Garmin | Instinct® | User guide | Garmin Instinct® מדריך למשתמש

Garmin Instinct® מדריך למשתמש
‫™‬
‫‪INSTINCT‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪ Garmin Ltd.2018‬או החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬על‪-‬פי חוקי זכויות היוצרים‪ ,‬אין להעתיק את מדריך זה‪ ,‬במלואו או בחלק‪ ,‬ללא אישור בכתב מאת ‪ Garmin .Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של‬
‫מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לכתובת ‪ www.garmin.com‬לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫‪ ,Garmin‬הלוגו של ‪ ,Garmin‬וכן ‪ ,ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , inReach , TracBack , VIRB‬ו‪ Virtual Partner -‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה הרשומים בארה"ב‬
‫ובמדינות אחרות‪ TrueUp™ ,tempe™ ,QuickFit™ ,Instinct™ ,Garmin Move IQ™ ,Garmin Express™ ,Garmin Explore™ ,Garmin Connect™ .‬ו‪ Xero™ -‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת‬
‫שלה‪ .‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫‪ American Heart Association‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ Android™ .American Heart Association, Inc.‬הוא סימן מסחרי של ‪ Apple .Google Inc.‬ו‪ Mac -‬הם סימנים מסחריים של ‪ ,Apple Inc.‬הרשומים בארה"ב‬
‫ובמדינות נוספות‪ .‬סימני הלוגו וסימן המילה של ‪ Bluetooth‬מצויים בבעלותה של ‪ ,Bluetooth SIG, Inc.‬וכל שימוש בסימנים אלו על‪-‬ידי ‪ Garmin‬נעשה בכפוף לרישיון‪ .‬ניתוח דופק מתקדם באמצעות ‪.Firstbeat‬‬
‫‪ Windows‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ Microsoft Corporation‬בארצות הברית ובמדינות אחרות‪ .‬סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם בבעלות הבעלים התואמים שלהם‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫מוצר זה מאושר על‪-‬ידי ‪ .ANT+‬לרשימה של מוצרים ויישומים תואמים‪ ,‬בקר בכתובת ‪.www.thisisant.com/directory‬‬
‫®‬
‫‪M/N: A03603‬‬
‫®‬
‫תוכן עניינים‬
‫מבוא ‪1 ..................................................................................‬‬
‫סקירת ההתקן ‪1 ................................................................................‬‬
‫הצגת תפריט הפקדים ‪1 .................................................................‬‬
‫הצגת ווידג'טים ‪1 ...........................................................................‬‬
‫טעינת ההתקן ‪1 .................................................................................‬‬
‫שיוך הטלפון החכם שלך להתקן שלך ‪1 ..................................................‬‬
‫עדכוני מוצרים ‪1 .................................................................................‬‬
‫הגדרת ‪1 ........................................................... Garmin Express‬‬
‫פעילויות ויישומים ‪1 ................................................................‬‬
‫התחלת פעילות ‪2 ..............................................................................‬‬
‫טיפים לתיעוד פעילויות ‪2 ................................................................‬‬
‫הפסקת פעילות ‪2 ...............................................................................‬‬
‫יצירת פעילות מותאמת אישית ‪2 ...........................................................‬‬
‫פעילויות במקום סגור ‪2 .......................................................................‬‬
‫כיול מרחק בהליכון ‪2 ......................................................................‬‬
‫פעילויות בחוץ ‪2 .................................................................................‬‬
‫הצגת גלישות הסקי שלך ‪2 .............................................................‬‬
‫שימוש במטרונום ‪2 ........................................................................‬‬
‫שחייה ‪3 ...........................................................................................‬‬
‫מילון מונחים בשחייה ‪3 ..................................................................‬‬
‫סוגי תנועות ‪3 ...............................................................................‬‬
‫טיפים לפעילויות שחייה ‪3 ...............................................................‬‬
‫מנוחה במהלך שחייה בבריכה ‪3 ......................................................‬‬
‫אימון עם יומן התרגילים ‪3 ...............................................................‬‬
‫תכונות דופק ‪3 .......................................................................‬‬
‫דופק בפרק כף היד ‪3 ..........................................................................‬‬
‫ענידת ההתקן ‪3 ............................................................................‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר ‪3 ...........................................................‬‬
‫הצגת הווידג'ט של הדופק ‪3 ............................................................‬‬
‫שידור נתוני דופק להתקני ‪4 ................................................ Garmin‬‬
‫כיבוי צמיד חיישן הדופק ‪4 ...............................................................‬‬
‫אימון כושר ‪4 ..........................................................................‬‬
‫הגדרת פרופיל המשתמש שלך ‪4 ..........................................................‬‬
‫יעדי כושר ‪4 ..................................................................................‬‬
‫אודות אזורי דופק ‪4 .......................................................................‬‬
‫הגדרת תחומי הדופק ‪4 .............................................................‬‬
‫חישובי אזור דופק ‪4 ..................................................................‬‬
‫מעקב אחר פעילויות ‪4 ........................................................................‬‬
‫יעד אוטומטי ‪4 ..............................................................................‬‬
‫שימוש בהתראת התנועה ‪5 .............................................................‬‬
‫מעקב שינה ‪5 ...............................................................................‬‬
‫שימוש במעקב שינה אוטומטי ‪5 ..................................................‬‬
‫שימוש במצב 'נא לא להפריע' ‪5 ...................................................‬‬
‫דקות פעילות אינטנסיבית ‪5 .............................................................‬‬
‫להרוויח דקות אינטנסיביות ‪5 ......................................................‬‬
‫אירועי ™‪5 ....................................................... Garmin Move IQ‬‬
‫הגדרות מעקב אחר פעילות ‪5 ..........................................................‬‬
‫כיבוי המעקב אחר הפעילות ‪5 .....................................................‬‬
‫אימונים ‪5 .........................................................................................‬‬
‫מעקב אחר אימון מ‪5 ......................................... Garmin Connect-‬‬
‫התחלת אימון ‪5 ............................................................................‬‬
‫אודות יומן האימונים ‪5 ....................................................................‬‬
‫שימוש בתוכניות האימונים של ‪6 ...................... Garmin Connect‬‬
‫אימונים במרווחים ‪6 ............................................................................‬‬
‫יצירת אימון במרווחים ‪6 ..................................................................‬‬
‫התחלת אימון במרווחים ‪6 ...............................................................‬‬
‫הפסקת אימון במרווחים ‪6 ...............................................................‬‬
‫שימוש ב‪6 ............................................................. Virtual Partner®-‬‬
‫הגדרת יעד אימון ‪6 .............................................................................‬‬
‫ביטול יעד אימון ‪6 ..........................................................................‬‬
‫תזמון בהשוואה לפעילות קודמת ‪6 ........................................................‬‬
‫שיאים אישיים ‪6 .................................................................................‬‬
‫הצגת שיאים אישיים ‪6 ...................................................................‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫שחזור שיא אישי ‪7 ........................................................................‬‬
‫מחיקת שיא אישי ‪7 ........................................................................‬‬
‫מחיקת כל השיאים האישיים ‪7 .........................................................‬‬
‫שעון ‪7 ...................................................................................‬‬
‫הגדרת שעון מעורר ‪7 .........................................................................‬‬
‫הפעלת טיימר ספירה לאחור ‪7 .............................................................‬‬
‫שימוש בשעון העצר ‪7 .........................................................................‬‬
‫סנכרון השעה עם ‪7 .................................................................... GPS‬‬
‫הגדרת התראות ‪7 ..............................................................................‬‬
‫ניווט ‪7 ...................................................................................‬‬
‫שמירת המיקום שלך ‪7 ........................................................................‬‬
‫עריכת המיקומים השמורים שלך ‪7 ...................................................‬‬
‫הצגת מד‪-‬הגובה‪ ,‬הברומטר‪ ,‬והמצפן ‪7 ...................................................‬‬
‫תכנון ציון דרך ‪7 .................................................................................‬‬
‫ניווט אל יעד ‪8 ...................................................................................‬‬
‫יצירת מסלול ושימוש במסלול באמצעות ההתקן ‪8 ....................................‬‬
‫סימון והתחלת ניווט למיקום 'אדם במים' ‪8 ..............................................‬‬
‫ניווט באמצעות 'הבחן והתקדם' ‪8 ..........................................................‬‬
‫ניווט לנקודת ההתחלה שלך במהלך פעילות ‪8 .........................................‬‬
‫ניווט אל נקודת ההתחלה של הפעילות השמורה האחרונה שלך ‪8 ...............‬‬
‫עצירת הניווט ‪8 ..................................................................................‬‬
‫חישוב גודל אזור ‪8 .............................................................................‬‬
‫מפה ‪8 .............................................................................................‬‬
‫הזזת המפה ושינוי גודל המפה ‪8 ......................................................‬‬
‫היסטוריה ‪8 ............................................................................‬‬
‫שימוש בהיסטוריה ‪9 ...........................................................................‬‬
‫הצגת משך הזמן בכל אזור דופק ‪9 ...................................................‬‬
‫הצגת סיכומי נתונים כוללים ‪9 ...............................................................‬‬
‫שימוש במד‪-‬הרוחק ‪9 ..........................................................................‬‬
‫סנכרון פעילויות ‪9 ...............................................................................‬‬
‫מחיקת היסטוריה ‪9 ............................................................................‬‬
‫תכונות עם חיבור ‪9 .................................................................‬‬
‫הפעלת התראות ‪9 ............................................................. Bluetooth‬‬
‫הצגת התראות ‪9 ...........................................................................‬‬
‫ניהול התראות ‪9 ............................................................................‬‬
‫השבתת טכנולוגיית ‪9 .................................................... Bluetooth‬‬
‫הפעלה והשבתה של התראות החיבור לטלפון חכם ‪9 ..........................‬‬
‫איתור התקן נייד שאבד‪10 ................................................................. .‬‬
‫‪10 ........................................................................ Garmin Connect‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות היישום ‪10 ....................... Garmin Connect‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪10 .................................. Garmin Express‬‬
‫שימוש ב‪ Garmin Connect-‬במחשב שלך ‪10 ..............................‬‬
‫סנכרון נתונים ידני עם ‪10 .................................... Garmin Connect‬‬
‫™‪10 ..................................................................... Garmin Explore‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪10 ..................................................‬‬
‫ווידג'טים ‪10 ......................................................................................‬‬
‫התאמה אישית של לולאת הווידג'טים ‪11 ...........................................‬‬
‫השלט של ‪11 ................................................................. inReach‬‬
‫שימוש בשלט של ‪11 ................................................... inReach‬‬
‫‪ VIRB‬מרוחק ‪11 ..........................................................................‬‬
‫שליטה במצלמת פעולה של ‪11 .......................................... VIRB‬‬
‫שליטה במצלמת פעולה של ‪ VIRB‬במהלך פעילות ‪11 ....................‬‬
‫הגדרות של פעילויות ושל יישומים ‪11 ....................................................‬‬
‫התאמה אישית של מסכי הנתונים ‪12 ................................................‬‬
‫הוספת מפה לפעילות ‪12 ................................................................‬‬
‫התראות ‪12 .................................................................................‬‬
‫הגדרת התראה ‪12 ...................................................................‬‬
‫‪12 ............................................................................... Auto Lap‬‬
‫סימון הקפות לפי מרחק ‪12 ........................................................‬‬
‫הפעלת ®‪13 ............................................................. Auto Pause‬‬
‫הפעלת טיפוס אוטומטי ‪13 ..............................................................‬‬
‫מהירות ומרחק בתלת‪-‬ממד ‪13 ........................................................‬‬
‫הפעלה וכיבוי של מקש ההקפות ‪13 ..................................................‬‬
‫שימוש בגלילה אוטומטית ‪13 ...........................................................‬‬
‫‪i‬‬
‫‪13 .............................................................................. UltraTrac‬‬
‫הגדרות זמן קצוב לחיסכון באנרגיה ‪13 ..............................................‬‬
‫התאם אישית את רשימת הפעילויות ‪13 .................................................‬‬
‫הסרת פעילות או יישום ‪13 ..................................................................‬‬
‫התאמה אישית של תפריט הפקדים ‪13 ..................................................‬‬
‫התאמה אישית של פני השעון ‪14 ..........................................................‬‬
‫הגדרות חיישנים ‪14 ............................................................................‬‬
‫הגדרות מצפן ‪14 ...........................................................................‬‬
‫כיול ידני של המצפן ‪14 ..............................................................‬‬
‫הגדרת ההפניה לצפון ‪14 ...........................................................‬‬
‫הגדרות מד גובה ‪14 ......................................................................‬‬
‫כיול מד הגובה הברומטרי ‪14 ......................................................‬‬
‫הגדרות ברומטר ‪14 .......................................................................‬‬
‫כיול הברומטר ‪14 .....................................................................‬‬
‫הגדרות מפה ‪14 ................................................................................‬‬
‫הגדרות ניווט ‪14 ................................................................................‬‬
‫התאמה אישית של תכונות המפה ‪14 ................................................‬‬
‫הגדרות כיוון ‪15 ............................................................................‬‬
‫הגדרת התראות ניווט ‪15 ................................................................‬‬
‫הגדרות מערכת ‪15 ............................................................................‬‬
‫הגדרות זמן ‪15 .............................................................................‬‬
‫שינוי הגדרות תאורה אחורית ‪15 ......................................................‬‬
‫התאמה אישית של מקשי הקיצור ‪15 ................................................‬‬
‫שינוי יחידות המידה ‪15 ..................................................................‬‬
‫הצגת פרטי התקן ‪15 ..........................................................................‬‬
‫הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה ותאימות ‪15 .....................‬‬
‫שדות נתונים ‪19 ................................................................................‬‬
‫גודל גלגל והיקף ‪20 ............................................................................‬‬
‫הגדרות סמלים ‪21 .............................................................................‬‬
‫אינדקס ‪22 .............................................................................‬‬
‫חיישנים אלחוטיים ‪15 ..............................................................‬‬
‫שיוך החיישנים האלחוטיים ‪15 ..............................................................‬‬
‫שימוש בחיישן אופציונלי למהירות אופניים או סיבובי גלגל ‪16 .....................‬‬
‫התקן נעל ‪16 .....................................................................................‬‬
‫שיפור הכיול של התקן הנעל ‪16 .......................................................‬‬
‫כיול ידני של התקן הנעל ‪16 ............................................................‬‬
‫הגדרת המהירות והמרחק של התקן הנעל ‪16 ....................................‬‬
‫™‪16 .................................................................................... tempe‬‬
‫פרטי ההתקן ‪16 .....................................................................‬‬
‫מפרטים ‪16 .......................................................................................‬‬
‫מידע על חיי סוללה ‪16 ...................................................................‬‬
‫ניהול נתונים ‪16 .................................................................................‬‬
‫ניתוק כבל ה‪16 .................................................................... USB-‬‬
‫מחיקת קבצים ‪16 ..........................................................................‬‬
‫תחזוקת ההתקן ‪17 .................................................................‬‬
‫טיפול בהתקן ‪17 ................................................................................‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪17 ............................................................................‬‬
‫החלפת הרצועות ‪17 ...........................................................................‬‬
‫פתרון בעיות ‪17 ......................................................................‬‬
‫ההתקן שלי בשפה לא נכונה ‪17 ............................................................‬‬
‫האם הטלפון החכם שלי תואם להתקן? ‪17 .............................................‬‬
‫הטלפון אינו מתחבר להתקן ‪17 .............................................................‬‬
‫האם אפשר להשתמש בחיישן ‪ Bluetooth‬שלי ביחד עם השעון? ‪18 ...........‬‬
‫הפעלה מחדש של ההתקן ‪18 ...............................................................‬‬
‫איפוס כל הגדרות ברירת המחדל ‪18 .....................................................‬‬
‫השגת אותות לוויין ‪18 .........................................................................‬‬
‫שיפור קליטת לוויין ‪18 ........................................................... GPS‬‬
‫קריאת הטמפרטורה לא מדויקת ‪18 .......................................................‬‬
‫ניצול מרבי של חיי הסוללה ‪18 ..............................................................‬‬
‫מעקב אחר פעילויות ‪18 ......................................................................‬‬
‫ספירת הצעדים היומית שלי אינה מוצגת ‪18 .......................................‬‬
‫נראה שספירת הצעדים שלי אינה מדויקת ‪18 .....................................‬‬
‫אין התאמה בספירת הצעדים בין ההתקן ולחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪18 ................................................................................ Connect‬‬
‫נראה כי כמות הקומות שטיפסת אינה מדויקת ‪18 ...............................‬‬
‫דקות האינטנסיביות מהבהבות ‪19 ....................................................‬‬
‫קבלת מידע נוסף ‪19 ...........................................................................‬‬
‫נספח ‪19 ................................................................................‬‬
‫‪ii‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫מבוא‬
‫אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‪ ,‬לקבלת‬
‫אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫חשוב להתייעץ תמיד עם הרופא שלך לפני שאתה מתחיל בתוכנית אימונים‬
‫או עורך בה שינויים‪.‬‬
‫סקירת ההתקן‬
‫• בחר ‪ GPS‬כדי להציג תכונות ואפשרויות נוספות של הווידג'ט‪.‬‬
‫טעינת ההתקן‬
‫אזהרה‬
‫התקן זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות‬
‫והמוצר שבאריזת המוצר‪ ,‬לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫הודעה‬
‫כדי למנוע קורוזיה‪ ,‬נקה ויבש היטב את המגעים ואת האזור שמסביבם לפני‬
‫הטעינה או החיבור למחשב‪ .‬עיין בהוראות הניקוי בנספח‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאת הטעינה בהתקן‪.‬‬
‫בחר כדי להדליק או לכבות את התאורה האחורית‪.‬‬
‫‪ LIGHT‬בחר כדי להפעיל את ההתקן‪.‬‬
‫‪ CTRL‬לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג את תפריט הפקדים‬
‫‪GPS‬‬
‫בחר כדי להציג את רשימת הפעילויות וכדי להתחיל או להפסיק פעילות‪.‬‬
‫בחר כדי לבחור אפשרות בתפריט‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג קואורדינטות ‪ GPS‬ולשמור את המיקום‬
‫שלך‪.‬‬
‫בחר כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪ BACK‬לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג את תפריט השעון‪.‬‬
‫‪SET‬‬
‫בחר כדי לגלול בלולאת הווידג'טים ובתפריטים‪.‬‬
‫‪ DOWN‬לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג את המסך של מד הגובה‪ ,‬הברומטר והמצפן‬
‫)‪.(ABC‬‬
‫‪ABC‬‬
‫‪UP‬‬
‫‪MENU‬‬
‫בחר כדי לגלול בלולאת הווידג'טים ובתפריטים‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫הצגת תפריט הפקדים‬
‫תפריט הפקדים מכיל אפשרויות‪ ,‬כגון הפעלת המצב 'נא לא להפריע'‪ ,‬נעילת‬
‫המקשים וכיבוי ההתקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬באפשרותך להוסיף‪ ,‬לסדר מחדש ולהסיר את האפשרויות בתפריט‬
‫הפקדים )התאמה אישית של תפריט הפקדים‪ ,‬עמוד ‪.(13‬‬
‫‪ 1‬מכל מסך שהוא‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.CTRL‬‬
‫‪ 2‬חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה‪ USB-‬ליציאת טעינה של ‪.USB‬‬
‫‪ 3‬המתן עד לטעינה מלאה של ההתקן‪.‬‬
‫שיוך הטלפון החכם שלך להתקן שלך‬
‫כדי להשתמש בתכונות החיבור של התקן ‪ ,Instinct‬יש לשייך אותו ישירות‬
‫דרך היישום ™‪ Garmin Connect‬ולא מהגדרות ‪ Bluetooth‬בטלפון החכם‪.‬‬
‫‪ 1‬מחנות היישומים בטלפון החכם שלך‪ ,‬התקן ופתח את היישום ‪Garmin‬‬
‫‪.Connect‬‬
‫‪ 2‬קרב את הטלפון החכם למרחק של עד ‪ 10‬מ' )‪ 33‬רגל( מההתקן‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪ CTRL‬כדי להפעיל את ההתקן‪.‬‬
‫בפעם הראשונה שבה ההתקן מופעל‪ ,‬הוא נמצא במצב שיוך‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי להיכנס למצב שיוך‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪ ,MENU‬ובחר‬
‫הגדרות < שייך את הטלפון‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר באפשרות כדי להוסיף את ההתקן לחשבון ‪:Garmin Connect‬‬
‫• אם זו הפעם הראשונה שבה אתה משייך התקן באמצעות היישום‬
‫‪ ,Garmin Connect‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫• אם כבר שייכת התקן אחר באמצעות היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫או מהתפריט ‪ ,‬בחר התקני ‪ < Garmin‬הוסף‬
‫מהתפריט‬
‫התקן‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫®‬
‫עדכוני מוצרים‬
‫במחשב‪ ,‬התקן את ‪.(Garmin Express™ (www.garmin.com/express‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬התקן את היישום ‪.Garmin Connect‬‬
‫דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני ‪.Garmin‬‬
‫• עדכוני תוכנה‬
‫• מתבצעת העלאה של הנתונים אל ‪Garmin Connect‬‬
‫• רישום מוצר‬
‫®‬
‫הגדרת ‪Garmin Express‬‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪ 2‬עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/express‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי לגלול בין האפשרויות‪.‬‬
‫הצגת ווידג'טים‬
‫ההתקן שלך מגיע עם כמה ווידג'טים שנטענו מראש‪ ,‬ווידג'טים נוספים זמינים‬
‫כאשר אתה משייך את ההתקן שלך לטלפון חכם‪.‬‬
‫• בחר ‪ UP‬או ‪.DOWN‬‬
‫ההתקן יגלול בלולאת הווידג'טים‪.‬‬
‫מבוא‬
‫פעילויות ויישומים‬
‫ניתן להשתמש בהתקן שלך במבנה סגור‪ ,‬בשטח‪ ,‬לפעילויות אתלטיקה‬
‫ולפעילויות כושר‪ .‬כשאתה מתחיל פעילות‪ ,‬ההתקן מציג ומתעד נתוני חיישן‪.‬‬
‫ניתן לשמור פעילויות ולשתף אותן עם קהילת ‪.Garmin Connect‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על מידת הדיוק של המעקב אחר פעילויות ורמת הכושר‪,‬‬
‫עבור אל ‪.garmin.com/ataccuracy‬‬
‫‪1‬‬
‫התחלת פעילות‬
‫בעת התחלת פעילות‪ ,‬ה‪ GPS-‬מופעל באופן אוטומטי )אם יש צורך(‪.‬‬
‫‪ 1‬מהשעון בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר פעילות מרשימת המועדפים‪.‬‬
‫• בחר ובחר פעילות מרשימת הפעילויות המורחבת‪.‬‬
‫‪ 3‬אם הפעילות מחייבת קליטה של אותות ‪ ,GPS‬צא לאזור עם קו ראייה‬
‫ישיר לשמיים והמתן עד שההתקן יהיה מוכן‪.‬‬
‫ההתקן מוכן לאחר שהוא מזהה את הדופק שלך‪ ,‬קולט אותות ‪) GPS‬אם‬
‫נדרש( ומתחבר לחיישנים האלחוטיים שלך )אם נדרש(‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר ‪ GPS‬כדי להפעיל את שעון העצר‪.‬‬
‫ההתקן מתעד נתוני פעילות רק בשעה שטיימר הפעילות עובד‪.‬‬
‫טיפים לתיעוד פעילויות‬
‫• טען את ההתקן לפני תחילת פעילות )טעינת ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.(1‬‬
‫• בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי להציג דפי נתונים נוספים )אופציונלי(‪.‬‬
‫הפסקת פעילות‬
‫‪ 1‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להמשיך את הפעילות‪ ,‬בחר המשך‪.‬‬
‫• כדי לשמור את הפעילות ולחזור למצב שעון‪ ,‬בחר שמור < בוצע‪.‬‬
‫• כדי להשהות את הפעילות ולהמשיך אותה במועד מאוחר יותר‪ ,‬בחר‬
‫המשך אחר כך‪.‬‬
‫• כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות לאורך המסלול שבו‬
‫השתמשת‪ ,‬בחר חזור להתחלה < ‪.TracBack‬‬
‫הערה‪ :‬התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש‬
‫ב‪.GPS-‬‬
‫• כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות במסלול הישיר‬
‫ביותר‪ ,‬בחר חזור להתחלה < קו ישר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש‬
‫ב‪.GPS-‬‬
‫• כדי לבטל את הפעילות ולחזור למצב שעון‪ ,‬בחר מחק < כן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לאחר הפסקת הפעילות‪ ,‬ההתקן שומר אותה באופן אוטומטי‬
‫לאחר ‪ 30‬דקות‪.‬‬
‫יצירת פעילות מותאמת אישית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫מפני השעון‪ ,‬בחר ‪ < GPS‬הוסף‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר העתק פעילות כדי ליצור פעילות מותאמת אישית המבוססת על‬
‫אחת מהפעילויות השמורות שלך‪.‬‬
‫• בחר אחר כדי ליצור פעילות מותאמת אישית חדשה‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר סוג פעילות‪.‬‬
‫בחר שם או הקלד שם מותאם אישית‪.‬‬
‫שמות פעילות משוכפלים כוללים מספר‪ ,‬למשל 'אופניים)‪.'(2‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר אפשרות כדי להתאים אישית הגדרות פעילות מסוימות‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫תוכל להתאים אישית את מסכי הנתונים או את התכונות‬
‫האוטומטיות‪.‬‬
‫• בחר בוצע כדי לשמור את הפעילות המותאמת אישית ולהשתמש בה‪.‬‬
‫בחר כן כדי להוסיף את הפעילות לרשימת המועדפים‪.‬‬
‫פעילויות במקום סגור‬
‫ניתן להשתמש בהתקן ‪ Instinct‬לאימון במקום סגור‪ ,‬כגון ריצה במסלול‬
‫בתוך אולם או שימוש באופניים נייחים‪ .‬ה‪ GPS-‬אינו פועל בזמן פעילויות‬
‫במקום סגור‪.‬‬
‫בעת ריצה או הליכה בזמן שה‪ GPS-‬כבוי‪ ,‬נתוני המהירות‪ ,‬המרחק‬
‫והתנועות לדקה מחושבים באמצעות מד התאוצה של ההתקן‪ .‬מד התאוצה‬
‫מבצע כיול עצמי‪ .‬הדיוק של נתוני המהירות‪ ,‬המרחק והתנועות לדקה‬
‫משתפרים לאחר כמה ריצות או הליכות בחוץ עם ‪.GPS‬‬
‫‪2‬‬
‫עצה‪ :‬אחיזה במעקה ההליכון מקטינה את רמת הדיוק‪ .‬תוכל להשתמש‬
‫בהתקן נעל כדי לתעד את הקצב‪ ,‬המרחק ומספר התנועות לדקה‪.‬‬
‫בעת רכיבה על אופניים כאשר ה‪ GPS-‬כבוי המהירות והמרחק אינם זמינים‪,‬‬
‫אלא אם ברשותך חיישן אופציונלי ששולח נתוני מהירות ומרחק להתקן )כגון‬
‫חיישן מהירות או תנועות לדקה(‪.‬‬
‫כיול מרחק בהליכון‬
‫כדי להקליט מרחקים מדויקים יותר בריצות על הליכון‪ ,‬ניתן לכייל את המרחק‬
‫בהליכון לאחר ריצה למרחק ‪ 1.5‬ק"מ לפחות בהליכון‪ .‬אם אתה משתמש‬
‫בהליכונים שונים‪ ,‬תוכל לכייל באופן ידני את המרחק בכל אחד מההליכונים‬
‫או לאחר כל ריצה‪.‬‬
‫‪ 1‬התחל בפעילות על הליכון )התחלת פעילות‪ ,‬עמוד ‪ ,(2‬ורוץ למרחק‬
‫‪ 1.5‬ק"מ לפחות בהליכון‪.‬‬
‫‪ 2‬לאחר סיום הריצה‪ ,‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לכייל את המרחק בהליכון בפעם הראשונה‪ ,‬בחר שמור‪.‬‬
‫ההתקן מנחה אותך להשלים את כיול ההליכון‪.‬‬
‫• כדי לכייל את המרחק בהליכון באופן ידני לאחר כיול בפעם הראשונה‪,‬‬
‫בחר כייל ושמור < כן‪.‬‬
‫‪ 4‬הבט בתצוגת ההליכון‪ ,‬בדוק כמה מרחק עברת והזן את המרחק בהתקן‪.‬‬
‫פעילויות בחוץ‬
‫התקן ‪ Instinct‬מגיע עם פעילויות חוץ מוגדרות מראש‪ ,‬כמו ריצה ורכיבה על‬
‫אופניים‪ .‬ה‪ GPS-‬מופעל עבור פעילויות בחוץ‪ .‬ניתן להוסיף פעילויות חדשות‬
‫המבוססות על פעילויות ברירת המחדל‪ ,‬כמו הליכה או חתירה‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן‬
‫להוסיף להתקן שלך פעילויות מותאמות אישית )יצירת פעילות מותאמת‬
‫אישית‪ ,‬עמוד ‪.(2‬‬
‫הצגת גלישות הסקי שלך‬
‫ההתקן מתעד את הפרטים של כל גלישת סקי או גלישת סנובורד במדרון‬
‫באמצעות התכונה ‪ .Auto Run‬תכונה זו מופעלת כברירת מחדל לגלישה עם‬
‫מגלשיים או עם סנובורד במדרון‪ .‬היא מתעדת גלישות סקי חדשות באופן‬
‫אוטומטי לפי התנועות שלך‪ .‬שעון העצר מושהה כאשר אתה מפסיק לנוע‬
‫במדרון וכאשר אתה יושב במעלית סקי‪ .‬השהיית שעון העצר נמשכת במהלך‬
‫הנסיעה במעלית הסקי‪ .‬כדי להפעיל מחדש את שעון העצר‪ ,‬באפשרותך‬
‫להתחיל לנוע במדרון‪ .‬את פרטי הגלישה ניתן לראות מהמסך המושהה או‬
‫בשעה ששעון העצר פועל‪.‬‬
‫‪ 1‬התחל פעילות של גלישה עם מגלשיים או סנובורד‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 3‬בחר הצג סבבים‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר ‪ UP‬ו‪ DOWN-‬כדי להציג פרטים על הגלישה האחרונה‪ ,‬הגלישה‬
‫הנוכחית ואת סך כל הגלישות שביצעת‪.‬‬
‫מסכי הגלישות כוללים זמן‪ ,‬מרחק שנגמע‪ ,‬מהירות מרבית‪ ,‬מהירות‬
‫ממוצעת וערכי ירידה כוללת‪.‬‬
‫שימוש במטרונום‬
‫תכונת המטרונום משמיעה צלילים בקצב קבוע‪ ,‬כדי לעזור לך לשפר את‬
‫הביצועים על‪-‬ידי אימון בקצב מהיר יותר‪ ,‬איטי יותר או עקבי יותר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 4‬בחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר מטרונום < מצב < מופעל‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר פעימ' לדקה כדי להזין ערך המבוסס על הקצב שברצונך לשמור‬
‫עליו‪.‬‬
‫• בחר תדירות התראה כדי להתאים אישית את תדירות הפעימות‪.‬‬
‫• בחר צלילים כדי להתאים אישית את הצלילים והרטט של המטרונום‪.‬‬
‫‪ 7‬במידת הצורך‪ ,‬בחר תצוגה מקדימה כדי להאזין לתכונת המטרונום לפני‬
‫הריצה‪.‬‬
‫‪ 8‬צא לריצה )התחלת פעילות‪ ,‬עמוד ‪.(2‬‬
‫המטרונום מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫פעילויות ויישומים‬
‫‪ 9‬במהלך הריצה‪ ,‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי להציג את מסך הנתונים של‬
‫המטרונום‪.‬‬
‫‪ 10‬במידת הצורך‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪ MENU‬כדי לשנות את הגדרות‬
‫המטרונום‪.‬‬
‫שחייה‬
‫הודעה‬
‫ההתקן מיועד לשחייה על‪-‬פני המים‪ .‬צלילה במים עמוקים עם ההתקן עלולה‬
‫לגרום נזק למוצר ותביא לביטול האחריות‪.‬‬
‫טיימר התרגיל נעצר‪ ,‬אך טיימר הפעילות ממשיך לתעד את פעילות‬
‫השחייה כולה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר מרחק עבור התרגיל שהושלם‪.‬‬
‫מרווחי מרחק מבוססים על גודל הבריכה שנבחר עבור פרופיל הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להתחיל מרווח תרגיל נוסף‪ ,‬בחר ‪.BACK‬‬
‫• כדי להתחיל מרווח שחייה‪ ,‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי לחזור למסכי‬
‫אימון השחייה‪.‬‬
‫תכונות דופק‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו יכול לתעד נתונים מצמיד חיישן הדופק בעת שחייה‪.‬‬
‫מילון מונחים בשחייה‬
‫אורך‪ :‬אורך אחד של בריכה‪.‬‬
‫מרווח‪ :‬בריכה אחת או יותר‪ .‬מרווח חדש מתחיל לאחר מנוחה‪.‬‬
‫תנועה‪ :‬תנועה נספרת בכל פעם שהזרוע שחובשת את ההתקן משלימה‬
‫מחזור מלא‪.‬‬
‫‪ :Swolf‬ניקוד ה‪ Swolf-‬שלך הוא סכום החיבור של הזמן שנדרש לבריכה‬
‫אחת ומספר התנועות שלך בבריכה זו‪ .‬לדוגמה‪ 30 ,‬שניות ועוד ‪15‬‬
‫תנועות פירושן ציון ‪ swolf‬של ‪ Swolf .45‬הוא מדד של יעילות שחייה‪,‬‬
‫ובדומה לגולף‪ ,‬השאיפה היא להשיג ניקוד נמוך ככל שאפשר‪.‬‬
‫סוגי תנועות‬
‫זיהוי סוג תנועות זמין רק לשחייה בבריכה‪ .‬סוג התנועה שלך מזוהה כשאתה‬
‫מסיים בריכה אחת‪ .‬סוגי התנועות מופיעים בהיסטוריית השחייה שלך‬
‫ובחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪ .‬אפשר גם לבחור סוג תנועה כשדה‬
‫נתונים מותאם אישית )התאמה אישית של מסכי הנתונים‪ ,‬עמוד ‪.(12‬‬
‫חופשי‬
‫התקן ‪ Instinct‬מצויד בחיישן דופק בפרק כף היד והוא תואם גם לחיישני‬
‫דופק צמודי חזה )נמכרים בנפרד(‪ .‬ניתן להציג את נתוני חיישן הדופק בפרק‬
‫כף היד בווידג'ט של הדופק‪ .‬כאשר יש נתונים זמינים הן מחיישן דופק בפרק‬
‫כף היד והן מחיישן דופק צמוד‪-‬חזה‪ ,‬ההתקן משתמש בנתוני חיישן הדופק‬
‫צמוד‪-‬החזה‪.‬‬
‫דופק בפרק כף היד‬
‫ענידת ההתקן‬
‫• לבש את ההתקן מעל עצם פרק כף היד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן צריך להיות צמוד אבל נוח‪ .‬לקבלת קריאות דופק מדויקות‬
‫יותר‪ ,‬ודא שההתקן לא זז בזמן הריצה או האימון‪.‬‬
‫סגנון חופשי‬
‫גב‬
‫שחיית גב‬
‫חזה‬
‫שחיית חזה‬
‫פרפר‬
‫פרפר‬
‫מעורב יותר מסוג תנועה אחד באינטרוול‬
‫חתירה משמש ברישום ביומן התרגילים )אימון עם יומן התרגילים‪ ,‬עמוד ‪(3‬‬
‫טיפים לפעילויות שחייה‬
‫• לפני התחלת פעילות של שחייה בבריכה‪ ,‬בצע את ההוראות שעל המסך‬
‫כדי לבחור את גודל הבריכה או להזין גודל מותאם אישית‪.‬‬
‫בפעם הבאה שתתחיל פעילות שחייה בבריכה‪ ,‬ההתקן ישתמש בגודל‬
‫הבריכה הזה‪ .‬כדי לשנות את הגודל‪ ,‬ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על‬
‫‪ ,MENU‬לבחור את הגדרות הפעילות ולבחור גודל בריכה‪.‬‬
‫• בחר ‪ BACK‬כדי לתעד מנוחה במהלך פעילות שחייה‪.‬‬
‫ההתקן מתעד באופן אוטומטי מרווחי שחייה ובריכות במהלך השחייה‬
‫בבריכה‪.‬‬
‫מנוחה במהלך שחייה בבריכה‬
‫במסך המנוחה המוגדר כברירת מחדל מוצגים שני טיימרים של מנוחה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬במסך מוצגים הזמן והמרחק של המרווח האחרון שהושלם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬נתוני שחייה לא מתועדים במהלך מנוחה‪.‬‬
‫‪ 1‬במהלך פעילות השחייה שלך‪ ,‬בחר‪ BACK‬כדי להתחיל מנוחה‪.‬‬
‫התצוגה הופכת לטקסט לבן על רקע שחור‪ ,‬ומופיע מסך המנוחה‪.‬‬
‫‪ 2‬במהלך מנוחה‪ ,‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי להציג מסכי נתונים אחרים‬
‫)אופציונלי(‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪ ,BACK‬והמשך לשחות‪.‬‬
‫‪ 4‬חזור על השלבים כדי לקבל מרווחי מנוחה נוספים‪.‬‬
‫אימון עם יומן התרגילים‬
‫תכונת יומן התרגילים זמינה רק עבור שחייה בבריכה‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בתכונת יומן התרגילים כדי לתעד באופן ידני אימוני בעיטות‪ ,‬שחייה‬
‫באמצעות יד אחת או כל סוג שחייה שאינו אחד מארבעת סוגי השחייה‬
‫העיקריים‪.‬‬
‫‪ 1‬במהלך פעילות השחייה בבריכה‪ ,‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי להציג את‬
‫מסך יומן התרגילים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪ BACK‬כדי להפעיל את טיימר התרגיל‪.‬‬
‫‪ 3‬לאחר השלמה של מרווח תרגיל‪ ,‬בחר ‪.BACK‬‬
‫תכונות דופק‬
‫הערה‪ :‬החיישן האופטי נמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫• לקבלת מידע נוסף אודות דופק הנמדד בשורש כף היד‪ ,‬ראה עצות לנתוני‬
‫דופק לא סדיר‪ ,‬עמוד ‪.3‬‬
‫• למידע נוסף על דיוק‪ ,‬עבור אל ‪.garmin.com/ataccuracy‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר‬
‫אם נתוני הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים‪ ,‬תוכל לנסות את העצות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫• נקה וייבש את הזרוע שלך לפני לבישת ההתקן‪.‬‬
‫• הימנע ממריחת קרם נגד שיזוף‪ ,‬קרם לחות וחומר דוחה חרקים מתחת‬
‫להתקן‪.‬‬
‫• הימנע משריטת חיישן הדופק הנמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫• לבש את ההתקן מעל עצם שורש כף היד‪ .‬ההתקן צריך להיות צמוד אבל‬
‫נוח‪.‬‬
‫רציף לפני התחלת הפעילות‪.‬‬
‫• המתן עד שהסמל‬
‫• השלם חימום של ‪ 5‬עד ‪ 10‬דקות וקבל קריאה של הדופק לפני תחילת‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בתנאי מזג אוויר קר‪ ,‬בצע את החימום בתוך מבנה‪.‬‬
‫• שטוף את ההתקן במים מתוקים לאחר כל אימון‪.‬‬
‫הצגת הווידג'ט של הדופק‬
‫בווידג'ט מוצג הדופק הנוכחי שלך בפעימות לדקה )‪ ,(bpm‬ותרשים של‬
‫הדופק בארבע השעות האחרונות‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי להציג את הווידג'ט של הדופק‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪ GPS‬כדי להציג את הערכים הממוצעים של הדופק במנוחה‬
‫משבעת הימים האחרונים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫עולה‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬אזורי דופק מחושבים על בסיס אחוזים מתוך הדופק‬
‫המרבי שלך‪.‬‬
‫שידור נתוני דופק להתקני ‪Garmin‬‬
‫ניתן לשדר את נתוני הדופק שלך מהתקן ‪ Instinct‬ולהציג אותם בהתקני‬
‫‪ Garmin‬משויכים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן לשדר את נתוני הדופק בהתקן ‪Edge‬‬
‫בזמן רכיבה על אופניים או במצלמת פעולה של ‪ VIRB‬במהלך פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬שידור נתוני דופק מקצר את חיי סוללה‪.‬‬
‫‪ 1‬מווידג'ט הדופק‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרויות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר שדר דופק כדי להתחיל לשדר נתוני דופק כעת‪.‬‬
‫• בחר שדר במהלך פעילות כדי לשדר דופק במהלך פעילויות‬
‫מתוזמנות )התחלת פעילות‪ ,‬עמוד ‪.(2‬‬
‫‪.‬‬
‫ההתקן ‪ Instinct‬מתחיל לשדר את נתוני הדופק ומופיע הסימן‬
‫הערה‪ :‬בעת שידור נתוני דופק‪ ,‬ניתן להציג את הווידג'ט של הדופק‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪ 4‬שייך את התקן ‪ Instinct‬להתקן ‪ Garmin ANT+‬תואם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לכל התקן התואם ל‪ Garmin-‬יש הנחיות שיוך שונות‪ .‬עיין‬
‫במדריך למשתמש‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי להפסיק לשדר את נתוני הדופק‪ ,‬בחר מקש כלשהו ובחר כן‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫כיבוי צמיד חיישן הדופק‬
‫ערך ברירת המחדל של ההגדרה צמיד חיישן דופק הוא אוטומטי‪ .‬ההתקן‬
‫משתמש בצמיד חיישן הדופק באופן אוטומטי אלא אם כן משייכים להתקן‬
‫חיישן דופק של ‪.ANT+‬‬
‫‪ 1‬מווידג'ט הדופק‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרויות < מצב < כבוי‪.‬‬
‫אימון כושר‬
‫הגדרת פרופיל המשתמש שלך‬
‫ניתן לעדכן את הגדרות המין‪ ,‬שנת הלידה‪ ,‬הגובה‪ ,‬המשקל ואזורי הדופק‪.‬‬
‫ההתקן משתמש במידע הזה כדי לחשב נתוני אימון מדויקים‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פרופיל משתמש‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫יעדי כושר‬
‫הכרת אזורי הדופק שלך יכולה לעזור לך למדוד ולשפר את הכושר שלך‬
‫כאשר תבין את העקרונות ותיישם אותם‪.‬‬
‫• הדופק שלך הוא דרך טובה למדוד את האינטנסיביות של הפעילות‬
‫הגופנית‪.‬‬
‫• אימון באזורי דופק מסוימים יכול לעזור לך לשפר את כוח וסיבולת הלב‪.‬‬
‫אם אתה יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬תוכל להשתמש בטבלה )חישובי אזור‬
‫דופק‪ ,‬עמוד ‪ (4‬כדי לקבוע מה אזור הדופק הטוב ביותר עבור מטרות‬
‫הכושר שלך‪.‬‬
‫אם אינך יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬השתמש באחד המחשבונים הזמינים‬
‫באינטרנט‪ .‬מכוני כושר ומרכזי בריאות מסוימים יכולים לספק מבדק המודד‬
‫את הדופק המרבי‪ .‬הדופק המרבי המוגדר כברירת מחדל הוא ‪ 220‬פחות‬
‫הגיל שלך‪.‬‬
‫הגדרת תחומי הדופק‬
‫ההתקן משתמש בפרטי פרופיל המשתמש שהגדרת בפעם הראשונה כדי‬
‫לקבוע את הגדרת ברירת המחדל לדופק המרבי‪ .‬ניתן להגדיר אזורי דופק‬
‫נפרדים עבור פרופילים של ספורט‪ ,‬כגון ריצה‪ ,‬רכיבה על אופניים ושחייה‪.‬‬
‫לקבלת נתוני קלוריות מדויקים יותר במהלך הפעילות‪ ,‬עליך להגדיר את‬
‫הדופק המרבי שלך‪ .‬תוכל גם להגדיר כל דופק מרבי בנפרד ולהזין ידנית את‬
‫הדופק במנוחה‪ .‬תוכל להתאים את הדופק המרבי באופן ידני בהתקן‪ ,‬או‬
‫להשתמש בחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פרופיל משתמש < דופק‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר דופק מרבי והזן את הדופק המרבי‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר דופק במנוחה והזן את הדופק שלך במנוחה‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בדופק המנוחה הממוצע שנמדד על‪-‬ידי ההתקן שלך‪ ,‬או‬
‫להגדיר דופק מנוחה מותאם אישית‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אזורים < מבוסס על‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר פעימות לדקה כדי להציג ולערוך את הדופק המרבי בפעימות‬
‫לדקה‪.‬‬
‫• בחר ‪ %‬מדופק מרבי כדי להציג ולערוך את התחומים כאחוז מהדופק‬
‫המרבי שלך‪.‬‬
‫• בחר ‪ %‬מעתודת דופק כדי להציג ולערוך את התחומים כאחוז‬
‫מעתודת הדופק )דופק מרבי פחות דופק במנוחה(‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר טווח‪ ,‬והזן ערך לכל טווח‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר הוסף דופק לפי ספורט‪ ,‬ובחר פרופיל ספורט שאליו ברצונך להוסיף‬
‫אזורי דופק נפרדים )אופציונלי(‪.‬‬
‫חישובי אזור דופק‬
‫אזור ‪ %‬הדופק‬
‫המרבי‬
‫מאמץ מורגש‬
‫תועלת‬
‫‪1‬‬
‫‪ 60%–50%‬רגוע‪ ,‬קצב קליל‪ ,‬נשימה מהירה‬
‫אימון אירובי ברמה‬
‫למתחילים‪ ,‬מאמץ קל‬
‫‪2‬‬
‫‪ 70%–60%‬קצב נוח‪ ,‬נשימה קצת יותר‬
‫כבדה‪ ,‬אפשר לנהל שיחה‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי בסיסי‪,‬‬
‫קצב התאוששות טוב‬
‫‪3‬‬
‫‪ 80%–70%‬קצב מתון‪ ,‬קשה יותר לנהל שיחה יכולת אירובית משופרת‪,‬‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי אופטימלי‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 90%–80%‬קצב מהיר ומעט לא נוח‪ ,‬נשימה‬
‫מאומצת‬
‫‪–90%‬‬
‫‪100%‬‬
‫קצב ריצה מתפרצת‪ ,‬לא ניתן‬
‫לשמור על הקצב לאורך זמן‪,‬‬
‫מאמץ נשימתי רב‬
‫יכולת אנאירובית משופרת‪,‬‬
‫מהירות משופרת‬
‫סיבולת אנאירובית ושרירית‪,‬‬
‫כוח מוגבר‬
‫מעקב אחר פעילויות‬
‫התכונה של 'מעקב אחר פעילות' מתעדת את ספירת הצעדים היומית שלך‪,‬‬
‫את המרחק שגמעת‪ ,‬את מספר הדקות של פעילות עצימה שביצעת‪ ,‬את‬
‫מספר הקומות שטיפסת‪ ,‬את מספר הקלוריות ששרפת ואת הנתונים‬
‫הסטטיסטיים של השינה שלך עבור כל יום מתועד‪ .‬הקלוריות ששרפת‬
‫כוללות את המטבוליזם הבסיסי נוסף על הקלוריות של הפעילות‪.‬‬
‫מספר הצעדים שביצעת במהלך היום מופיע בווידג'ט של הצעדים‪ .‬מספר‬
‫הצעדים מתעדכן מעת לעת‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על מידת הדיוק של המעקב אחר פעילויות ורמת הכושר‪,‬‬
‫עבור אל ‪.garmin.com/ataccuracy‬‬
‫יעד אוטומטי‬
‫ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי יעד צעידה יומי‪ ,‬על סמך רמות הפעילות‬
‫הקודמת שלך‪ .‬כאשר תזוז במהלך היום‪ ,‬ההתקן יציג לך את ההתקדמות‬
‫שלך לקראת היעד היומי ‪.‬‬
‫אודות אזורי דופק‬
‫ספורטאים רבים משתמשים באזורי דופק למדידה ולחיזוק של סיבולת הלב‬
‫ולשיפור רמת הכושר הגופני‪ .‬אזור דופק הוא טווח מוגדר של פעימות לדקה‪.‬‬
‫חמשת אזורי הדופק המקובלים ממוספרים מ‪ 1-‬עד ‪ ,4‬בסדר אינטנסיביות‬
‫‪4‬‬
‫אימון כושר‬
‫אירועי ™‪Garmin Move IQ‬‬
‫התכונה ‪ Move IQ‬מזהה באופן אוטומטי דפוסי פעילות‪ ,‬כגון אימון הליכה‪,‬‬
‫ריצה‪ ,‬רכיבה על אופניים‪ ,‬שחייה ומכשיר אליפטיקל למשך ‪ 10‬דקות לפחות‪.‬‬
‫ניתן להציג את סוג האירוע ואת משך האירוע בציר הזמן של ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬אך מידע זה לא יוצג ברשימת הפעילויות‪ ,‬בתמונות המצב או‬
‫בהזנה החדשותית‪ .‬להרחבת הפירוט ולשיפור הדיוק‪ ,‬ניתן להקליט פעילות‬
‫עם מעקב זמן בהתקן‪.‬‬
‫הגדרות מעקב אחר פעילות‬
‫אם אתה בוחר שלא להשתמש בתכונת היעד האוטומטי‪ ,‬תוכל להגדיר יעד‬
‫צעידה מותאם אישית בחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫שימוש בהתראת התנועה‬
‫ישיבה למשך פרקי זמן ארוכים עלולה להוביל לשינויים לא רצויים במצב‬
‫המטבולי‪ .‬התראת התנועה מזכירה לך להמשיך לזוז‪ .‬כעבור שעה של חוסר‬
‫פעילות‪ ,‬זוז! וסרגל התנועה יופיע‪ .‬קטעים נוספים מופיעים לאחר כל ‪15‬‬
‫דקות של חוסר פעילות‪ .‬ההתקן גם מצפצף או רוטט אם צלילי השמע‬
‫מופעלים )הגדרות מערכת‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫צא להליכה קצרה )לפחות שתי דקות( כדי לאפס את התראת התנועה‪.‬‬
‫מעקב שינה‬
‫בזמן השינה‪ ,‬ההתקן מזהה שאתה ישן באופן אוטומטי ועוקב אחר התנועות‬
‫שלך במהלך שעות השינה הרגילות‪ .‬ניתן להגדיר את שעות השינה הרגילות‬
‫שלך בהגדרות המשתמש בחשבון ‪ .Garmin Connect‬סטטיסטיקת השינה‬
‫כוללת את סך כל שעות השינה‪ ,‬רמות השינה ותנועות במהלך השינה‪ .‬ניתן‬
‫להציג את סטטיסטיקת השינה בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫הערה‪ :‬נמנומים קצרים אינם מתווספים לסטטיסטיקת השינה‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש במצב נא לא להפריע כדי לכבות הוראות והתראות‪ ,‬למעט‬
‫התראות דחופות )שימוש במצב 'נא לא להפריע'‪ ,‬עמוד ‪.(5‬‬
‫שימוש במעקב שינה אוטומטי‬
‫‪ 1‬לבש את ההתקן במהלך השינה‪.‬‬
‫‪ 2‬העלה את נתוני השינה שלך לאתר ‪) Garmin Connect‬סנכרון נתונים‬
‫ידני עם ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.(10‬‬
‫ניתן להציג את סטטיסטיקת השינה בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫שימוש במצב 'נא לא להפריע'‬
‫ניתן להשתמש במצב 'נא לא להפריע' כדי לכבות את התאורה האחורית‪,‬‬
‫התראות הצליל והתראות הרטט‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן להשתמש במצב זה בזמן‬
‫שינה או צפייה בסרט‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להגדיר את שעות השינה הרגילות שלך בהגדרות המשתמש‬
‫בחשבון ‪ .Garmin Connect‬ניתן להפעיל את האפשרות זמן שינה בהגדרות‬
‫המערכת כדי להזין באופן אוטומטי מצב 'נא לא להפריע' במהלך שעות‬
‫השינה הרגילות )הגדרות מערכת‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.CTRL‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫דקות פעילות אינטנסיבית‬
‫כדי לשפר את בריאותך‪ ,‬ארגונים כגון ארגון הבריאות העולמי ממליצים על‬
‫‪ 150‬דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות מתונה‪ ,‬כגון הליכה מהירה‪ ,‬או‬
‫על ‪ 75‬דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות גבוהה‪ ,‬כגון ריצה‪.‬‬
‫ההתקן עוקב אחר האינטנסיביות של הפעילות ואחר הזמן שאתה מבלה‬
‫בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה )נדרשים נתוני דופק כדי לכמת‬
‫אינטנסיביות גבוהה(‪ .‬כדי לחתור להשגת היעד השבועי של שעות‬
‫אינטנסיביות‪ ,‬השתתף בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה למשך ‪10‬‬
‫דקות ברצף לפחות‪ .‬ההתקן מחשב את הסכום הכולל של דקות הפעילות‬
‫באינטנסיביות מתונה ביחד עם דקות הפעילות באינטנסיביות גבוהה‪ .‬סך כל‬
‫דקות הפעילות באינטנסיביות גבוהה מוכפלות כאשר הן מתווספות לסכום‪.‬‬
‫להרוויח דקות אינטנסיביות‬
‫התקן ‪ Instinct‬מחשב דקות אינטנסיביות על‪-‬ידי השוואה בין נתוני הדופק‬
‫לבין הדופק הממוצע במנוחה‪ .‬אם מכבים את נתוני הדופק‪ ,‬ההתקן מחשב‬
‫דקות אינטנסיביות מתונה על‪-‬ידי ניתוח נתוני הצעדים לדקה‪.‬‬
‫• התחל פעילות עם מעקב זמן כדי לקבל את החישוב המדויק ביותר של‬
‫דקות אינטנסיביות‪.‬‬
‫• התאמן למשך ‪ 10‬דקות ברציפות לפחות ברמת אינטנסיביות מתונה או‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫• כדי לקבל את התוצאה המדויקת ביותר של מדידת הדופק במנוחה‪ ,‬לבש‬
‫את ההתקן במשך כל היום והלילה‪.‬‬
‫אימון כושר‬
‫לחץ ממושכות על ‪ ,MENU‬ובחר הגדרות < מעקב פעילות‪.‬‬
‫מצב‪ :‬כיבוי התכונה 'מעקב אחר פעילות'‪.‬‬
‫התראת תזוזה‪ :‬להצגת הודעה ואת סרגל התנועה בפרצוף השעון הדיגיטלי‬
‫ומסך הצעדים‪ .‬ההתקן גם מצפצף או רוטט אם צלילי השמע מופעלים‬
‫)הגדרות מערכת‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫התראות יעד‪ :‬מאפשר לך להפעיל ולכבות התראות יעד‪ .‬התראות יעדים‬
‫מופיעות עבור יעד הצעדים היומי‪ ,‬מספר הקומות היומי‪ ,‬יעד הטיפוס ויעד‬
‫העצימות השבועית בדקות‪.‬‬
‫‪ :Move IQ‬להפעלה וכיבוי של אירועי ‪.Move IQ‬‬
‫כיבוי המעקב אחר הפעילות‬
‫כאשר אתה מכבה את המעקב אחר פעילות‪ ,‬אין תיעוד של הצעדים‪ ,‬הקומות‬
‫שטיפסת‪ ,‬דקות האינטנסיביות‪ ,‬מעקב השינה ואירועי ‪ Move IQ‬שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < מעקב פעילות < מצב < כבוי‪.‬‬
‫אימונים‬
‫ניתן ליצור אימונים מותאמים אישית הכוללים יעדים לכל שלב באימון וכן‬
‫יעדים לפי נתוני מרחק‪ ,‬זמן וקלוריות שונים‪ .‬ניתן ליצור אימונים באמצעות‬
‫‪ Garmin Connect‬או לבחור תוכנית אימונים הכוללת אימונים מובנים‬
‫מ‪ Garmin Connect-‬ולהעביר אותם להתקן שלך‪.‬‬
‫ניתן לקבוע מועדי אימונים באמצעות ‪ .Garmin Connect‬ניתן לתכנן‬
‫אימונים מראש ולשמור אותם בהתקן‪.‬‬
‫מעקב אחר אימון מ‪Garmin Connect-‬‬
‫כדי שתוכל להוריד אימון מאתר ‪ ,Garmin Connect‬דרוש לך חשבון‬
‫‪ ,Garmin Connect) Garmin Connect‬עמוד ‪.(10‬‬
‫‪ 1‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• פתח את היישום ‪.Garmin Connect‬‬
‫• עבור לכתובת ‪.connect.garmin.com‬‬
‫‪ 2‬צור ושמור אימון חדש‪.‬‬
‫או שלח להתקן‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר באפשרות‬
‫‪ 4‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫התחלת אימון‬
‫כדי שתוכל להתחיל אימון‪ ,‬עליך להוריד אימון מחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 4‬בחר אימון < האימונים שלי‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אימון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬רק אימונים התואמים לפעילות שנבחרה מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר בצע אימון‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר ‪ GPS‬כדי להפעיל את שעון העצר‪.‬‬
‫לאחר שתתחיל אימון‪ ,‬ההתקן יציג את כל אחד משלבי האימון‪ ,‬הערות בנוגע‬
‫לשלב )אופציונלי(‪ ,‬היעד ונתוני האימון העדכניים‪.‬‬
‫אודות יומן האימונים‬
‫יומן האימונים בהתקן הוא שלוחה של יומן האימונים או של לוח זמני‬
‫האימונים שהגדרת ב‪ .Garmin Connect-‬לאחר שתוסיף כמה אימונים ליומן‬
‫של ‪ ,Garmin Connect‬תוכל לשלוח אותם להתקן‪ .‬כל האימונים שקבעת‬
‫ושלחת להתקן מופיעים ברשימת יומן האימונים לפי תאריך‪ .‬כאשר אתה‬
‫בוחר יום ביומן האימונים‪ ,‬אתה יכול להציג או לבצע את האימון‪ .‬האימון‬
‫שקבעת נשאר בהתקן בין אם אתה בוחר לבצע אותו או לדלג עליו‪ .‬כאשר‬
‫אתה שולח את האימונים שקבעת מ‪ ,Garmin Connect-‬הם מחליפים את‬
‫יומן האימונים הקיים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫שימוש בתוכניות האימונים של ‪Garmin Connect‬‬
‫לפני שתוכל להוריד תוכנית אימונים מ‪ Garmin Connect-‬ולהשתמש בה‪,‬‬
‫תצטרך חשבון ‪ ,Garmin Connect (Garmin Connect‬עמוד ‪.(10‬‬
‫תצטרך גם לשייך את התקן ‪ Instinct‬לטלפון חכם תואם‪.‬‬
‫או ‪.‬‬
‫‪ 1‬מהיישום ‪ ,Garmin Connect‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר אימון < תוכניות אימונים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ותזמן תוכנית אימונים‪.‬‬
‫‪ 4‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫‪ 5‬עיין בתוכנית האימונים בתוך היומן‪.‬‬
‫אימונים במרווחים‬
‫ניתן ליצור אימונים במרווחים המבוססים על מרחק או על זמן‪ .‬ההתקן שומר‬
‫את האימון במרווחים שנוצר בהתאמה אישית עד שתיצור אימון מרווחים‬
‫אחר‪ .‬ניתן להשתמש במרווחים פתוחים לאימונים על המסלול וכאשר אתה‬
‫רץ למרחק ידוע‪.‬‬
‫יצירת אימון במרווחים‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 4‬בחר אימון < מרווחים < ערוך < מרווח < סוג‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר מרחק‪ ,‬זמן או פתוח‪.‬‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך ליצור מרווח פתוח על‪-‬ידי בחירת האפשרות פתוח‪.‬‬
‫‪ 6‬בעת הצורך‪ ,‬בחר משך‪ ,‬הזן את ערך המרחק או את ערך מרווח הזמן‬
‫של האימון ובחר ‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר ‪.BACK‬‬
‫‪ 8‬בחר מנוחה < סוג‪.‬‬
‫‪ 9‬בחר מרחק‪ ,‬זמן או פתוח‪.‬‬
‫‪ 10‬במידת הצורך‪ ,‬הזן ערך של מרחק או זמן עבור מרווח המנוחה ובחר ‪.‬‬
‫‪ 11‬בחר ‪.BACK‬‬
‫‪ 12‬בחר באפשרות אחת או יותר‪:‬‬
‫• כדי להגדיר את מספר החזרות‪ ,‬בחר חזרה‪.‬‬
‫• כדי להוסיף חימום פתוח לאימון‪ ,‬בחר חימום < מופעל‪.‬‬
‫• כדי להוסיף שלב פתוח של הרפיה ומתיחות לאימון‪ ,‬בחר הרפיה <‬
‫מופעל‪.‬‬
‫התחלת אימון במרווחים‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 4‬בחר אימון < מרווחים < בצע אימון‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר ‪ GPS‬כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫‪ 6‬כאשר האימון במרווחים כולל חימום‪ ,‬בחר ‪ BACK‬כדי להתחיל את‬
‫המרווח הראשון‪.‬‬
‫‪ 7‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫לאחר שאתה משלים את כל המרווחים‪ ,‬מופיעה הודעה‪.‬‬
‫הפסקת אימון במרווחים‬
‫• בכל עת‪ ,‬אפשר לבחור ‪ BACK‬כדי לעצור את פרק הזמן למנוחה או את‬
‫האינטרוול הנוכחי‪ ,‬ולעבור לפרק הזמן למנוחה או לאינטרוול הבא‪.‬‬
‫• לאחר שסיימת את כל האינטרוולים ופרקי הזמן למנוחה‪ ,‬בחר‪ BACK‬כדי‬
‫לסיים את אימון האינטרוולים ולעבור לשעון עצר שבו תוכל להשתמש‬
‫להרפיה ולמתיחות‪.‬‬
‫• בכל עת‪ ,‬בחר ‪ GPS‬כדי לעצור את שעון העצר של הפעילות‪ .‬אפשר‬
‫להפעיל מחדש את שעון העצר או לסיים את אימון האינטרוולים‪.‬‬
‫שימוש ב‪Virtual Partner -‬‬
‫®‬
‫‪ Virtual Partner‬שלך הוא כלי לאימונים שמיועד לעזור לך לעמוד ביעדים‬
‫שלך‪ .‬באפשרותך לקבוע קצב עבור ‪ Virtual Partner‬ולהשוות אליו את‬
‫התוצאה שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫בחר פעילות‪.‬‬
‫בחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫בחר מסכי נתונים < הוסף < ‪.Virtual Partner‬‬
‫הזן ערך של קצב או מהירות‪.‬‬
‫התחל את הפעילות )התחלת פעילות‪ ,‬עמוד ‪.(2‬‬
‫בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי לגלול אל המסך ‪ Virtual Partner‬ולראות מי‬
‫מוביל‪.‬‬
‫הגדרת יעד אימון‬
‫תכונת יעד הביצועים פועלת בשילוב עם התכונה ‪ Virtual Partner‬כדי‬
‫לאפשר לך להתאמן לעמידה ביעדים של מרחק‪ ,‬מרחק וזמן‪ ,‬מרחק וקצב או‬
‫מרחק ומהירות‪ .‬במהלך פעילות האימון‪ ,‬ההתקן מציג לך משוב בזמן אמת‬
‫לגבי הפער שעליך להשלים עד לעמידה ביעד האימונים‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 4‬בחר אימון < הגדר יעד‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר מרחק בלבד כדי לבחור מרחק מוגדר מראש או להזין מרחק‬
‫מותאם אישית‪.‬‬
‫• בחר מרחק וזמן כדי לבחור יעד מרחק וזמן‪.‬‬
‫• בחר מרחק וקצב או מרחק ומהירות כדי לבחור יעד של מרחק וקצב‬
‫או מהירות‪.‬‬
‫מופיע מסך יעד האימון‪ ,‬ומוצג בו זמן הסיום המוערך‪ .‬זמן הסיום המוערך‬
‫מבוסס על הביצועים הנוכחיים שלך והזמן הנותר‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר ‪ GPS‬כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫ביטול יעד אימון‬
‫‪ 1‬במהלך פעילות‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר בטל יעד < כן‪.‬‬
‫תזמון בהשוואה לפעילות קודמת‬
‫באפשרותך לתזמן את עצמך בהשוואה לפעילות קודמת או לפעילות‬
‫שהורדת‪ .‬התכונה הזו עובדת עם התכונה ‪ Virtual Partner‬כדי לאפשר לך‬
‫לראות את הפרש הזמנים במהלך פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 2‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 4‬בחראימון < התחרה בפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר מההיסטוריה כדי לבחור פעילות שתועדה קודם לכן מההתקן‬
‫שלך‪.‬‬
‫• בחר פעילויות שהורדו כדי לבחור פעילות שהורדת מחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪.Connect‬‬
‫‪ 6‬בחר את הפעילות‪.‬‬
‫מופיע המסך ‪ ,Virtual Partner‬המציין את זמן הסיום המוערך‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר ‪ GPS‬כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫‪ 8‬לאחר השלמת הפעילות‪ ,‬בחר ‪ < GPS‬שמור‪.‬‬
‫שיאים אישיים‬
‫כאשר אתה משלים פעילות‪ ,‬ההתקן מציג שיאים אישיים חדשים שהגעת‬
‫אליהם במהלך הפעילות‪ ,‬אם יש כאלה‪ .‬השיאים האישיים כוללים את הזמן‬
‫המהיר ביותר שלך בכמה מרחקי מרוץ טיפוסיים ואת הריצה או הרכיבה‬
‫הארוכה ביותר‪.‬‬
‫הצגת שיאים אישיים‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר היסטוריה < שיאים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר סוג ספורט‪.‬‬
‫אימון כושר‬
‫‪ 4‬בחר שיא‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הצג שיא‪.‬‬
‫שחזור שיא אישי‬
‫ניתן להחזיר כל שיא אישי לערך השיא הקודם‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר היסטוריה < שיאים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר סוג ספורט‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר שיא לשחזור‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הקודם < כן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעילויות שנשמרו אינן נמחקות‪.‬‬
‫ממשיך להתקדם‪.‬‬
‫הזמן הכולל של שעון העצר‬
‫‪ 5‬בחר ‪ GPS‬כדי לעצור את שני הטיימרים‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר ‪ UP‬ובחר אפשרות‪.‬‬
‫מחיקת שיא אישי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫סנכרון השעה עם ‪GPS‬‬
‫מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫בחר היסטוריה < שיאים‪.‬‬
‫בחר סוג ספורט‪.‬‬
‫בחר שיא למחיקה‪.‬‬
‫בחר נקה שיא < כן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעילויות שנשמרו אינן נמחקות‪.‬‬
‫בכל פעם שאתה מפעיל את ההתקן ומקבל אותות לוויין‪ ,‬ההתקן מזהה את‬
‫אזורי הזמן שלך ואת השעה הנוכחית באופן אוטומטי‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן לסנכרן‬
‫את השעה עם ‪ GPS‬באופן ידני בעת החלפת אזורי זמן‪ ,‬ולהתחשב במעבר‬
‫לשעון קיץ‪.‬‬
‫‪ 1‬מכל מסך שהוא‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.SET‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדר שעה עם ‪.GPS‬‬
‫‪ 3‬המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים )השגת אותות לוויין‪ ,‬עמוד ‪.(18‬‬
‫מחיקת כל השיאים האישיים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫בחר היסטוריה < שיאים‪.‬‬
‫בחר סוג ספורט‪.‬‬
‫בחר נקה את כל השיאים < כן‪.‬‬
‫נמחקים השיאים של ספורט זה בלבד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעילויות שנשמרו אינן נמחקות‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫שעון‬
‫הגדרת שעון מעורר‬
‫ניתן להגדיר מספר התראות‪ .‬ניתן להגדיר כל התראה להשמעת צליל יחיד‬
‫או להשמעה חוזרת באופן סדיר‪.‬‬
‫‪ 1‬מכל מסך שהוא‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.SET‬‬
‫‪ 2‬בחר התראות‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את שעת ההתראה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר חזרה‪ ,‬ובחר את זמני ההשמעה החוזרת של ההתראה )אופציונלי(‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר צלילים ולאחר מכן בחר סוג התראה )אופציונלי(‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר תאורה אחורית < מופעל כדי להפעיל את התאורה האחורית ביחד‬
‫עם ההתראה )אופציונלי(‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר תווית‪ ,‬ובחר תיאור עבור ההתראה )אופציונלי(‪.‬‬
‫הפעלת טיימר ספירה לאחור‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מכל מסך שהוא‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.SET‬‬
‫בחר טיימרים‪.‬‬
‫הזן את השעה‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר אפשרות כדי לערוך את הטיימר‪.‬‬
‫• כדי להפעיל את הטיימר מחדש באופן אוטומטי לאחר שתוקפו פג‪,‬‬
‫בחר‪ < UP‬הפעל מחדש < מופעל‪.‬‬
‫• כדי לבחור סוג הודעה‪ ,‬בחר‪ < UP‬צלילים‪.‬‬
‫בחר ‪ GPS‬כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ניווט‬
‫שמירת המיקום שלך‬
‫ניתן לשמור את המיקום הנוכחי שלך כדי לנווט אליו בחזרה במועד מאוחר‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪ 1‬מכל מסך שהוא‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.GPS‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר ‪ DOWN‬כדי לערוך את המידע על המיקום‪.‬‬
‫עריכת המיקומים השמורים שלך‬
‫ניתן למחוק מיקום שמור או לערוך את השם של המיקום‪ ,‬הגובה ופרטי‬
‫המיקום‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬בחר ‪ < GPS‬פעילות ניווט < מיקומים שמורים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום שמור‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות כדי לערוך את המיקום‪.‬‬
‫הצגת מד‪-‬הגובה‪ ,‬הברומטר‪ ,‬והמצפן‬
‫ההתקן מכיל חיישנים פנימיים של מד‪-‬גובה‪ ,‬ברומטר ומצפן עם כיול‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫‪ 1‬מכל מסך שהוא‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.ABC‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי להציג מסכים נפרדים של מד‪-‬גובה‪ ,‬ברומטר‬
‫ומצפן‪.‬‬
‫שימוש בשעון העצר‬
‫מכל מסך שהוא‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.SET‬‬
‫בחר שעון עצר‪.‬‬
‫בחר ‪ GPS‬כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫בחר ‪ SET‬כדי להפעיל מחדש את שעון העצר של ההקפה‬
‫‪ 1‬מכל מסך שהוא‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.SET‬‬
‫‪ 2‬בחר התראות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להגדיר התראה שתישמע מספר דקות או שעות ספציפי לפני‬
‫שמתרחשת השקיעה בפועל‪ ,‬בחר עד השקיעה < מצב < מופעל‪,‬‬
‫בחר שעה‪ ,‬והזן את השעה‪.‬‬
‫• כדי להגדיר התראה שתישמע מספר דקות או שעות ספציפי לפני‬
‫שמתרחשת הזריחה בפועל‪ ,‬בחר עד הזריחה < מצב < מופעל‪ ,‬בחר‬
‫שעה‪ ,‬והזן את השעה‪.‬‬
‫• כדי להגדיר התראה שתישמע בזמן שסופה מתקרבת‪ ,‬בחר סערה <‬
‫מופעל‪ ,‬בחר קצב ובחר את קצב השינוי בלחץ‪.‬‬
‫• כדי להגדיר התראה שתישמע כל שעה‪ ,‬בחר מדי שעה < מופעל‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫תכנון ציון דרך‬
‫ניתן ליצור מיקום חדש על‪-‬ידי תכנון המרחק והכיוון מהמיקום הנוכחי שלך‬
‫למיקום חדש‪.‬‬
‫שעון‬
‫‪7‬‬
‫‪ 1‬במידת הצורך‪ ,‬בחר ‪ < GPS‬הוסף < תכנן נ"צ כדי להוסיף את יישום‬
‫תכנון ציון הדרך לרשימת היישומים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר כן כדי להוסיף את היישום לרשימת המועדפים‪.‬‬
‫‪ 3‬מפני השעון‪ ,‬בחר ‪ < GPS‬תכנן נ"צ‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי להגדיר את הכיוון‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 6‬בחר ‪ DOWN‬כדי לבחור יחידת מידה‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר ‪ UP‬להזנת המרחק‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר ‪GPS‬כדי לשמור‪.‬‬
‫תכנון ציון הדרך נשמר בשם המוגדר כברירת מחדל‪.‬‬
‫ניווט אל יעד‬
‫ניתן להשתמש בהתקן כדי לנווט ליעד או להתקדם במסלול‪.‬‬
‫‪ 1‬פני השעון‪ ,‬בחר ‪ < GPS‬פעילות ניווט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להנחיות שעל המסך כדי לבחור יעד‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר התקדם אל‪.‬‬
‫מופיעים פרטי ניווט‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר ‪ GPS‬כדי להתחיל לנווט‪.‬‬
‫יצירת מסלול ושימוש במסלול באמצעות ההתקן‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫מפני השעון‪ ,‬בחר ‪ < GPS‬פעילות ניווט < מסלולים < צור חדש‪.‬‬
‫הזן שם עבור המסלול‪ ,‬ובחר ‪.‬‬
‫בחר הוסף מיקום‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬חזור על שלבים ‪ 3‬ו‪.4-‬‬
‫בחר בוצע < צא למסלול‪.‬‬
‫מופיעים פרטי ניווט‪.‬‬
‫בחר ‪ GPS‬כדי להתחיל לנווט‪.‬‬
‫סימון והתחלת ניווט למיקום 'אדם במים'‬
‫ניתן לשמור מיקום 'אדם במים' )‪ (MOB‬ולהתחיל באופן אוטומטי את הניווט‬
‫בחזרה אליו‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן להתאים אישית את פונקציית ההחזקה של המקשים כדי לגשת‬
‫לפונקציית ה‪) MOB-‬התאמה אישית של מקשי הקיצור‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫מפני השעון‪ ,‬בחר ‪ < GPS‬פעילות ניווט < 'אדם במים' אחרון‪.‬‬
‫מופיע מידע אודות הניווט‪.‬‬
‫ניווט באמצעות 'הבחן והתקדם'‬
‫באפשרותך לכוון את ההתקן לעצם במרחק‪ ,‬כגון מגדל מים‪ ,‬להינעל בכיוון‬
‫ולאחר מכן לנווט אל העצם‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬בחר ‪ < GPS‬פעילות ניווט < הבחן והתקדם‪.‬‬
‫‪ 2‬כוון את החלק העליון של השעון אל עצם ובחר ‪.GPS‬‬
‫מופיעים פרטי ניווט‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪ GPS‬כדי להתחיל לנווט‪.‬‬
‫ניווט לנקודת ההתחלה שלך במהלך פעילות‬
‫באפשרותך לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות הנוכחית‪ ,‬בקו ישר‬
‫או לאורך המסלול שבו השתמשת‪ .‬התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות‬
‫שבהן נעשה שימוש ב‪.GPS-‬‬
‫‪ 1‬במהלך פעילות‪ ,‬בחר ‪ < GPS‬חזור להתחלה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות לאורך המסלול שבו‬
‫השתמשת‪ ,‬בחר ‪.TracBack‬‬
‫• כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות בקו ישר‪ ,‬בחר קו‬
‫ישר‪.‬‬
‫המיקום הנוכחי שלך‬
‫מופיעים על‪-‬גבי המפה‪.‬‬
‫‪ ,‬המסלול שעליך להתקדם בו‬
‫והיעד שלך‬
‫ניווט אל נקודת ההתחלה של הפעילות השמורה‬
‫האחרונה שלך‬
‫באפשרותך לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות השמורה האחרונה‬
‫שלך‪ ,‬בקו ישר או לאורך המסלול שבו השתמשת‪ .‬התכונה הזו זמינה רק‬
‫עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש ב‪.GPS-‬‬
‫‪ 1‬בחר ‪ < GPS‬פעילות ניווט < חזור להתחלה < קו ישר‪.‬‬
‫מופיע קו על המפה מהמיקום הנוכחי שלך אל נקודת ההתחלה של‬
‫הפעילות השמורה האחרונה שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬באפשרותך להתחיל את הטיימר כדי למנוע פסק זמן של ההתקן‬
‫ומעבר למצב שעון‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪ DOWN‬כדי להציג את המצפן )אופציונלי(‪.‬‬
‫החץ מצביע אל עבר נקודת ההתחלה שלך‪.‬‬
‫עצירת הניווט‬
‫‪ 1‬במהלך פעילות‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר עצור ניווט‪.‬‬
‫חישוב גודל אזור‬
‫לפני שתוכל לחשב את גודל האזור‪ ,‬עליך לקבל נתוני לוויינים‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬בחר ‪ < GPS‬חישוב אזור‪.‬‬
‫‪ 2‬בצע הליכה מסביב לאזור‪.‬‬
‫עצה‪ :‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪ ,MENU‬ובחר פנור'‪/‬זום כדי להתאים את‬
‫המפה )הזזת המפה ושינוי גודל המפה‪ ,‬עמוד ‪.(8‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪ GPS‬כדי לחשב את האזור‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לצאת ללא שמירה‪ ,‬בחר בוצע‪.‬‬
‫• כדי לשנות את המידות של האזור ליחידות מידה שונות‪ ,‬בחר שינוי‬
‫יחידות‪.‬‬
‫• כדי לשמור‪ ,‬בחר שמור פעילות‪.‬‬
‫מפה‬
‫מייצג את המיקום שלך במפה‪ .‬שמות וסמלים של מיקומים מופיעים על‪-‬גבי‬
‫המפה‪ .‬כאשר אתה מנווט אל יעד‪ ,‬הנתיב שלך מסומן באמצעות קו במפה‪.‬‬
‫• ניווט במפה )הזזת המפה ושינוי גודל המפה‪ ,‬עמוד ‪(8‬‬
‫• הגדרות מפה )הגדרות מפה‪ ,‬עמוד ‪(14‬‬
‫הזזת המפה ושינוי גודל המפה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫במהלך ניווט‪ ,‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי להציג את המפה‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫בחר פנור'‪/‬זום‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לעבור בין הזזה למעלה ולמטה‪ ,‬הזזה ימינה ושמאלה ושינוי גודל‪,‬‬
‫בחר ‪.GPS‬‬
‫• כדי להזיז את המפה או לשנות את גודל המפה‪ ,‬בחר ‪ UP‬ו‪.DOWN-‬‬
‫• כדי לצאת‪ ,‬בחר ‪.BACK‬‬
‫היסטוריה‬
‫ההיסטוריה כוללת נתוני זמן‪ ,‬מרחק‪ ,‬קלוריות‪ ,‬קצב או מהירות ממוצעים‪,‬‬
‫הקפות ונתונים אופציונליים של חיישן ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫היסטוריה‬
‫הערה‪ :‬פעילויות שנשמרו אינן נמחקות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כאשר זיכרון המכשיר מתמלא‪ ,‬הנתונים הישנים ביותר נמחקים‬
‫ובמקומם נשמרים חדשים‪.‬‬
‫תכונות עם חיבור‬
‫שימוש בהיסטוריה‬
‫ההיסטוריה מכילה פעילויות קודמות ששמרת בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר היסטוריה < פעילויות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להציג מידע נוסף על הפעילות‪ ,‬בחר פרטים‪.‬‬
‫• כדי לבחור הקפה ולהציג מידע נוסף על כל אחת‪ ,‬בחר הקפות‪.‬‬
‫• כדי לבחור מרווח ולהציג מידע נוסף על כל אחד‪ ,‬בחר מרווחים‪.‬‬
‫• כדי לבחור סדרות אימונים ולהציג מידע נוסף על כל סדרה‪ ,‬בחר‬
‫סטים‪.‬‬
‫• כדי להציג את הפעילות על מפה‪ ,‬בחר מפה‪.‬‬
‫• כדי להציג את משך הזמן בכל אזור דופק‪ ,‬בחר זמן באזור )הצגת‬
‫משך הזמן בכל אזור דופק‪ ,‬עמוד ‪.(9‬‬
‫• כדי להציג תרשים גובה של הפעילות‪ ,‬בחר תרשים גובה‪.‬‬
‫• כדי למחוק את הפעילות שנבחרה‪ ,‬בחר מחק‪.‬‬
‫תכונות עם חיבור זמינות בהתקן ‪ Instinct‬כאשר ההתקן מחובר לטלפון חכם‬
‫תואם באמצעות טכנולוגיית ‪ .Bluetooth‬כדי להשתמש בחלק מהתכונות‪,‬‬
‫עליך להתקין את היישום ‪ Garmin Connect‬בטלפון החכם המחובר‪ .‬למידע‬
‫נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/apps‬‬
‫התראות טלפון‪ :‬הצגת הודעות והתראות מהטלפון בהתקן ‪ Instinct‬שלך‪.‬‬
‫‪ :LiveTrack‬מאפשר לחברים ולבני משפחה לעקוב אחר המרוצים‬
‫ופעילויות האימון שלך בזמן אמת‪ .‬תוכל להזמין עוקבים באמצעות דואר‬
‫אלקטרוני או מדיה חברתית‪ ,‬כדי לאפשר להם להציג את הנתונים שלך‬
‫בזמן אמת בדף מעקב של ‪.Garmin Connect‬‬
‫הפעילות מועלית ל‪ :Garmin Connect -‬שליחה אוטומטית של הפעילות‬
‫לחשבון ‪ ,Garmin Connect‬מיד לאחר שאתה מסיים לתעד את‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫חיישני ‪ :Bluetooth‬מאפשר להתחבר לחיישני ‪ Bluetooth‬תואמים‪ ,‬כמו‬
‫חיישן דופק‪.‬‬
‫חפש את הטלפון שלי‪ :‬מאתר את הטלפון החכם שאבד המשויך להתקן‬
‫‪ Instinct‬ונמצא כעת בטווח קליטה‪.‬‬
‫חפש את ההתקן שלי‪ :‬לאיתור התקן ‪ Instinct‬שאבד המשויך לטלפון החכם‬
‫ונמצא כעת בטווח קליטה‪.‬‬
‫כדי שתוכל להציג נתוני אזורי דופק‪ ,‬עליך ולבצע פעילות עם דופק ולשמור‬
‫את הפעילות‪.‬‬
‫בדיקת משך הזמן בכל אזור דופק יכולה לעזור לך להתאים את דרגת‬
‫האינטנסיביות של האימון‪.‬‬
‫‪ 1‬בפרצוף השעון‪ ,‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר היסטוריה < פעילויות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר זמן באזור‪.‬‬
‫הפעלת התראות ‪Bluetooth‬‬
‫הצגת משך הזמן בכל אזור דופק‬
‫הצגת סיכומי נתונים כוללים‬
‫ניתן להציג את נתוני המרחק והזמן המצטברים שנשמרו בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר היסטוריה < סה"כ‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות להציג סיכומי נתונים לפי שבוע או לפי חודש‪.‬‬
‫שימוש במד‪-‬הרוחק‬
‫מד הרוחק מתעד באופן אוטומטי את המרחק הכולל שעברת‪ ,‬השינוי בגובה‬
‫והזמן שהשקעת בפעילויות‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר היסטוריה < סה"כ < מד מרחק‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי להציג את המדדים הכוללים של מד‪-‬הרוחק‪.‬‬
‫סנכרון פעילויות‬
‫ניתן לסנכרן פעילויות מהתקני ‪ Garmin‬אחרים להתקן ‪ Instinct‬שלך‬
‫באמצעות חשבון ‪ .Garmin Connect‬לדוגמה‪ ,‬ניתן לתעד רכיבה עם התקן‬
‫‪ Edge‬ולהציג את פרטי הפעילות בהתקן ‪ Instinct‬שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר היסטוריה < אפשרויות < ‪ < TrueUp‬מופעל‪.‬‬
‫כאשר אתה מסנכרן את ההתקן שלך עם הטלפון החכם‪ ,‬פעילויות אחרונות‬
‫מהתקני ‪ Garmin‬האחרים שלך מופיעים בהתקן ‪.Instinct‬‬
‫מחיקת היסטוריה‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר היסטוריה < אפשרויות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר מחק כל הפעילויות כדי למחוק את כל הפעילויות מההיסטוריה‪.‬‬
‫• בחר איפוס ערכים כוללים כדי למחוק את כל ערכי המרחק והזמן‬
‫הכוללים‪.‬‬
‫תכונות עם חיבור‬
‫לפני שתוכל להפעיל הודעות‪ ,‬עליך להתאים את ההתקן ‪ Instinct‬להתקן נייד‬
‫תואם )שיוך הטלפון החכם שלך להתקן שלך‪ ,‬עמוד ‪.(1‬‬
‫‪ 1‬בפרצוף השעון‪ ,‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < טלפון < התראות חכמות < מצב < מופעל‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בזמן פעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר העדפת הודעות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר העדפת צלילים‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר לא בזמן פעילות‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר העדפת הודעות‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר העדפת צלילים‪.‬‬
‫‪ 9‬בחר זמן קצוב‪.‬‬
‫‪ 10‬בחר את משך הזמן שבו התראה על הודעה חדשה מוצגת על המסך‪.‬‬
‫הצגת התראות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מפני השעון‪ ,‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי להציג את הווידג'ט של‬
‫ההתראות‪.‬‬
‫בחר ‪.GPS‬‬
‫בחר התראה‪.‬‬
‫בחר ‪ DOWN‬לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫בחר ‪ BACK‬כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫ניהול התראות‬
‫ניתן להשתמש בטלפון החכם התואם כדי לנהל התראות המוצגות בהתקן‬
‫‪.Instinct‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• אם אתה משתמש בהתקן ‪ ,iPhone‬עבור אל הגדרת ההתראות כדי‬
‫לבחור את הפריטים שיש להציג בהתקן‪.‬‬
‫• אם אתה משתמש בטלפון חכם של ™‪ ,Android‬מהיישום ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬בחר הגדרות < התראות חכמות‪.‬‬
‫®‬
‫השבתת טכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < טלפון < מצב < כבוי כדי להשבית את הטכנולוגיה‬
‫האלחוטית של ‪ Bluetooth‬בהתקן ‪ Instinct‬שלך‪.‬‬
‫קרא את המדריך לבעלים של ההתקן הנייד שלך‪ ,‬כדי להשבית את‬
‫הטכנולוגיה האלחוטית של ‪ Bluetooth‬בהתקן הנייד‪.‬‬
‫הפעלה והשבתה של התראות החיבור לטלפון חכם‬
‫ניתן להגדיר את התקן ‪ Instinct‬כך שיתריע כאשר הטלפון החכם המשויך‬
‫שלך מתחבר ומתנתק באמצעות טכנולוגיית האלחוט ‪.Bluetooth‬‬
‫‪9‬‬
‫הערה‪ :‬התראות החיבור לטלפון חכם מושבתות כברירת מחדל‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < טלפון < התראות‪.‬‬
‫כאשר יש תוכנה חדשה זמינה‪ ,‬היישום ‪ Garmin Express‬שולח אותה‬
‫להתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬לאחר שהיישום ‪ Garmin Express‬מסיים לשלוח את העדכון‪ ,‬נתק את‬
‫ההתקן מהמחשב‪.‬‬
‫ההתקן מתקין את העדכון‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לאתר התקן נייד שאבד‪ ,‬ששויך באמצעות‬
‫טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬האלחוטית ונמצא כעת בטווח‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪ CTRL‬כדי להציג את תפריט הפקדים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫ההתקן ‪ Instinct‬מתחיל לחפש את ההתקן הנייד המשויך שלך‪ .‬בהתקן‬
‫הנייד מושמעת התראה קולית‪ ,‬ועוצמת האות של ‪ Bluetooth‬מוצגת‬
‫במסך של התקן ‪ .Instinct‬עוצמת האות ‪ Bluetooth‬גוברת ככל שאתה‬
‫מתקרב להתקן הנייד‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪ BACK‬כדי להפסיק את החיפוש‪.‬‬
‫שימוש ב‪ Garmin Connect-‬במחשב שלך‬
‫היישום ‪ Garmin Express‬מחבר את ההתקן אל חשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫שלך באמצעות מחשב‪ .‬באפשרותך להשתמש ביישום ‪Garmin Express‬‬
‫להעלאת נתוני הפעילות שלך לחשבון ‪ Garmin Connect‬ולשליחת נתונים‪,‬‬
‫כמו אימונים ותוכניות אימונים‪ ,‬מהאתר של ‪ Garmin Connect‬להתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪ 2‬עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/express‬‬
‫‪ 3‬הורד והתקן את היישום ‪.Garmin Express‬‬
‫‪ 4‬פתח את היישום ‪ Garmin Express‬ובחר הוסף התקן‪.‬‬
‫‪ 5‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫תוכל להיות בקשר עם חבריך בחשבון ‪Garmin .Garmin Connect‬‬
‫‪ Connect‬מעניק לך כלים המאפשרים לכם לעקוב זה אחרי זה וכן לנתח‪,‬‬
‫לשתף ולעודד זה את זה‪ .‬תעד את האירועים של אורח החיים הפעיל שלך‪,‬‬
‫כולל אירועי ריצה‪ ,‬הליכה‪ ,‬רכיבה‪ ,‬שחייה‪ ,‬טיולי שטח ועוד‪.‬‬
‫תוכל ליצור חשבון ‪ Garmin Connect‬בחינם בעת שיוך ההתקן עם הטלפון‬
‫באמצעות היישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬או לעבור לכתובת‬
‫‪.connect.garmin.com‬‬
‫עקוב אחרי ההתקדמות שלך‪ :‬באפשרותך לעקוב אחרי הצעדים היומיים‪,‬‬
‫להצטרף לתחרות ידידותית עם הקשרים שלך ולהגיע ליעדים שלך‪.‬‬
‫שמור את הפעילויות שלך‪ :‬לאחר שתסיים ותשמור פעילות עם מעקב זמן‬
‫בהתקן‪ ,‬תוכל להעלות אותה לחשבון ‪ Garmin Connect‬ולשמור אותה‬
‫לפרק זמן ארוך ככל שתרצה‪.‬‬
‫נתח את הנתונים שלך‪ :‬ניתן להציג מידע מפורט יותר לגבי הפעילות‪ ,‬כולל‬
‫זמן‪ ,‬מרחק‪ ,‬דופק‪ ,‬קלוריות שנשרפו ודוחות שניתן להתאים אישית‪.‬‬
‫סנכרון נתונים ידני עם ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪ CTRL‬כדי להציג את תפריט הפקדים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫איתור התקן נייד שאבד‪.‬‬
‫‪Garmin Connect‬‬
‫™‪Garmin Explore‬‬
‫אתר האינטרנט ‪ Garmin Explore‬והיישום הנייד מאפשרים לך לתכנן‬
‫נסיעות ולהשתמש באחסון בענן עבור נקודות הציון‪ ,‬המסלולים והנתיבים‬
‫שלך‪ .‬הם מציעים תכנון מתקדם הן באופן מקוון והן באופן לא מקוון‪,‬‬
‫ומאפשרים לך לשתף ולסנכרן נתונים עם התקן ‪ Garmin‬התואם שלך‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש ביישום הנייד כדי להוריד מפות לגישה לא מקוונת וכך‬
‫לנווט לכל מקום‪ ,‬מבלי להשתמש בשירות הסלולרי שלך‪.‬‬
‫באפשרותך להוריד את היישום ‪ Garmin Explore‬מחנות היישומים בטלפון‬
‫החכם שלך‪ ,‬או לעבור אל הכתובת ‪.explore.garmin.com‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫ווידג'טים‬
‫שתף את הפעילויות שלך‪ :‬באפשרותך להיות בקשר עם חברים כדי שתוכלו‬
‫לעקוב זה אחר הפעילויות של זה‪ ,‬או להעלות קישורים לפעילויות שלך‬
‫באתרי הרשתות החברתיות האהובות עליך‪.‬‬
‫נהל את ההגדרות שלך‪ :‬באפשרותך להתאים אישית את הגדרות ההתקן‬
‫והמשתמש בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫לפני שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן באמצעות יישום ‪,Garmin Connect‬‬
‫דרוש לך חשבון ‪ Garmin Connect‬ועליך לשייך את ההתקן לטלפון חכם‬
‫תואם )שיוך הטלפון החכם שלך להתקן שלך‪ ,‬עמוד ‪.(1‬‬
‫סנכרן את ההתקן עם היישום ‪) Garmin Connect‬סנכרון נתונים ידני עם‬
‫‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.(10‬‬
‫כאשר תוכנה חדשה הופכת לזמינה‪ ,‬היישום ‪ Garmin Connect‬שולח‬
‫באופן אוטומטי את העדכון להתקן שלך‪.‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪Garmin Express‬‬
‫כדי שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן‪ ,‬עליך להוריד ולהתקין את היישום‬
‫‪ Garmin Express‬ולהוסיף את ההתקן )שימוש ב‪Garmin Connect-‬‬
‫במחשב שלך‪ ,‬עמוד ‪.(10‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪10‬‬
‫ההתקן מגיע עם ווידג'טים טעונים מראש שמספקים מידע במבט מהיר‪.‬‬
‫לחלק מהווידג'טים דרוש חיבור ‪ Bluetooth‬לטלפון חכם תואם‪.‬‬
‫חלק מהווידג'טים אינם גלויים כברירת מחדל‪ .‬ניתן להוסיף אותם ללולאת‬
‫הווידג'טים באופן ידני‪.‬‬
‫‪ :ABC‬הצגת שילוב נתונים של מד‪-‬גובה‪ ,‬ברומטר ומצפן‪.‬‬
‫אזור זמן חלופי‪ :‬הצגת השעה הנוכחית ביום באזורי זמן נוספים‪.‬‬
‫לוח שנה‪ :‬הצגת הפגישות הבאות מלוח השנה של הטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫קלוריות‪ :‬הצגת נתוני הקלוריות שלך ליום הנוכחי‪.‬‬
‫מצפן‪ :‬הצגת מצפן אלקטרוני‪.‬‬
‫מעקב אחר כלבים‪ :‬הצגת פרטי המיקום של הכלב שלך כאשר ברשותך‬
‫התקן מעקב תואם אחר כלבים המשויך להתקן ‪ Instinct‬שלך‪.‬‬
‫קומות שטיפסת‪ :‬מעקב אחר הקומות שטיפסת והתקדמות לקראת היעד‬
‫שלך‪.‬‬
‫דופק‪ :‬הצגת הדופק הנוכחי בפעימות לדקה )‪ (bpm‬וגרף של הדופק שלך‪.‬‬
‫דקות אינטנסיביוּת‪ :‬מעקב אחר הזמן שבילית בפעילויות באינטנסיביות‬
‫מתונה עד גבוהה‪ ,‬היעד השבועי של דקות אינטנסיביות וההתקדמות אל‬
‫עבר היעד‪.‬‬
‫פקדי ‪ :inReach‬מאפשר לך לשלוח הודעות בהתקן ‪ inReach‬משויך‪.‬‬
‫פעילות אחרונה‪ :‬הצגת סיכום קצר של הפעילות האחרונה שלך שתועדה‪,‬‬
‫כגון הריצה האחרונה‪ ,‬הרכיבה האחרונה או השחייה אחרונה‪.‬‬
‫פעילות הספורט האחרונה‪ :‬להצגת סיכום קצר של פעילויות הספורט שלך‬
‫שתועדו לאחרונה‪.‬‬
‫מופע הירח‪ :‬הצגת שעות הזריחה והשקיעה‪ ,‬יחד עם מופע הירח‪ ,‬לפי מיקום‬
‫ה‪ GPS-‬שלך‪.‬‬
‫פקדי מוזיקה‪ :‬אפשרות להשתמש בפקדי נגן מוזיקה עבור הטלפון החכם‪.‬‬
‫היום שלי‪ :‬הצגת סיכום דינמי של הפעילות שלך היום‪ .‬המדדים כוללים‬
‫פעילויות מתוזמנות‪ ,‬דקות אינטנסיביות‪ ,‬קומות שטיפסת‪ ,‬צעדים‪,‬‬
‫קלוריות שנשרפו ועוד‪.‬‬
‫®‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫התראות‪ :‬הצגת התראות על שיחות נכנסות‪ ,‬הודעות טקסט עדכונים‬
‫מהרשתות החברתיות ועוד‪ ,‬בהתאם להגדרות ההתראה בטלפון החכם‬
‫שלך‪.‬‬
‫נתוני חיישן‪ :‬הצגת נתונים מחיישן פנימי או מחיישן ‪ ANT+‬מחובר‪.‬‬
‫צעדים‪ :‬מעקב אחרי ספירת הצעדים היומית‪ ,‬יעד הצעדים והנתונים מהימים‬
‫האחרונים‪.‬‬
‫מתח‪ :‬מציג את רמת המתח הנוכחית שלך ותרשים של רמת המתח שלך‪.‬‬
‫אתה יכול לבצע גם תרגילי נשימה להרגעה‪.‬‬
‫זריחה ושקיעה‪ :‬הצגת שעות הזריחה‪ ,‬שעות השקיעה ושעות הדמדומים‬
‫הבהירות‪.‬‬
‫פקדי ‪ :VIRB‬אפשרות להשתמש בפקדי מצלמה כאשר יש התקן ‪VIRB‬‬
‫המשויך להתקן ‪.Instinct‬‬
‫מזג אוויר‪ :‬הצגת הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר העדכנית‪.‬‬
‫™‪ Xero‬כוונת חרטום‪ :‬הצגת מידע מיקום באמצעות לייזר כאשר יש לך‬
‫‪ Xero‬כוונת חרטום המשויכת להתקן ‪ Instinct‬שלך‪.‬‬
‫התאמה אישית של לולאת הווידג'טים‬
‫ניתן לשנות את הסדר של הווידג'טים בלולאת הווידג'טים‪ ,‬להסיר ווידג'טים‬
‫ולהוסיף ווידג'טים חדשים‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < ווידג'טים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ווידג'ט‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר שינוי סדר כדי לשנות את המיקום של הווידג'ט בלולאת‬
‫הווידג'טים‪.‬‬
‫• בחר הסר כדי להסיר את הווידג'ט מלולאת הווידג'טים‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הוסף ווידג'טים‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר ווידג'ט‪.‬‬
‫הווידג'ט מתווסף ללולאת הווידג'טים‪.‬‬
‫השלט של ‪inReach‬‬
‫פונקציית השלט של ‪ inReach‬מאפשרת לך לשלוט בהתקן ‪inReach‬‬
‫באמצעות התקן ‪ .Instinct‬עבור אל ‪ buy.garmin.com‬כדי לרכוש התקן‬
‫‪.inReach‬‬
‫שימוש בשלט של ‪inReach‬‬
‫לפני שתוכל להשתמש בפונקציית השלט של ‪ ,inReach‬עליך להגדיר את‬
‫הווידג'ט של ‪ inReach‬כך שיוצג בלולאת הווידג'טים )התאמה אישית של‬
‫לולאת הווידג'טים‪ ,‬עמוד ‪.(11‬‬
‫‪ 1‬הפעל את התקן ‪.inReach‬‬
‫‪ 2‬בהתקן ‪ ,Instinct‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬מפרצוף השעון כדי להציג את‬
‫הווידג'ט ‪.inReach‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪ GPS‬כדי לחפש אחר התקן ‪ inReach‬שלך‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר ‪ GPS‬כדי לקשר את התקן ‪ inReach‬שלך‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר ‪ GPS‬ובחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לשלוח הודעת ‪ ,SOS‬בחר התחל ‪.SOS‬‬
‫הערה‪ :‬השתמש בפונקציית ה‪ SOS-‬רק במקרי חירום אמיתיים‪.‬‬
‫• כדי לשלוח הודעת טקסט‪ ,‬בחר הודעות < הודעה חדשה‪ ,‬בחר את‬
‫אנשי הקשר של ההודעה והזן את טקסט ההודעה או בחר אפשרות‬
‫טקסט מהיר‪.‬‬
‫• כדי לשלוח הודעה מוגדרת מראש‪ ,‬בחר שלח הגד' מראש ובחר‬
‫הודעה מתוך הרשימה‪.‬‬
‫• כדי להציג את שעון העצר והמרחק שעברת במהלך פעילות כלשהי‪,‬‬
‫בחר מעקב‪.‬‬
‫‪ VIRB‬מרוחק‬
‫הפונקציה המרוחקת של ‪ VIRB‬מאפשרת לך לשלוט במצלמת הפעולה של‬
‫‪ VIRB‬באמצעות ההתקן שלך‪ .‬עבור אל ‪ www.garmin.com/VIRB‬לרכישת‬
‫מצלמת הפעולה של ‪.VIRB‬‬
‫שליטה במצלמת פעולה של ‪VIRB‬‬
‫כדי שתוכל להשתמש בפונקציה ‪ VIRB‬מרחוק‪ ,‬עליך להפעיל את הגדרת‬
‫השליטה מרחוק במצלמת ‪ .VIRB‬מידע נוסף זמין במדריך למשתמש של‬
‫סדרת ‪ .VIRB‬בנוסף‪ ,‬עליך להגדיר את הווידג'ט ‪ VIRB‬כך שיוצג בלולאת‬
‫הווידג'טים )התאמה אישית של לולאת הווידג'טים‪ ,‬עמוד ‪.(11‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫הפעל את מצלמת ‪.VIRB‬‬
‫בהתקן ‪ ,Instinct‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬מפני השעון כדי להציג את‬
‫הווידג'ט ‪.VIRB‬‬
‫המתן עד שההתקן יתחבר למצלמת ‪.VIRB‬‬
‫בחר ‪.GPS‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להקליט וידאו‪ ,‬בחר התחל להקליט‪.‬‬
‫מונה הווידאו מופיע במסך ‪.Instinct‬‬
‫• כדי לצלם תמונה תוך כדי הקלטת וידאו‪ ,‬בחר ‪.DOWN‬‬
‫• כדי לעצור הקלטת וידאו‪ ,‬בחר ‪..GPS‬‬
‫• כדי לצלם תמונה‪ ,‬בחר צלם תמונה‪.‬‬
‫• כדי לשנות את הגדרות הווידאו והתמונות‪ ,‬בחר הגדרות‪.‬‬
‫שליטה במצלמת פעולה של ‪ VIRB‬במהלך פעילות‬
‫כדי שתוכל להשתמש בפונקציה ‪ ,VIRB Remote‬עליך להפעיל את הגדרת‬
‫השליטה מרחוק במצלמת ‪ .VIRB‬למידע נוסף‪ ,‬עיין ‪VIRB‬במדריך למשתמש‬
‫של הסדרה‪ .‬בנוסף‪ ,‬עליך להגדיר את הווידג'ט ‪ VIRB‬כך שיוצג בלולאת‬
‫הווידג'טים )התאמה אישית של לולאת הווידג'טים‪ ,‬עמוד ‪.(11‬‬
‫‪ 1‬הפעל את מצלמת ‪.VIRB‬‬
‫‪ 2‬בהתקן ‪ ,Instinct‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬מפני השעון כדי להציג את‬
‫הווידג'ט ‪.VIRB‬‬
‫‪ 3‬המתן עד שההתקן יתחבר למצלמת ‪.VIRB‬‬
‫כאשר המצלמה מחוברת‪ ,‬מסך נתונים של ‪ VIRB‬מתווסף באופן אוטומטי‬
‫ליישומי הפעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬במהלך פעילות‪ ,‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי להציג את מסך הנתונים של‬
‫‪.VIRB‬‬
‫‪ 5‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 6‬בחר ‪ VIRB‬מרחוק‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לשלוט במצלמה באמצעות טיימר הפעילות‪ ,‬בחר הגדרות <‬
‫הת'‪/‬עצ' טיימר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הקלטת וידאו מתחילה ומפסיקה באופן אוטומטי כאשר אתה‬
‫מתחיל ומפסיק פעילות‪.‬‬
‫• כדי לשלוט במצלמה באמצעות אפשרויות התפריט‪ ,‬בחר הגדרות <‬
‫ידני‪.‬‬
‫• כדי להקליט וידאו באופן ידני‪ ,‬בחר התחל להקליט‪.‬‬
‫מונה הווידאו מופיע במסך ‪.Instinct‬‬
‫• כדי לצלם תמונה תוך כדי הקלטת וידאו‪ ,‬בחר ‪.DOWN‬‬
‫• כדי לעצור הקלטת וידאו באופן ידני‪ ,‬בחר ‪.GPS‬‬
‫• כדי לצלם תמונה‪ ,‬בחר צלם תמונה‪.‬‬
‫הגדרות של פעילויות ושל יישומים‬
‫הגדרות אלה מאפשרות לך להתאים אישית כל יישום פעילויות טעון מראש‬
‫בהתאם לצרכיך‪ .‬לדוגמה‪ ,‬באפשרותך להתאים אישית את דפי הנתונים‬
‫ולאפשר התראות ותכונות של תרגולים‪ .‬לא כל ההגדרות זמינות עבור כל‬
‫סוגי הפעילויות‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪ ,MENU‬בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪ ,‬בחר‬
‫פעילות ובחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫מרחק בתלת‪-‬ממד‪ :‬חישוב המרחק שגמעת באמצעות שינוי הגובה שלך‬
‫והתנועה האופקית על‪-‬פני הקרקע‪.‬‬
‫מהירות בתלת‪-‬ממד‪ :‬חישוב המהירות שלך באמצעות שינוי הגובה שלך‬
‫והתנועה האופקית על‪-‬פני הקרקע )מהירות ומרחק בתלת‪-‬ממד‪,‬‬
‫עמוד ‪.(13‬‬
‫התראות‪ :‬הגדרת התראות אימונים או ניווט עבור הפעילות‪.‬‬
‫טיפוס אוטומטי‪ :‬מאפשר להתקן לזהות שינויי גובה באופן אוטומטי‬
‫באמצעות מד הגובה המובנה‪.‬‬
‫‪ :Auto Lap‬להגדרת האפשרויות עבור התכונה ‪,Auto Lap) Auto Lap‬‬
‫עמוד ‪.(12‬‬
‫‪ :Auto Pause‬ההתקן מפסיק לתעד נתונים כאשר אתה מפסיק לנוע או‬
‫יורד אל מתחת למהירות מוגדרת )הפעלת ‪ ,Auto Pause‬עמוד ‪.(13‬‬
‫®‬
‫®‬
‫‪11‬‬
‫סבב אוטומטי‪ :‬מאפשר להתקן לזהות גלישות סקי באופן אוטומטי באמצעות‬
‫מד ההאצה המובנה‪.‬‬
‫גלילה אוטומטית‪ :‬ההגדרה הזו מאפשרת לך לעבור באופן אוטומטי בין כל‬
‫מסכי הנתונים של הפעילויות כאשר הטיימר פועל )שימוש בגלילה‬
‫אוטומטית‪ ,‬עמוד ‪.(13‬‬
‫צבע רקע‪ :‬להגדרת צבע הרקע של כל פעילות לשחור או לבן‪.‬‬
‫ספירה לאחור‪ :‬ההגדרה הזו מפעילה טיימר של ספירה לאחור עבור מרווחי‬
‫שחייה בבריכה‪.‬‬
‫מסכי נתונים‪ :‬ההגדרה הזו מאפשרת לך להתאים אישית מסכי נתונים‬
‫ולהוסיף מסכי נתונים חדשים לפעילות )התאמה אישית של מסכי‬
‫הנתונים‪ ,‬עמוד ‪.(12‬‬
‫‪ :GPS‬להגדרת המצב עבור אנטנת ה‪ .GPS-‬שימוש באפשרויות ‪GPS +‬‬
‫‪ GLONASS‬או ‪ GPS + GALILEO‬מאפשר ביצועים משופרים‬
‫בסביבות מאתגרות‪ ,‬וזיהוי מהיר יותר של המיקום‪ .‬שימוש ב‪GPS-‬‬
‫ובלוויין אחר ביחד עלול לקצר את חיי הסוללה מהר יותר מאשר שימוש‬
‫באפשרות ‪ GPS‬בלבד‪ .‬שימוש באפשרות ‪ UltraTrac‬גורם לתיעוד של‬
‫נקודות מעקב ונתוני חיישן לעיתים רחוקות יותר )‪,UltraTrac‬‬
‫עמוד ‪.(13‬‬
‫מקש הקפה‪ :‬מאפשר לך לתעד הקפה‪ ,‬סט או מנוחה במהלך הפעילות‪.‬‬
‫)הפעלה וכיבוי של מקש ההקפות‪ ,‬עמוד ‪.(13‬‬
‫מטרונום‪ :‬השמעת צלילים בקצב קבוע‪ ,‬כדי לעזור לך לשפר את הביצועים‬
‫על‪-‬ידי אימון בקצב מהיר יותר‪ ,‬איטי יותר או עקבי יותר )שימוש‬
‫במטרונום‪ ,‬עמוד ‪.(2‬‬
‫גודל בריכה‪ :‬להגדרת אורך הבריכה עבור שחייה בבריכה‪.‬‬
‫זמן קצוב לחיסכון באנרגיה‪ :‬הגדרת אפשרויות הזמן הקצוב של החיסכון‬
‫באנרגיה עבור הפעילות )הגדרות זמן קצוב לחיסכון באנרגיה‪,‬‬
‫עמוד ‪.(13‬‬
‫שינוי שם‪ :‬להגדרת שם הפעילות‪.‬‬
‫שחזר ברירות מחדל‪ :‬לאיפוס הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫זיהוי תנועה‪ :‬ההגדרה הזו מפעילה את זיהוי התנועות עבור שחייה בבריכה‪.‬‬
‫התאמה אישית של מסכי הנתונים‬
‫ניתן להציג‪ ,‬להסתיר ולשנות את הפריסה והתוכן של מסכי הנתונים עבור כל‬
‫פעילות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את הפעילות שברצונך להתאים אישית‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר מסכי נתונים‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר מסך נתונים שברצונך להתאים אישית‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר פריסה כדי להתאים את מספר שדות הנתונים במסך הנתונים‪.‬‬
‫• בחר שדה כדי לשנות את הנתונים המופיעים בשדה‪.‬‬
‫• בחר שינוי סדר כדי לשנות את המיקום של מסך הנתונים בלולאה‪.‬‬
‫• בחר הסר כדי להסיר את מסך הנתונים מהלולאה‪.‬‬
‫‪ 8‬במידת הצורך‪ ,‬בחר הוסף כדי להוסיף מסך נתונים ללולאה‪.‬‬
‫באפשרותך להוסיף מסך נתונים מותאם אישית‪ ,‬או לבחור את אחד‬
‫ממסכי הנתונים שהוגדרו מראש‪.‬‬
‫התראת אירוע‪ :‬התראת אירוע מודיעה לך פעם אחת‪ .‬האירוע הוא ערך‬
‫מסוים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן להגדיר את ההתקן כך שיציג לך התראה ברגע‬
‫שאתה מגיע לגובה מסוים‪.‬‬
‫התראת טווח‪ :‬התראת טווח מודיעה לך על כל פעם שההתקן נמצא מעל או‬
‫מתחת לטווח ערכים מסוים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל להגדיר את ההתקן כך שיציג‬
‫התראה כאשר הדופק שלך יורד מתחת ל‪ 60-‬פעימות לדקה )פ‪/‬דקה( או‬
‫עולה מעל ‪ 210‬פ‪/‬דקה‪.‬‬
‫התראה חוזרת‪ :‬התראה חוזרת מופיעה בכל פעם שההתקן מתעד ערך או‬
‫מרווח שהגדרת‪-‬מראש‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל להגדיר את ההתקן כך שיציג‬
‫התראה כל ‪ 30‬דקות‪.‬‬
‫שם התראה‬
‫סוג התראה תיאור‬
‫תנועות לדקה‬
‫טווח‬
‫ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של תנועות‬
‫לדקה‪.‬‬
‫קלוריות‬
‫אירוע‪,‬‬
‫חוזרת‬
‫ניתן להגדיר את כמות הקלוריות‪.‬‬
‫התאמה אישית אירוע‪,‬‬
‫חוזרת‬
‫מרחק‬
‫ניתן לבחור הודעה קיימת או ליצור הודעה מותאמת‬
‫אישית ולבחור סוג התראה‪.‬‬
‫חוזרת‬
‫ניתן להגדיר מרווח מרחק‪.‬‬
‫גובה‬
‫טווח‬
‫ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של גבוה‪.‬‬
‫דופק‬
‫טווח‬
‫ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של דופק או‬
‫לבחור שינויים בתחומים‪ .‬ראהאודות אזורי דופק‪,‬‬
‫עמוד ‪ 4‬וחישובי אזור דופק‪ ,‬עמוד ‪.4‬‬
‫קצב‬
‫טווח‬
‫ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של כוח‪.‬‬
‫קרבה‬
‫אירוע‬
‫ניתן לקבוע רדיוס ממיקום שנשמר‪.‬‬
‫ריצה‪/‬הליכה‬
‫חוזרת‬
‫ניתן להגדיר הפסקות הליכה מתוזמנות במרווחים‬
‫קבועים‪.‬‬
‫מהירות‬
‫טווח‬
‫ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של מהירות‪.‬‬
‫קצב תנועות‬
‫טווח‬
‫ניתן להגדיר קצב גבוה או נמוך של תנועות לדקה‪.‬‬
‫שעה‬
‫אירוע‪,‬‬
‫חוזרת‬
‫ניתן להגדיר מרווח זמן‪.‬‬
‫הגדרת התראה‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר התראות‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר הוסף חדש כדי להוסיף התראה חדשה עבור הפעילות‪.‬‬
‫• בחר את שם ההתראה כדי לערוך התראה קיימת‪.‬‬
‫‪ 7‬במידת הצורך‪ ,‬בחר את סוג ההתראה‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר תחום‪ ,‬הזן ערכי מינימום ומקסימום או הזן ערך מותאם אישית‬
‫להתראה‪.‬‬
‫‪ 9‬במידת הצורך‪ ,‬הפעל את ההתראה‪.‬‬
‫בהתראות על אירועים ובהתראות חוזרות‪ ,‬מופיעה הודעה בכל פעם שאתה‬
‫מגיע לערך ההתראה‪ .‬בהתראות טווח‪ ,‬מופיעה הודעה בכל פעם שאתה‬
‫חורג מעל או מתחת לטווח שהוגדר )ערכי המינימום והמקסימום(‪.‬‬
‫הוספת מפה לפעילות‬
‫‪Auto Lap‬‬
‫ניתן להוסיף את המפה ללולאת מסכי הנתונים של פעילות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את הפעילות שברצונך להתאים אישית‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר מסכי נתונים < הוסף < מפה‪.‬‬
‫סימון הקפות לפי מרחק‬
‫באמצעות ‪ Auto Lap‬ניתן לסמן הקפה במרחק ספציפי באופן אוטומטי‪.‬‬
‫התכונה מועילה להשוואת הביצועים שלך בחלקים שונים במהלך פעילות‬
‫)לדוגמה‪ ,‬בכל ‪ 5‬קילומטרים או ‪ 1‬מייל(‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר ‪.Auto Lap‬‬
‫‪ 6‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר ‪ Auto Lap‬כדי להפעיל או להשבית את ‪.Auto Lap‬‬
‫התראות‬
‫אפשר להגדיר התראות עבור כל פעילות‪ .‬הדבר יכול לך לעזור לך להתאמן‬
‫ולהתקדם לעבר יעדים מוגדרים‪ ,‬להעלות את המודעות שלך לסביבה ולנווט‬
‫לעבר היעד שלך‪ .‬חלק מההתראות זמינות לפעילויות מסוימות בלבד‪ .‬קיימים‬
‫שלושה סוגי התראות‪ :‬התראות אירוע‪ ,‬התראות טווח והתראות חוזרות‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫• בחר מרחק אוטומטי כדי להתאים את המרחק בין ההקפות‪.‬‬
‫בכל פעם שאתה משלים הקפה‪ ,‬הודעה מופיעה עם שעת ההקפה‪ .‬ההתקן‬
‫גם מצפצף או רוטט אם צלילי השמע מופעלים )הגדרות מערכת‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬ניתן להתאים אישית את דפי הנתונים כדי להציג נתוני הקפות‬
‫נוספים )התאמה אישית של מסכי הנתונים‪ ,‬עמוד ‪.(12‬‬
‫התאמה אישית של הודעת התראות הקפה‬
‫באפשרותך להתאים אישית שדה נתונים אחד או שני שדות נתונים‬
‫המופיעים בהודעה של התראת הקפה‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר ‪ < Auto Lap‬התראת הקפה‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר שדה נתונים כדי לשנות אותו‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר תצוגה מקדימה )אופציונלי(‪.‬‬
‫הפעלת ‪Auto Pause‬‬
‫®‬
‫ניתן להשתמש בתכונה ‪ Auto Pause‬כדי להשהות את הטיימר באופן‬
‫אוטומטי כאשר אתה מפסיק לנוע‪ .‬תכונה זו שימושית אם הפעילות שלך‬
‫כוללת רמזורים אדומים או מקומות אחרים שעליך לעצור בהם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן מפסיק לתעד את ההיסטוריה בעת עצירה או השהיה של‬
‫שעון העצר‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר ‪.Auto Pause‬‬
‫‪ 6‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי שהטיימר יושהה באופן אוטומטי כשאתה מפסיק לנוע‪ ,‬בחר סף‬
‫עצירה‪.‬‬
‫• כדי שהטיימר יושהה באופן אוטומטי כאשר הקצב או המהירות שלך‬
‫יורדים מתחת לרמה מוגדרת מראש‪ ,‬בחר מותאם אישית‪.‬‬
‫הפעלת טיפוס אוטומטי‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונת הטיפוס האוטומטי כדי לזהות שינויי גובה‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬באפשרותך להשתמש בה במהלך פעילויות כגון טיפוס‪ ,‬טיול‬
‫שטח‪ ,‬ריצה או רכיבה על אופניים‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר טיפוס אוטומטי < מצב < מופעל‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר מסך ריצה כדי לזהות איזה מסך נתונים מופיע במהלך ריצה‪.‬‬
‫• בחר מסך טיפוס כדי לזהות איזה מסך נתונים מופיע במהלך טיפוס‪.‬‬
‫• בחר הפוך צבעים כדי להפוך את צבעי התצוגה בעת שינוי מצבים‪.‬‬
‫• בחר מהירות אנכית כדי להגדיר את קצב העלייה במשך הזמן‪.‬‬
‫• בחר החלפה בין מצבים כדי להגדיר את המהירות שבה ההתקן‬
‫משנה מצבים‪.‬‬
‫מהירות ומרחק בתלת‪-‬ממד‬
‫באפשרותך להגדיר מהירות ומרחק בתלת‪-‬ממד כדי לחשב את המהירות או‬
‫המרחק שלך באמצעות שינוי הגובה והתנועה האופקית שלך על הקרקע‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש באפשרות במהלך פעילויות כגון גלישה‪ ,‬טיפוס‪ ,‬ניווט‪,‬‬
‫טיול שטח‪ ,‬ריצה או רכיבה על אופניים‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי של מקש ההקפות‬
‫באפשרותך להפעיל את ההגדרה מקש הקפה כדי לתעד הקפה או מנוחה‬
‫במהלך פעילות באמצעות ‪ .BACK‬באפשרותך לכבות את ההגדרה מקש‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫הקפה כדי להימנע מתיעוד הקפות בשל לחיצות על מקשים בטעות במהלך‬
‫פעילות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר מקש הקפה‪.‬‬
‫מצב מקש ההקפות משתנה למופעל או כבוי בהתבסס על ההגדרה‬
‫הנוכחית‪.‬‬
‫שימוש בגלילה אוטומטית‬
‫תכונת הגלילה האוטומטית מאפשרת לך לעבור באופן אוטומטי בין כל מסכי‬
‫הנתונים של הפעילות בזמן שהטיימר פועל‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר גלילה אוטומטית‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר מהירות תצוגה‪.‬‬
‫‪UltraTrac‬‬
‫התכונה ‪ UltraTrac‬היא הגדרת ‪ GPS‬שרושמת נקודות מעקב ונתוני חיישן‬
‫בתדירות נמוכה יותר‪ .‬הפעלת התכונה ‪ UltraTrac‬משפרת את חיי הסוללה‬
‫אך משפיעה על האיכות של הפעילויות המתועדות‪ .‬כדאי להשתמש בתכונה‬
‫‪ UltraTrac‬עבור פעילויות שדורשות חיי סוללה ארוכים יותר‪ ,‬ושעבורן חשוב‬
‫פחות לעדכן את נתוני החיישן לעתים קרובות‪.‬‬
‫הגדרות זמן קצוב לחיסכון באנרגיה‬
‫הגדרות הזמן הקצוב קובעות כמה זמן ההתקן נשאר במצב אימון‪ ,‬לדוגמה‪,‬‬
‫בזמן שאתה ממתין לתחילת המרוץ‪ .‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪ ,MENU‬בחר‬
‫הגדרות < פעילויות ויישומים‪ ,‬בחר פעילות ובחר את הגדרות הפעילות‪.‬‬
‫בחר זמן קצוב לחיסכון באנרגיה כדי להתאים את הגדרות הזמן הקצוב של‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫רגיל‪ :‬מגדיר את ההתקן לעבור למצב שעון‪ ,‬הצורך מעט אנרגיה‪ ,‬לאחר ‪5‬‬
‫דקות של חוסר פעילות‪.‬‬
‫הארכת זמן‪ :‬מגדיר את ההתקן לעבור למצב שעון‪ ,‬הצורך מעט אנרגיה‪,‬‬
‫לאחר ‪ 25‬דקות של חוסר פעילות‪ .‬המצב עם הגדרת הזמן הממושכת‬
‫יותר עשוי לקצר את חיי הסוללה מטעינה לטעינה‪.‬‬
‫התאם אישית את רשימת הפעילויות‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר פעילות כדי להתאים אישית את ההגדרות‪ ,‬הגדר את הפעילות‬
‫כמועדפת‪ ,‬שנה את סדר ההופעה ועוד‪.‬‬
‫• בחר הוסף כדי להוסיף פעילויות נוספות או ליצור פעילויות מותאמות‬
‫אישית‪.‬‬
‫הסרת פעילות או יישום‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫בחר הגדרות < פעילויות ויישומים‪.‬‬
‫בחר פעילות‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להסיר פעילות מרשימת המועדפים‪ ,‬בחר הסר מהמועדפים‪.‬‬
‫• כדי למחוק את הפעילות מרשימת היישומים‪ ,‬בחר הסר‪.‬‬
‫התאמה אישית של תפריט הפקדים‬
‫ניתן להוסיף‪ ,‬להסיר או לשנות את סדר האפשרויות בתפריט הקיצור‬
‫בתפריט הפקדים )הצגת תפריט הפקדים‪ ,‬עמוד ‪.(1‬‬
‫‪ 1‬בפרצוף השעון‪ ,‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < פקדים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר קיצור דרך להתאמה אישית‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר שינוי סדר כדי לשנות את המיקום של קיצור הדרך בתפריט‬
‫הפקדים‪.‬‬
‫• בחר הסר כדי להסיר את קיצור הדרך מתפריט הפקדים‪.‬‬
‫‪ 5‬במידת הצורך‪ ,‬בחר הוסף חדש כדי להוסיף קיצור דרך נוסף לתפריט‬
‫הפקדים‪.‬‬
‫התאמה אישית של פני השעון‬
‫ניתן להתאים אישית את המראה של פני השעון והמידע שמוצג בו‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר פרצוף שעון‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪ UP‬או ‪ DOWN‬כדי לצפות בתצוגה מקדימה של אפשרויות פני‬
‫שעון‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להפעיל את פני השעון‪ ,‬בחר החל‪.‬‬
‫• כדי להתאים אישית את הנתונים שמופיעים על פני השעון‪,‬‬
‫בחרהתאם אישית‪ ,‬בחר‪ UP‬או‪ DOWN‬כדי לצפות באפשרויות‬
‫בתצוגה מקדימה ובחר‪.GPS‬‬
‫הגדרות חיישנים‬
‫הגדרות מצפן‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪ MENU‬ובחר הגדרות < חיישנים ואביזרים < מצפן‪.‬‬
‫כיול‪ :‬מאפשר לך לכייל באופן ידני את חיישן המצפן )כיול ידני של המצפן‪,‬‬
‫עמוד ‪.(14‬‬
‫תצוגה‪ :‬הגדרת הכיוון במצפן למעלות או למילי‪-‬רדיאנים‪.‬‬
‫ייחוס לצפון‪ :‬הגדרת ההפניה לצפון של המצפן )הגדרת ההפניה לצפון‪,‬‬
‫עמוד ‪.(14‬‬
‫מצב‪ :‬הגדרת המצפן לשימוש בנתוני חיישן אלקטרוני בלבד )מופעל(‪ ,‬שילוב‬
‫של נתוני ‪ GPS‬ונתוני חיישן אלקטרוני בזמן תנועה )אוטומטי(‪ ,‬או נתוני‬
‫‪ GPS‬בלבד )כבוי(‪.‬‬
‫כיול ידני של המצפן‬
‫הודעה‬
‫כייל את המצפן האלקטרוני בחוץ‪ .‬כדי לשפר את רמת הדיוק של זווית הכיוון‪,‬‬
‫אל תעמוד ליד עצמים המשפיעים על השדות המגנטיים‪ ,‬כגון כלי רכב‪,‬‬
‫בניינים וקווי חשמל עיליים‪.‬‬
‫ההתקן כבר כויל בבית היצרן וההתקן משתמש בכיול אוטומטי כברירת‬
‫מחדל‪ .‬אם תבחין באופן פעולה חריג של המצפן‪ ,‬למשל‪ ,‬לאחר שתעבור‬
‫מרחק גדול או לאחר שינויי טמפרטורה קיצוניים‪ ,‬תוכל לכייל את המצפן‬
‫באופן ידני‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < חיישנים ואביזרים < מצפן < כיול < התחל‪.‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫עצה‪ :‬הזז את פרק כף היד בתנועה קטנה בצורת שמונה עד שתופיע‬
‫הודעה‪.‬‬
‫הגדרת ההפניה לצפון‬
‫ניתן להגדיר את ההפניה הכיוונית המשמשת לחישוב פרטי הכיוון‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < חיישנים ואביזרים < מצפן < ייחוס לצפון‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• להגדרת צפון גיאוגרפי כהפניה הכיוונית‪ ,‬בחר מדויק‪.‬‬
‫• להגדרה אוטומטית של הנטייה המגנטית עבור המיקום שלך‪ ,‬בחר‬
‫מגנטי‪.‬‬
‫• להגדרת צפון רשת )‪ (000º‬כהפניה הכיוונית‪ ,‬בחר רשת‪.‬‬
‫• להגדרה ידנית של ערך הנטייה המגנטית‪ ,‬בחר משתמש‪ ,‬הזן את‬
‫הנטייה המגנטית ובחר בוצע‪.‬‬
‫הגדרות מד גובה‬
‫כיול‪ :‬הגדרה זו מאפשרת לך לכייל ידנית את חיישן מד הגובה‪.‬‬
‫כיול אוטומטי‪ :‬הגדרה זו מאפשרת למד הגובה לבצע כיול עצמי בכל פעם‬
‫שאתה מפעיל מעקב ‪.GPS‬‬
‫‪ :Elevation‬להגדרת יחידות המידה עבור גובה‪.‬‬
‫כיול מד הגובה הברומטרי‬
‫ההתקן כבר כויל בבית היצרן וההתקן משתמש בכיול אוטומטי בנקודת‬
‫ההתחלה של ה‪ GPS-‬כברירת מחדל‪ .‬ניתן לכייל באופן ידני את מד הגובה‬
‫הברומטרי אם אתה יודע מה הגובה הנכון‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < חיישנים ואביזרים < מד גובה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לכייל אוטומטית מנקודת ההתחלה של ה‪ ,GPS-‬בחר כיול‬
‫אוטומטי < מופעל‪.‬‬
‫• להזנת הגובה הנוכחי‪ ,‬בחר כיול‪.‬‬
‫הגדרות ברומטר‬
‫לחץ ממושכות על ‪ ,MENU‬ובחר הגדרות < חיישנים ואביזרים < ברומטר‪.‬‬
‫כיול‪ :‬מאפשר לך לכייל ידנית את חיישן הברומטר‪.‬‬
‫תרשים‪ :‬להגדרת סולם הזמן עבור התרשים בווידג'ט ברומטר‪.‬‬
‫התראת סופה‪ :‬להגדרת הקצב של שינוי הלחץ הברומטרי שמפעיל התראת‬
‫סופה‪.‬‬
‫מצב שעון‪ :‬להגדרת החיישן המשמש במצב שעון‪ .‬האפשרות אוטומטי‬
‫משתמשת הן במד הגובה והן בברומטר בהתאם לתנועה שלך‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש באפשרות מד גובה כאשר הפעילות שלך כרוכה‬
‫בשינויים בגובה‪ ,‬או באפשרות ברומטר כאשר הפעילות שלך אינה כרוכה‬
‫בשינויים בגובה‪.‬‬
‫‪ :Pressure‬להגדרת האופן שבו ההתקן מציג נתוני לחץ‪.‬‬
‫כיול הברומטר‬
‫ההתקן כבר כויל בבית היצרן וההתקן משתמש בכיול אוטומטי בנקודת‬
‫ההתחלה של ה‪ GPS-‬כברירת מחדל‪ .‬באפשרותך לכייל ידנית את הברומטר‬
‫אם ידועים לך הגובה הנכון או לחץ גובה פני הים הנכון‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < חיישנים ואביזרים < ברומטר < כיול‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להזין את הגובה או לחץ גובה פני הים הנכון‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫• כדי לכייל אוטומטית מנקודת ההתחלה של ה‪ ,GPS-‬בחר השתמש‬
‫ב‪.GPS-‬‬
‫הגדרות מפה‬
‫ניתן להתאים אישית את אופן הצגת המפה ביישום המפה ובמסכי הנתונים‪.‬‬
‫מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪ ,MENU‬ובחר הגדרות < מפה‪.‬‬
‫כיוון‪ :‬הגדרת הכיוון של המפה‪ .‬אם האפשרות צפון למעלה נבחרת‪ ,‬הצפון‬
‫מוצג בחלק העליון של המפה‪ .‬אם האפשרות בכיוון התנועה נבחרת‪ ,‬כיוון‬
‫ההתקדמות הנוכחי מוצג בחלק העליון של המפה‪.‬‬
‫מיקומי משתמש‪ :‬הצגה או הסתרה של מיקומים שמורים במפה‪.‬‬
‫זום אוטומטי‪ :‬לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש‬
‫אופטימלי במפה‪ .‬כאשר האפשרות מושבתת‪ ,‬עליך לקרב או להרחיק את‬
‫התמונה בעזרת הזום הידני‪.‬‬
‫הגדרות ניווט‬
‫באפשרותך להתאים אישית את תכונות המפה ואת המראה בעת ניווט אל‬
‫יעד‪.‬‬
‫התאמה אישית של תכונות המפה‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < ניווט < מסכי נתונים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר מפה כדי להפעיל או לכבות את המפה‪.‬‬
‫• בחר תרשים גובה כדי להפעיל או לכבות את תרשים הגובה‪.‬‬
‫• בחר מסך כדי להוסיף‪ ,‬להסיר או להתאים אישית‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪ MENU‬ובחר הגדרות < חיישנים ואביזרים < מד‬
‫גובה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫הגדרות כיוון‬
‫באפשרותך להגדיר את אופן הפעולה של המצביע שמופיע בעת הניווט‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על ‪ ,MENU‬ובחר הגדרות < ניווט < סוג‪.‬‬
‫כיוון ליעד‪ :‬נקודות בכיוון היעד שלך‪.‬‬
‫מסלול‪ :‬מציג את הקשר שלך לקו המסלול המוביל ליעד‪.‬‬
‫הגדרת התראות ניווט‬
‫באפשרותך להגדיר התראות כדי שיעזרו לך לנווט אל יעדך‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < ניווט < התראות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להגדיר התראה עבור מרחק שצוין מהיעד הסופי שלך‪ ,‬בחר‬
‫מרחק אחרון‪.‬‬
‫• כדי להגדיר התראה עבור הזמן המשוער שנותר עד שתגיע ליעד‬
‫הסופי שלך‪ ,‬בחר זמן משוער סופי‪.‬‬
‫• כדי להגדיר התראה כשאתה מתרחק מהמסלול שלך‪ ,‬בחר סטייה‬
‫מהמסלול‪.‬‬
‫‪ 4‬במידת הצורך‪ ,‬בחר מצב כדי להפעיל את ההתראה‪.‬‬
‫‪ 5‬במידת הצורך‪ ,‬הזן ערך של מרחק או זמן ובחר ‪.‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪ MENU‬ובחר הגדרות < מערכת‪.‬‬
‫שפה‪ :‬להגדרת השפה המוצגת בהתקן‪.‬‬
‫שעה‪ :‬כוונון הגדרות זמן )הגדרות זמן‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫תאורה אחורית‪ :‬כוונון הגדרות תאורה אחורית )שינוי הגדרות תאורה‬
‫אחורית‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫צלילים‪ :‬להגדרת צלילי ההתקן‪ ,‬כגון צלילי מקשים‪ ,‬התראות ורטט‪.‬‬
‫נא לא להפריע‪ :‬הפעלה או כיבוי של מצב נא לא להפריע‪ .‬השתמש‬
‫באפשרות זמן שינה כדי להדליק את מצב 'נא לא להפריע' באופן אוטומטי‬
‫במהלך שעות השינה הרגילות שלך‪ .‬ניתן להגדיר את שעות השינה‬
‫הרגילות שלך בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫הגדר מקשים‪ :‬הגדרה זו מאפשרת לך להקצות קיצורים למקשי ההתקן‬
‫)התאמה אישית של מקשי הקיצור‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫נעילה אוטומטית‪ :‬מאפשר לך לנעול את המקשים אוטומטית כדי למנוע‬
‫לחיצות לא מכוונות על מקשים‪ .‬השתמש באפשרות בזמן פעילות כדי‬
‫לנעול את המקשים במהלך פעילות מתוזמנת‪ .‬השתמש באפשרות לא‬
‫בזמן פעילות כדי לנעול את המקשים בזמן שאתה לא מתעד פעילות‬
‫מתוזמנת‪.‬‬
‫יחידות‪ :‬הגדרת יחידות המידה בהן נעשה שימוש בהתקן )שינוי יחידות‬
‫המידה‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫תבנית‪ :‬הגדרת העדפות תבנית כלליות‪ ,‬כגון הקצב והמהירות המוצגים‬
‫במהלך פעילויות‪ ,‬תחילת השבוע ותבנית מיקום גיאוגרפי ואפשרויות‬
‫נתונים‪.‬‬
‫הקלטת נתונים‪ :‬להגדרת האופן שבו ההתקן מתעד נתוני פעילות‪.‬‬
‫האפשרות להקלטה חכם )ברירת המחדל( מאפשרת הקלטות ממושכות‬
‫יותר של פעילויות‪ .‬האפשרות להקלטה של כל שנייה מספקת תיעודים‬
‫מפורטים יותר של פעילויות‪ ,‬אך ייתכן שלא ניתן יהיה להקליט‬
‫באמצעותה פעילויות שלמות הנמשכות לפרקי זמן ארוכים יותר‪.‬‬
‫מצב ‪ :USB‬הגדרת ההתקן כך שישתמש במצב אחסון בנפח גדול או במצב‬
‫‪ Garmin‬בעת חיבור למחשב‪.‬‬
‫איפוס‪ :‬אפשרות לאפס את נתוני המשתמש ואת ההגדרות )איפוס כל‬
‫הגדרות ברירת המחדל‪ ,‬עמוד ‪.(18‬‬
‫עדכון תוכנה‪ :‬מאפשר לך להתקין עדכוני תוכנה שהורדה באמצעות‬
‫‪.Garmin Express‬‬
‫הגדרות זמן‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪ MENU‬ובחר הגדרות < מערכת < שעה‪.‬‬
‫תבנית שעה‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת השעה בתבנית של ‪ 12‬שעות‪24 ,‬‬
‫שעות או תבנית צבאית‪.‬‬
‫הגדר שעה‪ :‬הגדרת אזור הזמן של ההתקן‪ .‬האפשרות אוטומטי מגדירה את‬
‫אזור הזמן באופן אוטומטי לפי מיקום ה‪.GPS-‬‬
‫שעה‪ :‬הגדרה זו מאפשרת לך לכוון את השעה אם היא במצב ידני‪.‬‬
‫חיישנים אלחוטיים‬
‫התראות‪ :‬הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר התראות מדי שעה‪ ,‬וכן התראות‬
‫זריחה ושקיעה המושמעות במשך כמה דקות או שעות לפני הזריחה או‬
‫השקיעה בפועל‪.‬‬
‫סנכרן עם ‪ :GPS‬הגדרה זו מאפשרת לך לסנכרן את השעה באופן ידני עם‬
‫ה‪ GPS-‬בעת שינוי אזורי זמן‪ ,‬ולהתחשב במעבר לשעון קיץ‪.‬‬
‫שינוי הגדרות תאורה אחורית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫בחר הגדרות < מערכת < תאורה אחורית‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר בזמן פעילות‪.‬‬
‫• בחר לא בזמן פעילות‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר מקשים להדלקת התאורה האחורית ללחיצות מקשים‪.‬‬
‫• בחר התראות להדלקת התאורה האחורית עבור התראות‪.‬‬
‫• בחר מחווה כדי להפעיל את התאורה האחורית כאשר אתה מרים את‬
‫הזרוע שלך ומפנה אותה כדי להביט בידך‪.‬‬
‫• בחר זמן קצוב כדי להגדיר את משך הזמן שיעבור עד שהתאורה‬
‫האחורית תכבה‪.‬‬
‫• בחר בהירות כדי להגדיר את רמת הבהירות של התאורה האחורית‪.‬‬
‫התאמה אישית של מקשי הקיצור‬
‫ניתן להתאים אישית את פונקציית ההמתנה של מקשים מסוימים ושילובי‬
‫מקשים‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < מערכת < הגדר מקשים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר במקש או בשילוב של מקשים שאותם תרצה להתאים אישית‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר בפונקציה‪.‬‬
‫שינוי יחידות המידה‬
‫תוכל להתאים אישית את יחידות המידה למרחק‪ ,‬קצב ומהירות‪ ,‬רום‪ ,‬משקל‪,‬‬
‫גובה וטמפרטורה‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ .‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < מערכת < יחידות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר סוג מידה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר יחידת מידה‪.‬‬
‫הצגת פרטי התקן‬
‫ניתן להציג את פרטי המכשיר‪ ,‬כגון מזהה היחידה‪ ,‬גרסת התוכנה‪ ,‬פרטי‬
‫התקינה והסכם הרישיון‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < אודות‪.‬‬
‫הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה ותאימות‬
‫התווית של ההתקן הזה מסופקת באופן אלקטרוני‪ .‬התווית האלקטרונית‬
‫עשויה לכלול פרטים בנוגע לתקינה‪ ,‬כגון מספרי הזיהוי שסופקו על‪-‬ידי רשות‬
‫ה‪ FCC-‬או סימוני תאימות אזוריים‪ ,‬וכן פרטי מוצר ופרטי רישוי רלוונטיים‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬מתפריט ההגדרות‪ ,‬בחר אודות‪.‬‬
‫חיישנים אלחוטיים‬
‫ניתן להשתמש בהתקן עם חיישני ‪ ANT+‬או ‪ Bluetooth‬אלחוטיים‪ .‬לקבלת‬
‫מידע נוסף על תאימות ולרכישת חיישנים אופציונליים‪ ,‬עבור אל‬
‫‪.buy.garmin.com‬‬
‫שיוך החיישנים האלחוטיים‬
‫בפעם הראשונה שתחבר חיישן אלחוטי להתקן שלך באמצעות טכנולוגיית‬
‫‪ +ANT‬או ‪ ,Bluetooth‬תצטרך ליצור שיוך בין ההתקן לחיישן‪ .‬לאחר השיוך‪,‬‬
‫ההתקן מתחבר לחיישן באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל פעילות‪ ,‬בתנאי‬
‫שהחיישן פעיל ונמצא בטווח קליטה‪.‬‬
‫‪ 1‬אם אתה מבצע שיוך של חיישן דופק‪ ,‬לבש את חיישן הדופק‪.‬‬
‫חיישן הדופק אינו שולח או מקבל נתונים לפני שאתה לובש אותו‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2‬‬
‫מקם את ההתקן בטווח ‪ 3‬מטרים )‪ 10‬רגל( מהחיישן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בעת השיוך‪ ,‬הקפד לשמור על מרחק של ‪ 10‬מטרים )‪ 33‬רגל(‬
‫מחיישנים אלחוטיים אחרים‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫בחר הגדרות < חיישנים ואביזרים < הוסף חדש‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר חפש בכולם‪.‬‬
‫• בחר בסוג החיישן שלך‪.‬‬
‫לאחר שיוך החיישן להתקן‪ ,‬מצב החיישן משתנה ממחפש למחובר‪ .‬נתוני‬
‫החיישן מופיעים בלולאת מסך הנתונים או בשדה נתונים מותאם אישית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫שימוש בחיישן אופציונלי למהירות אופניים או סיבובי‬
‫גלגל‬
‫תוכל להשתמש בחיישן מהירות אופניים או חיישן סיבובי גלגל תואמים‪ ,‬כדי‬
‫לשלוח נתונים אל ההתקן שלך‪.‬‬
‫• שייך את החיישן להתקן )שיוך החיישנים האלחוטיים‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫• הגדר את גודל הגלגל )גודל גלגל והיקף‪ ,‬עמוד ‪.(20‬‬
‫• צא לרכיבה )התחלת פעילות‪ ,‬עמוד ‪.(2‬‬
‫התקן נעל‬
‫ההתקן שלך תואם להתקן הנעל‪ .‬תוכל להשתמש בהתקן הנעל כדי לתעד‬
‫את הקצב והמרחק במקום להשתמש ב‪ GPS-‬כאשר אתה מתאמן במקום‬
‫סגור או כאשר אות ה‪ GPS-‬חלש‪ .‬התקן הנעל במצב המתנה ומוכן לשלוח‬
‫נתונים )כמו מד הדופק(‪.‬‬
‫לאחר ‪ 30‬דקות ללא פעילות‪ ,‬התקן הנעל מכבה את עצמו כדי לחסוך‬
‫בצריכת הסוללה‪ .‬כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬התקן הכושר שלך מציג הודעה על‬
‫כך‪ .‬נותרו כחמש שעות של חיי סוללה‪.‬‬
‫שיפור הכיול של התקן הנעל‬
‫כדי שתוכל לכייל את ההתקן‪ ,‬עליך להשיג אותות ‪ GPS‬ולשייך את ההתקן‬
‫להתקן הנעל )שיוך החיישנים האלחוטיים‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫התקן הנעל מכייל את עצמו‪ ,‬אך תוכל לשפר את הדיוק של נתוני המהירות‬
‫והמרחק באמצעות כמה ריצות בחוץ עם ‪ GPS‬פועל‪.‬‬
‫‪ 1‬עמוד בחוץ למשך חמש דקות עם קו ראייה ישיר לשמיים‪.‬‬
‫‪ 2‬התחל פעילות ריצה‪.‬‬
‫‪ 3‬רוץ במסלול מבלי לעצור למשך ‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫‪ 4‬עצור את הפעילות ושמור אותה‪.‬‬
‫בהתבסס על הנתונים שתועדו‪ ,‬ישתנה גם ערך הכיול של התקן הנעל‬
‫במידת הצורך‪ .‬לא תצטרך לכייל שוב את התקן הנעל אלא אם כן סגנון‬
‫הריצה שלך ישתנה‪.‬‬
‫כיול ידני של התקן הנעל‬
‫לפני שתוכל לכייל את ההתקן‪ ,‬עליך לשייך את ההתקן שלך להתקן הנעל‬
‫)שיוך החיישנים האלחוטיים‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫מומלץ לבצע כיול ידני אם אתה יודע את פקטור הכיול‪ .‬אם כיילת בעבר התקן‬
‫נעל עם מוצר אחר של ‪ ,Garmin‬ייתכן שאתה יודע מהו פקטור הכיול‪.‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < חיישנים ואביזרים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את התקן הנעל‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר פקטור כיול < הגדר ערך‪.‬‬
‫‪ 5‬התאם את פקטור הכיול‪:‬‬
‫• הגדל את פקטור הכיול אם המרחק קטן מדי‪.‬‬
‫• הקטן את פקטור הכיול אם המרחק גדול מדי‪.‬‬
‫הגדרת המהירות והמרחק של התקן הנעל‬
‫לפני שתוכל להתאים אישית את המהירות והמרחק של התקן הנעל‪ ,‬עליך‬
‫לשייך את ההתקן שלך לחיישן התקן הנעל )שיוך החיישנים האלחוטיים‪,‬‬
‫עמוד ‪.(15‬‬
‫ניתן להגדיר את ההתקן שלך לחישוב מהירות ומרחק באמצעות הנתונים של‬
‫התקן הנעל‪ ,‬במקום נתוני ‪.GPS‬‬
‫‪ 1‬מפני השעון‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר הגדרות < חיישנים ואביזרים‪.‬‬
‫בחר את התקן הנעל‪.‬‬
‫בחר מהירות או מרחק‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר בית‪/‬כושר כאשר אתה מתאמן עם ‪ GPS‬כבוי‪ ,‬בדרך כלל בתוך‬
‫מבנה‪.‬‬
‫• בחר תמיד כדי להשתמש בנתוני הנעל שלך ללא תלות בהגדרת‬
‫ה‪.GPS-‬‬
‫™‪tempe‬‬
‫ה‪ tempe -‬הוא חיישן טמפרטורה אלחוטי של ‪ .+ANT‬תוכל לחבר את‬
‫החיישן לרצועה מאובטחת או לולאה כאשר החיישן חשוף לאוויר הסביבה‪,‬‬
‫וכך להשתמש בו כמקור תמידי של נתוני טמפרטורה מדויקים‪ .‬עליך להתאים‬
‫את ה‪ tempe -‬עם ההתקן שלך כדי להציג נתוני טמפורטורה מה‪.tempe -‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫מפרטים‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון נטענת מובנית‬
‫סוג סוללה‬
‫דירוג מים‬
‫‪10 ATM1‬‬
‫טווח טמפרטורת הפעלה ואחסון‬
‫מ‪ -20ºC-‬עד ‪) 60ºC‬מ‪ -4ºF-‬עד ‪(140ºF‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה‬
‫מ‪ 0ºC-‬עד ‪) 45ºC‬מ‪ 32ºF-‬עד ‪(113ºF‬‬
‫פרוטוקולים‪/‬תדרים אלחוטיים‬
‫‪ 2.4 GHz‬ב‪ 2.4 dBm-‬נומינלי‬
‫מידע על חיי סוללה‬
‫חיי הסוללה בפועל תלויים בתכונות המופעלות בהתקן‪ ,‬כמו מעקב אחר‬
‫הפעילות‪ ,‬צמיד חיישן דופק‪ ,‬התראות בטלפון החכם‪ ,GPS ,‬חיישנים‬
‫פנימיים וחיישנים מחוברים )ניצול מרבי של חיי הסוללה‪ ,‬עמוד ‪.(18‬‬
‫חיי הסוללה מצב‬
‫עד ‪ 14‬ימים מצב שעון חכם עם מעקב אחר הפעילות ומעקב אחר הדופק באמצעות‬
‫צמיד חיישן במשך ‪ 24‬שעות ביממה ‪ 7‬ימים בשבוע‪.‬‬
‫עד ‪ 16‬שעות מצב ‪ GPS‬עם צמיד חיישן דופק‬
‫עד ‪ 40‬שעות ‪ UltraTrac‬מצב ‪GPS‬‬
‫ניהול נתונים‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו תואם ל‪ Windows -‬בגרסאות ‪,Me ,98 ,95‬‬
‫ל‪ Windows NT -‬ול‪ Mac OS 10.3-‬וגרסאות קודמות יותר‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫ניתוק כבל ה‪USB-‬‬
‫אם ההתקן שברשותך למחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים‪,‬‬
‫עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים‪ .‬אם ההתקן‬
‫שברשותך למחובר למחשב ‪ Windows‬כהתקן נייד‪ ,‬אין צורך לנתקו באופן‬
‫בטוח‪.‬‬
‫‪ 1‬בצע פעולה‪:‬‬
‫• עבור מחשבי ‪ ,Windows‬בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח'‬
‫במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך‪.‬‬
‫• במחשבי ‪ ,Apple‬בחר את ההתקן ובחר קובץ < הוצא‪.‬‬
‫‪ 2‬נתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫®‬
‫מחיקת קבצים‬
‫הודעה‬
‫אם אינך יודע מהי מטרת הקובץ‪ ,‬אל תמחק אותו‪ .‬זיכרון ההתקן מכיל קובצי‬
‫מערכת חשובים שאין למחוק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫פתח את הכונן או את אמצעי האחסון ‪.Garmin‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬פתח תיקייה או אמצעי אחסון‪.‬‬
‫בחר קובץ‪.‬‬
‫הקש על מחק במקלדת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אתה משתמש במחשב ‪ ,Apple‬עליך לרוקן את תיקיית פח‬
‫האשפה כדי להסיר את הקבצים לגמרי‪.‬‬
‫*ההתקן יעמוד בלחץ שווה ערך לשהות בעומק ‪ 100‬מטרים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/waterrating‬‬
‫‪16‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫תחזוקת ההתקן‬
‫טיפול בהתקן‬
‫הודעה‬
‫אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי ההתקן‪.‬‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים‪ ,‬בחומרים מסיסים ובחומרים דוחי חרקים‬
‫העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי‪.‬‬
‫שטוף את ההתקן ביסודיות במים מתוקים לאחר חשיפה לכלור‪ ,‬למים‬
‫מלוחים‪ ,‬לקרם הגנה‪ ,‬למוצרים קוסמטיים‪ ,‬לאלכוהול או לחומרים כימיים‬
‫חריפים אחרים‪ .‬חשיפה ממושכת לחומרים אלו עלולה לפגוע במעטפת‪.‬‬
‫הימנע מללחוץ על המקשים מתחת למים‪.‬‬
‫טפל בהתקן בעדינות ומנע זעזועים כדי להאריך את חיי המוצר‪.‬‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לזמן ממושך‬
‫לטמפרטורות קיצוניות‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫ניקוי ההתקן‬
‫הערה‪ :‬ודא שהרצועה מאובטחת במקומה‪ .‬הפין של השעון צריך‬
‫להיות מיושר עם החורים שעל ההתקן‪.‬‬
‫• כדי להרכיב רצועות ‪ ,QuickFit 22‬הסר את הפין של השעון‬
‫מהרצועה של ‪ ,Instinct‬החלף את הפין של השעון שעל ההתקן ולחץ‬
‫על הרצועה החדשה עד שתיכנס למקומה‪.‬‬
‫הודעה‬
‫אפילו כמות קטנה של זעה או לחות עלולה לגרום לחלודה ברכיבים‬
‫החשמליים כאשר ההתקן מחובר למטען‪ .‬חלודה עלולה למנוע יכולת טעינה‬
‫והעברת נתונים‪.‬‬
‫‪ 1‬נגב את ההתקן במטלית ועליה כמות קטנה של חומר ניקוי עדין‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן לייבוש‪.‬‬
‫לאחר הניקוי‪ ,‬המתן עד שההתקן יתייבש לגמרי‪.‬‬
‫עצה‪ :‬למידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/fitandcare‬‬
‫החלפת הרצועות‬
‫תוכל להחליף את הרצועות ברצועות ‪ Instinct‬חדשות או רצועות‬
‫‪ QuickFit™22‬תואמות‪.‬‬
‫‪ 1‬השתמש בסיכה כדי לדחוף את הפין של השעון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ודא שהרצועה מאובטחת במקומה‪ .‬מנגנון הנעילה צריך‬
‫להינעל מעל הפין של השעון‪.‬‬
‫‪ 4‬חזור על השלבים כדי לשנות את הרצועה האחרת‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫ההתקן שלי בשפה לא נכונה‬
‫‪ 2‬הוצא את הרצועה מהשעון‪.‬‬
‫תוכל לשנות את שפת ההתקן אם בטעות בחרת בשפה לא נכונה בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬גלול למטה לפריט האחרון ברשימה‪ ,‬ובחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 3‬גלול למטה לפריט הלפני אחרון ברשימה‪ ,‬ובחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 4‬בחר ‪.GPS‬‬
‫‪ 5‬בחר את השפה הרצויה‪.‬‬
‫האם הטלפון החכם שלי תואם להתקן?‬
‫התקן ‪ Instinct‬תואם לטלפונים חכמים המשתמשים בטכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫אחלוטית‪.‬‬
‫למידע על תאימות‪ ,‬עבור אל ‪.www.garmin.com/ble‬‬
‫הטלפון אינו מתחבר להתקן‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להרכיב רצועות ‪ ,Instinct‬ישר צד אחד של הרצועה החדשה עם‬
‫החורים שעל ההתקן‪ ,‬דחף את הפין החשוף של השעון ולחץ על‬
‫הרצועה עד שתיכנס למקומה‪.‬‬
‫תחזוקת ההתקן‬
‫אם הטלפון לא מתחבר להתקן‪ ,‬תוכל לנסות את העצות הבאות‪.‬‬
‫• כבה את הטלפון החכם וההתקן‪ ,‬והפעל אותם שוב בחזרה‪.‬‬
‫• הפעל את טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬בטלפון החכם‪.‬‬
‫• עדכן את היישום ‪ Garmin Connect‬לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫• הסר את ההתקן שלך מהיישום ‪ Garmin Connect‬ומההגדרות של‬
‫‪ Bluetooth‬בטלפון החכם שלך‪ ,‬כדי לבצע שוב את תהליך השיוך‪.‬‬
‫• אם קנית טלפון חכם חדש‪ ,‬הסר את ההתקן שלך מהיישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬בטלפון החכם שבכוונתך להפסיק להשתמש בו‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫• קרב את הטלפון החכם למרחק של עד ‪ 10‬מ' )‪ 33‬רגל( מההתקן‪.‬‬
‫או‬
‫• בטלפון החכם‪ ,‬פתח את היישום ‪ ,Garmin Connect‬בחר‬
‫ובחר התקני ‪ < Garmin‬הוסף התקן כדי להיכנס למצב שיוך‪.‬‬
‫• ‪ From the watch face, hold MENU, and select‬הגדרות < טלפון‬
‫< שייך את הטלפון‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫האם אפשר להשתמש בחיישן ‪ Bluetooth‬שלי ביחד‬
‫עם השעון?‬
‫ההתקן תואם לחלק מחיישני ‪ .Bluetooth‬בפעם הראשונה שתחבר חיישן‬
‫להתקן ‪ Garmin‬שלך‪ ,‬תצטרך ליצור שיוך בין ההתקן לחיישן‪ .‬לאחר השיוך‪,‬‬
‫ההתקן מתחבר לחיישן באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל פעילות‪ ,‬בתנאי‬
‫שהחיישן פעיל ונמצא בטווח קליטה‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < חיישנים ואביזרים < הוסף חדש‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר חפש בכולם‪.‬‬
‫• בחר בסוג החיישן שלך‪.‬‬
‫ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים )התאמה אישית‬
‫של מסכי הנתונים‪ ,‬עמוד ‪.(12‬‬
‫הפעלה מחדש של ההתקן‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ממושכת על ‪ CTRL‬עד לכיבוי ההתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ לחיצה ממושכת על ‪ CTRL‬כדי להדליק את ההתקן‪.‬‬
‫איפוס כל הגדרות ברירת המחדל‬
‫באפשרותך לאפס את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על ‪.MENU‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < מערכת < איפוס‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לאפס את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן‬
‫ולמחוק את כל המידע והיסטוריית הפעילות שהזין המשתמש‪ ,‬בחר‬
‫מחק נתונים ואפס הגדרות‪.‬‬
‫• כדי לאפס את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן‬
‫ולשמור את כל המידע והיסטוריית הפעילות שהזין המשתמש‪ ,‬בחר‬
‫אפס להגד' בר' המחדל‪.‬‬
‫השגת אותות לוויין‬
‫ייתכן שלהתקן יידרש קו ראייה ישיר לשמיים‪ ,‬ללא מכשולים‪ ,‬לקבלת אותות‬
‫לוויין‪ .‬השעה והתאריך מכוונים באופן אוטומטי לפי מיקום ה‪.GPS-‬‬
‫עצה‪ :‬לקבלת מידע נוסף על ‪ ,GPS‬בקר באתר ‪www.garmin.com‬‬
‫‪./aboutGPS‬‬
‫‪ 1‬צא החוצה לשטח פתוח‪.‬‬
‫הפנה את חזית ההתקן כלפי השמיים‪.‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך ‪ 30-60‬שניות‪.‬‬
‫שיפור קליטת לוויין ‪GPS‬‬
‫• הקפד לסנכרן לעתים קרובות את ההתקן עם חשבון ‪:Garmin Connect‬‬
‫◦ חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪ USB‬והיישום ‪Garmin‬‬
‫‪.Express‬‬
‫◦ סנכרן את ההתקן עם היישום ‪ Garmin Connect‬באמצעות טלפון‬
‫חכם שתואם ל‪.Bluetooth-‬‬
‫בזמן שאתה מחובר לחשבון ‪ ,Garmin Connect‬ההתקן מוריד נתוני‬
‫לוויין שהצטברו במשך כמה ימים כדי שיוכל לאתר אותות לוויין במהירות‪.‬‬
‫• צא עם ההתקן החוצה לאזור פתוח‪ ,‬הרחק מעצים ומבניינים גבוהים‪.‬‬
‫• הישאר במקומך למשך כמה דקות‪.‬‬
‫קריאת הטמפרטורה לא מדויקת‬
‫טמפרטורת הגוף שלך משפיעה על קריאת הטמפרטורה של חיישן‬
‫הטמפרטורה הפנימי‪ .‬כדי לקבל את קריאת הטמפרטורה המדויקת ביותר‪,‬‬
‫מומלץ להסיר את השעון מפרק כף היד ולהמתין ‪ 20‬עד ‪ 30‬דקות‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ניתן להשתמש בחיישן טמפרטורה חיצוני ואופציונלי של ‪ tempe‬כדי‬
‫להציג קריאות מדויקות של טמפרטורת הסביבה תוך כדי לבישת השעון‪.‬‬
‫ניצול מרבי של חיי הסוללה‬
‫ניתן להאריך את חיי הסוללה בכמה דרכים‪.‬‬
‫• הפחתת הזמן הקצוב של תאורה אחורית )שינוי הגדרות תאורה אחורית‪,‬‬
‫עמוד ‪.(15‬‬
‫• הפחת את הבהירות של התאורה האחורית‪.‬‬
‫• השתמש במצב ‪ GPS‬של ‪ UltraTrac‬לצורך הפעילות שלך )‪,UltraTrac‬‬
‫עמוד ‪.(13‬‬
‫• כבה את הטכנולוגיה האלחוטית של ‪ Bluetooth‬כשאינך משתמש‬
‫בתכונות עם חיבור )תכונות עם חיבור‪ ,‬עמוד ‪.(9‬‬
‫• במהלך השהייה ממושכת של הפעילות‪ ,‬השתמש באפשרות 'המשך‬
‫מאוחר יותר' )הפסקת פעילות‪ ,‬עמוד ‪.(2‬‬
‫• כבה את מעקב הפעילויות )כיבוי המעקב אחר הפעילות‪ ,‬עמוד ‪.(5‬‬
‫• השתמש בפרצוף שעון שאינו מתעדכן בכל כמה שניות‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬השתמש בפרצוף שעון ללא מחוג שניות )התאמה אישית של פני‬
‫השעון‪ ,‬עמוד ‪.(14‬‬
‫• הגבל את התראות הטלפון החכם שההתקן מציג )ניהול התראות‪,‬‬
‫עמוד ‪.(9‬‬
‫• הפסק לשדר נתוני דופק להתקני ‪ Garmin‬משויכים )שידור נתוני דופק‬
‫להתקני ‪ ,Garmin‬עמוד ‪.(4‬‬
‫• כבה את צמיד חיישן הדופק )כיבוי צמיד חיישן הדופק‪ ,‬עמוד ‪.(4‬‬
‫הערה‪ :‬ניטור דופק בצמיד חיישן הדופק משמש לחישוב דקות של‬
‫אינטנסיביות גבוהה ושריפת קלוריות‪.‬‬
‫מעקב אחר פעילויות‬
‫למידע נוסף על דיוק מעקב אחר פעילויות‪ ,‬עבור אל ‪garmin.com‬‬
‫‪./ataccuracy‬‬
‫ספירת הצעדים היומית שלי אינה מוצגת‬
‫ספירת הצעדים היומית מתאפסת כל לילה בחצות‪.‬‬
‫אם במקום ספירת הצעדים שלך מופיעים מקפים‪ ,‬אפשר להתקן לקלוט‬
‫אותות לווין ולהגדיר את השעה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫נראה שספירת הצעדים שלי אינה מדויקת‬
‫אם נדמה לך כי ספירת הצעדים מדויקת‪ ,‬נסה את העצות הבאות‪.‬‬
‫• לבש את ההתקן על פרק כף היד הלא דומיננטית‪.‬‬
‫• שא את ההתקן בכיס כאשר אתה דוחף עגלת טיולון או מכסחת דשא‪.‬‬
‫• שא את ההתקן בכיס כאשר נעשה שימוש בידיים או בזרועות בלבד‬
‫בפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שההתקן יפרש תנועות חוזרות מסוימות‪ ,‬כגון שטיפת כלים‪,‬‬
‫קיפול כביסה או מחיאת כפיים‪ ,‬כצעדים‪.‬‬
‫אין התאמה בספירת הצעדים בין ההתקן ולחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪Connect‬‬
‫ספירת הצעדים בחשבון ‪ Garmin Connect‬מתעדכנת בעת סנכרון ההתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• סנכרן את ספירת הצעדים עם היישום ‪) Garmin Connect‬שימוש‬
‫ב‪ Garmin Connect-‬במחשב שלך‪ ,‬עמוד ‪.(10‬‬
‫• סנכרן את ספירת הצעדים עם היישום ‪) Garmin Connect‬סנכרון‬
‫נתונים ידני עם ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.(10‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מסנכרן את הנתונים‪.‬‬
‫הסנכרון יכול להימשך כמה דקות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬רענון של היישום ‪ Garmin Connect‬או של היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬אינו גורם לסנכרון הנתונים או לעדכון ספירת הצעדים‪.‬‬
‫נראה כי כמות הקומות שטיפסת אינה מדויקת‬
‫ההתקן משתמש בברומטר פנימי כדי למדוד את השינויים בגובה בזמן‬
‫שאתה עולה במדרגות‪ .‬כל קומה שאתה מטפס שווה ל‪ 3-‬מטרים )‪ 10‬רגל(‪.‬‬
‫• אל תאחוז במעקה ואל תדלג על מדרגות כשאתה מטפס‪.‬‬
‫• כאשר נושבת רוח חזקה‪ ,‬כסה את ההתקן מתחת לשרוולים או לז'קט‬
‫מכיוון שמשבי רוח חזקים עשויים לגרום לקריאות בלתי יציבות של‬
‫החיישן‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫דקות האינטנסיביות מהבהבות‬
‫כאשר אתה מתאמן ברמת אינטנסיביות המתקרבת ליעד דקות‬
‫האינטנסיביות שלך‪ ,‬דקות האינטנסיביות מהבהבות‪.‬‬
‫התאמן למשך ‪ 10‬דקות ברציפות לפחות ברמת אינטנסיביות מתונה או‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫קבלת מידע נוסף‬
‫ניתן למצוא מידע נוסף על המוצר באתר האינטרנט של ‪.Garmin‬‬
‫• לקבלת מדריכים‪ ,‬מאמרים ועדכוני תוכנה נוספים‪ ,‬עבור לכתובת‬
‫‪.support.garmin.com‬‬
‫• כדי לקבל מידע על אביזרים אופציונליים ועל חלקי חילוף‪ ,‬עבור לכתובת‬
‫‪ buy.garmin.com‬או פנה לספק ‪ Garmin‬שלך‪.‬‬
‫נספח‬
‫שדות נתונים‬
‫‪%‬דו' מקס' הק' אח‪ :‬האחוז הממוצע של דופק מרבי עבור ההקפה האחרונה‬
‫שהושלמה‪.‬‬
‫‪ %‬מדופק מרבי‪ :‬אחוז מהדופק המרבי‪.‬‬
‫‪ %‬מדופק מרבי בהקפה‪ :‬האחוז הממוצע של דופק מרבי עבור ההקפה‬
‫הנוכחית‪.‬‬
‫‪ %‬ממוצע מדופק מרבי‪ :‬האחוז הממוצע של דופק מרבי עבור הפעילות‬
‫הנוכחית‪.‬‬
‫‪ %‬ממוצע מעתודת דופק‪ :‬האחוז הממוצע של עתודת הדופק )דופק מרבי‬
‫פחות דופק במנוחה( של הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫‪ %‬מעתודת דופק‪ :‬אחוז עתודת דופק )דופק מרבי פחות דופק במנוחה(‪.‬‬
‫‪%‬ע"ד הק' אח‪ :‬האחוז הממוצע של עתודת הדופק )דופק מרבי פחות דופק‬
‫במנוחה( עבור ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫‪ %‬עתודת דופק בהקפה‪ :‬האחוז הממוצע של עתודת הדופק )דופק מרבי‬
‫פחות דופק במנוחה( עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫‪ 24‬שעות מינ'‪ :‬הטמפרטורה המינימלית שתועדה ב‪ 24-‬השעות האחרונות‬
‫מחיישן טמפרטורה תואם‪.‬‬
‫‪ 24‬שעות מקס'‪ :‬הטמפרטורה המרבית שתועדה ב‪ 24-‬השעות האחרונות‬
‫מחיישן טמפרטורה תואם‪.‬‬
‫‪ :ETE‬הזמן המשוער שנותר עד להגעה אל היעד הסופי‪ .‬הנתון הזה מופיע‬
‫רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫‪ :GPS‬עוצמת האות של לוויין ה‪.GPS-‬‬
‫‪ SWOLF‬בבריכה אח'‪ :‬ציון ה‪ Swolf-‬בבריכה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫‪ SWOLF‬בהקפה‪ :‬ציון ה‪ Swolf-‬עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫‪ SWOLF‬בהקפה אח'‪ :‬ציון ה‪ Swolf-‬עבור ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫‪ Swolf‬במרווח‪ :‬ציון ה‪ Swolf-‬הממוצע במרווח הנוכחי‪.‬‬
‫אזור דופק‪ :‬הטווח הנוכחי של הדופק )‪ 1‬עד ‪ .(5‬אזורי ברירת המחדל לפי‬
‫פרופיל המשתמש והדופק המרבי )‪ 220‬פחות הגיל שלך(‪.‬‬
‫בריכות‪ :‬מספר הבריכות שהושלמו במהלך הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫גובה‪ :‬הגובה של המיקום הנוכחי שלך מעל או מתחת לפני הים‪.‬‬
‫גובה ‪ :GPS‬הגובה של המיקום הנוכחי שלך שנקבע באמצעות ‪.GPS‬‬
‫גובה מינימלי‪ :‬הגובה הנמוך ביותר שהגעת אליו מאז האיפוס האחרון‪.‬‬
‫גובה מרבי‪ :‬הגובה הגבוה ביותר שהגעת אליו מאז האיפוס האחרון‪.‬‬
‫דופק‪ :‬הדופק שלך בפעימות לשנייה )‪ .(bpm‬ההתקן חייב להיות מחובר‬
‫לחיישן דופק תואם‪.‬‬
‫דופק בהקפה‪ :‬הדופק הממוצע עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫דופק בהקפה אחרונה‪ :‬הדופק הממוצע עבור ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫דופק ממוצע‪ :‬הדופק הממוצע עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫הגדר טיימר‪ :‬הזמן שלקח הביצוע של סט האימון הנוכחי במהלך פעילות‬
‫אימון כוח‪.‬‬
‫הקפה אח'‪ :‬קצב ‪500‬מ'‪ :‬קצב חתירה ממוצע ב‪ 500-‬מטר להקפה‬
‫האחרונה‪.‬‬
‫הקפות‪ :‬מספר ההקפות שהושלמו עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫זמן באזור‪ :‬הזמן שחלף בכל אזור דופק‪.‬‬
‫נספח‬
‫זמן הגעה משוער‪ :‬השעה המשוערת במהלך היום שבה תגיע ליעד הסופי‬
‫)לפי השעון המקומי באזור היעד(‪ .‬הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה‬
‫מנווט‪.‬‬
‫זמן הקפה‪ :‬משך הזמן בשעון העצר עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫זמן הקפה אחרונה‪ :‬משך הזמן בשעון העצר עבור ההקפה האחרונה‬
‫שהושלמה‪.‬‬
‫זמן הקפה ממוצע‪ :‬משך ההקפה הממוצע עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫זמן לנ"צ הבאה‪ :‬השעה המשוערת במהלך היום שבה תגיע לנקודת הציון‬
‫הבאה בנתיב )לפי השעון המקומי באזור נקודת הציון(‪ .‬הנתון הזה מופיע‬
‫רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫זמן לנק' הבאה‪ :‬הזמן המשוער שנותר לפני ההגעה לנקודת הציון הבאה‬
‫בנתיב‪ .‬הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫זמן מנוחה‪ :‬הטיימר לתקופה הנוכחית של המנוחה )שחייה בבריכה(‪.‬‬
‫זמן מרווח‪ :‬משך הזמן בשעון העצר עבור המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫זמן שעבר‪ :‬סך כל הזמן שתועד‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם אתה מתחיל את הטיימר ורץ‬
‫במשך ‪ 10‬דקות‪ ,‬לאחר מכן עוצר את הטיימר למשך ‪ 5‬דקות ואז מתחיל‬
‫שוב את הטיימר ורץ במשך ‪ 20‬דקות‪ ,‬סך כל הזמן שיתועד יהיה ‪35‬‬
‫דקות‪.‬‬
‫זריחה‪ :‬שעת הזריחה על סמך מיקום ה‪.GPS-‬‬
‫חזרה ב‪ ::‬הטיימר של המרווח האחרון בנוסף לתקופת המנוחה הנוכחית‬
‫)שחייה בבריכה(‪.‬‬
‫חזרות‪ :‬מספר החזרות בסט אימון במהלך פעילות אימון כוח‪.‬‬
‫טיימר‪ :‬הזמן הנוכחי בטיימר של ספירה לאחור‪.‬‬
‫טמפרטורה‪ :‬הטמפרטורה באוויר‪ .‬חום הגוף שלך משפיע על חיישן‬
‫הטמפרטורה‪ .‬ניתן לשייך חיישן ‪ tempe‬עם ההתקן כדי לספק מקור עקבי‬
‫של נתוני טמפרטורה מדויקים‪.‬‬
‫יחס גלישה‪ :‬היחס בין המרחק האופקי שעברת לבין השינוי במרחק האנכי‪.‬‬
‫יחס גלישה ליעד‪ :‬יחס הגלישה הדרוש כדי לרדת מהמיקום הנוכחי שלך‬
‫לגובה היעד‪ .‬הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫ירידה בהק' אחרונה‪ :‬המרחק האנכי של הירידה בהקפה האחרונה‬
‫שהושלמה‪.‬‬
‫ירידה בהקפה‪ :‬המרחק האנכי של הירידה בהקפה הנוכחית‪.‬‬
‫ירידה כוללת‪ :‬סך כל הגובה שירדת מאז האיפוס האחרון‪.‬‬
‫ירידה ממוצעת‪ :‬המרחק האנכי הממוצע של הירידה מהאיפוס האחרון‪.‬‬
‫ירידה מרבית‪ :‬הקצב המרבי של הירידה מאז האיפוס האחרון‪ ,‬ברגליים‬
‫לדקה או במטרים לדקה‪.‬‬
‫כיוון ‪ :GPS‬הכיוון שבו אתה נע לפי ה‪.GPS-‬‬
‫כיוון המצפן‪ :‬הכיוון שבו אתה נע לפי המצפן‪.‬‬
‫כיוון ליעד‪ :‬הכיוון מהמיקום הנוכחי שלך עד ליעד‪ .‬הנתון הזה מופיע רק‬
‫כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫כיוון תנועה‪ :‬הכיוון שאליו אתה פונה‪.‬‬
‫לחץ ברומטרי‪ :‬הלחץ הנוכחי המכויל‪.‬‬
‫לחץ סביבתי‪ :‬לחץ הסביבה שאינו מכויל‪.‬‬
‫מהיר' כוללת ממוצעת‪ :‬המהירות הממוצעת עבור הפעילות הנוכחית כולל‬
‫מהירות של תנועה ושל עצירה‪.‬‬
‫מהירות‪ :‬מהירות ההליכה הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות אנכית‪ :‬עלייה או ירידה בקצב לאורך זמן‪.‬‬
‫מהירות אנכית ליעד‪ :‬קצב העלייה או הירידה עד לגובה שהוגדר מראש‪.‬‬
‫הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫מהירות בהקפה‪ :‬המהירות הממוצעת עבור ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫מהירות הקפה‪ :‬המהירות הממוצעת עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות יחסית ליעד‪ :‬המהירות שבה אתה מתקרב ליעד לאורך מסלול‬
‫מסוים‪ .‬הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫מהירות ימית‪ :‬מהירות נוכחית הנמדדת ביחידות קשר‪.‬‬
‫מהירות ימית ממוצעת‪ :‬המהירות הממוצעת בקשרים עבור הפעילות‬
‫הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות ימית מרבית‪ :‬המהירות המרבית בקשרים עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות ממוצעת‪ :‬המהירות הממוצעת עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות מרבית‪ :‬המהירות המרבית עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫מהירות תנ' ממוצעת‪ :‬המהירות הממוצעת בעת תנועה עבור הפעילות‬
‫הנוכחית‪.‬‬
‫מיקום היעד‪ :‬המיקום של היעד הסופי‪.‬‬
‫ממוצע ‪ :SWOLF‬ציון ה‪ SWOLF-‬הממוצע עבור הפעילות הנוכחית‪ .‬ציון‬
‫ה‪ Swolf-‬שלך הוא סכום הזמן של בריכה אחת ועוד מספר התנועות‬
‫שבוצעו באותה בריכה )מילון מונחים בשחייה‪ ,‬עמוד ‪ .(3‬בשחייה במים‬
‫פתוחים‪ ,‬ציון ה‪ Swolf-‬מחושב לפי אורך בריכה של ‪ 25‬מטר‪.‬‬
‫ממוצע מרחק‪/‬תנועה‪ :‬שחייה‪ .‬המרחק הממוצע שאתה עובר בכל תנועה‬
‫במהלך הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫ממוצע תנוע'‪/‬בריכה‪ :‬מספר התנועות הממוצע בכל בריכה במהלך הפעילות‬
‫הנוכחית‪.‬‬
‫ממוצע תנועות לדקה‪ :‬אופניים‪ .‬ממוצע סיבובים לדקה בפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫ממוצע תנועות לדקה‪ :‬ריצה‪ .‬ממוצע סיבובים לדקה בפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מסלול‪ :‬הכיוון מהמיקום ההתחלתי שלך עד ליעד‪ .‬ניתן להציג את המסלול‬
‫כנתיב שתוכנן או הוגדר‪ .‬הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫מרחק‪ :‬המרחק שעבר עבור המסלול הנוכחי או הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מרחק‪/‬תנועה בהקפה‪ :‬שחייה‪ .‬המרחק הממוצע שאתה עובר בכל תנועה‬
‫במהלך ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫מרחק‪/‬תנועה בהקפה‪ :‬ספורט חתירה‪ .‬המרחק הממוצע שאתה עובר בכל‬
‫תנועה במהלך ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫מרחק‪/‬תנועה בהקפה אח'‪ :‬שחייה‪ .‬המרחק הממוצע שעברת בכל תנועה‬
‫במהלך ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫מרחק‪/‬תנועה בהקפה אח'‪ :‬ספורט חתירה‪ .‬המרחק הממוצע שעברת בכל‬
‫תנועה במהלך ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫מרחק אנכי ליעד‪ :‬הפרש הגובה בין המיקום הנוכחי ליעד הסופי‪ .‬הנתון הזה‬
‫מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫מרחק בכל תנועה‪ :‬ספורט חתירה‪ .‬המרחק שעברת בכל תנועה‪.‬‬
‫מרחק הקפה‪ :‬המרחק שעבר עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫מרחק הקפה אחרונה‪ :‬המרחק שעבר עבור ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫מרחקי המרווח‪ :‬מספר הבריכות שהושלמו במהלך המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫מרחק ימי‪ :‬המרחק שעברת במטרים ימיים או ברגל ימית‪.‬‬
‫מרחק כולל משוער‪ :‬המרחק הכולל המשוער מנקודת ההתחלה עד ליעד‬
‫הסופי‪ .‬הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫מרחק לנ"צ הבאה‪ :‬המרחק הנותר עד לנקודת הציון הבאה בנתיב‪ .‬הנתון‬
‫הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫מרחק ממוצע לתנועה‪ :‬ספורט חתירה‪ .‬המרחק הממוצע שאתה עובר בכל‬
‫תנועה במהלך הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מרחק מרווח‪ :‬המרחק שעבר עבור המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫מרחק שנותר‪ :‬המרחק שנותר עד היעד הסופי‪ .‬הנתון הזה מופיע רק כאשר‬
‫אתה מנווט‪.‬‬
‫נ"צ יעד‪ :‬הנקודה האחרונה בנתיב המוביל אל היעד‪ .‬הנתון הזה מופיע רק‬
‫כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫נקודת הציון הבאה‪ :‬הנקודה הבאה בנתיב‪ .‬הנתון הזה מופיע רק כאשר‬
‫אתה מנווט‪.‬‬
‫סוג תנ' בבר' אח'‪ :‬סוג התנועות שנעשה בהן שימוש במהלך הבריכה‬
‫האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫סוג תנועות במרווח‪ :‬הסוג הנוכחי של התנועות במרווח‪.‬‬
‫סטייה מהמסלול‪ :‬מרחק הסטייה שלך ימינה או שמאלה מנתיב התנועה‬
‫המקורי‪ .‬הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫עלייה‪/‬הקפה אח'‪ :‬המרחק האנכי של העלייה בהקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫עלייה בהקפה‪ :‬המרחק האנכי של העלייה בהקפה הנוכחית‪.‬‬
‫עלייה כוללת‪ :‬סך כל הגובה שעלית מאז האיפוס האחרון‪.‬‬
‫עלייה ממוצעת‪ :‬המרחק האנכי הממוצע של העלייה מהאיפוס האחרון‪.‬‬
‫עלייה מרבית‪ :‬הקצב המרבי של העלייה מאז האיפוס האחרון‪ ,‬ברגליים‬
‫לדקה או במטרים לדקה‪.‬‬
‫קו אורך‪/‬קו גובה‪ :‬קו האורך והרוחב של המיקום הנוכחי‪ ,‬ללא תלות בהגדרת‬
‫תבנית המיקום שנבחרה‪.‬‬
‫קומות בדקה‪ :‬מספר הקומות שטיפסת בדקה‪.‬‬
‫קומות שטיפסת‪ :‬המספר הכולל של קומות שטיפסת היום‪.‬‬
‫קומות שירדת‪ :‬המספר הכולל של קומות שירדת היום‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫קלוריות‪ :‬כמות סך כל הקלוריות שנשרפו‪.‬‬
‫קצ' תנ' בבר' אח'‪ :‬מספר התנועות הממוצע בדקה )‪ (spm‬במהלך הבריכה‬
‫האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫קצ' תנ' בהק' אח'‪ :‬שחייה‪ .‬מספר התנועות הממוצע בדקה )‪ (spm‬במהלך‬
‫ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫קצב‪ :‬הקצב הנוכחי‪.‬‬
‫קצב ב‪ 500-‬מ'‪ :‬קצב חתירה נוכחי ב‪ 500-‬מטר‪.‬‬
‫קצב בבריכה האחרונה‪ :‬הקצב הממוצע עבור הבריכה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫קצב במרווח‪ :‬הקצב הממוצע עבור המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫קצב הקפה‪ :‬הקצב הממוצע עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫קצב הקפה אחרונה‪ :‬הקצב הממוצע עבור ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫קצב הקפה ב‪ 500-‬מ'‪ :‬קצב חתירה ממוצע ב‪ 500-‬מטר להקפה הנוכחית‪.‬‬
‫קצב ממוצע‪ :‬הקצב הממוצע עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫קצב ממוצע ב‪ 500-‬מ'‪ :‬קצב חתירה ממוצע ב‪ 500-‬מטר לפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫קצב תנו' הקפה אח'‪ :‬ספורט חתירה‪ .‬מספר התנועות הממוצע בדקה‬
‫)‪ (spm‬במהלך ההקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫קצב תנוע'‪ :‬ספורט חתירה‪ .‬מספר תנועות בדקה )‪.(spm‬‬
‫קצב תנוע' במרווח‪ :‬מספר התנועות הממוצע בדקה )‪ (spm‬במהלך המרווח‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫קצב תנועה ממוצע‪ :‬שחייה‪ .‬מספר התנועות הממוצע בדקה )‪ (spm‬במהלך‬
‫הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫קצב תנועה ממוצע‪ :‬ספורט חתירה‪ .‬מספר התנועות הממוצע בדקה )‪(spm‬‬
‫במהלך הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫קצב תנועות‪ :‬שחייה‪ .‬מספר תנועות בדקה )‪.(spm‬‬
‫קצב תנועות בהקפה‪ :‬שחייה‪ .‬מספר התנועות הממוצע בדקה )‪(spm‬‬
‫במהלך ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫קצב תנועות בהקפה‪ :‬ספורט חתירה‪ .‬מספר התנועות הממוצע בדקה‬
‫)‪ (spm‬במהלך ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫רמת סוללה‪ :‬עוצמת הסוללה הנותרת‪.‬‬
‫שיפוע‪ :‬חישוב העלייה )גובה( במהלך הריצה )מרחק(‪ .‬למשל‪ ,‬אם על כל ‪3‬‬
‫מ' )‪ 10‬רגל( שטיפסת עברת ‪ 60‬מ' )‪ 200‬רגל(‪ ,‬הדירוג הוא ‪.5%‬‬
‫שעה ביום‪ :‬השעה ביום על סמך המיקום הנוכחי שלך והגדרות הזמן‬
‫)תבנית‪ ,‬אזור זמן‪ ,‬שעון קיץ(‪.‬‬
‫שקיעה‪ :‬שעת השקיעה על סמך מיקום ה‪.GPS-‬‬
‫תנ'‪/‬דק' הק' אח'‪ :‬אופניים‪ .‬ממוצע סיבובי גלגל עבור ההקפה האחרונה‬
‫שהושלמה‪.‬‬
‫תנ' בבריכה אחר'‪ :‬מספר התנועות הכולל בבריכה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫תנ' בהק' אח'‪ :‬שחייה‪ .‬מספר התנועות הכולל בהקפה האחרונה שהושלמה‪.‬‬
‫תנ' לדק'‪ :‬אופניים‪ .‬מספר הסיבובים של זרוע הדיווש‪ .‬ההתקן חייב להיות‬
‫מחובר לאביזר סל"ד כדי להציג נתונים אלו‪.‬‬
‫תנ' לדק'‪/‬הקפה אח'‪ :‬ריצה‪ .‬ממוצע סיבובי גלגל עבור ההקפה האחרונה‬
‫שהושלמה‪.‬‬
‫תנוע' בהק' אחר'‪ :‬ספורט חתירה‪ .‬מספר התנועות הכולל בהקפה האחרונה‬
‫שהושלמה‪.‬‬
‫תנועות‪ :‬שחייה‪ .‬מספר התנועות הכולל בפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫תנועות‪ :‬ספורט חתירה‪ .‬מספר התנועות הכולל בפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫תנועות‪/‬בריכה במרווח‪ :‬מספר התנועות הממוצע בכל בריכה במהלך‬
‫המרווח הנוכחי‪.‬‬
‫תנועות בהקפה‪ :‬שחייה‪ .‬מספר התנועות הכולל בהקפה הנוכחית‪.‬‬
‫תנועות בהקפה‪ :‬ספורט חתירה‪ .‬מספר התנועות הכולל בהקפה הנוכחית‪.‬‬
‫תנועות לדקה‪ :‬ריצה‪ .‬הצעדים בדקה )ימין ושמאל(‪.‬‬
‫תנועות לדקה בהקפה‪ :‬אופניים‪ .‬ממוצע סיבובים לדקה בהקפה הנוכחית‪.‬‬
‫תנועות לדקה בהקפה‪ :‬ריצה‪ .‬ממוצע סיבובים לדקה בהקפה הנוכחית‪.‬‬
‫גודל גלגל והיקף‬
‫חיישן המהירות שלך מזהה אוטומטית את גודל הגלגל‪ .‬במידת הצורך‪,‬‬
‫באפשרותך להזין ידנית את היקף הגלגל שלך בהגדרות חיישן המהירות‪.‬‬
‫גודל הצמיג מסומן משני צדי הצמיג‪ .‬הרשימה הבאה חלקית בלבד‪.‬‬
‫באפשרותך למדוד את היקף הגלגל או להשתמש באחד מהמחשבונים‬
‫הזמינים באינטרנט‪.‬‬
‫נספח‬
‫גודל צמיג‬
‫היקף גלגל )מ"מ(‬
‫‪1.75 × 20‬‬
‫‪1515‬‬
‫זרם חילופין‪ .‬התקן זה תואם לזרם חילופין‪.‬‬
‫זרם ישר‪ .‬התקן זה תואם לזרם ישר‪.‬‬
‫‪1-3/8 × 20‬‬
‫‪1615‬‬
‫‪1-3/8 × 22‬‬
‫‪1770‬‬
‫נתיך‪ .‬מציין את מפרטי הנתיך או מיקומו‪.‬‬
‫‪1-1/2 × 22‬‬
‫‪1785‬‬
‫סמל השלכה ומיחזור של ‪ .WEEE‬הסמל ‪ WEEE‬מצורף למוצר בהתאם‬
‫להנחיית ‪ EU‬מספר ‪ 2012/19/EU‬ב‪Waste Electrical and Electronic-‬‬
‫‪ .(WEEE) Equipment‬הדבר מיועד למנוע השלכה לא נכונה של מוצר זה וכדי‬
‫לקדם שימוש חוזר ומיחזור‪.‬‬
‫‪1 × 24‬‬
‫‪1753‬‬
‫‪ 3/4 × 24‬צינורי‬
‫‪1785‬‬
‫‪1-1/8 × 24‬‬
‫‪1795‬‬
‫‪1.75 × 24‬‬
‫‪1890‬‬
‫‪1-1/4 × 24‬‬
‫‪1905‬‬
‫‪2.00 × 24‬‬
‫‪1925‬‬
‫‪2.125 × 24‬‬
‫‪1965‬‬
‫‪7/8 × 26‬‬
‫‪1920‬‬
‫‪1-1.0 × 26‬‬
‫‪1913‬‬
‫‪1 × 26‬‬
‫‪1952‬‬
‫‪1.25 × 26‬‬
‫‪1953‬‬
‫‪1-1/8 × 26‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1.40 × 26‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪1.50 × 26‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪1.75 × 26‬‬
‫‪2023‬‬
‫‪1.95 × 26‬‬
‫‪2050‬‬
‫‪2.00 × 26‬‬
‫‪2055‬‬
‫‪1-3/8 × 26‬‬
‫‪2068‬‬
‫‪2.10 × 26‬‬
‫‪2068‬‬
‫‪2.125 × 26‬‬
‫‪2070‬‬
‫‪2.35 × 26‬‬
‫‪2083‬‬
‫‪1-1/2 × 26‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪3.00 × 26‬‬
‫‪2170‬‬
‫‪1 × 27‬‬
‫‪2145‬‬
‫‪1-1/8 × 27‬‬
‫‪2155‬‬
‫‪1-1/4 × 27‬‬
‫‪2161‬‬
‫‪1-3/8 × 27‬‬
‫‪2169‬‬
‫‪29 x 2.1‬‬
‫‪2288‬‬
‫‪29 x 2.2‬‬
‫‪2298‬‬
‫‪29 x 2.3‬‬
‫‪2326‬‬
‫‪650 x 20C‬‬
‫‪1938‬‬
‫‪650 x 23C‬‬
‫‪1944‬‬
‫‪35A × 650‬‬
‫‪2090‬‬
‫‪38B × 650‬‬
‫‪2105‬‬
‫‪38A × 650‬‬
‫‪2125‬‬
‫‪18C × 700‬‬
‫‪2070‬‬
‫‪19C × 700‬‬
‫‪2080‬‬
‫‪20C × 700‬‬
‫‪2086‬‬
‫‪23C × 700‬‬
‫‪2096‬‬
‫‪25C × 700‬‬
‫‪2105‬‬
‫‪ 700C‬צינורי‬
‫‪2130‬‬
‫‪28C × 700‬‬
‫‪2136‬‬
‫‪30C × 700‬‬
‫‪2146‬‬
‫‪32C × 700‬‬
‫‪2155‬‬
‫‪35C × 700‬‬
‫‪2168‬‬
‫‪38C × 700‬‬
‫‪2180‬‬
‫‪40C × 700‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪44C × 700‬‬
‫‪2235‬‬
‫‪45C × 700‬‬
‫‪2242‬‬
‫‪47C × 700‬‬
‫‪2268‬‬
‫הגדרות סמלים‬
‫ייתכן שסמלים אלה יופיעו בהתקן אן בתוויות האביזרים‪.‬‬
‫נספח‬
‫‪21‬‬
‫אינדקס‬
‫‪A‬‬
‫‪13 ,12 Auto Lap‬‬
‫‪13 Auto Pause‬‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ווידג'טים ‪10 ,3 ,1‬‬
‫ניווט ‪15 ,14 ,12‬‬
‫הבחן והתקדם ‪8‬‬
‫עצירה ‪8‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪17‬‬
‫‪ ,‬תכנון ‪7‬‬
‫נקודות ציון‬
‫נתוני משתמש ‪ ,‬מחיקה ‪16‬‬
‫נתונים‬
‫אחסון ‪10‬‬
‫דפים ‪12‬‬
‫העברה ‪10‬‬
‫נתונים ‪10‬‬
‫ז‬
‫זמן‬
‫אזורים ותבניות ‪15‬‬
‫הגדרות ‪15‬‬
‫התראות ‪12‬‬
‫‪G‬‬
‫‪10 ,9 ,6 ,5 ,1 Garmin Connect‬‬
‫אחסון נתונים ‪10‬‬
‫‪1 Garmin Express‬‬
‫מעדכן תוכנה ‪1‬‬
‫‪15 GLONASS‬‬
‫‪15 ,13 GPS‬‬
‫אות ‪18‬‬
‫‪M‬‬
‫‪8 MOB‬‬
‫‪T‬‬
‫‪18 ,16 tempe‬‬
‫‪8 ,2 TracBack‬‬
‫‪U‬‬
‫‪13 UltraTrac‬‬
‫‪10 USB‬‬
‫ניתוק ‪16‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ VIRB‬מרוחק ‪11‬‬
‫‪6 Virtual Partner‬‬
‫א‬
‫אביזרים ‪19 ,18 ,15‬‬
‫אדם במים )‪8 (MOB‬‬
‫אותות לוויין ‪18‬‬
‫אזורי זמן ‪7‬‬
‫אחסון נתונים ‪10‬‬
‫אימון ‪9 ,6‬‬
‫תוכניות ‪6 ,5‬‬
‫אימון במקום סגור ‪2‬‬
‫אימונים ‪5‬‬
‫טעינה ‪5‬‬
‫איפוס ההתקן ‪18‬‬
‫ב‬
‫ברומטר ‪14 ,7‬‬
‫כיול ‪14‬‬
‫בריכות ‪3‬‬
‫ג‬
‫גדלי גלגלים ‪20‬‬
‫גלילה אוטומטית ‪13‬‬
‫ד‬
‫דופק ‪3‬‬
‫אזורים ‪4‬‬
‫התראות ‪12‬‬
‫חיישן ‪4 ,3‬‬
‫שיוך חיישנים ‪4‬‬
‫תחומים ‪9 ,4‬‬
‫דקות אינטנסיביות ‪19 ,5‬‬
‫ה‬
‫הבחן והתקדם ‪8‬‬
‫הגדרות ‪18 ,15–13 ,11 ,5‬‬
‫הגדרות מערכת ‪15‬‬
‫היסטוריה ‪9 ,8‬‬
‫מחיקה ‪9‬‬
‫שליחה למחשב ‪10‬‬
‫הליכון ‪2‬‬
‫העלאת נתונים ‪10‬‬
‫הפניה לצפון ‪14‬‬
‫השלט של ‪11 inReach‬‬
‫השלט של ‪11 inReach‬‬
‫השלט של ‪11 VIRB‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪15 ,13 ,12‬‬
‫התחברות ‪9‬‬
‫התקן נעל ‪16‬‬
‫התראות ‪15 ,13 ,12 ,9 ,7‬‬
‫‪22‬‬
‫ח‬
‫חיישני ‪15 ANT+‬‬
‫שיוך ‪15‬‬
‫חיישני ‪15 Bluetooth‬‬
‫שיוך ‪18‬‬
‫חיישני אופניים ‪16‬‬
‫חיישני מהירות וסיבובי גלגל ‪16‬‬
‫חישוב אזור ‪8‬‬
‫ט‬
‫טיימר ‪8‬‬
‫ספירה לאחור ‪7‬‬
‫טיימר ספירה לאחור ‪7‬‬
‫טיפוס אוטומטי ‪13‬‬
‫טכנולוגיית ‪17 ,10 ,9 Bluetooth‬‬
‫טכנולוגיית ‪9 Bluetooth‬‬
‫טלפון חכם ‪17 ,10‬‬
‫יישומים ‪9‬‬
‫שיוך ‪17 ,1‬‬
‫טמפרטורה ‪18 ,16‬‬
‫טעינה ‪1‬‬
‫י‬
‫יומן ‪6 ,5‬‬
‫יחידות מידה ‪15‬‬
‫יישומים ‪10‬‬
‫טלפון חכם ‪1‬‬
‫יעד ‪6‬‬
‫יעדים ‪6‬‬
‫כ‬
‫כיול‬
‫מד‪-‬גובה ‪14‬‬
‫מצפן ‪14‬‬
‫מ‬
‫מד‪-‬גובה ‪14 ,7‬‬
‫כיול ‪14‬‬
‫מד‪-‬רוחק ‪9‬‬
‫מהירות ‪13‬‬
‫מועדפות ‪13‬‬
‫מזהה יחידה ‪15‬‬
‫מחיקה‬
‫היסטוריה ‪9‬‬
‫כל נתוני המשתמש ‪16‬‬
‫שיאים אישיים ‪7‬‬
‫מטרה ‪6‬‬
‫מטרונום ‪2‬‬
‫מיקומים ‪8‬‬
‫מחיקה ‪7‬‬
‫עריכה ‪7‬‬
‫שמירה ‪7‬‬
‫מסך ‪15‬‬
‫מסלולים ‪8‬‬
‫יצירה ‪8‬‬
‫מעקב אחר פעילות ‪5 ,4‬‬
‫מפה ‪14‬‬
‫מפות ‪14 ,12‬‬
‫ניווט ‪8‬‬
‫עיון ‪8‬‬
‫מפרטים ‪16‬‬
‫מצב שינה ‪5‬‬
‫מצב שעון ‪13‬‬
‫מצפן ‪14 ,7‬‬
‫הגדרות ‪15‬‬
‫כיול ‪14‬‬
‫מקשים ‪15 ,1‬‬
‫התאמה אישית ‪13‬‬
‫מרווחים ‪3‬‬
‫אימונים ‪6‬‬
‫מרחק ‪13‬‬
‫התראות ‪15 ,12‬‬
‫ס‬
‫סוללה ‪17‬‬
‫חיים ‪16‬‬
‫טעינה ‪1‬‬
‫ניצול מרבי ‪18 ,13 ,9‬‬
‫סנובורד ‪2‬‬
‫סקי‬
‫אלפיני ‪2‬‬
‫סנובורד ‪2‬‬
‫ע‬
‫‪ ,‬תוכנה ‪10‬‬
‫עדכונים‬
‫עמידות במים ‪17‬‬
‫פ‬
‫פעילויות ‪13 ,11 ,2 ,1‬‬
‫התחלה ‪2‬‬
‫מותאם אישית ‪13 ,2‬‬
‫שמירה ‪2‬‬
‫פרופיל משתמש ‪4‬‬
‫פרופילים ‪1‬‬
‫משתמש ‪4‬‬
‫פרצוף שעון ‪14‬‬
‫פתרון בעיות ‪19–17 ,3‬‬
‫צ‬
‫ציון ‪3 swolf‬‬
‫צלילים ‪7 ,2‬‬
‫ק‬
‫קואורדינטות ‪8‬‬
‫קיצורי דרך ‪13 ,1‬‬
‫קלוריה ‪ ,‬התראות ‪12‬‬
‫ר‬
‫רצועות ‪17‬‬
‫ש‬
‫שחייה ‪3‬‬
‫שיאים אישיים ‪7 ,6‬‬
‫מחיקה ‪7‬‬
‫שיוך‬
‫חיישני ‪4 ANT+‬‬
‫חיישני ‪18 Bluetooth‬‬
‫חיישנים ‪15‬‬
‫טלפון חכם ‪17 ,1‬‬
‫שעון ‪7‬‬
‫שעון עצר ‪7‬‬
‫שעות זריחה ושקיעה ‪7‬‬
‫שפה ‪15‬‬
‫ת‬
‫תאורה אחורית ‪15 ,1‬‬
‫תוכנה‬
‫גרסה ‪15‬‬
‫עדכון ‪10 ,1‬‬
‫רישיון ‪15‬‬
‫תזמון ‪6‬‬
‫תחומים‬
‫דופק ‪4‬‬
‫זמן ‪7‬‬
‫תנועות ‪3‬‬
‫תנועות בדקה ‪2‬‬
‫התראות ‪12‬‬
‫חיישנים ‪16‬‬
‫תפריט ‪1‬‬
‫תפריט פקדים ‪13 ,1‬‬
‫‪ ,‬התאמה אישית ‪11‬‬
‫תפריט ראשי‬
‫אינדקס‬
‫תרגילים ‪3‬‬
‫אינדקס‬
‫‪23‬‬
support.garmin.com
2019 ‫אוגוסט‬
190-02354-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising