Garmin | Instinct® – Tactical Edition | Garmin Instinct® – Tactical Edition Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin Instinct® – Tactical Edition Príručka používateľa (vo formáte PDF)
INSTINCT TACTICAL
™
Príručka používateľa
© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin a ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , inReach , QuickFit , TracBack , VIRB , Virtual Partner a Xero sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych
spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Instinct™, tempe™ a TrueUp™ sú ochranné známky
spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrovaná ochranná známka spoločnosti American Heart Association, Inc. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google, Inc. Apple , iPhone a Mac sú
ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok
spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Technológiu pokročilej analýzy srdcovej frekvencie poskytuje spoločnosť Firstbeat. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
M/N: A03603
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
O zariadení ................................................................................. 1
Zobrazenie ponuky ovládacích prvkov .................................. 1
Zapnutie režimu nočného videnia ..................................... 1
Zapnutie tichého režimu .................................................... 1
Zobrazenie miniaplikácií ........................................................ 1
Nabíjanie zariadenia ................................................................... 1
Spárovanie smartfónu so zariadením ......................................... 1
Aktualizácie produktov ................................................................ 2
Nastavenie aplikácie Garmin Express ................................... 2
Aktivity a aplikácie......................................................... 2
Spustenie aktivity ........................................................................ 2
Tipy na zaznamenávanie aktivít ............................................. 2
Zastavenie aktivity ...................................................................... 2
Vytvorenie vlastnej aktivity .......................................................... 2
Interiérové aktivity ....................................................................... 2
Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse ............................. 2
Outdoor aktivity ........................................................................... 3
Zobrazenie vašich zjazdov ..................................................... 3
Používanie metronómu .......................................................... 3
Plávanie ...................................................................................... 3
Terminológia plávania ............................................................ 3
Typy záberov ......................................................................... 3
Tipy týkajúce sa plaveckých aktivít ........................................ 3
Odpočinok počas plávania v bazéne ..................................... 3
Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie cvičenia) ....... 4
Intervalové cvičenia .................................................................... 8
Vytvorenie intervalového cvičenia .......................................... 8
Začatie intervalového cvičenia ............................................... 8
Zastavenie intervalového cvičenia ......................................... 8
Používanie funkcie Virtual Partner® ........................................... 8
Nastavenie tréningového cieľa ................................................... 8
Zrušenie tréningového cieľa .................................................. 9
Pretekanie s predchádzajúcou aktivitou ..................................... 9
Osobné rekordy .......................................................................... 9
Zobrazenie vašich osobných rekordov .................................. 9
Obnova osobného rekordu .................................................... 9
Vymazanie osobného rekordu ............................................... 9
Vymazanie všetkých osobných rekordov ............................... 9
Hodiny............................................................................. 9
Nastavenie budíka ...................................................................... 9
Spustenie časovača odpočítavania ............................................ 9
Používanie stopiek ...................................................................... 9
Synchronizácia času s GPS ....................................................... 9
Nastavenie upozornení ............................................................... 9
Navigácia ....................................................................... 10
Plánovanie zoskoku .................................................................... 4
Typy skokov ........................................................................... 4
Zadávanie informácií o zoskoku ............................................ 4
Zadávanie informácií o vetre pre zoskoky HAHO a HALO ......... 4
Vynulovanie informácií o vetre ............................................... 4
Zadávanie informácií o vetre pre statický zoskok ....................... 5
Konštantné nastavenia ............................................................... 5
Uloženie polohy duálnej súradnicovej siete .............................. 10
Upravenie uložených polôh ................................................. 10
Zobrazenie výškomera, barometra a kompasu ........................ 10
Premietnutie zemepisného bodu .............................................. 10
Navigovanie do cieľa ................................................................ 10
Vytvorenie a sledovanie dráhy na vašom zariadení ................. 10
Označenie a spustenie navigácie k polohe „muža cez
palubu“ ...................................................................................... 10
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť ............................................ 10
Navigácia k počiatočnému bodu počas aktivity ........................ 10
Navigácia do začiatočného bodu vašej poslednej uloženej
aktivity ....................................................................................... 11
Zastavenie navigácie ................................................................ 11
Výpočet rozlohy oblasti ............................................................. 11
Mapa ......................................................................................... 11
Posúvanie a priblíženie mapy .............................................. 11
Funkcie srdcového tepu................................................ 5
História.......................................................................... 11
Jumpmaster.................................................................... 4
Srdcový tep z monitora na zápästí ............................................. 5
Nosenie zariadenia ................................................................ 5
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe .............. 5
Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu .............................. 5
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin ........... 5
Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí ....................... 6
Využívanie histórie .................................................................... 11
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu .................. 11
Zobrazenie súhrnov dát ............................................................ 11
Používanie počítadla kilometrov ............................................... 11
Synchronizácia aktivít ............................................................... 12
Vymazanie histórie ................................................................... 12
Tréning............................................................................ 6
Funkcie s pripojením................................................... 12
Nastavenie vášho profilu používateľa ......................................... 6
Kondičné ciele ........................................................................ 6
Informácie o zónach srdcového tepu ..................................... 6
Nastavenie zón srdcového tepu ........................................ 6
Výpočty zón srdcového tepu ............................................. 6
Sledovanie aktivity ...................................................................... 6
Automatický cieľ ..................................................................... 6
Používanie upozornenia na pohyb ........................................ 7
Sledovanie spánku .................................................................7
Používanie automatického sledovania spánku ................. 7
Používanie režimu Nerušiť ................................................ 7
Minúty intenzívneho cvičenia ................................................. 7
Naberanie minút intenzívneho cvičenia ............................ 7
Udalosti Garmin Move IQ™: .................................................. 7
Nastavenia sledovania aktivity ............................................... 7
Vypnutie sledovania aktivity .............................................. 7
Cvičenia ...................................................................................... 7
Trénovanie podľa cvičenia z aplikácie Garmin Connect ........ 7
Začatie cvičenia ..................................................................... 7
Informácie o kalendári tréningov ............................................ 8
Používanie tréningových plánov Garmin Connect ............ 8
Obsah
Povolenie upozornení Bluetooth ............................................... 12
Zobrazenie upozornení ........................................................ 12
Správa upozornení ............................................................... 12
Vypnutie technológie Bluetooth ........................................... 12
Zapnutie a vypnutie upozornení na pripojenie alebo
odpojenie smartfónu ............................................................ 12
Vyhľadanie strateného mobilného zariadenia .......................... 12
Garmin Connect ........................................................................ 12
Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin
Connect ................................................................................ 13
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express ...... 13
Používanie funkcie Garmin Connect na vašom
počítači ............................................................................ 13
Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin
Connect ................................................................................ 13
Garmin Explore™ ..................................................................... 13
Prispôsobenie zariadenia............................................ 13
Miniaplikácie ............................................................................. 13
Prispôsobenie miniaplikácií .................................................. 14
Diaľkový ovládač inReach ................................................... 14
i
Používanie diaľkového ovládača inReach ...................... 14
VIRB diaľkové ovládanie ...................................................... 14
Ovládanie VIRB akčnej kamery ...................................... 14
Ovládanie akčnej kamery VIRB počas aktivity ................ 14
Nastavenia aktivít a aplikácie ................................................... 14
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi ..................................... 15
Pridanie mapy do aktivity ..................................................... 15
Upozornenia ......................................................................... 15
Nastavenie upozornenia ................................................. 16
Auto Lap ............................................................................... 16
Označovanie okruhov podľa vzdialenosti ....................... 16
Zapnutie Auto Pause® ......................................................... 16
Aktivácia automatického rozpoznania lezenia ..................... 16
3D rýchlosť a vzdialenosť .................................................... 16
Zapnutie a vypnutie tlačidla kola .......................................... 16
Používanie automatického rolovania ................................... 17
UltraTrac .............................................................................. 17
Nastavenia časového limitu na úsporu energie ................... 17
Prispôsobenie zoznamu aktivít ................................................. 17
Odstránenie aktivity alebo aplikácie ......................................... 17
Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov ................................ 17
Prispôsobenie vzhľadu hodiniek ............................................... 17
Nastavenia snímačov ............................................................... 17
Nastavenia kompasu ........................................................... 17
Manuálna kalibrácia kompasu ......................................... 17
Nastavenie referenčného severu .................................... 18
Nastavenia výškomeru ......................................................... 18
Kalibrácia barometrického výškomera ............................ 18
Nastavenia barometra .......................................................... 18
Kalibrácia barometra ....................................................... 18
Nastavenia mapy ...................................................................... 18
Nastavenia navigácie ................................................................ 18
Prispôsobenie funkcií mapy ................................................. 18
Nastavenia kurzu ................................................................. 18
Nastavenie navigačných upozornení ................................... 18
Nastavenia systému ................................................................. 19
Nastavenia času .................................................................. 19
Zmena nastavení podsvietenia ............................................ 19
Prispôsobovanie klávesových skratiek ................................ 19
Zmena merných jednotiek .................................................... 19
Zobrazenie informácií o zariadení ............................................ 19
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch
a ich dodržiavaní .................................................................. 19
Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením? ................. 22
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu ........................................ 22
Môžem s hodinkami použiť snímač Bluetooth? ........................ 22
Reštartovanie zariadenia .......................................................... 22
Obnovenie všetkých predvolených nastavení .......................... 22
Vyhľadanie satelitných signálov ............................................... 22
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS ........................... 22
Hodnota teploty nie je presná ................................................... 22
Maximalizovanie výdrže batérie ................................................ 23
Sledovanie aktivity .................................................................... 23
Počet krokov prejdených za deň sa nezobrazuje ................ 23
Môj krokomer sa javí nepresný ............................................ 23
Počty krokov na zariadení a v mojom účte Garmin Connect
sa nezhodujú. ....................................................................... 23
Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého nepresný .... 23
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú .................................... 23
Ako získať ďalšie informácie ..................................................... 23
Príloha........................................................................... 23
Dátové polia .............................................................................. 23
Veľkosť a obvod kolesa ............................................................ 26
Definície symbolov .................................................................... 26
Register ......................................................................... 27
Bezdrôtové snímače .................................................... 19
Párovanie bezdrôtových snímačov ........................................... 19
Používanie voliteľného snímača rýchlosti alebo kadencie na
bicykel ....................................................................................... 20
Krokomer .................................................................................. 20
Vylepšenie kalibrácie krokomera ......................................... 20
Manuálna kalibrácia krokomera ........................................... 20
Nastavenie zaznamenávania údajov o rýchlosti a vzdialenosti
prostredníctvom krokomera ................................................. 20
tempe™ .................................................................................... 20
Informácie o zariadení................................................. 20
Technické údaje ........................................................................ 20
Informácie o výdrži batérie ................................................... 20
Správa údajov ........................................................................... 21
Odpojenie kábla USB ........................................................... 21
Vymazávanie súborov .......................................................... 21
Údržba zariadenia ......................................................... 21
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 21
Čistenie zariadenia .............................................................. 21
Výmena remienkov ................................................................... 21
Riešenie problémov..................................................... 22
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku .................................. 22
ii
Obsah
Úvod
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým
poraďte s lekárom.
O zariadení
POZNÁMKA: keď zapnete režim nočného videnia, funkcia
monitorovania srdcového tepu na zápästí sa vypne.
1 Podržte tlačidlo CTRL.
2 Stlačte tlačidlo .
Zapnutie tichého režimu
Môžete aktivovať tichý režim a vyhnúť sa ukladaniu a zdieľaniu
vašej polohy GPS a vypnúť bezdrôtové komunikácie.
1 Podržte tlačidlo CTRL.
2 Vyberte možnosť .
Zobrazenie miniaplikácií
Vaše zariadenie sa dodáva s niekoľkými nainštalovanými
miniaplikáciami a ďalšie sú k dispozícii po spárovaní vášho
zariadenia s vaším smartfónom.
• Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN.
Zariadenie vám umožní prechádzať okruhom miniaplikácií.
• Tlačidlom GPS zobrazíte ďalšie možnosti a funkcie
miniaplikácie.
Nabíjanie zariadenia
Stlačením tlačidla zapnete a vypnete podsvietenie.
LIGHT Stlačením tlačidla zapnete zariadenie.
CTRL Podržaním zobrazíte ponuku ovládacích prvkov
GPS
Stlačte na zobrazenie zoznamu aktivít a na spustenie alebo
zastavenie aktivity.
Stlačením zvolíte možnosť v ponuke.
Podržaním zobrazíte súradnice GPS a uložíte svoju polohu.
Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
BACK Podržaním zobrazíte ponuku hodín.
SET
VAROVANIE
Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si
príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné
dôležité informácie.
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si
pokyny na čistenie uvedené v prílohe.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na
zariadení.
Stlačením prechádzate okruhom miniaplikácií a ponukami.
DOWN Podržaním zobrazíte obrazovku výškomera, barometra
a kompasu (ABC).
ABC
Stlačením prechádzate okruhom miniaplikácií a ponukami.
Podržaním zobrazíte ponuku.
UP
MENU
Zobrazenie ponuky ovládacích prvkov
Ponuka ovládacích prvkov obsahuje možnosti, ako je zapnutie
režimu nerušenia, zamknutie tlačidiel a vypnutie zariadenia.
Môžete povoliť tichý režim. Môžete tiež aktivovať režim nočného
videnia.
POZNÁMKA: v ponuke ovládacích prvkov môžete možnosti
pridávať, meniť ich poradie a odstraňovať (Prispôsobenie
ponuky ovládacích prvkov, strana 17).
1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo CTRL.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
3 Úplne nabite zariadenie.
Spárovanie smartfónu so zariadením
Ak chcete používať funkcie pripojenia zariadenia Instinct,
zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin
Connect™, nie cez nastavenia Bluetooth v smartfóne.
1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu
Garmin Connect a otvorte ju.
2 Smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp)
od zariadenia.
3 Stlačením tlačidla CTRL zapnite zariadenie.
Pri prvom zapnutí zariadenia je zariadenie v režime
párovania.
TIP: do režimu párovania môžete manuálne vstúpiť, keď
podržíte tlačidlo MENU a vyberiete položky Nastavenia >
Spárovať telefón.
®
2 Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN sa posúvate po
jednotlivých možnostiach.
Zapnutie režimu nočného videnia
Zapnutím režimu nočného videnia znížite intenzitu podsvietenia
v záujme zlepšenia kompatibility s okuliarmi na nočné videnie.
Úvod
1
4 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin
• Ak chcete prerušiť aktivitu a vrátiť sa k nej neskôr, vyberte
položku Obnoviť neskôr.
• Ak chcete označiť okruh, vyberte položku, vyberte položku
Lap.
• Ak sa chcete spätne navigovať k počiatočnému bodu
aktivity po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte
položky Späť na Štart > TracBack.
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len na aktivity,
ktoré používajú GPS.
• Ak sa chcete spätne navigovať k počiatočnému bodu
aktivity najpriamejšou cestou, vyberte položky Späť na
Štart > Vzdušnou čiarou.
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len na aktivity,
ktoré používajú GPS.
• Ak chcete vymazať aktivitu a vrátiť sa do režimu hodín,
vyberte položky Odhodiť > Áno.
POZNÁMKA: po zastavení aktivity ju zariadenie po 30
minútach automaticky uloží.
Connect:
• Ak párujete zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
prvýkrát, postupujte podľa zobrazených pokynov.
• Ak ste s aplikáciou Garmin Connect už spárovali iné
zariadenie, v
alebo v
vyberte položky Zariadenia
Garmin > Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™
(www.garmin.com/express). V smartfóne nainštalujte aplikáciu
Garmin Connect.
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin :
• Aktualizácie softvéru
• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu
®
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Vytvorenie vlastnej aktivity
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položky GPS >
Pridať.
2 Vyberte možnosť:
Aktivity a aplikácie
Zariadenie môžete používať pri interiérových, exteriérových,
atletických a fitness aktivitách. Po spustení aktivity zariadenie
zobrazí a začne zaznamenávať údaje snímača. Aktivity môžete
uložiť a zdieľať s komunitou Garmin Connect.
Ďalšie informácie o sledovaní aktivity a presnosti merania
zdravotného stavu nájdete na adrese garmin.com/ataccuracy.
Spustenie aktivity
Po spustení aktivity sa automaticky zapne funkcia GPS
(v prípade potreby).
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku GPS.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte aktivitu spomedzi obľúbených.
• Vyberte položku a zvoľte aktivitu z rozšíreného
zoznamu aktivít.
3 Ak je na aktivitu potrebný signál GPS, vyjdite na voľné
priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a počkajte, kým
bude zariadenie pripravené.
Zariadenie je pripravené, keď zaznamená váš tep, zachytí
signál GPS (ak sa vyžaduje) a pripojí sa k bezdrôtovým
snímačom (ak sa vyžaduje).
Výberom
položky GPS spustíte časovač aktivity.
4
Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite iba vtedy, keď je
spustený časovač aktivít.
Tipy na zaznamenávanie aktivít
• Pred začiatkom aktivity zariadenie nabite (Nabíjanie
zariadenia, strana 1).
• Kolá zaznamenáte výberom položky BACK.
• Výberom položky UP alebo DOWN zobrazíte ďalšie stránky
s údajmi.
Zastavenie aktivity
1 Stlačte tlačidlo GPS.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete obnoviť aktivitu, vyberte položku Pokračovať.
• Ak chcete uložiť aktivitu a vrátiť sa do režimu hodín,
vyberte položku Uložiť > Hotovo.
2
3
4
5
6
• Vyberte položku Kopírovať aktivitu a vytvorte vlastnú
aktivitu na základe jednej z vašich uložených aktivít.
• Ak chcete vytvoriť novú vlastnú aktivitu, vyberte položku
Iné.
V prípade potreby vyberte typ aktivity.
Vyberte názov alebo zadajte vlastný názov.
Rovnaké názvy aktivít sa líšia číslom, napríklad:
Bicyklovanie(2).
Vyberte možnosť:
• Vyberte možnosť prispôsobenia špecifických nastavení
aktivity. Môžete napríklad prispôsobiť obrazovky s údajmi
alebo automatické funkcie.
• Ak chcete uložiť a používať vlastnú aktivitu, vyberte
položku Hotovo.
Ak chcete pridať aktivitu do zoznamu obľúbených, vyberte
položku Áno.
Interiérové aktivity
Zariadenie Instinct možno použiť pri tréningu v interiéri,
napríklad pri behu na trati v hale alebo pri používaní
stacionárneho bicykla. Systém GPS je počas aktivít v interiéri
vypnutý.
Pri behu alebo chôdzi s vypnutým systémom GPS sa rýchlosť,
vzdialenosť a kadencia vypočítavajú pomocou akcelerometra
v zariadení. Akcelerometer sa kalibruje samočinne. Presnosť
údajov o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii sa zlepší po
niekoľkých behoch alebo prechádzkach vonku s využitím
systému GPS.
TIP: držanie sa riadidiel bežiaceho pásu znižuje presnosť. Na
zaznamenávanie tempa, vzdialenosti a kadencie môžete použiť
voliteľný krokomer.
Pri bicyklovaní s vypnutou službou GPS nie je rýchlosť ani
vzdialenosť k dispozícii, ak nemáte voliteľný snímač, ktorý
odosiela údaje o rýchlosti a vzdialenosti do zariadenia (napríklad
snímač rýchlosti a kadencie).
Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse
Ak chcete zaznamenávať presnejšie údaje o vzdialenostiach pre
beh na bežiacom páse, môžete vzdialenosť na bežiacom páse
kalibrovať po prebehnutí aspoň 1,5 km (1 míle). Ak používate
rôzne bežiace pásy, môžete manuálne kalibrovať vzdialenosť
pre každý z nich po každom behu.
Aktivity a aplikácie
1 Začnite aktivitu na bežiacom páse (Spustenie aktivity,
strana 2), a prebehnite aspoň 1,5 km (1 míľu) na bežiacom
páse.
2 Po dokončení behu vyberte GPS.
3 Vyberte možnosť:
• Ak vzdialenosť bežiaceho pásu kalibrujete prvýkrát,
vyberte položku Uložiť.
Zariadenie vyžiada dokončenie kalibrácie bežiaceho pásu.
• Na manuálnu kalibráciu vzdialenosti bežiaceho pásu po
prvej kalibrácii vyberte položku Kalibr. a uložiť > Áno.
Skontrolujte
prejdenú vzdialenosť na displeji bežiaceho pásu
4
a zadajte vzdialenosť do svojho zariadenia.
Outdoor aktivity
Zariadenie Instinct sa dodáva s vopred nahratými outdoor
aktivitami, ako sú beh a bicyklovanie. Pri outdoor aktivitách sa
zapne GPS. Môžete si pridať nové aktivity na základe
predvolených aktivít, ako sú chôdza alebo veslovanie. Do vášho
zariadenia si tiež môžete pridať vlastné aktivity. (Vytvorenie
vlastnej aktivity, strana 2).
Zobrazenie vašich zjazdov
Vaše zariadenie za pomoci funkcie automatického spustenia
zaznamenáva podrobné informácie o každom zjazde na lyžiach
či snowboarde. Táto funkcia je pre zjazdové lyžovanie
a snowboarding automaticky zapnutá. Na základe vášho pohybu
automaticky zaznamená nové zjazdy na lyžiach. Časovač sa
pozastaví, keď sa prestanete hýbať dolu svahom a keď ste na
vleku. Počas jazdy na vleku zostáva časovač pozastavený.
Časovač sa znovu zapne, ak sa spustíte dolu svahom.
Podrobné informácie o zjazde si môžete zobraziť, keď je
časovač pozastavený alebo keď je časovač spustený.
1 Začnite aktivitu na lyžiach alebo snowboarde.
2 Podržte MENU.
3 Vyberte položku Zobraziť zjazd.
4 Pomocou položiek UP a DOWN zobrazte podrobnosti
o vašom poslednom zjazde, aktuálnom zjazde a všetkých
zjazdoch spoločne.
Na obrazovke zjazdov sa zobrazuje čas, prejdená
vzdialenosť, maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť
a celkové klesanie.
9 Ak chcete zobraziť obrazovku metronómu počas behu, stačte
tlačidlo UP alebo DOWN.
10 Ak potrebujete zmeniť nastavenia metronómu, podržte
tlačidlo MENU.
Plávanie
OZNÁMENIE
Zariadenie je určené na plávanie na hladine. Pri potápaní sa
môže zariadenie poškodiť a na produkt sa nebude vzťahovať
záruka.
POZNÁMKA: počas plávania zariadenie nedokáže
zaznamenávať údaje o srdcovom tepe na zápästí.
Terminológia plávania
Dĺžka: preplávaná vzdialenosť celého bazéna
Interval: jedna alebo viac dĺžok za sebou. Nový interval sa
začína po oddychu.
Záber: záber sa započíta zakaždým, keď vaša ruka so
zariadením dokončí celý cyklus.
Swolf: vaše skóre SWOLF predstavuje súčet času, za ktorý
preplávate jednu dĺžku bazéna, a počtu záberov v rámci
danej dĺžky. Napríklad 30 sekúnd plus 15 záberov sa rovná
skóre SWOLF vo výške 45 bodov. Pri plávaní na otvorených
vodných plochách sa hodnota SWOLF vypočíta na dĺžke
25 metrov. Hodnota SWOLF meria efektívnosť plávania a –
podobne ako pri golfe – nižšie skóre je lepšie.
Typy záberov
Zisťovanie typu záberov je k dispozícii len pri plávaní v bazéne.
Typ záberu sa zistí na konci dĺžky. Typy záberov sa zobrazujú v
histórii plávania a na vašom účte Garmin Connect. Typ záberu
si tiež môžete zvoliť ako vlastné údajové pole (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 15).
Voľný
Voľný štýl
Späť
Znak
Prsia
Prsia
Mo
Motýľ
Zmiešané Viac ako jeden typ záberu v jednom intervale
Cvičenie
Používa sa spolu s funkciou zaznamenávania cvičenia
(Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie cvičenia),
strana 4)
Používanie metronómu
Funkcia metronómu hrá tóny v stabilnom rytme, vďaka čomu
pomáha zlepšovať váš výkon prostredníctvom tréningu pri
rýchlejšej, pomalšej alebo zosúladenejšej kadencii.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte ikonu GPS.
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položky Metronóm > Stav > Zapnúť.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zadať hodnotu založenú na kadencii, ktorú
chcete udržiavať, vyberte položku Údery/minúta.
• Ak chcete prispôsobiť frekvenciu úderov, vyberte položku
Frekvencia upozornení.
• Ak chcete prispôsobiť tón a vibrovanie metronómu,
vyberte položku Zvuky.
Ak
potrebujete počuť funkciu metronómu pred začatím behu,
7
vyberte položku Ukážka.
8 Choďte si zabehať (Spustenie aktivity, strana 2).
Metronóm sa spustí automaticky.
Aktivity a aplikácie
Tipy týkajúce sa plaveckých aktivít
• Ak chcete pred začatím plaveckej aktivity v bazéne vybrať
veľkosť bazéna alebo zadať vlastnú veľkosť, postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Pri najbližšom začatí plaveckej aktivity v bazéne použije
zariadenie túto veľkosť bazéna. Veľkosť bazéna môžete
zmeniť, keď podržíte tlačidlo MENU, vyberiete nastavenia
aktivity a vyberiete položku Veľkosť bazéna.
• Ak chcete zaznamenať odpočinok počas plávania v bazéne,
stlačte tlačidlo BACK.
Zariadenie automaticky zaznamená intervaly a dĺžky v rámci
plávania v bazéne.
• Ak chcete zaznamenať interval počas plávania na otvorenej
vodnej ploche, stlačte tlačidlo BACK.
Odpočinok počas plávania v bazéne
Predvolená obrazovka odpočinku zobrazuje dva časovače
oddychu. Taktiež zobrazuje čas a vzdialenosť v rámci
posledného dokončeného intervalu.
POZNÁMKA: údaje o plávaní sa počas odpočinku
nezaznamenávajú.
1 Ak chcete začať odpočinok, vyberte počas plaveckej aktivity
položku BACK.
3
Zobrazenie sa prehodí na biely text na čiernom pozadí a
zobrazí sa obrazovka odpočinku.
2 Ak chcete počas odpočinku zobraziť iné obrazovky s údajmi
(voliteľné), stlačte tlačidlo UP alebo DOWN.
3 Ak chcete pokračovať v plávaní, vyberte položku BACK.
4 Opakujte tento postup pri ďalších intervaloch odpočinku.
Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie
cvičenia)
Funkcia zaznamenávania cvičenia je k dispozícii len pre
plávanie v bazéne. Funkciu zaznamenávania cvičenia môžete
používať na manuálne zaznamenávanie sérií kopov nôh,
plávania jednou rukou alebo akéhokoľvek typu plávania, ktorý
nepatrí medzi štyri hlavné plavecké štýly.
1 Ak chcete zobraziť obrazovku funkcie zaznamenávania
cvičenia počas aktivity plávania v bazéne, stlačte tlačidlo UP
alebo DOWN.
2 Výberom položky BACK spustite časovač cvičenia.
3 Po dokončení intervalu cvičenia, stlačte položku BACK.
Časovač cvičenia sa zastaví, ale časovač aktivity pokračuje v
zaznamenávaní celého plaveckého tréningu.
4 Zvoľte vzdialenosť pre dokončené cvičenie.
Zvýšenia vzdialenosti vychádzajú z veľkosti bazénu vybranej
pre profil aktivity.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete začať ďalší interval cvičenia, vyberte položku
BACK.
• Ak chcete začať interval plávania, stlačte tlačidlo UP alebo
DOWN na návrat na obrazovky plaveckého tréningu.
otvorení padáka. Bežné hodnoty pre výšku zoskoku sú v
rozsahu od 12 000 do 24 000 stôp AGL.
HALO: (High Altitude Low Opening) Parašutista zoskakuje z
veľmi vysokej výšky a otvára padák v nízkej výške.
Informácie, ktoré je potrebné doplniť, sú rovnaké ako pri
zoskoku HAHO, plus informácie o výške otvorenia padáka.
Výška pre otvorenie padáka nesmie byť väčšia ako výška pri
zoskoku. Bežné hodnoty pre výšku otvorenia padáka sú v
rozsahu od 2 000 do 6 000 stôp AGL.
Statický: zoskok, pri ktorom sa predpokladá, že rýchlosť a smer
vetra bude počas doby zoskoku konštantná a bez zmien.
Výška pri zoskoku musí byť minimálne 1 000 stôp.
Zadávanie informácií o zoskoku
1 Stlačte tlačidlo GPS.
2 Vyberte položku Jumpmaster.
3 Vyberte typ zoskoku (Typy skokov, strana 4).
4 Dokončite jedno alebo viac nastavení a zadajte informácie o
zoskoku:
• Vyberte položku DIP pre nastavenie zemepisného bodu
požadovanej polohy pristátia.
• Vyberte položku Nadmorská výška skoku pre
nastavenie výšky pri zoskoku v stopách nad zemským
povrchom (AGL), pri ktorej parašutista opustí lietadlo.
• Vyberte položku Nadm. v otv. pad. pre nastavenie výšky,
v ktorej parašutista otvorí padák v stopách nad zemským
povrchom (AGL).
• Vyberte položku Skok vpred pre nastavenie horizontálnej
prejdenej vzdialenosti (v metroch) v závislosti od rýchlosti
lietadla.
• Vyberte položku Kurz k HARP pre nastavenie smeru po
zoskoku (v stupňoch) v závislosti od rýchlosti lietadla.
• Vyberte položku Vietor pre nastavenie rýchlosti vetra (v
uzloch) a smeru vetra (v stupňoch).
• Vyberte položku Konštantný pre nastavenie ďalších
informácií o naplánovanom zoskoku. V závislosti od typu
zoskoku môžete vybrať položky Percento z maxima,
Faktor bezpečnosti, K-kles. otv. pad., K-voľný pád
alebo K-zoskok na statickom lane a doplniť ďalšie
informácie (Konštantné nastavenia, strana 5).
• Výberom položky Automaticky k DIP povolíte
automatické spustenie navigácie k DIP po zoskoku z
lietadla.
• Výberom položky Prejsť k HARP spustíte navigáciu k
miestu HARP.
Jumpmaster
VAROVANIE
Funkcia jumpmaster je určená len pre skúsených parašutistov.
Funkcia jumpmaster by sa nemala používať ako primárny
výškomer pre zoskoky. Nesprávne zadanie príslušných
informácií o skoku môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo
smrť.
Funkcia jumpmaster vychádza z vojenských smerníc na výpočet
miesta zoskoku z vysokej výšky (HARP). Zariadenie
automaticky rozpozná skok a začne navigovať smerom k
požadovanému bodu dopadu (DIP) pomocou barometra a
elektronického kompasu.
Plánovanie zoskoku
1 Vyberte typ zoskoku (Typy skokov, strana 4).
2 Zadajte informácie o zoskoku (Zadávanie informácií o
zoskoku, strana 4).
Zariadenie vypočíta HARP.
3 Výberom položky Prejsť k HARP spustíte navigáciu k miestu
HARP.
Typy skokov
Funkcia Jumpmaster vám umožňuje nastaviť jeden z troch
dostupných typov zoskoku: HAHO, HALO alebo Statický. Na
základe zvoleného typu zoskoku bude potrebné doplniť ďalšie
požadované informácie nastavenia (Zadávanie informácií o
zoskoku, strana 4). Pri všetkých typoch je výška zoskoku a
výška otvorenia padáka udávaná v stopách nad zemským
povrchom (AGL).
HAHO: (High Altitude High Opening) Parašutista zoskakuje z
veľmi vysokej výšky a otvára padák vo vysokej výške. DIP a
výšku pri zoskoku musíte nastaviť na min. 1 000 stôp. Výška
pri zoskoku je na základe predpokladu rovnaká ako výška pri
4
Zadávanie informácií o vetre pre zoskoky
HAHO a HALO
1
2
3
4
5
6
7
Stlačte tlačidlo GPS.
Vyberte položku Jumpmaster.
Vyberte typ zoskoku (Typy skokov, strana 4).
Vyberte položky Vietor > Pridať.
Vyberte výšku.
Zadajte rýchlosť vetra v uzloch a vyberte položku Hotovo.
Zadajte smer vetra v stupňoch a vyberte položku Hotovo.
Údaj vetra sa pridá do zoznamu. Pri výpočtoch sa používajú
len údaje vetra uvedené v zozname.
8 Zopakujte kroky 5 – 7 pre každú dostupnú výšku.
Vynulovanie informácií o vetre
1 Stlačte tlačidlo GPS.
2 Vyberte položku Jumpmaster.
3 Vyberte položku HAHO alebo HALO.
4 Vyberte položky Vietor > Obnoviť.
Jumpmaster
Zo zoznamu sa odstránia všetky údaje o vetre.
Zadávanie informácií o vetre pre statický
zoskok
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo GPS.
Vyberte položky Jumpmaster > Statický > Vietor.
Zadajte rýchlosť vetra v uzloch a vyberte položku Hotovo.
Zadajte smer vetra v stupňoch a vyberte položku Hotovo.
Konštantné nastavenia
Vyberte položku Jumpmaster, vyberte typ zoskoku a vyberte
položku Konštantný.
Percento z maxima: umožňuje nastaviť rozsah zoskoku pre
všetky typy zoskokov. Nastavenie hodnoty nižšej ako 100 %
zníži kĺzavú vzdialenosť k DIP a nastavenie hodnoty vyššej
ako 100 % zvýši kĺzavú vzdialenosť. Skúsenejší parašutisti
budú pravdepodobne používať nižšie hodnoty a menej
skúsení parašutisti budú preferovať vyššie hodnoty.
Faktor bezpečnosti: umožňuje nastaviť povolenú odchýlku pre
zoskok (len pre HAHO). Bezpečnostné faktory väčšinou
predstavujú celé dvojciferné čísla alebo väčšie a určuje ich
parašutista na základe špecifikácií pre daný zoskok.
K-voľný pád: umožňuje nastaviť vlečnú silu vetra pre daný
padák počas voľného pádu. Odvodené od stupnice pre
zoskok s padákom (len HALO). Každý padák by mal byť
označený hodnotou K.
K-kles. otv. pad.: umožňuje nastaviť vlečnú silu vetra pri
otvorenom padáku. Odvodené od stupnice pre zoskok s
padákom (HAHO a HALO). Každý padák by mal byť
označený hodnotou K.
K-zoskok na statickom lane: umožňuje nastaviť vlečnú silu
vetra pre daný padák počas statického zoskoku. Odvodené
od stupnice pre zoskok s padákom (len Statický). Každý
padák by mal byť označený hodnotou K.
• Ďalšie informácie o presnosti nájdete na stránke garmin.com
/ataccuracy.
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe
Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
• Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie,
telové mlieko ani repelent.
• Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej
strane zariadenia.
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo
sedieť tesne, ale pohodlne.
• Skôr ako začnete aktivitu, počkajte, kým ikona
ostane
nepretržite svietiť.
• Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozcvičujte
a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.
POZNÁMKA: v chladnom prostredí sa rozcvičujte vnútri.
• Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.
Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu
Táto miniaplikácia zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v úderoch
za minútu (bpm) a graf vášho srdcového tepu za posledné 4
hodiny.
1 Ak chcete zobraziť miniaplikáciu srdcového tepu, na úvodnej
obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo UP alebo DOWN.
2 Stlačením tlačidla GPSzobrazíte svoje priemerné hodnoty
srdcového tepu v pokoji za posledných 7 dní.
Funkcie srdcového tepu
Zariadenie Instinct je vybavené monitorom srdcového tepu na
zápästí a okrem toho je tiež kompatibilné s hrudnými pásmi –
pulzomermi (predávajú sa samostatne). Údaje o srdcovom tepe
z monitora môžete zobraziť v miniaplikácii srdcového tepu. Ak
sú k dispozícii údaje o srdcovom tepe z monitora na zápästí aj
z monitora na hrudníku, zariadenie používa údaje o srdcovom
tepe z monitora na hrudníku.
Srdcový tep z monitora na zápästí
Nosenie zariadenia
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou.
POZNÁMKA: zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.
Presnejšie merania srdcového tepu dosiahnete vtedy, keď sa
zariadenie počas behu alebo športovania nebude na zápästí
pohybovať.
POZNÁMKA: optický snímač sa nachádza na zadnej strane
zariadenia.
• Ďalšie informácie o sledovaní tepovej frekvencie na zápästí
nájdete v Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe,
strana 5.
Funkcie srdcového tepu
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin
Údaje o svojom srdcovom tepe môžete prenášať zo zariadenia
Instinct a zobrazovať ich v spárovaných zariadeniach Garmin.
Údaje o svojom srdcovom tepe môžete prenášať do zariadenia
Edge napríklad pri bicyklovaní, resp. do akčnej kamery VIRB
počas aktivity.
POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracuje výdrž
batérie.
1 Ak sa zobrazuje miniaplikácia srdcového tepu, podržte
tlačidlo MENU.
2 Vyberte Možnosti.
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Odoslať srdcový tep a začnite vysielať
údaje o srdcovom tepe.
• Vyberte položku Vysielanie počas aktivity a vysielajte
údaje o srdcovom tepe počas stopovaných aktivít
(Spustenie aktivity, strana 2).
Zariadenie Instinct začne prenášať údaje o vašom srdcovom
tepe a zobrazí sa symbol
.
POZNÁMKA: počas prenosu údajov o srdcovom tepe
môžete zobrazovať len miniaplikáciu monitorovania
srdcového tepu.
4 Spárujte zariadenie Instinct so zariadením kompatibilným s
Garmin ANT+ .
POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od
kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku
používateľa.
®
®
®
5
TIP: ak chcete zastaviť prenášanie údajov o vašom
srdcovom tepe, vyberte akékoľvek tlačidlo a vyberte položku
Áno.
Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí
Predvolená hodnota položky Srdcový tep na zápästí je
nastavená na možnosť Automaticky. Zariadenie automaticky
používa monitor srdcového tepu na zápästí, ak so zariadením
nespárujete monitor srdcového tepu ANT+.
1 Ak sa zobrazuje miniaplikácia srdcového tepu, podržte
tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Možnosti > Stav > Vypnúť.
Tréning
Nastavenie vášho profilu používateľa
Nastavenia pohlavia, roku narodenia, výšky, hmotnosti a zóny
srdcového tepu sa dajú aktualizovať. Zariadenie využíva tieto
informácie na výpočet presných tréningových údajov.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Profil používateľa.
3 Vyberte možnosť.
Kondičné ciele
Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu
pochopením a aplikovaním týchto zásad.
• Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
• Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže
pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.
Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej
najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku
(Výpočty zón srdcového tepu, strana 6).
Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu
z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne
a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny
srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.
Informácie o zónach srdcového tepu
Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie
a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna
srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť
bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1
po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo
všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt
maximálneho srdcového tepu.
Nastavenie zón srdcového tepu
Na určenie vašich predvolených zón srdcového tepu zariadenie
používa vaše informácie z profilu používateľa, ktoré ste zadali
pri úvodnom nastavení. Môžete nastaviť osobitné zóny
srdcového tepu pre športové profily, ako napríklad beh,
bicyklovanie a plávanie. Ak chcete počas svojej aktivity dostávať
čo najpresnejšie údaje o kalóriách, nastavte svoj maximálny
srdcový tep. Jednotlivé zóny srdcového tepu môžete nastaviť
a tepovú frekvenciu počas oddychu zadať aj manuálne. Zóny
môžete manuálne upraviť v zariadení alebo pomocou vášho
účtu Garmin Connect.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Profil používateľa > Srdcový
tep.
3 Vyberte položku Maximálny srdcový tep a zadajte váš
maximálny srdcový tep.
4 Vyberte položku Pokojový srdcový tep a zadajte váš
srdcový tep v pokoji.
Môžete použiť priemernú hodnotu srdcového tepu v pokoji
odmeranú vašim prístrojom alebo môžete nastaviť vlastnú
hodnotu srdcového tepu v pokoji.
6
5 Vyberte položky Zóny > Založené na.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny na základe počtu
úderov za minútu, vyberte možnosť ÚDERY/MIN..
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer
maximálneho srdcového tepu, vyberte položku %Max. ST.
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer
rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus
srdcový tep v pokoji), vyberte položku %HRR.
7 Vyberte zóny a zadajte hodnoty pre jednotlivé zóny.
8 Ak chcete pridať osobitné zóny srdcového tepu (voliteľné),
vyberte položku Pridať st pri športovaní a vyberte športový
profil.
Výpočty zón srdcového tepu
Zóna % maximálneho
srdcového tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50 – 60 %
Uvoľnené a nenáročné tempo,
rytmické dýchanie
Počiatočná úroveň
aeróbneho tréningu,
znižuje stres
2
60 – 70 %
Pozvoľné tempo,
mierne hlbšie
dýchanie, rozhovor
stále možný
Základný kardiovaskulárny tréning,
dobré tempo zotavovania
3
70 – 80 %
Priemerné tempo,
náročnejšie udržiavanie rozhovoru
Zlepšovanie aeróbnej
kapacity, optimálny
kardiovaskulárny
tréning
4
80 – 90 %
Rýchle tempo, ktoré
môže byť mierne
náročné, intenzívne
dýchanie
Zlepšovanie aeróbnej
kapacity a prahu,
zlepšovanie rýchlosti
5
90 – 100 %
Šprintovanie, dlhodo- Anaeróbny tréning
bejšie neudržateľné a odolnosť svalstva,
tempo, namáhavé
zvyšovanie sily
dýchanie
Sledovanie aktivity
Funkcia sledovania aktivity denne zaznamenáva počet krokov,
prejdenú vzdialenosť, minúty intenzívneho cvičenia, prejdené
poschodia, spálené kalórie a štatistiky spánku za každý
zaznamenávaný deň. Spálené kalórie zahŕňajú bazálny
metabolizmus tela a kalórie spálené aktivitou.
Počet krokov prejdených za deň sa zobrazuje v miniaplikácii
krokov. Počet krokov sa pravidelne aktualizuje.
Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity a metrík na
sledovanie zdravotného stavu nájdete na stránke garmin.com
/ataccuracy.
Automatický cieľ
Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov
automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity.
Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať
váš pokrok smerom k dennému cieľu .
Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa
nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov
v účte Garmin Connect.
Tréning
Používanie upozornenia na pohyb
Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce
metabolické zmeny. Upozornenie na pohyb vám pripomenie, že
sa nemáte prestať hýbať. Po jednej hodine nečinnosti sa zobrazí
lišta a hlásenie Hýbte sa!. Ďalšie segmenty sa budú zobrazovať
zakaždým po 15 minútach bez aktivity. Ak sú zapnuté zvukové
tóny, zariadenie zároveň pípa alebo vibruje (Nastavenia
systému, strana 19).
Upozornenie na pohyb vynulujete, ak si vyjdete na krátku
(aspoň niekoľkominútovú) prechádzku.
Sledovanie spánku
Keď spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje
vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje
normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin
Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke
spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas
spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom
účte Garmin Connect.
POZNÁMKA: zdriemnutia sa do štatistík spánku nepočítajú.
Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť oznámenia
a upozornenia okrem budíkov (Používanie režimu Nerušiť,
strana 7).
Používanie automatického sledovania spánku
1 Majte na sebe zariadenie aj počas spánku.
2 Nahrajte vaše údaje zachytené pri sledovaní počas spánku
na lokalitu Garmin Connect (Manuálna synchronizácia údajov
s aplikáciou Garmin Connect, strana 13).
Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte
Garmin Connect.
Používanie režimu Nerušiť
Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť podsvietenie,
zvukové upozornenia a vibračné upozornenia. Tento režim
môžete použiť napríklad, keď spíte alebo pozeráte film.
POZNÁMKA: svoje normálne hodiny spánku môžete nastaviť
v účte Garmin Connect. Možnosť Dĺžka spánku môžete zapnúť
v nastaveniach systému. Slúži na vstup do režimu nerušenia
počas vášho obvyklého času spánku (Nastavenia systému,
strana 19).
1 Podržte tlačidlo CTRL.
2 Vyberte položku .
Minúty intenzívneho cvičenia
Aby sa zlepšil zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako
Svetová zdravotnícka organizácia, odporúčajú 150 minút
stredne intenzívnej aktivity týždenne, napríklad rezkú chôdzu,
alebo 75 minút vysoko intenzívnej aktivity, napríklad beh.
Zariadenie monitoruje intenzitu vašej aktivity a sleduje čas
strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami
(výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe).
Svoj týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia môžete
dosiahnuť najmenej 10 po sebe nasledujúcimi minútami stredne
intenzívnej až vysoko intenzívnej aktivity. Zariadenie spočíta
počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko
intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko
intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.
Naberanie minút intenzívneho cvičenia
Zariadenie Instinct vypočítava minúty intenzívnej aktivity
porovnávaním údajov o vašom srdcovom tepe s vaším
priemerným srdcovým tepom v pokoji. Ak je meranie tepu
vypnuté, zariadenie vypočítava minúty stredne intenzívnej
aktivity analýzou počtu vašich krokov za minútu.
• Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak
spustíte časovanú aktivitu.
• Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
Tréning
• Ak chcete namerať čo najpresnejší srdcový tep v pokoji,
zariadenie noste celý deň aj celú noc.
Udalosti Garmin Move IQ™:
Funkcia Move IQ automaticky sníma vzorce činností, akými sú
napríklad chôdza, beh, bicyklovanie, plávanie a eliptický tréning,
minimálne počas 10 minút. Môžete zobraziť typ udalosti a
trvanie na svojej časovej osi Garmin Connect. Tieto udalosti sa
však nezobrazia v zozname vašich aktivít, momentiek ani
noviniek. Podrobnejšie údaje a vyššiu presnosť zaistíte
zaznamenaním aktivity s meraním času na vašom zariadení.
Nastavenia sledovania aktivity
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia >
Sledovanie aktivity.
Stav: slúži na vypnutie funkcie sledovania aktivity.
Upozornenie na pohyb: zobrazí hlásenia a výzvu na pohyb na
pozadí digitálneho vzhľadu hodín a zobrazenia krokov. Ak sú
zapnuté zvukové tóny, zariadenie zároveň pípa alebo vibruje
(Nastavenia systému, strana 19).
Upozornenia cieľa: umožňuje zapnúť a vypnúť upozornenia na
cieľ. Upozornenia na cieľ sa zobrazujú pre váš cieľový počet
krokov alebo vyšliapaných poschodí za deň, a tiež cieľový
počet minút intenzívneho cvičenia za týždeň.
Move IQ: umožňuje zapnúť a vypnúť udalosti funkcie Move IQ.
Vypnutie sledovania aktivity
Keď vypnete sledovanie aktivity, nebude sa zaznamenávať
počet krokov, počet prejdených poschodí, minúty intenzívneho
cvičenia, štatistiky spánku ani udalosti funkcie Move IQ.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Sledovanie aktivity > Stav >
Vypnúť.
Cvičenia
Môžete si vytvoriť vlastné cvičenia, ktoré zahŕňajú ciele pre
každú časť cvičenia a pre rozličné vzdialenosti, časy a kalórie.
Cvičenia si môžete vytvoriť pomocou aplikácie Garmin Connect,
alebo si z aplikácie Garmin Connect vybrať tréningový plán, v
ktorom sú zahrnuté cvičenia, a odoslať ich do svojho zariadenia.
Pomocou aplikácie Garmin Connect si môžete naplánovať
cvičenia. Cvičenia si môžete naplánovať vopred a uložiť ich vo
svojom zariadení.
Trénovanie podľa cvičenia z aplikácie Garmin
Connect
Ak si chcete stiahnuť cvičenie z aplikácie Garmin Connect,
musíte mať vytvorený účet Garmin Connect (Garmin Connect,
strana 12).
1 Vyberte možnosť:
• Otvorte aplikáciu Garmin Connect.
• Prejdite na stránku connect.garmin.com.
2 Vytvorte a uložte si nové cvičenie.
3 Vyberte tlačidlo alebo položku Odoslať do zariadenia.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Začatie cvičenia
Skôr ako budete môcť začať s cvičením, musíte prevziať
cvičenie zo svojho účtu Garmin Connect.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku GPS.
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Moje tréningy.
5 Vyberte cvičenie.
POZNÁMKA: v zozname sa zobrazia iba cvičenia, ktoré sú
kompatibilné s vybranou aktivitou.
7
6 Vyberte položku Cvičiť.
7 Stlačením tlačidla GPS spustite časovač.
Po začatí cvičenia zariadenie zobrazí každý krok cvičenia,
poznámky ku kroku (voliteľné), cieľ (voliteľné) a aktuálne údaje o
cvičení.
Informácie o kalendári tréningov
Kalendár tréningov v zariadení je rozšírením kalendáru
tréningov alebo plánu, ktorý si nastavíte v aplikácii Garmin
Connect. Keď do kalendára v aplikácii Garmin Connect pridáte
niekoľko cvičení, môžete si ich odoslať do svojho zariadenia.
Všetky naplánované cvičenia odoslané do zariadenia sa budú
zobrazovať v kalendári tréningov zoradené podľa dátumu. Keď
v kalendári tréningov vyberiete niektorý deň, môžete si pozrieť
príslušné cvičenie a absolvovať ho. Naplánované cvičenie
zostane v zariadení bez ohľadu na to, či ho absolvujete alebo
preskočíte. Keď z aplikácie Garmin Connect odošlete
naplánované cvičenia, existujúci kalendár tréningov sa nimi
prepíše.
Používanie tréningových plánov Garmin Connect
Predtým, ako si budete môcť prevziať a používať tréningový
plán z aplikácie Garmin Connect, musíte mať založený účet
Garmin Connect (Garmin Connect, strana 12) a zariadenie
Instinct musíte spárovať s kompatibilným smartfónom.
alebo .
1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť
2 Vyberte položky Tréning > Plány tréningu.
3 Vyberte a naplánujte tréningový plán.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5 Skontrolujte tréningový plán vo svojom kalendári.
Intervalové cvičenia
Intervalové cvičenia si môžete vytvoriť na základe vzdialenosti
alebo času. V zariadení sa uloží vaše vlastné intervalové
cvičenie, kým si nevytvoríte iné intervalové cvičenie. V prípade
cvičení na dráhe alebo pri behu na vopred známu vzdialenosť
môžete použiť otvorené intervaly.
Vytvorenie intervalového cvičenia
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku GPS.
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Intervaly > Upraviť > Interval >
Typ.
5 Vyberte položku Vzdialenosť, Čas alebo Otvorené.
TIP: výberom možnosti Otvorené vytvoríte neobmedzený
interval.
6 V prípade potreby vyberte položku Trvanie, zadajte
vzdialenostnú alebo časovú hodnotu intervalu cvičenia
a vyberte možnosť .
7 Vyberte položku BACK.
8 Vyberte položky Oddych > Typ.
9 Vyberte položku Vzdialenosť, Čas alebo Otvorené.
10 V prípade potreby zadajte vzdialenostnú alebo časovú
hodnotu intervalu odpočinku a vyberte možnosť .
11 Vyberte položku BACK.
12 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
• Ak chcete nastaviť počet opakovaní, vyberte položku
Opakovať.
• Ak chcete k vášmu cvičeniu pridať neobmedzenú
rozcvičku, vyberte položky Rozcvička > Zapnúť.
• Ak chcete k vášmu cvičeniu pridať neobmedzené
ukľudnenie, vyberte položkyUkľudnenie > Zapnúť.
8
Začatie intervalového cvičenia
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte ikonu GPS.
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Intervaly > Cvičiť.
5 Výberom položky GPS spustite časovač.
6 Keď má intervalové cvičenie rozcvičku, výberom položky
BACK začnete prvý interval.
7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení všetkých intervalov sa zobrazí správa.
Zastavenie intervalového cvičenia
• Stlačením tlačidla BACK môžete kedykoľvek zastaviť
aktuálny interval alebo časový úsek oddychu a prejsť na ďalší
interval alebo časový úsek oddychu.
• Po dokončení všetkých intervalov a časových úsekov
oddychu stlačením tlačidla BACK ukončíte intervalové
cvičenie a prejdete na časovač, ktorý môžete využiť na
ukľudnenie.
• Časovač aktivity môžete kedykoľvek zastaviť stlačením
tlačidla GPS. Časovač môžete znova spustiť, prípadne
môžete intervalové cvičenie ukončiť.
Používanie funkcie Virtual Partner
®
Funkcia Virtual Partner je tréningový nástroj, ktorý vám pomáha
plniť vaše ciele. Môžete nastaviť tempo pre Virtual Partner a
pretekať proti stanovenému času.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položky Obrazovky s údajmi > Pridať > Virtual
Partner.
6 Zadajte hodnotu pre tempo alebo rýchlosť.
7 Spustite aktivitu (Spustenie aktivity, strana 2).
8 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN sa môžete posunúť na
obrazovku Virtual Partner a pozrieť sa, kto vedie.
Nastavenie tréningového cieľa
Funkcia tréningového cieľa spolupracuje s funkciou Virtual
Partner, aby ste sa pri tréningu mohli zameriavať na nastavený
cieľ, ako napr. vzdialenosť, vzdialenosť a čas, vzdialenosť a
tempo, alebo vzdialenosť a rýchlosť. Počas vašej tréningovej
aktivity vám zariadenie poskytuje spätnú väzbu. Táto vás v
reálnom čase informuje o tom, ako blízko ste k dosiahnutiu
vášho tréningového cieľa.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte ikonu GPS.
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Stanoviť cieľ.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zvoliť vopred nastavenú vzdialenosť alebo
vlastnú vzdialenosť, vyberte položku Len vzdialenosť.
• Ak chcete zvoliť cieľ z hľadiska vzdialenosti a času,
vyberte položku Vzdialenosť a čas.
• Ak chcete zvoliť cieľ z hľadiska vzdialenosti a tempa alebo
vzdialenosti a rýchlosti, vyberte položku Vzdialenosť a
tempo, respektíve Vzdialenosť a rýchlosť.
Objaví sa obrazovka tréningového cieľa a zobrazí váš
odhadovaný čas v cieli. Odhadovaný čas v cieli vychádza z
vášho aktuálneho výkonu a zostávajúceho času.
Tréning
6 Výberom položky GPS spustite časovač.
4 Vyberte položku Vymazať všetky záznamy > Áno.
Rekordy sa vymažú iba pre daný šport.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Zrušenie tréningového cieľa
1 Počas aktivity podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Zrušiť cieľ > Áno.
Hodiny
Pretekanie s predchádzajúcou aktivitou
Môžete pretekať s predchádzajúcou zaznamenanou alebo
prevzatou aktivitou. Táto funkcia spolupracuje s funkciou Virtual
Partner, aby ste mohli počas aktivity vidieť, ako ďaleko ste
vpredu alebo vzadu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte ikonu GPS.
2 Vyberte aktivitu.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položky Tréning > Preteky s aktivitou.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vybrať predchádzajúcu zaznamenanú aktivitu z
vášho zariadenia, vyberte položku Z histórie.
• Pomocou položky Prevzaté vyberiete aktivitu, ktorú ste
prevzali zo svojho účtu Garmin Connect.
6 Vyberte aktivitu.
Zobrazí sa obrazovka Virtual Partner, ktorá označuje váš
odhadovaný čas v cieli.
7 Výberom položky GPS spustite časovač.
8 Po dokončení aktivity vyberte položku GPS > Uložiť.
Osobné rekordy
Po ukončení aktivity sa na zariadení zobrazia nové osobné
rekordy, ktoré ste počas tejto aktivity dosiahli. Medzi osobné
rekordy patrí najrýchlejší čas na niekoľkých bežných súťažných
vzdialenostiach a najdlhší beh alebo jazda.
Zobrazenie vašich osobných rekordov
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Rekordy.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte položku Zobraziť záznam.
Nastavenie budíka
Môžete nastaviť viacero budíkov. Každý budík môžete nastaviť
tak, aby zaznel iba raz alebo aby sa pravidelne opakoval.
1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo SET.
2 Vyberte položku Alarmy.
3 Zadajte čas alarmu.
4 Vyberte položku Opakovaťa zvoľte, kedy sa má budík
opakovať (voliteľné).
5 Vyberte položku Zvukya zvoľte typ upozornenia (voliteľné).
6 Ak chcete spolu s budíkom zapnúť aj podsvietenie (voliteľné),
vyberte položky Podsvietenie > Zapnúť.
7 Vyberte položku Štítoka zvoľte popis budíka (voliteľné).
Spustenie časovača odpočítavania
1
2
3
4
Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo SET.
Vyberte položku Časovače.
Zadajte čas.
V prípade potreby vyberte možnosť úpravy časovača:
• Na automatické opätovné spustenie časovača po
skončení odpočítavania vyberte položky UP >
Reštartovať > Zapnúť.
• Na výber typu upozornenia vyberte položky UP > Zvuky.
5 Výberom položky GPS spustite časovač.
Používanie stopiek
1
2
3
4
Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo SET.
Vyberte položku Stopky.
Výberom položky GPS spustite časovač.
Výberom položky SET znovu spustíte časovač okruhu
.
Obnova osobného rekordu
Každý osobný rekord možno nastaviť na predošlý zaznamenaný
údaj.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Rekordy.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord, ktorý chcete obnoviť.
5 Vyberte položku Predchádzajúce > Áno.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Vymazanie osobného rekordu
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Rekordy.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord, ktorý chcete vymazať.
5 Vyberte položku Vymazať záznam > Áno.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Vymazanie všetkých osobných rekordov
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Rekordy.
3 Vyberte šport.
Hodiny
Celkový čas nameraný stopkami
beží ďalej.
5 Výberom položky GPS zastavíte oba časovače.
6 Vyberte položku UP a vyberte požadovanú možnosť.
Synchronizácia času s GPS
Po každom zapnutí zariadenia a vyhľadaní satelitov zariadenie
automaticky zistí časové pásma a aktuálny čas. Synchronizáciu
času s GPS môžete vykonať aj manuálne pri prechode do iného
časového pásma alebo pri zmene zimného času na letný čas.
1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo SET.
2 Vyberte položku Nast. čas pom. GPS.
3 Počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelity (Vyhľadanie
satelitných signálov, strana 22).
Nastavenie upozornení
1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo SET.
9
2 Vyberte položku Upozornenia.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie konkrétny počet
minút alebo hodín pred západom slnka, vyberte položku
Do západu slnka > Stav > Zapnúť, vyberte položku Čas
a zadajte čas.
• Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie konkrétny počet
minút alebo hodín pred východom slnka, vyberte položku
Do vých. sln. > Stav > Zapnúť, vyberte položku Čas a
zadajte čas.
• Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie na blížiacu sa
búrku, vyberte položky Búrka > Zapnúť, vyberte položku
Frekvencia a vyberte rýchlosť zmeny tlaku.
• Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie každú hodinu,
vyberte položku Každ. hod. > Zapnúť.
Navigácia
Uloženie polohy duálnej súradnicovej siete
Vašu aktuálnu polohu môžete uložiť pomocou súradníc duálnej
siete a neskôr spustiť navigáciu späť na rovnakú polohu.
1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo GPS.
2 Vyberte položku GPS.
3 V prípade potreby stlačte tlačidlo DOWN a upravte
informácie o polohe.
Upravenie uložených polôh
Uloženú polohu môžete vymazať alebo upraviť jej názov,
nadmorskú výšku a informácie o polohe.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položky GPS >
Navigovať > Uložené polohy.
2 Vyberte uloženú polohu.
3 Vyberte možnosť, aby ste upravili polohu.
Zobrazenie výškomera, barometra
a kompasu
Zariadenie obsahuje interné snímače výškomera, barometra
a kompasu s automatickou kalibráciou.
1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo ABC.
2 Výberom položky UP alebo DOWN zobrazíte samostatné
obrazovky výškomera, barometra a kompasu.
Premietnutie zemepisného bodu
Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru
k cieľu z aktuálnej polohy na nové miesto.
1 V prípade potreby vyberte položky GPS > Pridať >
Premietnuť ZB a pridajte aplikáciu premiestnenia
zemepisného bodu do zoznamu aplikácií.
2 Ak chcete pridať aplikáciu do zoznamu obľúbených, vyberte
položku Áno.
3 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku GPS >
Premietnuť ZB.
4 Výberom položky UP alebo DOWN zobrazíte kurz.
5 Vyberte ikonu GPS.
6 Výberom položky DOWN vyberte jednotky merania.
7 Výberom položky UP zadajte vzdialenosť.
8 Výberom položky GPS zmeny uložte.
Premietnutý zemepisný bod sa uloží s predvoleným názvom.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku GPS >
2
3
4
5
Navigovať.
Vyberte kategóriu.
Podľa výziev na obrazovke vyberiete cieľ.
Vyberte položku Prejsť na.
Zobrazia sa navigačné informácie.
Vybraním možnosti GPS spustíte navigáciu.
Vytvorenie a sledovanie dráhy na vašom
zariadení
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku GPS >
Navigovať > Dráhy > Vytvoriť novú.
Zadajte názov dráhy a vyberte .
Vyberte položku Pridať polohu.
Vyberte možnosť.
V prípade potreby zopakujte kroky 3 a 4.
Vyberte položky Hotovo > Vykonať dráhu.
Zobrazia sa navigačné informácie.
7 Výberom možnosti GPS spustíte navigáciu.
2
3
4
5
6
Označenie a spustenie navigácie k polohe
„muža cez palubu“
Môžete uložiť polohu „muža cez palubu“ (MOB) a automaticky
spustiť navigáciu späť na túto polohu.
TIP: môžete prispôsobiť funkciu podržania klávesov na prístup k
funkcii MOB (Prispôsobovanie klávesových skratiek,
strana 19).
Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položky GPS >
Navigovať > Posledný bod MOB.
Zobrazia sa navigačné informácie.
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť
Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, ako je napríklad
vodojem, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému
objektu.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položku GPS >
Navigovať > Ukázať a ísť.
2 Nasmerujte hornú časť hodiniek na objekt a vyberte položku
GPS.
Zobrazia sa navigačné informácie.
3 Výberom možnosti GPS spustíte navigáciu.
Navigácia k počiatočnému bodu počas
aktivity
Môžete sa spätne navigovať k počiatočnému bodu vašej
aktuálnej aktivity a to buď priamou čiarou, alebo po celej dĺžke
cesty, ktorú ste prešli. Táto funkcia je k dispozícii len na aktivity,
ktoré používajú GPS.
1 Počas aktivity vyberte položku GPS > Späť na Štart.
2 Vyberte možnosť:
• Ak sa chcete spätne navigovať k počiatočnému bodu
aktivity po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte
položku TracBack.
• Ak sa chcete spätne navigovať k počiatočnému bodu
aktivity po priamej čiare, vyberte položku Vzdušnou
čiarou.
Navigovanie do cieľa
Zariadenie môžete používať na navigáciu do cieľa alebo
sledovanie dráhy.
10
Navigácia
• Ak chcete funkciu ukončiť, stlačte tlačidlo BACK.
História
História zahŕňa tieto údaje: čas, vzdialenosť, kalórie, priemerné
tempo alebo rýchlosť, údaje okruhu a informácie z voliteľných
snímačov.
POZNÁMKA: keď je pamäť zariadenia plná, prepíšu sa
najstaršie údaje.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha
nasledovanie
a cieľ .
, trasa na
Navigácia do začiatočného bodu vašej
poslednej uloženej aktivity
Môžete sa spätne navigovať k počiatočnému bodu vašej
poslednej uloženej aktivity a to buď priamou líniou, alebo po
celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli. Táto funkcia je k dispozícii len
na aktivity, ktoré používajú GPS.
1 Vyberte položku GPS > Navigovať > Späť na Štart >
Vzdušnou čiarou.
Na mape sa zobrazí línia od vašej aktuálnej polohy do
počiatočného bodu poslednej uloženej aktivity.
POZNÁMKA: môžete spustiť časovač, aby zariadenie po
uplynutí času neprešlo do režimu hodiniek.
2 Stlačte tlačidlo DOWN pre zobrazenie kompasu (voliteľné).
Šípka smeruje k počiatočnému bodu vašej aktivity.
Zastavenie navigácie
1 Počas aktivity podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Zastaviť navigáciu.
Výpočet rozlohy oblasti
Než začnete počítať veľkosť oblasti, musíte vyhľadať satelity.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek vyberte položky GPS >
Výpočet oblasti.
2 Potom prejdite po obvode oblasti.
TIP: podržte tlačidlo MENU a vyberte možnosť Posun/Zoom
na úpravu mapy (Posúvanie a priblíženie mapy, strana 11).
3 Vyberte možnosť GPS na výpočet oblasti.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete odísť bez uloženia, vyberte možnosť Hotovo.
• Ak chcete konvertovať rozmery oblasti na inú mernú
jednotku, vyberte možnosť Zmeniť jednotky.
• Na uloženie vyberte možnosť Uložiť aktivitu.
Využívanie histórie
História obsahuje predchádzajúce aktivity, ktoré ste uložili do
zariadenia.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Aktivity.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť dodatočné informácie o aktivite,
vyberte položku Podrobnosti.
• Ak chcete vybrať okruh a zobraziť dodatočné informácie o
každom okruhu, vyberte položku Okruhy.
• Ak chcete vybrať interval a zobraziť dodatočné informácie
o každom intervale, vyberte položku Intervaly.
• Ak chcete vybrať sériu cvičení a zobraziť dodatočné
informácie o každej sérii, vyberte položku Série.
• Aktivitu zobrazíte na mape výberom položky Mapa.
• Ak chcete zobraziť čas v každej zóne srdcového tepu,
vyberte položku Časová zóna (Zobrazenie času v každej
zóne srdcového tepu, strana 11).
• Ak chcete zobraziť graf výšky aktivity, vyberte položku
Graf nadm. v..
• Ak chcete vymazať vybranú aktivitu, vyberte položku
Vymazať.
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu
Pred zobrazením údajov zón srdcového tepu musíte dokončiť
aktivitu s meraním srdcového tepu a túto aktivitu uložiť.
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu vám môže
pomôcť pri úprave intenzity tréningu.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte ikonu MENU.
2 Vyberte položky História > Aktivity.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte položku Časová zóna.
Zobrazenie súhrnov dát
predstavuje vašu polohu na mape. Na mape sa zobrazia
názvy a symboly miest. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa
označí čiarou na mape.
• Navigácia na mape (Posúvanie a priblíženie mapy,
strana 11)
• Nastavenia mapy (Nastavenia mapy, strana 18)
Môžete si zobraziť zhromaždené údaje o vzdialenosti a čase
uložené vo vašom zariadení.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Celkové hodnoty.
3 V prípade potreby vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnosť na zobrazenie týždenných alebo
mesačných súhrnov.
Posúvanie a priblíženie mapy
1 Ak chcete zobraziť mapu počas navigácie, stlačte tlačidlo UP
Používanie počítadla kilometrov
Mapa
alebo DOWN.
2 Podržte tlačidlo MENU.
3 Vyberte položku Posun/Zoom.
4 Vyberte možnosť:
• Pomocou tlačidla GPS prepínate medzi posúvaním nahor
a nadol, posúvaním vľavo a vpravo, alebo priblížením.
• Pomocou tlačidiel UP a DOWN posuňte alebo priblížte
mapu.
História
Počítadlo kilometrov automaticky zaznamenáva celkovú
prejdenú vzdialenosť, dosiahnutú nadmorskú výšku a čas v
rámci aktivít.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Celkové hodnoty > Počítadlo
kilometrov.
3 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN zobrazíte súhrny
počítadla kilometrov.
11
Synchronizácia aktivít
10 Vyberte množstvo času, kedy sa bude na obrazovke
zobrazovať upozornenie na nové oznámenie.
Pomocou účtu Garmin Connect si môžete synchronizáciou
prenášať aktivity z iných zariadení Garmin do svojho zariadenia
Instinct. Môžete napríklad zaznamenať jazdu na zariadení Edge
a podrobnosti svojej aktivity si pozrieť na zariadení Instinct.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Možnosti > TrueUp > Zapnúť.
Keď si zariadenie zosynchronizujete so smartfónom, nedávne
aktivity z vašich ďalších zariadení Garmin sa budú zobrazovať
na vašom zariadení Instinct.
2
3
4
5
Vymazanie histórie
Správa upozornení
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky História > Možnosti.
3 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Odstrániť všetky aktivity vymažete
všetky aktivity z histórie.
• Výberom položky Vynulovať súhrny obnovíte všetky
súhrny vzdialeností a časov.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Funkcie s pripojením
Funkcie s pripojením sú pre zariadenie Instinct dostupné, keď
ho pripojíte ku kompatibilnému smartfónu pomocou bezdrôtovej
technológie Bluetooth. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do
pripojeného smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/apps.
Upozornenia z telefónu: na zariadení Instinct sa budú
zobrazovať upozornenia a správy z telefónu.
LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať
vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby,
ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou
e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie
vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.
Nahrávanie aktivity do služby Garmin Connect: vaša aktivita
sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do
vášho účtu Garmin Connect,
Snímače Bluetooth: umožňuje pripojenie k snímačom
kompatibilným s technológiou Bluetooth, napríklad monitoru
srdcového tepu.
Nájsť môj telefón: vyhľadá váš stratený smartfón, ktorý je
spárovaný s vaším zariadením Instinct a nachádza sa
v dosahu.
Vyhľadať moje zariadenie: vyhľadá vaše stratené zariadenie
Instinct, ktoré je spárované s vaším smartfónom a nachádza
sa v dosahu.
Povolenie upozornení Bluetooth
Skôr ako bude možné povoliť upozornenia, musíte spárovať
zariadenie Instinct s kompatibilným mobilným zariadením
(Spárovanie smartfónu so zariadením, strana 1).
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte ikonu MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Telefón > Smart
upozornenia > Stav > Zapnúť.
3 Vyberte položku Počas aktivity.
4 Vyberte preferované upozornenie.
5 Vyberte preferovaný zvuk.
6 Vyberte položku Nie počas aktivity.
7 Vyberte preferované upozornenie.
8 Vyberte preferovaný zvuk.
9 Vyberte položku Časový limit.
12
Zobrazenie upozornení
1 Ak chcete zobraziť miniaplikáciu s upozorneniami, na
úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo UP alebo DOWN.
Stlačte tlačidlo GPS.
Vyberte požadované upozornenie.
Stlačením tlačidla DOWN zobrazíte ďalšie možnosti.
Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na predchádzajúcu
obrazovku.
Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať
upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení Instinct.
Vyberte možnosť:
• Ak používate zariadenie iPhone , prejdite do nastavení
upozornení, kde vyberte položky, ktoré sa majú zobraziť
na zariadení.
• Ak používate smartfón so systémom Android™, z aplikácie
Garmin Connect vyberte položky Nastavenia > Smart
upozornenia.
®
Vypnutie technológie Bluetooth
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Výberom položiek Nastavenia > Telefón > Stav > Vypnúť
vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth na zariadení
Instinct.
Postup vypnutia bezdrôtovej technológie Bluetooth na
mobilnom zariadení nájdete v príručke používateľa pre
mobilné zariadenie.
Zapnutie a vypnutie upozornení na pripojenie alebo
odpojenie smartfónu
Zariadenie Instinct si môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo v
prípade pripojenia alebo odpojenia smartfónu spárovaného
prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
POZNÁMKA: funkcia upozornení na pripojenie alebo odpojenie
smartfónu je predvolene vypnutá.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Telefón > Upozornenia.
Vyhľadanie strateného mobilného zariadenia
Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať stratené mobilné
zariadenie, ktoré je spárované pomocou bezdrôtovej
technológie Bluetooth a momentálne sa nachádza v dosahu.
1 Podržaním tlačidla CTRL zobrazte ponuku ovládacích prvkov
2 Vyberte ikonu .
Zariadenie Instinct začne hľadať spárované mobilné
zariadenie. Na mobilnom zariadení zaznie zvukové
upozornenie a sila signálu technológie Bluetooth sa zobrazí
na obrazovke zariadenia Instinct. Sila signálu technológie
Bluetooth sa zvyšuje, ako sa približujete k mobilnému
zariadeniu.
3 Ak chcete zastaviť hľadanie, stlačte tlačidlo BACK.
Garmin Connect
Na vašom konte Garmin Connect sa môžete spojiť so svojimi
priateľmi. Garmin Connect vám poskytuje nástroje na vzájomné
sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie.
Zaznamenávajte udalosti vášho aktívneho životného štýlu
vrátane behu, prechádzok, jazdenia, plávania, turistiky a ďalších
aktivít.
Bezplatný účet Garmin Connect si môžete vytvoriť spárovaním
zariadenia a telefónu pomocou aplikácie Garmin Connect
Mobile alebo prejdením na adresu connect.garmin.com.
Funkcie s pripojením
Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať denne svoje kroky,
zapojiť sa do priateľskej súťaže so svojimi pripojenými
priateľmi a plniť svoje ciele.
Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení časovanej
aktivity pomocou zariadenia môžete túto aktivitu nahrať na
svoj účet Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.
Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie
informácie o svojej aktivite, vrátane času, vzdialenosti,
srdcového tepu, spálených kalórií a prispôsobiteľných správ.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin
Connect
1 Podržaním tlačidla CTRL zobrazte ponuku ovládacích prvkov
2 Stlačte tlačidlo .
Garmin Explore™
Webová lokalita Garmin Explore a mobilná aplikácia vám
umožňujú plánovať výlety a používať cloudové úložisko pre vaše
zemepisné body, cesty a trasy. Ponúkajú rozšírené možnosti
plánovania online aj offline a umožňujú vám zdieľať a
synchronizovať údaje s vaším kompatibilným zariadením
Garmin. Pomocou mobilnej aplikácie si môžete stiahnuť mapy,
aby ste k nim mali prístup aj offline, a potom navigovať
kdekoľvek bez použitia mobilných dát.
Aplikáciu Garmin Explore si môžete stiahnuť z obchodu s
aplikáciami vo vašom smartfóne alebo môžete prejsť na webovú
lokalitu explore.garmin.com.
Prispôsobenie zariadenia
Miniaplikácie
Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať
si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše
aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.
Spravujte svoje nastavenia: na svojom účte Garmin Connect
môžete prispôsobiť nastavenia svojho zariadenia
a nastavenia používateľa.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie
Garmin Connect
Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin
Connect je potrebné disponovať účtom Garmin Connect
a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom (Spárovanie
smartfónu so zariadením, strana 1).
Synchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
(Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin
Connect, strana 13).
Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect
automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin
Express
Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si musíte stiahnuť a
nainštalovať Garmin Express aplikáciu a pridať ju do zariadenia
(Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači,
strana 13).
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, aplikácia Garmin
Express ju odošle do vášho zariadenia.
2 Keď aplikácia Garmin Express dokončí odosielanie
aktualizácie, odpojte zariadenie od počítača.
Vaše zariadenie nainštaluje aplikáciu.
Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači
Aplikácia Garmin Express pripojí vaše zariadenie k účtu Garmin
Connect pomocou počítača. Pomocou aplikácie Garmin Express
môžete nahrať svoje údaje aktivít do účtu Garmin Connect
a posielať z webovej stránky Garmin Connect do zariadenia
údaje, ako napríklad cvičenia alebo tréningové plány.
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
3 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin Express.
4 Otvorte aplikáciu Garmin Express a vyberte položku Pridať
zariadenie.
Prispôsobenie zariadenia
Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami,
ktoré poskytujú okamžité informácie. Niektoré miniaplikácie
vyžadujú pripojenie cez rozhranie Bluetooth s kompatibilným
smartfónom.
Predvolene nie sú niektoré miniaplikácie viditeľné. Môžete ich
do slučky miniaplikácií pridať manuálne.
ABC: zobrazuje kombinované informácie výškomeru, barometra
a kompasu.
Alternatívne časové pásma: zobrazuje aktuálny čas v ďalších
časových pásmach.
Kalendár: zobrazuje blížiace sa stretnutia uložené v kalendári
smartfónu.
Kalórie: zobrazuje informácie o kalóriách pre aktuálny deň.
Kompas: zobrazuje elektronický kompas.
Sledovanie psov: zobrazuje informácie o polohe vášho psa pri
spárovaní kompatibilného zariadenia na sledovanie psov
s vaším zariadením Instinct.
Vyšliapané poschodia: sleduje vaše vyšliapané poschodia
a váš pokrok smerom k cieľu.
Srdcový tep: zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v tepoch za
minútu (bpm) a graf vášho srdcového tepu.
Minúty intenzívneho cvičenia: sleduje váš čas strávený
stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami, váš
týždenný cieľ v rámci minút intenzívnej aktivity a váš pokrok
smerom k cieľu.
Ovládacie prvky inReach : umožňuje odosielať správy do
spárovaného zariadenia inReach.
Posledná aktivita: zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej
zaznamenanej aktivity, ako je napr. posledný beh, posledná
jazda alebo posledné plávanie.
Posledný šport: zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej
zaznamenanej športovej aktivity.
Fáza mesiaca: zobrazí čas východu a západu mesiaca
a k tomu fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.
Ovládanie hudby: poskytuje ovládacie prvky prehrávača hudby
pre váš smartfón.
Môj deň: zobrazuje dynamický súhrn vašich aktivít v daný deň.
Metrika zahŕňa aktivity merané na čas, minúty intenzívneho
cvičenia, prejdené poschodia, kroky, spálené kalórie a ďalšie
údaje.
®
13
Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové
správy, aktualizácie na sociálnych sieťach a ďalšie informácie
na základe nastavení oznámení smartfónu.
Informácie snímača: zobrazuje informácie z interného snímača
alebo pripojeného snímača ANT+.
Kroky: sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet krokov
a údaje za predchádzajúce dni.
Stres: zobrazuje aktuálnu úroveň stresu a graf úrovne stresu.
Môžete si urobiť dychové cvičenie, ktoré vám pomôže uvoľniť
sa.
Východ a západ slnka: zobrazuje čas východu a západu slnka,
časy súmraku.
Ovládacie prvky VIRB: poskytuje ovládacie prvky kamery po
spárovaní zariadenia VIRB s vaším zariadením Instinct.
Počasie: zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia.
Zameriavač luku Xero : zobrazuje informácie o polohe lasera
po spárovaní zameriavača luku Xero so zariadením Instinct.
®
Prispôsobenie miniaplikácií
Môžete zmeniť poradie miniaplikácií v okruhu miniaplikácií,
odstrániť miniaplikácie a pridať nové miniaplikácie.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Miniaplikácie.
3 Vyberte požadovanú miniaplikáciu.
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Zmeniť usporiadanie a zmeňte miesto
miniaplikácie v okruhu miniaplikácií.
• Vyberte položku Odstrániť a odstráňte miniaplikáciu
z okruhu miniaplikácií.
5 Vyberte položku Pridať miniaplik..
6 Vyberte požadovanú miniaplikáciu.
Miniaplikácia sa pridá do okruhu miniaplikácií.
Diaľkový ovládač inReach
Funkcia diaľkového ovládača inReach umožňuje ovládať
zariadenie inReach pomocou zariadenia Instinct. Zariadenie
inReach si môžete kúpiť na stránke buy.garmin.com.
Používanie diaľkového ovládača inReach
Pred použitím funkcie diaľkového ovládača inReach je potrebné
nastaviť zobrazovanie miniaplikácie inReach v ponuke
miniaplikácií (Prispôsobenie miniaplikácií, strana 14).
1 Zapnite zariadenie inReach.
2 Na zariadení Instinct pomocou tlačidla UP alebo DOWN na
úvodnej obrazovke hodiniek zobrazte miniaplikáciu inReach.
3 Vyberte položku GPS a vyhľadajte zariadenie inReach.
4 Vyberte položku GPS na spárovanie zariadenia inReach.
5 Vyberte položku GPS a vyberte možnosť:
• Ak chcete odoslať správu SOS, vyberte položku Spustiť
signál SOS.
POZNÁMKA: funkciu SOS by ste mali používať len
v skutočnej núdzovej situácii.
• Ak chcete odoslať textovú správu, vyberte položky Správy
> Nová správa, vyberte kontakty, ktorým ju adresujete,
a zadajte text správy alebo vyberte niektorú z možností
rýchleho textu.
• Ak chcete odoslať prednastavenú správu, vyberte položku
Poslať predvolené a vyberte správu zo zoznamu.
• Ak chcete zobraziť časovač a prejdenú vzdialenosť počas
aktivity, vyberte položku Sledovanie.
VIRB diaľkové ovládanie
VIRB Funkcia diaľkového ovládania vám umožní ovládať vašu
akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia. Na adrese
www.garmin.com/VIRB si môžete zakúpiť VIRB akčnú kameru.
14
Ovládanie VIRB akčnej kamery
Pred použitím VIRB funkcie diaľkového ovládania musíte
aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie
informácie nájdete v VIRB príručke používateľa. Okrem toho je
potrebné nastaviť zobrazovanie miniaplikácie VIRB
v miniaplikáciách (Prispôsobenie miniaplikácií, strana 14).
1 Zapnite VIRB kameru.
2 Na zariadení Instinct pomocou tlačidla UP alebo DOWN na
úvodnej obrazovke hodiniek zobrazte miniaplikáciu VIRB.
3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí ku kamere VIRB.
4 Stlačte tlačidlo GPS.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zaznamenať video, vyberte položku Spustiť
záznam.
Na obrazovke zariadenia Instinct sa zobrazí počítadlo
videa.
• Ak chcete nasnímať fotografiu počas nahrávania videa,
stlačte tlačidlo DOWN.
• Ak chcete zastaviť nahrávanie videa, stlačte tlačidlo GPS.
• Ak chcete nasnímať fotografiu, vyberte položku Odfotiť.
• Ak chcete zmeniť nastavenia videa a fotografie, vyberte
položku Nastavenia.
Ovládanie akčnej kamery VIRB počas aktivity
Pred použitím VIRB funkcie diaľkového ovládania musíte
aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie
informácie nájdete v VIRB príručke používateľa. Okrem toho je
potrebné nastaviť zobrazovanie miniaplikácie VIRB
v miniaplikáciách (Prispôsobenie miniaplikácií, strana 14).
1 Zapnite VIRB kameru.
2 Na zariadení Instinct pomocou tlačidla UP alebo DOWN na
úvodnej obrazovke hodiniek zobrazte miniaplikáciu VIRB.
3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí ku kamere VIRB.
Keď je pripojená kamera, obrazovka s údajmi VIRB sa
automaticky pridá do aplikácii aktivít.
4 Počas aktivity môžete stlačením tlačidla UP alebo DOWN
zobraziť obrazovku s údajmi VIRB.
5 Podržte tlačidlo MENU.
6 Vyberte položku Ovládať VIRB.
7 Vyberte možnosť:
• Ak chcete ovládať kameru prostredníctvom časovača
aktivity, vyberte položky Nastavenia > Spu./zast.časov..
POZNÁMKA: zaznamenávanie videa sa automaticky
spustí alebo zastaví, keď spustíte alebo zastavíte aktivitu.
• Ak chcete ovládať kameru prostredníctvom možností
ponuky, vyberte položky Nastavenia > Manuálne.
• Ak chcete video zaznamenať manuálne, vyberte položku
Spustiť záznam.
Na obrazovke zariadenia Instinct sa zobrazí počítadlo
videa.
• Ak chcete nasnímať fotografiu počas nahrávania videa,
stlačte tlačidlo DOWN.
• Ak chcete manuálne zastaviť nahrávanie videa, vyberte
položku GPS.
• Ak chcete nasnímať fotografiu, vyberte položku Odfotiť.
Nastavenia aktivít a aplikácie
Tieto nastavenia umožňujú prispôsobiť aplikáciu každej
predinštalovanej aktivity v závislosti od vašich potrieb. Napríklad
môžete prispôsobiť stránky s údajmi a povoliť upozornenia
a tréningové funkcie. Nie všetky nastavenia sú dostupné pre
všetky typy aktivít.
Prispôsobenie zariadenia
Podržte tlačidlo MENU, vyberte položky Nastavenia > Aktivity
a aplikácie, vyberte aktivitu a následne nastavenia aktivity.
Vzdialenosť 3D: vypočíta vašu precestovanú vzdialenosť
pomocou vašej zmeny nadmorskej výšky a vášho
horizontálneho pohybu na zemi.
Rýchlosť 3D: vypočíta vašu rýchlosť vzdialenosť pomocou
vašej zmeny nadmorskej výšky a vášho horizontálneho
pohybu na zemi. (3D rýchlosť a vzdialenosť, strana 16).
Upozornenia: nastaví tréningové alebo navigačné upozornenia
pre aktivitu.
Aut.rozp.lezenia: umožní zariadeniu rozpoznávať zmeny
nadmorskej výšky automaticky prostredníctvom
zabudovaného výškomera.
Auto Lap: nastaví možnosti pre funkciu Auto Lap (Auto Lap,
strana 16).
Auto Pause: nastaví zariadenie tak, aby prestalo
zaznamenávať údaje, keď sa prestanete hýbať alebo vaša
rýchlosť klesne pod stanovenú hodnotu (Zapnutie Auto
Pause , strana 16).
Auto štart: umožní zariadeniu rozpoznávať zjazdy na lyžiach
automaticky prostredníctvom zabudovaného akcelerometra.
Automatické rolovanie: umožní automatické prechádzanie
všetkými obrazovkami s údajmi o aktivite, kým je spustený
časovač (Používanie automatického rolovania, strana 17).
Farba pozadia: nastaví bielu alebo čiernu farbu pozadia každej
aktivity.
Spustenie odpočtu: aktivuje časovač s odpočítavaním pre
intervaly pri plávaní v bazéne.
Obrazovky s údajmi: umožňuje prispôsobiť obrazovky s údajmi
a pridať nové obrazovky s údajmi pre aktivitu (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 15).
GPS: nastaví režim pre anténu GPS. Používanie možnosti GPS
+ GLONASS alebo GPS + GALILEO poskytuje zvýšený
výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy.
Používanie systému GPS a iného satelitu súčasne môže
viesť k skráteniu výdrže batérie v porovnaní so situáciami,
keď sa používa iba možnosť GPS. Pomocou voľby UltraTrac
sa body na trase a údaje snímača zaznamenávajú menej
často (UltraTrac, strana 17).
Tlačidlo Lap: umožňuje vám zaznamenať kolo, okruh alebo
oddych počas aktivity (Zapnutie a vypnutie tlačidla kola,
strana 16).
Metronóm: hrá tóny v stabilnom rytme, vďaka čomu pomáha
zlepšovať váš výkon prostredníctvom tréningu pri rýchlejšej,
pomalšej alebo zosúladenejšej kadencii (Používanie
metronómu, strana 3).
Veľkosť bazéna: nastaví dĺžku bazéna pre plávanie v bazéne.
Zapnúť šetr. ener.: aktivuje možnosti časového limitu na
šetrenie energie pre danú aktivitu (Nastavenia časového
limitu na úsporu energie, strana 17).
Premenovať: nastaví názov aktivity.
Obnova predv. nastavení: umožňuje obnoviť predvolené
nastavenia aktivity.
Rozpoznanie záberov: aktivuje detekciu záberov pri plávaní
v bazéne.
®
®
6 Vyberte obrazovku s údajmi, ktorú chcete prispôsobiť.
7 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť počet dátových polí na obrazovke s
údajmi, vyberte položku Rozloženie.
• Vyberte pole, v ktorom chcete zmeniť zobrazené údaje.
• Ak chcete zmeniť umiestnenie obrazovky s údajmi v
slučke, vyberte položku Zmeniť usporiadanie.
• Ak chcete obrazovku s údajmi odstrániť zo slučky, vyberte
položku Odstrániť.
8 Ak potrebujete obrazovku s údajmi pridať do slučky, vyberte
položku Pridať.
Môžete si pridať vlastnú obrazovku s údajmi alebo si vybrať
jednu z vopred definovaných.
Pridanie mapy do aktivity
V rámci aktivity si môžete pridať mapu do slučky obrazoviek s
údajmi.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu, ktorú chcete prispôsobiť.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položky Obrazovky s údajmi > Pridať > Mapa.
Upozornenia
Pre každú aktivitu si môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám
môžu pomôcť zamerať sa počas tréningu na konkrétne ciele,
poskytnú vám viac informácií o okolitom prostredí a navedú vás
do cieľa. Niektoré upozornenia sú k dispozícii len na konkrétne
aktivity. Existujú tri typy upozornení: upozornenia udalostí,
upozornenia rozsahu a opakujúce sa upozornenia.
Upozornenie na udalosť: upozornenie na udalosť vás upozorní
raz. Udalosť má konkrétnu hodnotu. Napríklad môžete
nastaviť, aby vás zariadenie upozornilo, keď dosiahnete
určitú nadmorskú výšku.
Upozornenie rozsahu: upozornenie rozsahu vás upozorní
vždy, keď je zariadenie nad alebo pod stanoveným rozsahom
hodnôt. Zariadenie môžete napríklad nastaviť, aby vás
upozornilo, keď sa váš srdcový tep klesne pod 60 úderov za
minútu (bpm) alebo stúpne nad 210 úderov za minútu.
Opakujúce sa upozornenie: opakujúce sa upozornenie vás
upozorní vždy, keď zariadenie zaznamená stanovenú
hodnotu alebo interval. Zariadenie môžete napríklad nastaviť
tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minút.
Názov
upozornenia
Typ upozornenia Popis
Kadencia
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu kadencie.
Kalórie
Udalosť,
opakujúca sa
Môžete nastaviť počet kalórií.
Vlastne
Udalosť,
opakujúca sa
Môžete vybrať existujúcu správu
alebo si vytvoriť vlastnú správu a
vybrať typ upozornenia.
Vzdialenosť
Opakovať
Môžete nastaviť interval vzdialenosti.
nadmorská výška Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu
a maximálnu hodnotu nadmorskej výšky.
Srdcový tep
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu srdcového
tepu alebo vybrať zmeny zón.
Pozrite si časti Informácie
o zónach srdcového tepu,
strana 6 a Výpočty zón
srdcového tepu, strana 6.
Tempo
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu tempa.
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi
Pri jednotlivých aktivitách môžete zobraziť, skryť a meniť
rozloženie a obsah obrazoviek s údajmi.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu, ktorú chcete prispôsobiť.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Obrazovky s údajmi.
Prispôsobenie zariadenia
15
Názov
upozornenia
Typ upozornenia Popis
Blízkosť
Udalosť
Môžete nastaviť okruh okolo
uloženej polohy.
Beh/chôdza
Opakovať
Môžete nastaviť časované
prestávky v chôdzi v pravidelných intervaloch.
Rýchlosť
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu rýchlosti.
Počet záberov
Rozsah
Môžete nastaviť najvyšší alebo
najnižší počet záberov za
minútu.
Čas
Udalosť,
opakujúca sa
Môžete nastaviť časový interval.
Nastavenie upozornenia
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Upozornenia.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete pre aktivitu vybrať nové upozornenie, vyberte
položku Pridať nové.
• Ak chcete upraviť už existujúce upozornenie, vyberte
názov upozornenia.
7 V prípade potreby vyberte typy upozornenia.
8 Vyberte zónu, zadajte minimálnu a maximálnu hodnotu,
prípadne zadajte vlastnú hodnotu upozornenia.
9 V prípade potreby upozornenie aktivujte.
Pre udalosť a opakujúce sa upozornenia sa zobrazí hlásenie
vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia. Pre rozsah
upozornení sa zobrazí hlásenie vždy, keď prekročíte alebo
klesnete mimo určeného rozsahu (minimálna a maximálna
hodnota).
Auto Lap
Označovanie okruhov podľa vzdialenosti
Funkciu Auto Lap môžete použiť na automatické označovanie
okruhu po určitej vzdialenosti. Táto funkcia je užitočná pri
porovnávaní výkonu v rámci jednotlivých úsekov aktivity
(napríklad po každej míli alebo po 5 kilometroch).
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Auto Lap.
6 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Auto Lap zapnete alebo vypnete
funkciu Auto Lap.
• Ak chcete upraviť vzdialenosť medzi jednotlivými okruhmi,
vyberte položku Automatická vzdialenosť.
Vždy, keď dokončíte okruh, zobrazí sa správa s časom daného
okruhu. Ak sú zapnuté zvukové tóny, zariadenie zároveň pípa
alebo vibruje (Nastavenia systému, strana 19).
V prípade potreby si môžete sami nastaviť, aby sa na stránkach
s údajmi zobrazovali ďalšie údaje okruhu (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 15).
Prispôsobenie hlásenia upozornenia na okruh
Jedno alebo dve údajové polia, ktoré sa zobrazujú v hlásení
upozornenia na okruh, si môžete prispôsobiť.
16
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
4
5
6
7
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
Zvoľte nastavenia aktivity.
Vyberte položky Auto Lap > Upozornenie na kolo.
Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.
Vyberte položku Ukážka (voliteľné).
Zapnutie Auto Pause
®
Pomocou funkcie Auto Pause môžete automaticky pozastaviť
časovač, keď sa prestanete pohybovať. Táto funkcia je užitočná
pri aktivitách, ktorých súčasťou sú semafory alebo iné miesta,
na ktorých musíte zastaviť.
POZNÁMKA: keď je časovač zastavený alebo pozastavený,
história sa nezaznamenáva.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Auto Pause.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď sa
prestanete pohybovať, vyberte možnosť V pokoji.
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď
vaše tempo alebo rýchlosť klesne pod určitú úroveň,
vyberte možnosť Vlastné.
Aktivácia automatického rozpoznania lezenia
Funkciu automatického rozpoznania lezenia môžete použiť na
automatické rozpoznanie zmien nadmorskej výšky. Môžete ju
použiť počas aktivít ako lezenie, turistika, behanie alebo
bicyklovanie.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položky Aut.rozp.lezenia > Stav > Zapnúť.
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Obrazovka počas behu pre určenie
obrazovky s údajmi, ktorá sa zobrazí počas behu.
• Vyberte položku Obrazovka počas lezenia pre určenie
obrazovky s údajmi, ktorá sa zobrazí počas lezenia.
• Vyberte položku Obrátiť farby pre obrátenie farieb
displeja pri zmene režimov.
• Vyberte položku Vertikálna rýchlosť pre nastavenie
rýchlosti stúpania.
• Vyberte položku Prepínanie režimov pre nastavenie
rýchlosti zmeny režimov zo strany zariadenia.
3D rýchlosť a vzdialenosť
Môžete nastaviť 3D rýchlosť a vzdialenosť na výpočet vaše
rýchlosti a vzdialenosti pomocou zmeny nadmorskej výšky aj
horizontálneho pohybu po zemi. Môžete ju použiť počas aktivít
ako lyžovanie, lezenie, navigácia, turistika, behanie alebo
bicyklovanie.
Zapnutie a vypnutie tlačidla kola
Môžete zapnúť nastavenie Tlačidlo Lap na zaznamenanie kola
alebo oddychu počas aktivity pomocou tlačidla BACK.
Nastavenie Tlačidlo Lap môžete vypnúť, aby ste
Prispôsobenie zariadenia
nezaznamenávali kolá náhodným stlačením tlačidla počas
aktivity.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Tlačidlo Lap.
Stav tlačidla kola sa zmení na Zapnúť alebo Vypnúť v
závislosti od aktuálneho nastavenia.
Používanie automatického rolovania
Pomocou funkcie automatického rolovania sa automaticky
zobrazujú všetky obrazovky s údajmi o aktivite, keď beží
časovač.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Automatické rolovanie.
6 Vyberte rýchlosť zobrazovania.
UltraTrac
Funkcia UltraTrac je nastavenie GPS, pri ktorom sa body na
trase a údaje snímača zaznamenávajú menej často. Zapnutím
funkcie UltraTrac predĺžite výdrž batérie, zníži sa však kvalita
zaznamenaných aktivít. Funkciu UltraTrac by ste mali používať
pri aktivitách, ktoré vyžadujú dlhšiu výdrž batérie a pri ktorých
časté aktualizácie údajov snímača nie sú až také dôležité.
Nastavenia časového limitu na úsporu energie
Nastavenia časového limitu ovplyvňujú, ako dlho zostáva
zariadenie v tréningovom režime, napríklad keď čakáte na štart
pretekov. Podržte tlačidlo MENU, vyberte položky Nastavenia >
Aktivity a aplikácie, vyberte aktivitu a následne nastavenia
aktivity. Ak chcete upraviť nastavenia časového limitu pre danú
aktivitu, vyberte položku Zapnúť šetr. ener..
Normálne: nastaví zariadenie tak, aby vstúpilo do režimu hodín
s nízkou spotrebou energie po 5 minútach nečinnosti.
Rozšírené: nastaví zariadenie tak, aby vstúpilo do režimu hodín
s nízkou spotrebou energie po 25 minútach nečinnosti.
Rozšírený režim môže viesť ku skráteniu výdrže batérie
medzi nabíjaniami.
Prispôsobenie zoznamu aktivít
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte aktivitu, aby ste mohli prispôsobiť jej nastavenia,
nastaviť aktivitu ako obľúbenú, zmeniť poradie
zobrazovania a vykonať ďalšie zmeny.
• Vyberte položku Pridať a pridajte viac aktivít alebo
vytvorte vlastné aktivity.
Odstránenie aktivity alebo aplikácie
1
2
3
4
Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
Vyberte aktivitu.
Vyberte možnosť:
• Ak chcete odstrániť aktivitu zo zoznamu obľúbených,
vyberte položku Odstrániť z Obľúbených.
• Ak chcete vymazať aktivitu zo zoznamu aplikácií, vyberte
položku Odstrániť.
Prispôsobenie zariadenia
Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov
V ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať, odstraňovať
a meniť poradie možností ponuky so skratkami (Zobrazenie
ponuky ovládacích prvkov, strana 1).
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte ikonu MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Ovládacie prvky.
3 Vyberte skratku na prispôsobenie.
4 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Zmeniť usporiadanie môžete presunúť
skratku v ponuke ovládacích prvkov na iné miesto.
• Výberom položky Odstrániť môžete odstrániť skratku
z ponuky ovládacích prvkov.
5 V prípade potreby môžete výberom položky Pridať nové
pridať do ponuky ovládacích prvkov ďalšiu skratku.
Prispôsobenie vzhľadu hodiniek
Môžete prispôsobiť informácie uvádzané na úvodnej obrazovke
hodiniek a jej vzhľad.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Obrázok pozadia.
3 Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN si môžete prezrieť
možnosti vzhľadu hodiniek.
4 Vyberte položku GPS.
5 Vyberte možnosť:
• Úvodnú obrazovku hodiniek aktivujete výberom položky
Použiť.
• Ak chcete prispôsobiť údaje zobrazované na úvodnej
obrazovke hodiniek, vyberte položku Prispôsobiť,
stláčaním tlačidla UP alebo DOWN si prezrite možnosti a
vyberte možnosť GPS.
Nastavenia snímačov
Nastavenia kompasu
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia >
Snímače a doplnky > Kompas.
Kalibrovať: umožňuje manuálne kalibrovať snímač kompasu
(Manuálna kalibrácia kompasu, strana 17).
Zobraziť: nastaví smer kurzu na kompase na stupne alebo
miliradiány.
Referenčný Sever: nastaví referenčný sever kompasu
(Nastavenie referenčného severu, strana 18).
Režim: nastaví, aby kompas používal iba dáta elektronického
snímača (Zapnúť), kombináciu dát systému GPS a
elektronického snímača počas pohybu (Automaticky), alebo
iba dáta GPS (Vypnúť).
Manuálna kalibrácia kompasu
OZNÁMENIE
Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak
chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov
vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá,
budovy či elektrické vedenie.
Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali vo výrobnom závode a
zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu. Ak zistíte
chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejdení veľkej
vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete
kalibráciu kompasu vykonať manuálne.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Snímače a doplnky >
Kompas > Kalibrovať > Začiatok.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
17
TIP: pohybujte zápästím do tvaru malej osmičky, kým sa
nezobrazí správa.
Nastavenie referenčného severu
Môžete nastaviť referenciu smeru, ktorá sa použije pri výpočte
informácií kurzu.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače a doplnky >
Kompas > Referenčný Sever.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť geografický sever ako referenciu kurzu,
vyberte položku Pravý.
• Ak chcete automaticky nastaviť magnetickú odchýlku pre
vašu polohu, vyberte položku Magnetický.
• Ak chcete nastaviť súradnice severu (000º) ako referenciu
kurzu, vyberte položku Súradnice.
• Ak chcete nastaviť magnetickú odchýlku manuálne,
vyberte položku Používateľ, zadajte magnetickú odchýlku
a vyberte Hotovo.
Nastavenia výškomeru
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia >
Snímače a doplnky > Výškomer.
Kalibrovať: umožňuje manuálne kalibrovať snímač výškomeru.
Autokal.: umožňuje, aby sa výškomer sám kalibroval zakaždým,
keď zapnete sledovanie GPS.
Elevation: nastavuje jednotku merania nadmorskej výšky.
Kalibrácia barometrického výškomera
Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali vo výrobnom závode a
zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu v
štartovacom bode GPS. Môžete vykonať manuálnu kalibráciu
barometrického výškomeru, ak poznáte presnú nadmorskú
výšku.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače a doplnky >
Výškomer.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vykonať automatickú kalibráciu zo štartovacieho
bodu GPS, vyberte možnosť Autokal. > Zapnúť.
• Ak chcete zadať aktuálnu nadmorskú výšku, vyberte
položku Kalibrovať.
Nastavenia barometra
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položku Nastavenia >
Snímače a doplnky > Barometer.
Kalibrovať: umožňuje vám manuálne kalibrovať snímač
barometra.
Graf: nastaví časový rozsah pre graf v miniaplikácii barometra.
Upozornenie na búrku: nastavuje rýchlosť zmeny
barometrického tlaku, ktorá aktivuje upozornenie na búrku.
Režim upozornenia: nastaví snímač používaný v režime hodín
Možnosť Automaticky používa výškomer aj barometer v
závislosti od vášho pohybu. Možnosť Výškomer môžete
použiť, keď vaša aktivita zahŕňa zmeny nadmorskej výšky
alebo možnosť Barometer, keď vaša aktivita nezahŕňa zmeny
nadmorskej výšky.
Pressure: nastavuje spôsob zobrazenia údajov o tlaku v
zariadení.
Kalibrácia barometra
Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali vo výrobnom závode a
zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu v
štartovacom bode GPS. Môžete manuálne kalibrovať barometer,
ak poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny tlak na
hladine mora.
1 Podržte tlačidlo MENU.
18
2 Vyberte položku Nastavenia > Snímače a doplnky >
Barometer > Kalibrovať.
3 Vyberte možnosť:
• Pre zadanie aktuálnej nadmorskej výšky alebo tlaku na
hladine mora vyberte možnosť Áno.
• Pre vykonanie automatickej kalibrácie z vášho
štartovacieho bodu GPS vyberte možnosť Použiť GPS.
Nastavenia mapy
Môžete si prispôsobiť, ako sa mapa zobrazí v aplikácii mapy a
obrazovkách s údajmi.
Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU a vyberte
položky Nastavenia > Mapa.
Orientácia: nastaví orientáciu mapy. Možnosť Sever hore
zobrazí sever v hornej časti obrazovky. Možnosť Trasa hore
zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti obrazovky.
Používateľské lokality: zobrazí alebo skryje uložené polohy na
mape.
Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne
priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto
možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať
manuálne.
Nastavenia navigácie
Môžete prispôsobiť funkcie a vzhľad máp pri navigácii do cieľa.
Prispôsobenie funkcií mapy
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Navigácia > Obrazovky
s údajmi.
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Mapa na zapnutie alebo vypnutie mapy.
• Vyberte položku Graf nadm. v. na zapnutie alebo
vypnutie grafu výšky.
• Vyberte obrazovku, ktorú chcete pridať, odstrániť alebo
prispôsobiť.
Nastavenia kurzu
Môžete nastaviť správanie ukazovateľa, ktorý sa zobrazuje
počas navigácie.
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia >
Navigácia > Typ.
Smer k cieľu: ukazuje v smere vášho cieľa.
Kurz: zobrazuje váš vzťah k čiare dráhy, ktorá vedie do cieľa.
Nastavenie navigačných upozornení
Môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám pomôžu pri navigácii do
cieľa.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Upozornenia.
3 Vyberte možnosť:
• Pre nastavenie upozornenia na špecifickú vzdialenosť do
konečného cieľa vyberte položku Vzdialenosť do cieľa.
• Pre nastavenie upozornenia na odhadovaný zostávajúci
čas do dosiahnutia konečného cieľa vyberte položku
Odhad čas do cieľa.
• Pre nastavenie upozornenia v prípade odbočenia z trasy
vyberte položku Odchýlka od kurzu.
4 V prípade potreby vyberte možnosťStav pre zapnutie
príslušného upozornenia.
5 V prípade potreby zadajte hodnotu vzdialenosti alebo času a
vyberte položku .
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia systému
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia >
Systém.
Jazyk: slúži na nastavenie zobrazovaného jazyka zariadenia.
Čas: slúži na nastavenie času (Nastavenia času, strana 19).
Podsvietenie: slúži na nastavenie podsvietenia (Zmena
nastavení podsvietenia, strana 19).
Zvuky: slúži na nastavenie zvukov zariadenia, ako sú tóny
tlačidiel, upozornenia a vibrácie.
Nerušiť: slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu nerušenia.
Pomocou možnosti Dĺžka spánku môžete zapnúť v zariadení
automatické prepnutie do režimu Nerušiť počas vášho
spánku. Svoje normálne hodiny spánku môžete nastaviť
v účte Garmin Connect.
Klávesové skratky: umožňuje priradiť klávesové skratky ku
klávesom zariadenia (Prispôsobovanie klávesových skratiek,
strana 19).
Automaticky zamknúť: umožňuje aktivovať automatické
uzamykanie tlačidiel, aby nedošlo k náhodnému stlačeniu
tlačidiel. Pomocou možnosti Počas aktivity môžete uzamknúť
klávesy počas časovanej aktivity. Pomocou možnosti Nie
počas aktivity môžete uzamknúť klávesy vtedy, keď
nezaznamenávate žiadnu časovanú aktivitu.
Jednotky: slúži na nastavenie merných jednotiek používaných
na zariadení (Zmena merných jednotiek, strana 19).
Formát: nastavuje všeobecné predvoľby formátu, napríklad
tempo a rýchlosť zobrazené počas aktivít, začiatok týždňa
a možnosti geografickej polohy a dátumu.
Záznam údajov: umožňuje nastaviť, ako zariadenie
zaznamenáva údaje aktivít. Možnosť Inteligentné záznamu
(predvolená) umožňuje dlhšie zaznamenávanie aktivít.
Možnosť záznamu Každú sekundu poskytuje podrobnejšie
záznamy aktivít, no nemusí zaznamenať celý priebeh dlhšie
trvajúcej aktivity.
Režim USB: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby po pripojení
k počítaču používalo režim veľkokapacitného úložného
zariadenia alebo režim Garmin.
Obnoviť: umožňuje vynulovať používateľské údaje a nastavenia
(Obnovenie všetkých predvolených nastavení, strana 22).
Aktualizácia softvéru: umožňuje nainštalovať aktualizácie
softvéru prevzaté pomocou aplikácie Garmin Express.
Nastavenia času
Podržte tlačidlo MENU a vyberte položky Nastavenia > Systém
> Čas.
Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby
zobrazovalo čas v 12-hodinovom, 24-hodinovom alebo
vojenskom formáte.
Nastaviť čas: Umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané
zariadenie. Pomocou voľby Automaticky sa časové pásmo
nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.
Čas: umožňuje nastaviť čas, ak je zvolená možnosť Manuálne.
Upozornenia: umožňuje nastaviť hodinové upozornenia, ako aj
upozornenia na východ a západ slnka, ktoré sa ozvú v
špecifickom čase podľa zadaného počtu minút alebo hodín
pred samotným východom alebo západom slnka.
Synchronizovať pomocou GPS: umožňuje manuálnu
synchronizáciu času s GPS pri prechode do iného časového
pásma alebo pri zmene zimného času na letný čas.
Zmena nastavení podsvietenia
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Systém > Podsvietenie.
3 Výberom položky Nočné videnie znížite intenzitu
podsvietenia v záujme zlepšenia kompatibility s okuliarmi na
nočné videnie (voliteľné).
Bezdrôtové snímače
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Počas aktivity.
• Vyberte položku Nie počas aktivity.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa podsvietenie zapínalo pri stlačení
tlačidiel, vyberte možnosť Tlačidlá.
• Ak chcete, aby sa podsvietenie zapínalo pri
upozorneniach, vyberte možnosť Upozornenia.
• Ak chcete, aby sa podsvietenie zapínalo pri zdvihnutí
a otočení ruky, teda keď sa chcete pozrieť na zápästie,
vyberte možnosť Gesto.
• Výberom možnosti Časový limit môžete nastaviť, po
akom dlhom čase sa má podsvietenie vypnúť.
• Výberom možnosti Jas môžete nastaviť úroveň jasu
podsvietenia.
POZNÁMKA: ak aktivujete režim nočného videnia,
nemôžete upravovať úroveň jasu.
Prispôsobovanie klávesových skratiek
Môžete si prispôsobiť funkciu podržania jednotlivých tlačidiel a
kombinácií tlačidiel.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Systém > Klávesové
skratky.
3 Zvoľte tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel, ktoré chcete
prispôsobiť.
4 Zvoľte funkciu.
Zmena merných jednotiek
Môžete prispôsobiť jednotky merania vzdialenosti, tempa
a rýchlosti, nadmorskej výšky, hmotnosti, výšky a teploty.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Systém > Jednotky.
3 Vyberte typ merania.
4 Vyberte mernú jednotku.
Zobrazenie informácií o zariadení
Môžete zobraziť informácie o zariadení, napr. ID jednotky, verziu
softvéru, informácie o predpisoch a licenčnú zmluvu.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Info.
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o
predpisoch a ich dodržiavaní
Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky.
Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch,
ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne
označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a
licenciách.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Z ponuky nastavení vyberte položku Info.
Bezdrôtové snímače
Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi
ANT+ alebo Bluetooth. Ďalšie informácie o kompatibilite
a zakúpení voliteľných snímačov nájdete na webovej stránke
buy.garmin.com.
Párovanie bezdrôtových snímačov
Pri prvom pripojení bezdrôtového snímača k vášmu zariadeniu
pomocou ANT+ alebo technológie Bluetooth je potrebné
zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa zariadenie
19
automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu a keď je
snímač aktívny a v dosahu.
1 Predtým než spárujete monitor srdcového tepu, nasaďte si
ho.
Monitor srdcového tepu odosiela alebo prijíma informácie až
po jeho nasadení.
2 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od
snímača.
POZNÁMKA: počas párovania udržujte vzdialenosť 10 m
(33 stôp) od ďalších snímačov.
3 Podržte tlačidlo MENU.
4 Vyberte položku Nastavenia > Snímače a doplnky > Pridať
nové.
5 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Hľadať všetko.
• Vyberte typ snímača.
Po spárovaní snímača s vašim zariadením sa zmení stav
snímača zHľadá sa na Pripojené. Údaje snímača sa zobrazia
v slučke obrazovky s údajmi alebo vo vlastnom dátovom poli.
Používanie voliteľného snímača rýchlosti
alebo kadencie na bicykel
Na odoslanie údajov do zariadenia môžete použiť kompatibilný
snímač rýchlosti alebo kadencie na bicykel.
• Spárujte snímač so zariadením (Párovanie bezdrôtových
snímačov, strana 19).
• Nastavte veľkosť kolesa (Veľkosť a obvod kolesa,
strana 26).
• Zajazdite si (Spustenie aktivity, strana 2).
Krokomer
Vaše zariadenie je kompatibilné s krokomerom. Krokomer
môžete použiť na zaznamenávanie tempa a vzdialenosti
namiesto systému GPS, keď trénujete v interiéri alebo v prípade
slabého signálu GPS. Krokomer je v pohotovostnom režime a je
pripravený na odoslanie údajov (ako monitor srdcového tepu).
Krokomer sa po 30 minútach nečinnosti vypne, aby sa šetrila
energia batérie. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, v zariadení
sa zobrazí správa. Zostávajúca výdrž batérie je približne päť
hodín.
Vylepšenie kalibrácie krokomera
Pred kalibráciou zariadenia je potrebné vyhľadať signály GPS
a spárovať zariadenie s krokomerom (Párovanie bezdrôtových
snímačov, strana 19).
Krokomer je vybavený funkciou samokalibrácie. Presnosť
údajov o rýchlosti a vzdialenosti môžete zdokonaliť tak, že si
niekoľkokrát zabeháte vonku a použijete systém GPS.
1 Vyjdite von na miesto s priamym výhľadom na oblohu
a počkajte 5 minút.
2 Spustite bežeckú aktivitu.
3 Bez prestávky bežte po trase po dobu 10 minút.
4 Zastavte aktivitu a uložte ju.
V prípade potreby sa na základe zaznamenaných údajov
zmení kalibračná hodnota krokomera. Krokomer by nemal
vyžadovať opätovnú kalibráciu, pokiaľ nezmeníte svoj štýl
behu.
Manuálna kalibrácia krokomera
Ak poznáte kalibračný faktor, odporúčame vykonať manuálnu
kalibráciu. Ak ste vykonali kalibráciu krokomera pomocou iného
výrobku Garmin, kalibračný faktor pravdepodobne poznáte.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače a doplnky.
3 Vyberte krokomer.
4 Vyberte položky Faktor kal. > Nastaviť hodnotu.
5 Nastavte kalibračný faktor:
• Ak je hodnota vzdialenosti príliš nízka, zvýšte kalibračný
faktor.
• Ak je hodnota vzdialenosti príliš vysoká, znížte kalibračný
faktor.
Nastavenie zaznamenávania údajov o rýchlosti a
vzdialenosti prostredníctvom krokomera
Pred upravením na zaznamenávanie údajov o rýchlosti
a vzdialenosti prostredníctvom krokomera je potrebné spárovať
vaše zariadenie so snímačom krokomera (Párovanie
bezdrôtových snímačov, strana 19).
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby na výpočet rýchlosti a
vzdialenosti používal údaje krokomera namiesto údajov GPS.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Snímače a doplnky.
3 Vyberte krokomer.
4 Vyberte položku Rýchlosť alebo Vzdialenosť.
5 Vyberte možnosť:
• Keď trénujete s vypnutým systémom GPS (zvyčajne v
interiéri), vyberte položku Interiér.
• Ak chcete používať údaje krokomera bez ohľadu na
nastavenie GPS, vyberte položku Vždy.
tempe™
Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač
môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude
vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj
poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa
zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie
tempe spárovať s vaším zariadením.
Informácie o zariadení
Technické údaje
Typ batérie
Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová
batéria
Odolnosť voči vode
10 ATM1
Rozsah prevádzkovej a skla- Od –20 º do 60 ºC (od – 4 º do 140 ºF)
dovacej teploty
Rozsah teploty pri nabíjaní
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bezdrôtové frekvencie/
protokoly
2,4 GHz pri menovitom výkone 2,4 dBm
Informácie o výdrži batérie
Skutočná výdrž batérie závisí od povolených funkcií na vašom
zariadení, ako sú sledovanie aktivity, monitor srdcového tepu na
zápästí, upozornenia zo smartfónu, GPS, vnútorné snímače
a pripojené snímače (Maximalizovanie výdrže batérie,
strana 23).
Pred kalibráciou zariadenia je potrebné spárovať vaše
zariadenie so snímačom krokomera (Párovanie bezdrôtových
snímačov, strana 19).
1
20
Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 100 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Informácie o zariadení
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
Výdrž batérie Režim
Až 14 dní
Režim smart hodiniek so sledovaním aktivity a 24hodinovým monitorom srdcového tepu na zápästí
Až 16 hodín
Režim GPS s monitorom srdcového tepu na zápästí
Až 40 hodín
UltraTrac Režim GPS
Správa údajov
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
®
®
®
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako
prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie
zariadenia.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• V prípade počítačov Apple , vyberte zariadenia a vyberte
položky Súbor > Vysunúť.
Odpojte
kábel od počítača.
2
čistiaceho prostriedku.
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/fitandcare.
Výmena remienkov
Remienky je možné vymeniť za nové remienky Instinct alebo za
kompatibilné remienky QuickFit 22.
1 Pomocou kancelárskej sponky stlačte výčnelok hodiniek.
®
®
Vymazávanie súborov
OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho
zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa
nemali vymazávať.
1
2
3
4
2 Odpojte remienok z hodiniek.
Otvorte mechaniku alebo jednotku Garmin.
V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
Vyberte súbor.
Na klávesnici stlačte kláves Vymazať.
POZNÁMKA: ak používate počítač Apple, musíte vyprázdniť
priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.
Údržba zariadenia
Starostlivosť o zariadenie
3 Vyberte možnosť:
OZNÁMENIE
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Po kontakte zariadenia s chlórom, slanou vodou, opaľovacím
krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi
chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri
dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť
kryt.
Nestláčajte tlačidlá pod vodou.
Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte
opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
• V prípade pripojenia remienkov Instinct zarovnajte jednu
stranu nového remienka s otvormi na zariadení, stlačte
vysunutý výčnelok hodiniek a remienok zatlačte na
miesto.
Čistenie zariadenia
POZNÁMKA: uistite sa, že je remienok pevne zapnutý.
Výčnelok hodiniek by sa mal spojiť s otvormi v zariadení.
• V prípade pripojenia remienka QuickFit 22 vyberte
výčnelok hodiniek z remienka Instinct, vráťte výčnelok
hodiniek na miesto v zariadení a nový remienok zatlačte
na miesto.
OZNÁMENIE
Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení
k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia
môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.
Údržba zariadenia
21
Môžem s hodinkami použiť snímač
Bluetooth?
POZNÁMKA: uistite sa, že je remienok pevne zapnutý.
Spona by sa mala zatvoriť o výčnelok hodiniek.
4 Ak chcete vymeniť remienok za iný, zopakujte tieto kroky.
Riešenie problémov
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku
Výber jazyka zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na
zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte
možnosť GPS.
3 Posuňte sa nadol na predposlednú položku v zozname a
vyberte možnosť GPS.
4 Vyberte možnosť GPS.
5 Vyberte jazyk.
Je môj smartfón kompatibilný s mojím
zariadením?
Zariadenie Instinct je kompatibilné so smartfónmi, ktoré
používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/ble.
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu
Ak sa váš telefón nepripojí k zariadeniu, môžete vyskúšať tieto
tipy.
• Vypnite smartfón a zariadenie a znova ich zapnite.
• Povoľte technológiu Bluetooth v smartfóne.
• Aktualizujte aplikáciu Garmin Connect na najnovšiu verziu.
• Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect
a nastavenia Bluetooth na vašom smartfóne na opätovné
spárovanie.
• Ak ste si kúpili nový smartfón, odstráňte zariadenie z
aplikácie Garmin Connect v smartfóne, ktorý chcete prestať
používať.
• Smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp)
od zariadenia.
• V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Connect, vyberte ikonu
alebo
a výberom položiek Zariadenia Garmin >
Pridať zariadenie prejdite do režimu párovania.
• From the watch face, hold MENU, and select Nastavenia >
Telefón > Spárovať telefón.
Zariadenie je kompatibilné s niektorými snímačmi Bluetooth. Pri
prvom pripojení snímača k vášmu zariadeniu Garmin je
potrebné zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa
zariadenie automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu
a keď je snímač aktívny a v dosahu.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Nastavenia > Snímače a doplnky > Pridať
nové.
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Hľadať všetko.
• Vyberte typ snímača.
Môžete si prispôsobiť voliteľné údajové polia (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 15).
Reštartovanie zariadenia
1 Podržte tlačidlo CTRL, kým sa zariadenie nevypne.
2 Podržaním tlačidla CTRL zapnete zariadenie.
Obnovenie všetkých predvolených nastavení
Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení
zariadenia.
1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položky Nastavenia > Systém > Obnoviť.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých
nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom
zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku
Odstr. údajov a obnov. nast..
• Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých
nastavení zariadenia a uchovať všetky používateľom
zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku
Obnoviť predv. nastavenia.
Vyhľadanie satelitných signálov
Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov
vyžadovať priamy výhľad na oblohu. Čas a dátum sa nastaví
automaticky na základe polohy GPS.
TIP: ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS
• Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom
Garmin Connect:
◦ Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express pripojte
zariadenie k počítaču.
◦ Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth.
Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie
preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle
vyhľadanie satelitných signálov.
• Vyjdite na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú
vysoké budovy ani stromy.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Hodnota teploty nie je presná
Teplota vášho tela ovplyvňuje hodnotu teploty na internom
teplotnom snímači. Ak chcete získať najpresnejšiu hodnotu
22
Riešenie problémov
teploty, mali by ste sňať hodinky zo zápästia a počkať 20 až 30
minúť.
Ak chcete zobrazovať presné hodnoty okolitej teploty počas
nosenia hodiniek, môžete tiež použiť voliteľný externý teplotný
snímač tempe.
Maximalizovanie výdrže batérie
Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérie.
• Znížte časový limit podsvietenia (Zmena nastavení
podsvietenia, strana 19).
• Znížte jas podsvietenia.
• Používajte pre svoju aktivitu režim UltraTrac GPS (UltraTrac,
strana 17).
• Ak nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite
bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Funkcie s pripojením,
strana 12).
• Keď pozastavíte svoju aktivitu na dlhšiu dobu, použite
možnosť vrátenia sa k nej neskôr (Zastavenie aktivity,
strana 2).
• Vypnite funkciu sledovania aktivity (Vypnutie sledovania
aktivity, strana 7).
• Používajte vzhľad hodiniek, ktorý sa neaktualizuje každú
sekundu.
Používajte napríklad vzhľad hodiniek bez sekundovej ručičky
(Prispôsobenie vzhľadu hodiniek, strana 17).
• Obmedzte upozornenia smartfónu, ktoré zariadenie
zobrazuje (Správa upozornení, strana 12).
• Zastavte prenos údajov srdcového tepu do spárovaných
zariadení Garmin (Prenos údajov o srdcovom tepe do
zariadení Garmin, strana 5).
• Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zápästí (Vypnutie
monitora srdcového tepu na zápästí, strana 6).
POZNÁMKA: monitorovanie srdcového tepu na zápästí sa
používa na výpočet minút vysoko intenzívneho cvičenia
a spálených kalórií.
Sledovanie aktivity
Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity nájdete na
stránke garmin.com/ataccuracy.
Počet krokov prejdených za deň sa nezobrazuje
Počet krokov za deň prejdených sa vždy o polnoci vynuluje.
Ak sa namiesto počtu prejdených krokov zobrazia pomlčky,
počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelitné signály
a automaticky nastaví čas.
Môj krokomer sa javí nepresný
Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.
• Nasaďte si zariadenie na ľavé zápästie.
• Pri tlačení kočíka alebo kosačky noste zariadenie vo vrecku.
• Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.
POZNÁMKA: zariadenie môže aj niektoré opakované
pohyby interpretovať ako kroky (napr. umývanie riadu,
skladanie bielizne alebo tlieskanie).
Počty krokov na zariadení a v mojom účte Garmin
Connect sa nezhodujú.
Počet krokov vo vašom účte Garmin Connect sa aktualizuje po
synchronizácii so zariadením.
1 Vyberte možnosť:
• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin
Connect (Používanie funkcie Garmin Connect na vašom
počítači, strana 13).
Príloha
• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin
Connect (Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou
Garmin Connect, strana 13).
2 Počkajte, kým zariadenie zosynchronizuje údaje.
Synchronizácia môže trvať niekoľko minút.
POZNÁMKA: obnovením aplikácie Garmin Connect alebo
aplikácie Garmin Connect sa údaje nezosynchronizujú, ani
sa tým neaktualizuje počet krokov.
Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého
nepresný
Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny
nadmorskej výšky pri zdolávaní poschodí. Jedno zdolané
poschodie zodpovedá 3 m (10 ft) prevýšeniu.
• Pri vystupovaní po schodoch sa nepridŕžajte zábradlia
a schody zdolávajte po jednom.
• Vo veterných podmienkach zakryte zariadenie rukávom
alebo bundou, pretože silné poryvy vetra môžu zapríčiniť
chybné merania.
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú, keď cvičíte na stupni
intenzity, pri ktorom sa vám cvičenie započítava do celkového
počtu minút intenzívnej aktivity.
Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
Ako získať ďalšie informácie
Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke
Garmin.
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke support.garmin.com.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
Príloha
Dátové polia
%HRR: percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu
(maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji).
%HRR okruhu: priemerná percentuálna hodnota rezervy
srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep
v pokoji) v rámci aktuálneho okruhu.
%HRR posl. kola: priemerná percentuálna hodnota rezervy
srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep
v pokoji) v rámci posledného dokončeného okruhu.
%Max. ST: percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu.
%Max. ST posl. kola: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Barometrický tlak: kalibrovaný aktuálny tlak.
Čas intervalu: čas odmeraný stopkami v rámci aktuálneho
intervalu.
Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do
príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Čas kola: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.
Čas - nasl. bod: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho
zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase
zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Čas oddychu: časovač, ktorým sa stopuje aktuálny oddych (pri
plávaní v bazéne).
Časovač: aktuálny čas na odpočítavači.
23
Časová zóna: čas uplynutý v každej zóne srdcového tepu.
Čas posl.okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný
dokončený okruh.
Celkové klesanie: celkové klesanie vo vzdialenosti nadmorskej
výšky od posledného vynulovania.
Celkové stúpanie: celkové stúpanie vo vzdialenosti nadmorskej
výšky od posledného vynulovania.
Cieľový zemepisný bod: posledný bod na trase do cieľa. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Dĺ./počet záb. int.: priemerný počet záberov na dĺžku bazéna
počas aktuálneho intervalu.
Dĺžky: počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálnej
aktivity.
Dĺžky intervalu: počet dĺžok bazéna dokončených počas
aktuálneho intervalu.
ETA: odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený
v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
ETE: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do konečného
cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Frekv. záb. p. okr.: pádlové športy. Priemerný počet záberov za
minútu (záb./min.) počas posledného dokončeného okruhu.
Frekvencia poslednej dĺžky: celkový počet záberov v rámci
poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Frekvencia záberov okruhu: plávanie. Priemerný počet
záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho okruhu.
Frekvencia záberov okruhu: pádlové športy. Priemerný počet
záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho okruhu.
Frk.záb.posl.okr: plávanie. Priemerný počet záberov za minútu
(záb./min.) počas posledného dokončeného okruhu.
GPS: sila satelitného signálu GPS.
Hodiny: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo, letný čas).
Int. záberu: pádlové športy. Počet záberov za minútu (záb./
min.).
Kadencia: cyklistika. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete,
aby sa zobrazovali tieto údaje, vaše zariadenie musí byť
pripojené k príslušenstvu kadencie.
Kadencia: beh. Počet krokov za minútu (pravá a ľavá noha).
Kadencia okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
aktuálneho okruhu.
Kadencia okruhu: beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho
okruhu.
Kadencia posl. kola: beh. Priemerná kadencia v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Kadencia posled. kola: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Kalórie: celkový počet spálených kalórií.
Klesanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním
v rámci posledného okruhu.
Klesanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná
klesaním v rámci posledného dokončeného okruhu.
Kĺzavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej
vzdialenosti.
Kĺzavosť do cieľa: kĺzavosť potrebná na zostup z aktuálneho
miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú,
len keď používate navigáciu.
Kurz: smer vášho pohybu.
Kurz: smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu
možno zobraziť ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Kurz GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.
24
Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.
Max. klesanie: maximálna rýchlosť klesania v stopách za
minútu alebo v metroch za minútu od posledného
vynulovania.
Max.nadm.výška: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od
posledného vynulovania.
Max. nám. rýchlosť: maximálna rýchlosť v uzloch v rámci
aktuálnej aktivity.
Max. stúpanie: maximálna rýchlosť stúpania v stopách za
minútu alebo v metroch za minútu od posledného
vynulovania.
Max. teplota za 24 hodín: najvyššia teplota zaznamenaná
kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.
Maximálna rýchlosť: maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej
aktivity.
Min. nad. výška: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od
posledného vynulovania.
Min. teplota za 24 hodín: najnižšia teplota zaznamenaná
kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.
Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy
nad alebo pod morskou hladinou.
Nadmorská výška GPS: nadmorská výška miesta vašej
aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.
Námorná rýchlosť: aktuálna rýchlosť v uzloch.
Námorné míle: prejdená vzdialenosť zobrazená v námorných
metroch alebo námorných stopách.
Nasledujúci zemepisný bod: nasledujúci bod na trase. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Nast. čas.: čas strávený na aktuálnej sérií cvičení počas
silového tréningu.
Odchýlka od kurzu: vzdialenosť smerom doľava alebo
doprava, o ktorú ste sa odchýlili od pôvodnej trasy cesty.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Odhad. celk. vzdialenosť: odhadovaná vzdialenosť
z východiskového bodu do konečného cieľa. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Okolitý tlak: nekalibrovaný okolitý tlak.
Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.
Opakovania: počet opakovaní v sérií cvičení počas silového
tréningu.
Poč. záb. p. okr.: plávanie. Celkový počet záberov v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Počet záberov: plávanie. Počet záberov za minútu (záb./min.).
Počet záberov posl. okruhu: pádlové športy. Celkový počet
záberov v rámci posledného dokončeného okruhu.
Počet záberov poslednej dĺžky: priemerný počet záberov za
minútu (záb./min.) počas poslednej dokončenej dĺžky
bazéna.
Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa.
Pr. počet záb./dĺ.: priemerný počet záberov na dĺžku bazéna
počas aktuálnej aktivity.
Prejd. posch. nadol: celkový počet zídených poschodí za daný
deň.
Prejd. posch. nahor: celkový počet vyjdených poschodí za
daný deň.
Priem. celk. rýchlosť: priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej
aktivity, vrátane rýchlostí počas pohybu aj počas státia.
Priem. frekv. záberov: pádlové športy. Priemerný počet
záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálnej aktivity.
Priem. nám. rýchlosť: priemerná rýchlosť v uzloch v rámci
aktuálnej aktivity.
Príloha
Priem. rýchl. pohybu: priemerná rýchlosť pri pohybe v rámci
aktuálnej aktivity.
Priem.tem.500m: priemerné tempo veslovania na 500 metrov v
rámci aktuálnej aktivity.
Priem. vzd. na záb.: plávanie. Priemerná prejdená vzdialenosť
na záber počas aktuálnej aktivity.
Priem. vzdial. na záber: pádlové športy. Priemerná prejdená
vzdialenosť na záber počas aktuálnej aktivity.
Priemerná kadencia: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerná kadencia: beh. Priemerná kadencia v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerná rýchlosť: priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej
aktivity.
Priemerná sila záberu: plávanie. Priemerný počet záberov za
minútu (záb./min.) počas aktuálnej aktivity.
Priemerné klesanie: priemerná vertikálna vzdialenosť
prekonaná klesaním od posledného vynulovania.
Priemerné skóre Swolf: priemerné Swolf skóre v rámci
aktuálnej aktivity. Swolf skóre je súčet času, za ktorý ste
odplávali jednu dĺžku, plus počet záberov na danú dĺžku
(Terminológia plávania, strana 3). Pri plávaní na otvorenej
vodnej ploche sa na výpočet Swolf skóre používa vzdialenosť
25 metrov.
Priemerné stúpanie: priemerná vertikálna vzdialenosť
prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.
Priemerné tempo: priemerné tempo v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný %HRR: priemerná percentuálna hodnota rezervy
srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep
v pokoji) v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný čas kola: priemerný čas okruhu pre aktuálnu
aktivitu.
Priemerný srdcový tep: priemerný srdcový tep v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerný tep %max.: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej aktivity.
R. CIEĽ: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Rých.pos.okruhu: priemerná rýchlosť v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.
Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Schody za minútu: počet poschodí vyjdených za minútu.
Sila záberu v intervale: priemerný počet záberov za minútu
(záb./min.) počas aktuálneho intervalu.
Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu
(vzdialenosť). Ak napríklad na každé 3 m (10 stôp)
prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 60 m (200 stôp),
sklon je 5 %.
Smer k cieľu: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Srdc. tep posl. okruhu: priemerný srdcový tep v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm).
Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru
srdcového tepu.
Srdcový tep okruhu: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho
okruhu.
ST% max. okruhu: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.
Stúpanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním
v rámci posledného okruhu.
Príloha
Stúpanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná
stúpaním v rámci posledného dokončeného okruhu.
Súradnice: aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou šírkou
a dĺžkou bez ohľadu na vybraté nastavenie formátu pozície.
Swolf intervalu: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho
intervalu.
Swolf okruhu: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho
okruhu.
Swolf posled. okruhu: priemerné Swolf skóre v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Swolf poslednej dĺžky: priemerné Swolf skóre v rámci
poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Tem. 500m/po: priemerné tempo veslovania na 500 metrov v
rámci posledného okruhu.
Tempo: aktuálne tempo.
Tempo intervalu: priemerné tempo v rámci aktuálneho
intervalu.
Tempo na 500 m: aktuálne tempo veslovania na 500 metrov.
Tempo na 500 m okruhu: priemerné tempo veslovania na
500 metrov v rámci aktuálneho okruhu.
Tempo okruhu: priemerné tempo v rámci aktuálneho okruhu.
Tempo posl. kola: priemerné tempo v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Tempo poslednej dĺžky: priemerné tempo v rámci poslednej
dokončenej dĺžky bazéna.
Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje
teplotný snímač. Na získanie konzistentného zdroja presných
údajov o teplote môžete so svojim zariadením spárovať
tempe snímač.
Typ záberov poslednej dĺžky: typ záberov použitých počas
poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Typ záberu v intervale: aktuálny typ záberov v intervale.
Uplynutý čas: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak
spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na
5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút,
váš uplynutý čas je 35 minút.
Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.
Ver.rýchl. do cieľa: rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred
určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Vert.vzd. do cieľa: vertikálna vzdialenosť medzi vašou
aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania
v priebehu času.
Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS
polohy.
Vzd. k nasl. bodu: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu
zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len
keď používate navigáciu.
Vzd.na z.posl.ok: plávanie. Priemerná prejdená vzdialenosť na
záber počas posledného dokončeného okruhu.
Vzd.na záb.,posl.okr.: pádlové športy. Priemerná prejdená
vzdialenosť na záber počas posledného dokončeného
okruhu.
Vzdial. posl. okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Vzdialenosť: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo
aktivity.
Vzdialenosť intervalu: prejdená vzdialenosť v rámci
aktuálneho intervalu.
Vzdialenosť na záber: pádlové športy. Prejdená vzdialenosť na
záber.
25
Vzdialenosť na záber okruhu: plávanie. Priemerná prejdená
vzdialenosť na záber počas aktuálneho okruhu.
Vzdialenosť na záber okruhu: pádlové športy. Priemerná
prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálneho okruhu.
Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Zábery: plávanie. Celkový počet záberov v rámci aktuálnej
aktivity.
Zábery: pádlové športy. Celkový počet záberov v rámci
aktuálnej aktivity.
Zábery za okruh: plávanie. Celkový počet záberov v rámci
aktuálneho okruhu.
Zábery za okruh: pádlové športy. Celkový počet záberov
v rámci aktuálneho okruhu.
Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.
Zóna srdcového tepu: aktuálny rozsah vášho srdcového tepu
(1 až 5). Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho
používateľského profilu a maximálneho srdcového tepu (220
mínus váš vek).
Zopakovať o: časovač, ktorým sa stopuje posledný interval plus
aktuálny oddych (pri plávaní v bazéne).
Zostávajúca vzdialenosť: zostávajúca vzdialenosť do
konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate
navigáciu.
Veľkosť a obvod kolesa
Váš snímač rýchlosti automaticky zistí vašu veľkosť kolesa. Ak
je to potrebné, môžete manuálne zadať obvod vášho kolesa do
nastavení snímača rýchlosti.
Veľkosť pneumatiky je označená na oboch stranách
pneumatiky. Toto nie je kompletný zoznam. Môžete tiež
odmerať obvod vášho kolesa alebo použiť jednu z kalkulačiek
dostupnú na internete.
Veľkosť pneumatiky
Obvod kolesa (mm)
27 x 1
2 145
27 1 – 1/8
2 155
27 x 1 – 1/4
2 161
27 x 1 – 3/8
2 169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 x 35A
2 090
650 x 38B
2 105
650 x 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C – tubulárna pneumatika
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Definície symbolov
Tieto symboly sa môžu nachádzať na štítkoch na zariadení
alebo na príslušenstve.
Veľkosť pneumatiky
Obvod kolesa (mm)
20 x 1,75
1 515
20 x 1 – 3/8
1 615
22 x 1 – 3/8
1 770
22 x 1 – 1/2
1 785
Jednosmerný prúd. Toto zariadenie je určené na napájanie jednosmerným prúdom.
24 x 1
1 753
Poistka. Označuje technické parametre alebo umiestnenie poistky.
24 x 3/4 – tubulárna pneumatika
1 785
24 x 1 – 1/8
1 795
24 x 1,75
1 890
24 x 1 – 1/4
1 905
24 x 2,00
1 925
24 x 2,125
1 965
26 x 7/8
1 920
26 × 1-1,0
1 913
26 x 1
1 952
26 x 1,25
1 953
26 x 1 – 1/8
1 970
26 x 1,40
2 005
26 x 1,50
2 010
26 x 1,75
2 023
26 x 1,95
2 050
26 x 2,00
2 055
26 x 1 – 3/8
2 068
26 x 2,10
2 068
26 x 2,125
2 070
26 x 2,35
2 083
26 x 1 – 1/2
2 100
26 x 3,00
2 170
26
Striedavý prúd. Toto zariadenie je určené na napájanie striedavým
prúdom.
Symbol likvidácie a recyklácie odpadu OEEZ. Symbol OEEZ sa
nachádza na produkte v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ
o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho
účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporovať opätovné využívanie zdrojov a recykláciu.
Príloha
Register
A
aktivity 2, 3, 14, 17
spustenie 2
ukladanie 2
vlastné 2, 17
aktualizácie, softvér 13
aplikácie 13
smartfón 1
Auto Lap 16
Auto Pause 16
automatické rolovanie 17
automatické rozpoznanie lezenia 16
B
kalendár 8
kalibrácia
kompas 17
výškomer 18
kalórie, upozornenia 16
kompas 10, 17, 18
kalibrácia 17
nastavenia 18
krokomer 20
L
lyžovanie
alpské 3
snowboarding 3
M
barometer 10, 18
kalibrácia 18
batéria 21
batérie 20
maximalizácia 12, 17, 23
nabíjanie 1
bežiaci pás 2
Bluetooth snímače 19
budíky 9, 15
mapa 18
mapy 15, 18
navigovanie 10, 11
prehliadanie 11
merné jednotky 19
metronóm 3
miniaplikácie 1, 5, 13
minúty intenzívneho cvičenia 7, 23
MOB 10
muž cez palubu (MOB) 10
C
N
cesty 10
cieľ 8, 9
ciele 8, 9
cvičenia 7
načítavanie 7
cvičenie 3, 4
nabíjanie 1
nahrávanie údajov 13
nastavenia 7, 14, 17–19, 22
nastavenia systému 19
navigácia 15, 18
Ukázať a ísť 10
zastavenie 11
Č
čas
nastavenia 19
pásma a formáty 19
upozornenia 16
časovač 11
odpočítavanie 9
časovač odpočítavania 9
časové pásma 9
časy východu a západu slnka 9
čistenie zariadenia 21
O
D
P
Diaľkový ovládač inReach 14
dĺžky 3
párovanie
smartfón 1, 22
snímače 19
Snímače ANT+ 5
snímače Bluetooth 22
plávanie 3, 4
počítadlo kilometrov 11
podsvietenie 1, 19
polohy 10
ukladanie 10
úprava 10
vymazanie 10
ponuka 1
ponuka ovládacích prvkov 1, 17
používateľské údaje, odstránenie 21
pretekanie 9
pripájanie 12
príslušenstvo 19, 22, 23
prispôsobenie zariadenia 15, 17, 19
profil používateľa 6
profily 2
používateľ 6
G
Garmin Connect 1, 7, 8, 12, 13
ukladanie údajov 13
Garmin Express 2
aktualizácia softvéru 2
GLONASS 19
GPS 17, 19
signál 22
H
história 11, 12
odosielanie do počítača 12, 13
odstránenie 12
hlavná ponuka, prispôsobenie 14
hodiny 9
I
ID jednotky 19
ihriská, vytvorenie 10
inReach diaľkové ovládanie 14
intervaly 3
cvičenia 8
J
jazyk 19
jumpmaster 4, 5
K
kadencia 3
snímače 20
upozornenia 16
Register
obľúbené 17
obrazovka 19
odolnosť proti vode 21
odstránenie
história 12
osobné rekordy 9
všetkých údajov používateľa 21
osobné rekordy 9
odstránenie 9
S
satelitné signály 22
skóre swolf 3
skratky 1, 17
sledovanie aktivity 6, 7
smartfón 13, 22
aplikácie 12
párovanie 1, 22
snímače ANT+ 19
snímače Bluetooth 19
párovanie 22
snímače na bicykel 20
snímače rýchlosti a kadencie 20
snowboarding 3
softvér
aktualizácia 2, 13
licencia 19
verzia 19
srdcový tep 5
monitor 5, 6
párovanie snímačov 5
upozornenia 16
zóny 6, 11
stopky 9
súradnice 10
Š
špecifikácie 20
T
technológia Bluetooth 12, 22
tempe 20, 22
teplota 20, 22
tlačidlá 1, 19
prispôsobenie 16
tóny 3
TracBack 2, 10, 11
trasy 10
tréning 8, 9, 12
plány 7, 8
tréning v interiéri 2
tréning v interiéri 2
U
Ukázať a ísť 10
ukladanie údajov 12, 13
UltraTrac 17
upozornenia 9, 12, 15, 16, 18
USB 13
odpojenie 21
V
veľkosti kolesa 26
VIRB diaľkové ovládanie 14
Virtual Partner 8, 9
výpočet rozlohy 11
výškomer 10, 18
kalibrácia 18
vzdialenosť 16
upozornenia 16, 18
vzhľady hodiniek 17
Z
zábery 3
zemepisné body, premietnutie 10
zóny
čas 9
srdcový tep 6
zvuky 9
R
referenčný sever 18
remienky 21
resetovanie zariadenia 22
reštartovanie zariadenia 22
režim hodín 1, 17
režim spánku 7
riešenie problémov 5, 22, 23
rýchlosť 16
27
support.garmin.com
August 2019
190-02585-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising