Garmin | Forerunner® 35 | User guide | Garmin Forerunner® 35 Podręcznik użytkownika

Garmin Forerunner® 35 Podręcznik użytkownika
Forerunner 35
®
Podręcznik użytkownika
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner oraz VIRB są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, oraz Virtual Pacer™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association stanowi zarejestrowany znak towarowy American Heart Association, Inc. Android™ stanowi znak towarowy Google Inc. Apple oraz Mac są znakami towarowymi
Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc The Cooper Institute , tak samo jak pozostałe
powiązane znaki towarowe stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Zaawansowane analizy pracy serca zostały przeprowadzone przez firmę Firstbeat. Windows i Windows NT są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.
®
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Nr modelu: A02990
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Przyciski ...................................................................................... 1
Korzystanie z podświetlenia ....................................................... 1
Ładowanie urządzenia ................................................................ 1
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia ........................ 1
Trening............................................................................ 1
Bieganie ...................................................................................... 1
Ustawianie trybu biegu ............................................................... 1
Trening w pomieszczeniu ...................................................... 2
Korzystanie z interwałów biegania i chodzenia ..................... 2
Virtual Pacer™ ....................................................................... 2
Trening interwałowy .................................................................... 2
Tworzenie treningu interwałowego ........................................ 2
Rozpoczynanie treningu interwałowego ................................ 2
Zatrzymywanie treningu interwałowego ................................. 2
Alerty ........................................................................................... 2
Ustawianie alertu cyklicznego ................................................ 2
Ustawianie alertów tętna ........................................................ 3
Korzystanie z funkcji Auto Pause® ............................................. 3
Oznaczanie okrążeń wg dystansu .............................................. 3
Ikony ........................................................................................... 3
Włączanie przycisku okrążenia ................................................... 3
Śledzenie i funkcje aktywności ................................................... 3
Cel automatyczny .................................................................. 3
Pasek ruchu ........................................................................... 4
Minut intensywnej aktywności ................................................ 4
Monitorowanie snu ................................................................. 4
Funkcje związane z tętnem ............................................ 4
Zakładanie urządzenia i odczytywanie tętna .............................. 4
Wyświetlanie danych tętna ......................................................... 4
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin .................. 4
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla biegu ........... 5
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ......................... 5
Informacje o strefach tętna ......................................................... 5
Cele fitness ............................................................................ 5
Zezwolenie urządzeniu na określenie stref tętna ................... 5
Dostosowanie stref tętna i maksymalnego tętna ................... 5
Ustawianie maksymalnego tętna ........................................... 5
Funkcje telefoniczne...................................................... 5
BluetoothFunkcje online ............................................................. 5
Włączanie alertu połączenia ze smartfonem ......................... 5
Lokalizowanie smartfonu ....................................................... 5
Wyłączanie funkcji Bluetooth ................................................. 6
Parowanie smartfona .................................................................. 6
Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 6
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Connect Mobile ...................................................................... 6
Powiadomienia z telefonu ...................................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect ................................ 6
Odtwarzanie monitów dźwiękowych podczas aktywności ..... 7
Dostosowywanie urządzenia ......................................... 7
Ustawianie profilu użytkownika ................................................... 7
Zmiana tarczy zegarka ............................................................... 8
Profile aktywności ....................................................................... 8
Zmiana profilu aktywności ...................................................... 8
Wyświetlanie tempa lub prędkości ......................................... 8
Dostosowywanie pól danych .................................................. 8
Garmin ConnectUstawienia ........................................................ 8
Ustawienia śledzenia aktywności ............................................... 8
Ustawienia systemowe ............................................................... 8
Ustawienia czasu ................................................................... 8
Strefy czasowe ....................................................................... 8
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać ................................... 8
Ustawianie alarmu ................................................................. 8
Usuwanie alarmu ................................................................... 8
Ustawianie dźwięków urządzenia .......................................... 8
Dostosowywanie podświetlenia dla aktywności ..................... 9
Czujniki ANT+................................................................. 9
Parowanie czujników ANT+ ........................................................ 9
Czujnik na nogę .......................................................................... 9
Bieganie z czujnikiem na nogę .............................................. 9
Kalibracja czujnika na nogę ................................................... 9
Informacje o urządzeniu................................................ 9
Dane techniczne ......................................................................... 9
Rozwiązywanie problemów ........................................................ 9
Aktualizacje produktów .......................................................... 9
Źródła dodatkowych informacji .............................................. 9
Ponowne uruchamianie urządzenia ....................................... 9
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień .................... 9
Wyświetlanie informacji o urządzeniu .................................... 9
Aktualizowanie oprogramowania ......................................... 10
Maksymalizowanie czasu działania baterii .......................... 10
Odbieranie sygnałów satelitarnych ...................................... 10
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS .............. 10
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu ................... 10
Kiedy moja liczba kroków jest resetowana? ........................ 10
Liczba kroków jest niedokładna ........................................... 10
Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności ..................... 10
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna ..................................................................................... 10
Wyłączanie śledzenia aktywności ........................................ 10
Czy mogę używać profilu cardio na powietrzu? ................... 10
Przesyłanie danych do komputera ....................................... 10
Załącznik....................................................................... 11
Pola danych .............................................................................. 11
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 11
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 11
Obliczanie strefy tętna .............................................................. 11
Standardowe oceny pułapu tlenowego ..................................... 11
Znaczenie symboli .................................................................... 12
Indeks............................................................................ 13
Historia ............................................................................ 7
Wyświetlanie historii ................................................................... 7
Usuwanie biegu z historii ............................................................ 7
Osobiste rekordy ......................................................................... 7
Wyświetlanie osobistych rekordów ........................................ 7
Usuwanie osobistego rekordu ................................................ 7
Przywracanie osobistego rekordu .......................................... 7
Zdarzenia Garmin Move IQ™ ..................................................... 7
Zarządzanie danymi ................................................................... 7
Usuwanie plików .................................................................... 7
Odłączanie kabla USB ........................................................... 7
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Przyciski
2 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
3 Całkowicie naładuj urządzenie.
4 Naciśnij Á, aby odłączyć ładowarkę.
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia
1 Podłącz ładowarkę do urządzenia, aby naładować je przez
przewód USB (Ładowanie urządzenia, strona 1).
Aby naładować urządzenie, przewód USB należy podłączyć
do zasilacza sieciowego zatwierdzonego przez firmę Garmin
i standardowego gniazdka elektrycznego lub portu USB
w komputerze. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii
trwa do dwóch godzin.
2 Gdy poziom naładowania baterii osiągnie 100%, odłącz
ładowarkę od urządzenia.
®
Trening
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
À
Wybierz, aby wybrać profil aktywności.
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper.
Wybierz, aby wybrać podświetloną opcję w menu.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji.
Á
Wybierz, aby przewijać ekrany, strony, opcje i ustawienia.
Przytrzymaj, aby otworzyć sterowanie muzyką w smartfonie.
Â
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Wybierz, gdy włączona jest funkcja przycisku Lap, aby
oznaczyć nowe okrążenie.
Wybierz na ekranie aktualnego czasu, aby wyświetlić menu.
Ã
Korzystanie z podświetlenia
Bieganie
Pierwszą aktywnością fizyczną zarejestrowaną w urządzeniu
może być bieg, jazda lub inna aktywność wykonywana na
wolnym powietrzu. Urządzenie jest częściowo naładowane.
Przed rozpoczęciem aktywności może być konieczne
naładowanie urządzenia (Ładowanie urządzenia, strona 1).
1 Wybierz , a następnie profil aktywności na świeżym
powietrzu.
2 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
3 Wybierz , aby uruchomić stoper.
4 Idź pobiegać.
Zostanie wyświetlony stoper. Możesz wybrać , aby
wyświetlić więcej stron danych.
• W dowolnym momencie wybierz , aby włączyć
podświetlenie.
UWAGA: Alerty i komunikaty włączają podświetlenie
automatycznie.
• Dostosuj zachowanie podświetlenia podczas aktywności
(Dostosowywanie podświetlenia dla aktywności, strona 9).
Ładowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
1 Ustaw wypustki ładowarki w jednej linii ze stykami
znajdującymi się z tyłu urządzenia, a następnie podłącz do
urządzenia zaczep do ładowania À.
Wstęp
5 Po zakończeniu biegu użyj przycisku , aby zatrzymać
stoper
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Wznów, aby ponownie uruchomić stoper
• Wybierz Zapisz, aby zapisać bieg i wyzerować stoper
Możesz wyświetlić podsumowanie swojego biegu.
• Wybierz kolejno Odrzuć > Tak, aby usunąć bieg.
Ustawianie trybu biegu
1 Wybierz , a następnie wybierz profil biegania.
2 Wybierz kolejno Opcje > Tryb biegu.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Dowolnie, aby biegać w pomieszczeniu lub na
powietrzu własnym tempem (Trening w pomieszczeniu,
strona 2) bez alertów trybu biegu.
1
UWAGA: To jest domyślny tryb biegu.
• Wybierz Bieg/chód, aby ustawić interwały dla biegu
i chodu (Korzystanie z interwałów biegania i chodzenia,
strona 2).
• Wybierz Virtual Pacer, aby poprawić tempo (Bieganie
z funkcją Virtual Pacer, strona 2).
• Wybierz Interwały, aby utworzyć trening interwałowy
w oparciu o dystans lub czas (Trening interwałowy,
strona 2).
4 Idź pobiegać.
Trening w pomieszczeniu
Podczas treningu w pomieszczeniu funkcja GPS może zostać
wyłączona w celu oszczędzania energii. Gdy funkcja GPS jest
wyłączona, dane prędkości i dystansu są obliczane przy użyciu
akcelerometru w urządzeniu. Akcelerometr kalibruje się
automatycznie. Dokładność danych prędkości i dystansu
zwiększa się po kilku biegach na zewnątrz z użyciem funkcji
GPS.
1 Wybierz .
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Bieg w pomieszczeniu lubKardio.
• Wybierz kolejno Chód > Opcje > Używaj w budynku.
Korzystanie z interwałów biegania i chodzenia
UWAGA: Przed rozpoczęciem biegu musisz ustawić interwały
biegu/chodu. Po uruchomieniu stopera biegu nie można zmienić
ustawień.
1 Wybierz , a następnie wybierz profil biegania.
UWAGA: Alerty przerw są dostępne tylko w profilach
biegowych.
2 Wybierz kolejno Opcje > Tryb biegu > Bieg/chód.
3 Ustaw czas biegu dla każdego interwału.
4 Ustaw czas chodzenia dla każdego interwału.
5 Idź pobiegać.
Po ukończeniu każdego interwału zostanie wyświetlony
komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały dźwiękowe,
urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy lub uruchomi
wibracje (Ustawianie dźwięków urządzenia, strona 8). Po
włączeniu interwały biegu/chodu są wykorzystywane zawsze
podczas biegu, o ile nie zostaną wyłączone lub nie zostanie
włączony inny tryb biegu.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer to narzędzie treningowe zaprojektowane, aby
pomóc Ci poprawić swoje wyniki poprzez zachęcenie Cię do
biegu w tempie, które sam ustawisz.
Bieganie z funkcją Virtual Pacer
UWAGA: Przed rozpoczęciem biegu musisz ustawić funkcję
Virtual Pacer. Po uruchomieniu stopera biegu nie można
zmienić ustawień.
1 Wybierz , a następnie wybierz profil biegania.
2 Wybierz kolejno Opcje > Tryb biegu > Virtual Pacer.
3 Podaj tempo.
4 Idź pobiegać.
Przy każdym przekroczeniu określonego tempa lub spadku
poniżej jego minimalnej wartości w urządzeniu zostanie
wyświetlony komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały
dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy
lub uruchomi wibracje (Ustawianie dźwięków urządzenia,
strona 8). Po włączeniu funkcja Virtual Pacer jest
wykorzystywana zawsze podczas biegu, o ile nie zostanie ona
wyłączona lub nie zostanie włączony inny tryb biegu.
2
Trening interwałowy
Możesz utworzyć trening interwałowy w oparciu o dystans lub
czas. Urządzenie zapisuje własny trening interwałowy
użytkownika do momentu utworzenia kolejnego treningu
interwałowego. Otwartych interwałów można używać podczas
treningów na bieżni oraz biegów na znanym dystansie.
Tworzenie treningu interwałowego
Treningi interwałowe są dostępne w profilach biegania, jazdy na
rowerze i treningu cardio.
1 Wybierz , a następnie profil aktywności.
2 Wybierz Opcje.
UWAGA: W przypadku korzystania z profilu biegania trening
interwałowy jest trybem biegu.
3 Wybierz kolejno Interwały > Edytuj > Interwał.
4 Wybierz Dystans, Czas lub Otwarty.
PORADA: Aby utworzyć interwał otwarty, wybierz Otwarty.
Po wybraniu
urządzenie rejestruje interwał i przechodzi do
następnego interwału.
5 W razie potrzeby podaj wartość interwału dystansu lub
czasu.
6 Wybierz Odp..
7 Wybierz Dystans, Czas lub Otwarty.
8 W razie potrzeby wprowadź wartość dystansu lub czasu
interwału odpoczynku.
9 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby określić liczbę powtórzeń, wybierz Powtórz.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał rozgrzewki,
wybierz kolejno Rozgrzewka > Włącz.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał ćwiczeń
rozluźniających, wybierz kolejno Ćw. rozluźn. > Włącz.
Po ukończeniu każdego interwału zostanie wyświetlony
komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały dźwiękowe,
urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy lub uruchomi
wibracje (Ustawianie dźwięków urządzenia, strona 8).
Rozpoczynanie treningu interwałowego
1 Wybierz , a następnie profil aktywności.
2 Wybierz Opcje.
3
4
5
6
UWAGA: W przypadku korzystania z profilu biegania trening
interwałowy jest trybem biegu.
Wybierz kolejno Interwały > Zacznij trening.
Wybierz .
Jeśli trening interwałowy obejmuje rozgrzewkę, wybierz ,
aby rozpocząć pierwszy interwał.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zatrzymywanie treningu interwałowego
• Wybranie
w dowolnym momencie kończy interwał.
• Aby zatrzymać stoper w dowolnym momencie, wybierz .
• W przypadku dodania ćwiczeń rozluźniających do treningu
interwałowego, wybierz , aby zakończyć trening
interwałowy.
Alerty
Alerty umożliwiają trenowanie, aby osiągnąć określone cele:
czas, dystans, zużycie kalorii, tętno.
Ustawianie alertu cyklicznego
Alert cykliczny uruchamia się za każdym razem, gdy urządzenie
zarejestruje określoną wartość lub interwał. Można na przykład
ustawić urządzenie tak, aby alert uruchamiał się co 30 minut.
1 Wybierz , a następnie profil aktywności.
2 Wybierz kolejno Opcje > Alerty.
Trening
3 Wybierz Czas, Dystans lub Kalorie.
4 Włącz alert.
5 Wybierz lub podaj wartość.
Ikony
Ikony reprezentują różne funkcje urządzenia. Niektóre funkcje
wymagają sparowania ze smartfonem.
Komunikat będzie wyświetlany za każdym razem, gdy
w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość, dla której
ustawiono alert. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały
dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy
lub uruchomi wibracje (Ustawianie dźwięków urządzenia,
strona 8).
Wartość bieżącego tętna w uderzeniach na minutę (uderzenia/
min) i wartość tętna spoczynkowego z danego dnia.
Migająca ikona oznacza, że urządzenie odbiera dane tętna. Ikona
wyświetlana w sposób ciągły oznacza, że urządzenie jest
ustawione na odbiór Twojego tętna.
Ustawianie alertów tętna
Całkowita liczba kroków w ciągu dnia, dzienny cel kroków
i postęp w realizacji celu.
Można ustawić urządzenie tak, aby informowało użytkownika
o każdym spadku lub wzroście tętna odpowiednio poniżej lub
powyżej strefy docelowej lub własnego zakresu. Można na
przykład ustawić urządzenie, aby informowało użytkownika
o każdym spadku tętna poniżej wartości 150 uderzeń na minutę
(uderzenia/min).
1 Wybierz , a następnie profil aktywności.
2 Wybierz kolejno Opcje > Alerty > Alert tętna.
3 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z zakresu istniejącej strefy tętna, wybierz
strefę tętna.
• Aby dostosować wartość maksymalną, wybierz kolejno
Własny > Wysoka > Włącz i podaj wartość.
• Aby dostosować wartość minimalną, wybierz kolejno
Własny > Niska > Włącz i podaj wartość.
Przy każdym przekroczeniu określonego zakresu tętna bądź
spadku lub wzroście odpowiednio poniżej lub powyżej wartości
określonej przez użytkownika w urządzeniu zostanie
wyświetlony komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały
dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy
lub uruchomi wibracje (Ustawianie dźwięków urządzenia,
strona 8).
Korzystanie z funkcji Auto Pause
®
Funkcja Auto Pause umożliwia automatyczne wstrzymanie
stopera w momencie zatrzymania. Funkcja ta jest przydatna,
jeśli na trasie aktywności znajduje się sygnalizacja świetlna lub
inne miejsca, w których trzeba zwolnić bądź się zatrzymać.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
1 Wybierz , a następnie profil aktywności.
2 Wybierz kolejno Opcje > Auto Pause > Włącz.
Funkcja Auto Pause pozostaje włączona dla wybranego profilu
aktywności do momentu jej wyłączenia.
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonego dystansu jako okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach biegu (np.
co 1 milę lub 1 km).
1 Wybierz , a następnie profil aktywności.
2 Wybierz kolejno Opcje > Okrążenia > Auto Lap > Włącz.
3 W razie potrzeby wybierz dystans.
Po ukończeniu każdego okrążenia wyświetlany jest komunikat
zawierający czas danego okrążenia. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawianie dźwięków
urządzenia, strona 8). Funkcja Auto Lap pozostaje włączona
dla wybranego profilu aktywności do momentu jej wyłączenia.
W razie potrzeby można dostosować ekrany danych w taki
sposób, aby wyświetlane były dodatkowe dane dotyczące
okrążenia.
®
Trening
Powiadomienia odbierane ze sparowanego telefonu.
Pokonany dystans podany w kilometrach lub milach.
Łączna liczba spalonych kalorii bieżącego dnia, w tym kalorii
spalonych podczas aktywności i odpoczynku.
Czas spędzony na wykonywaniu umiarkowanych i intensywnych
aktywności, tygodniowy cel liczby minut intensywnej aktywności
oraz postęp w realizacji celu.
Bieżąca temperatura i prognoza pogody ze sparowanego
smartfona.
Włączanie przycisku okrążenia
Możesz ustawić , aby działał jako przycisk okrążeń podczas
aktywności z pomiarem czasu.
1 Wybierz , a następnie profil aktywności.
2 Wybierz kolejno Opcje > Okrążenia > Przycisk Lap.
Przycisk okrążenia pozostaje włączony dla wybranego profilu
aktywności do momentu jego wyłączenia.
Śledzenie i funkcje aktywności
Możesz wybrać , aby wyświetlić swoje tętno, dzienną liczbę
kroków i dodatkowe ekrany. W przypadku niektórych funkcji
wymagane jest połączenie Bluetooth ze zgodnym smartfonem.
Aktualny czas: Wyświetla bieżącą godzinę i datę. Godzina
i data są ustawiane automatycznie, gdy urządzenie odbierze
sygnały satelitarne i gdy urządzenie jest synchronizowane ze
smartfonem. Pasek ruchu wyświetla ilość czasu spędzonego
nieaktywnie.
Tętno: Wyświetla wartość bieżącego tętna w uderzeniach na
minutę (uderzenia/min) i średnią wartość tętna
spoczynkowego z danego dnia.
Powiadomienia: Informuje o powiadomieniach ze smartfona
dotyczących połączeń i esemesów, a także
o powiadomieniach z sieci społecznościowych i wielu innych
(zależnie od ustawień powiadomień ze smartfonu).
Śledzenie aktywności: Śledzi dzienną liczbę kroków, postępy
w realizacji celu oraz przebyty dystans. Urządzenie uczy się
i każdego dnia proponuje nowy cel liczby kroków. Możesz
dostosować swoje cele na koncie Garmin Connect™.
Kalorie: Wyświetla łączną liczbę spalonych kalorii bieżącego
dnia, w tym kalorii spalonych podczas aktywności
i odpoczynku.
Minuty intensywnej aktywności: Śledzi czas spędzony na
wykonywaniu umiarkowanych i intensywnych aktywności,
tygodniowy cel liczby minut intensywnej aktywności oraz
postęp w realizacji celu.
Ostatnia aktywność: Wyświetla krótkie podsumowanie ostatnio
wykonywanej aktywności.
Pogoda: Wyświetla bieżącą temperaturę i prognozę pogody.
®
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp
w realizacji dziennego celu À.
3
Connect można podać swoje typowe godziny snu. Możesz
sprawdzić statystyki dotyczące snu na koncie Garmin Connect .
Funkcje związane z tętnem
UrządzenieForerunner 35 ma nadgarstkowy czujnika tętna i jest
zgodne z czujnikami tętna ANT+ . Musisz posiadać czujnik
tętna, aby korzystać z funkcji opisanych w tym rozdziale.
®
Zakładanie urządzenia i odczytywanie tętna
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
Pasek ruchu
• Załóż urządzenie Forerunner powyżej kości nadgarstka.
UWAGA: Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała,
jednak niezbyt ciasno — tak aby nie poruszało się podczas
biegu lub ćwiczeń.
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Pasek ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności pojawia się pasek ruchu À.
Dodatkowe segmenty Á pojawiają się po każdych 15 minutach
bezczynności.
UWAGA: Czujnika tętna znajduje się z tyłu urządzenia.
• Więcej informacji o pomiarze tętna na nadgarstku znajdziesz
w części (Rozwiązywanie problemów, strona 9).
Wyświetlanie danych tętna
Możesz wyzerować pasek ruchu, robiąc krótki spacer.
Ekran tętna wyświetla wartość bieżącego tętna w uderzeniach
na minutę (uderzenia/min) i średnie tętno spoczynkowe
z ostatnich 7 dni.
1 Na stronie aktualnego czasu wybierz .
Minut intensywnej aktywności
Mając na uwadze stan zdrowia, organizacje takie jak
amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention,
American Heart Association i Światowa Organizacja Zdrowia
zalecają 150 minut umiarkowanie intensywnej aktywności (np.
szybkiego spaceru) lub 75 minut intensywnej aktywności (np.
biegania) w tygodniu.
Urządzenie monitoruje intensywność aktywności oraz czas
spędzony na wykonywaniu umiarkowanie intensywnych
i intensywnych aktywności (wymagane są dane tętna, aby
określić intensywność aktywności). Możesz pracować nad
realizacją tygodniowego celu liczby minut intensywnej
aktywności, wykonując umiarkowanie intensywną lub
intensywną aktywność nieprzerwanie przez co najmniej 10
minut. Urządzenie sumuje czas średniej aktywności z czasem
intensywnej aktywności. Przy dodawaniu całkowity czas
intensywnej aktywności jest podwajany.
®
Zliczanie minut intensywnej aktywności
Urządzenie Forerunner oblicza minuty intensywnej aktywności,
porównując dane tętna ze średnią wartością tętna
spoczynkowego. Jeśli pomiar tętna jest wyłączony, urządzenie
oblicza liczbę minut umiarkowanie intensywnej aktywności,
analizując liczbę kroków na minutę.
• Rozpocznij aktywność z pomiarem czasu, aby uzyskać
możliwie największą dokładność pomiaru minut intensywnej
aktywności.
• Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
• Noś urządzenie przez całą dobę, aby uzyskać
najdokładniejszy pomiar tętna spoczynkowego.
Monitorowanie snu
Kiedy śpisz, urządzenie monitoruje Twoje ruchy. Statystyki snu
obejmują łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch
podczas snu. W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin
4
2 Wybierz , aby wyświetlić dane tętna z ostatnich 4 dni.
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin
Możesz przesyłać dane tętna z urządzenia Forerunner
i przeglądać je w sparowanych urządzeniach Garmin. Na
przykład możesz przesyłać dane tętna do urządzenia Edge
podczas jazdy rowerem, korzystając z kamery sportowej VIRB .
UWAGA: Przesyłanie danych tętna skraca czas działania
baterii.
1 Wybierz , aby wyświetlić ekran tętna.
2 Wybierz dwukrotnie .
3 Wybierz Prześlij tętno.
Urządzenie Forerunner rozpocznie przesyłanie danych tętna
oraz wyświetli się ikona
.
UWAGA: Podczas przesyłania danych tętna można
wyświetlać tylko ekran tętna.
4 Sparuj urządzenie Forerunner ze zgodnym urządzeniem
Garmin ANT+.
UWAGA: Instrukcje parowania są odmienne dla każdego
zgodnego urządzenia Garmin. Zajrzyj do podręcznika
użytkownika.
PORADA: Aby zakończyć przesyłanie danych tętna, wybierz
dowolny przycisk i wybierz Tak.
®
®
Funkcje związane z tętnem
Sprawdzanie szacowanego pułapu
tlenowego dla biegu
Ta funkcja wymaga nadgarstkowego pomiaru tętna.
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 7) oraz ustawić maksymalne tętno
(Dostosowanie stref tętna i maksymalnego tętna, strona 5).
Początkowo przewidywania mogą wydać się niedokładne.
Dlatego należy wykonać kilka biegów, aby urządzenie mogło
ocenić możliwości użytkownika.
1 Biegaj na świeżym powietrzu przez co najmniej 10 minut.
2 Po zakończeniu biegu wybierz Zapisz.
Przy wykonaniu pierwszego i każdego kolejnego pomiaru
pułapu tlenowego zostanie wyświetlone powiadomienie.
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji.
Na urządzeniu szacowany pułap tlenowy jest wyświetlany
w postaci liczby i opisu. Za pomocą konta Garmin Connect
można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące
szacowanego pułapu tlenowego, w tym wiek sprawnościowy.
Wiek sprawnościowy zapewnia porównanie formy z osobą tej
samej płci w innym wieku. W przypadku regularnego
wykonywania ćwiczeń wiek sprawnościowy może się z czasem
obniżyć.
Dane dotyczące pułapu tlenowego zostały dostarczone przez
firmę FirstBeat. Analiza pułapu tlenowego została opublikowana
za zgodą The Cooper Institute . Więcej informacji znajduje się
w załączniku (Standardowe oceny pułapu tlenowego,
strona 11) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
• Biegaj często z nadgarstkowym lub piersiowym czujnikiem
tętna.
• Obserwuj trendy swojego tętna na koncie Garmin Connect.
Dostosowanie stref tętna i maksymalnego tętna
Możesz dostosować strefy tętna w oparciu o swoje cele
treningowe. Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte
w profilu użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu oszacowania maksymalnego tętna
i określenia domyślnych stref tętna użytkownika. Aby uzyskać
domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój wiek od
wartości 220. Aby uzyskać najdokładniejsze dane dotyczące
kalorii podczas aktywności, należy ustawić swoje maksymalne
tętno (jeśli jest znane).
1 W menu ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin i wybierz posiadane urządzenie.
2 Wybierz kolejno Ustawienia użytkownika > Strefy tętna.
3 Podaj swoje maksymalne tętno.
Ustawianie maksymalnego tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu oszacowania maksymalnego tętna
i określenia domyślnych stref tętna użytkownika. Aby uzyskać
domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój wiek od
wartości 220. Aby uzyskać najdokładniejsze dane dotyczące
kalorii podczas aktywności, należy ustawić swoje maksymalne
tętno (jeśli jest znane).
> Ustawienia > Profil użytkownika >
1 Wybierz kolejno
Maksymalne tętno.
2 Podaj swoje maksymalne tętno.
®
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 11), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Zezwolenie urządzeniu na określenie stref tętna
Domyślne ustawienia pozwalają urządzeniu wykryć maksymalne
tętno i określić strefy tętna jako wartości procentowe tętna
maksymalnego.
• Sprawdź, czy ustawienia profilu użytkownika są poprawne
(Ustawianie profilu użytkownika, strona 7).
Funkcje telefoniczne
Funkcje telefoniczne
BluetoothFunkcje online
Urządzenie Forerunner oferuje kilka funkcji online Bluetooth,
z których można korzystać za pomocą zgodnego smartfona lub
urządzenia mobilnego z aplikacją Garmin Connect Mobile. Aby
uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.garmin.com
/intosports/apps.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Przesyłanie aktywności: Automatyczne przesyłanie aktywności
do aplikacji Garmin Connect Mobile zaraz po zakończeniu
rejestrowania aktywności.
Interakcje w serwisach społecznościowych: Umożliwia
aktualizację w ulubionym serwisie społecznościowym po
przesłaniu aktywności do aplikacji Garmin Connect Mobile.
Powiadomienia: Wyświetla powiadomienia i wiadomości
z telefonu na ekranie urządzenia Forerunner.
Włączanie alertu połączenia ze smartfonem
Urządzenie Forerunner można skonfigurować tak, aby
informowało użytkownika o połączeniu lub rozłączeniu ze
smartfonem sparowanym za pomocą technologii
bezprzewodowej Bluetooth.
Wybierz kolejno
> Ustawienia > Bluetooth > Alert
połączenia > Włącz.
Lokalizowanie smartfonu
Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować urządzenie mobilne
sparowane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth
i znajdujące się w jej zasięgu.
> Znajdź mój telefon.
1 Wybierz
5
Urządzenie Forerunner rozpocznie wyszukiwanie
sparowanego urządzenia mobilnego. Na ekranie urządzenia
Forerunner wyświetlone zostaną słupki wskazujące moc
sygnału Bluetooth, a w urządzeniu mobilnym uruchomiony
zostanie alarm dźwiękowy.
2 Wybierz , aby zatrzymać wyszukiwanie.
Wyłączanie funkcji Bluetooth
• W urządzeniu Forerunner, wybierz kolejno
> Ustawienia
> Bluetooth > Wyłącz.
• Wskazówki dotyczące wyłączania bezprzewodowej
technologii Bluetooth można znaleźć w podręczniku
użytkownika smartfonu.
Parowanie smartfona
Należy sparować urządzenie Forerunner bezpośrednio
z poziomu aplikacji Garmin Connect Mobile, a nie z poziomu
ustawień Bluetooth smartfona. Możesz sparować urządzenie
Forerunner ze smartfonem podczas konfiguracji ustawień
początkowych lub za pomocą menu Bluetooth.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile.
Dodatkowe informacje na temat parowania i konfiguracji
można znaleźć na stronie www.garminconnect.com
/forerunner.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby utworzyć konto przy użyciu adresu e-mail, a następnie
połącz urządzenie Forerunner ze swoim kontem.
> Ustawienia
3 W urządzeniu Forerunner wybierz kolejno
> Bluetooth > Paruj smartfon.
Po udanym sparowaniu urządzeń zostanie wyświetlony
komunikat i urządzenie zsynchronizuje się automatycznie ze
smartfonem.
Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin
Connect Mobile
Urządzenie okresowo synchronizuje dane z aplikacją Garmin
Connect Mobile. Dane można również w każdej chwili
zsynchronizować ręcznie.
1 Umieść urządzenie w zasięgu smartfonu, czyli w odległości
nie większej niż 3 m (10 stóp).
> Synchronizacja.
2 Wybierz kolejno
3 Swoje dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Connect
Mobile.
UWAGA: Podczas aktywności oznacza, że rejestrujesz
aktywność z pomiarem czasu.
3 Wybierz Wyłączone, Pokazuj tylko połączenia lub Pokaż
wszystko.
4 Wybierz kolejno Poza aktywnością > Alerty.
UWAGA: Poza aktywnością oznacza zwykłe korzystanie
z zegarka.
5 Wybierz Wyłączone, Pokazuj tylko połączenia lub Pokaż
wszystko.
UWAGA: Można zmienić sygnały dźwiękowe powiadomień.
Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu Forerunner
można zarządzać za pomocą zgodnego smartfonu.
Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem operacyjnym
Apple , użyj ustawień powiadomień w smartfonie, aby
wybrać elementy, które mają być wyświetlane na ekranie
urządzenia.
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem Android™,
z poziomu aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Ustawienia > Powiadomienia z telefonu.
®
Wyłączanie powiadomień
Wybierz kolejno
> Ustawienia > Bluetooth >
Powiadomienia z telefonu > Wyłącz.
Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą konta Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
piesze wędrówki i wiele innych aktywności. Aby założyć
bezpłatne konto, odwiedź stronę www.garminconnect.com
/forerunner.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do konta Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym czas, dystans, tętno, spalone
kalorie, rytm, widok mapy z góry, wykresy tempa i prędkości
oraz własne raporty.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Connect Mobile
Aby zaktualizować oprogramowanie za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile, należy najpierw założyć konto Garmin Connect
i sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem (Parowanie
smartfona, strona 6).
Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect Mobile
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile, strona 6).
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Connect Mobile automatycznie prześle je do
urządzenia.
Powiadomienia z telefonu
Do odbierania powiadomień z telefonu wymagany jest zgodny
smartfon sparowany z urządzeniem Forerunner. Kiedy telefon
odbierze wiadomość, wyśle odpowiednie powiadomienie do
Twojego urządzenia.
Włączanie powiadomień
> Ustawienia > Bluetooth >
Powiadomienia z telefonu.
2 Wybierz kolejno Podczas aktywności > Alerty.
1 Wybierz kolejno
6
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia
urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
Funkcje telefoniczne
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Synchronizowanie danych z komputerem
Synchronizuj regularnie dane, aby śledzić swoje postępy
w aplikacji Garmin Connect.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Aplikacja Garmin Express™ zsynchronizuje Twoje dane.
2 Bieżące dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Connect.
Odtwarzanie monitów dźwiękowych podczas
aktywności
Aby móc ustawić monity dźwiękowe, musisz mieć smartfon
z aplikacją Garmin Connect Mobile sparowany z urządzeniem
Forerunner.
Możesz skonfigurować aplikację Garmin Connect Mobile, aby
podczas biegu lub innych aktywności odtwarzała motywacyjne
powiadomienia statusu w smartfonie. Monity dźwiękowe
obejmują numer i czas okrążenia, tempo lub prędkość oraz
dane z czujnika ANT+. Podczas monitu dźwiękowego aplikacja
mobilna Garmin Connect wycisza główny dźwięk smartfonu, aby
odtworzyć powiadomienie. Głośność można dostosować
w aplikacji Garmin Connect Mobile.
1 W ustawieniach aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin.
2 Wybierz urządzenie.
3 Wybierz kolejno Opcje aktywności > Monity dźwiękowe.
Historia
W urządzeniu Forerunner możesz wyświetlić ostatnich siedem
aktywności z pomiarem czasu oraz dane śledzenia aktywności
z siedmiu dni. Na urządzenie Garmin Connect można przesyłać
nieograniczoną liczbę sesji biegania i danych śledzenia
aktywności. Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze dane
będą nadpisywane.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
Wyświetlanie historii
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
> Historia.
• Wybierz Aktywności, aby wyświetlić dodatkowe
informacje o aktywności.
• Wybierz Rekordy, aby wyświetlić swój rekordowy czas
i dystans dla różnych odległości.
Usuwanie biegu z historii
UWAGA: Usunięcie biegu lub aktywności z historii urządzenia
nie powoduje jego usunięcia z konta Garmin Connect.
> Historia > Aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz kolejno > Odrzuć > Tak.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu biegu w urządzenie wyświetla wszystkie nowe
osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tego biegu.
Osobiste rekordy obejmują najdłuższy bieg oraz najszybszy
czas na kilku dystansach typowych dla wyścigów.
Wyświetlanie osobistych rekordów
> Historia > Rekordy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz dyscyplinę sportu.
3 Wybierz , aby wyświetlić swoje osobiste rekordy.
Usuwanie osobistego rekordu
> Historia > Rekordy.
1 Wybierz kolejno
Historia
2 Wybierz dyscyplinę sportu.
3 Wybierz rekord.
4 Na przykład można wybrać kolejno Wyczyść najdłuższy
bieg > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
> Historia > Rekordy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz dyscyplinę sportu.
3 Wybierz rekord.
4 Wybierz kolejno Użyj poprzedniego > Użyj rekordu.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Zdarzenia Garmin Move IQ™
Funkcja Move IQ automatycznie wykrywa wzorce aktywności,
takiej jak chodzenie, bieg, jazda na rowerze, pływanie lub
ćwiczenie na maszynie eliptycznej trwających co najmniej 10
minut. Możesz wyświetlić typ zdarzenia i czas jego trwania na
osi czasowej Garmin Connect, nie zostaną one jednak
wyświetlone na liście aktywności, w zdjęciach lub
aktualnościach. Aby zapewnić sobie dokładniejsze i bardziej
szczegółowe informacje, możesz zapisać trwającą aktywność
w urządzeniu.
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
®
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie,
a następnie wybierz kolejno Plik > Odłącz.
Odłącz
kabel od komputera.
2
Dostosowywanie urządzenia
Ustawianie profilu użytkownika
Możesz zaktualizować ustawienia dotyczące płci, roku
urodzenia, wzrostu, masy i maksymalnego tętna (Ustawianie
maksymalnego tętna, strona 5). Urządzenie wykorzystuje te
7
informacje do obliczania dokładnych danych związanych
z treningiem.
> Ustawienia > Profil użytkownika.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję.
Zmiana tarczy zegarka
Możesz używać cyfrowej lub analogowej tarczy zegarka.
Wybierz kolejno
> Ustawienia > Tarcza zegarka.
Profile aktywności
Profile aktywności są zbiorami ustawień, które wpływają na
optymalizację urządzenia w oparciu o sposób jego użytkowania.
Na przykład ustawienia i ekrany danych różnią się, gdy
urządzenie jest używane do biegania i jazdy rowerem.
Podczas korzystania z profilu, po zmianie takich ustawień, jak
pola danych czy alerty, zmiany są automatycznie zapisywane
jako część profilu.
Zmiana profilu aktywności
W urządzeniu są dostępne domyślne profile aktywności. Każdy
z zapisanych profilów można zmodyfikować.
Wybierz , a następnie profil aktywności.
Wyświetlanie tempa lub prędkości
Użytkownik może zmienić typ danych wyświetlanych w polu
tempa i prędkości.
1 Wybierz , a następnie profil aktywności.
2 Wybierz kolejno Opcje > Tempo/prędkość.
3 Wybierz opcję.
Dostosowywanie pól danych
Możesz dostosować pola danych w oparciu o cele treningowe
lub opcjonalne akcesoria. Możesz na przykład dostosować pola
danych w taki sposób, aby były na nich wyświetlane tempo
okrążenia i strefa tętna.
1 Wybierz , a następnie profil aktywności.
2 Wybierz kolejno Opcje > Pola danych.
3 Wybierz stronę.
4 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
Garmin ConnectUstawienia
Ustawienia urządzenia możesz zmienić ze swojego konta
Garmin Connect, używając aplikacji Garmin Connect Mobile lub
strony internetowej Garmin Connect. Niektóre ustawienia są
dostępne wyłącznie z konta Garmin Connect i nie można ich
zmienić za pomocą urządzenia.
• W aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz obrazek swojego
urządzenia i wybierz Ustawienia urządzenia.
• Na stronie internetowej Garmin Connect z poziomu widżetu
urządzeń wybierz Ustawienia urządzenia.
Po dostosowaniu ustawień zsynchronizuj swoje dane, aby
zastosować zmiany w swoim urządzeniu (Synchronizowanie
danych z aplikacją Garmin Connect Mobile, strona 6).
Ustawienia śledzenia aktywności
Wybierz kolejno
> Ustawienia > Śledzenie aktywności.
Wyłącz: Wyłącza funkcje śledzenia aktywności.
Alert ruchu: Wyświetla komunikat i pasek ruchu na cyfrowej
tarczy zegarka i na ekranie kroków. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawianie
dźwięków urządzenia, strona 8).
Alerty celu: Umożliwia włączanie i wyłączanie alertów celu lub
wyłączenie alertów celu podczas aktywności z pomiarem
czasu.
8
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno
> Ustawienia > System.
Język: Umożliwia ustawienie języka komunikatów
wyświetlanego w urządzeniu.
Czas: Umożliwia ustawienie aktualnego czasu (Ustawienia
czasu, strona 8).
Dźwięki: Umożliwia ustawienie dźwięków urządzenia, takich jak
dźwięki klawiszy i alertów (Ustawianie dźwięków urządzenia,
strona 8).
Podświetlenie podczas aktywności: Określa zachowanie
podświetlenia podczas aktywności (Dostosowywanie
podświetlenia dla aktywności, strona 9).
Jednostki: Umożliwia ustawianie jednostek miary używanych
przez urządzenie.
Aktualizacja oprogramowania: Pozwala na instalowanie
aktualizacji oprogramowania pobranych za pomocą aplikacji
Garmin Express lub Garmin Connect Mobile (Aktualizowanie
oprogramowania, strona 10).
Przywróć domyślne: Umożliwia wyczyszczenie danych
użytkownika i historii aktywności (Przywracanie wszystkich
domyślnych ustawień, strona 9).
O systemie: Wyświetla informacje o urządzeniu,
oprogramowaniu i informacje prawne dotyczące urządzenia
(Wyświetlanie informacji o urządzeniu, strona 9).
Ustawienia czasu
Wybierz kolejno
> Ustawienia > System > Czas.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Ustaw czas: Umożliwia ręczne lub automatyczne ustawienie
czasu na podstawie czasu w urządzeniu mobilnym lub
pozycji GPS.
Strefy czasowe
Po każdym włączeniu urządzenia i odebraniu sygnałów
satelitarnych lub zsynchronizowaniu ze smartfonem urządzenie
automatycznie wykrywa strefę czasową i aktualny czas.
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać
Możesz korzystać z trybu Nie przeszkadzać, aby wyłączyć
dźwięki, wibracje i podświetlenie dla alertów i powiadomień. Na
przykład tryb ten można włączać na czas snu lub oglądania
filmu.
UWAGA: Urządzenie będzie automatycznie przełączać się
w tryb Nie przeszkadzać zgodnie z określonymi godzinami.
W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect można
podać swoje typowe godziny snu.
Wybierz kolejno
> Nie przeszkadzać > Włącz.
PORADA: Aby wyłączyć tryb Nie przeszkadzać, wybierz
kolejno
> Nie przeszkadzać > Wyłącz.
Ustawianie alarmu
> Alarm > Dodaj nowy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Czas i podaj czas.
3 Wybierz Dźwięki, a następnie jedną z opcji.
4 Wybierz Powtórz, a następnie jedną z opcji.
Usuwanie alarmu
> Alarm.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz alarm.
3 Wybierz kolejno Usuń > Tak.
Ustawianie dźwięków urządzenia
Dźwięki urządzenia obejmują dźwięki klawiszy, dźwięki alertów
i wibracje.
Wybierz kolejno
> Ustawienia > System > Dźwięki.
Dostosowywanie urządzenia
Informacje o urządzeniu
Dostosowywanie podświetlenia dla aktywności
Można dostosować zachowanie podświetlenia podczas
aktywności z pomiarem czasu.
> Ustawienia > System >
1 Wybierz kolejno
Podświetlenie podczas aktywności.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Auto, aby automatycznie włączyć podświetlenie
dla alertów, wiadomości i naciskanych przycisków.
UWAGA: Podświetlenie wyłącza się automatycznie.
• WybierzCiągle włączony, aby ręcznie włączyć lub
wyłączyć podświetlenie.
Czujniki ANT+
Urządzenie można używać łącznie z bezprzewodowymi
czujnikami ANT+. Więcej informacji o zgodności i zakupie
dodatkowych czujników można znaleźć na stronie
http://buy.garmin.com.
Parowanie czujników ANT+
Parowanie polega na powiązaniu bezprzewodowych czujników
ANT+, np. czujnika tętna, z urządzeniem Garmin. Podczas
pierwszego łączenia czujnika ANT+ z urządzeniem należy
sparować oba urządzenia. Po wstępnym sparowaniu urządzenie
będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu
aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się
w jego zasięgu.
1 Wybierz , a następnie profil aktywności.
2 Zainstaluj czujnik lub załóż czujnik tętna.
3 Umieść urządzenie w odległości nie większej niż 1 cm od
czujnika tętna i poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie
z czujnikiem.
Gdy urządzenie wykryje czujnik, zostanie wyświetlony
komunikat. Pole danych można dostosować w taki sposób,
aby wyświetlane w nim były dane z czujnika.
> Ustawienia >
4 W razie potrzeby wybierz kolejno
Czujniki, aby zarządzać czujnikami ANT+.
Czujnik na nogę
Urządzenie współpracuje z czujnikiem na nogę. Gdy trenujesz
w pomieszczeniach lub sygnał GPS jest słaby, możesz
rejestrować tempo i dystans za pomocą czujnika na nogę.
Czujnik na nogę znajduje się w trybie gotowości i jest gotowy do
przesyłania danych (podobnie jak czujnik tętna).
Po 30 minutach bezczynności czujnik na nogę wyłącza się
w celu oszczędzenia energii. Gdy stan baterii jest niski,
urządzenie wyświetli komunikat. Pozostało około pięć godzin do
wyczerpania baterii.
Bieganie z czujnikiem na nogę
Przed rozpoczęciem biegu należy sparować czujnik na nogę
z urządzeniem Forerunner (Parowanie czujników ANT+,
strona 9).
Biegając wewnątrz pomieszczeń z czujnikiem na nogę, można
rejestrować tempo, dystans i rytm. Biegając z czujnikiem na
nogę na wolnym powietrzu, można rejestrować dane dotyczące
rytmu wraz z tempem i dystansem według wskazań GPS.
1 Zamocuj czujnik na nogę zgodnie z instrukcją.
2 Wybierz aktywność biegania.
3 Idź pobiegać.
Kalibracja czujnika na nogę
Czujnik na nogę ma funkcję samokalibracji. Dokładność danych
prędkości i dystansu zwiększa się po kilku biegach na zewnątrz
z użyciem funkcji GPS.
Czujniki ANT+
Dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 9 dni w trybie zegarka, który obejmuje
powiadomienia z telefonu, śledzenie
aktywności i nadgarstkowy pomiar tętna
Do 13 godzin w trybie treningu GPS
Zakres temperatury
roboczej
Od -20º do 50ºC (od -4º do 122ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Klasa wodoszczelności Pływanie, 5 atm*
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Rozwiązywanie problemów
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express). Zainstaluj w smartfonie aplikację
Garmin Connect Mobile.
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Rejestracja produktu
Źródła dodatkowych informacji
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Ponowne uruchamianie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
ponowne uruchomienie.
UWAGA: Ponowne uruchomienie urządzenia może
spowodować usunięcie danych lub ustawień.
1 Przytrzymaj przez 15 sekund.
Urządzenie wyłączy się.
2 Przytrzymaj przez jedną sekundę, aby włączyć urządzenie.
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika oraz historii aktywności.
Wszystkie ustawienia można przywrócić do domyślnych
wartości fabrycznych.
Wybierz kolejno
> Ustawienia > System > Przywróć
domyślne > Tak.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Można sprawdzić identyfikator urządzenia, informacje
o oprogramowaniu i informacje prawne.
> Ustawienia > System > O systemie.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz .
9
Aktualizowanie oprogramowania
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy posiadać konto Garmin Connect oraz pobrać aplikację
Garmin Express.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas pobierania
oprogramowania przez aplikację Garmin Express.
PORADA: Jeśli występują problemy przy aktualizacji
oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin Express,
konieczne może być przesłanie historii aktywności do
aplikacji Garmin Connect i usunięcie historii aktywności
z urządzenia. Powinno to zapewnić wystarczającą ilość
pamięci na aktualizację.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Wyłącz powiadomienia z telefonu (Wyłączanie powiadomień,
strona 6).
• Wyłącz funkcję bezprzewodowej komunikacji Bluetooth
(Wyłączanie funkcji Bluetooth, strona 6).
• Wyłącz funkcję śledzenia aktywności (Ustawienia śledzenia
aktywności, strona 8).
• Wyłącz przesyłanie danych tętna do sparowanego
urządzenia Garmin (Przesyłanie danych tętna do urządzenia
Garmin, strona 4).
• Wyłącz funkcję monitorowania nadgarstkowego pomiaru
tętna (Garmin ConnectUstawienia, strona 8).
UWAGA: Funkcja monitorowania tętna mierzonego na
nadgarstku służy do obliczania minut intensywnej aktywności
i spalonych kalorii.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
PORADA: Więcej informacji na temat systemu GPS można
znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona
w kierunku nieba.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60
sekund.
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS
• Regularnie synchronizuj urządzenie z kontem Garmin
Connect:
◦ Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB
i aplikacji Garmin Express.
◦ Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją mobilną Garmin
Connect, korzystając ze smartfonu z włączoną funkcją
Bluetooth.
Po połączeniu z kontem Garmin Connect urządzenie pobiera
dane satelitarne z kilku ostatnich dni, co umożliwia szybkie
odbieranie sygnałów satelitów.
• Udaj się w otwarty teren, z dala od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu
Po odebraniu sygnałów GPS urządzenie aktualizuje czas i datę.
W przypadku zmiany strefy czasowej lub zmiany czasu na czas
letni, należy rozpocząć nową aktywność na powietrzu, aby
zaktualizować czas.
10
1 Wybierz .
2 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
Aktualna data i godzina są aktualizowane automatycznie.
Kiedy moja liczba kroków jest resetowana?
Dzienna liczba kroków jest resetowana codziennie o północy.
Liczba kroków jest niedokładna
Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać
następujące kroki.
• Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest
dominująca.
• Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz
wyłącznie rąk lub ramion.
UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre
powtarzające się ruchy, takie jak przy klaskaniu czy
szczotkowaniu zębów, jako kroki.
Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności
Wskaźnik minut intensywnej aktywności zaczyna migać po
przekroczeniu progu intensywności zaliczającego aktywność
jako minuty intensywnej aktywności.
Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika tętna z tyłu urządzenia.
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
• Przed rozpoczęciem aktywności zaczekaj, aż ikona
zacznie świecić się w sposób ciągły.
• Wykonaj rozgrzewkę przez 5-10 minut i przed rozpoczęciem
aktywności odczytaj tętno.
UWAGA: Gdy na zewnątrz jest zimno, wykonaj rozgrzewkę
w pomieszczeniu.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
Wyłączanie śledzenia aktywności
Wybierz kolejno
> Ustawienia > Śledzenie aktywności.
Czy mogę używać profilu cardio na powietrzu?
Można włączyć funkcję GPS i używać profilu cardio dla
aktywności na powietrzu.
1 Wybierz kolejno > Kardio > Opcje > Używaj na zewnątrz.
2 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
3 Wybierz , aby uruchomić stoper.
Funkcja GPS pozostaje włączona dla wybranego profilu
aktywności do momentu jej wyłączenia.
Przesyłanie danych do komputera
Swoje aktywności możesz przesłać ręcznie na konto Garmin
Connect przez przewód USB.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/forerunner.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Informacje o urządzeniu
Załącznik
Pola danych
Niektóre pola danych do wyświetlania danych wymagają
używania akcesoriów ANT+.
Czas: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
Czas okr.: Czas stopera w ramach bieżącego okrążenia.
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Dystans okrążenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Pręd.: Bieżące tempo podróży.
Prędkość okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm: Bieganie. Liczba kroków na minutę (lewej i prawej nogi).
Średnia prędkość: Średnia prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Średnie tempo: Średnie tempo w ramach bieżącej aktywności.
Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Tempo: Bieżące tempo.
Tempo okrążenia: Średnie tempo w ramach bieżącego
okrążenia.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie należy naciskać przycisków pod wodą.
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Nie odpinaj pasków.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/fitandcare.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Satysfakcjonująca
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Załącznik
11
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Satysfakcjonująca
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
Znaczenie symboli
Poniższe symbole mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia
lub na etykietach akcesoriów.
Symbol utylizacji i recyclingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol
WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE
2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej
utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania
i recyclingu.
12
Załącznik
Indeks
P
akcesoria 9
aktualizacje, oprogramowanie 6, 10
aktualny czas 8, 10
alarmy 8
alerty 2, 3
ANT+czujniki, parowanie urządzenia 9
aplikacje 5
Auto Lap 3
Auto Pause 3
parowanie czujników ANT+ 9
parowanie urządzenia, ANT+czujniki 4
podświetlenie 1, 9
pola danych 8, 11
powiadomienia 3, 6
prędkość, strefy 8
profil użytkownika 7
profile 8
aktywność 1
użytkownik 7
przyciski 1, 3, 11
pułap tlenowy 5, 11
B
R
A
bateria
ładowanie 1
maksymalizowanie 6, 10
C
resetowanie urządzenia 9
rozwiązywanie problemów 1, 9, 10
S
cele 3
czas
alerty 2
ustawienia 8
czujnik na nogę 9
czujniki ANT+ 9
czyszczenie urządzenia 11
smartfon 5
aplikacje 5, 7
strefy
czas 8
prędkość 8
tętno 5
strefy czasowe 8
sygnały satelitarne 10
D
Ś
dane 3
przesyłanie 6, 10
zapisywanie 6, 10
dane techniczne 9
dane użytkownika, usuwanie 7
dostosowywanie urządzenia 8
dystans, alerty 2
dźwięki 8
F
Funkcja Virtual Pacer 2
G
Garmin Connect 5, 6, 8, 10
zapisywanie danych 6
Garmin Connect Mobile 7
Garmin Express, aktualizowanie
oprogramowania 9
GPS 10
przerywanie 2
sygnał 10
H
historia 6, 7
przesyłanie do komputera 6, 7, 10
usuwanie 7
wyświetlanie 7
I
identyfikator urządzenia 9
ikony 3
interwały 2
treningi 2
interwały chodzenia 2
K
kalorie, alerty 2
Ł
ładowanie 1
śledzenie aktywności 3, 4, 8, 10
T
tarcze zegarka 8
technologia Bluetooth 5–7
tempo 2, 8
tętno 3, 4
alerty 3
czujnik 5, 10
parowanie czujników 4
strefy 5, 11
trening 1, 2, 5
tryby 1
trening na powietrzu 10
trening w pomieszczeniu 2, 9
tryb snu 4, 8
tryb zegarka 10
U
USB 10
odłączanie 7
przesyłanie plików 7
ustawienia 8, 9
ustawienia systemowe 8
usuwanie
historia 7
osobiste rekordy 7
wszystkie dane użytkownika 7
V
Virtual Pacer 2
W
wibracje 8
Z
zapisywanie aktywności 1
zapisywanie danych 6
zegar 8
M
minut intensywnej aktywności 4, 10
minutnik 1, 7
O
okrążenia 1, 3
oprogramowanie
aktualizowanie 6, 9, 10
licencja 9
wersja 9
osobiste rekordy 7
usuwanie 7
Indeks
13
support.garmin.com
Kwiecień 2018
190-02086-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising