Garmin | fēnix® Chronos | Operating instructions | Garmin fēnix® Chronos Návod k obsluze

Garmin fēnix® Chronos Návod k obsluze
fēnix Chronos
®
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , fēnix , TracBack , VIRB a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™, Varia™, Varia Vision™ a Vector™ jsou obchodní známky společnosti
Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrovaná ochranná známka společnosti American Heart Association, Inc. Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností
Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc.
Shimano je registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti
Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peaksware, LLC. Windows je registrovaná ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
Tento produkt může obsahovat knihovnu (Kiss FFT) podléhající licenci 3-Clause BSD License Marka Borgerdinga (http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause).
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Otevření menu ovládacích prvků ........................................... 1
Zobrazení doplňků ................................................................. 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Spárování smartphonu se zařízením .......................................... 1
Aktualizace produktů .................................................................. 1
Nastavení Garmin Express .................................................... 1
Aktivity............................................................................ 2
Spuštění aktivity .......................................................................... 2
Tipy pro záznam aktivit .......................................................... 2
Zastavení aktivity ........................................................................ 2
Vytvoření vlastní aktivity ............................................................. 2
Indoorové aktivity ........................................................................ 2
Outdoorové aktivity ..................................................................... 2
Zobrazení jízd na lyžích ......................................................... 2
Používání metronomu ............................................................ 2
Jumpmaster ........................................................................... 3
Multisport .................................................................................... 3
Vytvoření aktivity Multisport ................................................... 3
Tipy ohledně triatlonového tréninku s využitím aktivit
Multisport ............................................................................... 3
Plavání ........................................................................................ 3
Plavecká terminologie ............................................................ 3
Typy záběru ........................................................................... 3
Tipy pro plavání ..................................................................... 3
Odpočinek během plavání v bazénu ..................................... 3
Trénování se záznamem nácviku .......................................... 4
Golf ............................................................................................. 4
Hraní golfu ............................................................................. 4
Informace o jamce ................................................................. 4
Přesunutí vlajky ...................................................................... 4
Měření úderu .......................................................................... 4
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg ............................. 4
Sledování výsledků ................................................................ 4
Aktualizace skóre ................................................................... 4
Používání golfového počítače kilometrů ................................ 4
Sledování statistik .................................................................. 4
Funkce pro srdeční tep.................................................. 5
Sledování tepové frekvence na zápěstí ...................................... 5
Pozice zařízení při měření tepové frekvence ......................... 5
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ........................... 5
Prohlížení doplňku tepové frekvence ..................................... 5
Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin ..................... 5
Vypnutí snímače srdečního tepu na zápěstí .......................... 5
Nasazování snímače srdečního tepu ......................................... 5
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ........................... 6
Péče o snímač srdečního tepu .............................................. 6
Dynamika běhu ........................................................................... 6
Trénink s využitím dynamiky běhu ......................................... 6
Barevná měřidla a data dynamiky běhu ................................ 6
Data vyváženosti doby kontaktu se zemí .......................... 7
Data vertikální oscilace a vertikálního poměru ................. 7
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu ................................. 7
Měření výkonu ............................................................................ 7
Vypnutí oznámení výkonu ...................................................... 8
Automatická detekce měření výkonu ..................................... 8
Stav tréninku .......................................................................... 8
Tipy, jak získat stav tréninku ............................................. 8
Informace o odhadech hodnoty VO2 max. ............................ 8
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při běhu .......... 8
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při
cyklistice ............................................................................ 8
Obsah
Doba regenerace ................................................................... 9
Zobrazení doby regenerace .............................................. 9
Obnovení srdečního tepu ...................................................... 9
Tréninková zátěž .................................................................... 9
Zobrazení předpokládaných závodních časů ........................ 9
Informace o funkci Training Effect ......................................... 9
Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu .......................... 10
Zobrazení variability srdečního tepu a úrovně stresu ..... 10
Zhodnocení výkonu .............................................................. 10
Zobrazení hodnocení výkonu .......................................... 10
Laktátový práh ..................................................................... 10
Provedení řízeného testu pro určení laktátového
prahu ............................................................................... 10
Odhad FTP .......................................................................... 10
Provedení testu FTP ....................................................... 11
Trénink.......................................................................... 11
Nastavení uživatelského profilu ................................................ 11
Cíle aktivit typu fitness ......................................................... 11
Rozsahy srdečního tepu ...................................................... 11
Nastavení zón srdečního tepu ........................................ 11
Nastavení zón srdečního tepu zařízením ....................... 12
Výpočty rozsahů srdečního tepu ..................................... 12
Informace o položce Celoživotní sportovec ......................... 12
Nastavení výkonnostních zón .............................................. 12
Sledování aktivity ...................................................................... 12
Automatický cíl ..................................................................... 12
Používání výzvy k pohybu ................................................... 12
Sledování spánku ................................................................ 12
Používání automatického sledování spánku ................... 12
Použití režimu Nerušit ..................................................... 12
Minuty intenzivní aktivity ...................................................... 12
Minuty intenzivní aktivity ................................................. 13
Události Garmin Move IQ™ ................................................. 13
Nastavení sledování aktivity ................................................ 13
Vypnutí sledování aktivity ................................................ 13
Tréninky .................................................................................... 13
Sledování tréninku z webové stránky .................................. 13
Zahájení tréninku ................................................................. 13
Informace o tréninkovém kalendáři ...................................... 13
Používání tréninkových plánů Garmin Connect .............. 13
Intervalové tréninky ................................................................... 13
Vytvoření intervalového tréninku ......................................... 13
Zahájení intervalového tréninku ........................................... 14
Zastavení intervalového tréninku ......................................... 14
Segmenty ..................................................................................14
Segmenty Strava™ .............................................................. 14
Zobrazení podrobností segmentů ........................................ 14
Závodění v segmentu .......................................................... 14
Použití funkce Virtual Partner® ................................................ 14
Nastavení tréninkového cíle ..................................................... 14
Zrušení tréninkového cíle ..................................................... 14
Závodění s předchozí aktivitou ................................................. 14
Osobní rekordy ......................................................................... 15
Zobrazení osobních rekordů ................................................ 15
Obnovení osobního rekordu ................................................ 15
Vymazání osobního rekordu ................................................ 15
Vymazání všech osobních rekordů ...................................... 15
Hodiny........................................................................... 15
Nastavení budíku ...................................................................... 15
Použití chronografu ................................................................... 15
Spuštění odpočítávače času .................................................... 15
Použití stopek ........................................................................... 15
Nastavení upozornění na čas východu a západu slunce ......... 15
Synchronizace času s GPS ...................................................... 16
Navigace ........................................................................ 16
i
Ukládání polohy ........................................................................ 16
Úprava uložených poloh ...................................................... 16
Odstranění všech uložených poloh ...................................... 16
Projekce trasového bodu .......................................................... 16
Navigace k cíli ........................................................................... 16
Vytvoření a sledování trasy v zařízení ...................................... 16
Označení polohy Muž přes palubu a spuštění navigace do této
polohy ....................................................................................... 16
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi ............................. 16
Navigace do výchozího bodu ................................................... 16
Zastavení navigace ................................................................... 16
Mapa ......................................................................................... 16
Posouvání a změna měřítka mapy ...................................... 17
Kompas .....................................................................................17
Výškoměr a barometr ............................................................... 17
Historie.......................................................................... 17
Používání historie ..................................................................... 17
Historie Multisport ................................................................ 17
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu ..................... 17
Zobrazení souhrnů dat ............................................................. 17
Použití počítadla kilometrů ........................................................ 17
Odstranění historie ................................................................... 17
Připojené funkce.......................................................... 17
Aktivace oznámení Bluetooth ................................................... 18
Zobrazení oznámení ............................................................ 18
Správa oznámení ................................................................. 18
Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu .............................. 18
Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení smartphonu ...... 18
Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení ......................... 18
Garmin Connect ........................................................................ 18
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile .................................................................................. 18
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express ......... 19
Používání aplikace Garmin Connect v počítači .............. 19
Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin Connect
Mobile .................................................................................. 19
Zahájení relace GroupTrack ..................................................... 19
Tipy k relacím GroupTrack ................................................... 19
Connect IQ Funkce....................................................... 19
Stahování funkcí Connect IQ .................................................... 19
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ........................ 19
Přizpůsobení zařízení................................................... 19
Doplňky ..................................................................................... 19
Úprava seznamu pomůcek .................................................. 20
Dálkové ovládání VIRB ........................................................ 20
Ovládání akční kamery VIRB .......................................... 20
Ovládání akční kamery VIRB během aktivity .................. 20
Nastavení aktivit a aplikací ....................................................... 20
Přizpůsobení datových obrazovek ....................................... 21
Přidání mapy k aktivitě ......................................................... 21
Upozornění .......................................................................... 21
Nastavení alarmu ............................................................ 22
Auto Lap ............................................................................... 22
Označování okruhů podle vzdálenosti ............................ 22
Zapnutí funkce Auto Pause® ............................................... 22
Zapnutí automatické detekce lezení .................................... 22
3D rychlost a vzdálenost ...................................................... 22
Zapnutí a vypnutí možnosti Tlačítko Okruh ......................... 23
Použití funkce Automatické procházení ............................... 23
UltraTrac .............................................................................. 23
Nastavení časového limitu úsporného režimu ..................... 23
Odebrání aktivity nebo aplikace ............................................... 23
Změna pořadí aplikací v seznamu ............................................ 23
Nastavení vzhledu hodinek ...................................................... 23
Úprava vzhledu hodinek ...................................................... 23
ii
Nastavení snímačů ................................................................... 23
Nastavení kompasu ............................................................. 23
Ruční kalibrace kompasu ................................................ 23
Nastavení směru k severu .............................................. 24
Nastavení výškoměru .......................................................... 24
Kalibrace barometrického výškoměru ............................. 24
Nastavení barometru ........................................................... 24
Nastavení mapy ........................................................................ 24
Nastavení GroupTrack .............................................................. 24
Nastavení navigace .................................................................. 24
Přizpůsobení funkcí mapy .................................................... 24
Nastavení směru pohybu ..................................................... 24
Ukazatel kurzu ................................................................ 24
Nastavení malého indikátoru směru pohybu ....................... 25
Nastavení upozornění navigace .......................................... 25
Nastavení systému ................................................................... 25
Nastavení času .................................................................... 25
Změna nastavení podsvícení ............................................... 25
Úprava menu ovládacích prvků ........................................... 25
Přizpůsobení zkratek ........................................................... 25
Změna měrných jednotek .................................................... 25
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 26
Zobrazení informací o předpisech a údajů o
kompatibilitě ......................................................................... 26
Snímače ANT+.............................................................. 26
Párování snímačů ANT+ .......................................................... 26
Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu .... 26
Trénink s měřiči výkonů ............................................................ 26
Používání elektronického řazení .............................................. 26
Přehled o situaci ....................................................................... 26
Nožní snímač ............................................................................ 26
Zlepšení funkce nožního snímače ....................................... 26
Ruční kalibrace nožního snímače ........................................ 26
Nastavení možností Nožní snímač – rychlost
a vzdálenost ......................................................................... 27
tempe ........................................................................................ 27
Informace o zařízení..................................................... 27
Technické údaje zařízení fēnix Chronos .................................. 27
Informace o baterii ............................................................... 27
Správa dat ................................................................................ 27
Odpojení kabelu USB .......................................................... 27
Odstranění souborů ............................................................. 27
Údržba zařízení ............................................................. 27
Péče o zařízení ......................................................................... 27
Čištění zařízení .................................................................... 27
Čištění koženého pásku ....................................................... 28
Výměna řemínku ....................................................................... 28
Úprava kovového pásku hodinek ............................................. 28
Odstranění problémů................................................... 28
Zařízení používá nesprávný jazyk. ........................................... 28
Je můj telefon se zařízením kompatibilní? ............................... 28
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 28
Vynulování zařízení .................................................................. 28
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení .......................... 28
Vyhledání družicových signálů ................................................. 28
Zlepšení příjmu satelitů GPS ............................................... 28
Odečet teploty není přesný ....................................................... 28
Maximalizace výdrže baterie .................................................... 28
Sledování aktivity ...................................................................... 29
Nezobrazuje se můj počet kroků za den .............................. 29
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný ............................... 29
Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu
Garmin Connect ................................................................... 29
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti ............. 29
Minuty intenzivní aktivity blikají ............................................ 29
Obsah
Další informace ......................................................................... 29
Dodatek ......................................................................... 29
Datová pole ...............................................................................29
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 32
Hodnocení FTP ......................................................................... 33
Velikost a obvod kola ................................................................ 33
Licence BSD 3-Clause .............................................................. 33
Definice symbolů ...................................................................... 34
Rejstřík .......................................................................... 35
Obsah
iii
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Přehled zařízení
Stisknutím zapnete a vypnete podsvícení.
LIGHT Podržením zobrazíte menu ovládání.
Stisknutím zařízení zapnete.
• Při záznamu aktivity se volbou tlačítka BACK vrátíte na
stránky s údaji o aktivitě.
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně
zařízení a k zařízené bezpečně připojte nabíjecí klip À.
À
Výběrem si zobrazíte seznam aktivit a aktivitu spustíte či
START ukončíte.
STOP Po stisknutí si můžete vybrat z možností v menu.
Přidržením otevřete chronograf.
Á
Â
BACK
LAP
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
Stisknutím zaznamenáte okruh, odpočinek nebo přechod
během aktivity.
Tlačítkem můžete procházet nabídku doplňků a menu.
Ã
DOWN Přidržením spustíte z libovolné stránky zobrazení hodin.
Tlačítkem můžete procházet nabídku doplňků a menu.
UP
Přidržením zobrazíte hlavní menu.
MENU
Ä
Otevření menu ovládacích prvků
Menu ovládacích prvků obsahuje možnosti, jako například
zapnutí režimu Nerušit, uzamčení kláves nebo vypnutí zařízení.
POZNÁMKA: V menu ovládacích prvků můžete tyto volby
přidávat a odebírat a měnit jejich pořadí (Úprava menu
ovládacích prvků, strana 25).
1 Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko LIGHT.
2 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
3 Zařízení zcela nabijte.
4 Stisknutím tlačítka Á nabíječku vyjměte.
Spárování smartphonu se zařízením
Chcete-li používat připojené funkce zařízení fēnix Chronos,
musí být zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin
Connect™ Mobile, nikoli v nastavení připojení Bluetooth ve
smartphonu.
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
3 Podržením tlačítka LIGHT zařízení zapněte.
Když zařízení poprvé zapnete, režim párování je automaticky
zapnutý.
TIP: Do režimu párování můžete přejít manuálně podržením
tlačítka LIGHT a výběrem možnosti .
4 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud provádíte párování zařízení s aplikací Garmin
Connect Mobile poprvé, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
spárovali jiné zařízení, v menu nastavení vyberte možnost
Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
®
Aktualizace produktů
2 Jednotlivé možnosti můžete procházet pomocí tlačítek UP
nebo DOWN.
Zobrazení doplňků
Zařízení se dodává s několika nahranými doplňky a další jsou
k dispozici po jeho spárování se smartphonem.
• Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN.
Zařízení prochází seznamem doplňků.
• Pomocí tlačítka START zobrazíte další možnosti a funkce
doplňků.
• Přidržením tlačítka DOWN se vrátíte na obrazovku hodinek.
Úvod
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin :
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
®
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
1
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktivity
3
4
Zařízení je možné využít při aktivitách v interiéru, outdoorových,
sportovních či fitness aktivitách. Po spuštění aktivity zařízení
zobrazuje a zaznamenává data ze snímače. Aktivity můžete
ukládat a sdílet je s komunitou Garmin Connect.
Do zařízení můžete přidat také aplikace pro různé činnosti
Connect IQ™ prostřednictvím účtu Garmin Connect (Connect IQ
Funkce, strana 19).
Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik
kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.
5
Spuštění aktivity
6
Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne
(v případě potřeby). Pokud aktivitu zastavíte, zařízení se vrátí do
režimu sledování.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 V případě potřeby zadejte podle pokynů na obrazovce
doplňující informace.
4 V případě potřeby počkejte, až se zařízení připojí ke
snímačům ANT+ .
5 Jestliže aktivita vyžaduje funkci GPS, vyjděte ven a počkejte,
až zařízení vyhledá satelity.
6 Stisknutím tlačítka START stopky spustíte.
POZNÁMKA: Zařízení nezačne zaznamenávat údaje
o aktivitě, dokud stopky nespustíte.
®
Tipy pro záznam aktivit
• Než začnete s aktivitou, zařízení nabijte (Nabíjení zařízení,
strana 1).
• Stisknutím tlačítka LAP spustíte zaznamenávání okruhů.
• Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte další stránky
s daty.
Zastavení aktivity
1 Vyberte ikonu STOP.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li v aktivitě pokračovat, vyberte možnost Obnovit.
• Chcete-li aktivitu uložit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Uložit.
• Chcete-li aktivitu pozastavit a vrátit se k ní později, vyberte
možnost Obnovit později.
• Chcete-li označit okruh, vyberte možnost Okruh.
• Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po
trase, kterou jste prošli, vyberte možnost Zpět na start >
TracBack.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity,
které využívají GPS.
• Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity, vyberte
možnost Zpět na start > Přímo.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity,
které využívají GPS.
• Chcete-li aktivitu zrušit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Zrušit.
POZNÁMKA: Když aktivitu ukončíte, zařízení ji po
25 minutách automaticky uloží.
Vytvoření vlastní aktivity
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost START > Přidat.
2 Vyberte možnost:
2
• Vyberte možnost Kopírovat aktivitu a vytvořte si vlastní
aktivitu na základě jedné z vašich uložených aktivit.
• Vyberte možnost Jiné a vytvořte si novou vlastní aktivitu.
V případě potřeby vyberte typ aktivity.
Vyberte název nebo zadejte vlastní název.
Jestliže se vyskytne více aktivit se stejným názvem, obsahuje
název číslo, například Kolo(2).
Vyberte možnost:
• Vyberte požadovanou možnost a upravte konkrétní
nastavení aktivity. Můžete si například vybrat barvu
zvýraznění nebo přizpůsobit obrazovky s daty.
• Výběrem možnosti Hotovo vlastní aktivitu uložte
a začněte používat.
Tlačítkem Ano přidáte aktivitu na seznam oblíbených.
Indoorové aktivity
Zařízení fēnix Chronos lze využít k indoorovému tréninku,
například běhu na kryté dráze nebo používání cyklotrenažéru.
Při indoorových aktivitách je systém GPS vypnutý.
Při běhu nebo chůzi s vypnutým systémem GPS se rychlost,
vzdálenost a kadence počítají pomocí akcelerometru v zařízení.
Akcelerometr se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti,
vzdálenosti a kadence se zvyšuje po několika použitích zařízení
venku se zapnutým systémem GPS.
TIP: Pokud se budete držet zábradlí trenažéru, dojde k snížení
přesnosti. Můžete použít volitelný nožní snímač pro
zaznamenání tempa, vzdálenosti a kadence.
Při jízdě na kole s vypnutým systémem GPS jsou rychlost
a vzdálenost dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný
snímač, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti
(jako například snímač rychlosti nebo kadence).
Outdoorové aktivity
Zařízení fēnix Chronos je vybaveno aplikacemi pro různé
outdoorové aktivity, například běh nebo plavání v otevřené
vodě. Při outdoorových aktivitách je systém GPS zapnutý.
Můžete si přidat vlastní aplikace a využít přitom výchozí aktivity,
například chůzi nebo veslování. Do zařízení také můžete přidat
vlastní sportovní aplikace (Vytvoření vlastní aktivity, strana 2).
Zobrazení jízd na lyžích
Zařízení zaznamenává údaje o každé jízdě na lyžích nebo
snowboardu pomocí funkce Automatický sjezd. Tato funkce je
ve výchozím nastavení u sjezdového lyžování a snowboardingu
vždy zapnuta. Nové jízdy na lyžích zaznamenává automaticky
na základě vašeho pohybu. Stopky se zastaví, když se
přestanete pohybovat z kopce a když jste na sedačce vleku.
Stopky zůstanou během jízdy na vleku zastavené. Znovu je
spustíte tím, že se začnete pohybovat z kopce. Údaje o jízdě si
můžete prohlédnout na pozastavené obrazovce nebo při
spuštěných stopkách.
1 Zahajte jízdu na lyžích nebo snowboardu.
2 Vyberte možnost MENU.
3 Vyberte možnost Zobrazit sjezdy.
4 Stisknutím tlačítek UP a DOWN zobrazíte údaje o poslední
jízdě, aktuální jízdě a celkovém počtu jízd.
Obrazovky jízd obsahují čas, ujetou vzdálenost, maximální
rychlost, průměrnou rychlost a celkový sestup.
Používání metronomu
Funkce metronomu přehrává v pravidelném rytmu tóny
a pomáhá vám tak zlepšovat vaši výkonnost tréninkem při
rychlejší, pomalejší nebo konzistentnější kadenci.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
Aktivity
3
4
5
6
Vyberte aktivitu.
Vyberte nastavení aktivity.
Vyberte možnost Metronom > Stav > Zapnuto.
Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Údery/Min. a zadejte hodnotu
založenou na kadenci, kterou chcete udržet.
• Vyberte možnost Frekvence upozornění, pokud chcete
přizpůsobit frekvenci tepů.
• V nabídce Zvuky si můžete přizpůsobit tón a vibrace
metronomu.
7 V případě potřeby vyberte možnost Zobrazit náhled
a poslechněte si funkci metronomu ještě před zahájením
běhu.
8 Jděte si zaběhat (Spuštění aktivity, strana 2).
Metronom se spustí automaticky.
9 Chcete-li při běhu zobrazit obrazovku metronomu, stiskněte
tlačítkoUP nebo DOWN.
10 V případě potřeby podržte tlačítko MENU a změňte nastavení
metronomu.
Jumpmaster
VAROVÁNÍ
Funkce Jumpmaster je určena pouze pro zkušené parašutisty.
Funkce Jumpmaster by neměla být používána jako primární
výškoměr pro parašutismus. Pokud nejsou zadány náležité
informace týkající se seskoku, může dojít k vážnému zranění
nebo usmrcení příslušné osoby.
Funkce Jumpmaster dodržuje vojenské směrnice pro výpočet
bodu uvolnění ve vysoké výšce (HARP). Zařízení automaticky
detekuje okamžik skoku a začne navigovat směrem
k požadovanému bodu dopadu (DIP) pomocí barometru
a elektronického kompasu.
Multisport
Triatlonisté, biatlonisté a další závodníci ve více sportech mohou
využít aktivity Multisport, například Triatlon nebo Swimrun.
Během aktivity Multisport můžete přecházet mezi aktivitami a
pokračovat ve sledování svého celkového času a vzdálenosti.
Můžete například přejít od běhu k jízdě na kole a během celé
aktivity Multisport sledovat svůj celkový čas a vzdálenost jízdy
na kole a běhu.
Aktivitu Multisport můžete přizpůsobit nebo můžete použít
výchozí aktivitu Triatlon nastavenou pro standardní triatlon.
Vytvoření aktivity Multisport
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost START > Přidat >
Multisport.
2 Vyberte typ aktivity Multisport nebo zadejte vlastní název.
Duplicitní názvy aktivity obsahují číslo. Například Triatlon(2).
3 Vyberte dvě nebo více aktivit.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte požadovanou možnost a upravte konkrétní
nastavení aktivity. Můžete si například nastavit, zda
chcete zahrnout přechody.
• Výběrem možnosti Hotovo aktivitu Multisport uložíte
a můžete ji začít používat.
5 Tlačítkem Ano přidáte aktivitu na seznam oblíbených.
Tipy ohledně triatlonového tréninku s využitím aktivit
Multisport
• Stisknutím tlačítka START spusťte první aktivitu.
• Stisknutím tlačítka LAP přejděte na další aktivitu.
Pokud jsou přechody zapnuté, zaznamenává se čas
přechodu odděleně od časů aktivit.
Aktivity
• V případě potřeby stisknutím tlačítka LAP zahajte další
aktivitu.
• Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte další stránky
s daty.
Plavání
OZNÁMENÍ
Zařízení je určeno pro plavání na povrchu. Potápění se
zařízením může produkt poškodit a zneplatnit záruku.
POZNÁMKA: Během plavání nemůže zařízení zaznamenávat
srdeční tep na zápěstí.
Plavecká terminologie
Délka: Uplavání jednoho bazénu.
Interval: Jedna nebo více navazujících délek. Nový interval
začíná po odpočinku.
Záběr: Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazeným
zařízením dokončí celý cyklus.
Swolf: Hodnocení swolf je součet času jedné délky bazénu
a počtu záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů
se rovná hodnocení swolf 45. Pro plavání v otevřené vodě je
hodnocení swolf počítáno na 25 metrů. Swolf je mírou
efektivity plavání a podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.
Typy záběru
Rozpoznání typu záběru je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Typ záběru je rozpoznán na konci uplavané délky.
Typy záběrů se zobrazí při prohlížení historie intervalu. Můžete
také vybrat typ záběrů jako vlastní datové pole (Přizpůsobení
datových obrazovek, strana 21).
Kraul
Volný styl
Znak
Znak
Prsa
Prsa
Motýlek
Motýlek
Smíšené Více než jeden typ záběru v intervalu
Nácvik
K použití se záznamem nácviku (Trénování se záznamem
nácviku, strana 4)
Tipy pro plavání
• Než začnete s plaváním v bazénu, podle pokynů na
obrazovce nastavte velikost bazénu nebo zadejte vlastní
velikost.
• Stisknutím tlačítka LAP nastavíte zaznamenávání přestávek
během plavání v bazénu.
Při plavání v bazénu zařízení automaticky zaznamená
intervaly a délky plavání.
• Stisknutím tlačítka LAP nastavíte zaznamenávání intervalů
během plavání v otevřené vodě.
Odpočinek během plavání v bazénu
Výchozí obrazovka odpočinku zobrazuje dva časovače
přestávky. Zobrazuje také čas a vzdálenost posledního
dokončeného intervalu.
POZNÁMKA: Během odpočinku nejsou zaznamenávána data
o plavání.
1 Během plavecké aktivity zahájíte odpočinek výběrem tlačítka
LAP.
Displej se změní na bílý text na černém pozadí a zobrazí se
obrazovka odpočinku.
2 Během odpočinku zobrazíte výběrem tlačítka UP nebo
DOWN další datové obrazovky (volitelné).
3 Stiskněte tlačítko LAP a pokračujte v plavání.
4 Opakujte pro další intervaly odpočinku.
3
Trénování se záznamem nácviku
Funkce záznamu nácviku je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Funkci záznamu nácviku můžete využít k ručnímu
zaznamenávání tréninku kopů, plavání jednou rukou nebo
jakéhokoli typu plavání, který nespadá do jednoho ze čtyř
hlavních druhů záběrů.
1 Během aktivity plavání v bazénu zobrazte stisknutím tlačítka
UP nebo DOWN obrazovku záznamu nácviku.
2 Stisknutím tlačítka LAP spustíte stopky nácviku.
3 Po dokončení intervalu nácviku stiskněte tlačítko LAP.
Časovač pro nácvik se zastaví, ale časovač aktivity i nadále
zaznamenává celou plaveckou relaci.
4 Vyberte vzdálenost dokončeného nácviku.
Přírůstky vzdálenosti jsou založeny na velikosti bazénu
vybrané pro profil aktivity.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li zahájit další interval nácviku, stiskněte tlačítko
LAP.
• Chcete-li zahájit interval plavání, vraťte se výběrem
možnosti UP nebo DOWN na obrazovky plaveckého
tréninku.
Golf
Hraní golfu
Než si poprvé půjdete zahrát na některé hřiště, je nutné toto
hřiště stáhnout prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile
(Garmin Connect, strana 18). Hřiště stažená z aplikace
Garmin Connect Mobile se automaticky aktualizují.
Než začnete hrát golf, je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení,
strana 1).
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost START > Golf.
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
3 Vyberte hřiště ze seznamu dostupných hřišť.
4 Výběrem možnosti Ano nastavíte zaznamenávání skóre.
5 Jednotlivé jamky můžete procházet pomocí tlačítek UP nebo
DOWN.
Zařízení se automaticky přepne, když přejdete k další jamce.
6 Po dokončení aktivity vyberte možnost START > Ukončit
kolo > Ano.
Informace o jamce
Protože se současná poloha mění, zařízení vypočítává
vzdálenost k přední, prostřední a zadní části greenu, ale ne
současnou polohu.
Přesunutí vlajky
Můžete se podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.
1 Na obrazovce s informacemi o jamce vyberte možnost
START > Přesunout vlajku.
2 Pozici jamky můžete změnit pomocí tlačítek UP nebo DOWN.
3 Vyberte ikonu START.
Vzdálenosti na obrazovce s informacemi o jamce jsou
aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky
je uložena pouze pro aktuální kolo.
Měření úderu
1 Odehrajte úder a sledujte, kam míček dopadne.
2 Vyberte možnost START > Měření úderu.
3 Dojděte nebo dojeďte k míčku.
Vzdálenost se automaticky vynuluje, když přejdete k další
jamce.
4 V případě potřeby můžete vzdálenost kdykoliv vynulovat
přidržením tlačítka Vynulovat.
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg
Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u
jamek s parem 4 a 5.
Vyberte možnost START > Layupy.
Každý layup a vzdálenost pro jeho dosažení se zobrazí na
displeji.
POZNÁMKA: Když vzdálenost překročíte, je ze seznamu
odstraněna.
Sledování výsledků
1 Na obrazovce s informacemi o jamce vyberte možnost
START > Skórkarta.
Když jste na greenu, zobrazí se výsledková listina.
2 Jednotlivé jamky můžete procházet pomocí tlačítek UP nebo
DOWN.
3 Tlačítkem START vyberte jamku.
4 Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte skóre.
Vaše celkové výsledky jsou aktualizovány.
Aktualizace skóre
1 Na obrazovce s informacemi o jamce vyberte možnost
START > Skórkarta.
2 Jednotlivé jamky můžete procházet pomocí tlačítek UP nebo
DOWN.
3 Tlačítkem START vyberte jamku.
4 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN můžete změnit skóre pro
danou jamku.
Vaše celkové výsledky jsou aktualizovány.
Používání golfového počítače kilometrů
Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času,
uražené vzdálenosti a počtu kroků. Počítač kilometrů se
automaticky spustí a zastaví když zahájíte nebo ukončíte kolo.
1 Stiskněte tlačítko START > Počítadlo kilometrů.
2 V případě potřeby počítač kilometrů vynulujte výběrem
možnosti Vynulovat.
À
Á
Â
Ã
Ä
Číslo současné jamky
Celková vzdálenost k zadní části greenu
Celková vzdálenost k prostřední části greenu
Celková vzdálenost k přední části greenu
Par jamky
Sledování statistik
Funkce Sledování statistik aktivuje záznam detailních statistik
při hraní golfu.
1 Na obrazovce informací o jamce přidržte tlačítko MENU.
2 Statistiky zapnete tlačítkem Možnosti > Sledování statistik.
Další jamka
Předchozí jamka
4
Aktivity
Funkce pro srdeční tep
Zařízení fēnix Chronos je vybaveno snímačem srdečního tepu
na zápěstí a je také kompatibilní s hrudními snímači ANT+ a
Bluetooth (prodávají se samostatně). Údaje o tepové frekvenci
odečítané na zápěstí si můžete zobrazit v doplňku srdečního
tepu. Pokud jsou k dispozici údaje o srdečním tepu ze zápěstí i
z hrudního snímače, zařízení použije údaje z hrudního snímače.
Sledování tepové frekvence na zápěstí
Pozice zařízení při měření tepové frekvence
• Noste zařízení fēnix Chronos upevněné nad zápěstními
kostmi.
POZNÁMKA: Nošení zařízení by mělo být pohodlné, mělo by
však zároveň být řádně připevněné a nemělo by se při běhu
nebo cvičení hýbat.
POZNÁMKA: Snímač srdečního tepu je umístěn na zadní
straně zařízení.
• Další informace o měření srdečního tepu na zápěstí
naleznete v části Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu,
strana 5.
• Podrobnější informace o přesnosti měření srdečního tepu na
zápěstí naleznete na adrese garmin.com/ataccuracy.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Než si zařízení nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
• Nepoužívejte na pokožce pod zařízením opalovací krém,
pleťovou vodu nebo repelent.
• Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače srdečního
tepu na zadní straně zařízení.
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek
utáhněte těsně, ale pohodlně.
• Než zahájíte aktivitu, počkejte, až se ikona
vybarví.
• Dopřejte si 5 až 10 minut na zahřátí a zjistěte svůj tep, než
začnete se samotnou aktivitou.
POZNÁMKA: Je-li venku chladno, rozehřejte se uvnitř.
• Po každém tréninku zařízení opláchněte pod tekoucí vodou.
• Při sportu používejte silikonový pásek.
Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin
Údaje o tepové frekvenci můžete vysílat ze zařízení fēnix
Chronos a sledovat je na vhodném spárovaném zařízení
Garmin. Můžete například během jízdy na kole přenášet údaje
do zařízení Edge nebo je během aktivity vysílat do akční
kamery VIRB .
POZNÁMKA: Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.
1 V doplňku srdečního tepu přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte položku Možnosti.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Sdílení srdečního tepu spustíte
vysílání dat srdečního tepu okamžitě.
• Výběrem možnosti Vysílání během aktivity vysíláte data
srdečního tepu během měřených aktivit (Spuštění aktivity,
strana 2).
Zařízení fēnix Chronos spustí přenos dat srdečního tepu a
zobrazí se ikona
.
POZNÁMKA: Během přenosu dat srdečního tepu lze
zobrazit pouze doplněk sledování srdečního tepu.
4 Spárujte zařízení fēnix Chronos se svým kompatibilním
zařízením Garmin ANT+.
POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého
kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace
naleznete v návodu k obsluze.
TIP: Chcete-li přenos dat ukončit, stiskněte libovolné tlačítko
a vyberte možnost Ano.
®
®
Vypnutí snímače srdečního tepu na zápěstí
Výchozí hodnota Srd. tep na záp. je nastavena na Automaticky.
Zařízení využívá snímač srdečního tepu na zápěstí automaticky,
pokud není připojen snímač srdečního tepu ANT+.
1 V doplňku srdečního tepu přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte položku Možnosti > Stav > Vypnuto.
Nasazování snímače srdečního tepu
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 V případě potřeby použijte prodlužovací pásek.
2 Navlhčete elektrody À na zadní straně snímače, abyste
zlepšili vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
3 Umístěte snímač tak, aby bylo logo Garmin vpravo nahoře.
Prohlížení doplňku tepové frekvence
Doplněk zobrazuje vaši momentální tepovou frekvenci v tepech
za minutu (bpm) a graf srdečního tepu za uplynulé 4 hodiny.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko DOWN.
2 Průměrné klidové hodnoty srdečního tepu za posledních
7 dní zobrazíte stisknutím tlačítka START.
Zapínací smyčka Á a háček  mají být na pravé straně.
4 Upevněte snímač na hrudník a připojte háček pásku ke
smyčce.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
Funkce pro srdeční tep
5
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky (pokud je jimi
snímač vybaven).
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte snímač 5 až 10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního
tepu, strana 6).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Po každém použití snímač srdečního tepu opláchněte.
• Po sedmi použitích nebo po použití v bazénu snímač
srdečního tepu vyperte v ruce s malým množstvím jemného
čisticího prostředku (například na nádobí).
POZNÁMKA: Použitím přílišného množství čisticího
prostředku můžete snímač poškodit.
• Neperte snímač v pračce a nesušte jej v sušičce.
• Při sušení snímač pověste nebo jej položte.
Dynamika běhu
Můžete použít kompatibilní zařízení fēnix Chronos spárované
s příslušenstvím HRM-Run™ nebo jiným zařízením pro měření
dynamiky běhu, abyste získali zpětnou vazbu o své běžecké
formě v reálném čase. Pokud bylo vaše zařízení fēnix Chronos
dodáno s příslušenstvím HRM-Run, jsou již zařízení spárována.
Modul pro měření dynamiky běhu je vybaven akcelerometrem,
který měří pohyby trupu a počítá šest metrik běhu.
Kadence: Kadence je počet kroků za minutu. Zobrazuje celkový
počet kroků (pravou a levou nohou dohromady).
Vertikální oscilace: Vertikální oscilace je odraz při běhu.
Zobrazuje vertikální pohyb vašeho trupu měřený
v centimetrech.
Doba kontaktu se zemí: Doba kontaktu se zemí představuje
dobu, kterou při běhu strávíte během každém kroku na zemi.
Měří se v milisekundách.
POZNÁMKA: Během chůze není doba kontaktu se zemí a
vyvážení k dispozici.
Vyváženost doby kontaktu se zemí: Vyváženost doby
kontaktu se zemí zobrazuje poměr kontaktu se zemí u levé a
pravé nohy. Zobrazuje se hodnota v procentech. Na displeji
je například hodnota 53,2 se šipkou doleva nebo doprava.
Délka kroku: Délka kroku je vzdálenost od jednoho došlápnutí
ke druhému. Měří se v metrech.
Vertikální poměr: Vertikální poměr je poměr výšky kroku k jeho
délce. Zobrazuje se hodnota v procentech. Nižší hodnota
obvykle označuje lepší běžeckou formu.
Trénink s využitím dynamiky běhu
Před zobrazením dynamiky běhu si musíte nasadit zařízení pro
měření dynamiky běhu, například HRM-Run, a spárovat je se
zařízením (Párování snímačů ANT+, strana 26). Pokud bylo
příslušenství součástí balení vašeho zařízení fēnix Chronos,
jsou obě zařízení již spárována a zařízení fēnix Chronos je
nastaveno na zobrazení datové obrazovky dynamiky běhu.
1 Vyberte možnost:
• Pokud je zařízení pro měření dynamiky běhu a zařízení
fēnix Chronos již spárováno, přejděte ke kroku 7.
• Pokud zařízení pro měření dynamiky běhu zatím nebylo
spárováno se zařízením fēnix Chronos, proveďte všechny
kroky v tomto postupu.
2 Vyberte možnost MENU.
3 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
4 Vyberte aktivitu.
5 Vyberte nastavení aktivity.
6 Vyberte možnost Datové obrazovky > Přidat novou
položku.
7 Vyberte datovou obrazovku dynamiky běhu.
POZNÁMKA: Obrazovky dynamiky běhu nejsou k dispozici
pro všechny aktivity.
8 Vyběhněte (Spuštění aktivity, strana 2).
9 Stiskem tlačítka UP nebo DOWN si otevřete obrazovku
dynamiky běhu se svými údaji.
Barevná měřidla a data dynamiky běhu
Na obrazovkách dynamiky běhu se zobrazuje barevné měřidlo pro primární metriku. Jako primární metriku můžete zobrazit kadenci,
vertikální oscilaci, dobu kontaktu se zemí, vyváženost doby kontaktu se zemí nebo vertikální poměr. Na barevném měřidle je vidět
porovnání vašich dat dynamiky běhu s údaji ostatních běžců. Barevné zóny jsou založeny na percentilech.
Garmin provedl průzkum u mnoha běžců různých úrovní. Hodnoty dat v červené nebo oranžové zóně jsou typické pro méně
zkušené nebo pomalejší běžce. Hodnoty dat v zelené, modré nebo fialové zóně jsou typické pro zkušenější nebo rychlejší běžce. U
zkušenějších běžců bývá obvyklý kratší kontakt se zemí, nižší vertikální oscilace, nižší vertikální poměr a vyšší kadence než u méně
zkušených běžců. Vyšší běžci však obvykle mají mírně pomalejší kadenci, delší krok a mírně vyšší vertikální oscilaci. Vertikální
poměr je vertikální oscilace vydělená délkou kroku. Není zde korelace s výškou.
Další informace o dynamice běhu získáte na webové stránce www.garmin.com/runningdynamics. Další teorie a výklady dat
dynamiky běhu lze získat vyhledáním respektovaných publikací a webových stránek věnovaných běhu.
Barevná zóna Percentil v zóně Rozsah kadence
6
Rozsah doby kontaktu se zemí
Fialová
> 95
> 183 kroků za minutu
Modrá
70–95
174–183 kroků za minutu 218–248 ms
< 218 ms
Zelená
30–69
164–173 kroků za minutu 249–277 ms
Oranžová
5–29
153–163 kroků za minutu 278–308 ms
Červená
<5
< 153 kroků za minutu
> 308 ms
Funkce pro srdeční tep
Data vyváženosti doby kontaktu se zemí
Vyváženost doby kontaktu se zemí měří symetrii běhu a zobrazuje se jako procentní hodnota celkové doby kontaktu se zemí.
Například hodnota 51,3 % se šipkou směřující vlevo znamená, že se běžec více dotýká země levou nohou. Pokud se na datové
obrazovce zobrazují dvě čísla, například 48–52, 48 % je levá noha a 52 % je pravá noha.
Barevná zóna
Červená
Oranžová
Zelená
Oranžová
Červená
Symetrie
Špatné
Uspokojivé
Dobré
Uspokojivé
Špatné
Procento ostatních běžců
<5
> 25 %
40 %
> 25 %
<5
Vyváženost doby kontaktu se zemí > 52,2 %
50,8–52,2 % 50,7% L – 50,7 % P 50,8–52,2 % P > 52,2% P
Při vývoji a testování dynamiky běhu tým Garmin zjistil korelaci mezi zraněními a větší nerovnováhou u určitých běžců. U množství
běžců se kontakt se zemí začne více odlišovat od ideálního poměru 50–50 při běhu do kopce nebo z kopce. Většina trenérů se
shoduje na tom, že nejoptimálnější běh je symetrický. Elitní běžci mívají rychlejší a vyváženější krok.
Při běhu můžete sledovat barevné měřidlo nebo datové pole nebo si prohlédnout shrnutí vašeho účtu Garmin Connect po skončení
běhu. Stejně jako u ostatních dat dynamiky běhu platí, že vyvážení doby kontaktu se zemí je kvantitativní měření, které pomáhá
dozvědět se více o vaší běžecké formě.
Data vertikální oscilace a vertikálního poměru
Rozsahy dat pro vertikální oscilaci a vertikální poměr se nepatrně liší v závislosti na snímači a podle toho, zda je umístěn na hrudi
(příslušenství HRM-Tri™ nebo HRM-Run) nebo u pasu (příslušenství Running Dynamics Pod).
Barevná zóna Percentil v zóně Rozsah vertikální oscilace Rozsah vertikální
na hrudi
oscilace u pasu
Vertikální poměr na hrudi Vertikální poměr u pasu
Fialová
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1 %
< 6,5 %
Modrá
70–95
6,4–8,1 cm
6,8–8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5–8,3 %
Zelená
30–69
8,2–9,7 cm
9,0–10,9 cm
7,5–8,6 %
8,4–10,0 %
Oranžová
5–29
9,8–11,5 cm
11,0–13,0 cm
8,7–10,1 %
10,1–11,9 %
Červená
<5
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1 %
> 11,9 %
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu
Jestliže se data dynamiky běhu nezobrazují, můžete vyzkoušet
tyto tipy.
• Zkontrolujte, zda máte funkční zařízení pro měření dynamiky
běhu, například HRM-Run.
Příslušenství s běžeckou dynamikou mají na přední straně
modulu.
• Podle pokynů znovu spárujte zařízení pro měření dynamiky
běhu se zařízením fēnix Chronos.
• Pokud se namísto dat dynamiky běhu zobrazují pouze nuly,
ujistěte se, zda nosíte zařízení pro měření dynamiky běhu
správnou stranou nahoru.
POZNÁMKA: Doba kontaktu se zemí a vyváženost se
zobrazuje pouze při běhu. Během chůze ji nelze vypočítat.
Měření výkonu
Údaje o měření výkonu vyžadují provedení několika aktivit
s měřením srdečního tepu na zápěstí nebo kompatibilním
snímačem srdečního tepu. Tyto odhadované údaje vám
pomohou pochopit váš výkon při tréninku nebo závodu. Tyto
odhady jsou poskytovány a podporovány společností Firstbeat.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com
/physio.
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší
výkonnosti.
Stav tréninku: Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na vaši
kondici a výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn
Funkce pro srdeční tep
tréninkové zátěže a hodnot VO2 max. v průběhu delšího
časového rozmezí.
VO2 max.: Hodnota VO2 max. představuje maximální objem
kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu
na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu.
Doba regenerace: Doba regenerace ukazuje, kolik času zbývá
do úplné tělesné regenerace, kdy budete připraveni na další
intenzivní trénink.
Tréninková zátěž: Tréninková zátěž je souhrn hodnot
nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) za
posledních 7 dní. Hodnota EPOC představuje odhad toho,
kolik energie vaše tělo potřebuje, aby se po aktivitě zotavilo.
Předpokládané závodní časy: Vaše zařízení používá odhad
maximální hodnoty VO2 (využití kyslíku) a zdroje
zveřejněných dat k poskytnutí cílového závodního času na
základě vaší momentální formy. Tato projekce rovněž
předpokládá, že jste absolvovali náležitý trénink pro tento
závod.
Test zátěže VST: Test variability srdečního tepu (VST) vyžaduje
hrudní snímač srdečního tepu Garmin. Zařízení měří
odchylky tepové frekvence při klidovém postoji po dobu
3 minut. Tato hodnota vyjadřuje celkovou úroveň stresu. Měří
se na stupnici od 1 do 100; nižší hodnota označuje nižší
stres.
Zhodnocení výkonu: Zhodnocení výkonu je posouzení vašeho
aktuálního stavu po 6 až 20 minutách aktivity. Tuto hodnotu
je možné přidat jako datové pole, abyste si ji mohli kdykoli
v průběhu aktivity zobrazit. Jedná se o porovnání vaší
aktuální kondice s průměrným stavem.
Funkční limitní hodnota výkonu (FTP): Při určování funkční
limitní hodnoty výkonu používá zařízení informace z profilu
uživatele z výchozího nastavení. Pokud chcete hodnoty určit
přesněji, můžete provést test podle pokynů.
Laktátový práh: Laktátový práh vyžaduje hrudní snímač
srdečního tepu. Laktátový práh představuje bod, kdy se vaše
svaly začnou rychle unavovat. Zařízení měří laktátový práh
na základě hodnoty srdečního tepu a tempa.
7
Vypnutí oznámení výkonu
Oznámení výkonu jsou ve výchozím nastavení zapnuta. Některá
oznámení výkonu jsou upozornění, která se zobrazí po
dokončení aktivity. Některá oznámení výkonu se zobrazí
v průběhu aktivity nebo pokud dosáhnete nové hodnoty,
například nový odhad hodnoty VO2 max.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Fyziologické metriky >
Oznámení výkonu.
3 Vyberte možnost.
Automatická detekce měření výkonu
Ve výchozím nastavení se zapne funkce Automatická detekce.
Zařízení může během aktivity automaticky sledovat váš
maximální srdeční tep, laktátový práh a funkční limitní hodnotu
výkonu (FTP).
POZNÁMKA: Zařízení sleduje maximální srdeční tep pouze
tehdy, když je váš srdeční tep vyšší než hodnota nastavená ve
vašem uživatelském profilu.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Fyziologické metriky >
Automatická detekce.
3 Vyberte možnost.
• Běhejte venku alespoň dvakrát týdně s měřením srdečního
tepu nebo jezděte na kole alespoň dvakrát týdně s měřením
srdečního tepu a výkonu.
Stav tréninku by měl být k dispozici poté, co používáte
zařízení po dobu jednoho týdne.
• Zaznamenávejte na tomto zařízení všechny vaše aktivity
a poskytněte mu tak informace o vašem výkonu.
Informace o odhadech hodnoty VO2 max.
Hodnota VO2 max. představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 max. je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Aby mohlo zařízení
fēnix Chronos zobrazovat odhady hodnoty VO2 max., musí mít
k dispozici hodnoty srdečního tepu měřené na zápěstí nebo
pomocí hrudního snímače. Zařízení nabízí samostatné odhady
hodnoty VO2 max. pro běh a jízdu na kole. Pro získání
přesného odhadu hodnoty VO2 max. je třeba několik minut se
střední intenzitou běhat venku se zapnutou funkcí GPS nebo
jezdit na kole s kompatibilním měřičem výkonu.
Váš odhad hodnoty VO2 max. se zobrazuje jako číslo a poloha
na barevném měřidle.
Stav tréninku
Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na úroveň vaší kondice a na
výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn tréninkové
zátěže a hodnot VO2 max. v průběhu delšího časového
rozmezí. Na základě hodnoty stavu tréninku můžete plánovat
další tréninky a zlepšovat si aktuální fyzickou kondici.
Stoupající: Stoupající stav znamená, že jste v ideálních
podmínkách pro závod. Snížení tréninkové zátěže, které jste
v nedávné době provedli, umožňuje vašemu tělu regenerovat
a dobře se vyrovnat s předchozím tréninkem. Dobře si vše
naplánujte, protože aktuální stoupající stav lze udržet pouze
krátkou dobu.
Produktivní: Vaše aktuální tréninková zátěž posouvá vaši
fyzickou kondici a výkon správným směrem. Abyste si
fyzickou kondici udrželi, měli byste vkládat do tréninku
i období regenerace.
Udržování: Aktuální tréninková zátěž je dostatečná pro udržení
aktuální fyzické kondice. Pokud chcete vidět zlepšení,
přidejte si další cvičební aktivity nebo zvyšte objem tréninku.
Regenerace: Lehčí tréninková zátěž umožňuje regeneraci těla,
která je nezbytná při delších obdobích intenzivního tréninku.
Až se budete cítit připraveni, můžete tréninkovou zátěž zase
zvýšit.
Neproduktivní: Vaše tréninková zátěž je na dobré úrovni,
fyzická kondice vám však klesá. Vaše tělo může mít potíže
s odpočinkem. Zaměřte se na celkové zdraví, například stres,
výživu nebo odpočinek.
Podtrénování: K podtrénování dochází v případě, pokud po
dobu týdne nebo déle trénujete výrazně méně než obvykle.
Tento stav má negativní vliv na vaši fyzickou kondici. Pokud
chcete vidět zlepšení, zvyšte tréninkovou zátěž.
Nadměrná: Vaše tréninková zátěž je příliš vysoká, což je
kontraproduktivní. Vaše tělo si potřebuje odpočinout. Zařaďte
si do rozvrhu lehčí trénink a umožněte tělu regeneraci.
Žádný stav: Aby mohlo zařízení stav tréninku určit, musí mít
záznamy o jednom či dvou týdnech vašeho tréninku včetně
aktivit běhu nebo cyklistiky s měřením hodnoty VO2 max.
Tipy, jak získat stav tréninku
Pro maximální využití funkce stavu tréninku můžete vyzkoušet
následující tipy.
8
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Špatné
Data a analýza parametru VO2 max. jsou poskytována se
svolením institutu The Cooper Institute . Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální, strana 32) a na stránkách
www.CooperInstitute.org.
®
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při běhu
Tato funkce vyžaduje měření srdečního tepu na zápěstí nebo
kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu. Používáte-li hrudní
snímač srdečního tepu, musíte si jej nasadit a se zařízením jej
spárovat (Párování snímačů ANT+, strana 26). Pokud byl
snímač srdečního tepu součástí balení vašeho zařízení fēnix
Chronos, jsou obě zařízení již spárována.
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 11) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 11). Napoprvé se odhady mohou
jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo
informace o vaší běžecké výkonnosti.
1 Běhejte venku alespoň 10 minut.
2 Po běhu vyberte možnost Uložit.
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte doplněk
výkonu.
4 Tlačítkem START můžete procházet jednotlivé výsledky
výkonu.
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při cyklistice
Tato funkce vyžaduje měřič výkonu a měření srdečního tepu na
zápěstí nebo kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu.
Snímač výkonu je třeba spárovat se zařízením fēnix Chronos
Funkce pro srdeční tep
(Párování snímačů ANT+, strana 26). Používáte-li hrudní
snímač srdečního tepu, musíte si jej nasadit a se zařízením jej
spárovat. Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení
vašeho zařízení fēnix Chronos, jsou obě zařízení již spárována.
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 11) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 11). Napoprvé se odhady mohou
jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo
informace o vaší cyklistické výkonnosti.
1 Jeďte alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou intenzitou.
2 Po jízdě vyberte možnost Uložit.
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte doplněk
výkonu.
4 Tlačítkem START můžete procházet jednotlivé výsledky
výkonu.
Doba regenerace
Zařízení Garmin můžete používat v kombinaci se snímačem
srdečního tepu (na zápěstí nebo hruď) a zobrazit si, kolik času
vám zbývá do úplné regenerace, po které budete připraveni na
další náročný trénink.
POZNÁMKA: Doporučení doby regenerace využívá odhad
hodnoty VO2 max. a zpočátku se může zdát nepřesné. Zařízení
potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší
výkonnosti.
Doba regenerace se zobrazí okamžitě po dokončení aktivity.
Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude optimální zahájit další
tvrdý trénink.
Zobrazení doby regenerace
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 11) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 11).
1 Nyní můžete běžet.
2 Po běhu vyberte možnost Uložit.
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba jsou 4 dny.
POZNÁMKA: V zobrazení hodinek si můžete tlačítky UP
a DOWN zobrazit doplněk výkonu. Zvolením možnosti
START pak můžete procházet jednotlivé výsledky měření
výkonu a zobrazit si čas na regeneraci.
Obnovení srdečního tepu
Pokud při tréninku používáte kompatibilní snímač srdečního
tepu na zápěstí či na hruď, můžete si po každé aktivitě zjistit
hodnotu obnovení srdečního tepu. Tato hodnota určuje rozdíl
mezi srdečním tepem při tréninku a srdečním tepem dvě minuty
po jeho ukončení. Modelová situace: Po běžeckém tréninku
vypnete časovač. Vaše tepová frekvence je v tu chvíli 140 tepů/
min. Po dvou minutách odpočinku je vaše tepová frekvence
90 tepů/min. Hodnota obnovení srdečního tepu je tedy 50 tepů/
min. (140 mínus 90). Některé studie dávají hodnotu obnovení
srdečního tepu do souvislosti se zdravím vašeho srdce. Vyšší
čísla obvykle značí zdravější srdce.
TIP: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se během
uvedených dvou minut nebudete vůbec pohybovat, aby zařízení
mohlo vaši hodnotu obnovení srdečního tepu vypočítat. Po
zobrazení této hodnoty můžete aktivitu uložit nebo zrušit.
Tréninková zátěž
Tréninková zátěž je hodnota objemu vašeho tréninku za
posledních sedm dní. Jedná se o souhrn hodnot EPOC za
posledních sedm dní. Graf ukazuje, zda je vaše aktuální zátěž
nízká, vysoká nebo v optimálním rozmezí, kdy si dokážete
udržet nebo zlepšovat fyzickou kondici. Optimální rozmezí se
určuje na základě vaší individuální fyzické kondice a tréninkové
historie. Pokud průměrná délka a intenzita vašich tréninků roste
nebo klesá, rozmezí je průběžně upravováno.
Funkce pro srdeční tep
Zobrazení předpokládaných závodních časů
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 11) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 11).
Vaše zařízení používá odhad maximální hodnoty VO2
(Informace o odhadech hodnoty VO2 max., strana 8) a zdroje
zveřejněných dat k poskytnutí cílového závodního času na
základě vaší momentální formy. Tato projekce rovněž
předpokládá, že jste absolvovali náležitý trénink pro tento závod.
POZNÁMKA: Napoprvé se projekce mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší
běžecké výkonnosti.
1 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte doplněk
výkonu.
2 Tlačítkem START můžete procházet jednotlivé výsledky
výkonu.
Vaše projektované závodní časy se zobrazí pro vzdálenosti
5 km, 10 km, půlmaraton a maraton.
Informace o funkci Training Effect
Funkce Training Effect měří dopad aktivity na vaši aerobní
a anaerobní kondici. Funkce Training Effect shromažďuje data
během aktivity. V průběhu aktivity se naměřené hodnoty funkce
Training Effect zvyšují a indikují, jak aktivita zlepšila vaši
fyzickou kondici. Celkový výsledek funkce Training Effect je
určen informacemi z vašeho profilu, srdečním tepem, délkou
a intenzitou vaší aktivity.
Hodnota Aerobní Training Effect používá váš srdeční tep pro
měření celkové intenzity cvičení vzhledem k vaší aerobní
kondici a ukazuje, zda si díky cvičení aktuální fyzickou kondici
udržujete nebo ji vylepšujete. Hodnoty EPOC získané během
cvičení jsou namapovány na různé hodnoty, které jsou důležité
pro vaši úroveň kondice a tréninkové zvyklosti. Rovnoměrné
cvičení se středním úsilím nebo cvičení s delšími intervaly (nad
180 sekund) má pozitivní vliv na aerobní metabolismus
a zlepšuje hodnotu Aerobní Training Effect.
Hodnota Anaerobní Training Effect posuzuje srdeční tep
a rychlost (nebo výkon) a určuje vliv cvičení na schopnost
podávat výkon s vysokou intenzitou. Získaná hodnota je
založena na anaerobní části hodnoty EPOC a na typu aktivity.
Opakované intervaly s vysoce intenzivní zátěží (10 až
120 sekund) budují anaerobní kapacitu a zlepšují hodnotu
Anaerobní Training Effect.
Je důležité vědět, že výsledné hodnoty funkce Training Effect
(0,0 až 5,0) se mohou v průběhu prvních několika aktivit zdát
abnormálně vysoké. Trvá několik aktivit, než se zařízení
adaptuje na vaši aerobní a anaerobní kondici.
Funkci Training Effect můžete přidat jako datové pole jedné
z vašich tréninkových obrazovek a sledovat vaše hodnoty
v průběhu aktivity.
Barevná zóna
Training Effect
Aerobní přínos Anaerobní
přínos
0,0 až 0,9
Žádný přínos
Žádný přínos
1,0 až 1,9
Malý přínos
Malý přínos
2,0 až 2,9
Udržuje aerobní Udržuje
kondici.
anaerobní
kondici.
3,0 až 3,9
Zlepšuje aerobní Zlepšuje
kondici.
anaerobní
kondici.
9
Barevná zóna
Training Effect
Aerobní přínos Anaerobní
přínos
3 Chcete-li zobrazit zhodnocení vašeho výkonu v průběhu
4,0 až 4,9
Výrazně
Výrazně
zlepšuje aerobní zlepšuje
kondici.
anaerobní
kondici.
Laktátový práh
5,0
Příliš vysoký,
potenciálně
rizikový, s příliš
krátkým
odpočinkem.
Příliš vysoký,
potenciálně
rizikový, s příliš
krátkým
odpočinkem.
Technologii Training Effect a podporu k ní poskytuje společnost
Firstbeat Technologies Ltd. Další informace získáte na
webových stránkách www.firstbeattechnologies.com.
Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu
Úroveň stresu je výsledkem tříminutového testu, který se
provádí v klidovém stoji, kdy zařízení fēnix Chronos analyzuje
odchylky srdečního tepu a zjišťuje tak úroveň celkového stresu.
Trénink, spánek, výživa a celkový životní stres ovlivňují výkon
běžce. Škála úrovně stresu je 1 až 100, kdy 1 je stav velmi
nízkého stresu a 100 stav velmi vysokého stresu. Znalost vaší
úrovně stresu vám pomůže rozhodnout, zda je vaše tělo
připraveno na náročný tréninkový běh nebo na cvičení jógy.
Zobrazení variability srdečního tepu a úrovně stresu
Tato funkce vyžaduje hrudní snímač srdečního tepu Garmin.
Abyste si mohli zobrazit variabilitu srdečního tepu (VST) a
úroveň stresu, musíte si nasadit snímač srdečního tepu a
spárovat ho se svým zařízením (Párování snímačů ANT+,
strana 26). Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení
vašeho zařízení fēnix Chronos, jsou obě zařízení již spárována.
TIP: Společnost Garmin doporučuje měřit úroveň stresu
přibližně ve stejnou dobu a za stejných podmínek každý den.
1 Pokud aplikaci stresu v seznamu aplikací nemáte, můžete ji
tam přidat volbou možnosti START > Přidat > Zátěž VST.
2 Tlačítkem Ano přidáte aplikaci na seznam oblíbených.
3 V zobrazení hodinek vyberte možnost START > Zátěž VST >
START.
4 Zůstaňte stát v klidu po dobu 3 minut.
Zhodnocení výkonu
Když vykonáváte aktivitu, například běh nebo jízdu na kole,
funkce hodnocení kondice analyzuje vaše tempo, srdeční tep
a odchylky srdečního tepu, aby v reálném čase vyhodnocovala
vaši výkonnost v porovnání s vaší průměrnou úrovní zdatnosti.
Je to zhruba vaše procentuální odchylka od základní hodnoty
VO2 max. v reálném čase.
Zhodnocení výkonu se pohybuje na stupnici od –20 do +20. Po
prvních 6 až 20 minutách aktivity zařízení zobrazí vaše kondiční
skóre. Například skóre +5 znamená, že jste odpočatí, svěží
a můžete podat dobrý výkon. Zhodnocení výkonu můžete přidat
jako datové pole jedné z vašich tréninkových obrazovek
a sledovat vaši kondici v průběhu aktivity. Zhodnocení výkonu
může být také indikátor úrovně únavy, zejména ke konci
dlouhého tréninku.
POZNÁMKA: Zařízení potřebuje k získání odhadu hodnoty VO2
max. a změření vaší běžecké kondice několik jízd na kole nebo
běhů se snímačem srdečního tepu (Informace o odhadech
hodnoty VO2 max., strana 8).
Zobrazení hodnocení výkonu
Tato funkce vyžaduje měření srdečního tepu na zápěstí nebo
kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu.
1 Přidejte položku Zhodnocení výkonu na datovou obrazovku
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 21).
2 Nyní můžete vyrazit na projížďku nebo běh.
Po 6 až 20 minutách se zobrazí zhodnocení vašeho výkonu.
10
běhu nebo jízdy na kole, přejděte na datovou obrazovku.
Laktátový práh označuje intenzitu cvičení, při které se začne
akumulovat laktát (kyselina mléčná) v krevním řečišti. Při běhu
se jedná o odhadovanou úroveň námahy nebo tempa. Pokud
běžec překročí tento práh, začne se čím dál rychleji zvyšovat
jeho únava. U zkušených běžců se tento práh nachází přibližně
na 90 % jejich maximální tepové frekvence při běžeckém tempu
odpovídajícím závodu o délce mezi 10 kilometry a
půlmaratonem. Průměrní běžci se k této hodnotě dostanou již
pod 90 % maximální tepové frekvence. Znalost vašeho
laktátového prahu vám pomůže určit, jak tvrdě potřebujete
trénovat nebo, kdy máte během závodu zabrat.
Pokud již znáte svou tepovou frekvenci na laktátovém prahu,
můžete ji zadat do nastavení ve vašem uživatelském profilu
(Nastavení zón srdečního tepu, strana 11).
Provedení řízeného testu pro určení laktátového prahu
Tato funkce vyžaduje hrudní snímač srdečního tepu Garmin.
Před provedením řízeného testu si musíte nasadit snímač
srdečního tepu a spárovat ho se svým zařízením (Párování
snímačů ANT+, strana 26). Musíte mít rovněž k dispozici
odhad hodnoty VO2 max. z předchozího běhu (Informace
o odhadech hodnoty VO2 max., strana 8).
Zařízení používá k odhadu vaší hodnoty laktátového prahu
informace profilu uživatele z výchozího nastavení a odhad
hodnoty VO2 max. Zařízení automaticky zjistí vaši hodnotu
laktátového prahu při bězích se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou a s měřením srdečního tepu.
TIP: Zařízení potřebuje ke získání přesné hodnoty maximálního
srdečního tepu a odhadované hodnoty VO2 max. několik běhů
s hrudním snímačem srdečního tepu. Pokud máte problémy
získat odhad hodnoty laktátového prahu, pokuste se manuálně
snížit hodnotu maximálního srdečního tepu.
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu běhání venku.
Pro dokončení testu je vyžadováno GPS.
3 Přidržte tlačítko MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Test laktátového prahu
s pokyny.
5 Spusťte časovač a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po zahájení běhu zařízení zobrazí délka jednotlivých kroků
testu, cíl a aktuální data tepové frekvence. Po dokončení
testu se zobrazí zpráva.
6 Poté, co provedete test podle pokynů, zastavte časovač
a uložte aktivitu.
Pokud se jedná o váš první odhad hodnoty laktátové prahu,
vyzve vás zařízení k aktualizaci zón srdečního tepu podle
srdečního tepu odpovídající vašemu laktátovému prahu. Při
každém dalším odhadu hodnoty laktátového prahu vás
zařízení vyzve k přijetí nebo odmítnutí tohoto odhadu.
Odhad FTP
Chcete-li získat odhad funkční limitní hodnoty výkonu (FTP),
musíte se zařízením spárovat hrudní snímač srdečního tepu
a snímač výkonu (Párování snímačů ANT+, strana 26)
a nejprve získat odhad hodnoty VO2 max. (Jak získat odhad
maximální hodnoty VO2 při cyklistice, strana 8).
Zařízení používá k určení vaší funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP) informace profilu uživatele z výchozího nastavení a odhad
hodnoty VO2 max. Zařízení automaticky zjistí vaši funkční limitní
hodnotu při jízdách se stejnoměrnou, vysokou intenzitou
s měřením srdečního tepu a výkonu.
1 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte doplněk
výkonu.
Funkce pro srdeční tep
2 Pomocí tlačítka STARTmůžete procházet jednotlivé výsledky
výkonu.
Odhadovaná hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve
wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném
měřidle.
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Netrénovaný člověk
Podrobnější informace naleznete v příloze (Hodnocení FTP,
strana 33).
POZNÁMKA: Když vás oznámení výkonu upozorní na novou
funkční limitní hodnotu výkonu (FTP), můžete tlačítkem
Přijmout tuto hodnotu uložit nebo tlačítkem Odmítnout zvolit
zachování původní hodnoty (Vypnutí oznámení výkonu,
strana 8).
Provedení testu FTP
Chcete-li provést test k určení funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP), musíte se zařízením spárovat hrudní snímač srdečního
tepu a snímač výkonu (Párování snímačů ANT+, strana 26)
a nejprve získat odhad hodnoty VO2 max. (Jak získat odhad
maximální hodnoty VO2 při cyklistice, strana 8).
POZNÁMKA: Test funkční limitní hodnoty je náročné cvičení
a jeho provedení zabere zhruba 30 minut. Zvolte si praktickou
a převážně rovnou trať, která vám umožní jet se stále rostoucím
úsilím, podobně jako při závodě na čas.
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte cyklistickou aktivitu.
3 Přidržte tlačítko MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Test hodnoty FTP s pokyny.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po zahájení jízdy zařízení zobrazí délka jednotlivých kroků
testu, cíl a aktuální výkonnostní data. Po dokončení testu se
zobrazí zpráva.
6 Poté, co dokončíte test podle pokynů, proveďte zklidnění,
zastavte časovač a uložte aktivitu.
Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na
kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.
7 Vyberte možnost:
• Chcete-li novou hodnotu FTP uložit, vyberte možnost
Přijmout.
• Chcete-li zachovat stávající hodnotu FTP, vyberte
možnost Odmítnout.
Trénink
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku,
hmotnost, zóny srdečního tepu a výkonnostní zóny. Zařízení
pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o tréninku.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Uživatelský profil
3 Vyberte možnost.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Trénink
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 12) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu.
Můžete si nastavit samostatné zóny pro různé sportovní profily,
například běh, cyklistiku nebo plavání. Pokud chcete získat
nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční
tep. Můžete rovněž nastavit každou zónu srdečního tepu
a zadat svůj klidový srdeční tep ručně. Zóny můžete upravit
ručně v zařízení nebo pomocí účtu Garmin Connect.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Uživatelský profil > Srdeční
tep.
3 Vyberte možnost Maximální ST a zadejte maximální srdeční
tep.
Pomocí funkce Automatická detekce můžete automaticky
zaznamenat maximální srdeční tep během aktivity
(Automatická detekce měření výkonu, strana 8).
4 Vyberte možnost LP > Zadat ručně a zadejte srdeční tep
laktátového prahu.
Můžete také provést řízený test pro určení vašeho
laktátového prahu (Laktátový práh, strana 10). Pomocí
funkce Automatická detekce můžete automaticky
zaznamenat svůj laktátový práh během aktivity (Automatická
detekce měření výkonu, strana 8).
5 Vyberte možnost Klidový ST a zadejte klidový srdeční tep.
Můžete použít průměrnou klidovou hodnotu srdečního tepu
nastavenou v profilu nebo si nastavit vlastní.
6 Vyberte možnost Zóny: > Podle.
7 Vyberte možnost:
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu, můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
• Pokud vyberete možnost %maximálního ST, můžete
prohlížet a upravit zóny jako procento svého maximálního
srdečního tepu.
• Pokud vyberete možnost %RST, můžete prohlížet
a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
• Pokud vyberete možnost %LP, můžete prohlížet a upravit
zóny jako procento srdečního tepu laktátového prahu.
8 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
9 Vyberte možnost Přidat srdeční tep pro sport a vyberte
profil sportu, pro který chcete přidat samostatnou zónu
(volitelné).
10 Pomocí kroků 3 až 8 můžete přidat další zóny srdečního
tepu.
11
Nastavení zón srdečního tepu zařízením
Výchozí nastavení umožňují zařízení rozpoznat maximální
srdeční tep a nastavit zóny srdečního tepu jako procento
maximálního srdečního tepu.
• Ujistěte se, že jsou vaše nastavení uživatelského profilu
přesná (Nastavení uživatelského profilu, strana 11).
• Se snímačem srdečního tepu (hrudním či na zápěstí) běhejte
častěji.
• Vyzkoušejte několik tréninkových plánů pro tepovou
frekvenci, které jsou dostupné ve vašem účtu Garmin
Connect.
• Ve vašem účtu Garmin Connect si prohlédněte své trendy
srdečního tepu a čas v jednotlivých zónách.
Počet kroků, který jste ušli za den, se zobrazí v doplňku kroků.
Počet kroků je pravidelně aktualizován.
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků À.
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Informace o položce Celoživotní sportovec
Za celoživotní sportovce jsou pokládány osoby, které intenzivně
trénovaly po dobu mnoha let (s výjimkou lehkých zranění) a mají
klidový srdeční tep 60 tepů za minutu (bpm) nebo nižší.
Nastavení výkonnostních zón
Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami podle pohlaví, hmotnosti
a průměrné schopnosti a nemusí odpovídat vašim osobním
schopnostem. Pokud znáte funkční limitní hodnotu výkonu
(FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru automatický výpočet
výkonnostních zón. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo
pomocí účtu Garmin Connect.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Uživatelský profil >
Výkonnostní zóny > Podle.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Watty zóny zobrazíte a upravíte ve
wattech.
• Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako
procento funkční limitní hodnoty výkonu.
4 Vyberte možnost FTP a zadejte svou hodnotu FTP.
5 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
6 V případě potřeby vyberte možnost Minimální a zadejte
minimální hodnotu výkonu.
Sledování aktivity
Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den,
uraženou vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, počet
vystoupaných pater, spálené kalorie a statistiky spánku pro
každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal) zahrnují
váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při
aktivitách.
12
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Používání výzvy k pohybu
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva Pohyb! a
červená lišta. Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí
další dílek. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také pípne nebo
zavibruje (Nastavení systému, strana 25).
Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete
(alespoň pár minut).
Sledování spánku
Během spánku zařízení sleduje vaše pohyby. Statistiky spánku
sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve spánku.
V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si můžete
nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky spánku si můžete
zobrazit ve svém účtu Garmin Connect .
Používání automatického sledování spánku
1 Používejte zařízení během spánku.
2 Nahrajte data o sledování spánku na webové stránce Garmin
Connect (Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin
Connect Mobile, strana 19).
Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin
Connect.
Použití režimu Nerušit
Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy je vypnuto podsvícení
a nezasílají se oznámení pomocí tónů a vibrací. Tento režim
můžete například používat v noci nebo při sledování filmů.
POZNÁMKA: V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si
můžete nastavit běžnou dobu spánku. V nastavení systému si
můžete aktivovat možnost Doba spánku. Zařízení pak bude
během vaší pravidelné doby spánku automaticky přecházet do
režimu Nerušit (Nastavení systému, strana 25).
1 Přidržte tlačítko LIGHT.
2 Vyberte možnost .
Minuty intenzivní aktivity
Zdravotní organizace, například U.S. Centers for Disease
Control and Prevention, American Heart Association nebo
Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro
zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu
(například rychlá chůze), nebo 75 minut intenzivního pohybu
(například běh).
Zařízení sleduje intenzitu vaší aktivity a zaznamenává dobu,
kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení
intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Každá
střední nebo intenzivní aktivita, které se věnujete souvisle
alespoň po dobu 10 minut, se do vašeho týdenního souhrnu
®
Trénink
započítává. Zařízení započítává minuty střední aktivity společně
s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut
intenzivní aktivity zdvojnásobuje.
Zahájení tréninku
Minuty intenzivní aktivity
Vaše zařízení fēnix Chronos vypočítává minuty intenzivní
aktivity porovnáním srdečního tepu s vaší průměrnou klidovou
hodnotou. Pokud měření srdečního tepu vypnete, zařízení
analyzuje počet kroků za minutu a aktivitu označí jako střední.
• Přesnějšího výpočtu minut intenzivní aktivity dosáhnete,
spustíte-li záznam aktivity.
• Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
• Abyste získali co nejpřesnější hodnoty klidového srdečního
tepu, noste zařízení ve dne i v noci.
Chcete-li zahájit trénink, musíte si jej stáhnout ze svého účtu
Garmin Connect.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
5 Vyberte trénink.
6 Vyberte možnost Spustit trénink.
7 Stisknutím tlačítka START stopky spustíte.
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku,
poznámky ke koku (volitelně), cíl (volitelně) a aktuální data
z tréninků.
Události Garmin Move IQ™
Informace o tréninkovém kalendáři
Funkce Move IQ automaticky detekuje vzorce aktivit, například
chůzi, běh, jízdu na kole, plavání nebo trénink na eliptickém
trenažéru, které trvají alespoň 10 minut. Typ události a délku
jejího trvání si můžete zobrazit na časové ose Garmin Connect,
nezobrazuje se však v seznamu aktivit, zprávách a příspěvcích.
Pokud máte zájem o větší přesnost, můžete na svém zařízení
zaznamenávat aktivitu s měřením času.
Nastavení sledování aktivity
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení >
Sledování aktivity.
Stav: Vypne funkci sledování aktivity.
Výzva pohybu: Slouží k zobrazení zprávy a výzvy k pohybu na
ciferníku digitálních hodinek a obrazovce s kroky. Pokud jsou
zapnuté tóny, zařízení také pípne nebo zavibruje (Nastavení
systému, strana 25).
Upozornění na cíl: Umožňuje zapnutí a vypnutí upozornění na
cíl. Upozornění na cíl jsou k dispozici u denního počtu kroků
a vystoupaných pater a u počtu minut intenzivní aktivity za
týden.
Move IQ: Umožňuje zapnutí a vypnutí událostí Move IQ.
Vypnutí sledování aktivity
Když vypnete sledování aktivity, přestane se zaznamenávat
počet kroků a vystoupaných pater, minuty intenzivní aktivity,
průběh spánku a aktivity Move IQ.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Sledování aktivity > Stav >
Vypnuto.
Tréninky
Tréninkový kalendář ve vašem zařízení je rozšířením
tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v Garmin
Connect. Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin
Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny naplánované
tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v seznamu
tréninkového kalendáře podle data. Pokud si v tréninkovém
kalendáři vyberte den, můžete si trénink zobrazit nebo spustit.
Naplánovaný trénink zůstane ve vašem zařízení bez ohledu na
to, zda jej dokončíte nebo přeskočíte. Pokud odešlete
naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíší stávající
tréninkový kalendář.
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
Chcete-li stáhnout a používat tréninkový plán ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Garmin Connect,
strana 18).
Můžete procházet službu Garmin Connect a vyhledat tréninkový
plán, naplánovat tréninky a trasy a stáhnout si plán do zařízení.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
4 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
5 Vyberte možnost a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Intervalové tréninky
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink. Můžete použít otevřené
intervaly pro běžecké tréninky nebo pokud se chystáte uběhnout
známou vzdálenost.
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.
Můžete vytvořit tréninky pomocí Garmin Connect nebo vybrat
tréninkový plán, který obsahuje předdefinované tréninky Garmin
Connect a přenést je do svého zařízení.
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.
Vytvoření intervalového tréninku
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Upravit > Interval >
Sledování tréninku z webové stránky
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem výběrem
možnosti Otevřený.
6 Vyberte možnost Trvání, zadejte vzdálenost nebo hodnotu
časového intervalu pro trénink a vyberte možnost .
7 Stiskněte tlačítko BACK.
8 Vyberte možnost Odpočinek > Typ.
9 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
10 V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
klidový interval a vyberte možnost .
11 Stiskněte tlačítko BACK.
Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Garmin Connect, strana 18).
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte a uložte nový trénink.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 Odpojte zařízení.
Trénink
Typ.
5 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
13
12 Vyberte jednu nebo více možností:
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání >
Zapnuto.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění >
Zapnuto.
Zahájení intervalového tréninku
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Spustit trénink.
5 Stisknutím tlačítka START stopky spustíte.
6 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, stiskem
tlačítka LAP zahájíte první interval.
Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
7
Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.
Zastavení intervalového tréninku
• Stiskem tlačítka LAP můžete interval kdykoli ukončit.
• Stiskem tlačítka STOP můžete stopky kdykoli zastavit.
• Pokud jste do intervalového tréninku přidali zklidnění, stiskem
tlačítka LAP intervalový trénink ukončíte.
Segmenty
Segmenty běhu nebo cyklistiky je možné odeslat z účtu Garmin
Connect do zařízení. Po uložení segmentu do zařízení můžete
v segmentu závodit a snažit se překonat vlastní rekord nebo
výkony ostatních účastníků, kteří segment také absolvovali.
POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect,
můžete si stáhnout také všechny dostupné segmenty této trasy.
Segmenty Strava™
Do svého zařízení fēnix Chronos si můžete stáhnout i segmenty
Strava. Při jízdě podle segmentů Strava můžete svůj výkon
porovnávat se svou předchozí jízdou a s přáteli i profesionály,
kteří tento segment také jeli.
Chcete-li se přihlásit ke členství ve službě Strava, přejděte do
widgetu segmentů ve svém účtu Garmin Connect. Další
informace naleznete na webové stránce www.strava.com.
Informace v tomto manuálu se vztahují na segmenty Garmin
Connect i Strava.
Zobrazení podrobností segmentů
1 Stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Přidržte tlačítko MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Segmenty.
5 Vyberte segment.
6 Vyberte možnost:
• Zvolte Čas závodu pro zobrazení času a průměrné
rychlosti nebo tempa lídra segmentu.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte segment na mapě.
• Výběrem možnosti Graf nadmořské výšky zobrazíte graf
nadmořské výšky segmentu.
Závodění v segmentu
Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na
určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí
aktivitou, s výkonem dalších lidí, se svými kontakty v účtu
Garmin Connect nebo s dalšími členy komunity běžců nebo
14
cyklistů. Data své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin
Connect a zobrazit si svou pozici v daném segmentu.
POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem
Strava, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava,
takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.
1 Stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Nyní můžete vyrazit na projížďku nebo běh.
Když se blížíte k určitému segmentu, objeví se zpráva
a můžete na tomto segmentu závodit.
4 Začněte závodit v segmentu.
Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.
Použití funkce Virtual Partner
®
Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má
pomoci dosáhnout vašich cílů. U funkce Virtual Partner můžete
nastavit tempo a závodit s ní.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Datové obrazovky > Přidat novou
položku > Virtual Partner.
6 Zadejte hodnotu tempa nebo rychlosti.
7 Začněte s aktivitou (Spuštění aktivity, strana 2).
8 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN se posuňte na obrazovku
Virtual Partner a podívejte se, kdo vede.
Nastavení tréninkového cíle
Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner,
takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené
vzdálenosti, vzdálenosti a času, vzdálenosti a tempa, nebo
vzdálenosti a rychlosti. Během tréninkové aktivity vám zařízení
v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak
blízko jste k dosažení tréninkového cíle.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Nastavit cíl.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Pouze vzdálenost, jestliže chcete
vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní
vzdálenost.
• Vyberte možnost Vzdálenost a čas, jestliže chcete jako
cíl vybrat vzdálenost a čas.
• Vyberte možnost Vzdálenost a tempo nebo Vzdálenost
a rychlost, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost
a tempo nebo rychlost.
Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším
odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení
je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.
6 Stisknutím tlačítka START stopky spustíte.
Zrušení tréninkového cíle
1 Během aktivity podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Zrušit cíl > Ano.
Závodění s předchozí aktivitou
Můžete závodit s předchozí zaznamenanou či staženou
aktivitou. Tuto funkci lze použít s funkcí Virtual Partner, takže
můžete zobrazit, nakolik jste během aktivity napřed či pozadu.
Trénink
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU.
4 Vyberte možnost Trénink > Závodit v aktivitě.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Z historie a pak vyberte dříve
zaznamenanou aktivitu ze svého zařízení.
• Vyberte možnost Staženo, jestliže chcete vybrat aktivitu,
kterou jste stáhli ze svého účtu Garmin Connect.
6 Vyberte aktivitu.
Zobrazí se obrazovka Virtual Partner s odhadovaným
konečným časem.
7 Stisknutím tlačítka START stopky spustíte.
8 Po dokončení aktivity vyberte možnost START > Uložit.
Osobní rekordy
Po dokončení aktivity zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této aktivity dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických závodních
vzdálenostech a váš nejdelší běh nebo jízdu.
POZNÁMKA: U cyklistiky zahrnutí osobní rekordy také největší
výstup a nejlepší výkon (vyžaduje měřič výkonu).
Zobrazení osobních rekordů
1 Vyberte možnost MENU.
2 Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte možnost Zobrazit rekord.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
5 Vyberte možnost Předchozí > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Hodiny
Nastavení budíku
Můžete nastavit až deset samostatných alarmů. Každý alarm lze
nastavit tak, aby zazněl jednou nebo se pravidelně opakoval.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Hodiny > Budík > Nový alarm.
3 Vyberte možnost Čas a zadejte čas alarmu.
4 Vyberte možnost Opakovat a zvolte, kdy se má alarm
opakovat.
5 Vyberte možnost Zvuky a zvolte typ oznámení (volitelné).
6 Pokud chcete, aby se spolu s alarmem zapínalo podsvícení,
vyberte možnost Podsvícení > Zapnuto.
Použití chronografu
1
2
3
4
Podržte tlačítko MENU.
Vyberte možnost Hodiny > Chronograf.
Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Vyberte možnost:
• Stisknutím tlačítka STOP stopky zastavíte.
• Stisknutím tlačítka DOWN stopky vynulujete.
Spuštění odpočítávače času
1
2
3
4
V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
Vyberte možnost Hodiny > Stopky.
Zadejte čas.
Pokud chcete po vypršení limitu časovač automaticky znovu
spustit, vyberte možnost Restartovat > Zapnuto.
5 V případě potřeby vyberte možnost Zvuky a zvolte typ
oznámení.
6 Vyberte možnost Spustit časovač.
Použití stopek
1
2
3
4
V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
Vyberte možnost Hodiny > Stopky.
Stisknutím tlačítka START stopky spustíte.
Stisknutím tlačítka LAP znovu spustíte stopky okruhuÀ.
Vymazání osobního rekordu
1 Vyberte možnost MENU.
2 Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord, který chcete odstranit.
5 Vyberte možnost Vymazat záznam > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vymazání všech osobních rekordů
1 Vyberte možnost MENU.
2 Stiskněte tlačítko Historie > Rekordy.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte možnost Vymazat všechny záznamy > Ano.
Odstraní se pouze rekordy pro daný sport.
Hodiny
Celkový čas stopek Á stále běží.
5 Stisknutím tlačítka START oboje stopky zastavíte.
6 Vyberte možnost.
Nastavení upozornění na čas východu
a západu slunce
Můžete si nastavit upozornění, které zazní určitý počet minut
nebo hodin před časem východu nebo západu slunce.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Hodiny > Alarmy.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Do západu slunce > Stav > Zapnuto.
• Vyberte možnost Do východu slunce > Stav > Zapnuto.
15
4 Vyberte možnost Čas a zadejte délku intervalu.
Synchronizace času s GPS
Při každém zapnutí zařízení a vyhledání družic zařízení
automaticky detekuje časovou zónu a aktuální denní dobu.
Pokud měníte časové pásmo nebo přecházíte na letní či zimní
čas, můžete čas s GPS synchronizovat ručně.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Hodiny > Synchronizovat s GPS.
3 Vyčkejte, až zařízení vyhledá družice (Vyhledání družicových
signálů, strana 28).
Navigace
Ukládání polohy
Aktuální polohu můžete uložit a vrátit se k ní později.
1 Přidržte tlačítko LIGHT.
2 Vyberte možnost .
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Úprava uložených poloh
Uloženou polohu můžete uložit nebo upravit její název,
nadmořskou výšku a informace o poloze.
1 Na obrazovce hodinek vyberte možnost START > Navigovat
> Uložené pozice.
2 Vyberte umístění pro ukládání.
3 Po výběru možnosti budete moci upravit polohu.
Odstranění všech uložených poloh
Všechny uložené polohy můžete odstranit najednou.
Na obrazovce hodinek vyberte možnost START > Navigovat
> Uložené pozice > Odstranit vše.
Projekce trasového bodu
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a směru k cíli
z aktuální polohy do nové polohy.
1 Pokud aplikaci projektování trasového bodu v seznamu
aplikací nemáte, můžete ji tam přidat volbou možnosti
START > Přidat > Projekt. TB.
2 Tlačítkem Ano přidáte aplikaci na seznam oblíbených.
3 V zobrazení hodinek vyberte možnost START > Projekt. TB.
4 Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte směr.
5 Vyberte ikonu START.
6 Tlačítkem DOWN vyberte jednotky měření.
7 Tlačítkem UP zadejte vzdálenost.
8 Uložení provedete pomocí tlačítka START.
Projektovaný trasový bod se uloží s výchozím názvem.
Navigace k cíli
Zařízení můžete použít k navigaci do cílového bodu nebo ke
sledování trasy.
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost START > Navigovat.
2 Vyberte kategorii.
3 Podle pokynů na obrazovce vyberte cíl.
4 Vyberte možnost Přejít na.
Zobrazí se informace o navigaci.
5 Stisknutím tlačítka START začněte navigovat.
Vytvoření a sledování trasy v zařízení
1 V zobrazení hodinek vyberte možnost START > Navigovat >
Trasy > Vytvořit novou položku.
16
2
3
4
5
6
Zadejte název trasy a vyberte možnost .
Vyberte možnost Přidat polohu.
Vyberte možnost.
V případě potřeby opakujte krok 3 a 4.
Vyberte možnost Hotovo > Spustit trasu.
Zobrazí se informace o navigaci.
7 Stisknutím tlačítka START začněte navigovat.
Označení polohy Muž přes palubu a spuštění
navigace do této polohy
Podle potřeby můžete uložit polohu Muž přes palubu (MOB)
a automaticky spustit navigaci zpět do této polohy.
TIP: Můžete si přizpůsobit podržení tlačítek pro rychlý přístup
k funkci MOB (Přizpůsobení zkratek, strana 25).
Na obrazovce hodinek vyberte možnost START > Navigovat
> Poslední MOB.
Zobrazí se informace o navigaci.
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, jako je vodárenská
věž, uzamknout směr a poté se nechat navigovat k tomuto
objektu.
1 Na obrazovce hodinek vyberte možnost START > Navigovat
> Zadej směr a jdi.
2 Zaměřte horní stranu hodinek na objekt a stiskněte tlačítko
START.
Zobrazí se informace o navigaci.
3 Stisknutím tlačítka START začněte navigovat.
Navigace do výchozího bodu
Můžete navigovat zpět do výchozího bodu aktivity po přímé linii
nebo po prošlé trase. Tato funkce je k dispozici pouze pro
aktivity, které využívají GPS.
1 Během aktivity vyberte možnost STOP > Zpět na start.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po
trase, kterou jste prošli, vyberte možnost TracBack.
• Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po
přímé trase, vyberte možnost Přímo.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha À, sledovaná
prošlá trasa Á a cíl Â.
Zastavení navigace
1 Během aktivity podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Ukončit navigaci.
Mapa
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Na mapě se také
zobrazí názvy lokací a symboly. Při navigaci k cílovému bodu je
na mapě vyznačena trasa pomocí čáry.
• Navigace na mapě (Posouvání a změna měřítka mapy,
strana 17)
• Nastavení mapy (Nastavení mapy, strana 24)
Navigace
Posouvání a změna měřítka mapy
1 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN během navigace
zobrazte mapu.
2 Podržte tlačítko MENU.
3 Vyberte možnost Posunout/Přiblížit a oddálit.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li přepnout mezi posouváním nahoru a dolů,
posouváním doleva a doprava nebo přiblížením a
oddálením, stiskněte tlačítko START.
• Chcete-li posouvat mapu nebo ji přiblížit či oddálit,
použijte tlačítka UP a DOWN.
• Chcete-li režim ukončit, stiskněte tlačítko BACK.
Kompas
Zařízení je vybaveno tříosým kompasem s automatickou
kalibrací. Funkce a vzhled kompasu se mění v závislosti na
aktivitě, na tom, zda je zapnuto GPS a zda navigujete k cíli.
Nastavení kompasu je možné změnit ručně (Nastavení
kompasu, strana 23). Chcete-li rychle otevřít nastavení
kompasu, vyberte v doplňku kompasu možnost START.
Výškoměr a barometr
Zařízení obsahuje interní výškoměr a barometr. Zařízení
získává data pro výšku a tlak neustále, i když je v režimu
s nízkou spotřebou. Výškoměr zobrazuje vaši přibližnou
nadmořskou výšku na základě změn tlaku. Barometr zobrazuje
data okolního tlaku na základě konstantní nadmořské výšky, ve
které byl naposledy kalibrován výškoměr (Nastavení výškoměru,
strana 24). Chcete-li rychle otevřít nastavení výškoměru nebo
barometru, vyberte v doplňku výškoměru nebo barometru
možnost START.
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, průměrnou rychlost,
údaje o okruhu a volitelné ANT+ informace ze snímače.
POZNÁMKA: Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se
přepíší.
Používání historie
Historie obsahuje předchozí aktivity, které jste v zařízení uložili.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Historie > Aktivity.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit další informace o aktivitě, vyberte
možnost Podrobnosti.
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte okruh a zobrazte další
informace o jednotlivých okruzích.
• Výběrem možnosti Intervaly vyberte interval a zobrazte
další informace o jednotlivých intervalech.
• Chcete-li zobrazit aktivitu na mapě, vyberte možnost
Mapa.
• Chcete-li si zobrazit vliv aktivity na vaši aerobní nebo
anaerobní kondici, vyberte možnost Training Effect
(Informace o funkci Training Effect, strana 9).
• Chcete-li si zobrazit čas, který jste strávili v jednotlivých
zónách srdečního tepu, vyberte možnost Čas v zóně
(Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu,
strana 17).
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky aktivity, vyberte
možnost Graf nadmořské výšky.
• Chcete-li odstranit vybranou aktivitu, vyberte možnost
Odstranit.
Historie
Historie Multisport
Zařízení uchovává o aktivitě celkový přehled Multisport, včetně
celkové vzdálenosti, času, kalorií a dat volitelného příslušenství.
Zařízení také odděluje data aktivity pro každý sportovní segment
a přechod, takže můžete porovnávat podobné tréninkové aktivity
a sledovat, jak rychle se pohybujete mezi přesuny. Historie
přesunů zahrnuje vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a kalorie.
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu
Před prohlížením dat zón srdečního tepu je nutné věnovat se
aktivitě s měřením srdečního tepu a uložit ji.
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu vám může pomoci
upravit intenzitu tréninku.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Historie > Aktivity.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost Čas v zóně.
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit celkové údaje o vzdálenosti a čase uložené ve
vašem zařízení.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Historie > Souhrny.
3 V případě potřeby vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost zobrazení týdenních nebo měsíčních
souhrnů.
Použití počítadla kilometrů
Počítadlo kilometrů automaticky zaznamenává celkovou
uraženou vzdálenost, převýšení a čas aktivit.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Stiskněte tlačítko Historie > Souhrny > Počítadlo
kilometrů.
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte hodnotu
z počítadla.
Odstranění historie
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Historie > Možnosti.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Odstranit všechny aktivity odstraníte
z historie všechny aktivity.
• Výběrem možnosti Vynulovat celkové souhrny
vynulujete všechny souhrny pro vzdálenost a čas.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené
aktivity.
4 Potvrďte výběr.
Připojené funkce
Pokud zařízení fēnix Chronos připojíte ke kompatibilnímu
smartphonu prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth,
získáte přístup k připojeným funkcím. Některé funkce vyžadují
instalaci aplikace Garmin Connect Mobile do připojeného
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/apps.
Oznámení z telefonu: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu
na vašem zařízení fēnix Chronos.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
17
GroupTrack: Umožňuje sledování ostatních kontaktů
prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce
v reálném čase.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Jakmile záznam
aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány
na váš účet Garmin Connect.
Connect IQ: Umožňuje rozšířit funkce zařízení o nové vzhledy
hodinek, doplňky, aplikace a datová pole.
Najít můj telefon: Umožňuje vyhledání smartphonu
spárovaného se zařízením fēnix Chronos, je-li v dosahu.
Najít mé hodinky: Umožňuje vyhledání zařízení fēnix Chronos
spárovaného se smartphonem, je-li v dosahu.
Aktivace oznámení Bluetooth
Před zapnutím oznámení je nutné zařízení fēnix Chronos
spárovat s kompatibilním mobilním zařízením (Spárování
smartphonu se zařízením, strana 1).
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Telefon > Chytrá oznámení >
Stav > Zapnuto.
3 Vyberte možnost Během aktivity.
4 Vyberte preferenci oznámení.
5 Vyberte preferenci zvuku.
6 Vyberte možnost Režim hodinek.
7 Vyberte preferenci oznámení.
8 Vyberte preferenci zvuku.
9 Vyberte možnost Odpočet.
10 Zvolte dobu, po kterou se bude nové oznámení zobrazovat
na obrazovce.
Zobrazení oznámení
1 Stisknutím tlačítka UP na obrazovce hodinek zobrazíte
doplněk oznámení.
2 Stiskněte tlačítko START a zvolte oznámení.
3 Stisknutím tlačítka DOWN zobrazíte více možností.
4 Stisknutím tlačítka BACK se vrátíte na předchozí obrazovku.
2 Zvolte možnost Nastavení > Telefon > Alarmy.
Zjištění polohy ztraceného mobilního
zařízení
Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného mobilního
zařízení spárovaného pomocí bezdrátové technologie Bluetooth,
které se aktuálně nachází v dosahu.
1 Přidržením tlačítka LIGHT zobrazíte menu ovládání.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení fēnix Chronos začne vyhledávat vaše spárované
mobilní zařízení. Z mobilního zařízení se ozve zvukové
upozornění a zobrazí se síla signálu Bluetooth na displeji
zařízení fēnix Chronos. Síla signálu Bluetooth se
s postupným přibližováním k mobilnímu zařízení zvyšuje.
3 Vyhledávání zastavíte tlačítkem BACK.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli prostřednictvím účtu Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky, golfových her a dalších aktivit.Služba
Garmin Connect slouží také k online sledování statistik, s jejichž
pomocí můžete analyzovat, sdílet a plánovat svá kola v golfu.
Pokud si chcete zaregistrovat bezplatný účet, přejděte na
adresu www.garminconnect.com/start.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu měřením času zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do účtu Garmin Connect
a uchovat, jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své fitness aktivitě nebo venkovních aktivitách, včetně času,
vzdálenosti, srdečního tepu, spálených kalorií, kadence,
zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti. Můžete
zobrazit podrobnější informace o svých golfových hrách,
včetně výsledkových listin, statistiky a informací o hřišti.
Můžete si zobrazit i přizpůsobitelné zprávy.
Správa oznámení
Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit
oznámení, která se budou na zařízení fēnix Chronos
zobrazovat.
Vyberte možnost:
• Pokud používáte zařízení Apple , použijte nastavení
centra oznámení ve svém smartphonu k výběru položek,
které se zobrazí v zařízení.
• Pokud používáte zařízení Android™, použijte nastavení
aplikace v aplikaci Garmin Connect Mobile k výběru
položek, které se zobrazí v zařízení.
®
Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu
1 Přidržením tlačítka LIGHT zobrazíte menu ovládání.
2 Volbou možnosti vypnete Bluetooth připojení smartphonu
Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den,
připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Spravujte svá nastavení: Své zařízení a uživatelská nastavení
můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.
Obchod Connect IQ: Můžete stahovat aplikace, vzhledy
hodinek, datová pole a doplňky.
Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení
smartphonu
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin
Connect Mobile
fēnix Chronos v zařízení.
Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
v mobilním zařízení naleznete v návodu k jeho obsluze.
V zařízení fēnix Chronos můžete nastavit upozorňování na
připojení a odpojení spárovaného smartphonu pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth.
POZNÁMKA: Upozornění na připojení smartphonu jsou ve
výchozím nastavení vypnuta.
1 Přidržte tlačítko MENU.
18
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí
mobilní aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby
Garmin Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním
smartphonem (Spárování smartphonu se zařízením, strana 1).
1 Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
(Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin Connect Mobile,
strana 19).
Připojené funkce
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect
Mobile automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení, musíte mít
účet služby Garmin Connect a musíte si stáhnout a nainstalovat
aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
2 Odpojte zařízení od počítače.
Zařízení vás upozorní, když je potřeba aktualizaci provést.
Vyberte
možnost.
3
Používání aplikace Garmin Connect v počítači
Pokud jste zařízení fēnix Chronos nespárovali se smartphonem,
můžete všechny údaje o svých aktivitách odeslat na účet
Garmin Connect pomocí počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin Connect
Mobile
1 Přidržením tlačítka LIGHT zobrazíte menu ovládání.
2 Vyberte ikonu .
Zahájení relace GroupTrack
Abyste mohli zahájit relaci GroupTrack, potřebujete účet Garmin
Connect a kompatibilní smartphone s nainstalovanou aplikací
Garmin Connect Mobile.
Tyto pokyny popisují zahájení relace GroupTrack u zařízení
fēnix Chronos. Mají-li účastníci ve vaší skupině jiná kompatibilní
zařízení, můžete je sledovat na mapě. Jiná zařízení však
nemusí být schopna zobrazovat účastníky GroupTrack na
mapě.
1 Vyjděte ven a zapněte zařízení fēnix Chronos.
2 Spárujte smartphone se zařízením fēnix Chronos (Spárování
smartphonu se zařízením, strana 1).
3 Na zařízení fēnix Chronos přidržte tlačítko MENU a vyberte
možnost Nastavení > GroupTrack > Zobrazit na mapě.
Aktivujete tím zobrazování vašich kontaktů na obrazovce
mapy.
4 V aplikaci Garmin Connect Mobile vyberte v menu nastavení
možnost LiveTrack > GroupTrack.
5 Máte-li k dispozici více kompatibilních zařízení, vyberte
zařízení, na kterém chcete relaci GroupTrack použít.
Vyberte
možnost Viditelný pro > Všechny kontakty.
6
7 Vyberte možnost Spustit službu LiveTrack.
8 Na zařízení fēnix Chronos spusťte požadovanou aktivitu.
9 Přejděte na mapu, kde uvidíte své kontakty.
TIP: V zobrazení mapy můžete přidržet tlačítko MENU a
vybrat možnost Připojení v dosahu. Můžete si tak zobrazit
vzdálenost, směr a rychlost ostatních uživatelů z relace
GroupTrack.
Tipy k relacím GroupTrack
Funkce GroupTrack umožňuje sledovat ostatní účastníky ve
skupině přímo na obrazovce pomocí služby LiveTrack. Všichni
účastníci ve skupině musí být vašimi kontakty v účtu Garmin
Connect.
• Jeďte venku s použitím GPS.
• Zařízení fēnix Chronos spárujte se smartphonem
prostřednictvím technologie Bluetooth.
Connect IQ Funkce
• Chcete-li aktualizovat seznam účastníků v rámci relace
GroupTrack, vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile
v menu nastavení možnost Kontakty.
• Vyčkejte, až všichni účastníci spárují své smartphony, a
v aplikaci Garmin Connect Mobile zahajte relaci LiveTrack.
• Všechny kontakty musí být v dosahu (40 km nebo 25 mil).
• Během relace GroupTrack můžete přejít na mapu, kde
uvidíte své kontakty (Přidání mapy k aktivitě, strana 21).
Connect IQ Funkce
Prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile můžete do
hodinek přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a od
jiných společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého
úpravou vzhledu displeje a využitím různých datových polí,
widgetů a aplikací.
Vzhledy hodinek: Umožňuje upravit vzhled hodinek.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Pomůcky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašim hodinkám přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ
Před stažením funkcí Connect IQ z aplikace Garmin Connect
Mobile je potřeba spárovat vaše zařízení fēnix Chronos se
smartphonem.
1 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
Obchod Connect IQ.
2 V případě potřeby vyberte zařízení.
3 Vyberte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí
počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Navštivte stránky garminconnect.com a přihlaste se.
3 V pomůckách zařízení vyberte možnost Obchod Connect
IQ.
4 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přizpůsobení zařízení
Doplňky
V zařízení jsou předem nahrané doplňky nabízející okamžité
informace. Některé doplňky vyžadují připojení Bluetooth ke
kompatibilnímu smartphonu.
Některé doplňky nejsou ve výchozím nastavení viditelné.
Chcete-li, můžete je do smyčky doplňků přidat manuálně.
Oznámení: Upozorní na příchozí hovory, textové zprávy nebo
aktualizace na sociálních sítích (podle nastavení
smartphonu).
Kalendář: Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře
smartphonu.
Ovládání hudby: Ovládací prvky přehrávače hudby pro
smartphone.
Počasí: Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.
19
Můj den: Zobrazí dynamický souhrn vaší dnešní aktivity.
Zobrazené metriky zahrnují naposled zaznamenanou aktivitu,
minuty intenzivní aktivity, počet vystoupaných pater, počet
kroků, množství spálených kalorií a další údaje.
Kroky: Sleduje počet kroků za den, cíl kroků a uraženou
vzdálenost.
Minuty intenzivní aktivity: Sleduje dobu strávenou střední
nebo intenzivní aktivitou, týdenní cíl aktivity a pokroky na
cestě ke stanovenému cíli.
Srdeční tep: Zobrazuje aktuální srdeční tep v tepech za minutu
(tepy/min) a graf srdečního tepu.
Výkon: Zobrazuje aktuální stav tréninku, tréninkovou zátěž,
odhad hodnoty VO2 max., dobu regenerace, odhad hodnoty
FTP, laktátový práh a předpokládané závodní časy.
Poslední sport: Zobrazí stručný souhrn naposled
zaznamenaného sportu a celkovou vzdálenost za týden.
ABC: Zobrazí kombinaci údajů z výškoměru, barometru
a kompasu.
Informace snímače: Zobrazuje informace z interního snímače
nebo připojeného snímače ANT+.
Kompas: Zobrazuje elektronický kompas.
Ovládací prvky: Umožňují zapínat a vypínat připojení Bluetooth
a funkce, mezi které patří režim Nerušit, Najít můj telefon
a Ruční synchronizace.
Ovládací prvky VIRB: Ovládání kamery, pokud máte s vaším
zařízením fēnix Chronos spárované zařízení VIRB.
Poslední aktivita: Zobrazí stručný souhrn naposled
zaznamenané aktivity, například posledního běhu, jízdy na
kole nebo plavání.
Kalorie: Zobrazí údaje o spálených kaloriích v aktuálním dni.
Golf: Zobrazí golfové údaje za poslední kolo.
Vystoupaná patra: Sleduje počet vystoupaných pater a postup
směrem ke stanovenému cíli.
Sledování psů: Zobrazí údaje o poloze psa, je-li zařízení fēnix
Chronos spárováno s kompatibilním sledovacím zařízením
pro psy.
Úprava seznamu pomůcek
Můžete si upravit pořadí doplňků v seznamu, odebírat doplňky a
přidávat nové.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Doplňky.
3 Vyberte pomůcku.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Změna pořadí změníte pozici doplňku
v seznamu.
• Výběrem možnosti Odebrat doplněk ze seznamu
odeberete.
5 Vyberte možnost Přidat doplňky.
6 Vyberte pomůcku.
Doplněk bude přidán do seznamu.
Dálkové ovládání VIRB
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB.
Musíte také nastavit zobrazení pomůcky VIRB ve smyčce
pomůcek (Úprava seznamu pomůcek, strana 20).
1 Zapněte kameru VIRB.
20
2 Na obrazovce hodinek si v zařízení fēnix Chronos pomocí
tlačítek UP nebo DOWN zobrazte doplněk VIRB.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
4 Stiskněte tlačítko START.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrávat video, vyberte možnost Spustit
záznam.
Na obrazovce zařízení fēnix Chronos se objeví počítadlo
videa.
• Chcete-li pořídit snímek při nahrávání videa, stiskněte
tlačítko DOWN.
• Chcete-li ukončit nahrávání videa, stiskněte tlačítko
STOP.
• Chcete-li pořídit snímek, vyberte možnost Pořídit
fotografii.
• Chcete-li změnit nastavení videa a snímků, vyberte
možnost Nastavení.
Ovládání akční kamery VIRB během aktivity
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB.
Musíte také nastavit zobrazení pomůcky VIRB ve smyčce
pomůcek (Úprava seznamu pomůcek, strana 20).
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na obrazovce hodinek si v zařízení fēnix Chronos pomocí
tlačítek UP nebo DOWN zobrazte doplněk VIRB.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
Když je kamera připojena, mezi aplikace aktivit je
automaticky přidána datová obrazovka VIRB.
4 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN během aktivity si můžete
datovou obrazovku VIRB zobrazit.
5 Vyberte možnost MENU.
6 Vyberte možnost Dálkové ovládání zařízení VIRB.
7 Vyberte možnost:
• Chcete-li kameru ovládat pomocí časovače aktivity,
vyberte možnost Nastavení > Spušt./zast. stopek.
POZNÁMKA: Nahrávání videa automaticky začne a
skončí při spuštění a ukončení aktivity.
• Chcete-li kameru ovládat pomocí položek z menu, vyberte
možnost Nastavení > Manuálně.
• Chcete-li ručně nahrávat video, vyberte možnost Spustit
záznam.
Na obrazovce zařízení fēnix Chronos se objeví počítadlo
videa.
• Chcete-li pořídit snímek při nahrávání videa, stiskněte
tlačítko DOWN.
• Chcete-li vypnout ruční nahrávání videa, stiskněte tlačítko
STOP.
• Chcete-li pořídit snímek, vyberte možnost Pořídit
fotografii.
Nastavení aktivit a aplikací
Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předem nahranou
aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například
přizpůsobit obrazovky s údaji a aktivovat upozornění a funkce
tréninku. Všechna nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy
aktivit.
Přidržte tlačítko MENU, vyberte možnost Nastavení > Činnosti
a aplikace, vyberte požadovanou aktivitu a zvolte její nastavení.
Datové obrazovky: Umožní upravit datové obrazovky a přidat
nové datové obrazovky pro aktivitu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 21).
Přizpůsobení zařízení
Přechody: Umožní multisportovní aktivity tj. možnost
přecházení mezi různými sportovními aktivitami.
Uzamknout tlačítka: Uzamkne tlačítka během různých aktivit
v režimu Multisport, aby nedošlo k jejich náhodnému
stisknutí.
Opakovat: Umožní funkci opakování pro multisportovní aktivity.
Tuto funkci můžete například používat pro aktivity, které
obsahují více přechodů např. swimrun.
Alarmy: Umožní nastavit upozornění tréninku nebo navigace
pro aktivitu.
Metronom: Přehrává v pravidelném rytmu tóny, a umožňuje
vám tak zlepšovat výkonnost tréninkem při rychlejší,
pomalejší nebo konzistentnější kadenci (Používání
metronomu, strana 2).
Auto Lap: Nastaví možnosti pro funkci Auto Lap (Auto Lap,
strana 22).
Auto Pause: Nastaví zařízení, aby přestalo zaznamenávat
údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost
klesne pod zadanou hodnotu (Zapnutí funkce Auto Pause ,
strana 22).
Automatická detekce lezení: Nastaví zařízení, aby
automaticky detekovalo změny nadmořské výšky pomocí
vestavěného výškoměru
Automatický sjezd: Nastaví zařízení, aby automaticky
detekovalo jízdu na lyžích pomocí vestavěného senzoru
zrychlení.
3D rychlost: Vypočítá vaši rychlost pomocí změny nadmořské
výšky a horizontálního pohybu po zemi (3D rychlost a
vzdálenost, strana 22).
3D vzdálenost: Vypočítá vzdálenost, kterou jste urazili, pomocí
změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.
Klávesa Okruh: Umožní zaznamenání okruhu nebo odpočinku
během aktivity.
Autom. procházení: Umožní procházení všech datových
obrazovek aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky (Použití funkce
Automatické procházení, strana 23).
Upozornění segmentu: Zapíná nebo vypíná upozornění na
blížící se segmenty.
GPS: Umožňuje nastavit režim pro anténu GPS. Možnost GPS
+ GLONASS zajišťuje vyšší výkonnost v obtížném prostředí
a rychlejší vyhledání pozice. Používání možnosti GPS +
GLONASS může snížit výdrž baterie víc, než když používáte
pouze možnost GPS. Pokud použijete možnost UltraTrac,
body trasy a data ze snímačů se budou zaznamenávat méně
často (UltraTrac, strana 23).
Velikost bazénu: Nastavuje délku bazénu pro plavání
v bazénu.
Detekce záběru: Aktivuje detekci záběrů pro plavání v bazénu.
Časový limit úsporného režimu: Nastaví dobu zapnutí
úsporného režimu pro aktivitu (Nastavení časového limitu
úsporného režimu, strana 23).
Barva pozadí: Nastaví barvu pozadí u každé aktivity na černou
nebo bílou.
Zdůraznit barvu: Nastaví barvu zvýraznění každé aktivity, a
umožní tak určit, která je aktivní.
Přejmenovat: Nastaví název aktivity.
Obnovit výchozí hodnoty: Umožňuje obnovit nastavení
aktivity.
®
®
Přizpůsobení datových obrazovek
Datové obrazovky lze zobrazit nebo skrýt a můžete i změnit
jejich rozvržení a obsah.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
Přizpůsobení zařízení
4
5
6
7
Vyberte nastavení aktivity.
Vyberte možnost Datové obrazovky.
Vyberte datovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
Vyberte možnost:
• Volbou Rozvržení upravíte počet datových polí na datové
obrazovce.
• Výběrem pole lze změnit typ údajů zobrazovaných v poli.
• Výběrem možnosti Změna pořadí změníte pozici datové
obrazovky v seznamu.
• Výběrem možnosti Odebrat odeberte datovou obrazovku
ze seznamu.
8 Pokud chcete do seznamu přidat novou datovou obrazovku,
vyberte možnost Přidat novou položku.
Můžete přidat vlastní datovou obrazovku nebo vybrat jednu
z přednastavených obrazovek.
Přidání mapy k aktivitě
Na smyčku datových obrazovek pro aktivitu lze přidat mapu.
Vyberte možnost MENU.
Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
Vyberte nastavení aktivity.
Vyberte možnost Datové obrazovky > Přidat novou
položku > Mapa.
1
2
3
4
5
Upozornění
Můžete nastavit upozornění pro každou aktivitu, které vám
mohou pomoci trénovat s ohledem na konkrétní cíle, zvýšit
povědomí o prostředí a navigovat k cíli. Některá upozornění jsou
k dispozici pouze pro konkrétní aktivity. Existují tři typy
upozornění: upozornění na události, upozornění na rozsah
a opakovaná upozornění.
Upozornění na událost: Upozornění na událost informuje
jednou. Událost je určitá hodnota. Můžete například nastavit
zařízení tak, aby vás upozornilo, když dosáhnete stanovené
nadmořské výšky.
Upozornění na rozsah: Upozornění na rozsah vás informuje,
kdykoli bude hodnota zařízení nad nebo pod stanoveným
rozsahem hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak,
aby vás upozornilo, když váš srdeční tep klesne pod 60 tepů
za minutu nebo přesáhne 210 tepů za minutu.
Opakované upozornění: Opakované upozornění vás upozorní
pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo
interval. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás
upozorňovalo každých 30 minut.
Název
upozornění
Typ
upozornění
Popis
Kadence
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty kadence.
Kalorie
Událost,
opakovaná
Můžete nastavit počet kalorií.
Uživatelské
Opakované
Můžete vybrat stávající zprávu
nebo vytvořit vlastní, a zvolit typ
upozornění.
Vzdálenost
Opakované
Můžete nastavit interval
vzdálenosti.
Nadmořská
výška
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty nadmořské
výšky.
Srdeční tep
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty srdečního
tepu nebo zvolit změny rozsahů.
Viz Rozsahy srdečního tepu,
strana 11 a Výpočty rozsahů
srdečního tepu, strana 12.
21
Název
upozornění
Typ
upozornění
Popis
Tempo
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty tempa.
Výkon
Rozsah
Můžete nastavit vysokou nebo
nízkou úroveň výkonu.
Varovné body
Událost
Z uložené polohy lze nastavit
poloměr.
Běh/Chůze
Opakované
Můžete nastavit přestávky v chůzi
v pravidelných intervalech.
Rychlost
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty rychlosti.
Počet záběrů
Rozsah
Můžete si nastavit horní a dolní
hodnotu pro počet záběrů za
minutu.
Čas
Událost,
opakovaná
Můžete nastavit časový interval.
Nastavení alarmu
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Alarmy.
6 Vyberte možnost:
• Volbou Přidat novou položku přidáte nové upozornění
aktivity.
• Volbou názvu upozornění lze stávající upozornění upravit.
7 V případě potřeby vyberte typ alarmu.
8 Vyberte zónu, zadejte minimální a maximální hodnoty nebo
zadejte vlastní hodnotu alarmu.
V
9 případě potřeby upozornění zapněte.
V případě alarmů událostí a opakovaných alarmů se při každém
dosažení hodnoty alarmu zobrazí zpráva. V případě alarmů
rozsahu se zpráva zobrazí pokaždé, když překročíte zadaný
rozsah nebo pod něj klesnete (minimální a maximální hodnoty).
Auto Lap
Označování okruhů podle vzdálenosti
Režim Auto Lap můžete použít pro automatické označení kola
po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro porovnání vaší
výkonnosti během různých úseků aktivity (například každou
1 míli nebo 5 kilometrů).
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Auto Lap.
6 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Auto Lap zapnete nebo vypnete funkci
Auto Lap.
• Volbou možnosti Automatická vzdálenost upravíte
vzdálenost mezi okruhy.
Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro
daný okruh. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také pípne nebo
zavibruje (Nastavení systému, strana 25).
V případě potřeby můžete stránky údaji přizpůsobit, aby
zobrazovaly další údaje o okruhu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 21).
22
Přizpůsobení zprávy pro upozornění na okruh
Můžete přizpůsobit jedno nebo dvě datová pole, která se
zobrazí ve zprávě pro upozornění na okruh.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Zvolte možnost Auto Lap > Upozornění na okruh.
6 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
7 Vyberte možnost Zobrazit náhled (volitelné).
Zapnutí funkce Auto Pause
®
Pomocí funkce Auto Pause můžete automaticky pozastavit
stopky, jakmile se přestanete pohybovat. Tato funkce je
užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná
místa, kde musíte zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Auto Pause.
6 Vyberte možnost:
• Chcete-li stopky automaticky zastavit, jakmile se
přestanete pohybovat, zvolte možnost Při zastavení.
• Po výběru možnosti Vlastní se stopky automaticky
zastaví, jakmile vaše tempo klesne pod stanovenou
hodnotu.
Zapnutí automatické detekce lezení
Funkci automatické detekce lezení můžete použít
k automatickému sledování změny nadmořské výšky. Můžete ji
využít při aktivitách jako lezení, pěší turistika, běh nebo jízda na
kole.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Automatická detekce lezení > Stav >
Zapnuto.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Obrazovka běhání a nastavte displeje a
data, která se zobrazí při běhání.
• Vyberte možnost Obrazovka lezení a nastavte displeje a
data, která se zobrazí při lezení.
• Pokud chcete při změně režimu přepnout barvu displeje,
vyberte možnost Obrátit barvy.
• Výběrem možnosti Vertikální rychlost nastavíte
zobrazování rychlosti stoupání v čase.
• Vyberte možnost Přepínání režimů a nastavte rychlost
změny režimů zařízení.
3D rychlost a vzdálenost
Můžete nastavit 3D rychlost a vzdálenost pro výpočet rychlosti
nebo vzdálenosti na základě změny nadmořské výšky a
horizontálního pohybu po zemi. To můžete využít při aktivitách
Přizpůsobení zařízení
jako lyžování, lezení, navigace, pěší turistika, běh nebo jízda na
kole.
Zapnutí a vypnutí možnosti Tlačítko Okruh
Zapnutím možnosti Klávesa Okruh zaznamenáte okruh nebo
odpočinek během aktivity stisknutím tlačítka LAP. Nastavení
možnosti Klávesa Okruh můžete vypnout, aby se zamezilo
zaznamenávání okruhu při neúmyslném stisknutí tlačítka během
aktivity.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Klávesa Okruh.
Stav tlačítka Okruh se změní na Zapnuto nebo Vypnuto na
základě aktuálního nastavení.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby
procházela všechny datové obrazovky aktivit, jestliže jsou
zapnuty stopky.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte nastavení aktivity.
5 Vyberte možnost Autom. procházení.
6 Vyberte rychlost zobrazování.
UltraTrac
Funkce UltraTrac je nastavení GPS, které zaznamenává body
prošlé trasy a data ze snímačů méně často. Aktivací funkce
UltraTrac se zvýší výdrž baterie, ale sníží kvalita
zaznamenaných aktivit. Funkci UltraTrac byste měli používat pro
aktivity, které vyžadují delší výdrž baterie a pro které jsou méně
důležité časté aktualizace dat ze snímačů.
Nastavení časového limitu úsporného režimu
Nastavení prodlevy ovlivní, jak dlouho vaše zařízení zůstane
v režimu tréninku, například když čekáte na start závodu.
Přidržte tlačítko MENU, vyberte možnost Nastavení > Činnosti
a aplikace, vyberte požadovanou aktivitu a zvolte její nastavení.
Volbou možnosti Časový limit úsporného režimu upravíte
nastavení prodlevy pro danou aktivitu.
Normální: Nastaví zařízení pro přechod do režimu hodinek
s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti.
Prodloužená: Nastaví zařízení pro přechod do režimu hodinek
s nízkou spotřebou energie po 25 minutách nečinnosti.
Rozšířený režim může způsobit kratší výdrž baterie mezi
jednotlivými nabíjeními.
Odebrání aktivity nebo aplikace
1
2
3
4
Vyberte možnost MENU.
Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
Vyberte aktivitu.
Vyberte možnost:
• Chcete-li aktivitu odebrat ze seznamu oblíbených, vyberte
možnost Odebrat z oblíbených.
• Chcete-li aktivitu vymazat ze seznamu aplikací, vyberte
možnost Odebrat.
Změna pořadí aplikací v seznamu
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Činnosti a aplikace.
Přizpůsobení zařízení
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost Změna pořadí.
5 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN upravte pozici aktivity
v seznamu.
Nastavení vzhledu hodinek
Vzhled hodinek lze nastavit volbou rozvržení, barev a dalších
údajů. Vlastní vzhledy si můžete rovněž stáhnout z obchodu
Connect IQ.
Úprava vzhledu hodinek
Chcete-li si aktivovat vzhled hodinek Connect IQ, nejprve musíte
požadovaný vzhled stáhnout z obchodu Connect IQ (Connect IQ
Funkce, strana 19).
Informace na displeji a vzhled hodinek si můžete přizpůsobit
podle svého nebo můžete aktivovat některý nainstalovaný
vzhled hodinek Connect IQ.
1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Vzhled hodinek.
3 Pomocí tlačítek UP a DOWN si můžete procházet možnosti
vzhledu hodinek.
4 Vyberte možnost Přidat novou položku a můžete procházet
různé přednastavené vzhledy.
5 Výběrem možnosti START > Použít aktivujete
přednastavený vzhled nebo nainstalovaný vzhled Connect
IQ.
6 Používáte-li přednastavený vzhled hodinek, můžete vybrat
možnost START > Přizpůsobit.
7 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit styl číslic analogových hodinek, vyberte
možnost Vytočit.
• Chcete-li změnit styl ručiček analogových hodinek, vyberte
možnost Posun.
• Chcete-li změnit styl číslic digitálních hodinek, vyberte
možnost Rozvržení.
• Chcete-li změnit styl sekund digitálních hodinek, vyberte
možnost Sekund.
• Chcete-li změnit data, která se zobrazují na hodinkách,
vyberte možnost Data.
• Chcete-li přidat nebo změnit barvu zvýraznění hodinek,
vyberte možnost Zdůraznit barvu.
• Chcete-li změnit barvu pozadí, vyberte možnost Barva
pozadí.
• Chcete-li změny uložit, vyberte možnost Hotovo.
Nastavení snímačů
Nastavení kompasu
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení >
Snímače a příslušenství > Kompas.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač kompasu (Ruční
kalibrace kompasu, strana 23).
Displej: Slouží k nastavení písmen, stupňů nebo miliradiánů pro
směr pohybu na kompasu.
Reference severu: Slouží k nastavení směru k severu pro
kompas (Nastavení směru k severu, strana 24).
Režim: Slouží k nastavení kompasu tak, aby používal pouze
data elektronického snímače (Zapnuto), kombinaci dat
systému GPS a elektronického snímače během pohybu
(Automaticky), nebo pouze data systému GPS (Vypnuto).
Ruční kalibrace kompasu
OZNÁMENÍ
Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete
dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte
23
v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například
vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.
Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje
správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po
extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Kompas > Kalibrovat > Spustit.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
TIP: Pohybujte zápěstím ve tvaru malé osmičky, dokud se
nezobrazí zpráva.
Nastavení směru k severu
Můžete nastavit směrovou referenci používanou při výpočtu
informací o směru pohybu.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Kompas > Reference severu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit zeměpisný
sever, vyberte možnost Skutečný.
• Chcete-li automaticky nastavit magnetickou deklinaci pro
vaši polohu, vyberte možnost Magnetický.
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit sever
souřadnicové sítě (000º), vyberte možnost Souřadnicová
síť.
• Chcete-li nastavit hodnotu magnetické deklinace ručně,
vyberte možnost Uživatel, zadejte magnetickou deklinaci
a vyberte možnost Hotovo.
Nastavení výškoměru
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení >
Snímače a příslušenství > Výškoměr.
Automatická kalibrace: Umožňuje provést automatickou
kalibraci výškoměru při každém zapnutí sledování trasy
pomocí systému GPS.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač výškoměru.
Kalibrace barometrického výškoměru
Zařízení bylo již kalibrováno ve výrobě a při výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci v bodě spuštění systému GPS.
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku, můžete kalibrovat
barometrický výškoměr ručně.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Výškoměr.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li automaticky kalibrovat z bodu spuštění GPS,
vyberte možnost Automatická kalibrace > Zapnuto.
• Chcete-li zadat aktuální převýšení, vyberte možnost
Kalibrovat.
Nastavení barometru
Přidržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení >
Snímače a příslušenství > Barometr.
Graf: Slouží k nastavení časového měřítka pro mapu v pomůcce
barometru.
Bouřková výstraha: Slouží k nastavení míry změny
barometrického tlaku, která spustí bouřkovou výstrahu.
Režim hodinek: Slouží k nastavení snímače, který se použije
v režimu hodinek. Při volbě Automaticky se použije výškoměr
i barometr, podle toho, jak se pohybujete. Pokud plánujete
aktivitu se změnou nadmořské výšky, můžete vybrat možnost
Výškoměr. Jestliže při plánované aktivitě nebude docházet
24
ke změně nadmořské výšky, můžete nastavit možnost
Barometr.
Nastavení mapy
Můžete si nastavit, jak se bude mapa v aplikaci mapy a na
datových obrazovkách zobrazovat.
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení > Mapa.
Orientace: Nastaví orientaci mapy. Výběrem možnosti K severu
zobrazíte u horního okraje obrazovky sever. Výběrem
možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u horního okraje
obrazovky aktuální směr trasy.
Polohy uživatele: Zobrazí nebo skryje uložené polohy na
mapě.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
Nastavení GroupTrack
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení >
GroupTrack.
Zobrazit na mapě: Můžete si zobrazit pozici kontaktů na mapě
během relace GroupTrack.
Typy aktivity: Můžete si nastavit, jaké typy aktivity se zobrazí
na obrazovce mapy během relace GroupTrack.
Nastavení navigace
Můžete přizpůsobit funkce a vzhled mapy při navigování k cíli.
Přizpůsobení funkcí mapy
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Datové
obrazovky.
Vyberte
možnost:
3
• Výběrem možnosti Mapa mapu zapnete nebo vypnete.
• Výběrem možnosti Průvodce zapnete nebo vypnete
obrazovku průvodce zobrazující směr k cíli, který ukazuje
váš kompas s trasou, které se můžete při navigaci držet.
• Výběrem možnosti Graf nadmořské výšky zapnete nebo
vypnete graf nadmořské výšky.
• Vyberte obrazovku, kterou chcete přidat, odstranit nebo
upravit.
Nastavení směru pohybu
Chování ukazatele navigace můžete nastavit.
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení >
Navigace > Typ.
Směr k cíli: Ukazuje ve směru vedoucím k vašemu cíli.
Trasa: Ukazuje, v jaké jste pozici vzhledem k linii kurzu vedoucí
k cíli (Ukazatel kurzu, strana 24).
Ukazatel kurzu
Ukazatel kurzu je užitečný zejména v případě, pokud směřujete
přímou cestou k cíli, například při plavbě. Pokud se kvůli
překážkám nebo rizikovým místům vychýlíte z kurzu, tento
ukazatel vám pomůže vrátit se na správnou trasu.
Ukazatel kurzu À ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu
vedoucí k cíli. Indikátor odchylky od kurzu (CDI) Á vás informuje
Přizpůsobení zařízení
o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Tečky  označují,
jak moc jste se od kurzu odchýlili.
Nastavení malého indikátoru směru pohybu
Indikátor směru pohybu můžete nastavit, aby při navigaci
zobrazoval stránky s údaji. Indikátor ukazuje k vašemu cílovému
směru pohybu.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Indikátor směru.
Nastavení upozornění navigace
Můžete si nastavit upozornění, která vám pomohou navigovat
do cíle.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Alarmy.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavit upozornění na konkrétní vzdálenost do
cíle, vyberte možnost Vzdálenost k cíli.
• Chcete-li nastavit upozornění na konkrétní odhadovaný
zbývající čas do cíle, vyberte možnost Čas k cíli.
4 Výběrem možnosti Stav upozornění zapněte.
5 Zadejte požadovanou hodnotu (vzdálenosti či času) a
stiskněte tlačítko .
Nastavení systému
Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení > Systém.
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na
zařízení.
Čas: Slouží ke změně nastavení času (Nastavení času,
strana 25).
Podsvícení: Slouží ke změně nastavení podsvícení (Změna
nastavení podsvícení, strana 25).
Zvuky: Slouží k nastavení zvuků zařízení, jako jsou tóny
tlačítek, alarmy a vibrace.
Nerušit: Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit. Můžete si
aktivovat možnost Doba spánku. Zařízení pak bude během
vaší pravidelné doby spánku automaticky přecházet do
režimu Nerušit. Běžnou dobu spánku si můžete nastavit ve
svém účtu Garmin Connect.
Menu Ovládací prvky: V menu ovládacích prvků můžete
zkratky přidávat, odebírat a měnit jejich pořadí (Úprava menu
ovládacích prvků, strana 25).
Zkratky: Umožňuje přidělovat zkratky tlačítkům zařízení
(Přizpůsobení zkratek, strana 25).
Automatický zámek: Tlačítka můžete automaticky uzamknout
a zabránit tak jejich neúmyslnému stisknutí. Pomocí možnosti
Během aktivity si můžete nastavit zamykání tlačítek během
měřených aktivit. Pomocí možnosti Režim hodinek si můžete
nastavit zamykání tlačítek v době, kdy nezaznamenáváte
měřenou aktivitu.
Jednotky: Slouží k nastavení měrných jednotek používaných
v zařízení (Změna měrných jednotek, strana 25).
Formát: Slouží k nastavení předvoleb zobrazení jako například
preference volby tempa a rychlosti během aktivit, začátku
týdne, formátu geografické polohy a data.
Nahrávání dat: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení
zaznamenává data aktivity. Možnost nahrávání Úsporné
(výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost
nahrávání Každou sekundu poskytuje detailnější záznamy
aktivit, je ale možné, že nezaznamená celou aktivitu, pokud
trvá delší dobu.
Režim USB: Nastaví zařízení, aby při připojení k počítači
používalo režim velkokapacitního paměťového zařízení nebo
režim Garmin.
Přizpůsobení zařízení
Obnovit výchozí hodnoty: Umožňuje vynulování uživatelských
dat a nastavení (Obnovení výchozích hodnot všech
nastavení, strana 28).
Aktualizace softwaru: Umožňuje instalaci stažených
softwarových aktualizací pomocí aplikace Garmin Express.
Nastavení času
Přidržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení > Systém
> Čas.
Časový formát: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový
nebo 24hodinový formát.
Nastavit čas: Slouží k nastavení časové zóny zařízení. Možnost
Automaticky nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Čas: Tato položka umožňuje nastavit čas, pokud je nastavena
na možnost Manuálně.
Alarmy: Můžete si nastavit upozornění, které zazní určitý počet
minut nebo hodin před časem východu nebo západu slunce.
Synchronizovat s GPS: Pokud měníte časové pásmo nebo při
přecházíte na letní či zimní čas, můžete čas s GPS
synchronizovat ručně.
Změna nastavení podsvícení
1 Přidržte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Podsvícení.
3 Vyberte možnost Během aktivity nebo Režim hodinek.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Tlačítka a zapněte podsvícení pro stisk
tlačítek.
• Vyberte možnost Alarmy a zapněte podsvícení pro
upozornění.
• Vyberte možnost Gesto a zapněte podsvícení zvednutím
a otočením ruky, když se chcete podívat na zápěstí.
• Vyberte možnost Odpočet pro nastavení doby, po jejímž
uplynutí se podsvícení vypne.
• Vyberte možnost Jas a nastavte úroveň jasu podsvícení.
Úprava menu ovládacích prvků
V menu ovládacích prvků můžete přidávat, odebírat a měnit
pořadí zkratek (Otevření menu ovládacích prvků, strana 1).
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Menu Ovládací
prvky.
3 Vyberte zkratku, kterou chcete upravit.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Změna pořadí změníte pozici zkratky
v menu ovládacích prvků.
• Výběrem možnosti Odebrat zkratku z menu odeberete.
5 Pokud chcete do menu přidat novou zkratku, vyberte
možnost Přidat novou položku.
Přizpůsobení zkratek
Můžete si upravit funkci podržení různých tlačítek nebo
kombinací tlačítek.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Zkratky.
3 Vyberte tlačítko nebo kombinaci tlačítek, kterou chcete
upravit.
4 Vyberte funkci.
Změna měrných jednotek
Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti,
nadmořské výšky, hmotnosti, výšky a teploty.
1 Podržte tlačítko MENU.
25
2 Vyberte položku Nastavení > Systém > Jednotky.
3 Vyberte typ měrné jednotky.
4 Vyberte měrnou jednotku.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit informace o zařízení, jako jsou například
identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verze
softwaru a licenční dohoda.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Informace o.
Zobrazení informací o předpisech a údajů o
kompatibilitě
1 V nastavení vyberte možnost Informace o.
2 Stiskněte tlačítko DOWN, dokud se nezobrazí informace
o předpisech.
Snímače ANT+
Zařízení je kompatibilní s tímto volitelným bezdrátovým
příslušenstvím ANT+.
• Snímač srdečního tepu, například HRM-Run (Nasazování
snímače srdečního tepu, strana 5)
• Snímač rychlosti kola a tempa kola (Použití volitelného
snímače rychlosti nebo kadence bicyklu, strana 26)
• Nožní snímač (Nožní snímač, strana 26)
• Snímač výkonu, například Vector™
• Bezdrátový snímač teploty tempe™ (tempe, strana 27)
Informace o kompatibilitě a nákupu dalších snímačů najdete na
http://buy.garmin.com.
Párování snímačů ANT+
Při prvním připojení snímače k zařízení prostřednictvím
bezdrátové technologie ANT+ musíte zařízení a snímač
spárovat. Po spárování se zařízení k aktivnímu snímači
v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.
POZNÁMKA: Jestliže byl k vašemu zařízení přibalen snímač
srdečního tepu, pak je tento snímač se zařízením již spárován.
1 Jestliže párujete snímač srdečního tepu, nasaďte si jej
(Nasazování snímače srdečního tepu, strana 5).
Snímač srdečního tepu vysílá a přijímá údaje jen tehdy, když
je nasazený.
2 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od ostatních snímačů ANT+.
3 Podržte tlačítko MENU.
4 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství >
Přidat novou položku.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyhledat vše.
• Vyberte váš typ snímače.
Po spárování snímače s vaším zařízením se změní stav
snímače z Vyhledávání na Připojeno. Data snímače se
zobrazí ve smyčce stránky s údaji nebo ve vlastním datovém
poli.
Použití volitelného snímače rychlosti nebo
kadence bicyklu
Můžete odesílat data do zařízení pomocí kompatibilního
snímače rychlosti nebo tempa bicyklu.
• Spárujte snímač se zařízením (Párování snímačů ANT+,
strana 26).
26
• Aktualizujte informace svého fitness profilu uživatele
(Nastavení uživatelského profilu, strana 11).
• Nastavte velikost kola (Velikost a obvod kola, strana 33).
• Vyrazte na projížďku (Spuštění aktivity, strana 2).
Trénink s měřiči výkonů
• Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports,
kde naleznete seznam snímačů ANT+, které jsou
kompatibilní s vaším zařízením (například Vector).
• Další informace naleznete v návodu k obsluze měřiče
výkonu.
• Upravte své výkonnostní zóny podle svých cílů a schopností
(Nastavení výkonnostních zón, strana 12).
• Použijte alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když
dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení
alarmu, strana 22).
• Přizpůsobte si pole dat výkonu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 21).
Používání elektronického řazení
Před použitím elektronického řazení, například Shimano Di2™,
je nutné spárovat je s vaším zařízením (Párování snímačů
ANT+, strana 26). Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 21). Když je snímač
v režimu úprav, zobrazuje zařízení fēnix Chronos aktuální
hodnoty úprav.
®
Přehled o situaci
Zařízení fēnix Chronos lze používat společně se zařízením
Varia Vision™ a s chytrými světly a zadním radarem na kolo
Varia™, které poskytují lepší přehled o okolní situaci. Další
informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.
POZNÁMKA: Před spárováním zařízení Varia může být nutná
aktualizace softwaru fēnix Chronos (Aktualizace softwaru
pomocí aplikace Garmin Connect Mobile, strana 18).
Nožní snímač
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.
Zlepšení funkce nožního snímače
Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné získat
signály GPS a spárovat zařízení s nožním snímačem (Párování
snímačů ANT+, strana 26).
Nožní snímač se kalibruje automaticky, ale údaje o rychlosti
a vzdálenosti můžete zpřesnit po několika použitích zařízení
venku se zapnutým systémem GPS.
1 Stůjte 5 minut venku s volným výhledem na oblohu.
2 Rozběhněte se.
3 Běžte 10 minut bez zastavení.
4 Zastavte se a uložte aktivitu.
V případě potřeby se na základě zaznamenaných dat změní
kalibrace nožního snímače. Nožní snímač není nutné
kalibrovat, pokud nezměníte styl běhu.
Ruční kalibrace nožního snímače
Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné je spárovat
s nožním snímačem (Párování snímačů ANT+, strana 26).
Snímače ANT+
Doporučujeme provést ruční kalibraci v případě, že znáte svůj
kalibrační faktor. Pokud jste nožní snímač kalibrovali s jiným
výrobkem Garmin, pravděpodobně svůj kalibrační faktor znáte.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství.
3 Vyberte nožní snímač.
4 Vyberte možnost Faktor Kalibrace > Nastavit hodnotu.
5 Úprava kalibračního faktoru:
• Pokud je vzdálenost příliš malá, kalibrační faktor zvyšte.
• Pokud je vzdálenost příliš velká, kalibrační faktor snižte.
Nastavení možností Nožní snímač – rychlost
a vzdálenost
Než bude možné provést úpravu rychlosti a vzdálenosti nožního
snímače, je nutné jej spárovat se zařízením (Párování snímačů
ANT+, strana 26).
Zařízení můžete nastavit tak, aby k výpočtu rychlosti
a vzdálenosti využívalo místo dat GPS data nožního snímače.
1 Přidržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství.
3 Vyberte nožní snímač.
4 Vyberte možnost Rychlost nebo Vzdálenost.
5 Vyberte možnost:
• Při tréninku s vypnutým systémem GPS, obvykle ve
vnitřních prostorech, vyberte možnost Uvnitř.
• Vyberte možnost Vždy, pokud chcete používat data
nožního snímače bez ohledu na nastavení systému GPS.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Informace o zařízení
Technické údaje zařízení fēnix Chronos
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
Až 7 dní
Stupeň vodotěsnosti
10 ATM*
Rozsah provozních teplot
-20 až 50 ºC (-4 až 122 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 ºC (32 až 113 ºF)
Vysílací pásmo
2,4 GHz
Protokoly
Bezdrátová technologie ANT+
Bluetooth Chytré zařízení
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 100 m. Další
informace najdete na webové stránce www.garmin.com
/waterrating.
Informace o baterii
Skutečná životnost baterie závisí na funkcích aktivovaných na
zařízení, jako je například sledování aktivit, měření tepu na
zápěstí, oznámení ze zařízení smartphone, GPS, interní
snímače a připojené snímače ANT+.
Životnost baterie Režim
Až 13 hodin
Normální režim GPS s měřením srdečního tepu na
zápěstí
Až 22 hodin
UltraTrac Režim GPS se získáváním údajů ve
dvouminutových intervalech
Až 7 dní
Režim chytrých hodinek se sledováním aktivit,
oznámeními smartphonu a měřením srdečního tepu
na zápěstí
Informace o zařízení
®
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
Odpojte
kabel od svého počítače.
2
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1 Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
3 Vyberte soubor.
4 Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple, je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
tempe
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
®
Údržba zařízení
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
Udržujte kožený řemínek v suchu. Kožený řemínek nepoužívejte
při plavání nebo sprchování. Kožený řemínek nevystavujte
působení vody, mohlo by dojít k jeho poškození.
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
TIP: Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/fitandcare.
27
Čištění koženého pásku
1 Otírejte kožený pásek suchým hadříkem.
2 K čištění koženého pásku používejte speciální přípravky na
kůži.
Výměna řemínku
1 Stiskněte konce pružinkové osičky a vyjměte řemínek
z hodinek.
2 Podržením tlačítka LIGHT na jednu sekundu zařízení
zapněte.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatele a historii aktivity.
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
1 Podržte tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Obnovit výchozí
hodnoty > Ano.
Vyhledání družicových signálů
2 Umístěte nový řemínek a zarovnejte jej se zařízením.
3 Stiskněte konce pružinkové osičky a zatlačte řemínek na své
místo.
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je řemínek řádně připevněn.
Pružinková osička musí být umístěna v příslušných otvorech
na zařízení.
4 Opakujte kroky 1 až 3 s druhým řemínkem.
Úprava kovového pásku hodinek
Pokud jsou vaše hodinky opatřeny kovovým páskem, úpravu
jeho délky musí provést zlatník nebo jiný odborník.
Odstranění problémů
Zařízení používá nesprávný jazyk.
Pokud omylem zvolíte nesprávný jazyk zařízení, můžete ho
změnit.
1 Vyberte možnost MENU.
2 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte možnost
START.
3 Přejděte na předposlední položku v seznamu a vyberte
možnost START.
4 Vyberte ikonu START.
5 Vyberte svůj jazyk.
Je můj telefon se zařízením kompatibilní?
Zařízení fēnix Chronos je kompatibilní se smartphony, které
používají bezdrátovou technologii Bluetooth Smart.
Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce
www.garmin.com/ble.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Zapněte na svém smartphonu bezdrátovou technologii
Bluetooth.
• Umístěte telefon do vzdálenosti 10 m (33 stop) od zařízení.
• Na svém smartphonu otevřete aplikaci Garmin Connect
Mobile, zvolte možnost
nebo , vyberte možnost
Zařízení Garmin > Přidat zařízení a aktivujte režim
párování.
• Na zařízení přidržte tlačítko LIGHT, výběrem možnosti
zapněte technologii Bluetooth a aktivujte režim párování.
Vynulování zařízení
1 Podržte tlačítko LIGHT alespoň 25 sekund.
28
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Odečet teploty není přesný
Vaše tělesná teplota ovlivňuje odečet teploty prováděný interním
snímačem teploty. Chcete-li získat nejpřesnější hodnotu teploty,
je nutné sejmout hodinky ze zápěstí a počkat 20 až 30 minut.
Během nošení hodinek lze také ke zobrazení přesné hodnoty
okolní teploty použít volitelný tempe externí snímač teploty.
Maximalizace výdrže baterie
Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.
• Snižte prodlevu podsvícení (Změna nastavení podsvícení,
strana 25).
• Snižte jas podsvícení.
• Pro aktivitu použijte režim UltraTrac GPS (UltraTrac,
strana 23).
• Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte bezdrátovou
technologii Bluetooth (Připojené funkce, strana 17).
• Když aktivitu na delší dobu přerušíte, použijte funkci Obnovit
později (Zastavení aktivity, strana 2).
• Vypněte sledování aktivity (Vypnutí sledování aktivity,
strana 13).
• Použijte vzhled hodinek Connect IQ, který se neaktualizuje
každou sekundu.
Můžete například použít displej hodinek bez vteřinové ručičky
(Úprava vzhledu hodinek, strana 23).
• Omezte oznámení smartphonu, která se na zařízení
zobrazují (Správa oznámení, strana 18).
• Vypněte zasílání dat o tepové frekvenci do spárovaných
zařízení Garmin (Přenos dat srdečního tepu do zařízení
Garmin, strana 5).
Odstranění problémů
• Vypněte sledování srdečního tepu na zápěstí (Vypnutí
snímače srdečního tepu na zápěstí, strana 5).
POZNÁMKA: Měření srdečního tepu na zápěstí se používá
k určení délky intenzivní aktivity a počtu spálených kalorií.
Sledování aktivity
Podrobnější informace o přesnosti sledování aktivit naleznete na
stránce garmin.com/ataccuracy.
Nezobrazuje se můj počet kroků za den
Počet kroků za den se vždy o půlnoci vynuluje.
Pokud se místo počtu kroků zobrazují čárky, umožněte
zařízení přijmout satelitní signál a automaticky nastavit čas.
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný
Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá
skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.
• Noste zařízení na ruce, která není dominantní.
• Pokud tlačíte kočárek nebo sekačku, zařízení dejte do kapsy.
• Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte zařízení do
kapsy,
POZNÁMKA: Zařízení může některé opakující se činnosti
(například mytí nádobí, skládání prádla nebo tleskání)
interpretovat jako kroky.
Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu
Garmin Connect
Počet kroků v účtu Garmin Connect se upravuje při
synchronizaci zařízení.
1 Vyberte možnost:
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
(Používání aplikace Garmin Connect v počítači,
strana 19).
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
Mobile (Ruční synchronizace dat s aplikací Garmin
Connect Mobile, strana 19).
2 Vyčkejte na dokončení synchronizace.
Synchronizace může trvat několik minut.
POZNÁMKA: Obnovením aplikace Garmin Connect Mobile
nebo aplikace Garmin Connect nedojde k synchronizaci dat
ani k aktualizaci počtu kroků.
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti
Zařízení používá při měření změny nadmořské výšky při
stoupání vnitřní barometr. Na jedno vystoupané patro jsou
počítány 3 metry (10 stop).
• Při stoupání se nedržte zábradlí a nepřeskakujte schody.
• Ve větrném prostředí zakryjte zařízení rukávem nebo
bundou, protože silné poryvy větru mohou způsobit chybná
měření.
Minuty intenzivní aktivity blikají
Když trénujete na dostatečně intenzivní úrovni, aby se tato
aktivita zaznamenávala do stanoveného cíle počtu minut, minuty
intenzivní aktivity blikají.
Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
• Přejděte na adresu connect.garmin.com.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/outdoor.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Dodatek
Dodatek
Datová pole
%FTP: Aktuální výkon jako procento funkční limitní hodnoty
výkonu.
%max. ST: Procento maximálního srdečního tepu.
% maximální ST okruhu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
%RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep
minus klidový srdeční tep).
%RST okruhu: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
24hodinová – maximální: Maximální teplota zaznamenaná
během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače
teploty.
24hodinová – minimální: Minimální teplota zaznamenaná
během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače
teploty.
Aerobní TE: Vliv aktuální aktivity na vaši aerobní kondici.
Anaerobní TE: Vliv aktuální aktivity na vaši anaerobní kondici.
Barometrický tlak: Kalibrovaný aktuální tlak.
Baterie Di2: Zbývající energie baterie snímače Di2.
Čas intervalu: Čas změřený stopkami pro aktuální interval.
Čas k cíli: Odhadovaný zbývající čas k dosažení cílové
destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Čas k příštímu bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Čas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Čas okruhu vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Čas okruhu vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Časovač odpočinku: Stopky pro aktuální přestávku (plavání
v bazénu).
Čas pohybu: Celkový čas pohybu pro aktuální aktivitu.
Čas posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas vestoje.: Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas v zóně: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo
výkonu.
Celkový čas více sportů: Celkový čas multisportovní aktivity,
včetně přechodů mezi jednotlivými sporty.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Další trasový bod: Další bod na trase. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Délka kroku: Délka kroku od jednoho došlápnutí ke druhému
v metrech.
Délka kroku/okruh: Průměrná délka kroku pro aktuální okruh.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka posledního okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Délky: Počet délek bazénu dokončených během aktuální
aktivity.
29
Délky intervalu: Počet délek bazénu dokončených během
aktuálního intervalu.
DKZ: Doba, kterou při běhu strávíte během každého kroku na
zemi, měřená v milisekundách. Během chůze není doba
kontaktu se zemí počítána.
DKZ/okruh: Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí pro
aktuální okruh.
Doba zastávek: Celkový čas přestávek pro aktuální aktivitu.
ETA: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace
(upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Hemoglobin celkem: Odhadovaná celková hodnota kyslíku ve
svalech pro aktuální aktivitu.
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Intensity Factor: Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).
Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální okruh.
Kadence okruhu: Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Kadence posl. okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
poslední dokončený okruh.
Kadence posl. okruhu: Běh. Průměrná kadence pro poslední
dokončený okruh.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Max. výkon na okruh: Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.
Maximální %Max. intervalu: Maximální procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální interval plavání.
Maximální %RST intervalu: Maximální procento rezervy
srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční
tep) pro aktuální interval plavání.
Maximální nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Maximální rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu v metrech za
minutu nebo stopách za minutu od posledního vynulování.
Maximální ST intervalu: Maximální tepová frekvence pro
aktuální interval plavání.
Maximální výkon: Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za
minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Minimální nad výška: Nejnižší dosažená nadmořská výška od
posledního vynulování.
Nadm. výš.: Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou
nebo pod mořskou hladinou.
Nadmořská výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy
pomocí zařízení GPS.
Námořní rychlost: Aktuální rychlost v uzlech.
Námořní vzdálenost: Překonaná vzdálenost v námořních
metrech nebo námořních stopách.
Nastavení převodu: Aktuální kombinace převodu ze snímače
polohy převodu.
NP: Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.
30
NP okruhu: Průměrná Normalized Power pro aktuální okruh.
NP posledního okruhu: Průměrná Normalized Power pro
poslední dokončený okruh.
Odchylka od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou
jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Odhadovaný čas v mezicíli: Odhadovaná denní doba, kdy
dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas
daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Opakování zapnuto: Časovač pro poslední interval plus
aktuální odpočinek (plavání v bazénu).
PCO: Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí
umístění základny pedálu při použití síly.
Počet záběrů: Plavání. Počet záběrů za minutu (Z/M).
Počet záběrů: Pádlování a veslování. Počet záběrů za minutu
(Z/M).
Počet záběrů v posledním okruhu: Plavání. Průměrný počet
záběrů za minutu (Z/M) během posledního okruhu.
Počet záběrů v posledním okruhu: Pádlování a veslování.
Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během posledního
okruhu.
Poloha: Aktuální pozice používající vybrané nastavení formátu
souřadnic.
Poloha cíle: Pozice cílové destinace.
Přední: Převod předního kola ze snímače polohy převodu.
Převod: Převody předního a zadního kola ze snímače polohy
převodu.
Převodový poměr: Počet zubů předního a zadního převodu na
základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.
Převýšení do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou
destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Prům. celk. rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu
včetně pohybu i přestávek.
Průměrná délka kroku: Průměrná délka kroku pro aktuální
relaci.
Průměrná DKZ: Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí při
dané aktivitě.
Průměrná kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Průměrná kadence: Běh. Průměrná kadence pro aktuální
aktivitu.
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Průměrná rychlost pohybu: Průměrná rychlost pohybu pro
aktuální aktivitu.
Průměrná rychlost záběru: Plavání. Průměrný počet záběrů za
minutu (Z/M) během aktuální aktivity.
Průměrná rychlost záběru: Pádlování a veslování. Průměrný
počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuální aktivity.
Průměrná SF Levá: Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu
a aktuální aktivitu.
Průměrná SF Pravá: Průměrný úhel silové fáze pro pravou
nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná ŠSF Levá: Průměrný úhel špičky silové fáze pro
levou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná ŠSF Pravá: Průměrný úhel špičky silové fáze pro
pravou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná vertikální oscilace: Průměrný objem vertikální
oscilace při dané aktivitě.
Dodatek
Průměrná vzdálenost/záběr: Plavání. Průměrná vzdálenost
uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.
Průměrná vzdálenost/záběr: Pádlování a veslování. Průměrná
vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.
Průměrné %Max. intervalu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální interval plavání.
Průměrné %RST intervalu: Průměrné procento rezervy
srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční
tep) pro aktuální interval plavání.
Průměrné PSZ: Průměrný posun středu základny pro aktuální
aktivitu.
Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.
Průměrné tempo 500 m: Průměrné tempo plavání na
500 metrů pro aktuální aktivitu.
Průměrné vyvážení: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální aktivitu.
Průměrné vyvážení DKZ: Průměrné vyvážení doby kontaktu se
zemí pro aktuální relaci.
Průměrný %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Průměrný čas okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Průměrný ST %Max.: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
Průměrný ST intervalu: Průměrná tepová frekvence pro
aktuální interval plavání.
Průměrný Swolf: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky
a počtu záběrů na délku (Plavecká terminologie, strana 3).
Při plavání v otevřené vodě je pro výpočet hodnocení
SWOLF použita vzdálenost 25 m.
Průměrný vertikální poměr: Průměrný poměr vertikální
oscilace a délky kroku pro aktuální relaci.
Průměrný výkon: Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Průměrný záběr/délka: Průměrný počet záběrů na délku
bazénu během aktuální aktivity.
Průměr výkonu 10 s: 10sekundový průměr pohybu výkonu.
Průměr výkonu 30 s: 30sekundový průměr pohybu výkonu.
Průměr výkonu 3 s: 3sekundový průměr pohybu výkonu.
Průměr vyvážení 10 s: 10sekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Průměr vyvážení 30 s: 30sekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Průměr vyvážení 3 s: Třísekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
PSZ okruhu: Průměrný posun středu základny pro aktuální
okruh.
Rovn. ch. ped.: Měření rovnoměrné aplikace síly nohou jezdce
na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Rych. záb. pos. délky: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M)
během poslední dokončené délky bazénu.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost posledního okruhu: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Dodatek
Rychlost záběru intervalu: Průměrný počet záběrů za minutu
(Z/M) během aktuálního intervalu.
Rychlost záběrů okruhu: Plavání. Průměrný počet záběrů za
minutu (Z/M) během aktuálního okruhu.
Rychlost záběrů okruhu: Pádlování a veslování. Průměrný
počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního okruhu.
Sestup pro okruh: Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.
Sestup pro poslední okruh: Převýšení při sestupu pro poslední
dokončený okruh.
SF okr. P: Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu a aktuální
okruh.
SF okruhu Levá: Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu
a aktuální okruh.
SF vlevo: Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu. Silová fáze
je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné
síly.
SF vpravo: Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu. Silová
fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Šířka/Délka: Aktuální pozice dle souřadnic délky a šířky bez
ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Směr pohybu zařízení GPS: Směr, kterým se pohybujete,
podle zařízení GPS.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ŠSF okruhu Levá: Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou
nohu a aktuální okruh.
ŠSF okruhu Pravá: Průměrný úhel špičky silové fáze pro
pravou nohu a aktuální okruh.
ŠSF vlevo: Aktuální úhel špičky silové fáze pro levou nohu.
Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí
největší část síly.
ŠSF vpravo: Aktuální úhel špičky silové fáze pro pravou nohu.
Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí
největší část síly.
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
Stopky: Aktuální čas odpočítávače času.
Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
Svalové okysličení %: Odhadované procento svalového
okysličení pro aktuální aktivitu.
Swolf intervalu: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
interval.
Swolf okruhu: Hodnocení SWOLF pro aktuální okruh.
Swolf poslední délky: Hodnocení SWOLF pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Swolf posledního okruhu: Hodnocení SWOLF pro poslední
dokončený okruh.
Tempo: Aktuální tempo
Tempo 500 m: Aktuální tempo plavání na 500 metrů.
Tempo 500 m okruhu: Průměrné tempo plavání na 500 metrů
pro aktuální okruh.
Tempo 500 m posledního okruhu: Průměrné tempo plavání na
500 metrů pro poslední okruh.
Tempo intervalu: Průměrné tempo pro aktuální interval.
Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.
31
Tempo poslední délky: Průměrné tempo pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Tempo posledního okruhu: Průměrné tempo pro poslední
dokončený okruh.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty. Se zařízením můžete spárovat snímač
tempe, který vám poskytne trvalý zdroj přesných dat
o teplotě.
Trasa: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Trasa
může být zobrazena jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Trasový bod cíle: Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
TSS: Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.
Typ záběru intervalu: Aktuální typ záběru pro interval.
Typ záběrů poslední délky: Typ záběrů používaný během
poslední dokončené délky bazénu.
Účinnost šlapání: Měření účinnosti šlapání jezdce.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vertikální oscilace: Množství odrazů při běhu. Vertikální pohyb
vašeho trupu měřený v centimetrech na každý krok.
Vertikální oscilace/okruh: Průměrný objem vertikální oscilace
pro aktuální okruh.
Vertikální poměr: Poměř vertikální oscilace a délky kroku.
Vertikální poměr/okruh: Průměrný poměr vertikální oscilace
a délky kroku pro aktuální okruh.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Vertikální rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo
sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
VMG: Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Východ sl.: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výkon: Aktuální výkon ve wattech.
Výkon: Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Výkon na okruh: Průměrný výkon pro aktuální okruh.
Výkon na váhu: Aktuální výkon měřený ve wattech na kilogram.
Výkonnostní rozsah: Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na
základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Výkon v posledním okruhu: Průměrný výkon pro poslední
dokončený okruh.
Výstup pro okruh: Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.
Výstup pro poslední okruh: Převýšení při výstupu pro poslední
dokončený okruh.
Vyvážení: Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení DKZ: Vyváženost doby kontaktu se zemí levé a pravé
strany při běhu.
Vyvážení DKZ/okruh: Průměrné vyvážení doby kontaktu se
zemí pro aktuální okruh.
Vyvážení okruhu: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální okruh.
Vzd./záb. posl. i.: Plavání. Průměrná vzdálenost uplavaná za
jeden záběr během posledního dokončeného okruhu.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost/záběr: Plavání. Vzdálenost uplavaná za jeden
záběr.
Vzdálenost/záběr: Pádlování a veslování. Vzdálenost uplavaná
za jeden záběr.
Vzdálenost/záběr okruhu: Plavání. Průměrná vzdálenost
uplavaná za jeden záběr během aktuálního okruhu.
Vzdálenost/záběr okruhu: Pádlování a veslování. Průměrná
vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuálního
okruhu.
Vzdálenost/záběr posledního okruhu: Pádlování a veslování.
Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během
posledního dokončeného okruhu.
Vzdálenost intervalu: Vzdálenost uražená pro aktuální interval.
Vzdálenost k příštímu: Zbývající vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Záběry: Plavání. Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.
Záběry: Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů pro
aktuální aktivitu.
Záběry intervalu/délka: Průměrný počet záběrů na délku
bazénu během aktuálního intervalu.
Záběry poslední délky: Celkový počet záběrů pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Záběry v okruhu: Plavání. Celkový počet záběrů pro aktuální
okruh.
Záběry v okruhu: Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů
pro aktuální okruh.
Záběry v posledním okruhu: Plavání. Celkový počet záběrů
pro poslední dokončený okruh.
Záběry v posledním okruhu: Pádlování a veslování. Celkový
počet záběrů pro poslední dokončený okruh.
Zadní: Převod zadního kola ze snímače polohy převodu.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zbývající vzdálenost: Zbývající vzdálenost do cílové destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Zhodnocení výkonu: Skóre zhodnocení výkonu je zhodnocení
vaší kondice v reálném čase.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
32
Dodatek
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Hodnocení FTP
Velikost kola
D (mm)
Tato tabulka uvádí klasifikaci funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP) podle pohlaví.
26 × 1–1/2
2 100
26 × 1,40
2 005
Muži
Watty na kilogram (W/kg)
26 × 1,50
2 010
5,05 a více
26 × 1,75
2 023
3,93 až 5,04
26 × 1,95
2 050
2,79 až 3,92
26 × 2,00
2 055
2,23 až 2,78
26 × 2,10
2 068
Méně než 2,23
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
Skvělé
Vynikající
Dobré
Uspokojivé
Netrénovaný člověk
Ženy
Watty na kilogram (W/kg)
26 × 3,00
2 170
Skvělé
4,30 a více
27 × 1
2 145
Vynikající
3,33 až 4,29
27 × 1–1/8
2 155
Dobré
2,36 až 3,32
27 × 1–1/4
2 161
Uspokojivé
1,90 až 2,35
27 × 1-3/8
2 169
Netrénovaný člověk
Méně než 1,90
650 × 35A
2 090
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
Velikost a obvod kola
700 × 20C
2 086
Velikost kola je uvedena na obou stranách pneumatiky. Níže
uvedený seznam není úplný. Použít lze rovněž kalkulátory
dostupné na internetu.
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700 × 28C
2 136
Velikost kola
D (mm)
700 × 30C
2 170
935
700 × 32C
2 155
14 × 1,5
1 020
700C trubkový
2 130
14 × 1,75
1 055
700 × 35C
2 168
16 × 1,5
1 185
700 × 38C
2 180
16 × 1,75
1 195
700 × 40C
2 200
18 × 1,5
1 340
18 × 1,75
1 350
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
22 × 1–3/8
1 770
22 × 1–1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
24 × 1–1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1(59)
1 913
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1–3/8
2 068
Hodnoty FTP jsou založeny na výzkumu Huntera Allena a
Andrewa Coggana, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
12 × 1,75
Dodatek
Licence BSD 3-Clause
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding
Všechna práva vyhrazena.
Redistribuce a používání zdrojové nebo binární podoby
(s úpravou či bez) je povoleno, jsou-li splněny následující
podmínky:
• Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené
oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a
následující upozornění ohledně omezení záruk.
• Redistribuce v binární podobě musí v dokumentaci a
ostatních přiložených materiálech obsahovat výše uvedené
oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a
následující upozornění ohledně omezení záruk.
• Bez předchozího výslovného písemného svolení nelze
používat jméno autora ani nikoho z přispěvatelů k propagaci
nebo podpoře produktů odvozených od tohoto softwaru.
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN VLASTNÍKY
AUTORSKÝCH PRÁV „TAK, JAK JE“. NEJSOU
POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ČI DOMNĚLÉ ZÁRUKY,
NAPŘÍKLAD PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ
33
ÚČEL. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ
NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI
EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (NAPŘÍKLAD ZA ZTRÁTU DAT, UŠLÝ
ZISK, NEMOŽNOST POUŽÍVÁNÍ NEBO PŘERUŠENÍ
OBCHODNÍ ČINNOSTI; NEJSOU ODPOVĚDNI ANI ZA
ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB) BEZ
OHLEDU NA PŘÍČINU, ANI V PŘÍPADĚ TEORETICKÉ
ODPOVĚDNOSTI ZAJIŠTĚNÉ SMLOUVOU, PLNOU
ODPOVĚDNOSTÍ NEBO PORUŠENÍM ZÁKONA (VČETNĚ
NEDBALOSTI A PODOBNĚ), KTERÉ BY MOHLY VZNIKNOUT
POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ
PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ ŠKODY.
Definice symbolů
Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích
příslušenství.
Střídavý proud. Zařízení je vhodné pro střídavý proud.
Stejnosměrný proud Zařízení je vhodné pouze pro stejnosměrný
proud.
Pojistka. Označuje specifikaci nebo umístění pojistky.
Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je
připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající
se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a
k podpoře opětovného použití a recyklace.
34
Dodatek
Rejstřík
intervaly 3
tréninky 13, 14
A
J
aktivity 2, 20, 23
uložení 2
vlastní 2, 3
zahájení 2
aktualizace, software 18, 19
alarmy 15, 21
aplikace 17, 19
smartphone 1
Auto Lap 22
Auto Pause 22
automatická detekce lezení 22
automatické procházení 23
jazyk 25
jízda na snowboardu 2
jumpmaster 3
B
barometr 17, 24
baterie 27
maximalizace 18, 23, 28
nabíjení 1
životnost 27
C
celoživotní sportovec 12
cíl 14
cíle 14
Connect IQ 19
Č
čas
nastavení 25
upozornění 22
zóny a formáty 25
časovač, odpočítávání 15
časové zóny 16
časy východu a západu Slunce 15
čištění zařízení 6, 27, 28
D
K
kadence 2, 6
snímače 26
upozornění 22
kalendář 13
kalibrace
kompas 23
výškoměr 24
kalorie, upozornění 22
kompas 17, 23, 24
kalibrace 23
nastavení 24
L
laktátový práh 8, 10
layup 4
LiveTrack 19
lyžování
alpské 2
jízda na snowboardu 2
M
mapa 24
mapy 21, 24
navigace 16, 17
procházení 17
menu 1
menu ovládací prvky 1, 25
měrné jednotky 25
měření úderu 4
metronom 2
minuty intenzivní aktivity 13, 29
MOB 16
multisport 2, 3, 17
muž přes palubu (MOB) 16
Dálkové ovládání VIRB 20
data
odesílání 19
přenos 18, 19
stránky 21
ukládání 18, 19
datová pole 19
délka kroku 6
délky 3
doba kontaktu se zemí 6, 7
dogleg 4
doplňky 1, 5, 19
družicové signály 28
dynamika běhu 6, 7
nabíjení 1
nácvik 3, 4
náhradní díly 28
nastavení 13, 20, 23–25, 28
nastavení směru pohybu 25
nastavení systému 25
navigace 21, 24, 25
Zadej směr a jdi 16
zastavení 16
nožní snímač 26, 27
F
O
fitness 9
obrazovka 25
odesílání dat 19
odolnost proti vodě 27
odpočítávač času 15
odstranění
historie 17
osobní rekordy 15
všechna uživatelská data 27
odstranění problémů 5–7, 28, 29
osobní rekordy 15
odstranění 15
oznámení 18
G
Garmin Connect 1, 13, 17–19
ukládání dat 19
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 1
GLONASS 25
GPS 23, 25
signál 28
GroupTrack 19, 24
H
historie 17
odeslání do počítače 18, 19
odstranění 17
hlavní menu, přizpůsobení 20
hodiny 15
hodnocení swolf 3
hřiště, přehrávání 4
I
ID zařízení 26
indoorový trénink 2
Rejstřík
N
P
párování
smartphone 1, 28
Snímače ANT+ 5, 26
pásky 28
plavání 3, 4
počítač kilometrů 4
počítadlo kilometrů 17
podsvícení 1, 25
polohy 16
odstranění 16
uložení 16
úprava 16
profily 2
uživatelské 11
prošlé trasy 16
předpokládaný čas dokončení 9
připojení 18
příslušenství 26, 29
přizpůsobení zařízení 21, 25
R
regenerace 7–9
režim hodinek 23
režim spánku 12
rychlost 22
S
segmenty 14
skóre stresu 10
skórkarta 4
sledování aktivity 12, 13
smartphone 19, 28
aplikace 17
párování 1, 28
směr k severu 24
Snímače ANT+ 26
párování 26
snímače pro bicykl 26
snímače rychlosti a kadence 26
software
aktualizace 1, 18, 19
licence 26
verze 26
souřadnice 16
srdeční tep 5
párování snímačů 5
rozsahy 11, 12
snímač 5–9, 26
upozornění 22
zóny 8, 11, 12, 17
statistiky 4
stav tréninku 8
stopky 15, 17
T
technické údaje 27
Technologie Bluetooth 17, 18, 28
tempe 27, 28
teplota 27, 28
tlačítka 1, 25
přizpůsobení 23
tóny 2, 15
TracBack 2, 16
Training Effect 8, 9
trasové body, projekce 16
trasy 16, 24
přehrávání 4
výběr 4
vytvoření 16
trénink 13, 14, 17
plány 13
tréninková zátěž 9
tréninkové, plány 13
tréninky 13
načítání 13
triatlonový trénink 3
U
ukládání dat 18
UltraTrac 23
upozornění 15, 21, 22, 25
USB 19
odpojení 27
uživatelská data, odstranění 27
uživatelský profil 11
V
velikosti kol 33
vertikální oscilace 6, 7
vertikální poměr 6, 7
Virtual Partner 14
35
VO2 max. 7–9
VO2 maximální 32
výkon (síla) 8
metry 8, 10, 11, 26, 33
upozornění 22
zóny 12
vynulování zařízení 28
výškoměr 17, 24
kalibrace 24
vzdálenost 22
upozornění 22, 25
vzhledy hodinek 19, 23
Z
záběry 3
Zadej směr a jdi 16
závodění 14
zhodnocení výkonu 8, 10
zkratky 1, 25
zobrazení greenu, poloha jamky 4
zóny
čas 16
srdeční tep 11, 12
výkon 12
36
Rejstřík
support.garmin.com
Duben 2017
190-02055-41_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising