Garmin | Forerunner® 25 | Operating instructions | Garmin Forerunner® 25 Návod k obsluze

Garmin Forerunner® 25 Návod k obsluze
Forerunner 25
®
Návod k obsluze
Srpen 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01902-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause a Forerunner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™ a Virtual Pacer™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. iOS je registrovaná
ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple
Computer, Inc. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích a jakékoli použití těchto značek
společností Garmin podléhá licenci.
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02556
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Ikony stavu ............................................................................. 1
Jdeme běhat ............................................................................... 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Používání Garmin Connect .................................................... 1
Používání aplikace Garmin Connect Mobile .......................... 1
Online funkce Bluetooth ......................................................... 1
Párování s vaším smartphonem ............................................ 2
Vypnutí technologie Bluetooth ............................................... 2
Zobrazení oznámení .............................................................. 2
Vypnutí oznámení .................................................................. 2
Nabíjení zařízení ......................................................................... 2
Maximalizace životnosti baterie ............................................. 7
Vynulování zařízení ............................................................... 7
Vymazání uživatelských dat ................................................... 7
Dodatek ........................................................................... 7
Péče o zařízení ........................................................................... 7
Čištění zařízení ...................................................................... 7
Péče o snímač srdečního tepu .............................................. 7
Výpočty rozsahů srdečního tepu ................................................ 7
Softwarová licenční dohoda ....................................................... 7
Rejstřík ............................................................................ 9
Trénink............................................................................ 2
Nastavení režimu běhu ............................................................... 2
Používání intervalů běhu a chůze .............................................. 2
Virtual Pacer™ ............................................................................ 2
Běhání s funkcí Virtual Pacer ................................................. 2
Nastavení alarmů srdečního tepu ............................................... 2
Trénink uvnitř .............................................................................. 3
Označování okruhů ..................................................................... 3
Automatické pozastavení běhu .................................................. 3
Změna datových polí .................................................................. 3
Zobrazení tempa nebo rychlosti ................................................. 3
Sledování aktivity ........................................................................ 3
Zapnutí sledování aktivity ...................................................... 3
Sledování spánku ....................................................................... 4
Používání sledování spánku .................................................. 4
Snímače ANT+................................................................ 4
Nasazování volitelného snímače srdečního tepu ....................... 4
Párování snímače srdečního tepu .............................................. 4
Nastavení maximálního srdečního tepu ..................................... 4
Rozsahy srdečního tepu ........................................................ 4
Cíle aktivit typu fitness ........................................................... 4
Nožní snímač .............................................................................. 5
Běhání s využitím nožního snímače ...................................... 5
Kalibrace nožního snímače .................................................... 5
Historie............................................................................ 5
Zobrazení historie ....................................................................... 5
Odstranění běhu z historie .......................................................... 5
Osobní rekordy ........................................................................... 5
Odstranění osobních rekordů ..................................................... 5
Správa dat .................................................................................. 5
Odstranění souborů ............................................................... 5
Odpojení kabelu USB ............................................................ 5
Přizpůsobení zařízení..................................................... 5
Nastavení zvuků oznámení ........................................................ 5
Nastavení systému ..................................................................... 5
Změna jazyka zařízení ........................................................... 6
Nastavení času ...................................................................... 6
Nastavení zvuků zařízení ....................................................... 6
Změna měrných jednotek ...................................................... 6
Nastavení alarmu ........................................................................ 6
Informace o zařízení....................................................... 6
Technické údaje k zařízení Forerunner ...................................... 6
Technické údaje snímače srdečního tepu .................................. 6
Vyměnitelné baterie .................................................................... 6
Výměna baterie snímače srdečního tepu .............................. 6
Odstranění problémů .................................................................. 6
Další informace ...................................................................... 6
Aktualizace softwaru .............................................................. 6
Zlepšení příjmu satelitů GPS ................................................. 7
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Tlačítka
8 Po dokončení běhu vyberte ikonu
9 Vyberte možnost:
a stopky zastavte.
• Vyberte možnost Obnovit a stopky se znovu spustí.
• Vyberte možnost Ulozit, běh se uloží a stopky se vynulují.
Zobrazí se přehled.
POZNÁMKA: Nyní můžete svůj běh uložit do služby
Garmin Connect™ (Používání Garmin Connect,
strana 1).
• Vyberte možnost Zrusit.
Garmin Connect
À
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
Stisknutím zapnete a vypnete podsvícení.
Á
Stisknutím spustíte a zastavíte stopky.
Stisknutím vyberete zvýrazněnou položku menu.
Â
Stisknutím procházíte datové obrazovky, možnosti a
nastavení.
Ã
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect.
Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras,
analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování. Zaznamenávejte
svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze, jízdy, plavání,
turistiky, triatlonů a dalších aktivit. Pokud se chcete zaregistrovat
k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/start.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin
Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, srdečního tepu,
spálených kalorií (kCal), kadence, zobrazení výškové mapy,
tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
Je-li aktivní funkce tlačítka okruhu, stisknutím označíte nový
okruh.
Stisknutím procházíte jednotlivé možnosti zobrazení.
Ikony stavu
Blikající ikona signalizuje, že zařízení vyhledává signál. Pokud
bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál
a snímač je připojen.
Stav signálu GPS
Bluetooth stav
®
Stav srdečního tepu
Stav nožního snímače
LiveTrack stav
Jdeme běhat
Zařízení je částečně nabito. Zařízení (Nabíjení zařízení,
strana 2). Pokud vaše zařízení Forerunner bylo dodáno se
snímačem ANT+ , jsou již zařízení spárována.
1 Nasaďte si volitelný snímač srdečního tepu (Nasazování
volitelného snímače srdečního tepu, strana 4).
2 Podržením tlačítka zařízení zapněte.
3 Stiskněte tlačítko .
4 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
signál GPS.
Vyhledání signálů GPS může trvat několik minut. Po nalezení
signálu GPS svítí ikona
trvale a zobrazí se obrazovka
časovače.
5 Při používání snímače srdečního tepu počkejte, dokud se
zařízení nepřipojí ke snímači.
Když zařízení rozpozná snímač srdečního tepu, zobrazí se
zpráva a ikona
bude svítit nepřetržitě.
6 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
7 Nyní můžete běžet.
®
Úvod
Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den,
připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Používání Garmin Connect
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání aplikace Garmin Connect Mobile
Předtím, než mohou být vaše data automaticky
synchronizována pomocí kompatibilního mobilního zařízení,
musíte své zařízení Forerunner spárovat přímo prostřednictvím
aplikace Garmin Connect Mobile.
POZNÁMKA: Vaše mobilní zařízení kompatibilní se systémem
Android™ nebo iOS musí podporovat technologii Bluetooth 4.0,
aby mohlo být spárováno se zařízením Forerunner a
synchronizovat data.
1 Na mobilním zařízení přejděte do aplikace Garmin Connect
Mobile.
2 Podle pokynů na obrazovce spárujte zařízení a aktualizujte
své předvolby.
®
Online funkce Bluetooth
Zařízení Forerunner má několik připojených funkcí Bluetooth pro
kompatibilní smartphone a mobilní zařízení využívající aplikaci
1
Garmin Connect Mobile. Další informace najdete na stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Odeslání aktivit: Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše
aktivity automaticky odeslány do aplikace Garmin Connect
Mobile.
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do aplikace
Garmin ConnectMobile.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení Forerunner.
Párování s vaším smartphonem
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports
/apps a stáhněte si aplikaci Garmin Connect Mobile do svého
smartphonu.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení Forerunner.
3 Na zařízení Forerunner vyberte možnost > Nastaveni >
Bluetooth > Parovat smartphone.
4 Spusťte aplikaci Garmin Connect Mobile a připojte zařízení
podle pokynů na obrazovce.
Pokyny jsou uvedeny po počátečním nastavení, případně se
nacházejí v nápovědě aplikace Garmin Connect Mobile.
Vypnutí technologie Bluetooth
Vyberte možnost
> Nastaveni > Bluetooth > Vypnout.
Zobrazení oznámení
Pokud se na vašem zařízení Forerunner zobrazí oznámení,
pomocí tlačítka si můžete zobrazit obsah.
Vypnutí oznámení
Na zařízení Forerunner vyberte možnost > Nastaveni >
Bluetooth > Smart oznameni > Vypnout.
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
POZNÁMKA
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
2 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně
zařízení a zatlačte na nabíječku À, dokud nezacvakne.
Trénink
Nastavení režimu běhu
1 Vyberte možnost > Moznosti behu > Rezim behu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Zakladni pro venkovní běh (Jdeme
běhat, strana 1) nebo pro běh v kryté hale (Trénink uvnitř,
strana 3).
POZNÁMKA: Tento režim běhu je výchozí.
• Chcete-li pro běh nastavit intervaly běhu a chůze, vyberte
možnost Beh/chuze (Používání intervalů běhu a chůze,
strana 2).
• Pokud si chcete zlepšovat výkon, vyberte možnost Virtual
\nPacer (Běhání s funkcí Virtual Pacer, strana 2).
• Chcete-li svůj trénink směřovat k určitému časovému cíli,
vyberte možnost Cas a zadejte požadovanou časovou
hodnotu.
• Chcete-li svůj trénink směřovat k určitému vzdálenostnímu
cíli, vyberte možnost Vzdalen. a zadejte požadovanou
hodnotu.
• Chcete-li svůj trénink směřovat k určitému výkonnostnímu
cíli, vyberte možnost Kalorie (kcal) a zadejte
požadovanou hodnotu kalorií.
3 Stiskněte tlačítko .
Když dosáhnete stanoveného času, vzdálenosti nebo počtu
kalorií, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuty zvukové tóny,
zařízení také zapípá (Nastavení zvuků zařízení, strana 6).
Používání intervalů běhu a chůze
POZNÁMKA: Před zahájením běhu je nutné nastavit funkci
běhu/chůze. Po spuštění stopek běhu nelze nastavení změnit.
1 Vyberte možnost > Moznosti behu > Rezim behu > Beh/
chuze.
2 Nastavte dobu běhu pro každý interval.
3 Nastavte dobu chůze pro každý interval.
4 Nyní můžete běžet.
Po zapnutí se funkce běhu/chůze použije pokaždé, kdy půjdete
běhat (pokud ji nevypnete nebo neaktivujete jiný režim běhu).
Virtual Pacer™
Virtual Pacer je tréninkový nástroj, který vám pomůže zlepšovat
výkon tím, že vás bude povzbuzovat, abyste běželi nastaveným
tempem.
Běhání s funkcí Virtual Pacer
POZNÁMKA: Funkci Virtual Pacer je nutné nastavit před
zahájením běhu. Po spuštění stopek běhu nelze nastavení
změnit.
1 Vyberte možnost > Moznosti behu > Rezim behu >
Virtual\nPacer.
2 Zadejte tempo.
3 Jděte si zaběhat (Jdeme běhat, strana 1).
Po zapnutí se funkce Virtual Pacer použije pokaždé, kdy půjdete
běhat (pokud ji nevypnete nebo neaktivujete jiný režim běhu).
Nastavení alarmů srdečního tepu
3 Zařízení zcela nabijte.
2
Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, můžete zařízení
nastavit, aby vás upozornilo, když je srdeční tep nad nebo pod
cílovou zónou nebo vlastním rozsahem. Můžete například
nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, když váš srdeční tep
klesne pod 150 tepů za minutu.
1 Stiskněte tlačítko > Moznosti behu > Alarm ST.
Trénink
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li použít rozsah existující zóny srdečního tepu,
vyberte zónu srdečního tepu.
• Chcete-li přizpůsobit maximální hodnotu, vyberte Vlastni
> Vysoka > Zapnout a zadejte hodnotu.
• Chcete-li přizpůsobit minimální hodnotu, vyberte Vlastni >
Nizka > Zapnout a zadejte hodnotu.
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovený
rozsah nebo vlastní hodnotu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou
zapnuté tóny, zařízení také pípne (Nastavení systému,
strana 5).
Zobrazení tempa nebo rychlosti
Můžete změnit typ informací, které se zobrazují v datovém poli
tempa nebo rychlosti.
1 Vyberte možnost > Nastaveni > Spustit nastaveni >
Tempo/rychlost.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Tempo zobrazíte tempo běhu.
• Výběrem možnosti Rychlost zobrazíte rychlost běhu.
Sledování aktivity
Zapnutí sledování aktivity
Trénink uvnitř
Technologii GPS lze při tréninku v interiérech vypnout a šetřit
tak energii baterie.
1 Vyberte možnost > Moznosti behu > Pouzit uvnitr.
Zařízení přejde do režimu stopek.
2 Stisknutím možnosti Start spustíte stopky.
3 Nyní můžete běžet.
Je-li systém GPS vypnutý, rychlost a vzdálenost se
vypočítává pomocí senzoru zrychlení zařízení. Senzor
zrychlení se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti
a vzdálenosti se zvyšuje po několika použitích zařízení venku
se zapnutým systémem GPS. Při dalším spuštění nebo
odemknutí zařízení bude zařízení znovu vyhledávat signál
družic.
Označování okruhů
Můžete si nastavit, aby zařízení využívalo funkci Auto Lap ,
která automaticky označí okruh po každém kilometru nebo míli.
Okruh také můžete vyznačit ručně. Tato funkce je užitečná pro
srovnávání vašich výkonů v různých částech aktivity.
1 Stiskněte tlačítko > Nastaveni > Spustit nastaveni >
Okruhy.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li aktivovat funkci Auto Lap, vyberte možnost Auto
Lap > Zapnout.
POZNÁMKA: Toto nastavení běhu je výchozí.
• Vyberte možnost Klavesa okruh > Zapnout, chcete-li
k označení okruhu během aktivity používat tlačítko .
3 Jděte si zaběhat (Jdeme běhat, strana 1).
®
Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den,
cílový počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie (kCal)
pro každý zaznamenaný den a statistiku spánku.
Vaše spálené kalorie (kCal) zahrnují váš základní metabolismus
a kalorie (kCal) spálené při aktivitách.
Sledování aktivity můžete zapnout při počátečním nastavení
zařízení nebo kdykoli jindy.
Vyberte možnost > Nastaveni > Sledovani aktivity >
Zapnout.
Počet kroků se neobjeví, dokud zařízení nezíská signály
GPS a automaticky nenastaví čas. Zařízení bude možná
potřebovat k vyhledání signálů GPS nezastíněný výhled na
oblohu.
Celkový počet kroků, které jste ušli během dne, se zobrazí pod
hodinami. Počet kroků je pravidelně aktualizován.
TIP: Na obrazovce s časem můžete vybrat ikonu
a procházet
údaje o sledování aktivity.
Cílový počet kroků
Před použitím cílového počtu kroků je nutné zapnout sledování
aktivity.
Zařízení vytvoří cílový počet kroků automaticky na základě
počtu kroků z předchozího dne. Osobní cílový počet kroků
můžete nastavit ve službě Garmin Connect. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků À.
Automatické pozastavení běhu
Pomocí funkce Auto Pause můžete automaticky pozastavit
stopky, jakmile se přestanete pohybovat. Tato funkce je
užitečná, jestliže se během běhu vyskytují semafory nebo jiná
místa, kde musíte zastavit.
POZNÁMKA: Pozastavený čas se neukládá do dat historie.
Vyberte možnost > Nastaveni > Spustit nastaveni > Auto
Pause > Zapnout.
®
Změna datových polí
Můžete změnit kombinace datových polí na stránkách, které se
zobrazují, když jsou spuštěné stopky.
1 Vyberte možnost > Nastaveni > Spustit nastaveni >
Datova pole.
2 Vyberte možnost Strana 1.
3 Vyberte kombinaci datových polí, která se má zobrazovat na
první stránce.
4 Stiskněte tlačítko .
5 Vyberte možnost Strana 2.
6 Vyberte kombinaci datových polí, která se má zobrazovat na
druhé stránce.
Trénink
Skrytí cílového počtu kroků
Cílový počet kroků můžete na obrazovce skrýt.
Vyberte > Nastaveni > Sledovani aktivity > Cil > Skryt.
Používání výzvy k pohybu
Chcete-li používat výzvy k pohybu, musíte nejprve zapnout
sledování aktivity (Zapnutí sledování aktivity, strana 3).
Dlouhodobé sezení může vyvolat škodlivé změny metabolického
stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se nepřestali
hýbat. Po jedné hodině neaktivity se zobrazí výzva Pohyb!. a
lišta pohybu À. Pokud jsou zapnuty tóny upozornění, zařízení
také zapípá (Nastavení zvuků zařízení, strana 6). Po
každých 15 minutách neaktivity se na liště pohybu zobrazí další
segment.
3
Logo Garmin musí směřovat nahoru.
5 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
®
Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete
(alespoň pár minut).
Sledování spánku
V režimu spánku zařízení sleduje váš odpočinek. Statistika
spánku zahrnuje celkový počet hodin spánku, doby pohybu a
doby klidného spánku.
Používání sledování spánku
Abyste mohli využít funkci sledování spánku, musíte zařízení
nosit.
1 Používejte zařízení během spánku.
2 Nahrajte data o sledování spánku na webovou stránku
Garmin Connect (Používání Garmin Connect, strana 1).
Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin
Connect.
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Nasazování volitelného snímače srdečního
tepu
POZNÁMKA
Pokud budete snímač srdečního tepu používat delší dobu, může
dojít k jeho odření. Abyste tomuto problému předešli, aplikujte
lubrikant nebo gel zabraňující tření do středu modulu, pokud je
v kontaktu s vaší pokožkou. Neaplikujte gel nebo lubrikant
zabraňující tření na elektrody. Nepoužívejte gely nebo
lubrikanty, které obsahují ochranu proti slunci.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Jeden jazýček À provlečte otvorem Á na modulu snímače
srdečního tepu.
Párování snímače srdečního tepu
Při prvním připojení snímače srdečního tepu k zařízení musíte
zařízení a snímač spárovat. Po provedení prvního spárování se
zařízení automaticky připojí k aktivnímu snímači v dosahu, když
jdete běhat.
POZNÁMKA: Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení
zařízení, jsou obě zařízení již spárována.
1 Nasaďte si snímač srdečního tepu (Nasazování volitelného
snímače srdečního tepu, strana 4).
2 Stiskněte tlačítko .
3 Umístěte zařízení ve vzdálenosti do 1 cm od středu snímače
srdečního tepu a počkejte, až se zařízení připojí ke snímači.
Když zařízení rozpozná snímač srdečního tepu, zobrazí se
bude svítit nepřetržitě.
zpráva a ikona
Nastavení maximálního srdečního tepu
Zařízení od počátečního nastavení využívá informace z vašeho
uživatelského profilu k odhadování vašeho maximálního
srdečního tepu a určení výchozích zón srdečního tepu. Výchozí
maximální srdeční tep je 220 minus váš věk. Abyste během
aktivity získali co nejpřesnější data o kaloriích, měli byste
nastavit svůj maximální srdeční tep (pokud jej znáte).
1 Vyberte možnost > Nastaveni > Uzivatelsky profil > Max.
ST.
2 Zadejte svůj maximální srdeční tep.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
2 Jazýček zatlačte dolů.
3 Navlhčete elektrody  na zadní straně modulu, abyste
zlepšili vodivost mezi hrudníkem a modulem snímače
srdečního tepu.
4 Nasaďte si pásek kolem hrudníku a připojte jej ke druhé
straně modulu snímače srdečního tepu.
4
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 7) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Snímače ANT+
4 Vyberte
Nožní snímač
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.
Běhání s využitím nožního snímače
Můžete běhat v hale a použít nožní snímač pro zaznamenání
tempa, vzdálenosti a kadence. Můžete rovněž běhat venku a
použít nožní snímač pro zaznamenání dat kadence pomocí
tempa a vzdálenosti GPS.
1 Upevněte nožní snímač podle pokynů k příslušenství.
2 Vyberte ikonu .
3 V případě potřeby vypněte GPS (Trénink uvnitř, strana 3).
4 Několika kroky aktivujte nožní spínač.
5 Umístěte zařízení do blízkosti snímače a počkejte, až se
zařízení se snímačem spáruje.
Poté, co zařízení nožní snímač detekujte, zobrazí se zpráva.
Po provedení prvního spárování se zařízení automaticky
připojí k aktivnímu snímači v dosahu, když jdete běhat.
6 Stisknutím možnosti Start spustíte stopky.
7 Nyní můžete běžet.
8 Po dokončení běhu vyberte ikonu a stopky zastavte.
Kalibrace nožního snímače
Nožní snímač se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti
a vzdálenosti se zvyšuje po několika použitích zařízení venku se
zapnutým systémem GPS.
Historie
Na zařízení Forerunner si můžete zobrazit sedm posledních
běhů a data sedmi dní sledování aktivity. Na zařízení Garmin
Connect můžete nahrát neomezený počet běhů a dat sledování
aktivity. Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se přepíší.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie běhu.
Zobrazení historie
1 Vyberte možnost > Historie.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Behy zobrazíte datum, čas, celkovou
vzdálenost, tempo, spálené kalorie (kCal) a údaje
o okruzích uložených běhů.
POZNÁMKA: Pomocí volitelného snímače srdečního tepu
můžete také zobrazit průměrný srdeční tep a zóny
srdečního tepu uložených běhů.
• Výběrem možnosti Kroku denne zobrazíte počet kroků,
cíl, ušlou vzdálenost a spálené kalorie (kCal) pro každý
zaznamenaný den.
• Výběrem možnosti Rekordy zobrazíte osobní rekordní
čas a celkovou vzdálenost při různých vzdálenostech.
Odstranění běhu z historie
POZNÁMKA: Odstraněním běhu z historie zařízení nedojte
k jeho odstranění ze služby Garmin Connect.
1 Vyberte možnost > Historie.
2 Vyberte Behy.
3 Vyberte běh.
Historie
> Zrusit > Ano.
Osobní rekordy
Po dokončení běhu zařízení zobrazí jakékoli nové osobní
rekordy, kterých jste během tohoto běhu dosáhli. Osobní
rekordy zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických
závodních vzdálenostech a váš nejdelší běh.
Odstranění osobních rekordů
1 Vyberte možnost > Historie > Rekordy.
2 Vyberte rekord, který chcete odstranit.
3 Vyberte možnost Vymazat? > Ano.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Odstranění souborů
POZNÁMKA
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
Odpojte
kabel od svého počítače.
2
Přizpůsobení zařízení
Nastavení zvuků oznámení
1 Vyberte možnost
> Nastaveni > Bluetooth > Smart
oznameni > Tony.
2 Vyberte možnost Vzdy zapnuto, Pri behu zapnuto,
Vypnuto.
Nastavení systému
Stiskněte tlačítko > Nastaveni > System.
Jazyk: Nastavuje jazyk zobrazovaný v zařízení (Změna jazyka
zařízení, strana 6).
Cas: Upravuje nastavení času (Nastavení času, strana 6).
Tony: Nastavuje zvuky zařízení, například tóny tlačítek nebo
upozornění (Nastavení zvuků zařízení, strana 6).
Jednotky: Slouží k nastavení měrných jednotek používaných
v zařízení (Změna měrných jednotek, strana 6).
Aktualizace softwaru: Umožňuje instalaci stažených
softwarových aktualizací pomocí aplikace Garmin Express™
(Aktualizace softwaru, strana 6).
Informace o: Zobrazuje informace o zařízení, softwaru a licenci.
5
Změna jazyka zařízení
Vyberte možnost
> System > Nastaveni > Jazyk.
Nastavení času
Ve výchozím nastavení je čas nastaven automaticky, jakmile
zařízení získá satelitní signály. Čas můžete nastavit i ručně.
1 Stiskněte tlačítko > Nastaveni > System > Cas.
2 V nabídce Format casu můžete nastavit 12hodinový nebo
24hodinový formát.
3 Zvolte možnost Nastavit cas.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li, aby zařízení nastavovalo čas automaticky při
příjmu satelitního signálu, vyberte Automaticky.
• Vyberte možnost Manualne a zadejte čas.
Nastavení zvuků zařízení
Můžete si nastavit, aby zařízení vydávalo zvukové tóny při
stisknutí tlačítek nebo aktivaci upozornění.
1 Vyberte možnost > Nastaveni > System > Tony.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zapnout tóny tlačítek, vyberte možnost Tony
klaves > Zapnout.
• Chcete-li zapnout tóny upozornění, vyberte možnost Tony
upozorneni > Zapnout.
Technické údaje snímače srdečního tepu
Typ baterií
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
Přibližně 3 roky (1 hodina denně)
Rozsah provozních
teplot
Od −10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Stupeň vodotěsnosti
1 atmosféra*
POZNÁMKA: Během plávání nepřenáší
tento produkt srdeční tep.
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Vyměnitelné baterie
Změna měrných jednotek
VAROVÁNÍ
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
Baterie udržujte mimo dosah dětí.
Baterie nikdy nevkládejte do úst. Pokud by došlo ke spolknutí,
obraťte se na svého lékaře nebo místní centrum pro otravy.
Vyměnitelné knoflíkové baterie mohou obsahovat chloristanový
materiál. Může být vyžadována speciální manipulace. Další
informace naleznete na adrese www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
Měrné jednotky si můžete upravit.
1 Vyberte položku > Nastaveni > System > Jednotky.
2 Vyberte měrnou jednotku.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
Nastavení alarmu
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Na zadní straně snímače srdečního tepu vyhledejte kulatý
1 Vyberte > Nastaveni > Budik.
2 Vyberte možnost:
kryt baterie.
• Pokud je již alarm nastavený a chcete změnit čas, vyberte
možnost Upravit alarm.
• Pokud alarm ještě nastavený není, vyberte možnost
Zapnout.
3 Nastavte čas a výběrem možnosti přijměte.
Informace o zařízení
Technické údaje k zařízení Forerunner
2 Pomocí mince otočte krytem proti směru hodinových ručiček,
dokud se neuvolní tak, aby šel sundat (šipka směřuje
k nápisu OPEN).
Vyjměte
kryt a baterii.
3
4 Počkejte 30 sekund.
5 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
6 Pomocí mince zajistěte kryt otočením ve směru hodinových
ručiček (šipka směřuje k nápisu CLOSE).
Po výměně baterie snímače srdečního tepu možná budete
muset snímač znovu spárovat se zařízením.
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie (malá
velikost)
Až 8 týdnů v úsporném režimu a při
sledování aktivity
Až 8 hodin v aktivním režimu
Výdrž baterie (velká
velikost)
Až 10 týdnů v úsporném režimu a při
sledování aktivity
Až 10 hodin v aktivním režimu
Rozsah provozních
teplot
Od -15 do 60 ºC (od 5 do 140º F)
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci ANT+
2,4 GHz
Bluetooth Chytrá bezdrátová technologie
Odstranění problémů
Stupeň vodotěsnosti
5 ATM*
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Další informace
Aktualizace softwaru
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
6
Informace o zařízení
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle do vašeho zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Neodpojujte zařízení od počítače, než aplikace Garmin
Express stáhne software.
TIP: V případě potíží s aktualizováním softwaru pomocí
aplikace Garmin Express možná bude nutné nahrát historii
aktivit do aplikace Garmin Connect a pak odstranit historii
aktivit ze zařízení. Tím by se měl uvolnit dostatek místa pro
aktualizaci.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Maximalizace životnosti baterie
• Vypněte chytrá oznámení (Vypnutí oznámení, strana 2).
• Vypněte bezdrátovou funkci Bluetooth (Vypnutí technologie
Bluetooth, strana 2).
• Vypněte sledování aktivity (Sledování aktivity, strana 3).
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat.
POZNÁMKA: Vynulování zařízení může vést k vymazání dat
nebo nastavení.
1 Podržte tlačítko po dobu 15 sekund.
Zařízení se vypne.
Podržením
tlačítka po dobu jedné sekundy zařízení
2
zapněte.
Vymazání uživatelských dat
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatelem a historii.
1 Podržte tlačítko .
2 Chcete-li zařízení vypnout, vyberte možnost Ano.
3 Stiskněte současně tlačítka a .
4 Tlačítka přidržte a současně přidržením tlačítka zařízení
zapněte.
5 Po prvním signálním tónu uvolněte tlačítko .
6 Po druhém signálním tónu uvolněte tlačítko .
Dodatek
Péče o zařízení
POZNÁMKA
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Dodatek
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Čištění zařízení
POZNÁMKA
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Péče o snímač srdečního tepu
POZNÁMKA
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Pásek po každém použití opláchněte.
• Příležitostně pásek ručně umyjte pomocí velmi malého
množství jemného čisticího prostředku, jako je například
tekutý prostředek na mytí nádobí.
POZNÁMKA: Použitím přílišného množství čisticího
prostředku můžete pásek poškodit.
• Nedávejte pásek do sušičky.
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
7
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
8
Dodatek
Rejstřík
režim spánku 4
rychlost, zóny 3
A
S
aktivity 5
aktualizace, software 6
alarm 6
alarmy 2
aplikace 1
smartphone 2
Auto Lap 3
Auto Pause 3
baterie
maximalizace 2, 7
nabíjení 2
výměna 6
sledování aktivity 3
smartphone 2
aplikace 1
párování 2
Snímače ANT+ 4
párování 4
software, aktualizace 6
softwarová licenční dohoda 7
srdeční tep 1
alarmy 2
rozsahy 4, 7
snímač 1, 4, 6, 7
zóny 4
stopky 1, 5
Č
T
B
čištění zařízení 7
data
přenos 1
ukládání 1
datová pole 1, 3
denní doba 6
družicové signály 7
technické údaje 6
Technologie Bluetooth 1, 2
tempo 2, 3
tlačítka 1
tóny 5, 6
trénink 1
režimy 2
stránky 1
trénink uvnitř 3
G
U
D
Garmin Connect 1, 2
ukládání dat 1
GPS 1
signál 7
zastavení 3
H
ukládání aktivit 1
ukládání dat 1
USB 6
odpojení 5
uživatelská data, odstranění 5
V
historie 5
odeslání do počítače 1
odstranění 5
zobrazení 5
vibrace 6
Virtual Pacer 2
výměna baterie 6
vynulování zařízení 7
I
Z
ikony 1
intervaly 2
intervaly chůze 2
zóny
rychlost 3
srdeční tep 4
J
jazyk 6
K
klávesy 7
M
měrné jednotky 6
N
nabíjení 2
nastavení 5, 6
nastavení systému 5
nožní snímač 1, 5
O
odstranění
historie 5
osobní rekordy 5
všechna uživatelská data 5
odstranění problémů 6, 7
okruhy 1, 3
osobní rekordy 5
odstranění 5
oznámení 2, 5
P
párování
smartphone 2
Snímače ANT+ 4
podsvícení 1
příslušenství 4, 6
R
režim sledování 7
Rejstřík
9
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising