Garmin | Forerunner® 945 | Operating instructions | Garmin Forerunner® 945 Návod k obsluze

Garmin Forerunner® 945 Návod k obsluze
FORERUNNER 945
®
Návod k obsluze
© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , inReach , VIRB , Virtual Partner a Xero™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRMSwim™, QuickFit , tempe™, TrueUp™, TruSwing™, Varia™, Varia Vision™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze
používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple , iPhone , iTunes , a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
Značka slova BLUETOOTH a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré
související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. Software Spotify podléhá licencím třetích stran. Další
informace naleznete zde: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Shimano a Di2™ jsou ochranné známky společnosti Shimano, Inc. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky
společnosti Strava, Inc. Training Stress Score™, Intensity Factor™, a Normalized Power™ jsou ochranné známky společnosti Peaksware, LLC. Wi‑Fi je registrovaná ochranná známka
společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03525
Obsah
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Stav GPS a ikony stavu ......................................................... 1
Nastavení hodinek ...................................................................... 1
Cíle aktivit typu fitness ........................................................... 7
Rozsahy srdečního tepu ........................................................ 7
Nastavení zón srdečního tepu .......................................... 7
Nastavení zón srdečního tepu zařízením ......................... 8
Výpočty rozsahů srdečního tepu ....................................... 8
Nastavení výkonnostních zón ................................................ 8
Aktivity a aplikace.......................................................... 1
Sledování aktivity........................................................... 8
Úvod ................................................................................ 1
Jdeme běhat ............................................................................... 1
Spuštění aktivity .......................................................................... 2
Tipy pro záznam aktivit .......................................................... 2
Zastavení aktivity ........................................................................ 2
Vytvoření vlastní aktivity ............................................................. 2
Indoorové aktivity ........................................................................ 2
Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu ...................................... 2
Outdoorové aktivity ..................................................................... 2
Multisport ............................................................................... 2
Triatlonový trénink ............................................................. 3
Vytvoření aktivity Multisport .............................................. 3
Tipy ohledně triatlonového tréninku s využitím aktivit
Multisport ........................................................................... 3
Plavání ................................................................................... 3
Plavecká terminologie ....................................................... 3
Typy záběru ...................................................................... 3
Tipy pro plavání ................................................................. 3
Odpočinek během plavání v bazénu ................................. 3
Trénování se záznamem nácviku ..................................... 3
Zobrazení jízd na lyžích ......................................................... 3
Golf ........................................................................................ 4
Hraní golfu ......................................................................... 4
Informace o jamce ............................................................. 4
Přesunutí vlajky ................................................................. 4
Zobrazení změřených odpalů ............................................ 4
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg ........................ 4
Sledování výsledků ........................................................... 4
Aktualizace skóre .............................................................. 4
TruSwing™ ....................................................................... 4
Používání golfového počítače kilometrů ........................... 4
Sledování statistik ............................................................. 4
Přehrávání zvukových výzev během aktivity .............................. 4
Trénink............................................................................ 5
Tréninky ...................................................................................... 5
Trénink stažený ze služby Garmin Connect .......................... 5
Zahájení tréninku ................................................................... 5
Informace o tréninkovém kalendáři ........................................ 5
Používání tréninkových plánů Garmin Connect ................ 5
Intervalové tréninky ................................................................ 5
Vytvoření intervalového tréninku ....................................... 5
Zahájení intervalového tréninku ........................................ 5
Zastavení intervalového tréninku ...................................... 6
Použití funkce Virtual Partner® .................................................. 6
Nastavení tréninkového cíle ....................................................... 6
Zrušení tréninkového cíle ....................................................... 6
Závodění s předchozí aktivitou ................................................... 6
Osobní rekordy ........................................................................... 6
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 6
Obnovení osobního rekordu .................................................. 6
Vymazání osobního rekordu .................................................. 6
Vymazání všech osobních rekordů ........................................ 6
Segmenty ....................................................................................7
Segmenty Strava™ ................................................................ 7
Závodění v segmentu ............................................................ 7
Zobrazení podrobností segmentů .......................................... 7
Používání metronomu ................................................................. 7
Režim externího displeje ............................................................ 7
Nastavení uživatelského profilu .................................................. 7
Obsah
Automatický cíl ............................................................................ 8
Používání výzvy k pohybu .......................................................... 8
Sledování spánku ....................................................................... 8
Používání automatického sledování spánku ......................... 9
Použití režimu Nerušit ............................................................ 9
Minuty intenzivní aktivity ............................................................. 9
Minuty intenzivní aktivity ........................................................ 9
Události Garmin Move IQ™ ........................................................ 9
Nastavení sledování aktivity ....................................................... 9
Vypnutí sledování aktivity ...................................................... 9
Funkce pro srdeční tep.................................................. 9
Sledování tepové frekvence na zápěstí ...................................... 9
Nošení zařízení ...................................................................... 9
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ......................... 10
Prohlížení doplňku srdečního tepu ...................................... 10
Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin® ................ 10
Nastavení upozornění na abnormální srdeční tep ............... 10
Vypnutí zápěstního snímače srdečního tepu ....................... 10
Příslušenství HRM-Swim .......................................................... 10
Srdeční tep při plavání ......................................................... 10
Jdeme si zaplavat ........................................................... 10
Plavání v otevřené vodě .................................................. 10
Párování snímače srdečního tepu ....................................... 11
Nasazování snímače srdečního tepu .................................. 11
Tipy ohledně používání příslušenství HRM-Swim ............... 11
Péče o snímač srdečního tepu ............................................ 11
Příslušenství HRM-Tri ............................................................... 11
Plavání v bazénu ................................................................. 11
Nasazování snímače srdečního tepu .................................. 11
Ukládání dat ......................................................................... 11
Péče o snímač srdečního tepu ............................................ 11
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu .............................. 12
Dynamika běhu ......................................................................... 12
Trénink s využitím dynamiky běhu ....................................... 12
Barevná měřidla a data dynamiky běhu .............................. 12
Data vyváženosti doby kontaktu se zemí ........................ 13
Data vertikální oscilace a vertikálního poměru ............... 13
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu ............................... 13
Měření výkonu .......................................................................... 13
Vypnutí oznámení výkonu .................................................... 13
Automatická detekce hodnot výkonu ................................... 13
Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu ........... 14
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max. .......................... 14
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max. při běhu ................ 14
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při
cyklistice .......................................................................... 14
Aklimatizace výkonu na teplo a nadmořskou výšku ............ 14
Zobrazení předpokládaných závodních časů ...................... 14
Informace o funkci Training Effect ....................................... 15
Zhodnocení výkonu .............................................................. 15
Zobrazení hodnocení výkonu .......................................... 15
Laktátový práh ..................................................................... 15
Provedení řízeného testu pro určení laktátového
prahu ............................................................................... 15
Odhad FTP .......................................................................... 15
Provedení testu FTP ....................................................... 16
Stav tréninku ............................................................................. 16
Úrovně stavu tréninku .......................................................... 16
Tipy, jak získat stav tréninku ........................................... 17
i
Tréninková zátěž .................................................................. 17
Zaměření tréninkové zátěže ............................................ 17
Doba regenerace ................................................................. 17
Zobrazení doby regenerace ............................................ 17
Obnovení srdečního tepu ................................................ 17
Pulzní oxymetr .......................................................................... 17
Zobrazení doplňku pulzního oxymetru ................................. 18
Zapnutí sledování spánku pulzním oxymetrem ................... 18
Zapnutí režimu celodenní aklimatizace ............................... 18
Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru ................ 18
Zobrazení hodnoty Stress Score na základě variability srdečního
tepu ........................................................................................... 18
Body Battery ............................................................................. 18
Zobrazení doplňku Body Battery ......................................... 18
Tipy na vylepšení dat Body Battery ..................................... 19
Chytré funkce ............................................................... 19
Spárování smartphonu se zařízením ........................................ 19
Tipy pro stávající uživatele služby Garmin Connect ............ 19
Aktivace oznámení Bluetooth .............................................. 19
Zobrazení oznámení ....................................................... 19
Správa oznámení ............................................................ 19
Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu ......................... 19
Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení
smartphonu ..................................................................... 20
Připojené funkce Bluetooth ....................................................... 20
Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin Connect ..... 20
Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení .................... 20
Doplňky ..................................................................................... 20
Zobrazení doplňků ............................................................... 20
Doplněk Můj den ............................................................. 21
Otevření menu ovládacích prvků ......................................... 21
Úprava menu ovládacích prvků ........................................... 21
Zobrazení doplňku počasí ................................................... 21
Otevření Ovládání hudby ..................................................... 21
Funkce Connect IQ ................................................................... 21
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ................... 21
Připojené funkce Wi‑Fi .............................................................. 21
Připojení k síti Wi‑Fi ............................................................. 21
Bezpečnostní a sledovací funkce............................... 21
Přidání nouzových kontaktů ..................................................... 22
Žádost o pomoc ................................................................... 22
Zapnutí a vypnutí detekce nehod ............................................. 22
Zahájení relace GroupTrack ..................................................... 22
Tipy k relacím GroupTrack ................................................... 22
Hudba ............................................................................ 22
Připojení k nezávislému poskytovateli ...................................... 22
Spotify® .................................................................................... 22
Stahování zvukového obsahu ze služby Spotify .................. 22
Stahování osobního zvukového obsahu ................................... 23
Poslech hudby .......................................................................... 23
Ovládací prvky přehrávání hudby ........................................ 23
Ovládání přehrávání hudby na připojeném smartphonu ...... 23
Připojení sluchátek pomocí technologie Bluetooth ................... 23
Garmin Pay................................................................... 23
Nastavení peněženky Garmin Pay ........................................... 23
Platby za nákupy prostřednictvím hodinek ............................... 23
Přidání karty do peněženky Garmin Pay .................................. 24
Správa peněženky Garmin Pay ........................................... 24
Změna hesla pro aplikaci Garmin Pay ...................................... 24
Historie.......................................................................... 24
Používání historie ..................................................................... 24
Historie Multisport ................................................................ 24
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu ..................... 24
Zobrazení souhrnů dat ............................................................. 25
ii
Použití počítadla kilometrů ........................................................ 25
Odstranění historie ................................................................... 25
Garmin Connect ........................................................................ 25
Používání aplikace Garmin Connect v počítači ................... 25
Správa dat ................................................................................ 25
Odstranění souborů ............................................................. 25
Navigace ........................................................................ 26
Kurzy ......................................................................................... 26
Vytvoření a sledování trasy v zařízení ................................. 26
Vytvoření okružní trasy ........................................................ 26
Ukládání polohy ........................................................................ 26
Úprava uložených poloh ...................................................... 26
Projekce trasového bodu .......................................................... 26
Navigace k cíli ........................................................................... 26
Navigace k bodu zájmu ............................................................ 26
Body zájmu .......................................................................... 27
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi ............................. 27
Navigace do vašeho výchozího bodu během činnosti .............. 27
Navigace do výchozího bodu vaší naposledy uložené
činnosti ......................................................................................27
Označení polohy Muž přes palubu a spuštění navigace do této
polohy ....................................................................................... 27
Zastavení navigace ................................................................... 27
Mapa ......................................................................................... 27
Zobrazení mapy ................................................................... 27
Uložení nebo navigace do místa na mapě .......................... 27
Navigování pomocí funkce V mém okolí .............................. 28
Posouvání a změna měřítka mapy ...................................... 28
Nastavení mapy ................................................................... 28
Výškoměr a barometr ............................................................... 28
Kompas .....................................................................................28
Nastavení navigace .................................................................. 28
Přizpůsobení funkcí mapy .................................................... 28
Ukazatel kurzu ..................................................................... 28
Nastavení malého indikátoru směru pohybu ....................... 28
Nastavení upozornění navigace .......................................... 28
Bezdrátové snímače ..................................................... 29
Párování bezdrátových snímačů .............................................. 29
Nožní snímač ............................................................................ 29
Běhání s využitím nožního snímače .................................... 29
Kalibrace nožního snímače .................................................. 29
Zlepšení funkce nožního snímače .................................. 29
Ruční kalibrace nožního snímače ........................................ 29
Nastavení možností Nožní snímač – rychlost
a vzdálenost ......................................................................... 29
Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu .... 29
Trénink s měřiči výkonů ............................................................ 30
Používání elektronického řazení .............................................. 30
Přehled o situaci ....................................................................... 30
tempe ........................................................................................ 30
Přizpůsobení zařízení................................................... 30
Přizpůsobení seznamu aktivity ................................................. 30
Úprava seznamu pomůcek ....................................................... 30
Nastavení aktivit a aplikací ....................................................... 30
Přizpůsobení datových obrazovek ....................................... 31
Přidání mapy k aktivitě ......................................................... 31
Upozornění .......................................................................... 31
Nastavení alarmu ............................................................ 31
Nastavení mapy pro aktivity ................................................. 32
Nastavení trasování ............................................................. 32
Auto Lap ...............................................................................32
Označování okruhů podle vzdálenosti ............................ 32
Zapnutí funkce Auto Pause ................................................. 32
Zapnutí automatické detekce lezení .................................... 32
3D rychlost a vzdálenost ...................................................... 33
Obsah
Použití funkce Automatické procházení ............................... 33
Změna nastavení GPS ......................................................... 33
GPS a jiné satelitní systémy ........................................... 33
UltraTrac ......................................................................... 33
Nastavení časového limitu úsporného režimu ..................... 33
Odebrání aktivity nebo aplikace ............................................... 33
Nastavení GroupTrack .............................................................. 33
Nastavení vzhledu hodinek ...................................................... 33
Úprava vzhledu hodinek ...................................................... 33
Nastavení snímačů ................................................................... 34
Nastavení kompasu ............................................................. 34
Ruční kalibrace kompasu ................................................ 34
Nastavení směru k severu .............................................. 34
Nastavení výškoměru .......................................................... 34
Kalibrace barometrického výškoměru ............................. 34
Nastavení barometru ........................................................... 34
Kalibrace barometru ........................................................ 34
Nastavení polohy Xero ......................................................... 34
Nastavení systému ................................................................... 35
Nastavení času .................................................................... 35
Změna nastavení podsvícení ............................................... 35
Přizpůsobení zkratek ........................................................... 35
Změna měrných jednotek .................................................... 35
Hodiny .......................................................................................35
Nastavení budíku ................................................................. 35
Odstranění budíku ............................................................... 35
Spuštění odpočítávače času ................................................ 35
Použití stopek ...................................................................... 35
Synchronizace času s GPS ................................................. 36
Ruční nastavení času .......................................................... 36
Dálkové ovládání VIRB ............................................................. 36
Ovládání akční kamery VIRB ............................................... 36
Ovládání akční kamery VIRB během aktivity ....................... 36
Maximalizace výdrže baterie .................................................... 40
Odečet teploty není přesný ....................................................... 40
Lze spárovat snímače ANT+ ručně? ........................................ 40
Mohu se svými hodinkami používat snímač Bluetooth? ........... 40
Hudba se vypíná nebo se přerušuje spojení se sluchátky ....... 40
Dodatek ......................................................................... 40
Datová pole ...............................................................................40
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 44
Hodnocení FTP ......................................................................... 44
Velikost a obvod kola ................................................................ 44
Definice symbolů ...................................................................... 45
Rejstřík .......................................................................... 46
Informace o zařízení..................................................... 36
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 36
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě .......................................................... 36
Nabíjení zařízení ....................................................................... 37
Tipy ohledně nabíjení .......................................................... 37
Technické údaje ........................................................................ 37
Technické údaje zařízení Forerunner .................................. 37
Specifikace zařízení HRM-Swim a HRM-Tri ........................ 37
Péče o zařízení ......................................................................... 37
Čištění zařízení .................................................................... 37
Výměna baterie zařízení HRM-Swim a HRM-Tri ................. 37
Výměna pásků .......................................................................... 38
Odstranění problémů................................................... 38
Aktualizace produktů ................................................................ 38
Nastavení Garmin Express .................................................. 38
Další informace ......................................................................... 38
Sledování aktivity ...................................................................... 38
Nezobrazuje se můj počet kroků za den .............................. 38
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný ............................... 38
Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu
Garmin Connect ................................................................... 38
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti ............. 39
Minuty intenzivní aktivity blikají ............................................ 39
Vyhledání satelitních signálů .................................................... 39
Zlepšení příjmu satelitů GPS ............................................... 39
Restartování zařízení ................................................................ 39
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení .......................... 39
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect .......... 39
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express .............. 39
Zařízení používá nesprávný jazyk ............................................ 39
Je můj telefon se zařízením kompatibilní? ............................... 39
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 39
Obsah
iii
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Přehled zařízení
Nastavení hodinek
Chcete-li plně využít funkce zařízení Forerunner, proveďte tyto
kroky.
• Spárujte svůj smartphone s aplikací Garmin Connect™
(Spárování smartphonu se zařízením, strana 19).
• Nastavte bezpečnostní funkce (Bezpečnostní a sledovací
funkce, strana 21).
• Nastavte hudbu (Hudba, strana 22).
• Nastavte sítě Wi‑Fi (Připojení k síti Wi‑Fi, strana 21).
• Nastavte peněženku Garmin Pay™ (Nastavení peněženky
Garmin Pay, strana 23).
Aktivity a aplikace
Zařízení je možné využít při aktivitách v interiéru, outdoorových,
sportovních či fitness aktivitách. Po spuštění aktivity zařízení
zobrazuje a zaznamenává data ze snímače. Aktivity můžete
ukládat a sdílet je s komunitou Garmin Connect.
Aktivity a aplikace Connect IQ™ můžete také do zařízení přidat
prostřednictvím webové stránky Connect IQ (Funkce Connect
IQ, strana 21).
Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik
kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.
Stisknutím zařízení zapnete.
Stisknutím zapnete a vypnete podsvícení.
LIGHT Podržením zobrazíte menu ovládání.
Stisknutím spustíte a zastavíte časovač aktivity.
START Stisknutím vyberete možnost nebo potvrdíte zprávu.
STOP
BACK
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
Stisknutím zaznamenáte okruh, odpočinek nebo přechod
během aktivity.
Stisknutím procházíte doplňky, datové obrazovky, možnosti
DOWN a nastavení.
Podržením otevřete ovládací prvky hudby (Hudba, strana 22).
UP
Jdeme běhat
První fitness aktivitou, kterou na zařízení zaznamenáte, může
být běh, jízda nebo jakákoli venkovní aktivita. Je možné, že
bude zařízení před začátkem aktivity potřeba dobít (Nabíjení
zařízení, strana 37).
1 Stiskněte tlačítko START a vyberte aktivitu.
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
3 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky aktivity.
4 Nyní můžete běžet.
Stisknutím procházíte doplňky, datové obrazovky, možnosti
a nastavení.
Přidržením zobrazíte hlavní menu.
Stav GPS a ikony stavu
Na každé stavové obrazovce se dočasně objevuje stavový
kroužek GPS a ikony. Při outdoorových aktivitách stavový
kroužek změní barvu na zelenou, když je GPS připraveno.
Blikající ikona signalizuje, že zařízení vyhledává signál. Pokud
bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál
a snímač je připojen.
GPS
Stav GPS
Stav baterie
Stav připojení smartphonu
Stav Wi‑Fi
5 Po dokončení běhu stiskněte tlačítko STOP a stopky aktivity
zastavte.
6 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Obnovit stopky aktivity znovu spustíte.
• Výběrem možnosti Uložit běh uložíte a stopky se vynulují.
Výsledky vyhledávání zobrazíte výběrem vyhledávání.
®
Stav srdečního tepu
Stav nožního snímače
Stav Running Dynamics Pod
Stav snímače rychlosti a kadence
Stav cyklosvětla
Stav cykloradaru
Stav režimu externího displeje
Stav měřiče výkonu
Stav snímače tempe™
Stav kamery VIRB
®
Úvod
• Vyberte možnost Obnovit později pro pozastavení běhu
a pozdější pokračování záznamu.
• Vyberte možnost Okruh pro označení okruhu.
• Výběrem možnosti Zrušit > Ano zrušíte běh.
1
Spuštění aktivity
Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne
(v případě potřeby). Pokud máte volitelný bezdrátový snímač,
můžete jej se zařízením Forerunner spárovat (Párování
bezdrátových snímačů, strana 29).
1 Stiskněte START.
2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Aktivity označené jako oblíbené se v seznamu
(Přizpůsobení seznamu aktivity, strana 30) zobrazují jako
první.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte aktivitu ze seznamu oblíbených.
• Vyberte možnost a vyberte aktivitu z rozšířené nabídky.
4 Vyžaduje-li aktivita signál GPS, vyjděte ven na místo, kde
budete mít jasný výhled na nebe.
Počkejte,
dokud se nezobrazí GPS .
5
Zařízení je připraveno v okamžiku, kdy začne sledovat váš
srdeční tep, zachytí signál GPS (je-li vyžadován) a připojí se
ke všem požadovaným snímačům.
6 Stisknutím START zařízení spustíte časovač aktivity.
Zařízení zaznamenává data aktivity pouze tehdy, pokud běží
časovač aktivity.
POZNÁMKA: V průběhu aktivity můžete podržením tlačítka
DOWN otevřít ovládání hudby.
Tipy pro záznam aktivit
• Než začnete s aktivitou, zařízení nabijte (Nabíjení zařízení,
strana 37).
• Stisknutím tlačítka
spustíte zaznamenávání okruhů.
• Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte další stránky
s daty.
Zastavení aktivity
1 Stiskněte tlačítko STOP.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li v aktivitě pokračovat, vyberte možnost Obnovit.
• Chcete-li aktivitu uložit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Uložit > Hotovo.
• Chcete-li aktivitu pozastavit a vrátit se k ní později, vyberte
možnost Obnovit později.
• Chcete-li označit okruh, vyberte možnost Okruh.
• Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po
trase, kterou jste prošli, vyberte možnost Zpět na start >
TracBack.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity,
které využívají GPS.
• Chcete-li navigovat přímým směrem zpět na počáteční
bod aktivity, vyberte možnost Zpět na start > Trasa.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity,
které využívají GPS.
• Chcete-li aktivitu zrušit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Zrušit > Ano.
POZNÁMKA: Když aktivitu ukončíte, zařízení ji po
30 minutách automaticky uloží.
Vytvoření vlastní aktivity
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost START > Přidat.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Kopírovat aktivitu a vytvořte si vlastní
aktivitu na základě jedné z vašich uložených aktivit.
• Vyberte možnost Jiné a vytvořte si novou vlastní aktivitu.
3 V případě potřeby vyberte typ aktivity.
2
4 Vyberte název nebo zadejte vlastní název.
Jestliže se vyskytne více aktivit se stejným názvem, obsahuje
název číslo, například Kolo(2).
5 Vyberte možnost:
• Vyberte požadovanou možnost a upravte konkrétní
nastavení aktivity. Můžete si například přizpůsobit
obrazovku s daty nebo automatické funkce.
• Výběrem možnosti Hotovo vlastní aktivitu uložte
a začněte používat.
6 Tlačítkem Ano přidáte aktivitu na seznam oblíbených.
Indoorové aktivity
Zařízení Forerunner lze využít k indoorovému tréninku,
například běhu na kryté dráze nebo používání cyklotrenažéru.
Při indoorových aktivitách je systém GPS vypnutý.
Při běhu nebo chůzi s vypnutým systémem GPS se rychlost,
vzdálenost a kadence počítají pomocí akcelerometru v zařízení.
Akcelerometr se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti,
vzdálenosti a kadence se zvyšuje po několika použitích zařízení
venku se zapnutým systémem GPS.
TIP: Pokud se budete držet zábradlí trenažéru, dojde k snížení
přesnosti. Můžete použít volitelný nožní snímač pro
zaznamenání tempa, vzdálenosti a kadence.
Při jízdě na kole s vypnutým systémem GPS jsou rychlost
a vzdálenost dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný
snímač, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti
(jako například snímač rychlosti nebo kadence).
Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu
Chcete-li zaznamenávat běh na běžeckém pásu s větší
přesností, můžete vzdálenost po uběhnutí alespoň 1,5 km
(1 míle) na běžeckém pásu nakalibrovat. Pokud používáte různé
běžecké pásy, můžete vzdálenost po dokončení běhu na
každém pásu nakalibrovat ručně.
1 Vyberte aktivitu běhu na běžeckém pásu (Spuštění aktivity,
strana 2) a uběhněte na pásu alespoň 1,5 km (1 míli).
2 Po dokončení běhu stiskněte STOP.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li vzdálenost běhu na pásu nakalibrovat poprvé,
vyberte možnost Uložit.
Zařízení vás vyzve k dokončení kalibrace.
• Chcete-li vzdálenost běhu na pásu kalibrovat ručně (po
provedení první kalibrace), vyberte možnost Kalibrovat a
uložit > Ano.
4 Zkontrolujte na displeji pásu uběhnutou vzdálenost a zadejte
tuto hodnotu do zařízení.
Outdoorové aktivity
Zařízení Forerunner má předinstalovány různé outdoorové
aktivity, například běh nebo jízdu na kole. Při outdoorových
aktivitách je systém GPS zapnutý. Podle výchozích aktivit si
můžete vytvořit nové aktivity, například chůzi nebo veslování.
Do zařízení také můžete přidat vlastní aktivity (Vytvoření vlastní
aktivity, strana 2).
Multisport
Triatlonisté, biatlonisté a další závodníci ve více sportech mohou
využít aktivity Multisport, například Triatlon nebo Swimrun.
Během aktivity Multisport můžete přecházet mezi aktivitami a
pokračovat ve sledování svého celkového času a vzdálenosti.
Můžete například přejít od běhu k jízdě na kole a během celé
aktivity Multisport sledovat svůj celkový čas a vzdálenost jízdy
na kole a běhu.
Aktivitu Multisport můžete přizpůsobit nebo můžete použít
výchozí aktivitu Triatlon nastavenou pro standardní triatlon.
Aktivity a aplikace
Triatlonový trénink
Když se účastníte triatlonu, můžete k rychlému přechodu do
segmentů jednotlivých sportů, měření času jednotlivých
segmentů a ukládání aktivit použít aktivitu triatlon.
1 Vyberte možnost START > Triatlon.
2 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
na začátku a na konci každého přechodu.
3 Vyberte ikonu
Funkci přechodu lze pro nastavení triatlonových aktivit podle
potřeby zapnout nebo vypnout.
4 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Vytvoření aktivity Multisport
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost START > Přidat >
Multisport.
2 Vyberte typ aktivity Multisport nebo zadejte vlastní název.
Duplicitní názvy aktivity obsahují číslo. Například Triatlon(2).
3 Vyberte dvě nebo více aktivit.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte požadovanou možnost a upravte konkrétní
nastavení aktivity. Můžete si například nastavit, zda
chcete zahrnout přechody.
• Výběrem možnosti Hotovo aktivitu Multisport uložíte
a můžete ji začít používat.
5 Tlačítkem Ano přidáte aktivitu na seznam oblíbených.
Tipy ohledně triatlonového tréninku s využitím aktivit
Multisport
• Stisknutím tlačítka START spusťte první aktivitu.
• Stisknutím tlačítka
přejděte na další aktivitu.
Pokud jsou přechody zapnuté, zaznamenává se čas
přechodu odděleně od časů aktivit.
• V případě potřeby stisknutím tlačítka
zahajte další
aktivitu.
• Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte další stránky
s daty.
Plavání
OZNÁMENÍ
Zařízení je určeno pro plavání na povrchu. Potápění se
zařízením může produkt poškodit a zneplatnit záruku.
POZNÁMKA: Zařízení je kompatibilní s příslušenstvím
HRM-Tri™ a HRM-Swim™ (Srdeční tep při plavání, strana 10).
Plavecká terminologie
Délka: Uplavání jednoho bazénu.
Interval: Jedna nebo více navazujících délek. Nový interval
začíná po odpočinku.
Záběr: Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazeným
zařízením dokončí celý cyklus.
Swolf: Hodnocení swolf je součet času jedné délky bazénu
a počtu záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů
se rovná hodnocení swolf 45. Pro plavání v otevřené vodě je
hodnocení swolf počítáno na 25 metrů. Swolf je mírou
efektivity plavání a podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.
Typy záběru
Rozpoznání typu záběru je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Typ záběru je rozpoznán na konci uplavané délky.
Typy záběrů se zobrazí při prohlížení historie intervalu. Můžete
také vybrat typ záběrů jako vlastní datové pole (Přizpůsobení
datových obrazovek, strana 31).
Kraul
Volný styl
Znak
Znak
Prsa
Prsa
Motýlek
Motýlek
Aktivity a aplikace
Smíšené Více než jeden typ záběru v intervalu
Nácvik
K použití se záznamem nácviku (Trénování se záznamem
nácviku, strana 3)
Tipy pro plavání
• Než začnete s plaváním v bazénu, podle pokynů na
obrazovce nastavte velikost bazénu nebo zadejte vlastní
velikost.
Až příště zahájíte aktivitu plavání v bazénu, zařízení použije
tuto velikost bazénu. Chcete-li velikost změnit, přidržte
tlačítko , vyberte nastavení aktivity a zvolte možnost
Velikost bazénu.
• Stisknutím tlačítka
nastavíte zaznamenávání přestávek
během plavání v bazénu.
Při plavání v bazénu zařízení automaticky zaznamená
intervaly a délky plavání.
• Stisknutím tlačítka
nastavíte zaznamenávání intervalů
během plavání v otevřené vodě.
Odpočinek během plavání v bazénu
Výchozí obrazovka odpočinku zobrazuje dva časovače
přestávky. Zobrazuje také čas a vzdálenost posledního
dokončeného intervalu.
POZNÁMKA: Během odpočinku nejsou zaznamenávána data
o plavání.
1 Během plavecké aktivity zahájíte odpočinek výběrem tlačítka
.
Displej se změní na bílý text na černém pozadí a zobrazí se
obrazovka odpočinku.
2 Během odpočinku zobrazíte výběrem tlačítka UP nebo
DOWN další datové obrazovky (volitelné).
a pokračujte v plavání.
3 Stiskněte tlačítko
4 Opakujte pro další intervaly odpočinku.
Trénování se záznamem nácviku
Funkce záznamu nácviku je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Funkci záznamu nácviku můžete využít k ručnímu
zaznamenávání tréninku kopů, plavání jednou rukou nebo
jakéhokoli typu plavání, který nespadá do jednoho ze čtyř
hlavních druhů záběrů.
1 Během aktivity plavání v bazénu zobrazte stisknutím tlačítka
UP nebo DOWN obrazovku záznamu nácviku.
spustíte stopky nácviku.
2 Stisknutím tlačítka
Po
dokončení
intervalu
nácviku stiskněte tlačítko
.
3
Časovač pro nácvik se zastaví, ale časovač aktivity i nadále
zaznamenává celou plaveckou relaci.
4 Vyberte vzdálenost dokončeného nácviku.
Přírůstky vzdálenosti jsou založeny na velikosti bazénu
vybrané pro profil aktivity.
Vyberte
možnost:
5
• Chcete-li zahájit další interval nácviku, stiskněte tlačítko
.
• Chcete-li zahájit interval plavání, vraťte se výběrem
možnosti UP nebo DOWN na obrazovky plaveckého
tréninku.
Zobrazení jízd na lyžích
Zařízení zaznamenává údaje o každé jízdě na sjezdových lyžích
nebo snowboardu pomocí funkce Automatický sjezd. Tato
funkce je ve výchozím nastavení u sjezdového lyžování a
snowboardingu vždy zapnuta. Nové jízdy na lyžích
zaznamenává automaticky na základě vašeho pohybu. Stopky
se zastaví, když se přestanete pohybovat z kopce a když jste na
sedačce vleku. Stopky zůstanou během jízdy na vleku
zastavené. Znovu je spustíte tím, že se začnete pohybovat
z kopce. Údaje o jízdě si můžete prohlédnout na pozastavené
obrazovce nebo při spuštěných stopkách.
3
1
2
3
4
Zahajte jízdu na lyžích nebo snowboardu.
Podržte prst na .
Vyberte možnost Zobrazit sjezdy.
Stisknutím tlačítek UP a DOWN zobrazíte údaje o poslední
jízdě, aktuální jízdě a celkovém počtu jízd.
Obrazovky jízd obsahují čas, ujetou vzdálenost, maximální
rychlost, průměrnou rychlost a celkový sestup.
Golf
Hraní golfu
Než začnete hrát golf, je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení,
strana 37).
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START > Golf.
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
3 Vyberte hřiště ze seznamu dostupných hřišť.
4 Je-li třeba, nastavte délku odpalu.
5 Výběrem možnosti Ano nastavíte zaznamenávání skóre.
6 Jednotlivé jamky můžete procházet pomocí tlačítek UP nebo
DOWN.
Zařízení se automaticky přepne, když přejdete k další jamce.
7 Po dokončení aktivity vyberte možnost START > Ukončit
kolo > Ano.
Informace o jamce
Zařízení spočítá vzdálenost od začátku na konec hřiště a také
k vybrané poloze jamky (Přesunutí vlajky, strana 4).
Číslo současné jamky
Celková vzdálenost k zadní části greenu
Vzdálenost ke zvolené poloze jamky
Celková vzdálenost k přední části greenu
Par jamky
Mapa greenu
Přesunutí vlajky
Můžete se podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.
1 Na obrazovce s informacemi o jamce vyberte možnost
START > Přesunout vlajku.
2 Pozici jamky můžete změnit pomocí tlačítek UP nebo DOWN.
3 Vyberte ikonu START.
Vzdálenosti na obrazovce s informacemi o jamce jsou
aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky
je uložena pouze pro aktuální kolo.
Zobrazení změřených odpalů
Aby zařízení mohlo automaticky detekovat a měřit údery, musíte
aktivovat ukládání skóre.
Vaše zařízení je vybaveno funkcí automatické detekce
a záznamu úderu. Při každém úderu na fairway zařízení
zaznamená vzdálenost úderu, abyste si ji mohli zobrazit později.
TIP: Automatická detekce úderu je nejspolehlivější, pokud máte
zařízení umístěné na zápěstí dominantní ruky a pokud je velmi
dobrý kontakt s míčkem. Putty nebudou rozpoznány.
4
1 Při hraní golfu vyberte možnost START > Měření úderu.
Zobrazí se vzdálenost posledního úderu.
POZNÁMKA: Vzdálenost se automaticky vynuluje při dalším
odpalu nebo při přesunu k další jamce.
2 Stisknutím tlačítka DOWN zobrazíte všechny zaznamenané
vzdálenosti úderů.
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg
Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u
jamek s parem 4 a 5.
Vyberte možnost START > Layupy.
Každý layup a vzdálenost pro jeho dosažení se zobrazí na
displeji.
POZNÁMKA: Když vzdálenost překročíte, je ze seznamu
odstraněna.
Sledování výsledků
1 Na obrazovce s informacemi o jamce vyberte možnost
START > Skórkarta.
Když jste na greenu, zobrazí se výsledková listina.
2 Jednotlivé jamky můžete procházet pomocí tlačítek UP nebo
DOWN.
3 Tlačítkem START vyberte jamku.
4 Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte skóre.
Vaše celkové výsledky jsou aktualizovány.
Aktualizace skóre
1 Na obrazovce s informacemi o jamce vyberte možnost
START > Skórkarta.
2 Jednotlivé jamky můžete procházet pomocí tlačítek UP nebo
DOWN.
3 Tlačítkem START vyberte jamku.
4 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN můžete změnit skóre pro
danou jamku.
Vaše celkové výsledky jsou aktualizovány.
TruSwing™
Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metriky švihu
zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení
TruSwing zakoupit, navštivte stránky www.garmin.com/golf.
Používání golfového počítače kilometrů
Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času,
uražené vzdálenosti a počtu kroků. Počítač kilometrů se
automaticky spustí a zastaví když zahájíte nebo ukončíte kolo.
1 Stiskněte tlačítko START > Počítadlo kilometrů.
2 V případě potřeby počítač kilometrů vynulujte výběrem
možnosti Vynulovat.
Sledování statistik
Funkce Sledování statistik aktivuje záznam detailních statistik
při hraní golfu.
1 Na obrazovce informací o jamce přidržte tlačítko .
2 Vyberte nastavení aktivity.
3 Statistiky zapnete tlačítkem Sledování statistik.
Přehrávání zvukových výzev během aktivity
V zařízení Forerunner si můžete nastavit přehrávání
motivačních oznámení při běhu nebo jiné aktivitě. Pokud máte
připojena sluchátka prostřednictvím technologie Bluetooth
zvukové výzvy se budou přehrávat v nich. Pokud sluchátka
nemáte, budou se zvukové výzvy přehrávat na smartphonu
spárovaném prostřednictvím aplikace Garmin Connect. Během
zvukové výzvy zařízení či smartphone ztlumí původní zvuk, aby
byla výzva dobře slyšet.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 Na obrazovce hodinek přidržte tlačítko .
®
Aktivity a aplikace
2 Vyberte možnost Nastavení > Zvukové výzvy.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li přehrát výzvu na začátku každého okruhu,
vyberte možnost Upozornění na okruh.
POZNÁMKA: Zvuková výzva Upozornění na okruh je
aktivní automaticky.
• Chcete-li nastavit výzvy týkající se tempa a rychlosti,
vyberte možnost Upozornění na tempo/rychlost.
• Chcete-li nastavit výzvy týkající se srdečního tepu, vyberte
možnost Upozornění srdečního tepu.
• Chcete-li nastavit výzvy týkající výkonu, vyberte možnost
Alarm výkonu.
• Chcete-li přehrát upozornění při spuštění a ukončení
časovače (včetně funkce Auto Pause ), vyberte možnost
Události časovače.
• Chcete-li přehrát upozornění na aktivitu jako zvukovou
výzvu, vyberte možnost Upozornění aktivity.
• Chcete-li změnit jazyk zvukových výzev, vyberte možnost
Jazyk.
®
Trénink
Tréninky
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.
Můžete vytvořit tréninky pomocí Garmin Connect nebo vybrat
tréninkový plán, který obsahuje předdefinované tréninky Garmin
Connect a přenést je do svého zařízení.
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.
Trénink stažený ze služby Garmin Connect
Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít
založený účet služby Garmin Connect (Garmin Connect,
strana 25).
1 Vyberte možnost:
• Otevřete aplikaci Garmin Connect.
• Přejděte na connect.garmin.com.
2 Vytvořte a uložte si nový trénink.
3 Vyberte možnost nebo Odeslat do zařízení.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zahájení tréninku
Chcete-li zahájit trénink, musíte si jej stáhnout ze svého účtu
Garmin Connect.
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Přidržte tlačítko .
4 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
5 Vyberte trénink.
POZNÁMKA: V seznamu se zobrazí pouze tréninky
kompatibilní s vybranou aktivitou.
6 Vyberte možnost Spustit trénink.
7 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku,
poznámky ke koku (volitelně), cíl (volitelně) a aktuální data
z tréninků.
Informace o tréninkovém kalendáři
Tréninkový kalendář ve vašem zařízení je rozšířením
tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v Garmin
Connect. Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin
Trénink
Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny naplánované
tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v doplňku kalendáře.
Pokud v kalendáři vyberete den, můžete trénink zobrazit nebo
začít. Naplánovaný trénink zůstane ve vašem zařízení bez
ohledu na to, zda jej dokončíte nebo přeskočíte. Pokud odešlete
naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíší stávající
tréninkový kalendář.
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
Chcete-li stáhnout a používat tréninkový plán, musíte mít účet
Garmin Connect (Garmin Connect, strana 25).
Pomocí svého účtu Garmin Connect můžete vyhledat tréninkový
plán, plánovat tréninky a odeslat je do svého zařízení.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Ze svého účtu Garmin Connect vyberte a vytvořte tréninkový
plán.
3 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
4 Vyberte možnost > Odeslat tréninky do zařízení
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Intervalové tréninky
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink. Můžete použít otevřené
intervaly pro běžecké tréninky nebo pokud se chystáte uběhnout
známou vzdálenost.
Vytvoření intervalového tréninku
Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
Vyberte aktivitu.
Vyberte možnost .
Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Uprav. > Interval >
Typ.
5 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem výběrem
možnosti Otevřený.
6 V případě potřeby vyberte možnost Trvání, zadejte
vzdálenost nebo hodnotu časového intervalu pro trénink
a vyberte možnost .
7 Stiskněte tlačítko BACK.
8 Vyberte možnost Odpočinek > Typ.
9 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
10 V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
klidový interval a vyberte možnost .
11 Stiskněte tlačítko BACK.
12 Vyberte jednu nebo více možností:
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání >
Zapnuto.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění >
Zapnuto.
1
2
3
4
Zahájení intervalového tréninku
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Spustit trénink.
5 Stisknutím tlačítka START stopky spustíte.
6 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, stiskem
tlačítka
zahájíte první interval.
7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.
5
Zastavení intervalového tréninku
• Aktuální interval nebo odpočinek můžete kdykoli ukončit
stisknutím tlačítka
a přejít tak na další interval nebo
odpočinek.
• Stisknutím tlačítka
po dokončení všech intervalů a
odpočinků ukončíte intervalový trénink a přejdete na
časovač, který lze použít ke zklidnění.
• Stiskem tlačítka STOP můžete časovač kdykoli zastavit.
Časovač pak můžete obnovit nebo intervalový trénink
ukončit.
Použití funkce Virtual Partner
®
Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má
pomoci dosáhnout vašich cílů. U funkce Virtual Partner můžete
nastavit tempo a závodit s ní.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Datové obrazovky > Nová položka >
Virtual Partner.
6 Zadejte hodnotu tempa nebo rychlosti.
7 Začněte s aktivitou (Spuštění aktivity, strana 2).
8 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN se posuňte na obrazovku
Virtual Partner a podívejte se, kdo vede.
Nastavení tréninkového cíle
Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner,
takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené
vzdálenosti, vzdálenosti a času, vzdálenosti a tempa, nebo
vzdálenosti a rychlosti. Během tréninkové aktivity vám zařízení
v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak
blízko jste k dosažení tréninkového cíle.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Trénink > Nastavit cíl.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Pouze vzdálenost, jestliže chcete
vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní
vzdálenost.
• Vyberte možnost Vzdálenost a čas, jestliže chcete jako
cíl vybrat vzdálenost a čas.
• Vyberte možnost Vzdálenost a tempo nebo Vzdálenost
a rychlost, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost
a tempo nebo rychlost.
Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším
odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení
je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.
6 Stisknutím tlačítka START stopky spustíte.
Zrušení tréninkového cíle
1 Během aktivity podržte tlačítko
6
.
2 Vyberte možnost Zrušit cíl > Ano.
Závodění s předchozí aktivitou
Můžete závodit s předchozí zaznamenanou či staženou
aktivitou. Tuto funkci lze použít s funkcí Virtual Partner, takže
můžete zobrazit, nakolik jste během aktivity napřed či pozadu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Trénink > Závodit v aktivitě.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Z historie a pak vyberte dříve
zaznamenanou aktivitu ze svého zařízení.
• Vyberte možnost Staženo, jestliže chcete vybrat aktivitu,
kterou jste stáhli ze svého účtu Garmin Connect.
6 Vyberte aktivitu.
Zobrazí se obrazovka Virtual Partner s odhadovaným
konečným časem.
7 Stisknutím tlačítka START stopky spustíte.
8 Po dokončení aktivity vyberte možnost START > Uložit.
Osobní rekordy
Po dokončení aktivity zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této aktivity dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických závodních
vzdálenostech a váš nejdelší běh, jízdu či plavání.
POZNÁMKA: U cyklistiky zahrnutí osobní rekordy také největší
výstup a nejlepší výkon (vyžaduje měřič výkonu).
Zobrazení osobních rekordů
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte záznam.
5 Vyberte možnost Zobrazit rekord.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
5 Vyberte možnost Předchozí > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vymazání osobního rekordu
1 Z obrazovky hodinek. přidržte tlačítko .
2 Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord, který chcete odstranit.
5 Vyberte možnost Vymazat záznam > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vymazání všech osobních rekordů
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte možnost Vymazat všechny záznamy > Ano.
Odstraní se pouze rekordy pro daný sport.
Trénink
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Segmenty
Segmenty běhu nebo cyklistiky je možné odeslat z účtu Garmin
Connect do zařízení. Po uložení segmentu do zařízení můžete
v segmentu závodit a snažit se překonat vlastní rekord nebo
výkony ostatních účastníků, kteří segment také absolvovali.
POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect,
můžete si stáhnout také všechny dostupné segmenty této trasy.
Segmenty Strava™
Do svého zařízení Forerunner si můžete stáhnout i segmenty
Strava. Při jízdě podle segmentů Strava můžete svůj výkon
porovnávat se svou předchozí jízdou a s přáteli i profesionály,
kteří tento segment také jeli.
Chcete-li se přihlásit ke členství ve službě Strava, přejděte do
widgetu segmentů ve svém účtu Garmin Connect. Další
informace naleznete na webové stránce www.strava.com.
Informace v tomto manuálu se vztahují na segmenty Garmin
Connect i Strava.
Závodění v segmentu
Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na
určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí
aktivitou, s výkonem dalších lidí, se svými kontakty v účtu
Garmin Connect nebo s dalšími členy komunity běžců nebo
cyklistů. Data své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin
Connect a zobrazit si svou pozici v daném segmentu.
POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem
Strava, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava,
takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.
1 Stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Nyní můžete vyrazit na projížďku nebo běh.
Když se blížíte k určitému segmentu, objeví se zpráva
a můžete na tomto segmentu závodit.
4 Začněte závodit v segmentu.
Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.
Zobrazení podrobností segmentů
1 Stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Přidržte tlačítko .
4 Vyberte možnost Trénink > Segmenty.
5 Vyberte segment.
6 Vyberte možnost:
• Zvolte Časy závodu pro zobrazení času a průměrné
rychlosti nebo tempa lídra segmentu.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte segment na mapě.
• Výběrem možnosti Graf nadmořské výšky zobrazíte graf
nadmořské výšky segmentu.
Používání metronomu
Funkce metronomu přehrává v pravidelném rytmu tóny
a pomáhá vám tak zlepšovat vaši výkonnost tréninkem při
rychlejší, pomalejší nebo konzistentnější kadenci.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Přidržte tlačítko .
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Metronom > Stav > Zapnuto.
6 Vyberte možnost:
Trénink
• Vyberte možnost Tepy za minutu a zadejte hodnotu
založenou na kadenci, kterou chcete udržet.
• Vyberte možnost Frekvence upoz., pokud chcete
přizpůsobit frekvenci tepů.
• V nabídce Zvuky si můžete přizpůsobit tón a vibrace
metronomu.
7 V případě potřeby vyberte možnost Zobrazit náhled
a poslechněte si funkci metronomu ještě před zahájením
běhu.
8 Jděte si zaběhat (Jdeme běhat, strana 1).
Metronom se spustí automaticky.
9 Chcete-li při běhu zobrazit obrazovku metronomu, stiskněte
tlačítko UP nebo DOWN.
10 V případě potřeby podržte tlačítko a změňte nastavení
metronomu.
Režim externího displeje
Režim externího displeje můžete používat k zobrazení datových
obrazovek ze zařízení Forerunner na kompatibilním zařízení
Edge během jízdy nebo triatlonu. Další informace naleznete
v uživatelské příručce zařízení Edge.
®
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku,
hmotnost, zóny srdečního tepu a výkonnostní zóny. Zařízení
pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o tréninku.
1 Podržte prst na .
2 Vyberte možnost Uživatelský profil.
3 Vyberte možnost.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 8) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu.
Můžete si nastavit samostatné zóny pro různé sportovní profily,
například běh, cyklistiku nebo plavání. Pokud chcete získat
nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční
tep. Můžete rovněž nastavit každou zónu srdečního tepu
a zadat svůj klidový srdeční tep ručně. Zóny můžete upravit
ručně v zařízení nebo pomocí účtu Garmin Connect.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Uživatelský profil > Srdeční tep.
3 Vyberte možnost Maximální ST a zadejte maximální srdeční
tep.
7
Pomocí funkce Automatická detekce můžete automaticky
zaznamenat maximální srdeční tep během aktivity
(Automatická detekce hodnot výkonu, strana 13).
4 Vyberte možnost LP > Zadat ručně a zadejte srdeční tep
laktátového prahu.
Můžete také provést řízený test pro určení vašeho
laktátového prahu (Laktátový práh, strana 15). Pomocí
funkce Automatická detekce můžete automaticky
zaznamenat svůj laktátový práh během aktivity (Automatická
detekce hodnot výkonu, strana 13).
5 Vyberte možnost Klidový ST a zadejte klidový srdeční tep.
Můžete použít průměrnou klidovou hodnotu srdečního tepu
změřenou zařízením nebo si nastavit vlastní.
6 Vyberte možnost Zóny: > Podle.
7 Vyberte možnost:
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu, můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
• Pokud vyberete možnost %maximálního ST, můžete
prohlížet a upravit zóny jako procento svého maximálního
srdečního tepu.
• Pokud vyberete možnost % RST, můžete prohlížet
a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
• Pokud vyberete možnost %LP, můžete prohlížet a upravit
zóny jako procento srdečního tepu laktátového prahu.
8 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
9 Vyberte možnost Přidat srdeční tep pro sport a vyberte
profil sportu, pro který chcete přidat samostatnou zónu
(volitelné).
10 Zopakováním tohoto postupu můžete přidat další zóny
srdečního tepu (volitelné).
Nastavení zón srdečního tepu zařízením
Výchozí nastavení umožňují zařízení rozpoznat maximální
srdeční tep a nastavit zóny srdečního tepu jako procento
maximálního srdečního tepu.
• Ujistěte se, že jsou vaše nastavení uživatelského profilu
přesná (Nastavení uživatelského profilu, strana 7).
• Se snímačem srdečního tepu (hrudním či na zápěstí) běhejte
častěji.
• Vyzkoušejte několik tréninkových plánů pro tepovou
frekvenci, které jsou dostupné ve vašem účtu Garmin
Connect.
• Ve vašem účtu Garmin Connect si prohlédněte své trendy
srdečního tepu a čas v jednotlivých zónách.
Nastavení výkonnostních zón
Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami podle pohlaví, hmotnosti
a průměrné schopnosti a nemusí odpovídat vašim osobním
schopnostem. Pokud znáte funkční limitní hodnotu výkonu
(FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru automatický výpočet
výkonnostních zón. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo
pomocí účtu Garmin Connect.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Uživatelský profil > Výkonnostní zóny >
Podle.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Watty zóny zobrazíte a upravíte ve
wattech.
• Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako
procento funkční limitní hodnoty výkonu.
Vyberte
možnost FTP a zadejte svou hodnotu FTP.
4
5 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
6 V případě potřeby vyberte možnost Minimální a zadejte
minimální hodnotu výkonu.
Sledování aktivity
Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den,
uraženou vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, počet
vystoupaných pater, spálené kalorie a statistiky spánku pro
každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal) zahrnují
váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při
aktivitách.
Počet kroků, který jste ušli za den, se zobrazí v doplňku kroků.
Počet kroků je pravidelně aktualizován.
Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik
kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků .
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
8
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Používání výzvy k pohybu
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva Pohyb! a
červená lišta. Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí
další dílek. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také pípne nebo
zavibruje (Nastavení systému, strana 35).
Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete
(alespoň pár minut).
Sledování spánku
Zařízení automaticky rozpozná spánek a sleduje vaše pohyby
v běžné době spánku. V uživatelském nastavení účtu Garmin
Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky
Sledování aktivity
spánku sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve
spánku. Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu
Garmin Connect.
POZNÁMKA: Krátká zdřímnutí se do statistik spánku nepočítají.
Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy jsou vypnuta upozornění
a oznámení s výjimkou alarmů (Použití režimu Nerušit,
strana 9).
Používání automatického sledování spánku
1 Používejte zařízení během spánku.
2 Nahrajte data o sledování spánku na webové stránce Garmin
Connect (Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin
Connect, strana 20).
Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin
Connect.
Použití režimu Nerušit
Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy je vypnuto podsvícení
a nezasílají se oznámení pomocí tónů a vibrací. Tento režim
můžete například používat v noci nebo při sledování filmů.
POZNÁMKA: V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si
můžete nastavit běžnou dobu spánku. V nastavení systému si
můžete aktivovat možnost Doba spánku. Zařízení pak bude
během vaší pravidelné doby spánku automaticky přecházet do
režimu Nerušit (Nastavení systému, strana 35).
1 Přidržte tlačítko LIGHT.
2 Vyberte možnost Nerušit.
Minuty intenzivní aktivity
Zdravotní organizace, například Světová zdravotnická
organizace (WHO), doporučují pro zlepšení zdraví týdně
150 minut středně intenzivního pohybu (například rychlá chůze),
nebo 75 minut intenzivního pohybu (například běh).
Zařízení sleduje intenzitu vaší aktivity a zaznamenává dobu,
kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení
intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Každá
střední nebo intenzivní aktivita, které se věnujete souvisle
alespoň po dobu 10 minut, se do vašeho týdenního souhrnu
započítává. Zařízení započítává minuty střední aktivity společně
s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut
intenzivní aktivity zdvojnásobuje.
Minuty intenzivní aktivity
Vaše zařízení Forerunner vypočítává minuty intenzivní aktivity
porovnáním srdečního tepu s vaší průměrnou klidovou
hodnotou. Pokud měření srdečního tepu vypnete, zařízení
analyzuje počet kroků za minutu a aktivitu označí jako střední.
• Přesnějšího výpočtu minut intenzivní aktivity dosáhnete,
spustíte-li záznam aktivity.
• Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
• Abyste získali co nejpřesnější hodnoty klidového srdečního
tepu, noste zařízení ve dne i v noci.
Události Garmin Move IQ™
Funkce Move IQ automaticky detekuje vzorce aktivit, například
chůzi, běh, jízdu na kole, plavání nebo trénink na eliptickém
trenažéru, které trvají alespoň 10 minut. Typ události a délku
jejího trvání si můžete zobrazit na časové ose Garmin Connect,
nezobrazuje se však v seznamu aktivit, zprávách a příspěvcích.
Pokud máte zájem o větší přesnost, můžete na svém zařízení
zaznamenávat aktivitu s měřením času.
Nastavení sledování aktivity
Na hodinkách podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení
> Sledování aktivity.
Stav: Vypne funkce sledování aktivity.
Funkce pro srdeční tep
Výzva pohybu: Slouží k zobrazení zprávy a výzvy k pohybu na
ciferníku digitálních hodinek a obrazovce s kroky. Pokud jsou
zapnuté tóny, zařízení také pípne nebo zavibruje (Nastavení
systému, strana 35).
Upozornění na cíl: Umožňuje zapnutí nebo vypnutí upozornění
na cíl nebo jeho vypnutí pouze během aktivit. Upozornění na
cíl jsou k dispozici u denního počtu kroků a vystoupaných
pater a u počtu minut intenzivní aktivity za týden.
Move IQ: Umožňuje zařízení automaticky spustit a uložit
měřenou aktivitu chůze nebo běhu, když funkce Move IQ
rozpozná známý vzor pohybu.
Měření kyslíku během spánku: Umožňuje zařízení
zaznamenat až čtyři hodiny záznamů pulzního oxymetru
v době, kdy spíte.
Vypnutí sledování aktivity
Když vypnete sledování aktivity, přestane se zaznamenávat
počet kroků a vystoupaných pater, minuty intenzivní aktivity,
průběh spánku a aktivity Move IQ.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Sledování aktivity > Stav >
Vypnuto.
Funkce pro srdeční tep
Zařízení Forerunner je vybaveno zápěstním snímačem
srdečního tepu a je také kompatibilní s hrudními snímači. Údaje
o tepové frekvenci si můžete zobrazit v doplňku srdečního tepu.
Pokud jsou k dispozici údaje o srdečním tepu ze zápěstí i
z hrudního snímače, zařízení použije údaje z hrudního snímače.
Základní seznam doplňků nabízí řadu funkcí, které souvisejí
s měřením tepové frekvence.
Váš aktuální srdeční tep udávaný v tepech za minutu (bpm).
Doplněk zobrazuje i graf vaší tepové frekvence za poslední čtyři
hodiny se zvýrazněnou nejvyšší a nejnižší hodnotou.
Aktuální úroveň stresu. Zařízení měří odchylky srdečního tepu
v klidovém režimu a na základě těchto hodnot určuje úroveň stresu.
Nižší číslo označuje nižší úroveň stresu.
Aktuální energetická rezerva Body Battery™. Zařízení vypočítá vaši
aktuální energetickou rezervu na základě dat o spánku, stresu
a aktivitě. Vyšší číslo znamená vyšší energetickou rezervu.
Aktuální hodnota nasycení krve kyslíkem. Pokud víte, jaká je
saturace kyslíkem, můžete lépe určit, jak se vaše tělo přizpůsobuje
cvičení a stresu.
POZNÁMKA: Snímač pulzního oxymetru je umístěn na zadní
straně zařízení.
Sledování tepové frekvence na zápěstí
Nošení zařízení
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi.
POZNÁMKA: Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
Přesnějšího měření srdečního tepu dosáhnete, pokud se
zařízení nebude při běhání nebo cvičení pohybovat. Pro
měření pulzním oxymetrem zůstaňte v klidu.
POZNÁMKA: Optický snímač je umístěn na zadní straně
zařízení.
• Další informace o funkci sledování tepové frekvence na
zápěstí viz Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu,
strana 10.
9
• Další informace o snímači pulzního oxymetru viz Tipy pro
případ chybných dat pulzního oxymetru, strana 18.
• Podrobnější informace o přesnosti naleznete na stránce
garmin.com/ataccuracy.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Než si zařízení nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
• Nepoužívejte na pokožce pod zařízením opalovací krém,
pleťovou vodu nebo repelent.
• Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače srdečního
tepu na zadní straně zařízení.
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek
utáhněte těsně, ale pohodlně.
• Než zahájíte aktivitu, počkejte, až se ikona
vybarví.
• Dopřejte si 5 až 10 minut na zahřátí a zjistěte svůj tep, než
začnete se samotnou aktivitou.
POZNÁMKA: Je-li venku chladno, rozehřejte se uvnitř.
• Po každém tréninku zařízení opláchněte pod tekoucí vodou.
Prohlížení doplňku srdečního tepu
Doplněk zobrazuje vaši momentální tepovou frekvenci v tepech
za minutu (bpm) a graf srdečního tepu za uplynulé 4 hodiny.
1 Na hodinkách vyberte možnost UP nebo DOWN a zobrazí se
doplněk srdečního tepu.
POZNÁMKA: Doplněk možná budete muset přidat do
seznamu doplňků (Úprava seznamu pomůcek, strana 30).
2 Průměrné klidové hodnoty srdečního tepu za posledních
7 dní zobrazíte stisknutím tlačítka START.
3 Vyberte možnost Limit pro upozornění.
4 Vyberte prahovou hodnotu srdečního tepu.
Pokaždé, když překročíte prahovou hodnotu, zobrazí se zpráva
a zařízení zavibruje.
Vypnutí zápěstního snímače srdečního tepu
Výchozí hodnota funkce Srdeční tep na zápěstí je nastavena na
Automaticky. Zařízení využívá zápěstní snímač srdečního tepu
automaticky, pokud není připojen snímač srdečního tepu ANT+.
POZNÁMKA: Deaktivací zápěstního snímače srdečního tepu
dojde také k vypnutí snímače pulzního oxymetru. Ruční odečet
můžete provést pomocí doplňku pulzního oxymetru.
1 V doplňku srdečního tepu přidržte tlačítko .
2 Vyberte položku Možnosti > Stav > Vypnuto.
Příslušenství HRM-Swim
Srdeční tep při plavání
Příslušenství HRM-Tri a příslušenství HRM-Swim
zaznamenávají a ukládají data srdečního tepu při plavání. Data
srdečního tepu se na kompatibilních zařízeních Forerunner
nezobrazí, pokud je příslušenství pro sledování srdečního tepu
pod vodou.
Musíte spustit aktivitu s měřením času na spárovaném zařízení
Forerunner, abyste si později mohli prohlédnout uložená data
srdečního tepu. Během přestávek, kdy nejste ve vodě,
příslušenství pro sledování srdečního tepu odesílá údaje
o vašem srdečním tepu do zařízení Forerunner.
Zařízení Forerunner automaticky stahuje uložená data
srdečního tepu, když uložíte aktivitu plavání s měřením času.
V průběhu přenosu dat nesmí být příslušenství pro sledování
srdečního tepu ve vodě, musí být aktivní a v dosahu zařízení
(3 m).
Jdeme si zaplavat
1 Stiskněte tlačítko START > Plav. v baz..
2 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
3 Stiskněte tlačítko START.
Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin
®
Údaje o srdečním tepu můžete vysílat ze zařízení Forerunner a
sledovat je na vhodném spárovaném zařízení Garmin.
POZNÁMKA: Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.
1 V doplňku srdečního tepu přidržte tlačítko .
2 Vyberte nabídku Možnosti > Sdílení srdečního tepu.
Zařízení Forerunner spustí přenos dat srdečního tepu a
zobrazí se ikona
.
POZNÁMKA: Během přenosu dat srdečního tepu z doplňku
sledování srdečního tepu lze zobrazit pouze tento doplněk.
3 Spárujte zařízení Forerunner se svým kompatibilním
zařízením Garmin ANT+ .
POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého
kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace
naleznete v návodu k obsluze.
TIP: Chcete-li přenos dat ukončit, stiskněte libovolné tlačítko
a vyberte možnost Ano.
®
Nastavení upozornění na abnormální srdeční tep
Zařízení můžete nastavit tak, aby vás upozornilo, když váš
srdeční tep po období nečinnosti překročí určitý počet tepů za
minutu (bpm).
1 V doplňku srdečního tepu přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Možnosti > Upozornění na abnormální
ST > Stav > Zapnuto.
10
4
5
6
7
8
Zařízení zaznamenává data o plavání pouze tehdy, pokud
běží časovač aktivity.
Zahajte aktivitu.
Zařízení automaticky zaznamená intervaly a délky plavání.
Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
Když odpočíváte, výběrem možnosti
pozastavíte časovač
aktivity.
Výběrem možnosti
znovu spustíte časovač aktivity.
Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Plavání v otevřené vodě
Zařízení můžete použít k plavání v otevřené vodě. Můžete
zaznamenávat data o plavání včetně vzdálenosti, tempa
a rychlosti záběrů. Ke své výchozí plavecké aktivitě v otevřené
vodě můžete přidávat datové obrazovky (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 31).
1 Stiskněte tlačítko START > Otevř. voda.
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
3 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
Po
dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
4
Funkce pro srdeční tep
Párování snímače srdečního tepu
Než půjdete poprvé plavat, věnujte dostatek času správnému
nastavení velikosti pásku. Pásek by měl být utažen dostatečně
pevně, aby při odrazu od stěny bazénu neklouzal po hrudníku.
• Použijte prodlužovací pásek a připevněte jej k pružnému
konci snímače srdečního tepu.
Snímač srdečního tepu se dodává se třemi prodlužovacími
pásky různé velikosti.
TIP: Střední velikost prodlužovacího pásku vyhovuje většině
konfekčních velikostí oblečení (od M po XL).
• Posuňte snímač dozadu a můžete pohodlně upravit posuvník
na prodlužovacím pásku.
• Posuňte snímač dopředu a můžete pohodlně upravit
posuvník na snímači.
Nasazování snímače srdečního tepu
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí.
1 V případě potřeby použijte prodlužovací pásek.
2 Umístěte snímač tak, aby bylo logo Garmin vpravo nahoře.
Zapínací háček
a smyčka
mají být na pravé straně.
Příslušenství HRM-Tri
Část HRM-Swim této příručky popisuje, jak snímač srdečního
tepu nahrává data při plavání (Srdeční tep při plavání,
strana 10).
Plavání v bazénu
OZNÁMENÍ
Pokud snímač srdečního tepu vystavíte působení chlóru nebo
jiné bazénové chemie, vyperte jej v ruce. Delší působení těchto
látek může způsobit poškození snímače.
Příslušenství HRM-Tri je určeno zejména pro plavání v otevřené
vodě, lze je však občas použít i v bazénu. Při plavání v bazénu
noste snímač pod plavkami nebo pod triatlonovým dresem.
Když se odrážíte od stěny bazénu, mohl by se vám pásek na
hrudníku posunout.
Nasazování snímače srdečního tepu
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 V případě potřeby použijte prodlužovací pásek.
2 Navlhčete elektrody na zadní straně snímače, abyste
zlepšili vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
3 Upevněte snímač na hrudník a připojte háček pásku ke
smyčce.
3 Umístěte snímač tak, aby bylo logo Garmin vpravo nahoře.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
4 Utáhněte pásek snímače dostatečně pevně, aniž by vás
omezoval.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a ukládá a odesílá
data.
Tipy ohledně používání příslušenství HRM-Swim
• Pokud se vám snímač srdečního tepu při odrazu od stěny
bazénu posouvá, upravte utažení pásku a prodlužovacího
pásku.
• Mezi jednotlivými intervaly plavání chvíli stůjte, aby se
snímač dostal nad vodu a vy si mohli zobrazit údaje o
srdečním tepu.
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Po každém použití snímač srdečního tepu opláchněte.
• Po sedmi použitích snímač srdečního tepu vyperte v ruce
s malým množstvím jemného čisticího prostředku (například
na nádobí).
POZNÁMKA: Použitím přílišného množství čisticího
prostředku můžete snímač poškodit.
• Neperte snímač v pračce a nesušte jej v sušičce.
• Při sušení snímač pověste nebo jej položte.
Funkce pro srdeční tep
Zapínací smyčka
a háček
mají být na pravé straně.
4 Upevněte snímač na hrudník a připojte háček pásku ke
smyčce.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
Ukládání dat
Snímač srdečního tepu dokáže uložit až 20 hodin dat jedné
aktivity. Když se paměť snímače srdečního tepu zaplní, nejstarší
data se přepíší.
Můžete spustit aktivitu s měřením času na spárovaném zařízení
Forerunner a snímač srdečního tepu zaznamenává data
srdečního tepu, i když se od zařízení vzdálíte. Například můžete
zaznamenávat data srdečního tepu během fitness aktivit nebo
týmových sportů, kdy hodinky není možné nosit. Snímač
srdečního tepu automaticky odesílá uložená data srdečního
tepu do zařízení Forerunner, když uložíte aktivitu. V průběhu
odesílání dat musí být snímač aktivní a v dosahu zařízení (3 m).
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Po každém použití snímač srdečního tepu opláchněte.
• Po sedmi použitích nebo po použití v bazénu snímač
srdečního tepu vyperte v ruce s malým množstvím jemného
čisticího prostředku (například na nádobí).
11
POZNÁMKA: Použitím přílišného množství čisticího
prostředku můžete snímač poškodit.
• Neperte snímač v pračce a nesušte jej v sušičce.
• Při sušení snímač pověste nebo jej položte.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky (pokud je jimi
snímač vybaven).
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte snímač 5 až 10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního
tepu, strana 11).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
POZNÁMKA: Během chůze není doba kontaktu se zemí a
vyvážení k dispozici.
Vyváženost doby kontaktu se zemí: Vyváženost doby
kontaktu se zemí zobrazuje poměr kontaktu se zemí u levé a
pravé nohy. Zobrazuje se hodnota v procentech. Na displeji
je například hodnota 53,2 se šipkou doleva nebo doprava.
Délka kroku: Délka kroku je vzdálenost od jednoho došlápnutí
ke druhému. Měří se v metrech.
Vertikální poměr: Vertikální poměr je poměr výšky kroku k jeho
délce. Zobrazuje se hodnota v procentech. Nižší hodnota
obvykle označuje lepší běžeckou formu.
Trénink s využitím dynamiky běhu
Před zobrazením dynamiky běhu si musíte nasadit příslušenství
HRM-Run™, HRM-Tri nebo Running Dynamics Pod a spárovat je
se zařízením (Párování bezdrátových snímačů, strana 29).
Pokud byl součástí balení vašeho zařízení Forerunner snímač
srdečního tepu, jsou obě zařízení již spárována a zařízení
Forerunner je nastaveno na zobrazení dynamiky běhu.
1 Stiskněte tlačítko START a zvolte běžeckou aktivitu.
2 Stiskněte tlačítko START.
3 Nyní můžete běžet.
4 Chcete-li zobrazit svou metriku, přejděte na obrazovky
dynamiky běhu.
Dynamika běhu
Můžete použít kompatibilní zařízení Forerunner spárované
s příslušenstvím HRM-Tri nebo jiným zařízením pro měření
dynamiky běhu, abyste získali zpětnou vazbu o své běžecké
formě v reálném čase. Pokud bylo vaše zařízení Forerunner
dodáno s příslušenstvím HRM-Tri, jsou již zařízení spárována.
Modul pro měření dynamiky běhu je vybaven akcelerometrem,
který měří pohyby trupu a počítá šest metrik běhu.
Kadence: Kadence je počet kroků za minutu. Zobrazuje celkový
počet kroků (pravou a levou nohou dohromady).
Vertikální oscilace: Vertikální oscilace je odraz při běhu.
Zobrazuje vertikální pohyb vašeho trupu měřený
v centimetrech.
Doba kontaktu se zemí: Doba kontaktu se zemí představuje
dobu, kterou při běhu strávíte během každém kroku na zemi.
Měří se v milisekundách.
5 V případě potřeby podržte tlačítko UP pro úpravu zobrazení
dat dynamiky běhu.
Barevná měřidla a data dynamiky běhu
Na obrazovkách dynamiky běhu se zobrazuje barevné měřidlo pro primární metriku. Jako primární metriku můžete zobrazit kadenci,
vertikální oscilaci, dobu kontaktu se zemí, vyváženost doby kontaktu se zemí nebo vertikální poměr. Na barevném měřidle je vidět
porovnání vašich dat dynamiky běhu s údaji ostatních běžců. Barevné zóny jsou založeny na percentilech.
Garmin provedl průzkum u mnoha běžců různých úrovní. Hodnoty dat v červené nebo oranžové zóně jsou typické pro méně
zkušené nebo pomalejší běžce. Hodnoty dat v zelené, modré nebo fialové zóně jsou typické pro zkušenější nebo rychlejší běžce. U
zkušenějších běžců bývá obvyklý kratší kontakt se zemí, nižší vertikální oscilace, nižší vertikální poměr a vyšší kadence než u méně
zkušených běžců. Vyšší běžci však obvykle mají mírně pomalejší kadenci, delší krok a mírně vyšší vertikální oscilaci. Vertikální
poměr je vertikální oscilace vydělená délkou kroku. Není zde korelace s výškou.
Další informace o dynamice běhu získáte na webové stránce www.garmin.com/performance-data/running/. Další teorie a výklady
dat dynamiky běhu lze získat vyhledáním respektovaných publikací a webových stránek věnovaných běhu.
Barevná zóna Percentil v zóně Rozsah kadence
Rozsah doby kontaktu se zemí
Fialová
> 95
> 183 kroků za minutu
Modrá
70–95
174–183 kroků za minutu 218–248 ms
Zelená
30–69
164–173 kroků za minutu 249–277 ms
Oranžová
5–29
153–163 kroků za minutu 278–308 ms
Červená
<5
< 153 kroků za minutu
12
< 218 ms
> 308 ms
Funkce pro srdeční tep
Data vyváženosti doby kontaktu se zemí
Vyváženost doby kontaktu se zemí měří symetrii běhu a zobrazuje se jako procentní hodnota celkové doby kontaktu se zemí.
Například hodnota 51,3 % se šipkou směřující vlevo znamená, že se běžec více dotýká země levou nohou. Pokud se na datové
obrazovce zobrazují dvě čísla, například 48–52, 48 % je levá noha a 52 % je pravá noha.
Barevná zóna
Červená
Oranžová
Zelená
Oranžová
Červená
Symetrie
Špatné
Uspokojivé
Dobré
Uspokojivé
Špatné
Procento ostatních běžců
<5
> 25 %
40 %
> 25 %
<5
Vyváženost doby kontaktu se zemí > 52,2 %
50,8–52,2 % 50,7% L – 50,7 % P 50,8–52,2 % P > 52,2% P
Při vývoji a testování dynamiky běhu tým Garmin zjistil korelaci mezi zraněními a větší nerovnováhou u určitých běžců. U množství
běžců se kontakt se zemí začne více odlišovat od ideálního poměru 50–50 při běhu do kopce nebo z kopce. Většina trenérů se
shoduje na tom, že nejoptimálnější běh je symetrický. Elitní běžci mívají rychlejší a vyváženější krok.
Při běhu můžete sledovat barevné měřidlo nebo datové pole nebo si prohlédnout shrnutí vašeho účtu Garmin Connect po skončení
běhu. Stejně jako u ostatních dat dynamiky běhu platí, že vyvážení doby kontaktu se zemí je kvantitativní měření, které pomáhá
dozvědět se více o vaší běžecké formě.
Data vertikální oscilace a vertikálního poměru
Rozsahy dat pro vertikální oscilaci a vertikální poměr se nepatrně liší v závislosti na snímači a podle toho, zda je umístěn na hrudi
(příslušenství HRM-Tri nebo HRM-Run) nebo u pasu (příslušenství Running Dynamics Pod).
Barevná zóna Percentil v zóně Rozsah vertikální oscilace Rozsah vertikální
na hrudi
oscilace u pasu
Vertikální poměr na hrudi Vertikální poměr u pasu
Fialová
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1 %
< 6,5 %
Modrá
70–95
6,4–8,1 cm
6,8–8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5–8,3 %
Zelená
30–69
8,2–9,7 cm
9,0–10,9 cm
7,5–8,6 %
8,4–10,0 %
Oranžová
5–29
9,8–11,5 cm
11,0–13,0 cm
8,7–10,1 %
10,1–11,9 %
Červená
<5
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1 %
> 11,9 %
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu
Jestliže se data dynamiky běhu nezobrazují, můžete vyzkoušet
tyto tipy.
• Zkontrolujte, zda máte funkční zařízení pro měření dynamiky
běhu, například HRM-Tri.
Příslušenství s běžeckou dynamikou mají na přední straně
modulu.
• Podle pokynů znovu spárujte zařízení pro měření dynamiky
běhu se zařízením Forerunner.
• Pokud se namísto dat dynamiky běhu zobrazují pouze nuly,
ujistěte se, zda nosíte zařízení pro měření dynamiky běhu
správnou stranou nahoru.
POZNÁMKA: Doba kontaktu se zemí a vyváženost se
zobrazuje pouze při běhu. Během chůze ji nelze vypočítat.
Měření výkonu
Údaje o měření výkonu jsou odhadované hodnoty, které vám
pomohou pochopit váš výkon při tréninku nebo závodu. Tyto
údaje vyžadují provedení několika aktivit s měřením srdečního
tepu na zápěstí nebo kompatibilním hrudním snímačem
srdečního tepu. Měření výkonu při cyklistice vyžaduje snímač
srdečního tepu a měřič výkonu.
Tyto odhady jsou poskytovány a podporovány společností
Firstbeat. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/performance-data/running/.
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší
výkonnosti.
VO2 Max.: Hodnota VO2 Max. představuje maximální objem
kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu
na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu.
Předpokládané závodní časy: Zařízení používá odhad hodnoty
VO2 Max. (využití kyslíku) a historii vašeho tréninku k určení
cílového závodního času na základě vaší momentální formy.
Test zátěže VST: Test variability srdečního tepu (VST) vyžaduje
hrudní snímač srdečního tepu Garmin. Zařízení měří
odchylky tepové frekvence při klidovém postoji po dobu
3 minut. Tato hodnota vyjadřuje celkovou úroveň stresu. Měří
Funkce pro srdeční tep
se na stupnici od 1 do 100; nižší hodnota označuje nižší
stres.
Zhodnocení výkonu: Zhodnocení výkonu je posouzení vašeho
aktuálního stavu po 6 až 20 minutách aktivity. Tuto hodnotu
je možné přidat jako datové pole, abyste si ji mohli kdykoli
v průběhu aktivity zobrazit. Jedná se o porovnání vaší
aktuální kondice s průměrným stavem.
Funkční limitní hodnota výkonu (FTP): Při určování FTP
používá zařízení informace z profilu uživatele z výchozího
nastavení. Pokud chcete hodnoty určit přesněji, můžete
provést test podle pokynů.
Laktátový práh: Laktátový práh vyžaduje hrudní snímač
srdečního tepu. Laktátový práh představuje bod, kdy se vaše
svaly začnou rychle unavovat. Zařízení měří laktátový práh
na základě hodnoty srdečního tepu a tempa.
Vypnutí oznámení výkonu
Některá oznámení výkonu se zobrazí po dokončení aktivity.
Některá oznámení výkonu se zobrazí v průběhu aktivity nebo
pokud dosáhnete nové hodnoty, například nový odhad hodnoty
VO2 Max. Chcete-li se těmto oznámením vyhnout, můžete
funkci zhodnocení výkonu vypnout.
1 Na obrazovce hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Fyziologické metriky >
Zhodnocení výkonu.
Automatická detekce hodnot výkonu
Ve výchozím nastavení se zapne funkce Automatická detekce.
Zařízení může během aktivity automaticky sledovat váš
maximální srdeční tep a laktátový práh. Když zařízení spárujete
s kompatibilním měřičem výkonu, dokáže během aktivity
automaticky sledovat funkční limitní hodnotu výkonu (FTP).
POZNÁMKA: Zařízení sleduje maximální srdeční tep pouze
tehdy, když je váš srdeční tep vyšší než hodnota nastavená ve
vašem uživatelském profilu.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Fyziologické metriky > Automatická
detekce.
3 Vyberte možnost.
13
Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu
Prostřednictvím účtu Garmin Connect si můžete do zařízení
Forerunner synchronizovat aktivity, osobní rekordy a naměřené
hodnoty výkonu z jiných zařízení Garmin. Zařízení tak bude
moci přesněji sledovat stav vašeho tréninku a kondice. Můžete
si například zaznamenat jízdu pomocí zařízení Edge a
podrobnosti aktivity a celkovou tréninkovou zátěž si pak zobrazit
na zařízení Forerunner.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Fyziologické metriky >
TrueUp.
Když zařízení synchronizujete se smartphonem, nejnovější
aktivity, osobní rekordy a naměřené hodnoty výkonu z jiných
zařízení Garmin se zobrazí v zařízení Forerunner.
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.
Hodnota VO2 Max. představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 Max. je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Aby mohlo zařízení
Forerunner zobrazovat hodnoty VO2 max., musí mít k dispozici
hodnoty srdečního tepu měřené na zápěstí nebo pomocí
hrudního snímače. Zařízení nabízí samostatné odhady hodnoty
VO2 max. pro běh a jízdu na kole. Pro získání přesného odhadu
hodnoty VO2 max. je třeba několik minut se střední intenzitou
běhat venku se zapnutou funkcí GPS nebo jezdit na kole
s kompatibilním měřičem výkonu.
Na zařízení se odhad hodnoty VO2 Max. zobrazí jako číslo,
popis a ukazatel na barevném měřidle. Ve svém účtu Garmin
Connect se můžete podívat na podrobnější informace o odhadu
hodnoty VO2 Max., včetně věku podle vaší kondice: Váš věk
podle vaší kondice vám dává představu o tom, jak je vaše
kondice v porovnání s osobami stejného pohlaví a různého
věku. Díky cvičení se bude váš věk podle vaší kondice
v průběhu času snižovat.
nepřesné. Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo
informace o vaší běžecké výkonnosti.
1 Běhejte venku alespoň 10 minut.
2 Po běhu vyberte možnost Uložit.
3 Pomocí tlačítka STARTmůžete procházet jednotlivé výsledky
výkonu.
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při cyklistice
Tato funkce vyžaduje měřič výkonu a měření srdečního tepu na
zápěstí nebo kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu.
Snímač výkonu je třeba spárovat se zařízením Forerunner
(Párování bezdrátových snímačů, strana 29). Používáte-li
hrudní snímač srdečního tepu, musíte si jej nasadit a se
zařízením jej spárovat. Pokud byl součástí balení vašeho
zařízení Forerunner snímač srdečního tepu, jsou obě zařízení již
spárována.
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 7) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení zón
srdečního tepu, strana 7). Napoprvé se odhady mohou jevit jako
nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace
o vaší cyklistické výkonnosti.
1 Jeďte alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou intenzitou.
2 Po jízdě vyberte možnost Uložit.
3 Pomocí tlačítka STARTmůžete procházet jednotlivé výsledky
výkonu.
Aklimatizace výkonu na teplo a nadmořskou výšku
Environmentální faktory, jako je vysoká teplota a nadmořská
výška, ovlivňují váš trénink a výkon. Například trénink ve vysoké
nadmořské výšce může mít pozitivní vliv na vaši kondici, ale
může dojít k dočasnému poklesu hodnoty VO2 Max. Zařízení
Forerunner poskytuje upozornění na aklimatizaci a korekce
odhadu hodnoty VO2 Max. a stavu tréninku, pokud teplota
přesáhne 22 ºC (72 ºF) a pokud je nadmořská výška větší než
800 m (2625 ft). Sledovat svoji aklimatizaci na teplotu
a nadmořskou výšku můžete v doplňku tréninkový stav.
POZNÁMKA: Funkce teplotní aklimatizace je k dispozici pouze
pro aktivity GPS a vyžaduje meteorologické údaje z vašeho
připojeného smartphonu. Plná aklimatizace trvá minimálně
4 tréninkové dny.
Zobrazení předpokládaných závodních časů
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Špatné
Data VO2 Max. poskytuje společnost FirstBeat. Analýza
parametru VO2 Max. je poskytována se svolením institutu The
Cooper Institute . Další informace naleznete v příloze
(Standardní poměry hodnoty VO2 maximální, strana 44) a na
stránkách www.CooperInstitute.org.
®
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max. při běhu
Tato funkce vyžaduje měření srdečního tepu na zápěstí nebo
kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu. Používáte-li hrudní
snímač srdečního tepu, musíte si jej nasadit a se zařízením jej
spárovat (Párování bezdrátových snímačů, strana 29). Pokud
byl součástí balení vašeho zařízení Forerunner snímač
srdečního tepu, jsou obě zařízení již spárována.
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 7) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení zón
srdečního tepu, strana 7). Napoprvé se odhady mohou jevit jako
14
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 7) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení zón
srdečního tepu, strana 7).
Zařízení využívá odhad hodnoty VO2 Max. (Informace
o odhadech hodnoty VO2 Max., strana 14) a vaši tréninkovou
historii, aby vám poskytla cílový závodní čas. Zařízení analyzuje
několik týdnů vašich tréninkových dat, a zpřesňuje tak odhady
závodního času.
TIP: Máte-li více než jedno zařízení Garmin, můžete aktivovat
funkci Physio TrueUp™, která zařízení umožní synchronizovat
aktivity, historii a údaje z jiných zařízení (Synchronizace aktivit a
naměřených hodnot výkonu, strana 14).
1 Na hodinkách pomocí tlačítek UP a DOWN zobrazte doplněk
výkonu.
2 Pomocí tlačítka STARTmůžete procházet jednotlivé výsledky
výkonu.
Vaše projektované závodní časy se zobrazí pro vzdálenosti
5 km, 10 km, půlmaraton a maraton.
POZNÁMKA: Napoprvé se projekce mohou jevit jako
nepřesné. Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo
informace o vaší běžecké výkonnosti.
Funkce pro srdeční tep
Informace o funkci Training Effect
Funkce Training Effect měří dopad aktivity na vaši aerobní
a anaerobní kondici. Funkce Training Effect shromažďuje data
během aktivity. Jak aktivita postupuje, hodnota Training Effect
se zvyšuje. Celkový výsledek funkce Training Effect je určen
informacemi z vašeho profilu a tréninkovou historií, srdečním
tepem, délkou a intenzitou vaší aktivity. Funkce Training Effect
nabízí sedm různých štítků, které popisují hlavní přínos vaší
aktivity. Každý štítek je barevně označen a indikuje zaměření
vaší tréninkové zátěže (Zaměření tréninkové zátěže,
strana 17). Ke každé poskytnuté zpětné vazbě, například
„Zásadně ovlivňuje hodnotu VO2 Max“, existuje ve službě
Garmin Connect v podrobnostech aktivity odpovídající popis.
Funkce Aerobní Training Effect využívá srdeční tep k měření
celkové intenzity cvičení vzhledem k vaší aerobní kondici
a ukazuje, zda si díky cvičení aktuální fyzickou kondici udržujete
nebo si ji vylepšujete. Hodnoty nadměrné spotřeby kyslíku po
fyzickém výkonu (EPOC) získané během cvičení jsou
namapovány na různé hodnoty, které jsou důležité pro vaši
úroveň kondice a tréninkové zvyklosti. Rovnoměrné cvičení se
středním úsilím nebo cvičení s delšími intervaly (nad
180 sekund) má pozitivní vliv na aerobní metabolismus
a zlepšuje hodnotu Aerobní Training Effect.
Funkce Anaerobní Training Effect využívá srdeční tep a rychlost
(nebo výkon) k určení vlivu cvičení na schopnost podávat velmi
intenzivní výkony. Získaná hodnota je založena na anaerobní
části hodnoty EPOC a na typu aktivity. Opakované intervaly
s vysoce intenzivní zátěží (10 až 120 sekund) budují anaerobní
kapacitu a zlepšují hodnotu Anaerobní Training Effect.
Funkce Aerobní Training Effect a Anaerobní Training Effect
můžete přidat jako datová pole jedné z vašich tréninkových
obrazovek a sledovat své hodnoty v průběhu aktivity.
Training Effect Aerobní přínos
Anaerobní přínos
0,0 až 0,9
Žádný přínos
Žádný přínos
1,0 až 1,9
Malý přínos
Malý přínos
2,0 až 2,9
Udržuje aerobní kondici.
Udržuje anaerobní
kondici.
3,0 až 3,9
Ovlivňuje aerobní kondici. Ovlivňuje anaerobní
kondici.
4,0 až 4,9
Výrazně ovlivňuje aerobní Výrazně ovlivňuje
kondici.
anaerobní kondici.
5,0
Nadměrná zátěž,
potenciálně riziková,
pokud není kompenzována dostatečně dlouhým
odpočinkem.
Nadměrná zátěž,
potenciálně riziková,
pokud není kompenzována dostatečně dlouhým
odpočinkem.
Technologii Training Effect a podporu k ní poskytuje společnost
Firstbeat Technologies Ltd. Další informace získáte na
webových stránkách www.firstbeat.com.
Zhodnocení výkonu
Když vykonáváte aktivitu, například běh nebo jízdu na kole,
funkce hodnocení kondice analyzuje vaše tempo, srdeční tep
a odchylky srdečního tepu, aby v reálném čase vyhodnocovala
vaši výkonnost v porovnání s vaší průměrnou úrovní zdatnosti.
Je to zhruba vaše procentuální odchylka od základní hodnoty
VO2 max. v reálném čase.
Zhodnocení výkonu se pohybuje na stupnici od –20 do +20. Po
prvních 6 až 20 minutách aktivity zařízení zobrazí vaše kondiční
skóre. Například skóre +5 znamená, že jste odpočatí, svěží
a můžete podat dobrý výkon. Zhodnocení výkonu můžete přidat
jako datové pole jedné z vašich tréninkových obrazovek
a sledovat vaši kondici v průběhu aktivity. Zhodnocení výkonu
může být také indikátor úrovně únavy, zejména ke konci
dlouhého tréninku.
POZNÁMKA: Zařízení potřebuje k získání odhadu hodnoty VO2
max. a změření vaší běžecké kondice několik jízd na kole nebo
Funkce pro srdeční tep
běhů se snímačem srdečního tepu (Informace o odhadech
hodnoty VO2 Max., strana 14).
Zobrazení hodnocení výkonu
Tato funkce vyžaduje měření srdečního tepu na zápěstí nebo
kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu.
1 Přidejte položku Zhodnocení výkonu na datovou obrazovku
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 31).
Nyní
můžete vyrazit na projížďku nebo běh.
2
Po 6 až 20 minutách se zobrazí zhodnocení vašeho výkonu.
3 Chcete-li zobrazit zhodnocení vašeho výkonu v průběhu
běhu nebo jízdy na kole, přejděte na datovou obrazovku.
Laktátový práh
Laktátový práh označuje intenzitu cvičení, při které se začne
akumulovat laktát (kyselina mléčná) v krevním řečišti. Při běhu
se jedná o odhadovanou úroveň námahy nebo tempa. Pokud
běžec překročí tento práh, začne se čím dál rychleji zvyšovat
jeho únava. U zkušených běžců se tento práh nachází přibližně
na 90 % jejich maximální tepové frekvence při běžeckém tempu
odpovídajícím závodu o délce mezi 10 kilometry a
půlmaratonem. Průměrní běžci se k této hodnotě dostanou již
pod 90 % maximální tepové frekvence. Znalost vašeho
laktátového prahu vám pomůže určit, jak tvrdě potřebujete
trénovat nebo, kdy máte během závodu zabrat.
Pokud již znáte svou tepovou frekvenci na laktátovém prahu,
můžete ji zadat do nastavení ve vašem uživatelském profilu
(Nastavení zón srdečního tepu, strana 7).
Provedení řízeného testu pro určení laktátového prahu
Tato funkce vyžaduje hrudní snímač srdečního tepu Garmin.
Před provedením řízeného testu si musíte nasadit snímač
srdečního tepu a spárovat ho se svým zařízením (Párování
bezdrátových snímačů, strana 29).
Zařízení používá k odhadu vaší hodnoty laktátového prahu
informace profilu uživatele z výchozího nastavení a odhad
hodnoty VO2 max. Zařízení automaticky zjistí vaši hodnotu
laktátového prahu při bězích se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou a s měřením srdečního tepu.
TIP: Zařízení potřebuje ke získání přesné hodnoty maximálního
srdečního tepu a odhadované hodnoty VO2 max. několik běhů
s hrudním snímačem srdečního tepu. Pokud máte problémy
získat odhad hodnoty laktátového prahu, pokuste se manuálně
snížit hodnotu maximálního srdečního tepu.
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu běhání venku.
Pro dokončení testu je vyžadováno GPS.
3 Přidržte tlačítko .
4 Vyberte možnost Trénink > Test laktátového prahu
s pokyny.
5 Spusťte časovač a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po zahájení běhu zařízení zobrazí délka jednotlivých kroků
testu, cíl a aktuální data tepové frekvence. Po dokončení
testu se zobrazí zpráva.
6 Poté, co provedete test podle pokynů, zastavte časovač
a uložte aktivitu.
Pokud se jedná o váš první odhad hodnoty laktátové prahu,
vyzve vás zařízení k aktualizaci zón srdečního tepu podle
srdečního tepu odpovídající vašemu laktátovému prahu. Při
každém dalším odhadu hodnoty laktátového prahu vás
zařízení vyzve k přijetí nebo odmítnutí tohoto odhadu.
Odhad FTP
Chcete-li získat odhad funkční limitní hodnoty výkonu (FTP),
musíte se zařízením spárovat hrudní snímač srdečního tepu
a snímač výkonu (Párování bezdrátových snímačů, strana 29)
a nejprve získat odhad hodnoty VO2 Max. (Jak získat odhad
maximální hodnoty VO2 při cyklistice, strana 14).
15
Zařízení používá k určení vaší funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP) informace profilu uživatele z výchozího nastavení a odhad
hodnoty VO2 Max. Zařízení automaticky zjistí vaši funkční limitní
hodnotu při jízdách se stejnoměrnou, vysokou intenzitou
s měřením srdečního tepu a výkonu.
1 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte doplněk
výkonu.
2 Pomocí tlačítka STARTmůžete procházet jednotlivé výsledky
výkonu.
Odhadovaná hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve
wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném
měřidle.
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Netrénovaný člověk
Podrobnější informace naleznete v příloze (Hodnocení FTP,
strana 44).
POZNÁMKA: Když vás oznámení výkonu upozorní na novou
funkční limitní hodnotu výkonu (FTP), můžete tlačítkem
Přijmout tuto hodnotu uložit nebo tlačítkem Odmítnout zvolit
zachování původní hodnoty.
Provedení testu FTP
Chcete-li provést test k určení funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP), musíte se zařízením spárovat hrudní snímač srdečního
tepu a snímač výkonu (Párování bezdrátových snímačů,
strana 29) a nejprve získat odhad hodnoty VO2 max. (Jak
získat odhad maximální hodnoty VO2 při cyklistice, strana 14).
POZNÁMKA: Test funkční limitní hodnoty je náročné cvičení
a jeho provedení zabere zhruba 30 minut. Zvolte si praktickou
a převážně rovnou trať, která vám umožní jet se stále rostoucím
úsilím, podobně jako při závodě na čas.
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte cyklistickou aktivitu.
3 Přidržte tlačítko .
4 Vyberte možnost Trénink > Test hodnoty FTP s pokyny.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po zahájení jízdy zařízení zobrazí délka jednotlivých kroků
testu, cíl a aktuální výkonnostní data. Po dokončení testu se
zobrazí zpráva.
6 Poté, co dokončíte test podle pokynů, proveďte zklidnění,
zastavte časovač a uložte aktivitu.
Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na
kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.
7 Vyberte možnost:
• Chcete-li novou hodnotu FTP uložit, vyberte možnost
Přijmout.
• Chcete-li zachovat stávající hodnotu FTP, vyberte
možnost Odmítnout.
Stav tréninku
Údaje o měření jsou odhadované hodnoty, které vám pomohou
pochopit váš výkon při tréninku. Tyto údaje vyžadují provedení
několika aktivit s měřením srdečního tepu na zápěstí nebo
kompatibilním snímačem srdečního tepu. Měření výkonu při
cyklistice vyžaduje snímač srdečního tepu a měřič výkonu.
Tyto odhady jsou poskytovány a podporovány společností
Firstbeat. Další informace naleznete na adrese
www.garmin.com/performance-data/running/.
16
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší
výkonnosti.
Stav tréninku: Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na vaši
kondici a výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn
tréninkové zátěže a hodnot VO2 Max. v průběhu delšího
časového rozmezí.
VO2 Max.: Hodnota VO2 Max. představuje maximální objem
kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu
na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Když
se aklimatizujete na velmi teplé prostředí nebo velkou
nadmořskou výšku, vaše zařízení zobrazuje hodnoty VO2
upravené podle tepla a nadmořské výšky.
Tréninková zátěž: Tréninková zátěž je souhrn hodnot
nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) za
posledních 7 dní. Hodnota EPOC představuje odhad toho,
kolik energie vaše tělo potřebuje, aby se po aktivitě zotavilo.
Zaměření tréninkové zátěže: Vaše zařízení analyzuje
a distribuuje tréninkovou zátěž do různých kategorií podle
intenzity a struktury každé zaznamenávané aktivity.
Zaměření tréninkové zátěže zahrnuje celkovou kumulovanou
zátěž na kategorii a zaměření tréninku. Vaše zařízení
zobrazuje rozložení zátěže za poslední 4 týdny.
Doba regenerace: Doba regenerace ukazuje, kolik času zbývá
do úplné tělesné regenerace, kdy budete připraveni na další
intenzivní trénink.
Úrovně stavu tréninku
Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na úroveň vaší kondice a na
výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn tréninkové
zátěže a hodnot VO2 Max. v průběhu delšího časového
rozmezí. Na základě hodnoty stavu tréninku můžete plánovat
další tréninky a zlepšovat si aktuální fyzickou kondici.
Stoupající: Stoupající stav znamená, že jste v ideálních
podmínkách pro závod. Snížení tréninkové zátěže, které jste
v nedávné době provedli, umožňuje vašemu tělu regenerovat
a dobře se vyrovnat s předchozím tréninkem. Dobře si vše
naplánujte, protože aktuální stoupající stav lze udržet pouze
krátkou dobu.
Produktivní: Vaše aktuální tréninková zátěž posouvá vaši
fyzickou kondici a výkon správným směrem. Abyste si
fyzickou kondici udrželi, měli byste vkládat do tréninku
i období regenerace.
Udržování: Aktuální tréninková zátěž je dostatečná pro udržení
aktuální fyzické kondice. Pokud chcete vidět zlepšení,
přidejte si další cvičební aktivity nebo zvyšte objem tréninku.
Regenerace: Lehčí tréninková zátěž umožňuje regeneraci těla,
která je nezbytná při delších obdobích intenzivního tréninku.
Až se budete cítit připraveni, můžete tréninkovou zátěž zase
zvýšit.
Neproduktivní: Vaše tréninková zátěž je na dobré úrovni,
fyzická kondice vám však klesá. Vaše tělo může mít potíže
s odpočinkem. Zaměřte se na celkové zdraví, například stres,
výživu nebo odpočinek.
Podtrénování: K podtrénování dochází v případě, pokud po
dobu týdne nebo déle trénujete výrazně méně než obvykle.
Tento stav má negativní vliv na vaši fyzickou kondici. Pokud
chcete vidět zlepšení, zvyšte tréninkovou zátěž.
Funkce pro srdeční tep
Nadměrná: Vaše tréninková zátěž je příliš vysoká, což je
kontraproduktivní. Vaše tělo si potřebuje odpočinout. Zařaďte
si do rozvrhu lehčí trénink a umožněte tělu regeneraci.
Žádný stav: Aby mohlo zařízení stav tréninku určit, musí mít
záznamy o jednom či dvou týdnech vašeho tréninku včetně
aktivit běhu nebo cyklistiky s měřením hodnoty VO2 Max.
Tipy, jak získat stav tréninku
Funkce stavu tréninku se odvíjí od aktuálního hodnocení vaší
úrovně kondice včetně alespoň dvou měření hodnot VO2 Max.
za týden. Odhad hodnoty VO2 Max. se aktualizuje po každém
venkovním běhu nebo jízdě na kole s měřičem výkonu, při nichž
vaše tepová frekvence dosahuje po několik minut alespoň 70 %
maximální hodnoty srdečního tepu. Při přespolním běhu nebo
běhu v krytých prostorách se hodnota VO2 Max. neměří, aby
nedošlo ke zkreslení přesnosti tendence vaší úrovně kondice.
Pro maximální využití funkce stavu tréninku můžete vyzkoušet
následující tipy.
• Minimálně dvakrát týdně absolvujte běh nebo jízdu venku se
snímačem výkonu, a to tak, aby vaše tepová frekvence
alespoň 10 minut přesahovala 70 % maximální hodnoty
srdečního tepu.
Stav tréninku by měl být k dispozici poté, co používáte
zařízení po dobu jednoho týdne.
• Zaznamenávejte na tomto zařízení všechny své tréninkové
aktivity nebo si aktivujte funkci Physio TrueUp, která zařízení
umožní získávat údaje o vašem výkonu (Synchronizace
aktivit a naměřených hodnot výkonu, strana 14).
Tréninková zátěž
Tréninková zátěž je hodnota objemu vašeho tréninku za
posledních sedm dní. Jedná se o souhrn hodnot nadměrné
spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) za posledních
sedm dní. Graf ukazuje, zda je vaše aktuální zátěž nízká,
vysoká nebo v optimálním rozmezí, kdy si dokážete udržet nebo
zlepšovat fyzickou kondici. Optimální rozmezí se určuje na
základě vaší individuální fyzické kondice a tréninkové historie.
Pokud průměrná délka a intenzita vašich tréninků roste nebo
klesá, rozmezí je průběžně upravováno.
Zaměření tréninkové zátěže
Aby výkon i fyzická kondice rostly, je trénink třeba rozvrhnout
mezi tři kategorie: nízko aerobní, vysoce aerobní a anaerobní.
Zaměření tréninkové zátěže ukazuje, nakolik váš aktuální
trénink spadá do každé z kategorií, a poskytuje tréninkové cíle.
Funkce zaměření tréninkové zátěže vyžaduje absolvovat
alespoň 7 dní tréninku, aby mohla určit, zda je tréninková zátěž
nízká, optimální či vysoká. Po 4 týdnech záznamu do tréninkové
historie bude mít tato funkce mnohem podrobnější informace
o cílech, aby vám pomohla vyvážit tréninkové aktivity.
Pod cíli: Vaše tréninková zátěž je ve všech kategoriích intenzity
nižší než optimální. Pokuste se zvýšit délku či četnost
tréninků.
Málo nízko aerobní zátěže: Zkuste přidat více aktivit
z kategorie nízko aerobní zátěže kvůli regeneraci a vyvážení
aktivit s vyšší intenzitou.
Málo vysoce aerobní zátěže: Zkuste přidat více vysoce
aerobních aktivit, abyste si časem zlepšili laktátový práh
a hodnotu VO2 Max.
Málo anaerobní zátěže: Zkuste přidat ještě několik intenzivních
anaerobních aktivit, abyste byli časem rychlejší a zlepšili svoji
anaerobní kapacitu.
Vyvážená: Vaše tréninková zátěž je vyvážená a s pokračujícím
tréninkem poskytuje vaší fyzické kondici všestranné výhody.
Nízko aerobní zaměření: Vaše tréninková zátěž sestává
převážně z nízko aerobních aktivit. Poskytuje vám solidní
základ a připravuje vás na další, intenzivnější tréninky.
Funkce pro srdeční tep
Vysoce aerobní zaměření: Vaše tréninková zátěž sestává
převážně z vysoce aerobních aktivit. Tyto aktivity pomáhají
zlepšovat laktátový práh, hodnotu VO2 Max a vytrvalost.
Anaerobní zaměření: Vaše tréninková zátěž sestává převážně
z intenzivních aktivit. To vede k rapidnímu zlepšování fyzické
kondice, avšak bylo by vhodné tyto aktivity vyvážit nízko
aerobními.
Nad cíli: Vaše tréninková zátěž je vyšší než optimální, a proto
byste měli zvážit omezení délky a četnosti tréninků.
Doba regenerace
Zařízení Garmin můžete používat v kombinaci se snímačem
srdečního tepu (na zápěstí nebo hruď) a zobrazit si, kolik času
vám zbývá do úplné regenerace, po které budete připraveni na
další náročný trénink.
POZNÁMKA: Doporučení doby regenerace využívá odhad
hodnoty VO2 max. a zpočátku se může zdát nepřesné. Zařízení
potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší
výkonnosti.
Doba regenerace se zobrazí okamžitě po dokončení aktivity.
Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude optimální zahájit další
tvrdý trénink.
Zobrazení doby regenerace
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 7) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení zón
srdečního tepu, strana 7).
1 Nyní můžete běžet.
2 Po běhu vyberte možnost Uložit.
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba jsou 4 dny.
POZNÁMKA: V zobrazení hodinek si můžete tlačítky UP
a DOWN zobrazit doplněk Stav tréninku. Zvolením možnosti
START pak můžete procházet jednotlivé metriky a zobrazit si
čas na regeneraci.
Obnovení srdečního tepu
Pokud při tréninku používáte kompatibilní snímač srdečního
tepu na zápěstí či na hruď, můžete si po každé aktivitě zjistit
hodnotu obnovení srdečního tepu. Tato hodnota určuje rozdíl
mezi srdečním tepem při tréninku a srdečním tepem dvě minuty
po jeho ukončení. Modelová situace: Po běžeckém tréninku
vypnete časovač. Vaše tepová frekvence je v tu chvíli 140 tepů/
min. Po dvou minutách odpočinku je vaše tepová frekvence
90 tepů/min. Hodnota obnovení srdečního tepu je tedy 50 tepů/
min. (140 mínus 90). Některé studie dávají hodnotu obnovení
srdečního tepu do souvislosti se zdravím vašeho srdce. Vyšší
čísla obvykle značí zdravější srdce.
TIP: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se během
uvedených dvou minut nebudete vůbec pohybovat, aby zařízení
mohlo vaši hodnotu obnovení srdečního tepu vypočítat. Po
zobrazení této hodnoty můžete aktivitu uložit nebo zrušit.
Pulzní oxymetr
Zařízení Forerunner je vybaveno zápěstním pulzním
oxymetrem, který měří periferní nasycení krve kyslíkem.
Informace o nasycení kyslíkem vám pomůže posoudit, jak se
vaše tělo přizpůsobuje vysokým nadmořským výškám při
alpských sportech a expedicích. Když jste v klidu a otevřete si
doplněk pulzního oxymetru, zařízení provede analýzu nasycení
vaší krve kyslíkem a nadmořské výšky. Profil nadmořské výšky
pomáhá při interpretaci hodnot z pulzního oxymetru a umožňuje
porovnávat jejich změny se změnami hodnot nadmořské výšky.
Na zařízení se hodnoty z pulzního oxymetru zobrazují jako
procento nasycení kyslíkem a jako barevná křivka grafu. V účtu
Garmin Connect si pak můžete zobrazit další podrobnosti
hodnot z pulzního oxymetru, například trendy v rozmezí několika
dní.
17
Podrobnější informace o přesnosti pulzního oxymetru naleznete
na stránce garmin.com/ataccuracy.
• Než si zařízení nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
• Nepoužívejte na pokožce pod zařízením opalovací krém,
pleťovou vodu nebo repelent.
• Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání optického snímače
na zadní straně zařízení.
• Po každém tréninku zařízení opláchněte pod tekoucí vodou.
Zobrazení hodnoty Stress Score na základě
variability srdečního tepu
Rozsah procentuálních hodnot nasycení kyslíkem.
Graf průměrných hodnot nasycení kyslíkem za posledních
24 hodin.
Poslední načtená hodnota nasycení kyslíkem.
Stupnice nadmořské výšky.
Graf hodnot nadmořské výšky za posledních 24 hodin.
Zobrazení doplňku pulzního oxymetru
Doplněk zobrazuje nejnovější procentuální hodnotu nasycení
krve kyslíkem, graf průměrných hodnot za hodinu během
posledních 24 hodin a graf vaší změny nadmořské výšky za
posledních 24 hodin.
POZNÁMKA: Při prvním zobrazení doplňku pulzního oxymetru
musí zařízení vyhledat satelitní signály, aby mohlo určit vaši
nadmořskou výšku. Jděte ven a počkejte několik minut, než
zařízení vyhledá satelity.
1 Sedněte si nebo přerušte aktivitu a výběrem možnosti UP
nebo DOWN si otevřete doplněk pulzního oxymetru.
2 Zůstaňte v klidu po dobu 30 sekund.
POZNÁMKA: Jste-li příliš aktivní a hodinky nejsou schopny
vaši úroveň nasycení kyslíkem posoudit, místo naměřené
hodnoty se zobrazí zpráva. Hodnotu nasycení kyslíkem si
můžete zkontrolovat znovu po několika minutách klidu.
3 Tlačítkem START si zobrazíte graf hodnot pulzního oxymetru
za posledních sedm dní.
Zapnutí sledování spánku pulzním oxymetrem
Můžete nastavit své zařízení, aby během spánku nepřetržitě
měřilo nasycení krve kyslíkem.
POZNÁMKA: Neobvyklé polohy při spaní mohou způsobit
abnormálně nízké naměřené hodnoty SpO2 během spánku.
1 V doplňku pulzního oxymetru přidržte tlačítko .
2 Zvolte možnost Možnosti > Měření kyslíku během spánku
> Zapnuto.
Zapnutí režimu celodenní aklimatizace
1 V doplňku pulzního oxymetru přidržte tlačítko .
2 Vyberte položku Možnosti > Celodenní režim > Zapnuto.
Abyste mohli provést test zátěže variability srdečního tepu
(VST), musíte si nasadit Garmin hrudní snímač srdečního tepu
a spárovat ho se svým zařízením (Párování bezdrátových
snímačů, strana 29).
Hodnota Stress Score na základě VST je výsledkem
tříminutového testu, který se provádí v klidovém stoji, kdy
zařízení Forerunner analyzuje variabilitu srdečního tepu
a zjišťuje tak úroveň celkového stresu. Trénink, spánek, výživa
a celkový životní stres ovlivňují váš výkon. Škála hodnot Stress
Score je 1 až 100, kdy 1 je stav velmi nízkého stresu a 100 stav
velmi vysokého stresu. Znalost hodnoty Stress Score vám
pomůže rozhodnout, zda je vaše tělo připraveno na náročný
tréninkový běh nebo na cvičení jógy.
TIP: Společnost Garmin doporučuje měřit hodnotu Stress Score
před cvičením, a to přibližně ve stejnou dobu a za stejných
podmínek každý den. Předchozí výsledky si můžete zobrazit ve
svém Garmin Connect účtu.
1 Vyberte možnost START > DOWN > Zátěž VST > START.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Body Battery
Zařízení analyzuje odchylky tepové frekvence, úroveň stresu,
kvalitu spánku a data aktivity, aby mohlo určit vaši celkovou
úroveň Body Battery. Stejně jako ukazatel paliva v autě udává
množství dostupných zásob energie. Rozsah úrovně Body
Battery je od 0 do 100, kde 0 až 25 je nízká rezerva energie, 26
až 50 je střední rezerva energie, 51 až 75 je vysoká rezerva
energie a 76 až 100 je velmi vysoká rezerva energie.
Zařízení můžete synchronizovat s účtem Garmin Connect
a zobrazit vždy nejaktuálnější úroveň Body Battery, dlouhodobé
tendence a další detaily (Tipy na vylepšení dat Body Battery,
strana 19).
Zobrazení doplňku Body Battery
Doplněk Body Battery zobrazuje vaši aktuální úroveň Body
Battery a grafické znázornění úrovně Body Battery za poslední
hodiny.
1 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte doplněk Body
Battery.
POZNÁMKA: Doplněk možná budete muset přidat do
seznamu doplňků (Úprava seznamu pomůcek, strana 30).
Zařízení během dne provádí automatickou analýzu nasycení
krve kyslíkem, a to ve chvílích, kdy nejste v pohybu.
POZNÁMKA: Zapnutí režimu celodenní aklimatizace snižuje
výdrž baterie.
Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru
Pokud jsou data pulzního oxymetru chybná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem zůstaňte
v klidu.
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek
utáhněte těsně, ale pohodlně.
• Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem umístěte
ruku se zařízením do výše srdce.
• Použijte silikonový pásek.
18
2 Stiskněte tlačítko START a zobrazí se vám kombinovaný graf
Body Battery a úrovně stresu.
Modré sloupce označují období klidu. Oranžové sloupce
označují období stresu. Šedé sloupce označují období, kdy
jste byli natolik aktivní, že úroveň stresu nebylo možné určit.
Funkce pro srdeční tep
2 Vyberte možnost Nastavení > Telefon > Chytrá oznámení >
3 Stiskněte tlačítko DOWN a podívejte se na svá data Body
Battery od půlnoci.
Stav > Zapnuto.
3 Vyberte možnost Během aktivity.
4 Vyberte preferenci oznámení.
5 Vyberte preferenci zvuku.
6 Vyberte možnost Ne během aktivity.
7 Vyberte preferenci oznámení.
8 Vyberte preferenci zvuku.
9 Vyberte možnost Soukromí.
10 Vyberte preferenci soukromí.
11 Vyberte možnost Odpočet.
12 Zvolte dobu, po kterou se bude nové oznámení zobrazovat
na obrazovce.
13 Vyberte možnost Podpis, chcete-li k odpovědím na textové
zprávy přidat podpis.
Zobrazení oznámení
1 Na hodinkách pomocí tlačítek UP nebo DOWN zobrazte
Tipy na vylepšení dat Body Battery
• Vaše úroveň Body Battery se aktualizuje, když zařízení
synchronizujete s účtem Garmin Connect.
• Pokud budete mít zařízení na sobě během spánku, získáte
přesnější výsledky.
• Odpočinek a kvalitní spánek hodnoty Body Battery zvyšují.
• Náročná aktivita, vysoký stres a nekvalitní spánek energii
Body Battery vyčerpávají.
• Příjem jídla a stimulantů, jako je kofein, nemá na hodnotu
Body Battery žádný vliv.
Chytré funkce
Spárování smartphonu se zařízením
Chcete-li používat připojené funkce zařízení Forerunner, musí
být zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin Connect, nikoli
v nastavení připojení Bluetooth ve smartphonu.
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
3 Stisknutím tlačítka LIGHT zařízení zapněte.
Když zařízení poprvé zapnete, režim párování je automaticky
zapnutý.
TIP: Do režimu párování můžete přejít manuálně podržením
tlačítka LIGHT a výběrem možnosti .
4 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud provádíte párování zařízení s aplikací Garmin
Connect poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect již spárovali
jiné zařízení, v menu
nebo
vyberte možnost
Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Tipy pro stávající uživatele služby Garmin Connect
1 V aplikaci Garmin Connect zvolte možnost nebo .
2 Vyberte možnost Zařízení Garmin > Přidat zařízení.
Aktivace oznámení Bluetooth
Před zapnutím oznámení je nutné zařízení Forerunner spárovat
s kompatibilním mobilním zařízením (Spárování smartphonu se
zařízením, strana 19).
1 Podržte prst na .
Chytré funkce
doplněk oznámení.
Stiskněte tlačítko START.
Vyberte oznámení.
Stisknutím tlačítka DOWN zobrazíte více možností.
Stisknutím tlačítka BACK se vrátíte na předchozí obrazovku.
Přehrávání zvukových výzev ve smartphonu během aktivity
Před nakonfigurováním zvukových výzev potřebujete
smartphone s aplikací Garmin Connect spárovanou s vaším
zařízením Forerunner.
Aplikaci Garmin Connect můžete nakonfigurovat na přehrávání
motivačních oznámení na vašem smartphonu při běhu nebo jiné
aktivitě. Zvukové výzvy zahrnují číslo okruhu a čas okruhu,
tempo nebo rychlost a data o srdečním tepu. Během přehrávání
zvukové výzvy ztlumí aplikace Garmin Connect primární zvuk
smartphonu, aby se mohlo přehrát oznámení. Hlasitost si
můžete upravit v aplikaci Garmin Connect.
POZNÁMKA: Máte-li zařízení Forerunner, můžete zvukové
výzvy v zařízení aktivovat prostřednictvím připojených sluchátek
a nepotřebujete k tomu ani připojený smartphone (Přehrávání
zvukových výzev během aktivity, strana 4).
POZNÁMKA: Zvuková výzva Upozornění na okruh je aktivní
automaticky.
1 V aplikaci Garmin Connect zvolte možnost nebo .
2 Vyberte možnost Zařízení Garmin.
3 Vyberte své zařízení.
4 Vyberte možnost Možnosti aktivity > Zvukové výzvy.
2
3
4
5
Správa oznámení
Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit
oznámení, která se budou na zařízení Forerunner zobrazovat.
Vyberte možnost:
• Pokud používáte zařízení iPhone , přejděte do nastavení
oznámení k výběru položek, které se zobrazí v zařízení.
• Pokud používáte smartphone Android™, vyberte v aplikaci
Garmin Connect možnost Nastavení > Inteligentní
oznámení.
®
Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu
1 Přidržením tlačítka LIGHT zobrazíte menu ovládání.
2 Volbou možnosti vypnete Bluetooth připojení smartphonu
Forerunner v zařízení.
Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
v mobilním zařízení naleznete v návodu k jeho obsluze.
19
Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení smartphonu
V zařízení Forerunner můžete nastavit upozorňování na
připojení a odpojení spárovaného smartphonu pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth.
POZNÁMKA: Upozornění na připojení smartphonu jsou ve
výchozím nastavení vypnuta.
1 Vyberte možnost .
2 Zvolte možnost Telefon > Alarmy.
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení Forerunner má několik připojených funkcí Bluetooth pro
kompatibilní smartphone s aplikací Garmin Connect.
• Odeslání aktivit
• Asistence
• Connect IQ
• Najít můj telefon
• Najít mé hodinky
• Detekce nehod
• GroupTrack
• LiveTrack
• Live Event Sharing
• Ovládání hudby
• Oznámení z telefonu
• Interakce se sociálními sítěmi
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace počasí
• Stahování tréninků a tras
Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin
Connect
1 Přidržením tlačítka LIGHT zobrazíte menu ovládání.
2 Vyberte možnost .
Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení
Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného mobilního
zařízení spárovaného pomocí bezdrátové technologie Bluetooth,
které se aktuálně nachází v dosahu.
1 Přidržením tlačítka LIGHT zobrazíte menu ovládání.
2 Vyberte ikonu Najít můj telefon.
Zařízení Forerunner začne vyhledávat vaše spárované
mobilní zařízení. Z mobilního zařízení se ozve zvukové
upozornění a zobrazí se síla signálu Bluetooth na displeji
zařízení Forerunner. Síla signálu Bluetooth se s postupným
přibližováním k mobilnímu zařízení zvyšuje.
3 Vyhledávání zastavíte tlačítkem BACK.
Doplňky
V zařízení jsou předem nahrané doplňky nabízející okamžité
informace. Některé doplňky vyžadují připojení Bluetooth ke
kompatibilnímu smartphonu.
Některé doplňky nejsou ve výchozím nastavení viditelné.
Chcete-li, můžete je do smyčky doplňků přidat manuálně
(Úprava seznamu pomůcek, strana 30).
ABC: Zobrazí kombinaci údajů z výškoměru, barometru
a kompasu.
Body Battery: Zobrazuje vaši aktuální úroveň Body Battery
a grafické znázornění úrovně Body Battery za poslední
hodiny.
Kalendář: Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře
smartphonu.
Kalorie: Zobrazí údaje o spálených kaloriích v aktuálním dni.
Kompas: Zobrazuje elektronický kompas.
20
Sledování psů: Zobrazí údaje o poloze psa, je-li zařízení
Forerunner spárováno s kompatibilním sledovacím zařízením
pro psy.
Vystoupaná patra: Sleduje počet vystoupaných pater a postup
směrem ke stanovenému cíli.
Trenér Garmin: Zobrazuje naplánované tréninky, když ve svém
účtu Garmin Connect zvolíte tréninkový plán trenéra Garmin.
Statistiky zdraví: Zobrazuje dynamické shrnutí aktuálních
statistik vašeho zdraví. Hodnoty zahrnují srdeční tep, úroveň
Body Battery, stres a další.
Srdeční tep: Zobrazuje aktuální srdeční tep v tepech za minutu
(tepy/min) a graf srdečního tepu.
Historie: Zobrazuje historii činnosti a graf zaznamenaných
aktivit.
Minuty intenzivní aktivity: Sleduje dobu strávenou střední
nebo intenzivní aktivitou, týdenní cíl aktivity a pokroky na
cestě ke stanovenému cíli.
Ovládací prvky inReach : Umožňuje odesílat zprávy na
spárované zařízení inReach.
Poslední aktivita: Zobrazí stručný souhrn naposled
zaznamenané aktivity, například posledního běhu, jízdy na
kole nebo plavání.
Ovládání hudby: Otevírá ovládání přehrávání hudby na
smartphonu nebo v zařízení.
Můj den: Zobrazí dynamický souhrn vaší dnešní aktivity.
Zobrazené metriky zahrnují měřené aktivity, minuty intenzivní
aktivity, počet vystoupaných pater, počet kroků, množství
spálených kalorií a další údaje.
Oznámení: Upozorní na příchozí hovory, textové zprávy nebo
aktualizace na sociálních sítích (podle nastavení
smartphonu).
Výkon: Zobrazuje údaje o měření výkonu, které vám pomohou
pochopit váš výkon při tréninku nebo závodu.
Pulzní oxymetr: Zobrazí poslední procentuální hodnotu
nasycení krve kyslíkem a graf naměřených hodnot.
Kroky: Sleduje denní počet kroků, cíl kroků a data za předchozí
dny.
Stres: Zobrazí aktuální úroveň stresu a graf úrovně stresu.
Pomocí dechové aktivity můžete relaxovat.
Východ a západ Slunce: Zobrazí čas východu a západu slunce
a svítání a soumraku.
Stav tréninku: Zobrazuje váš aktuální stav tréninku
a tréninkové zátěže, což vám ukazuje, jakým způsobem
ovlivňuje trénink úroveň fyzické kondice a výkon.
Ovládací prvky VIRB: Ovládání kamery, pokud máte s vaším
zařízením Forerunner spárované zařízení VIRB.
Počasí: Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.
Zařízení Xero™: Pokud je se zařízením Forerunner spárováno
kompatibilní zařízení Xero, zobrazuje údaje o postavení
laseru.
®
Zobrazení doplňků
V zařízení jsou předem nahrané doplňky nabízející okamžité
informace. Některé doplňky vyžadují připojení Bluetooth ke
kompatibilnímu smartphonu.
• Na hodinkách vyberte možnost UP nebo DOWN a zobrazí se
doplňky.
Dostupné doplňky zahrnují srdeční tep a sledování aktivity
Doplněk výkonu vyžaduje provedení několika aktivit se
srdečním tepem a venkovních běhů se zapnutou funkcí GPS.
• Pomocí tlačítka START zobrazíte další možnosti a funkce
doplňků.
Chytré funkce
Doplněk Můj den
Doplněk Můj den představuje denní přehled vaší aktivity. Jedná
se o dynamický souhrn, který se během dne aktualizuje. Kdykoli
vystoupáte do poschodí nebo zaznamenáte nějakou aktivitu,
doplněk ji uloží. Metriky zahrnují zaznamenané aktivity, minuty
intenzivní aktivity daného týdne, počet vystoupaných poschodí,
počet kroků, množství spálených kalorií a další údaje. Další
metriky si také zobrazíte tlačítkem START.
Otevření menu ovládacích prvků
Menu ovládacích prvků obsahuje možnosti, jako například
zapnutí režimu Nerušit, uzamčení kláves nebo vypnutí zařízení.
Také můžete otevřít peněženku Garmin Pay.
POZNÁMKA: V menu ovládacích prvků můžete tyto volby
přidávat a odebírat a měnit jejich pořadí.
1 Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko LIGHT.
2 Jednotlivé možnosti můžete procházet pomocí tlačítek UP
nebo DOWN.
Úprava menu ovládacích prvků
V menu ovládacích prvků můžete přidávat, odebírat a měnit
pořadí zkratek (Otevření menu ovládacích prvků, strana 21).
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Ovládací prvky.
3 Vyberte zkratku, kterou chcete upravit.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Změna pořadí změníte pozici zkratky
v menu ovládacích prvků.
• Výběrem možnosti Odebrat zkratku z menu odeberete.
5 Pokud chcete do menu přidat novou zkratku, vyberte
možnost Nová položka.
Zobrazení doplňku počasí
Funkce počasí vyžaduje Bluetooth připojení ke kompatibilnímu
smartphonu.
1 Na hodinkách pomocí tlačítek UP nebo DOWN zobrazte
doplněk počasí.
Pomocí
tlačítka START si zobrazíte hodinová data počasí.
2
3 Pomocí tlačítka DOWN si zobrazíte denní data počasí.
Otevření Ovládání hudby
Ovládání hudby vyžaduje Bluetooth připojení ke kompatibilnímu
smartphonu.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko LIGHT.
2 Vyberte ikonu .
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN provádíte ovládání hudby.
Funkce Connect IQ
Funkce Connect IQ můžete přidat k hodinkám od společnosti
Garmin i od jiných poskytovatelů prostřednictvím webové
stránky Connect IQ. Zařízení si můžete přizpůsobit úpravou
vzhledu displeje a využitím různých datových polí, doplňků
a aplikací.
Vzhledy hodinek: Umožňuje upravit vzhled hodinek.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
Bezpečnostní a sledovací funkce
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašim hodinkám přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Připojené funkce Wi‑Fi
Odeslání aktivit na váš účet Garmin Connect: Jakmile
záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky
odeslány na váš účet Garmin Connect.
Zvukový obsah: Umožňuje synchronizovat zvukový obsah od
poskytovatelů třetích stran.
Aktualizace softwaru: Vaše zařízení automaticky stáhne
a nainstaluje nejnovější aktualizaci softwaru, až bude
k dispozici připojení Wi‑Fi.
Tréninky a tréninkové plány: Umožňuje procházet a vybírat
tréninky a tréninkové plány na stránkách služby Garmin
Connect. Při příštím připojení zařízení pomocí Wi‑Fi se
soubory bezdrátově odešlou do vašeho zařízení.
Připojení k síti Wi‑Fi
Před připojením k síti Wi‑Fi musíte propojit své zařízení
s aplikací Garmin Connect ve smartphonu nebo s aplikací
Garmin Express™ v počítači.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi > Moje sítě > Přidat
síť.
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi‑Fi v blízkosti.
3 Vyberte síť.
4 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť.
Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí.
Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.
Bezpečnostní a sledovací funkce
UPOZORNĚNÍ
Detekce nehod a asistence jsou doplňkové funkce a nelze na ně
spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových
situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt
se službami první pomoci.
Zařízení Forerunner je vybaveno bezpečnostními a sledovacími
funkcemi, které je nutné nastavit v aplikaci Garmin Connect.
OZNÁMENÍ
Chcete-li tyto funkce používat, je nutné se nejprve připojit
k aplikaci Garmin Connect prostřednictvím technologie
Bluetooth. Ve svém účtu Garmin Connect si můžete zadat
kontakty pro případ nouze.
Asistence: Umožňuje odeslat textovou zprávu s vaším jménem
a polohou GPS nouzovým kontaktům.
Detekce nehod: Pokud zařízení Forerunner detekuje nehodu,
aplikace Garmin Connect může zaslat zprávu nastaveným
kontaktům pro případ nouze.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
21
Live Event Sharing: Umožňuje během závodu rodině
a přátelům odesílat zprávy a poskytovat jim tak aktualizace
v reálném čase.
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, pouze je-li vaše
zařízení připojeno k chytrému telefonu se systémem Android.
Přidání nouzových kontaktů
Telefonní čísla nouzových kontaktů využívají funkce detekce
nehod a asistence.
1 V aplikaci Garmin Connect zvolte možnost nebo .
2 Vyberte možnost Bezpečnost a Sledování > Detekce
dopravních událostí a Asistence > Přidání nouzového
kontaktu.
Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
3
Žádost o pomoc
Abyste mohli požádat o asistenci, musíte nastavit nouzové
kontakty (Přidání nouzových kontaktů, strana 22).
1 Přidržte tlačítko .
2 Jakmile ucítíte tři vibrace, tlačítko uvolněte, abyste aktivovali
funkci asistence.
Zobrazí se obrazovka odpočtu.
TIP: Před ukončením odpočítávání můžete výběrem
možnosti Zrušit odeslání zprávy zrušit.
Zapnutí a vypnutí detekce nehod
1 Na obrazovce hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Bezpeč. a sledov. > Detekce
nehod.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Detekce nehod je dostupná pouze při venkovní
procházce, běhu a cykloaktivitách.
Dojde-li k detekci dopravní nehody zařízením Forerunner
s aktivní funkcí GPS, aplikace Garmin Connect může vašim
nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a email s vaším jménem a souřadnicemi GPS. Zobrazí se zpráva,
že po uplynutí 30 vteřin bude odeslána informace vašim
kontaktům. Před ukončením odpočítávání můžete výběrem
možnosti Zrušit odeslání zprávy zrušit.
Zahájení relace GroupTrack
Abyste mohli zahájit relaci GroupTrack, potřebujete účet Garmin
Connect a kompatibilní smartphone s nainstalovanou aplikací
Garmin Connect.
Tyto pokyny popisují zahájení relace GroupTrack u zařízení
Forerunner. Mají-li účastníci ve vaší skupině jiná kompatibilní
zařízení, můžete je sledovat na mapě. Jiná zařízení však
nemusí být schopna zobrazovat účastníky GroupTrack na
mapě.
1 Vyjděte ven a zapněte zařízení Forerunner.
2 Spárujte smartphone se zařízením Forerunner (Spárování
smartphonu se zařízením, strana 19).
3 Na zařízení Forerunner přidržte tlačítko a vyberte možnost
Bezpeč. a sledov. > GroupTrack > Zobrazit na mapě.
Aktivujete tím zobrazování vašich kontaktů na obrazovce
mapy.
4 V aplikaci Garmin Connect vyberte z menu nastavení
možnost Bezpečnost a Sledování > LiveTrack >
GroupTrack.
5 Máte-li k dispozici více kompatibilních zařízení, vyberte
zařízení, na kterém chcete relaci GroupTrack použít.
6 Vyberte možnost Viditelný pro > Všechny kontakty.
7 Vyberte možnost Spustit LiveTrack.
8 Na zařízení Forerunner spusťte požadovanou aktivitu.
22
9 Přejděte na mapu, kde uvidíte své kontakty.
TIP: V zobrazení mapy můžete přidržet tlačítko
a vybrat
možnost Připojení v dosahu. Můžete si tak zobrazit
vzdálenost, směr a rychlost ostatních uživatelů z relace
GroupTrack.
Tipy k relacím GroupTrack
Funkce GroupTrack umožňuje sledovat ostatní účastníky ve
skupině přímo na obrazovce pomocí služby LiveTrack. Všichni
účastníci ve skupině musí být vašimi kontakty v účtu Garmin
Connect.
• Odstartujte svoji venkovní aktivitu pomocí GPS.
• Zařízení Forerunner spárujte se smartphonem
prostřednictvím technologie Bluetooth.
• Chcete-li aktualizovat seznam účastníků v rámci relace
GroupTrack, vyberte v aplikaci Garmin Connect v menu
nastavení možnost Připojení.
• Vyčkejte, až všichni účastníci spárují své smartphony, a
v aplikaci Garmin Connect zahajte relaci LiveTrack.
• Všechny kontakty musí být v dosahu (40 km nebo 25 mil).
• Během relace GroupTrack můžete přejít na mapu, kde
uvidíte své kontakty (Přidání mapy k aktivitě, strana 31).
Hudba
Můžete si stáhnout zvukový obsah z počítače nebo od
poskytovatele třetí strany, takže můžete poslouchat hudbu,
i když u sebe nemáte smartphone. Pro poslech zvukového
obsahu uloženého v zařízení k němu musíte připojit sluchátka
s technologií Bluetooth.
K ovládání přehrávání hudby na smartphonu i hudby uložené
v zařízení můžete používat ovládání hudby na zařízení.
Připojení k nezávislému poskytovateli
Než si do kompatibilních hodinek budete moci stáhnout hudbu
nebo jiné zvukové soubory od nezávislého poskytovatele,
musíte se k poskytovateli připojit pomocí aplikace Garmin
Connect.
1 V aplikaci Garmin Connect zvolte možnost nebo .
2 Vyberte možnost Zařízení Garmin a zvolte své zařízení.
3 Vyberte možnost Hudba.
4 Vyberte možnost:
• K instalovanému poskytovateli se připojíte tak, že
vyberete poskytovatele a budete postupovat podle
pokynů.
• Chcete-li se připojit k novému poskytovateli, vyberte
možnost Získejte hudební aplikace, vyhledejte
poskytovatele a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Spotify
®
Spotify je digitální hudební služba, která nabízí přístup
k milionům skladeb.
TIP: Integrace služby Spotify vyžaduje instalaci aplikace Spotify
do mobilního telefonu. Je vyžadováno kompatibilní mobilní
digitální zařízení a případně také prémiové předplatné služeb.
Přejděte na www.garmin.com/.
Tento produkt obsahuje software Spotify, který podléhá licencím
třetích stran. Další informace naleznete zde:
https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Dopřejte
si na cestách doprovod hudby Spotify. Přehrávejte si své
oblíbené skladby a interprety nebo se nechte bavit výběrem
Spotify.
Stahování zvukového obsahu ze služby Spotify
Před stahováním zvukového obsahu ze služby Spotify se musíte
připojit k síti Wi‑Fi (Připojení k síti Wi‑Fi, strana 21).
Hudba
1 Přidržením tlačítka DOWN na jakékoli obrazovce otevřete
Stisknutím otevřete správu obsahu od některých poskytovatelů
třetích stran.
2
3
4
5
Stisknutím můžete procházet zvukové soubory a seznamy skladeb
z vybraného zdroje.
ovládání hudby.
Přidržte tlačítko UP.
Vyberte možnost Poskytovatelé hudby > Spotify.
Vyberte možnost Přidat hudbu a podcasty.
Zvolte seznam skladeb nebo jinou položku ke stažení do
zařízení.
POZNÁMKA: Stahování zvukového obsahu má výrazný vliv
na spotřebu energie baterie. Pokud je zbývající stav baterie
nedostatečný, možná bude nutné připojit zařízení
k externímu zdroji napájení.
Zvolené seznamy skladeb a jiné položky se stáhnou do
zařízení.
Stahování osobního zvukového obsahu
Dříve než si budete moci do zařízení nahrát svoji vlastní hudbu,
musíte si do počítače nainstalovat aplikaci Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Do zařízení Forerunner si z počítače můžete nahrát své vlastní
zvukové soubory, například ve formátu .mp3 nebo .aac.
1 Připojte zařízení ke svému počítači pomocí přibaleného
kabelu USB.
2 Na počítači otevřete aplikaci Garmin Express, zvolte své
zařízení a vyberte možnost Hudba.
TIP: Na počítači Windows vyberte možnost
a přejděte do
složky se zvukovými soubory. Na počítači Apple používá
aplikace Garmin Express vaši knihovnu iTunes .
3 V seznamu Hudba nebo v knihovně iTunes zvolte kategorii
zvukových souborů, například skladby nebo seznamy
skladeb.
4 Zaškrtněte políčka audio souborů a vyberte možnost Odeslat
do zařízení.
5 V případě, že chcete zvukové soubory ze zařízení smazat,
vyberte v seznamu zařízení Forerunner požadovanou
kategorii, zaškrtejte políčka souborů a zvolte možnost
Odebrat ze zařízení.
®
®
®
Poslech hudby
1 Přidržením tlačítka DOWN na jakékoli obrazovce otevřete
2
3
4
5
ovládání hudby.
Připojte sluchátka s technologií Bluetooth (Připojení
sluchátek pomocí technologie Bluetooth, strana 23).
Vyberte možnost .
Vyberte možnost Poskytovatelé hudby a zvolte
požadovanou možnost:
• Chcete-li poslouchat hudbu staženou do hodinek
z počítače, vyberte možnost Hudba (Stahování osobního
zvukového obsahu, strana 23).
• Pro poslech hudby ze smartphonu vyberte možnost Ovl.
telefonu.
• Pro poslech hudby od poskytovatele třetí strany vyberte
název poskytovatele.
Stisknutím ikony otevřete přehrávání hudby.
Ovládací prvky přehrávání hudby
Garmin Pay
Výběrem položky nastavíte hlasitost.
Stisknutím ovládáte spuštění a pozastavení přehrávání aktuálního
hudebního souboru.
Stisknutím přejdete na další zvukový soubor na seznamu.
Přidržením aktuální zvukový soubor rychle převinete vpřed.
Stisknutím znovu spustíte přehrávání aktuálního hudebního
souboru.
Dvojitým stisknutím přeskočíte na předchozí zvukový soubor na
seznamu.
Přidržením aktuální zvukový soubor rychle převinete vzad.
Stisknutím změníte režim opakování.
Stisknutím změníte režim náhodného přehrávání.
Ovládání přehrávání hudby na připojeném
smartphonu
1 Na smartphonu spusťte přehrávání skladby nebo seznamu
skladeb.
2 Z libovolné obrazovky zařízení Forerunner otevřete ovládací
prvky hudby přidržením tlačítka DOWN.
3 Vyberte možnost Poskytovatelé hudby > Ovl. telefonu.
Připojení sluchátek pomocí technologie
Bluetooth
Chcete-li poslouchat hudbu nahranou do zařízení Forerunner,
musíte připojit sluchátka s technologií Bluetooth.
1 Umístěte sluchátka do vzdálenosti 2 m (6,6 stop) od zařízení.
2 Zapněte na sluchátcích režim párování.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Nastavení > Hudba > Sluchátka > Nová
položka.
5 Proces spárování dokončíte výběrem sluchátek.
Garmin Pay
Funkce Garmin Pay umožňuje používat hodinky k nákupům
v obchodech, které tuto funkci podporují, prostřednictvím
platebních karet spolupracujících finančních institucí.
Nastavení peněženky Garmin Pay
Do své peněženky Garmin Pay můžete přidat jednu nebo více
kreditních či debetních karet zúčastněných institucí. Přejděte na
stránku garmin.com/garminpay/banks a vyhledejte
spolupracující finanční instituce.
1 V aplikaci Garmin Connect zvolte možnost nebo .
2 Vyberte možnost Zařízení Garmin a zvolte své zařízení
Forerunner.
3 Vyberte možnost Garmin Pay > Vytvořit peněženku.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Platby za nákupy prostřednictvím hodinek
Chcete-li pomocí hodinek platit za nákupy, musíte si nastavit
alespoň jednu platební kartu.
Pomocí hodinek pak můžete platit v obchodech, které tuto
službu podporují.
1 Přidržte tlačítko LIGHT.
2 Vyberte možnost Peněženka.
3 Zadejte čtyřmístné číselné heslo.
23
POZNÁMKA: Pokud heslo zadáte třikrát nesprávně,
peněženka se zablokuje a heslo bude nutné obnovit
v aplikaci Garmin Connect.
Zobrazí se nejčastěji používaná platební karta.
Peněženka Garmin Pay a všechny související údaje
z karet budou odstraněny. Dokud nevytvoříte novou
peněženku a nepřidáte do ní alespoň jednu kartu,
nebudete moci zařízení Forerunner používat k platbám.
Změna hesla pro aplikaci Garmin Pay
4 Máte-li v peněžence Garmin Pay více platebních karet,
můžete tlačítkem DOWN kartu změnit.
5 Během 60 sekund přiložte displej hodinek ke čtečce
platebního terminálu.
Po dokončení komunikace se čtečkou hodinky zavibrují a
zobrazí symbol zaškrtnutí.
6 Pokud je třeba, podle pokynů na čtečce terminálu transakci
dokončete.
TIP: Když zadáte heslo správně, můžete během následujících
24 hodin platit bez jeho opětovného zadávání, pokud mezitím
hodinky nesundáte. Jestliže hodinky sundáte nebo deaktivujete
zápěstní snímač srdečního tepu, musíte při platbě kód zadat
znovu.
Přidání karty do peněženky Garmin Pay
Do své peněženky Garmin Pay můžete přidat jednu nebo více
kreditních či debetních karet.
1 Na stránce zařízení Forerunner v aplikaci Garmin Connect
vyberte možnost Garmin Pay > .
2 Podle pokynů na obrazovce zadejte údaje z karty a přidejte
kartu do peněženky.
Při platbě pak můžete na hodinkách vybrat, kterou přidanou
kartu chcete použít.
Správa peněženky Garmin Pay
Můžete si zobrazit podrobnosti o jednotlivých platebních kartách
a můžete karty pozastavit, aktivovat nebo odstranit. Můžete také
pozastavit nebo odstranit celou peněženku Garmin Pay.
POZNÁMKA: V některých zemích mohou spolupracující
finanční instituce některé funkce peněženky blokovat.
1 Na stránce zařízení Forerunner v aplikaci Garmin Connect
vyberte možnost Garmin Pay > Správa peněženky.
Vyberte
možnost:
2
• Chcete-li pozastavit konkrétní kartu, vyberte ji a zvolte
možnost Pozastavit.
Chcete-li nakupovat prostřednictvím zařízení Forerunner,
karta musí být aktivní.
• Chcete-li dočasně pozastavit všechny karty v peněžence,
vyberte možnost Pozastavit peněženku.
Dokud pomocí aplikace nezrušíte pozastavení alespoň
jedné karty, nelze zařízení Forerunner používat k platbám.
• Chcete-li zrušit pozastavení celé peněženky, vyberte
možnost Zrušit pozastavení peněženky.
• Chcete-li odstranit konkrétní kartu, vyberte ji a zvolte
možnost Odstranit.
Karta bude z peněženky zcela odebrána. Budete-li chtít
danou kartu do peněženky znovu přidat, budete muset
zadat všechny údaje znovu.
• Chcete-li odstranit všechny karty v peněžence, vyberte
možnost Smazat peněženku.
24
Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Ztracené
heslo nelze obnovit. Pokud heslo zapomenete, bude nutné
peněženku vymazat, vytvořit novou a znovu zadat údaje z karty.
Heslo nutné pro vstup do peněženky Garmin Pay na zařízení
Forerunner je možné změnit.
1 Na stránce zařízení Forerunner v aplikaci Garmin Connect
vyberte možnost Garmin Pay > Obnovit heslo.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Při příští platbě prostřednictvím zařízení Forerunner musíte
zadat nové heslo.
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, průměrnou rychlost,
údaje o okruhu a volitelné informace ze snímače.
POZNÁMKA: Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se
přepíší.
Používání historie
Historie obsahuje předchozí aktivity, které jste v zařízení uložili.
Zařízení nabízí doplněk pro rychlý přístup k datům
absolvovaných aktivit (Doplňky, strana 20).
1 Na obrazovce hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Historie > Aktivity.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit další informace o aktivitě, vyberte
možnost Veškerá statistika.
• Chcete-li si zobrazit vliv aktivity na vaši aerobní nebo
anaerobní kondici, vyberte možnost Training Effect
(Informace o funkci Training Effect, strana 15).
• Chcete-li si zobrazit čas, který jste strávili v jednotlivých
zónách srdečního tepu, vyberte možnost Srdeční tep
(Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu,
strana 24).
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte okruh a zobrazte další
informace o jednotlivých okruzích.
• Výběrem možnosti Sady vyberte cvičební sadu a zobrazte
další informace o jednotlivých sadách.
• Chcete-li zobrazit aktivitu na mapě, vyberte možnost
Mapa.
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky pro danou
aktivitu, vyberte možnost Graf nadmořské výšky.
• Chcete-li odstranit vybranou aktivitu, vyberte možnost
Odstranit.
Historie Multisport
Zařízení uchovává o aktivitě celkový přehled Multisport, včetně
celkové vzdálenosti, času, kalorií a dat volitelného příslušenství.
Zařízení také odděluje data aktivity pro každý sportovní segment
a přechod, takže můžete porovnávat podobné tréninkové aktivity
a sledovat, jak rychle se pohybujete mezi přesuny. Historie
přesunů zahrnuje vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a kalorie.
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu vám může pomoci
upravit intenzitu tréninku.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Historie > Aktivity.
Historie
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte položku Srdeční tep.
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit celkové údaje o vzdálenosti a čase uložené ve
vašem zařízení.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Historie > Souhrny.
3 V případě potřeby vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost zobrazení týdenních nebo měsíčních
souhrnů.
Použití počítadla kilometrů
Počítadlo kilometrů automaticky zaznamenává celkovou
uraženou vzdálenost, převýšení a čas aktivit.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Stiskněte tlačítko Historie > Souhrny > Počítadlo
kilometrů.
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte hodnotu
z počítadla.
Odstranění historie
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Historie > Možnosti.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Odstranit všechny aktivity odstraníte
z historie všechny aktivity.
• Výběrem možnosti Vynulovat celkové souhrny
vynulujete všechny souhrny pro vzdálenost a čas.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené
aktivity.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky, triatlonů a dalších aktivit. Pokud se
chcete zaregistrovat k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
connect.garmin.com.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu s použitím zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát na váš účet Garmin
Connect a uchovat, jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace
o své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, dynamiku běhu,
zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti
a přizpůsobení zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
Historie
Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit cíl aktivit typu
fitness a načíst jeden z denních tréninkových plánů.
Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den,
připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli
a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na
své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Spravujte svá nastavení: Své zařízení a uživatelská nastavení
můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.
Obchod Connect IQ: Můžete stahovat aplikace, vzhledy
hodinek, datová pole a doplňky.
Používání aplikace Garmin Connect v počítači
Aplikace Garmin Express propojuje vaše zařízení s účtem
Garmin Connect prostřednictvím počítače. Pomocí aplikace
Garmin Express můžete nahrávat data svých aktivit do účtu
Garmin Connect a odesílat data, například tréninky nebo
cvičební plány, z webu Garmin Connect do zařízení. Můžete zde
také instalovat aktualizace softwaru a spravovat své aplikace
Connect IQ.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Stáhněte si aplikaci Garmin Express a nainstalujte ji.
4 Otevřete aplikaci Garmin Express a vyberte možnost Přidat
zařízení.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Operační systémy Mac poskytují omezenou
podporu režimu přenosu souborů (MTP). Musíte v operačním
systému Windows otevřít disk Garmin. Pokud chcete za
zařízení odebrat hudební soubory, musíte použít aplikaci
Garmin Express.
25
Navigace
Funkce navigace GPS můžete na svém zařízení používat
k prohlížení trasy na mapě, ukládání poloh a hledání cesty
domů.
• Chcete-li si zobrazit stoupání na trase, vyberte možnost
Zobrazit stoupání.
Ukládání polohy
Aktuální polohu můžete uložit a vrátit se k ní později.
POZNÁMKA: Do menu ovládacích prvků můžete přidat další
možnosti.
1 Přidržte tlačítko LIGHT.
2 Vyberte možnost Uložit polohu.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Úprava uložených poloh
Kurzy
Kurz je možné odeslat z účtu Garmin Connect do zařízení.
Jakmile je kurz uložen do zařízení, je možné pomocí zařízení
provádět navigaci po trase.
Můžete navigovat podle uloženého kurzu. Například můžete
uložit kurz, který je vhodný pro dojíždění do práce na kole, a
podle něj navigovat.
Můžete také navigovat podle uloženého kurzu a pokusit se
vyrovnat nebo překonat nastavené výkonnostní cíle. Pokud byl
například původní kurz dokončen za 30 minut, můžete se
pokusit překonat výsledek funkce Virtual Partner a dokončit kurz
v kratším čase, než je 30 minut.
Vytvoření a sledování trasy v zařízení
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Přidržte tlačítko .
4 Vyberte možnost Navigovat > Trasy > Vytvořit novou
položku.
Zadejte
název trasy a vyberte možnost .
5
6 Vyberte možnost Přidat polohu.
7 Vyberte možnost.
8 Je-li to nutné, opakujte krok 4 a 5.
9 Vyberte možnost Hotovo > Spustit trasu.
Zobrazí se informace o navigaci.
10 Stisknutím tlačítka START začněte navigovat.
Vytvoření okružní trasy
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu na základě
nastavené vzdálenosti a směru navigace.
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte možnost Běh nebo Kolo.
3 Přidržte tlačítko .
4 Vyberte možnost Navigace > Okružní trasa.
5 Zadejte celkovou délku trasy.
6 Vyberte směr.
Zařízení nabídne tři trasy. Trasy si zobrazíte tlačítkem
DOWN.
7 Tlačítkem START trasu vyberete.
8 Vyberte možnost:
• Chcete-li zahájit navigaci, vyberte možnost Vyrazit.
• Chcete-li si trasu zobrazit na mapě, kde si ji můžete
posouvat a přiblížit, vyberte možnost Mapa.
• Chcete-li si zobrazit navigační pokyny trasy, vyberte
možnost Směrové pokyny.
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky trasy, vyberte
možnost Graf nadmořské výšky.
• Chcete-li trasu uložit, vyberte možnost Uložit.
26
Uloženou polohu můžete uložit nebo upravit její název,
nadmořskou výšku a informace o poloze.
1 Na obrazovce hodinek vyberte možnost START > Navigovat
> Uložené pozice.
2 Vyberte umístění pro ukládání.
3 Po výběru možnosti budete moci upravit polohu.
Projekce trasového bodu
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a směru k cíli
z aktuální polohy do nové polohy.
1 Pokud aplikaci projektování trasového bodu v seznamu
aplikací nemáte, můžete ji tam přidat volbou možnosti
START > Přidat > Projekt. TB.
2 Tlačítkem Ano přidáte aplikaci na seznam oblíbených.
3 V zobrazení hodinek vyberte možnost START > Projekt. TB.
4 Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte směr.
5 Vyberte ikonu START.
6 Tlačítkem DOWN vyberte jednotky měření.
7 Tlačítkem UP zadejte vzdálenost.
8 Uložení provedete pomocí tlačítka START.
Projektovaný trasový bod se uloží s výchozím názvem.
Navigace k cíli
Zařízení můžete použít k navigaci do cílového bodu nebo ke
sledování trasy.
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost START > Navigovat.
2 Vyberte kategorii.
3 Podle pokynů na obrazovce vyberte cíl.
4 Vyberte možnost Přejít na.
Zobrazí se informace o navigaci.
5 Stisknutím tlačítka START začněte navigovat.
Navigace k bodu zájmu
Pokud mapová data nainstalovaná do vašeho zařízení obsahují
i body zájmu, můžete si nastavit navigaci do takového bodu.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Navigace > Body zájmu a vyberte
požadovanou kategorii.
Zobrazí se seznam bodů zájmu, které se nacházejí
v blízkosti vaší aktuální polohy.
5 V případě potřeby vyberte možnost:
• Chcete-li hledat v blízkosti jiné polohy, zvolte možnost
Vyhledat v blízkosti a vyberte polohu.
• Chcete-li bod zájmu vyhledat podle názvu, vyberte
možnost Hledání podle názvu, zadejte název, vyberte
možnost Vyhledat v blízkosti a vyberte polohu.
6 Z výsledků vyhledávání vyberte požadovaný bod zájmu.
Navigace
7 Vyberte možnost Vyrazit.
Zobrazí se informace o navigaci.
Stisknutím
tlačítka START začněte navigovat.
8
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, jako je vodárenská
věž, uzamknout směr a poté se nechat navigovat k tomuto
objektu.
1 Na obrazovce hodinek vyberte možnost START > Navigovat
> Zadej směr a jdi.
2 Zaměřte horní stranu hodinek na objekt a stiskněte tlačítko
START.
Zobrazí se informace o navigaci.
Stisknutím
tlačítka START začněte navigovat.
3
Navigace do vašeho výchozího bodu během
činnosti
Můžete navigovat zpět do výchozího bodu aktuální aktivity po
přímé linii nebo po prošlé trase. Tato funkce je k dispozici pouze
pro aktivity, které využívají GPS.
1 Během aktivity vyberte možnost STOP > Zpět na start.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po
trase, kterou jste prošli, vyberte možnost TracBack.
• Pokud nemáte podporovanou mapu nebo používáte přímé
trasování, výběrem možnosti Trasa budete navigovat zpět
na počáteční bod aktivity po přímé trase.
• Pokud nepoužíváte přímé trasování, výběrem možnosti
Trasa budete navigovat zpět na počáteční bod aktivity
pomocí směrových pokynů.
Označení polohy Muž přes palubu a spuštění
navigace do této polohy
Podle potřeby můžete uložit polohu Muž přes palubu (MOB)
a automaticky spustit navigaci zpět do této polohy.
TIP: Můžete si přizpůsobit podržení tlačítek pro rychlý přístup
k funkci MOB (Přizpůsobení zkratek, strana 35).
Na obrazovce hodinek vyberte možnost START > Navigovat
> Poslední MOB.
Zobrazí se informace o navigaci.
Zastavení navigace
1 Během aktivity podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Ukončit navigaci.
Mapa
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Na mapě se také
zobrazí názvy lokací a symboly. Při navigaci k cílovému bodu je
na mapě vyznačena trasa pomocí čáry.
• Navigace na mapě (Posouvání a změna měřítka mapy,
strana 28)
• Nastavení mapy (Nastavení mapy, strana 28)
Zobrazení mapy
1 Zahájit venkovní aktivitu.
2 Přejít na obrazovku map můžete pomocí tlačítka UP nebo
DOWN.
3 Přidržte tlačítko
a zvolte možnost:
• Chcete-li mapu posunout nebo přiblížit, vyberte možnost
Pos/Přib a oddálit.
TIP: Chcete-li přepnout mezi posouváním nahoru a dolů,
posouváním doleva a doprava nebo přiblížením
a oddálením, stiskněte tlačítko START. Přidržením tlačítka
START vyberete bod označený křížem.
• Chcete-li si zobrazit body zájmu v okolí, vyberte možnost
V mém okolí.
Uložení nebo navigace do místa na mapě
Můžete vybrat libovolnou polohu na mapě. Tuto polohu pak
můžete uložit nebo k ní můžete nastavit navigaci.
1 V zobrazení mapy přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Pos/Přib a oddálit.
Na mapě se zobrazí ovládací prvky a nitkový kříž.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha
prošlá trasa
a cíl .
, sledovaná
Navigace do výchozího bodu vaší naposledy
uložené činnosti
Můžete navigovat zpět do výchozího bodu naposledy uložené
aktivity po přímé linii nebo po prošlé trase. Tato funkce je
k dispozici pouze pro aktivity, které využívají GPS.
1 Vyberte možnost START > Navigovat > Aktivity.
2 Vyberte poslední uloženou aktivitu.
3 Vyberte možnost Zpět na start.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po
trase, kterou jste prošli, vyberte možnost TracBack.
• Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po
přímé trase, vyberte možnost Trasa.
5 Stisknutím tlačítka DOWN zobrazte kompas (volitelně).
Šipka směřuje k výchozímu bodu.
Navigace
3 Mapu si podle potřeby přibližte nebo posuňte, aby se kříž
nacházel přesně nad požadovanou polohou.
4 Přidržením tlačítka START vyberete bod označený křížem.
5 Pokud chcete, vyberte blízký bod zájmu.
6 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost
Vyrazit.
• Chcete-li polohu uložit, vyberte možnost Uložit polohu.
• Chcete-li zobrazit informace o dané poloze, vyberte
možnost Zobrazit.
27
Navigování pomocí funkce V mém okolí
Pomocí funkce V mém okolí můžete navigovat k blízkým bodům
zájmu a trasovým bodům.
POZNÁMKA: Abyste mohli navigovat k bodům zájmu, musí je
mapová data nainstalovaná do vašeho zařízení obsahovat.
1 V zobrazení mapy přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost V mém okolí.
Na mapě se zobrazí ikony označující okolní body zájmu.
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN můžete zvýraznit určitou
část mapy.
4 Stiskněte tlačítko STOP.
Zobrazí se seznam bodů zájmu a trasových bodů ve
zvýrazněné části mapy.
5 Vyberte polohu.
6 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost
Vyrazit.
• Chcete-li zobrazit polohu na mapě, vyberte možnost
Mapa.
• Chcete-li polohu uložit, vyberte možnost Uložit polohu.
• Chcete-li zobrazit informace o dané poloze, vyberte
možnost Zobrazit.
Posouvání a změna měřítka mapy
1 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN během navigace
zobrazte mapu.
2 Podržte prst na .
3 Vyberte možnost Pos/Přib a oddálit.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li přepnout mezi posouváním nahoru a dolů,
posouváním doleva a doprava nebo přiblížením a
oddálením, stiskněte tlačítko START.
• Chcete-li posouvat mapu nebo ji přiblížit či oddálit,
použijte tlačítka UP a DOWN.
• Chcete-li režim ukončit, stiskněte tlačítko BACK.
Nastavení mapy
Můžete si nastavit, jak se bude mapa v aplikaci mapy a na
datových obrazovkách zobrazovat.
Na hodinkách podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení
> Mapa.
Orientace: Nastaví orientaci mapy. Výběrem možnosti Sever
nahoře zobrazíte u horního okraje obrazovky sever. Výběrem
možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u horního okraje
obrazovky aktuální směr trasy.
Polohy uživatele: Zobrazí nebo skryje uložené polohy na
mapě.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Záznam prošlé trasy: Zobrazí nebo skryje záznam prošlé trasy
jako barevnou čáru na mapě.
Barva prošlé trasy: Možnost změny barvy záznamu prošlé
trasy.
Detail: Určuje množství podrobností zobrazených na mapě.
Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Námořní: Nastaví zobrazení dat mapy v námořním režimu.
Kreslit segmenty: Zobrazí nebo skryje segmenty v podobě
barevné linie na mapě.
Kreslit vrstevnice: Zobrazí nebo skryje vrstevnice na mapě.
28
Výškoměr a barometr
Zařízení obsahuje interní výškoměr a barometr. Zařízení
získává data pro výšku a tlak neustále, i když je v režimu
s nízkou spotřebou. Výškoměr zobrazuje vaši přibližnou
nadmořskou výšku na základě změn tlaku. Barometr zobrazuje
data okolního tlaku na základě konstantní nadmořské výšky, ve
které byl naposledy kalibrován výškoměr (Nastavení výškoměru,
strana 34). Chcete-li rychle otevřít nastavení výškoměru nebo
barometru, vyberte v doplňku výškoměru nebo barometru
možnost START.
Kompas
Zařízení je vybaveno tříosým kompasem s automatickou
kalibrací. Funkce a vzhled kompasu se mění v závislosti na
aktivitě, na tom, zda je zapnuto GPS a zda navigujete k cíli.
Nastavení kompasu je možné změnit ručně (Nastavení
kompasu, strana 34). Chcete-li rychle otevřít nastavení
kompasu, vyberte v doplňku kompasu možnost START.
Nastavení navigace
Můžete přizpůsobit funkce a vzhled mapy při navigování k cíli.
Přizpůsobení funkcí mapy
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Datové
obrazovky.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Mapa mapu zapnete nebo vypnete.
• Výběrem možnosti Průvodce zapnete nebo vypnete
obrazovku průvodce zobrazující směr k cíli, který ukazuje
váš kompas s trasou, které se můžete při navigaci držet.
• Výběrem možnosti Graf nadmořské výšky zapnete nebo
vypnete graf nadmořské výšky.
• Vyberte obrazovku, kterou chcete přidat, odstranit nebo
upravit.
Ukazatel kurzu
Ukazatel kurzu je užitečný zejména v případě, pokud směřujete
přímou cestou k cíli, například při plavbě. Pokud se kvůli
překážkám nebo rizikovým místům vychýlíte z kurzu, tento
ukazatel vám pomůže vrátit se na správnou trasu.
Ukazatel kurzu
ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu
vedoucí k cíli. Indikátor odchylky od kurzu (CDI)
vás
informuje o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Tečky
označují, jak moc jste se od kurzu odchýlili.
Nastavení malého indikátoru směru pohybu
Indikátor směru pohybu můžete nastavit, aby při navigaci
zobrazoval stránky s údaji. Indikátor ukazuje k vašemu cílovému
směru pohybu.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Indikátor směru.
Nastavení upozornění navigace
Můžete si nastavit upozornění, která vám pomohou navigovat
do cíle.
1 Vyberte možnost .
2 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Alarmy.
Navigace
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavit upozornění na konkrétní vzdálenost do
cíle, vyberte možnost Vzdálenost k cíli.
• Chcete-li nastavit upozornění na konkrétní odhadovaný
zbývající čas do cíle, vyberte možnost Čas k cíli.
• Chcete-li nastavit upozornění, když se odchýlíte z trasy,
vyberte možnost Odchylka od kurzu.
• Chcete-li povolit podrobné navigační pokyny, vyberte
možnost Navigační pokyny.
4 Pokud je to nutné, výběrem možnosti Stav upozornění
zapněte.
5 Pokud je to nutné, zadejte požadovanou hodnotu
(vzdálenosti či času) a stiskněte tlačítko .
Bezdrátové snímače
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+ a
Bluetooth Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných
snímačů najdete na webu buy.garmin.com.
Párování bezdrátových snímačů
Při prvním připojení bezdrátového snímače k zařízení
prostřednictvím technologie ANT+ nebo Bluetooth musíte
zařízení a snímač spárovat. Po spárování se zařízení
k aktivnímu snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile
zahájíte aktivitu.
POZNÁMKA: Jestliže byl k vašemu zařízení přibalen snímač
srdečního tepu, pak je tento snímač se zařízením již spárován.
1 Jestliže párujete snímač srdečního tepu, nasaďte si jej
(Nasazování snímače srdečního tepu, strana 11, Nasazování
snímače srdečního tepu, strana 11).
Snímač srdečního tepu vysílá a přijímá údaje jen tehdy, když
je nasazený.
2 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte minimální
vzdálenost 10 m (33 stop) od ostatních bezdrátových
snímačů.
3 Podržte prst na .
4 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Nová položka.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyhledat vše.
• Vyberte typ snímače.
Po spárování snímače s vaším zařízením se změní stav
snímače z Vyhledávání na Připojeno. Data snímače se
zobrazí ve smyčce datových obrazovek s údaji nebo ve
vlastním datovém poli.
Nožní snímač
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.
Běhání s využitím nožního snímače
Než se vydáte běhat, musíte spárovat nožní snímač se svým
zařízením Forerunner (Párování bezdrátových snímačů,
strana 29).
Můžete běhat v hale a použít nožní snímač pro zaznamenání
tempa, vzdálenosti a kadence. Můžete rovněž běhat venku
Bezdrátové snímače
a použít nožní snímač pro zaznamenání dat kadence pomocí
tempa a vzdálenosti GPS.
1 Upevněte nožní snímač podle pokynů k příslušenství.
2 Vyberte běžeckou aktivitu.
3 Nyní můžete běžet.
Kalibrace nožního snímače
Nožní snímač se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti
a vzdálenosti se zvyšuje po několika použitích zařízení venku se
zapnutým systémem GPS.
Zlepšení funkce nožního snímače
Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné získat
signály GPS a spárovat zařízení s nožním snímačem (Párování
bezdrátových snímačů, strana 29).
Nožní snímač se kalibruje automaticky, ale údaje o rychlosti
a vzdálenosti můžete zpřesnit po několika použitích zařízení
venku se zapnutým systémem GPS.
1 Stůjte 5 minut venku s volným výhledem na oblohu.
2 Rozběhněte se.
3 Běžte 10 minut bez zastavení.
4 Zastavte se a uložte aktivitu.
V případě potřeby se na základě zaznamenaných dat změní
kalibrace nožního snímače. Nožní snímač není nutné
kalibrovat, pokud nezměníte styl běhu.
Ruční kalibrace nožního snímače
Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné je spárovat
s nožním snímačem (Párování bezdrátových snímačů,
strana 29).
Doporučujeme provést ruční kalibraci v případě, že znáte svůj
kalibrační faktor. Pokud jste nožní snímač kalibrovali s jiným
výrobkem Garmin, pravděpodobně svůj kalibrační faktor znáte.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství.
3 Vyberte nožní snímač.
4 Vyberte možnost Faktor Kalibrace > Nastavit hodnotu.
5 Úprava kalibračního faktoru:
• Pokud je vzdálenost příliš malá, kalibrační faktor zvyšte.
• Pokud je vzdálenost příliš velká, kalibrační faktor snižte.
Nastavení možností Nožní snímač – rychlost
a vzdálenost
Než bude možné provést úpravu rychlosti a vzdálenosti nožního
snímače, je nutné jej spárovat se zařízením (Párování
bezdrátových snímačů, strana 29).
Zařízení můžete nastavit tak, aby k výpočtu rychlosti
a vzdálenosti využívalo místo dat GPS data nožního snímače.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Snímače a příslušenství.
3 Vyberte nožní snímač.
4 Vyberte možnost Rychlost nebo Vzdálenost.
5 Vyberte možnost:
• Při tréninku s vypnutým systémem GPS, obvykle ve
vnitřních prostorech, vyberte možnost Uvnitř.
• Vyberte možnost Vždy, pokud chcete používat data
nožního snímače bez ohledu na nastavení systému GPS.
Použití volitelného snímače rychlosti nebo
kadence bicyklu
Můžete odesílat data do zařízení pomocí kompatibilního
snímače rychlosti nebo tempa bicyklu.
• Spárujte snímač se zařízením (Párování bezdrátových
snímačů, strana 29).
29
• Nastavte velikost kola (Velikost a obvod kola, strana 44).
• Vyrazte na projížďku (Spuštění aktivity, strana 2).
Trénink s měřiči výkonů
• Přejděte na webovou stránku buy.garmin.com, kde naleznete
seznam snímačů ANT+, které jsou kompatibilní s vaším
zařízením (například Vector™).
• Další informace naleznete v návodu k obsluze měřiče
výkonu.
• Upravte své výkonnostní zóny podle svých cílů a schopností
(Nastavení výkonnostních zón, strana 8).
• Použijte alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když
dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení
alarmu, strana 31).
• Přizpůsobte si pole dat výkonu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 31).
Používání elektronického řazení
Před použitím elektronického řazení, například Shimano Di2™,
je nutné spárovat je s vaším zařízením (Párování bezdrátových
snímačů, strana 29). Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 31). Když je snímač
v režimu úprav, zobrazuje zařízení Forerunner aktuální hodnoty
úprav.
®
Přehled o situaci
Zařízení Forerunner lze používat společně se zařízením Varia
Vision™ a s chytrými světly a zadním radarem na kolo Varia™,
které poskytují lepší přehled o okolní situaci. Další informace
naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.
POZNÁMKA: Před spárováním zařízení Varia může být nutná
aktualizace softwaru Forerunner (Aktualizace softwaru pomocí
aplikace Garmin Connect, strana 39).
tempe
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení seznamu aktivity
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktivity a aplikace.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte aktivitu, pro kterou chcete přizpůsobit nastavení,
nastavte aktivitu jako oblíbenou, změňte pořadí zobrazení
apod.
• Vyberte možnost Přidat a přidejte další aktivity nebo
vytvořte vlastní aktivity.
Úprava seznamu pomůcek
Můžete si upravit pořadí doplňků v seznamu, odebírat doplňky a
přidávat nové.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Doplňky.
3 Vyberte pomůcku.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Změna pořadí změníte pozici doplňku
v seznamu.
30
• Výběrem možnosti Odebrat doplněk ze seznamu
odeberete.
5 Vyberte možnost Přidat doplňky.
6 Vyberte pomůcku.
Doplněk bude přidán do seznamu.
Nastavení aktivit a aplikací
Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předinstalovanou
aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například
přizpůsobit stránky s údaji a aktivovat upozornění a funkce
tréninku.Všechna nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy
aktivit.
Přidržte tlačítko , vyberte možnost Nastavení > Aktivity a
aplikace, vyberte požadovanou aktivitu a zvolte její nastavení.
3D vzdálenost: Vypočítá vzdálenost, kterou jste urazili, pomocí
změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.
3D rychlost: Vypočítá vaši rychlost pomocí změny nadmořské
výšky a horizontálního pohybu po zemi (3D rychlost a
vzdálenost, strana 33).
Zdůraznit barvu: Nastaví barvu zvýraznění každé aktivity,
a umožní tak určit, která je aktivní.
Alarmy: Umožňuje nastavit upozornění tréninku nebo navigace
pro aktivitu.
Automatická detekce lezení: Nastaví zařízení, aby
automaticky detekovalo změny nadmořské výšky pomocí
vestavěného výškoměru
Auto Lap: Nastaví možnosti pro funkci Auto Lap (Auto Lap,
strana 32).
Auto Pause: Nastaví zařízení, aby přestalo zaznamenávat
údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost
klesne pod zadanou hodnotu (Zapnutí funkce Auto Pause,
strana 32).
Automatický sjezd: Nastaví zařízení, aby automaticky
detekovalo jízdu na lyžích pomocí vestavěného senzoru
zrychlení.
Autom. procházení: Umožní procházení všech datových
obrazovek aktivit, jestliže je zapnut časovač (Použití funkce
Automatické procházení, strana 33).
Automatická sada: Umožňuje zařízení automaticky zapnout a
vypnout sadu cvičení během silového tréninku.
Barva pozadí: Nastaví barvu pozadí u každé aktivity na černou
nebo bílou.
ClimbPro: Během navigace zobrazí obrazovky sledování a
plánování výstupu.
Spouštění odpočtu: Aktivuje odpočítávání času pro intervaly
plavání v bazénu.
Upravit hmotnost: Umožňuje vám přidávat hmotnost u cvičení
nastavenou během silového tréninku nebo kardio aktivity.
Datové obrazovky: Umožní upravit datové obrazovky a přidat
nové datové obrazovky pro aktivitu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 31).
GPS: Umožňuje nastavit režim pro anténu GPS. Používání
možností GPS + GLONASS nebo GPS + GALILEO zajišťuje
vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání
pozice. Používání možnosti GPS společně s dalším satelitem
může snížit životnost baterie víc, než když používáte pouze
možnost GPS. Pokud použijete možnost UltraTrac, body
trasy a data ze snímačů se budou zaznamenávat méně často
(UltraTrac, strana 33).
Uzamknout tlačítka: Uzamkne tlačítka během různých aktivit
v režimu Multisport, aby nedošlo k jejich náhodnému
stisknutí.
Mapa: Nastaví předvolby obrazovky s daty mapy pro danou
aktivitu (Nastavení mapy pro aktivity, strana 32).
®
Přizpůsobení zařízení
Metronom: Přehrává v pravidelném rytmu tóny, a umožňuje
vám tak zlepšovat výkonnost tréninkem při rychlejší,
pomalejší nebo konzistentnější kadenci (Používání
metronomu, strana 7).
Velikost bazénu: Nastavuje délku bazénu pro plavání
v bazénu.
Časový limit úsporného režimu: Nastaví dobu zapnutí
úsporného režimu pro aktivitu (Nastavení časového limitu
úsporného režimu, strana 33).
Přejmenovat: Nastaví název aktivity.
Opakovat: Umožní funkci Opakovat pro multisportovní aktivity.
Tuto funkci můžete například používat pro aktivity, které
obsahují více přechodů např. swimrun.
Obnovit výchozí hodnoty: Umožňuje obnovit nastavení
aktivity.
Trasování: Nastaví předvolby pro výpočet tras pro danou
aktivitu (Nastavení trasování, strana 32).
Skórování: Automaticky zapne či vypne zaznamenávání skóre,
když zahájíte kolo golfové hry. Když je zaškrtnuta možnost
Vždy se zeptat, při zahájení kola se zobrazí výzva.
Upozornění segmentu: Zapíná nebo vypíná upozornění na
blížící se segmenty.
Sledování statistik: Aktivuje sledování statistik při hraní golfu.
Detekce záběru: Aktivuje detekci záběrů pro plavání v bazénu.
Přechody: Umožní multisportovní aktivity tj. možnost
přecházení mezi různými sportovními aktivitami.
upozornění: upozornění na události, upozornění na rozsah
a opakovaná upozornění.
Upozornění na událost: Upozornění na událost informuje
jednou. Událost je určitá hodnota. Můžete například nastavit
zařízení tak, aby vás upozornilo, když dosáhnete stanovené
nadmořské výšky.
Upozornění na rozsah: Upozornění na rozsah vás informuje,
kdykoli bude hodnota zařízení nad nebo pod stanoveným
rozsahem hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak,
aby vás upozornilo, když váš srdeční tep klesne pod 60 tepů
za minutu nebo přesáhne 210 tepů za minutu.
Opakované upozornění: Opakované upozornění vás upozorní
pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo
interval. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás
upozorňovalo každých 30 minut.
Název
upozornění
Typ upozornění Popis
Kadence
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty kadence.
Kalorie
Událost,
opakovaná
Můžete nastavit počet kalorií.
Uživatelské
Událost,
opakovaná
Můžete vybrat stávající zprávu
nebo vytvořit vlastní, a zvolit typ
upozornění.
Vzdálenost
Opakované
Můžete nastavit interval
vzdálenosti.
Nadmořská
výška
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty nadmořské
výšky.
Srdeční tep
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty srdečního
tepu nebo zvolit změny rozsahů.
Viz Rozsahy srdečního tepu,
strana 7 a Výpočty rozsahů
srdečního tepu, strana 8.
Tempo
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty tempa.
Výkon
Rozsah
Můžete nastavit vysokou nebo
nízkou úroveň výkonu.
Varovné body
Událost
Z uložené polohy lze nastavit
poloměr.
Běh/Chůze
Opakované
Můžete nastavit přestávky v chůzi
v pravidelných intervalech.
Rychlost
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty rychlosti.
Počet záběrů
Rozsah
Můžete si nastavit horní a dolní
hodnotu pro počet záběrů za
minutu.
Čas
Událost,
opakovaná
Můžete nastavit časový interval.
Přizpůsobení datových obrazovek
Datové obrazovky lze zobrazit nebo skrýt a můžete i změnit
jejich rozvržení a obsah.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktivity a aplikace.
3 Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Datové obrazovky.
6 Vyberte datovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
7 Vyberte možnost:
• Volbou Rozvržení upravíte počet datových polí na datové
obrazovce.
• Výběrem pole lze změnit typ údajů zobrazovaných v poli.
• Výběrem možnosti Změna pořadí změníte pozici datové
obrazovky v seznamu.
• Výběrem možnosti Odebrat odeberte datovou obrazovku
ze seznamu.
8 Pokud chcete do seznamu přidat novou datovou obrazovku,
vyberte možnost Nová položka.
Můžete přidat vlastní datovou obrazovku nebo vybrat jednu
z přednastavených obrazovek.
Přidání mapy k aktivitě
Na smyčku datových obrazovek pro aktivitu lze přidat mapu.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktivity a aplikace.
3 Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Datové obrazovky > Nová položka >
Mapa.
Nastavení alarmu
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktivity a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
4
5
6
Upozornění
Můžete nastavit upozornění pro každou aktivitu, které vám
mohou pomoci trénovat s ohledem na konkrétní cíle, zvýšit
povědomí o prostředí a navigovat k cíli. Některá upozornění jsou
k dispozici pouze pro konkrétní aktivity. Existují tři typy
Přizpůsobení zařízení
7
8
9
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
Vyberte nastavení aktivity.
Vyberte možnost Alarmy.
Vyberte možnost:
• Volbou Nová položka přidáte nové upozornění aktivity.
• Volbou názvu upozornění lze stávající upozornění upravit.
V případě potřeby vyberte typ alarmu.
Vyberte zónu, zadejte minimální a maximální hodnoty nebo
zadejte vlastní hodnotu alarmu.
V případě potřeby upozornění zapněte.
31
V případě alarmů událostí a opakovaných alarmů se při každém
dosažení hodnoty alarmu zobrazí zpráva. V případě alarmů
rozsahu se zpráva zobrazí pokaždé, když překročíte zadaný
rozsah nebo pod něj klesnete (minimální a maximální hodnoty).
Nastavení mapy pro aktivity
Vzhled datové obrazovky mapy si můžete přizpůsobit
jednotlivým aktivitám.
Přidržte tlačítko , vyberte možnost Nastavení > Aktivity a
aplikace, vyberte požadovanou aktivitu, zvolte její nastavení a
vyberte možnost Mapa.
Konfigurovat mapy: Zobrazí nebo skryje data
z nainstalovaných mapových produktů.
Použít nastavení systému: Zařízení použije předvolby
nastavení map ze systému.
Orientace: Nastaví orientaci mapy. Výběrem možnosti Sever
nahoře zobrazíte u horního okraje obrazovky sever. Výběrem
možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u horního okraje
obrazovky aktuální směr trasy.
Polohy uživatele: Zobrazí nebo skryje uložené polohy na
mapě.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Záznam prošlé trasy: Zobrazí nebo skryje záznam prošlé trasy
jako barevnou čáru na mapě.
Barva prošlé trasy: Možnost změny barvy záznamu prošlé
trasy.
Detail: Určuje množství podrobností zobrazených na mapě.
Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Námořní: Nastaví zobrazení dat mapy v režimu Námořní.
Kreslit segmenty: Zobrazí nebo skryje segmenty v podobě
barevné linie na mapě.
Kreslit vrstevnice: Zobrazí nebo skryje vrstevnice na mapě.
Nastavení trasování
Můžete změnit nastavení trasování a upravit tak způsob, jak
zařízení počítá trasu u jednotlivých aktivit.
Přidržte tlačítko , vyberte možnost Nastavení > Aktivity a
aplikace, vyberte požadovanou aktivitu, zvolte její nastavení a
vyberte možnost Trasování.
Aktivita: Slouží k nastavení aktivity pro trasování Zařízení
vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.
Trasování podle oblíbenosti: Vypočítá trasy podle
nejoblíbenějších běhů a jízd ze služby Garmin Connect.
Trasy: Slouží k nastavení navigace tras pomocí tohoto zařízení.
Použijte možnost Sledovat trasu, chcete-li navigovat trasu
přesně tak, jak je vyobrazena, bez přepočítání. Chcete-li
trasu navigovat pomocí trasovacích map a při každé
odchylce od kurzu ji přepočítat, použijte možnost Použít
mapu.
Metoda výpočtu: Nastaví metodu výpočtu tak, aby byl
minimalizován čas, vzdálenost nebo stoupání na trase.
Vyhýbat se: Nastaví typy komunikací nebo dopravních
prostředků, kterým se chcete na trase vyhnout.
Typ: Nastaví chování ukazatele, který se zobrazuje během
přímého trasování.
Auto Lap
Označování okruhů podle vzdálenosti
Režim Auto Lap můžete použít pro automatické označení kola
po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro porovnání vaší
32
výkonnosti během různých úseků aktivity (například každou
1 míli nebo 5 kilometrů).
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktivity a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Auto Lap.
6 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Auto Lap zapnete nebo vypnete funkci
Auto Lap.
• Volbou možnosti Automatická vzdálenost upravíte
vzdálenost mezi okruhy.
Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro
daný okruh. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také pípne nebo
zavibruje (Nastavení systému, strana 35).
V případě potřeby můžete stránky údaji přizpůsobit, aby
zobrazovaly další údaje o okruhu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 31).
Přizpůsobení zprávy pro upozornění na okruh
Můžete přizpůsobit jedno nebo dvě datová pole, která se
zobrazí ve zprávě pro upozornění na okruh.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Aktivity a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Zvolte možnost Auto Lap > Upozornění na okruh.
6 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
7 Vyberte možnost Zobrazit náhled (volitelné).
Zapnutí funkce Auto Pause
Pomocí funkce Auto Pause můžete automaticky pozastavit
stopky, jakmile se přestanete pohybovat. Tato funkce je
užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná
místa, kde musíte zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktivity a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Auto Pause.
6 Vyberte možnost:
• Chcete-li stopky automaticky zastavit, jakmile se
přestanete pohybovat, zvolte možnost Při zastavení.
• Po výběru možnosti Vlastní se stopky automaticky
zastaví, jakmile vaše tempo klesne pod stanovenou
hodnotu.
Zapnutí automatické detekce lezení
Funkci automatické detekce lezení můžete použít
k automatickému sledování změny nadmořské výšky. Můžete ji
využít při aktivitách jako lezení, pěší turistika, běh nebo jízda na
kole.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktivity a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
Přizpůsobení zařízení
4
5
6
7
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
Vyberte nastavení aktivity.
Vyberte možnost Automatická detekce lezení > Stav.
Vyberte možnost Vždy nebo Pokud se nenaviguje.
Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Obrazovka běhání a nastavte displeje a
data, která se zobrazí při běhání.
• Vyberte možnost Obrazovka lezení a nastavte displeje a
data, která se zobrazí při lezení.
• Pokud chcete při změně režimu přepnout barvu displeje,
vyberte možnost Obrátit barvy.
• Výběrem možnosti Vertikální rychlost nastavíte
zobrazování rychlosti stoupání v čase.
• Vyberte možnost Přepínání režimů a nastavte rychlost
změny režimů zařízení.
POZNÁMKA: Možnost Aktuální obrazovka umožňuje
přepnutí na poslední obrazovku, kterou jste měli otevřenu
před automatickým přepnutím na lezení.
3D rychlost a vzdálenost
Můžete nastavit 3D rychlost a vzdálenost pro výpočet rychlosti
nebo vzdálenosti na základě změny nadmořské výšky a
horizontálního pohybu po zemi. To můžete využít při aktivitách
jako lyžování, lezení, navigace, pěší turistika, běh nebo jízda na
kole.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby
procházela všechny datové obrazovky aktivit, jestliže jsou
zapnuty stopky.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktivity a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Autom. procházení.
6 Vyberte rychlost zobrazování.
Změna nastavení GPS
Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktivity a aplikace.
3 Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost GPS.
6 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Normální režim (pouze GPS)
aktivujete satelitní systém GPS.
• Výběrem možnosti GPS + GLONASS (ruský satelitní
systém) dosáhnete přesnějších údajů o poloze v situacích
se špatnou viditelností oblohy.
• Výběrem možnosti GPS + GALILEO (satelitní systém
Evropské unie) dosáhnete přesnějších údajů o poloze
v situacích se špatnou viditelností oblohy.
• Vyberte možnost UltraTrac, chcete-li méně častý záznam
bodů trasy a dat ze snímačů (UltraTrac, strana 33)
POZNÁMKA: Pokud použijete systém GPS společně
s dalším satelitním systémem, může docházet k rychlejšímu
vybíjení baterie, než kdybyste použili pouze systém GPS
(GPS a jiné satelitní systémy, strana 33).
Přizpůsobení zařízení
GPS a jiné satelitní systémy
Možnosti GPS + GLONASS nebo GPS + GALILEO nabízejí
vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání
pozice, než kdybyste použili pouze systém GPS. Pokud však
použijete systém GPS společně s dalším satelitním systémem,
můžete vybít baterii rychleji než při použití samotného systému
GPS.
UltraTrac
Funkce UltraTrac je nastavení GPS, které zaznamenává body
prošlé trasy a data ze snímačů méně často. Aktivací funkce
UltraTrac se zvýší výdrž baterie, ale sníží kvalita
zaznamenaných aktivit. Funkci UltraTrac byste měli používat pro
aktivity, které vyžadují delší výdrž baterie a pro které jsou méně
důležité časté aktualizace dat ze snímačů.
Nastavení časového limitu úsporného režimu
Nastavení prodlevy ovlivní, jak dlouho vaše zařízení zůstane
v režimu tréninku, například když čekáte na start závodu.
Přidržte tlačítko , vyberte možnost Nastavení > Aktivity a
aplikace, vyberte požadovanou aktivitu a zvolte její nastavení.
Volbou možnosti Časový limit úsporného režimu upravíte
nastavení prodlevy pro danou aktivitu.
Normální: Nastaví zařízení pro přechod do režimu hodinek
s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti.
Prodloužená: Nastaví zařízení pro přechod do režimu hodinek
s nízkou spotřebou energie po 25 minutách nečinnosti.
Rozšířený režim může způsobit kratší výdrž baterie mezi
jednotlivými nabíjeními.
Odebrání aktivity nebo aplikace
1
2
3
4
V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
Vyberte možnost Nastavení > Aktivity a aplikace.
Vyberte aktivitu.
Vyberte možnost:
• Chcete-li aktivitu odebrat ze seznamu oblíbených, vyberte
možnost Odebrat z oblíbených.
• Chcete-li aktivitu vymazat ze seznamu aplikací, vyberte
možnost Odebrat.
Nastavení GroupTrack
Přidržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Bezpeč. a
sledov. > GroupTrack.
Zobrazit na mapě: Můžete si zobrazit pozici kontaktů na mapě
během relace GroupTrack.
Typy aktivity: Můžete si nastavit, jaké typy aktivity se zobrazí
na obrazovce mapy během relace GroupTrack.
Nastavení vzhledu hodinek
Vzhled hodinek lze nastavit volbou rozvržení, barev a dalších
údajů. Vlastní vzhledy si můžete rovněž stáhnout z obchodu
Connect IQ.
Úprava vzhledu hodinek
Chcete-li si aktivovat vzhled hodinek Connect IQ, nejprve musíte
požadovaný vzhled stáhnout z obchodu Connect IQ (Funkce
Connect IQ, strana 21).
Informace na displeji a vzhled hodinek si můžete přizpůsobit
podle svého nebo můžete aktivovat některý nainstalovaný
vzhled hodinek Connect IQ.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Vzhled hodinek.
3 Pomocí tlačítek UP a DOWN si můžete procházet možnosti
vzhledu hodinek.
4 Vyberte možnost Nová položka a můžete procházet různé
přednastavené vzhledy.
33
5 Výběrem možnosti START > Použít aktivujete
přednastavený vzhled nebo nainstalovaný vzhled Connect
IQ.
6 Používáte-li přednastavený vzhled hodinek, vyberte možnost
START > Přizpůsobit.
7 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit styl číslic analogových hodinek, vyberte
možnost Vytočit.
• Chcete-li změnit styl ručiček analogových hodinek, vyberte
možnost Posun.
• Chcete-li změnit styl číslic digitálních hodinek, vyberte
možnost Rozvržení.
• Chcete-li změnit styl sekund digitálních hodinek, vyberte
možnost Sekund.
• Chcete-li změnit data, která se zobrazují na hodinkách,
vyberte možnost Data.
• Chcete-li přidat nebo změnit barvu zvýraznění hodinek,
vyberte možnost Zdůraznit barvu.
• Chcete-li změnit barvu pozadí, vyberte možnost Barva
pozadí.
• Chcete-li změny uložit, vyberte možnost Hotovo.
Nastavení snímačů
Nastavení kompasu
Podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Snímače
a příslušenství > Kompas.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač kompasu (Ruční
kalibrace kompasu, strana 34).
Displej: Slouží k nastavení stupňů nebo miliradiánů pro směr
pohybu na kompasu.
Reference severu: Slouží k nastavení směru k severu pro
kompas (Nastavení směru k severu, strana 34).
Režim: Slouží k nastavení kompasu tak, aby používal pouze
data elektronického snímače (Zapnuto), kombinaci dat
systému GPS a elektronického snímače během pohybu
(Automaticky), nebo pouze data systému GPS (Vypnuto).
Ruční kalibrace kompasu
OZNÁMENÍ
Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete
dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte
v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například
vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.
Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje
správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po
extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.
1 Podržte prst na .
2 Vyberte možnost Snímače a příslušenství > Kompas >
Kalibrovat > Spustit.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
TIP: Pohybujte zápěstím ve tvaru malé osmičky, dokud se
nezobrazí zpráva.
Nastavení směru k severu
Můžete nastavit směrovou referenci používanou při výpočtu
informací o směru pohybu.
1 Podržte prst na .
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Kompas > Reference severu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit zeměpisný
sever, vyberte možnost Skutečný.
34
• Chcete-li automaticky nastavit magnetickou deklinaci pro
vaši polohu, vyberte možnost Magnetický.
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit sever
souřadnicové sítě (000º), vyberte možnost Souřadnicová
síť.
• Chcete-li nastavit hodnotu magnetické deklinace ručně,
vyberte možnost Uživatel, zadejte magnetickou deklinaci
a vyberte možnost Hotovo.
Nastavení výškoměru
Přidržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Snímače
a příslušenství > Výškoměr.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač výškoměru.
Nadm. výš.: Nastavení měrných jednotek pro nadmořskou
výšku.
Kalibrace barometrického výškoměru
Zařízení bylo již kalibrováno ve výrobě a při výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci v bodě spuštění systému GPS.
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku, můžete kalibrovat
barometrický výškoměr ručně.
1 Podržte prst na .
2 Vyberte možnost Snímače a příslušenství > Výškoměr.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li automaticky kalibrovat z bodu spuštění GPS,
vyberte možnost Autokalibr a zvolte požadovanou
možnost.
• Chcete-li zadat aktuální převýšení, vyberte možnost
Kalibrovat.
Nastavení barometru
Přidržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Snímače
a příslušenství > Barometr.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač barometru.
Graf: Slouží k nastavení časového měřítka pro mapu v pomůcce
barometru.
Režim hodinek: Slouží k nastavení snímače, který se použije
v režimu hodinek. Při volbě Automaticky se použije výškoměr
i barometr, podle toho, jak se pohybujete. Pokud plánujete
aktivitu se změnou nadmořské výšky, můžete vybrat možnost
Výškoměr. Jestliže při plánované aktivitě nebude docházet
ke změně nadmořské výšky, můžete nastavit možnost
Barometr.
Kalibrace barometru
Zařízení bylo již kalibrováno ve výrobě a při výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci v bodě spuštění systému GPS.
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný tlak
v úrovni mořské hladiny, můžete kalibrovat barometr ručně.
1 Podržte prst na .
2 Vyberte možnost Snímače a příslušenství > Barometr >
Kalibrovat.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li zadat aktuální nadmořskou výšku nebo tlak při
hladině moře, vyberte možnost Ano.
• Chcete-li provést automatickou kalibraci na základě
digitálního modelu terénu, vyberte možnost Použít DEM.
• Chcete-li automaticky kalibrovat z bodu spuštění GPS,
vyberte možnost Použít GPS.
Nastavení polohy Xero
Podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Snímače
a příslušenství > Polohy XERO
Stav: Umožňuje zobrazení informace o poloze laseru
z kompatibilního, spárovaného zařízení Xero.
Režim sdílení: Umožňuje vám veřejně sdílet informace o poloze
laseru a soukromě je vysílat.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení systému
Podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Systém.
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na
zařízení.
Čas: Slouží ke změně nastavení času (Nastavení času,
strana 35).
Podsvícení: Slouží ke změně nastavení podsvícení (Změna
nastavení podsvícení, strana 35).
Zvuky: Slouží k nastavení zvuků zařízení, jako jsou tóny
tlačítek, alarmy a vibrace.
Nerušit: Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit. Můžete si
aktivovat možnost Doba spánku. Zařízení pak bude během
vaší pravidelné doby spánku automaticky přecházet do
režimu Nerušit. Běžnou dobu spánku si můžete nastavit ve
svém účtu Garmin Connect.
Zkratky: Umožňuje přidělovat zkratky tlačítkům zařízení
(Přizpůsobení zkratek, strana 35).
Automatický zámek: Tlačítka můžete automaticky uzamknout
a zabránit tak jejich neúmyslnému stisknutí. Pomocí možnosti
Během aktivity si můžete nastavit zamykání tlačítek během
měřených aktivit. Pomocí možnosti Ne během aktivity si
můžete nastavit zamykání tlačítek v době, kdy
nezaznamenáváte měřenou aktivitu.
Jednotky: Slouží k nastavení měrných jednotek používaných
v zařízení (Změna měrných jednotek, strana 35).
Formát: Slouží k nastavení předvoleb zobrazení jako například
preference volby tempa a rychlosti během aktivit, začátku
týdne, formátu geografické polohy a data.
Nahrávání dat: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení
zaznamenává data aktivity. Možnost nahrávání Inteligentní
(výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost
nahrávání Každou sekundu poskytuje detailnější záznamy
aktivit, je ale možné, že nezaznamená celou aktivitu, pokud
trvá delší dobu.
Režim USB: Při připojení k počítači nastaví režim přenosu MTP
(media transfer protocol) nebo režim Garmin.
Vynulovat: Umožňuje vynulování uživatelských dat a nastavení
(Obnovení výchozích hodnot všech nastavení, strana 39).
Aktualizace softwaru: Umožňuje instalaci stažených
softwarových aktualizací pomocí aplikace Garmin Express.
Nastavení času
Přidržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Systém >
Čas.
Časový formát: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový,
24hodinový nebo vojenský formát.
Nastavit čas: Slouží k nastavení časové zóny zařízení. Možnost
Automaticky nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Čas: Tato položka umožňuje nastavit čas, pokud je nastavena
na možnost Manuálně.
Alarmy: Můžete si nastavit upozornění každou hodinu nebo
upozornění, které zazní určitý počet minut nebo hodin před
časem východu nebo západu slunce.
Synchronizovat s GPS: Pokud měníte časové pásmo nebo při
přecházíte na letní či zimní čas, můžete čas s GPS
synchronizovat ručně.
Změna nastavení podsvícení
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Podsvícení.
3 Vyberte možnost Během aktivity nebo Ne během aktivity.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Klávesy a alarmy a zapněte podsvícení
pro stisk tlačítek a zobrazení upozornění.
Přizpůsobení zařízení
• Vyberte možnost Gesto a zapněte podsvícení zvednutím
a otočením ruky, když se chcete podívat na zápěstí.
• Vyberte možnost Odpočet pro nastavení doby, po jejímž
uplynutí se podsvícení vypne.
• Vyberte možnost Jas a nastavte úroveň jasu podsvícení.
Přizpůsobení zkratek
Můžete si upravit funkci podržení různých tlačítek nebo
kombinací tlačítek.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Zkratky.
3 Vyberte tlačítko nebo kombinaci tlačítek, kterou chcete
upravit.
4 Vyberte funkci.
Změna měrných jednotek
Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti,
nadmořské výšky, hmotnosti, výšky a teploty.
1 Z obrazovky hodinek. přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Jednotky.
3 Vyberte typ měrné jednotky.
4 Vyberte měrnou jednotku.
Hodiny
Nastavení budíku
Můžete nastavit až deset samostatných alarmů. Každý alarm lze
nastavit tak, aby zazněl jednou nebo se pravidelně opakoval.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Budík > Nový alarm.
3 Vyberte možnost Čas a zadejte čas alarmu.
4 Vyberte možnost Opakovat a zvolte, kdy se má alarm
opakovat.
5 Vyberte možnost Zvuky a zvolte typ oznámení (volitelné).
6 Pokud chcete, aby se spolu s alarmem zapínalo podsvícení,
vyberte možnost Podsvícení > Zapnuto.
7 Vyberte volbu Označení a vyberte popis alarmu (volitelné).
Odstranění budíku
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko
2 Vyberte možnost Budík.
3 Vyberte alarm.
4 Vyberte možnost Odstranit.
.
Spuštění odpočítávače času
1 Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko LIGHT.
2 Vyberte možnost Stopky.
3
4
5
6
POZNÁMKA: Položku možná budete muset přidat do menu
ovládacích prvků.
Zadejte čas.
Pokud chcete po vypršení limitu časovač automaticky znovu
spustit, vyberte možnost Restartovat > Zapnuto.
V případě potřeby vyberte možnost Zvuky a zvolte typ
oznámení.
Vyberte možnost Spustit časovač.
Použití stopek
1 Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko LIGHT.
2 Vyberte možnost Stopky.
POZNÁMKA: Položku možná budete muset přidat do menu
ovládacích prvků.
3 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
4 Stisknutím tlačítka LAP znovu spustíte stopky okruhu .
35
• Chcete-li kameru z režimu spánku probudit, zvolte
možnost Probudit kameru.
• Chcete-li změnit nastavení videa a snímků, vyberte
možnost Nastavení.
Ovládání akční kamery VIRB během aktivity
Celkový čas stopek
stále běží.
5 Stisknutím tlačítka START oboje stopky zastavíte.
6 Vyberte možnost OPTIONS.
7 Zaznamenaný čas můžete uložit do své historie jako aktivitu.
Synchronizace času s GPS
Při každém zapnutí zařízení a vyhledání družic zařízení
automaticky detekuje časovou zónu a aktuální denní dobu.
Pokud měníte časové pásmo nebo přecházíte na letní či zimní
čas, můžete čas s GPS synchronizovat ručně.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Čas >
Synchronizovat s GPS.
3 Vyčkejte, až zařízení vyhledá družice (Vyhledání satelitních
signálů, strana 39).
Ruční nastavení času
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Čas > Nastavit čas
> Manuálně.
3 Vyberte možnost Čas a zadejte aktuální čas.
Dálkové ovládání VIRB
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB.
Musíte také nastavit zobrazení pomůcky VIRB ve smyčce
pomůcek (Úprava seznamu pomůcek, strana 30).
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Chcete-li zobrazit doplněk VIRB, stiskněte na hodinkách
Forerunner tlačítkoUP nebo DOWN.
3 Je-li třeba, zvolte možnost START a spárujte své hodinky
Forerunner s kamerou VIRB.
4 Počkejte, až se hodinky připojí ke kameře.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrávat video, vyberte možnost Spustit
záznam.
Na obrazovce zařízení Forerunner se objeví počítadlo
videa.
• Chcete-li pořídit snímek při nahrávání videa, stiskněte
tlačítko DOWN.
• Chcete-li ukončit nahrávání videa, stiskněte tlačítko
STOP.
• Chcete-li pořídit snímek, vyberte možnost Pořídit
fotografii.
• Chcete-li pořídit několik fotografií v režimu sekvenčního
snímání, zvolte možnost Provést sekvenční snímání.
• Chcete-li kameru přepnout do režimu spánku, zvolte
možnost Uspat kameru.
36
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB.
Musíte také nastavit zobrazení pomůcky VIRB ve smyčce
pomůcek (Úprava seznamu pomůcek, strana 30).
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Chcete-li zobrazit doplněk VIRB, stiskněte na hodinkách
Forerunner tlačítkoUP nebo DOWN.
Je-li
třeba, zvolte možnost START a spárujte své hodinky
3
Forerunner s kamerou VIRB.
4 Počkejte, až se hodinky připojí ke kameře.
Když je kamera připojena, mezi aplikace aktivit je
automaticky přidána datová obrazovka VIRB.
5 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN během aktivity si můžete
datovou obrazovku VIRB zobrazit.
6 Vyberte možnost .
7 Vyberte možnost Dálkové ovládání zařízení VIRB.
8 Vyberte možnost:
• Chcete-li kameru ovládat pomocí časovače aktivity,
vyberte možnost Nastavení > Režim záznamu > Sp./
zas.st..
POZNÁMKA: Nahrávání videa automaticky začne a
skončí při spuštění a ukončení aktivity.
• Chcete-li kameru ovládat pomocí položek z menu, vyberte
možnost Nastavení > Režim záznamu > Manuálně.
• Chcete-li ručně nahrávat video, vyberte možnost Spustit
záznam.
Na obrazovce zařízení Forerunner se objeví počítadlo
videa.
• Chcete-li pořídit snímek při nahrávání videa, stiskněte
tlačítko DOWN.
• Chcete-li ukončit nahrávání videa ručně, zvolte tlačítko
STOP.
• Chcete-li pořídit několik fotografií v režimu sekvenčního
snímání, zvolte možnost Provést sekvenční snímání.
• Chcete-li kameru přepnout do režimu spánku, zvolte
možnost Uspat kameru.
• Chcete-li kameru z režimu spánku probudit, zvolte
možnost Probudit kameru.
Informace o zařízení
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit informace o zařízení, jako jsou například
identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verze
softwaru a licenční dohoda.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace.
Zobrazení elektronického štítku s informacemi
o předpisech a údaji o kompatibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace
a údaje o produktu.
1 Z obrazovky hodinek. přidržte tlačítko .
Informace o zařízení
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace.
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do nabíjecího portu
v zařízení.
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátová frekvence
Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při +9 dBm
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Specifikace zařízení HRM-Swim a HRM-Tri
Typ baterie
Uživatelem vyměnitelná baterie CR2032
(3 V)
Životnost baterie zařízení
HRM-Swim
Až 18 měsíců (přibližně 3 hodiny týdně)
Životnost baterie zařízení
HRM-Tri
Až 10 měsíců tréninku triatlonu
(přibližně 1 hodina denně)
Rozsah provozních teplot
-10 až 50 °C (14 až 122 °F)
Bezdrátová frekvence
Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při +1 dBm
Stupeň vodotěsnosti
Plavání, 5 ATM*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Péče o zařízení
2 Zapojte velký konektor kabelu USB do nabíjecího portu USB.
3 Zařízení zcela nabijte.
Tipy ohledně nabíjení
1 Připojte nabíječku k zařízení pomocí kabelu USB (Nabíjení
zařízení, strana 37).
Kabel USB můžete zapojit do napájecího síťového adaptéru
schváleného společností Garmin nebo do portu USB
počítače. Nabíjení zcela vybité baterie trvá maximálně dvě
hodiny.
2 Když úroveň nabití dosáhne 100 %, odpojte nabíječku od
zařízení.
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Technické údaje
Technické údaje zařízení Forerunner
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie, režim
hodinek
Až 2 týdny se sledováním aktivit,
oznámeními smartphonu a měřením
srdečního tepu na zápěstí
Výdrž baterie, režim
hodinek s hudbou
Až 14 hodin se sledováním aktivit,
oznámeními smartphonu, měřením
srdečního tepu na zápěstí a přehráváním
hudby
Výdrž baterie, režim
aktivity
Až 36 hodin v režimu GPS s měřením
srdečního tepu na zápěstí
Výdrž baterie, režim
aktivity s hudbou
Až 10 hodin v režimu GPS s měřením
srdečního tepu na zápěstí a přehráváním
hudby
Výdrž baterie, režim
UltraTrac, bez přehrávání
hudby
Až 60 hodin
Až 50 hodin s měřením srdečního tepu na
zápěstí
Úložiště médií
Až 1000 skladeb
Stupeň vodotěsnosti
Plavání, 5 ATM*
Rozsah provozních teplot
-20 až 45 °C (-4 až 113 °F)
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
TIP: Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/fitandcare.
Výměna baterie zařízení HRM-Swim a HRM-Tri
1 Sejměte objímku z modulu snímače srdečního tepu .
2 Pomocí malého křížového šroubováku (00) vyšroubujte čtyři
šroubky na přední straně modulu.
3 Vyjměte kryt a baterii.
4 Počkejte 30 sekund.
5 Pod plastové úchyty vložte novou baterii kladnou stranou
vzhůru.
Informace o zařízení
37
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
Těsnění musí stále obepínat vnější stranu vyvýšeného
plastového kroužku.
6 Vraťte zpět přední kryt a zašroubujte čtyři šroubky.
Dbejte na správnou orientaci předního krytu. Šroubky
musí odpovídat správným otvorům na předním krytu.
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
7 Nasaďte zpět objímku.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Výměna pásků
Pásky je možné nahradit novými pásky Forerunner nebo
kompatibilními pásky QuickFit .
1 Uvolněte osičky pomocí dvou šroubováků.
®
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je pásek řádně připevněn.
Západka by měla zapadnout kolem osičky hodinek.
Odstranění problémů
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
(www.garmin.com/express). Nainstalujte do smartphonu aplikaci
Garmin Connect.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Aktualizace hřišť
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Další informace
2 Vyjměte osičky.
3 Vyberte možnost:
• Pro instalaci pásků Forerunner vyrovnejte nové pásky
a pomocí dvou šroubováků osičky vraťte zpět.
• Pro instalaci QuickFit pásků vraťte osičky zpět a přitlačte
nové pásky na své místo.
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
• Přejděte na stránku www.garmin.com/ataccuracy.
Toto zařízení není zdravotnický přístroj. Funkce pulzního
oxymetru není dostupná ve všech zemích.
Sledování aktivity
Podrobnější informace o přesnosti sledování aktivit naleznete na
stránce garmin.com/ataccuracy.
Nezobrazuje se můj počet kroků za den
Počet kroků za den se vždy o půlnoci vynuluje.
Pokud se místo počtu kroků zobrazují čárky, umožněte
zařízení přijmout satelitní signál a automaticky nastavit čas.
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný
Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá
skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.
• Noste zařízení na ruce, která není dominantní.
• Pokud tlačíte kočárek nebo sekačku, zařízení dejte do kapsy.
• Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte zařízení do
kapsy,
POZNÁMKA: Zařízení může některé opakující se činnosti
(například mytí nádobí, skládání prádla nebo tleskání)
interpretovat jako kroky.
Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu
Garmin Connect
Počet kroků v účtu Garmin Connect se upravuje při
synchronizaci zařízení.
1 Vyberte možnost:
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
(Používání aplikace Garmin Connect v počítači,
strana 25).
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
(Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin Connect,
strana 20).
2 Vyčkejte na dokončení synchronizace.
38
Odstranění problémů
Synchronizace může trvat několik minut.
POZNÁMKA: Obnovením aplikace Garmin Connect nebo
aplikace Garmin Connect nedojde k synchronizaci dat ani
k aktualizaci počtu kroků.
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti
Zařízení používá při měření změny nadmořské výšky při
stoupání vnitřní barometr. Na jedno vystoupané patro jsou
počítány 3 metry (10 stop).
• Malé otvory barometru se nacházejí na zadní straně zařízení
v blízkosti nabíjecích kontaktů. Vyčistěte oblast v okolí
nabíjecích kontaktů.
Pokud jsou otvory barometru zablokovány, nemusí barometr
fungovat správně. Zařízení také můžete opláchnout vodou.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
• Při stoupání se nedržte zábradlí a nepřeskakujte schody.
• Ve větrném prostředí zakryjte zařízení rukávem nebo
bundou, protože silné poryvy větru mohou způsobit chybná
měření.
Minuty intenzivní aktivity blikají
Když trénujete na dostatečně intenzivní úrovni, aby se tato
aktivita zaznamenávala do stanoveného cíle počtu minut, minuty
intenzivní aktivity blikají.
Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
Vyhledání satelitních signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů
nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
TIP: Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
◦ Připojte zařízení k účtu Garmin Connect prostřednictvím
bezdrátové sítě Wi‑Fi.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Restartování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
restartovat.
POZNÁMKA: Restart zařízení může vést k vymazání dat nebo
nastavení.
1 Podržte po dobu 15 sekund.
Zařízení se vypne.
2 Podržením na jednu sekundu zařízení zapněte.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatelem a historii aktivity. Máte-li nastavenu peněženku
Garmin Pay, obnovením výchozího nastavení dojde k vymazání
peněženky ze zařízení.
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Vynulovat.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí
nastavení výrobce, ale zachovat veškeré údaje aktivit i
uloženou hudbu, vyberte možnost Obnovit výchozí
nastavení.
• Chcete-li z historie smazat všechny své aktivity, vyberte
možnost Odstranit všechny aktivity.
• Chcete-li vynulovat všechny celkové součty vzdáleností
a časů, vyberte možnost Vynulovat celkové souhrny.
• Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí
nastavení výrobce a smazat veškeré údaje aktivit i
uloženou hudbu, vyberte možnost Odstranit data a
obnovit nastavení.
Aktualizace softwaru pomocí aplikace
Garmin Connect
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí
aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby Garmin
Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním
smartphonem (Spárování smartphonu se zařízením, strana 19).
Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect (Manuální
synchronizace dat s aplikací Garmin Connect, strana 20).
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect
automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení.
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin
Express
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
POZNÁMKA: Pokud jste již nastavili v zařízení připojení
Wi‑Fi, může aplikace Garmin Connect automaticky stáhnout
dostupné aktualizace softwaru do zařízení, pokud se připojí
pomocí sítě Wi‑Fi.
Zařízení používá nesprávný jazyk
1
2
3
4
Přidržte tlačítko .
Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
Vyberte první položku ze seznamu.
Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte požadovaný jazyk.
Je můj telefon se zařízením kompatibilní?
Zařízení Forerunner je kompatibilní se smartphony, které
používají bezdrátovou technologii Bluetooth Smart.
Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce
www.garmin.com/ble.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
Pokud se telefon nemůže připojit k zařízení, zkuste následující:
Odstranění problémů
39
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkuste smartphone i zařízení vypnout a znovu je zapnout.
Zapněte na svém smartphonu technologii Bluetooth.
Aktualizujte aplikaci Garmin Connect na nejnovější verzi.
Pokud chcete zopakovat proces párování, odeberte své
zařízení z aplikace Garmin Connect.
Pokud používáte zařízení Apple, měli byste zařízení také
odebrat z nastavení Bluetooth na svém smartphonu.
Pokud jste si koupili nový smartphone, odeberte své zařízení
z aplikace Garmin Connect ve smartphonu, který již
nebudete používat.
Umístěte smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od zařízení.
Na smartphonu spusťte aplikaci Garmin Connect, vyberte
ikonu
nebo
a výběrem možnosti Zařízení Garmin >
Přidat zařízení přejděte do režimu párování.
Select Menu > Nastavení > Telefon > Párovat s telefonem.
Maximalizace výdrže baterie
Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.
• Snižte prodlevu podsvícení (Změna nastavení podsvícení,
strana 35).
• Snižte jas podsvícení.
• Nepoužíváte-li připojené funkce, vypněte bezdrátovou
technologii Bluetooth (Připojené funkce Bluetooth, strana 20).
• Když chcete přerušit aktivitu na delší dobu, použijte funkci
Obnovit později (Zastavení aktivity, strana 2).
• Vypněte sledování aktivity (Vypnutí sledování aktivity,
strana 9).
• Použijte vzhled hodinek , který se neaktualizuje každou
sekundu.
Můžete například použít displej hodinek bez vteřinové ručičky
(Úprava vzhledu hodinek, strana 33).
• Omezte oznámení smartphonu, která se na zařízení
zobrazují (Správa oznámení, strana 19).
• Vypněte zasílání dat o tepové frekvenci do spárovaných
zařízení Garmin (Přenos dat srdečního tepu do zařízení
Garmin , strana 10).
• Vypněte měření srdečního tepu na zápěstí (Vypnutí
zápěstního snímače srdečního tepu, strana 10).
POZNÁMKA: Měření srdečního tepu na zápěstí se používá
k určení délky intenzivní aktivity a počtu spálených kalorií.
• Vypněte měření pulzním oxymetrem (Vypnutí zápěstního
snímače srdečního tepu, strana 10).
• Pro aktivitu použijte režim UltraTrac GPS (UltraTrac,
strana 33).
• Vyberte interval záznamu Inteligentní (Nastavení systému,
strana 35).
®
Odečet teploty není přesný
Vaše tělesná teplota ovlivňuje odečet teploty prováděný interním
snímačem teploty. Chcete-li získat nejpřesnější hodnotu teploty,
je nutné sejmout hodinky ze zápěstí a počkat 20 až 30 minut.
Během nošení hodinek lze také ke zobrazení přesné hodnoty
okolní teploty použít volitelný tempe externí snímač teploty.
Lze spárovat snímače ANT+ ručně?
V nastavení zařízení můžete spárovat snímače ANT+ ručně. Při
prvním připojení snímače k zařízení prostřednictvím bezdrátové
technologie ANT+ musíte zařízení a snímač spárovat. Po
spárování se zařízení k aktivnímu snímači v dosahu připojí
automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.
1 Během párování zachovejte vzdálenost 10 m (33 stop) od
ostatních snímačů ANT+.
2 Jestliže párujete snímač srdečního tepu, nasaďte si jej.
40
Snímač srdečního tepu vysílá a přijímá údaje jen tehdy, když
je nasazený.
3 Podržte prst na .
4 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Nová položka.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyhledat vše.
• Vyberte typ snímače.
Když je snímač spárován s vaším zařízením, zobrazí se
zpráva. Data snímače se zobrazí ve smyčce stránky s údaji
nebo ve vlastním datovém poli.
Mohu se svými hodinkami používat snímač
Bluetooth?
Zařízení je kompatibilní s některými snímači Bluetooth. Při
prvním připojení snímače k zařízení Garmin musíte zařízení
a snímač spárovat. Po spárování se zařízení k aktivnímu
snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Nová položka.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyhledat vše.
• Vyberte typ snímače.
Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole (Přizpůsobení
datových obrazovek, strana 31).
Hudba se vypíná nebo se přerušuje spojení
se sluchátky
Pokud zařízení Forerunner propojíte se sluchátky
prostřednictvím technologie Bluetooth, signál je nejsilnější, když
mezi zařízením a anténou sluchátek není žádná překážka.
• Pokud signál musí procházet vaším tělem, může docházet ke
ztrátě signálu nebo spojení se sluchátky.
• Doporučujeme nosit sluchátka tak, aby byla anténa na stejné
straně těla jako zařízení Forerunner.
Dodatek
Datová pole
%FTP: Aktuální výkon jako procento funkční limitní hodnoty
výkonu.
% rezervy srd. tepu: Procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
% rezervy srd. tepu pro okruh: Průměrné procento rezervy
srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční
tep) pro aktuální okruh.
%RST POSLEDNÍHO OKRUHU: Průměrné procento rezervy
srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční
tep) pro naposled dokončený okruh.
24hodinové maximum: Maximální teplota zaznamenaná
během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače
teploty.
24hodinové minimum: Minimální teplota zaznamenaná během
posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
Aerobní Training Effect: Vliv aktuální aktivity na vaši aerobní
kondici.
Anaerobní Training Effect: Vliv aktuální aktivity na vaši
anaerobní kondici.
Atmosférický tlak: Aktuální kalibrovaný okolní tlak.
Baterie Di2: Zbývající energie baterie snímače Di2.
Baterie převodu: Stav baterie snímače polohy převodu.
Dodatek
Čas intervalu: Čas změřený stopkami pro aktuální interval.
Čas k cíli: Odhadovaný zbývající čas k dosažení cílové
destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Čas k příštímu bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Čas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Čas okruhu vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Čas okruhu vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Časovač: Aktuální čas odpočítávače času.
Časovač odpočinku: Stopky pro aktuální přestávku (plavání
v bazénu).
Čas pohybu: Celkový čas pohybu pro aktuální aktivitu.
Čas posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas sady: Čas strávený v aktuální cvičební sadě během aktivity
silového tréninku.
Čas vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas v zóně: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo
výkonu.
Celkový čas Multisport: Celkový čas multisportovní aktivity,
včetně přechodů mezi jednotlivými sporty.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Cílový trasový bod: Poslední bod na trase k cíli. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Další trasový bod: Další bod na trase. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Délka kroku: Délka kroku od jednoho došlápnutí ke druhému
v metrech.
Délka kroku okruhu: Průměrná délka kroku pro aktuální okruh.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka posledního okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Délka záběru okruhu: Plavání. Průměrná vzdálenost uplavaná
za jeden záběr během aktuálního okruhu.
Délka záběru okruhu: Pádlování a veslování. Průměrná
vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuálního
okruhu.
Délka záběru posledního okruhu: Plavání. Průměrná
vzdálenost uplavaná za jeden záběr během posledního
dokončeného okruhu.
Délka záběru posledního okruhu: Pádlování a veslování.
Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během
posledního dokončeného okruhu.
Délky: Počet délek bazénu dokončených během aktuální
aktivity.
Délky intervalu: Počet délek bazénu dokončených během
aktuálního intervalu.
Doba kontaktu se zemí: Doba, kterou při běhu strávíte během
každého kroku na zemi, měřená v milisekundách. Během
chůze není doba kontaktu se zemí počítána.
Doba kontaktu se zemí/okruh: Průměrná hodnota doby
kontaktu se zemí pro aktuální okruh.
Dodatek
Doba zastávek: Celkový čas přestávek pro aktuální aktivitu.
ETA: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace
(upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Frekvence dýchání: Frekvence dýchání za minutu (d/min).
GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Hemoglobin celkem: Odhad celkové koncentrace hemoglobinu
ve svalu.
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Intensity Factor: Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).
Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální okruh.
Kadence okruhu: Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Kadence posledního okruhu: Jízda na kole. Průměrná
kadence pro poslední dokončený okruh.
Kadence posledního okruhu: Běh. Průměrná kadence pro
poslední dokončený okruh.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Maximální %Max. intervalu: Maximální procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální interval plavání.
Maximální %RST intervalu: Maximální procento rezervy
srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční
tep) pro aktuální interval plavání.
Maximální nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Maximální námořní rychlost: Maximální rychlost pohybu pro
aktuální aktivitu.
Maximální rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu v metrech za
minutu nebo stopách za minutu od posledního vynulování.
Maximální srdeční tep intervalu: Maximální tepová frekvence
pro aktuální interval plavání.
Maximální výkon: Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Maximální výkon okruhu: Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.
Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za
minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Minimální Nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Nadm. výš.: Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou
nebo pod mořskou hladinou.
Nadmořská výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy
pomocí zařízení GPS.
Námořní rychlost: Aktuální rychlost v uzlech.
Námořní vzdálenost: Překonaná vzdálenost v námořních
metrech nebo námořních stopách.
Nastavení převodu: Aktuální kombinace převodu ze snímače
polohy převodu.
Normalized Power: Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.
Normalized Power posledního okruhu: Průměrná Normalized
Power pro poslední dokončený okruh.
NP okruhu: Průměrná Normalized Power pro aktuální okruh.
41
Odchylka od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou
jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Odhadovaná celková vzdálenost: Odhadovaná celková
vzdálenost od startu do cílové destinace. Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Odhadovaný čas v mezicíli: Odhadovaná denní doba, kdy
dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas
daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Opakovaní: Počet opakování ve cvičební sadě během aktivity
silového tréninku.
Opakování zapnuto: Časovač pro poslední interval plus
aktuální odpočinek (plavání v bazénu).
Patra za minutu: Celkový počet vystoupaných pater za minutu.
Počet záběrů na délku v intervalu: Průměrný počet záběrů na
délku bazénu během aktuálního intervalu.
Počet záběrů v okruhu: Plavání. Průměrný počet záběrů za
minutu (Z/M) během aktuálního okruhu.
Počet záběrů v okruhu: Pádlování a veslování. Průměrný
počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního okruhu.
Poloha: Aktuální pozice používající vybrané nastavení formátu
souřadnic.
Poloha cíle: Pozice cílové destinace.
Posunutí středu základny: Posunutí středu základny. Posunutí
středu základny uvádí umístění základny pedálu při použití
síly.
Posunutí středu základny okruhu: Průměrný posun středu
základny pro aktuální okruh.
Přední: Převod předního kola ze snímače polohy převodu.
Převod: Převody předního a zadního kola ze snímače polohy
převodu.
Převodový poměr: Počet zubů předního a zadního převodu na
základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.
Prům. % rezervy srdečního tepu: Průměrné procento rezervy
srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční
tep) pro aktuální aktivitu.
Prům. posunutí středu základny: Průměrný posun středu
základny pro aktuální aktivitu.
Prům. rychlost pohybu: Průměrná rychlost pohybu pro aktuální
aktivitu.
Prům. ŠSF Levá: Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou
nohu a aktuální aktivitu.
Prům. vzdálenost na záběr: Plavání. Průměrná vzdálenost
uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.
Prům. vzdálenost na záběr: Pádlování a veslování. Průměrná
vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.
Průměrná celková rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální
aktivitu včetně pohybu i přestávek.
Průměrná délka kroku: Průměrná délka kroku pro aktuální
relaci.
Průměrná doba kontaktu se zemí: Průměrná hodnota doby
kontaktu se zemí při dané aktivitě.
Průměrná kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Průměrná kadence: Běh. Průměrná kadence pro aktuální
aktivitu.
Průměrná námořní rychlost: Průměrná rychlost v uzlech pro
aktuální aktivitu.
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
42
Průměrná rychlost záběrů: Pádlování a veslování. Průměrný
počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuální aktivity.
Průměrná silová fáze vlevo: Průměrný úhel silové fáze pro
levou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná silová fáze vpravo: Průměrný úhel silové fáze pro
pravou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná ŠSF Pravá: Průměrný úhel špičky silové fáze pro
pravou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná vertikální oscilace: Průměrný objem vertikální
oscilace při dané aktivitě.
Průměrné %Max. intervalu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální interval plavání.
Průměrné %RST intervalu: Průměrné procento rezervy
srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční
tep) pro aktuální interval plavání.
Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.
Průměrné tempo 500 m: Průměrné tempo veslování na
500 metrů pro aktuální aktivitu.
Průměrné vyvážení: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální aktivitu.
Průměrný čas okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Průměrný počet záběrů na délku: Průměrný počet záběrů na
délku bazénu během aktuální aktivity.
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný srdeční tep: Průměrný srdeční tep pro aktuální
aktivitu.
Průměrný srdeční tep intervalu: Průměrná tepová frekvence
pro aktuální interval plavání.
Průměrný Swolf: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky
a počtu záběrů na délku (Plavecká terminologie, strana 3).
Při plavání v otevřené vodě je pro výpočet hodnocení
SWOLF použita vzdálenost 25 m.
Průměrný vertikální poměr: Průměrný poměr vertikální
oscilace a délky kroku pro aktuální relaci.
Průměrný výkon: Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Průměr vyvážení DKZ: Průměrné vyvážení doby kontaktu se
zemí pro aktuální relaci.
Rovnoměrný chod pedálů: Měření rovnoměrné aplikace síly
nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost posledního okruhu: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase
k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Rychlost záběrů: Plavání. Počet záběrů za minutu (Z/M).
Rychlost záběrů: Pádlování a veslování. Počet záběrů za
minutu (Z/M).
Rychlost záběrů poslední délky: Průměrný počet záběrů za
minutu (Z/M) během poslední dokončené délky bazénu.
Rychlost záběrů v intervalu: Průměrný počet záběrů za minutu
(Z/M) během aktuálního intervalu.
Rychlost záběrů v posledním okruhu: Plavání. Průměrný
počet záběrů za minutu (Z/M) během posledního okruhu.
Rychlost záběrů v posledním okruhu: Pádlování a veslování.
Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během posledního
okruhu.
Dodatek
Sestoupaná patra: Celkový počet sestoupaných pater za den.
Sestup pro okruh: Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.
Sestup pro poslední okruh: Převýšení při sestupu pro poslední
dokončený okruh.
Silová fáze Levá: Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu.
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Silová fáze okruhu Levá: Průměrný úhel silové fáze pro levou
nohu a aktuální okruh.
Silová fáze okruhu Pravá: Průměrný úhel silové fáze pro
pravou nohu a aktuální okruh.
Silová fáze Pravá: Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu.
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Šířka/Délka: Aktuální pozice dle souřadnic délky a šířky bez
ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Směr pohybu zařízení GPS: Směr, kterým se pohybujete,
podle zařízení GPS.
Špičková silová fáze Levá: Aktuální úhel špičky silové fáze pro
levou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém
jezdec vyvíjí největší část síly.
Špičková silová fáze okruhu Levá: Průměrný úhel špičky
silové fáze pro levou nohu a aktuální okruh.
Špičková silová fáze okruhu Pravá: Průměrný úhel špičky
silové fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.
Špičková silová fáze Pravá: Aktuální úhel špičky silové fáze
pro pravou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve
kterém jezdec vyvíjí největší část síly.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm).
Srdeční tep %Max.: Procento maximálního srdečního tepu.
Srdeční tep %Max. okruhu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
Srdeční tep %Max. posledního okruhu: Průměrné procento
maximálního srdečního tepu pro naposled dokončený okruh.
Srdeční tep okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
Srdeční tep posledního okruhu: Průměrný srdeční tep pro
poslední dokončený okruh.
Srdeční tep průměrné %Max.: Průměrné procento
maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
Svalové okysličení v %: Odhadované procento svalového
okysličení pro aktuální aktivitu.
SWOLF intervalu: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
interval.
Swolf okruhu: Hodnocení SWOLF pro aktuální okruh.
SWOLF poslední délky: Hodnocení SWOLF pro poslední
dokončenou délku bazénu.
SWOLF posledního okruhu: Hodnocení SWOLF pro poslední
dokončený okruh.
Tempo: Aktuální tempo
Tempo 500 m: Aktuální tempo veslování na 500 metrů.
Tempo 500 m okruhu: Průměrné tempo veslování na
500 metrů pro aktuální okruh.
Tempo 500 m posledního okruhu: Průměrné tempo veslování
na 500 metrů pro poslední okruh.
Dodatek
Tempo intervalu: Průměrné tempo pro aktuální interval.
Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.
Tempo poslední délky: Průměrné tempo pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Tempo posledního okruhu: Průměrné tempo pro poslední
dokončený okruh.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty. Se zařízením můžete spárovat snímač
tempe, který vám poskytne trvalý zdroj přesných dat
o teplotě.
Training Stress Score: Training Stress Score™ pro aktuální
aktivitu.
Trasa: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Trasa
může být zobrazena jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Typ záběrů poslední délky: Typ záběrů používaný během
poslední dokončené délky bazénu.
Typ záběrů v intervalu: Aktuální typ záběru pro interval.
Účinnost šlapání: Měření účinnosti šlapání jezdce.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vertikální oscilace: Množství odrazů při běhu. Vertikální pohyb
vašeho trupu měřený v centimetrech na každý krok.
Vertikální oscilace/okruh: Průměrný objem vertikální oscilace
pro aktuální okruh.
Vertikální poměr: Poměř vertikální oscilace a délky kroku.
Vertikální poměr okruhu: Průměrný poměr vertikální oscilace
a délky kroku pro aktuální okruh.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Vertikální rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo
sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vertikální vzdálenost do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí
a cílovou destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Vých. sl.: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice GPS.
Výkon: Aktuální výkon ve wattech.
Výkon: Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Výkon 10 s: 10sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon 30 s: 30sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon 3 s: 3sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon na okruh: Průměrný výkon pro aktuální okruh.
Výkon na váhu: Aktuální výkon měřený ve wattech na kilogram.
Výkonnostní rozsah: Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na
základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Výkon posl. okr.: Průměrný výkon pro poslední dokončený
okruh.
Vystoupaná patra: Celkový počet vystoupaných pater za den.
Výstup pro okruh: Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.
Výstup pro p.o.: Převýšení při výstupu pro poslední dokončený
okruh.
Vyvážení: Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení 10 s: 10sekundový průměr pohybu pro levé/pravé
vyvážení výkonu.
Vyvážení 30 s: 30sekundový průměr pohybu pro levé/pravé
vyvážení výkonu.
Vyvážení 3 s: Třísekundový průměr pohybu pro levé/pravé
vyvážení výkonu.
43
Vyvážení DKZ: Vyváženost doby kontaktu se zemí levé a pravé
strany při běhu.
Vyvážení DKZ okruhu: Průměrné vyvážení doby kontaktu se
zemí pro aktuální okruh.
Vyvážení okruhu: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální okruh.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost k příštímu: Zbývající vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Vzdálenost na záběr: Pádlování a veslování. Vzdálenost
uplavaná za jeden záběr.
Vzdálenost pro interval: Vzdálenost uražená pro aktuální
interval.
Záběry: Plavání. Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.
Záběry: Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů pro
aktuální aktivitu.
Záběry poslední délky: Celkový počet záběrů pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Záběry v okruhu: Plavání. Celkový počet záběrů pro aktuální
okruh.
Záběry v okruhu: Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů
pro aktuální okruh.
Záběry v posledním okruhu: Plavání. Celkový počet záběrů
pro poslední dokončený okruh.
Záběry v posledním okruhu: Pádlování a veslování. Celkový
počet záběrů pro poslední dokončený okruh.
Zadní: Převod zadního kola ze snímače polohy převodu.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zátěž: Tréninkové zatížení pro aktuální aktivitu. Tréninkové
zatížení je množství nadměrné spotřeby kyslíku po cvičení
(EPOC) a ukazuje na náročnost tréninku.
Zbývající vzdálenost: Zbývající vzdálenost do cílové destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Zhodnocení výkonu: Skóre zhodnocení výkonu je zhodnocení
vaší kondice v reálném čase.
Zóna srdečního tepu: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5).
Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu
a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Hodnocení FTP
Velikost a obvod kola
Tato tabulka uvádí klasifikaci funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP) podle pohlaví.
Váš snímač rychlosti může automaticky rozpoznat velikost kola.
V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení
snímače rychlosti.
Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky.
Níže uvedený seznam není úplný. Obvod kola také můžete
změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.
Muži
Watty na kilogram (W/kg)
Skvělé
5,05 a více
Vynikající
3,93 až 5,04
Dobré
2,79 až 3,92
Uspokojivé
2,23 až 2,78
Netrénovaný člověk
Méně než 2,23
Ženy
Watty na kilogram (W/kg)
Skvělé
4,30 a více
Vynikající
3,33 až 4,29
Dobré
2,36 až 3,32
Uspokojivé
1,90 až 2,35
Netrénovaný člověk
Méně než 1,90
Hodnoty FTP jsou založeny na výzkumu Huntera Allena a
Andrewa Coggana, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
44
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
22 × 1–3/8
1 770
22 × 1–1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
24 × 1,75
1 890
24 × 1–1/4
1 905
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
Dodatek
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
26 × 1–1,0
1 913
26 × 1
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 1–3/8
2 068
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 1–1/2
2 100
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
29 × 2,1
2 288
29 × 2,2
2 298
29 × 2,3
2 326
650 × 20C
1 938
650 × 23C
1 944
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C trubkový
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2 235
700 × 45C
2 242
700 × 47C
2 268
Definice symbolů
Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích
příslušenství.
Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je
připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající
se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a
k podpoře opětovného použití a recyklace.
Dodatek
45
Rejstřík
signál 2, 39
GroupTrack 22, 33
A
H
aklimatizace 14
aktivity 1, 2, 30, 33
uložení 2
vlastní 2, 3, 30
zahájení 2, 27
aktualizace, software 39
alarmy 31, 35
analýza švihu 4
aplikace 20, 21
smartphone 19
asistence 21
asistent 22
Auto Lap 32
Auto Pause 32
automatická detekce lezení 32
automatické procházení 33
historie 10, 24, 25
odeslání do počítače 25
odstranění 25
hlavní menu, přizpůsobení 30
hodiny 1, 35
hodnocení swolf 3
hřiště
hraní 4
výběr 4
vytvoření 26
hudba 1, 22
hraní 23
načítání 22, 23
služby 22
B
barometr 28, 34
kalibrace 34
baterie
maximalizace 19, 33, 40
nabíjení 37
výměna 37
bezpečnostní informace 22
běžecký pás 2
Body Battery 18, 19
body zájmu (BZ) 26, 28
body zájmu (POI) 27
C
cíl 6
cíle 6
Connect IQ 21
Č
čas 36
nastavení 35
upozornění 31
zóny a formáty 35
časovač 1, 3, 10
odpočítávání 35
časové zóny 36
čištění zařízení 11, 37
D
Dálkové ovládání VIRB 36
data
odesílání 20
přenos 25
sdílení 7
stránky 31
ukládání 11, 25
datová pole 21
délka kroku 12
délky 3
detekce nehod 21, 22
doba kontaktu se zemí 12, 13
dogleg 4
doplňky 10, 18, 20–22
dynamika běhu 12, 13
E
externí displej 7
F
fitness 15
G
Galileo 33
Garmin Connect 5, 19–21, 25, 39
ukládání dat 25
Garmin Express 21, 38
aktualizace softwaru 38
Garmin Pay 23, 24
GLONASS 33, 35
GPS 1, 33, 35
nastavení 33
46
I
ID zařízení 36
ikony 1
indoorový trénink 2, 29
intervaly 3
tréninky 5, 6
J
jazyk 35, 39
jízda na snowboardu 3
K
kadence 7, 12
snímače 29
upozornění 31
kalendář 5
kalibrace
kompas 34
výškoměr 34
kalorie, upozornění 31
kompas 28, 34
kalibrace 34
kontakty, přidání 22
kurzy 26
L
laktátový práh 13, 15
layup 4
LiveTrack 21, 22
lyžování
alpské 3
jízda na snowboardu 3
M
mapa 27, 28, 32
mapové body. Viz body zájmu (BZ)
mapy 28, 31
aktualizace 38
navigace 27, 28
procházení 27, 28
menu 1
menu ovládací prvky 21
měrné jednotky 35
měření 4
měření úderu 4
metronom 7
minuty intenzivní aktivity 9, 39
MOB 27
Move IQ 9
multisport 2, 3, 24
muž přes palubu (MOB) 27
N
nabíjení 37
nácvik 3
nadmořská výška 14
nastavení 9, 18, 28, 30, 32–35, 39
nastavení směru pohybu 28
nastavení systému 35
nasycení kyslíkem 17, 18
navigace 26, 28, 31
Zadej směr a jdi 27
zastavení 27
zpět na start 27
NFC 23
nouzové kontakty 21, 22
nožní snímač 29
O
oblíbené 30
obrazovka 35
odesílání dat 20
odpočítávač času 35
odstranění
historie 25
osobní rekordy 6
všechna uživatelská data 25
odstranění problémů 10–13, 18, 19, 37–39
okruhy 1
osobní rekordy 6
odstranění 6
ovládání hudby 21, 23
oznámení 19
P
párování 19
smartphone 19, 39
snímače 29
Snímače ANT+ 10, 40
Snímače Bluetooth 40
pásky 38
peněženka 1, 23
platby 23, 24
plavání 3, 10, 11
počasí 21
počítač 23
počítač kilometrů 4
počítadlo kilometrů 25
podsvícení 1, 35
polohy 26
odstranění 26
uložení 26, 27
úprava 26
profily 1
aktivita 1, 3
uživatelské 7
prošlé trasy 26
předpokládaný čas dokončení 14
předpověď výsledků 13
připojení 20, 21
příslušenství 29, 30, 38, 40
přizpůsobení zařízení 21, 31, 34, 35
pulzní oxymetr 9, 17, 18
R
regenerace 13, 16, 17
resetování zařízení 39
režim hodinek 33, 40
režim spánku 8, 9
rychlost 33
S
satelitní signály 33, 39
sdílení dat 7
segmenty 7
skórkarta 4
sledování 18, 21
sledování aktivity 8, 9
sluchátka
připojení 23
technologie Bluetooth 23, 40
smartphone 1, 20, 21, 39
aplikace 19–21
párování 19, 39
směr k severu 34
Snímače ANT+ 29, 30
párování 29, 40
Snímače Bluetooth 29
párování 40
snímače pro bicykl 29
snímače rychlosti a kadence 29
software
aktualizace 38, 39
Rejstřík
licence 36
verze 36
souřadnice 26
Spotify 22
srdeční tep 1, 9, 10
párování snímačů 10
rozsahy 7, 8
snímač 10–14, 17, 37
upozornění 10, 31
zóny 7, 8, 13, 24
statistiky 4
stav tréninku 14, 16, 17
stopky 24, 35
Stress Score 18
zpět na start, navigace 27
T
technické údaje 37
technologie Bluetooth, sluchátka 23, 40
Technologie Bluetooth 1, 4, 19–21, 39
tempe 30, 40
teplota 14, 30, 40
tlačítka 1, 21, 35, 37
tóny 7, 35
TracBack 2, 27
Training Effect 13, 15
trasové body 28
projekce 26
trasy 26, 28
hraní 4
nastavení 32
trénink 1, 5, 6, 14, 17, 20
plány 5
tréninková zátěž 16, 17
tréninkové, plány 5
tréninky 5
načítání 5
triatlonový trénink 3
U
ukládání aktivit 1, 3, 10
UltraTrac 33
upozornění 4, 9, 28, 31, 32
srdeční tep 4, 10
USB 39
uživatelská data, odstranění 25
uživatelský profil 7
V
velikost bazénu 10
velikosti kol 44
vertikální oscilace 12, 13
vertikální poměr 12, 13
Virtual Partner 6
VO2 Max. 13, 14, 16
VO2 maximální 44
výkon (síla) 13
metry 14–16, 30, 44
upozornění 31
zóny 8
výměna baterie 37
výškoměr 28, 34
kalibrace 34
vzdálenost 33
upozornění 28, 31
vzhledy hodinek 21, 33
W
Wi‑Fi 21, 39
připojení 21
Z
záběry 3
Zadej směr a jdi 27
závodění 6
zhodnocení výkonu 13, 15
zkratky 21
zobrazení greenu, poloha jamky 4
zóny
čas 36
srdeční tep 7, 8
výkon 8
Rejstřík
47
support.garmin.com
Duben 2019
190-02515-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising