Garmin | fēnix® 5S Plus | Garmin fēnix® 5S Plus Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin fēnix® 5S Plus Príručka používateľa (vo formáte PDF)
FĒNIX 5/5S/5X PLUS
®
Príručka používateľa
© 2018 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , fēnix , inReach , QuickFit , TracBack , VIRB a Virtual Partner sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych
spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™ , Garmin Pay™, HRM-Run™,
HRM-Swim™, HRM-Tri™, tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™, Vector™ a Xero™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné
známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH
vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. The Cooper Institute a ďalšie súvisiace ochranné známky sú vlastníctvom
organizácie The Cooper Institute. Di2™ je ochranná známka spoločnosti Shimano, Inc., Shimano je registrovaná ochranná známka spoločnosti Shimano, Inc. Na softvér Spotify sa vzťahujú
licencie tretích strán, ktoré nájdete tu: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. STRAVA a Strava™ sú ochranné známky spoločnosti Strava, Inc., technológiu pokročilej analýzy
srdcovej frekvencie poskytuje spoločnosť Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) sú ochranné známky spoločnosti Peaksware, LLC. Wi‑Fi je
registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.
Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
®
®
®
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
O zariadení ................................................................................. 1
Zobrazenie ponuky ovládacích prvkov .................................. 1
Zobrazenie miniaplikácií ........................................................ 1
Nabíjanie zariadenia ................................................................... 1
Spárovanie smartfónu so zariadením ......................................... 1
Aktualizácie produktov ................................................................ 1
Nastavenie aplikácie Garmin Express ................................... 2
Aktivity a aplikácie......................................................... 2
Spustenie aktivity ........................................................................ 2
Tipy na zaznamenávanie aktivít ............................................. 2
Zastavenie aktivity ...................................................................... 2
Pridanie alebo odstránenie obľúbenej aktivity ............................ 2
Vytvorenie vlastnej aktivity .......................................................... 2
Interiérové aktivity ....................................................................... 2
Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse ............................. 3
Zaznamenanie silového tréningu ........................................... 3
Outdoor aktivity ........................................................................... 3
Zobrazenie vašich zjazdov ..................................................... 3
Používanie metronómu .......................................................... 3
Prehrávanie zvukových signálov počas aktivity ..................... 3
Jumpmaster ........................................................................... 4
Multišport .................................................................................... 4
Vytvorenie multišportovej aktivity ........................................... 4
Tipy pre triatlonový tréning alebo použitie multišportových
aktivít ...................................................................................... 4
Plávanie ...................................................................................... 4
Terminológia plávania ............................................................ 4
Typy záberov ......................................................................... 4
Tipy týkajúce sa plaveckých aktivít ........................................ 4
Odpočinok počas plávania v bazéne ..................................... 4
Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie cvičenia) ....... 4
Golf ............................................................................................. 5
Hranie golfu ............................................................................ 5
Informácie o jamkách ............................................................. 5
Posunutie vlajky ..................................................................... 5
Zobrezenie prekážok ............................................................. 5
Zobrazenie meraných odpalov ............................................... 5
Zobrazenie oblúkových vzdialeností a zalomení ................... 5
Zaznamenávanie skóre .......................................................... 5
Aktualizácia skóre .................................................................. 5
TruSwing™ ............................................................................ 6
Používanie golfového počítadla kilometrov ........................... 6
Sledovanie štatistík ................................................................ 6
Funkcie s pripojením..................................................... 6
Povolenie upozornení Bluetooth ................................................. 6
Zobrazenie upozornení .......................................................... 6
Prijatie prichádzajúceho hovoru ............................................. 6
Odpovedanie na textové správy ............................................ 6
Správa upozornení ................................................................. 6
Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu .................................... 7
Zapnutie a vypnutie upozornení na pripojenie alebo odpojenie
smartfónu .................................................................................... 7
Vyhľadanie strateného mobilného zariadenia ............................ 7
Garmin Connect .......................................................................... 7
Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin
Connect Mobile ...................................................................... 7
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express ........ 7
Používanie funkcie Garmin Connect na vašom
počítači .............................................................................. 7
Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin
Connect Mobile ...................................................................... 8
Aplikácia Garmin Golf™ ......................................................... 8
Obsah
Spustenie relácie GroupTrack .................................................... 8
Tipy pre relácie GroupTrack .................................................. 8
Garmin Explore™ ....................................................................... 8
Bezpečnostné a monitorovacie funkcie....................... 8
Pridávanie kontaktov pre prípad núdze ...................................... 8
Zapnutie a vypnutie rozpoznania udalosti v teréne .................... 8
Vyžiadanie asistenta ................................................................... 9
Funkcie s pripojením cez Wi‑Fi®.................................. 9
Pripájanie k sieti Wi‑Fi ................................................................ 9
Connect IQ Funkcie........................................................ 9
Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača ..................... 9
Garmin Pay..................................................................... 9
Nastavenie peňaženky Garmin Pay ........................................... 9
Platba za nákup pomocou hodiniek ............................................ 9
Pridanie karty do peňaženky Garmin Pay .................................. 9
Správa peňaženky Garmin Pay ........................................... 10
Zmena prístupového kódu Garmin Pay .................................... 10
Hudba............................................................................ 10
Pripojenie k externému poskytovateľovi ................................... 10
Preberanie audio obsahu od externého poskytovateľa ....... 10
Preberanie zvukového obsahu od Spotify® ......................... 10
Zmena poskytovateľa hudby ................................................ 10
Odpojenie od externého poskytovateľa ............................... 10
Stiahnutie vlastného zvukového obsahu .................................. 11
Počúvanie hudby ...................................................................... 11
Ovládacie prvky prehrávania hudby ......................................... 11
Pripojenie slúchadiel pomocou technológie Bluetooth ............. 11
Funkcie srdcového tepu.............................................. 11
Srdcový tep z monitora na zápästí ........................................... 11
Nosenie zariadenia .............................................................. 11
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe ............ 11
Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu ............................ 12
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin ......... 12
Prenos údajov o srdcovom tepe počas aktivity ............... 12
Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep ........... 12
Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí ..................... 12
Nasadenie monitora srdcového tepu ........................................ 12
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe ............ 13
Starostlivosť o monitor srdcového tepu ............................... 13
Dynamika behu ......................................................................... 13
Tréning s funkciou dynamiky behu ...................................... 13
Farebné zóny a hodnoty dynamiky behu ............................. 13
Údaje o pomere doby kontaktu so zemou ...................... 14
Údaje o vertikálnej oscilácii a vertikálnom pomere ......... 14
Tipy pre prípad chýbajúcich údajov dynamiky behu ............ 14
Merania výkonu ........................................................................ 14
Vypnutie upozornení na výkon ............................................ 15
Automatická detekcia meraní výkonu .................................. 15
Synchronizácia aktivít a meraní výkonnosti ......................... 15
Tréningový stav .................................................................... 15
Tipy na zistenie tréningového stavu ................................ 15
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max. .............. 15
Získanie odhadu hodnoty VO2 max. pre beh ................. 16
Získanie odhadu hodnoty VO2 max. pre cyklistiku ......... 16
Čas zotavenia ...................................................................... 16
Zobrazenie vášho času zotavenia .................................. 16
Srdcový tep zotavovania ...................................................... 16
Tréningová záťaž ................................................................. 16
Zobrazenie vašich odhadovaných časov pretekov .............. 16
Informácie o funkcii Training Effect ...................................... 17
Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy ....................... 17
Zobrazenie variability srdcového tepu a úrovne stresu ... 17
Výkonnostná podmienka ..................................................... 17
Zobrazenie výkonnostnej podmienky .............................. 18
i
Prah laktátu .......................................................................... 18
Vykonanie asistovaného testu na určenie vášho prahu
laktátu .............................................................................. 18
Zobrazenie odhadu hodnoty FTP ........................................ 18
Absolvovanie testu FTP .................................................. 18
Pulzový oxymeter ......................................................... 18
Zobrazenie miniaplikácie pulzového oxymetra ......................... 19
Zapnutie celodenného režimu aklimatizácie ............................. 19
Zapnutie manuálneho režimu aklimatizácie ............................. 19
Zapnutie funkcie Sledovanie počas spánku pomocou pulzového
oxymetra ................................................................................... 19
Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra ............. 19
Tréning .......................................................................... 19
Nastavenie vášho profilu používateľa ....................................... 19
Kondičné ciele ...................................................................... 19
Informácie o zónach srdcového tepu ................................... 19
Nastavenie zón srdcového tepu ...................................... 19
Nastavenie zón srdcového tepu pomocou zariadenia .... 20
Výpočty zón srdcového tepu ........................................... 20
Nastavenie zón výkonu ........................................................ 20
Sledovanie aktivity .................................................................... 20
Automatický cieľ ................................................................... 20
Používanie upozornenia na pohyb ...................................... 21
Sledovanie spánku ............................................................... 21
Používanie automatického sledovania spánku ............... 21
Používanie režimu Nerušiť .............................................. 21
Minúty intenzívneho cvičenia ............................................... 21
Naberanie minút intenzívneho cvičenia .......................... 21
Garmin Move IQ™ ............................................................... 21
Nastavenia sledovania aktivity ............................................. 21
Vypnutie sledovania aktivity ............................................ 21
Cvičenia .................................................................................... 21
Trénovanie podľa cvičenia z webu ...................................... 21
Začatie cvičenia ................................................................... 22
Informácie o kalendári tréningov .......................................... 22
Používanie tréningových plánov Garmin Connect .......... 22
Adaptívne tréningové plány ............................................ 22
Intervalové cvičenia .................................................................. 22
Vytvorenie intervalového cvičenia ....................................... 22
Začatie intervalového cvičenia ............................................. 22
Zastavenie intervalového cvičenia ....................................... 22
Segmenty ..................................................................................22
Segmenty Strava™ .............................................................. 22
Zobrazenie údajov o segmente ........................................... 22
Pretekanie v segmente ........................................................ 23
Nastavenie automatickej úpravy segmentov ....................... 23
Používanie funkcie Virtual Partner® ......................................... 23
Nastavenie tréningového cieľa ................................................. 23
Zrušenie tréningového cieľa ................................................ 23
Pretekanie s predchádzajúcou aktivitou ................................... 23
Osobné rekordy ........................................................................ 23
Zobrazenie vašich osobných rekordov ................................ 23
Obnova osobného rekordu .................................................. 23
Vymazanie osobného rekordu ............................................. 24
Vymazanie všetkých osobných rekordov ............................. 24
Hodiny........................................................................... 24
Nastavenie budíka .................................................................... 24
Vymazanie budíka ............................................................... 24
Spustenie časovača odpočítavania .......................................... 24
Používanie stopiek .................................................................... 24
Pridanie alternatívnych časových pásiem ................................ 24
Nastavenie upozornení hodín ................................................... 24
Synchronizácia času s GPS ..................................................... 24
Navigácia ....................................................................... 25
Uloženie aktuálnej polohy ......................................................... 25
ii
Upravenie uložených polôh ................................................. 25
Premietnutie zemepisného bodu .............................................. 25
Navigovanie do cieľa ................................................................ 25
Navigácia do bodu záujmu ....................................................... 25
Body záujmu ........................................................................ 25
Vytvorenie a sledovanie dráhy na vašom zariadení ................. 25
Vytvorenie okružnej trasy ......................................................... 25
Označenie a spustenie navigácie k polohe „muža cez
palubu“ ...................................................................................... 25
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť ............................................ 25
Navigácia k počiatočnému bodu počas aktivity ........................ 26
Navigácia do začiatočného bodu uloženej aktivity ................... 26
Zastavenie navigácie ................................................................ 26
Mapa ......................................................................................... 26
Zobrazenie mapy ................................................................. 26
Uloženie alebo navigovanie na miesto na mape ................. 26
Navigácia s funkciou V okolí ................................................ 26
Kompas .....................................................................................27
Výškomer a barometer ............................................................. 27
História.......................................................................... 27
Využívanie histórie .................................................................... 27
Multišportová história ........................................................... 27
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu .................. 27
Zobrazenie súhrnov údajov ...................................................... 27
Používanie počítadla kilometrov ............................................... 27
Vymazanie histórie ................................................................... 27
Prispôsobenie zariadenia............................................ 27
Nastavenia aktivít a aplikácie ................................................... 27
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi ..................................... 28
Pridanie mapy do aktivity ..................................................... 28
Upozornenia ......................................................................... 28
Nastavenie upozornenia ................................................. 29
Nastavenia mapy aktivity ..................................................... 29
Nastavenia vypočítavania trasy ........................................... 29
Auto Lap ............................................................................... 29
Označovanie okruhov podľa vzdialenosti ....................... 29
Zapnutie Auto Pause ........................................................... 30
Aktivácia automatického rozpoznania lezenia. .................... 30
3D rýchlosť a vzdialenosť .................................................... 30
Zapnutie a vypnutie tlačidla kola .......................................... 30
Používanie automatického rolovania ................................... 30
UltraTrac .............................................................................. 30
Nastavenia časového limitu na úsporu energie ................... 30
Zmena poradia aktivity v zozname aplikácií ............................. 30
Miniaplikácie ............................................................................. 30
Prispôsobenie miniaplikácií .................................................. 31
Diaľkový ovládač inReach ................................................... 31
Používanie diaľkového ovládača inReach ...................... 31
VIRB diaľkové ovládanie ...................................................... 31
Ovládanie VIRB akčnej kamery ...................................... 31
Ovládanie akčnej kamery VIRB počas aktivity ................ 32
Používanie miniaplikácie na meranie úrovne stresu ............ 32
Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov ................................ 32
Nastavenia vzhľadu hodiniek .................................................... 32
Prispôsobenie vzhľadu hodiniek .......................................... 32
Nastavenia snímačov ............................................................... 32
Nastavenia kompasu ........................................................... 32
Manuálna kalibrácia kompasu ......................................... 33
Nastavenie referenčného severu .................................... 33
Nastavenia výškomeru ......................................................... 33
Kalibrácia barometrického výškomeru ............................ 33
Nastavenia barometra .......................................................... 33
Kalibrácia barometra ....................................................... 33
Nastavenia polohy Xero ....................................................... 33
Nastavenia mapy ...................................................................... 33
Nastavenia námorných máp ................................................ 34
Obsah
Zobrazenie a skrytie mapových údajov ............................... 34
Nastavenia GroupTrack ............................................................ 34
Nastavenia navigácie ................................................................ 34
Prispôsobenie funkcií mapy ................................................. 34
Nastavenie indikátora smeru ............................................... 34
Nastavenie navigačných upozornení ................................... 34
Nastavenia systému ................................................................. 34
Nastavenia času .................................................................. 34
Zmena nastavení podsvietenia ............................................ 35
Prispôsobovanie klávesových skratiek ................................ 35
Zmena merných jednotiek .................................................... 35
Zobrazenie informácií o zariadení ............................................ 35
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch
a ich dodržiavaní .................................................................. 35
Definície symbolov .................................................................... 44
Register ......................................................................... 45
Bezdrôtové snímače .................................................... 35
Párovanie bezdrôtových snímačov ........................................... 35
Režim rozšíreného zobrazenia ................................................. 35
Používanie voliteľného snímača rýchlosti alebo kadencie na
bicykel ....................................................................................... 35
Tréning s meračmi výkonu ........................................................ 35
Používanie elektronického radenia ........................................... 36
Prehľad o situácii ...................................................................... 36
Krokomer .................................................................................. 36
Vylepšenie kalibrácie krokomera ......................................... 36
Manuálna kalibrácia krokomera ........................................... 36
Nastavenie zaznamenávania údajov o rýchlosti a vzdialenosti
prostredníctvom krokomera ................................................. 36
tempe™ .................................................................................... 36
Informácie o zariadení................................................. 36
fēnix 5/5S/5X Plus Charlie ........................................................ 36
Informácie o batérii .............................................................. 36
Správa údajov ........................................................................... 37
Vymazávanie súborov .......................................................... 37
Údržba zariadenia......................................................... 37
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 37
Čistenie zariadenia .............................................................. 37
Čistenie kožených remienkov .............................................. 37
Výmena QuickFit® remienkov .................................................. 37
Nastavenie kovového remienka hodiniek ................................. 37
Riešenie problémov..................................................... 37
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku .................................. 37
Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením? ................. 38
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu ........................................ 38
Môžem s hodinkami použiť snímač Bluetooth? ........................ 38
Moje slúchadlá sa nepripoja k zariadeniu ................................. 38
Hudba sa preruší alebo moje slúchadlá nezostanú pripojené .. 38
Reštartovanie zariadenia .......................................................... 38
Obnovenie všetkých predvolených nastavení .......................... 38
Vyhľadanie satelitných signálov ............................................... 38
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS ........................... 38
Hodnota teploty nie je presná ................................................... 38
Maximalizovanie výdrže batérie ................................................ 38
Sledovanie aktivity .................................................................... 39
Počet krokov prejdených za deň sa nezobrazuje ................ 39
Môj krokomer sa javí nepresný ............................................ 39
Počty krokov na zariadení a v mojom účte Garmin Connect
sa nezhodujú. ....................................................................... 39
Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého nepresný .... 39
Ako získať ďalšie informácie ..................................................... 39
Príloha........................................................................... 39
Dátové polia .............................................................................. 39
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max. ........... 43
Hodnoty FTP ............................................................................. 43
Veľkosť a obvod kolesa ............................................................ 43
Obsah
iii
Úvod
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým
poraďte s lekárom.
O zariadení
• Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN.
Zariadenie vám umožní prechádzať okruhom miniaplikácií.
• Výberom položky zobrazíte ďalšie možnosti a funkcie
miniaplikácie.
• Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo BACK na návrat na
obrazovku hodiniek.
• Ak nahrávate aktivitu, stlačením tlačidla BACK sa vrátite na
stránky s údajmi o danej aktivite.
Nabíjanie zariadenia
VAROVANIE
Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si
príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné
dôležité informácie.
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si
pokyny na čistenie uvedené v prílohe.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na
zariadení.
Stlačením tlačidla zapnete a vypnete podsvietenie.
LIGHT Podržaním zobrazíte ponuku ovládacích prvkov
Podržaním zapnete zariadenie.
Stlačte na zobrazenie zoznamu aktivít a na spustenie alebo
zastavenie aktivity.
Stlačením zvolíte možnosť v ponuke.
Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
BACK Stlačením zaznamenáte kolo, oddych alebo prechod počas
multišportovej aktivity.
LAP
Podržaním sa vrátite na zobrazenie hodín z ktorejkoľvek
obrazovky.
Stlačením prechádzate okruhom miniaplikácií a ponukami.
DOWN Podržaním zobrazíte ovládanie hudby z ktorejkoľvek
obrazovky.
Stlačením prechádzate okruhom miniaplikácií a ponukami.
Podržaním zobrazíte ponuku.
UP
MENU
Zobrazenie ponuky ovládacích prvkov
Ponuka ovládacích prvkov obsahuje možnosti, ako je zapnutie
režimu nerušenia, zamknutie tlačidiel a vypnutie zariadenia.
Môžete tiež otvoriť peňaženku Garmin Pay™.
POZNÁMKA: v ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať
a odstraňovať možnosti a meniť ich poradie (Prispôsobenie
ponuky ovládacích prvkov, strana 32).
1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo LIGHT.
2 Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN sa posúvate po
jednotlivých možnostiach.
Zobrazenie miniaplikácií
Vaše zariadenie sa dodáva s niekoľkými nainštalovanými
miniaplikáciami a ďalšie sú k dispozícii po spárovaní vášho
zariadenia s vaším smartfónom.
Úvod
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
3 Úplne nabite zariadenie.
Spárovanie smartfónu so zariadením
Ak chcete používať funkcie pripojenia zariadenia fēnix,
zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin
Connect™ Mobile, nie cez nastavenia Bluetooth v smartfóne.
1 Z obchodu App Store prevezmite aplikáciu Garmin Connect
Mobile, nainštalujte ju a otvorte.
2 Smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp)
od zariadenia.
3 Stlačením tlačidla LIGHT zapnete zariadenie.
Pri prvom zapnutí zariadenia je zariadenie v režime
párovania.
TIP: do režimu párovania môžete manuálne vstúpiť, keď
podržíte tlačidlo LIGHT a vyberiete možnosť .
4 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin
Connect:
• Ak párujete zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
Mobile prvýkrát, postupujte podľa zobrazených pokynov.
• Ak ste s aplikáciou Garmin Connect Mobile už spárovali
iné zariadenie, z ponuky ikony
alebo
vyberte
položky Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie a
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
®
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™
(www.garmin.com/express). Do svojho smartfónu si nainštalujte
mobilnú aplikáciu Garmin Connect.
1
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin :
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie máp
• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu
• Ak sa chcete spätne navigovať k počiatočnému bodu
aktivity najpriamejšou cestou, vyberte položky Späť na
Štart > Cesta.
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len na aktivity,
ktoré používajú GPS.
• Ak chcete vymazať aktivitu a vrátiť sa do režimu hodín,
vyberte položky Odhodiť > Áno.
POZNÁMKA: po zastavení aktivity ju zariadenie po 30
minútach automaticky uloží.
®
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktivity a aplikácie
Zariadenie môžete používať pri interiérových, exteriérových,
atletických a fitness aktivitách. Po spustení aktivity zariadenie
zobrazí a začne zaznamenávať údaje snímača. Aktivity môžete
uložiť a zdieľať s komunitou Garmin Connect.
Aktivity a aplikácie Connect IQ™ môžete do svojho zariadenia
taktiež pridať pomocou lokality Connect IQ (Connect IQ Funkcie,
strana 9).
Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity a metrík na
sledovanie zdravotného stavu nájdete na stránke garmin.com
/ataccuracy.
Spustenie aktivity
Po spustení aktivity sa automaticky zapne funkcia GPS
(v prípade potreby). Po zastavení aktivity sa zariadenie vráti do
režimu hodín.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte .
2 Vyberte aktivitu.
3 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke
a zadajte dodatočné informácie.
4 V prípade potreby počkajte, kým sa zariadenie pripojí
k snímačom ANT+ .
5 Ak si aktivita vyžaduje funkciu GPS, vyjdite von a počkajte,
kým zariadenie vyhľadá satelity.
6 Výberom položky spustite časovač.
POZNÁMKA: zariadenie nebude zaznamenávať údaje
o vašej aktivite, kým nespustíte časovač.
Pridanie alebo odstránenie obľúbenej
aktivity
Zoznam obľúbených aktivít sa zobrazí po stlačení na
hodinkách a poskytuje vám rýchly prístup k aktivitám, ktoré
používate najčastejšie. Po prvom stlačení na spustenie
aktivity od vás zariadenie vyžiada výber obľúbených aktivít.
Obľúbené aktivity môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.
1 Podržte MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
Obľúbené aktivity sa zobrazia navrchu zoznamu s bielym
pozadím. Iné aktivity sa zobrazujú na čiernom pozadí.
Vyberte
možnosť:
3
• Na pridanie obľúbenej aktivity vyberte aktivitu a potom
položku Nastaviť ako Obľúbené.
• Ak chcete odstrániť obľúbenú aktivitu, vyberte aktivitu a
potom položku Odstrániť z Obľúbených.
Vytvorenie vlastnej aktivity
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku
2 Vyberte možnosť:
®
3
4
5
Tipy na zaznamenávanie aktivít
• Pred začiatkom aktivity zariadenie nabite (Nabíjanie
zariadenia, strana 1).
• Okruhy zaznamenáte výberom položky LAP.
• Výberom položky UP alebo DOWN zobrazíte ďalšie stránky
s údajmi.
Zastavenie aktivity
1 Stlačte tlačidlo .
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete obnoviť aktivitu, vyberte položku Pokračovať.
• Ak chcete uložiť aktivitu a vrátiť sa do režimu hodín,
vyberte položku Uložiť.
• Ak chcete prerušiť aktivitu a vrátiť sa k nej neskôr, vyberte
položku Obnoviť neskôr.
• Ak chcete označiť okruh, vyberte položku, vyberte položku
Kolo.
• Ak sa chcete spätne navigovať k počiatočnému bodu
aktivity po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte
položky Späť na Štart > TracBack.
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len na aktivity,
ktoré používajú GPS.
2
6
> Pridať.
• Vyberte položku Kopírovať aktivitu a vytvorte vlastnú
aktivitu na základe jednej z vašich uložených aktivít.
• Ak chcete vytvoriť novú vlastnú aktivitu, vyberte položku
Iné.
V prípade potreby vyberte typ aktivity.
Vyberte názov alebo zadajte vlastný názov.
Rovnaké názvy aktivít sa líšia číslom, napríklad:
Bicyklovanie(2).
Vyberte možnosť:
• Vyberte možnosť prispôsobenia špecifických nastavení
aktivity. Napríklad môžete vybrať farbu motívu alebo
prispôsobiť obrazovky s údajmi.
• Ak chcete uložiť a používať vlastnú aktivitu, vyberte
položku Hotovo.
Ak chcete pridať aktivitu do zoznamu obľúbených, vyberte
položku Áno.
Interiérové aktivity
Zariadenie fēnix možno použiť pri tréningu v interiéri, napríklad
pri behu na trati v hale alebo pri používaní stacionárneho
bicykla. Systém GPS je počas aktivít v interiéri vypnutý.
Pri behu alebo chôdzi s vypnutým systémom GPS sa rýchlosť,
vzdialenosť a kadencia vypočítavajú pomocou akcelerometra
v zariadení. Akcelerometer sa kalibruje samočinne. Presnosť
údajov o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii sa zlepší po
niekoľkých behoch alebo prechádzkach vonku s využitím
systému GPS.
TIP: držanie sa riadidiel bežiaceho pásu znižuje presnosť. Na
zaznamenávanie tempa, vzdialenosti a kadencie môžete použiť
voliteľný krokomer.
Pri bicyklovaní s vypnutou službou GPS nie je rýchlosť ani
vzdialenosť k dispozícii, ak nemáte voliteľný snímač, ktorý
odosiela údaje o rýchlosti a vzdialenosti do zariadenia (napríklad
snímač rýchlosti a kadencie).
Aktivity a aplikácie
Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse
Ak chcete zaznamenávať presnejšie údaje o vzdialenostiach pre
beh na bežiacom páse, môžete vzdialenosť na bežiacom páse
kalibrovať po prebehnutí aspoň 1,5 km (1 míle). Ak používate
rôzne bežiace pásy, môžete manuálne kalibrovať vzdialenosť
pre každý z nich po každom behu.
1 Začnite aktivitu na bežiacom páse (Spustenie aktivity,
strana 2), a prebehnite aspoň 1,5 km (1 míľu) na bežiacom
páse.
Po
dokončení behu vyberte .
2
3 Vyberte možnosť:
• Ak vzdialenosť bežiaceho pásu kalibrujete prvýkrát,
vyberte položku Uložiť.
Zariadenie vyžiada dokončenie kalibrácie bežiaceho pásu.
• Na manuálnu kalibráciu vzdialenosti bežiaceho pásu po
prvej kalibrácii vyberte položku Kalibrovať a uložiť >
Áno.
4 Skontrolujte prejdenú vzdialenosť na displeji bežiaceho pásu
a zadajte vzdialenosť do svojho zariadenia.
Zaznamenanie silového tréningu
Počas silového tréningu môžete zaznamenávať série. Séria
znamená niekoľko opakovaní rovnakého pohybu.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku > Sila.
Pri prvom zaznamenávaní aktivity silového tréningu
vyberiete, na ktorom zápästí sa hodinky nachádzajú.
2 Výberom ikony spustíte časovač série.
3 Spustite prvú sériu.
Zariadenie spočíta opakovania. Počet opakovaní sa zobrazí,
keď ich vykonáte aspoň štyri.
TIP: zariadenie dokáže počítať iba opakovania jedného
pohybu v každej sérii. Ak chcete pohyby zmeniť, dokončite
sériu a začnite novú.
4 Stlačte tlačidlo LAP na dokončenie série.
Hodinky zobrazia celkový počet opakovaní v sérii. Po
niekoľkých sekundách sa zobrazí časovač oddychu.
5 V prípade potreby stlačte tlačidlo DOWN a upravte počet
opakovaní.
TIP: môžete tiež pridať váhu použitú pre danú sériu.
6 Keď oddych skončí, stlačte tlačidlo LAP a začnite novú sériu.
7 Opakujte pre každú sériu silového tréningu, až kým
nedokončíte aktivitu.
8 Po poslednej sérii vyberte položku na zastavenie
časovača sérií.
9 Vyberte položku Uložiť.
Outdoor aktivity
Zariadenie fēnix sa dodáva s vopred nahratými outdoor
aktivitami, ako sú beh a bicyklovanie. Pri outdoor aktivitách sa
zapne GPS. Môžete si pridať nové aktivity na základe
predvolených aktivít, ako sú chôdza alebo veslovanie. Do vášho
zariadenia si tiež môžete pridať vlastné aktivity. (Vytvorenie
vlastnej aktivity, strana 2).
Zobrazenie vašich zjazdov
Vaše zariadenie za pomoci funkcie automatického spustenia
zaznamenáva podrobné informácie o každom zjazde na lyžiach
či snowboarde. Táto funkcia je pre zjazdové lyžovanie
a snowboarding automaticky zapnutá. Na základe vášho pohybu
automaticky zaznamená nové zjazdy na lyžiach. Časovač sa
pozastaví, keď sa prestanete hýbať dolu svahom a keď ste na
vleku. Počas jazdy na vleku zostáva časovač pozastavený.
Časovač sa znovu zapne, ak sa spustíte dolu svahom.
Podrobné informácie o zjazde si môžete zobraziť, keď je
časovač pozastavený alebo keď je časovač spustený.
Aktivity a aplikácie
1
2
3
4
Začnite aktivitu na lyžiach alebo snowboarde.
Podržte MENU.
Vyberte položku Zobrazenie behov.
Pomocou položiek UP a DOWN zobrazte podrobnosti
o vašom poslednom zjazde, aktuálnom zjazde a všetkých
zjazdoch spoločne.
Na obrazovke zjazdov sa zobrazuje čas, prejdená
vzdialenosť, maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť
a celkové klesanie.
Používanie metronómu
Funkcia metronómu hrá tóny v stabilnom rytme, vďaka čomu
pomáha zlepšovať váš výkon prostredníctvom tréningu pri
rýchlejšej, pomalšej alebo zosúladenejšej kadencii.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte ikonu .
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položky Metronóm > Stav > Zapnúť.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zadať hodnotu založenú na kadencii, ktorú
chcete udržiavať, vyberte položku Úderov/minútu.
• Ak chcete prispôsobiť frekvenciu úderov, vyberte položku
Frekv. upoz..
• Ak chcete prispôsobiť tón a vibrovanie metronómu,
vyberte položku Zvuky.
7 Ak potrebujete počuť funkciu metronómu pred začatím behu,
vyberte položku Ukáž..
Choďte
si zabehať (Spustenie aktivity, strana 2).
8
Metronóm sa spustí automaticky.
9 Ak chcete zobraziť obrazovku metronómu počas behu, stačte
tlačidlo UP alebo DOWN.
10 Ak potrebujete zmeniť nastavenia metronómu, podržte
tlačidlo MENU.
Prehrávanie zvukových signálov počas aktivity
V zariadení fēnix môžete nastaviť, aby vám prehrávalo
motivačné hlásenia o stave počas behu alebo inej aktivity.
Zvukové signály na prepojených slúchadlách využívajú
technológiu Bluetooth (ak je k dispozícii). V opačnom prípade sa
zvukové signály prehrávajú na smartfóne spárovanom
prostredníctvom aplikácie Garmin Connect Mobile. Počas
zvukového signálu sa zariadenie alebo smartfón stlmia, aby
prehrali oznámenie.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Zvukové signály.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete počuť signál pri každom okruhu, vyberte
možnosť Upozornenie na kolo.
POZNÁMKA: predvolene je aktivovaný zvukový signál
Upozornenie na kolo.
• Ak si chcete signály prispôsobiť pomocou informácií
o vašom tempe a rýchlosti, vyberte možnosť Upoz. rýchl./
tempa.
• Ak si chcete signály prispôsobiť pomocou informácií
o vašom srdcovom tepe, vyberte možnosť Upoz. na srd.
tep.
• Ak chcete signály počuť pri spustení a zastavení časovača
(a tiež pri použití funkcie Auto Pause ), vyberte možnosť
Udalosti časovača.
®
3
• Ak chcete zmeniť jazyk alebo dialekt hlasových
upozornení, vyberte možnosť Dialekt.
Jumpmaster
VAROVANIE
Funkcia jumpmaster je určená len pre skúsených parašutistov.
Funkcia jumpmaster by sa nemala používať ako primárny
výškomer pre zoskoky. Nesprávne zadanie príslušných
informácií o skoku môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo
smrť.
Funkcia jumpmaster vychádza z vojenských smerníc na výpočet
miesta zoskoku z vysokej výšky (HARP). Zariadenie
automaticky rozpozná skok a začne navigovať smerom k
požadovanému bodu dopadu (DIP) pomocou barometra a
elektronického kompasu.
Multišport
Interval: jedna alebo viac dĺžok za sebou. Nový interval sa
začína po oddychu.
Záber: záber sa započíta zakaždým, keď vaša ruka so
zariadením dokončí celý cyklus.
Swolf: vaše skóre SWOLF predstavuje súčet času, za ktorý
preplávate jednu dĺžku bazéna, a počtu záberov v rámci
danej dĺžky. Napríklad 30 sekúnd plus 15 záberov sa rovná
skóre SWOLF vo výške 45 bodov. Pri plávaní na otvorených
vodných plochách sa hodnota SWOLF vypočíta na dĺžke
25 metrov. Hodnota SWOLF meria efektívnosť plávania a –
podobne ako pri golfe – nižšie skóre je lepšie.
Typy záberov
Zisťovanie typu záberov je k dispozícii len pri plávaní v bazéne.
Typ záberu sa zistí na konci dĺžky. Informácie o typoch záberov
sa zobrazia pri prezeraní histórie intervalov. Typ záberu si tiež
môžete zvoliť ako vlastné údajové pole (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 28).
Triatlonisti, duatlonisti a iní multišportoví pretekári môžu využiť
aplikácie pre multišportové aktivity, ako napríklad Triatlon alebo
Swimrun. Počas multišportovej aktivity môžete prechádzať
medzi aktivitami a pokračovať na zobrazenie celkového času a
vzdialenosti. Napríklad môžete prejsť z bicyklovania na beh a
zobraziť celkový čas a vzdialenosť pre bicyklovanie a beh počas
celej multišportovej aktivity.
Môžete si prispôsobiť multišportovú aktivitu alebo môžete použiť
predvolené nastavenie aktivity triatlonu pre štandardný triatlon.
Voľný
Voľný štýl
Späť
Znak
Prsia
Prsia
Motýlik
Motýľ
Vytvorenie multišportovej aktivity
1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo
Tipy týkajúce sa plaveckých aktivít
2
3
4
5
> Pridať >
Multišport.
Vyberte typ aktivity s viacerými športmi alebo zadajte vlastný
názov.
Rovnaké názvy aktivít sa líšia číslom. Napríklad Triatlon(2).
Vyberte dve alebo viac aktivít.
Vyberte možnosť:
• Vyberte možnosť prispôsobenia špecifických nastavení
aktivity. Napríklad môžete vybrať, či chcete zahrnúť
prechody.
• Ak chcete uložiť a používať aktivitu s viacerými športmi,
vyberte položku Hotovo.
Ak chcete pridať aktivitu do zoznamu obľúbených, vyberte
položku Áno.
Tipy pre triatlonový tréning alebo použitie multišpor­
tových aktivít
• Vyberte položku pre spustenie prvej aktivity.
• Stlačením tlačidla LAP prejdete na ďalšiu aktivitu.
Ak sú zapnuté prechody, čas prechodu sa zaznamená
oddelene od časov aktivít.
• V prípade potreby stlačte tlačidlo LAP pre spustenie ďalšej
aktivity.
• Výberom položky UP alebo DOWN zobrazíte ďalšie stránky
s údajmi.
Plávanie
OZNÁMENIE
Zariadenie je určené na plávanie na hladine. Pri potápaní sa
môže zariadenie poškodiť a na produkt sa nebude vzťahovať
záruka.
POZNÁMKA: počas plávania zariadenie nedokáže
zaznamenávať údaje o srdcovom tepe na zápästí.
Terminológia plávania
Dĺžka: preplávaná vzdialenosť celého bazéna
4
Zmiešané Viac ako jeden typ záberu v jednom intervale
Cvičenie
Používa spolu s funkciou zaznamenávania cvičenia
(Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie cvičenia),
strana 4)
• Ak chcete pred začatím plaveckej aktivity v bazéne vybrať
veľkosť bazéna alebo zadať vlastnú veľkosť, postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Pri najbližšom začatí plaveckej aktivity v bazéne použije
zariadenie túto veľkosť bazéna. Veľkosť bazéna môžete
zmeniť, keď podržíte tlačidlo MENU, vyberiete nastavenia
aktivity a vyberiete položku Veľkosť bazéna.
• Ak chcete zaznamenať odpočinok počas plávania v bazéne,
stlačte tlačidlo LAP.
Zariadenie automaticky zaznamená intervaly a dĺžky v rámci
plávania v bazéne.
• Ak chcete zaznamenať interval počas plávania na otvorenej
vodnej ploche, stlačte tlačidlo LAP.
Odpočinok počas plávania v bazéne
Predvolená obrazovka odpočinku zobrazuje dva časovače
oddychu. Taktiež zobrazuje čas a vzdialenosť v rámci
posledného dokončeného intervalu.
POZNÁMKA: údaje o plávaní sa počas odpočinku
nezaznamenávajú.
1 Ak chcete začať odpočinok, vyberte počas plaveckej aktivity
položku LAP.
Zobrazenie sa prehodí na biely text na čiernom pozadí a
zobrazí sa obrazovka odpočinku.
2 Ak chcete počas odpočinku zobraziť iné obrazovky s údajmi
(voliteľné), stlačte tlačidlo UP alebo DOWN.
3 Ak chcete pokračovať v plávaní, vyberte položku LAP.
4 Opakujte tento postup pri ďalších intervaloch odpočinku.
Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie
cvičenia)
Funkcia zaznamenávania cvičenia je k dispozícii len pre
plávanie v bazéne. Funkciu zaznamenávania cvičenia môžete
používať na manuálne zaznamenávanie sérií kopov nôh,
plávania jednou rukou alebo akéhokoľvek typu plávania, ktorý
nepatrí medzi štyri hlavné plavecké štýly.
1 Ak chcete zobraziť obrazovku funkcie zaznamenávania
cvičenia počas aktivity plávania v bazéne, stlačte tlačidlo UP
alebo DOWN.
Aktivity a aplikácie
2 Výberom položky LAP spustite časovač cvičenia.
3 Po dokončení intervalu cvičenia, stlačte položku LAP.
Časovač cvičenia sa zastaví, ale časovač aktivity pokračuje v
zaznamenávaní celého plaveckého tréningu.
4 Zvoľte vzdialenosť pre dokončené cvičenie.
Zvýšenia vzdialenosti vychádzajú z veľkosti bazénu vybranej
pre profil aktivity.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete začať ďalší interval cvičenia, vyberte položku
LAP.
• Ak chcete začať interval plávania, stlačte tlačidlo UP alebo
DOWN na návrat na obrazovky plaveckého tréningu.
Golf
Hranie golfu
Pred začiatkom golfovej hry je potrebné zariadenie nabiť
(Nabíjanie zariadenia, strana 1).
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku > Golf.
2 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
3 Zo zoznamu dostupných ihrísk vyberte požadované ihrisko.
4 Vyberte položku Áno pre zaznam skóre.
5 Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN sa posúvate po
jednotlivých jamkách.
Keď prejdete k ďalšej jamke, zariadenie automaticky posunie
zobrazenie.
6 Po dokončení aktivity vyberte položku > Ukončiť okruh >
Áno.
Informácie o jamkách
Zariadenie vypočíta vzdialenosť na začiatok a koniec greenu a
k vybratej polohe jamky (Posunutie vlajky, strana 5).
Aktuálne číslo jamky
Vzdialenosť na koniec greenu
Vzdialenosť k vybranej polohe jamky
Vzdialenosť na začiatok greenu
Par jamky
Mapa greenu
Posunutie vlajky
Môžete priblížiť pohľad na green a posunúť polohu jamky.
1 Na obrazovke s informáciami o jamke vyberte položku >
Presunúť zástavku.
2 Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN posuniete polohu jamky.
3 Vyberte ikonu .
Vzdialenosti na obrazovke s informáciami o jamkách sa
aktualizujú podľa novej polohy jamky. Poloha jamky sa uloží
len pre aktuálnu hru.
Zobrezenie prekážok
Môžete zobraziť vzdialenosti k prekážkam pozdĺž fairway pre
jamky s parom 4 a 5. Prekážky ovplyvňujúce úder sú
Aktivity a aplikácie
zobrazované samostatne alebo v skupinách, čo vám pomôže
lepšie určiť vzdialenosť k oblúku a dolet loptičky.
1 Na obrazovke s informáciami o jamke vyberte položku >
Prekážky.
• Na displeji sa zobrazí vzdialenosť k prednému
a
zadnému
okraju najbližšej prekážky.
• Vo vrchnej časti obrazovky bude uvedený typ prekážky .
• Green je zobrazený ako polkruh
v hornej časti displeja.
Čiara pod greenom predstavuje stred ferveja.
• Prekážky
sa zobrazujú pod greenom v približných
polohách vzhľadom na fervej.
2 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN zobrazíte ďalšie
prekážky na aktuálnej jamke.
Zobrazenie meraných odpalov
Ak chcete, aby zariadenie mohlo automaticky rozpoznať a merať
odpal, musíte povoliť skórovanie.
Vaše zariadenie disponuje funkciou na automatické rozpoznanie
a záznam odpalu. Vždy, keď na ferveji spravíte odpal,
zariadenie zaznamená jeho vzdialenosť, ktorú si tak môžete
neskôr pozrieť.
TIP: automatické rozpoznanie odpalov funguje najlepšie, keď
zariadenie nosíte na zápästí ruky, ktorou odpaľujete, a máte
dobrý kontakt s loptičkou. Putty sa nezaznamenávajú.
1 Počas hrania golfu vyberte položku > Zmeranie
odpálenia.
Zobrazí sa posledná vzdialenosť odpalu.
POZNÁMKA: vzdialenosť sa automaticky obnoví, keď znova
odpálite loptičku, pri putte na green alebo pri presune
k ďalšej jamke.
2 Vyberte položku DOWN a pozrite si všetky zaznamenané
vzdialenosti odpalov.
Zobrazenie oblúkových vzdialeností a zalomení
Zobrazí sa zoznam vzdialeností layup a dogleg pre jamky
s hodnotou par 4 a 5 úderov.
Vyberte položku > Lay­upy.
Na displeji sa zobrazí každý oblúk a vzdialenosť ku každému
oblúku.
POZNÁMKA: vzdialenosti sa po ich prejdení odstránia zo
zoznamu.
Zaznamenávanie skóre
1 Na obrazovke s informáciami o jamkách vyberte položku
>
Aktualizácia skóre
1 Na obrazovke s informáciami o jamkách vyberte položku
>
Skóre karta.
Skóre sa zobrazí, keď sa presuniete na green.
2 Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN sa posúvate po
jednotlivých jamkách.
3 Vyberte položku pre výber jamky.
4 Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre nastavenie skóre.
Vykonaná aktualizácia celkového skóre.
Skóre karta.
5
2 Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN sa posúvate po
jednotlivých jamkách.
3 Vyberte položku pre výber jamky.
4 Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN na zmenu skóre pre danú
jamku.
Vykonaná aktualizácia celkového skóre.
TruSwing™
Funkcia TruSwing umožňuje zobraziť údaje o odpale
zaznamenané z vášho zariadenia TruSwing. Zariadenie
TruSwing si môžete kúpiť na stránke www.garmin.com/golf.
Používanie golfového počítadla kilometrov
Počítadlo kilometrov môžete používať na zaznamenávanie času,
vzdialenosti a prejdených krokov. Počítadlo vzdialenosti sa
spustí a zastaví na začiatku alebo na konci kola.
1 Vyberte položku > Počítadlo kilometrov.
2 V prípade potreby vyberte položku Vynulovať a nastavte
počítadlo kilometrov na nulu.
Sledovanie štatistík
Funkcia Sledovanie štatistík aktivuje sledovanie podrobných
štatistík počas hrania golfu.
1 Na obrazovke s informáciami o jamkách podržte tlačidlo
MENU.
2 Zvoľte nastavenia aktivity.
3 Vyberte Sledovanie štatistík pre spustenie sledovania
štatistík.
Funkcie s pripojením
Funkcie s pripojením sú pre zariadenie fēnix dostupné, keď ho
pripojíte ku kompatibilnému smartfónu pomocou bezdrôtovej
technológie Bluetooth. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do
pripojeného smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect
Mobile. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com
/apps. Niektoré funkcie sú tiež k dispozícii, keď pripojíte
zariadenie k bezdrôtovej sieti.
Upozornenia z telefónu: na zariadení fēnix sa budú zobrazovať
upozornenia a správy z telefónu.
LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať
vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby,
ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou
e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie
vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.
GroupTrack: umožňuje vám sledovať svoje prepojenia
pomocou aplikácie LiveTrack priamo na obrazovke
a v reálnom čase.
Nahrávanie aktivity do služby Garmin Connect: vaša aktivita
sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do
vášho účtu Garmin Connect,
Connect IQ: táto funkcia umožňuje rozšíriť funkcie zariadenia
pomocou nových vzhľadov hodín, miniaplikácií, aplikácií a
dátových polí.
Aktualizácie softvéru: slúži na aktualizáciu softvéru zariadenia.
Počasie: slúži na zobrazenie aktuálnych poveternostných
podmienok a predpovedí počasia.
snímače Bluetooth: umožňuje pripojenie k snímačom
kompatibilným s technológiou Bluetooth, napríklad monitoru
srdcového tepu.
Nájsť môj telefón: vyhľadá váš stratený smartfón, ktorý je
spárovaný s vaším zariadením fēnix a nachádza sa
v dosahu.
Vyhľadať moje zariadenie: vyhľadá vaše stratené zariadenie
fēnix, ktoré je spárované s vaším smartfónom a nachádza sa
v dosahu.
6
Povolenie upozornení Bluetooth
Skôr ako bude možné povoliť upozornenia, musíte spárovať
zariadenie fēnix s kompatibilným mobilným zariadením
(Spárovanie smartfónu so zariadením, strana 1).
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Telefón > Smart notifikácie
> Stav > Zapnúť.
3 Vyberte položku Počas aktivity.
4 Vyberte preferované upozornenie.
5 Vyberte preferovaný zvuk.
6 Vyberte položku Nie počas aktivity.
7 Vyberte preferované upozornenie.
8 Vyberte preferovaný zvuk.
9 Vyberte položku Ochrana osobných údajov.
10 Vyberte preferenciu súkromia.
11 Vyberte položku Časový limit.
12 Vyberte množstvo času, kedy sa bude na obrazovke
zobrazovať upozornenie na nové oznámenie.
13 Vyberte položku Podpis na pridanie podpisu v odpovediach
textových správ.
Zobrazenie upozornení
1 Stlačením tlačidla UP na úvodnej obrazovke hodiniek
zobrazíte miniaplikáciu s upozorneniami.
2 Vyberte ikonu a vyberte upozornenie.
3 Stlačením tlačidla DOWN zobrazíte ďalšie možnosti.
4 Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na predchádzajúcu
obrazovku.
Prijatie prichádzajúceho hovoru
Keď na pripojenom smartfóne prijmete hovor, na zariadení fēnix
sa zobrazí meno alebo telefónne číslo volajúceho.
• Hovor prijmite výberom položky Súhlasím.
POZNÁMKA: ak chcete hovoriť s volajúcim, je potrebné
používať pripojený smartfón.
• Hovor odmietnite výberom položky Odmietnuť.
• Ak chcete odmietnuť hovor a okamžite poslať aj odpoveď
v textovej správe, vyberte položku Odpov. a potom správu
zo zoznamu.
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, ak je
vaše zariadenie pripojené k smartfónu Android™.
Odpovedanie na textové správy
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len v prípade
smartfónov so systémom Android.
Keď na zariadení fēnix prijmete upozornenie na textovú správu,
môžete odoslať rýchlu odpoveď výberom zo zoznamu správ.
Správy môžete prispôsobiť v aplikácii Garmin Connect Mobile.
POZNÁMKA: táto funkcia pošle textovú správu z vášho
telefónu. Platia bežné obmedzenia textových správ a poplatky
stanovené vaším operátorom alebo vo vašom paušále.
Informácie o poplatkoch a limitoch vám poskytne váš mobilný
operátor.
1 Stlačením tlačidla UP na úvodnej obrazovke hodiniek
zobrazíte miniaplikáciu s upozorneniami.
2 Vyberte položku a vyberte upozornenie na textovú správu.
3 Vyberte položku DOWN > Odpov..
4 Vyberte správu zo zoznamu.
Telefón pošle vybratú správu ako SMS.
Správa upozornení
Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať
upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení fēnix 5/5S/5X Plus.
Funkcie s pripojením
Vyberte možnosť:
• Ak používate zariadenie iPhone , prejdite do nastavení
upozornení, kde vyberte položky, ktoré sa majú zobraziť
na zariadení.
• Ak používate smartfón so systémom Android, z aplikácie
Garmin Connect vyberte položky Nastavenia >
Upozornenia Smart.
®
POZNÁMKA: na zobrazenie niektorých údajov musíte so
zariadením spárovať voliteľný bezdrôtový snímač (Párovanie
bezdrôtových snímačov, strana 35).
Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu
1 Podržaním tlačidla LIGHT zobrazte ponuku ovládacích
prvkov
2 Výberom možnosti vypnete Bluetooth pripojenie smartfónu
na vašom zariadení fēnix.
Postup vypnutia bezdrôtovej technológie Bluetooth na
mobilnom zariadení nájdete v príručke používateľa pre
mobilné zariadenie.
Zapnutie a vypnutie upozornení na
pripojenie alebo odpojenie smartfónu
Zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus si môžete nastaviť tak, aby vás
upozornilo v prípade pripojenia alebo odpojenia smartfónu
spárovaného prostredníctvom bezdrôtovej technológie
Bluetooth.
POZNÁMKA: funkcia upozornení na pripojenie alebo odpojenie
smartfónu je predvolene vypnutá.
1 Podržte položku MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Telefón > Upozornenia.
Vyhľadanie strateného mobilného zariadenia
Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať stratené mobilné
zariadenie, ktoré je spárované pomocou bezdrôtovej
technológie Bluetooth a momentálne sa nachádza v dosahu.
1 Podržaním tlačidla LIGHT zobrazte ponuku ovládacích
prvkov
2 Vyberte ikonu .
Zariadenie fēnix začne hľadať spárované mobilné zariadenie.
Na mobilnom zariadení zaznie zvukové upozornenie a sila
signálu technológie Bluetooth sa zobrazí na obrazovke
zariadenia fēnix. Sila signálu technológie Bluetooth sa
zvyšuje, ako sa približujete k mobilnému zariadeniu.
3 Ak chcete zastaviť hľadanie, stlačte tlačidlo BACK.
Garmin Connect
Váš účet Garmin Connect vám umožňuje sledovať vaše výkony
a spojiť sa s vašimi priateľmi. Poskytuje vám nástroje na
vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie
a povzbudzovanie. Môžete zaznamenávať udalosti svojho
aktívneho životného štýlu vrátane behu, prechádzok, jazdenia,
plávania, golfu a ďalších aktivít.
Môžete si vytvoriť Garmin Connect účet zadarmo, keď spárujete
svoje zariadenie s telefónom pomocou Garmin Connect
mobilnej aplikácie. Môžete si tiež vytvoriť účet, keď si
nastavíteGarmin Express aplikáciu (www.garmin.com/express).
Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení časovanej
aktivity pomocou zariadenia môžete túto aktivitu nahrať na
svoj účet Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.
Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie údaje o
vašom zdravotnom stave a vonkajších aktivitách vrátane
času, vzdialenosti, srdcového tepu, spálených kalórií,
kadencie, prehľadného zobrazenia na mape a grafov tempa
a rýchlosti. Môžete zobraziť podrobnejšie informácie o
golfových hrách vrátane skóre, štatistických údajov a
informácií o ihrisku. Tiež si môžete zobraziť prispôsobiteľné
prehľady.
Funkcie s pripojením
Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať denne svoje kroky,
zapojiť sa do priateľskej súťaže so svojimi pripojenými
priateľmi a plniť svoje ciele.
Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať
si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše
aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.
Spravujte svoje nastavenia: na svojom účte Garmin Connect
môžete prispôsobiť nastavenia svojho zariadenia
a nastavenia používateľa.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie
Garmin Connect Mobile
Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom mobilnej aplikácie
Garmin Connect Mobile je potrebné disponovať účtom Garmin
Connect a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom
(Spárovanie smartfónu so zariadením, strana 1).
Synchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
Mobile (Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin
Connect Mobile, strana 8).
Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect
Mobile automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin
Express
Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si musíte stiahnuť a
nainštalovať Garmin Express aplikáciu a pridať ju do zariadenia
(Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači,
strana 7).
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, aplikácia Garmin
Express ju odošle do vášho zariadenia.
2 Keď aplikácia Garmin Express dokončí odosielanie
aktualizácie, odpojte zariadenie od počítača.
Vaše zariadenie nainštaluje aplikáciu.
Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači
Aplikácia Garmin Express pripojí vaše zariadenie k účtu Garmin
Connect pomocou počítača. Pomocou aplikácie Garmin Express
môžete nahrať svoje údaje aktivít do účtu Garmin Connect
a posielať z webovej stránky Garmin Connect do zariadenia
údaje, ako napríklad cvičenia alebo tréningové plány. Taktiež
môžete inštalovať aktualizácie softvéru zariadenie a spravovať
svoje aplikácie Connect IQ.
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
3 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin Express.
4 Otvorte aplikáciu Garmin Express a vyberte položku Pridať
zariadenie.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
7
Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin
Connect Mobile
1 Podržaním tlačidla LIGHT zobrazte ponuku ovládacích
prvkov
Vyberte
ikonu
2
.
Aplikácia Garmin Golf™
Aplikácia Garmin Golf umožňuje nahrať skóre karty pomocou
kompatibilného zariadenia Garmin a zobraziť podrobnú štatistiku
a analýzy úderov. Hráči golfu môžu pomocou aplikácie Garmin
Golf súťažiť medzi sebou na rôznych ihriskách. K dispozícii sú
tabuľky lídrov pre viac ako 41 000 ihrísk, ku ktorým sa môže
ktokoľvek pripojiť. Môžete nastaviť turnajovú udalosť a pozvať
hráčov, aby s vami súťažili.
Aplikácia Garmin Golf synchronizuje dáta s účtom Garmin
Connect. Aplikáciu Garmin Golf si môžete stiahnuť z obchodu s
aplikáciami v smartfóne.
Spustenie relácie GroupTrack
Pred spustením relácie GroupTrack musíte mať účet Garmin
Connect, kompatibilný smartfón a aplikáciu Garmin Connect.
Tieto pokyny sú určené na spustenie relácie GroupTrack
pomocou zariadení fēnix 5/5S/5X Plus. Ak majú vaše kontakty
iné kompatibilné zariadenie, môžete ich vidieť na mape. Iné
zariadenia nemusia byť schopné zobraziť jazdcov GroupTrack
na mape.
1 Vyjdite von a zapnite zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus.
2 Spárujte svoj smartfón so zariadením fēnix 5/5S/5X Plus
(Spárovanie smartfónu so zariadením, strana 1).
3 V zariadení fēnix 5/5S/5X Plus podržte položku MENU a
vyberte položky Nastavenia > GroupTrack > Zobraziť na
mape na zapnutie zobrazenia kontaktov na obrazovke s
mapou.
4 V ponuke nastavení v aplikácii Garmin Connect vyberte
položky Bezpečnosť a sledovanie > LiveTrack >
GroupTrack.
5 Ak máte viac ako jedno kompatibilné zariadenie, vyberte
zariadenie, ktoré chcete použiť pre reláciu GroupTrack.
6 Vyberte položky Komu sa zobrazuje > Všetky pripojenia.
7 Vyberte možnosť Spustiť LiveTrack.
8 Na zariadení fēnix 5/5S/5X Plus spustite aktivitu.
9 Posúvajte mapu na zobrazenie vašich kontaktov.
TIP: na mape môžete podržať položku MENU a vybrať
možnosť Pripojenia v blízkosti na zobrazenie vzdialenosti,
smeru a informácii o tempe alebo rýchlosti iných kontaktov v
rámci relácie GroupTrack.
Tipy pre relácie GroupTrack
Funkcia GroupTrack umožňuje sledovať ďalšie kontakty vo
vašej skupine pomocou funkcie LiveTrack priamo na obrazovke.
Členovia skupiny musia byť pripojení ako kontakt vo vašom účte
Garmin Connect.
• Spustite aktivitu vonku pomocou GPS.
• Spárujte svoje zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus so smartfónom
pomocou technológie Bluetooth.
• V ponuke nastavení v aplikácii Garmin Connect Mobile
vyberte položku Pripojenia a aktualizujte zoznam kontaktov
pre reláciu GroupTrack.
• Používatelia pripojení ako kontakt musia spárovať svoj
smartfón a spustiť reláciu LiveTrack v aplikácii Garmin
Connect Mobile.
• Všetci pripojení používatelia sa musia nachádzať v dosahu
(40 km alebo 25 mi.).
• Ak sa počas relácie GroupTrack posuniete na mapu,
zobrazíte svoje kontakty (Pridanie mapy do aktivity,
strana 28).
8
Garmin Explore™
Webová lokalita Garmin Explore vám umožňuje plánovať výlety
a používať cloudové úložisko pre vaše zemepisné body, cesty
a prejdené trasy. Ponúka rozšírené možnosti plánovania
a umožňuje vám zdieľať a synchronizovať údaje s vaším
kompatibilným zariadením Garmin.
Môžete prejsť na lokalitu explore.garmin.com.
Bezpečnostné a monitorovacie
funkcie
UPOZORNENIE
Rozpoznanie udalosti v teréne a asistenčné služby predstavujú
doplnkové funkcie a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na
primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia
Garmin Connect vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.
Zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus disponuje bezpečnostnými a
monitorovacími funkciami, ktoré je potrebné nakonfigurovať
prostredníctvom aplikácie Garmin Connect.
OZNÁMENIE
Ak chcete používať tieto funkcie, musíte sa pripojiť k aplikácii
Garmin Connect, ktorá používa technológiu Bluetooth. Do
svojho účtu Garmin Connect môžete pridať kontakty pre prípad
núdze.
Asistent: umožňuje odoslať textovú správu s vaším menom
a polohou GPS kontaktom pre prípad núdze.
Rozpoznanie udalosti v teréne: umožňuje aplikácii Garmin
Connect odoslať správu kontaktom pre prípad núdze, keď
zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus rozpozná udalosť v teréne.
LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať
vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby,
ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou
e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie
vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.
GroupTrack: umožňuje vám sledovať svoje prepojenia
pomocou aplikácie LiveTrack priamo na obrazovke
a v reálnom čase.
Pridávanie kontaktov pre prípad núdze
Funkcie rozpoznania udalosti v teréne a asistenčné služby
používajú telefónne čísla kontaktov pre prípad núdze.
alebo .
1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť
2 Zvoľte položku Bezpečnosť a sledovanie > Zisťovanie
nehody a pomoc > Pridajte núdzový kontakt.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zapnutie a vypnutie rozpoznania udalosti
v teréne
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo UP.
2 Vyberte položky Nastavenia > Bezpečnosť > Rozpoznanie
dopravnej udalosti.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: rozpoznanie udalosti v teréne je k dispozícii
iba pre chodecké, bežecké a cyklistické aktivity.
Keď vaše zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus s povolenou navigáciou
GPS rozozná udalosť v teréne, aplikácia Garmin Connect môže
poslať automatickú SMS správu a e-mail s vaším menom a
polohou z GPS vašim núdzovým kontaktom. Zobrazí sa správa,
ktorá oznamuje, že po uplynutí 30 sekúnd budú informované
vaše kontakty. Skôr ako odpočet uplynie, môžete zvoliť možnosť
Zrušiť na zrušenie správy.
Bezpečnostné a monitorovacie funkcie
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Vyžiadanie asistenta
Aby ste mohli využiť funkciu požiadania o pomoc, musíte
najskôr nastaviť svoje kontakty pre prípad núdze (Pridávanie
kontaktov pre prípad núdze, strana 8).
1 Podržte tlačidlo LIGHT.
2 Keď zacítite tri zavibrovania, uvoľnením tlačidla sa aktivuje
asistenčná funkcia.
Zobrazí sa obrazovka s odpočtom.
TIP: skôr ako odpočet uplynie, môžete zvoliť možnosť Zrušiť
na zrušenie správy.
Funkcie s pripojením cez Wi‑Fi
®
Zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus obsahuje funkcie s pripojením cez
sieť Wi‑Fi. Používanie funkcií s pripojením cez sieť Wi‑Fi
nevyžaduje aplikáciu Garmin Connect Mobile.
Nahrávanie aktivít na vaše konto Garmin Connect: vaša
aktivita sa po dokončení zaznamenávania automaticky
odošle do vášho účtu Garmin Connect,
Cvičenia a tréningové plány: umožňuje vám prehliadať
a vybrať si tréningové plány na webe Garmin Connect. Pri
najbližšom pripojení zariadenia ku sieti Wi‑Fi sa súbory
bezdrôtovo odošlú do vášho zariadenia.
Aktualizácie softvéru: keď je k dispozícii pripojenie cez sieť
Wi‑Fi, zariadenie prevezme a nainštaluje najnovšie
aktualizácie softvéru.
Pripájanie k sieti Wi‑Fi
Musíte najprv pripojiť svoje zariadenie k mobilnej aplikácii
Garmin Connect vo vašom smartfóne alebo k aplikácii Garmin
Express na vašom počítači, až potom sa budete môcť pripojiť
k Wi‑Fi sieti.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Wi­Fi > Moje siete > Pridať
sieť.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi‑Fi.
3 Vyberte sieť.
4 V prípade potreby zadajte heslo danej siete.
Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu
uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať
automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.
Connect IQ Funkcie
Do hodiniek môžete pridať funkcie Connect IQ od spoločnosti
Garmin a iných poskytovateľov pomocou mobilnej aplikácie
Connect IQ. Zariadenie si môžete prispôsobiť pomocou funkcií
vzhľady hodín, dátové políčka, miniaplikácie a aplikácie.
Vzhľady hodín: umožňuje prispôsobiť vzhľad hodín.
Dátové polia: umožňuje prevziať nové dátové políčka, ktoré
poskytujú nový spôsob zobrazenia údajov snímača, aktivít
a údajov histórie. Dátové políčka aplikácie Connect IQ
môžete pridať do zabudovaných funkcií a stránok.
Miniaplikácie: poskytuje okamžité informácie vrátane údajov
snímača a upozornení.
Aplikácie: umožňuje pridať do vašich hodiniek interaktívne
funkcie, ako napr. nové typy exteriérových a fitness aktivít.
Preberanie funkcií Connect IQ pomocou
počítača
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na lokalitu apps.garmin.com a prihláste sa.
3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ a prevezmite ju.
Funkcie s pripojením cez Wi‑Fi
®
Garmin Pay
Funkcia Garmin Pay vám umožňuje používať hodinky na platbu
za nákup vo vybraných predajniach pomocou kreditnej alebo
debetnej karty od vybranej finančnej inštitúcie.
Nastavenie peňaženky Garmin Pay
Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať jednu alebo viac
kreditných alebo debetných kariet s podporou tejto funkcie.
Finančné inštitúcie, ktoré podporujú túto funkciu nájdete na
adrese garmin.com/garminpay/banks.
alebo
1 V aplikácii Garmin Connect Mobile vyberte možnosť
.
2 Zvoľte položku Zariadenia Garmin a vyberte vaše
zariadenie.
3 Vyberte položky Garmin Pay > Vytvorte si peňaženku.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Platba za nákup pomocou hodiniek
Skôr než budete môcť použiť hodinky na vykonávanie platieb za
nákupy, musíte nakonfigurovať aspoň jednu platobnú kartu.
Hodinky môžete použiť na vykonávanie platieb za nákupy
v niektorom z partnerských obchodov.
1 Podržte tlačidlo LIGHT.
2 Vyberte ikonu .
3 Zadajte štvorciferný prístupový kód.
POZNÁMKA: ak trikrát zadáte nesprávny prístupový kód,
peňaženka sa zablokuje a svoj prístupový kód budete musieť
obnoviť v aplikácii Garmin Connect Mobile.
Zobrazí sa platobná karta, ktorú ste použili naposledy.
4 Ak ste do svojej peňaženky Garmin Pay pridali viac kariet,
stlačením tlačidla DOWN prejdete na inú kartu (voliteľné).
5 Do 60 sekúnd priložte svoje hodinky do blízkosti čítačky
platobných kariet tak, aby boli hodinky otočené k čítačke
čelom.
Keď sa komunikácia medzi hodinkami a čítačkou dokončí,
hodinky zavibrujú a na ich displeji sa zobrazí symbol
začiarknutia.
6 V prípade potreby dokončite transakciu podľa pokynov na
displeji čítačky kariet.
TIP: po úspešnom zadaní prístupového kódu môžete vykonávať
platby bez zadávania prístupového kódu po dobu 24 hodín,
pokiaľ budete mať hodinky neustále na ruke. Ak hodinky zložíte
zo zápästia alebo deaktivujete monitorovanie srdcového tepu,
pred vykonaním platby budete musieť znova zadať prístupový
kód.
Pridanie karty do peňaženky Garmin Pay
Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať maximálne desať
kreditných alebo debetných kariet.
1 Na stránke zariadenia fēnix 5/5S/5X Plus v aplikácii Garmin
Connect Mobile vyberte položku Garmin Pay > .
9
2 Zadajte informácie o karte a pridajte kartu do peňaženky
podľa pokynov na obrazovke.
Po pridaní karty môžete vybrať kartu v hodinkách, keď
potrebujete vykonať platbu.
Správa peňaženky Garmin Pay
Môžete zobraziť podrobné informácie o každej svojej platobnej
karte, kartu môžete deaktivovať, aktivovať alebo odstrániť. Tiež
môžete deaktivovať alebo odstrániť celú peňaženku
Garmin Pay.
POZNÁMKA: v niektorých krajinách môžu vybrané finančné
inštitúcie obmedzovať funkcie peňaženky.
1 Na stránke fēnix 5/5S/5X Plus zariadenia v aplikácii Garmin
Connect Mobile vyberte možnosť Garmin Pay > Spravujte
svoju peňaženku.
2 Vyberte možnosť:
• Na deaktiváciu konkrétnej karty vyberte danú kartu a
potom položku Pozastaviť.
Karta musí byť aktívna na uskutočňovanie nákupov cez
zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus.
• Ak chcete dočasne deaktivovať všetky karty v peňaženke,
vyberte možnosť Pozastavenie peňaženky.
Pomocou zariadenia fēnix 5/5S/5X Plus nemôžete platiť,
až kým pomocou aplikácie neaktivujete aspoň jednu kartu.
• Ak chcete znova aktivovať deaktivovanú peňaženku,
vyberte možnosť Zrušenie pozastavenia peňaženky.
• Ak chcete odstrániť konkrétnu kartu, vyberte kartu, a
potom položku Vymazať.
Karta bude úplne odstránená z peňaženky. Ak budete
v budúcnosti chcieť túto kartu znova pridať do peňaženky,
musíte znova zadať informácie o karte.
• Ak chcete odstrániť všetky karty v peňaženke, vyberte
položku Odstrániť peňaženku.
Peňaženka Garmin Pay a všetky informácie o kartách,
ktoré sú s ňou spojené, budú odstránené. Pomocou
zariadenia fēnix 5/5S/5X Plus nebudete môcť platiť, až
kým nevytvoríte novú peňaženku a nepridáte kartu.
Zmena prístupového kódu Garmin Pay
Musíte poznať svoj aktuálny prístupový kód, aby ste ho mohli
zmeniť. Prístupový kód nemožno obnoviť. Ak svoj prístupový
kód zabudnete, musíte vymazať peňaženku, vytvoriť novú
a znova zadať informácie o svojej karte.
Môžete zmeniť prístupový kód potrebný na prihlásenie do
peňaženky Garmin Pay v zariadení fēnix 5/5S/5X Plus.
1 Na stránke zariadenia fēnix 5/5S/5X Plus v aplikácii Garmin
Connect Mobile vyberte položku Garmin Pay > Resetovať
prístupový kód.
Postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
2
Pri najbližšej platbe realizovanej pomocou zariadenia fēnix
5/5S/5X Plus budete musieť zadať nový prístupový kód.
Hudba
Zvukový obsah si môžete prevziať do svojho zariadenia
z počítača alebo od poskytovateľa tretej strany, aby ste mohli
počúvať hudbu, aj keď váš smartfón nie je v jeho blízkosti. Ak
chcete počúvať audio obsah uložený vo vašom zariadení,
musíte pripojiť slúchadlá pomocou technológie Bluetooth.
Ovládanie hudby môžete používať na ovládanie prehrávania
hudby na vašom smartfóne alebo na prehrávanie hudby
uloženej vo vašom zariadení.
10
Pripojenie k externému poskytovateľovi
Pred preberaním hudby alebo iných zvukových súborov do
kompatibilných hodiniek od podporovaného externého
poskytovateľa sa musíte pripojiť k danému poskytovateľovi
pomocou aplikácie Garmin Connect.
alebo .
1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť
Zvoľte
položku
Zariadenia
Garmin
a
vyberte
vaše
2
zariadenie.
3 Vyberte položku Hudba.
4 Vyberte položku Získať hudobné aplikácie, vyhľadajte
poskytovateľa a postupujte podľa zobrazených pokynov.
POZNÁMKA: ak už máte nainštalovaného poskytovateľa,
vyberte ho a ďalej sa riaďte pokynmi na obrazovke.
Preberanie audio obsahu od externého poskytovateľa
Pred prevzatím audio obsahu od poskytovateľa tretej strany sa
musíte pripojiť ku sieti Wi‑Fi (Pripájanie k sieti Wi‑Fi, strana 9).
1 Ak na ktorejkoľvek obrazovke podržíte tlačidlo DOWN, otvorí
sa ponuka ovládania hudby.
2 Podržte tlačidlo MENU.
3 Vyberte položku Poskytov. hudby.
4 Vyberte pripojeného poskytovateľa.
5 Vyberte zoznam skladieb alebo inú položku, ktoré chcete
prevziať do zariadenia.
6 V prípade potreby podržte tlačidlo BACK, kým sa nezobrazí
výzva na synchronizáciu so službou, a vyberte položku Áno.
POZNÁMKA: preberanie zvukového obsahu môže spôsobiť
vybitie batérie. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, môže sa od
vás vyžadovať pripojenie zariadenia k externému zdroju
napájania.
Preberanie zvukového obsahu od Spotify
®
Pred prevzatím zvukového obsahu od Spotify sa musíte pripojiť
ku sieti Wi‑Fi (Pripájanie k sieti Wi‑Fi, strana 9).
1 Ak na ktorejkoľvek obrazovke podržíte tlačidlo DOWN, otvorí
sa ponuka ovládania hudby.
2 Podržte tlačidlo MENU.
3 Zvoľte položku Poskytov. hudby > Spotify.
4 Zvoľte položku Pridať hudbu a podcasty.
5 Vyberte zoznam skladieb alebo inú položku, ktoré chcete
prevziať do zariadenia.
POZNÁMKA: preberanie zvukového obsahu môže spôsobiť
vybitie batérie. Ak zostávajúca úroveň batérie nie je
dostatočná, môže byť potrebné pripojiť zariadenie k
externému zdroju napájania.
Vybrané zoznamy skladieb a iné položky sa začnú preberať
do zariadenia.
Zmena poskytovateľa hudby
1 Ak na ktorejkoľvek obrazovke podržíte tlačidlo DOWN, otvorí
sa ponuka ovládania hudby.
2 Podržte tlačidlo MENU.
3 Vyberte položku Poskytov. hudby.
4 Vyberte pripojeného poskytovateľa.
Odpojenie od externého poskytovateľa
1 V aplikácii Garmin Connect Mobile vyberte možnosť
.
2 Zvoľte položku Zariadenia Garmin a vyberte vaše
zariadenie.
3 Vyberte položku Hudba.
4 Vyberte nainštalovaného externého poskytovateľa a
postupujte podľa zobrazených pokynov na odpojenie
externého poskytovateľa z vášho zariadenia.
alebo
Hudba
Stiahnutie vlastného zvukového obsahu
Vyberte, ak chcete zmeniť režim opakovania.
Ak si chcete do zariadenia odoslať vlastnú hudbu, na počítači si
musíte nainštalovať aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Z počítača si môžete do zariadenia fēnix preniesť vlastné
zvukové súbory, ako sú súbory .mp3 a .aac.
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou pribaleného kábla
USB.
2 Na počítači otvorte aplikáciu Garmin Express, vyberte svoje
zariadenie a potom položku Hudba.
TIP: na počítačoch Windows môžete vybrať
a prezerať
priečinok so zvukovými súbormi. Na počítačoch Apple
aplikácia Garmin Express využíva vašu knižnicu iTunes .
3 V zozname Moja hudba alebo iTunes Library vyberte
kategóriu zvukového súboru, napríklad skladby alebo
zoznamy skladieb.
Označte
začiarkávacie políčka pri zvukových súboroch
4
a vyberte položku Odoslať do zariadenia.
5 V prípade potreby vyberte v zozname fēnix kategóriu,
následne označte začiarkávacie políčka a výberom položky
Odstrániť zo zariadenia odstráňte zvukové súbory.
Vyberte, ak chcete zmeniť režim náhodného prehrávania.
®
®
®
Počúvanie hudby
1 Ak na ktorejkoľvek obrazovke podržíte tlačidlo DOWN, otvorí
2
3
4
5
sa ponuka ovládania hudby.
Pripojte slúchadlá prostredníctvom technológie Bluetooth
(Pripojenie slúchadiel pomocou technológie Bluetooth,
strana 11).
Podržte tlačidlo MENU.
Vyberte položku Poskytov. hudby a potom vyberte
možnosť:
• Ak chcete počúvať hudbu prevzatú do hodiniek z počítača,
vyberte možnosť Moja hudba (Stiahnutie vlastného
zvukového obsahu, strana 11).
• Ak chcete počúvať hudbu zo smartfónu, vyberte položku
Ovládať v telefóne.
• Ak chcete počúvať hudbu od poskytovateľa tretej strany,
vyberte názov poskytovateľa.
Vyberte položku a otvorte ovládanie prehrávania hudby.
Pripojenie slúchadiel pomocou technológie
Bluetooth
Ak chcete počúvať hudbu, ktorú máte nahratú v svojom
zariadení fēnix, musíte pripojiť slúchadlá pomocou technológie
Bluetooth.
1 Slúchadlá sa musia nachádzať vo vzdialenosti do 2 m
(6,6 stopy) od zariadenia.
2 Spustite režim párovania na slúchadlách.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položku Nastavenia > Hudba > Slúchadlá > Pridať
nové.
5 Vyberte slúchadlá a dokončite proces párovania.
Funkcie srdcového tepu
Zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus je vybavené monitorom
srdcového tepu na zápästí a okrem toho je tiež kompatibilné
s hrudnými pásmi – pulzomermi (predávajú sa samostatne).
Údaje o srdcovom tepe z monitora môžete zobraziť
v miniaplikácii srdcového tepu. Ak sú k dispozícii údaje
o srdcovom tepe z monitora na zápästí aj z monitora na
hrudníku, zariadenie používa údaje o srdcovom tepe z monitora
na hrudníku.
Srdcový tep z monitora na zápästí
Nosenie zariadenia
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou.
POZNÁMKA: zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.
Aby boli merania srdcového tepu na zariadení fēnix 5/5S/5X
Plus presnejšie, nemalo by sa počas behu alebo športovania
pohybovať na zápästí. Na dosiahnutie presnejších hodnôt
nameraných pulzovým oxymetrom na zariadení fēnix 5X
Plus, by ste mali zostať v pokoji.
Ovládacie prvky prehrávania hudby
Vyberte, ak chcete spravovať obsah od niektorých poskytovateľov tretej strany.
Vyberte, ak chcete prezerať zvukové súbory a zoznamy skladieb
pre zvolený zdroj.
Vyberte, ak chcete upraviť hlasitosť.
Vyberte, ak chcete prehrať a pozastaviť aktuálny audio súbor.
Vyberte, ak chcete preskočiť na nasledujúci audio súbor v
zozname skladieb.
Podržaním rýchlo pretočíte dopredu aktuálny zvukový súbor.
Vyberte, ak chcete znova spustiť aktuálny audio súbor.
Vyberte dvakrát, ak chcete preskočiť na predchádzajúci audio
súbor v zozname skladieb.
Podržaním pretočíte dozadu aktuálny zvukový súbor.
Funkcie srdcového tepu
POZNÁMKA: optický snímač sa nachádza na zadnej strane
zariadenia.
• Viac informácií o monitorovaní srdcového tepu na zápästí
nájdete v časti Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom
tepe, strana 11.
• Viac informácií o snímači pulzového oxymetra nájdete v časti
Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra,
strana 19.
• Ďalšie informácie o presnosti nájdete na stránke garmin.com
/ataccuracy.
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe
Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
• Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie,
telové mlieko ani repelent.
• Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej
strane zariadenia.
11
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo
sedieť tesne, ale pohodlne.
• Skôr ako začnete aktivitu, počkajte, kým ikona
ostane
nepretržite svietiť.
• Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozcvičujte
a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.
POZNÁMKA: v chladnom prostredí sa rozcvičujte vnútri.
• Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.
• Počas cvičenia používajte silikónový remienok.
Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu
Táto miniaplikácia zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v úderoch
za minútu (bpm) a graf vášho srdcového tepu za posledné 4
hodiny.
1 Keď sa zobrazuje úvodná obrazovka hodiniek, stlačte tlačidlo
DOWN.
2 Stlačením tlačidla zobrazíte svoje priemerné hodnoty
srdcového tepu v pokoji za posledných 7 dní.
POZNÁMKA: žiadna signalizácia nenaznačuje, že zariadenie
prenáša vaše údaje o srdcovom tepe počas aktivity.
4 V prípade potreby spárujte zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus s
kompatibilným zariadením Garmin ANT+.
POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od
kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku
používateľa.
TIP: prenášanie údajov o vašom srdcovom tepe sa zastaví,
keď zastavíte aktivitu (Zastavenie aktivity, strana 2).
Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep
V zariadení môžete nastaviť, aby vás upozornilo, keď hodnota
vášho srdcového tepu prekročí určitý počet tepov za minútu
(bpm) po dobe nečinnosti.
1 Ak sa zobrazuje miniaplikácia srdcového tepu, podržte
tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Možnosti > Upozornenie na nezvyčajné
hodnoty srdcového tepu > Stav > Zapnúť.
3 Vyberte položku Prah upozornenia.
4 Vyberte prahovú hodnotu srdcového tepu.
Vždy, keď prekročíte prahovú hodnotu, zobrazí sa hlásenie
a zariadenie bude vibrovať.
Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin
Údaje o svojom srdcovom tepe môžete zo zariadenia fēnix
5/5S/5X Plus prenášať a zobrazovať ich v spárovaných
zariadeniach Garmin.
POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracuje výdrž
batérie.
1 Ak sa zobrazuje miniaplikácia srdcového tepu, podržte
tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Možnosti > Odoslať srdcový tep.
Zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus začne prenášať údaje o vašom
srdcovom tepe a zobrazí sa symbol
.
POZNÁMKA: počas prenosu údajov o srdcovom tepe z
miniaplikácie srdcového tepu môžete zobrazovať len
miniaplikáciu srdcového tepu.
3 Spárujte zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus s kompatibilným
zariadením Garmin ANT+.
POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od
kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku
používateľa.
TIP: ak chcete zastaviť prenášanie údajov o vašom
srdcovom tepe, vyberte akékoľvek tlačidlo a vyberte položku
Áno.
Prenos údajov o srdcovom tepe počas aktivity
Zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus môžete nastaviť tak, aby
automaticky prenášalo vaše údaje o srdcovom tepe, keď
začnete aktivitu. Údaje o svojom srdcovom tepe môžete
prenášať do zariadenia Edge napríklad pri bicyklovaní, resp. do
akčnej kamery VIRB počas aktivity.
POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracuje výdrž
batérie.
1 Ak sa zobrazuje miniaplikácia srdcového tepu, podržte
tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Možnosti > Vysielanie počas aktivity.
3 Začnite aktivitu (Spustenie aktivity, strana 2).
Zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus začne v pozadí prenášať údaje
o vašom srdcovom tepe.
Predvolená hodnota položky Srdcový tep na zápästí je
nastavená na možnosť Automatický. Zariadenie automaticky
používa monitor srdcového tepu na zápästí, ak so zariadením
nespárujete monitor srdcového tepu ANT+.
POZNÁMKA: vypnutím monitora srdcového tepu na zápästí sa
zároveň vypne funkcia detekcie na zápästí pre platby v systéme
Garmin Pay a pred každou platbou tak musíte zadať heslo
(Garmin Pay, strana 9).
POZNÁMKA: vypnutím monitora srdcového tepu na zápästí sa
zároveň vypne snímač pulzového oxymetra na zápästí.
1 Ak sa zobrazuje miniaplikácia srdcového tepu, podržte
tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Možnosti > Stav > Vypnúť.
Nasadenie monitora srdcového tepu
Monitor srdcového tepu noste priamo na koži a pod hrudnou
kosťou. Zariadenie by malo dostatočne priliehať, aby sa počas
vykonávania aktivity neposúvalo.
1 V prípade potreby pripevnite k monitoru srdcového tepu
predlžovač pásu.
2 Navlhčite elektródy na zadnej strane monitora srdcového
tepu a vytvorte silné spojenie medzi hrudníkom a vysielačom.
3 Noste monitor srdcového tepu s logom Garmin smerujúcim
pravou stranou nahor.
®
®
12
Prepojenie slučky
strane tela.
a háčika
by malo byť na pravej
Funkcie srdcového tepu
4 Oviňte monitor srdcového tepu okolo hrudníka a prevlečte
háčik pásu cez slučku.
POZNÁMKA: uistite sa, že štítok s informáciou o ošetrovaní
sa neprehol.
Po nasadení je monitor srdcového tepu aktívny a odosiela
údaje.
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe
Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Znovu použite vodu na elektródy a kontaktné náplasti (ak je
to možné).
• Utiahnite popruh na hrudi.
• Zahrejte sa 5 až 10 minút.
• Postupujte podľa pokynov na starostlivosť (Starostlivosť
o monitor srdcového tepu, strana 13).
• Noste bavlnené tričko alebo dôkladne navlhčiť obidve strany
popruhu.
Syntetické tkaniny, ktoré sa otierajú alebo udierajú do
monitora srdcovej frekvencie, môžu vytvárať statickú
elektrinu zasahujúcu do signálov srdcového tepu.
• Vzdiaľte sa od zdrojov, ktoré môžu interferovať s monitorom
srdcového tepu.
Medzi zdroje rušenia môžu patriť silné elektromagnetické
polia, niektoré 2,4 GHz bezdrôtové snímače,
vysokonapäťové elektrické vedenia, elektrické motory, rúry,
mikrovlnné rúry, 2,4 GHz bezdrôtové telefóny a prístupové
body bezdrôtovej siete LAN.
Starostlivosť o monitor srdcového tepu
OZNÁMENIE
Nahromadený pot a soľ na páse môžu znížiť schopnosť
monitora srdcového tepu poskytovať presné údaje.
• Monitor srdcového tepu po každom použití opláchnite.
• Po každom siedmom použití alebo jednom plávaní v bazéne
monitor srdcového tepu umyte v rukách malým množstvom
šetrného čistiaceho prostriedku, napríklad saponátom na
riad.
POZNÁMKA: použitím priveľa čistiaceho prostriedku môžete
monitor srdcového tepu poškodiť.
• Monitor srdcového tepu nie je vôbec vhodný do umývačky
riadu ani sušičky.
• Keď chcete monitor srdcového tepu vysušiť, zaveste ho
alebo ho položte na rovný povrch.
Dynamika behu
Na získanie aktuálnej spätnej väzby o vašej bežeckej forme
môžete použiť kompatibilné zariadenie fēnix spárované s
príslušenstvom HRM-Run™ alebo iným príslušenstvom na
zisťovanie dynamiky behu. Ak bolo súčasťou balenia zariadenia
fēnix aj príslušenstvo HRM-Run, zariadenia sú už spárované.
Príslušenstvo na zisťovanie dynamiky behu má akcelerometer,
ktorý meria pohyb trupu na výpočet šiestich metrík behu.
Kadencia: kadencia vyjadruje počet krokov za minútu.
Zobrazuje celkový počet krokov (pravá a ľavá noha spolu).
Vertikálna oscilácia: vertikálna oscilácia predstavuje silu
odrazov počas behu. Zobrazuje vertikálny pohyb trupu
meraný v centimetroch.
Doba kontaktu so zemou: doba kontaktu so zemou
predstavuje časový úsek v rámci každého kroku, v priebehu
ktorého dochádza ku kontaktu so zemou počas behu. Táto
hodnota sa meria v milisekundách.
POZNÁMKA: doba kontaktu so zemou a pomer doby
kontaktu so zemou nie sú dostupné pri chôdzi.
Pomer doby kontaktu so zemou: pomer doby kontaktu
so zemou zobrazuje pomer kontaktu vašej ľavej/pravej nohy
so zemou počas behu. Zobrazuje sa ako percentuálny údaj.
Môže to byť napríklad 53,2 so šípkou smerujúcou doľava
alebo doprava.
Dĺžka kroku: dĺžka kroku je dĺžka medzi dvomi miestami dotyku
chodidla so zemou. Meria sa v metroch.
Vertikálny pomer: Vertikálny pomer je pomer vertikálnej
oscilácie a dĺžky kroku. Zobrazuje sa ako percentuálny údaj.
Nižšia hodnota väčšinou indikuje lepšiu techniku behu.
Tréning s funkciou dynamiky behu
Skôr než si budete môcť zobraziť dynamiku behu, musíte si
nasadiť príslušenstvo pre dynamiku behu, ako napríklad
príslušenstvo HRM-Run, a spárovať ho s vaším zariadením
(Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 35). Ak bolo vaše
zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus dodané s týmto príslušenstvom,
zariadenia sú už spárované a zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus je
nastavené na zobrazovanie obrazoviek s dynamikou behu.
1 Vyberte možnosť:
• Ak sú vaše príslušenstvo pre dynamiku behu a zariadenie
fēnix 5/5S/5X Plus už spárované, prejdite na krok 7.
• Ak nie sú spárované vaše príslušenstvo pre dynamiku
behu a zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus, dokončite všetky
kroky tohoto procesu.
2 Podržte tlačidlo MENU.
3 Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
4 Vyberte aktivitu.
5 Zvoľte nastavenia aktivity.
6 Vyberte položky Obrazovky s údajmi > Pridať nové.
7 Vyberte obrazovku s údajmi dynamiky behu.
POZNÁMKA: obrazovky dynamiky behu nie sú k dispozícii
pre všetky aktivity.
8 Choďte si zabehať (Spustenie aktivity, strana 2).
9 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN zobrazíte obrazovky
dynamiky behu, ktoré zobrazujú vaše metríky.
Farebné zóny a hodnoty dynamiky behu
Na obrazovkách dynamiky behu sa zobrazuje farebný ukazovateľ primárnej metriky. Ako primárnu metriku môžete zobraziť
kadenciu, vertikálnu osciláciu, dobu kontaktu so zemou, pomer doby kontaktu so zemou alebo vertikálny pomer. Farebný
ukazovateľ vyjadruje výsledok porovnania vašich údajov dynamiky behu s údajmi iných bežcov. Farebné zóny sú založené na
percentile.
Spoločnosť Garmin zapojila do svojich výskumov rôznych bežcov s rôznymi úrovňami fyzickej kondície. Hodnoty v červených alebo
oranžových zónach sú typické pre neskúsených a pomalších bežcov. Hodnoty v zelených, modrých alebo fialových zónach sú
typické pre skúsenejších a rýchlejších bežcov. U skúsenejších bežcov spravidla pozorujeme kratšiu dobu kontaktu so zemou, nižšiu
vertikálnu osciláciu, nižší vertikálny pomer a vyššiu kadenciu než u menej skúsených bežcov. Vyšší bežci majú však zvyčajne
o trochu pomalšiu kadenciu, dlhšie kroky a o trochu vyššiu vertikálnu osciláciu. Vertikálny pomer predstavuje podiel vertikálnej
oscilácie a dĺžky kroku. Nemá súvis s výškou postavy.
Ďalšie informácie o dynamike behu nájdete na stránke www.garmin.com/runningdynamics. Ďalšie teórie a spracovania údajov
týkajúce sa dynamiky behu si môžete vyhľadať na podobných webových stránkach a publikáciách.
Funkcie srdcového tepu
13
Farba zóny
Zóna percentuálne Rozsah kadencie Rozsah doby kontaktu so zemou
Purpurová >95
>183 spm
<218 ms
Modrá
70 – 95
174 – 183 spm
218 – 248 ms
Zelená
30 – 69
164 – 173 spm
249 – 277 ms
Oranžová 5 – 29
153 – 163 spm
278 – 308 ms
Červená
<153 spm
>308 ms
<5
Údaje o pomere doby kontaktu so zemou
Pomer doby kontaktu so zemou slúži na meranie symetrie vášho behu a vyjadruje sa ako percento celkovej doby kontaktu so
zemou. Napríklad údaj 51,3 % so šípkou smerujúcou doľava znamená, že bežec strávi pri kontakte so zemou viac času na ľavej
nohe. Ak sa vám na obrazovke s údajmi zobrazujú obidve čísla, napr. 48 – 52, 48 % prislúcha ľavej a 52 % pravej nohe.
Farba zóny
Červená
Oranžová
Zelená
Oranžová
Červená
Symetria
Slabé
Priemerné
Dobrý
Priemerné
Slabé
Percento ostatných bežcov
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Pomer doby kontaktu so zemou >52,2% Ľ
50,8 – 52,2 % Ľ 50,7 % Ľ – 50,7 % P 50,8 – 52,2 % P >52,2% P
Pri vývoji a testovaní dynamiky behu tím Garmin u niektorých bežcov zistil súvislosť medzi zraneniami a väčšou nerovnováhou.
U mnohých bežcov sa pomer doby kontaktu so zemou pri behu hore alebo dole kopcom zvykne výraznejšie vzďaľovať od čísel 50 –
50. Väčšina bežeckých trénerov sa zhoduje v tom, že symetrický beh je správny. Špičkoví bežci mávajú spravidla rýchle
a vyvážené kroky.
Počas behu môžete sledovať farebný ukazovateľ alebo pole s údajmi, prípadne si môžete po behu pozrieť súhrn vo svojom účte
Garmin Connect. Podobne ako iné údaje týkajúce sa dynamiky behu aj pomer doby kontaktu so zemou je kvantitatívna veličina,
ktorá vám má pomôcť zistiť, v akej ste bežeckej forme.
Údaje o vertikálnej oscilácii a vertikálnom pomere
Rozpätia údajov o vertikálnej oscilácii a vertikálnom pomere sa mierne líšia v závislosti od snímača a od toho, či je umiestnený na
hrudi (príslušenstvo HRM-Tri™ alebo HRM-Run) alebo na zápästí (príslušenstvo Running Dynamics Pod).
Farba zóny
Zóna percentuálne Rozpätie vertikálnej
oscilácie na hrudi
Rozpätie vertikálnej
oscilácie na zápästí
Vertikálny pomer na
hrudi
Vertikálny pomer na
zápästí
Purpurová >95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5 %
Modrá
70 – 95
6,4 – 8,1 cm
6,8 – 8,9 cm
6,1 – 7,4 %
6,5 – 8,3 %
Zelená
30 – 69
8,2 – 9,7 cm
9,0 – 10,9 cm
7,5 – 8,6 %
8,4 – 10,0 %
Oranžová 5 – 29
9,8 – 11,5 cm
11,0 – 13,0 cm
8,7 – 10,1 %
10,1 – 11,9 %
Červená
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1 %
>11,9 %
<5
Tipy pre prípad chýbajúcich údajov dynamiky behu
Ak sa nezobrazujú údaje dynamiky behu, môžete vyskúšať tieto
tipy.
• Uistite sa, že máte príslušenstvo na zisťovanie dynamiky
behu, napr. príslušenstvo HRM-Run.
Príslušenstvo s podporou funkcií dynamiky behu má na
prednej strane modulu ikonu .
• Príslušenstvo na zisťovanie dynamiky behu podľa pokynov
znova spárujte so zariadením fēnix.
• Ak sa ako údaje dynamiky behu zobrazujú iba nuly, uistite sa,
či nosíte príslušenstvo správne otočené.
POZNÁMKA: doba kontaktu so zemou a pomer doby
kontaktu so zemou sa zobrazujú iba počas behu. Pri chôdzi
sa nepočítajú.
Merania výkonu
Tieto merania výkonu predstavujú odhady, ktoré vám môžu
pomôcť sledovať a pochopiť vaše tréningové aktivity a súťažné
výkony. Na tieto merania je potrebné, aby ste absolvovali
niekoľko aktivít s monitorom srdcového tepu na zápästí alebo
s kompatibilným hrudným monitorom srdcového tepu. Merania
cyklistického výkonu vyžadujú monitor srdcového tepu a merač
výkonu.
Tieto odhady poskytuje a zabezpečuje spoločnosť Firstbeat.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/physio.
14
POZNÁMKA: odhady sa spočiatku môžu zdať nepresné.
Zariadenie potrebuje, aby ste absolvovali niekoľko aktivít, aby
získalo informácie o vašej výkonnosti.
Tréningový stav: tréningový stav ukazuje, ako váš tréning
vplýva na vašu kondíciu a výkon. Váš tréningový stav
vychádza z toho, akým spôsobom sa v priebehu dlhšieho
obdobia mení vaša tréningová záťaž a hodnota VO2.
VO2 max.: Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem
kyslíka (v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu
na kilogram telesnej váhy pri maximálnom výkone.
Čas zotavenia: čas zotavenia ukazuje, koľko času zostáva, kým
sa úplne zotavíte a budete pripravený/-á na ďalšie náročné
cvičenie.
Tréningová záťaž: tréningová záťaž je súčet meraní nadmernej
spotreby kyslíka po cvičení (EPOC) za uplynulých 7 dní.
EPOC predstavuje odhad množstva energie, ktoré vaše telo
potrebuje na zotavenie po cvičení.
Prognózy súťažných časov: vaše zariadenie využíva odhad
hodnoty VO2 max. a zdroje zverejnených údajov na výpočet
cieľového súťažného času na základe vašej aktuálnej
Funkcie srdcového tepu
kondície. Táto prognóza zároveň predpokladá, že ste
absolvovali správny tréning na dané preteky.
Test stresu na základe HRV: na test stresu na základe HRV
(variabilita srdcového tepu) je potrebný hrudný monitor
srdcového tepu Garmin. Zariadenie 3 minúty zaznamenáva
vašu variabilitu srdcového tepu v pokoji. Udáva vašu celkovú
úroveň stresu. Meria sa na stupnici od 1 do 100, pričom
nižšie hodnoty predstavujú nižšiu úroveň stresu.
Výkonnostná podmienka: výkonnostná podmienka
predstavuje odhad v reálnom čase po 6 až 20 minútach
aktivity. Túto hodnotu možno pridať ako dátové pole, aby ste
svoj výkonnostný stav mohli sledovať v priebehu zvyšnej
časti aktivity. Porovnáva váš stav v reálnom čase s vašou
priemernou kondíciou.
Funkčný prahový výkon (FTP): zariadenie určuje odhad FTP
na základe vašich informácií z profilu používateľa, ktoré ste
zadali pri úvodnom nastavení. Ak chcete získať presnejšie
hodnoty, môžete si urobiť asistovaný test.
Prah laktátu: na zistenie prahu laktátu je potrebný hrudný
monitor srdcového tepu. Hodnota prahu laktátu predstavuje
bod, v ktorom začnete rýchlo pociťovať únavu svalov.
Zariadenie meria vašu úroveň prahu laktátu na základe
údajov o srdcovom tepe a tempa.
Vypnutie upozornení na výkon
Funkcia upozornení na výkon je predvolene zapnutá. Niektoré
upozornenia na výkon sú upozornenia, ktoré sa zobrazia po
dokončení aktivity. Niektoré upozornenia na výkon sa zobrazujú
počas aktivity alebo keď dosiahnete nové meranie výkonu, napr.
nový odhad hodnoty VO2 max.
1 Podržte položku MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Fyziologické metriky >
Upozornenia o výkone.
3 Vyberte možnosť.
Automatická detekcia meraní výkonu
Funkcia Automat. detekcia je predvolene zapnutá. Zariadenie
dokáže počas aktivity automaticky zisťovať maximálny srdcový
tep a prah laktátu. Keď je zariadenie spárované s kompatibilným
meračom výkonu, tak dokáže počas aktivity automaticky
zisťovať váš funkčný prahový výkon (FTP).
POZNÁMKA: zariadenie zistí maximálny srdcový tep iba v
prípade, ak je hodnota vášho srdcového tepu vyššia, ako tá,
ktorá je nastavená vo vašom profile používateľa.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Fyziologické metriky >
Automat. detekcia.
3 Vyberte možnosť.
Synchronizácia aktivít a meraní výkonnosti
Pomocou účtu Garmin Connect si môžete synchronizáciou
prenášať aktivity a merania výkonnosti z iných zariadení Garmin
do svojho zariadenia fēnix 5/5S/5X Plus. Vďaka tomu bude vaše
zariadenie presnejšie reflektovať váš tréningový stav a kondíciu.
Môžete napríklad zaznamenať jazdu na zariadení Edge
a podrobnosti svojej aktivity a celkovú tréningovú záťaž si
pozrieť na zariadení fēnix 5/5S/5X Plus.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Fyziologické metriky >
TrueUp.
Keď si zariadenie zosynchronizujete so smartfónom, nedávne
aktivity a merania výkonnosti z vašich ďalších zariadení Garmin
sa budú zobrazovať na vašom zariadení fēnix 5/5S/5X Plus.
Tréningový stav
Tréningový stav zobrazuje, aký vplyv má tréning na úroveň
vašej kondície a váš výkon. Váš tréningový stav vychádza
z toho, akým spôsobom sa v priebehu dlhšieho obdobia mení
Funkcie srdcového tepu
vaša tréningová záťaž a hodnota VO2 max. Váš tréningový stav
môžete využiť pri plánovaní budúcich tréningov a ďalšom
zlepšovaní úrovne vašej kondície.
Dosahovanie vrcholu: dosahovanie vrcholu znamená, že máte
ideálnu kondíciu na preteky. Vďaka nedávnemu zníženiu
tréningovej záťaže sa mohlo vaše telo zotaviť, čím ste si
úplne vynahradili predchádzajúci tréning. Je potrebné to
plánovať vopred, pretože tento stav vrcholného výkonu je
možné udržať len krátky čas.
Produktívny: vaša aktuálna tréningová záťaž posúva úroveň
vašej kondície a váš výkon správnym smerom. V rámci
tréningu je potrebné plánovať obdobia na zotavenie, aby ste
si udržali úroveň svojej kondície.
Udržiavanie: vaša aktuálna tréningová záťaž je dostatočná na
udržanie vašej úrovne kondície. Ak sa chcete aj naďalej
zlepšovať, skúste svoje tréningy rôzne obmieňať alebo
zvýšte objem tréningu.
Zotavenie: pri nižšej tréningovej záťaži sa vaše telo stihne
zotaviť, čo je veľmi dôležité počas dlhších období náročných
tréningov. Keď sa na to budete cítiť, môžete sa vrátiť k vyššej
tréningovej záťaži.
Neproduktívny: vaša tréningová záťaž je na dobrej úrovni, no
vaša kondícia sa znižuje. Vaše telo má pravdepodobne
problém zotaviť sa, preto by ste mali venovať pozornosť
svojmu celkovému zdravotnému stavu vrátane stresu,
stravovania a oddychu.
Klesajúca kondícia: ku klesajúcej kondícii dochádza vtedy, keď
počas jedného týždňa alebo dlhšieho obdobia trénujete oveľa
menej ako zvyčajne, a to má vplyv na úroveň vašej kondície.
Ak chcete vidieť zlepšenie, môžete skúsiť zvýšiť svoju
tréningovú záťaž.
Presahujete svoje hranice: vaša tréningová záťaž je veľmi
vysoká a neefektívna. Vaše telo potrebuje oddych. Zaraďte
do svojho plánu menej náročný tréning, aby ste si dopriali
čas na zotavenie.
Žiadny stav: zariadenie potrebuje na určenie vášho
tréningového stavu jeden alebo dva týždne histórie tréningov
vrátane aktivít s výsledkami VO2 max. z behu alebo
bicyklovania.
Tipy na zistenie tréningového stavu
Funkcia tréningového stavu vychádza z aktualizovaných
odhadov vašej úrovne kondície vrátane aspoň dvoch meraní
hodnoty VO2 max. za týždeň. Vaša odhadovaná hodnota VO2
max. sa aktualizuje po behoch alebo jazdách vonku, počas
ktorých váš tep v priebehu niekoľkých minút dosahoval hodnoty
minimálne na úrovni 70 % vášho maximálneho srdcového tepu.
Kvôli zachovaniu presnosti sledovania vývoja vašej úrovne
kondície sa odhadovaná hodnota VO2 max. negeneruje na
základe bežeckých aktivít v náročnejšom teréne a v interiéri.
Ak chcete funkciu tréningového stavu využiť naplno, tu je
niekoľko tipov, ako na to.
• Aspoň dvakrát za týždeň behajte alebo jazdite vonku
s meračom výkonu a aspoň na 10 minút dosiahnite srdcový
tep minimálne na úrovni 70 % svojho maximálneho
srdcového tepu.
Tréningový stav by malo zariadenie zistiť po týždni
používania.
• Pomocou tohto zariadenia zaznamenávajte všetky svoje
fitness aktivity alebo povoľte funkciu Physio TrueUp™, aby
mohlo zariadenie získavať informácie o vašej výkonnosti
(Synchronizácia aktivít a meraní výkonnosti, strana 15).
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max.
Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka
(v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram
telesnej váhy pri maximálnom výkone. Jednoducho povedané,
hodnota VO2 max. je ukazovateľom športovej výkonnosti a so
zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa mala zvyšovať. Aby bolo
15
možné zobraziť vašu odhadovanú hodnotu VO2 max.,
zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus vyžaduje monitor srdcového tepu
na zápästí alebo kompatibilný hrudný monitor srdcového tepu.
Zariadenie má osobitné odhadované hodnoty VO2 max. pre beh
a bicyklovanie. Aby ste získali presný odhad hodnoty VO2 max.,
musíte niekoľko minút buď behať vonku so zapnutou funkciou
GPS, alebo jazdiť s kompatibilným meračom výkonu na stredne
intenzívnej úrovni.
Na zariadení sa vaše odhadované hodnoty VO2 max. zobrazujú
ako číslo, popis a poloha na farebnom ukazovateli. V účte
Garmin Connect môžete zobraziť ďalšie podrobnosti o svojej
odhadovanej hodnote VO2 max. vrátane vášho kondičného
veku. Kondičný vek vyjadruje, ako ste na tom s kondíciou
v porovnaní s osobou rovnakého pohlavia a iného veku. Keď
budete cvičiť, váš kondičný vek sa môže časom znížiť.
Purpurová
Nadpriemerné
Modrá
Vynikajúce
Zelená
Dobré
Oranžová
Priemerné
Červená
Slabé
Údaje VO2 max. poskytuje FirstBeat. Analýza hodnôt VO2 max.
sa poskytuje so súhlasom organizácie The Cooper Institute .
Ďalšie informácie nájdete v prílohe (Štandardná klasifikácia na
základe hodnoty VO2 Max., strana 43) a na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
®
Získanie odhadu hodnoty VO2 max. pre beh
Táto funkcia vyžaduje monitor srdcového tepu na zápästí alebo
kompatibilný hrudný monitor srdcového tepu. Ak používate
hrudný monitor srdcového tepu, musíte si ho nasadiť a spárovať
so zariadením (Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 35).
Ak bol monitor srdcového tepu súčasťou balenia zariadenia
fēnix 5/5S/5X Plus, spárovanie už bolo nastavené.
Pre čo najpresnejší odhad dokončite nastavenie profilu
používateľa (Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 19)
a nastavte váš maximálny srdcový tep (Nastavenie zón
srdcového tepu, strana 19). Odhad sa spočiatku môže zdať
nepresný. Zariadenie vyžaduje niekoľko behov, aby zistilo viac
informácií o vašej bežeckej výkonnosti.
1 Behajte aspoň 10 minút vonku.
2 Po behu vyberte položku Uložiť.
3 Výberom položky UP alebo DOWN zobrazíte miniaplikáciu
na meranie výkonnosti.
4 Výberom položky sa môžete posúvať medzi jednotlivými
meraniami výkonnosti.
Získanie odhadu hodnoty VO2 max. pre cyklistiku
Táto funkcia vyžaduje merač výkonu a monitor srdcového tepu
na zápästí alebo kompatibilný hrudný monitor srdcového tepu.
Merač výkonu musí byť spárovaný so zariadením fēnix 5/5S/5X
Plus (Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 35). Ak
používate hrudný monitor srdcového tepu, musíte si ho nasadiť
a spárovať so zariadením. Ak bol monitor srdcového tepu
súčasťou balenia zariadenia fēnix 5/5S/5X Plus, spárovanie už
bolo nastavené.
Pre čo najpresnejší odhad dokončite nastavenie profilu
používateľa (Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 19)
a nastavte váš maximálny srdcový tep (Nastavenie zón
16
srdcového tepu, strana 19). Odhad sa spočiatku môže zdať
nepresný. Zariadenie vyžaduje niekoľko jázd, aby zistilo viac
informácií o vašej cyklistickej výkonnosti.
1 Jazdite aspoň 20 minút pri stálej, vysokej intenzite.
2 Po skončení jazdy vyberte položku Uložiť.
3 Výberom položky UP alebo DOWN zobrazíte miniaplikáciu
na meranie výkonnosti.
4 Výberom položky sa môžete posúvať medzi jednotlivými
meraniami výkonnosti.
Čas zotavenia
Zariadenie Garmin môžete používať spolu s monitorom
srdcového tepu na zápästí alebo s hrudným monitorom
srdcového tepu a zobraziť si, koľko času zostáva, kým sa úplne
zotavíte a budete pripravený/-á na ďalšie náročné cvičenie.
POZNÁMKA: odporúčaný čas zotavenia vychádza z vašej
odhadovanej hodnoty VO2 max. a spočiatku sa môže zdať
nepresný. Zariadenie potrebuje, aby ste absolvovali niekoľko
aktivít, aby získalo informácie o vašej výkonnosti.
Čas zotavenia sa zobrazí ihneď po skončení aktivity. Čas sa
odpočítava do chvíle, kedy je pre vás optimálne pustiť sa do
ďalšieho náročného cvičenia.
Zobrazenie vášho času zotavenia
Pre čo najpresnejší odhad dokončite nastavenie profilu
používateľa (Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 19)a
nastavte váš maximálny srdcový tep (Nastavenie zón srdcového
tepu, strana 19).
1 Choďte si zabehať.
2 Po behu vyberte položku Uložiť.
Zobrazí sa čas zotavenia. Maximálny čas predstavujú 4 dni.
POZNÁMKA: pri zobrazenej úvodnej obrazovke hodiniek
môžete stlačením tlačidla UP alebo DOWN zobraziť
miniaplikáciu na meranie výkonnosti a stlačením tlačidla
sa môžete posúvať medzi jednotlivými meraniami výkonnosti,
ktoré zobrazujú váš čas zotavenia.
Srdcový tep zotavovania
Ak trénujete s monitorom srdcového tepu na zápästí alebo
s kompatibilným monitorom srdcového tepu na hrudníku, po
každej aktivite si môžete pozrieť hodnotu vášho tepu pri
zotavovaní. Srdcový tep zotavovania predstavuje rozdiel medzi
vaším srdcovým tepom počas cvičenia a vaším srdcovým tepom
dve minúty po ukončení cvičenia. Napríklad: Po bežnom
tréningovom behu zastavíte časovač. Váš srdcový tep je
140 úderov za minútu. Po dvoch minútach nečinnosti alebo
oddychového cvičenia je váš srdcový tep 90 úderov za minútu.
Váš srdcový tep zotavovania je 50 úderov za minútu (140 mínus
90). Niektoré štúdie spájajú srdcový tep zotavovania so zdravím
srdca. Vyššie hodnoty vo všeobecnosti indikujú zdravšie srdce.
TIP: ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, počas dvoch
minút, kým zariadenie vypočíta hodnotu vášho srdcového tepu
zotavenia, by ste sa nemali hýbať. Po zobrazení tejto hodnoty
môžete aktivitu uložiť alebo vymazať.
Tréningová záťaž
Tréningová záťaž je meradlom objemu tréningu za posledných
sedem dní. Je to súčet meraní nadmernej spotreby kyslíka po
cvičení (EPOC) za uplynulých sedem dní. Tento ukazovateľ
indikuje, či je vaša súčasná záťaž nízka, vysoká alebo sa
pohybuje v optimálnom rozsahu na udržanie alebo zlepšenie
úrovne vašej kondície. Optimálny rozsah sa určuje na základe
vašej individuálnej úrovne kondície a histórie tréningov. Tento
rozsah sa mení podľa toho, či sa čas a intenzita tréningu
predlžuje a zvyšuje alebo skracuje a znižuje.
Zobrazenie vašich odhadovaných časov pretekov
Pre čo najpresnejší odhad dokončite nastavenie profilu
používateľa (Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 19)
Funkcie srdcového tepu
a nastavte váš maximálny srdcový tep (Nastavenie zón
srdcového tepu, strana 19).
Vaše zariadenie využíva odhadovanú hodnotu VO2 max.
(Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 15)
a zdroje zverejnených údajov na výpočet cieľového súťažného
času na základe vašej aktuálnej kondície. Táto prognóza
zároveň predpokladá, že ste absolvovali správny tréning na
dané preteky.
POZNÁMKA: odhady sa môžu spočiatku zdať nepresné.
Zariadenie vyžaduje niekoľko behov, aby zistilo viac informácií o
vašej bežeckej výkonnosti.
1 Výberom položky UP alebo DOWN zobrazíte miniaplikáciu
na meranie výkonnosti.
2 Výberom položky sa môžete posúvať medzi jednotlivými
meraniami výkonnosti.
Vaše predpokladané časy pretekov sa zobrazia pre
vzdialenosti 5 míľ, 10 míľ, polmaratón a maratón.
Informácie o funkcii Training Effect
Funkcia Training Effect meria vplyv aktivity na vašu aeróbnu a
anaeróbnu kondíciu. Efekt tréningu sa akumuluje počas aktivity.
Pri pokračovaní v aktivite sa hodnota Training Effect postupne
zvyšuje a ukazuje vám, ako aktivita zlepšuje vašu kondíciu.
Efekt tréningu sa stanovuje na základe informácií z vášho profilu
používateľa, srdcového tepu, trvania a intenzity vašej aktivity.
Efekt aeróbneho tréningu využíva srdcový tep na meranie
nahromadenej intenzity cvičenia v rámci aeróbnej kondície
a určuje, či mal tréning udržujúci alebo zlepšujúci vplyv na
úroveň vašej kondície. Vaše EPOC akumulované počas
cvičenia sa mapuje v rozsahu hodnôt, ktoré vysvetľujú úroveň
vašej kondície a návyky počas tréningu. Stabilné tréningy so
strednou námahou alebo tréningy s dlhšími intervalmi (> 180 s)
majú pozitívny vplyv na aeróbny metabolizmus a vedú k
zlepšeniu efektu aeróbneho tréningu.
Efekt anaeróbneho tréningu využíva srdcový tep a rýchlosť
(alebo výkon) na stanovenie toho, ako tréning ovplyvňuje vašu
schopnosť výkonu pri veľmi vysokej intenzite. Hodnotu získate
na základe anaeróbneho príspevku k EPOC a typu aktivity.
Opakované intervaly s vysokou intenzitou a dĺžkou od 10 do 120
sekúnd majú veľmi priaznivý vplyv na vašu anaeróbnu
schopnosť a prinášajú zlepšenie efektu anaeróbneho tréningu.
Je dôležité, aby ste vedeli, že počas prvých aktivít sa hodnoty
vášho efektu tréningu (od 0,0 do 5,0) môžu zdať nezvyčajne
vysoké. Vaše zariadenie až po niekoľkých aktivitách zistí vašu
skutočnú aeróbnu a anaeróbnu kondíciu.
Funkciu Training Effect môžete pridať ako pole s údajmi na
jednu z vašich tréningových obrazoviek, aby ste tak mohli
sledovať svoje hodnoty počas aktivity.
Farba zóny
Funkcia
Training Effect
Aeróbny prínos Anaeróbny
prínos
Od 0,0 do 0.9
Žiaden prínos.
Žiaden prínos.
Od 1,0 do 1,9
Slabý prínos.
Slabý prínos.
Od 2,0 do 2,9
Vaša aeróbna
kondícia sa
udržiava.
Vaša anaeróbna
kondícia sa
udržiava.
Od 3,0 do 3,9
Vaša aeróbna
kondícia sa
zlepšuje.
Vaša anaeróbna
kondícia sa
zlepšuje.
Funkcie srdcového tepu
Farba zóny
Funkcia
Training Effect
Aeróbny prínos Anaeróbny
prínos
Od 4,0 do 4,9
Vaša aeróbna
kondícia sa
veľmi zlepšuje.
Vaša anaeróbna
kondícia sa
veľmi zlepšuje.
5,0
Príliš veľká
námaha s
potenciálne
škodlivým
účinkom a
nedostatkom
času na
regeneráciu.
Príliš veľká
námaha s
potenciálne
škodlivým
účinkom a
nedostatkom
času na
regeneráciu.
Technológiu Training Effect poskytuje a dodáva spoločnosť
Firstbeat Technologies Ltd. Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.firstbeat.com.
Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy
Úroveň stresu je výsledkom trojminútového testu vykonaného v
nehybnej polohe, pričom zariadenie fēnix analyzuje variabilitu
srdcového tepu na určenie vášho celkového stresu. Tréning,
spánok, stravovanie a bežný životný stres, to všetko má vplyv
na výkon bežca. Úroveň stresu je v rozsahu od 1 do 100, kde 1
je stav veľmi nízkej úrovne stresu a 100 je stav veľmi vysokého
stresu. Ak budete poznať svoju úroveň stresu, budete sa môcť
ľahšie rozhodnúť, či je vaše telo pripravené na tvrdý tréningový
beh alebo skôr na jogu.
Zobrazenie variability srdcového tepu a úrovne stresu
Táto funkcia vyžaduje Garmin monitor srdcového tepu na
hrudníku. Pred zobrazením úrovne stresu na základe variability
srdcového tepu (HRV) si musíte nasadiť monitor srdcového tepu
a spárovať ho so svojím zariadením (Párovanie bezdrôtových
snímačov, strana 35). Ak bol monitor srdcového tepu súčasťou
balenia vášho zariadenia fēnix 5/5S/5X Plus, zariadenia sú už
spárované.
TIP: spoločnosť Garmin odporúča merať úroveň stresu každý
deň približne v rovnakom čase a za rovnakých podmienok.
1 V prípade potreby vyberte položku > Pridať > Záťaž VST
na pridanie aplikácie stresu do zoznamu aplikácií.
2 Ak chcete pridať aplikáciu do zoznamu obľúbených, vyberte
položku Áno.
3 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku > Záťaž
VST > .
4 Stojte bez pohybu a odpočiňte si 3 minúty.
Výkonnostná podmienka
Po dokončení aktivity, ako je beh alebo bicyklovanie, funkcia
výkonnostnej podmienky analyzuje vaše tempo, srdcový tep
a variabilitu srdcového tepu a v reálnom čase odhaduje vašu
spôsobilosť podať výkon v porovnaní s vašou priemernou
úrovňou kondície. Je to približne vaša aktuálna percentuálna
odchýlka od vašej základnej odhadovanej hodnoty VO2 max.
Rozpätie hodnôt výkonnostnej podmienky je -20 až +20. Zhruba
po prvých 6 až 20 minútach aktivity zariadenie zobrazí vaše
skóre výkonnostnej podmienky. Napríklad skóre +5 znamená,
že ste oddýchnutý, čerstvý a schopný dobrého behu alebo
jazdy. Funkciu výkonnostnej podmienky môžete pridať ako pole
s údajmi na niektorú z vašich tréningových obrazoviek, aby ste
tak mohli sledovať svoju spôsobilosť počas aktivity.
Výkonnostná podmienka môže byť aj ukazovateľom úrovne
únavy, najmä na konci dlhého tréningového behu alebo jazdy.
POZNÁMKA: ak má zariadenie poskytnúť presný odhad
hodnoty VO2 max. a zistiť vašu bežeckú alebo jazdeckú
spôsobilosť, je potrebné, aby ste absolvovali niekoľko behov
alebo jázd s nasadeným monitorom srdcového tepu (Informácie
o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 15).
17
Zobrazenie výkonnostnej podmienky
Táto funkcia vyžaduje monitor srdcového tepu na zápästí alebo
kompatibilný hrudný monitor srdcového tepu.
1 Pridajte položku Podmienky výkonu na obrazovku s údajmi
(Prispôsobenie obrazoviek s údajmi, strana 28).
2 Choďte si zabehať alebo zajazdiť.
Po 6 až 20 minútach sa zobrazí vaša výkonnostná
podmienka.
3 Posuňte sa na obrazovku s údajmi a pozrite si svoju
výkonnostnú podmienku počas behu alebo jazdy.
Prah laktátu
Prah laktátu je intenzita cvičenia, pri ktorej sa v krvnom obehu
začína hromadiť laktát (kyselina mliečna). Pri behu je to
odhadovaná úroveň úsilia alebo tempa. Keď bežec prekročí
tento prah, začne sa v zrýchlenej miere zvyšovať únava. V
prípade skúsených bežcov sa tento prah objaví približne pri
90 % ich maximálneho srdcového tepu a medzi tempom
pretekov na vzdialenosť 10 míľ alebo polmaratónu. V prípade
rekreačných bežcov sa prah laktátu často objavuje značne pod
hranicou 90 % maximálneho srdcového tepu. Ak budete poznať
svoj prah laktátu, budete môcť ľahšie určiť, ako tvrdo máte
trénovať a kedy sa máte počas pretekov prinútiť k vyššiemu
výkonu.
Ak už poznáte hodnotu svojho srdcového tepu pri prahu laktátu,
môžete ju zadať v nastaveniach vášho profilu používateľa
(Nastavenie zón srdcového tepu, strana 19).
Vykonanie asistovaného testu na určenie vášho prahu
laktátu
Táto funkcia vyžaduje Garmin monitor srdcového tepu na
hrudníku. Pred vykonaním asistovaného testu si musíte nasadiť
monitor srdcového tepu a spárovať ho so svojím zariadením
(Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 35).
Na odhad vášho prahu laktátu zariadenie používa informácie
z vášho profilu používateľa, ktoré ste zadali pri úvodnom
nastavení, a odhad hodnoty VO2 max. Zariadenie automaticky
zistí váš prah laktátu počas behov pri stálej, vysokej intenzite v
kombinácii s meraním srdcového tepu.
TIP: ak má zariadenie poskytnúť presný odhad maximálnej
hodnoty srdcového tepu a hodnoty VO2 max., je potrebné, aby
ste absolvovali niekoľko behov s monitorom srdcového tepu
nasadeným na hrudníku. Ak máte problémy získať odhadovanú
hodnotu prahu laktátu, skúste manuálne znížiť vašu maximálnu
hodnotu srdcového tepu.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku .
2 Vyberte vonkajšiu bežeckú aktivitu.
Na dokončenie testu sa vyžaduje systém GPS.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Test prahu laktátu so
sprievodcom.
5 Spustite časovač a postupujte podľa pokynov zobrazených
na obrazovke.
Po začatí behu zariadenie zobrazí trvanie každého kroku,
cieľ a údaje o vašom aktuálnom srdcovom tepe. Po
dokončení testu sa zobrazí správa.
6 Po dokončení asistovaného testu zastavte časovač a aktivitu
uložte.
Ak je to váš prvý odhad prahu laktátu, zariadenie si od vás
vyžiada aktualizáciu vašich zón srdcového tepu na základe
vášho srdcového tepu pri prahu laktátu. Pri každom ďalšom
odhade prahu laktátu vás zariadenie vyzve na prijatie alebo
odmietnutie odhadu.
Zobrazenie odhadu hodnoty FTP
Skôr ako budete môcť zobraziť odhad vášho funkčného
prahového výkonu (FTP), musíte spárovať monitor srdcového
tepu na hrudníku a merač výkonu s vaším zariadením
18
(Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 35) a musíte získať
vašu odhadovanú hodnotu VO2 max. (Získanie odhadu hodnoty
VO2 max. pre cyklistiku, strana 16).
Na odhad vašej hodnoty FTP používa zariadenie informácie
z vášho profilu používateľa, ktoré ste zadali pri úvodnom
nastavení, a odhad hodnoty VO2 max. Zariadenie automaticky
zistí vašu hodnotu počas jázd pri stálej, vysokej intenzite v
kombinácii s meraním srdcového tepu a výkonu.
1 Výberom položky UP alebo DOWN zobrazíte miniaplikáciu
na meranie výkonnosti.
2 Výberom položky sa môžete posúvať medzi jednotlivými
meraniami výkonnosti.
Vaša odhadovaná hodnota FTP sa zobrazí ako hodnota vo
wattoch na kilogram, váš výkon vo wattoch a ako pozícia na
farebnej stupnici.
Purpurová
Nadpriemerné
Modrá
Vynikajúce
Zelená
Dobré
Oranžová
Priemerné
Červená
Bez tréningu
Ďalšie informácie nájdete v prílohe (Hodnoty FTP,
strana 43).
POZNÁMKA: keď vás upozornenie na výkon upozorní na
novú hodnotu FTP, môžete vybrať možnosť Súhlasím na
uloženie novej hodnoty FTP alebo Odmietnuť na zachovanie
aktuálnej hodnoty FTP (Vypnutie upozornení na výkon,
strana 15).
Absolvovanie testu FTP
Pred absolvovaním testu na určenie vášho funkčného
prahového výkonu (FTP) musíte spárovať monitor srdcového
tepu na hrudníku a merač výkonu s vaším zariadením
(Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 35) a musíte získať
odhadovanú hodnotu VO2 max. (Získanie odhadu hodnoty VO2
max. pre cyklistiku, strana 16).
POZNÁMKA: test FTP predstavuje náročný tréning, ktorého
dokončenie trvá približne 30 minút. Vyberte si praktickú a
prevažne rovnú dráhu, ktorá vám umožní jazdiť s postupne
zvyšujúcim sa úsilím, podobne ako časovka.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku .
2 Vyberte cyklistickú aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte možnosť Tréning > Test FTP so sprievodcom.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po začatí jazdy zariadenie zobrazí trvanie každého kroku,
cieľ a údaje o vašom aktuálnom výkone. Po dokončení testu
sa zobrazí správa.
6 Po dokončení asistovaného testu dokončite postup
ukľudnenia, zastavte časovač a aktivitu uložte.
Váš FTP sa zobrazí ako hodnota vo wattoch na kilogram, váš
výkon vo wattoch a ako pozícia na farebnej stupnici.
7 Vyberte možnosť:
• Vyberte možnosť Súhlasím na uloženie novej hodnoty
FTP.
• Vyberte možnosť Odmietnuť na zachovanie aktuálnej
hodnoty FTP.
Pulzový oxymeter
Zariadenie fēnix 5X Plus je vybavené pulzovým oxymeterom na
zápästí na meranie nasýtenia vašej krvi kyslíkom. Keď poznáte
vaše nasýtenie kyslíkom, pomôže vám to určiť, ako sa vaše telo
aklimatizuje na vysoké nadmorské výšky pre účely
vysokohorských športov a expedícií. Ak zobrazíte miniaplikáciu
Pulzový oxymeter
pulzového oxymetra, kým sa nehýbete, zariadenie vykoná
analýzu nasýtenia kyslíkom a nadmorskej výšky. Profil
nadmorskej výšky pomáha zistiť, ako sa vaše údaje z pulzového
oxymetra menia v závislosti od nadmorskej výšky.
Na zariadení sa váš údaj z pulzového oxymetra zobrazuje ako
percento nasýtenia kyslíkom a farba na grafe. V účte Garmin
Connect si môžete pozrieť ďalšie podrobnosti o vašich údajoch z
pulzového oxymetra vrátane trendov počas viacerých dní.
Stupnica percenta nasýtenia kyslíkom.
Graf priemerných hodnôt nasýtenia kyslíkom za posledných 24
hodín.
Váš najnovší údaj nasýtenia kyslíkom.
Stupnica nadmorskej výšky.
Graf hodnôt nadmorskej výšky za posledných 24 hodín.
POZNÁMKA: nezvyčajné polohy spánku by mohli spôsobiť
neobyčajne nízke hodnoty SpO2 počas spánku.
1 Pri zobrazenej miniaplikácii oxymetra podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Možnosti > Pulzná oxymetria počas
spánku > Zapnúť
Tipy v prípade chybných meraní pulzového
oxymetra
Ak sú údaje pulzového oxymetra chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, ostaňte
bez pohybu.
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo
sedieť tesne, ale pohodlne.
• Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte
ruku so zariadením na úrovni srdca.
• Použite silikónový náramok.
• Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
• Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie,
telové mlieko ani repelent.
• Zabráňte poškrabaniu optického snímača na zadnej strane
zariadenia.
• Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.
Zobrazenie miniaplikácie pulzového
oxymetra
Táto miniaplikácia zobrazuje vaše najaktuálnejšie percento
nasýtenia krvi kyslíkom, graf vašich priemerných hodinových
údajov za posledných 24 hodín a graf vašej nadmorskej výšky
za posledných 24 hodín.
POZNÁMKA: keď si prvýkrát pozriete miniaplikáciu pulzového
oxymetra, zariadenie musí vyhľadať satelitné signály, aby mohlo
určiť vašu nadmorskú výšku. Mali by ste vyjsť von a počkať, kým
zariadenie nájde satelity.
1 Keď sedíte alebo nevykonávate žiadnu aktivitu, stlačte
tlačidlo UP alebo DOWN na zobrazenie miniaplikácie
pulzového oxymetra.
2 Zostaňte bez pohybu približne 30 sekúnd.
POZNÁMKA: ak ste natoľko aktívny, že hodinky nedokážu
určiť nasýtenie kyslíkom, namiesto percentuálneho údaja sa
zobrazí správa. Svoje nasýtenie kyslíkom môžete
skontrolovať znova po niekoľkých minútach nečinnosti.
3 Vyberte položku na zobrazenie grafu s údajmi z vášho
pulzového oxymetra za posledných sedem dní.
Zapnutie celodenného režimu aklimatizácie
V miniaplikácii pulzového oxymetra vyberte položky >
DOWN > OK.
Zariadenie bude počas dňa automaticky analyzovať vaše
nasýtenie kyslíkom, keď sa nebudete pohybovať.
POZNÁMKA: zapnutím celodenného režimu aklimatizácie
skrátite výdrž batérie.
Zapnutie manuálneho režimu aklimatizácie
1 Pri zobrazenej miniaplikácii oxymetra podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte možnosť Možnosti > Aklimatizácia > Manuálne.
Zariadenie pri zobrazení miniaplikácie pulzového oxymetra
analyzuje vaše nasýtenie kyslíkom.
Zapnutie funkcie Sledovanie počas spánku
pomocou pulzového oxymetra
Svoje zariadenie môžete nastaviť, aby počas spánku nepretržite
meralo nasýtenie vašej krvi kyslíkom.
Tréning
Tréning
Nastavenie vášho profilu používateľa
Môžete aktualizovať nastavenie pohlavia, roku narodenia, výšky,
hmotnosti, zóny srdcového tepu a zóny výkonu. Zariadenie
využíva tieto informácie na výpočet presných tréningových
údajov.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Profil používateľa.
3 Vyberte možnosť.
Kondičné ciele
Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu
pochopením a aplikovaním týchto zásad.
• Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
• Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže
pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.
Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej
najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku
(Výpočty zón srdcového tepu, strana 20).
Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu
z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne
a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny
srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.
Informácie o zónach srdcového tepu
Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie
a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna
srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť
bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1
po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo
všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt
maximálneho srdcového tepu.
Nastavenie zón srdcového tepu
Na určenie vašich predvolených zón srdcového tepu zariadenie
používa vaše informácie z profilu používateľa, ktoré ste zadali
pri úvodnom nastavení. Môžete nastaviť osobitné zóny
srdcového tepu pre športové profily, ako napríklad beh,
bicyklovanie a plávanie. Ak chcete počas svojej aktivity dostávať
čo najpresnejšie údaje o kalóriách, nastavte svoj maximálny
19
srdcový tep. Jednotlivé zóny srdcového tepu môžete nastaviť
a tepovú frekvenciu počas oddychu zadať aj manuálne. Zóny
môžete manuálne upraviť v zariadení alebo pomocou vášho
účtu Garmin Connect.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Profil používateľa > Srdc.
tep.
3 Vyberte položku Maximálny srdcový tep a zadajte váš
maximálny srdcový tep.
Funkciu Automat. detekcia môžete používať na automatické
zaznamenávanie vášho maximálneho srdcového tepu počas
aktivity (Automatická detekcia meraní výkonu, strana 15).
4 Vyberte položky Prah laktátu > Zadajte manuálne a zadajte
váš srdcový tep pri prahu laktátu.
Môžete vykonať asistovaný test na určenie vášho prahu
laktátu (Prah laktátu, strana 18). Funkciu Automat. detekcia
môžete používať na automatické zaznamenávanie vášho
prahu laktátu počas aktivity (Automatická detekcia meraní
výkonu, strana 15).
5 Vyberte položku Pokoj. srdcový tep a zadajte váš srdcový
tep v pokoji.
Môžete použiť priemernú hodnotu srdcového tepu v pokoji
odmeranú vašim prístrojom alebo môžete nastaviť vlastnú
hodnotu srdcového tepu v pokoji.
6 Vyberte položky Zóny > Založené na.
7 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny na základe počtu
úderov za minútu, vyberte možnosť ÚDEROV/MIN..
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer
maximálneho srdcového tepu, vyberte položku max ST%.
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer
rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus
srdcový tep v pokoji), vyberte položku %HRR.
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer
srdcového tepu pri prahu laktátu, vyberte položku % ST
prahu laktátu.
8 Vyberte zóny a zadajte hodnoty pre jednotlivé zóny.
9 Ak chcete pridať osobitné zóny srdcového tepu (voliteľné),
vyberte položku Pridať srdcový tep pri športovaní a
vyberte športový profil.
10 Ak chcete pridať zóny športového srdcového tepu (voliteľné),
zopakujte kroky 3 až 8.
Nastavenie zón srdcového tepu pomocou zariadenia
Predvolené nastavenia umožňujú zariadeniu zaznamenať váš
maximálny srdcový tep a nastaviť vaše zóny srdcového tepu ako
percentuálne hodnoty vášho maximálneho srdcového tepu.
• Skontrolujte, či sú vaše nastavenia profilu používateľa
správne (Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 19).
• Často behajte s monitorom srdcového tepu na zápästí alebo
na hrudi.
• Vyskúšajte niekoľko tréningových programov založených na
srdcovom tepe, ktoré sú dostupné vo vašom účte Garmin
Connect.
• Zobrazte svoje trendy v oblasti srdcového teplu a časy
v jednotlivých zónach pomocou svoho účtu Garmin Connect.
20
Výpočty zón srdcového tepu
Zóna % maximálneho
srdcového tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50 – 60 %
Uvoľnené
a nenáročné tempo,
rytmické dýchanie
Počiatočná úroveň
aeróbneho tréningu,
znižuje stres
2
60 – 70 %
Pozvoľné tempo,
mierne hlbšie
dýchanie, rozhovor
stále možný
Základný kardiovaskulárny tréning,
dobré tempo
zotavovania
3
70 – 80 %
Priemerné tempo,
Zlepšovanie
náročnejšie
aeróbnej kapacity,
udržiavanie rozhovoru optimálny kardiovaskulárny tréning
4
80 – 90 %
Rýchle tempo, ktoré
môže byť mierne
náročné, intenzívne
dýchanie
Zlepšovanie
aeróbnej kapacity
a prahu, zlepšovanie
rýchlosti
5
90 – 100 %
Šprintovanie, dlhodobejšie neudržateľné
tempo, namáhavé
dýchanie
Anaeróbny tréning
a odolnosť svalstva,
zvyšovanie sily
Nastavenie zón výkonu
Hodnoty zón sú predvolené hodnoty založené na pohlaví, váhe
a priemerných schopnostiach a nemusia sa zhodovať s vašimi
osobnými schopnosťami. Ak poznáte svoju hodnotu funkčného
prahového výkonu (FTP), môžete ju zadať a povoliť softvéru,
aby automaticky vypočítal vaše zóny výkonu. Zóny môžete
manuálne upraviť v zariadení alebo pomocou vášho účtu
Garmin Connect.
1 Podržte položku MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Profil používateľa > Zóny
výkonu > Založené na.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny vo wattoch, vyberte
možnosť Watty.
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer
funkčného prahového výkonu, vyberte položku % FTP.
4 Vyberte položku FTP a zadajte svoju hodnotu FTP.
5 Vyberte zóny a zadajte hodnoty pre jednotlivé zóny.
6 V prípade potreby vyberte položku Minimum a zadajte
minimálnu hodnotu výkonu.
Sledovanie aktivity
Funkcia sledovania aktivity denne zaznamenáva počet krokov,
prejdenú vzdialenosť, minúty intenzívneho cvičenia, prejdené
poschodia, spálené kalórie a štatistiky spánku za každý
zaznamenávaný deň. Spálené kalórie zahŕňajú bazálny
metabolizmus tela a kalórie spálené aktivitou.
Počet krokov prejdených za deň sa zobrazuje v miniaplikácii
krokov. Počet krokov sa pravidelne aktualizuje.
Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity a metrík na
sledovanie zdravotného stavu nájdete na stránke garmin.com
/ataccuracy.
Automatický cieľ
Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov
automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity.
Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať
váš pokrok smerom k dennému cieľu .
Tréning
intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko
intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.
Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa
nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov
v účte Garmin Connect.
Používanie upozornenia na pohyb
Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce
metabolické zmeny. Upozornenie na pohyb vám pripomenie, že
sa nemáte prestať hýbať. Po jednej hodine nečinnosti sa zobrazí
červená lišta a hlásenie Hýbte sa!. Ďalšie segmenty sa budú
zobrazovať zakaždým po 15 minútach bez aktivity. Ak sú
zapnuté zvukové tóny, zariadenie zároveň pípa alebo vibruje
(Nastavenia systému, strana 34).
Upozornenie na pohyb vynulujete, ak si vyjdete na krátku
(aspoň niekoľkominútovú) prechádzku.
Sledovanie spánku
Keď spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje
vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje
normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin
Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke
spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas
spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom
účte Garmin Connect.
POZNÁMKA: zdriemnutia sa do štatistík spánku nepočítajú.
Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť oznámenia
a upozornenia okrem budíkov (Používanie režimu Nerušiť,
strana 21).
Používanie automatického sledovania spánku
1 Majte na sebe zariadenie aj počas spánku.
2 Nahrajte vaše údaje zachytené pri sledovaní počas spánku
na lokalitu Garmin Connect (Manuálna synchronizácia údajov
s aplikáciou Garmin Connect Mobile, strana 8).
Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte
Garmin Connect.
Používanie režimu Nerušiť
Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť podsvietenie,
zvukové upozornenia a vibračné upozornenia. Tento režim
môžete použiť napríklad, keď spíte alebo pozeráte film.
POZNÁMKA: svoje normálne hodiny spánku môžete nastaviť
v účte Garmin Connect. Možnosť Dĺžka spánku môžete zapnúť
v nastaveniach systému. Slúži na vstup do režimu nerušenia
počas vášho obvyklého času spánku (Nastavenia systému,
strana 34).
1 Podržte tlačidlo LIGHT.
2 Vyberte položku .
Minúty intenzívneho cvičenia
Aby sa zlepšil zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako
Svetová zdravotnícka organizácia, odporúčajú 150 minút
stredne intenzívnej aktivity týždenne, napríklad rezkú chôdzu,
alebo 75 minút vysoko intenzívnej aktivity, napríklad beh.
Zariadenie monitoruje intenzitu vašej aktivity a sleduje čas
strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami
(výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe).
Svoj týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia môžete
dosiahnuť najmenej 10 po sebe nasledujúcimi minútami stredne
intenzívnej až vysoko intenzívnej aktivity. Zariadenie spočíta
počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko
Tréning
Naberanie minút intenzívneho cvičenia
Zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus vypočítava minúty intenzívnej
aktivity porovnávaním údajov o vašom srdcovom tepe s vaším
priemerným srdcovým tepom v pokoji. Ak je meranie tepu
vypnuté, zariadenie vypočítava minúty stredne intenzívnej
aktivity analýzou počtu vašich krokov za minútu.
• Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak
spustíte časovanú aktivitu.
• Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
• Ak chcete namerať čo najpresnejší srdcový tep v pokoji,
zariadenie noste celý deň aj celú noc.
Garmin Move IQ™
Keď vaše pohyby zodpovedajú známym vzorom cvičení, funkcia
Move IQ automaticky rozpozná príslušnú udalosť a zobrazí ju na
vašej časovej osi. Udalosti funkcie Move IQ zobrazujú typ a
trvanie aktivity, ale nezobrazujú sa v zozname aktivít ani v
kanále s novinkami. Podrobnejšie údaje a vyššiu presnosť
zaistíte zaznamenaním aktivity s meraním času na vašom
zariadení.
Nastavenia sledovania aktivity
Podržte MENU a vyberte položky Nastavenia > Sledovanie
aktivity.
Stav: slúži na vypnutie funkcií sledovania aktivity.
Upozornenie na pohyb: zobrazí hlásenia a výzvu na pohyb na
pozadí digitálneho vzhľadu hodín a zobrazenia krokov. Ak sú
zapnuté zvukové tóny, zariadenie zároveň pípa alebo vibruje
(Nastavenia systému, strana 34).
Upozornenia cieľa: umožňuje zapnúť alebo vypnúť
upozornenia na cieľ, prípadne ich vypnúť iba počas aktivít.
Upozornenia na cieľ sa zobrazujú pre váš cieľový počet
krokov alebo vyšliapaných poschodí za deň, a tiež cieľový
počet minút intenzívneho cvičenia za týždeň.
Move IQ: umožňuje zapnúť a vypnúť udalosti funkcie Move IQ.
Vypnutie sledovania aktivity
Keď vypnete sledovanie aktivity, nebude sa zaznamenávať
počet krokov, počet prejdených poschodí, minúty intenzívneho
cvičenia, štatistiky spánku ani udalosti funkcie Move IQ.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Sledovanie aktivity > Stav >
Vypnúť.
Cvičenia
Môžete si vytvoriť vlastné cvičenia, ktoré zahŕňajú ciele pre
každú časť cvičenia a pre rozličné vzdialenosti, časy a kalórie.
Cvičenia si môžete vytvoriť pomocou aplikácie Garmin Connect,
alebo si z aplikácie Garmin Connect vybrať tréningový plán, v
ktorom sú zahrnuté cvičenia, a odoslať ich do svojho zariadenia.
Pomocou aplikácie Garmin Connect si môžete naplánovať
cvičenia. Cvičenia si môžete naplánovať vopred a uložiť ich vo
svojom zariadení.
Trénovanie podľa cvičenia z webu
Ak si chcete stiahnuť cvičenie z aplikácie Garmin Connect,
musíte mať vytvorený účet Garmin Connect (Garmin Connect,
strana 7).
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
2 Prejdite na stránku www.garminconnect.com.
3 Vytvorte a uložte si nové cvičenie.
4 Vyberte položku Odoslať do zariadenia a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
5 Odpojte zariadenie.
21
Začatie cvičenia
Skôr ako budete môcť začať s cvičením, musíte prevziať
cvičenie zo svojho účtu Garmin Connect.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Moje tréningy.
5 Vyberte cvičenie.
POZNÁMKA: v zozname sa zobrazia iba cvičenia, ktoré sú
kompatibilné s vybranou aktivitou.
6 Vyberte položku Cvičiť.
7 Stlačením tlačidla spustite časovač.
Po začatí cvičenia zariadenie zobrazí každý krok cvičenia,
poznámky ku kroku (voliteľné), cieľ (voliteľné) a aktuálne údaje o
cvičení.
Informácie o kalendári tréningov
Kalendár tréningov v zariadení je rozšírením kalendáru
tréningov alebo plánu, ktorý si nastavíte v aplikácii Garmin
Connect. Keď do kalendára v aplikácii Garmin Connect pridáte
niekoľko cvičení, môžete si ich odoslať do svojho zariadenia.
Všetky naplánované cvičenia odoslané do zariadenia sa budú
zobrazovať v kalendári tréningov zoradené podľa dátumu. Keď
v kalendári tréningov vyberiete niektorý deň, môžete si pozrieť
príslušné cvičenie a absolvovať ho. Naplánované cvičenie
zostane v zariadení bez ohľadu na to, či ho absolvujete alebo
preskočíte. Keď z aplikácie Garmin Connect odošlete
naplánované cvičenia, existujúci kalendár tréningov sa nimi
prepíše.
Používanie tréningových plánov Garmin Connect
Predtým, ako si budete môcť prevziať a používať tréningový
plán z aplikácie Garmin Connect, musíte mať založený účet
Garmin Connect (Garmin Connect, strana 7) a zariadenie fēnix
musíte spárovať s kompatibilným smartfónom.
alebo .
1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť
2 Vyberte položky Tréning > Plány tréningu > Nájsť plán.
3 Vyberte a naplánujte tréningový plán.
4 Vyberte položku a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
5 Skontrolujte tréningový plán vo svojom kalendári.
Adaptívne tréningové plány
Váš účet Garmin Connect ponúka adaptívny tréningový plán a
funkciu trénera Garmin, ktoré sa prispôsobia vašim tréningovým
cieľom. Napríklad môžete odpovedať na pár otázok a tak
vyhľadať plán, ktorý vám pomôže zvládnuť 5 km preteky. Plán
sa prispôsobí vašej aktuálnej úrovni kondície, preferenciám, čo
sa týka tréningu a harmonogramu, a dátumu pretekov. Keď
začnete realizovať plán, tak sa do slučky miniaplikácií vo vašom
zariadení fēnix pridá miniaplikácia Garmin Coach.
Intervalové cvičenia
Intervalové cvičenia si môžete vytvoriť na základe vzdialenosti
alebo času. V zariadení sa uloží vaše vlastné intervalové
cvičenie, kým si nevytvoríte iné intervalové cvičenie. V prípade
cvičení na dráhe alebo pri behu na vopred známu vzdialenosť
môžete použiť otvorené intervaly.
TIP: výberom možnosti Otvorené vytvoríte neobmedzený
interval.
6 V prípade potreby vyberte položku Trvanie, zadajte
vzdialenostnú alebo časovú hodnotu intervalu cvičenia
a vyberte možnosť .
7 Vyberte položku BACK.
8 Vyberte položky Oddych > Typ.
9 Vyberte položku Vzdialenosť, Čas alebo Otvorené.
10 V prípade potreby zadajte vzdialenostnú alebo časovú
hodnotu intervalu odpočinku a vyberte možnosť .
11 Vyberte položku BACK.
12 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
• Ak chcete nastaviť počet opakovaní, vyberte položku
Opakovať.
• Ak chcete k vášmu cvičeniu pridať neobmedzenú
rozcvičku, vyberte položky Rozcvička > Zapnúť.
• Ak chcete k vášmu cvičeniu pridať neobmedzené
ukľudnenie, vyberte položkyUkľudnenie > Zapnúť.
Začatie intervalového cvičenia
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte ikonu .
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Intervaly > Cvičiť.
5 Výberom položky spustite časovač.
6 Keď má intervalové cvičenie rozcvičku, výberom položky
LAP začnete prvý interval.
Postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
7
Po dokončení všetkých intervalov sa zobrazí správa.
Zastavenie intervalového cvičenia
• Stlačením tlačidla LAP môžete kedykoľvek zastaviť aktuálny
interval alebo časový úsek oddychu a prejsť na ďalší interval
alebo časový úsek oddychu.
• Po dokončení všetkých intervalov a časových úsekov
oddychu stlačením tlačidla LAP ukončíte intervalové cvičenie
a prejdete na časovač, ktorý môžete využiť na ukľudnenie.
• Časovač môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla .
Časovač môžete znova spustiť, prípadne môžete intervalové
cvičenie ukončiť.
Segmenty
Segmenty týkajúce sa behu alebo bicyklovania môžete poslať z
vášho účtu Garmin Connect do zariadenia. Po uložení
segmentu do zariadenia môžete s týmto segmentom pretekať a
pokúsiť sa vyrovnať alebo prekonať svoj osobný rekord alebo
rekord iných účastníkov, ktorí pretekali v danom segmente.
POZNÁMKA: keď si prevezmete dráhu z vášho účtu Garmin
Connect, môžete si prevziať všetky dostupné segmenty, čo sa
týka tejto dráhy.
Segmenty Strava™
Vytvorenie intervalového cvičenia
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Intervaly > Upraviť > Interval >
Do svojho zariadenia fēnix 5/5S/5X Plus si môžete stiahnuť
segmenty Strava. Sledovaním segmentov Strava môžete
porovnať svoj výkon s výkonom pri minulých jazdách alebo
s výkonov priateľov a profesionálov, ktorí absolvovali rovnaký
segment.
Ak sa chcete zaregistrovať a získať členstvo v službe Strava,
prejdite na miniaplikáciu segmentov vo svojom účte Garmin
Connect. Ďalšie informácie nájdete na webe www.strava.com.
Informácie v tomto návode sa vzťahujú na segmenty Garmin
Connect aj na segmenty Strava.
5 Vyberte položku Vzdialenosť, Čas alebo Otvorené.
Zobrazenie údajov o segmente
1 Vyberte položku .
Typ.
22
Tréning
2
3
4
5
6
Vyberte aktivitu.
Podržte položku MENU.
Vyberte položky Tréning > Segmenty.
Vyberte segment.
Vyberte možnosť:
• Výberom položky Čas pretekov zobrazíte čas a
priemernú rýchlosť alebo tempo pre lídra segmentu.
• Výberom položky Mapa zobrazíte segment na mape.
• Výberom položky Graf nadmorskej výšky zobrazíte graf
výšky pre daný segment.
Pretekanie v segmente
Segmenty sú virtuálne pretekárske trate. Môžete pretekať v
segmente a porovnávať svoj výkon s predchádzajúcimi
aktivitami, výkonmi iných, pripojenými kontaktmi vo vašom účte
Garmin Connect alebo inými členmi bežeckých alebo
cyklistických komunít. Svoje údaje o aktivite môžete nahrať na
svoj účet Garmin Connect a pozrieť si svoju pozíciu v segmente.
POZNÁMKA: ak sú váš účet Garmin Connect a účet Strava
prepojené, vaša aktivita sa automaticky odošle na váš účet
Strava, aby ste si mohli skontrolovať pozíciu v segmente.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
3 Choďte si zabehať alebo zajazdiť.
Keď sa priblížite k nejakému segmentu, objaví sa správa a
môžete pretekať v danom segmente.
4 Začnite pretekať v segmente.
Po dokončení segmentu sa zobrazí správa.
Nastavenie automatickej úpravy segmentov
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby automaticky upravilo
cieľový súťažný čas segmentu podľa vášho výkonu v priebehu
segmentu.
POZNÁMKA: toto nastavenie je pre všetky segmenty
predvolene zapnuté.
1 Vyberte položku .
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Segmenty > Automatické
pokusy.
Používanie funkcie Virtual Partner
®
Funkcia Virtual Partner je tréningový nástroj, ktorý vám pomáha
plniť vaše ciele. Môžete nastaviť tempo pre Virtual Partner a
pretekať proti stanovenému času.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položky Obrazovky s údajmi > Pridať nové >
Virtual Partner.
6 Zadajte hodnotu pre tempo alebo rýchlosť.
7 Spustite aktivitu (Spustenie aktivity, strana 2).
8 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN sa môžete posunúť na
obrazovku Virtual Partner a pozrieť sa, kto vedie.
Nastavenie tréningového cieľa
Funkcia tréningového cieľa spolupracuje s funkciou Virtual
Partner, aby ste sa pri tréningu mohli zameriavať na nastavený
cieľ, ako napr. vzdialenosť, vzdialenosť a čas, vzdialenosť a
tempo, alebo vzdialenosť a rýchlosť. Počas vašej tréningovej
aktivity vám zariadenie poskytuje spätnú väzbu. Táto vás v
Tréning
reálnom čase informuje o tom, ako blízko ste k dosiahnutiu
vášho tréningového cieľa.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte ikonu .
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Stanoviť cieľ.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zvoliť vopred nastavenú vzdialenosť alebo
vlastnú vzdialenosť, vyberte položku Len vzdialenosť.
• Ak chcete zvoliť cieľ z hľadiska vzdialenosti a času,
vyberte položku Vzdialenosť a čas.
• Ak chcete zvoliť cieľ z hľadiska vzdialenosti a tempa alebo
vzdialenosti a rýchlosti, vyberte položku Vzdialenosť a
tempo, respektíve Vzdialenosť a rýchlosť.
Objaví sa obrazovka tréningového cieľa a zobrazí váš
odhadovaný čas v cieli. Odhadovaný čas v cieli vychádza z
vášho aktuálneho výkonu a zostávajúceho času.
6 Výberom položky spustite časovač.
Zrušenie tréningového cieľa
1 Počas aktivity podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Zrušiť cieľ > Áno.
Pretekanie s predchádzajúcou aktivitou
Môžete pretekať s predchádzajúcou zaznamenanou alebo
prevzatou aktivitou. Táto funkcia spolupracuje s funkciou Virtual
Partner, aby ste mohli počas aktivity vidieť, ako ďaleko ste
vpredu alebo vzadu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte ikonu .
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Preteky s aktivitou.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vybrať predchádzajúcu zaznamenanú aktivitu z
vášho zariadenia, vyberte položku Z histórie.
• Pomocou položky Prevzaté vyberiete aktivitu, ktorú ste
prevzali zo svojho účtu Garmin Connect.
6 Vyberte aktivitu.
Zobrazí sa obrazovka Virtual Partner, ktorá označuje váš
odhadovaný čas v cieli.
7 Výberom položky spustite časovač.
8 Po dokončení aktivity vyberte položku > Uložiť.
Osobné rekordy
Po ukončení aktivity sa na zariadení zobrazia nové osobné
rekordy, ktoré ste počas tejto aktivity dosiahli. Medzi osobné
rekordy patrí najrýchlejší čas na niekoľkých bežných súťažných
vzdialenostiach a najdlhší beh alebo jazda.
POZNÁMKA: v prípade cyklistiky k osobným rekordom patrí aj
najväčší výstup a najlepší výkon (vyžaduje sa merač výkonu).
Zobrazenie vašich osobných rekordov
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Rekordy.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte položku Zobraziť záznam.
Obnova osobného rekordu
Každý osobný rekord možno nastaviť na predošlý zaznamenaný
údaj.
23
1
2
3
4
5
Podržte tlačidlo MENU.
Vyberte položky História > Rekordy.
Vyberte šport.
Vyberte rekord, ktorý chcete obnoviť.
Vyberte položku Predchádzajúce > Áno.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
POZNÁMKA: možno budete musieť pridať túto položku do
ponuky ovládacích prvkov (Prispôsobenie ponuky ovládacích
prvkov, strana 32).
3 Výberom položky spustite časovač.
4 Výberom položky LAP znovu spustíte časovač okruhu .
Vymazanie osobného rekordu
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Rekordy.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord, ktorý chcete vymazať.
5 Vyberte položku Vymazať záznam > Áno.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Vymazanie všetkých osobných rekordov
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Rekordy.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte položku Vymazať všetky záznamy > Áno.
Rekordy sa vymažú iba pre daný šport.
Hodiny
Nastavenie budíka
Nastaviť môžete až desať samostatných budíkov. Každý budík
môžete nastaviť tak, aby zaznel iba raz alebo aby sa pravidelne
opakoval.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Hodiny > Budík > Pridať alarm.
3 Vyberte položku Časa zadajte čas budíka.
4 Vyberte položku Opakovaťa zvoľte, kedy sa má budík
opakovať (voliteľné).
5 Vyberte položku Zvukya zvoľte typ upozornenia (voliteľné).
6 Ak chcete spolu s budíkom zapnúť aj podsvietenie, vyberte
položky Podsvietenie > Zapnúť.
7 Vyberte položku Štítoka zvoľte popis budíka (voliteľné).
Vymazanie budíka
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Hodiny > Budík.
3 Vyberte budík.
4 Vyberte položku Vymazať.
Spustenie časovača odpočítavania
1
2
3
4
Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
Vyberte položky Hodiny > Časovač.
Zadajte čas.
V prípade potreby vyberte možnosť Reštartovať > Zapnúť
na automatické opätovné spustenie časovača po skončení
odpočítavania.
5 V prípade potreby vyberte položku Zvuky a zvoľte typ
upozornenia.
6 Zvoľte možnosť Spustiť stopky.
Celkový čas nameraný stopkami
beží ďalej.
5 Výberom položky zastavíte oba časovače.
6 Vyberte možnosť.
7 Uložte si zaznamenaný čas ako aktivitu vo vašej histórii
(voliteľné).
Pridanie alternatívnych časových pásiem
Môžete zobraziť aktuálny čas v ďalších časových pásmach
pomocou miniaplikácie Alternatívne časové zóny. Môžete pridať
maximálne štyri alternatívne časové pásma.
POZNÁMKA: môže byť potrebné pridať miniaplikáciu
Alternatívne časové zóny do slučky miniaplikácií.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Hodiny > Alternatívne časové zóny >
Pridať zónu.
3 Vyberte časové pásmo.
4 V prípade potreby vyberte položku Áno na premenovanie
časového pásma.
Nastavenie upozornení hodín
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Hodiny > Upozornenia.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie konkrétny počet
minút alebo hodín pred západom slnka, vyberte položku
Do západu slnka > Stav > Zapnúť, vyberte položku Čas
a zadajte čas.
• Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie konkrétny počet
minút alebo hodín pred východom slnka, vyberte položku
Do východu slnka > Stav > Zapnúť, vyberte položku
Čas a zadajte čas.
• Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie každú hodinu,
vyberte položku Každú hodinu > Zapnúť.
Synchronizácia času s GPS
Po každom zapnutí zariadenia a vyhľadaní satelitov zariadenie
automaticky zistí časové pásma a aktuálny čas. Synchronizáciu
času s GPS môžete vykonať aj manuálne pri prechode do iného
časového pásma alebo pri zmene zimného času na letný čas.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Hodiny > Synchronizovať pomocou GPS.
3 Počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelity (Vyhľadanie
satelitných signálov, strana 38).
Používanie stopiek
1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo LIGHT.
2 Vyberte položku Stopky.
24
Hodiny
Navigácia
Uloženie aktuálnej polohy
Môžete si uložiť svoju aktuálnu polohu a neskôr sa k nej spätne
navigovať.
1 Podržte tlačidlo LIGHT.
2 Vyberte položku .
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Upravenie uložených polôh
Uloženú polohu môžete vymazať alebo upraviť jej názov,
nadmorskú výšku a informácie o polohe.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položky >
Navigovať > Uložené polohy.
2 Vyberte uloženú polohu.
3 Vyberte možnosť, aby ste upravili polohu.
Premietnutie zemepisného bodu
Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru
k cieľu z aktuálnej polohy na nové miesto.
1 V prípade potreby vyberte položky > Pridať > Prem. z. b.
a pridajte aplikáciu premiestnenia zemepisného bodu do
zoznamu aplikácií.
2 Ak chcete pridať aplikáciu do zoznamu obľúbených, vyberte
položku Áno.
3 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku > Prem.
z. b..
4 Výberom položky UP alebo DOWN zobrazíte kurz.
5 Vyberte ikonu .
6 Výberom položky DOWN vyberte jednotky merania.
7 Výberom položky UP zadajte vzdialenosť.
8 Výberom položky zmeny uložte.
Premietnutý zemepisný bod sa uloží s predvoleným názvom.
Navigovanie do cieľa
Zariadenie môžete používať na navigáciu do cieľa alebo
sledovanie dráhy.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku >
Navigovať.
2 Vyberte kategóriu.
3 Podľa výziev na obrazovke vyberiete cieľ.
4 Vyberte položku Prejsť na.
Zobrazia sa navigačné informácie.
5 Vybraním možnosti spustíte navigáciu.
Navigácia do bodu záujmu
Ak mapové údaje nainštalované vo vašom zariadení obsahujú
body záujmu, môžete k nim navigovať.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte ikonu .
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položku Navigácia > Body záujmu a vyberte
kategóriu.
Zobrazí sa zoznam bodov záujmu v blízkosti vášho
aktuálneho miesta.
5 V prípade potreby vyberte možnosť:
• Na vyhľadávanie v blízkosti iného miesta vyberte položku
Hľadať v blízkosti a vyberte miesto.
• Ak chcete vyhľadať bod záujmu podľa názvu, vyberte
položku Hľadať názov, zadajte názov, vyberte položku
Hľadať v blízkosti a vyberte miesto.
Navigácia
6 Vyberte bod záujmu z výsledkov vyhľadávania.
7 Vyberte položku Choď.
Zobrazia sa navigačné informácie.
8 Výberom možnosti spustíte navigáciu.
Body záujmu
Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo
zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu
obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice,
reštaurácie, hotely a zábavné centrá.
Vytvorenie a sledovanie dráhy na vašom
zariadení
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku
2
3
4
5
6
7
Navigovať > Dráhy > Vytvoriť novú.
Zadajte názov dráhy a vyberte .
Vyberte položku Pridať polohu.
Vyberte možnosť.
V prípade potreby zopakujte kroky 3 a 4.
Vyberte položky Hotovo > Vykonať dráhu.
Zobrazia sa navigačné informácie.
Výberom možnosti spustíte navigáciu.
>
Vytvorenie okružnej trasy
Zariadenie môže vytvoriť okružnú trasu založenú na konkrétnej
vzdialenosti a smere navigácie.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte .
2 Vyberte položku Beh alebo Bicykel.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položku Navigácia > Okružná dráha.
5 Zadajte celkovú vzdialenosť pre danú trasu.
6 Vyberte smer.
Zariadenie vytvorí maximálne tri trasy. Stlačením tlačidla
DOWN zobrazíte tieto trasy.
Vyberte
položku na výber trasy.
7
8 Vyberte možnosť:
• Navigáciu spustíte výberom položky Choď.
• Ak chcete zobraziť trasu na mape a na posúvať a
približovať mapu, vyberte položku Mapa.
• Zoznam odbočiek na trase zobrazíte výberom Podrobné.
• Ak chcete zobraziť graf výšky trasy, vyberte položku Graf
nadmorskej výšky.
Označenie a spustenie navigácie k polohe
„muža cez palubu“
Môžete uložiť polohu „muža cez palubu“ (MOB) a automaticky
spustiť navigáciu späť na túto polohu.
TIP: môžete prispôsobiť funkciu podržania klávesov na prístup k
funkcii MOB (Prispôsobovanie klávesových skratiek,
strana 35).
Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položky >
Navigovať > Posledný bod MOB.
Zobrazia sa navigačné informácie.
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť
Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, ako je napríklad
vodojem, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému
objektu.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku >
Navigovať > Ukázať a ísť.
25
2 Nasmerujte hornú časť hodiniek na objekt a vyberte položku
.
Zobrazia sa navigačné informácie.
3 Výberom možnosti spustíte navigáciu.
Navigácia k počiatočnému bodu počas
aktivity
Môžete sa spätne navigovať k počiatočnému bodu vašej
aktuálnej aktivity a to buď priamou čiarou, alebo po celej dĺžke
cesty, ktorú ste prešli. Táto funkcia je k dispozícii len na aktivity,
ktoré používajú GPS.
1 Počas aktivity vyberte položku > Späť na Štart.
2 Vyberte možnosť:
• Ak sa chcete spätne navigovať k počiatočnému bodu
aktivity po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte
položku TracBack.
• Ak nemáte podporovanú mapu alebo používate priame
smerovanie, vyberte položku Cesta, ktorá vás spätne
navedie k počiatočnému bodu aktivity po priamej čiare.
• Ak nepoužívate priame smerovanie, vyberte položku
Cesta, ktorá vás spätne navedie k počiatočnému bodu
aktivity pomocou podrobnej navigácie.
predstavuje vašu polohu na mape. Pri navigovaní k cieľu sa
vaša trasa označí čiarou na mape.
Zobrazenie mapy
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo
2 Podržte položku MENU a vyberte možnosť:
> Mapa.
• Na posunutie alebo priblíženie mapy vyberte možnosť
Posun/Zoom.
TIP: pomocou položky prepínate medzi posúvaním
nahor a nadol, posúvaním vľavo a vpravo, alebo
priblížením. Podržaním položky vyberiete bod
označený krížikom.
• Ak chcete zobraziť blízke body záujmu a body na trase,
vyberte možnosť V okolí.
Uloženie alebo navigovanie na miesto na mape
Môžete vybrať akékoľvek miesto na mape. Môžete uložiť dané
miesto alebo doň začať navigovať.
1 Počas zobrazenia mapy podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Posun/Zoom.
Na mape sa zobrazia ovládacie prvky a krížik.
3 Posúvajte a približujte mapu, čím vycentrujete požadované
miesto v krížiku.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha
nasledovanie
a cieľ .
, trasa na
Navigácia do začiatočného bodu uloženej
aktivity
Môžete sa spätne navigovať k začiatočnému bodu uloženej
aktivity, a to buď priamou líniou, alebo po celej dĺžke cesty, ktorú
ste prešli. Táto funkcia je k dispozícii len na aktivity, ktoré
používajú GPS.
1 Vyberte položky > Navigovať > Aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte položky Späť na Štart > Cesta.
Podrobné pokyny vám pomáhajú vrátiť sa späť do
počiatočného bodu poslednej uloženej aktivity, ak máte
podporovanú mapu alebo používate priame navádzanie. Na
mape sa zobrazí línia od vašej aktuálnej polohy do
počiatočného bodu poslednej uloženej aktivity, ak
nepoužívate priame navádzanie.
POZNÁMKA: môžete spustiť časovač, aby zariadenie po
uplynutí času neprešlo do režimu hodiniek.
4 Stlačte tlačidlo DOWN pre zobrazenie kompasu (voliteľné).
Šípka smeruje k počiatočnému bodu vašej aktivity.
Zastavenie navigácie
1 Počas aktivity podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Zastaviť navigáciu.
Mapa
Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratým mapami a
dokáže zobrazovať viacero typov mapových údajov Garmin
vrátane topografických vrstevníc a blízkych bodov záujmu. Ak si
chcete zakúpiť ďalšie mapy a zobraziť informácie o
kompatibilite, prejdite na stránku garmin.com/maps.
26
4 Podržte položku na výber bodu označeného krížikom.
5 V prípade potreby vyberte blízky bod záujmu.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte
položku Choď
• Na uloženie miesta vyberte možnosť Uložiť polohu.
• Ak chcete zobraziť informácie o danom mieste, vyberte
položku Prehľad.
Navigácia s funkciou V okolí
Môžete používať funkciu V okolí na navigovanie k blízkym
bodom záujmu a zemepisným bodom.
POZNÁMKA: mapové údaje nainštalované vo vašom zariadení
musia obsahovať body záujmu, aby bolo možné k nim
navigovať.
1 Počas zobrazenia mapy podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte možnosť V okolí.
Na mape sa zobrazia ikony indikujúce body záujmu a
zemepisné body.
3 Stlačením tlačidiel UP alebo DOWN vyznačíte časť mapy.
4 Vyberte ikonu .
Zobrazí sa zoznam bodov záujmu a zemepisných bodov v
označenej časti mapy.
5 Vyberte položku na výber miesta.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte
položku Choď
• Miesto zobrazíte na mape výberom položky Mapa.
• Na uloženie miesta vyberte možnosť Uložiť polohu.
• Ak chcete zobraziť informácie o danom mieste, vyberte
položku Prehľad.
Navigácia
Kompas
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu
Zariadenie obsahuje 3-osový kompas s automatickou
kalibráciou. Funkcia a vzhľad kompasu sa menia v závislosti od
vašej aktivity, podľa stavu zapnutia systému GPS a podľa stavu
navigácie do cieľa. Nastavenia kompasu môžete zmeniť ručne
(Nastavenia kompasu, strana 32). Ak chcete rýchlo otvoriť
nastavenia kompasu, vyberte položku v miniaplikácii
kompasu.
Výškomer a barometer
Zariadenie obsahuje interný výškomer a barometer. Zariadenie
nepretržite zhromažďuje údaje o výške a tlaku, dokonca aj v
režime nízkej spotreby. Výškomer zobrazuje vašu približnú
výšku na základe zmien tlaku. Barometer zobrazuje údaje o
tlaku okolitého prostredia založené na pevnej nadmorskej výške,
kde bol naposledy kalibrovaný výškomer (Nastavenia
výškomeru, strana 33). Ak chcete rýchlo otvoriť nastavenia
výškomeru alebo barometra, vyberte v miniaplikácii výškomeru
alebo barometra položku .
História
História zahŕňa tieto údaje: čas, vzdialenosť, kalórie, priemerné
tempo alebo rýchlosť, údaje okruhu a informácie z voliteľných
snímačov.
POZNÁMKA: keď je pamäť zariadenia plná, prepíšu sa
najstaršie údaje.
Využívanie histórie
História obsahuje predchádzajúce aktivity, ktoré ste uložili do
zariadenia.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Aktivity.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť dodatočné informácie o aktivite,
vyberte položku Podrobnosti.
• Ak chcete vybrať okruh a zobraziť dodatočné informácie o
každom okruhu, vyberte položku Okruhy.
• Ak chcete vybrať interval a zobraziť dodatočné informácie
o každom intervale, vyberte položku Intervaly.
• Ak chcete vybrať sériu cvičení a zobraziť dodatočné
informácie o každej sérii, vyberte položku Série.
• Aktivitu zobrazíte na mape výberom položky Mapa.
• Ak chcete zobraziť vplyv aktivity na vašu aeróbnu a
anaeróbnu kondíciu, vyberte položku Training Effect
(Informácie o funkcii Training Effect, strana 17).
• Ak chcete zobraziť čas v každej zóne srdcového tepu,
vyberte položku Časová zóna (Zobrazenie času v každej
zóne srdcového tepu, strana 27).
• Ak chcete zobraziť graf výšky aktivity, vyberte položku
Graf nadmorskej výšky.
• Ak chcete vymazať vybranú aktivitu, vyberte položku
Vymazať.
Multišportová história
Zariadenie ukladá celkový multišportový súhrn aktivity vrátane
celkovej vzdialenosti, času, kalórií a údajov z voliteľného
príslušenstva. Zariadenie tiež oddeľuje údaje aktivity pre každý
športový segment a prechod, aby ste mohli porovnať podobné
tréningové aktivity a sledovať, ako rýchlo sa pohybujete cez
prechody. História prechodov zahŕňa vzdialenosť, čas,
priemernú rýchlosť a kalórie.
História
Pred zobrazením údajov zón srdcového tepu musíte dokončiť
aktivitu s meraním srdcového tepu a túto aktivitu uložiť.
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu vám môže
pomôcť pri úprave intenzity tréningu.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Aktivity.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte položku Časová zóna.
Zobrazenie súhrnov údajov
Môžete si zobraziť zhromaždené údaje o vzdialenosti a čase
uložené vo vašom zariadení.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Celkové hodnoty.
3 V prípade potreby vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnosť na zobrazenie týždenných alebo
mesačných súhrnov.
Používanie počítadla kilometrov
Počítadlo kilometrov automaticky zaznamenáva celkovú
prejdenú vzdialenosť, dosiahnutú nadmorskú výšku a čas v
rámci aktivít.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Celkové hodnoty > Počítadlo
kilometrov.
3 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN zobrazíte súhrny
počítadla kilometrov.
Vymazanie histórie
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Možnosti.
3 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Odstrániť všetky aktivity vymažete
všetky aktivity z histórie.
• Výberom položky Vynulovať súhrny obnovíte všetky
súhrny vzdialeností a časov.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
4 Potvrďte váš výber.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia aktivít a aplikácie
Tieto nastavenia umožňujú prispôsobiť aplikáciu každej
predinštalovanej aktivity v závislosti od vašich potrieb. Napríklad
môžete prispôsobiť stránky s údajmi a povoliť upozornenia
a tréningové funkcie. Nie všetky nastavenia sú dostupné pre
všetky typy aktivít.
Podržte tlačidlo MENU, vyberte položky Nastavenia > Aktivity
a aplikácie, vyberte aktivitu a následne nastavenia aktivity.
Vzdialenosť 3D: vypočíta vašu precestovanú vzdialenosť
pomocou vašej zmeny nadmorskej výšky a vášho
horizontálneho pohybu na zemi.
Rýchlosť 3D: vypočíta vašu rýchlosť vzdialenosť pomocou
vašej zmeny nadmorskej výšky a vášho horizontálneho
pohybu na zemi. (3D rýchlosť a vzdialenosť, strana 30).
Dominantná farba: nastaví dominantnú farbu pre každú aktivitu
s cieľom ľahšie identifikovať, ktorá aktivita je práve aktívna.
Upozornenia: nastaví tréningové alebo navigačné upozornenia
pre aktivitu.
27
Aut.rozp.lezenia: umožní zariadeniu rozpoznávať zmeny
nadmorskej výšky automaticky prostredníctvom
zabudovaného výškomera.
Auto Lap: nastaví možnosti pre funkciu Auto Lap (Auto Lap,
strana 29).
Auto Pause: nastaví zariadenie tak, aby prestalo
zaznamenávať údaje, keď sa prestanete hýbať alebo vaša
rýchlosť klesne pod stanovenú hodnotu (Zapnutie Auto
Pause, strana 30).
Auto štart: umožní zariadeniu rozpoznávať zjazdy na lyžiach
automaticky prostredníctvom zabudovaného akcelerometra.
Automat. rolovan.: umožní automatické prechádzanie všetkými
obrazovkami s údajmi o aktivite, kým je spustený časovač
(Používanie automatického rolovania, strana 30).
Automatická séria: umožňuje zariadeniu automaticky spustiť
a zastaviť série cvikov počas aktivity silového tréningu.
Farba pozadia: nastaví bielu alebo čiernu farbu pozadia každej
aktivity.
ClimbPro: zobrazuje obrazovky plánovania výstupu a
monitorovania počas navigácie.
Spustenie odpočtu: aktivuje časovač s odpočítavaním pre
intervaly pri plávaní v bazéne.
Obrazovky s údajmi: umožňuje prispôsobiť obrazovky s údajmi
a pridať nové obrazovky s údajmi pre aktivitu (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 28).
GPS: nastaví režim pre anténu GPS. Používanie možnosti GPS
+ GLONASS alebo GPS + GALILEO poskytuje zvýšený
výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy.
Používanie systému GPS a iného satelitu súčasne môže
viesť k skráteniu výdrže batérie v porovnaní so situáciami,
keď sa používa iba možnosť GPS. Pomocou voľby UltraTrac
sa body na trase a údaje snímača zaznamenávajú menej
často (UltraTrac, strana 30).
Tlačidlo Lap: umožňuje vám zaznamenať kolo alebo oddych
počas aktivity.
Tlačidlá uzamknutia: uzamkne tlačidlá počas aktivít s viacerými
športmi na predchádzanie náhodnému stlačeniu tlačidiel.
Mapa: nastavuje preferencie zobrazenia pre obrazovku s
mapovými údajmi pre danú aktivitu (Nastavenia mapy
aktivity, strana 29).
Metronóm: hrá tóny v stabilnom rytme, vďaka čomu pomáha
zlepšovať váš výkon prostredníctvom tréningu pri rýchlejšej,
pomalšej alebo zosúladenejšej kadencii (Používanie
metronómu, strana 3).
Veľkosť bazéna: nastaví dĺžku bazéna pre plávanie v bazéne.
Zapnúť šetrenie energie: aktivuje možnosti časového limitu na
šetrenie energie pre danú aktivitu (Nastavenia časového
limitu na úsporu energie, strana 30).
Premenovať: nastaví názov aktivity.
Opakovať: aktivuje možnosť Opakovať pre aktivity s viacerými
športmi. Napríklad môžete použiť túto možnosť pre aktivity,
ktoré zahŕňajú viacero prechodov, ako je napríklad swimrun.
Obnova predv. nastavení: umožňuje obnoviť predvolené
nastavenia aktivity.
Smerovanie: nastavuje preferencie na výpočet trás pre danú
aktivitu (Nastavenia vypočítavania trasy, strana 29).
Skóre: aktivuje alebo deaktivuje automatické zaznamenávanie
skóre, keď začnete kolo golfu. Na začiatku hry sa zobrazí
voľba Vždy sa pýtať.
Upozornenia segmentu: aktivuje pokyny, ktoré vás upozornia
na blížiace sa segmenty.
Sledovanie štatistík: umožňuje sledovanie štatistík pri hraní
golfu.
Rozpoznanie záberov: aktivuje detekciu záberov pri plávaní
v bazéne.
®
28
Presuny: umožňuje vykonávať prechody pre aktivity s viacerými
športmi.
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi
Pri jednotlivých aktivitách môžete zobraziť, skryť a meniť
rozloženie a obsah obrazoviek s údajmi.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu, ktorú chcete prispôsobiť.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Obrazovky s údajmi.
6 Vyberte obrazovku s údajmi, ktorú chcete prispôsobiť.
7 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť počet dátových polí na obrazovke s
údajmi, vyberte položku Rozloženie.
• Vyberte pole, v ktorom chcete zmeniť zobrazené údaje.
• Ak chcete zmeniť umiestnenie obrazovky s údajmi v
slučke, vyberte položku Zmeniť usporiadanie.
• Ak chcete obrazovku s údajmi odstrániť zo slučky, vyberte
položku Odstrániť.
8 Ak potrebujete obrazovku s údajmi pridať do slučky, vyberte
položku Pridať nové.
Môžete si pridať vlastnú obrazovku s údajmi alebo si vybrať
jednu z vopred definovaných.
Pridanie mapy do aktivity
V rámci aktivity si môžete pridať mapu do slučky obrazoviek s
údajmi
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu, ktorú chcete prispôsobiť.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položky Obrazovky s údajmi > Pridať nové >
Mapa.
Upozornenia
Pre každú aktivitu si môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám
môžu pomôcť zamerať sa počas tréningu na konkrétne ciele,
poskytnú vám viac informácií o okolitom prostredí a navedú vás
do cieľa. Niektoré upozornenia sú k dispozícii len na konkrétne
aktivity. Existujú tri typy upozornení: upozornenia udalostí,
upozornenia rozsahu a opakujúce sa upozornenia.
Upozornenie na udalosť: upozornenie na udalosť vás upozorní
raz. Udalosť má konkrétnu hodnotu. Napríklad môžete
nastaviť, aby vás zariadenie upozornilo, keď dosiahnete
určitú nadmorskú výšku.
Upozornenie rozsahu: upozornenie rozsahu vás upozorní
vždy, keď je zariadenie nad alebo pod stanoveným rozsahom
hodnôt. Zariadenie môžete napríklad nastaviť, aby vás
upozornilo, keď sa váš srdcový tep klesne pod 60 úderov za
minútu (bpm) alebo stúpne nad 210 úderov za minútu.
Opakujúce sa upozornenie: opakujúce sa upozornenie vás
upozorní vždy, keď zariadenie zaznamená stanovenú
hodnotu alebo interval. Zariadenie môžete napríklad nastaviť
tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minút.
Názov
upozornenia
Typ
upozornenia
Popis
Kadencia
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu kadencie.
Kalórie
Udalosť,
opakujúca sa
Môžete nastaviť počet kalórií.
Vlastne
Udalosť,
opakujúca sa
Môžete vybrať existujúcu správu
alebo si vytvoriť vlastnú správu a
vybrať typ upozornenia.
Prispôsobenie zariadenia
Názov
upozornenia
Typ
upozornenia
Popis
Vzdialenosť
Opakovať
Môžete nastaviť interval vzdialenosti.
nadmorská
výška
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu
a maximálnu hodnotu
nadmorskej výšky.
Srdcový tep
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu srdcového
tepu alebo vybrať zmeny zón.
Pozrite si časti Informácie
o zónach srdcového tepu,
strana 19 a Výpočty zón
srdcového tepu, strana 20.
Tempo
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu tempa.
Výkon
Rozsah
Môžete nastaviť vysokú alebo
nízku úroveň výkonu.
Blízkosť
Udalosť
Môžete nastaviť okruh okolo
uloženej polohy.
Beh/chôdza
Opakovať
Môžete nastaviť časované
prestávky v chôdzi v pravidelných
intervaloch.
Rýchlosť
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu rýchlosti.
Počet záberov
Rozsah
Môžete nastaviť najvyšší alebo
najnižší počet záberov za minútu.
Čas
Udalosť,
opakujúca sa
Môžete nastaviť časový interval.
Nastavenie upozornenia
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
Zvoľte
nastavenia aktivity.
4
5 Vyberte položku Upozornenia.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete pre aktivitu vybrať nové upozornenie, vyberte
položku Pridať nové.
• Ak chcete upraviť už existujúce upozornenie, vyberte
názov upozornenia.
7 V prípade potreby vyberte typy upozornenia.
8 Vyberte zónu, zadajte minimálnu a maximálnu hodnotu,
prípadne zadajte vlastnú hodnotu upozornenia.
9 V prípade potreby upozornenie aktivujte.
Pre udalosť a opakujúce sa upozornenia sa zobrazí hlásenie
vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia. Pre rozsah
upozornení sa zobrazí hlásenie vždy, keď prekročíte alebo
klesnete mimo určeného rozsahu (minimálna a maximálna
hodnota).
Nastavenia mapy aktivity
Môžete prispôsobiť vzhľad obrazovky s mapovými údajmi pre
jednotlivé aktivity.
Podržte tlačidlo MENU, vyberte položky Nastavenia > Aktivity
a aplikácie, vyberte aktivitu, vyberte nastavenia danej aktivity a
vyberte možnosť Mapa.
Nakonfigurovať mapy: zobrazí alebo skryje údaje z
nainštalovaných mapových produktov.
Použiť sys.nast.: umožní zariadeniu používať preferencie zo
systémových nastavení máp.
Orientácia: nastaví orientáciu mapy. Možnosť Sever hore
zobrazí sever v hornej časti obrazovky. Možnosť Trasa hore
zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti obrazovky.
Prispôsobenie zariadenia
Používateľské lokality: zobrazí alebo skryje uložené polohy na
mape.
Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne
priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto
možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddialiť mapu
manuálne.
Uzamknúť na cestu: uzamkne ikonu polohy, ktorá predstavuje
vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu.
Záznam trasy: zobrazí alebo skryje záznam trasy alebo
prejdenú trasu ako farebnú čiaru na mape.
Farba trasy: mení farbu záznamu trasy.
Podrobnosti: nastavenie množstva detailov zobrazených na
mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť
pomalšie posúvanie mapy.
Lodná doprava: nastaví mapu, aby zobrazovala údaje v
námornom režime (Nastavenia námorných máp, strana 34).
Vykresliť segmenty: zobrazí alebo skryje segmenty ako
farebnú čiaru na mape.
Vykresliť vrstevnice: zobrazí alebo skryje čiary vrstevníc na
mape.
Nastavenia vypočítavania trasy
Môžete zmeniť nastavenia výpočtu trás na prispôsobenie
spôsobu, ako zariadenie vypočítava trasy pre jednotlivé aktivity.
Podržte tlačidlo MENU, vyberte položky Nastavenia > Aktivity
a aplikácie, vyberte aktivitu, vyberte nastavenia danej aktivity a
vyberte možnosť Smerovanie.
Aktivita: nastaví aktivitu pre výpočet trasy. Zariadenie vypočíta
trasy optimalizované pre aktivitu, ktorú robíte.
Smerovanie podľa obľ.: vypočíta trasy na základe
najobľúbenejších trás na behanie a jazdenie zo služby
Garmin Connect.
Dráhy: nastaví spôsob navigácie po trasách pomocou
zariadenia. Použite možnosť Pozrieť kurz na navigáciu po
trase presne tak, ako sa zobrazuje, bez prepočítania. Použite
možnosť Použiť mapu na navigáciu po trase pomocou máp s
funkciou trás a prepočítaním trasy, ak sa odchýlite od trasy.
Spôsob výpočtu: nastaví spôsob výpočtu na minimalizáciu
času, vzdialenosti alebo stúpania v trasách.
Obmedzenia: nastaví cestné alebo dopravné obmedzenia na
obídenie v trasách.
Typ: nastaví správanie ukazovateľa, ktorý sa zobrazuje pri
priamom navádzaní po trase.
Auto Lap
Označovanie okruhov podľa vzdialenosti
Funkciu Auto Lap môžete použiť na automatické označovanie
okruhu po určitej vzdialenosti. Táto funkcia je užitočná pri
porovnávaní výkonu v rámci jednotlivých úsekov aktivity
(napríklad po každej míli alebo po 5 kilometroch).
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Auto Lap.
6 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Auto Lap zapnete alebo vypnete
funkciu Auto Lap.
• Ak chcete upraviť vzdialenosť medzi jednotlivými okruhmi,
vyberte položku Automatická vzdialenosť.
Vždy, keď dokončíte okruh, zobrazí sa správa s časom daného
okruhu. Ak sú zapnuté zvukové tóny, zariadenie zároveň pípa
alebo vibruje (Nastavenia systému, strana 34).
29
V prípade potreby si môžete sami nastaviť, aby sa na stránkach
s údajmi zobrazovali ďalšie údaje okruhu (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 28).
Prispôsobenie hlásenia upozornenia na okruh
Jedno alebo dve údajové polia, ktoré sa zobrazujú v hlásení
upozornenia na okruh, si môžete prispôsobiť.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položky Auto Lap > Upozornenie na kolo.
6 Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.
7 Vyberte položku Ukáž. (voliteľné).
Zapnutie Auto Pause
Pomocou funkcie Auto Pause môžete automaticky pozastaviť
časovač, keď sa prestanete pohybovať. Táto funkcia je užitočná
pri aktivitách, ktorých súčasťou sú semafory alebo iné miesta,
na ktorých musíte zastaviť.
POZNÁMKA: keď je časovač zastavený alebo pozastavený,
história sa nezaznamenáva.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Auto Pause.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď sa
prestanete pohybovať, vyberte možnosť Pri zastavení.
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď
vaše tempo alebo rýchlosť klesne pod určitú úroveň,
vyberte možnosť Vlastné.
Aktivácia automatického rozpoznania lezenia.
Funkciu automatického rozpoznania lezenia môžete použiť na
automatické rozpoznanie zmien nadmorskej výšky. Môžete ju
použiť počas aktivít ako lezenie, turistika, behanie alebo
bicyklovanie.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Aut.rozp.lezenia > Stav.
6 Vyberte možnosť Vždy alebo Mimo navigácie.
7 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Obr. počas behu pre určenie obrazovky
s údajmi, ktorá sa zobrazí počas behu.
• Vyberte položku Obr.počas lez. pre určenie obrazovky s
údajmi, ktorá sa zobrazí počas lezenia.
• Vyberte položku Obrátiť farby pre obrátenie farieb
displeja pri zmene režimov.
• Vyberte položku Vertikálna rýchlosť pre nastavenie
rýchlosti stúpania.
• Vyberte položku Prepínanie režimov pre nastavenie
rýchlosti zmeny režimov zo strany zariadenia.
POZNÁMKA: možnosť Aktuálna obrazovka vám umožňuje
automaticky prejsť na poslednú obrazovku, ktorú ste si
prezerali pred tým, ako došlo k prechodu z dôvodu
automatického rozpoznania lezenia.
30
3D rýchlosť a vzdialenosť
Môžete nastaviť 3D rýchlosť a vzdialenosť na výpočet vaše
rýchlosti a vzdialenosti pomocou zmeny nadmorskej výšky aj
horizontálneho pohybu po zemi. Môžete ju použiť počas aktivít
ako lyžovanie, lezenie, navigácia, turistika, behanie alebo
bicyklovanie.
Zapnutie a vypnutie tlačidla kola
Môžete zapnúť nastavenie Tlačidlo Lap na zaznamenanie kola
alebo oddychu počas aktivity pomocou tlačidla LAP. Nastavenie
Tlačidlo Lap môžete vypnúť, aby ste nezaznamenávali kolá
náhodným stlačením tlačidla počas aktivity.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Tlačidlo Lap.
Stav tlačidla kola sa zmení na Zapnúť alebo Vypnúť v
závislosti od aktuálneho nastavenia.
Používanie automatického rolovania
Pomocou funkcie automatického rolovania sa automaticky
zobrazujú všetky obrazovky s údajmi o aktivite, keď beží
časovač.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Automat. rolovan..
6 Vyberte rýchlosť zobrazovania.
UltraTrac
Funkcia UltraTrac je nastavenie GPS, pri ktorom sa body na
trase a údaje snímača zaznamenávajú menej často. Zapnutím
funkcie UltraTrac predĺžite výdrž batérie, zníži sa však kvalita
zaznamenaných aktivít. Funkciu UltraTrac by ste mali používať
pri aktivitách, ktoré vyžadujú dlhšiu výdrž batérie a pri ktorých
časté aktualizácie údajov snímača nie sú až také dôležité.
Nastavenia časového limitu na úsporu energie
Nastavenia časového limitu ovplyvňujú, ako dlho zostáva
zariadenie v tréningovom režime, napríklad keď čakáte na štart
pretekov. Podržte tlačidlo MENU, vyberte položky Nastavenia >
Aktivity a aplikácie, vyberte aktivitu a následne nastavenia
aktivity. Ak chcete upraviť nastavenia časového limitu pre danú
aktivitu, vyberte položku Zapnúť šetrenie energie.
Normálne: nastaví zariadenie tak, aby vstúpilo do režimu hodín
s nízkou spotrebou energie po 5 minútach nečinnosti.
Rozšírené: nastaví zariadenie tak, aby vstúpilo do režimu hodín
s nízkou spotrebou energie po 25 minútach nečinnosti.
Rozšírený režim môže viesť ku skráteniu výdrže batérie
medzi nabíjaniami.
Zmena poradia aktivity v zozname aplikácií
1
2
3
4
5
Podržte tlačidlo MENU.
Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
Vyberte aktivitu.
Vyberte možnosť Zmeniť usporiadanie.
Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN upravte usporiadanie
aktivít v zozname aplikácií.
Miniaplikácie
Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami,
ktoré poskytujú okamžité informácie. Niektoré miniaplikácie
Prispôsobenie zariadenia
vyžadujú pripojenie cez rozhranie Bluetooth s kompatibilným
smartfónom.
Predvolene nie sú niektoré miniaplikácie viditeľné. Môžete ich
do slučky miniaplikácií pridať manuálne (Prispôsobenie
miniaplikácií, strana 31).
ABC: zobrazuje kombinované informácie výškomeru, barometra
a kompasu.
Alternatívne časové pásma: zobrazuje aktuálny čas v ďalších
časových pásmach.
Kalendár: zobrazuje blížiace sa stretnutia uložené v kalendári
smartfónu.
Kalórie: zobrazuje informácie o kalóriách pre aktuálny deň.
Sledovanie psov: zobrazuje informácie o polohe vášho psa pri
spárovaní kompatibilného zariadenia na sledovanie psov
s vaším zariadením fēnix.
Vyšliapané poschodia: sleduje vaše vyšliapané poschodia
a váš pokrok smerom k cieľu.
Tréner Garmin: zobrazuje naplánované tréningy, keď vo
svojom účte zvolíte Garmin tréningový plán s trénerom
Garmin Connect.
Golf: zobrazuje informácie o golfe za posledné kolo/hru.
Srdcový tep: zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v tepoch za
minútu (bpm) a graf vášho srdcového tepu.
Minúty intenzívneho cvičenia: sleduje váš čas strávený
stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami, váš
týždenný cieľ v rámci minút intenzívnej aktivity a váš pokrok
smerom k cieľu.
Ovládacie prvky inReach : umožňuje odosielať správy do
spárovaného zariadenia inReach.
Posledná aktivita: zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej
zaznamenanej aktivity, ako je napr. posledný beh, posledná
jazda alebo posledné plávanie.
Posledný šport: zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej
zaznamenanej športovej aktivity.
Ovládanie hudby: poskytuje ovládacie prvky hudobného
prehrávača pre váš smartfón alebo hudbu v zariadení.
Môj deň: zobrazuje dynamický súhrn vašich aktivít v daný deň.
Metrika zahŕňa aktivity merané na čas, minúty intenzívneho
cvičenia, prejdené poschodia, kroky, spálené kalórie a ďalšie
údaje.
Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové
správy, aktualizácie na sociálnych sieťach a ďalšie informácie
na základe nastavení oznámení smartfónu.
Výkon: zobrazuje hodnoty merania výkonu, ktoré vám môžu
pomôcť sledovať a pochopiť vaše tréningové aktivity
a súťažné výkony.
Pulzový oxymeter: zobrazuje váš posledný stav percenta
saturácie krvi kyslíkom a graf s vašimi hodnotami.
Informácie snímača: zobrazuje informácie z interného snímača
alebo pripojeného snímača ANT+.
Kroky: sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet krokov
a údaje za predchádzajúce dni.
Námaha: zobrazuje aktuálnu úroveň námahy a graf úrovne
stresu. Môžete si urobiť dychové cvičenie, ktoré vám pomôže
uvoľniť sa.
Východ a západ slnka: zobrazuje čas východu a západu slnka,
časy súmraku.
Ovládacie prvky VIRB: poskytuje ovládacie prvky kamery po
spárovaní zariadenia VIRB s vaším zariadením fēnix.
Počasie: zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia.
Xero™ zariadenie: zobrazuje informácie o polohe lasera po
spárovaní kompatibilného zariadenia Xero s vaším
zariadením fēnix.
®
Prispôsobenie zariadenia
Prispôsobenie miniaplikácií
Môžete zmeniť poradie miniaplikácií v okruhu miniaplikácií,
odstrániť miniaplikácie a pridať nové miniaplikácie.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Miniaplikácie.
3 Vyberte požadovanú miniaplikáciu.
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Zmeniť usporiadanie a zmeňte miesto
miniaplikácie v okruhu miniaplikácií.
• Vyberte položku Odstrániť a odstráňte miniaplikáciu
z okruhu miniaplikácií.
5 Vyberte položku Pridať miniaplik..
6 Vyberte požadovanú miniaplikáciu.
Miniaplikácia sa pridá do okruhu miniaplikácií.
Diaľkový ovládač inReach
Funkcia diaľkového ovládača inReach umožňuje ovládať
zariadenie inReach pomocou zariadenia fēnix. Zariadenie
inReach si môžete kúpiť na stránke buy.garmin.com.
Používanie diaľkového ovládača inReach
Pred použitím funkcie diaľkového ovládača inReach je potrebné
nastaviť zobrazovanie miniaplikácie inReach v ponuke
miniaplikácií (Prispôsobenie miniaplikácií, strana 31).
1 Zapnite zariadenie inReach.
2 Na zariadení fēnix pomocou tlačidla UP alebo DOWN na
úvodnej obrazovke hodiniek zobrazte miniaplikáciu inReach.
3 Vyberte položku a vyhľadajte zariadenie inReach.
4 Vyberte položku na spárovanie zariadenia inReach.
5 Vyberte položku a vyberte možnosť:
• Ak chcete odoslať správu SOS, vyberte položku Spustiť
signál SOS.
POZNÁMKA: funkciu SOS by ste mali používať len
v skutočnej núdzovej situácii.
• Ak chcete odoslať textovú správu, vyberte položky Správy
> Nová správa, vyberte kontakty, ktorým ju adresujete,
a zadajte text správy alebo vyberte niektorú z možností
rýchleho textu.
• Ak chcete odoslať prednastavenú správu, vyberte položku
Poslať predvolené a vyberte správu zo zoznamu.
• Ak chcete zobraziť časovač a prejdenú vzdialenosť počas
aktivity, vyberte položku Sledovanie.
VIRB diaľkové ovládanie
VIRB Funkcia diaľkového ovládania vám umožní ovládať vašu
akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia. Na adrese
www.garmin.com/VIRB si môžete zakúpiť VIRB akčnú kameru.
Ovládanie VIRB akčnej kamery
Pred použitím VIRB funkcie diaľkového ovládania musíte
aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie
informácie nájdete v VIRB príručke používateľa. Okrem toho je
potrebné nastaviť zobrazovanie miniaplikácie VIRB
v miniaplikáciách (Prispôsobenie miniaplikácií, strana 31).
1 Zapnite VIRB kameru.
2 Na zariadení fēnix pomocou tlačidla UP alebo DOWN na
úvodnej obrazovke hodiniek zobrazte miniaplikáciu VIRB.
3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí ku kamere VIRB.
4 Stlačte tlačidlo .
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zaznamenať video, vyberte položku Spustiť
záznam.
Na obrazovke zariadenia fēnix sa zobrazí počítadlo videa.
31
• Ak chcete nasnímať fotografiu počas nahrávania videa,
stlačte tlačidlo DOWN.
• Ak chcete zastaviť nahrávanie videa, stlačte tlačidlo .
• Ak chcete nasnímať fotografiu, vyberte položku Odfotiť.
• Ak chcete zmeniť nastavenia videa a fotografie, vyberte
položku Nastavenia.
Ovládanie akčnej kamery VIRB počas aktivity
Pred použitím VIRB funkcie diaľkového ovládania musíte
aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie
informácie nájdete v VIRB príručke používateľa. Okrem toho je
potrebné nastaviť zobrazovanie miniaplikácie VIRB
v miniaplikáciách (Prispôsobenie miniaplikácií, strana 31).
1 Zapnite VIRB kameru.
2 Na zariadení fēnix pomocou tlačidla UP alebo DOWN na
úvodnej obrazovke hodiniek zobrazte miniaplikáciu VIRB.
3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí ku kamere VIRB.
Keď je pripojená kamera, obrazovka s údajmi VIRB sa
automaticky pridá do aplikácii aktivít.
4 Počas aktivity môžete stlačením tlačidla UP alebo DOWN
zobraziť obrazovku s údajmi VIRB.
5 Podržte tlačidlo MENU.
6 Vyberte položku Ovládať VIRB.
7 Vyberte možnosť:
• Ak chcete ovládať kameru prostredníctvom časovača
aktivity, vyberte položky Nastavenia > Spus./zast.
časovača.
POZNÁMKA: zaznamenávanie videa sa automaticky
spustí alebo zastaví, keď spustíte alebo zastavíte aktivitu.
• Ak chcete ovládať kameru prostredníctvom možností
ponuky, vyberte položky Nastavenia > Manuálne.
• Ak chcete video zaznamenať manuálne, vyberte položku
Spustiť záznam.
Na obrazovke zariadenia fēnix sa zobrazí počítadlo videa.
• Ak chcete nasnímať fotografiu počas nahrávania videa,
stlačte tlačidlo DOWN.
• Ak chcete manuálne zastaviť nahrávanie videa, vyberte
položku .
• Ak chcete nasnímať fotografiu, vyberte položku Odfotiť.
Používanie miniaplikácie na meranie úrovne stresu
Miniaplikácia na meranie úrovne stresu zobrazuje vašu aktuálnu
úroveň stresu a graf úrovne stresu za posledných niekoľko
hodín. Tiež slúži ako sprievodca dychovým cvičením, ktoré vám
pomôže uvoľniť sa.
1 Kým sedíte alebo nevykonávate žiadnu činnosť, vyberte
možnosť UP alebo DOWN na zobrazenie miniaplikácie s
úrovňou stresu.
TIP: ak ste natoľko aktívny, že hodinky nedokážu určiť
úroveň stresu, namiesto čísla označujúceho úroveň stresu sa
zobrazí správa. Svoju úroveň stresu môžete skontrolovať
znova po niekoľkých minútach nečinnosti.
2 Výberom možnosti zobrazíte graf svojej úrovne stresu za
posledné štyri hodiny.
Modré dieliky označujú časové úseky oddychu. Žlté dieliky
označujú časové úseky stresu. Sivé dieliky označujú časové
úseky príliš intenzívnej aktivity, počas ktorých sa vaša úroveň
stresu nedala určiť.
3 Na začatie dychového cvičenia vyberte možnosť DOWN >
a zadajte dĺžku trvania dychového cvičenia v minútach.
Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov
V ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať, odstraňovať
a meniť poradie možností ponuky so skratkami (Zobrazenie
ponuky ovládacích prvkov, strana 1).
32
1
2
3
4
Podržte tlačidlo MENU.
Vyberte položku Nastavenia > Ovládacie prvky.
Vyberte skratku na prispôsobenie.
Vyberte možnosť:
• Výberom položky Zmeniť usporiadanie môžete presunúť
skratku v ponuke ovládacích prvkov na iné miesto.
• Výberom položky Odstrániť môžete odstrániť skratku
z ponuky ovládacích prvkov.
5 V prípade potreby môžete výberom položky Pridať nové
pridať do ponuky ovládacích prvkov ďalšiu skratku.
Nastavenia vzhľadu hodiniek
Vzhľad hodiniek si môžete prispôsobiť prostredníctvom výberu
rozloženia, farieb a doplnkových údajov. Môžete si tiež prevziať
vlastné vzhľady hodiniek z obchodu Connect IQ.
Prispôsobenie vzhľadu hodiniek
Pred aktiváciou vzhľadu hodiniek Connect IQ musíte
nainštalovať vzhľad hodiniek z obchodu Connect IQ (Connect IQ
Funkcie, strana 9).
Môžete si prispôsobiť informácie a zobrazovanie vzhľadu
hodiniek alebo aktivovať nainštalovaný vzhľad hodiniek Connect
IQ.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Obrázok pozadia.
3 Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN si môžete prezrieť
možnosti vzhľadu hodiniek.
4 Pomocou položky Pridať nové môžete prechádzať cez
dodatočne načítané vzhľady hodiniek.
5 Výberom položiek > Použiť aktivujete vopred nahratý
vzhľad hodiniek alebo nainštalovaný vzhľad hodiniek
Connect IQ.
Ak
používate vopred nahratý vzhľad hodiniek, vyberte
6
položku > Prispôsobiť.
7 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zmeniť štýl čísiel analógového vzhľadu
hodiniek, vyberte položku Vytočiť.
• Ak chcete zmeniť štýl ručičiek analógového vzhľadu
hodiniek, vyberte položku Ručičky.
• Ak chcete zmeniť štýl čísiel digitálneho vzhľadu hodiniek,
vyberte položku Rozloženie.
• Ak chcete zmeniť štýl sekúnd digitálneho vzhľadu
hodiniek, vyberte položku Sekundy.
• Ak chcete zmeniť údaje, ktoré zobrazuje vzhľad hodiniek,
vyberte položku Údaje.
• Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu motívu vzhľadu
hodiniek, vyberte položku Dominantná farba.
• Ak chcete zmeniť farbu pozadia, vyberte položku Farba
pozadia.
• Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku Hotovo.
Nastavenia snímačov
Nastavenia kompasu
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia >
Snímače a doplnky > Kompas.
Kalibrovať: umožňuje manuálne kalibrovať snímač kompasu
(Manuálna kalibrácia kompasu, strana 33).
Zobraziť: nastaví smer kurzu na kompase na písmená, stupne
alebo miliradiány.
Referenčný Sever: nastaví referenčný sever kompasu
(Nastavenie referenčného severu, strana 33).
Režim: nastaví, aby kompas používal iba dáta elektronického
snímača (Zapnúť), kombináciu dát systému GPS a
Prispôsobenie zariadenia
elektronického snímača počas pohybu (Automatický), alebo
iba dáta GPS (Vypnúť).
Manuálna kalibrácia kompasu
OZNÁMENIE
Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak
chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov
vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá,
budovy či elektrické vedenie.
Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali vo výrobnom závode a
zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu. Ak zistíte
chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejdení veľkej
vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete
kalibráciu kompasu vykonať manuálne.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Snímače a doplnky >
Kompas > Kalibrovať > Štart.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
TIP: pohybujte zápästím do tvaru malej osmičky, kým sa
nezobrazí správa.
Nastavenie referenčného severu
Môžete nastaviť referenciu smeru, ktorá sa použije pri výpočte
informácií kurzu.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače a doplnky >
Kompas > Referenčný Sever.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť geografický sever ako referenciu kurzu,
vyberte položku Pravý.
• Ak chcete automaticky nastaviť magnetickú odchýlku pre
vašu polohu, vyberte položku Magnetický.
• Ak chcete nastaviť súradnice severu (000º) ako referenciu
kurzu, vyberte položku Súradnice.
• Ak chcete nastaviť magnetickú odchýlku manuálne,
vyberte položku Používateľ, zadajte magnetickú odchýlku
a vyberte Hotovo.
Nastavenia výškomeru
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia >
Snímače a doplnky > Výškomer.
Kalibrovať: umožňuje manuálne kalibrovať snímač výškomeru.
Autokal.: umožňuje, aby sa výškomer sám kalibroval zakaždým,
keď zapnete sledovanie GPS.
Nadmorská výška: nastavuje jednotku merania nadmorskej
výšky.
Kalibrácia barometrického výškomeru
Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali vo výrobnom závode a
zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu v
počiatočnom bode systému GPS. Ak poznáte správnu
nadmorskú výšku, môžete barometrický výškomer kalibrovať
manuálne.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače a doplnky >
Výškomer.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete kalibrovať automaticky z počiatočného bodu
systému GPS, vyberte položku Autokal. a potom zvoľte
požadovanú možnosť.
• Ak chcete zadať aktuálnu nadmorskú výšku, vyberte
položku Kalibrovať.
Nastavenia barometra
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položku Nastavenia >
Snímače a doplnky > Barometer.
Prispôsobenie zariadenia
Kalibrovať: umožňuje vám manuálne kalibrovať snímač
barometra.
Graf: nastaví časový rozsah pre graf v miniaplikácii barometra.
Upoz. na búrku: nastavuje rýchlosť zmeny barometrického
tlaku, ktorá aktivuje upozornenie na búrku.
Režim upozornenia: nastaví snímač používaný v režime hodín
Možnosť Automatický používa výškomer aj barometer v
závislosti od vášho pohybu. Možnosť Výškomer môžete
použiť, keď vaša aktivita zahŕňa zmeny nadmorskej výšky
alebo možnosť Barometer, keď vaša aktivita nezahŕňa zmeny
nadmorskej výšky.
Tlak: nastavuje spôsob zobrazenia údajov o tlaku v zariadení.
Kalibrácia barometra
Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali vo výrobnom závode a
zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu v
štartovacom bode GPS. Môžete manuálne kalibrovať barometer,
ak poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny tlak na
hladine mora.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Snímače a doplnky >
Barometer > Kalibrovať.
3 Vyberte možnosť:
• Pre zadanie aktuálnej nadmorskej výšky alebo tlaku na
hladine mora vyberte možnosť Áno.
• Automatickú kalibráciu pomocou digitálneho modelu
nadmorskej výšky spravíte výberom možnosti Použiť
model DEM.
• Pre vykonanie automatickej kalibrácie z vášho
štartovacieho bodu GPS vyberte možnosť Použiť GPS.
Nastavenia polohy Xero
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia >
Snímače a doplnky > Miesta XERO.
Stav: umožňuje zobrazenie informácií o polohe lasera z
kompatibilného spárovaného zariadenia Xero.
Režim zdieľania: umožňuje zdieľať informácie o polohe lasera
alebo ich súkromne vysielať.
Nastavenia mapy
Môžete si prispôsobiť, ako sa mapa zobrazí v aplikácii mapy a
obrazovkách s údajmi.
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia > Mapa.
Orientácia: nastaví orientáciu mapy. Možnosť Sever hore
zobrazí sever v hornej časti obrazovky. Možnosť Trasa hore
zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti obrazovky.
Používateľské lokality: zobrazí alebo skryje uložené polohy na
mape.
Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne
priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto
možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddialiť
manuálne.
Uzamknúť na cestu: uzamkne ikonu polohy, ktorá predstavuje
vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu.
Záznam trasy: zobrazí alebo skryje záznam trasy alebo
prejdenú trasu ako farebnú čiaru na mape.
Farba trasy: mení farbu záznamu trasy.
Podrobnosti: nastavenie množstva detailov zobrazených na
mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť
pomalšie posúvanie mapy.
Lodná doprava: nastaví mapu, aby zobrazovala údaje v
námornom režime (Nastavenia námorných máp, strana 34).
Vykresliť segmenty: zobrazí alebo skryje segmenty ako
farebnú čiaru na mape.
33
Vykresliť vrstevnice: zobrazí alebo skryje čiary vrstevníc na
mape.
Nastavenie navigačných upozornení
Môžete prispôsobiť, ako bude vyzerať mapa v námornom
režime.
Podržte položku MENU a vyberte položky Nastavenia > Mapa >
Lodná doprava.
Režim Námorná mapa: aktivuje námornú mapu pri zobrazovaní
námorných údajov. Táto možnosť zobrazí rôzne prvky na
mape inými farbami, aby boli body záujmu relevantné pre
námorníctvo lepšie čitateľné a aby mapa pripomínala schému
nákresov na papierových mapách.
Hlboké miesta: umožňuje meranie hĺbky na mape.
Svetelné sektory: zobrazí a umožní konfiguráciu vzhľadu
sektorových svetiel na mape.
Nastavenie symbolu: nastaví symboly na mape v námornom
režime. Možnosť NOAA zobrazí mapové symboly Národného
úradu pre oceán a atmosféru. Možnosť Medzinárodná
zobrazí mapové symboly Medzinárodnej asociácie
majákových úradov.
Môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám pomôžu pri navigácii do
cieľa.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Upozornenia.
3 Vyberte možnosť:
• Pre nastavenie upozornenia na špecifickú vzdialenosť do
konečného cieľa vyberte položku Vzdialenosť do cieľa.
• Pre nastavenie upozornenia na odhadovaný zostávajúci
čas do dosiahnutia konečného cieľa vyberte položku
Odhadovaný čas na trase do cieľa.
• Pre nastavenie upozornenia v prípade odbočenia z trasy
vyberte položku Mimo kurz.
• Na aktiváciu podrobných navigačných pokynov vyberte
položku Výzva odbočení.
4 V prípade potreby vyberte možnosťStav pre zapnutie
príslušného upozornenia.
5 V prípade potreby zadajte hodnotu vzdialenosti alebo času a
vyberte položku .
Zobrazenie a skrytie mapových údajov
Nastavenia systému
Nastavenia námorných máp
Ak máte v zariadení nainštalovaných viacero máp, môžete
vybrať mapové údaje, ktoré sa budú zobrazovať na mape.
1 Vyberte položku > Mapa.
2 Podržte tlačidlo MENU.
3 Zvoľte nastavenia máp.
4 Vyberte položku Mapa > Nakonfigurovať mapy.
5 Vyberte požadovanú mapu na zobrazenie prepínača,
pomocou ktorého môžete zobraziť alebo skryť príslušné
mapové údaje.
Nastavenia GroupTrack
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia >
GroupTrack.
Zobraziť na mape: umožňuje zobraziť kontakty na mape počas
relácie GroupTrack.
Typy aktivity: umožňuje vám vybrať, ktoré typy aktivity sa
zobrazujú na obrazovke s mapou počas relácie GroupTrack.
Nastavenia navigácie
Môžete prispôsobiť funkcie a vzhľad máp pri navigácii do cieľa.
Prispôsobenie funkcií mapy
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Navigácia > Obrazovky
s údajmi.
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Mapa na zapnutie alebo vypnutie mapy.
• Vyberte položku Príručka na zapnutie alebo vypnutie
obrazovky navádzania, ktorá zobrazuje kompas s kurzom
na sledovanie počas navigácie.
• Vyberte položku Graf nadmorskej výšky na zapnutie
alebo vypnutie grafu výšky.
• Vyberte obrazovku, ktorú chcete pridať, odstrániť alebo
prispôsobiť.
Nastavenie indikátora smeru
Môžete nastaviť ukazovateľ smeru, aby sa zobrazil na stránkach
s údajmi počas navigovania. Tento indikátor ukazuje na smer do
cieľa.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Navigácia > Chyba kurzu.
34
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia >
Systém.
Jazyk: slúži na nastavenie zobrazovaného jazyka zariadenia.
Čas: slúži na nastavenie času (Nastavenia času, strana 34).
Podsvietenie: slúži na nastavenie podsvietenia (Zmena
nastavení podsvietenia, strana 35).
Zvuky: slúži na nastavenie zvukov zariadenia, ako sú tóny
tlačidiel, upozornenia a vibrácie.
Nerušiť: slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu nerušenia.
Pomocou možnosti Dĺžka spánku môžete zapnúť v zariadení
automatické prepnutie do režimu Nerušiť počas vášho
spánku. Svoje normálne hodiny spánku môžete nastaviť
v účte Garmin Connect.
Klávesové skratky: umožňuje priradiť klávesové skratky ku
klávesom zariadenia (Prispôsobovanie klávesových skratiek,
strana 35).
Automaticky zamknúť: umožňuje aktivovať automatické
uzamykanie tlačidiel, aby nedošlo k náhodnému stlačeniu
tlačidiel. Pomocou možnosti Počas aktivity môžete uzamknúť
klávesy počas časovanej aktivity. Pomocou možnosti Nie
počas aktivity môžete uzamknúť klávesy vtedy, keď
nezaznamenávate žiadnu časovanú aktivitu.
Jednotky: slúži na nastavenie merných jednotiek používaných
na zariadení (Zmena merných jednotiek, strana 35).
Formát: nastavuje všeobecné predvoľby formátu, napríklad
tempo a rýchlosť zobrazené počas aktivít, začiatok týždňa
a možnosti geografickej polohy a dátumu.
Záznam údajov: umožňuje nastaviť, ako zariadenie
zaznamenáva údaje aktivít. Možnosť Inteligentné záznamu
(predvolená) umožňuje dlhšie zaznamenávanie aktivít.
Možnosť záznamu Každú sekundu poskytuje podrobnejšie
záznamy aktivít, no nemusí zaznamenať celý priebeh dlhšie
trvajúcej aktivity.
Režim USB: nastavuje, aby zariadenie pri pripojení k počítaču
používalo protokol prenosu médií (MTP) alebo režim Garmin.
Vynulovať: umožní vám obnoviť všetky údaje a nastavenia
(Obnovenie všetkých predvolených nastavení, strana 38).
Aktualizácia softvéru: umožňuje nainštalovať aktualizácie
softvéru prevzaté pomocou aplikácie Garmin Express.
Nastavenia času
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia > Systém
> Čas.
Prispôsobenie zariadenia
Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby
zobrazovalo čas v 12-hodinovom, 24-hodinovom alebo
vojenskom formáte.
Nastaviť čas: Umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané
zariadenie. Pomocou voľby Automatický sa časové pásmo
nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.
Čas: umožňuje nastaviť čas, ak je zvolená možnosť Manuálne.
Upozornenia: umožňuje nastaviť hodinové upozornenia, ako aj
upozornenia na východ a západ slnka, ktoré sa ozvú v
špecifickom čase podľa zadaného počtu minút alebo hodín
pred samotným východom alebo západom slnka.
Synchronizovať pomocou GPS: umožňuje manuálnu
synchronizáciu času s GPS pri prechode do iného časového
pásma alebo pri zmene zimného času na letný čas.
Zmena nastavení podsvietenia
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Systém > Podsvietenie.
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Počas aktivity.
• Vyberte položku Nie počas aktivity.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa podsvietenie zapínalo pri stlačení
tlačidiel, vyberte možnosť Tlačidlá.
• Ak chcete, aby sa podsvietenie zapínalo pri
upozorneniach, vyberte možnosť Upozornenia.
• Ak chcete, aby sa podsvietenie zapínalo pri zdvihnutí
a otočení ruky, teda keď sa chcete pozrieť na zápästie,
vyberte možnosť Gesto.
• Výberom možnosti Časový limit môžete nastaviť, po
akom dlhom čase sa má podsvietenie vypnúť.
• Výberom možnosti Jas môžete nastaviť úroveň jasu
podsvietenia.
Prispôsobovanie klávesových skratiek
Môžete si prispôsobiť funkciu podržania jednotlivých tlačidiel a
kombinácií tlačidiel.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Systém > Klávesové
skratky.
3 Zvoľte tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel, ktoré chcete
prispôsobiť.
4 Zvoľte funkciu.
Zmena merných jednotiek
Môžete prispôsobiť jednotky merania vzdialenosti, tempa
a rýchlosti, nadmorskej výšky, hmotnosti, výšky a teploty.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Systém > Jednotky.
3 Vyberte typ merania.
4 Vyberte mernú jednotku.
Zobrazenie informácií o zariadení
Môžete zobraziť informácie o zariadení, napr. ID jednotky, verziu
softvéru, informácie o predpisoch a licenčnú zmluvu.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Info.
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o
predpisoch a ich dodržiavaní
Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky.
Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch,
ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne
označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a
licenciách.
Bezdrôtové snímače
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Z ponuky nastavení vyberte položku Info.
Bezdrôtové snímače
Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi
ANT+ alebo Bluetooth. Ďalšie informácie o kompatibilite
a zakúpení voliteľných snímačov nájdete na webovej stránke
buy.garmin.com.
Párovanie bezdrôtových snímačov
Pri prvom pripojení bezdrôtového snímača k vášmu zariadeniu
pomocou ANT+ alebo technológie Bluetooth je potrebné
zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa zariadenie
automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu a keď je
snímač aktívny a v dosahu.
1 Predtým než spárujete monitor srdcového tepu, nasaďte si
ho (Nasadenie monitora srdcového tepu, strana 12).
Monitor srdcového tepu odosiela alebo prijíma informácie až
po jeho nasadení.
2 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od
snímača.
POZNÁMKA: počas párovania udržujte vzdialenosť 10 m
(33 stôp) od ďalších snímačov.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položku Nastavenia > Snímače a doplnky > Pridať
nové.
5 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Hľadať všetko.
• Vyberte typ snímača.
Po spárovaní snímača s vašim zariadením sa zmení stav
snímača zHľadá sa na Pripojené. Údaje snímača sa zobrazia
v slučke obrazovky s údajmi alebo vo vlastnom dátovom poli.
Režim rozšíreného zobrazenia
Režim rozšíreného displeja môžete použiť na zobrazenie
obrazoviek s údajmi z vášho zariadenia fēnix na kompatibilnom
zariadení Edge počas jazdy alebo triatlonu. Ďalšie informácie
nájdete v príručke používateľa k zariadeniu Edge.
Používanie voliteľného snímača rýchlosti
alebo kadencie na bicykel
Na odoslanie údajov do zariadenia môžete použiť kompatibilný
snímač rýchlosti alebo kadencie na bicykel.
• Spárujte snímač so zariadením (Párovanie bezdrôtových
snímačov, strana 35).
• Nastavte veľkosť kolesa (Veľkosť a obvod kolesa,
strana 43).
• Zajazdite si (Spustenie aktivity, strana 2).
Tréning s meračmi výkonu
• Prejdite na stránku www.garmin.com/intosports, kde nájdete
zoznam snímačov ANT+ kompatibilných s vaším zariadením
(napr. Vector™).
• Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k vášmu
meraču výkonu.
• Upravte zóny výkonu tak, aby zodpovedali vašim cieľom a
schopnostiam (Nastavenie zón výkonu, strana 20).
• Použite upozornenia rozsahu, ktoré sa aktivujú, keď
dosiahnete určenú zónu výkonu (Nastavenie upozornenia,
strana 29).
• Prispôsobte si dátové polia výkonu (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 28).
35
Používanie elektronického radenia
Pred použitím kompatibilného elektronického radenia (ako
napríklad Shimano Di2™) musíte toto radenie spárovať so
zariadením (Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 35).
Môžete si prispôsobiť voliteľné údajové polia (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 28). Keď sú snímače v režime
úprav, zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus zobrazuje aktuálne
nastavené hodnoty.
Nastavenie zaznamenávania údajov o rýchlosti a
vzdialenosti prostredníctvom krokomera
Zariadenie fēnix môžete používať spolu so zariadením Varia
Vision™, inteligentnými cyklo-svetlami Varia™ a zadným radarom
na bicykel a zdokonaliť tak svoj prehľad o situácii. Ďalšie
informácie nájdete v príručke používateľa k vášmu zariadeniu
Varia.
POZNÁMKA: pred spárovaním zariadení Varia bude
pravdepodobne potrebné aktualizovať softvér fēnix (Aktualizácia
softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect Mobile,
strana 7).
Pred upravením na zaznamenávanie údajov o rýchlosti a
vzdialenosti prostredníctvom krokomera je potrebné spárovať
vaše zariadenie so snímačom krokomera (Párovanie
bezdrôtových snímačov, strana 35).
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby na výpočet rýchlosti a
vzdialenosti používal údaje krokomera namiesto údajov GPS.
1 Podržte položku MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače a doplnky.
3 Vyberte krokomer.
4 Vyberte položku Rýchlosť alebo Vzdialenosť.
5 Vyberte možnosť:
• Keď trénujete s vypnutým systémom GPS (zvyčajne v
interiéri), vyberte položku Interiér.
• Ak chcete používať údaje krokomera bez ohľadu na
nastavenie GPS, vyberte položku Vždy.
Krokomer
tempe™
®
Prehľad o situácii
Vaše zariadenie je kompatibilné s krokomerom. Krokomer
môžete použiť na zaznamenávanie tempa a vzdialenosti
namiesto systému GPS, keď trénujete v interiéri alebo v prípade
slabého signálu GPS. Krokomer je v pohotovostnom režime a je
pripravený na odoslanie údajov (ako monitor srdcového tepu).
Krokomer sa po 30 minútach nečinnosti vypne, aby sa šetrila
energia batérie. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, v zariadení
sa zobrazí správa. Zostávajúca výdrž batérie je približne päť
hodín.
Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač
môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude
vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj
poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa
zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie
tempe spárovať s vaším zariadením.
Vylepšenie kalibrácie krokomera
fēnix 5/5S/5X Plus Charlie
Pred kalibráciou zariadenia je potrebné vyhľadať signály GPS
a spárovať zariadenie s krokomerom (Párovanie bezdrôtových
snímačov, strana 35).
Krokomer je vybavený funkciou samokalibrácie. Presnosť
údajov o rýchlosti a vzdialenosti môžete zdokonaliť tak, že si
niekoľkokrát zabeháte vonku a použijete systém GPS.
1 Vyjdite von na miesto s priamym výhľadom na oblohu
a počkajte 5 minút.
2 Spustite bežeckú aktivitu.
3 Bez prestávky bežte po trase po dobu 10 minút.
4 Zastavte aktivitu a uložte ju.
V prípade potreby sa na základe zaznamenaných údajov
zmení kalibračná hodnota krokomera. Krokomer by nemal
vyžadovať opätovnú kalibráciu, pokiaľ nezmeníte svoj štýl
behu.
Informácie o zariadení
Typ batérie
Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová
batéria
fēnix 5S PlusVýdrž
batérie fēnix 5S Plus
Až 7 dní
fēnix 5 PlusVýdrž batérie Až 12 dní
fēnix 5 Plus
fēnix 5X PlusVýdrž
batérie fēnix 5X Plus
Až 20 dní
Odolnosť voči vode
10 ATM*
Rozsah prevádzkovej a
skladovacej teploty
Od -20 º do 45 ºC (od -4 º do 113 ºF)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bezdrôtové frekvencie/
protokoly
fēnix 5S Plus: 13 MHz pri menovitom
výkone –69,3 dBm, 2,4 GHz pri menovitom
výkone 11,87 dBm; fēnix 5 Plus: 13 MHz pri
menovitom výkone –69,3 dBm, 2,4 GHz pri
menovitom výkone 10,78 dBm; fēnix 5X
Plus: 13 MHz pri menovitom výkone –
69,3 dBm, 2,4 GHz pri menovitom výkone
19,21 dBm
Manuálna kalibrácia krokomera
Pred kalibráciou zariadenia je potrebné spárovať vaše
zariadenie so snímačom krokomera (Párovanie bezdrôtových
snímačov, strana 35).
Ak poznáte kalibračný faktor, odporúčame vykonať manuálnu
kalibráciu. Ak ste vykonali kalibráciu krokomera pomocou iného
výrobku Garmin, kalibračný faktor pravdepodobne poznáte.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače a doplnky.
3 Vyberte krokomer.
4 Vyberte položky Faktor kal. > Nastaviť hodnotu.
5 Nastavte kalibračný faktor:
• Ak je hodnota vzdialenosti príliš nízka, zvýšte kalibračný
faktor.
• Ak je hodnota vzdialenosti príliš vysoká, znížte kalibračný
faktor.
36
*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 100 m. Viac
informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Informácie o batérii
Skutočná výdrž batérie závisí od povolených funkcií na vašom
zariadení, ako sú sledovanie aktivity, monitor srdcového tepu na
zápästí, upozornenia zo smartfónu, GPS, vnútorné snímače a
pripojené snímače.
Informácie o zariadení
fēnix 5S
PlusVýdrž
batérie
fēnix 5S Plus
fēnix 5
PlusVýdrž
batériefēnix 5
Plus
fēnix 5X
Režim
PlusVýdrž
batérie
fēnix 5X Plus
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Až 7 dní
Až 12 dní
Až 20 dní
Režim smart
hodiniek so
sledovaním aktivity
a 24-hodinovým
monitorom
srdcového tepu na
zápästí
Čistenie zariadenia
Režim GPS s
monitorom
srdcového tepu na
zápästí
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
Až 11 hodín
Až 19 hodín
Až 33 hodín
Až 4 hodiny
Až 8 hodín
Až 13 hodín
Režim GPS s
monitorom
srdcového tepu na
zápästí a streamovaním hudby
Až 25 hodín
Až 42 hodín
Až 70 hodín
UltraTrac Režim
GPS s navigáciou
výpočtom na
princípe gyroskopu
OZNÁMENIE
Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení
k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia
môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.
čistiaceho prostriedku.
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/fitandcare.
Čistenie kožených remienkov
1 Kožené remienky utrite suchou handričkou.
2 Na vyčistenie kožených remienkov použite prípravok na
čistenie kože.
Výmena QuickFit remienkov
®
Správa údajov
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
®
®
1 Posuňte sponu na QuickFit remienku a odstráňte remienok z
hodiniek.
Vymazávanie súborov
OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho
zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa
nemali vymazávať.
1
2
3
4
Otvorte mechaniku alebo jednotku Garmin.
V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
Vyberte súbor.
Na klávesnici stlačte kláves Vymazať.
POZNÁMKA: operačné systémy Mac poskytujú obmedzenú
podporu pre režim prenosu údajov MTP. Otvorte jednotku
Garmin v operačnom systému Windows. Na odstránenie
hudobných súborov zo zariadenia použite aplikáciu Garmin
Express.
Údržba zariadenia
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Po kontakte zariadenia s chlórom, slanou vodou, opaľovacím
krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi
chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri
dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť
kryt.
Nestláčajte tlačidlá pod vodou.
Kožený remienok udržiavajte suchý. s koženým remienkom
neplávajte ani sa nesprchujte. Voda môže kožený remienok
poškodiť.
Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte
opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.
Údržba zariadenia
2 Priložte k hodinkám nový remienok.
3 Zatlačte remienok na miesto.
POZNÁMKA: uistite sa, že je remienok pevne zapnutý.
Spona by sa mala zatvoriť o výčnelok hodiniek.
4 Zopakujte kroky 1 až 3 a vymeňte aj druhú časť remienka.
Nastavenie kovového remienka hodiniek
Ak majú vaše hodinky kovový remienok, nechajte dĺžku
kovového remienka upraviť v klenotníctve alebo u iného
odborníka.
Riešenie problémov
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku
Výber jazyka zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na
zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte
možnosť .
3 Posuňte sa nadol na predposlednú položku v zozname a
vyberte možnosť .
4 Vyberte možnosť .
5 Vyberte jazyk.
37
Je môj smartfón kompatibilný s mojím
zariadením?
Zariadenie fēnix 5/5S/5X Plus je kompatibilné so smartfónmi,
ktoré používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/ble.
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu
Ak sa váš telefón nepripojí k zariadeniu, môžete vyskúšať tieto
tipy.
• Vypnite smartfón a zariadenie a znova ich zapnite.
• Povoľte technológiu Bluetooth v smartfóne.
• Aktualizujte aplikáciu Garmin Connect na najnovšiu verziu.
• Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect a zopakujte
proces párovania.
Ak používate zariadenie Apple, je potrebné odstrániť
zariadenie aj z nastavení Bluetooth v smartfóne.
• Ak ste si kúpili nový smartfón, odstráňte zariadenie z
aplikácie Garmin Connect v smartfóne, ktorý chcete prestať
používať.
• Smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp)
od zariadenia.
• V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Connect, vyberte ikonu
alebo
a výberom položiek Zariadenia Garmin >
Pridať zariadenie prejdite do režimu párovania.
• From the watch face, hold MENU, and select Nastavenia >
Telefón > Spárovať telefón.
Môžem s hodinkami použiť snímač
Bluetooth?
Zariadenie je kompatibilné s niektorými snímačmi Bluetooth. Pri
prvom pripojení snímača k vášmu zariadeniu Garmin je
potrebné zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa
zariadenie automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu
a keď je snímač aktívny a v dosahu.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Snímače a doplnky > Pridať
nové.
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Hľadať všetko.
• Vyberte typ snímača.
Môžete si prispôsobiť voliteľné údajové polia (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 28).
Moje slúchadlá sa nepripoja k zariadeniu
Ak boli vaše slúchadlá v minulosti pripojené k smartfónu
pomocou technológie Bluetooth, môžu sa pripájať najskôr k
vášmu smartfónu a až potom k zariadeniu. Môžete vyskúšať
tieto tipy.
• Vypnite technológiu Bluetooth vo svojom smartfóne.
Viac informácii nájdete v príručke používateľa k svojmu
smartfónu.
• Počas pripájania slúchadiel k svojmu zariadeniu udržujte
vzdialenosť 10 m (33 stôp) od svojho smartfónu.
• Spárujte svoje slúchadlá so svojim zariadením (Pripojenie
slúchadiel pomocou technológie Bluetooth, strana 11).
Hudba sa preruší alebo moje slúchadlá
nezostanú pripojené
Pri používaní zariadenia fēnix pripojeného k slúchadlám
pomocou technológie Bluetooth je signál najsilnejší vtedy, keď
sú zariadenie a anténa slúchadiel v priamom vzájomnom
dohľade.
38
• Pri prechode signálu vaším telom sa môže stať, že dôjde k
strate signálu alebo odpojeniu slúchadiel.
• Odporúča sa, aby ste nosili slúchadlá s anténou umiestnenou
na rovnakej strane, kde nosíte zariadenie fēnix.
Reštartovanie zariadenia
1 Podržte tlačidlo LIGHT, kým sa zariadenie nevypne.
2 Podržaním tlačidla LIGHT zapnete zariadenie.
Obnovenie všetkých predvolených nastavení
Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení
zariadenia.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Systém > Vynulovať.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých
nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom
zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku
Odstrán. údajov a obnov. nastavení.
POZNÁMKA: ak ste si vytvorili peňaženku Garmin Pay,
táto možnosť odstráni peňaženku zo zariadenia. Ak máte
v zariadení uloženú hudbu, táto možnosť odstráni aj
uloženú hudbu.
• Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých
nastavení zariadenia a uchovať všetky používateľom
zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku
Obnoviť predv. nastavenia.
Vyhľadanie satelitných signálov
Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov
vyžadovať priamy výhľad na oblohu. Čas a dátum sa nastaví
automaticky na základe polohy GPS.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
Čakajte,
kým zariadenie nájde satelity.
2
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS
• Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom
Garmin Connect:
◦ Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express pripojte
zariadenie k počítaču.
◦ Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
Mobile pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth.
◦ Pripojte zariadenie ku kontu Garmin Connect pomocou
bezdrôtovej siete Wi‑Fi.
Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie
preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle
vyhľadanie satelitných signálov.
• Vyjdite na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú
vysoké budovy ani stromy.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Hodnota teploty nie je presná
Teplota vášho tela ovplyvňuje hodnotu teploty na internom
teplotnom snímači. Ak chcete získať najpresnejšiu hodnotu
teploty, mali by ste sňať hodinky zo zápästia a počkať 20 až 30
minúť.
Ak chcete zobrazovať presné hodnoty okolitej teploty počas
nosenia hodiniek, môžete tiež použiť voliteľný externý teplotný
snímač tempe.
Maximalizovanie výdrže batérie
Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérie.
Riešenie problémov
• Znížte časový limit podsvietenia (Zmena nastavení
podsvietenia, strana 35).
• Znížte jas podsvietenia.
• Používajte pre svoju aktivitu režim UltraTrac GPS (UltraTrac,
strana 30).
• Ak nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite
bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Funkcie s pripojením,
strana 6).
• Keď pozastavíte svoju aktivitu na dlhšiu dobu, použite
možnosť vrátenia sa k nej neskôr (Zastavenie aktivity,
strana 2).
• Vypnite funkciu sledovania aktivity (Vypnutie sledovania
aktivity, strana 21).
• Používajte vzhľad hodiniek, ktorý sa neaktualizuje každú
sekundu.
Používajte napríklad vzhľad hodiniek bez sekundovej ručičky
(Prispôsobenie vzhľadu hodiniek, strana 32).
• Obmedzte upozornenia smartfónu, ktoré zariadenie
zobrazuje (Správa upozornení, strana 6).
• Zastavte prenos údajov srdcového tepu do spárovaných
zariadení Garmin (Prenos údajov o srdcovom tepe do
zariadení Garmin, strana 12).
• Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zápästí (Vypnutie
monitora srdcového tepu na zápästí, strana 12).
POZNÁMKA: monitorovanie srdcového tepu na zápästí sa
používa na výpočet minút vysoko intenzívneho cvičenia
a spálených kalórií.
• Zapnite manuálne merania pulzu oximetrom na fēnix 5X Plus
5X Plus (Zapnutie manuálneho režimu aklimatizácie,
strana 19).
Sledovanie aktivity
Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity nájdete na
stránke garmin.com/ataccuracy.
Počet krokov prejdených za deň sa nezobrazuje
Počet krokov za deň prejdených sa vždy o polnoci vynuluje.
Ak sa namiesto počtu prejdených krokov zobrazia pomlčky,
počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelitné signály
a automaticky nastaví čas.
Môj krokomer sa javí nepresný
Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.
• Nasaďte si zariadenie na ľavé zápästie.
• Pri tlačení kočíka alebo kosačky noste zariadenie vo vrecku.
• Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.
POZNÁMKA: zariadenie môže aj niektoré opakované
pohyby interpretovať ako kroky (napr. umývanie riadu,
skladanie bielizne alebo tlieskanie).
Počty krokov na zariadení a v mojom účte Garmin
Connect sa nezhodujú.
Počet krokov vo vašom účte Garmin Connect sa aktualizuje po
synchronizácii so zariadením.
1 Vyberte možnosť:
• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin
Connect (Používanie funkcie Garmin Connect na vašom
počítači, strana 7).
• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin
Connect Mobile (Manuálna synchronizácia údajov s
aplikáciou Garmin Connect Mobile, strana 8).
2 Počkajte, kým zariadenie zosynchronizuje údaje.
Synchronizácia môže trvať niekoľko minút.
Príloha
POZNÁMKA: obnovením aplikácie Garmin Connect Mobile
alebo aplikácie Garmin Connect sa údaje nezosynchronizujú,
ani sa tým neaktualizuje počet krokov.
Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého
nepresný
Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny
nadmorskej výšky pri zdolávaní poschodí. Jedno zdolané
poschodie zodpovedá 3 m (10 ft) prevýšeniu.
• Pri vystupovaní po schodoch sa nepridŕžajte zábradlia
a schody zdolávajte po jednom.
• Vo veterných podmienkach zakryte zariadenie rukávom
alebo bundou, pretože silné poryvy vetra môžu zapríčiniť
chybné merania.
Ako získať ďalšie informácie
Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke
Garmin.
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke support.garmin.com.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/ataccuracy.
Toto nie je medicínske zariadenie.
Príloha
Dátové polia
%FTP: aktuálny výkon ako percento funkčného prahu výkonu.
%HRR: percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu
(maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji).
%HRR posledného kola: priemerná percentuálna hodnota
rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus
srdcový tep v pokoji) v rámci posledného dokončeného
okruhu.
%max. ST: percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu.
%RST okruhu: priemerná percentuálna hodnota rezervy
srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep
v pokoji) v rámci aktuálneho okruhu.
Aeróbny TE: vplyv aktuálnej aktivity na úroveň vašej aeróbnej
kondície.
Anaeróbny TE: vplyv aktuálnej aktivity na úroveň vašej
anaeróbnej kondície.
Batéria Di2: zostávajúca výdrž batérie snímača Di2.
Čas do nas b: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho
zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase
zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Čas intervalu: čas odmeraný stopkami v rámci aktuálneho
intervalu.
Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do
príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Čas kola: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.
Čas odd.: časovač, ktorým sa stopuje aktuálny oddych (pri
plávaní v bazéne).
Čas okruhu postojačky: čas postojačky počas pedálovania
v rámci aktuálneho okruhu.
Čas okruhu v sede: čas posediačky počas pedálovania v rámci
aktuálneho okruhu.
Časovač: aktuálny čas na odpočítavači.
39
Časová zóna: čas uplynutý v každej zóne srdcového tepu alebo
výkonnostnej zóne.
Čas posledného okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný
dokončený okruh.
Čas postojačky: čas postojačky počas pedálovania v rámci
aktuálnej aktivity.
Čas státia: celkový čas státia v rámci aktuálnej aktivity.
Čas v pohybe: celkový čas pohybu v rámci aktuálnej aktivity.
Čas v sede: čas posediačky počas pedálovania v rámci
aktuálnej aktivity.
Celkové klesanie: celkové klesanie vo vzdialenosti nadmorskej
výšky od posledného vynulovania.
Celkové stúpanie: celkové stúpanie vo vzdialenosti nadmorskej
výšky od posledného vynulovania.
Celkový hemoglobín: odhadované celkové množstvo kyslíka
privádzaného do svalov v rámci aktuálnej aktivity.
Cieľový ZB: posledný bod na trase do cieľa. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Dĺžka/počet záberov v intervale: priemerný počet záberov na
dĺžku bazéna počas aktuálneho intervalu.
Dĺžka kroku: dĺžka kroku od jedného došľapu po ďalší, meraná
v metroch.
Dĺžka kroku počas okruhu: priemerná dĺžka kroku v rámci
aktuálneho okruhu.
Dĺžky: počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálnej
aktivity.
Dĺžky intervalu: počet dĺžok bazéna dokončených počas
aktuálneho intervalu.
Doba kontaktu so zemou: časový úsek pri každom kroku,
počas ktorého dochádza počas behu ku kontaktu so zemou.
Meria sa v milisekundách. Čas kontaktu so zemou sa
nepočíta počas chôdze.
Doba kontaktu so zemou v okruhu: priemerná doba kontaktu
so zemou v rámci aktuálneho okruhu.
Dráha: smer z východiskového bodu do cieľového miesta.
Dráhu možno zobraziť ako plánovanú alebo nastavenú trasu.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Efektívnosť šliapania: meranie účinnosti pedálovania jazdca.
ETA: odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený
v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
ETE: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do konečného
cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Frekv. záb. p. okr.: plávanie. Priemerný počet záberov za
minútu (záb./min.) počas posledného dokončeného okruhu.
Frekv. záb. p. okr.: pádlové športy. Priemerný počet záberov za
minútu (záb./min.) počas posledného dokončeného okruhu.
Frekv. záb. posl. dĺžky: priemerný počet záberov za minútu
(záb./min.) počas poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Frekvencia posl. dĺžky: celkový počet záberov v rámci
poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Frekvencia záberov okruhu: plávanie. Priemerný počet
záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho okruhu.
Frekvencia záberov okruhu: pádlové športy. Priemerný počet
záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho okruhu.
GPS: sila satelitného signálu GPS.
Hodiny: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo, letný čas).
Intensity Factor: Intensity Factor™ v rámci aktuálnej aktivity.
Intenzita záberu: pádlové športy. Počet záberov za minútu
(záb./min.).
40
Kadencia: cyklistika. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete,
aby sa zobrazovali tieto údaje, vaše zariadenie musí byť
pripojené k príslušenstvu kadencie.
Kadencia: beh. Počet krokov za minútu (pravá a ľavá noha).
Kadencia okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
aktuálneho okruhu.
Kadencia okruhu: beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho
okruhu.
Kadencia posledného kola: cyklistika. Priemerná kadencia
v rámci posledného dokončeného okruhu.
Kadencia posledného kola: beh. Priemerná kadencia v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Kalórie: celkový počet spálených kalórií.
Kilojoules: nahromadená vykonaná práca (výkon) v kilojouloch.
Klesanie v kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním
v rámci posledného okruhu.
Klesanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná
klesaním v rámci posledného dokončeného okruhu.
Kĺzavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej
vzdialenosti.
Kĺzavosť do cieľa: kĺzavosť potrebná na zostup z aktuálneho
miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú,
len keď používate navigáciu.
Kurz: smer vášho pohybu.
Kurz GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.
Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.
Max. % max. int.: maximálna percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho intervalu
plávania.
Max. klesanie: maximálna rýchlosť klesania v stopách za
minútu alebo v metroch za minútu od posledného
vynulovania.
Max. stúpanie: maximálna rýchlosť stúpania v stopách za
minútu alebo v metroch za minútu od posledného
vynulovania.
Max. teplota za 24 hodín: najvyššia teplota zaznamenaná
kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.
Max.výk.: maximálny výkon v rámci aktuálnej aktivity.
Maximálna nadmorská výška: najvyššia nadmorská výška
dosiahnutá od posledného vynulovania.
Maximálna námorná rýchlosť: maximálna rýchlosť v uzloch
v rámci aktuálnej aktivity.
Maximálna rýchlosť: maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej
aktivity.
Maximálny %HRR intervalu: maximálna percentuálna hodnota
rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus
srdcový tep v pokoji) v rámci aktuálneho intervalu plávania.
Maximálny tep intervalu: maximálny srdcový tep v rámci
aktuálneho intervalu plávania.
Maximálny výkon okruhu: maximálny výkon v rámci
aktuálneho okruhu.
Mimo kurz: vzdialenosť smerom doľava alebo doprava, o ktorú
ste sa odchýlili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Min. nadmorská výška: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá
od posledného vynulovania.
Min.tepl.za 24 hodín: najnižšia teplota zaznamenaná
kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.
Multišportový čas: celkový čas za všetky športy pri
multišportovej aktivite vrátane prechodov.
Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy
nad alebo pod morskou hladinou.
Príloha
Nadmorská výška GPS: nadmorská výška miesta vašej
aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.
Námorná rýchlosť: aktuálna rýchlosť v uzloch.
Námorné míle: prejdená vzdialenosť zobrazená v námorných
metroch alebo námorných stopách.
Nasl. zemep. bod: nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Nastavenie prevodu: Aktuálne nastavenie prevodu zo snímača
polohy prevodu.
Nastaviť časovač: čas strávený na aktuálnej sérií cvičení počas
silového tréningu.
NP: Normalized Power™ v rámci aktuálnej aktivity.
NP kola: priemerná Normalized Power v rámci aktuálneho
okruhu.
NP posledného kola: priemerná Normalized Power v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Odhadovaná celková vzdialenosť: odhadovaná vzdialenosť
z východiskového bodu do konečného cieľa. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Okruh PCO: priemerné stredové vyváženie plochy v rámci
aktuálneho okruhu.
Okruh vľavo PPP: priemerný uhol vrcholu fázy výkonu ľavej
nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Okruh vpravo PPP: priemerný uhol vrcholu fázy výkonu pravej
nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.
Opakovania: počet opakovaní v sérií cvičení počas silového
tréningu.
PCO: stredové vyváženie plochy. Stredové vyváženie plochy je
poloha on ploche pedálu, kde pôsobí sila.
Plynulosť pedálovania: meranie rovnomernosti sily, ktorou
jazdec pôsobí na pedále počas každého stúpnutia na pedál.
Poč. z. posl. okr.: pádlové športy. Celkový počet záberov
v rámci posledného dokončeného okruhu.
Poč. záb. p. okr.: plávanie. Celkový počet záberov v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Počet záberov: plávanie. Počet záberov za minútu (záb./min.).
Podmienky výkonu: skóre podmienky výkonu predstavuje
aktuálny odhad vašej spôsobilosti podať výkon.
Poloha: aktuálna poloha vyjadrená na základe vybratého
nastavenia formátu pozície.
Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa.
Pomer DKZ: pomer doby kontaktu pravej a ľavej nohy so
zemou počas behu.
Pomer doby kont. so zemou poč.okr.: priemerný pomer doby
kontaktu so zemou v rámci aktuálneho okruhu.
Pomer výkonu k hmotnosti: aktuálny výkon meraný vo
wattoch na kilogram.
PP okr. PN: priemerný uhol fázy výkonu pravej nohy v rámci
aktuálneho okruhu
PP okruhu ľavej nohy: priemerný uhol fázy výkonu ľavej nohy
v rámci aktuálneho okruhu.
PPP ľavej nohy: aktuálny uhol vrcholu fázy výkonu ľavej nohy.
Vrchol fázy výkonu je rozpätie uhla, počas ktorého jazdec
podáva vrcholovú časť jazdného výkonu.
PPP PN: aktuálny uhol vrcholu fázy výkonu pravej nohy. Vrchol
fázy výkonu je rozpätie uhla, počas ktorého jazdec podáva
vrcholovú časť jazdného výkonu.
PP pravej nohy: aktuálny uhol fázy výkonu pravej nohy. Fáza
výkonu je oblasť zdvihu pedálu, kde sa vytvára pozitívny
výkon.
Príloha
Pr. %HRR: priemerná percentuálna hodnota rezervy srdcového
tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji)
v rámci aktuálnej aktivity.
Pr. PP ĽN: priemerný uhol fázy výkonu ľavej nohy v rámci
aktuálnej aktivity.
Pr. rovn. za 10 s: priemerná rovnováha výkonu ľavej a pravej
nohy pri 10-sekundovom pohybe.
Pr.výkon za 10 s: priemerný výkon pri 10-sekundovom pohybe.
Pr. výkon za 3 s: priemerný výkon pri 3-sekundovom pohybe.
Predné: predný prevod bicykla zo snímača polohy prevodu.
Prevodová batéria: stav batérie snímača polohy prevodu.
Prevodový pomer: počet zubov na prednom a zadnom prevode
bicykla zistený snímačom polohy prevodu.
Prevody: predný a zadný prevod bicykla zo snímača polohy
prevodu.
Priem. %HRR int.: priemerná percentuálna hodnota rezervy
srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep
v pokoji) v rámci aktuálneho intervalu plávania.
Priem. pomer doby kontaktu so zemou: priemerný pomer
doby kontaktu so zemou v rámci aktuálneho tréningu.
Priem. rýchlosť jazdy: priemerná rýchlosť pri pohybe v rámci
aktuálnej aktivity.
Priem. tem. 500m: priemerné tempo veslovania na 500 metrov
v rámci aktuálnej aktivity.
Priem. tep int.: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho
intervalu plávania.
Priem.vert.pomer: priemerný pomer vertikálnej oscilácie a dĺžky
kroku v rámci aktuálneho tréningu.
Priem. vertikálna oscilácia: priemerná miera vertikálnej
oscilácie v rámci aktuálnej aktivity.
Priem. vzd. na záb.: plávanie. Priemerná prejdená vzdialenosť
na záber počas aktuálnej aktivity.
Priemerná celková rýchlosť: priemerná rýchlosť v rámci
aktuálnej aktivity, vrátane rýchlostí počas pohybu aj počas
státia.
Priemerná dĺžka kroku: priemerná dĺžka kroku v rámci
aktuálneho tréningu.
Priemerná doba kontaktu so zemou: priemerná doba kontaktu
so zemou v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerná kadencia: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerná kadencia: beh. Priemerná kadencia v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerná námorná rýchlosť: priemerná rýchlosť v uzloch
v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerná rovnováha: priemerná rovnováha výkonu ľavej a
pravej nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerná rovnováha za 30 s: priemerná rovnováha výkonu
ľavej a pravej nohy pri 30-sekundovom pohybe.
Priemerná rovnováha za 3 s: priemerná rovnováha výkonu
ľavej a pravej nohy pri 3-sekundovom pohybe.
Priemerná rýchlosť: priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej
aktivity.
Priemerná sila záberu: pádlové športy. Priemerný počet
záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálnej aktivity.
Priemerná vzdialenosť na záber: pádlové športy. Priemerná
prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálnej aktivity.
Priemerné klesanie: priemerná vertikálna vzdialenosť
prekonaná klesaním od posledného vynulovania.
Priemerné PCO: priemerné stredové vyváženie plochy v rámci
aktuálnej aktivity.
41
Priemerné PP pravej nohy: priemerný uhol fázy výkonu pravej
nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerné skóre Swolf: priemerné Swolf skóre v rámci
aktuálnej aktivity. Swolf skóre je súčet času, za ktorý ste
odplávali jednu dĺžku, plus počet záberov na danú dĺžku
(Terminológia plávania, strana 4). Pri plávaní na otvorenej
vodnej ploche sa na výpočet Swolf skóre používa vzdialenosť
25 metrov.
Priemerné stúpanie: priemerná vertikálna vzdialenosť
prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.
Priemerné tempo: priemerné tempo v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerné vľavo PPP: priemerný uhol vrcholu fázy výkonu
ľavej nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerné vpravo PPP: priemerný uhol vrcholu fázy výkonu
pravej nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný % max. intervalu: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho intervalu
plávania.
Priemerný čas kola: priemerný čas okruhu pre aktuálnu
aktivitu.
Priemerný počet záberov/dĺžka: priemerný počet záberov na
dĺžku bazéna počas aktuálnej aktivity.
Priemerný srdcový tep: priemerný srdcový tep v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerný tep %max.: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný výkon: priemerný výkon v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný výkon za 30 s: priemerný výkon pri 30-sekundovom
pohybe.
Rovnováha: aktuálna rovnováha výkonu ľavej a pravej nohy.
Rovnováha kola: priemerná rovnováha výkonu ľavej a pravej
nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Rýchl. posl. okruhu: priemerná rýchlosť v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.
RÝCHLOSŤ CIEĽ: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Saturácia O2 vo svaloch %: odhadované percento saturácie
kyslíka v svaloch v rámci aktuálnej aktivity.
Schody za minútu: počet poschodí vyjdených za minútu.
Sila záberu v intervale: priemerný počet záberov za minútu
(záb./min.) počas aktuálneho intervalu.
Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu
(vzdialenosť). Ak napríklad na každé 3 m (10 stôp)
prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 60 m (200 stôp),
sklon je 5 %.
Sm.k cieľu: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Srdc. tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm).
Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru
srdcového tepu.
Srdcový tep okruhu: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho
okruhu.
ST% max. okruhu: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.
ST %Max posledného kola: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Stúpanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním
v rámci posledného okruhu.
42
Stúpanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná
stúpaním v rámci posledného dokončeného okruhu.
Súradnice: aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou šírkou
a dĺžkou bez ohľadu na vybraté nastavenie formátu pozície.
Swolf intervalu: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho
intervalu.
Swolf okruhu: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho
okruhu.
Swolf posled. okruhu: priemerné Swolf skóre v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Swolf poslednej dĺžky: priemerné Swolf skóre v rámci
poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Tem. 500m: aktuálne tempo veslovania na 500 metrov.
Tem. p.o. 500m: priemerné tempo veslovania na 500 metrov v
rámci posledného okruhu.
Tempo: aktuálne tempo.
Tempo intervalu: priemerné tempo v rámci aktuálneho
intervalu.
Tempo na 500 m okruhu: priemerné tempo veslovania na
500 metrov v rámci aktuálneho okruhu.
Tempo okruhu: priemerné tempo v rámci aktuálneho okruhu.
Tempo posl. kola: priemerné tempo v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Tempo poslednej dĺžky: priemerné tempo v rámci poslednej
dokončenej dĺžky bazéna.
Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje
teplotný snímač. Na získanie konzistentného zdroja presných
údajov o teplote môžete so svojim zariadením spárovať
tempe snímač.
Tep posl.okr.: priemerný srdcový tep v rámci posledného
dokončeného okruhu.
TSS: Training Stress Score™ v rámci aktuálnej aktivity.
Typ záberov poslednej dĺžky: typ záberov použitých počas
poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Typ záberu v intervale: aktuálny typ záberov v intervale.
Uplynutý čas: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak
spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na
5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút,
váš uplynutý čas je 35 minút.
Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.
Ver.rýchl. do cieľa: rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred
určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Vert.pom.okr.: priemerný pomer vertikálnej oscilácie a dĺžky
kroku v rámci aktuálneho okruhu.
Vert.vzd. do cieľa: vertikálna vzdialenosť medzi vašou
aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vertik. osc. kola: priemerná miera vertikálnej oscilácie v rámci
aktuálneho okruhu.
Vertikálna oscilácia: miera nadskakovania pri behu. Zvislý
pohyb trupu meraný v centimetroch pri každom kroku.
Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania
v priebehu času.
Vertikálny pomer: pomer vertikálnej oscilácie a dĺžky kroku.
Vľavo PP: aktuálny uhol fázy výkonu ľavej nohy. Fáza výkonu je
oblasť zdvihu pedálu, kde sa vytvára pozitívny výkon.
Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS
polohy.
Výkon: aktuálny výkon vo wattoch.
Výkon okruhu: priemerný výkon v rámci aktuálneho okruhu.
Príloha
Výkon posled. okruhu: priemerný výkon v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Vyšliapané poschodia: celkový počet vyjdených poschodí za
daný deň.
Vzd. k nasl. bodu: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu
zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len
keď používate navigáciu.
Vzd. posl. ok.: prejdená vzdialenosť v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Vzdial./záber okruhu: pádlové športy. Priemerná prejdená
vzdialenosť na záber počas aktuálneho okruhu.
Vzdial.na záb.ok: plávanie. Priemerná prejdená vzdialenosť na
záber počas aktuálneho okruhu.
Vzdial. na záber posled. okruhu: plávanie. Priemerná prejdená
vzdialenosť na záber počas posledného dokončeného
okruhu.
Vzdial. na záber posledného okruhu: pádlové športy.
Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas posledného
dokončeného okruhu.
Vzdialenosť: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo
aktivity.
Vzdialenosť intervalu: prejdená vzdialenosť v rámci
aktuálneho intervalu.
Vzdialenosť na záber: pádlové športy. Prejdená vzdialenosť na
záber.
Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Zábery: plávanie. Celkový počet záberov v rámci aktuálnej
aktivity.
Zábery: pádlové športy. Celkový počet záberov v rámci
aktuálnej aktivity.
Zábery za okruh: plávanie. Celkový počet záberov v rámci
aktuálneho okruhu.
Zábery za okruh: pádlové športy. Celkový počet záberov
v rámci aktuálneho okruhu.
Zadné: zadný prevod bicykla zo snímača polohy prevodu.
Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.
Zóna srdcového tepu: aktuálny rozsah vášho srdcového tepu
(1 až 5). Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho
používateľského profilu a maximálneho srdcového tepu (220
mínus váš vek).
Zóna výkonu: aktuálny rozsah výkonu (1 až 7) vychádzajúci
z hodnoty FTP alebo vlastných nastavení.
Zopakovať o: časovač, ktorým sa stopuje posledný interval plus
aktuálny oddych (pri plávaní v bazéne).
Zostávajúca vzdialenosť: zostávajúca vzdialenosť do
konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate
navigáciu.
Zostúpené poschodia: celkový počet zídených poschodí za
daný deň.
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.
V týchto tabuľkách je uvedená štandardizovaná klasifikácia odhadovaných hodnôt VO2 Max podľa veku a pohlavia.
Muži
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikajúce
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobrý
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Pekné počasie
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabé
0 – 40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Ženy
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikajúce
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobrý
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Priemerné
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabé
0 – 40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Údaje použité so súhlasom organizácie The Cooper Institute. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
Hodnoty FTP sú založené na výskume Training and Racing with
Hodnoty FTP
a Power Meter (Tréning a závodenie s meraním výkonu)
Tieto tabuľky obsahujú klasifikácie odhadov funkčného
(Boulder, CO: VeloPress, 2010), ktorý vykonali Hunter Allen a
prahového výkonu (FTP) podľa pohlavia.
Andrew Coggan, PhD.
Muži
Watty na kilogram (W/kg)
Nadpriemerné
5,05 a viac
Veľkosť a obvod kolesa
Vynikajúce
Od 3,93 do 5,04
Dobré
Od 2,79 do 3,92
Priemerné
Od 2,23 do 2,78
Bez tréningu
Menej ako 2,23
Ženy
Watty na kilogram (W/kg)
Nadpriemerné
4,3 a viac
Váš snímač rýchlosti automaticky zistí vašu veľkosť kolesa. Ak
je to potrebné, môžete manuálne zadať obvod vášho kolesa do
nastavení snímača rýchlosti.
Veľkosť pneumatiky je označená na oboch stranách
pneumatiky. Toto nie je kompletný zoznam. Môžete tiež
odmerať obvod vášho kolesa alebo použiť jednu z kalkulačiek
dostupnú na internete.
Vynikajúce
Od 3,33 do 4,29
Dobré
Od 2,36 do 3,32
Priemerné
Od 1,90 do 2,35
Bez tréningu
Menej ako 1,9
Príloha
Veľkosť pneumatiky
Obvod kolesa (mm)
20 x 1,75
1 515
20 x 1 – 3/8
1 615
22 x 1 – 3/8
1 770
22 x 1 – 1/2
1 785
43
Veľkosť pneumatiky
Obvod kolesa (mm)
24 x 1
1 753
24 x 3/4 – tubulárna pneumatika
1 785
24 x 1 – 1/8
1 795
24 x 1,75
1 890
24 x 1 – 1/4
1 905
24 x 2,00
1 925
24 x 2,125
1 965
26 x 7/8
1 920
26 × 1-1,0
1 913
26 x 1
1 952
26 x 1,25
1 953
26 x 1 – 1/8
1 970
26 x 1,40
2 005
26 x 1,50
2 010
26 x 1,75
2 023
26 x 1,95
2 050
26 x 2,00
2 055
26 x 1 – 3/8
2 068
26 x 2,10
2 068
26 x 2,125
2 070
26 x 2,35
2 083
26 x 1 – 1/2
2 100
26 x 3,00
2 170
27 x 1
2 145
27 1 – 1/8
2 155
27 x 1 – 1/4
2 161
27 x 1 – 3/8
2 169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 x 35A
2 090
650 x 38B
2 105
650 x 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C – tubulárna pneumatika
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Poistka. Označuje technické parametre alebo umiestnenie poistky.
Symbol likvidácie a recyklácie odpadu OEEZ. Symbol OEEZ sa
nachádza na produkte v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ
o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho
účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporovať opätovné využívanie zdrojov a recykláciu.
Definície symbolov
Tieto symboly sa môžu nachádzať na štítkoch na zariadení
alebo na príslušenstve.
Striedavý prúd. Toto zariadenie je určené na napájanie striedavým
prúdom.
Jednosmerný prúd. Toto zariadenie je určené na napájanie jednosmerným prúdom.
44
Príloha
Register
A
hodiny 24
hudba 10
hranie 11
načítavanie 10, 11
služby 10
aktivity 2, 3, 27, 30
obľúbené 2
spustenie 2
ukladanie 2
vlastné 2, 4
aktualizácie, softvér 7
analýza švihu 6
ANT+snímače 36
aplikácie 6, 8, 9
smartfón 1
asistent 8, 9
Auto Lap 29, 30
Auto Pause 30
automatické rolovanie 30
automatické rozpoznanie lezenia 30
jazyk 34
jumpmaster 4
B
K
barometer 27, 33
kalibrácia 33
batéria 37
maximalizácia 7, 30, 38
nabíjanie 1
bezpečnostné informácie 9
bežiaci pás 3
Bluetooth snímače 35
body na mape. Pozrite si body záujmu (POI)
body záujmu (POI) 25, 26
budíky 24, 28
C
cesty 25
cieľ 23
ciele 23
Connect IQ 9
cvičenia 21, 22
načítavanie 21
cvičenie 4
Č
čas
nastavenia 34
pásma a formáty 34
upozornenia 29
časovač 3, 27
odpočítavanie 24
časovač odpočítavania 24
časové pásma 24
časy východu a západu slnka 24
čistenie zariadenia 13, 37
D
dátové polia 9
Diaľkový ovládač inReach 31
dĺžka kroku 13
dĺžky 4
doba kontaktu so zemou 13, 14
dogleg 5
dynamika behu 13, 14
F
Funkcia Training Effect 15, 17
G
Garmin Connect 1, 6–9, 21, 22
ukladanie údajov 7
Garmin Express 2, 9
aktualizácia softvéru 1
Garmin Pay 9, 10
GLONASS 34
GPS 30, 34
signál 38
GroupTrack 8, 34
H
história 27
odosielanie do počítača 7, 8
vymazanie 27
hlavná ponuka, prispôsobenie 31
Register
I
ID jednotky 35
ihriská
hranie 5
výber 5
vytvorenie 25
inReach diaľkové ovládanie 31
intervaly 4
cvičenia 22
J
kadencia 3, 13
snímače 35
upozornenia 29
kalendár 22
kalibrácia
kompas 33
výškomer 33
kalória, upozornenia 29
kompas 27, 32–34
kalibrácia 33
kondícia 17
kontakty, pridávanie 8
kontakty pre prípad núdze 8, 9
krokomer 36
L
layup 5
LiveTrack 8
lyžovanie
alpské 3
snowboarding 3
M
mapa 26, 29, 33, 34
mapy 28, 34
aktualizácia 1
navigovanie 26
prehliadanie 26
merania 6
meranie odpalu 5
merné jednotky 35
metronóm 3
miniaplikácie 1, 9, 12, 19, 30, 32
minúty intenzívneho cvičenia 21
MOB 25
multišport 2, 4, 27
muž cez palubu (MOB) 25
N
nabíjanie 1
náhľad greenu, poloha jamky 5
nahrávanie údajov 8
námorné 34
nastavenia 19, 21, 27, 29–35, 38
nastavenia systému 34
nastavenie kurzu 34
nasýtenie kyslíkom 18, 19
navigácia 25, 26, 28, 34
Ukázať a ísť 25
zastavenie 26
NFC 9
núdzové kontakty 8
O
obrazovka 35
odolnosť proti vode 37
odstránenie, všetkých údajov používateľa 37
osobné rekordy 23
vymazanie 24
ovládanie hudby 11
P
párovanie
smartfón 1, 38
snímače 35
Snímače ANT+ 12
snímače Bluetooth 38
peňaženka 9
platby 9, 10
plávanie 4
počítač 11
počítadlo kilometrov 6, 27
podsvietenie 1, 35
polohy 25
ukladanie 25, 26
úprava 25
vymazanie 25
ponuka 1
ponuka ovládacích prvkov 1, 32
používateľské údaje, odstránenie 37
prah laktátu 15, 18
predpokladaný čas v cieli 16
prekážky 5
pretekanie 23
pripájanie 7, 9
príslušenstvo 35, 38, 39
prispôsobenie zariadenia 28, 32, 33, 35
profil používateľa 19
profily 2
používateľ 19
pulzový oxymeter 11, 18, 19
R
referenčný sever 33
remienky 37
resetovanie zariadenia 38
reštartovanie zariadenia 38
režim hodín 30
režim spánku 21
riešenie problémov 11, 13, 14, 19, 37–39
rozpoznanie udalosti v teréne 8
rozšírený displej 35
rýchlosť 30
S
satelitné signály 38
segmenty 22, 23
sila 15
metre 16, 18, 35, 43
upozornenia 29
zóny 20
skóre karta 5
skóre stresu 17
skóre swolf 4
skratky 1, 32
sledovanie 8, 19
sledovanie aktivity 20, 21
slúchadlá 38
pripájanie 11
technológia Bluetooth 11, 38
smartfón 8, 9, 30, 38
aplikácie 6, 9
párovanie 1, 38
snímače ANT+ 35
snímače Bluetooth 35
párovanie 38
snímače na bicykel 35
snímače rýchlosti a kadencie 35
snowboarding 3
softvér
aktualizácia 1, 7
licencia 35
verzia 35
srdcový tep 11, 12
monitor 11–16
párovanie snímačov 12
upozornenia 12, 29
zóny 15, 19, 20, 27
stopky 24
súradnice 25
45
Š
štatistiky 6
T
technické údaje 36
technológia Bluetooth 3, 6–8, 38
slúchadlá 11, 38
telefónne hovory 6
tempe 36, 38
teplota 36, 38
textové správy 6
tlačidlá 1, 34, 35
prispôsobenie 30
tóny 3
TracBack 2, 26
trasy 25
nastavenia 29
tréning 6, 22, 23
plány 21, 22
tréning v interiéri 3
tréning v interiéri 2
tréningová záťaž 16
tréningový stav 15
triatlonový tréning 4
U
Ukázať a ísť 25
ukladanie aktivít 3
ukladanie údajov 7, 8
UltraTrac 30
upozornenia 6, 24, 28–30, 34
srdcový tep 12
telefónne hovory 6
textové správy 6
upozornenie 3
USB 7
V
veľkosti kolesa 43
vertikálna oscilácia 13, 14
vertikálny pomer 13, 14
VIRB diaľkové ovládanie 31, 32
Virtual Partner 23
VO2 max. 14–16
VO2 Max. 43
výdrž, batérie 36
výkonnostná podmienka 15, 17, 18
vymazanie
história 27
osobné rekordy 24
výškomer 27, 33
kalibrácia 33
vzdialenosť 30
upozornenia 29, 34
vzhľady hodiniek 9, 32
W
Wi‑Fi 9
pripájanie 9
Z
zábery 4
zdieľanie údajov 35
zemepisné body 26
premietnutie 25
zóny
čas 24
srdcový tep 19, 20
výkon 20
zotavenie 14–16
zvuky 24
46
Register
support.garmin.com
Apríl 2019
190-02325-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising