Garmin | Forerunner® 35 | User manual | Garmin Forerunner® 35 Korisnički priručnik

Garmin Forerunner® 35 Korisnički priručnik
Forerunner 35
®
Korisnički priručnik
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner i VIRB trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.
Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, i Virtual Pacer™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association registrirani je trgovački znak tvrtke American Heart Association, Inc. Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple
Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije
The Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Windows i Windows NT registrirani su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama i svaka upotreba tih znakova od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom.
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Broj modela: A02990
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Korištenje pozadinskog osvjetljenja ............................................ 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
Savjeti za punjenje uređaja .................................................... 1
Vježbanje......................................................................... 1
Trčanje ........................................................................................ 1
Postavljanje načina rada za trčanje ............................................ 1
Trening u zatvorenom ............................................................ 2
Korištenje intervala trčanja i hodanja ..................................... 2
Virtual Pacer™ ....................................................................... 2
Intervalno vježbanje .................................................................... 2
Stvaranje intervalnog vježbanja ............................................. 2
Početak intervalnog vježbanja ............................................... 2
Zaustavljanje intervalnog vježbanja ....................................... 2
Upozorenja ................................................................................. 2
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja .................................. 2
Postavljanje upozorenja za puls ............................................ 3
Korištenje funkcije Auto Pause® ................................................ 3
Označavanje dionica po udaljenosti ........................................... 3
Ikone ........................................................................................... 3
Uključivanje tipke Dionica ........................................................... 3
Praćenje aktivnosti i funkcije ....................................................... 3
Automatski cilj ........................................................................ 3
Traka podsjetnika na kretanje ................................................ 3
Minute intenzivnog vježbanja ................................................. 4
Praćenje spavanja ................................................................. 4
Funkcije mjerenja pulsa................................................. 4
Nošenje uređaja i puls ................................................................ 4
Pregledavanje podataka o pulsu ................................................ 4
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje .................. 4
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za trčanje ...................... 4
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 .................. 5
O zonama pulsa .......................................................................... 5
Ciljevi vježbanja ..................................................................... 5
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa ............................ 5
Prilagođavanje zona pulsa i maksimalnog pulsa ................... 5
Postavljanje maksimalnog pulsa ............................................ 5
Pametne funkcije............................................................ 5
Bluetooth – funkcije povezivosti ................................................. 5
Uključivanje upozorenja za povezivanje s pametnim
telefonom ............................................................................... 5
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona ........................ 5
Isključivanje Bluetooth tehnologije ......................................... 5
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 5
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 6
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 6
Telefonske obavijesti ............................................................. 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Korištenje usluge Garmin Connect ........................................ 6
Reprodukcija zvučnih odzivnika za vrijeme aktivnosti ........... 6
Iskopčavanje USB kabela ...................................................... 7
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 7
Postavljanje korisničkog profila ................................................... 7
Promjena izgleda sata ................................................................ 7
Profili aktivnosti ........................................................................... 7
Promjena profila aktivnosti ..................................................... 7
Prikaz tempa ili brzine ............................................................ 7
Prilagođavanje podatkovnih polja .......................................... 7
Garmin Connect postavke .......................................................... 8
Postavke praćenja aktivnosti ...................................................... 8
Postavke sustava ........................................................................ 8
Postavke vremena ................................................................. 8
Vremenske zone .................................................................... 8
Korištenje načina rada Bez ometanja .................................... 8
Postavljanje alarma ................................................................ 8
Brisanje alarma ...................................................................... 8
Postavljanje zvukova uređaja ................................................ 8
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja aktivnostima .......... 8
ANT+ senzori.................................................................. 8
Uparivanje ANT+ senzora .......................................................... 8
Nožni senzor ............................................................................... 8
Trčanje uz upotrebu pedometra ............................................. 9
Kalibriranje nožnog senzora .................................................. 9
Informacije o uređaju..................................................... 9
Specifikacije ................................................................................ 9
Rješavanje problema .................................................................. 9
Nadogradnja proizvoda .......................................................... 9
Dodatne informacije ............................................................... 9
Ponovno pokretanje uređaja .................................................. 9
Vraćanje svih zadanih postavki .............................................. 9
Prikaz informacija o uređaju ................................................... 9
Ažuriranje softvera ................................................................. 9
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ..................... 9
Primanje satelitskih signala .................................................... 9
Poboljšavanje prijema GPS satelita ....................................... 9
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme ............................. 10
Kada se broj mojih koraka ponovo postavlja? ..................... 10
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan ............................ 10
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi ........................ 10
Savjeti za čudne podatke o pulsu ........................................ 10
Isključivanje praćenja aktivnosti ........................................... 10
Mogu li profil za aerobno vježbanje koristiti na
otvorenom? .......................................................................... 10
Slanje podataka na računalo ............................................... 10
Dodatak ......................................................................... 10
Podatkovna polja ...................................................................... 10
Postupanje s uređajem ............................................................. 10
Čišćenje uređaja .................................................................. 10
Izračuni zona pulsa ................................................................... 11
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 11
Objašnjenja simbola ................................................................. 11
Indeks............................................................................ 12
Povijest............................................................................ 6
Pregledavanje povijesti ............................................................... 7
Brisanje trčanja iz povijesti ......................................................... 7
Osobni rekordi ............................................................................ 7
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 7
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 7
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 7
Garmin Move IQ™ događaji ....................................................... 7
Upravljanje podacima ................................................................. 7
Brisanje datoteka ................................................................... 7
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Tipke
2 Priključite USB kabel u USB priključak računala.
3 Napunite uređaj do kraja.
4 Pritisnite Á kako biste uklonili punjač.
Savjeti za punjenje uređaja
1 Punjač pravilno povežite s uređajem kako biste uređaj mogli
puniti putem USB kabela (Punjenje uređaja, stranica 1).
Uređaj možete puniti priključivanjem USB kabela u AC
adapter koji je odobrila tvrtka Garmin putem standardne
zidne utičnice ili u USB priključak na računalu. Punjenje
potpuno prazne baterije traje do dva sata.
2 Iskopčajte punjač iz uređaja nakon što razina napunjenosti
baterije dosegne 100 %.
®
À
Á
Â
Ã
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
Odaberite kako biste uključili ili isključili pozadinsko osvjet­
ljenje.
Odaberite za odabir profila aktivnosti.
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.
Odaberite za odabir označene stavke izbornika.
Odaberite za pregled dodatnih informacija.
Odaberite za kretanje kroz zaslone, stranice, opcije i
postavke.
Držite za otvaranje glazbenih kontrola za pametni telefon.
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
Odaberite za označavanje nove dionice kada je omogućena
tipka Dionica.
Na zaslonu s prikazom vremena odaberite kako biste vidjeli
izbornik.
Vježbanje
Trčanje
Prva fitness aktivnost koju ćete zabilježiti na uređaju može biti
trčanje, vožnja ili bilo koja aktivnost na otvorenom. Uređaj se
isporučuje djelomično napunjen. Možda ćete prije početka
aktivnosti trebati napuniti uređaj (Punjenje uređaja, stranica 1).
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti za boravak na
otvorenom.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
3 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
4 Krenite na trčanje.
Prikazuje se mjerač. Za pregledavanje više stranica
odaberite .
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
• Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja u bilo kojem trenutku
odaberite .
NAPOMENA: Upozorenja i poruke automatski uključuju
pozadinsko osvjetljenje.
• Podesite rad pozadinskog osvjetljenja tijekom aktivnosti
(Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja aktivnostima,
stranica 8).
Punjenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij­ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije o proizvodu.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
1 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na pozadini
uređaja i spojnicu za punjenje À povežite s uređajem.
5 Kad završite trčanje, odaberite
za zaustavljanje mjerača
vremena.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Nastavi kako biste ponovo pokrenuli mjerač
vremena.
• Odaberite Spremi kako biste spremili trčanje i ponovo
postavili mjerač vremena. Možete pregledati sažetak
trčanja.
• Odaberite Odbaci > Da kako biste izbrisali trčanje.
Postavljanje načina rada za trčanje
1 Odaberite i odaberite profil za trčanje.
2 Odaberite Opcije > Način rada za trčanje.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Slobodni stil za trčanje na otvorenom ili u
zatvorenom vlastitim tempom (Trening u zatvorenom,
stranica 2) bez upozorenja načina trčanja.
Uvod
1
NAPOMENA: Ovo je zadani način rada za trčanje.
• Odaberite Trčanje/hodanje kako biste za trčanje postavili
intervale trčanja i hodanja (Korištenje intervala trčanja i
hodanja, stranica 2).
• Odaberite Virtual Pacer kako biste poboljšali svoj tempo
(Trčanje uz funkciju Virtual Pacer, stranica 2).
• Odaberite Intervali za stvaranje intervalnog vježbanja
temeljenog na udaljenosti ili vremenu (Intervalno
vježbanje, stranica 2).
Krenite
na trčanje.
4
Trening u zatvorenom
GPS možete isključiti ako trenirate u zatvorenom ili želite
produljiti vijek trajanja baterije. Kada je GPS isključen, brzina i
udaljenost izračunavaju se pomoću mjerača brzine u uređaju.
Mjerač brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini i
udaljenosti poboljšava se nakon nekoliko trčanja na otvorenom
uz korištenje GPS­a.
1 Odaberite .
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trčanje u zatvorenom ili Kardio.
• Odaberite Hodanje > Opcije > Koristi u interijerima.
Korištenje intervala trčanja i hodanja
NAPOMENA: Prije početka trčanja morate postaviti intervale
trčanja/hodanja. Nakon pokretanja mjerača vremena postavke
se više ne mogu mijenjati.
1 Odaberite i odaberite profil za trčanje.
NAPOMENA: Upozorenja za odmor hodanjem dostupna su
samo ako koristite profile za trčanje.
2 Odaberite Opcije > Način rada za trčanje > Trčanje/
hodanje.
3 Postavite vrijeme trčanja za svaki interval.
4 Postavite vrijeme hodanja za svaki interval.
5 Krenite na trčanje.
Nakon svakog dovršenog intervala prikazuje se poruka. Uređaj
se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom ako su oni
omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja, stranica 8). Nakon
što uključite intervale trčanja/hodanja koristit će se svaki put
kada trčite dok ih ne isključite ili omogućite drugi način rada za
trčanje.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer je alat za treniranje dizajniran da vam pomogne da
poboljšate svoje rezultate tako što vas potiče da trčite tempom
koji ste postavili.
Trčanje uz funkciju Virtual Pacer
NAPOMENA: Funkciju Virtual Pacer morate postaviti prije
početka trčanja. Nakon pokretanja mjerača vremena postavke
se više ne mogu mijenjati.
1 Odaberite i odaberite profil za trčanje.
2 Odaberite Opcije > Način rada za trčanje > Virtual Pacer.
3 Unesite svoj tempo.
4 Krenite na trčanje.
Ako je tempo kojim trčite sporiji ili brži od ciljnog tempa,
prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili
vibracijom ako su oni omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja,
stranica 8). Nakon što je uključite, funkcija Virtual Pacer
koristit će se svaki put kada trčite, osim ako je ne isključite ili
omogućite drugi način rada za trčanje.
Intervalno vježbanje
Intervalno vježbanje možete stvoriti na temelju udaljenosti ili
vremena. Uređaj sprema korisničko intervalno vježbanje dok ne
stvorite drugo intervalno vježbanje. Otvorene intervale
2
upotrijebite za vježbanje na stazi ili kada znate koliku ćete
udaljenost pretrčati.
Stvaranje intervalnog vježbanja
Intervalna vježbanja dostupna su za profile aktivnosti za trčanje,
biciklizam ili aerobno vježbanje.
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite Opcije.
NAPOMENA: Ako koristite profil za trčanje, intervalno
vježbanje je način rada za trčanje.
3 Odaberite Intervali > Uredi > Interval.
4 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
SAVJET: Otvoreni interval možete stvoriti tako da vrstu
postavite na Otvoreno. Kada odaberete ikonu , uređaj
bilježi interval i prelazi na sljedeći interval.
5 Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala.
6 Odaberite Odmor.
7 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
8 Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala
odmaranja.
9 Odaberite jednu ili više opcija:
• Za postavljanje broja ponavljanja odaberite Ponavljanje.
• Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije
početka vježbanja odaberite Zagrijavanje > Uključi.
• Za dodavanje otvorenog intervala hlađenja odaberite
Hlađenje > Uključi.
Nakon svakog dovršenog intervala prikazuje se poruka. Uređaj
se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom ako su oni
omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja, stranica 8).
Početak intervalnog vježbanja
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite Opcije.
3
4
5
6
NAPOMENA: Ako koristite profil za trčanje, intervalno
vježbanje je način rada za trčanje.
Odaberite Intervali > Započni vježbanje.
Odaberite .
Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog
vježbanja, za početak prvog intervala odaberite .
Slijedite upute na zaslonu.
Zaustavljanje intervalnog vježbanja
• Kako biste završili interval, u bilo kojem trenutku odaberite
.
• Za zaustavljanje mjerača vremena u bilo kojem trenutku
odaberite .
• Ako ste postavili interval hlađenja, za dovršetak intervalnog
vježbanja odaberite .
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za vrijeme, udaljenost, kalorije i puls.
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite Opcije > Upozorenja.
3 Odaberite Vrijeme, Udaljenost ili Kalorije.
4 Uključite upozorenje.
5 Odaberite ili unesite vrijednost.
Vježbanje
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom
ako su oni omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja,
stranica 8).
Postavljanje upozorenja za puls
Uređaj možete postaviti tako da vas upozori kada vam je puls
ispod ili iznad zone cilja ili prilagođenog raspona. Na primjer,
uređaj možete postaviti tako da vas upozorava kada vam je puls
ispod 150 otkucaja u minuti (otk./min).
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite Opcije > Upozorenja > Upozorenje za puls.
3 Odaberite opciju:
• Za upotrebu postojeće zone pulsa odaberite zonu pulsa.
• Za prilagođavanje maksimalne vrijednosti odaberite Koris.
defin. > Visok > Uključi i unesite vrijednost.
• Za prilagođavanje minimalne vrijednosti odaberite Koris.
defin. > Nizak > Uključi i unesite vrijednost.
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona ili
prilagođene vrijednosti prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i
zvučnim signalima ili vibracijom ako su oni omogućeni
(Postavljanje zvukova uređaja, stranica 8).
Korištenje funkcije Auto Pause
®
Funkciju Auto Pause možete koristiti za automatsko
zaustavljanje brojača vremena kada se zaustavite. Ta je funkcija
korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga
mjesta gdje trebate stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite Opcije > Auto Pause > Uključi.
Funkcija Auto Pause ostaje uključena za odabrani profil
aktivnosti dok je ne isključite.
Označavanje dionica po udaljenosti
Funkciju Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ta je funkcija korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima jedne aktivnosti
trčanja (primjerice, svake milje ili svaki kilometar).
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite Opcije > Dionice > Auto Lap > Uključi.
3 Ako je potrebno, odaberite udaljenost.
Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Uređaj se oglašava i zvučnim
signalima ili vibracijom ako su oni omogućeni (Postavljanje
zvukova uređaja, stranica 8). Funkcija Auto Lap ostaje
uključena za odabrani profil aktivnosti dok je ne isključite.
Prema potrebi možete prilagoditi zaslone s podacima kako bi
prikazivali dodatne podatke o dionici.
®
Trajanje umjerenih i intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu i napredak prema postavljenom
cilju.
Trenutna temperatura i vremenska prognoza s uparenog
pametnog telefona.
Uključivanje tipke Dionica
Funkciju
možete prilagoditi tako da radi kao tipka za dionicu
tijekom mjerenih aktivnosti.
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite Opcije > Dionice > Tipka Dionica.
Tipka Dionica ostaje uključena za odabrani profil aktivnosti dok
je ne isključite.
Praćenje aktivnosti i funkcije
Možete odabrati za prikaz pulsa, koraka u danu i dodatne
zaslone. Nekim je funkcijama potrebna Bluetooth veza s
kompatibilnim pametnim telefonom.
Doba dana: Prikaz trenutnog vremena i datuma. Vrijeme i
datum automatski se postavljaju kad uređaj primi satelitske
signale i kada sinkronizirate uređaj s pametnim telefonom.
Traka podsjetnika na kretanje prikazuje koliko ste dugo
neaktivni.
Puls: Prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i
današnji puls u mirovanju.
Upozorenja: Upozorava vas da pregledate obavijesti s
pametnog telefona, uključujući obavijesti o pozivima,
porukama, ažuriranjima statusa na društvenim mrežama i još
mnogo toga, ovisno o postavkama obavijesti na pametnom
telefonu.
Praćenje aktivnosti: Bilježi dnevni broj koraka, napredak prema
cilju i prijeđenu udaljenost. Uređaj pamti vaše rezultate i na
početku svakog dana predlaže vam novi ciljani broj koraka.
Ciljeve možete prilagoditi pomoću Garmin Connect™ računa.
Kalorije: Prikazuje ukupnu količinu kalorija potrošenih za taj
dan, uključujući aktivne kalorije i kalorije u mirovanju.
Minute intenzivnog vježbanja: Bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja
u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
Zadnja aktivnost: Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene
aktivnosti.
Vrijeme: Prikazuje trenutnu temperaturu i vremensku prognozu.
®
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju À.
Ikone
Ikone predstavljaju različite funkcije uređaja. Za neke je funkcije
potrebno upariti pametni telefon.
Trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i današnji puls u
mirovanju.
Bljeskajuća ikona označava da uređaj traži vaš puls. Ikona koja
svijetli znači da je uređaj pronašao vaš puls.
Obavijesti primljene od uparenog pametnog telefona.
Ukupan broj koraka u danu, ciljni broj koraka u danu i napredak
prema postavljenom cilju.
Prijeđena udaljenost u kilometrima ili miljama.
Ukupna količina kalorija potrošenih za taj dan, uključujući aktivne
kalorije i kalorije u mirovanju.
Vježbanje
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Traka podsjetnika na kretanje
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Traka podsjetnika na kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon što ste sat
vremena neaktivni, prikazat će se traka podsjetnika na kretanje
3
À. Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni
segmenti na traci Á.
NAPOMENA: Senzor pulsa nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Više informacija o mjerenju pulsa na zapešću pogledajte u
odjeljku (Rješavanje problema, stranica 9).
Traku podsjetnika na kretanje možete vratiti na početne
vrijednosti kratkom šetnjom ili hodanjem.
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što su Centers for Disease
Control and Prevention (Centar za kontrolu bolesti i prevenciju)
u Americi, American Heart Association (Američka kardiološka
udruga) i Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju
najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr.
žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno
(npr. trčanje).
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
Pregledavanje podataka o pulsu
Zaslon s pulsom prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti
(otk./min) i prosječni puls u mirovanju tijekom posljednjih 7 dana.
1 Na stranici s prikazom vremena odaberite .
®
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
Forerunner izračunava minute intenzivnog vježbanja
uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u
mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava
minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj
koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
• Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli
dan i noć.
Praćenje spavanja
Uređaj prati vaše pokrete dok spavate. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. U korisničkim postavkama Garmin
Connect računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja.
Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect
računu.
Funkcije mjerenja pulsa
Forerunner 35 opremljen je monitorom pulsa koji puls mjeri na
zapešću i kompatibilan je s ANT+ monitorima pulsa. Za
korištenje funkcija opisanih u ovom odjeljku potreban vam je
monitor pulsa.
®
Nošenje uređaja i puls
• Forerunner uređaj nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali i ugodno prianjati te
se ne bi trebao pomicati tijekom trčanja ili vježbanja.
4
2 Odaberite
sata.
za prikaz podataka o pulsu tijekom posljednja 4
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje
Podatke o pulsu možete odašiljati s Forerunner uređaja i
prikazivati ih na uparenim Garmin uređajima. Primjerice,
podatke o pulsu možete odašiljati na Edge uređaj dok vozite
bicikl ili na VIRB akcijsku kameru.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Odaberite kako biste vidjeli zaslon s pulsom.
2 Dvaput odaberite .
3 Odaberite Odašiljanje pulsa.
Forerunner počinje odašiljati podatke o pulsu i pojavljuje se
ikona
.
NAPOMENA: Za vrijeme odašiljanja podataka o pulsu
možete pregledavati samo zaslon s pulsom.
4 Uparite Forerunner i kompatibilan Garmin ANT+ uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
SAVJET: Ako više ne želite odašiljati podatke o pulsu,
odaberite bilo koju tipku i zatim odaberite Da.
®
®
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za
trčanje
Za ovu je funkciju potrebno mjerenje pulsa na zapešću.
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 7) i postavite
maksimalni puls (Prilagođavanje zona pulsa i maksimalnog
pulsa, stranica 5). Predviđanja se isprva mogu činiti
netočnima. Uređaj tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti
kako ćete trčati.
1 Trčite barem 10 minuta na otvorenom.
2 Nakon trčanja odaberite Spremi.
Obavijest se javlja za prikaz prve procjene maksimalnog VO2
i svaki put kad se vaš maksimalni VO2 poveća.
Funkcije mjerenja pulsa
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj i
opis. Dodatne pojedinosti o procjeni maksimalnog VO2,
uključujući i kondicijsku dob, možete vidjeti na Garmin Connect
računu. Kondicijska vam dob govori kakva je vaša kondicija u
usporedbi s osobom istog spola i različite dobi. Kako vježbate,
tako se vaša kondicijska dob s vremenom smanjuje.
Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka FirstBeat. Analiza
maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The
Cooper Institute . Informacije potražite u dodatku (Standardne
vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 11) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 11) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa
Zadana postavka omogućuje uređaju da odredi vaš maksimalan
pulsa i zone pulsa postavi kao postotak maksimalnog pulsa.
• Provjerite jesu li postavke vašeg korisničkog profila ispravne
(Postavljanje korisničkog profila, stranica 7).
• Često trčite i tijekom trčanja nosite senzor pulsa na zapešću
ili prsima.
• Pomoću svog Garmin Connect računa pregledavajte
trendove svog pulsa.
Prilagođavanje zona pulsa i maksimalnog pulsa
Zone pulsa možete prilagoditi prema svojim ciljevima vježbanja.
Za procjenu vašeg maksimalnog pulsa i određivanje zona pulsa
uređaj koristi podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli
prilikom početnog postavljanja. Zadani maksimalni puls je 220
umanjen za broj vaših godina. Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti postavite svoj maksimalni puls (ako
ga znate).
1 U izborniku postavki u aplikaciji Garmin Connect Mobile
odaberite Uređaji tvrtke Garmin i odaberite svoj uređaj.
2 Odaberite Korisničke postavke > Zone pulsa.
3 Unesite svoj maksimalni puls.
Postavljanje maksimalnog pulsa
Za procjenu vašeg maksimalnog pulsa i određivanje zona pulsa
uređaj koristi podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli
prilikom početnog postavljanja. Zadani maksimalni puls je 220
umanjen za broj vaših godina. Za najtočnije podatke o
Pametne funkcije
kalorijama tijekom aktivnosti postavite svoj maksimalni puls (ako
ga znate).
> Postavke > Korisnički profil > Maksimalni
1 Odaberite
puls.
2 Unesite svoj maksimalni puls.
Pametne funkcije
Bluetooth – funkcije povezivosti
Forerunner uređaj može se pohvaliti s nekoliko funkcija
povezivosti Bluetooth tehnologijom koje su namijenjene za vaš
kompatibilan pametni telefon ili mobilni uređaj, a dostupne su
putem aplikacije Garmin Connect Mobile. Dodatne informacije
potražite na web­mjestu www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e­pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenosi aktivnosti: Automatski šalje vašu aktivnost na Garmin
Connect Mobile čim završite sa snimanjem te aktivnosti.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect Mobile.
Upozorenja: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
Forerunner uređaju.
Uključivanje upozorenja za povezivanje s pametnim
telefonom
Forerunner uređaj možete podesiti da vas upozori kada se
upareni pametni telefon putem Bluetooth bežične tehnologije
povezuje ili prekida vezu.
Odaberite
> Postavke > Bluetooth > Upozorenje o
povezivanju > Uključi.
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona
Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni mobilni uređaj
koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
> Pronađi moj telefon.
1 Odaberite
Forerunner uređaj počinje tražiti vaš upareni mobilni uređaj.
Na zaslonu Forerunner uređaja pojavljuju se stupci koji
označavaju jačinu Bluetooth signala, a mobilni uređaj
reproducira zvuk.
2 Za prekid traženja odaberite .
Isključivanje Bluetooth tehnologije
• Na uređaju Forerunner odaberite
> Postavke >
Bluetooth > Isključi.
• Upute za isključivanje Bluetooth bežične tehnologije potražite
u korisničkom priručniku svog pametnog telefona.
Uparivanje pametnog telefona
Forerunner uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije
Garmin Connect Mobile, umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu. Forerunner uređaj možete upariti s
pametnim telefonom tijekom početnog postavljanja ili putem
Bluetooth izbornika.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
Dodatne informacije o uparivanju i postavljanju potražite na
web­mjestu www.garminconnect.com/forerunner.
2 Za stvaranje računa pomoću adrese e­pošte slijedite upute
na zaslonu i povežite Forerunner uređaj i račun.
> Postavke >
3 Na Forerunner uređaju odaberite
Bluetooth > Upari pametni telefon.
5
Nakon uspješnog uparivanja pojavljuje se poruka, a uređaj se
automatski sinkronizira s pametnim telefonom.
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin
Connect Mobile
Uređaj se u određenim vremenskim razmacima sinkronizira s
aplikacijom Garmin Connect Mobile. Podatke možete ručno
sinkronizirati u bilo kojem trenutku.
1 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od pametnog telefona.
> Sinkronizacija.
2 Odaberite
3 Pregledajte trenutne podatke u aplikaciji Garmin Connect
Mobile.
aktivnost na Garmin Connect račun i držati je ondje koliko
god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost, puls,
potrošene kalorije, takt i tlocrtni prikaz karte, grafikon tempa i
brzine te izvješća koja se mogu prilagoditi.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile
Ako želite nadograditi softver uređaja pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 5).
Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect Mobile
(Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile, stranica 6).
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
Mobile nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj.
Telefonske obavijesti
Za telefonske obavijesti potrebno je upariti kompatibilni pametni
telefon s uređajem Forerunner. Kada telefon primi poruku,
poslat će obavijest na vaš uređaj.
Omogućavanje obavijesti
> Postavke > Bluetooth > Pametne
1 Odaberite
obavijesti.
2 Odaberite Tijekom aktivnosti > Upozorenja.
NAPOMENA: Tijekom aktivnosti znači da bilježite mjerenu
aktivnost.
3 Odaberite Isključi, Prikaži samo pozive ili Prikaži sve.
4 Odaberite Ne tijekom aktivnosti > Upozorenja.
NAPOMENA: Ne tijekom aktivnosti znači da se sat koristi na
uobičajen način.
5 Odaberite Isključi, Prikaži samo pozive ili Prikaži sve.
NAPOMENA: Možete mijenjati zvuk obavijesti.
Upravljanje obavijestima
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na Forerunner uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako koristite Apple pametni telefon, pomoću postavki
obavijesti na pametnom telefonu odaberite stavke koje će
se prikazivati na uređaju.
• Ako koristite pametni telefon sa sustavom Android™, u
aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite Postavke >
Pametne obavijesti.
®
Isključivanje obavijesti
Odaberite
> Postavke > Bluetooth > Pametne
obavijesti > Isključi.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na Garmin Connect računu.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivan stil života, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, planinarenje i još mnogo toga. Za besplatan
račun možete se prijaviti na web­mjestu
www.garminconnect.com/forerunner.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
mjerenu aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu
6
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Korištenje usluge Garmin Connect
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Sinkroniziranje podataka s računalom
Kako biste pratili svoj napredak u aplikaciji Garmin Connect,
trebali biste redovno sinkronizirati podatke.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Aplikacija Garmin Express™ sinkronizira vaše podatke.
2 Pregledajte trenutne podatke u aplikaciji Garmin Connect.
Reprodukcija zvučnih odzivnika za vrijeme aktivnosti
Ako želite postaviti zvučne odzivnike, morate imati pametni
telefon na kojemu je instalirana aplikacija Garmin Connect
Mobile uparena s vašim Forerunner uređajem.
Aplikaciju Garmin Connect Mobile možete podesiti da za vrijeme
trčanja ili neke druge aktivnosti na vašem pametnom telefonu
reproducira motivirajuće obavijesti o statusu. Zvučni odzivnici
uključuju podatke o broju dionice i vremenu dionice, tempu ili
brzini i podacima ANT+ senzora. Za vrijeme zvučnog odzivnika
aplikacija Garmin Connect Mobile utišava osnovne zvukove
pametnog telefona kako bi mogla reproducirati obavijest.
Glasnoću možete podesiti u aplikaciji Garmin Connect Mobile.
1 U postavkama aplikacije Garmin Connect Mobile odaberite
Uređaji tvrtke Garmin.
2 Odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Opcije aktivnosti > Zvučni odzivnici.
Povijest
Na uređaju Forerunner možete pregledati podatke prikupljene
tijekom zadnjih sedam mjerenih aktivnosti i tijekom sedam dana
praćenja aktivnosti. Na uređaju Garmin Connect možete
prenijeti i pregledati podatke prikupljene tijekom neograničenog
broja trčanja i tijekom neograničenog broja dana praćenja
aktivnosti. Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se podaci
brišu.
Povijest
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Pregledavanje povijesti
> Povijest.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju:
Brisanje trčanja iz povijesti
NAPOMENA: Brisanje trčanja ili aktivnosti iz povijesti na uređaju
ne briše ga na vašem Garmin Connect računu.
> Povijest > Aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite > Odbaci > Da.
Osobni rekordi
Kada dovršite trčanje, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde
koje ste postigli tijekom tog trčanja. Osobni rekordi obuhvaćaju
najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka i najduže
trčanje.
Pregledavanje osobnih rekorda
> Povijest > Rekordi.
1 Odaberite
Odaberite
sport.
2
3 Odaberite kako biste pregledali osobne rekorde.
Brisanje osobnog rekorda
> Povijest > Rekordi.
1 Odaberite
2 Odaberite sport.
3 Odaberite rekord.
4 Odaberite opciju, primjerice Očisti najdulju dionicu > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
> Povijest > Rekordi.
1 Odaberite
2 Odaberite sport.
3 Odaberite rekord.
4 Odaberite Koristi prethodno > Koristi rekord.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Garmin Move IQ™ događaji
Funkcija Move IQ najmanje 10 minuta automatski otkriva uzorke
aktivnosti kao što su hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje ili
kružno treniranje. Na svojoj Garmin Connect vremenskoj liniji
možete vidjeti vrstu i trajanje događaja, ali oni se neće pojaviti
na vašem popisu aktivnosti, snimkama ili novostima. Za više
pojedinosti i veću točnost, mjerenu aktivnost možete snimiti na
svoj uređaj.
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
Iskopčajte
kabel iz računala.
2
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine i
maksimalnog pulsa (Postavljanje maksimalnog pulsa,
stranica 5). Uređaj te informacije koristi za izračunavanje
preciznih podataka o vježbanju.
> Postavke > Korisnički profil.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju.
Promjena izgleda sata
Možete koristiti digitalni ili analogni izgled sata.
Odaberite
> Postavke > Izgled sata.
Profili aktivnosti
Profili aktivnosti su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na
temelju načina na koji ga koristite. Na primjer, zasloni postavki i
podataka razlikuju se kada uređaj koristite za trčanje ili za
vožnju bicikla.
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili upozorenja, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Promjena profila aktivnosti
Vaš uređaj ima zadani profil aktivnosti. Mijenjati možete svaki
spremljeni profil.
Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
Prikaz tempa ili brzine
Možete promijeniti vrstu podataka koji se pojavljuju u
podatkovnim poljima tempa ili brzine.
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite Opcije > Tempo/brzina.
3 Odaberite opciju.
Prilagođavanje podatkovnih polja
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Iskopčavanje USB kabela
• Odaberite Aktivnosti kako biste vidjeli dodatne
informacije o aktivnosti.
• Odaberite Rekordi za prikaz osobnog rekorda za vrijeme i
udaljenost na različitim udaljenostima.
®
1
2
3
4
Podatkovna polja možete prilagoditi prema svojim ciljevima
vježbanja ili dodatnoj opremi. Primjerice, jedno podatkovno polje
možete prilagoditi tako da prikazuje tempo dionice i zonu pulsa.
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
2 Odaberite Opcije > Podatkovna polja.
3 Odaberite stranicu.
4 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
7
Garmin Connect postavke
Postavke uređaja možete promijeniti u svom Garmin Connect
računu putem aplikacije Garmin Connect Mobile ili web­mjesta
usluge Garmin Connect. Neke su postavke dostupne samo
putem vašeg Garmin Connect računa i ne mogu se mijenjati
putem uređaja.
• U aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite sliku svog
uređaja i zatim odaberite Postavke uređaja.
• Na web­mjestu usluge Garmin Connect u widgetu za uređaje
odaberite Postavke uređaja.
Nakon prilagođavanja postavki sinkronizirajte podatke kako bi
se promjene primijenile na uređaj (Sinkroniziranje podataka s
aplikacijom Garmin Connect Mobile, stranica 6).
Postavke praćenja aktivnosti
Odaberite
> Postavke > Praćenje aktivnosti.
Isključi: Isključuje funkciju praćenja aktivnosti.
Upozorenje za kretanje: Prikazuje poruku i traku podsjetnika
na kretanje na digitalnom izgledu sata i zaslonu s koracima.
Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom ako su
oni omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja, stranica 8).
Upozorenja na ciljeve: Omogućuje uključivanje i isključivanje
upozorenja na ciljeve tijekom mjerene aktivnosti.
Postavke sustava
Odaberite
> Postavke > Sustav.
Jezik: Postavljanje jezika prikaza uređaja.
Vrijeme: Podešavanje postavki za doba dana (Postavke
vremena, stranica 8).
Zvukovi: Postavljanje zvukova uređaja poput tonova tipki i
upozorenja (Postavljanje zvukova uređaja, stranica 8).
Pozadinsko osvjetljenje tijekom aktivnosti: Postavlja
ponašanje pozadinskog osvjetljenja tijekom aktivnosti
(Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja aktivnostima,
stranica 8).
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica koje se koriste na
uređaju.
Nadogradnja softvera: Omogućuje vam instaliranje
nadogradnji softvera preuzetih pomoću aplikacija Garmin
Express ili Garmin Connect Mobile (Ažuriranje softvera,
stranica 9).
Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje brisanje korisničkih
podataka i povijesti aktivnosti (Vraćanje svih zadanih
postavki, stranica 9).
Opis: Prikazuje informacije o uređaju i softveru i pravne
informacije (Prikaz informacija o uređaju, stranica 9).
Postavke vremena
Odaberite
> Postavke > Sustav > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12­satnom ili 24­satnom formatu.
Postavi vrijeme: Omogućuje ručno ili automatsko postavljanje
vremena ovisno o uparenom mobilnom uređaju ili GPS
lokaciji.
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Korištenje načina rada Bez ometanja
Pomoću načina rada Bez ometanja možete isključiti zvukove,
vibracije i pozadinsko osvjetljenje za upozorenja i obavijesti.
Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok
gledate film.
8
NAPOMENA: Uređaj automatski prelazi u način rada Bez
ometanja za vrijeme uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja.
Odaberite
> Bez ometanja > Uključi.
SAVJET: Za izlazak iz načina rada bez ometanja odaberite
> Bez ometanja > Isključi.
Postavljanje alarma
> Alarm > Dodaj novo.
1 Odaberite
2 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme.
3 Odaberite Zvukovi i odaberite opciju.
4 Odaberite Ponavljanje i odaberite opciju.
Brisanje alarma
> Alarm.
1 Odaberite
2 Odaberite alarm.
3 Odaberite Ukloni > Da.
Postavljanje zvukova uređaja
Zvukovi uređaja uključuju tonove tipki, tonove upozorenja i
vibracije.
Odaberite
> Postavke > Sustav > Zvukovi.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja aktivnostima
Razinu pozadinskog osvjetljenja tijekom mjerenih aktivnosti
možete prilagoditi.
> Postavke > Sustav > Pozadinsko
1 Odaberite
osvjetljenje tijekom aktivnosti.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Auto. za automatsko uključivanje pozadinskog
osvjetljenja za upozorenja, poruke i pritiskanje tipki.
NAPOMENA: Pozadinsko osvjetljenje isključuje se
automatski.
• Odaberite Ostaje uključeno za ručno uključivanje i
isključivanje pozadinskog osvjetljenja.
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
Uparivanje ANT+ senzora
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i Garmin uređaja. Prilikom prvog
povezivanja ANT+ senzora i uređaja morate upariti uređaj i
senzor. Nakon početnog uparivanja uređaj se automatski
povezuje sa senzorom kada započnete aktivnost, a senzor je
aktivan i unutar dometa.
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
2 Postavite senzor ili stavite monitor pulsa.
3 Postavite uređaj unutar 1 cm od senzora i pričekajte dok se
uređaj poveže sa senzorom.
Kada uređaj prepozna senzor, pojavit će se poruka.
Podatkovno polje možete prilagoditi tako da prikazuje
podatke senzora.
> Postavke > Senzori za
4 Po potrebi odaberite
upravljanje ANT+ senzorima.
Nožni senzor
Uređaj je kompatibilan s nožnim senzorom. Ako vježbate u
zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost
možete mjeriti pomoću nožnog senzora. Nožni senzor je u
stanju mirovanja i spreman za slanje podataka (poput monitora
pulsa).
ANT+ senzori
Nakon 30 minuta neaktivnosti nožni senzor će se isključiti radi
uštede baterija. Kada je razina napunjenosti baterije niska, na
uređaju će se pojaviti poruka. Baterija će trajati približno pet sati.
Trčanje uz upotrebu pedometra
Prije trčanja morate upariti pedometar i Forerunner uređaj
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 8).
Pedometar možete upotrijebiti za bilježenje tempa, udaljenosti i
kadence kada trčite u zatvorenom prostoru. Kada trčite na
otvorenom, pedometar možete upotrijebiti za bilježenje
podataka o kadenci te tempu i udaljenosti pomoću GPS­a.
1 Pedometar instalirajte prema odgovarajućim uputama.
2 Odaberite aktivnost trčanja.
3 Krenite na trčanje.
Kalibriranje nožnog senzora
Nožni senzor sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini i
udaljenosti poboljšava se nakon nekoliko trčanja na otvorenom
uz korištenje GPS­a.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij­ionska baterija
Trajanje baterije
Do 9 dana kao sat, uključuje pametne obavijesti,
praćenje aktivnosti i mjerenje pulsa na zapešću
Do 13 sati u načinu rada za treniranje s GPS­
om
Raspon radne
temperature
Od ­20 º do 50 ºC (od ­4 º do 122 ºF)
Raspon temperature
za punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Bluetooth bežična tehnologija
Vodootpornost
Plivanje, 5 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web­mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Rješavanje problema
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web­mjestu support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika tvrtke
Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim
dijelovima.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
pokrenuti.
NAPOMENA: Ponovno pokretanje uređaja možda će izbrisati
vaše podatke ili postavke.
Informacije o uređaju
1 Držite
pritisnutom 15 sekundi.
Uređaj će se isključiti.
2 Držite pritisnutom jednu sekundu kako biste uključili uređaj.
Vraćanje svih zadanih postavki
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije i
povijest aktivnosti.
Sve postavke možete vratiti natrag na tvornički zadane
vrijednosti.
Odaberite
> Postavke > Sustav > Vraćanje zadanih
postavki > Da.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, informacije o softveru i pravne
informacije.
> Postavke > Sustav > Opis.
1 Odaberite
2 Odaberite .
Ažuriranje softvera
Prije ažuriranja softvera uređaja morate imati Garmin Connect
račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Express
šalje ga na vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Dok aplikacija Garmin Express preuzima softver, nemojte
isključivati uređaj iz računala.
SAVJET: Ako imate poteškoća s ažuriranjem softvera
pomoću aplikacije Garmin Express, možda će biti potrebno
prenijeti povijest aktivnosti na aplikaciju Garmin Connect i
izbrisati povijest aktivnosti s uređaja. Time bi se trebalo
osloboditi dovoljno memorijskog prostora za ažuriranje.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije
• Isključite pametne obavijesti (Isključivanje obavijesti,
stranica 6).
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju (Isključivanje
Bluetooth tehnologije, stranica 5).
• Isključite praćenje aktivnosti (Postavke praćenja aktivnosti,
stranica 8).
• Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin
uređajima (Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje,
stranica 4).
• Isključite mjerenje pulsa na zapešću (Garmin Connect
postavke, stranica 8).
NAPOMENA: Mjerenje pulsa na zapešću koristi se za
izračunavanje minuta intenzivne aktivnosti i potrošenih
kalorija.
Primanje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
SAVJET: Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na
adresi www.garmin.com/aboutGPS.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
Pričekajte
da uređaj pronađe satelite.
2
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
9
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
GPS ostaje uključen za odabrani profil aktivnosti dok ga ne
isključite.
Slanje podataka na računalo
Možete ručno prenijeti podatke o aktivnostima na Garmin
Connect račun pomoću USB kabela.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web­mjesto www.garminconnect.com/forerunner.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme
Uređaj ažurira vrijeme i datum kad primi GPS signale. Kada
promijenite vremensku zonu, za postavljanje ispravnog vremena
i ažuriranje ljetnog/zimskog računanja vremena trebate
pokrenuti aktivnost na otvorenom.
1 Odaberite .
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Vrijeme i datum automatski se ažuriraju.
Kada se broj mojih koraka ponovo postavlja?
Broj dnevnih koraka ponovno se postavlja svaki dan u ponoć.
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan
Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.
• Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
• Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.
NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput
pljeskanja ili pranja zubi može protumačiti kao korake.
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi
Kada vježbate intenzitetom koji se približava ciljanom broju
minuta intenzivnog vježbanja, prikaz minuta intenzivnog
vježbanja počinje treperiti.
Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona
prestane
treperiti.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Isključivanje praćenja aktivnosti
Odaberite
> Postavke > Praćenje aktivnosti.
Mogu li profil za aerobno vježbanje koristiti na
otvorenom?
Možete uključiti GPS i zatim profil za aerobno vježbanje koristiti
za aktivnost na otvorenom.
1 Odaberite > Kardio > Opcije > Koristi na otvorenom.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
3 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
10
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Prosječan tempo: Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min).
Tempo: Trenutni tempo.
Tempo dionice: Prosječan tempo za trenutnu dionicu.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Vrij.dion.: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Ne skidajte remen.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
Dodatak
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web­mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovasku­
lagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
Dodatak
11
Indeks
A
alarmi 8
ANT+ senzori 8
uparivanje 8
aplikacije 5
Auto Lap 3
Auto Pause 3
ažuriranja, softver 9
B
baterija
maksimiziranje 5, 9
punjenje 1
Bluetooth tehnologija 5, 6
brisanje
osobni rekordi 7
stari podaci 7
svi korisnički podaci 7
Brzina, zone 7
C
ciljevi 3
Č
čišćenje uređaja 10
D
dionice 1, 3
doba dana 8, 10
dodaci 8
G
Garmin Connect 5, 6, 8, 10
spremanje podataka 6
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express, nadogradnja softvera 9
GPS 10
signal 9
zaustavljanje 2
I
ID jedinice 9
ikone 3
intervali 2
vježbanje 2
intervali hodanja 2
izgledi sata 7
postavke 8, 9
postavke sustava 8
povijest, slanje na računalo 6
pozadinsko osvjetljenje 1, 8
praćenje aktivnosti 3, 4, 8, 10
prilagođavanje uređaja 7
profili 7
aktivnosti 1
korisnik 7
puls 3, 4
monitor 10
senzor 4
uparivanje senzora 4
upozorenja 3
zone 5
Puls, zone 11
punjenje 1
R
rješavanje problema 1, 9, 10
S
sat 8
satelitski signali 9
softver
ažuriranje 9
licenca 9
nadogradnja 6, 9
verzija 9
specifikacije 9
spremanje aktivnosti 1
spremanje podataka 6
stari podaci 6
brisanje 7
prikaz 7
slanje na računalo 6, 10
T
tempo 2, 7
tipke 1, 3, 10
tonovi 8
trening na otvorenom 10
trening u zatvorenom 2, 9
treniranje 1, 2, 5
načini rada 1
U
kalorija, upozorenja 2
korisnički podaci, brisanje 7
korisnički profil 7
udaljenost, upozorenja 2
uparivanje, ANT+ senzori 4
uparivanje ANT+ senzora 8
upozorenja 2, 3
USB 9
prekid veze 7
prijenos datoteka 6
M
V
K
maksimalni VO2 4, 5, 11
minute intenzivnog vježbanja 4, 10
mjerač vremena 1, 6
N
način rada sata 9
način rada za spavanje 4, 8
nadogradnje, softver 6
nožni senzor 8, 9
O
obavijesti 3, 6
Oprema 9
osobni rekordi 6, 7
brisanje 7
vibracija 8
Virtual Pacer 2
vremenske zone 8
vrijeme
postavke 8
upozorenja 2
Z
zone
Brzina 7
puls 5
vrijeme 8
P
pametni telefon 5
aplikacije 5, 6
pedometar 9
podaci 3
prijenos 5, 6, 10
spremanje 6, 10
podatkovna polja 7, 10
ponovno postavljanje uređaja 9
12
Indeks
support.garmin.com
Travanj 2018
190-02086-46_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising