Garmin | Forerunner® 30 | User guide | Garmin Forerunner® 30 מדריך למשתמש

Garmin Forerunner® 30 מדריך למשתמש
‫‪FORERUNNER 30‬‬
‫®‬
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪ Garmin Ltd.2017‬או החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬על‪-‬פי חוקי זכויות היוצרים‪ ,‬אין להעתיק את מדריך זה‪ ,‬במלואו או בחלק‪ ,‬ללא אישור בכתב מאת ‪ Garmin .Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של‬
‫מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לכתובת ‪ www.garmin.com‬לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫‪ ,Garmin‬הלוגו של ‪ ,Auto Pause ,Auto Lap ,Garmin‬ו‪ Forerunner -‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ ,‬הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪Garmin Express™ ,Garmin Connect™ .‬‬
‫ו‪ Garmin Move IQ™-‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ .‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫‪ American Heart Association‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ Android™ .American Heart Association, Inc.‬הוא סימן מסחרי של ‪ Apple .Google Inc.‬ו‪ Mac -‬הם סימנים מסחריים של ‪ ,Apple Inc.‬הרשומים בארה"ב‬
‫ובמדינות נוספות‪ .‬סימני הלוגו וסימן המילה של ‪ BLUETOOTH‬מצויים בבעלותה של ‪ ,Bluetooth SIG, Inc.‬וכל שימוש בסימנים אלו על‪-‬ידי ‪ Garmin‬נעשה בכפוף לרישיון‪ The Cooper Institute .‬וכל הסימנים‬
‫המסחריים הקשורים הם רכוש של ‪ .The Cooper Institute‬ניתוח דופק מתקדם באמצעות ‪ Windows .Firstbeat‬ו‪ Windows NT -‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪ Microsoft Corporation‬בארצות הברית ובמדינות אחרות‬
‫וכל שימוש בסימנים כאלה על‪-‬ידי ‪ Garmin‬הוא תחת רישיון‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫‪A02290 :M/N‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫מבוא‬
‫אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‪,‬‬
‫לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫חשוב להתייעץ תמיד עם הרופא שלך לפני שאתה מתחיל בתוכנית‬
‫אימונים או עורך בה שינויים‪.‬‬
‫מקשים‬
‫‪ 4‬הקש על‬
‫כדי להסיר את המטען‪.‬‬
‫עצות לטעינת ההתקן‬
‫‪ 1‬חבר את המטען בבטחה להתקן כדי לטעון אותו באמצעות כבל‬
‫ה‪( USB-‬טעינת ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)1‬‬
‫באפשרותך לטעון את ההתקן על‪-‬די חיבור כבל ה‪ USB-‬אל מתאם ‪AC‬‬
‫המאושר על‪-‬ידי ‪ Garmin‬אל שקע סטנדרטי בקיר או יציאת ‪USB‬‬
‫במחשב‪ .‬טעינת סוללה ריקה נמשכת עד שעתיים‪.‬‬
‫‪ 2‬הסר את המטען מההתקן לאחר שהסמל של רמת טעינת הסוללה‬
‫מלא ומפסיק להבהב‪.‬‬
‫®‬
‫אימון כושר‬
‫יוצאים לריצה‬
‫לחץ ממושכות כדי להפעיל או לכבות את ההתקן‪.‬‬
‫בחר כדי לגלול במסכים‪ ,‬בדפים‪ ,‬באפשרויות ובהגדרות‪.‬‬
‫פעילות הכושר הראשונה שמתועדת על‪-‬ידך בהתקן צריכה להיות ריצה‬
‫בחוץ‪ .‬עליך לטעון את ההתקן (טעינת ההתקן‪ ,‬עמוד ‪ )1‬לפני תחילת‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 2‬צא החוצה והמתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫‪ 4‬צא לריצה‪.‬‬
‫קוצב הזמן יופיע‪.‬‬
‫בחר כדי להפעיל ולעצור את שעון העצר‪.‬‬
‫בחר כדי לבחור פריט תפריט‪.‬‬
‫בחר כדי להציג מידע נוסף‪.‬‬
‫בחר כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫בחר כדי לסמן הקפה חדשה‪ ,‬כאשר פונקציית מקש ההקפה מופעלת‪.‬‬
‫מהמקום שבו מופיעה השעה על‪-‬גבי המסך‪ ,‬בחר כדי להציג את‬
‫התפריט‪.‬‬
‫שימוש בתאורה האחורית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לחץ על לחצן כלשהו כדי להפעיל את התאורה האחורית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התראות והודעות מפעילות את התאורה האחורית באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫הקש פעמיים על פני השעון כדי להפעיל את התאורה האחורית‪.‬‬
‫הקש פעמיים על פני השעון כדי לכבות את התאורה האחורית‪.‬‬
‫עבור להגדרות ™‪ Garmin Connect‬והפעל את האפשרות מחווה‬
‫לתאורה אחורית‪.‬‬
‫טעינת ההתקן‬
‫אזהרה‬
‫התקן זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬עיין במדריך מידע חשוב אודות‬
‫הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‪ ,‬לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע‬
‫חשוב אחר‪.‬‬
‫הודעה‬
‫כדי למנוע קורוזיה‪ ,‬נקה ויבש היטב את המגעים ואת האזור שמסביבם‬
‫לפני הטעינה או החיבור למחשב‪ .‬עיין בהוראות הניקוי בנספח‪.‬‬
‫‪ 1‬כוון את חיבורי המטען אל המגעים הממוקמים בגב ההתקן‪ ,‬וחבר את‬
‫להתקן באופן מאובטח‪.‬‬
‫תפס הטעינה‬
‫‪ 5‬בחר או כדי להציג מסכי נתונים נוספים( אופציונלי‪).‬‬
‫‪ 6‬לאחר סיום הריצה‪ ,‬בחר כדי לעצור את שעון העצר‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר המשך כדי להפעיל מחדש את שעון העצר‪.‬‬
‫• בחר שמור כדי לשמור את הריצה ולאפס את שעון העצר‪ .‬תוכל‬
‫להציג סיכום של הריצה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם הפעילות שלך הייתה הליכה‪ ,‬רכיבה על אופניים או‬
‫פעילות אחרת‪ ,‬ההתקן משתמש בטכנולוגיית ‪ Move IQ‬כדי לקבוע‬
‫את הפעילות‪.‬‬
‫• בחר מחק >כן כדי למחוק את הריצה‪.‬‬
‫פעילויות כושר אחרות‬
‫בנוסף לריצה‪ ,‬ההתקן מסוגל לתעד הליכה‪ ,‬רכיבה על אופניים או‬
‫פעילויות אירוביות‪ .‬קטגוריית הפעילויות האירוביות כוללת את כל‬
‫הפעילויות האחרות שלך שאינן ריצה‪ ,‬הליכה או רכיבה על אופניים‪.‬‬
‫לאחר הפעלת שעון העצר‪ ,‬ההתקן משתמש בטכנולוגיית ‪ Move IQ‬כדי‬
‫לזהות את סוג הפעילות‪ .‬אם אתה מתאמן בתוך מבנה‪ ,‬באפשרותך‬
‫להפעיל את שעון העצר של הפעילות בלי להמתין ל‪ .GPS-‬ההתקן מזהה‬
‫אם אתה מתאמן בתוך מבנה או בחוץ‪.‬‬
‫ניתן להציג את פרטי הפעילות בהתקן‪ .‬בחשבון ‪ Garmin Connect‬ניתן‬
‫להציג את פרטי הפעילות ולערוך את סוג הפעילות‪.‬‬
‫כיבוי ה‪GPS-‬‬
‫ניתן לכבות את ה‪ GPS-‬כאשר אתה מתאמן במקום סגור כדי לחסוך‬
‫בצריכת הסוללה‪ .‬כאשר ה‪ GPS-‬כבוי‪ ,‬נתוני המהירות והמרחק מחושבים‬
‫באמצעות מד התאוצה שבמכשיר‪ .‬מד התאוצה מבצע כיול עצמי‪ .‬הדיוק‬
‫של נתוני המהירות והמרחק משתפרים לאחר כמה ריצות בחוץ עם ‪.GPS‬‬
‫‪ 1‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 2‬חבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ USB-‬המשמשת לטעינה‪.‬‬
‫‪ 3‬המתן עד לטעינה מלאה של ההתקן‪.‬‬
‫מבוא‬
‫‪1‬‬
‫שימוש בתכונה ‪Auto Pause‬‬
‫®‬
‫ניתן להשתמש בתכונה ‪ Auto Pause‬כדי להשהות את הטיימר באופן‬
‫אוטומטי כאשר אתה מפסיק לנוע‪ .‬תכונה זו שימושית אם הפעילות שלך‬
‫כוללת רמזורים אדומים או מקומות אחרים שעליך לעצור בהם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן מפסיק לתעד את ההיסטוריה בעת עצירה או השהיה של‬
‫שעון העצר‪.‬‬
‫ >הגדרות >אפשרויות פעילות >‪.Auto Pause‬‬
‫בחר‬
‫הערה‪ :‬התכונה ‪ Auto Pause‬זמינה כאשר ההתקן מזהה פעילויות‬
‫ריצה או רכיבה על אופניים‪.‬‬
‫סך הקלוריות ששרפת ביום הנוכחי‪ ,‬כולל קלוריות בזמן פעילות ובזמן‬
‫מנוחה‪.‬‬
‫הזמן שבילית בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה‪ ,‬היעד השבועי‬
‫של דקות אינטנסיביות וההתקדמות אל עבר היעד‪.‬‬
‫יעד אוטומטי‬
‫ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי יעד צעידה יומי‪ ,‬על סמך רמות‬
‫הפעילות הקודמת שלך‪ .‬כאשר תזוז במהלך היום‪ ,‬ההתקן יציג לך את‬
‫ההתקדמות שלך לקראת היעד היומי ‪.‬‬
‫סימון הקפות לפי מרחק‬
‫ניתן להשתמש בתכונה ‪ Auto Lap‬כדי לסמן הקפה באופן אוטומטי כל ‪1‬‬
‫מייל או ‪ 1‬ק"מ‪ .‬תכונה זו שימושית להשוואת הביצועים שלך בחלקים‬
‫השונים של הריצה‪.‬‬
‫ >הגדרות >אפשרויות פעילות >הקפות >‪.Auto Lap‬‬
‫בחר‬
‫בכל פעם שאתה משלים הקפה‪ ,‬הודעה מופיעה עם שעת ההקפה‪ .‬ההתקן‬
‫גם מצפצף או רוטט אם צלילי השמע מופעלים (הגדרת צלילי ההתקן‪,‬‬
‫עמוד ‪.)5‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬תוכל להתאים אישית את מסכי הנתונים בחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬כדי להציג נתוני הקפות נוספים‪.‬‬
‫®‬
‫הפעלת מקש ההקפות‬
‫כך שיפעל כמקש הקפה במהלך‬
‫באפשרותך להתאים אישית את‬
‫פעילויות מתוזמנות‪.‬‬
‫ >הגדרות >אפשרויות פעילות >הקפות >מקש הקפה‪.‬‬
‫בחר‬
‫מעקב אחר פעילות וווידג'טים אחרים‬
‫אם אתה בוחר שלא להשתמש בתכונת היעד האוטומטי‪ ,‬תוכל להגדיר יעד‬
‫צעידה מותאם אישית בחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫סרגל תנועה‬
‫ישיבה למשך פרקי זמן ארוכים עלולה להוביל לשינויים לא רצויים במצב‬
‫המטבולי‪ .‬סרגל התנועה מזכיר לך להמשיך לזוז‪ .‬לאחר שעה של חוסר‬
‫מופיעים לאחר כל‬
‫מופיע‪ .‬קטעים נוספים‬
‫פעילות‪ ,‬סרגל התנועה‬
‫‪ 15‬דקות של חוסר פעילות‪.‬‬
‫ניתן לבחור או כדי להציג את הדופק‪ ,‬הצעדים של היום וווידג'טים‬
‫נוספים‪ .‬לחלק מהתכונות דרוש חיבור ‪ Bluetooth‬לטלפון חכם תואם‪.‬‬
‫שעה ביום‪ :‬הצגת השעה והתאריך הנוכחיים‪ .‬השעה והתאריך מוגדרים‬
‫באופן אוטומטי כאשר ההתקן מאתר אותות לוויין וכאשר אתה‬
‫מסנכרן את ההתקן עם הטלפון החכם‪ .‬סרגל התנועה מציג את משך‬
‫הזמן ללא פעילות‪.‬‬
‫דופק‪ :‬הצגת הדופק הנוכחי בפעימות לדקה( ‪) bpm‬והדופק הממוצע שלך‬
‫בזמן מנוחה בשבעת הימים האחרונים‪.‬‬
‫התראות‪ :‬קבלת התראות לגבי שיחות והודעות טקסט מהטלפון החכם‪.‬‬
‫מעקב אחר פעילות‪ :‬מעקב אחר ספירת הצעדים היומית שלך‪ ,‬התקדמות‬
‫לקראת היעד והמרחק שעברת‪ .‬ההתקן לומד ומציע לך יעדי צעדים‬
‫חדשים בכל יום‪ .‬באפשרותך להתאים אישית יעדים באמצעות חשבון‬
‫‪ Garmin Connect‬שלך‪ .‬לקבלת מידע נוסף על הדיוק של מעקב אחר‬
‫פעילויות‪ ,‬עבור אל ‪.http://garmin.com/ataccuracy‬‬
‫קלוריות‪ :‬הצגת סך הקלוריות ששרפת ביום הנוכחי‪ ,‬כולל קלוריות בזמן‬
‫פעילות ובזמן מנוחה‪.‬‬
‫דקות תּויביסנטניא‪ :‬למעקב אחר הזמן שבילית בפעילויות באינטנסיביות‬
‫מתונה עד גבוהה‪ ,‬היעד השבועי של דקות אינטנסיביות וההתקדמות‬
‫אל עבר היעד‪.‬‬
‫פעילות אחרונה‪ :‬להצגת סיכום קצר של הפעילויות שלך שתועדו‬
‫לאחרונה‪ .‬ניתן לבחור כדי להציג את היסטוריית הפעילויות‬
‫האחרונות‪.‬‬
‫דקות אינטנסיביות‬
‫הסמלים מייצגים תכונות שונות של ההתקן‪ .‬לחלק מהתכונות דרוש טלפון‬
‫חכם משויך‪.‬‬
‫להרוויח דקות אינטנסיביות‬
‫®‬
‫סמלים‬
‫הדופק הנוכחי בפעימות לדקה( ‪), bpm‬והדופק הממוצע שלך בזמן מנוחה‬
‫בשבעת הימים האחרונים‪.‬‬
‫סמל מהבהב פירושו שההתקן מקבל את נתוני הדופק שלך‪ .‬סמל קבוע‬
‫פירושו שההתקן התקבע על הדופק שלך‪.‬‬
‫הטלפון החכם מחובר להתקן‪.‬‬
‫התראות שהתקבלו מטלפון חכם משויך‪.‬‬
‫מספר הצעדים הכולל שצעדת היום‪ ,‬יעד הצעדים להיום וההתקדמות אל‬
‫היעד‪.‬‬
‫התראה פועלת‪.‬‬
‫כדי לאפס את סרגל התנועה‪ ,‬לך מרחק קצר‪.‬‬
‫כדי לשפר את בריאותך‪ ,‬ארגונים כגון ‪Centers for Disease Control‬‬
‫‪ and Prevention‬בארה"ב וכן ‪ American Heart Association‬ממליצים‬
‫על ‪ 150‬דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות מתונה‪ ,‬כגון הליכה‬
‫מהירה‪ ,‬או על ‪ 75‬דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות גבוהה‪ ,‬כגון‬
‫ריצה‪.‬‬
‫ההתקן עוקב אחר האינטנסיביות של הפעילות ואחר הזמן שאתה מבלה‬
‫בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה( נדרשים נתוני דופק כדי‬
‫לכמת אינטנסיביות גבוהה ‪).‬כדי לחתור להשגת היעד השבועי של שעות‬
‫אינטנסיביות‪ ,‬השתתף בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה למשך‬
‫‪ 10‬דקות ברצף לפחות‪ .‬ההתקן מחשב את הסכום הכולל של דקות‬
‫הפעילות באינטנסיביות מתונה ביחד עם דקות הפעילות באינטנסיביות‬
‫גבוהה‪ .‬סך כל דקות הפעילות באינטנסיביות גבוהה מוכפלות כאשר הן‬
‫מתווספות לסכום‪.‬‬
‫®‬
‫התקן ‪ Forerunner‬מחשב דקות אינטנסיביות על‪-‬ידי השוואה בין נתוני‬
‫הדופק לבין הדופק הממוצע במנוחה‪ .‬אם מכבים את נתוני הדופק‪ ,‬ההתקן‬
‫מחשב דקות אינטנסיביות מתונה על‪-‬ידי ניתוח נתוני הצעדים לדקה‪.‬‬
‫• התחל פעילות עם מעקב זמן כדי לקבל את החישוב המדויק ביותר של‬
‫דקות אינטנסיביות‪.‬‬
‫• התאמן למשך ‪ 10‬דקות ברציפות לפחות ברמת אינטנסיביות מתונה או‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫• כדי לקבל את התוצאה המדויקת ביותר של מדידת הדופק במנוחה‪,‬‬
‫לבש את ההתקן במשך כל היום והלילה‪.‬‬
‫מעקב שינה‬
‫בזמן השינה‪ ,‬ההתקן מזהה שאתה ישן באופן אוטומטי ועוקב אחר‬
‫התנועות שלך במהלך שעות השינה הרגילות‪ .‬ניתן להגדיר את שעות‬
‫‪2‬‬
‫אימון כושר‬
‫השינה הרגילות שלך בהגדרות המשתמש בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫סטטיסטיקת השינה כוללת את סך כל שעות השינה‪ ,‬רמות השינה‬
‫ותנועות במהלך השינה‪ .‬ניתן להציג את סטטיסטיקת השינה בחשבון‬
‫‪.Garmin Connect‬‬
‫הערה‪ :‬נמנומים קצרים אינם מתווספים לסטטיסטיקת השינה‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש במצב נא לא להפריע כדי לכבות הוראות והתראות‪ ,‬למעט‬
‫התראות דחופות (שימוש במצב 'נא לא להפריע'‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫תכונות דופק‬
‫‪ Forerunner 30‬כולל צמיד חיישן דופק‪.‬‬
‫לבישת ההתקן וחיישן הדופק‬
‫• לבש את התקן ‪ Forerunner‬מעל עצם שורש כף היד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן צריך להיות צמוד אבל נוח‪ ,‬ואינו אמור לזוז במהלך‬
‫ריצה או פעילות גופנית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חיישן הדופק נמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫• ראה (פתרון בעיות‪ ,‬עמוד ‪ )6‬לקבלת מידע נוסף אודות צמיד חיישן‬
‫הדופק‪.‬‬
‫• למידע נוסף על מידת הדיוק של מדידת דופק בשורש כף היד‪ ,‬עבור‬
‫אל ‪.http://garmin.com/ataccuracy‬‬
‫הצגת נתוני הדופק שלך‬
‫מסך הדופק מציג את הדופק הנוכחי שלך בפעימות לדקה( ‪) bpm‬ואת‬
‫הדופק הממוצע שלך במנוחה במשך ‪ 7‬הימים האחרונים‪.‬‬
‫‪ 1‬מהמקום שבו מופיעה השעה על‪-‬גבי המסך‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫שלך‪ ,‬לרבות גיל הכושר‪ .‬גיל הכושר נותן מושג לגבי רמת הכושר שלך‬
‫בהשוואה לאדם מאותו מגדר בגיל שונה‪ .‬ככל שתרבה להתאמן‪ ,‬גיל‬
‫הכושר שלך עשוי לרדת עם הזמן‪.‬‬
‫נתוני ‪ VO2‬מרבי מסופקים על‪-‬ידי ‪ .FirstBeat‬ניתוח ה‪ VO2-‬המרבי‬
‫מסופק באישור ‪ .The Cooper Institute‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנספח‬
‫(דירוגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי‪ ,‬עמוד ‪ )7‬ועבור לאתר‬
‫‪.www.CooperInstitute.org‬‬
‫®‬
‫אודות אזורי דופק‬
‫ספורטאים רבים משתמשים באזורי דופק למדידה ולחיזוק של סיבולת‬
‫הלב ולשיפור רמת הכושר הגופני‪ .‬אזור דופק הוא טווח מוגדר של פעימות‬
‫לדקה‪ .‬חמשת אזורי הדופק המקובלים ממוספרים מ‪ 1-‬עד ‪ ,4‬בסדר‬
‫אינטנסיביות עולה‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬אזורי דופק מחושבים על בסיס אחוזים‬
‫מתוך הדופק המרבי שלך‪.‬‬
‫יעדי כושר‬
‫הכרת אזורי הדופק שלך יכולה לעזור לך למדוד ולשפר את הכושר שלך‬
‫כאשר תבין את העקרונות ותיישם אותם‪.‬‬
‫• הדופק שלך הוא דרך טובה למדוד את האינטנסיביות של הפעילות‬
‫הגופנית‪.‬‬
‫• אימון באזורי דופק מסוימים יכול לעזור לך לשפר את כוח וסיבולת‬
‫הלב‪.‬‬
‫אם אתה יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬תוכל להשתמש בטבלה( חישובי‬
‫אזור דופק‪ ,‬עמוד ‪) 7‬כדי לקבוע מה אזור הדופק הטוב ביותר עבור‬
‫מטרות הכושר שלך‪.‬‬
‫אם אינך יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬השתמש באחד המחשבונים‬
‫הזמינים באינטרנט‪ .‬מכוני כושר ומרכזי בריאות מסוימים יכולים לספק‬
‫מבדק המודד את הדופק המרבי‪ .‬הדופק המרבי המוגדר כברירת מחדל‬
‫הוא ‪ 220‬פחות הגיל שלך‪.‬‬
‫התאמה אישית של תחומי הדופק והדופק המרבי‬
‫ניתן להתאים אישית את תחומי הדופק לפי יעדי האימונים שלך‪ .‬התקן זה‬
‫משתמש בפרטי פרופיל המשתמש שהוזנו בהגדרה הראשונית של ההתקן‬
‫כדי להעריך את הדופק המקסימלי שלך ולקבוע את אזורי הדופק‬
‫המוגדרים כברירת המחדל‪ .‬הדופק המרבי המוגדר כברירת מחדל הוא‬
‫‪ 220‬פחות הגיל שלך‪ .‬לקבלת נתוני קלוריות מדויקים יותר במהלך‬
‫הפעילות‪ ,‬עליך להגדיר את הדופק המרבי שלך( אם הוא ידוע לך‪).‬‬
‫‪ 1‬בתפריט ההגדרות ביישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר התקני‬
‫‪ Garmin‬ובחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות משתמש >תחומי דופק‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את הדופק המרבי שלך‪.‬‬
‫תכונות חכמות‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫כדי להציג את נתוני הדופק שלך ל‪ 4-‬השעות האחרונות‪.‬‬
‫בדיקת הערכת ‪ VO2‬מרבי בריצה‬
‫התכונה הזו דורשת נתוני דופק מצמיד חיישן הדופק‪.‬‬
‫כדי לקבל את ההערכה המדויקת ביותר‪ ,‬השלם את תהליך ההגדרה של‬
‫פרופיל המשתמש (הגדרת פרופיל המשתמש שלך‪ ,‬עמוד ‪ )5‬והגדר את‬
‫הדופק המרבי שלך (התאמה אישית של תחומי הדופק והדופק המרבי‪,‬‬
‫עמוד ‪ .)3‬לעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות‪ .‬דרושות‬
‫כמה ריצות להתקן כדי ללמוד על ביצועי הריצה שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬צא לריצה בחוץ למשך ‪ 10‬דקות לפחות‪.‬‬
‫‪ 2‬לאחר הריצה‪ ,‬בחר שמור‪.‬‬
‫מופיעה הודעה להצגת ההערכה הראשונה של ה‪ VO2-‬המרבי וכל‬
‫פעם שבה ה‪ VO2-‬גדל‪.‬‬
‫אודות ערכי ‪ VO2‬מרבי משוערים‬
‫ה‪ VO2-‬המרבי הוא נפח החמצן המרבי( במיליליטרים )שאתה מסוגל‬
‫לצרוך בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא‪ .‬במילים‬
‫פשוטות‪ ,‬ה‪ VO2-‬המרבי מצביע על רמת הביצועים האתלטיים והוא אמור‬
‫לגדול עם השיפור ברמת הכושר שלך‪.‬‬
‫בהתקן‪ ,‬הערכת ה‪ VO2-‬המרבי מופיעה כמספר וכתיאור‪ .‬בחשבון‬
‫‪ ,Garmin Connect‬תוכל לראות פרטים נוספים על אומדן ה‪ VO2-‬המרבי‬
‫תכונות דופק‬
‫תכונות עם חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫להתקן ‪ Forerunner‬יש כמה תכונות עם חיבור ‪ Bluetooth‬עבור הטלפון‬
‫החכם התואם או ההתקן הנייד המשתמשות ביישום ‪.Garmin Connect‬‬
‫למידע נוסף‪ ,‬עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/apps‬‬
‫‪ :LiveTrack‬מאפשר לחברים ולבני משפחה לעקוב אחר המרוצים‬
‫ופעילויות האימון שלך בזמן אמת‪ .‬תוכל להזמין עוקבים באמצעות‬
‫דואר אלקטרוני או מדיה חברתית‪ ,‬כדי לאפשר להם להציג את‬
‫הנתונים שלך בזמן אמת בדף מעקב של ‪.Garmin Connect‬‬
‫העלאת פעילויות‪ :‬שליחה אוטומטית של הפעילות ליישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬ברגע שאתה מסיים להקליט את הפעילות‪.‬‬
‫אינטראקציות ברשתות החברתיות‪ :‬מאפשר לפרסם עדכון ברשת‬
‫החברתית המועדפת עליך בעת העלאת פעילות ליישום ‪Garmin‬‬
‫‪.Connect‬‬
‫התראות‪ :‬הצגת התראות על שיחות והודעות טקסט בהתקן ‪.Forerunner‬‬
‫שיוך הטלפון החכם‬
‫יש לשייך את התקן ‪ Forerunner‬שלך ישירות דרך היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬במקום דרך הגדרות ‪ Bluetooth‬בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫באפשרותך לשייך את התקן ‪ Forerunner‬עם הטלפון החכם שלך במהלך‬
‫ההגדרה ההתחלתית או דרך התפריט בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬מחנות היישומים בטלפון החכם שלך‪ ,‬התקן ופתח את היישום‬
‫‪.Garmin Connect‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 2‬קרב את הטלפון החכם למרחק של עד ‪ 10‬מ( '‪ 33‬רגל )מההתקן‪.‬‬
‫ >הגדרות >טלפון >שייך את הטלפון‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר באפשרות כדי להוסיף את ההתקן לחשבון ‪:Garmin Connect‬‬
‫• אם זו הפעם הראשונה שבה אתה משייך התקן באמצעות היישום‬
‫‪ ,Garmin Connect‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫• אם שייכת כבר התקן אחר באמצעות היישום ‪,Garmin Connect‬‬
‫מתוך תפריט ההגדרות‪ ,‬בחר התקני ‪> Garmin‬הוסף התקן ובצע‬
‫את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫• אם אתה משייך את ההתקן לטלפון חכם חדש‪ ,‬הסר את ההתקן‬
‫מהיישום ‪ Garmin Connect‬בטלפון החכם הישן שלך‪ ,‬ובצע את‬
‫ההוראות שעל המסך בטלפון החכם החדש שלך‪.‬‬
‫ניהול התראות‬
‫‪Garmin Connect‬‬
‫תוכל להיות בקשר עם חבריך בחשבון ‪Garmin .Garmin Connect‬‬
‫‪ Connect‬מעניק לך כלים המאפשרים לכם לעקוב זה אחרי זה וכן לנתח‪,‬‬
‫לשתף ולעודד זה את זה‪ .‬תעד את האירועים של אורח החיים הפעיל שלך‪,‬‬
‫כולל אירועי ריצה‪ ,‬הליכה‪ ,‬רכיבה‪ ,‬טיולי שטח ועוד‪ .‬כדי להירשם לחשבון‬
‫חינם‪ ,‬עבור לכתובת ‪.www.garminconnect.com/forerunner‬‬
‫שמור את הפעילויות שלך‪ :‬לאחר שתסיים ותשמור פעילות עם מעקב זמן‬
‫בהתקן‪ ,‬תוכל להעלות אותה לחשבון ‪ Garmin Connect‬ולשמור‬
‫אותה לפרק זמן ארוך ככל שתרצה‪.‬‬
‫נתח את הנתונים שלך‪ :‬ניתן להציג פרטים נוספים על הפעילות שלך‪ ,‬כולל‬
‫זמן‪ ,‬מרחק‪ ,‬דופק‪ ,‬שריפת קלוריות‪ ,‬סל"ד‪ ,‬תצוגת מפה כוללת‪,‬‬
‫טבלאות קצב ומהירות ודוחות בהתאמה אישית‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בטלפון החכם התואם כדי לנהל התראות על שיחות‬
‫והודעות טקסט המוצגות בהתקן ‪.Forerunner‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• אם אתה משתמש בטלפון חכם ‪ ,Apple‬השתמש בהגדרות‬
‫ההתראות בטלפון החכם כדי לבחור את הפריטים שיוצגו בהתקן‪.‬‬
‫• אם אתה משתמש בטלפון חכם של ™‪ ,Android‬מהיישום ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬בחר הגדרות >התראות חכמות‪.‬‬
‫®‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪Garmin Connect Mobile‬‬
‫לפני שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן באמצעות היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect Mobile‬דרוש לך חשבון‪ Garmin Connect‬ועליך לשייך את‬
‫ההתקן לטלפון חכם תואם (שיוך הטלפון החכם‪ ,‬עמוד ‪.)3‬‬
‫‪ 1‬סנכרן את ההתקן עם היישום ‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫כאשר תוכנה חדשה הופכת לזמינה‪ ,‬היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ Mobile‬שולח באופן אוטומטי את העדכון להתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫שימוש במצב 'נא לא להפריע'‬
‫ניתן להשתמש במצב נא לא להפריע כדי לכבות את הצלילים‪ ,‬הרטט‬
‫והתאורה האחורית של התראות והודעות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן להשתמש במצב‬
‫זה בזמן שינה או צפייה בסרט‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן עובר למצב נא לא להפריע באופן אוטומטי במהלך שעות‬
‫השינה הרגילות שלך‪ .‬ניתן להגדיר את שעות השינה הרגילות שלך‬
‫בהגדרות המשתמש בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫ >נא לא להפריע‪.‬‬
‫בחר‬
‫איתור טלפון חכם שאבד‬
‫ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לאתר התקן נייד שאבד‪ ,‬ששויך באמצעות‬
‫טכנולוגיית ‪Bluetooth‬ונמצא כעת בטווח‪.‬‬
‫ >חפש את הטל' שלי‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫ההתקן ‪ Forerunner‬מתחיל לחפש את ההתקן הנייד המשויך שלך‪.‬‬
‫במסך של התקן ‪ Forerunner‬מופיעות עמודות המייצגות את עוצמת‬
‫האות של ‪ Bluetooth‬ונשמעת התראת שמע בהתקן הנייד‪.‬‬
‫כדי להפסיק את החיפוש‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫הפעלת הוראות שמע במהלך פעילות‬
‫כדי שתוכל להגדיר הוראות שמע‪ ,‬דרוש לך טלפון חכם עם היישום‬
‫‪ Garmin Connect Mobile‬המשויך להתקן ‪ Forerunner‬שלך‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את היישום ‪ Garmin Connect Mobile‬כך שישמיע קריאות‬
‫לעידוד המוטיבציה והתראות אימונים בטלפון החכם‪ ,‬בהתאם להתקדמות‬
‫במהלך ריצה או פעילות אחרת‪ .‬במהלך הודעת שמע‪ ,‬היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect Mobile‬משתיק את השמע הראשי של הטלפון החכם כדי‬
‫להשמיע הודעה‪ .‬באפשרותך להתאים אישית את רמות עוצמת הקול‬
‫ביישום ‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫‪ 1‬מתוך ההגדרות ביישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר התקני‬
‫‪.Garmin‬‬
‫‪ 2‬בחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרויות פעילות >התראות שמע‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫כיבוי טכנולוגיית האלחוט ‪Bluetooth‬‬
‫בחר‬
‫‪4‬‬
‫ >הגדרות >טלפון >התחבר‪.‬‬
‫עקוב אחרי ההתקדמות שלך‪ :‬באפשרותך לעקוב אחרי הצעדים היומיים‪,‬‬
‫להצטרף לתחרות ידידותית עם הקשרים שלך ולהגיע ליעדים שלך‪.‬‬
‫שתף את הפעילויות שלך‪ :‬באפשרותך להיות בקשר עם חברים כדי‬
‫שתוכלו לעקוב זה אחר הפעילויות של זה‪ ,‬או להעלות קישורים‬
‫לפעילויות שלך באתרי הרשתות החברתיות האהובות עליך‪.‬‬
‫נהל את ההגדרות שלך‪ :‬באפשרותך להתאים אישית את הגדרות ההתקן‬
‫והמשתמש בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫שימוש ב‪ Garmin Connect-‬במחשב שלך‬
‫היישום ™‪ Garmin Express‬מחבר את ההתקן אל חשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬שלך באמצעות מחשב‪ .‬באפשרותך להשתמש ביישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Express‬להעלאת נתוני הפעילות שלך לחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫ולשליחת נתונים‪ ,‬כמו אימונים ותוכניות אימונים‪ ,‬מהאתר של ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬להתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪ 2‬עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/express‬‬
‫‪ 3‬הורד והתקן את היישום ‪.Garmin Express‬‬
‫‪ 4‬פתח את היישום ‪ Garmin Express‬ובחר הוסף התקן‪.‬‬
‫‪ 5‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫היסטוריה‬
‫באפשרותך להציג את שבע הפעילויות המתוזמנות שלך ואת שבעת‬
‫הימים האחרונים של נתוני מעקב אחר פעילויות בהתקן ‪Forerunner‬‬
‫שלך‪ .‬באפשרותך להעלות ולהציג הפעלות ריצה ונתוני מעקב אחר‬
‫פעילויות ללא הגבלה ‪ .Garmin Connect‬כאשר זיכרון המכשיר מתמלא‪,‬‬
‫הנתונים הישנים ביותר נמחקים ובמקומם נשמרים חדשים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן מפסיק לתעד את ההיסטוריה בעת עצירה או השהיה של‬
‫שעון העצר‪.‬‬
‫הצגת ההיסטוריה‬
‫‪ 1‬בחר כדי להציג את הפעילות האחרונה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר >פעילויות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות כדי להציג מידע נוסף‪.‬‬
‫שיאים אישיים‬
‫כאשר אתה משלים ריצה‪ ,‬ההתקן מציג שיאים אישיים חדשים שהגעת‬
‫אליהם במהלך הריצה‪ ,‬אם יש כאלה‪ .‬השיאים האישיים כוללים את הזמן‬
‫המהיר ביותר שלך בכמה מרחקי ריצה טיפוסיים ואת הריצה הארוכה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫היסטוריה‬
‫הצגת שיאים אישיים‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫כדי להציג את הפעילות האחרונה‪.‬‬
‫ >שיאים‪.‬‬
‫מחיקת שיא אישי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר כדי להציג את הפעילות האחרונה‪.‬‬
‫בחר >שיאים‪.‬‬
‫בחר שיא‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪ ,‬לדוגמה נקה ריצה ארוכה >כן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעילויות שנשמרו אינן נמחקות‪.‬‬
‫שחזור שיא אישי‬
‫ניתן להחזיר כל שיא אישי לערך השיא הקודם‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר כדי להציג את הפעילות האחרונה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר >שיאים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שיא‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר השתמש בקודם >השת' בשיא‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעילויות שנשמרו אינן נמחקות‪.‬‬
‫ניהול נתונים‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו תואם ל‪ Windows -‬בגרסאות ‪,Me ,98 ,95‬‬
‫ל‪ Windows NT -‬ול‪ Mac OS 10.3-‬וגרסאות קודמות יותר‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫מחיקת קבצים‬
‫הודעה‬
‫אם אינך יודע מהי מטרת הקובץ‪ ,‬אל תמחק אותו‪ .‬זיכרון ההתקן מכיל‬
‫קובצי מערכת חשובים שאין למחוק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫פתח את הכונן או את אמצעי האחסון ‪.Garmin‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬פתח תיקייה או אמצעי אחסון‪.‬‬
‫בחר קובץ‪.‬‬
‫הקש על מחק במקלדת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אתה משתמש במחשב ‪ ,Apple‬עליך לרוקן את תיקיית פח‬
‫האשפה כדי להסיר את הקבצים לגמרי‪.‬‬
‫ניתוק כבל ה‪USB-‬‬
‫אם ההתקן שברשותך למחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים‪,‬‬
‫עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים‪ .‬אם‬
‫ההתקן שברשותך למחובר למחשב ‪ Windows‬כהתקן נייד‪ ,‬אין צורך‬
‫לנתקו באופן בטוח‪.‬‬
‫‪ 1‬בצע פעולה‪:‬‬
‫• עבור מחשבי ‪ ,Windows‬בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח'‬
‫במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך‪.‬‬
‫• במחשבי ‪ ,Apple‬בחר את ההתקן ובחר קובץ >הוצא‪.‬‬
‫‪ 2‬נתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫הגדרת פרופיל המשתמש שלך‬
‫תוכל לעדכן את ההגדרות של מין‪ ,‬שנת לידה‪ ,‬גובה‪ ,‬משקל ודופק מרבי‬
‫(התאמה אישית של תחומי הדופק והדופק המרבי‪ ,‬עמוד ‪ .)3‬ההתקן‬
‫משתמש במידע הזה כדי לחשב נתוני אימון מדויקים‪.‬‬
‫ >הגדרות >פרופיל משתמש‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫הצגת הקצב או המהירות‬
‫באפשרותך לשנות את סוג המידע שמופיע בשדה הנתונים של הקצב או‬
‫המהירות‪.‬‬
‫ >הגדרות >אפשרויות פעילות >קצב‪/‬מהירות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫הגדרות מערכת‬
‫ >הגדרות >מערכת‪.‬‬
‫בחר‬
‫שפה‪ :‬להגדרת השפה המוצגת בהתקן‪.‬‬
‫שעה‪ :‬לכוונון הגדרות השעה ביום (הגדרות זמן‪ ,‬עמוד ‪.)5‬‬
‫צלילים‪ :‬להגדרת צלילי ההתקן‪ ,‬כגון צלילי מקשים והתראות (הגדרת‬
‫צלילי ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)5‬‬
‫יחידות‪ :‬להגדרת יחידות המדידה שבהן נעשה שימוש בהתקן‪.‬‬
‫שחזר בר' מחדל‪ :‬מאפשר לך לנקות נתוני משתמש והיסטוריית פעילויות‬
‫(שחזור כל הגדרות ברירת המחדל‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫הגדרות זמן‬
‫ >הגדרות >מערכת >שעה‪.‬‬
‫בחר‬
‫תבנית שעה‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת השעה בתבנית של ‪ 12‬שעות או ‪24‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫הגדר זמן‪ :‬באפשרותך להגדיר את השעה באופן ידני או אוטומטי לפי‬
‫מיקום ה‪.GPS-‬‬
‫אזורי זמן‬
‫בכל פעם שאתה מפעיל את ההתקן ומקבל אותות לוויין או מסנכרן אם‬
‫הטלפון החכם‪ ,‬ההתקן מזהה את אזור הזמן שלך ואת השעה הנוכחית‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הגדרת צלילי ההתקן‬
‫צלילי ההתקן כוללים צלילי מקשים‪ ,‬צלילי התראה ורטט‪.‬‬
‫ >הגדרות >מערכת >צלילים‪.‬‬
‫בחר‬
‫הגדרת שעון מעורר‬
‫ >התראה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר כדי להפעיל את השעון המעורר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ערוך זמן‪ ,‬והזן שעה‪.‬‬
‫‪Garmin Connect‬הגדרות‬
‫באפשרותך לשנות את הגדרות ההתקן מחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪,‬‬
‫באמצעות היישום ‪ Garmin Connect Mobile‬או אתר ‪Garmin‬‬
‫‪ .Connect‬הגדרות מסוימות זמינות רק באמצעות חשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬ולא ניתן לשנותן בהתקן עצמו‪.‬‬
‫• ביישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר את תמונת ההתקן שברשותך‬
‫ולאחר מכן בחר הגדרות ההתקן‪.‬‬
‫• באתר של ‪ ,Garmin Connect‬בווידג'ט של ההתקנים‪ ,‬בחר הגדרות‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫לאחר ביצוע התאמה אישית של ההגדרות‪ ,‬סנכרן את הנתונים שלך כדי‬
‫להחיל את השינויים על ההתקן‪.‬‬
‫הגדרות התקן בחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫מחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪ ,‬בחר את ההתקן להצגת הגדרות‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫הופעה‪ :‬באפשרותך להתאים אישית את פני השעון והווידג'טים המוצגים‬
‫בהתקן‪.‬‬
‫צלילים והתראות‪ :‬באפשרותך להתאים אישית צלילי מקשים‪ ,‬צלילי‬
‫התראה ורטט‪.‬‬
‫אפשרויות פעילות‪ :‬באפשרותך להתאים אישית תכונות אימונים‪ ,‬התראות‬
‫ומסכי נתונים מותאמים אישית‪.‬‬
‫מעקב פעילות‪ :‬הפעלה וכיבוי של תכונות מעקב אחר פעילות‪ ,‬כגון‬
‫התראת תנועה‪ .‬ניתן להגדיר ידנית את יעד הצעדים ויעד דקות‬
‫תּויביסנטניאה‪.‬‬
‫הגדרות משתמש‪ :‬באפשרותך להתאים אישית את הגדרות פרופיל‬
‫המשתמש‪ ,‬שעות השינה ותחומי הדופק‪.‬‬
‫כללי‪ :‬באפשרותך להתאים אישית את התאורה האחורית‪ ,‬תבנית השעה‪,‬‬
‫השפה ויחידות המידה‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן לכבות את צמיד חיישן הדופק‪.‬‬
‫התאמה אישית של שדות נתונים‬
‫ניתן להתאים אישית את מסכי הנתונים ושדות הנתונים לפי יעדי‬
‫האימונים שלך‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל להתאים אישית שדות הנתונים כך שיציג‬
‫את קצב ההקפה ואת הדופק שלך‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1‬בתפריט ההגדרות ביישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר התקני‬
‫‪ Garmin‬ובחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרויות פעילות >שדות נתונים‪.‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫מפרטים‬
‫סוג סוללה‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון נטענת מובנית‬
‫חיי הסוללה‬
‫עד ‪ 5‬ימים במצב שעון‪ ,‬כולל התראות חכמות‪ ,‬מעקב‬
‫אחר פעילויות וצמיד חיישן הדופק‬
‫עד ‪ 8‬שעות במצב אימון עם ‪GPS‬‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה מ‪ -20ºC-‬עד ‪ (50ºC‬מ‪ -4ºF-‬עד ‪)122ºF‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה מ‪ 0ºC-‬עד ‪ (45ºC‬מ‪ 32ºF-‬עד ‪)113ºF‬‬
‫פרוטוקול‪/‬תדר אלחוטי‬
‫טכנולוגיה אלחוטית של ‪Bluetooth - 2.4 GHz @ -4‬‬
‫‪dBm‬‬
‫דירוג מים‬
‫שחייה‪*5 ATM ,‬‬
‫*ההתקן יעמוד בלחץ שווה ערך לשהות בעומק ‪ 50‬מטרים‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/waterrating‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫עדכוני מוצרים‬
‫במחשב‪ ,‬התקן את ‪).Garmin Express (www.garmin.com/express‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬התקן את היישום ‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני ‪.Garmin‬‬
‫• עדכוני תוכנה‬
‫• מתבצעת העלאה של הנתונים אל ‪Garmin Connect‬‬
‫• רישום מוצר‬
‫קבלת מידע נוסף‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לקבלת מדריכים‪ ,‬מאמרים ועדכוני תוכנה נוספים‪ ,‬עבור לכתובת‬
‫‪.support.garmin.com‬‬
‫עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/intosports‬‬
‫עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/learningcenter‬‬
‫כדי לקבל מידע על אביזרים אופציונליים ועל חלקי חילוף‪ ,‬עבור‬
‫לכתובת ‪ buy.garmin.com‬או פנה לספק ‪ Garmin‬שלך‪.‬‬
‫הפעלה מחדש של ההתקן‬
‫אם ההתקן מפסיק להגיב‪ ,‬ייתכן שעליך להפעיל אותו מחדש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הפעלה מחדש של ההתקן עלולה לגרום למחיקה של הנתונים או‬
‫ההגדרות שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על במשך ‪ 15‬שניות‪.‬‬
‫ההתקן יכבה‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ על במשך שנייה אחת כדי להפעיל את ההתקן‪.‬‬
‫שחזור כל הגדרות ברירת המחדל‬
‫הערה‪ :‬פעולה זו מוחקת את כל המידע שהוזן על‪-‬ידי המשתמש ואת‬
‫היסטוריית הפעילויות‪.‬‬
‫תוכל לאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫ >הגדרות >מערכת >שחזר בר' מחדל >כן‪.‬‬
‫בחר‬
‫הצגת פרטי התקן‬
‫באפשרותך להציג את מזהה היחידה‪ ,‬פרטי התוכנה ומידע התקינה‪.‬‬
‫ >הגדרות >אודות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫עדכון התוכנה‬
‫הערה‪ :‬ההליך הזה מיועד לעדכן את תוכנת ההתקן באמצעות המחשב‬
‫שלך‪ .‬ניתן להשתמש ביישום ‪ Garmin Connect Mobile‬בטלפון החכם‬
‫כדי לעדכן באופן אוטומטי את תוכנת ההתקן (עדכון התוכנה באמצעות‬
‫‪ ,Garmin Connect Mobile‬עמוד ‪.)4‬‬
‫‪ 1‬עבור לכתובת ‪ www.garmin.com/express‬והורד את היישום‪.‬‬
‫‪ 2‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪6‬‬
‫כאשר יש תוכנה חדשה זמינה‪ ,‬היישום ‪ Garmin Express‬שולח אותה‬
‫להתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 3‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫‪ 4‬אל תנתק את ההתקן מהמחשב בזמן שהיישום ‪Garmin Express‬‬
‫מוריד את התוכנה‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם אתה נתקל בבעיות בניסיון לעדכן את התוכנה באמצעות‬
‫היישום ‪ ,Garmin Express‬ייתכן כי תצטרך להעלות את היסטוריית‬
‫הפעילות שלך ליישום ‪ Garmin Connect‬ולמחוק את היסטוריית‬
‫הפעילות שלך מההתקן‪ .‬פעולה זו אמורה לפנות נפח זיכרון גדול‬
‫מספיק עבור העדכון‪.‬‬
‫הארכת חיי הסוללה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כבה את ה‪( GPS-‬כיבוי ה‪ ,GPS-‬עמוד ‪.)1‬‬
‫כבה את תכונת האלחוט ‪( Bluetooth‬כיבוי טכנולוגיית האלחוט‬
‫‪ ,Bluetooth‬עמוד ‪.)4‬‬
‫כבה את מעקב הפעילויות (כיבוי המעקב אחר הפעילות‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫כבה את צמיד חיישן הדופק (הגדרות התקן בחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬עמוד ‪.)5‬‬
‫הערה‪ :‬צמיד חיישן הדופק משמש לחישוב דקות תּויביסנטניא ושריפת‬
‫קלוריות‪.‬‬
‫השגת אותות לוויין‬
‫ייתכן שלהתקן יידרש קו ראייה ישיר לשמיים‪ ,‬ללא מכשולים‪ ,‬לקבלת‬
‫אותות לוויין‪ .‬השעה והתאריך מכוונים באופן אוטומטי לפי מיקום‬
‫ה‪.GPS-‬‬
‫‪ 1‬צא החוצה לשטח פתוח‪.‬‬
‫הפנה את חזית ההתקן כלפי השמיים‪.‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך ‪ 30-60‬שניות‪.‬‬
‫שיפור קליטת לוויין ‪GPS‬‬
‫• הקפד לסנכרן לעתים קרובות את ההתקן עם חשבון ‪Garmin‬‬
‫‪:Connect‬‬
‫◦ חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪ USB‬והיישום ‪Garmin‬‬
‫‪.Express‬‬
‫◦ חבר את ההתקן ליישום ‪ Garmin Connect Mobile‬באמצעות‬
‫הטלפון החכם שלך התואם ל‪.Bluetooth-‬‬
‫בזמן שאתה מחובר לחשבון ‪ ,Garmin Connect‬ההתקן מוריד נתוני‬
‫לוויין שהצטברו במשך כמה ימים כדי שיוכל לאתר אותות לוויין‬
‫במהירות‪.‬‬
‫• צא עם ההתקן החוצה לאזור פתוח‪ ,‬הרחק מעצים ומבניינים גבוהים‪.‬‬
‫• הישאר במקומך למשך כמה דקות‪.‬‬
‫הטלפון אינו מתחבר להתקן‬
‫אם הטלפון לא מתחבר להתקן‪ ,‬תוכל לנסות את העצות הבאות‪.‬‬
‫• כבה את הטלפון החכם וההתקן‪ ,‬והפעל אותם שוב בחזרה‪.‬‬
‫• הפעל את טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬בטלפון החכם‪.‬‬
‫• עדכן את היישום ‪ Garmin Connect‬לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫• הסר את ההתקן מהיישום ‪ Garmin Connect‬כדי לנסות שוב את‬
‫תהליך השיוך‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בהתקן ‪ ,Apple‬עליך גם להסיר את ההתקן‬
‫מהגדרות ‪ Bluetooth‬בטלפון החכם‪.‬‬
‫• אם קנית טלפון חכם חדש‪ ,‬הסר את ההתקן שלך מהיישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬בטלפון החכם שבכוונתך להפסיק להשתמש בו‪.‬‬
‫• קרב את הטלפון החכם למרחק של עד ‪ 10‬מ( '‪ 33‬רגל )מההתקן‪.‬‬
‫או ‪,‬‬
‫• בטלפון החכם‪ ,‬פתח את היישום ‪ ,Garmin Connect‬בחר‬
‫ובחר התקני ‪> Garmin‬הוסף התקן כדי להיכנס למצב שיוך‪.‬‬
‫ >הגדרות >טלפון >שייך את הטלפון‪.‬‬
‫• ‪Select‬‬
‫בהתקן שלי מוצגת שעה שגויה‬
‫ההתקן מעדכן את השעה והתאריך כאשר הוא קולט אותות ‪ .GPS‬במקרה‬
‫של מעבר לאזור זמן שונה או מעבר לשעון קיץ‪ ,‬עליך להתחיל פעילות‬
‫בחוץ כדי לקבל את השעה הנכונה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר ‪.‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫‪ 2‬צא החוצה והמתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫השעה והתאריך מתעדכנים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫מתי מתאפס ספירת הצעדים שלי?‬
‫ספירת הצעדים היומית מתאפסת כל לילה בחצות‪.‬‬
‫נראה שספירת הצעדים שלי אינה מדויקת‬
‫אם נדמה לך כי ספירת הצעדים מדויקת‪ ,‬נסה את העצות הבאות‪.‬‬
‫• עבור לכתובת ‪.http://garmin.com/ataccuracy‬‬
‫• לבש את ההתקן על פרק כף היד הלא דומיננטית‪.‬‬
‫• שא את ההתקן בכיס כאשר נעשה שימוש בידיים או בזרועות בלבד‬
‫בפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שההתקן יפרש כמה תנועות חוזרות‪ ,‬כגון מחיאת כפיים‬
‫או צחצוח שיניים‪ ,‬כצעדים‪.‬‬
‫דקות האינטנסיביות מהבהבות‬
‫כאשר אתה מתאמן ברמת אינטנסיביות המתקרבת ליעד דקות‬
‫האינטנסיביות שלך‪ ,‬דקות האינטנסיביות מהבהבות‪.‬‬
‫התאמן למשך ‪ 10‬דקות ברציפות לפחות ברמת אינטנסיביות מתונה או‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר‬
‫אם נתוני הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים‪ ,‬תוכל לנסות את העצות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫• נקה וייבש את הזרוע שלך לפני לבישת ההתקן‪.‬‬
‫• הימנע ממריחת קרם נגד שיזוף‪ ,‬קרם לחות וחומר דוחה חרקים מתחת‬
‫להתקן‪.‬‬
‫• הימנע משריטת חיישן הדופק הנמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫• לבש את ההתקן מעל עצם שורש כף היד‪ .‬ההתקן צריך להיות צמוד‬
‫אבל נוח‪.‬‬
‫רציף לפני התחלת הפעילות‪.‬‬
‫• המתן עד שהסמל‬
‫• השלם חימום של ‪ 5‬עד ‪ 10‬דקות וקבל קריאה של הדופק לפני תחילת‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בתנאי מזג אוויר קר‪ ,‬בצע את החימום בתוך מבנה‪.‬‬
‫• שטוף את ההתקן במים מתוקים לאחר כל אימון‪.‬‬
‫כיבוי המעקב אחר הפעילות‬
‫בחר‬
‫ >הגדרות >מעקב פעילות‪.‬‬
‫שליחת נתונים למחשב‬
‫באפשרותך להעלות את נתוני הפעילויות שלך אל חשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬שלך באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪ 2‬עבור לכתובת ‪.www.garminconnect.com/forerunner‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫נספח‬
‫שדות נתונים‬
‫ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים ומסכי הנתונים ביישום ‪Garmin‬‬
‫‪.Connect Mobile‬‬
‫דופק‪ :‬הדופק שלך בפעימות לשנייה( ‪).bpm‬‬
‫זמן הקפה‪ :‬משך הזמן בשעון העצר עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות‪ :‬מהירות ההליכה הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות הקפה‪ :‬המהירות הממוצעת עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫מרחק‪ :‬המרחק שעבר עבור המסלול הנוכחי או הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מרחק הקפה‪ :‬המרחק שעבר עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫קלוריות‪ :‬סך הקלוריות שנשרפו‪.‬‬
‫קצב‪ :‬הקצב הנוכחי‪.‬‬
‫קצב הקפה‪ :‬הקצב הממוצע עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫קצב ממוצע‪ :‬הקצב הממוצע עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫שעון עצר‪ :‬משך הזמן בשעון העצר עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫תחומי דופק‪ :‬הטווח הנוכחי של הדופק( ‪ 1‬עד ‪). 5‬אזורי ברירת המחדל‬
‫לפי פרופיל המשתמש והדופק המרבי( ‪ 220‬פחות הגיל שלך‪).‬‬
‫תנועות לדקה‪ :‬ריצה‪ .‬הצעדים בדקה( ימין ושמאל‪).‬‬
‫טיפול בהתקן‬
‫הודעה‬
‫טפל בהתקן בעדינות ומנע זעזועים כדי להאריך את חיי המוצר‪.‬‬
‫הימנע מללחוץ על המקשים מתחת למים‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי ההתקן‪.‬‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים‪ ,‬בחומרים מסיסים ובחומרים דוחי‬
‫חרקים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי‪.‬‬
‫שטוף את ההתקן ביסודיות במים מתוקים לאחר חשיפה לכלור‪ ,‬למים‬
‫מלוחים‪ ,‬לקרם הגנה‪ ,‬למוצרים קוסמטיים‪ ,‬לאלכוהול או לחומרים כימיים‬
‫חריפים אחרים‪ .‬חשיפה ממושכת לחומרים אלו עלולה לפגוע במעטפת‪.‬‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לזמן ממושכך‬
‫לטמפרטורות קיצוניות‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫אל תסיר את הרצועות‪.‬‬
‫ניקוי ההתקן‬
‫הודעה‬
‫אפילו כמות קטנה של זעה או לחות עלולה לגרום לחלודה ברכיבים‬
‫החשמליים כאשר ההתקן מחובר למטען‪ .‬חלודה עלולה למנוע יכולת‬
‫טעינה והעברת נתונים‪.‬‬
‫‪ 1‬נגב את ההתקן במטלית ועליה כמות קטנה של חומר ניקוי עדין‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן לייבוש‪.‬‬
‫לאחר הניקוי‪ ,‬המתן עד שההתקן יתייבש לגמרי‪.‬‬
‫עצה‪ :‬למידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/fitandcare‬‬
‫חישובי אזור דופק‬
‫אזור ‪ %‬הדופק‬
‫המרבי‬
‫‪1‬‬
‫‪–50%‬‬
‫‪60%‬‬
‫תועלת‬
‫מאמץ מורגש‬
‫רגוע‪ ,‬קצב קליל‪ ,‬נשימה מהירה אימון אירובי ברמה‬
‫למתחילים‪ ,‬מאמץ קל‬
‫‪2‬‬
‫‪–60%‬‬
‫‪70%‬‬
‫קצב נוח‪ ,‬נשימה קצת יותר‬
‫כבדה‪ ,‬אפשר לנהל שיחה‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי בסיסי‪,‬‬
‫קצב התאוששות טוב‬
‫‪3‬‬
‫‪–70%‬‬
‫‪80%‬‬
‫קצב מתון‪ ,‬קשה יותר לנהל‬
‫שיחה‬
‫יכולת אירובית משופרת‪,‬‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי‬
‫אופטימלי‬
‫‪4‬‬
‫‪–80%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪–90%‬‬
‫‪100%‬‬
‫קצב מהיר ומעט לא נוח‪ ,‬נשימה יכולת אנאירובית משופרת‪,‬‬
‫מהירות משופרת‬
‫מאומצת‬
‫קצב ריצה מתפרצת‪ ,‬לא ניתן‬
‫לשמור על הקצב לאורך זמן‪,‬‬
‫מאמץ נשימתי רב‬
‫סיבולת אנאירובית ושרירית‪,‬‬
‫כוח מוגבר‬
‫דירוגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי‬
‫הטבלאות הבאות מציגות סיווגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי משוער לפי גיל ומין‪.‬‬
‫גברים‬
‫אחוזון‬
‫‪29–20‬‬
‫‪39–30‬‬
‫‪49–40‬‬
‫‪59–50‬‬
‫‪69–60‬‬
‫‪79–70‬‬
‫מעולה‬
‫‪95‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪54‬‬
‫‪52.5‬‬
‫‪48.9‬‬
‫‪45.7‬‬
‫‪42.1‬‬
‫מצוין‬
‫‪80‬‬
‫‪51.1‬‬
‫‪48.3‬‬
‫‪46.4‬‬
‫‪43.4‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪36.7‬‬
‫טוב‬
‫‪60‬‬
‫‪45.4‬‬
‫‪44‬‬
‫‪42.4‬‬
‫‪39.2‬‬
‫‪35.5‬‬
‫‪32.3‬‬
‫נספח‬
‫‪7‬‬
‫גברים‬
‫אחוזון‬
‫‪29–20‬‬
‫‪39–30‬‬
‫‪49–40‬‬
‫‪59–50‬‬
‫‪69–60‬‬
‫‪79–70‬‬
‫סביר‬
‫‪40‬‬
‫‪41.7‬‬
‫‪40.5‬‬
‫‪38.5‬‬
‫‪35.6‬‬
‫‪32.3‬‬
‫‪29.4‬‬
‫חלש‬
‫‪40–0‬‬
‫‪<41.7‬‬
‫‪<40.5‬‬
‫‪<38.5‬‬
‫‪<35.6‬‬
‫‪<32.3‬‬
‫‪<29.4‬‬
‫נשים‬
‫אחוזון‬
‫‪29–20‬‬
‫‪39–30‬‬
‫‪49–40‬‬
‫‪59–50‬‬
‫‪69–60‬‬
‫‪79–70‬‬
‫מעולה‬
‫‪95‬‬
‫‪49.6‬‬
‫‪47.4‬‬
‫‪45.3‬‬
‫‪41.1‬‬
‫‪37.8‬‬
‫‪36.7‬‬
‫מצוין‬
‫‪80‬‬
‫‪43.9‬‬
‫‪42.4‬‬
‫‪39.7‬‬
‫‪36.7‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30.9‬‬
‫טוב‬
‫‪60‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪37.8‬‬
‫‪36.3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫‪28.1‬‬
‫סביר‬
‫‪40‬‬
‫‪36.1‬‬
‫‪34.4‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30.1‬‬
‫‪27.5‬‬
‫‪25.9‬‬
‫חלש‬
‫‪40–0‬‬
‫‪<36.1‬‬
‫‪<34.4‬‬
‫‪<33‬‬
‫‪<30.1‬‬
‫‪<27.5‬‬
‫‪<25.9‬‬
‫הנתונים הודפסו מחדש באישור ‪ .The Cooper Institute‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.CooperInstitute.org‬‬
‫הגדרות סמלים‬
‫ייתכן שסמלים אלה יופיעו בהתקן אן בתוויות האביזרים‪.‬‬
‫סמל השלכה ומיחזור של ‪ .WEEE‬הסמל ‪ WEEE‬מצורף למוצר בהתאם‬
‫להנחיית ‪ EU‬מספר ‪ 2012/19/EU‬ב‪Waste Electrical and Electronic-‬‬
‫‪). WEEE( Equipment‬הדבר מיועד למנוע השלכה לא נכונה של מוצר זה‬
‫וכדי לקדם שימוש חוזר ומיחזור‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫נספח‬
support.garmin.com
2019 ‫פברואר‬
190-02281-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising