Garmin | Forerunner® 25 | User manual | Garmin Forerunner® 25 Brugervejledning

Garmin Forerunner® 25 Brugervejledning
Forerunner 25
®
Brugervejledning
August 2015
Trykt i Taiwan
190-01902-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause og Forerunner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Virtual Pacer™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Bluetooth ordmærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. iOS er et registreret varemærke tilhørende Cisco
Systems, Inc. og bruges under licens af Apple Inc. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Windows er et registreret varemærke
tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande, og Garmins eventuelle brug af sådanne mærker sker under licens.
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Besøg www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A02556
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Taster .......................................................................................... 1
Statusikoner ........................................................................... 1
Løb en tur ................................................................................... 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Brug af Garmin Connect ........................................................ 1
Brug af Garmin Connect Mobile ............................................. 1
Bluetooth connectede funktioner ........................................... 1
Parring med din smartphone .................................................. 2
Deaktivering af Bluetooth teknologi ....................................... 2
Visning af meddelelser ........................................................... 2
Deaktivering af meddelelser .................................................. 2
Opladning af enheden ................................................................ 2
Maksimering af batterilevetiden ............................................. 7
Nulstilling af enheden ............................................................. 7
Sletning af brugerdata ............................................................ 7
Appendiks....................................................................... 7
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 7
Rengøring af enheden ........................................................... 7
Vedligeholdelse af pulsmåleren ............................................. 7
Udregning af pulszone ................................................................ 7
Softwarelicensaftale .................................................................... 7
Indeks.............................................................................. 9
Træning........................................................................... 2
Indstilling af løbetilstand ............................................................. 2
Brug af intervaller for Løb og Gang ............................................ 2
Virtual Pacer™ ............................................................................ 2
Løb med Virtual Pacer ........................................................... 2
Indstilling af dine pulsalarmer ..................................................... 2
Træning indendørs ..................................................................... 3
Markering af omgange ................................................................ 3
Automatisk pause under din løbetur ........................................... 3
Ændring af datafelterne .............................................................. 3
Visning af tempo eller hastighed ................................................ 3
Registrering af aktivitet ............................................................... 3
Aktivering af Activity Tracker .................................................. 3
Søvnregistrering ......................................................................... 4
Sådan bruger du søvnregistrering ......................................... 4
ANT+ sensorer ................................................................ 4
Påsætning af valgfri pulsmåler ................................................... 4
Parring af pulssensoren .............................................................. 4
Indstilling af din maksimale puls ................................................. 4
Om pulszoner ......................................................................... 4
Konditionsmål ........................................................................ 4
Fodsensor ................................................................................... 4
Løb en tur med brug af en fodsensor .................................... 5
Kalibrering af fodsensor ......................................................... 5
Historik ............................................................................ 5
Visning af historik ........................................................................ 5
Sletning af en løbetur fra historikken .......................................... 5
Personlige rekorder .................................................................... 5
Sletning af personlige rekorder ................................................... 5
Datahåndtering ........................................................................... 5
Sletning af filer ....................................................................... 5
Frakobling af USB-kablet ....................................................... 5
Tilpasning af din enhed................................................. 5
Indstilling af meddelelseslyde ..................................................... 5
Systemindstillinger ...................................................................... 5
Ændring af enhedens sprog .................................................. 5
Indstilling af tid ....................................................................... 6
Sådan ændres enhedens lydindstillinger ............................... 6
Ændring af måleenheder ....................................................... 6
Indstilling af alarm ....................................................................... 6
Enhedsoplysninger........................................................ 6
Forerunner Specifikationer ......................................................... 6
Specifikationer for pulsmåler ...................................................... 6
Udskiftelige batterier ................................................................... 6
Udskiftning af pulsmålerens batteri ........................................ 6
Fejlfinding ................................................................................... 6
Sådan får du flere oplysninger ............................................... 6
Opdatering af softwaren ......................................................... 6
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen ................................. 7
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
8 Når du er færdig med din løbetur, skal du vælge
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Taster
for at
stoppe timeren.
9 Vælg en funktion:
• Vælg Fortsæt for at genstarte timeren.
• Vælg Gem for at gemme din løbetur og nulstille timeren.
Der vises et resumé.
BEMÆRK: Du kan nu indlæse din løbetur på Garmin
Connect™. (Brug af Garmin Connect, side 1)
• Vælg Slet for at slette løbeturen.
Garmin Connect
À
Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.
Á
Vælg for at starte og stoppe timeren.
Vælg for at vælge det fremhævede menupunkt.
Â
Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne og
indstillingerne.
Ã
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil,
bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon osv.
Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/start.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks.
pulssensor.
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Vælg for at markere en ny omgang, når omgangsknappen er
aktiveret.
Vælg for at rulle gennem displayindstillingerne.
Statusikoner
Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal. Et
fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er
tilsluttet.
GPS-status
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Del dine aktiviteter: Du kan tilslutte venner, så I kan følge
hinandens aktiviteter eller sende links til dine aktiviteter på
dine foretrukne sociale netværkswebsteder.
Bluetooth status
®
Pulsstatus
Status for fodsensor
LiveTrack status
Løb en tur
Enheden leveres delvist opladet. Du skal muligvis oplade
enheden (Opladning af enheden, side 2) før du løber en tur.
Hvis din Forerunner enhed blev leveret med en ANT+ sensor,
er de allerede parret.
1 Tag pulsmåleren på (ekstraudstyr) (Påsætning af valgfri
pulsmåler, side 4).
2 Hold nede for at tænde enheden.
3 Vælg .
4 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder GPS-signalet.
Det kan tage nogle minutter at finde GPS-signaler. Når GPS
er placeret, vises
uden at blinke, og en
timerskærmbilledet vises.
5 Når du bruger en pulsmåler, skal du vente, indtil enheden er
forbundet med sensoren.
Når enheden registrerer pulsmåleren, vises en meddelelse,
og
lyser konstant.
6 Vælg for at starte timeren.
7 Løb en tur.
®
Introduktion
Brug af Garmin Connect
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Brug af Garmin Connect Mobile
Før dine data kan synkroniseres med din kompatible mobile
enhed skal du parre din Forerunner enhed direkte via Garmin
Connect Mobile app'en.
BEMÆRK: Den kompatible Android™ eller iOS mobile enhed
skal understøtte Bluetooth 4.0 for at kunne parres med
Forerunner enheden og synkronisere data.
1 Gå til Garmin Connect Mobile app'en på den mobile enhed.
2 Følg vejledningen på skærmen for at parre enheden og
opdatere dine indstillinger.
®
Bluetooth connectede funktioner
Enheden Forerunner har adskillige Bluetooth tilknyttede
funktioner til din kompatible smartphone eller mobile enhed ved
brug af Garmin Connect Mobile app. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/intosports/apps.
1
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine
direkte data på en registreringsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsler: Sender automatisk din aktivitet til Garmin
Connect Mobile, så snart du er færdig med at registrere
aktiviteten.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect Mobile.
Meddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din
Forerunner enhed.
Parring med din smartphone
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og download Garmin
Connect Mobile app'en til din smartphone.
2 Placer din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
Forerunner enhed.
3 På enheden Forerunner skal du vælge > Indstillinger >
Bluetooth > Par smartphone.
4 Åbn Garmin Connect Mobile app'en, og følg instruktionerne
på skærmen for at tilslutte en enhed.
Instruktionerne gives under den indledende opsætning, eller
de kan findes i hjælpen til Garmin Connect Mobile app'en.
Deaktivering af Bluetooth teknologi
Vælg
> Indstillinger > Bluetooth > Sluk.
Visning af meddelelser
Når der vises en meddelelse på din Forerunner enhed, kan
du vælge for at få vist meddelelsen.
Deaktivering af meddelelser
På Forerunner enheden skal du vælge > Indstillinger >
Bluetooth > Smart Notifications > Sluk.
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pcomputer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og tryk på opladeren À, indtil den klikker på plads.
Træning
Indstilling af løbetilstand
1 Vælg > Indstillinger for løb > Løbetilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Grundlæggende, hvis du vil ud på en udendørs
(Løb en tur, side 1) eller indendørs løbetur (Træning
indendørs, side 3).
BEMÆRK: Dette er standard løbetilstand.
• Vælg Løb/gå for at indstille intervaller for løb og gang til
en løbetur (Brug af intervaller for Løb og Gang, side 2).
• Vælg Virtual\nPacer for at forbedre dine præstationer
(Løb med Virtual Pacer, side 2).
• Vælg Tid, og indtast et tidsrum, for at træne mod et
bestemt mål for tid.
• Vælg Distance, og indtast en distance, for at træne mod
et bestemt mål for distance.
• Vælg Kalorier, og indtast et antal kalorier, for at træne
mod et bestemt mål for kalorier.
3 Vælg .
Når du når dit mål for tid, distance eller kalorier, vises en
meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til
(Sådan ændres enhedens lydindstillinger, side 6).
Brug af intervaller for Løb og Gang
BEMÆRK: Du skal indstille løb/gang-funktionen, før du starter
en løbetur. Når du har startet timeren for løb, kan du ikke ændre
indstillingerne.
1 Vælg > Indstillinger for løb > Løbetilstand > Løb/gå.
2 Indstil tiden for løb for hvert interval.
3 Indstil tiden for gang for hvert interval.
4 Løb en tur.
Når du tænder for løb/gang-funktionen, bruges den, hver gang
du løber en tur, medmindre du deaktiverer den eller aktiverer en
anden løbetilstand.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer er et træningsredskab til at hjælpe dig med at
forbedre dine præstationer ved at opfordre dig til at løbe i det
tempo, du indstiller.
Løb med Virtual Pacer
BEMÆRK: Du skal indstille Virtual Pacer, før du starter en
løbetur. Når du har startet timeren for løb, kan du ikke ændre
indstillingerne.
1 Vælg > Indstillinger for løb > Løbetilstand > Virtual
\nPacer.
2 Angiv tempoet.
3 Løb en tur (Løb en tur, side 1).
Når du tænder for Virtual Pacer, bruges den, hver gang du løber
en tur, medmindre du deaktiverer den eller aktiverer en anden
løbetilstand.
Indstilling af dine pulsalarmer
3 Oplad enheden helt.
2
Hvis du har en pulsmåler (ekstraudstyr), kan du indstille
enheden til at sende en alarm, når pulsen er over eller under en
målzone eller et brugerdefineret interval. Du kan f.eks. indstille
enheden til advare dig, hvis din puls er under 150 bpm
(hjerteslag pr. minut).
1 Vælg > Indstillinger for løb > Pulsalarm.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en pulszone, hvis du vil bruge intervallet fra en
eksisterende pulszone.
Træning
• Hvis du vil tilpasse en maksimalværdi, skal du vælge
Brugerdef. > Høj > Aktiver, og angive en værdi.
• Hvis du vil tilpasse en minimumværdi, skal du vælge
Brugerdef. > Lav > Aktiver, og angive en værdi.
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval
eller den brugerdefinerede værdi, vises en meddelelse.
Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til
(Systemindstillinger, side 5).
Træning indendørs
Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare
batterilevetid.
1 Vælg > Indstillinger for løb > Brug indendørs.
Enheden går i timertilstand.
2 Vælg Start for at starte timeren.
3 Løb en tur.
Når GPS er slukket, beregnes fart og distance vha.
accelerometeret i enheden. Accelerometeret er
selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for fart og
distance forbedres efter et par udendørs løb med GPS.
Næste gang du tænder for enheden eller låser enheden op,
vil den søge efter satellitsignaler.
Markering af omgange
Du kan indstille enheden til at bruge Auto Lap funktionen, der
markerer en omgang automatisk for hver kilometer eller mile. Du
kan også markere omgange manuelt. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele
af en aktivitet.
1 Vælg > Indstillinger > Løbeindstillinger > Omgange.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Auto Lap > Aktiver for at slå funktionen Auto Lap
til.
BEMÆRK: Dette er standard løbetilstand.
• Vælg Lap-tast > Aktiver for at bruge
til at markere en
omgang under en aktivitet.
3 Løb en tur (Løb en tur, side 1).
®
1 Vælg > Indstillinger > Løbeindstillinger > Tempo/fart.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Tempo for at få vist dit aktuelle tempo.
• Vælg Fart for at få vist din aktuelle hastighed.
Registrering af aktivitet
Aktivering af Activity Tracker
Funktionen Activity tracking registrerer dit daglige skridttal, mål
for antallet af skridt, hvor langt du har bevæget dig, hvor mange
kalorier, du har forbrændt for hver dag, der er registreret og
søvnstatistik.
Kalorier forbrændt inkluderer basis stofskifte plus
aktivitetskalorier.
Registrering af aktivitet kan aktiveres under den indledende
opsætning af enheden, eller når som helst.
Vælg > Indstillinger > Registrering af aktivitet > Aktiver.
Din skridttæller vises ikke, før enheden modtager GPSsignaler og indstiller tiden automatisk. Enheden skal muligvis
have frit udsyn til himlen for at kunne opfange GPS-signaler.
Dit samlede antal skridt i løbet af dagen vises under
klokkeslættet. Skridttælleren opdateres jævnligt.
TIP: Fra skærmbilledet med klokkeslættet kan du vælge
at
rulle gennem dine aktivitetsregistreringsdata.
Om mål for antallet af skridt
Du skal aktivere Registrering af aktivitet, før du kan bruge mål
for antallet af skridt.
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på den forrige dags skridttælling. Du kan indstille et
personligt mål for antallet af skridt på Garmin Connect. I løbet af
dagen viser enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål À.
Automatisk pause under din løbetur
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne
funktion er nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds eller andre
steder, hvor du skal stoppe.
BEMÆRK: Den tid, hvor turen er sat på pause, gemmes ikke
med historikdataene.
Vælg > Indstillinger > Løbeindstillinger > Auto Pause >
Aktiver.
®
Ændring af datafelterne
Du kan ændre datafeltkombinationerne for de sider, der vises,
mens timeren kører.
1 Vælg > Indstillinger > Løbeindstillinger > Datafelter.
2 Vælg Side 1.
3 Vælg den datafeltkombination, der skal vises på den første
side.
4 Vælg .
5 Vælg Side 2.
6 Vælg den datafeltkombination, der skal vises på den anden
side.
Skjul mål for antallet af skridt
Du kan skjule målet for antallet af skridt på skærmen.
Vælg > Indstillinger > Registrering af aktivitet > Mål >
Skjul.
Brug af aktivitetsalarm
Før du kan bruge aktivitetsalarmen, skal du slå
aktivitetsregistrering til (Aktivering af Activity Tracker, side 3).
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre skadelige
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises Bevæg
dig! og skydebjælken À. Enheden bipper også, hvis alarmtoner
slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger, side 6). Der
vises flere segmenter på skydebjælken, hver gang der går 15
minutter uden aktivitet.
Visning af tempo eller hastighed
Du kan ændre typen af oplysninger, der vises i datafeltet for
tempo eller hastighed.
Træning
3
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.
5 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af
pulsmåleren.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
®
Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille
aktivitetsalarmen.
Søvnregistrering
I søvntilstand registrerer enheden din hvile. Søvnstatistik
omfatter det samlede antal timers søvn, perioder med
bevægelse og perioder med rolig søvn.
Sådan bruger du søvnregistrering
For at kunne bruge søvnregistrering skal du have enheden på.
1 Bær enheden, mens du sover.
2 Upload dine søvnregistreringsdata til Garmin Connect
webstedet (Brug af Garmin Connect, side 1).
Du kan vist din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
ANT+ sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http://buy.garmin.com.
Påsætning af valgfri pulsmåler
BEMÆRK
Pulssensoren kan forårsage gnavesår, når den anvendes i
længere tid ad gangen. For at afhjælpe dette problem kan du
påføre et smøremiddel på det sted, hvor stroppen har kontakt
med huden. Påfør ikke antifriktions-smøremiddel på
elektroderne. Brug ikke gel eller creme, der indeholder solfaktor.
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Skub en tap À på remmen gennem hullet Á i
pulssensormodulet.
Parring af pulssensoren
Første gang du tilslutter en pulssensor til enheden, skal du parre
enheden og sensoren. Efter den indledende parring forbindes
enheden automatisk til sensoren, når du løber en tur, og
sensoren er aktiv og inden for rækkevidde.
BEMÆRK: Hvis der fulgte en pulsmåler med enheden, er
enheden og pulsmåleren allerede parret.
1 Sæt pulsmåleren på (Påsætning af valgfri pulsmåler, side 4).
2 Vælg .
3 Flyt enheden inden for 1 cm fra pulsmåleren, og vent, indtil
enheden opnår forbindelse til sensoren.
Når enheden registrerer pulsmåleren, vises en meddelelse,
og
lyser konstant.
Indstilling af din maksimale puls
Enheden bruger dine profiloplysninger fra den første opsætning
til at fastsætte din maksimale puls og dine standardpulszoner.
Standardmaksimumpulsen er 220 minus din alder. For at få de
mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten skal du angive din
maksimale puls (hvis du kender den).
1 Vælg > Indstillinger > Brugerprofil > Maksimal puls.
2 Angiv din maksimale puls.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Konditionsmål
2 Tryk tappen ned.
3 Gør begge elektroder  bagpå modulet våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.
4 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og fastgør den til
den anden side af pulssensormodulet.
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 7) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Fodsensor
Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge
fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af
4
ANT+ sensorer
GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt.
Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom
pulsmåleren).
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare
på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på
din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage.
Løb en tur med brug af en fodsensor
Du kan løbe indendørs og bruge en fodsensor til at registrere
tempo, distance og kadence. Du kan også løbe udendørs og
bruge en fodsensor til at registrere kadencedata med dit GPStempo og distance.
1 Installer fodsensoren i overensstemmelse med
tilbehørsinstruktionerne.
2 Vælg .
3 Sluk om nødvendigt for GPS (Træning indendørs, side 3).
4 Aktiver fodsensoren ved at tage et par skridt.
5 Flyt enheden tæt på sensoren, og vent, indtil enheden parres
med sensoren.
Når enheden registrerer fodsensoren, vises en meddelelse.
Efter den indledende parring forbindes enheden automatisk
til sensoren, når du løber en tur, og sensoren er aktiv og
inden for rækkevidde.
6 Vælg Start for at starte timeren.
7 Løb en tur.
8 Når du har overstået din løbetur, vælger du for at stoppe
timeren.
Kalibrering af fodsensor
Fodsensoren er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for
fart og distance forbedres efter et par udendørs løb med GPS.
Historik
Du kan få vist dine seneste syv løbesessioner og syv dages
aktivitetsregistreringsdata på din Forerunner enhed. Du kan
uploade og få vist et ubegrænset antal løbesessioner og
aktivitetsregistreringsdata på Garmin Connect. Når enhedens
hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Visning af historik
1 Vælg > Historik.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Løb for at vise dato, klokkeslæt, distance, tempo,
kalorier forbrændt og omgangsdata for dine gemte
løbesessioner.
BEMÆRK: Du kan også få vist din gennemsnitlige puls og
pulszone for gemte løbesessioner ved hjælp af en
pulsmåler (ekstraudstyr).
• Vælg Daglige skridt for at vise dine antal skridt, mål,
distance tilbagelagt og kalorier forbrændt for hver dag, der
registreres.
• Vælg Rekorder for at få vist din personlige rekordtid og distance over forskellige distancer.
Sletning af en løbetur fra historikken
BEMÆRK: Når du sletter en løbetur fra enhedens historik,
slettes den ikke fra Garmin Connect.
1 Vælg > Historik.
2 Vælg Løb.
3 Vælg en løbetur.
4 Vælg > Slet > Ja.
Historik
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en løbetur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende
løbetur. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere
typiske distancer samt længste løbetur.
Sletning af personlige rekorder
1 Vælg > Historik > Rekorder.
2 Vælg den rekord, der skal slettes.
3 Vælg Ryd? > Ja.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Tilpasning af din enhed
Indstilling af meddelelseslyde
1 Vælg
> Indstillinger > Bluetooth > Smart Notifications >
Toner.
2 Vælg Altid tændt, Aktiv under løb, Fra.
Systemindstillinger
Vælg > Indstillinger > System.
Tekst sprog: Indstiller det sprog, der vises på enheden
(Ændring af enhedens sprog, side 5).
Tid: Regulerer indstillingerne for klokkeslæt (Indstilling af tid,
side 6).
Toner: Indstiller enhedens lyde, såsom tastetoner og alarmer
(Sådan ændres enhedens lydindstillinger, side 6).
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden
(Ændring af måleenheder, side 6).
Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at installere
softwareopdateringer, der er downloadet med Garmin
Express™ (Opdatering af softwaren, side 6).
Om: Viser oplysninger om enhed, software og licens.
Ændring af enhedens sprog
Vælg
> System > Indstillinger > Tekst sprog.
5
Indstilling af tid
Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden
modtager satellitsignaler. Du kan også indstille tiden manuelt.
1 Vælg > Indstillinger > System > Tid.
2 Vælg Tidsformat for at vise tiden i 12-timers eller 24-timers
format.
3 Vælg Indstil tid.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Auto for at lade enheden indstille tiden automatisk,
når den modtager satellitsignaler.
• Vælg Manuel, og indtast tidspunktet.
Sådan ændres enhedens lydindstillinger
Du kan indstille enheden til at udsende en tone, når taster
vælges, eller når en alarm udløses.
1 Vælg > Indstillinger > System > Toner.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Tastetoner > Aktiver for at slå tastetoner til.
• Vælg Alarmtoner > Aktiver for at slå alarmtoner til.
Ændring af måleenheder
Du kan tilpasse måleenheder.
1 Vælg > Indstillinger > System > Enheder.
2 Vælg måleenhed.
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
1 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.
Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis de sluges, skal du
kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed.
Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde
perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
ADVARSEL
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Find det runde batteridæksel på bagsiden af pulssensoren.
Indstilling af alarm
1 Vælg > Indstillinger > Alarm.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Rediger alarm, hvis den allerede er indstillet, og du
vil ændre den.
• Vælg Aktiver, hvis alarmen ikke er indstillet.
3 Indstil tiden, og vælg for at acceptere.
Enhedsoplysninger
Forerunner Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batteritid (lille
størrelse)
Op til 8 uger i strømsparetilstand og ved aktivitetssporing
Op til 8 timer i aktiv tilstand
Batteritid (stor
størrelse)
Op til 10 uger i strømsparetilstand og ved aktivitetssporing
Op til 10 timer i aktiv tilstand
Driftstemperaturområde
Fra -15 til 60º C (fra 5 til 140º F)
Temperatur ved
opladning
Fra 0 til 45º C (fra 32 til 113º F)
Radiofrekvens/
protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vandklassificering
5 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for pulsmåler
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Ca. 3 år (1 time pr. dag)
Driftstemperaturområde Fra -10° til 50 °C (fra 14° til 122 °F)
6
2 Drej dækslet mod uret med en mønt, indtil det er løst nok til
at kunne fjernes (pilen peger på OPEN).
3 Fjern dækslet og batteriet.
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Drej dækslet tilbage på plads i urets retning med en mønt
(pilen peger på CLOSE).
Når du har udskiftet pulsmålerens batteri, skal du muligvis parre
pulsmåleren med enheden igen.
Fejlfinding
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Opdatering af softwaren
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
programmet den til enheden.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Fjern ikke enheden fra computeren, mens Garmin Express
programmet downloader software.
TIP: Hvis du har problemer med at opdatere software ved
hjælp af Garmin Express programmet, kan du overføre din
Enhedsoplysninger
aktivitetshistorik til Garmin Connect programmet og slette din
aktivitetshistorik fra enheden. Dette skulle give tilstrækkelig
hukommelsesplads til en opdatering.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
Rengøring af enheden
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
Maksimering af batterilevetiden
• Deaktiver smart-meddelelser (Deaktivering af meddelelser,
side 2).
• Deaktiver den Bluetoothtrådløse funktion (Deaktivering af
Bluetooth teknologi, side 2).
• Deaktiver registrering af aktivitet (Registrering af aktivitet,
side 3).
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.
BEMÆRK: Nulstilling af enheden kan slette dine data eller
indstillinger.
1 Hold nede i 15 sekunder.
Enheden slukkes.
2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.
• Håndvask remmen engang imellem med en lille smule mildt
rengøringsmiddel, for eksempel opvaskemiddel.
BEMÆRK: Hvis du bruger for meget rengøringsmiddel, kan
det beskadige remmen.
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Sletning af brugerdata
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.
BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og
historik.
1 Hold nede.
2 Vælg Ja for at slukke for enheden.
3 Hold både og nede på samme tid.
4 Mens du holder tasterne nede, skal du holde nede for at
tænde for enheden.
5 Efter den første tone, slipper du .
6 Efter den anden tone, slipper du .
Appendiks
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Appendiks
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
7
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
8
Appendiks
Indeks
A
alarm 6
alarmer 2
ANT+ sensorer 4
Auto Lap 3
Auto Pause 3
B
baggrundslys 1
batteri
maksimere 2, 7
oplade 2
udskifte 6
Bluetooth teknologi 1, 2
brugerdata, slette 5
D
data
opbevare 1
overføre 1
datafelter 1, 3
F
fejlfinding 6, 7
fodsensor 1, 4, 5
G
gangintervaller 2
Garmin Connect 1, 2
opbevare data 1
gemme aktiviteter 1
GPS 1
signal 7
stoppe 3
H
hastighed, zoner 3
historik 5
sende til computer 1
slette 5
vise 5
S
satellitsignaler 7
sessioner 5
slette
alle brugerdata 5
historik 5
personlige rekorder 5
smartphone 2
parre 2
programmer 1
software, opdatere 6
softwarelicensaftale 7
specifikationer 6
sprog 5
systemindstillinger 5
søvntilstand 4
T
taster 1, 7
tempo 2, 3
tilbehør 4, 6
timer 1, 5
toner 5, 6
træning 1
sider 1
tilstande 2
U
udskiftning af batteriet 6
urtilstand 7
USB 6
frakoble 5
V
vibration 6
Virtual Pacer 2
Z
zoner
hastighed 3
puls 4
I
ikoner 1
indendørs træning 3
indstillinger 5, 6
intervaller 2
K
klokkeslæt 6
M
meddelelser 2, 5
måleenheder 6
N
nulstilling af enheden 7
O
omgange 1, 3
opbevare data 1
opdateringer, software 6
oplade 2
P
parre
ANT+ sensorer 4
smartphone 2
personlige rekorder 5
slette 5
programmer 1
smartphone 2
puls 1
alarmer 2
måler 1, 4, 6, 7
zoner 4, 7
R
registrering af aktivitet 3
rengøring af enheden 7
Indeks
9
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising