Garmin | Forerunner® 25 | User manual | Garmin Forerunner® 25 Brukerveiledning

Garmin Forerunner® 25 Brukerveiledning
Forerunner 25
®
Brukerveiledning
August 2015
Trykt i Taiwan
190-01902-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause og Forerunner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA
og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Virtual Pacer™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan
ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. iOS er et registrert varemerke for Cisco Systems,
Inc. og brukes på lisens av Apple Inc. Mac er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i
USA og andre land, og enhver bruk Garmin gjør av slike merker, er underlagt lisens.
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på www.thisisant.com/directory.
®
Modellnummer: A02556
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Statusikoner ........................................................................... 1
Ta en løpetur .............................................................................. 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Bruke Garmin Connect .......................................................... 1
Bruke mobilappen Garmin Connect ....................................... 1
Bluetooth tilkoblede funksjoner .............................................. 1
Parkoble smarttelefonen ........................................................ 2
Slå av Bluetooth teknologi ..................................................... 2
Vise varsler ............................................................................ 2
Slå av varsler ......................................................................... 2
Lade enheten .............................................................................. 2
Maksimere batterilevetiden .................................................... 6
Nullstille enheten .................................................................... 7
Slette brukerdata .................................................................... 7
Tillegg.............................................................................. 7
Ta vare på enheten ..................................................................... 7
Rengjøre enheten .................................................................. 7
Ta vare på pulsmåleren ......................................................... 7
Pulssoneberegninger .................................................................. 7
Lisensavtale for programvare ..................................................... 7
Indeks.............................................................................. 8
Trening............................................................................ 2
Angi løpemodus .......................................................................... 2
Bruke intervaller for løping og gåing ........................................... 2
Virtual Pacer™ ............................................................................ 2
Løpe med Virtual Pacer ......................................................... 2
Konfigurere pulsvarsler ............................................................... 2
Trene innendørs ......................................................................... 3
Markere runder ........................................................................... 3
Sette løpeturen på pause automatisk ......................................... 3
Endre datafeltene ....................................................................... 3
Vise tempo eller hastighet .......................................................... 3
Aktivitetssporing .......................................................................... 3
Slå på aktivitetssporer ............................................................ 3
Søvnsporing ................................................................................ 4
Bruke søvnsporing ................................................................. 4
Sensorer med ANT+ ....................................................... 4
Sette på pulsmåleren (tilbehør) .................................................. 4
Pare pulsmåleren ........................................................................ 4
Stille inn makspuls ...................................................................... 4
Om pulssoner ......................................................................... 4
Treningsmål ........................................................................... 4
Fotsensor .................................................................................... 4
Ta en løpetur med fotsensoren .............................................. 4
Kalibrere fotsensoren ............................................................. 5
Logg................................................................................. 5
Vise historikk ............................................................................... 5
Slette en løpetur fra historikken .................................................. 5
Personlige rekorder .................................................................... 5
Slette personlige rekorder ........................................................... 5
Databehandling ...........................................................................5
Slette filer ............................................................................... 5
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 5
Tilpasse enheten............................................................ 5
Angi varsellyder .......................................................................... 5
Systeminnstillinger ...................................................................... 5
Endre enhetsspråk ................................................................. 5
Angi klokkeslett ...................................................................... 5
Angi enhetslyder .................................................................... 5
Endre måleenhetene .............................................................. 6
Stille inn alarmen ........................................................................ 6
Informasjon om enheten................................................ 6
Spesifikasjoner for Forerunner ................................................... 6
Spesifikasjoner for pulsmåler ...................................................... 6
Batterier som kan byttes ut av brukeren ..................................... 6
Bytte batteriet i pulsmåleren .................................................. 6
Feilsøking ................................................................................... 6
Få mer informasjon ................................................................ 6
Oppdatere programvaren ....................................................... 6
Forbedre GPS-satellittmottaket .............................................. 6
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
8 Når du har fullført løpeturen, velger du
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Taster
for å stoppe
tidtakeren.
9 Velg et alternativ:
• Velg Fortsett for å starte tidtakeren på nytt.
• Velg Lagre for å lagre løpeturen og nullstille tidtakeren. Et
sammendrag vises.
MERK: Nå kan du laste opp løpeturen til Garmin Connect™
(Bruke Garmin Connect, side 1).
• Velg Forkast for å slette løpeturen.
Garmin Connect
À
Hold nede for å slå enheten av og på.
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
Á
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.
Velg for å velge menyelementet som er uthevet.
Â
Velg for å bla gjennom dataskjermbilder, alternativer og innstillinger.
Ã
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser dataene dine: Du kan vise mer detaljert informasjon
om aktiviteten, inkludert tid, avstand, puls, forbrente kalorier,
pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Velg for å markere en ny runde når rundetastfunksjonen er
aktivert.
Velg for å bla gjennom alternativer for visning.
Statusikoner
Et blinkende ikon betyr at enheten søker etter et signal. Et solid
ikon betyr at signalet ble registrert eller at sensoren er koblet til.
GPS-status
Status for Bluetooth
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Del aktivitetene med andre: Du kan ta kontakt med venner for
å følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktivitetene dine på sosiale nettverk.
®
Pulsstatus
Status for fotsensor
Status for LiveTrack
Ta en løpetur
Enheten leveres delvis oppladet. Det kan hende du må lade
enheten (Lade enheten, side 2) før du legger ut på løpetur.
Hvis Forerunner enheten ble levert med ANT+ sensor, er
enhetene allerede parkoblet.
1 Sett på pulsmåleren (tilleggsutstyr) (Sette på pulsmåleren
(tilbehør), side 4).
2 Hold nede for å slå på enheten.
3 Velg .
4 Gå ut, og vent mens enheten innhenter GPS-signal.
Det kan ta noen minutter å hente inn GPS-signaler. Når
enheten har innhentet GPS, vises
kontinuerlig, og det
dukker opp et tidtakerskjermbilde.
5 Hvis du bruker en pulsmåler, må du vente mens enheten
kobles til sensoren.
Når enheten oppdager pulsmåleren, vises det en melding, og
vises kontinuerlig.
6 Velg for å starte tidtakeren.
7 Ta en løpetur.
®
Innledning
Bruke Garmin Connect
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Bruke mobilappen Garmin Connect
Før du kan synkronisere data automatisk ved hjelp av en
kompatibel mobilenhet, må du parkoble Forerunner enheten
direkte via Garmin Connect Mobile.
MERK: Den kompatible Android™ eller iOS mobilenheten må
støtte Bluetooth 4.0 for at du skal kunne parkoble den med
Forerunner enheten og synkronisere data.
1 Gå til mobilappen Garmin Connect på mobilenheten din.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble enheten og
oppdatere innstillingene.
®
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Forerunner enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for
en kompatibel smarttelefon eller mobil enhet med programmet
Garmin Connect Mobile. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
gå til www.garmin.com/intosports/apps.
1
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Aktivitetsopplastinger: Sender automatisk aktiviteten til
Garmin Connect Mobile når du er ferdig med å registrere
den.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect Mobile.
Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på Forerunner
enheten.
Parkoble smarttelefonen
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og last ned
programmet Garmin Connect Mobile til smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna Forerunner
enheten.
3 På Forerunner enheten velger du > Innstillinger >
Bluetooth > Par smarttelefon.
4 Åpne mobilappen Garmin Connect, og følg instruksjonene på
skjermen for å koble til en enhet.
Du får instruksjonene under det første oppsettet, eller du kan
finne dem i hjelpen til mobilappen Garmin Connect.
Slå av Bluetooth teknologi
Velg
Angi løpemodus
1 Velg > Alternativer for løp > Løpemodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Grunnleggende for å ta en løpetur utendørs (Ta en
løpetur, side 1) eller innendørs (Trene innendørs,
side 3).
MERK: Dette er standardmodus for løping.
• Velg Løp/gå for å angi løpe- og gåintervaller for en løpetur
(Bruke intervaller for løping og gåing, side 2).
• Velg Virtuelt\ntempo for å få hjelpe med å forbedre
prestasjonene dine (Løpe med Virtual Pacer, side 2).
• Hvis du vil trene mot et bestemt tidsmål, velger du Tid og
angir hvor lang tid du ønsker.
• Hvis du vil trene mot et bestemt avstandsmål, velger du
Avstand og angir avstanden du ønsker.
• Hvis du vil trene mot et bestem kalorimål, velger du
Kalorier og angir hvor mange kalorier du ønsker.
3 Velg .
Det vises en melding når du har nådd målet for tid, avstand
eller kalori. Enheten piper hvis du har slått på toner (Angi
enhetslyder, side 5).
Bruke intervaller for løping og gåing
> Innstillinger > Bluetooth > Slå av.
Vise varsler
Når et varsel vises på Forerunner enheten, velger du
se på varselet.
Trening
for å
Slå av varsler
På Forerunner enheten velger du > Innstillinger >
Bluetooth > Smarte varsler > Slå av.
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et lithiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
MERKNAD
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
MERK: Du må konfigurere funksjonen Løp/gå før du begynner å
løpe. Du kan ikke endre innstillingene når du har startet
tidtakeren.
1 Velg > Alternativer for løp > Løpemodus > Løp/gå.
2 Angi tid som skal løpes for hver intervall.
3 Angi tid som skal gås for hver intervall.
4 Ta en løpetur.
Når du har slått på Løpe/gå, brukes funksjonen hver gang du tar
en løpetur, med mindre du slår den av eller aktiverer en annen
løpemodus.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer er et treningsverktøy som er utviklet for å hjelpe til
med å forbedre ytelsen din. Den oppmuntrer deg til å løpe i et
tempo som du selv angir.
Løpe med Virtual Pacer
1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
2 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og trykk på laderen À til den klikker på plass.
MERK: Du må konfigurere Virtual Pacer før du begynner å løpe.
Du kan ikke endre innstillingene når du har startet tidtakeren.
1 Velg > Alternativer for løp > Løpemodus > Virtuelt
\ntempo.
2 Angi tempo.
3 Ta en løpetur (Ta en løpetur, side 1).
Når du har slått på Virtual Pacer, brukes funksjonen hver gang
du tar en løpetur, med mindre du slår den av eller aktiverer en
annen løpemodus.
3 Lad enheten helt opp.
Hvis du har en pulsmåler (tilleggsutstyr), kan du stille inn
enheten til å varsle deg når pulsen din er over eller under et gitt
mål eller en tilpasset pulssone. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når pulsen går under 150 bpm (slag i
minuttet).
1 Velg > Alternativer for løp > Pulsvarsel.
2 Velg et alternativ:
• Velg en pulssone for å bruke et pulsområde fra en
eksisterende pulssone.
Konfigurere pulsvarsler
2
Trening
• Hvis du vil tilpasse maksimumsverdien, velger du
Egendefinert > Høy > Slå på og angir en verdi.
• Hvis du vil tilpasse minimumsverdien, velger du
Egendefinert > Lav > Slå på og angir en verdi.
Det vises en melding hver gang du går over eller under området
eller verdien som er angitt. Enheten piper hvis du har slått på
toner (Systeminnstillinger, side 5).
Trene innendørs
Du kan slå av GPS når du trener innendørs for å spare
batterilevetid.
1 Velg > Alternativer for løp > Bruk innendørs.
Enheten aktiverer tidtakermodus.
2 Velg Start for å starte tidtakeren.
3 Ta en løpetur.
Når GPS er av, beregnes hastighet og avstand ved hjelp av
akselerasjonsmåleren i enheten. Akselerasjonsmåleren
kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for hastighet og
avstand blir bedre etter at du har tatt et par løpeturer
utendørs med GPS. Neste gang du slår på eller låser opp
enheten, søker den etter satellittsignaler.
Markere runder
Du kan også stille inn at enheten skal bruke funksjonen Auto
Lap , som markerer en runde automatisk ved hver kilometer
eller mile. Du kan også markere runder manuelt. Denne
funksjonen er nyttig når du vil sammenligne ytelsen din over
ulike deler av en aktivitet.
1 Velg > Innstillinger > Innstillinger for løp > Runder.
2 Velg et alternativ:
• Velg Auto Lap > Slå på for å slå på funksjonen Auto Lap.
MERK: Dette er standardinnstillingen for løping.
• Velg Rundetast > Slå på for å bruke
til å markere en
runde i løpet av en aktivitet.
3 Ta en løpetur (Ta en løpetur, side 1).
®
Sette løpeturen på pause automatisk
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
funksjonen er nyttig hvis løpeturen omfatter trafikklys eller andre
steder der du må stoppe.
MERK: Pausetiden lagres ikke i historikken.
Velg > Innstillinger > Innstillinger for løp > Auto Pause
> Slå på.
®
Endre datafeltene
Du kan endre kombinasjonen av datafelter på de sidene som
vises mens tidtakeren går.
1 Velg > Innstillinger > Innstillinger for løp > Datafelter.
2 Velg Side 1.
3 Velg datafeltkombinasjonen som skal vises på første side.
4 Velg .
5 Velg Side 2.
6 Velg datafeltkombinasjonen som skal vises på andre side.
• Velg Hastigh. for å vise løpehastigheten.
Aktivitetssporing
Slå på aktivitetssporer
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
skrittmålet, tilbakelagt avstand, forbrente kalorier for hver
registrerte dag og søvnstatistikk.
Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss
aktivitetskalorier.
Aktivitetssporing kan aktiveres ved første oppsett eller når som
helst senere.
Velg > Innstillinger > Aktivitetssporing > Slå på.
Skrittellingen vises ikke før enheten innhenter GPS-signaler
og angir klokkeslettet automatisk. Det kan hende enheten må
ha klar sikt til himmelen for å innhente GPS-signaler.
Totalt antall skritt i løpet av dagen vises nedenfor klokkeslettet.
Antall skritt oppdateres regelmessig.
TIPS: På skjermbildet for klokkeslett kan du velge
for å vise
ytterligere aktivitetssporingsdata.
Om skrittmål
Du må slå på aktivitetssporing før du kan bruke skrittmål.
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på antall
skritt dagen før. Du kan angi et tilpasset skrittmål på Garmin
Connect. Enheten viser deg fremdriften mot ditt daglige mål À
etter hvert som du beveger deg.
Skjule skrittmål
Du kan skjule skrittmålet fra skjermbildet.
Velg > Innstillinger > Aktivitetssporing > Mål > Skjul.
Bruke bevegelsesvarsler
Du må slå på aktivitetsmåling før du kan bruke
bevegelsesvarsleren (Slå på aktivitetssporer, side 3).
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle skadelige
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Etter en time med inaktivitet vil meldingen
Beveg deg! og bevegelseslinjen À vises. Enheten piper også
hvis du har slått på varseltoner (Angi enhetslyder, side 5).
Det vises flere deler på bevegelseslinjen for hvert kvarter med
inaktivitet.
Vise tempo eller hastighet
Du kan endre typen informasjon som vises i datafeltet for tempo
eller hastighet.
1 Velg > Innstillinger > Innstillinger for løp > Tempo/
hastighet.
2 Velg et alternativ:
• Velg Tempo for å vise løpetempoet.
Trening
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
3
Søvnsporing
Under søvnmodus overvåker enheten hvilen din. Søvnstatistikk
inkluderer totalt antall timer søvn, perioder med bevegelse og
perioder med fredfull søvn.
Bruke søvnsporing
Du må ha på deg enheten for å kunne bruke søvnsporing.
1 Ha på deg enheten mens du sover.
2 Last opp søvnmålingsdataene dine til Garmin Connect
nettstedet (Bruke Garmin Connect, side 1).
Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen.
Sensorer med ANT+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
Sette på pulsmåleren (tilbehør)
MERKNAD
Pulsmåleren kan forårsake gnagsår når den brukes over lengre
tid. For å lindre dette problemet kan du påføre et smøremiddel
eller en gel mot gnisning midt på modulen, der den kommer i
kontakt med huden. Ikke påfør smøremiddel eller gel mot
gnisning på elektrodene. Ikke bruk gel eller smøremiddel som
inneholder solkrem.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Skyv én av tappene À på stroppen gjennom sporet Á i
pulsmålermodulen.
2 Trykk tappen ned.
3 Fukt elektrodene  på baksiden av modulen for å opprette
god kontakt mellom brystet og pulsmålermodulen.
4 Spenn stroppen rundt brystet, og fest den til den andre siden
av pulsmålermodulen.
enheten automatisk til sensoren når du drar ut på løpetur og
sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.
MERK: Hvis enheten ble levert med en pulsmåler, er enheten
og sensoren allerede paret.
1 Sett på deg pulsmåleren (Sette på pulsmåleren (tilbehør),
side 4).
2 Velg .
3 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren
(innenfor 1 cm fra midten av den), og vent mens enheten
kobles til sensoren.
Når enheten oppdager pulsmåleren, vises det en melding, og
vises kontinuerlig.
Stille inn makspuls
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i første oppsett
for å beregne makspuls og angi standard pulssoner. Standard
maksimal puls er 220 minus alderen din. Angi makspuls (hvis du
vet hva den er) for å oppnå høyest nøyaktighet for kaloridata
under aktiviteten.
1 Velg > Innstillinger > Brukerprofil > Maksimal puls.
2 Angi makspuls.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 7) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Garmin logoen skal vises med riktig side opp.
5 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
®
Pare pulsmåleren
Første gang du kobler en pulsmåler til enheten, må du parkoble
enheten og pulsmåleren. Når du først har paret dem, kobles
4
Ta en løpetur med fotsensoren
Du kan løpe innendørs med en fotsensor for å registrere tempo,
avstand og pedalfrekvens. Du kan også løpe utendørs med en
fotsensor for å registrere data om pedalfrekvens med GPStempo og avstand.
1 Installer fotsensoren i henhold til instruksjonene for tilbehøret.
2 Velg .
3 Slå eventuelt av GPS (Trene innendørs, side 3).
Sensorer med ANT+
4 Aktiver fotsensoren ved å ta et par skritt.
5 Hold enheten i nærheten av sensoren, og vent mens enheten
parkobles med sensoren.
Når enheten oppdager fotsensoren, vises en melding. Når du
først har paret dem, kobles enheten automatisk til sensoren
når du drar ut på løpetur og sensoren er aktiv og innenfor
rekkevidde.
6 Velg Start for å starte tidtakeren.
7 Ta en løpetur.
8 Når du har fullført løpeturen, velger du for å stoppe
tidtakeren.
Kalibrere fotsensoren
Fotsensoren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for
hastighet og avstand blir bedre etter at du har tatt et par
løpeturer utendørs med GPS.
Logg
Du kan se de siste syv løpeøktene og syv dagene med
aktivitetsmålingsdata på Forerunner enheten. Du kan laste opp
og vise et ubegrenset antall løpeøkter og aktivitetsmålingsdata
på Garmin Connect. Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste
dataene overskrevet.
MERK: Det blir ikke registrert løpshistorikk når tidtakeren er
stoppet eller satt på pause.
Vise historikk
Slette en løpetur fra historikken
MERK: Hvis du sletter en løpetur fra historikken på enheten,
slettes den ikke fra Garmin Connect.
1 Velg > Historikk.
2 Velg Løp.
3 Velg et løp.
4 Velg > Forkast > Ja.
Personlige rekorder
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Tilpasse enheten
> Innstillinger > Bluetooth > Smarte varsler >
Toner.
2 Velg Alltid på, På under løp, Av.
Systeminnstillinger
Velg > Innstillinger > System.
Språk: Angir språket som vises på enheten (Endre enhetsspråk,
side 5).
Tid: Justerer innstillingen for klokkeslett (Angi klokkeslett,
side 5).
Toner: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner og varsler
(Angi enhetslyder, side 5).
Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten
(Endre måleenhetene, side 6).
Programvareoppdatering: Gjør det mulig å installere
programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av
Garmin Express™ (Oppdatere programvaren, side 6).
Om: Viser informasjon om enhet, programvare og lisens.
Endre enhetsspråk
Velg
> System > Innstillinger > Språk.
Angi klokkeslett
Når du har fullført en løpetur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under løpeturen.
Personlige rekorder omfatter raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp.
Slette personlige rekorder
1 Velg > Historikk > Rekorder.
2 Velg rekorden du vil slette.
3 Velg Fjerne? > Ja.
Databehandling
Klokkeslettet stilles inn automatisk når enheten innhenter
satellittsignaler. Du kan også angi klokkeslettet manuelt.
1 Velg > Innstillinger > System > Tid.
2 Velg Tidsformat for å vise tiden i 12- eller 24-timers format.
3 Velg Angi kl..
4 Velg et alternativ:
• Velg Automatisk for å angi at enheten kan stille inn
klokkeslettet automatisk når den innhenter satellittsignaler.
• Velg Manuelt, og angi klokkeslettet.
Angi enhetslyder
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Logg
1
2
3
4
1 Velg
• Velg Løp hvis du vil vise dato, klokkeslett, avstand, tempo,
forbrente kalorier og rundedata for de lagrede løpeøktene.
MERK: Du kan også vise gjennomsnittlig puls og
pulssone for lagrede løpeøkter ved hjelp av en pulsmåler
(tilleggsutstyr).
• Velg Daglige skritt hvis du vil vise antall skritt, mål,
tilbakelagt avstand og forbrente kalorier for hver
registrerte dag.
• Velg Rekorder hvis du vil vise personlige rekorder for tid
og avstand for ulike distanser.
®
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
Angi varsellyder
1 Velg > Historikk.
2 Velg et alternativ:
®
Slette filer
Du kan angi at enheten skal spille av lyder når du trykker på
tastene eller når et varsel utløses.
1 Velg > Innstillinger > System > Toner.
5
2 Velg et alternativ:
• Velg Tastetoner > Slå på for å slå på tastetonene.
• Velg Varseltoner > Slå på for å slå på varseltonene.
Bytte batteriet i pulsmåleren
1 Finn det runde batteridekselet på baksiden av pulsmåleren.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenhetene.
1 Velg > Innstillinger > System > Enheter.
2 Velg en måleenhet.
Stille inn alarmen
1 Velg > Innstillinger > Alarm.
2 Velg et alternativ:
• Velg Rediger alarm hvis alarmen allerede er angitt, og du
ønsker å endre klokkeslettet.
• Velg Slå på hvis alarmen ikke er angitt ennå.
3 Angi klokkeslettet, og velg for å godta.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner for Forerunner
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Batteritid (liten
størrelse)
Opptil 8 uker med strømsparingsmodus og
aktivitetsmåling
Opptil 8 timer i aktiv modus
Batteritid (stor
størrelse)
Opptil 10 uker med strømsparingsmodus og
aktivitetsmåling
Opptil 10 timer i aktiv modus
Driftstemperaturområde
Fra -15 til 60 ºC (fra 5 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Radiofrekvens/
protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vanntetthetsvurdering
5 ATM*
2 Bruk en mynt til å vri dekselet mot klokken til det løsner og
kan fjernes (pilen peker mot ÅPEN).
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet.
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
6 Bruk en mynt til å vri dekselet med klokken til det sitter på
plass (pilen peker mot LÅST).
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
pulsmåleren med enheten igjen.
Feilsøking
Få mer informasjon
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Oppdatere programvaren
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express
programmet den til enheten din.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen mens Garmin Express
programmet laster ned programvaren.
TIPS: Hvis du har problemer med å oppdatere programvaren
med Garmin Express programmet, må du kanskje laste opp
aktivitetshistorikken til Garmin Connect programmet og slette
aktivitetshistorikken fra enheten. Dette skal gi nok plass i
minnet til oppdateringen.
Vanntetthetsvurdering
Forbedre GPS-satellittmottaket
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Ca. 3 år (1 time per dag)
Driftstemperaturområde Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
1 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri,
må du ta kontakt med lege.
Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale.
Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
6
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Maksimere batterilevetiden
• Slå av smartvarsler (Slå av varsler, side 2).
• Slå av Bluetooth trådløsfunksjonen (Slå av Bluetooth
teknologi, side 2).
• Slå av aktivitetsmåling (Aktivitetssporing, side 3).
Informasjon om enheten
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
MERK: Hvis du nullstiller enheten, kan dataene og innstillingene
dine bli slettet.
1 Hold nede i 15 sekunder.
Enheten slår seg av.
nede i ett sekund for å slå på enheten.
Hold
2
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Slette brukerdata
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
MERK: Dette sletter all brukerangitt informasjon og alt innhold i
loggen.
1 Hold nede .
2 Velg Ja for å slå av enheten.
3 Hold inne både og samtidig.
4 Mens du holder tastene inne, holder du inne for å slå på
enheten.
5 Etter den første tonen slipper du .
6 Etter den andre tonen slipper du .
Tillegg
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
MERKNAD
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Ta vare på pulsmåleren
MERKNAD
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Skyll stroppen etter hver bruk.
• Vask stroppen for hånd med jevne mellomrom. Bruk en liten
mengde mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel.
MERK: Stroppen kan bli ødelagt hvis du bruker for mye
vaskemiddel.
• Ikke kjør stroppen i tørketrommel.
• Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den.
Tillegg
7
Indeks
A
aktivitetssporing 3
alarm 6
Auto Lap 3
Auto Pause 3
B
bakgrunnslys 1
batteri
bytte 6
lade 2
maksimere 2, 6
Bluetooth teknologi 1, 2
brukerdata, slette 5
bytte batteriet 6
D
data
oppbevare 1
overføre 1
datafelter 1, 3
F
feilsøking 6, 7
fotsensor 1, 4, 5
G
Garmin Connect 1, 2
oppbevare data 1
GPS 1
signal 6
stoppe 3
H
hastighet, soner 3
historikk
sende til datamaskin 1
slette 5
I
ikoner 1
innendørstrening 3
innstillinger 5, 6
intervaller 2
intervaller for gåing 2
varsler 2
R
rengjøre enheten 7
runder 1, 3
S
satellittsignaler 6
sensorer med ANT+ 4
slette
alle brukerdata 5
historikk 5
personlige rekorder 5
smarttelefon 2
parkobling 2
programmer 1
soner
hastighet 3
puls 4
spesifikasjoner 6
språk 5
systeminnstillinger 5
søvnmodus 4
T
taster 1, 7
tempo 2, 3
tidtaker 1, 5
tilbehør 4, 6
toner 5
trening 1
modi 2
sider 1
U
USB 6
koble fra 5
V
varsler 2, 5
vibrasjon 5
Virtual Pacer 2
Ø
økter 5
K
klokkemodus 6
klokkeslett 5
L
lade 2
lagre aktiviteter 1
logg 5
sende til datamaskin 1
vise 5
M
måleenheter 6
N
nullstille enheten 7
O
oppbevare data 1
oppdateringer, programvare 6
P
parkobling
ANT+ sensorer 4
smarttelefon 2
personlige rekorder 5
slette 5
programmer 1
smarttelefon 2
programvare, oppdatere 6
programvarelisensavtale 7
puls 1
måler 1, 4, 6, 7
soner 4, 7
8
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising