Garmin | Forerunner® 30 | User manual | Garmin Forerunner® 30 Brukerveiledning

Garmin Forerunner® 30 Brukerveiledning
FORERUNNER 30
®
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, Auto Lap , Auto Pause og Forerunner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin
Express™ og Garmin Move IQ™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
American Heart Association er et varemerke for American Heart Association, Inc. Android™ er et registrert varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i
USA og andre land. BLUETOOTH ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede
varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporationi USA og andre land, og
enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
®
®
®
®
®
Modellnummer: A02290
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Bruke bakgrunnslyset ............................................................ 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Tips til lading av enheten ....................................................... 1
Trening............................................................................ 1
Ta en løpetur .............................................................................. 1
Andre treningsaktiviteter ........................................................ 1
Slå av GPS ............................................................................ 1
Bruke Auto Pause® funksjonen .................................................. 2
Markere runder etter avstand ..................................................... 2
Slå på rundetasten ................................................................. 2
Aktivitetsmåling og andre widgeter ............................................. 2
Ikoner ..................................................................................... 2
Automatisk mål ...................................................................... 2
Bevegelseslinjen .................................................................... 2
Intensitetsminutter .................................................................. 2
Søvnsporing ........................................................................... 3
Pulsfunksjoner ............................................................... 3
Bruke enheten og pulsmåling ..................................................... 3
Vise pulsdata .............................................................................. 3
Få kondisjonsberegning for løping ............................................. 3
Om kondisjonsberegninger .................................................... 3
Om pulssoner ............................................................................. 3
Treningsmål ........................................................................... 3
Tilpass pulssoner og makspuls .............................................. 3
Få mer informasjon ................................................................ 6
Starte enheten på nytt ............................................................ 6
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ...................................... 6
Vise enhetsinformasjon .......................................................... 6
Oppdatere programvaren ....................................................... 6
Maksimere batterilevetiden .................................................... 7
Innhente satellittsignaler ........................................................ 7
Forbedre GPS-satellittmottaket .............................................. 7
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ............................. 7
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett ................................ 7
Når nullstilles trinnantallet? .................................................... 7
Antall skritt virker unøyaktig ................................................... 7
Intensitetsminuttene blinker ................................................... 7
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 7
Slå av aktivitetsmåling ........................................................... 7
Sende data til datamaskinen ................................................. 7
Tillegg.............................................................................. 7
Datafelter .................................................................................... 7
Ta vare på enheten .....................................................................8
Rengjøre enheten .................................................................. 8
Pulssoneberegninger .................................................................. 8
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................... 8
Symbolforklaring ......................................................................... 8
Indeks .............................................................................. 9
Smarte funksjoner .......................................................... 4
Bluetooth tilkoblede funksjoner ................................................... 4
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 4
Administrere varsler ............................................................... 4
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 4
Bruke Ikke forstyrr-modusen .................................................. 4
Finne en mistet smarttelefon .................................................. 4
Spille av talemeldinger under aktiviteten .................................... 4
Slå av Bluetooth trådløs teknologi .............................................. 4
Garmin Connect .......................................................................... 4
Bruke Garmin Connect på datamaskinen .............................. 5
Logg................................................................................. 5
Vise historikk ............................................................................... 5
Personlige rekorder .................................................................... 5
Vise personlige rekorder ........................................................ 5
Slette en personlig rekord ...................................................... 5
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 5
Databehandling ...........................................................................5
Slette filer ............................................................................... 5
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 5
Tilpasse enheten............................................................ 5
Velge brukerprofilen din .............................................................. 5
Vise tempo eller hastighet .......................................................... 5
Systeminnstillinger ...................................................................... 5
Tidsinnstillinger ...................................................................... 5
Tidssoner ............................................................................... 6
Angi enhetslyder .................................................................... 6
Stille inn en alarm ....................................................................... 6
Garmin ConnectInnstillinger for .................................................. 6
Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen din .............. 6
Tilpasse datafeltene ....................................................................6
Informasjon om enheten................................................ 6
Spesifikasjoner ........................................................................... 6
Feilsøking ................................................................................... 6
Produktoppdateringer ............................................................ 6
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Taster
2 Koble USB-kabelen til en USB-ladeport.
3 Lad enheten helt opp.
4 Trykk på for å fjerne laderen.
Tips til lading av enheten
1 Bruk USB-kabelen for å koble laderen til enheten, og sørg for
at kabelen sitter godt (Lade enheten, side 1).
Du kan lade enheten ved hjelp av USB-kabelen på to måter.
Enten ved å bruke en strømadapter som er godkjent av
Garmin i en vanlig stikkontakt, eller ved å koble USBkabelen til USB-porten på en datamaskin. Det kan ta opptil to
timer å lade opp et helt utladet batteri.
2 Koble laderen fra enheten når ikonet for batteriladenivået
vises som fullt og har sluttet å blinke.
®
Trening
Ta en løpetur
Hold nede for å slå enheten av og på.
Velg for å bla gjennom skjermbildene, sidene, alternativene
og innstillingene.
Trykk for å starte og stoppe tidtakeren.
Trykk for å velge et menyelement.
Trykk for å vise mer informasjon.
Den første treningsaktiviteten du registrerer på enheten din, bør
være en løpetur utendørs. Det kan hende du må lade enheten
(Lade enheten, side 1) før du starter aktiviteten.
1 Velg .
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
3 Velg for å starte tidtakeren.
4 Ta en løpetur.
Tidtakeren vises.
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Velg for å markere en ny runde når rundetastfunksjonen er
aktivert.
Viser menyen på skjermbildet for klokkeslett.
Bruke bakgrunnslyset
• Velg en hvilken som helst tast for å slå på bakgrunnslyset.
MERK: Varsler og meldinger aktiverer bakgrunnslyset
automatisk.
• Dobbelttrykk på urskiven for å slå på bakgrunnslyset.
• Dobbelttrykk på urskiven for å slå av bakgrunnslyset.
• Slå på Bevegelse for bakgrunnsbelysning i Garmin
Connect™ innstillingene.
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og koble ladeklemmen
til enheten.
5 Velg eller for å vise flere dataskjermbilder (valgfritt).
6 Når du har fullført løpeturen, velger du for å stoppe
tidtakeren.
7 Velg et alternativ:
• Velg Fortsett for å starte tidtakeren på nytt.
• Velg Lagre for å lagre løpeturen og nullstille tidtakeren.
Du kan se et sammendrag av løpeturen.
MERK: Hvis aktiviteten var å gå, sykle, eller noe annet,
bruker enheten Move IQ-teknologi til å identifisere
aktiviteten.
• Velg Forkast > Ja for å slette løpeturen.
Andre treningsaktiviteter
Enheten kan registrere andre aktiviteter i tillegg til løping, for
eksempel gåing, sykling og kondisjonstrening. Kondisjonstrening
omfatter alle andre aktiviteter som ikke er løping, gåing, eller
sykling. Når du starter tidtakeren, bruker enheten Move IQ
teknologi til å automatisk identifisere aktivitetstypen. Hvis du er
trener innendørs, kan du starte aktivitetstidtakeren uten å vente
på GPS. Enheten registrerer om du trener innendørs eller
utendørs.
Du kan se detaljer om aktivitetene på enheten din. Du kan vise
aktivitetsdetaljer og redigere aktivitetstypen i Garmin Connect
kontoen din.
Slå av GPS
Du kan slå av GPS når du trener innendørs for å spare
batterilevetid. Når GPS er av, beregnes hastighet og avstand
ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten.
Innledning
1
Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til
dataene for hastighet og avstand blir bedre etter at du har tatt et
par løpeturer utendørs med GPS.
1 Velg .
2 Velg .
Bruke Auto Pause funksjonen
®
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Velg
> Innstillinger > Aktivitetsalternativer > Auto
Pause.
MERK: Auto Pause funksjonen er tilgjengelig når enheten
oppdager aktiviteter for løping eller sykling.
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap funksjonen til å automatisk merke en
runde hver kilometer eller mile. Denne funksjonen er til god hjelp
når du vil sammenligne ytelsen din over forskjellige deler av
løpeturen.
Velg
> Innstillinger > Aktivitetsalternativer > Runder >
Auto Lap.
Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden
for runden. Enheten piper eller vibrerer hvis du har slått på
lydvarsler (Angi enhetslyder, side 6).
Du kan tilpasse dataskjermbildene i Garmin Connect kontoen
din til å vise ytterligere rundedata.
®
Ikoner
Ikonene representerer ulike enhetsfunksjoner. Noen funksjoner
krever en parkoblet smarttelefon.
Den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og gjennomsnittlig hvilepuls over sju dager.
Et blinkende ikon betyr at enheten innhenter pulsdataene dine. Et
lysende ikon betyr at enheten er låst til pulsen.
Smarttelefonen er koblet til enheten.
Varsler mottatt fra en parkoblet smarttelefon.
Det totale antallet skritt denne dagen, skrittmålet ditt for dagen og
fremdriften mot målet.
Alarmen er på.
Antall kalorier du har forbrent samme dag, inkludert både aktive
kalorier og hvilekalorier.
Tiden du har brukt på aktiviteter med moderat til høy intensitet,
det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter og fremdriften mot
målet.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
etter hvert som du beveger deg.
daglige mål
Slå på rundetasten
Du kan få
til å fungere som en rundetast under aktiviteter
med tidtaking.
Velg
> Innstillinger > Aktivitetsalternativer > Runder >
Rundetast.
Aktivitetsmåling og andre widgeter
Velg eller for å se puls, antall skritt for dagen og flere
widgeter. Enkelte funksjoner krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
Klokkeslett: Viser gjeldende tidspunkt og dato. Tidspunktet og
datoen angis automatisk når enheten innhenter
satellittsignaler og når du synkroniserer enheten med en
smarttelefon. Bevegelseslinjen viser hvor lenge du er inaktiv.
Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og
gjennomsnittlig hvilepuls over sju dager.
Varsler: Varsler deg om samtaler og tekstmeldinger fra
smarttelefonen din.
Aktivitetsmåling: Registrerer daglig skrittantall, fremdriften mot
målet ditt og tilbakelagt distanse. Enheten lærer og foreslår et
nytt skrittmål for deg hver dag. Du kan tilpasse målene ved
hjelp av Garmin Connect kontoen din. Hvis du vil ha mer
informasjon om nøyaktigheten til aktivitetsmålingen, kan du
gå til http://garmin.com/ataccuracy.
Kalorier: Viser antall kalorier du har forbrent den gjeldende
dagen, inkludert både aktive kalorier og hvilekalorier.
Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter
med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for
intensitetsminutter og fremdriften mot målet.
Siste aktivitet: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
aktiviteten. Du kan velge for å vise den nylige
aktivitetshistorikken din.
®
2
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Bevegelseslinjen
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelseslinjen minner deg på å fortsette
å bevege deg. Bevegelseslinjen
vises etter en time med
inaktivitet. Det vises flere deler
etter hvert 15. minutt med
inaktivitet.
Du kan nullstille bevegelseslinjen ved å gå en kort avstand.
Intensitetsminutter
Organisasjoner som amerikanske Centers for Disease Control
and Prevention og American Heart Association og Verdens
helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med
moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange, eller 75
minutters aktivitet med høy intensitet per uke, for eksempel
løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
®
Trening
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
Opparbeide seg intensitetsminutter
Forerunner-enheten beregner intensitetsminutter ved å
sammenligne pulsdataene dine med den gjennomsnittlige
hvilepulsen din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten
moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Søvnsporing
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer (Bruke Ikke forstyrr-modusen, side 4).
Få kondisjonsberegning for løping
Denne funksjonen krever pulsmåler på håndleddet.
Du får best resultat hvis du fullfører brukerprofilen din (Velge
brukerprofilen din, side 5) og angir makspulsen din (Tilpass
pulssoner og makspuls, side 3). Beregningen kan virke
unøyaktig til å begynne med. Enheten trenger et par løpeturer
for å forstå hvordan du løper.
1 Løp utendørs i minst ti minutter.
2 Velg Lagre når du er ferdig med løpeturen.
Det vises en melding for den første VO2-maks.-beregningen
din, og for hver gang VO2-maks. øker.
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
VO2-maks.-beregningen vises som et nummer og en
beskrivelse på enheten. På Garmin Connect kontoen din kan du
se flere detaljer om kondisjonsberegningen din, inkludert
kondisjonsalderen din. Kondisjonsalderen din gir deg en
pekepinn på hvor god form du er i sammenlignet med en person
av samme kjønn i en annen alder. Etter hvert som du trener, kan
du senke kondisjonsalderen din.
VO2-maks.-data er gitt av FirstBeat. VO2 maks.-analyse gis
med tillatelse av The Cooper Institute . Du finner mer
informasjon i tillegget (Standardverdier for kondisjonsberegning,
side 8) og på www.CooperInstitute.org.
®
Pulsfunksjoner
Forerunner 30 har en pulsmåler på håndleddet.
Bruke enheten og pulsmåling
• Fest Forerunner over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig, og skal
ikke bevege seg mens du trener.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Treningsmål
MERK: Pulssensoren er plassert på baksiden av enheten.
• Se (Feilsøking, side 6) for å få mer informasjon om
pulsmåling på håndleddet.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten for
pulsmåling på håndleddet, kan du gå til http://garmin.com
/ataccuracy.
Vise pulsdata
På pulsskjermbildet kan du se den gjeldende pulsen din i slag i
minuttet (bpm) og gjennomsnittlig hvilepuls de siste 7 dagene.
1 Gå til skjermbildet som viser gjeldende klokkeslett, og velg .
2 Velg
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 8) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Tilpass pulssoner og makspuls
Du kan tilpasse pulssonene basert på treningsmålene dine.
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i første oppsett
for å beregne makspuls og angi standard pulssoner. Standard
maksimal puls er 220 minus alderen din. Angi makspuls (hvis du
vet hva den er) for å oppnå høyest nøyaktighet for kaloridata
under aktiviteten.
1 Velg Garmin-enheter fra Innstillinger-menyen i Garmin
Connect Mobile-appen, og velg enheten din.
2 Velg Brukerinnstillinger > Pulssoner.
3 Angi makspuls.
for å vise pulsdata for de siste 4 timene.
Pulsfunksjoner
3
Smarte funksjoner
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Forerunner enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for
en kompatibel smarttelefon eller mobil enhet med Garmin
Connect appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/apps.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Aktivitetsopplastinger: Sender automatisk aktiviteten til
Garmin Connect appen når du er ferdig med å registrere den.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer på sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect appen.
Varsler: Viser varsler om anrop og tekstmeldinger på
Forerunner enheten.
Parkoble smarttelefonen
Forerunner enheten må parkobles direkte via Garmin Connect
appen og ikke fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen. Du
kan parkoble Forerunner enheten med smarttelefonen under det
første oppsettet eller via enhetsmenyen.
1 Installer og åpne Garmin Connect appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
> Innstillinger > Telefon > Parkoble telefon.
3 Velg
4 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med
Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på
skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect appen, velger du Garmin-enheter >
Legg til enhet fra Innstillinger-menyen og følger
instruksjonene på skjermen.
• Hvis du parer enheten med en ny smarttelefon, fjerner du
enheten fra Garmin Connect appen på den gamle
smarttelefonen din og følger instruksjonene på skjermen
på den nye smarttelefonen.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler om anrop og tekstmeldinger som vises på
Forerunner enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en Apple smarttelefon, kan du bruke
varslingsinnstillingene på smarttelefonen til å velge
elementene som skal vises på enheten.
• Hvis du bruker en Android™ smarttelefon med, åpner du
Garmin Connect appen og velger Innstillinger > Smarte
varsler.
®
Bruke Ikke forstyrr-modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av toner,
vibrasjoner og bakgrunnslyset for varsler. Du kan for eksempel
bruke denne modusen når du sover eller ser på en film.
MERK: Enheten går inn i Ikke forstyrr-modusen automatisk i
søvnperioden. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen.
Velg
> Ikke forstyrr.
Finne en mistet smarttelefon
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet
som er parkoblet ved hjelp av Bluetooth teknologi og befinner
seg innenfor rekkevidde.
> Finn telefonen.
1 Velg
Forerunner enheten begynner å søke etter den parkoblede
mobilenheten. Det vises striper på skjermen på Forerunner
enheten som tilsvarer Bluetooth signalstyrke, og
mobilenheten avgir hørbare varsellyder.
2 Velg for å avslutte søket.
Spille av talemeldinger under aktiviteten
Før du kan konfigurere talemeldinger, må du ha en smarttelefon
med Garmin Connect Mobile-appen parkoblet til Forerunner
enheten.
Du kan angi at Garmin Connect Mobile-appen skal spille av
motiverende status- og treningsvarsler på smarttelefonen mens
du løper eller under en annen aktivitet. Når en talemelding
spilles av, demper Garmin Connect Mobile-appen annen lyd på
smarttelefonen for å spille av meldingen. Du kan tilpasse
lydvolumet i Garmin Connect mobilappen.
1 Gå til innstillingene i Garmin Connect Mobile-appen, og velg
Garmin-enheter.
2 Velg enhet.
3 Velg Aktivitetsalternativer > Lydvarsler.
4 Velg et alternativ.
Slå av Bluetooth trådløs teknologi
Velg
> Innstillinger > Telefon > Koble til.
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Registrer
hendelsene i din aktive livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
sykkelturer, fotturer med mer. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/forerunner.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, puls, forbrente kalorier,
pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Connect Mobile
Du må ha en Garmin Connect konto og parkoble enheten med
en kompatibel smarttelefon før du kan oppdatere programvaren
på enheten ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen
(Parkoble smarttelefonen, side 4).Garmin Connect
1 Synkroniser enheten med Garmin Connect Mobile-appen.
Garmin Connect Mobile-appen sender automatisk
oppdateringer til enheten når ny programvare er tilgjengelig.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
4
Smarte funksjoner
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Garmin Express™ programmet kobler enheten til Garmin
Connect kontoen ved hjelp av en datamaskin. Du kan bruke
Garmin Express programmet til å laste opp aktivitetsdata til
Garmin Connect kontoen din, og til å sende data, for eksempel
treningsøkter eller treningsprogrammer, fra Garmin Connect
nettstedet til enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Last ned og installer Garmin Express programmet.
4 Åpne Garmin Express programmet, og velg Legg til enhet.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Logg
Du kan se de siste syv aktivitetene med tidtaking og syv dagene
med aktivitetsmålingsdata på Forerunner Forerunner enheten.
Du kan laste opp og vise et ubegrenset antall løpeøkter og
aktivitetsmålingsdata på Garmin Connect. Når enhetsminnet er
fullt, blir de eldste dataene overskrevet.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Vise historikk
1 Velg for å se nyeste aktivitet.
2 Velg > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet for å få mer informasjon.
Personlige rekorder
Når du har fullført en løpetur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under løpeturen.
Personlige rekorder omfatter raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp.
Vise personlige rekorder
1 Velg for å se nyeste aktivitet.
2 Velg > Rekorder.
Slette en personlig rekord
1 Velg for å se nyeste aktivitet.
2 Velg > Rekorder.
3 Velg en rekord.
4 Velg et alternativ, for eksempel Fjern lengste løp > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Velg for å se nyeste aktivitet.
2 Velg > Rekorder.
3 Velg en rekord.
4 Velg Bruk tidligere > Bruk rekord.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Tilpasse enheten
Velge brukerprofilen din
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt
og maksimal pulssone (Tilpass pulssoner og makspuls, side 3).
Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige
treningsdata.
> Innstillinger > Brukerprofil.
1 Velg
Velg
et
alternativ.
2
Vise tempo eller hastighet
Du kan endre typen informasjon som vises i datafeltet for tempo
eller hastighet.
> Innstillinger > Aktivitetsalternativer > Tempo/
1 Velg
hastig..
2 Velg et alternativ.
Systeminnstillinger
Velg
> Innstillinger > System.
Språk: Angir språket som vises på enheten.
Tid: Justerer innstillingen for klokkeslett (Tidsinnstillinger,
side 5).
Lyder: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner og varsler
(Angi enhetslyder, side 6).
Enheter: Angir måleenheten som brukes på enheten.
Fabrikkinnstillinger: Lar deg nullstille brukerdata og
aktivitetshistorikken (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger,
side 6).
Tidsinnstillinger
Velg
> Innstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Logg
5
Angi klokkeslett: Gjør det mulig å stille klokken manuelt eller
automatisk etter GPS-posisjon.
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 50 ºC (fra -4 til 122 ºF)
Tidssoner
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløs frekvens/
protokoll
Bluetooth trådløs teknologi, 2,4 GHz ved
-4 dBm
Vanntetthetsvurdering
Svømming, 5 ATM*
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter eller
synkroniserer med smarttelefonen, finner enheten automatisk
riktig tidssone og klokkeslett.
Angi enhetslyder
Enhetslyder inkluderer tastetoner, varseltoner og vibrasjoner.
Velg
> Innstillinger > System > Lyder.
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Stille inn en alarm
Feilsøking
> Alarm.
1 Velg
Velg
for
å slå på alarmen.
2
3 Velg Rediger tidspunkt, og angi en tid.
Produktoppdateringer
Garmin ConnectInnstillinger for
Du kan endre enhetsinnstillingene fra Garmin Connect kontoen
din, enten med Garmin Connect Mobile-appen eller Garmin
Connect nettstedet. Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når
du bruker Garmin Connect kontoen og kan ikke endres på
enheten.
• I Garmin Connect Mobile-appen velger du bildet av enheten
din, og deretter velger du Enhetsinnstillinger.
• Gå til enhetswidgeten og velg Enhetsinnstillinger på
Garmin Connect nettstedet.
Når du har tilpasset innstillingene, synkroniserer du dataene for
å ta i bruk endringene på enheten.
Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen din
På Garmin Connect kontoen velger du enheten din for å vise
enhetsinnstillingene.
Utseende: Gjør det mulig å tilpasse urskiven og widgetene som
vises på enheten.
Lyder og varsler: Her kan du tilpasse tastetoner, varseltoner og
vibrasjoner.
Aktivitetsalternativer: Her kan du tilpasse opplæring, varsler
og tilpassede dataskjermbilder.
Aktivitetssporing: Slår funksjoner for aktivitetsmåling, for
eksempel bevegelsesvarselet, av og på. Du kan manuelt angi
ditt skrittmål og intensitetsmål.
Brukerinnstillinger: Her kan du tilpasse innstillingene for
brukerprofilen, sovetider og pulssoner.
Generelt: Her kan du tilpasse bakgrunnsbelysningen,
tidsformat, språk og måleenheter. Du kan også slå av
pulsmåleren på håndleddet.
Tilpasse datafeltene
Du kan tilpasse dataskjermbilder og datafelter basert på
treningsmålene dine. Du kan for eksempel tilpasse datafeltene
til å vise rundetempo og pulssone.
1 Velg Garmin-enheter fra Innstillinger-menyen i Garmin
Connect Mobile-appen, og velg enheten din.
2 Velg Aktivitetsalternativer > Datafelter.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 5 dager for klokkemodus, inkluderer
smartvarsler, aktivitetsmåling og puls på
håndleddet
Opptil 8 timer i GPS-treningsmodus
6
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje starte den på
nytt.
MERK: Hvis du starter enheten på nytt, kan dataene og
innstillingene dine bli slettet.
1 Hold inne i 15 sekunder.
Enheten slår seg av.
Hold
inne i ett sekund for å slå på enheten.
2
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen.
Du kan nullstille alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.
Velg
> Innstillinger > System > Fabrikkinnstillinger >
Ja.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen og
informasjonen om forskrifter.
> Innstillinger > Om.
1 Velg
2 Velg .
Oppdatere programvaren
MERK: Denne prosedyren gjelder oppdatering av
enhetsprogramvare ved hjelp av en datamaskin. Du kan bruke
Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen til å oppdatere
enhetsprogramvaren automatisk (Oppdatere programvaren ved
hjelp av Garmin Connect Mobile, side 4).
1 Gå til www.garmin.com/express, og last ned programmet.
2 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express
programmet den til enheten din.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Ikke koble enheten fra datamaskinen mens Garmin Express
programmet laster ned programvaren.
Informasjon om enheten
TIPS: Hvis du har problemer med å oppdatere programvaren
med Garmin Express programmet, må du kanskje laste opp
aktivitetshistorikken til Garmin Connect programmet og slette
aktivitetshistorikken fra enheten. Dette skal gi nok plass i
minnet til oppdateringen.
Maksimere batterilevetiden
• Slå av GPS (Slå av GPS, side 1).
• Slå av Bluetooth trådløsfunksjonen (Slå av Bluetooth trådløs
teknologi, side 4).
• Slå av aktivitetsmåling (Slå av aktivitetsmåling, side 7).
• Slå av pulsmåling på håndledd (Enhetsinnstillinger på
Garmin Connect kontoen din, side 6).
MERK: Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid
med høy intensitet og kaloriforbrenning.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
Hvis telefonen ikke kobler seg til enheten, kan du forsøke disse
tipsene.
• Slå smarttelefonen og enheten av og på.
• Aktiver Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Oppdater Garmin Connect appen til den nyeste versjonen.
• Fjern enheten fra Garmin Connect appen for å parkoble på
nytt.
Hvis du bruker en Apple enhet, bør du også fjerne enheten
fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen din.
• Hvis du har kjøpt en ny smarttelefon, fjerner du enheten fra
Garmin Connect appen på smarttelefonen du vil slutte å
bruke.
• Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) fra enheten.
• Åpne Garmin Connect appen på smarttelefonen, velg
eller
, og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å gå i
parkoblingsmodus.
• Select
> Innstillinger > Telefon > Parkoble telefon.
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett
Enheten oppdaterer klokkeslettet og datoen når den mottar
GPS-signaler. Du bør begynne en utendørsaktivitet når du bytter
tidssone, slik at den viser riktig klokkeslett. Dette gjelder også
for sommertid.
1 Velg .
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Dato og klokkeslett oppdateres automatisk.
Tillegg
Når nullstilles trinnantallet?
Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Gå til http://garmin.com/ataccuracy.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du klapper i hendene eller pusser tennene,
som skritt.
Intensitetsminuttene blinker
Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være
gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker
intensitetsminuttene.
Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Vent til -ikonet vises kontinuerlig før du starter aktiviteten.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Slå av aktivitetsmåling
Velg
> Innstillinger > Aktivitetssporing.
Sende data til datamaskinen
Du kan laste opp aktivitetsdataene dine manuelt til Garmin
Connect kontoen med USB-kabelen.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com/forerunner.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Tillegg
Datafelter
Du kan tilpasse datafelter og skjermbilder i Garmin Connect
Mobile.
Avstand: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende
aktivitet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Pedalfrekvens: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm).
Pulssoner: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Rundeavstand: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
7
Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Tempo: Gjeldende tempo.
Tidtaker: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Ikke fjern remmene.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
8
Tillegg
Indeks
A
aktivitetsmåling 2, 7
aktivitetssporing 2
alarmer 6
Auto Lap 2
Auto Pause 2
B
bakgrunnslys 1
batteri
lade 1
maksimere 6, 7
Bluetooth teknologi 4
brukerdata, slette 5
brukerprofil 5
programmer 4
programvare
lisens 6
oppdatere 4, 6
versjon 6
puls 2, 3
måler 3, 7
soner 3, 8
R
rengjøre enheten 8
runder 1, 2
S
F
satellittsignaler 7
slette
alle brukerdata 5
personlige rekorder 5
smarttelefon
apper 4
parkobling 7
programmer 4
soner
hastighet 5
puls 3
tid 6
spesifikasjoner 6
systeminnstillinger 5
søvnmodus 3, 4
feilsøking 1, 6, 7
T
G
taster 1, 2, 8
telefon 4
tempo 5
tid, innstillinger 5
tidssoner 6
tidtaker 1, 5
tilbehør 6
tilpasse enheten 6
toner 6
trening 1, 4
D
data 2
lagre 4, 5, 7
overføre 4, 7
overføring 4, 5
datafelter 5–7
E
enhets-ID 6
Garmin Connect 4, 6, 7
lagre data 5
Garmin Connect Mobile 4
Garmin Express, oppdatere programvare 6
Garmin Move IQ 1
GPS
signal 7
stoppe 1
H
hastighet, soner 5
historikk, sende til datamaskin 5
I
ikoner 2
innendørstrening 1
innstillinger 5, 6
enhet 6
intensitetsminutter 3, 7
U
USB 6
koble fra 5
V
varsler 2, 4
vibrasjon 6
K
klokke 5, 6
klokkemodus 7
klokkeslett 5, 7
kondisjonsberegning 3, 8
L
lade 1
lagre aktiviteter 1
lagre data 4
logg 5
sende til datamaskin 4, 7
vise 5
M
mål 2
N
nullstille enheten 6
O
oppdateringer, programvare 4, 6
P
parkobling, smarttelefon 7
personlige rekorder 5
slette 5
profiler
aktivitet 1
bruker 5
Indeks
9
support.garmin.com
Februar 2019
190-02281-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising