
lehekülg 22).
1 Lülita VIRB kaamera sisse.
2 Vali Forerunner kellal UP või DOWN vidina VIRB
kuvamiseks.
Oota,
kuni seade VIRB kaameraga ühenduse loob.
3
Kui kaamera on ühendatud, lisatakse tegevuste rakendustele
automaatselt VIRB andmekuva.
4 Vali tegevuse ajal UP või DOWN, et näha VIRB andmekuva.
5 Hoia all nuppu UP.
6 Vali VIRB kaugjuhtimispult.
7 Tee valik:
• Kaamera juhtimiseks tegevuse taimeriga vali Seaded >
Taim. start/stop.
MÄRKUS. video salvestamine algab või lõpeb tegevuse
alustamisel või lõpetamisel automaatselt.
• Kaamera juhtimiseks menüüsuvanditega vali Seaded >
Käsitsi.
• Video käsitsi jäädvustamiseks vali Alusta salvestamist.
Video taimer ilmub kuval Forerunner.
• Video jäädvustamise ajal pildistamiseks vali DOWN.
• Video jäädvustamise käsitsi katkestamiseks vali STOP.
• Pildistamiseks vali Pildista.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots USB-laadimispessa.
3 Lae seade täiesti täis.
Seadme laadimise nõuanded
1 Ühenda laadija kindlalt USB-kaabli abil seadmega, et see
laadida (Seadme laadimine, lehekülg 26).
Võid seadme laadmiseks ühendada USB-kaabli ettevõtte
Garmin heakskiiduga vahelduvvooluadapteri ja standardse
seinakontaktiga või arvuti USB-pordiga. Täiesti tühja aku
laadimiseks kulub umbes kaks tundi.
2 Eemalda laadija seadmest, kui aku laetuse tase on 100%.
Seadme kandmine
• Kanna seadet randmeluu kohal.
MÄRKUS. seade peab olema kindlalt, kuid mugavalt
paigaldatud. Täpsemate pulsinäituse tagamiseks ei tohiks
seade jooksu või muu treeningu ajal liikuda. Pulssoksümeetri
näitude saamiseks pead paigal olema.
Seadme teave
Seadme teabe vaatamine
Vaata seadme teavet, näiteks seadme ID-d, tarkvara versiooni,
regulatiivteavet ning litsentsilepingut.
1 Hoia kellaplaadil all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Süsteem > Seadmest.
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine
Kõnealusel seadmel on elektrooniline silt. E-silt võib sisaldada
regulatiivteavet, nagu FCC antud tuvastusnumbrid või
regionaalsed vastavustähised, sh vastav toote- ja litsentsiteave.
1 Soorita kellal järgmised toimingud. Hoia all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Süsteem > Seadmest.
Seadme laadimine
HOIATUS
Seadmes on liitiumpolümeeraku. Toote hoiatused ja muu olulise
teabe leiad toote karbis olevast juhendist Tähtis ohutus- ja
tootealane teave.
TEATIS
Korrosiooni vältimiseks kuivata klemmid ja ümbritsev ala
põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.
Järgige lisas olevaid puhastusjuhiseid.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme laadimispessa.
26
MÄRKUS. optiline andur asub seadme tagaosas.
• Vaata lisateavet randmepõhise pulsisageduse mõõtmise
kohta: Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse andmete
puhul, lehekülg 11.
• Vaata lisateavet pulssoksümeetri anduri kohta:
Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud
näpunäited, lehekülg 16• Vaata lisateavet täpsuse kohta: garmin.com/ataccuracy.
Seadme hooldamine
TEATIS
Väldi tugevaid lööke ja hoolimatut käsitsemist, sest see võib
seadme tööiga lühendada.
Ära klahve vee all vajuta.
Ära puhasta seadet terava esemega.
Väldi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja
putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust
kahjustada.
Kui seade puutub kokku kloori-, soolase vee, päikesekreemi,
kosmeetikavahendite, alkoholi või muude ohtlike kemikaalidega,
loputa seda põhjalikult mageveega. Pikaaegne kokkupuude
nende ainetega võib korpust kahjustada.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Seadme teave
Seadme puhastamine
TEATIS
Isegi pisut higi või niiskust võib põhjustada seadme
elektriklemmidel korrosiooni laadijaga ühendamisel. Korrosioon
võib takistada laadimist ja andmete edastamist.
1 Puhasta seadet lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise
puhastusainega.
Kuivata.
2
Puhastamise järel lase seadmel täielikult kuivada.
VIHJE: lisateabe saamiseks ava aadress www.garmin.com
/fitandcare.
Rihmade vahetamine
Seade ühildub 20 mm laiuste standardsete
kiirvabastusrihmadega. Ava buy.garmin.com või võta ühendust
ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste
tarvikute kohta.
1 Libista vedruvardal olevat kiirvabastusnõela ja eemalda
rihm.
Forerunner 245 raadiosagedus/ 2,4 GHz @ 2 dBm nominaalne
protokoll
• ANT+ juhtmeta side protokoll
• Bluetooth 4.2 tehnoloogia
Forerunner 245 Music raadiosa- 2,4 GHz
gedus/protokoll
• @ 2 dBm nominaalne ANT+
juhtmeta side protokoll
• @ 10 dBm nominaalne Bluetooth
4.2 tehnoloogia
• @ 13,6 dBm nominaalne Wi‑Fi
juhtmeta tehnoloogia
*Seade talub survet, mis on võrdne 50 m sügavusega.
Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.
Tõrkeotsing
Tooteuuendused
Installi arvutisse Garmin Express (www.garmin.com/express).
Installi nutitelefoni rakendus Garmin Connect.
Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa
juurdepääsu.:
• Tarkvarauuendused
• Andmete üleslaadimine teenusesse Garmin Connect
• Toote registreerimine
Rakenduse Garmin Expressseadistamine
1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
2 Külasta veebilehte www.garmin.com/express.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisateabe hankimine
2 Sisesta vedruvarda üks ots uue rihma kinnitamiseks
seadmesse.
3 Libista kiirvabastusnõela ning joonda vedruvarras seadme
teise poolega.
4 Korda toiminguid 1–3, et vahetada ka teine rihm.
Tehnilised andmed
Aku tüüp
Laetav sisseehitatud liitiumioonaku
Forerunner 245 aku
kasutusaeg, kellarežiim
Kuni 7 päeva, aktiivsuse jälgimine,
nutitelefoni teavitused ja randmepõhine pulsisagedus on sees
Forerunner 245 aku
kasutusaeg, aktiivsusrežiim
Kuni 24 tundi, GPS ja randmepõhine
pulsisagedus on sees
Forerunner 245 Music aku
kasutusaeg, kellarežiim
Kuni 7 päeva, aktiivsuse jälgimine,
nutitelefoni teavitused ja randmepõhine pulsisagedus on sees
Forerunner 245 Music aku
kasutusaeg, kellarežiim ja
muusika
Kuni 8 tundi, aktiivsuse jälgimine,
nutitelefoni teavitused ja randmepõhine pulsisagedus ja muusika
taasesitus on sees
Forerunner 245 Music aku
kasutusaeg, aktiivsusrežiim
Kuni 24 tundi, GPS ja randmepõhine
pulsisagedus on sees
Forerunner 245 Music aku
kasutusaeg, aktiivsusrežiim ja
muusika
Kuni 6 tundi, GPS, andmepõhine
pulsisagedus ja muusika taasesitus
on sees
Veekindluse tase
Ujumine, 5 ATM*
Forerunner 245 Music meediumitalletus
3.5 GB (ligikaudu 500 laulu)
Töötemperatuuri vahemik
–20 kuni 60 ºC (–4 kuni 140 ºF)
• Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid,
artikleid ja tarkvarauuendusi.
• Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin
edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja
varuosade kohta.
• Ava www.garmin.com/kenwood.
Tegemist ei ole meditsiiniseadmega.
Pulssoksümeetrifunktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.
Aktiivsuse jälgimine
Lisateavet aktiivsuse jälgimise kohta leiad aadressilt garmin.com
/ataccuracy.
Mu igapäevaste sammude arvu ei kuvata
Igapäevaste sammude arv nullitakse südaööl.
Kui sammude arvu asemel kuvatakse kriipsud, oota kellaaja
automaatseks seadistamiseks satelliidisignaalide hankimist.
Minu sammuarv ei näi õige olevat
Kui sammuarv ei näi õige, võid proovida järgmist.
• Kanna seadet mittedominantsel käel.
• Kanna seadet taskus, kui lükkad lapsekäru või muruniidukit.
• Kanna seadet taskus, kui kasutad aktiivselt ainult käsi.
MÄRKUS. seade võib tõlgendada teatud korduvaid liigutusi
(nt nõudepesu, pesu voltimine või plaksutamine)
sammudena.
Seadme ja teenuse Garmin Connect konto sammunäit
ei ühti
Teenuse Garmin Connect konto sammunäitu uuendatakse
seadmega sünkroonimisel.
Laadimise temperatuurivahemik 0 kuni 45 ºC (32 kuni 113 ºF)
Tõrkeotsing
27
1 Tee valik:
• Sünkrooni sammunäit rakendusega Garmin Connect
(Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis,
lehekülg 19).
• Sünkrooni sammunäit rakendusega Garmin Connect
( Andmete käsitsi sünkroonimine teenusega Garmin
Connect, lehekülg 9).
2 Oota, kuni seade sünkroonib andmed.
Sünkroonimiseks võib kuluda mitu minutit.
MÄRKUS. rakenduse Garmin Connect või Garmin Connect
värskendamine ei sünkrooni andmeid ega uuenda
sammunäitu.
Mu intensiivsusminutid vilguvad
Kui teed trenni intensiivsustasemel, mis viib sind lähemale
intensiivsusminutite sihile, siis intensiivsusminutid vilguvad.
Treeni vähemalt 10 järjestikust minutit keskmisel või suurel
intensiivsustasemel.
Satelliitsignaalide hankimine
Satelliitsignaalide hankimiseks vajab seade varjamata vaadet
taevasse. Kellaaeg ja kuupäev määratakse GPS-asukoha alusel
automaatselt.
VIHJE: lisateavet GPS-i kohta vaata aadressilt www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Mine lagedasse paika.
Seadme esiosa peaks olema taeva poole suunatud.
Oota,
kuni seade satelliidid leiab.
2
Satelliitsignaalide leidmiseks võib kuluda 30–60 sekundit.
GPS-satelliidi vastuvõtmise täiustamine
• Sünkrooni seadet teenuse Garmin Connect kontoga tihti.
◦ Ühenda seade arvutiga USB-kaabli ja rakenduse Garmin
Express abil.
◦ Sünkrooni seade rakendusega Garmin Connect Mobile
Bluetooth toega nutitelefoni abil.
◦ Ühenda seade teenuse Garmin Connect kontoga Wi‑Fi
traadita võrgu abil.
Teenuse Garmin Connect kontoga ühenduse olemasolul
laadib seade mitme päeva jagu satelliidiandmeid, mis
võimaldab satelliidisignaalid kiiresti üles leida.
• Mine seadmega lagedasse kohta, mis asub eemal kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Ole mõne minuti jooksul paigal.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade ei reageeri, pead selle võib-olla taaskäivitama.
MÄRKUS. taaskäivitamine võib andmed või seaded kustutada.
1 Hoia klahvi LIGHTall.
Seade lülitub välja.
2 Hoia klahvi LIGHTüks sekund all, et seade sisse lülitada.
Kõigi vaikeseadete lähtestamine
MÄRKUS. see kustutab kõik kasutaja poolt sisestatud andmed
ja tegevuste ajaloo.
Saad lähtestada kõik seadme seaded tehase vaikeseadetele.
1 Hoia kellaplaadil UP.
2 Vali Seaded > Süsteem > Lähtesta.
3 Tee valik:
• Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele
lähtestamiseks ja kõigi tegevuse andmete ja salvestatud
muusika alles jätmiseks vali Taasta vaikeseaded.
28
• Kõigi ajaloos olevate tegevuste kustutamiseks vali
Kustuta kõik tegevused.
• Kõigi vahemaa ja aja kogutulemuste lähtestamiseks vali
Lähtesta andmed.
• Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele
lähtestamiseks ja kõigi tegevuse andmete ja salvestatud
muusika kustutamiseks vali Kustuta andmed ja lähtesta
seaded.
Tarkvara uuendamine rakenduse Garmin
Connect abil
Enne seadme tarkvara uuendamist rakenduse Garmin Connect
abil peab sul teenuses Garmin Connect konto olema ning seade
peab ühilduva nutitelefoniga seotud olema (Nutitelefoni
sidumine seadmega, lehekülg 1).
Sünkrooni seade rakendusega Garmin Connect (Andmete
käsitsi sünkroonimine teenusega Garmin Connect,
lehekülg 9).
Kui uus tarkvara on saadaval, saadab rakendus Garmin
Connect uuenduse automaatselt seadmesse.
Tarkvara uuendamine rakendusega Garmin
Express
Seadme tarkvara uuendamiseks peab sul olema konto Garmin
Connect ning pead alla laadima rakenduse Garmin Express.
1 Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Kui uus tarkvara on saadaval, saadab rakendus Garmin
Express selle seadmesse.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3 Ära uuendamise ajal seadet arvutist eralda.
MÄRKUS. kui oled seadmes juba Wi‑Fi ühenduvuse
seadistanud, saab Garmin Connect automaatselt Wi‑Fi
kaudu saadaolevad tarkvara uuendused seadmesse alla
laadida.
Mu seadme keel on vale
Kui kogemata valisid seadme vale suhtluskeele, siis saab selle
tagasi muuta.
1 Hoia all nuppu UP.
2 Keri loendi viimase üksuse juurde ja vali START.
3 Vali START.
4 Vali oma keel.
Kas mu nutitelefon ühildub mu seadmega?
Seade Forerunner ühildub Bluetooth traadita tehnoloogiat
kasutavate nutitelefonidega.
Ühilduvuse kohta leiad teavet aadressilt www.garmin.com
/ble.
Telefon ei ühendu seadmega
Kui telefoni ei saa seadmega ühendada, proovi teha järgmist.
• Lülita nutitelefon ja seade välja ja siis uuesti sisse.
• Luba nutitelefonis Bluetooth.
• Laadi rakenduse Garmin Connect Mobile uusim versioon.
• Eemalda rakendusest Garmin Connect Mobile seade ja
proovi uuesti siduda.
Kui kasutad ettevõtte Apple seadet, peaksid seadme
eemaldama ka nutitelefoni Bluetooth sätetest.
• Aseta nutitelefon vähemalt 10 m raadiusesse seadmest.
• Ava nutitelefonis rakendus Garmin Connect Mobile, vali
või
ja vali sidumisrežiimi sisenemiseks Garmini seadmed
> Lisa seade.
Tõrkeotsing
• Hoia all seadme nuppu LIGHT ja vali
Bluetooth ja siseneda sidumisrežiimi.
, et lülitada sisse
Aku kasutusaja pikendamine
Aku kasutusaega saab mitmel viisil pikendada.
• Vähenda tasutvalgustuse põlemise aega (Taustvalgustuse
seadete muutmine, lehekülg 25).
• Lülita Bluetooth juhtmeta tehnoloogia välja, kui sa ei kasuta
ühendusega funktsioone (Bluetooth ühendusega
funktsioonid, lehekülg 9).
• Kui peatad tegevuse pikemaks ajaks, vali Jätka hiljem
(Tegevuse lõpetamine, lehekülg 2).
• Lülita tegevuse jälgimine välja (Aktiivsusjälgija seaded,
lehekülg 8).
• Kasuta kellakuva, mida iga sekundi järel ei uuendata.
Näiteks kasuta ilma sekundiseierita kella (Kella sihverplaadi
kohandamine, lehekülg 24).
• Piira nutitelefoni teavitusi, mida seade kuvab (Teavituste
haldamine, lehekülg 1).
• Peata pulsisageduse andmete edastamine seotud
seadmetesse Garmin (Pulsisageduse andmete edastamine
ettevõtte Garmin seadmetesse, lehekülg 11).
• Lülita randmepõhine pulsisageduse jälgimine välja (Randme
pulsimõõtja väljalülitamine, lehekülg 11).
MÄRKUS. randmepõhise pulsisageduse jälgimise abil
arvutatakse aktiivse treeningu minuteid ning põletatud
kaloreid.
• Lülita pulssoksümeetrifunktsioon välja (Randme pulsimõõtja
väljalülitamine, lehekülg 11).
• Kasuta oma tegevuse jaoks UltraTrac GPS režiimi (UltraTrac,
lehekülg 24).
• Vali Nutikas salvestusintervall (Süsteemiseaded,
lehekülg 24).
Temperatuurinäit pole täpne
Kehatemperatuur mõjutab sisemise temperatuurianduri
temperatuurinäitu. Kõige täpsema temperatuurinäidu saamiseks
võta kell randmelt ära ja oota 20 kuni 30 minutit.
Kella kandmise ajal täpse välistemperatuurinäidu nägemiseks
võid kasutada ka valikulist tempe välistemperatuuriandurit.
Kuidas ANT+ andureid käsitsi siduda?
ANT+ andurid saad käsitsi seadmete seadete abil siduda. Kui
esimest korda andurit seadmega ANT+ juhtmeta tehnoloogia
abil ühendad, pead seadme ja anduri siduma. Kui need on
seotud ning sa alustad tegevust ja andur on aktiivne ning
levialas, loob seade anduriga automaatselt ühenduse.
1 Sidumise ajal püsi teistest ANT+ anduritest 10 m (33 jalga)
kaugusel.
Pulsimonitori
sidumisel pane see endale külge.
2
Pulsimonitor saadab andmeid ja võtab neid vastu ainult siis,
kui seda kannad.
3 Hoia sõrme UP.
4 Vali Seaded > Andurid ja tarvikud > Lisa uus.
5 Tee valik:
• Vali Otsi kõike.
• Vali oma anduritüüp.
Kui andur on seadmega seotud, kuvatakse teade.
Anduriandmed kuvatakse andmelehesilmuses või
kohandatud andmeväljal.
Lisa
Kas saan kasutada Bluetooth andurit oma
kellaga?
Seade ühildub teatud Bluetooth anduritega. Anduri esmakordsel
ühendamise seadmega Garmin tuleb siduda seade ja andur.
Pärast sidumist ühendub seade anduriga automaatselt, kui
alustad tegevust ning andur on aktiivne ja levialas.
1 Hoia all nuppu UP.
2 Vali Seaded > Andurid ja tarvikud > Lisa uus.
3 Tee valik:
• Vali Otsi kõike.
• Vali anduri tüüp.
Võid kohandada valikulisi andmevälju (Andmekuvade
kohandamine, lehekülg 22).
Mu muusika lakkab või kõrvaklappide
ühendus katkeb
Seadme Forerunner 245 Music ja Bluetooth tehnoloogia abil
ühendatud kõrvaklappide kasutamisel on signaal kõige
tugevam, kui seadme ja kõrvaklappide antenni vahel pole
takistusi.
• Kui signaal läbib su keha, võib signaal katkeda või
kõrvaklappide ühendus mitte toimida.
• Soovitatav on kanda kõrvaklappe, nii et antenn asub
seadmega Forerunner 245 Music samal kehapoolel.
Lisa
andmeväljad
Mõned andmeväljad vajavad andmete kuvamiseks ANT+
tarvikuid.
24 tunni max: viimase 24 tunni jooksul mõõdetud maksimaalne
temperatuur.
24 tunni min: viimase 24 tunni jooksul mõõdetud minimaalne
temperatuur.
Aeg järgmiseni: jäänud aeg järgmise teepunktini teekonnal.
Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.
Aeg tsoonis: aeg igas pulsisageduse tsoonis.
Aeroobne efektiivsus: praeguse treeningu mõju sinu aeroobse
treeningu tasemele.
Aku tase: allesolev aku tase.
Allesjäänud vahemaa: lõpliku sihtkohani jäänud vahemaa.
Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.
Anaeroobne efektiivsus: praeguse treeningu mõju sinu
anaeroobse treeningu tasemele.
Asukoht: sinu praegune asukoht vastavalt valitud asukoha
vormingule.
ETA: eeldatav saabumise aeg lõplikus sihtkohas (vastavalt
sihtkoha kohalikule kellaajale). Andmete kuvamiseks pead
olema navigatsioonirežiimis.
ETA järgmisesse punkti: eeldatav saabumise aeg järgmises
teepunktis (vastavalt teepunkti kohalikule kellaajale).
Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.
ETE: eeldatav jäänud aeg lõpliku sihtkohani jõudmiseks.
Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.
GPS: gPS-satelliidi signaali tugevus.
Hea kiirus: kiirus, millega lähened teekonnal määratud
sihtkohale. Andmete kuvamiseks pead olema
navigatsioonirežiimis.
Hinnanguline kogudistants: hinnanguline kogudistants
lähtepunktist sihtkohani. Andmete kuvamiseks pead olema
navigatsioonirežiimis.
29
Intervalli pikkused: praeguse intervalli lõpetatud
basseinipikkuste arv.
Intervalli Swolf: praeguse intevalli keskmine Swolfi skoor.
Intervalli taimeri aeg: praeguse intervalli stopperiga mõõdetud
aeg.
Intervalli tempo: praeguse intervalli keskmine tempo.
Intervalli tõmbeid pikkuse kohta: praeguse intervalli keskmine
tõmmete arv basseinipikkuse kohta.
Intervalli tõmbekiirus: praeguse intervalli keskmine tõmmete
arv minutis (t/min).
Intervalli tõmbetüüp: intervalli tõmbetüüp.
Intervalli vahemaa: praeguse intervalli läbitud vahemaa.
Järgmine teepunkt: järgmine teepunkt teekonnal. Andmete
kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.
Kalorid: põletatud kalorite arv.
Kaugus järgmiseni: jäänud vahemaa järgmise teepunktini
teekonnal. Andmete kuvamiseks pead olema
navigatsioonirežiimis.
Kesk. tõmbeid/pikkus: praeguse tegevuse keskmine tõmmete
arv basseinipikkuse kohta.
Kesk. vert. võnke suhe: praeguse sessiooni keskmine
vertikaalse võnkumise ja sammupikkuse suhe.
Keskm. kokkupuuteaeg: praeguse tegevuse keskmine
kokkupuuteaeg maaga.
Keskmine kadents: rattasõit. Praeguse tegevuse keskmine
rütm.
Keskmine kiirus: praeguse tegevuse keskmine kiirus.
Keskmine protsent pulsireservist: praeguse tegevuse
keskmise pulsisageduse reservi protsent (maksimaalne
pulsisagedus miinus südame kiirus puhkamisel).
Keskmine pulsisagedus: praeguse tegevuse keskmine
pulsisagedus.
Keskmine ringiaeg: praeguse tegevuse keskmise ringi
stopperiga mõõdetud aeg.
Keskmine rütm: jooksmine. Praeguse tegevuse keskmine rütm.
Keskmine sammupikkus: praeguse sessiooni keskmine
sammupikkus.
Keskmine Swolf: praeguse tegevuse keskmine Swolfi skoor.
Swolfi skoor on ühe basseinipikkuse aja ja selle pikkuse
läbimiseks tehtud tõmmete summa (Ujumisterminid,
lehekülg 4).
Keskmine tempo: praeguse tegevuse keskmine tempo.
Keskmine tõmbekiirus: sõudesport. Praeguse tegevuse
keskmine tõmmete arv minutis (t/min).
Keskmine vert. võnkumine: praeguse tegevuse keskmine
vertikaalne võnkumine.
Keskmise pulsi max protsent: praeguse tegevuse
maksimaalse pulsisageduse protsent.
Kiirus: aktiivne liikumise kiirus.
Kokkupuuteaeg maaga: jooksmisel iga sammu ajal maaga
kokkupuutes veedetud aeg, mõõdetuna millisekundites.
Kõndimise ajal kokkupuuteaega maaga ei mõõdeta.
Korda:: viimase intervalli taimer pluss praeguse puhkeaja
taimer (basseinis ujumisel).
Kordused: jõutreeningu ajal aktiivse treeningu rühmas
tehtavate korduste arv.
Kõrgus: sinu praeguse asukoha kõrgus merepinnast.
Kursist kõrvalekalle: vahemaa vasakule või paremale, mille
jagu oled kõrvale kandunud esialgsest liikumise teekonnast.
Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.
Kurss: liikumise kurss.
30
Kurss: suund sinu lähtekohast sihtkohani. Joone saab kuvata
kavandatud või määratud teekonnana. Andmete kuvamiseks
pead olema navigatsioonirežiimis.
Maaga puuteaja tasakaal: maaga kokkupuuteaja vasak/parem
tasakaal jooksmisel.
Maa kesk. kokkup.aja tas.: praeguse sessiooni keskmine
maaga kokkupuuteaja tasakaal.
Määra taimer: jõutreeningu ajal aktiivse treeningu rühmas
veedetud aeg.
Maks. kiirus: praeguse tegevuse maksimaalne kiirus.
Möödunud aeg: kokku mõõdetud aeg. Näiteks, kui käivitad
taimeri ja jooksed 10 minutit, peatad taimeri 5 minutiks,
käivitad taimeri ja jooksed veel 20 minutit, on möödunud aeg
35 minutit.
Päeva aeg: kellaaeg vastavalt sinu praegusele asukohale ja aja
seadetele (vorming, ajavöönd, suveaeg).
Päikeseloojang: päikeseloojangu aeg sinu GPS asukohas.
Päikesetõus: päikesetõusu aeg sinu GPS asukohas.
Pikkus-/laiuskraad: praegune asukoht pikkus-/laiuskraadil,
sõltumata valitud asukoha vormingust.
Pikkused: praeguse tegevuse lõpetatud basseinipikkuste arv.
Protsent pulsireservist: pulsisageduse reservi protsent
(maksimaalne pulsisagedus miinus südame kiirus
puhkamisel).
Puhkeajataimer: praeguse puhkeaja taimer (basseinis
ujumisel).
Pulsi max protsent: maksimaalse pulsisageduse protsent.
Pulsisagedus: pulsisagedus, lööke minutis (l/min). Seade peab
olema ühendatud ühilduva pulsisageduse monitoriga.
Pulsitsoon: praegune pulsisageduse vahemik (1 kuni 5).
Vaikimisi tsoonide aluseks on sinu progiil ja maksimaalne
pulsisagedus (220 miinus sinu vanus).
Ringi aeg: praeguse ringi stopperiga mõõdetud aeg.
Ringid: praeguse tegevuse lõpetatud ringide arv.
Ringi kiirus: praeguse ringi keskmine kiirus.
Ringi kokkup.aja tasakaal: praeguse ringi keskmine maaga
kokkupuuteaja tasakaal.
Ringi kokkup. maaga: praeguse ringi keskmine kokkupuuteaeg
maaga.
Ringi pikkus: praeguse ringi läbitud vahemaa.
Ringi pulsi max protsent: praeguse ringi maksimaalse
pulsisageduse protsent.
Ringi pulsireservist: praeguse ringi keskmise pulsisageduse
reservi protsent (maksimaalne pulsisagedus miinus südame
kiirus puhkamisel).
Ringi pulss: praeguse ringi keskmine pulsisagedus.
Ringi rütm: jooksmine. Praeguse ringi keskmine rütm.
Ringi RÜTM: rattasõit. Praeguse ringi keskmine rütm.
Ringi sammupikkus: praeguse ringi keskmine sammupikkus.
Ringi tempo: praeguse ringi keskmine tempo.
Ringi tõmbed: sõudesport. Praeguse ringi tõmmete arv kokku.
Ringi tõmbekiirus: sõudesport. Praeguse ringi keskmine
tõmmete arv minutis (t/min).
Ringi vertikaalne suhe: praeguse ringi vertikaalse võnkumise
ja sammupikkuse suhe.
Ringi vertikaalne võnkumine: praeguse ringi keskmine
vertikaalne võnkumine.
Rütm: jooksmine. Samme minutis (vasak ja parem).
Rütm: rattasõit. Vändavarre pöörete arv. Seadmega peab
andmete kuvamiseks olema ühendatud rütmi lisatarvik.
Lisa
Sammupikkus: sammu pikkus erinevate jala maaga
kokkupuutepunktide vahel, mõõdetuna meetrites.
Seisundi hinnang: soorituse tingimuste hinnanguline skoor on
reaalajas hinnang sinu sooritusvõimele.
Sihtkoha vahepunkt: viimane punkt sihtkohani jäänud
teekonnal. Andmete kuvamiseks pead olema
navigatsioonirežiimis.
Sihtpunkti asukoht: sinu lõpliku sihtkoha asukoht.
Suund: suund sinu praegusest asukohast sihtkohani. Andmete
kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.
Taimer: praeguse tegevuse stopperiga mõõdetud aeg.
Temperatuur: õhutemperatuur. Kehatemperatuur võib
temperatuuriandurit mõjutada.
Tempo: aktiivne tempo.
Tõmbearv: ujumine. Tõmbeid minutis (t/min).
Tõmbearv: sõudesport. Tõmbeid minutis (t/min).
Tõmbed: sõudesport. Praeguse tegevuse tõmmete arv kokku.
Vahemaa: praeguse raja või tegevuse läbitud vahemaa.
Vertik. võnkumine: põrkemäär jooksmisel. Torso vertikaalne
liikumine, mõõdetuna sentimeetrites iga sammu kohta
Vertikaalsuhe: vertikaalse võnkumise ja sammupikkuse suhe.
Viimase pikkuse Swolf: viimase lõpetatud basseinipikkuse
keskmine Swolfi skoor.
Viimase pikkuse tempo: viimase lõpetatud basseinipikkuse
keskmine tempo.
Viimase pikkuse tõmbearv: viimase lõpetatud basseinipikkuse
keskmine tõmmete arv minutis (t/min).
Viimase pikkuse tõmbed: viimase lõpetatud basseinipikkuse
tõmmete arv kokku
Viimase pikkuse tõmbetüüp: viimase lõpetatud
basseinipikkuse tõmbetüüp.
Viimase ringi aeg: viimase lõpetatud ringi stopperiga mõõdetud
aeg.
Viimase ringi kadents: jooksmine. Viimase lõpetatud ringi
keskmine rütm.
Viimase ringi kadents: rattasõit. Viimase lõpetatud ringi
keskmine rütm.
Viimase ringi kiirus: viimase lõpetatud ringi keskmine kiirus.
Viimase ringi pulsi max protsent: viimase lõpetatud ringi
maksimaalse pulsisageduse protsent.
Viimase ringi pulsireservi %: viimase lõpetatud ringi keskmise
pulsisageduse reservi protsent (maksimaalne pulsisagedus
miinus südame kiirus puhkamisel).
Viimase ringi pulss: viimase lõpetatud ringi keskmine
pulsisagedus.
Viimase ringi tempo: viimase lõpetatud ringi keskmine tempo.
Viimase ringi tõmbe: sõudesport. Viimase lõpetatud ringi
tõmmete arv kokku
Viimase ringi tõmbearv: sõudesport. Viimase lõpetatud ringi
keskmine tõmmete arv minutis (t/min).
Viimase ringi vahemaa: viimase lõpetatud ringi läbitud
vahemaa.
Pulsisageduse tsoonid
Paljud sportlased kasutavad pulsisageduse tsoone, et oma
kardiovaskulaarset ja sportlikku vormi parandada.
Pulsisageduse tsoon on teatud vahemikku jääv südamelöökide
arv minutis. Viis enim kasutatud pulsisageduse tsooni on
tähistatud numbritega 1 kuni 5. Mida suurem number, seda
suurem on sagedus. Pulsisageduse tsoone arvutatakse
tavaliselt maksimaalse pulsisageduse protsentide alusel.
Pulsisageduse tsoonide arvutamine
Tsoon % maksimaal- Tajutav pingutus
sest pulsisagedusest
Kasud
1
50–60%
Lõdvestunud, rahulik
tempo, rütmiline
hingamine
Algaja tasemel
aeroobne treening,
vähendab stressi
2
60–70%
Mugav tempo, natuke Tavaline kardiotreesügavam hingamine,
ning, hea taastumisvestlemine on võimalik tempo
3
70–80%
Keskmine tempo,
vestlemine on
raskendatud
Parem aeroobne
võimekus,
optimaalne kardiotreening
4
80–90%
Kiire tempo ja natuke
ebamugav, jõuline
hingamine
Parem anaeroobne
võimekus ja lävi,
parem kiirus
5
90–100%
Sprintimistempo, pole Anaeroobne ja
pikema aja vältel jätku- muskulaarne vastupisuutlik, raske
davus, suurem jõud
hingamine
Maksimaalse hapnikutarbimisvõime standardtasemed
Nendes tabelites on näidatud maksimaalse hapnikutarbimisvõime hinnangulised väärtused vanuse ja soo kaupa.
Mehed
Protsentiil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ülihea
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Suurepärane
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hea
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Ilus
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Halb
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Naised
Protsentiil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ülihea
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Suurepärane
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hea
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Ilus
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Halb
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Andmed on trükitud The Cooper Institute loal. Lisateabe saamiseks külasta veebilsaiti www.CooperInstitute.org.
Lisa
31
Ratta veljemõõt ja ümbermõõt
Rehvi suurus
Ratta ümbermõõt (mm)
Kiirusandur tuvastab automaatselt ratta veljemõõdu. Vajaduse
korral võid ratta ümbermõõdu käsitsi kiirusanduri seadetes
sisestada.
Rehvimõõt on märgitud mõlemale rehvi küljele. See ei ole täielik
loend. Võid ratta ümbermõõdu ka mõõta või mõnd Internetikalkulaatorit kasutada.
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Tähiste definitsioonid
Need tähised asuvad seadme või tarvikute siltidel.
Rehvi suurus
Ratta ümbermõõt (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
Alalisvool. Seade töötab ainult alalisvooluga.
22 × 1-3/8
1770
Kaitse. Esitab kaitsme andmed või asukoha.
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4, torujas
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1/-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C, torujas
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
32
Vahelduvvool. Seade töötab vahelduvooluga.
WEEE kõrvaldamis- ja ringlussevõtutähis. WEEE tähis on lisatud
tootele kooskõlas EL-i direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta. Eesmärgiks on tagada
seadme õige kasutusest kõrvaldamine ning propageerida taaskasutust ja ringlussevõttu.
Lisa
Indeks
A
abi 10
ajalugu 18, 19
arvutisse saatmine 19
kustutamine 19
ajavööndid 25
aktiivsuse jälgimine 8
aktiivsusjälgija 8, 9
aku
kasutusaja pikendamine 29
kestvuse pikendamine 2, 24
laadimine 26
andmed
edastamine 19
jagamine 25
leheküljed 22
salvestamine 19
üleslaadimine 9
andmete jagamine 25
andmete üleslaadimine 9
andmeväljad 10, 29
ANT+ andurid 21, 22
arvuti 17
asukohad 20
kustutamine 20
muutmine 20
salvestamine 20
Auto Lap 23
Auto Pause 23
automaatne sirvimine 23
B
basseini pikkus 4
Bluetooth andurid 21
Bluetooth tehnoloogia 1, 2, 4
kõrvaklapid 18, 29
Body Battery 16
C
Connect IQ 10
E
eesmärgid 6
ekraan 25
F
J
jalgratta andurid 21
jooksuandur 21
jooksudünaamika 12, 13
Jooksudünaamika 11, 12
jooksulint 3
juhtelementide menüü 2
juhtnuppude menüü 22
juhtumi tuvastamine 10
jälgimine 10, 16
K
kaardid 18, 20
navigeerimine 20
sirvimine 20
kaart 21
kalender 5
kalorid, hoiatused 23
kasutajaandmed, kustutamine 19
kasutajaprofiil 7, 13
keel 24
Keha aku 17
kell 1, 25
kellaaeg 25
ajavööndid ja vormingud 24
hoiatused 23
märguanded 22
seaded 24
kellarežiim 24, 29
kiiruse ja rütmi andurid 21
klahvid 1, 24, 26
kokkupuuteaeg maaga 12
kontaktid, lisamine 10
kursid, loomine 20
kustutamine
ajalugu 19
Isiklikud rekordid 6
isikuandmed 7
kõik kasutaja andmed 19
kõrvaklapid
Bluetooth tehnoloogia 18, 29
ühendamine 18
L
laadimine 26
laiendatud ekraan 25
lemmikud 22
LiveTrack 10
füüsiline vorm 15
M
G
maaga kokkupuute aeg 12
Maksimaalne hapnikutarbimisvõime 13–15, 31
menüü 1
metronoom 7
Move IQ 8
muusika 17
esitamine 18
laadimine 17
teenused 17
muusika juhtnupud 18
mõõtühikud 25
märguanded
kellaaeg 22
pulsisagedus 22
rütm 22
vahemaa 22
Galileo 24
Garmin Connect 1, 4, 5, 9, 10, 19, 28
andmete salvestamine 19
Garmin Express 10, 27
tarkvara uuendamine 27
GLONASS 24
GPS 1, 24
seaded 24
signaal 2, 28
H
hapnikuküllastus 15, 16
harjutused 4
helid 7, 25
hinnanguline lõpuaeg 15
hoiatus 4
hoiatused 8, 22, 23, 25
pulsisagedus 4, 11
hädaabikontaktid 10
I
ikoonid 1
ilm 10
intensiivsusminutid 8, 28
intervallid 4
treeningud 5, 6
Isiklikud rekordid 6
kustutamine 6
isikuandmed, kustutamine 7
Indeks
N
navigeerimine 19, 20
tagasi algusesse 2, 20
nutitelefon 9, 10, 28
rakendused 1, 9, 10
sidumine 1, 28
O
ohutusteave 10
otseteed 2, 22
P
peamenüü, kohandamine 22
pikkused 4
profiilid 2
kasutaja 7
tegevus 2, 4
pulsisagedus 1, 10, 11, 17, 26
andurite sidumine 11
hoiatused 11, 23
monitor 11, 13–15
märguanded 22
tsoonid 7, 13, 18, 31
pulssoksümeeter 8, 11, 15, 16, 26
R
Race Predictor 13
rajad 19
rakendused 9, 10
nutitelefon 1
ratta veljemõõdud 32
rihmad 27
ringid 1, 2, 18
rütm 7, 11, 12
andurid 21
hoiatused 23
märguanded 22
S
sammupikkus 11, 12
satelliitsignaalid 24, 28
seaded 8, 16, 21, 22, 24, 25, 28
seade 1
seadme ID 26
seadme kohandamine 22
seadme lähtestamine 28
seadme puhastamine 26, 27
seisundi hinnang 13, 15
sidumine 1
andurid 21
ANT+ andurid 11, 29
Bluetooth andurid 29
nutitelefon 1, 28
siht 6
sihverplaadid 10, 24
sisetreening 3, 21
soorituse hinnang 2, 13
Spotify 17
statistika 18
stopper 25
stressiskoor 16
stressitase 16, 17
swolfi skoor 4
süsteemiseaded 24
T
taastumine 13, 14
tagasi algusesse, navigeerimine 20
taimer 1–4, 18, 25
allaloendus 25
tarkvara
litsents 26
uuendamine 9, 27, 28
versioon 26
tarvikud 21, 27, 29
taustvalgus 1
taustvalgustus 25
teavitused 1
tegevused 2–4, 22, 24
alustamine 2, 20
kohandatud 3, 5, 22
salvestamine 2
tegevuste salvestamine 2–4
tehnilised andmed 27
Tehnoloogia Bluetooth 1, 2, 9, 10, 28
tempe 22, 29
temperatuur 22, 29
tempo 22
TracBack 2, 20
treening 2, 3, 5, 6, 9
kalender 5
kavad 4, 5
treeningharjutused 4
treeningu efektiivsus 13, 15, 18
33
treeningud 5
laadimine 4, 5
loomine 5
Treeningud 4
treeningukoormus 13, 15
treenitustase 13, 14
tsoonid
kellaaeg 25
pulsisagedus 7, 13, 18
tõmbed 4
tõrkeotsing 1, 3, 11, 13, 16, 17, 26–28
U
ujumine 4
UltraTrac 24
unerežiim 8
USB 28
lahtiühendamine 19
uuendused, tarkvara 9, 28
V
vahemaa
hoiatused 23
märguanded 22
varuosad 27
vertikaalne võnkumine 11, 12
vertikaalsuhe 11, 12
vidinad 9–11, 15–18
VIRB kaugjuhtimispult 25, 26
Virtual Partner 6
võistlus 6
W
Wi-Fi, ühendamine 10
Wi‑Fi 28
ühendamine 10
34
Indeks
support.garmin.com
Aprill 2019
190-02455-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising