Garmin | Forerunner® 30 | User manual | Garmin Forerunner® 30 Brugervejledning

Garmin Forerunner® 30 Brugervejledning
FORERUNNER 30
®
Brugervejledning
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, Auto Lap , Auto Pause og Forerunner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin
Express™ og Garmin Move IQ™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
American Heart Association er et registreret varemærke tilhørende American Heart Association, Inc. Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple og Mac er varemærker tilhørende
Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet BLUETOOTH og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute
samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Avanceret pulsanalyse fra Firstbeat. Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og
andre lande, og Garmins brug af disse sker under licens.
®
®
®
®
®
M/N: A02290
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Taster .......................................................................................... 1
Brug af baggrundslys ............................................................. 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Tip til opladning af enheden ................................................... 1
Træning ........................................................................... 1
Løb en tur ................................................................................... 1
Andre fitnessaktiviteter ........................................................... 1
Deaktivering af GPS .............................................................. 1
Brug af funktionen Auto Pause® ................................................ 2
Markering af omgange efter distance ......................................... 2
Aktivering af omgangstasten .................................................. 2
Aktivitetstracking og andre widgets ............................................ 2
Ikoner ..................................................................................... 2
Automatisk mål ...................................................................... 2
Aktivitetsindikator ................................................................... 2
Minutter med høj intensitet ..................................................... 2
Søvnregistrering ..................................................................... 3
Pulsmålerfunktioner ....................................................... 3
Sådan bærer du enheden og registrerer puls ............................. 3
Visning af dine pulsdata ............................................................. 3
Få dit VO2-max estimering for løb .............................................. 3
Om VO2-max estimeringer .................................................... 3
Om pulszoner ............................................................................. 3
Træningsmål .......................................................................... 3
Sådan tilpasser du dine pulszoner og din maksimale puls .... 4
Genstart af enheden .............................................................. 6
Gendannelse af alle standardindstillinger .............................. 6
Visning af enhedsoplysninger ................................................ 6
Opdatering af softwaren ......................................................... 7
Maksimering af batterilevetiden ............................................. 7
Modtagelse af satellitsignaler ................................................. 7
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen ................................. 7
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden .............. 7
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt ........................ 7
Hvornår nulstilles min skridttæller? ........................................ 7
Min skridttæller lader ikke til at være præcis .......................... 7
Mine minutter med høj intensitet blinker ................................ 7
Tip til uregelmæssige pulsdata .............................................. 7
Deaktivering af aktivitetstracking ........................................... 7
Afsendelse af data til din computer ........................................ 7
Appendiks....................................................................... 8
Datafelter .................................................................................... 8
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 8
Rengøring af enheden ........................................................... 8
Udregning af pulszone ................................................................ 8
VO2 maks. standardbedømmelser ............................................. 8
Symboldefinitioner ...................................................................... 8
Indeks ............................................................................ 10
Intelligente funktioner.................................................... 4
Bluetooth connectede funktioner ................................................ 4
Parring med din smartphone ...................................................... 4
Administration af meddelelser ................................................ 4
Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile .......... 4
Brug af Må ikke forstyrres-tilstand ......................................... 4
Sådan finder du en bortkommet smartphone ........................ 4
Afspilning af lydbeskeder under din aktivitet .............................. 4
Sådan slås Bluetooth trådløs teknologi fra ................................. 4
Garmin Connect .......................................................................... 4
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren ................ 5
Historik ............................................................................ 5
Visning af historik ........................................................................ 5
Personlige rekorder .................................................................... 5
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 5
Sletning af en personlig rekord .............................................. 5
Gendannelse af en personlig rekord ...................................... 5
Datahåndtering ........................................................................... 5
Sletning af filer ....................................................................... 5
Frakobling af USB-kablet ....................................................... 5
Tilpasning af din enhed................................................. 5
Indstilling af din brugerprofil ........................................................ 5
Visning af tempo eller hastighed ................................................ 5
Systemindstillinger ...................................................................... 5
Tidsindstillinger ...................................................................... 6
Tidszoner ............................................................................... 6
Sådan ændres enhedens lydindstillinger ............................... 6
Indstilling af en alarm .................................................................. 6
Garmin Connect indstillinger ....................................................... 6
Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto ................. 6
Tilpasning af datafelterne ........................................................... 6
Enhedsoplysninger ........................................................ 6
Specifikationer ............................................................................ 6
Fejlfinding ................................................................................... 6
Produktopdateringer .............................................................. 6
Sådan får du flere oplysninger ............................................... 6
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
2 Sæt USB-kablet i en USB-port til opladning.
3 Oplad enheden helt.
4 Tryk på for at fjerne opladeren.
Tip til opladning af enheden
1 Tilslut opladeren helt til enheden for at oplade den med USB-
kablet (Opladning af enheden, side 1).
Du kan oplade enheden ved at tilslutte USB-kablet til en
Garmin godkendt AC-adapter i en almindelig stikkontakt eller
til en USB-port på din computer. Opladning af et helt afladet
batteri tager op til to timer.
2 Frakobl opladeren fra enheden, når batteriopladningsikonet
er fuldt og holder op med at blinke.
®
Taster
Træning
Løb en tur
Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Vælg for at rulle gennem skærmbilleder, sider, funktioner og
indstillinger.
Vælg for at starte og stoppe timeren.
Vælg for at vælge et menupunkt.
Vælg for at se yderligere oplysninger.
Den første fitnessaktivitet, du registrerer på din enhed, bør være
udendørs løb. Du skal muligvis oplade enheden (Opladning af
enheden, side 1), før du starter aktiviteten.
1 Vælg .
2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
3 Vælg for at starte timeren.
4 Løb en tur.
Timeren vises.
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Vælg for at markere en ny omgang, når omgangsknappen er
aktiveret.
Fra skærmbilledet med klokkeslættet kan du vælge at se
menuen.
Brug af baggrundslys
• Vælg en vilkårlig tast for at tænde for baggrundslyset.
BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også
baggrundslyset automatisk.
• Dobbelttryk på urskiven for at tænde baggrundslyset.
• Dobbelttryk på urskiven for at slukke baggrundslyset.
• Tænd Håndledsbevægelse for baggrundsbelysning i
Garmin Connect™ indstillinger.
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og sæt opladerklipsen
godt fast på enheden.
5 Vælg
eller for at se yderligere dataskærmbilleder
(valgfrit).
6 Når du er færdig med din løbetur, skal du vælge for at
stoppe timeren.
7 Vælg en funktion:
• Vælg Fortsæt for at genstarte timeren.
• Vælg Gem for at gemme din løbetur og nulstille timeren.
Du kan se en oversigt over løbeturen.
BEMÆRK: Hvis din aktivitet var gang, cykling eller andet,
bruger enheden Move IQ teknologi til at bestemme
aktiviteten.
• Vælg Slet > Ja for at slette løbeturen.
Andre fitnessaktiviteter
Udover løb kan din enhed registrere gang, cykling og træning.
Træningskategorien omfatter alle dine andre aktiviteter, der ikke
er løb, gang eller cykling. Når du starter timeren, bruger
enheden Move IQ teknologi til automatisk registrering af
aktivitetstype. Hvis du træner indendørs, kan du starte
aktivitetstimeren uden at vente på GPS. Enheden registrerer,
om du træner indendørs eller udendørs.
Du kan se oplysninger for aktiviteter på din enhed. Du kan få vist
aktivitetsoplysninger og redigere aktivitetstypen på din Garmin
Connect konto.
Deaktivering af GPS
Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare
batterilevetid. Når GPS er slukket, beregnes fart og distance
vha. accelerometeret i enheden. Accelerometeret er
Introduktion
1
selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for fart og distance
forbedres efter et par udendørs løb med GPS.
1 Vælg .
2 Vælg .
Brug af funktionen Auto Pause
®
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne
funktion er nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds eller andre
steder, hvor du skal stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Vælg
> Indstillinger > Aktivitetsmuligheder > Auto
Pause.
BEMÆRK: Funktionen Auto Pause er tilgængelig, når
enheden registrerer aktiviteterne løb eller cykling.
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge funktionen Auto Lap til automatisk markering af
en omgang hver mi. eller km. Denne funktion er nyttig, hvis du
vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en
løbetur.
Vælg
> Indstillinger > Aktivitetsmuligheder >
Omgange > Auto Lap.
Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse
med tiden for den pågældende omgang. Enheden bipper eller
vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres
enhedens lydindstillinger, side 6).
Du kan eventuelt tilpasse skærmbillederne i din Garmin Connect
konto til at vise yderligere omgangsdata.
Ikoner
Ikonerne repræsenterer forskellige enhedsfunktioner. Nogle
funktioner kræver en parret smartphone.
Din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og din gennemsnitlige hvilepuls over en syv-dages periode.
Et blinkende ikon betyder, at enheden henter dine pulsdata. Et
ikon, der lyser uden at blinke, betyder, at enheden er i gang med
at måle din puls.
Smartphone er connected til enheden.
Meddelelser, der er modtaget fra en parret smartphone.
Det samlede antal skridt for dagen, dit mål for dagen og dit
fremskridt i forhold til målet.
Alarmen er tændt.
Det samlede antal forbrændte kalorier for den aktuelle dag, både i
aktivitet og i hvile.
Den tid, du har tilbragt med at deltage i aktiviteter med moderat til
høj intensitet, dit ugentlige mål for minutter med høj intensitet og
dit fremskridt i forhold til målet.
®
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser
enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål .
Aktivering af omgangstasten
Du kan tilpasse
til at fungere som omgangstast under
aktiviteter med tidtagning.
Vælg
> Indstillinger > Aktivitetsmuligheder >
Omgange > Lap-tast.
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Aktivitetstracking og andre widgets
Aktivitetsindikator
Du kan vælge eller for at se din puls, dagens skridt og flere
widgets. Nogle funktioner kræver en Bluetooth forbindelse til en
kompatibel smartphone.
Klokkeslæt: Viser den aktuelle tid og dato. Klokkeslættet og
datoen indstilles automatisk, når enheden modtager
satellitsignaler, og når du synkroniserer din enhed med en
smartphone. Aktivitetsindikatoren viser den tid, du er inaktiv.
Puls: Viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og din
hvilepuls over en gennemsnitlig syv-dages periode.
Meddelelser: Gør dig opmærksom på opkald og sms beskeder
fra din smartphone.
Aktivitetstracking: Registrerer dit daglige antal skridt,
fremskridt frem mod dit mål og tilbagelagt distance. Enheden
lærer og foreslår et nyt mål for antal skridt for hver dag. Du
kan tilpasse dine mål på din Garmin Connect konto. Du finder
flere oplysninger om nøjagtigheden for aktivitetssporing ved
at gå tilhttp://garmin.com/ataccuracy.
Kalorier: Viser det samlede antal forbrændte kalorier for den
aktuelle dag, både i aktivitet og i hvile.
Intensitetsminutter: Registrerer den tid, du har tilbragt med at
deltage i aktiviteter med moderat til høj intensitet, dit
ugentlige mål for minutter med høj intensitet og dit fremskridt
i forhold til målet.
Sidste aktivitet: Viser en kort oversigt over din seneste
registrerede aktivitet. Du kan vælge for at få vist nylig
aktivitetshistorik.
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsindikatoren minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter én times inaktivitet vises
aktivitetsindikatoren . Der vises flere segmenter , hver gang
der går 15 minutter uden aktivitet.
®
2
Du kan nulstille aktivitetsindikatoren ved at gå en kort distance.
Minutter med høj intensitet
For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom det
amerikanske Centers for Disease Control and Prevention,
American Heart Association og
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters
aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller
75 minutter om ugen med aktivitet høj intensitet, f.eks. løb.
Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid,
du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet
(pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Du kan
arbejde hen imod dit ugentlige mål for minutter med høj
intensitet ved at gennemføre mindst 10 minutters aktivitet med
®
Træning
moderat til høj intensitet. Enheden lægger antallet af minutter
med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med
kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet
fordobles, når tallene sammenlægges.
Optjening af intensitetsminutter
Forerunner enheden beregner intensitetsminutter ved at
sammenligne dine pulsdata med din gennemsnitlige hvilepuls.
Hvis puls er slået fra, beregner enheden minutter med moderat
intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut.
• Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige
beregning af intensitetsminutter.
• Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
• Hav enheden på hele dagen og natten for at opnå den mest
nøjagtige hvilepuls.
Søvnregistrering
Når du sover, registrerer enheden automatisk din søvn og
overvåger dine bevægelser i din normale sovetid. Du kan
indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin
Connect kontoen. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers
søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Du kan se din
søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
BEMÆRK: En lur tæller ikke i din søvnstatistik. Du kan bruge
Må ikke forstyrres-tilstand til at slå meddelelser og advarsler,
bortset fra alarmer, fra (Brug af Må ikke forstyrres-tilstand,
side 4).
Pulsmålerfunktioner
Forerunner 30 har en håndledsbaseret pulsmåler.
Sådan bærer du enheden og registrerer puls
• Bær Forerunner enheden over håndledsknoglen.
BEMÆRK: Enheden bør sidde tæt og behageligt, så den
ikke flytter sig, mens du løber eller træner.
2 Vælg
timer.
for at se din gennemsnitlige hvilepuls for de sidste 4
Få dit VO2-max estimering for løb
Denne funktion kræver håndledsbaseret pulsmåler.
For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen
af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 5) og
indstille din maksimale puls (Sådan tilpasser du dine pulszoner
og din maksimale puls, side 4). Estimatet kan synes upræcist
i starten. Enheden kræver nogle få løb for at indsamle
oplysninger om din løbeydelse.
1 Løb i mindst 10 minutter udenfor.
2 Efter din løbetur vælger du Gem.
En notifikation vises, hvor du kan se din første VO2-max
estimering, og hver gang din VO2-max stiger.
Om VO2-max estimeringer
VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord er VO2-max er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din form bliver bedre.
På enheden vises dit VO2-max estimering som et tal og en
beskrivelse. På din Garmin Connect konto kan du se yderligere
detaljer om dit VO2-max estimering, herunder din fitnessalder.
Din fitnessalder giver dig et indtryk af, hvordan din form er
sammenlignet med en person af samme køn og en anden alder.
Mens du træner kan din fitnessalder med tiden blive mindre.
VO2-max data kommer fra FirstBeat. VO2-max analyse oplyses
med tilladelse fra The Cooper Institute . Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se bilaget (VO2 maks.
standardbedømmelser, side 8) og gå til
www.CooperInstitute.org.
®
BEMÆRK: Pulssensoren er placeret på bagsiden af
enheden.
• Se fejlfindingstippene ( (Fejlfinding, side 6)), hvor der er
flere oplysninger om håndledsbaseret pulsmåler.
• Du finder flere oplysninger om nøjagtigheden af
håndledsbaseret puls ved at gå til http://garmin.com
/ataccuracy.
Visning af dine pulsdata
Skærmbilledet for puls viser din aktuelle puls i hjerteslag pr.
minut (bpm) og din gennemsnitlige hvilepuls for de seneste 7
dage.
1 På siden med klokkeslættet skal du vælge .
Pulsmålerfunktioner
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 8) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
3
Sådan tilpasser du dine pulszoner og din maksimale
puls
Du kan tilpasse dine pulszoner på baggrund af dine
træningsmål. Enheden bruger dine profiloplysninger fra den
første opsætning til at fastsætte din maksimale puls og dine
standardpulszoner. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder. For at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten
skal du angive din maksimale puls (hvis du kender den).
1 Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile app skal du
vælge Garmin-enheder og vælge din enhed.
2 Vælg Brugerindstillinger > Pulszoner.
3 Angiv din maksimale puls.
Intelligente funktioner
Bluetooth connectede funktioner
Forerunner enheden har adskillige Bluetooth tilknyttede
funktioner til din kompatible smartphone eller mobile enhed ved
brug af Garmin Connect appen. Du kan finde flere oplysninger
på www.garmin.com/apps.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine livedata på en registreringsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsler: Sender automatisk din aktivitet til Garmin
Connect appen, så snart du er færdig med at registrere
aktiviteten.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect appen.
Meddelelser: Viser opkald og tekstbeskeder på din Forerunner
enhed.
• Hvis du bruger en Android™ smartphone, skal du i Garmin
Connect appen vælge Indstillinger > Smart
Notifications.
Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect Mobile app, skal du have en Garmin Connect konto, og
du skal parre enheden med en kompatibel smartphone (Parring
med din smartphone, side 4).
1 Synkroniser din enhed med Garmin Connect Mobile app.
Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect
Mobile app automatisk opdateringen til din enhed.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Brug af Må ikke forstyrres-tilstand
Du kan bruge Vil ikke forstyrres-tilstand til at slå toner,
vibrationer samt baggrundslyset for alarmer og meddelelser fra.
Du kan f.eks. bruge denne tilstand, mens du sover eller ser en
film.
BEMÆRK: Enheden skifter automatisk til Vil ikke forstyrrestilstand under din normale sovetid. Du kan indstille din normale
sovetid i brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen.
Vælg
> Forstyr ikke.
Sådan finder du en bortkommet smartphone
Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en
bortkommet mobil enhed, der er parret ved hjælp af Bluetooth
teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne.
> Find min telefon.
1 Vælg
Forerunner enheden begynder at søge efter din mobile
enhed. Der vises søjler på Forerunner enhedens skærm
svarende til Bluetooth signalstyrken, og din mobile enhed
afgiver et hørbart signal.
2 Vælg for at stoppe søgningen.
Parring med din smartphone
Afspilning af lydbeskeder under din aktivitet
Din Forerunner enhed skal parres direkte via Garmin Connect
appen i stedet for fra Bluetooth indstillingerne i din smartphone.
Du kan parre din Forerunner enhed med din smartphone under
den indledende opsætning eller via menuen på enheden.
1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect appen.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
enhed.
> Indstillinger > Telefon > Par telefon.
3 Vælg
4 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis det er første gang, du parrer en enhed med Garmin
Connect appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect appen fra indstillingsmenuen, skal du vælge
Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge instruktionerne
på skærmen.
• Hvis du parrer enheden med en ny smartphone, skal du
fjerne din enhed fra Garmin Connect appen på din gamle
smartphone, og følge instruktionerne på skærmen af din
nye smartphone.
Før du kan konfigurere lydbeskeder, skal du parre en
smartphone med Garmin Connect Mobile app med din
Forerunner enhed.
Du kan indstille Garmin Connect Mobile app til at afspille
motiverende statusbeskeder og træningsadvarsler på din
smartphone, mens du løber eller er i gang med en anden
aktivitet. Under en lydbesked Garmin Connect sætter Mobile
app den primære lyd fra din smartphone på lydløs for at afspille
beskeden. Du kan tilpasse lydstyrkerne i Garmin Connect
Mobile app.
1 Fra indstillingerne i Garmin Connect Mobile app skal du
vælge Garmin-enheder.
2 Vælg din enhed.
3 Vælg Aktivitetsmuligheder > Lydbeskeder.
4 Vælg en funktion.
Administration af meddelelser
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
opkalds- og sms-meddelelser, der vises på din Forerunner
enhed.
Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en Apple smartphone, skal du bruge
meddelelsesindstillingerne på din smartphone til at vælge
de elementer, der skal vises på enheden.
®
4
Sådan slås Bluetooth trådløs teknologi fra
Vælg
> Indstillinger > Telefon > Tilslut.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin
Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore,
analysere, dele og opmuntre hinanden. Registrer begivenheder
fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, cykelture, vandreture osv.
Opret en gratis konto på www.garminconnect.com/forerunner.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med tidtagning med enheden, kan du uploade aktiviteten til
din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, puls,
Intelligente funktioner
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
4 Vælg en mulighed, for eksempel Ryd længste løb > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Gendannelse af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
1 Vælg for at se din seneste aktivitet.
2 Vælg > Rekorder.
3 Vælg en rekord.
4 Vælg Brug tidligere > Brug rekord.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Datahåndtering
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren
Garmin Express™ programmet forbinder enheden til din Garmin
Connect konto via en computer. Du kan bruge Garmin Express
applikationen til at uploade dine aktivitetsdata til din Garmin
Connect konto og sende data, f.eks. træning eller
træningsplaner, fra Garmin Connect webstedet til din enhed.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Download og installer Garmin Express programmet.
4 Åbn Garmin Express programmet, og vælg Tilføj enhed.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Historik
Du kan få vist dine seneste syv aktiviteter med tidtagning og syv
dages aktivitetsregistreringsdata på din Forerunner enhed. Du
kan uploade og få vist et ubegrænset antal løbesessioner og
aktivitetsregistreringsdata på Garmin Connect. Når enhedens
hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Visning af historik
1 Vælg for at se din seneste aktivitet.
2 Vælg > Aktiviteter.
3 Vælg en aktivitet for at få vist yderligere oplysninger.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en løbetur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende
løbetur. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere
typiske distancer samt længste løbetur.
Visning af dine personlige rekorder
1 Vælg for at se din seneste aktivitet.
2 Vælg > Rekorder.
Sletning af en personlig rekord
1 Vælg for at se din seneste aktivitet.
2 Vælg > Rekorder.
3 Vælg en rekord.
Historik
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
Tilpasning af din enhed
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt
og maksimal puls (Sådan tilpasser du dine pulszoner og din
maksimale puls, side 4). Enheden anvender disse oplysninger til
at beregne nøjagtige træningsdata.
> Indstillinger > Brugerprofil.
1 Vælg
2 Vælg en funktion.
Visning af tempo eller hastighed
Du kan ændre typen af oplysninger, der vises i datafeltet for
tempo eller hastighed.
> Indstillinger > Aktivitetsmuligheder > Tempo/
1 Vælg
fart.
2 Vælg en funktion.
Systemindstillinger
Vælg
> Indstillinger > System.
Sprog: Indstiller det sprog, der vises på enheden.
5
Tid: Justerer indstillingerne for klokkeslæt (Tidsindstillinger,
side 6).
Lyde: Indstiller enhedens lyde, såsom tastetoner og alarmer
(Sådan ændres enhedens lydindstillinger, side 6).
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden.
Gendan stnd.indstil.: Giver dig mulighed for at rydder
brugerdata og aktivitetshistorik (Gendannelse af alle
standardindstillinger, side 6).
Tilpasning af datafelterne
Du kan tilpasse dataskærmbilleder og datafelter på baggrund af
dine træningsmål. Du kan f.eks. tilpasse datafelterne til at vise
dit omgangstempo og din pulszone.
1 Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile app skal du
vælge Garmin-enheder og vælge din enhed.
2 Vælg Aktivitetsmuligheder > Datafelter.
Tidsindstillinger
Vælg
> Indstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Indstil tid: Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt eller
automatisk ud fra GPS-placering.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler eller
synkroniserer med din smartphone, registrerer enheden
automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt.
Op til 5 dage i urtilstand, inklusive smart-notifikationer, aktivitetstracking og håndledsbaseret
pulsmåler
Op til 8 timer for GPS-træningstilstand
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 50 ºC (fra -4 til 122 ºF)
Sådan ændres enhedens lydindstillinger
Temperaturområde
ved opladning
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløse frekvenser/
protokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi, 2,4 GHz ved
-4 dBm
Vandtæthedsklasse
Svømning, 5 ATM*
Tidszoner
Enhedens lyde omfatter tastetoner, alarmtoner og vibrationer.
Vælg
> Indstillinger > System > Lyde.
Indstilling af en alarm
> Alarm.
1 Vælg
2 Vælg for at tænde alarmen.
3 Vælg Rediger tid, og indtast et klokkeslæt.
Garmin Connect indstillinger
Du kan ændre indstillingerne på din enhed fra din Garmin
Connect konto ved hjælp af enten Garmin Connect Mobileappen eller Garmin Connect webstedet. Nogle indstillinger er
kun tilgængelige via din Garmin Connect konto og kan ikke
ændres på din enhed.
• I Garmin Connect Mobile-appen skal du vælge billedet af din
enhed og vælge Enhedsindstillinger.
• På Garmin Connect webstedet skal du vælge
Enhedsindstillinger fra enheds-widget.
Når du har tilpasset indstillingerne, skal du synkronisere dine
data for at anvende ændringerne på din enhed ved hjælp af
Garmin Connect Mobile.
Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto
Fra din Garmin Connect konto skal du vælge din enhed for at se
enhedens indstillinger.
Udseende: Giver dig mulighed for at tilpasse urskiven og de
widgets, som vises på din enhed.
Lyde og advarsler: Giver dig mulighed for at tilpasse
tastetoner, alarmtoner og vibrationer.
Aktivitetsmuligheder: Giver dig mulighed for at tilpasse
træningsfunktioner, alarmer og tilpassede dataskærmbilleder.
Registrering af aktivitet: Aktiverer og deaktiverer
aktivitetstrackingfunktioner som f.eks. bevægelsesalarmen.
Du kan manuelt indstille dit skridtmål og mål for minutter med
høj intensitet.
Brugerindstillinger: Giver dig mulighed for at tilpasse dine
brugerprofilindstillinger, søvntider og pulszoner.
Generel: Giver dig mulighed for at tilpasse baggrundslyset,
tidsformatet, sprog og måleenheder. Du kan også slå
håndledsbaseret pulsmåling fra.
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Fejlfinding
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Genstart af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
genstarte den.
BEMÆRK: Genstart af enheden kan slette dine data eller
indstillinger.
1 Hold nede i 15 sekunder.
Enheden slukkes.
2 Hold nede i et sekund for at tænde for enheden.
Gendannelse af alle standardindstillinger
BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og
historik.
Du kan nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
Vælg
> Indstillinger > System > Gendan stnd.indstil. >
Ja.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareoplysninger og
lovgivningsmæssige oplysninger.
6
Enhedsoplysninger
> Indstillinger > Om.
1 Vælg
2 Vælg .
Opdatering af softwaren
BEMÆRK: Denne procedure er beregnet til opdatering af
enhedens software via din computer. Du kan bruge Garmin
Connect mobilappen på din smartphone til automatisk at
opdatere enhedens software (Opdatering af softwaren med
Garmin Connect Mobile, side 4).
1 Gå til www.garmin.com/express, og download programmet.
2 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
programmet den til enheden.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Fjern ikke enheden fra computeren, mens Garmin Express
programmet downloader software.
TIP: Hvis du har problemer med at opdatere software ved
hjælp af Garmin Express programmet, kan du overføre din
aktivitetshistorik til Garmin Connect programmet og slette din
aktivitetshistorik fra enheden. Dette skulle give tilstrækkelig
hukommelsesplads til en opdatering.
Maksimering af batterilevetiden
•
•
•
•
Hvis du bruger en Apple enhed, skal du også slette enheden
fra Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
Hvis du har købt en ny smartphone, skal du fjerne din enhed
fra Garmin Connect appen på den smartphone, du vil holde
op med at bruge.
Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra enheden.
Åbn Garmin Connect appen på din smartphone, vælg
eller
, og vælg Garmin-enheder > Tilføj enhed for at aktivere
parringstilstand.
Select
> Indstillinger > Telefon > Par telefon.
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt
Enheden opdaterer klokkeslættet og datoen, når enheden opnår
GPS-signaler. Du skal starte en udendørs aktivitet for at
modtage den korrekte tid, når du skifter tidszoner og for at
opdatere for sommertid.
1 Vælg .
2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Klokkeslæt og dato opdateres automatisk.
Hvornår nulstilles min skridttæller?
Det daglige antal skridt nulstilles hver dag ved midnat.
Min skridttæller lader ikke til at være præcis
• Slå GPS fra (Deaktivering af GPS, side 1).
• Deaktiver Bluetooth trådløs funktion (Sådan slås Bluetooth
trådløs teknologi fra, side 4).
• Deaktiver aktivitetstracking (Deaktivering af aktivitetstracking,
side 7).
• Deaktiver håndledsbaseret pulsmåling (Enhedsindstillinger
på din Garmin Connect konto, side 6).
BEMÆRK: Håndledsbaseret pulsmåling bruges til at
beregne antal minutter med høj intensitet og forbrændte
kalorier.
Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve
følgende tip.
• Gå til http://garmin.com/ataccuracy.
• Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
• Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne
eller armene aktivt.
BEMÆRK: Enheden kan tolke visse gentagne bevægelser,
f.eks. at du klapper i hænderne eller børster tænder, som
skridt.
Modtagelse af satellitsignaler
Når du træner med en intensitet, der ligger inden for dine mål for
minutter med høj intensitet, blinker minutterne med høj
intensitet.
Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
Mine minutter med høj intensitet blinker
Tip til uregelmæssige pulsdata
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under
enheden.
• Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af enheden.
• Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt
og behageligt.
• Vent, indtil
ikonet lyser konstant, før du begynder på din
aktivitet.
• Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du
begynder på din aktivitet.
BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op
indendørs.
• Skyl enheden med rent vand efter hver træning.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden
Deaktivering af aktivitetstracking
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
Hvis din telefon ikke kan oprette forbindelse til enheden, kan du
prøve følgende tip.
• Sluk for din smartphone og din enhed, og tænd for dem igen.
• Aktiver Bluetooth teknologi på din smartphone.
• Opdater Garmin Connect appen til den nyeste version.
• Fjern din enhed fra Garmin Connect appen for at prøve at
gennemføre parringsprocessen igen.
Enhedsoplysninger
Vælg
> Indstillinger > Registr. aktivitet.
Afsendelse af data til din computer
Du kan overføre oplysninger om din aktivitet manuelt til din
Garmin Connect konto ved hjælp af USB-kablet.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com/forerunner.
7
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Appendiks
Datafelter
Du kan tilpasse dine datafelter og skærme i Garmin Connect
Mobile.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Gennemsnitstempo: Det gennemsnitlige tempo for den
aktuelle aktivitet.
Kadence: Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).
Kalorier: Forbrændte kalorier i alt.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangstempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle
omgang.
Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm).
Pulszoner: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Tempo: Det aktuelle tempo.
Timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Fjern ikke remmene.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
Symboldefinitioner
Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller
tilbehøret.
8
WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse.
WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EUdirektiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
Appendiks
udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert
måde, samt at fremme genanvendelse.
Appendiks
9
Indeks
A
aktivitetstracking 2, 7
alarmer 4, 6
applikationer 4
Auto Lap 2
Auto Pause 2
B
baggrundslys 1
batteri
maksimere 6, 7
oplade 1
Bluetooth teknologi 4
brugerdata, slette 5
brugerprofil 5
D
data 2
opbevare 4, 5, 7
overføre 4, 5, 7
datafelter 5, 6, 8
E
enheds-ID 6
F
fejlfinding 1, 6, 7
G
Garmin Connect 4, 6, 7
opbevare data 5
Garmin Connect Mobile 4
Garmin Express, opdatering af software 6
Garmin Move IQ 1
gemme aktiviteter 1
GPS
signal 7
stoppe 1
H
hastighed, zoner 5
historik 5
sende til computer 4, 5, 7
vise 5
I
ikoner 2
indendørs træning 1
indstillinger 5, 6
enhed 6
R
registrering af aktivitet 2
rengøre enhed 8
S
satellitsignaler 7
slette
alle brugerdata 5
personlige rekorder 5
smartphone
applikationer 4
apps 4
parre 7
software
licens 6
opdatere 4, 6, 7
version 6
specifikationer 6
systemindstillinger 5
søvnfunktion 3, 4
T
taster 1, 2, 8
telefon 4
tempo 5
tid, indstillinger 6
tidszoner 6
tilbehør 6
tilpasning af enheden 6
timer 1, 5
toner 6
træning 1, 4
U
ur 6
urtilstand 7
USB 7
frakoble 5
V
vibration 6
VO2 maks. 8
VO2-max 3
Z
zoner
hastighed 5
puls 4
tid 6
K
klokkeslæt 6, 7
M
meddelelser 2, 4
minutter med høj intensitet 3, 7
mål 2
N
nulstilling af enheden 6
O
omgange 1, 2
opbevare data 4
opdateringer, software 4, 7
oplade 1
P
parre, smartphone 7
personlige rekorder 5
slette 5
profiler
aktivitet 1
bruger 5
puls 2, 3
måler 3, 7
zoner 3, 4, 8
10
Indeks
support.garmin.com
Februar 2019
190-02281-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising