Garmin | Forerunner® 35 | Operating instructions | Garmin Forerunner® 35 Návod k obsluze

Garmin Forerunner® 35 Návod k obsluze
Forerunner 35
®
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner a VIRB jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované
v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ a Virtual Pacer™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrovaná ochranná známka společnosti American Heart Association, Inc. Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. The Cooper Institute a také veškeré
související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. Windows a Windows NT jsou registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích a případné použití těchto známek společností Garmin podléhá licenci.
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory .
®
M/N: A02990
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Používání podsvícení ................................................................. 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Tipy ohledně nabíjení ............................................................. 1
Trénink............................................................................ 1
Jdeme běhat ............................................................................... 1
Nastavení režimu běhu ............................................................... 1
Indoorový trénink ................................................................... 2
Používání intervalů běhu a chůze .......................................... 2
Virtual Pacer™ ....................................................................... 2
Intervalové tréninky ..................................................................... 2
Vytvoření intervalového tréninku ............................................ 2
Zahájení intervalového tréninku ............................................. 2
Zastavení intervalového tréninku ........................................... 2
Upozornění ................................................................................. 2
Nastavení opakovaného upozornění ..................................... 2
Nastavení upozornění srdečního tepu ................................... 3
Použití funkce Auto Pause® ....................................................... 3
Označování okruhů podle vzdálenosti ........................................ 3
Ikony ........................................................................................... 3
Aktivace tlačítka okruhů .............................................................. 3
Sledování aktivity a funkce ......................................................... 3
Automatický cíl ....................................................................... 3
Výzva k pohybu ...................................................................... 4
Minuty intenzivní aktivity ........................................................ 4
Sledování spánku .................................................................. 4
Funkce pro srdeční tep.................................................. 4
Pozice zařízení při měření tepové frekvence ............................. 4
Zobrazení údajů o srdečním tepu ............................................... 4
Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin ..................... 4
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max. při běhu ............................ 4
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max. ............................ 5
Rozsahy srdečního tepu ............................................................. 5
Cíle aktivit typu fitness ........................................................... 5
Nastavení zón srdečního tepu zařízením .............................. 5
Přizpůsobení zón srdečního tepu a maximálního srdečního
tepu ........................................................................................ 5
Nastavení maximálního srdečního tepu ................................ 5
Chytré funkce................................................................. 5
Připojené funkce Bluetooth ......................................................... 5
Zapnutí upozornění na připojení smartphonu ........................ 5
Vyhledání ztraceného telefonu .............................................. 5
Vypnutí technologie Bluetooth ............................................... 5
Párování s vaším smartphonem ................................................. 5
Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 6
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 6
Oznámení z telefonu .............................................................. 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Používání Garmin Connect .................................................... 6
Přehrávání zvukových výzev během aktivity ......................... 6
Odpojení kabelu USB ............................................................ 7
Přizpůsobení zařízení..................................................... 7
Nastavení uživatelského profilu .................................................. 7
Změna vzhledu hodinek .............................................................. 7
Profily aktivity .............................................................................. 7
Změna profilu aktivity ............................................................. 7
Zobrazení tempa nebo rychlosti ............................................. 7
Přizpůsobení datových polí .................................................... 7
Garmin ConnectNastavení ......................................................... 8
Nastavení sledování aktivity ....................................................... 8
Nastavení systému ..................................................................... 8
Nastavení času ...................................................................... 8
Časové zóny .......................................................................... 8
Použití režimu Nerušit ............................................................ 8
Nastavení budíku ................................................................... 8
Odstranění budíku ................................................................. 8
Nastavení zvuků zařízení ....................................................... 8
Nastavení podsvícení pro aktivity .......................................... 8
Snímače ANT+................................................................ 8
Párování snímačů ANT+ ............................................................ 8
Nožní snímač .............................................................................. 8
Běhání s využitím nožního snímače ...................................... 9
Kalibrace nožního snímače .................................................... 9
Informace o zařízení....................................................... 9
Technické údaje .......................................................................... 9
Odstranění problémů .................................................................. 9
Aktualizace produktů .............................................................. 9
Další informace ...................................................................... 9
Restartování zařízení ............................................................. 9
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ....................... 9
Zobrazení informací o zařízení .............................................. 9
Aktualizace softwaru .............................................................. 9
Maximalizace výdrže baterie .................................................. 9
Vyhledání satelitních signálů ................................................. 9
Zlepšení příjmu satelitů GPS ................................................. 9
Zařízení nezobrazuje správný čas ....................................... 10
Proč se můj počet kroků vždy vynuluje? .............................. 10
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný ............................... 10
Minuty intenzivní aktivity blikají ............................................ 10
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ......................... 10
Vypnutí sledování aktivity .................................................... 10
Mohu použít profil kardio venku? ......................................... 10
Odeslání dat do počítače ..................................................... 10
Dodatek......................................................................... 10
Datová pole ...............................................................................10
Péče o zařízení ......................................................................... 10
Čištění zařízení .................................................................... 10
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 11
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 11
Definice symbolů ...................................................................... 11
Rejstřík .......................................................................... 12
Historie............................................................................ 6
Zobrazení historie ....................................................................... 7
Odstranění běhu z historie .......................................................... 7
Osobní rekordy ........................................................................... 7
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 7
Vymazání osobního rekordu .................................................. 7
Obnovení osobního rekordu .................................................. 7
Události Garmin Move IQ™ ........................................................ 7
Správa dat .................................................................................. 7
Odstranění souborů ............................................................... 7
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Tlačítka
2 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
3 Zařízení zcela nabijte.
4 Stisknutím tlačítka Á nabíječku vyjměte.
Tipy ohledně nabíjení
1 Připojte nabíječku k zařízení pomocí kabelu USB (Nabíjení
zařízení, strana 1).
Kabel USB můžete zapojit do napájecího síťového adaptéru
schváleného společností Garmin nebo do portu USB
počítače. Nabíjení zcela vybité baterie trvá maximálně dvě
hodiny.
2 Když úroveň nabití dosáhne 100 %, odpojte nabíječku od
zařízení.
®
À
Á
Â
Ã
Trénink
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
Stisknutím zapnete a vypnete podsvícení.
Stisknutím vyberete profil aktivity.
Stisknutím spustíte a zastavíte stopky.
Stisknutím vyberete zvýrazněnou položku menu.
Stisknutím zobrazíte další informace.
Stisknutím projdete obrazovky, stránky, možnosti a nastavení.
Stisknutím otevřete ovládání hudby pro smartphone.
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
Je-li aktivní funkce tlačítka okruhů, stisknutím označíte nový
okruh.
Stisknutím na obrazovce hodin zobrazíte menu.
Jdeme běhat
První fitness aktivitou, kterou na zařízení zaznamenáte, může
být běh, jízda nebo jakákoli venkovní aktivita. Zařízení je
částečně nabito. Je možné, že bude třeba zařízení před
zahájením aktivity dobít (Nabíjení zařízení, strana 1).
1 Vyberte ikonu a zvolte profil venkovní aktivity.
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
3 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
4 Nyní můžete běžet.
Zobrazí se časovač. Můžete vybrat ikonu a zobrazit tak
další stránky dat.
Používání podsvícení
• Klepnutím na ikonu můžete kdykoli zapnout podsvícení.
POZNÁMKA: Upozornění a zprávy aktivují podsvícení
automaticky.
• Můžete nastavit chování podsvícení během aktivit (Nastavení
podsvícení pro aktivity, strana 8).
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně
zařízení a k zařízené bezpečně připojte nabíjecí klip À.
5 Po dokončení běhu vyberte možnost
6 Vyberte možnost:
a stopky zastavte.
• Vyberte možnost Obnovit a stopky se znovu spustí.
• Vyberte možnost Uložit, běh se uloží a stopky se vynulují.
Můžete zobrazit shrnutí běhu.
• Výběrem možnosti Zrušit > Ano zrušíte běh.
Nastavení režimu běhu
1 Vyberte možnost a pak vyberte běžecký profil.
2 Vyberte možnost Možnosti > Režim běhu.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete běžet venku nebo uvnitř vlastním tempem
(Indoorový trénink, strana 2) bez upozorňování režimu
běhu, vyberte možnost Volný režim.
POZNÁMKA: Tento režim běhu je výchozí.
Úvod
1
• Chcete-li pro běh nastavit intervaly běhu a chůze, vyberte
možnost Běh/chůze (Používání intervalů běhu a chůze,
strana 2).
• Pokud si chcete zlepšovat schopnost držet tempo, vyberte
možnost Virtual Pacer (Běh s funkcí Virtual Pacer,
strana 2).
• Pokud chcete vytvořit intervalový trénink založený na
vzdálenosti nebo čase, vyberte možnost Intervaly
(Intervalové tréninky, strana 2).
4 Nyní můžete běžet.
Indoorový trénink
Systém GPS lze při indoorovém tréninku vypnout a šetřit tak
energii baterie. Je-li systém GPS vypnutý, rychlost a vzdálenost
se vypočítává pomocí senzoru zrychlení zařízení. Akcelerometr
se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti a vzdálenosti se
zvyšuje po několika použitích zařízení venku se zapnutým
systémem GPS.
1 Vyberte ikonu .
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Běh uvnitř nebo Kardio.
• Vyberte možnost Chůze > Možnosti > Použití uvnitř.
Používání intervalů běhu a chůze
POZNÁMKA: Před zahájením běhu je nutné nastavit intervaly
běhu/chůze. Po spuštění stopek běhu nelze nastavení změnit.
1 Vyberte možnost a pak vyberte běžecký profil.
POZNÁMKA: Upozornění na přestávky na chůzi je
k dispozici pouze pro běžecké profily.
2 Vyberte možnost Možnosti > Režim běhu > Běh/chůze.
3 Nastavte dobu běhu pro každý interval.
4 Nastavte dobu chůze pro každý interval.
5 Nyní můžete běžet.
Pokaždé, když dokončíte interval, se zobrazí zpráva. Zařízení
také zapípá nebo zavibruje, jestliže jsou zapnuty zvukové tóny
(Nastavení zvuků zařízení, strana 8). Po zapnutí se intervaly
běhu/chůze použijí pokaždé, kdy půjdete běhat, dokud je
nevypnete nebo neaktivujete jiný režim běhu.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer je tréninkový nástroj, který vám pomůže zlepšovat
výkon tím, že vás bude povzbuzovat, abyste běželi nastaveným
tempem.
Běh s funkcí Virtual Pacer
POZNÁMKA: Funkci Virtual Pacer je nutné nastavit před
zahájením běhu. Po spuštění stopek běhu nelze nastavení
změnit.
1 Vyberte možnost a pak vyberte běžecký profil.
2 Vyberte možnost Možnosti > Režim běhu > Virtual Pacer.
3 Zadejte tempo.
4 Nyní můžete běžet.
Pokaždé, když překročíte cílové tempo nebo se naopak
dostanete pod něj, zobrazí se zpráva. Zařízení také zapípá nebo
zavibruje, jestliže jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků
zařízení, strana 8). Po zapnutí se funkce Virtual Pacer použije
pokaždé, když půjdete běhat, dokud ji nevypnete nebo
neaktivujete jiný režim běhu.
Intervalové tréninky
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink. Můžete použít otevřené
intervaly pro běžecké tréninky nebo pokud se chystáte uběhnout
známou vzdálenost.
2
Vytvoření intervalového tréninku
Intervalové tréninky jsou k dispozici pro profily běhu, jízdy na
kole a kardio aktivity.
1 Vyberte ikonu a zvolte profil aktivity.
2 Vyberte položku Možnosti.
POZNÁMKA: Pokud používáte běžecký profil, je intervalový
trénink v režimu běhu.
3 Vyberte možnost Intervaly > Upravit > Interval.
4 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem
nastavením typu na možnost Otevřený. Pokud vyberete
možnost , zařízení zaznamená interval a přesune se na
následující interval.
5 V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu
časového intervalu.
6 Vyberte možnost Odpoč..
7 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
8 V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
klidový interval.
Vyberte
jednu nebo více možností:
9
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání >
Zapnout.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění >
Zapnout.
Pokaždé, když dokončíte interval, se zobrazí zpráva. Zařízení
také zapípá nebo zavibruje, jestliže jsou zapnuty zvukové tóny
(Nastavení zvuků zařízení, strana 8).
Zahájení intervalového tréninku
1 Vyberte ikonu a zvolte profil aktivity.
2 Vyberte položku Možnosti.
3
4
5
6
POZNÁMKA: Pokud používáte běžecký profil, je intervalový
trénink v režimu běhu.
Vyberte možnost Intervaly > Spustit trénink.
Vyberte ikonu .
Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, výběrem
možnosti
zahájíte první interval.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zastavení intervalového tréninku
• Stiskem tlačítka
můžete interval kdykoli ukončit.
• Stiskem tlačítka můžete stopky kdykoli zastavit.
• Pokud jste do intervalového tréninku přidali zklidnění, stiskem
tlačítka
intervalový trénink ukončíte.
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií a srdečního tepu.
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.
1 Vyberte ikonu a zvolte profil aktivity.
2 Vyberte možnost Možnosti > Alarmy.
3 Vyberte možnost Čas, Vzdálenost nebo Kalorie (kcal).
4 Zapněte upozornění.
5 Vyberte nebo zadejte hodnotu.
Trénink
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Zařízení také zapípá nebo zavibruje, jestliže
jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení,
strana 8).
Nastavení upozornění srdečního tepu
Zařízení můžete nastavit, aby vás upozornilo, když je srdeční
tep nad nebo pod cílovou zónou nebo vlastním rozsahem.
Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, když
váš srdeční tep klesne pod 150 tepů za minutu.
1 Vyberte ikonu a zvolte profil aktivity.
2 Vyberte možnost Možnosti > Alarmy > Alarm ST.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li použít rozsah existující zóny srdečního tepu,
vyberte zónu srdečního tepu.
• Chcete-li přizpůsobit maximální hodnotu, vyberte Vlastní
> Vysoká > Zapnout a zadejte hodnotu.
• Chcete-li přizpůsobit minimální hodnotu, vyberte Vlastní >
Nízký > Zapnout a zadejte hodnotu.
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovený
rozsah nebo vlastní hodnotu, zobrazí se zpráva. Zařízení také
zapípá nebo zavibruje, jestliže jsou zapnuty zvukové tóny
(Nastavení zvuků zařízení, strana 8).
Použití funkce Auto Pause
®
Pomocí funkce Auto Pause můžete automaticky pozastavit
stopky, jakmile se přestanete pohybovat. Tato funkce je
užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná
místa, kde musíte zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
1 Vyberte ikonu a zvolte profil aktivity.
2 Vyberte možnost Možnosti > Auto Pause > Zapnout.
Funkce Auto Pause zůstane pro vybraný profil aktivity zapnutá,
dokud ji nevypnete.
Označování okruhů podle vzdálenosti
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro porovnání vaší
výkonnosti během různých úseků běhu (například každou 1 míli
nebo 1 kilometr).
1 Vyberte ikonu a zvolte profil aktivity.
2 Vyberte možnost Možnosti > Okruhy > Auto Lap >
Zapnout.
3 V případě potřeby vyberte vzdálenost.
Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro
daný okruh. Zařízení také zapípá nebo zavibruje, jestliže jsou
zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení, strana 8).
Funkce Auto Lap zůstane pro vybraný profil aktivity zapnutá,
dokud ji nevypnete.
V případě potřeby můžete přizpůsobit datové obrazovky tak, aby
zobrazovaly další údaje o okruzích.
®
Uražená vzdálenost v kilometrech nebo mílích.
Celkový počet kalorií spálený za aktuální den skládající se
z kalorií spálených během aktivity i během odpočinku.
Doba strávená střední nebo intenzivní aktivitou, týdenní cíl
aktivity a vaše pokroky na cestě ke stanovenému cíli.
Aktuální teplota a předpověď počasí ze spárovaného
smartphonu.
Aktivace tlačítka okruhů
Tlačítko
si můžete nastavit tak, aby během měřených aktivit
fungovalo jako tlačítko okruhů.
1 Vyberte ikonu a zvolte profil aktivity.
2 Vyberte možnost Možnosti > Okruhy > Klávesa Okruh.
Tlačítko okruhů zůstane u daného profilu aktivity aktivní, dokud
je nevypnete.
Sledování aktivity a funkce
Výběrem ikony zobrazíte svůj srdeční tep, kroky za den
a další obrazovky. Některé funkce vyžadují připojení Bluetooth
ke kompatibilnímu smartphonu.
Denní doba: Zobrazuje aktuální čas a datum. Čas a datum se
nastaví automaticky, když zařízení získá satelitní signály
nebo když synchronizujete zařízení se smartphonem. Lišta
pohybu zobrazuje dobu vaší neaktivity.
Srdeční tep: Zobrazuje aktuální srdeční tep v tepech za minutu
(bpm) a klidovou hodnotu daného dne.
Oznámení: Upozorní vás, abyste se podívali na příchozí
události ze smartphonu, například na příchozí hovory,
textové zprávy nebo aktualizace na sociálních sítích (podle
nastavení smartphonu).
Sledování aktivity: Sleduje počet kroků za den, pokroky na
cestě ke stanovenému cíli a uraženou vzdálenost. Zařízení
se dokáže učit a každý den pro vás nastaví nový cíl v podobě
počtu kroků. Cíle si můžete upravit prostřednictvím účtu
Garmin Connect™.
Kalorie: Zobrazuje celkový počet kalorií spálený za aktuální den
skládající se z kalorií spálených během aktivity i během
odpočinku.
Minuty intenzivní aktivity: Sleduje dobu strávenou střední
nebo intenzivní aktivitou, týdenní cíl aktivity a vaše pokroky
na cestě ke stanovenému cíli.
Poslední aktivita: Zobrazuje stručný souhrn naposledy
zaznamenané aktivity.
Počasí: Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.
®
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků À.
Ikony
Ikony zastupují různé funkce zařízení. Některé funkce vyžadují
spárování smartphonu.
Váš aktuální srdeční tep v tepech za minutu (bpm) a klidová
hodnota daného dne.
Blikající ikona signalizuje, že zařízení získává údaje o vašem
srdečním tepu. Nepřetržitě svítící ikona signalizuje, že zařízení
zaměřilo váš srdeční tep.
Oznámení zasílaná ze spárovaného smartphonu.
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Celkový počet kroků za den, cílový počet kroků na den a vaše
pokroky na cestě ke stanovenému cíli.
Trénink
3
Výzva k pohybu
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva
k pohybu À. Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí další
dílek Á.
POZNÁMKA: Snímač srdečního tepu je umístěn na zadní
straně zařízení.
• Další informace o měření srdečního tepu na zápěstí
naleznete v části (Odstranění problémů, strana 9).
Zobrazení údajů o srdečním tepu
Výzvu k pohybu můžete vynulovat tak, že ujdete krátkou
vzdálenost.
Obrazovka srdečního tepu zobrazuje váš aktuální srdeční tep
v tepech za minutu (bpm) a váš průměrný klidový srdeční tep za
posledních 7 dní.
1 Na obrazovce s denním časem stiskněte vyberte položku .
Minuty intenzivní aktivity
Zdravotní organizace, například U.S. Centers for Disease
Control and Prevention, American Heart Association nebo
Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro
zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu
(například rychlá chůze), nebo 75 minut intenzivního pohybu
(například běh).
Zařízení sleduje intenzitu vaší aktivity a zaznamenává dobu,
kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení
intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Každá
střední nebo intenzivní aktivita, které se věnujete souvisle
alespoň po dobu 10 minut, se do vašeho týdenního souhrnu
započítává. Zařízení započítává minuty střední aktivity společně
s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut
intenzivní aktivity zdvojnásobuje.
®
Minuty intenzivní aktivity
Vaše zařízení Forerunner vypočítává minuty intenzivní aktivity
porovnáním srdečního tepu s vaší průměrnou klidovou
hodnotou. Pokud měření srdečního tepu vypnete, zařízení
analyzuje počet kroků za minutu a aktivitu označí jako střední.
• Přesnějšího výpočtu minut intenzivní aktivity dosáhnete,
spustíte-li záznam aktivity.
• Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
• Abyste získali co nejpřesnější hodnoty klidového srdečního
tepu, noste zařízení ve dne i v noci.
Sledování spánku
Během spánku zařízení sleduje vaše pohyby. Statistiky spánku
sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve spánku.
V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si můžete
nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky spánku si můžete
zobrazit ve svém účtu Garmin Connect .
Funkce pro srdeční tep
Zařízení Forerunner 35 je vybaveno snímačem srdečního tepu
a je kompatibilní se snímači srdečního tepu ANT+ . Chcete-li
využít funkce popisované v této části, musíte použít snímač
srdečního tepu.
®
Pozice zařízení při měření tepové frekvence
• Noste zařízení Forerunner upevněné nad zápěstními kostmi.
POZNÁMKA: Nošení zařízení by mělo být pohodlné, mělo by
však zároveň být řádně připevněné a nemělo by se při běhu
nebo cvičení hýbat.
4
2 Stisknutím ikony
poslední 4 hodiny.
zobrazíte údaje o srdečním tepu za
Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin
Údaje o srdečním tepu můžete vysílat ze zařízení Forerunner a
sledovat je na vhodném spárovaném zařízení Garmin. Můžete
například během jízdy na kole přenášet údaje do zařízení Edge
nebo je vysílat do akční kamery VIRB .
POZNÁMKA: Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.
1 Pomocí tlačítka zobrazíte obrazovku tepové frekvence.
2 Dvakrát stiskněte ikonu .
3 Vyberte možnost Sdílet ST
Zařízení Forerunner spustí přenos dat srdečního tepu a
zobrazí se ikona
.
POZNÁMKA: Během přenosu údajů o srdečním tepu lze
zobrazit pouze obrazovku srdečního tepu.
4 Spárujte zařízení Forerunner se svým kompatibilním
zařízením Garmin ANT+.
POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého
kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace
naleznete v návodu k obsluze.
TIP: Chcete-li přenos dat ukončit, stiskněte libovolné tlačítko
a vyberte možnost Ano.
®
®
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max. při běhu
Tato funkce vyžaduje měření srdečního tepu na zápěstí.
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 7) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Přizpůsobení
zón srdečního tepu a maximálního srdečního tepu, strana 5).
Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení
potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší běžecké
výkonnosti.
1 Běhejte venku alespoň 10 minut.
2 Po běhu vyberte možnost Uložit.
Zobrazí se oznámení o prvním odhadu vaší hodnoty VO2
Max. a při každém jejím zvýšení.
Funkce pro srdeční tep
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.
Nastavení maximálního srdečního tepu
Hodnota VO2 Max. představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 Max. je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat.
Na zařízení se odhad hodnoty VO2 Max. zobrazí jako číslo a
popis. Ve svém účtu Garmin Connect se můžete podívat na
podrobnější informace o odhadu hodnoty VO2 Max., včetně
věku podle vaší kondice: Váš věk podle vaší kondice vám dává
představu o tom, jak je vaše kondice v porovnání s osobami
stejného pohlaví a různého věku. Díky cvičení se bude váš věk
podle vaší kondice v průběhu času snižovat.
Data VO2 Max. poskytuje společnost FirstBeat. Analýza
parametru VO2 Max. je poskytována se svolením institutu The
Cooper Institute . Další informace naleznete v příloze
(Standardní poměry hodnoty VO2 maximální, strana 11) a na
stránkách www.CooperInstitute.org.
Zařízení od počátečního nastavení využívá informace z vašeho
uživatelského profilu k odhadování vašeho maximálního
srdečního tepu a určení výchozích zón srdečního tepu. Výchozí
maximální srdeční tep je 220 minus váš věk. Abyste během
aktivity získali co nejpřesnější data o kaloriích, měli byste
nastavit svůj maximální srdeční tep (pokud jej znáte).
> Nastavení > Uživatelský profil >
1 Vyberte možnost
Maximální ST.
2 Zadejte svůj maximální srdeční tep.
®
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 11) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Nastavení zón srdečního tepu zařízením
Výchozí nastavení umožňují zařízení rozpoznat maximální
srdeční tep a nastavit zóny srdečního tepu jako procento
maximálního srdečního tepu.
• Ujistěte se, že jsou vaše nastavení uživatelského profilu
přesná (Nastavení uživatelského profilu, strana 7).
• Se snímačem srdečního tepu (hrudním či na zápěstí) běhejte
častěji.
• Prohlédněte si trendy vašeho srdečního tepu pomocí vašeho
účtu Garmin Connect .
Přizpůsobení zón srdečního tepu a maximálního
srdečního tepu
Můžete přizpůsobit své zóny srdečního tepu podle svých
tréninkových cílů. Zařízení od počátečního nastavení využívá
informace z vašeho uživatelského profilu k odhadování vašeho
maximálního srdečního tepu a určení výchozích zón srdečního
tepu. Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Abyste během aktivity získali co nejpřesnější data o kaloriích,
měli byste nastavit svůj maximální srdeční tep (pokud jej znáte).
1 V menu nastavení aplikace Garmin Connect Mobile zvolte
možnost Zařízení Garmin a vyberte své zařízení.
2 Vyberte možnost Nastavení uživatele > Zóny srdečního
tepu.
3 Zadejte svůj maximální srdeční tep.
Chytré funkce
Chytré funkce
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení Forerunner má několik připojených funkcí Bluetooth pro
kompatibilní smartphone a mobilní zařízení využívající aplikaci
Garmin Connect Mobile. Další informace najdete na stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Odeslání aktivit: Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše
aktivity automaticky odeslány do aplikace Garmin Connect
Mobile.
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do aplikace
Garmin ConnectMobile.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení Forerunner.
Zapnutí upozornění na připojení smartphonu
V zařízení Forerunner můžete nastavit upozorňování na
připojení a odpojení spárovaného smartphonu pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth.
Vyberte
> Nastavení > Bluetooth > Upozornění na
připojení > Zapnout.
Vyhledání ztraceného telefonu
Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného mobilního
zařízení spárovaného pomocí bezdrátové technologie Bluetooth,
které se aktuálně nachází v dosahu.
> Najít můj telefon.
1 Vyberte možnost
Zařízení Forerunner začne vyhledávat vaše spárované
mobilní zařízení. Na obrazovce zařízení Forerunner se
zobrazují pruhy, které odpovídají síle signálu Bluetooth, a na
vašem mobilním zařízení zazní zvukové upozornění.
2 Vyhledávání zastavíte výběrem možnosti .
Vypnutí technologie Bluetooth
• Na zařízení Forerunner vyberte možnost
> Nastavení >
Bluetooth > Vypnout.
• Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
naleznete v návodu k obsluze ke smartphonu.
Párování s vaším smartphonem
Zařízení Forerunner musí být spárováno přímo v aplikaci
Garmin Connect Mobile, nikoli v nastavení připojení Bluetooth
ve smartphonu. Zařízení Forerunner můžete spárovat se
smartphonem během prvotního nastavení nebo prostřednictvím
menu Bluetooth.
1 V obchodě App Store ve vašem smartphonu nainstalujte a
otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
Další informace o párování a nastavení naleznete na webové
stránce www.garminconnect.com/forerunner.
5
2 Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet zadáním své e-
mailové adresy a připojte zařízení Forerunner k účtu.
> Nastavení >
3 Na zařízení Forerunner vyberte možnost
Bluetooth > Párovat smartphone.
Po úspěšném spárování se zobrazí zpráva a automaticky
proběhne synchronizace se smartphonem.
Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile
Vaše zařízení automaticky provádí pravidelnou synchronizaci
s aplikací Garmin Connect Mobile. Synchronizaci také můžete
kdykoli provést ručně.
1 Zařízení musí být vzdálené do 3 m (10 stop) od smartphonu.
> Synchronizace.
2 Vyberte možnost
3 Prohlédněte si aktuální data v aplikaci Garmin Connect
Mobile.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, turistiky a dalších aktivit. Pokud se chcete zaregistrovat
k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/forerunner.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu měřením času zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do účtu Garmin Connect
a uchovat, jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, srdečního tepu,
spálených kalorií (kCal), kadence, zobrazení výškové mapy,
tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení zpráv.
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin
Connect Mobile
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí
mobilní aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby
Garmin Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním
smartphonem (Párování s vaším smartphonem, strana 5).
Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect Mobile
(Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect Mobile,
strana 6).
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect
Mobile automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení.
Oznámení z telefonu
Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního
smartphonu se zařízením Forerunner. Telefon po přijetí zpráv
zašle oznámení do vašeho zařízení.
Aktivace oznámení
1 Vyberte možnost
2
3
4
5
> Nastavení > Bluetooth > Chytrá
oznámení.
Vyberte možnostBěhem aktivity > Alarmy.
POZNÁMKA: Během aktivity znamená, že nahráváte
měřenou aktivitu.
Vyberte možnost Vypnuto, Zobrazit pouze hovory nebo
Zobrazit vše.
Vyberte možnostNe během aktivity > Alarmy.
POZNÁMKA: Ne během aktivity znamená běžné používání
hodinek.
Vyberte možnost Vypnuto, Zobrazit pouze hovory nebo
Zobrazit vše.
POZNÁMKA: Můžete změnit zvuky pro upozornění.
Správa oznámení
Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit
oznámení, která se budou na zařízení Forerunner zobrazovat.
Vyberte možnost:
• Pokud používáte smartphone se systémem Apple ,
vyberte položky, které se mají zobrazovat v zařízení,
v nastavení oznámení ve smartphonu.
• Pokud používáte smartphone se systémem Android™,
vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile možnost
Nastavení > Inteligentní oznámení.
®
Vypnutí oznámení
Vyberte možnost
> Nastavení > Bluetooth > Chytrá
oznámení > Vypnout.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli prostřednictvím účtu Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
6
Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den,
připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Spravujte svá nastavení: Své zařízení a uživatelská nastavení
můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.
Používání Garmin Connect
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Synchronizace dat pomocí počítače
Data byste měli synchronizovat pravidelně, abyste mohli
sledovat své pokroky v aplikaci Garmin Connect.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Garmin Express™ provede synchronizaci dat.
2 Prohlédněte si data v aplikaci Garmin Connect.
Přehrávání zvukových výzev během aktivity
Před nakonfigurováním zvukových výzev potřebujete
smartphone s aplikací Garmin Connect Mobile spárovanou
s vaším zařízením Forerunner.
Aplikaci Garmin Connect Mobile můžete nakonfigurovat na
přehrávání motivačních oznámení na vašem smartphonu při
běhu nebo jiné aktivitě. Zvukové výzvy obsahují číslo okruhu a
čas okruhu, tempo nebo rychlost a data ze snímače ANT+.
Během přehrávání zvukové výzvy ztlumí aplikace Garmin
Connect Mobile primární zvuk smartphonu, aby se mohlo
přehrát oznámení. Hlasitost si můžete upravit v aplikaci Garmin
Connect Mobile.
1 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost Zařízení Garmin.
2 Vyberte své zařízení.
3 Vyberte možnost Možnosti aktivity > Zvukové výzvy.
Historie
Na zařízení Forerunner si můžete zobrazit sedm posledních
měřených aktivit a data sedmi dní sledování aktivity. Na zařízení
Garmin Connect můžete nahrát neomezený počet běhů a dat
sledování aktivity. Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data
se přepíší.
Historie
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
Zobrazení historie
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
> Historie.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odpojení kabelu USB
• Výběrem možnosti Aktivity zobrazíte další informace
o aktivitě.
• Výběrem možnosti Rekordy zobrazíte osobní rekordní
čas a celkovou vzdálenost při různých vzdálenostech.
Odstranění běhu z historie
POZNÁMKA: Odstraněním běhu nebo aktivity z historie zařízení
nedojte k jeho odstranění z vašeho účtu Garmin Connect.
> Historie > Aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte aktivitu.
3 Stiskněte tlačítko > Zrušit > Ano.
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Přizpůsobení zařízení
Osobní rekordy
Po dokončení běhu zařízení zobrazí jakékoli nové osobní
rekordy, kterých jste během tohoto běhu dosáhli. Osobní
rekordy zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických
závodních vzdálenostech a váš nejdelší běh.
Zobrazení osobních rekordů
> Historie > Rekordy.
1 Stiskněte tlačítko
Vyberte
sport.
2
3 Stisknutím ikony zobrazíte své osobní rekordy.
Vymazání osobního rekordu
> Historie > Rekordy.
1 Stiskněte tlačítko
2 Vyberte sport.
3 Vyberte rekord.
4 Vyberte možnost, například Vymazat nejdelší běh > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
> Historie > Rekordy.
1 Stiskněte tlačítko
2 Vyberte sport.
3 Vyberte rekord.
4 Vyberte možnost Použít předchozí > Použít záznam.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Nastavení uživatelského profilu
Můžete upravit nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku,
hmotnost a maximální srdeční tep (Nastavení maximálního
srdečního tepu, strana 5). Zařízení pomocí těchto údajů
vypočítává přesné údaje o tréninku.
> Nastavení > Uživatelský profil.
1 Stiskněte tlačítko
2 Vyberte možnost.
Změna vzhledu hodinek
Můžete použít digitální nebo analogovou podobu hodinek.
Vyberte možnost
> Nastavení > Vzhled hodinek.
Profily aktivity
Profily aktivity jsou souborem nastavení umožňujícím
optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho
používáte. Například nastavení a datové obrazovky se liší podle
toho, zda používáte své zařízení pro běh nebo pro jízdu kole.
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo upozornění, změny se automaticky uloží jako součást
profilu.
Změna profilu aktivity
Zařízení obsahuje výchozí profily aktivity. Můžete upravit
kterýkoli z uložených profilů.
Vyberte ikonu a zvolte profil aktivity.
Zobrazení tempa nebo rychlosti
Události Garmin Move IQ™
Funkce Move IQ automaticky detekuje vzorce aktivit, například
chůzi, běh, jízdu na kole, plavání nebo trénink na eliptickém
trenažéru, které trvají alespoň 10 minut. Typ události a délku
jejího trvání si můžete zobrazit na časové ose Garmin Connect,
nezobrazuje se však v seznamu aktivit, zprávách a příspěvcích.
Pokud máte zájem o větší přesnost, můžete na svém zařízení
zaznamenávat aktivitu s měřením času.
Můžete změnit typ informací, které se zobrazují v datovém poli
tempa nebo rychlosti.
1 Vyberte ikonu a zvolte profil aktivity.
2 Vyberte Možnosti > Tempo/rychlost.
3 Vyberte možnost.
Správa dat
Datová pole můžete přizpůsobit na základě svých tréninkových
cílů nebo volitelného příslušenství. Můžete například datová
pole přizpůsobit tak, aby zobrazovala vaše tempo okruhu nebo
zóny srdečního tepu.
1 Vyberte ikonu a zvolte profil aktivity.
2 Vyberte Možnosti > Datová pole.
3 Vyberte stránku.
4 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení datových polí
7
Garmin ConnectNastavení
Nastavení zařízení lze změnit v účtu Garmin Connect, a to
prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile nebo webu
Garmin Connect. Některá nastavení lze měnit pouze v účtu
Garmin Connect a nelze je upravovat na zařízení.
• V aplikaci Garmin Connect Mobile vyberte obrázek vašeho
zařízení a zvolte možnost Nastavení zařízení.
• Na webu Garmin Connect vyberte v doplňku zařízení
možnost Nastavení zařízení.
Po provedení úprav synchronizujte data, aby se změny projevily
v zařízení (Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile, strana 6).
Nastavení sledování aktivity
Vyberte možnost
> Nastavení > Sledování aktivity.
Vypnout: Vypne funkci sledování aktivity.
Výzva pohybu: Slouží k zobrazení zprávy a výzvy k pohybu na
ciferníku digitálních hodinek a obrazovce s kroky. Zařízení
také zapípá nebo zavibruje, jestliže jsou zapnuty zvukové
tóny (Nastavení zvuků zařízení, strana 8).
Upozornění na cíl: Umožňuje zapnout a vypnout upozornění na
cíl nebo deaktivovat upozornění na cíl během měřených
aktivit.
Nastavení systému
Vyberte
> Nastavení > Systém.
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na
zařízení.
Čas: Upravuje nastavení času (Nastavení času, strana 8).
Upozornění: Nastavuje zvuky zařízení, například tóny tlačítek
nebo upozornění (Nastavení zvuků zařízení, strana 8).
Podsvícení během aktivity: Nastavuje chování podsvícení
během aktivity (Nastavení podsvícení pro aktivity,
strana 8).
Jednotky: Nastaví měrné jednotky zařízení.
Aktualizace softwaru: Umožňuje instalovat aktualizace
softwaru staženého pomocí aplikace Garmin Express nebo
Garmin Connect Mobile (Aktualizace softwaru, strana 9).
Obnovit výchozí hodnoty: Umožňuje vymazat uživatelská data
a historii aktivit (Obnovení výchozích hodnot všech
nastavení, strana 9).
Informace o: Zobrazuje informace o zařízení, softwaru
a předpisech (Zobrazení informací o zařízení, strana 9).
Nastavení času
Stiskněte tlačítko
> Nastavení > Systém > Čas.
Formát času: Nastaví zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový
formát.
Nastavit čas: Umožňuje nastavit čas ručně nebo automaticky
na základě spárovaného mobilního zařízení nebo polohy
GPS.
Časové zóny
Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo
synchronizaci se smartphonem zařízení automaticky detekuje
časovou zónu a aktuální denní dobu.
Použití režimu Nerušit
V režimu Nerušit jsou vypnuty zvuky, vibrace a podsvícení
upozornění a oznámení. Tento režim můžete například používat
v noci nebo při sledování filmů.
POZNÁMKA: Během této doby zařízení přejde do režimu
Nerušit automaticky. V uživatelském nastavení účtu Garmin
Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku.
Vyberte možnost
> Nerušit > Zapnout.
8
TIP: Pokud chcete režim Nerušit ukončit, vyberte možnost
> Nerušit > Vypnout.
Nastavení budíku
> Budík > Přidat novou položku.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Čas a zadejte čas.
3 Vyberte možnost Upozornění a zvolte možnost.
4 Vyberte možnost Opakovat a zvolte možnost.
Odstranění budíku
> Budík.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte alarm.
3 Vyberte možnost Odebrat > Ano.
Nastavení zvuků zařízení
Zvuky zařízení zahrnují tóny kláves, tóny upozornění a vibrace.
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Upozornění.
Nastavení podsvícení pro aktivity
Můžete nastavit, jak se má podsvícení chovat během měřených
aktivit.
> Nastavení > Systém > Podsvícení
1 Vyberte možnost
během aktivity.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Automaticky automaticky zapnete
podsvícení pro upozornění, zprávy a stisknutí kláves.
POZNÁMKA: Podsvícení se vypne automaticky.
• Možnost Nechat zapnuto vyberte, pokud chcete
podsvícení zapínat a vypínat manuálně.
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Párování snímačů ANT+
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu k zařízení Garmin.
Při prvním připojení snímače ANT+ k zařízení musíte zařízení
a snímač spárovat. Po provedení prvního spárování se zařízení
automaticky připojí k aktivnímu snímači v dosahu, jakmile
zahájíte aktivitu.
1 Vyberte ikonu a zvolte profil aktivity.
2 Upevněte snímač nebo si nasaďte snímač srdečního tepu.
3 Umístěte zařízení ve vzdálenosti do 1 cm od snímače a
počkejte, až se zařízení připojí ke snímači.
Poté, co zařízení snímač detekujte, zobrazí se zpráva.
Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovalo data
snímače.
4 Pokud potřebujete spravovat snímače ANT+, vyberte
možnost
> Nastavení > Snímače.
Nožní snímač
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.
Snímače ANT+
Běhání s využitím nožního snímače
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Než se vydáte běhat, musíte spárovat nožní snímač se svým
zařízením Forerunner (Párování snímačů ANT+, strana 8).
Můžete běhat v hale a použít nožní snímač pro zaznamenání
tempa, vzdálenosti a kadence. Můžete rovněž běhat venku
a použít nožní snímač pro zaznamenání dat kadence pomocí
tempa a vzdálenosti GPS.
1 Upevněte nožní snímač podle pokynů k příslušenství.
2 Vyberte běžeckou aktivitu.
3 Nyní můžete běžet.
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatele a historii aktivity.
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí hodnoty od
výrobce.
> Nastavení > Systém > Obnovit
Vyberte možnost
výchozí hodnoty > Ano.
Kalibrace nožního snímače
Nožní snímač se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti
a vzdálenosti se zvyšuje po několika použitích zařízení venku se
zapnutým systémem GPS.
Informace o zařízení
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
Až 9 dní v režimu hodinek: zahrnuje chytrá
oznámení, sledování aktivity a snímač
srdečního tepu na zápěstí
Až 13 hodin v režimu tréninku s GPS
Rozsah provozních
teplot
-20 až 50 ºC (-4 až 122 ºF)
Rozsah nabíjecí
teploty
0 až 45 ºC (32 až 113 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
Bezdrátová technologie Bluetooth
Stupeň vodotěsnosti
Plavání, 5 ATM*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Odstranění problémů
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
Další informace
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
Restartování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
restartovat.
POZNÁMKA: Restart zařízení může vést k vymazání dat nebo
nastavení.
1 Podržte po dobu 15 sekund.
Zařízení se vypne.
2 Podržením na jednu sekundu zařízení zapněte.
Informace o zařízení
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, informace
o softwaru a informace o předpisech.
> Nastavení > Systém > Informace o.
1 Vyberte možnost
Vyberte
ikonu
.
2
Aktualizace softwaru
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle do vašeho zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Neodpojujte zařízení od počítače, než aplikace Garmin
Express stáhne software.
TIP: V případě potíží s aktualizováním softwaru pomocí
aplikace Garmin Express možná bude nutné nahrát historii
aktivit do aplikace Garmin Connect a pak odstranit historii
aktivit ze zařízení. Tím by se měl uvolnit dostatek místa pro
aktualizaci.
Maximalizace výdrže baterie
• Vypněte chytrá oznámení (Vypnutí oznámení, strana 6).
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Vypnutí
technologie Bluetooth, strana 5).
• Vypněte sledování aktivity (Nastavení sledování aktivity,
strana 8).
• Vypněte zasílání dat o tepové frekvenci do spárovaných
zařízení Garmin (Přenos dat srdečního tepu do zařízení
Garmin, strana 4).
• Vypněte měření srdečního tepu na zápěstí (Garmin
ConnectNastavení, strana 8).
POZNÁMKA: Měření srdečního tepu na zápěstí se používá
k určení délky intenzivní aktivity a počtu spálených kalorií.
Vyhledání satelitních signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů
nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
TIP: Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
9
Dodatek
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení nezobrazuje správný čas
Čas a datum se aktualizuje, když zařízení zachycuje signál
GPS. Chcete-li, aby se při změně časového pásma zobrazoval
správný čas a docházelo k aktualizaci na letní čas, je třeba
spustit venkovní aktivitu.
1 Vyberte možnost .
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Čas a datum se aktualizují automaticky.
Proč se můj počet kroků vždy vynuluje?
Počet kroků za den se vždy o půlnoci vynuluje.
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný
Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá
skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.
• Noste zařízení na ruce, která není dominantní.
• Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte zařízení do
kapsy,
POZNÁMKA: Zařízení může některé opakující se činnosti,
jako například tleskání nebo čištění zubů, interpretovat jako
kroky.
Minuty intenzivní aktivity blikají
Když trénujete na dostatečně intenzivní úrovni, aby se tato
aktivita zaznamenávala do stanoveného cíle počtu minut, minuty
intenzivní aktivity blikají.
Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Než si zařízení nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
• Nepoužívejte na pokožce pod zařízením opalovací krém,
pleťovou vodu nebo repelent.
• Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače srdečního
tepu na zadní straně zařízení.
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek
utáhněte těsně, ale pohodlně.
• Než zahájíte aktivitu, počkejte, až se ikona
vybarví.
• Dopřejte si 5 až 10 minut na zahřátí a zjistěte svůj tep, než
začnete se samotnou aktivitou.
POZNÁMKA: Je-li venku chladno, rozehřejte se uvnitř.
• Po každém tréninku zařízení opláchněte pod tekoucí vodou.
Vypnutí sledování aktivity
Vyberte možnost
> Nastavení > Sledování aktivity.
Mohu použít profil kardio venku?
Můžete zapnout GPS a použít profil kardio pro venkovní aktivitu.
1 Vyberte možnost > Kardio > Možnosti > Použití venku.
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
3 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
Funkce GPS zůstane pro vybraný profil aktivity zapnutá, dokud ji
nevypnete.
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT+.
Čas: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas okr.: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.
Rychl.: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm).
Tempo: Aktuální tempo
Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Řemínky nesundávejte.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
Odeslání dat do počítače
2 Otřete zařízení do sucha.
Data aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin Connect
pomocí kabelu USB.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na stránku www.garminconnect.com/forerunner.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
TIP: Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/fitandcare.
10
Dodatek
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Výhody
4
80–90 %
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Definice symbolů
Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích
příslušenství.
Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je
připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající
se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a
k podpoře opětovného použití a recyklace.
Dodatek
11
Rejstřík
A
aktualizace, software 6, 9
alarmy 8
aplikace 5
Auto Lap 3
Auto Pause 3
B
baterie
maximalizace 5, 9
nabíjení 1
podsvícení 1, 8
profily 7
aktivita 1
uživatelské 7
příslušenství 8, 9
přizpůsobení zařízení 7
R
resetování zařízení 9
režim sledování 9
režim spánku 4, 8
rychlost, zóny 7
S
data 3
přenos 5, 6, 10
ukládání 6, 10
datová pole 7, 10
denní doba 8, 10
družicové signály 9
satelitní signály 9
sledování aktivity 3, 4, 8, 10
smartphone 5
aplikace 5, 6
Snímače ANT+ 8
párování 8
software
aktualizace 6, 9
licence 9
verze 9
srdeční tep 3, 4
párování snímačů 4
rozsahy 5, 11
snímač 4, 10
upozornění 3
zóny 5
stopky 1, 6
G
T
C
cíle 3
Č
čas
nastavení 8
upozornění 2
časové zóny 8
čištění zařízení 10
D
Garmin Connect 5, 6, 8, 10
ukládání dat 6
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express, aktualizace softwaru 9
GPS 10
signál 9
zastavení 2
technické údaje 9
Technologie Bluetooth 5, 6
tempo 2, 7
tlačítka 1, 3, 10
tóny 8
trénink 1, 2, 5
režimy 1
H
U
historie 6
odeslání do počítače 6, 10
odstranění 7
zobrazení 7
hodiny 8
I
ID zařízení 9
ikony 3
indoorový trénink 2, 9
intervaly 2
tréninky 2
intervaly chůze 2
K
kalorie, upozornění 2
M
minuty intenzivní aktivity 4, 10
N
nabíjení 1
nastavení 8, 9
nastavení systému 8
nožní snímač 8, 9
ukládání aktivit 1
ukládání dat 6
upozornění 2, 3
USB 9
odpojení 7
přenos souborů 6
uživatelská data, odstranění 7
uživatelský profil 7
V
venkovní trénink 10
vibrace 8
Virtual Pacer 2
VO2 Max. 4, 5
VO2 maximální 11
vzdálenost, upozornění 2
vzhledy hodinek 7
Z
zóny
čas 8
rychlost 7
srdeční tep 5
O
odstranění
historie 7
osobní rekordy 7
všechna uživatelská data 7
odstranění problémů 1, 9, 10
okruhy 1, 3
osobní rekordy 6, 7
odstranění 7
oznámení 3, 6
P
párování, Snímače ANT+ 4
párování snímačů ANT+ 8
12
Rejstřík
support.garmin.com
Duben 2018
190-02086-41_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising