Garmin | Forerunner® 25 | User guide | Garmin Forerunner® 25 Podręcznik użytkownika

Garmin Forerunner® 25 Podręcznik użytkownika
Forerunner 25
®
Podręcznik użytkownika
Sierpień 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01902-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause oraz Forerunner są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Connect™, Garmin Express™ oraz Virtual Pacer™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc. iOS jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Cisco Systems, Inc. używanym na podstawie licencji udzielonej przez firmę Apple Inc. Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Apple Computer, Inc. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, a używanie
ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Nr modelu: A02556
Spis treści
Wstęp............................................................................... 1
Przyciski ...................................................................................... 1
Ikony stanu ............................................................................. 1
Bieganie ...................................................................................... 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect ................................ 1
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect Mobile ..................... 1
Funkcje online Bluetooth ........................................................ 2
Parowanie smartfona ............................................................. 2
Wyłączanie funkcji Bluetooth ................................................. 2
Wyświetlanie powiadomień .................................................... 2
Wyłączanie powiadomień ...................................................... 2
Ładowanie urządzenia ................................................................ 2
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................ 7
Resetowanie urządzenia ........................................................ 7
Usuwanie danych użytkownika .............................................. 7
Załącznik......................................................................... 7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 7
Czyszczenie urządzenia ........................................................ 8
Dbanie o czujnik tętna ............................................................ 8
Obliczanie strefy tętna ................................................................ 8
Umowa licencyjna na oprogramowanie ...................................... 8
Indeks.............................................................................. 9
Trening............................................................................ 2
Ustawianie trybu biegu ............................................................... 2
Korzystanie z interwałów biegania i chodzenia .......................... 2
Virtual Pacer™ ............................................................................ 2
Bieg z funkcją Virtual Pacer ................................................... 2
Ustawianie alertów tętna ............................................................. 3
Trening w pomieszczeniu ........................................................... 3
Oznaczanie okrążeń ................................................................... 3
Automatyczne wstrzymywanie biegu .......................................... 3
Zmiana pól danych ..................................................................... 3
Wyświetlanie tempa lub prędkości .............................................. 3
Śledzenie aktywności ................................................................. 3
Włączanie funkcji śledzenia aktywności ................................ 3
Monitorowanie snu ...................................................................... 4
Używanie funkcji monitorowania snu ..................................... 4
Czujniki ANT+................................................................. 4
Zakładanie opcjonalnego czujnika tętna ..................................... 4
Parowanie czujnika tętna ............................................................ 4
Ustawianie maksymalnego tętna ................................................ 4
Informacje o strefach tętna .................................................... 5
Cele fitness ............................................................................ 5
Czujnik na nogę .......................................................................... 5
Bieganie z czujnikiem na nogę .............................................. 5
Kalibracja czujnika na nogę ................................................... 5
Historia ............................................................................ 5
Wyświetlanie historii ................................................................... 5
Usuwanie biegu z historii ............................................................ 5
Osobiste rekordy ......................................................................... 5
Usuwanie osobistych rekordów .................................................. 5
Zarządzanie danymi ................................................................... 5
Usuwanie plików .................................................................... 5
Odłączanie kabla USB ........................................................... 6
Dostosowywanie urządzenia......................................... 6
Ustawienia dźwięków powiadomień ........................................... 6
Ustawienia systemowe ............................................................... 6
Zmiana języka urządzenia ..................................................... 6
Ustawianie czasu ................................................................... 6
Ustawianie dźwięków urządzenia .......................................... 6
Zmiana jednostek miary ......................................................... 6
Ustawianie alarmu ...................................................................... 6
Informacje o urządzeniu ................................................ 6
Dane techniczne Forerunner ...................................................... 6
Dane techniczne czujnika tętna .................................................. 6
Wymienianie baterii przez użytkownika ...................................... 6
Wymienianie baterii czujnika tętna ......................................... 7
Rozwiązywanie problemów ........................................................ 7
Aby uzyskać więcej informacji ............................................... 7
Aktualizowanie oprogramowania ........................................... 7
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS ................ 7
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Przyciski
6 Wybierz , aby uruchomić stoper.
7 Idź pobiegać.
8 Po zakończeniu biegu użyj przycisku , aby zatrzymać
stoper.
9 Wybierz opcję:
• Wybierz Wznow, aby ponownie uruchomić stoper.
• Wybierz Zapisz, aby zapisać bieg i wyzerować stoper.
Zostanie wyświetlone podsumowanie.
UWAGA: Po wykonaniu tych czynności możesz przesłać
dane dotyczące biegu do serwisu Garmin Connect™.
(Korzystanie z aplikacji Garmin Connect, strona 1)
• Wybierz Odrzuc, aby usunąć bieg.
Garmin Connect
À
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
Á
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper.
Wybierz, aby wybrać podświetloną opcję w menu.
Â
Wybierz, aby przewijać ekrany danych, opcje i ustawienia.
Ã
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Wybierz, gdy włączona jest funkcja klawisza okrążenia, aby
oznaczyć nowe okrążenie.
Wybierz, aby przewinąć opcje wyświetlacza.
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą usługi Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, triatlony i wiele innych. Aby
założyć bezpłatne konto, odwiedź stronę
www.garminconnect.com/start.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym czas, dystans, tętno, spalone
kalorie, rytm, widok mapy z góry, wykresy tempa i prędkości
oraz własne raporty.
UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy
zastosować opcjonalne akcesoria, np. czujnik tętna.
Ikony stanu
Migająca ikona oznacza, że urządzenie wyszukuje sygnał. Ikona
wyświetlana w sposób ciągły oznacza, że znaleziono sygnał lub
że podłączono czujnik.
Stan sygnału GPS
Stan funkcji Bluetooth
®
Stan czujnika tętna
Stan czujnika na nogę
Stan funkcji LiveTrack
Bieganie
Urządzenie jest częściowo naładowane. Przed rozpoczęciem
biegu może być konieczne naładowanie urządzenia (Ładowanie
urządzenia, strona 2). Jeśli do modelu Forerunner dołączono
czujnik ANT+ , urządzenia te są już sparowane.
1 Załóż opcjonalny czujnik tętna (Zakładanie opcjonalnego
czujnika tętna, strona 4).
2 Przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.
3 Wybierz .
4 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
sygnał GPS.
Odebranie sygnału GPS może zająć kilka minut. Po
zlokalizowaniu sygnału GPS wyświetli się ikona
i ekran
stopera.
5 W przypadku korzystania z czujnika tętna poczekaj, aż
urządzenie nawiąże połączenie z czujnikiem.
Gdy urządzenie wykryje czujnik tętna, zostanie wyświetlony
komunikat, a na ekranie pojawi się ikona .
®
Wstęp
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect Mobile
Aby automatycznie zsynchronizować dane za pomocą
zgodnego urządzenia przenośnego, należy najpierw sparować
urządzenie Forerunner bezpośrednio przez aplikację Garmin
Connect Mobile.
UWAGA: Zgodne urządzenie Android™ lub urządzenie mobilne
iOS musi obsługiwać standard Bluetooth 4.0, aby można było je
sparować z urządzeniem Forerunner i zsynchronizować dane.
1 W urządzeniu przenośnym przejdź do aplikacji Garmin
Connect Mobile.
®
1
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby sparować to urządzenie i zaktualizować swoje
preferencje.
Funkcje online Bluetooth
Urządzenie Forerunner oferuje kilka funkcji online Bluetooth,
z których można korzystać za pomocą zgodnego smartfona lub
urządzenia mobilnego z aplikacją Garmin Connect Mobile. Aby
uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.garmin.com
/intosports/apps.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Przesyłanie aktywności: Automatyczne przesyłanie aktywności
do aplikacji Garmin Connect Mobile zaraz po zakończeniu
rejestrowania aktywności.
Interakcje w serwisach społecznościowych: Umożliwia
aktualizację w ulubionym serwisie społecznościowym po
przesłaniu aktywności do aplikacji Garmin Connect Mobile.
Powiadomienia: Wyświetla powiadomienia i wiadomości
z telefonu na ekranie urządzenia Forerunner.
Parowanie smartfona
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports/apps i pobierz
aplikację Garmin Connect Mobile na swój smartfon.
2 Umieść smartfon w pobliżu urządzenia Forerunner,
w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
> Ustawienia >
Bluetooth > Paruj smartfon.
4 Uruchom aplikację Garmin Connect Mobile i postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby połączyć
urządzenie.
Instrukcje są wyświetlane podczas wprowadzania ustawień
początkowych, a także są dostępne w menu pomocy aplikacji
Garmin Connect Mobile.
3 W urządzeniu Forerunner wybierz kolejno
Wyłączanie funkcji Bluetooth
Wybierz
> Ustawienia > Bluetooth > Wylacz.
Wyświetlanie powiadomień
Gdy w urządzeniu Forerunner wyświetli się powiadomienie,
wybierz opcję , aby je odczytać.
Wyłączanie powiadomień
W urządzeniu Forerunner wybierz opcję > Ustawienia >
Bluetooth > Powiadomienia z telefonu > Wylacz.
Ładowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
1 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
2 Ustaw wypustki ładowarki w jednej linii ze stykami
znajdującymi się z tyłu urządzenia, a następnie dociśnij
ładowarkę À, aż się zatrzaśnie.
2
3 Całkowicie naładuj urządzenie.
Trening
Ustawianie trybu biegu
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
> Opcje biegu > Tryb biegu.
• Wybierz Podstawowy, aby biegać na powietrzu
(Bieganie, strona 1) lub w pomieszczeniu (Trening
w pomieszczeniu, strona 3).
UWAGA: To jest domyślny tryb biegu.
• Wybierz Bieg/chod, aby ustawić interwały dla biegu
i chodu (Korzystanie z interwałów biegania i chodzenia,
strona 2).
• Wybierz funkcję Virtual\nPacer, która ułatwia poprawianie
wyników (Bieg z funkcją Virtual Pacer, strona 2).
• Wybierz Czas i wprowadź wartość, aby trenować w celu
osiągnięcia określonego czasu.
• Wybierz Dystans i wprowadź odległość, aby trenować
w celu osiągnięcia określonego dystansu.
• Wybierz Kalorie i wprowadź wartość, aby trenować w celu
osiągnięcia określonej liczby spalonych kalorii.
3 Wybierz .
Kiedy uda Ci się osiągnąć czas, dystans lub liczbę spalonych
kalorii, zostanie wyświetlony komunikat. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy (Ustawianie dźwięków urządzenia,
strona 6).
Korzystanie z interwałów biegania
i chodzenia
UWAGA: Przed rozpoczęciem biegu musisz ustawić funkcję
biegu/chodu. Po uruchomieniu stopera biegu nie można zmienić
ustawień.
1 Wybierz kolejno > Opcje biegu > Tryb biegu > Bieg/
chod.
2 Ustaw czas biegu dla każdego interwału.
3 Ustaw czas chodzenia dla każdego interwału.
4 Idź pobiegać.
Po włączeniu funkcja biegu/chodu jest wykorzystywana zawsze
podczas biegu, o ile nie zostanie ona wyłączona lub nie zostanie
włączony inny tryb biegu.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer to narzędzie treningowe zaprojektowane, aby
pomóc Ci poprawić swoje wyniki poprzez zachęcenie Cię do
biegu w tempie, które sam ustawisz.
Bieg z funkcją Virtual Pacer
UWAGA: Przed rozpoczęciem biegu musisz ustawić funkcję
Virtual Pacer. Po uruchomieniu stopera biegu nie można
zmienić ustawień.
Trening
1 Wybierz kolejno
Automatyczne wstrzymywanie biegu
Ustawianie alertów tętna
Funkcja Auto Pause umożliwia automatyczne wstrzymanie
stopera w momencie zatrzymania. Funkcja ta jest przydatna,
jeśli na trasie treningu znajduje się sygnalizacja świetlna lub
inne miejsca, w których trzeba się zatrzymać.
UWAGA: Czas wstrzymania nie jest zapisywany w danych
historii.
Wybierz kolejno > Ustawienia > Ustawienia biegu > Auto
Pause > Wlacz.
> Opcje biegu > Tryb biegu > Virtual
\nPacer.
2 Podaj tempo.
3 Idź pobiegać (Bieganie, strona 1)
Po włączeniu funkcja Virtual Pacer jest wykorzystywana zawsze
podczas biegu, o ile nie zostanie wyłączona lub nie zostanie
włączony inny tryb biegu.
Dysponując opcjonalnym czujnikiem tętna, można ustawić
urządzenie tak, aby informowało użytkownika o każdym spadku
lub wzroście tętna odpowiednio poniżej lub powyżej strefy
docelowej. Można na przykład ustawić urządzenie, aby
informowało użytkownika o każdym spadku tętna poniżej
wartości 150 uderzeń na minutę (uderzenia/min).
1 Wybierz kolejno > Opcje biegu > Alert tetna.
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z zakresu istniejącej strefy tętna, wybierz
strefę tętna.
• Aby dostosować wartość maksymalną, wybierz kolejno
Wlasne > Wysoki > Wlacz i podaj wartość.
• Aby dostosować wartość minimalną, wybierz kolejno
Wlasne > Niski > Wlacz i podaj wartość.
Przy każdym przekroczeniu określonego zakresu tętna bądź
spadku lub wzroście odpowiednio poniżej lub powyżej wartości
określonej przez użytkownika w urządzeniu zostanie
wyświetlony komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały
dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy
(Ustawienia systemowe, strona 6).
Trening w pomieszczeniu
Podczas treningu w pomieszczeniu funkcja GPS może zostać
wyłączona w celu oszczędzania energii.
1 Wybierz kolejno > Opcje biegu > Uzywaj w budynku.
Urządzenie przełączy się w tryb stopera.
2 Wybierz Start, aby uruchomić stoper.
3 Idź pobiegać.
Gdy funkcja GPS jest wyłączona, dane prędkości i dystansu
są obliczane przy użyciu akcelerometru w urządzeniu.
Akcelerometr kalibruje się automatycznie. Dokładność
danych prędkości i dystansu zwiększa się po kilku biegach
na zewnątrz z użyciem funkcji GPS. Przy następnym
włączeniu lub odblokowaniu urządzenie ponownie wyszuka
sygnały satelitarne.
Oznaczanie okrążeń
Urządzenie można ustawić tak, aby korzystało z funkcji Auto
Lap , która automatycznie oznacza okrążenie po każdym
kilometrze lub mili. Okrążenia można też oznaczać ręcznie.
Funkcja ta umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych
etapach aktywności.
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Ustawienia biegu >
Okrazenia.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno Auto Lap > Wlacz, aby skorzystać
z funkcji Auto Lap.
UWAGA: To jest domyślny tryb biegu.
• Wybierz kolejno Klawisz okrazenia > Wlacz, aby
skorzystać z funkcji
do oznaczania okrążenia podczas
aktywności.
3 Idź pobiegać (Bieganie, strona 1)
®
Trening
®
Zmiana pól danych
Istnieje możliwość zmiany pól występujących razem na stronach
wyświetlanych podczas działania stopera.
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Ustawienia biegu > Pola
danych.
2 Wybierz Strona 1.
3 Wybierz pola danych, które mają być wyświetlane na
pierwszej stronie.
4 Wybierz .
5 Wybierz Strona 2.
6 Wybierz pola danych, które mają być wyświetlane na drugiej
stronie.
Wyświetlanie tempa lub prędkości
Użytkownik może zmienić typ danych wyświetlanych w polu
tempa i prędkości.
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Ustawienia biegu >
Tempo/predkosc.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Tempo, aby wyświetlić tempo biegu.
• Wybierz Predkosc, aby wyświetlić prędkość biegu.
Śledzenie aktywności
Włączanie funkcji śledzenia aktywności
Funkcja śledzenia aktywności zapisuje dzienną liczbę kroków,
cel kroków, przebyty dystans, liczbę spalonych kalorii w każdym
zarejestrowanym dniu i statystyki dotyczące snu.
Licznik spalonych kalorii sumuje podstawowy metabolizm
użytkownika i kalorie spalone podczas aktywności.
Funkcję śledzenia aktywności można włączyć podczas wstępnej
konfiguracji urządzenia lub w dowolnym innym momencie.
Wybierz kolejno > Ustawienia > Sledzenie aktywnosci >
Wlacz.
Liczba kroków zostanie wyświetlona dopiero po odebraniu
przez urządzenie sygnału GPS i automatycznym ustawieniu
godziny. Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba
w celu odebrania sygnału GPS.
Pod porą dnia zostanie wyświetlona łączna liczba kroków
wykonanych w ciągu doby. Liczba kroków jest okresowo
aktualizowana.
PORADA: Na ekranie wskazującym aktualny czas wybierz ,
aby wyświetlić dane śledzenia aktywności.
Informacje o celu kroków
Przed skorzystaniem z funkcji celu kroków należy włączyć
funkcję śledzenia aktywności.
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o liczbę kroków z poprzedniego dnia. Ustawienie
spersonalizowanego celu kroków można przeprowadzić
w serwisie Garmin Connect. W miarę jak użytkownik porusza się
w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp w realizacji
dziennego celu À.
3
środka nawilżającego na elektrody. Nie należy używać żeli ani
środków nawilżających zawierających filtry przeciwsłoneczne.
Czujnik tętna należy nosić bezpośrednio na skórze, tuż poniżej
mostka. Powinien on przylegać do ciała na tyle mocno, by
pozostawał na swoim miejscu podczas aktywności.
1 Przeciśnij jeden koniec À paska przez otwór Á w czujniku
tętna.
Ukrywanie celu kroków
Cel kroków można ukryć, tak aby nie był widoczny na ekranie.
Wybierz kolejno > Ustawienia > Sledzenie aktywnosci >
Cel > Ukryj.
Korzystanie z alertów ruchu
Aby móc korzystać z alertu ruchu, musisz włączyć śledzenie
aktywności (Włączanie funkcji śledzenia aktywności, strona 3).
Dłuższe siedzenie może spowodować szkodliwe zmiany
metaboliczne. Alert ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności pojawia się komunikat Rusz sie! oraz
zostaje wyświetlony pasek ruchu À. Jeśli w urządzeniu
włączono dźwięki alertów, urządzenie wyemituje również sygnał
dźwiękowy (Ustawianie dźwięków urządzenia, strona 6).
Dodatkowe segmenty pojawiają się na pasku ruchu po każdych
15 minutach bezczynności.
2 Dociśnij koniec paska.
3 Zwilż elektrody  z tyłu czujnika, aby zapewnić prawidłowy
kontakt między klatką piersiową a modułem czujnika tętna.
4 Owiń pasek wokół klatki piersiowej i przymocuj go z drugiej
strony czujnika tętna.
Logo firmy Garmin powinno być zwrócone prawą stroną do
góry.
5 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika tętna, w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
Po założeniu czujnik tętna staje się aktywny i jest gotowy do
przesyłania danych.
®
Pójdź na krótki spacer (co najmniej kilkuminutowy), aby
zresetować alert ruchu.
Monitorowanie snu
W trybie snu urządzenie monitoruje odpoczynek użytkownika.
Statystyki snu obejmują łączną liczbę przespanych godzin, fazy
ruchu i spokojnego snu.
Używanie funkcji monitorowania snu
Aby korzystać z funkcji monitorowania snu, musisz nosić na
sobie urządzenie.
1 Noś urządzenie podczas snu.
2 Prześlij dane dotyczące monitorowania snu na stronę Garmin
Connect (Korzystanie z aplikacji Garmin Connect, strona 1).
Możesz sprawdzić statystyki dotyczące snu na koncie
Garmin Connect.
Czujniki ANT+
Urządzenie można używać łącznie z bezprzewodowymi
czujnikami ANT+. Więcej informacji o zgodności i zakupie
dodatkowych czujników można znaleźć na stronie
http://buy.garmin.com.
Zakładanie opcjonalnego czujnika tętna
UWAGA
Czujnik tętna może spowodować otarcia, jeśli korzysta się
z niego przez dłuższy czas. Aby temu zapobiec, należy nałożyć
środek nawilżający lub żel w środku modułu, w miejscu,
w którym styka się ze skórą. Nie należy nakładać żelu ani
4
Parowanie czujnika tętna
Podczas pierwszego łączenia czujnika z urządzeniem należy
sparować oba urządzenia. Po wstępnym sparowaniu urządzenie
będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu
biegu, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się w jego
zasięgu.
UWAGA: Jeśli do urządzenia dołączono czujnik tętna,
urządzenia te są już sparowane.
1 Załóż czujnik tętna (Zakładanie opcjonalnego czujnika tętna,
strona 4).
2 Wybierz .
3 Umieść urządzenie w odległości nie większej niż 1 cm od
czujnika tętna i poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie
z czujnikiem.
Gdy urządzenie wykryje czujnik tętna, zostanie wyświetlony
komunikat, a na ekranie pojawi się ikona .
Ustawianie maksymalnego tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu oszacowania maksymalnego tętna
i określenia domyślnych stref tętna użytkownika. Aby uzyskać
domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój wiek od
wartości 220. Aby uzyskać najdokładniejsze dane dotyczące
Czujniki ANT+
kalorii podczas aktywności, należy ustawić swoje maksymalne
tętno (jeśli jest znane).
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Profil uzytkownika >
Maksymalne tetno.
2 Podaj swoje maksymalne tętno.
Kalibracja czujnika na nogę
Czujnik na nogę ma funkcję samokalibracji. Dokładność danych
prędkości i dystansu zwiększa się po kilku biegach na zewnątrz
z użyciem funkcji GPS.
Historia
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
• Znajomość stref tętna może zapobiec przetrenowaniu
i zmniejszyć ryzyko urazu.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 8), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Czujnik na nogę
Urządzenie współpracuje z czujnikiem na nogę. Gdy trenujesz
w pomieszczeniach lub sygnał GPS jest słaby, możesz
rejestrować tempo i dystans za pomocą czujnika na nogę.
Czujnik na nogę znajduje się w trybie gotowości i jest gotowy do
przesyłania danych (podobnie jak czujnik tętna).
Po 30 minutach bezczynności czujnik na nogę wyłącza się
w celu oszczędzenia energii. Gdy stan baterii jest niski,
urządzenie wyświetli komunikat. Pozostało około pięć godzin do
wyczerpania baterii.
Bieganie z czujnikiem na nogę
Biegając wewnątrz pomieszczeń z czujnikiem na nogę, można
rejestrować tempo, dystans i rytm. Biegając z czujnikiem na
nogę na wolnym powietrzu, można rejestrować dane dotyczące
rytmu wraz z tempem i dystansem według wskazań GPS.
1 Zamocuj czujnik na nogę zgodnie z instrukcją.
2 Wybierz .
3 Jeśli zajdzie potrzeba, włącz funkcję GPS (Trening
w pomieszczeniu, strona 3).
4 Włącz czujnik na nogę, robiąc kilka kroków.
5 Umieść urządzenie blisko czujnika tętna i poczekaj, aż
zostanie nawiązane połączenie z czujnikiem.
Gdy urządzenie wykryje czujnik na nogę, zostanie
wyświetlony komunikat. Po wstępnym sparowaniu
urządzenie będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po
rozpoczęciu biegu, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie
znajdował się w jego zasięgu.
6 Wybierz Start, aby uruchomić stoper.
7 Idź pobiegać.
8 Po zakończeniu biegu użyj przycisku , aby zatrzymać
stoper.
Historia
W urządzeniu Forerunner możesz wyświetlić ostatnich siedem
sesji biegania i dane śledzenia aktywności z siedmiu dni. Na
urządzenie Garmin Connect można przesyłać nieograniczoną
liczbę sesji biegania i danych śledzenia aktywności. Gdy pamięć
urządzenia zapełni się, najstarsze dane będą nadpisywane.
UWAGA: Historia biegu nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
Wyświetlanie historii
1 Wybierz > Historia.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję Biegi, aby wyświetlić datę, czas, dystans,
tempo, spalone kalorie i dane okrążenia dla zapisanych
sesji biegania.
UWAGA: Można również wyświetlić średnie tętno i strefę
tętna dla zapisanych sesji biegania, korzystając
z opcjonalnego czujnika tętna.
• Wybierz opcję Kroki dziennie, aby wyświetlić liczbę
kroków, cel, przebyty dystans i liczbę spalonych kalorii
w każdym zarejestrowanym dniu.
• Wybierz Rekordy, aby wyświetlić swój rekordowy czas
i dystans dla różnych odległości.
Usuwanie biegu z historii
UWAGA: Usunięcie biegu z historii nie powoduje jego usunięcia
z urządzenia Garmin Connect.
1 Wybierz > Historia.
2 Wybierz Biegi.
3 Wybierz bieg.
4 Wybierz kolejno > Odrzuc > Tak.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu biegu w urządzenie wyświetla wszystkie nowe
osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tego biegu.
Osobiste rekordy obejmują najdłuższy bieg oraz najszybszy
czas na kilku dystansach typowych dla wyścigów.
Usuwanie osobistych rekordów
1 Wybierz kolejno > Historia > Rekordy.
2 Wybierz rekord, który chcesz usunąć.
3 Wybierz kolejno Wyczyscic? > Tak.
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
®
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
5
Odłączanie kabla USB
Zmiana jednostek miary
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Jednostki miary można zmieniać.
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > System > Jednostki.
2 Wybierz jednostkę miary.
Ustawianie alarmu
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Edytuj alarm, jeśli alarm jest już ustawiony i jeśli
chcesz zmienić jego ustawienie.
• Wybierz Wlacz, jeśli alarm nie jest jeszcze ustawiony.
3 Ustaw czas i wybierz , aby zaakceptować.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia dźwięków powiadomień
1 Wybierz
> Ustawienia > Bluetooth > Powiadomienia
z telefonu > Dzwieki.
2 Wybierz Ciagle wlaczony, Wlacz podczas biegu,
Wylaczony.
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno > Ustawienia > System.
Jezyk: Umożliwia ustawienie języka komunikatów
wyświetlanego w urządzeniu (Zmiana języka urządzenia,
strona 6).
Czas: Umożliwia ustawienie godziny (Ustawianie czasu,
strona 6).
Dzwieki: Umożliwia ustawienie dźwięków urządzenia, takich jak
dźwięki klawiszy i alertów (Ustawianie dźwięków urządzenia,
strona 6).
Jednostki: Umożliwia ustawienie jednostek miary używanych
w urządzeniu (Zmiana jednostek miary, strona 6).
Aktualizacja oprogramowania: Pozwala na instalowanie
aktualizacji oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin
Express™ (Aktualizowanie oprogramowania, strona 7).
O systemie: Wyświetlenie informacji o urządzeniu,
oprogramowaniu i licencji.
Zmiana języka urządzenia
Wybierz
> System > Ustawienia > Jezyk.
Ustawianie czasu
Domyślnie czas jest ustawiany automatycznie, gdy urządzenie
zlokalizuje satelity. Czas można także ustawić ręcznie.
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > System > Czas.
2 Wybierz Format czasu, aby wyświetlać czas w systemie 12lub 24-godzinnym.
3 Wybierz Ustaw czas.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Auto, aby urządzenie ustawiało czas
automatycznie po odebraniu sygnałów satelitarnych.
• Wybierz Recznie i podaj godzinę.
Ustawianie dźwięków urządzenia
Możesz ustawić urządzenie, aby wydawało dźwięk podczas
naciskania klawiszy lub gdy nadejdzie powiadomienie.
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > System > Dzwieki.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Dzwieki klawiszy > Wlacz, aby włączyć dźwięki
klawiszy.
• Wybierz Sygn. alarmowe > Wlacz, aby włączyć dźwięki
alertów.
6
> Ustawienia > Alarm.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne Forerunner
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
(mały rozmiar)
Do 8 tygodni w trybie niskiego poboru mocy
i śledzenia aktywności
Do 8 godzin w trybie pracy
Czas działania baterii
(duży rozmiar)
Do 10 tygodni w trybie niskiego poboru
mocy i śledzenia aktywności
Do 10 godzin w trybie pracy
Zakres temperatury
roboczej
Od -15ºC do 60ºC (od 5ºF do 140ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej ANT+
2,4 GHz
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Smart
Klasa wodoszczelności
5 atm*
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Dane techniczne czujnika tętna
Typ baterii
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
Czas działania baterii
Około 3 lata (1 godz. dziennie)
Zakres temperatury
roboczej
Od -10° do 50°C (od 14° do 122°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
Klasa wodoszczelności
1 atm*
UWAGA: To urządzenie nie przesyła
danych tętna podczas pływania.
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Wymienianie baterii przez użytkownika
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Nie wkładać baterii do ust. W razie połknięcia należy zasięgnąć
porady u lekarza lub w lokalnym centrum zatruć.
Wymienne baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran.
Konieczny może być specjalny sposób postępowania. Patrz
strona www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Dostosowywanie urządzenia
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
Wymienianie baterii czujnika tętna
1 Zlokalizuj okrągłą pokrywkę komory baterii na spodzie
czujnika tętna.
Po połączeniu z kontem Garmin Connect urządzenie pobiera
dane satelitarne z kilku ostatnich dni, co umożliwia szybkie
odbieranie sygnałów satelitów.
• Udaj się w otwarty teren, z dala od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Wyłącz powiadomienia na telefon (Wyłączanie powiadomień,
strona 2).
• Wyłącz bezprzewodową funkcję Bluetooth (Wyłączanie
funkcji Bluetooth, strona 2).
• Wyłącz funkcję śledzenia aktywności (Śledzenie aktywności,
strona 3).
Resetowanie urządzenia
2 Za pomocą monety przekręć pokrywkę w lewo, aby
poluzować ją w sposób umożliwiający jej zdjęcie (strzałka
wskazuje na pozycję OPEN).
3 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
4 Poczekaj 30 sekund.
5 Włóż nową baterię w taki sposób, aby biegun dodatni był
skierowany do góry.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
6 Za pomocą monety przekręć pokrywkę w prawo, z powrotem
na swoje miejsce (strzałka wskazuje na pozycję CLOSE).
Po wymianie baterii czujnika tętna konieczne może być
ponowne sparowanie czujnika tętna z urządzeniem.
Rozwiązywanie problemów
Aby uzyskać więcej informacji
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Aktualizowanie oprogramowania
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy posiadać konto Garmin Connect oraz pobrać aplikację
Garmin Express.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas pobierania
oprogramowania przez aplikację Garmin Express.
PORADA: Jeśli występują problemy przy aktualizacji
oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin Express,
konieczne może być przesłanie historii aktywności do
aplikacji Garmin Connect i usunięcie historii aktywności
z urządzenia. Powinno to zapewnić wystarczającą ilość
pamięci na aktualizację.
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS
• Regularnie synchronizuj urządzenie z kontem Garmin
Connect:
◦ Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB
i aplikacji Garmin Express.
◦ Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją mobilną Garmin
Connect, korzystając ze smartfonu z włączoną funkcją
Bluetooth.
Załącznik
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie.
UWAGA: Zresetowanie urządzenia może spowodować
usunięcie danych lub ustawień.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 15 sekund.
Urządzenie wyłączy się.
2 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk , aby
włączyć urządzenie.
Usuwanie danych użytkownika
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika oraz historii.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz Tak, aby włączyć urządzenie.
3 Przytrzymaj jednocześnie przyciski i .
4 Przytrzymując naciśnięte przyciski, naciśnij i przytrzymaj
przycisk , aby włączyć urządzenie.
5 Po usłyszeniu pierwszego dźwięku puść przycisk .
6 Po usłyszeniu drugiego dźwięku puść przycisk .
Załącznik
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
UWAGA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie należy naciskać przycisków pod wodą.
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
7
Czyszczenie urządzenia
UWAGA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Dbanie o czujnik tętna
UWAGA
Nagromadzenie się potu i soli na pasku może wpłynąć na
zmniejszenie dokładności danych dostarczanych przez czujnik
tętna.
• Opłucz pasek po każdym użyciu.
• Od czasu do czasu umyj pasek małą ilością delikatnego
detergentu, np. płynu do mycia naczyń.
UWAGA: Użycie zbyt dużej ilości detergentu może uszkodzić
pasek.
• Nie susz paska w suszarce.
• Podczas suszenia pasek powinien wisieć lub leżeć na
płasko.
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
8
Załącznik
Indeks
A
akcesoria 4, 7
aktualizacje, oprogramowanie 7
aktualny czas 6
alarm 6
alerty 3
aplikacje 2
smartfon 2
Auto Lap 3
Auto Pause 3
B
bateria
ładowanie 2
maksymalizowanie 2, 7
wymiana 6, 7
C
czujnik na nogę 1, 5
czujniki ANT+ 4
czyszczenie urządzenia 7, 8
D
dane
przesyłanie 1
zapisywanie 1
dane techniczne 6
dane użytkownika, usuwanie 5
dźwięki 6
F
Funkcja Virtual Pacer 2
G
Garmin Connect 1, 2
zapisywanie danych 1
GPS 1
przerywanie 3
sygnał 7
H
historia 5
przesyłanie do komputera 1
usuwanie 5
wyświetlanie 5
smartfon 2
aplikacje 2
parowanie 2
stoper 1, 5
strefy
prędkość 3
tętno 4
sygnały satelitarne 7
Ś
śledzenie aktywności 3, 4
T
technologia Bluetooth 2
tempo 2, 3
tętno 1
alerty 3
czujnik 1, 4, 7, 8
strefy 4, 5, 8
trening 2
strony 1
tryby 2
trening w pomieszczeniu 3
tryb snu 4
tryb zegarka 7
U
umowa licencyjna na oprogramowanie 8
USB 7
odłączanie 6
ustawienia 6
ustawienia systemowe 6
usuwanie
historia 5
osobiste rekordy 5
wszystkie dane użytkownika 5
V
Virtual Pacer 2
W
wibracje 6
wymiana baterii 7
Z
zapisywanie aktywności 1
zapisywanie danych 1
I
ikony 1
interwały 2
interwały chodzenia 2
J
jednostki miary 6
język 6
Ł
ładowanie 2
O
okrążenia 1, 3
oprogramowanie, aktualizowanie 7
osobiste rekordy 5
usuwanie 5
P
parowanie, smartfon 2
parowanie urządzenia, czujniki ANT+ 4
podświetlenie 1
pola danych 1, 3
powiadomienia 2, 6
prędkość, strefy 3
przyciski 1, 7
R
resetowanie urządzenia 7
rozwiązywanie problemów 7
S
sesje 5
Indeks
9
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising