Garmin | tactix® Bravo | Operating instructions | Garmin tactix® Bravo Návod k obsluze

Garmin tactix® Bravo Návod k obsluze
tactix Bravo
®
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , tactix , TracBack , VIRB a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrovaná ochranná známka společnosti American Heart Association, Inc. Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu
společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré související obchodní značky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního tepu od
společnosti Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peaksware, LLC. Wi‑Fi je registrovaná značka
společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná zámka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a
obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Aktivace režimu nočního vidění ............................................. 1
Uzamčení kláves .................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Spárování smartphonu se zařízením .......................................... 1
Podpora a aktualizace ................................................................ 1
Nastavení Garmin Express .................................................... 1
Jumpmaster.................................................................... 2
Plánování seskoku ......................................................................2
Typy seskoků .............................................................................. 2
Zadání informací o seskoku ........................................................ 2
Zadání informací o větru pro seskoky typu HAHO a HALO ....... 2
Vynulování informací o větru ................................................. 2
Zadání informací o větru pro statický seskok ............................. 2
Konstantní nastavení .................................................................. 2
Aktivity............................................................................ 3
Spuštění aktivity .......................................................................... 3
Zastavení aktivity ........................................................................ 3
Lyžování ..................................................................................... 3
Jdeme na běžky ..................................................................... 3
Sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu ....................... 3
Zobrazení jízd na lyžích .................................................... 3
Taktické aktivity .......................................................................... 3
Použití taktického režimu ....................................................... 3
Běh ............................................................................................. 3
Jdeme běhat .......................................................................... 3
Používání metronomu ............................................................ 4
Jízda na kole ............................................................................... 4
Vyrážíme na projížďku ........................................................... 4
Plavání ........................................................................................ 4
Jdeme si zaplavat .................................................................. 4
Plavecká terminologie ....................................................... 4
Typy záběru ...................................................................... 4
Odpočinek během plavání v bazénu ................................. 4
Trénování se záznamem nácviku ..................................... 5
Jdeme plavat v otevřené vodě ............................................... 5
Vodní sporty ................................................................................5
Paddleboarding (SUP) ........................................................... 5
Veslování ............................................................................... 5
Turistika ...................................................................................... 5
Jdeme na túru ........................................................................ 5
Multisport .................................................................................... 5
Zahájení aktivity Triatlon nebo Multisport .............................. 5
Vytvoření vlastní aktivity ........................................................ 6
Indoorové aktivity ........................................................................ 6
Projekce trasového bodu ............................................................ 6
Golf ............................................................................................. 6
Hraní golfu ............................................................................. 6
Informace o jamce ................................................................. 6
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg ............................. 6
Používání golfového počítače kilometrů ................................ 6
Sledování výsledků ................................................................ 7
Úprava výsledků .................................................................... 7
Měření úderu .......................................................................... 7
Trénink............................................................................ 7
Nastavení uživatelského profilu .................................................. 7
Cíle aktivit typu fitness ........................................................... 7
Rozsahy srdečního tepu ........................................................ 7
Nastavení zón srdečního tepu .......................................... 7
Nastavení zón srdečního tepu zařízením ......................... 7
Výpočty rozsahů srdečního tepu ....................................... 7
Informace o položce Celoživotní sportovec ........................... 8
Obsah
Nastavení výkonnostních zón ................................................ 8
Sledování aktivity ........................................................................ 8
Zapnutí sledování aktivity ...................................................... 8
Používání výzvy k pohybu ..................................................... 8
Automatický cíl ....................................................................... 8
Sledování spánku .................................................................. 8
Používání automatického sledování spánku ..................... 8
Používání režimu Nerušit .................................................. 8
Minuty intenzivní aktivity ........................................................ 8
Tréninky ...................................................................................... 8
Sledování tréninku z webové stránky .................................... 9
Zahájení tréninku ................................................................... 9
Informace o tréninkovém kalendáři ........................................ 9
Používání tréninkových plánů Garmin Connect ................ 9
Intervalové tréninky ..................................................................... 9
Vytvoření intervalového tréninku ............................................ 9
Zahájení intervalového tréninku ............................................. 9
Zastavení intervalového tréninku ........................................... 9
Použití funkce Virtual Partner® .................................................. 9
Nastavení tréninkového cíle ....................................................... 9
Zrušení tréninkového cíle ..................................................... 10
Závodění s předchozí aktivitou ................................................. 10
Osobní rekordy ......................................................................... 10
Zobrazení osobních rekordů ................................................ 10
Obnovení osobního rekordu ................................................ 10
Vymazání osobního rekordu ................................................ 10
Vymazání všech osobních rekordů ...................................... 10
Informace o funkci Training Effect ............................................ 10
Hodiny........................................................................... 10
Nastavení budíku ...................................................................... 10
Spuštění odpočítávače času .................................................... 10
Použití stopek ........................................................................... 11
Nastavení upozornění na čas východu a západu slunce ......... 11
Navigace ........................................................................ 11
Ukládání polohy ........................................................................ 11
Úprava uložených poloh ........................................................... 11
Odstranění všech uložených poloh .......................................... 11
Navigace k cíli ........................................................................... 11
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi ............................. 11
Kompas .....................................................................................11
Mapa ......................................................................................... 11
Posouvání a změna měřítka mapy ...................................... 11
Navigace do výchozího bodu ................................................... 11
Výškoměr .................................................................................. 12
Historie.......................................................................... 12
Používání historie ..................................................................... 12
Historie Multisport ................................................................ 12
Zobrazení času v každém rozsahu srdečního tepu ............. 12
Zobrazení počtů kroků .............................................................. 12
Zobrazení souhrnů dat ............................................................. 12
Odstranění historie ................................................................... 12
Použití počítače kilometrů ......................................................... 12
Online funkce................................................................ 12
Aktivace oznámení Bluetooth ................................................... 12
Zobrazení oznámení ............................................................ 13
Správa oznámení ................................................................. 13
Vypnutí technologie Bluetooth ............................................. 13
Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení Bluetooth .......... 13
Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení ......................... 13
Garmin Connect ........................................................................ 13
Používání aplikace Garmin Connect Mobile ........................ 13
Ruční nahrávání dat do aplikace Garmin Connect
Mobile .............................................................................. 13
Používání aplikace Garmin Connect v počítači ................... 13
Online funkce Wi‑Fi® ................................................................ 13
i
Nastavení připojení Wi‑Fi ..................................................... 14
Connect IQ Funkce....................................................... 14
Stahování funkcí Connect IQ .................................................... 14
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ........................ 14
Doplňky ..................................................................................... 14
Zobrazení doplňků ............................................................... 14
Úprava seznamu pomůcek .................................................. 14
Dálkové ovládání VIRB ........................................................ 14
Ovládání akční kamery VIRB .......................................... 14
Přizpůsobení zařízení................................................... 15
Nastavení aplikace aktivity ....................................................... 15
Přizpůsobení datových obrazovek ....................................... 15
Přidání mapy k aktivitě ......................................................... 15
Upozornění .......................................................................... 15
Nastavení alarmu ............................................................ 16
Auto Lap ...............................................................................16
Označování okruhů podle vzdálenosti ............................ 16
Zapnutí Auto Pause® .......................................................... 16
Zapnutí automatické detekce lezení .................................... 16
3D rychlost a vzdálenost ...................................................... 17
Použití funkce Automatické procházení ............................... 17
UltraTrac .............................................................................. 17
Nastavení časového limitu úsporného režimu ..................... 17
Zapnutí a vypnutí možnosti Tlačítko Okruh ......................... 17
Nastavení vzhledu hodinek ...................................................... 17
Úprava vzhledu hodinek ...................................................... 17
Nastavení snímačů ................................................................... 17
Nastavení kompasu ............................................................. 17
Ruční kalibrace kompasu ................................................ 17
Nastavení směru k severu .............................................. 17
Nastavení výškoměru .......................................................... 18
Kalibrace barometrického výškoměru ............................. 18
Nastavení barometru ........................................................... 18
Nastavení navigace .................................................................. 18
Přizpůsobení funkcí mapy .................................................... 18
Nastavení malého indikátoru směru pohybu ....................... 18
Nastavení systému ................................................................... 18
Nastavení času .................................................................... 18
Nastavení podsvícení .......................................................... 18
Změna měrných jednotek .................................................... 18
Laktátový práh ..................................................................... 22
Provedení řízeného testu pro určení laktátového
prahu ............................................................................... 22
Zhodnocení výkonu .............................................................. 22
Zobrazení hodnocení výkonu .......................................... 23
Skóre stresu ......................................................................... 23
Zobrazení skóre stresu ................................................... 23
Informace o zařízení ..................................................... 23
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 23
Technické údaje ........................................................................ 23
Informace o baterii ............................................................... 23
Technické údaje k zařízení HRM-Run ...................................... 23
Správa dat ................................................................................ 23
Odpojení kabelu USB .......................................................... 23
Odstranění souborů ............................................................. 23
Odstranění problémů ................................................................ 23
Nezobrazuje se můj počet kroků za den .............................. 23
Odečet teploty není přesný .................................................. 23
Vynulování zařízení ............................................................. 24
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ..................... 24
Maximalizace výdrže baterie ................................................ 24
Další informace .................................................................... 24
Údržba zařízení............................................................. 24
Péče o zařízení ......................................................................... 24
Čištění zařízení .................................................................... 24
Pokyny pro péči o snímač srdečního tepu ................................ 24
Péče o snímač srdečního tepu ............................................ 24
Vyměnitelné baterie .................................................................. 24
Výměna baterie snímače srdečního tepu ............................ 24
Dodatek ......................................................................... 25
Datová pole ............................................................................... 25
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 27
Velikost a obvod kola ................................................................ 28
Definice symbolů ...................................................................... 28
Rejstřík .......................................................................... 29
Snímače ANT+.............................................................. 19
Nasazování snímače srdečního tepu ....................................... 19
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ......................... 19
Párování snímačů ANT+ .......................................................... 19
Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu .... 19
Nožní snímač ............................................................................ 19
Zlepšení funkce nožního snímače ....................................... 19
Ruční kalibrace nožního snímače ........................................ 20
Nastavení možností Nožní snímač – rychlost
a vzdálenost ......................................................................... 20
tempe ........................................................................................ 20
Dynamika běhu ......................................................................... 20
Trénink s využitím dynamiky běhu ....................................... 20
Barevná měřidla a data dynamiky běhu .............................. 20
Data vyváženosti doby kontaktu se zemí ........................ 21
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu ............................... 21
Fyziologické údaje .................................................................... 21
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální .................. 21
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při běhu ........ 22
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při
cyklistice .......................................................................... 22
Zobrazení předpokládaných závodních časů ...................... 22
Regenerační asistent ........................................................... 22
Zapnutí regeneračního asistenta .................................... 22
Obnovení srdečního tepu .................................................... 22
ii
Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
2 V případě potřeby napájecí adaptér připojte ke standardní
elektrické zásuvce.
3 Stlačte okraje kolébky pro nabíjení À, aby se otevřela její
ramena.
Tlačítka
4 Zařízení umístěte do kolébky Á tak, aby byly kontakty
Stisknutím zapnete a vypnete podsvícení.
LIGHT Podržením zapnete a vypnete zařízení nebo aktivujete režim
nočního vidění.
À
Á
Stisknutím spustíte nebo zastavíte aktivitu.
Po stisknutí si můžete vybrat z možností v menu.
Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku.
BACK Stisknutím zaznamenáte kolo nebo odpočinek během aktivity.
Â
Stisknutím můžete procházet doplňky, menu a zprávy.
DOWN Podržením zobrazíte na libovolné stránce hodiny.
Ã
Ä
UP
Stisknutím můžete procházet doplňky, menu a zprávy.
Stisknutím odmítnete krátkou zprávu nebo upozornění.
Podržením zobrazíte hlavní menu.
Aktivace režimu nočního vidění
Režim nočního vidění můžete aktivovat, abyste snížili intenzitu
podsvícení a bylo možné používat brýle pro noční vidění.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Noční vidění.
Uzamčení kláves
Klávesy můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému
stisknutí.
1 Chcete-li zamknout klávesy, podržte na dvě sekundy tlačítko
LIGHT a vyberte možnost Uzamknout zařízení.
2 Chcete-li odemknout klávesy, podržte na dvě sekundy
tlačítko LIGHT a vyberte možnost Odemknout zařízení.
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
1 Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
Úvod
zarovnány, a uvolněte ramena, která budou držet zařízení na
místě.
Když zařízení zapojíte do zdroje napájení, zapne se a na
obrazovce se zobrazí stav nabití baterie.
5 Zařízení zcela nabijte.
Spárování smartphonu se zařízením
Chcete-li používat všechny funkce zařízení, je třeba zařízení
tactix Bravo připojit ke smartphonu.
1 Přejděte na webovou stránku garmin.com/apps a stáhněte si
aplikaci Garmin Connect™ Mobile pro svůj smartphone.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
3 Na zařízení tactix Bravo podržte tlačítko UP.
4 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Párovat mobilní
zařízení.
5 Ve smartphonu otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
6 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud provádíte párování zařízení s aplikací Garmin
Connect Mobile poprvé, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• Pokud jste s aplikací Garmin Connect Mobile spárovali
jiné zařízení, v menu nastavení vyberte možnost Zařízení
Garmin > a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin .
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
®
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
1
Jumpmaster
• Vyberte možnost Kurz k HARP a nastavte směr (ve
stupních) absolvovaný v důsledku rychlosti letadla.
• Vyberte možnost Vítr a nastavte rychlost větru (v uzlech)
a směr větru (ve stupních).
• Vyberte možnost Konstanta a jemně dolaďte některé
informace pro plánovaný seskok. V závislosti na typu
seskoku můžete vybrat možnost Max. procento, Bezp.
faktor, K-otevření, K-volný pád nebo K-statický a zadat
další informace (Konstantní nastavení, strana 2).
• Výběrem možnosti Autom. do DIP aktivujte automatickou
navigaci k bodu DIP poté, co skočíte.
• Výběrem možnosti Jít na HARP spusťte navigaci k bodu
HARP.
Funkce Jumpmaster je určena pro zkušené parašutisty,
zejména vojenské.
Funkce Jumpmaster dodržuje vojenské směrnice pro výpočet
bodu uvolnění ve vysoké výšce (HARP). Zařízení automaticky
detekuje okamžik skoku a začne navigovat směrem
k požadovanému bodu dopadu (DIP) pomocí barometru
a elektronického kompasu.
Plánování seskoku
VAROVÁNÍ
Funkce Jumpmaster je určena k použití pouze zkušenými
parašutisty. Funkce Jumpmaster by neměla být používána jako
primární výškoměr pro parašutismus. Pokud nejsou do funkce
Jumpmaster zadány náležité informace týkající se seskoku,
může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení příslušné osoby.
1 Vyberte typ seskoku (Typy seskoků, strana 2).
2 Zadejte informace o seskoku (Zadání informací o seskoku,
strana 2).
Zařízení vypočítá bod HARP.
3 Výběrem možnosti Jít na HARP spusťte navigaci k bodu
HARP.
Typy seskoků
Funkce Jumpmaster umožňuje nastavit jeden ze tří typů
seskoků: HAHO, HALO nebo Statický. Vybraný typ seskoku
určuje, jaké další informace pro nastavení jsou vyžadovány
(Zadání informací o seskoku, strana 2). Pro všechny typy
seskoků se určují výška seskoku a výška otevření ve stopách
nad povrchem země (AGL).
HAHO: High Altitude High Opening (Vysoká výška, otevření ve
vysoké výšce). Vedoucí seskoku skočí z velmi vysoké výšky
a otevře padák ve vysoké výšce. Je nutné nastavit bod DIP
a výšku seskoku nejméně 1 000 stop. Předpokládá se, že
výška seskoku má být stejná jako výška otevření padáku. Pro
výšku seskoku se běžně používají hodnoty z rozsahu 12 000
až 24 000 stop AGL.
HALO: High Altitude Low Opening (Vysoká výška, otevření
v nízké výšce). Vedoucí seskoku skočí z velmi vysoké výšky
a otevře padák v nízké výšce. Jsou vyžadovány stejné
informace jako u seskoku typu HAHO a navíc výška otevření
padáku. Výška otevření padáku nesmí být větší než výška
seskoku. Pro výšku otevření padáku se běžně používají
hodnoty z rozsahu 2 000 až 6 000 stop AGL.
Statický: Předpokládá se, že po dobu trvání seskoku budou
rychlost a směr větru konstantní. Výška seskoku musí být
nejméně 1 000 stop.
Zadání informací o seskoku
1
2
3
4
2
Stiskněte tlačítko .
Vyberte možnost Jumpmaster.
Vyberte typ seskoku (Typy seskoků, strana 2).
Provedením jedné nebo více akcí zadejte informace
o seskoku:
• Vyberte možnost DIP a nastavte trasový bod pro
požadované místo přistání.
• Vyberte možnost Výška seskoku a nastavte výšku
seskoku AGL (ve stopách), v níž vedoucí seskoku opustí
letadlo.
• Vyberte možnost Výška otevření a nastavte výšku
otevření AGL (ve stopách), v níž vedoucí seskoku otevře
padák.
• Vyberte možnost Setrvač. seskoku a nastavte vzdálenost
ve vodorovném směru (v metrech) absolvovanou
v důsledku rychlosti letadla.
Zadání informací o větru pro seskoky typu
HAHO a HALO
1
2
3
4
5
6
7
Stiskněte tlačítko .
Vyberte možnost Jumpmaster.
Vyberte typ seskoku (Typy seskoků, strana 2).
Vyberte možnost Vítr > Přidat.
Vyberte výšku.
Zadejte rychlost větru v uzlech a vyberte možnost Hotovo.
Zadejte směr větru ve stupních a vyberte možnost Hotovo.
Hodnota větru se doplní do seznamu. Při výpočtech se
používají pouze hodnoty větru obsažené v seznamu.
8 Opakujte kroky 5 až 7 pro jednotlivé dostupné výšky.
Vynulování informací o větru
1 Stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Jumpmaster.
3 Vyberte možnost HAHO nebo HALO.
4 Vyberte možnost Vítr > Vynulovat.
Ze seznamu se odeberou všechny hodnoty větru.
Zadání informací o větru pro statický seskok
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko .
Vyberte možnost Jumpmaster > Statický > Vítr.
Zadejte rychlost větru v uzlech a vyberte možnost Hotovo.
Zadejte směr větru ve stupních a vyberte možnost Hotovo.
Konstantní nastavení
Vyberte možnost Jumpmaster, typ seskoku a možnost
Konstanta.
Max. procento: Slouží k nastavení rozsahu seskoku pro
všechny typy seskoků. Nastavení menší než 100 %
zmenšuje vzdálenost unášení k bodu DIP, zatímco nastavení
větší než 100 % vzdálenost unášení zvětšuje. Zkušenější
vedoucí seskoku budou možná chtít používat menší číselné
hodnoty, zatímco méně zkušení parašutisté budou možná
chtít používat větší číselné hodnoty.
Bezp. faktor: Slouží k nastavení mezní odchylky pro seskok
(pouze typ HAHO). Bezpečnostní faktory mají obvykle
hodnotu dva nebo vyšší celočíselnou hodnotu a určuje je
vedoucí seskoku na základě specifikací pro seskok.
K-volný pád: Slouží k nastavení hodnoty odporu větru pro
padák při volném pádu na základě parametrů vrchlíku
padáku (pouze typ HALO). Každý padák by měl být opatřen
štítkem s hodnotou K.
K-otevření: Slouží k nastavení hodnoty odporu větru pro
otevřený padák na základě parametrů vrchlíku padáku (typy
HAHO a HALO). Každý padák by měl být opatřen štítkem
s hodnotou K.
Jumpmaster
K-statický: Slouží k nastavení hodnoty odporu větru pro padák
při statickém seskoku na základě parametrů vrchlíku padáku
(pouze typ Statický). Každý padák by měl být opatřen štítkem
s hodnotou K.
Aktivity
Zařízení je možné využít při aktivitách v interiéru, outdoorových,
sportovních či fitness aktivitách. Po spuštění aktivity zařízení
zobrazuje a zaznamenává data ze snímače. Aktivity můžete
ukládat a sdílet je s komunitou Garmin Connect.
Do zařízení můžete přidat také aplikace pro různé činnosti
Connect IQ™ prostřednictvím účtu Garmin Connect (Connect IQ
Funkce, strana 14).
Spuštění aktivity
Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne
(v případě potřeby). Pokud aktivitu zastavíte, zařízení se vrátí do
režimu sledování.
1 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
2 Vyberte aktivitu.
3 V případě potřeby zadejte podle pokynů na obrazovce
doplňující informace.
4 V případě potřeby počkejte, až se zařízení připojí ke
snímačům ANT+ .
5 Jestliže aktivita vyžaduje funkci GPS, vyjděte ven a počkejte,
až zařízení vyhledá satelity.
6 Výběrem možnosti spustíte stopky.
POZNÁMKA: Zařízení nezačne zaznamenávat údaje
o aktivitě, dokud stopky nespustíte.
®
Zastavení aktivity
POZNÁMKA: Některé možnosti nejsou u určitých aktivit
k dispozici.
1 Stiskněte tlačítko .
Pokud neuložíte aktivitu po jejím ukončení manuálně,
zařízení ji po 25 minutách uloží automaticky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li aktivitu uložit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Uložit.
• Chcete-li aktivitu zrušit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Zrušit.
• Chcete-li se vrátit po stejné trase do bodu, kde jste aktivitu
zahájili, vyberte možnost TracBack.
Lyžování
Jdeme na běžky
Před lyžováním je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení,
strana 1).
1 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Běžky.
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
4 Výběrem možnosti spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
5 Zahajte aktivitu.
6 Výběrem možnosti LAP spustíte zaznamenávání kol
(volitelné).
Výběrem
možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
7
s daty (volitelné).
8 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Aktivity
Sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu
Před lyžováním nebo jízdou na snowboardu je třeba zařízení
úplně nabít (Nabíjení zařízení, strana 1).
1 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Lyže/snowb..
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
4 Výběrem možnosti spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
5 Zahajte aktivitu.
Ve výchozím nastavení se zapne funkce automatického
běhu. Tato funkce automaticky zaznamenává nové jízdy na
lyžích na základě vašeho pohybu. Stopky se zastaví, když se
přestanete pohybovat z kopce a když jste na sedačce vleku.
Stopky zůstanou během jízdy na vleku zastavené.
6 V případě potřeby stopky znovu spusťte tak, že se začnete
pohybovat z kopce.
7 Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
8 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Zobrazení jízd na lyžích
Zařízení zaznamenává údaje o každé jízdě na lyžích nebo
snowboardu. Údaje o jízdě si můžete prohlédnout na
pozastavené obrazovce nebo při spuštěných stopkách.
1 Zahajte jízdu na lyžích nebo snowboardu.
2 Podržte tlačítko UP.
3 Vyberte možnost Zobrazit sjezdy.
4 Stisknutím tlačítek UP a DOWN zobrazíte údaje o poslední
jízdě, aktuální jízdě a celkovém počtu jízd.
Obrazovky jízd obsahují čas, ujetou vzdálenost, maximální
rychlost, průměrnou rychlost a celkový sestup.
Taktické aktivity
Použití taktického režimu
Před použitím taktického režimu je třeba zařízení nabít (Nabíjení
zařízení, strana 1).
1 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Taktické.
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
4 Výběrem možnosti spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
5 Zahajte aktivitu.
Během chůze zaznamenává zařízení prošlou trasu.
Výběrem
možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
6
s daty (volitelné).
7 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Běh
Jdeme běhat
Před zahájením běhu je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení,
strana 1). Abyste mohli pro zaznamenávání běhu použít snímač
ANT+, je potřeba nejprve snímač se zařízením spárovat
(Párování snímačů ANT+, strana 19).
1 Nasaďte si snímače ANT+, jako je například nožní snímač
nebo snímač srdečního tepu (volitelné).
2 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
3 Vyberte možnost Běh.
3
4 Při používání volitelných snímačů ANT+, počkejte, až se
zařízení ke snímači připojí.
5 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
6 Výběrem možnosti spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
7 Zahajte aktivitu.
8 Výběrem ikony LAP spustíte zaznamenávání okruhů
(volitelné).
Výběrem
možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
9
s daty (volitelné).
10 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Používání metronomu
Funkce metronomu přehrává v pravidelném rytmu tóny
a pomáhá vám tak zlepšovat vaši výkonnost tréninkem při
rychlejší, pomalejší nebo konzistentnější kadenci.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte možnost Metronom > Stav > Zapnuto.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Údery/Min. a zadejte hodnotu
založenou na kadenci, kterou chcete udržet.
• Výběrem možnosti Frekvence upoz. přizpůsobíte
frekvenci tepů.
• V nabídce Upozornění si můžete přizpůsobit tón a vibrace
metronomu.
6 V případě potřeby vyberte možnost Zobrazit náhled
a poslechněte si funkci metronomu ještě před zahájením
běhu.
7 Přidržením tlačítka DOWN se vrátíte zpět na zobrazení
hodin.
8 Jděte si zaběhat (Jdeme běhat, strana 3).
Metronom se spustí automaticky.
9 Chcete-li při běhu zobrazit obrazovku metronomu, stiskněte
tlačítko UP nebo DOWN.
10 V případě potřeby podržte tlačítko UP a změňte nastavení
metronomu.
8 Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
9 Po dokončení aktivity vyberte možnost
> Uložit.
Plavání
OZNÁMENÍ
Zařízení je určeno pro plavání na povrchu. Potápění se
zařízením může produkt poškodit a zneplatnit záruku.
POZNÁMKA: Během plávání nemůže zařízení zaznamenávat
srdeční tep.
Jdeme si zaplavat
Před zahájením plavání je třeba zařízení nabít (Nabíjení
zařízení, strana 1).
1 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Plav. v baz..
3 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
4 Výběrem možnosti spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
5 Zahajte aktivitu.
Zařízení automaticky zaznamená intervaly plavání a délky.
6 Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
7 Když odpočíváte, stisknutím tlačítka LAP pozastavte stopky.
8 Stisknutím tlačítka LAP stopky znovu spustíte.
9 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Plavecká terminologie
Délka: Uplavání jednoho bazénu.
Interval: Jedna nebo více navazujících délek. Nový interval
začíná po odpočinku.
Záběr: Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazeným
zařízením dokončí celý cyklus.
Swolf: Hodnocení swolf je součet času jedné délky bazénu
a počtu záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů
se rovná hodnocení swolf 45. Pro plavání v otevřené vodě je
hodnocení swolf počítáno na 25 metrů. Swolf je mírou
efektivity plavání a podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.
Jízda na kole
Typy záběru
Rozpoznání typu záběru je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Typ záběru je rozpoznán na konci uplavané délky.
Typy záběrů se zobrazí při prohlížení historie intervalu. Můžete
také vybrat typ záběrů jako vlastní datové pole (Přizpůsobení
datových obrazovek, strana 15).
Vyrážíme na projížďku
Kraul
Volný styl
Před zahájením jízdy je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení,
strana 1). Abyste mohli pro zaznamenávání jízdy použít snímač
ANT+, je potřeba nejprve snímač se zařízením spárovat
(Párování snímačů ANT+, strana 19).
1 Spárujte snímače ANT+, například snímač srdečního tepu,
snímač rychlosti nebo snímač kadence (volitelné).
2 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
3 Vyberte možnost Kolo.
4 Při používání volitelných snímačů ANT+, počkejte, až se
zařízení ke snímači připojí.
5 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
6 Výběrem možnosti spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
7 Zahajte aktivitu.
Znak
Znak
Prsa
Prsa
Motýlek
Motýlek
4
Smíšené Více než jeden typ záběru v intervalu
Nácvik
K použití se záznamem nácviku (Trénování se záznamem
nácviku, strana 5)
Odpočinek během plavání v bazénu
Výchozí obrazovka odpočinku zobrazuje dva časovače
přestávky. Zobrazuje také čas a vzdálenost posledního
dokončeného intervalu.
POZNÁMKA: Během odpočinku nejsou zaznamenávána data
o plavání.
1 Během plavecké aktivity zahájíte odpočinek výběrem tlačítka
LAP.
Displej se změní na bílý text na černém pozadí a zobrazí se
obrazovka odpočinku.
Aktivity
2 Během odpočinku zobrazíte výběrem tlačítka UP nebo
DOWN další datové obrazovky (volitelné).
3 Stiskněte tlačítko LAP a pokračujte v plavání.
4 Opakujte pro další intervaly odpočinku.
Trénování se záznamem nácviku
Funkce záznamu nácviku je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Funkci záznamu nácviku můžete využít k ručnímu
zaznamenávání tréninku kopů, plavání jednou rukou nebo
jakéhokoli typu plavání, který nespadá do jednoho ze čtyř
hlavních druhů záběrů.
TIP: Datové obrazovky a datová pole můžete přizpůsobit své
aktivitě plavání v bazénu (Přizpůsobení datových obrazovek,
strana 15).
1 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Plav. v baz..
3 Stisknutím tlačítka spustíte stopky aktivity.
4 Během aktivity plavání v bazénu zobrazte stisknutím tlačítka
UP nebo DOWN obrazovku záznamu nácviku.
5 Stisknutím tlačítka LAP spustíte stopky nácviku.
6 Po dokončení intervalu nácviku stiskněte tlačítko LAP.
Časovač pro nácvik se zastaví, ale časovač aktivity i nadále
zaznamenává celou plaveckou relaci.
7 Vyberte vzdálenost dokončeného nácviku.
Přírůstky vzdálenosti jsou založeny na velikosti bazénu
vybrané pro profil aktivity.
8 Vyberte možnost:
• Chcete-li zahájit další interval nácviku, stiskněte tlačítko
LAP.
• Chcete-li zahájit interval plavání, vraťte se výběrem
možnosti UP nebo DOWN na obrazovky plaveckého
tréninku.
9 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Jdeme plavat v otevřené vodě
Před zahájením plavání je třeba zařízení nabít (Nabíjení
zařízení, strana 1).
1 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Otevř. voda.
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Výběrem
možnosti spustíte stopky.
4
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
5 Zahajte aktivitu.
6 Stisknutím tlačítka LAP zaznamenejte interval (volitelné).
7 Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
8 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Vodní sporty
Paddleboarding (SUP)
1 Spárujte snímač ANT+, například snímač srdečního tepu
2
3
4
5
6
(volitelný).
Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
Vyberte možnost SUP.
Při používání volitelných snímačů ANT+ počkejte, až se
zařízení ke snímači připojí.
Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Výběrem možnosti spustíte stopky.
Aktivity
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
7 Zahajte aktivitu.
8 Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
9 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Veslování
1 Spárujte snímač ANT+, například snímač srdečního tepu
2
3
4
5
6
7
8
9
(volitelný).
Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
Vyberte možnost Veslování.
Při používání volitelných snímačů ANT+ počkejte, až se
zařízení ke snímači připojí.
Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Výběrem možnosti spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
Zahajte aktivitu.
Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Turistika
Jdeme na túru
Než vyrazíte na túru, je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení,
strana 1).
1 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Turistika.
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
4 Výběrem možnosti spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
5 Zahajte aktivitu.
Během túry zaznamenává zařízení prošlou trasu.
6 Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
7 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Multisport
Triatlonisté, biatlonisté a další závodníci ve více sportech mohou
využít aktivitu Multisport. Během aktivity Multisport můžete
přecházet mezi aktivitami a pokračovat ve sledování svého
celkového času a vzdálenosti. Můžete například přejít od běhu
k jízdě na kole a během celé aktivity Multisport sledovat svůj
celkový čas a vzdálenost jízdy na kole a běhu.
Aktivitu Multisport můžete přizpůsobit nebo můžete použít
výchozí aktivitu Multisport nastavenou pro standardní triatlon.
Zahájení aktivity Triatlon nebo Multisport
Před zahájením aktivity můžete zařízení nabít (Nabíjení
zařízení, strana 1). Abyste mohli použít snímač ANT+, je
potřeba nejprve snímač se zařízením spárovat (Párování
snímačů ANT+, strana 19).
1 Spárujte snímače ANT+, jako je například nožní snímač nebo
snímač srdečního tepu (volitelné).
2 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
3 Vyberte možnost Triatlon nebo vlastní aktivitu Multisport.
4 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
5
5 Výběrem možnosti
spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
6 Zahajte první aktivitu.
7 Stisknutím tlačítka LAP přejděte na další aktivitu.
Pokud jsou přechody zapnuté, zaznamenává se čas
přechodu odděleně od časů aktivit.
8 V případě potřeby stisknutím tlačítka LAP zahajte další
aktivitu.
9 Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
10 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Vytvoření vlastní aktivity
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace > Přidat novou
položku.
3 Vyberte typ aktivity.
4
5
6
7
8
9
POZNÁMKA: Jestliže vytváříte vlastní aktivitu MultiSport,
zařízení vás vyzve, abyste vybrali dvě nebo více aktivit
a přidali přechody.
V případě potřeby vyberte barvu zdůraznění.
V případě potřeby vyberte ikonu.
Vyberte název nebo zadejte vlastní název.
Jestliže se vyskytne více aktivit se stejným názvem, obsahuje
název číslo, například Triatlon(2).
Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Použít výchozí a vytvořte si vlastní
aktivitu na základě výchozích nastavení systému.
• Vyberte kopii stávající aktivity a vytvořte si vlastní aktivitu
na základě jedné z vašich uložených aktivit.
V případě potřeby vyberte režim GPS.
Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Hotovo vlastní aktivitu uložte
a začněte používat.
• Vyberte možnost Změnit nastavení a upravte konkrétní
nastavení aktivity.
Indoorové aktivity
Zařízení tactix Bravo lze využít k indoorovému tréninku,
například běhu na kryté dráze nebo používání cyklotrenažéru.
Při indoorových aktivitách je systém GPS vypnutý.
Při běhu nebo chůzi s vypnutým systémem GPS se rychlost,
vzdálenost a kadence počítají pomocí akcelerometru v zařízení.
Akcelerometr se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti,
vzdálenosti a kadence se zvyšuje po několika použitích zařízení
venku se zapnutým systémem GPS.
TIP: Pokud se budete držet zábradlí trenažéru, dojde k snížení
přesnosti. Můžete použít volitelný nožní snímač pro
zaznamenání tempa, vzdálenosti a kadence.
Při jízdě na kole s vypnutým systémem GPS jsou rychlost
a vzdálenost dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný
snímač, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti
(jako například snímač rychlosti nebo kadence).
5 Tlačítkem DOWN vyberte jednotky měření.
6 Tlačítkem UP zadejte vzdálenost.
7 Tlačítkem uložte.
Projektovaný trasový bod se uloží s výchozím názvem.
Golf
Hraní golfu
Než si poprvé půjdete zahrát na některé hřiště, je nutné toto
hřiště stáhnout prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile
(Garmin Connect, strana 13). Hřiště stažená z aplikace
Garmin Connect Mobile se automaticky aktualizují. Před hrou je
třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení, strana 1).
1 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Golf.
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
4 Vyberte hřiště ze seznamu dostupných hřišť.
5 Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
Zařízení se automaticky přepne, když přejdete k další jamce.
6 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Ukončit kolo >
Ano.
Informace o jamce
Protože se současná poloha mění, zařízení vypočítává
vzdálenost k přední, prostřední a zadní části greenu, ale ne
současnou polohu.
À
Á
Â
Ã
Ä
Číslo současné jamky
Celková vzdálenost k zadní části greenu
Celková vzdálenost k prostřední části greenu
Celková vzdálenost k přední části greenu
Par jamky
Další jamka
Předchozí jamka
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg
Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u
jamek s parem 4 a 5.
Vyberte možnost > Layupy.
Každý layup a vzdálenost pro jeho dosažení se zobrazí na
displeji.
POZNÁMKA: Když vzdálenost překročíte, je ze seznamu
odstraněna.
Projekce trasového bodu
Používání golfového počítače kilometrů
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a směru k cíli
z aktuální polohy do nové polohy.
1 Pokud je třeba, přidejte aplikaci projekce trasového bodu do
seznamu aplikací (Nastavení aplikace aktivity, strana 15).
2 Vyberte možnost > Projektování trasového bodu.
3 Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte směr.
4 Stiskněte tlačítko .
Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času,
uražené vzdálenosti a počtu kroků. Počítač kilometrů se
automaticky spustí a zastaví když zahájíte nebo ukončíte kolo.
1 Stiskněte tlačítko > Počítadlo kilometrů.
2 V případě potřeby počítač kilometrů vynulujte výběrem
možnosti Vynulovat.
6
Aktivity
Sledování výsledků
1 Na obrazovce s informacemi o jamkách vyberte možnost
Spustit skóre.
Když jste na greenu, zobrazí se výsledková listina.
2 Výběrem možnosti DOWN nebo UP nastavte výsledky.
Vaše celkové výsledky À jsou aktualizovány.
>
Úprava výsledků
1 Vyberte možnost > Skórkarta a vyberte jamku.
2 Výběrem možnosti DOWN nebo UP změňte výsledek pro tuto
jamku.
Měření úderu
1 Odehrajte úder a sledujte, kam míček dopadne.
2 Vyberte možnost > Měření úderu.
3 Dojděte nebo dojeďte k míčku.
Vzdálenost se automaticky vynuluje, když přejdete k další
jamce.
4 V případě potřeby můžete vzdálenost kdykoliv vynulovat
přidržením tlačítka Vynulovat.
Trénink
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku,
hmotnost, zóny srdečního tepu a výkonnostní zóny. Zařízení
pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o tréninku.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Uživatelský profil
3 Vyberte možnost.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 7) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
Trénink
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu.
Zařízení má oddělené zóny srdečního tepu pro běh, jízdu na
kole a plavání. Pokud chcete získat nejpřesnější data o
kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep. Můžete rovněž
nastavit každou zónu srdečního tepu a zadat svůj klidový
srdeční tep ručně. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo
pomocí účtu Garmin Connect.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Uživatelský profil >
Zóny ST.
3 Výběrem možnosti Výchozí zobrazte výchozí hodnoty
(volitelné).
Výchozí hodnoty lze použít pro běh, jízdu na kole a plavání.
4 Vyberte možnost Běh, Cyklistika nebo Plavání.
5 Vyberte možnost Předvolba > Nastavit vlastní.
6 Vyberte možnost Maximální ST a zadejte maximální srdeční
tep.
7 Vyberte možnost STLP a zadejte laktátový práh tepové
frekvence.
Můžete také provést řízený test pro určení vašeho
laktátového prahu (Laktátový práh, strana 22).
8 Vyberte možnost Klidový ST a zadejte klidový srdeční tep.
9 Vyberte možnost Zóny: > Podle.
10 Vyberte možnost:
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
• Pokud vyberete možnost %maximálního ST můžete
prohlížet a upravit zóny jako procento svého maximálního
srdečního tepu.
• Pokud vyberete možnost %RST můžete prohlížet a
upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
• Pokud vyberete možnost %LP můžete prohlížet a upravit
zóny jako procento své tepové frekvence na laktátovém
prahu.
11 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
Nastavení zón srdečního tepu zařízením
Výchozí nastavení umožňují zařízení rozpoznat maximální
srdeční tep a nastavit zóny srdečního tepu jako procento
maximálního srdečního tepu.
• Ujistěte se, že jsou vaše nastavení uživatelského profilu
přesná (Nastavení uživatelského profilu, strana 7).
• Běhejte často s kompatibilním snímačem tepové frekvence.
• Vyzkoušejte několik tréninkových plánů pro tepovou
frekvenci, které jsou dostupné ve vašem účtu Garmin
Connect.
• Ve vašem účtu Garmin Connect si prohlédněte své trendy
srdečního tepu a čas v jednotlivých zónách.
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
7
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
nepřestali hýbat. Po jedné hodině neaktivity se zobrazí výzva
Pohyb!. a červená lišta. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také
pípne nebo zavibruje (Nastavení systému, strana 18).
Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete
(alespoň pár minut).
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků À.
Informace o položce Celoživotní sportovec
Za celoživotní sportovce jsou pokládány osoby, které intenzivně
trénovaly po dobu mnoha let (s výjimkou lehkých zranění) a mají
klidový srdeční tep 60 tepů za minutu (bpm) nebo nižší.
Nastavení výkonnostních zón
Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat
vašim schopnostem. Pokud znáte funkční limitní hodnotu
výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru automatický
výpočet výkonnostních zón. Zóny můžete upravit ručně
v zařízení nebo pomocí účtu Garmin Connect.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Uživatelský profil >
Výkonnostní zóny > Podle.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Watty zóny zobrazíte a upravíte ve
wattech.
• Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako
procento funkční limitní hodnoty výkonu.
4 Vyberte možnost FTP a zadejte svou hodnotu FTP.
5 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
6 V případě potřeby vyberte možnost Minimální a zadejte
minimální hodnotu výkonu.
Sledování aktivity
Zapnutí sledování aktivity
Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den,
uraženou vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, počet
vystoupaných pater, spálené kalorie a statistiky spánku pro
každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal) zahrnují
váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při
aktivitách.
Sledování aktivity můžete zapnout při počátečním nastavení
zařízení nebo kdykoli jindy.
POZNÁMKA: Zapnutím sledování aktivity může dojít ke snížení
výdrže baterie mezi nabitími.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Sledování aktivity > Stav >
Zapnuto.
Počet kroků se neobjeví, dokud zařízení nezíská satelitní
signály a automaticky nenastaví čas. Zařízení bude možná
potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled
na oblohu.
Počet kroků, který jste ušli za den, se zobrazí v doplňku
sledování aktivity. Počet kroků je pravidelně aktualizován.
Používání výzvy k pohybu
Chcete-li používat výzvy k pohybu, musíte nejprve zapnout
sledování aktivity a výzvu k pohybu (Zapnutí sledování aktivity,
strana 8).
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
8
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Sledování spánku
Během spánku zařízení sleduje vaše pohyby. Statistiky spánku
sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve spánku.
V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si můžete
nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky spánku si můžete
zobrazit ve svém účtu Garmin Connect .
Používání automatického sledování spánku
Chcete-li používat automatické sledování spánku, musíte
nejprve zapnout sledování aktivity (Zapnutí sledování aktivity,
strana 8).
1 Používejte zařízení během spánku.
2 Nahrajte data o sledování spánku na webové stránce Garmin
Connect (Používání aplikace Garmin Connect v počítači,
strana 13).
Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin
Connect.
Používání režimu Nerušit
Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy je vypnuto podsvícení a
nezasílají se oznámení pomocí vibrací. Tento režim můžete
například používat v noci nebo při sledování filmů.
1 Přidržte tlačítko LIGHT.
2 Vyberte možnost Nerušit > Zapnuto.
TIP: Chcete-li režim Nerušit ukončit, přidržte tlačítko LIGHT a
vyberte možnost Nerušit > Vypnuto.
Minuty intenzivní aktivity
Zdravotní organizace, například U.S. Centers for Disease
Control and Prevention, American Heart Association nebo
Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro
zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu
(například rychlá chůze), nebo 75 minut intenzivního pohybu
(například běh).
Zařízení sleduje intenzitu vaší aktivity a zaznamenává dobu,
kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení
intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Každá
střední nebo intenzivní aktivita, které se věnujete souvisle
alespoň po dobu 10 minut, se do vašeho týdenního souhrnu
započítává. Zařízení započítává minuty střední aktivity společně
s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut
intenzivní aktivity zdvojnásobuje.
®
Tréninky
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.
Trénink
Můžete vytvořit tréninky pomocí Garmin Connect nebo vybrat
tréninkový plán, který obsahuje předdefinované tréninky Garmin
Connect a přenést je do svého zařízení.
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.
Sledování tréninku z webové stránky
Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Garmin Connect, strana 13).
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte a uložte nový trénink.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 Odpojte zařízení.
Zahájení tréninku
Chcete-li zahájit trénink, musíte si jej stáhnout ze svého účtu
Garmin Connect.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
3 Vyberte trénink.
4 Vyberte možnost Spustit trénink.
5 V případě potřeby vyberte typ aktivity.
6 Výběrem možnosti spustíte stopky.
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl
(volitelný) a aktuální data z tréninků.
Informace o tréninkovém kalendáři
Tréninkový kalendář ve vašem zařízení je rozšířením
tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v Garmin
Connect. Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin
Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny naplánované
tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v seznamu
tréninkového kalendáře podle data. Pokud si v tréninkovém
kalendáři vyberte den, můžete si trénink zobrazit nebo spustit.
Naplánovaný trénink zůstane ve vašem zařízení bez ohledu na
to, zda jej dokončíte nebo přeskočíte. Pokud odešlete
naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíší stávající
tréninkový kalendář.
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
Chcete-li stáhnout a používat tréninkový plán ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Garmin Connect,
strana 13).
Můžete procházet službu Garmin Connect a vyhledat tréninkový
plán, naplánovat tréninky a trasy a stáhnout si plán do zařízení.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
4 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
5 Vyberte možnost a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Intervalové tréninky
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink. Můžete použít otevřené
intervaly pro běžecké tréninky nebo pokud se chystáte uběhnout
známou vzdálenost.
Vytvoření intervalového tréninku
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Upravit > Interval >
Typ.
3 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
Trénink
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem výběrem
možnosti Otevřený.
4 Vyberte možnost Trvání, zadejte vzdálenost nebo hodnotu
časového intervalu pro trénink a vyberte možnost .
Stiskněte
tlačítko BACK.
5
6 Vyberte možnost Odpočinek > Typ.
7 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
8 V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
klidový interval a vyberte možnost .
9 Stiskněte tlačítko BACK.
10 Vyberte jednu nebo více možností:
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání >
Zapnuto.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění >
Zapnuto.
Zahájení intervalového tréninku
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Spustit trénink.
3 Vyberte aktivitu.
4 Výběrem možnosti spustíte stopky.
5 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, stiskem
tlačítka LAP zahájíte první interval.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.
Zastavení intervalového tréninku
• Stiskem tlačítka LAP můžete interval kdykoli ukončit.
• Stiskem tlačítka můžete stopky kdykoli zastavit.
• Pokud jste do intervalového tréninku přidali zklidnění, stiskem
tlačítka LAP intervalový trénink ukončíte.
Použití funkce Virtual Partner
®
Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má
pomoci dosáhnout vašich cílů. U funkce Virtual Partner můžete
nastavit tempo a závodit s ní.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 Přidržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost Datové obrazovky > Virtual Partner >
Stav > Zapnuto.
5 Vyberte možnost Nastavit tempo nebo Nastavit rychlost.
6 Zadejte hodnotu.
7 Zahajte aktivitu.
8 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN se posuňte na obrazovku
Virtual Partner a podívejte se, kdo vede.
Nastavení tréninkového cíle
Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner,
takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené
vzdálenosti, vzdálenosti a času, vzdálenosti a tempa, nebo
vzdálenosti a rychlosti. Během tréninkové aktivity vám zařízení
v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak
blízko jste k dosažení tréninkového cíle.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Trénink > Nastavit cíl.
3 Vyberte aktivitu.
9
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Pouze vzdálenost, jestliže chcete
vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní
vzdálenost.
• Vyberte možnost Vzdálenost a čas, jestliže chcete jako
cíl vybrat vzdálenost a čas.
• Vyberte možnost Vzdálenost a tempo nebo Vzdálenost
a rychlost, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost
a tempo nebo rychlost.
Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším
odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení
je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.
5 Výběrem možnosti spustíte stopky.
6 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Zrušení tréninkového cíle
1 Během aktivity podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Trénink > Zrušit cíl > Ano.
Závodění s předchozí aktivitou
Můžete závodit s předchozí zaznamenanou či staženou
aktivitou. Tuto funkci lze použít s funkcí Virtual Partner, takže
můžete zobrazit, nakolik jste během aktivity napřed či pozadu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Trénink > Závodit v aktivitě.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Z historie a pak vyberte dříve
zaznamenanou aktivitu ze svého zařízení.
• Vyberte možnost Staženo, jestliže chcete vybrat aktivitu,
kterou jste stáhli ze svého účtu Garmin Connect.
4 Vyberte aktivitu.
Zobrazí se obrazovka Virtual Partner s odhadovaným
konečným časem.
5 Výběrem možnosti spustíte stopky.
6 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit.
Osobní rekordy
Po dokončení aktivity zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této aktivity dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických závodních
vzdálenostech a váš nejdelší běh nebo jízdu.
Zobrazení osobních rekordů
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte možnost Zobrazit rekord.
Obnovení osobního rekordu
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord, který chcete odstranit.
5 Vyberte možnost Vymazat záznam > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vymazání všech osobních rekordů
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte možnost Vymazat vš záz > Ano.
Odstraní se pouze rekordy pro daný sport.
Informace o funkci Training Effect
Funkce Training Effect měří dopad aktivity na vaši aerobní
kondici. Funkce Training Effect shromažďuje data během
aktivity. V průběhu aktivity se hodnota efektu tréninku snižuje
a funkce Training Effect vám sdělí, jak aktivita zlepšila vaši
fyzickou kondici. Celkový výsledek funkce Training Effect je
určen informacemi z vašeho profilu, srdečním tepem, délkou
a intenzitou vaší aktivity.
Je důležité vědět, že výsledná čísla funkce Training Effect (1,0
až 5,0) se mohou v průběhu prvních několika běhů zdát
abnormálně vysoká. Trvá několik aktivit, než se zařízení
adaptuje na vaši aerobní kondici.
Training Effect Popis
1,0 až 1,9
Napomáhá regeneraci (krátké aktivity). Při delší
aktivitě (více než 40 minut) se zvyšuje vytrvalost.
2,0 až 2,9
Udržuje aerobní kondici.
3,0 až 3,9
Zlepšuje aerobní kondici, pokud se opakuje jako
součást vašeho týdenního tréninkového programu.
4,0 až 4,9
Významně zlepšuje aerobní kondici, pokud se opakuje
jednou nebo dvakrát týdně s potřebným časem na
regeneraci.
5,0
Způsobuje krátkodobé přetížení a zároveň přináší
významné zlepšení. Na úrovni tohoto čísla trénujte jen
s velkou opatrností. Vyžaduje dodatečné dny na
regeneraci.
Technologii Training Effect a podporu k ní poskytuje společnost
Firstbeat Technologies Ltd. Další informace získáte na
webových stránkách www.firstbeattechnologies.com.
Hodiny
Nastavení budíku
Můžete nastavit až deset samostatných alarmů. Každý alarm lze
nastavit tak, aby zazněl jednou nebo se pravidelně opakoval.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Hodiny > Budík > Nový alarm.
3 Vyberte možnost Stav > Zapnuto.
4 Vyberte možnost Čas a zadejte čas alarmu.
5 Vyberte možnost Oznámení a zvolte typ oznámení
(volitelné).
6 Vyberte možnost Opakování a zvolte, kdy se má alarm
opakovat.
7 Pokud chcete, aby se spolu s alarmem zapínalo podsvícení,
vyberte možnost Podsvícení > Zapnuto.
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
5 Vyberte možnost Předchozí > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Spuštění odpočítávače času
Vymazání osobního rekordu
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Hodiny > Stopky.
3 Zadejte čas.
10
Hodiny
4 Pokud chcete po vypršení limitu časovač automaticky znovu
spustit, vyberte možnost Restartovat > Zapnuto.
5 V případě potřeby vyberte možnost Oznámení a zvolte typ
oznámení.
6 Vyberte možnost Spustit časovač.
Použití stopek
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Hodiny > Stopky.
3 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko
.
Nastavení upozornění na čas východu
a západu slunce
Můžete si nastavit upozornění, které zazní určitý počet minut
nebo hodin před časem východu nebo západu slunce.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Hodiny > Alarmy.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Do záp sl > Stav > Zapnuto.
• Vyberte možnost Do vých sl > Stav > Zapnuto.
4 Vyberte možnost Čas a zadejte délku intervalu.
Navigace
Ukládání polohy
Aktuální polohu můžete uložit a vrátit se k ní později.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Uložit polohu.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Úprava uložených poloh
Uloženou polohu můžete uložit nebo upravit její název,
nadmořskou výšku a informace o poloze.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
3 Vyberte umístění pro ukládání.
4 Po výběru možnosti budete moci upravit polohu.
Odstranění všech uložených poloh
Všechny uložené polohy můžete odstranit najednou.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice > Odstranit
vše.
Navigace k cíli
Zařízení můžete použít k navigaci do cílového bodu nebo ke
sledování trasy. Když zahájíte navigaci, můžete si vybrat
aktivitu, která se použije při cestě do cíle, například turistika, běh
nebo jízda na kole. Pokud při zahájení navigace již aktivitu
zaznamenáváte, bude zařízení během navigace pokračovat
v zaznamenávání aktuální aktivity.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Navigace.
3 Vyberte kategorii.
4 Podle pokynů na obrazovce vyberte cíl.
5 Vyberte možnost Přejít na.
6 Vyberte aktivitu.
Zobrazí se informace o navigaci.
7 Stisknutím tlačítka začněte navigovat.
Navigace
8 Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, jako je vodárenská
věž, uzamknout směr a poté se nechat navigovat k tomuto
objektu.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Navigace > Zadej směr a jdi.
3 Zaměřte horní stranu hodinek na objekt a stiskněte tlačítko
.
4 Vyberte aktivitu.
Zobrazí se informace o navigaci.
5 Stisknutím tlačítka začněte navigovat.
6 Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
Kompas
Zařízení je vybaveno tříosým kompasem s automatickou
kalibrací. Funkce a vzhled kompasu se mění v závislosti na
aktivitě, na tom, zda je zapnuto GPS a zda navigujete k cíli.
Nastavení kompasu je možné změnit ručně (Nastavení
kompasu, strana 17). Chcete-li rychle otevřít nastavení
kompasu, vyberte v doplňku kompasu možnost .
Mapa
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Na mapě se také
zobrazí názvy lokací a symboly. Při navigaci k cílovému bodu je
na mapě vyznačena trasa pomocí čáry.
• Navigace na mapě (Posouvání a změna měřítka mapy,
strana 11)
• Nastavení mapy (Přizpůsobení funkcí mapy, strana 18)
Posouvání a změna měřítka mapy
1 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN během navigace
zobrazte mapu.
2 Podržte tlačítko UP.
3 Vyberte možnost Posunout/Přiblížit a oddálit.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li přepnout mezi posouváním nahoru a dolů,
posouváním doleva a doprava nebo přiblížením a
oddálením, stiskněte tlačítko .
• Chcete-li posouvat mapu nebo ji přiblížit či oddálit,
použijte tlačítka UP a DOWN.
• Chcete-li režim ukončit, stiskněte tlačítko BACK.
Navigace do výchozího bodu
Můžete navigovat zpět do výchozího bodu prošlé trasy po stejné
cestě. Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity, které
využívají GPS.
Během aktivity stiskněte tlačítko > TracBack.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha À a sledovaná
trasa Á.
11
Výškoměr
Zobrazení souhrnů dat
Zařízení obsahuje interní výškoměr. Zařízení získává data pro
výšku a tlak neustále, i když je v režimu s nízkou spotřebou.
Výškoměr zobrazuje vaši přibližnou nadmořskou výšku na
základě změn atmosférického tlaku (Nastavení výškoměru,
strana 18). Nastavení výškoměru rychle otevřete stisknutím
tlačítka v doplňku výškoměru.
Můžete zobrazit celkové údaje o vzdálenosti a čase uložené ve
vašem zařízení.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Historie > Souhrny.
3 V případě potřeby vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost zobrazení týdenních nebo měsíčních
souhrnů.
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, průměrnou rychlost,
údaje o okruhu a volitelné ANT+ informace ze snímače.
POZNÁMKA: Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se
přepíší.
Používání historie
Historie obsahuje předchozí aktivity, které jste v zařízení uložili.
Podržte tlačítko UP.
Vyberte možnost Historie > Aktivity.
Vyberte aktivitu.
Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit další informace o aktivitě, vyberte
možnost Podrobnosti.
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte okruh a zobrazte další
informace o jednotlivých okruzích.
• Výběrem možnosti Intervaly vyberte interval a zobrazte
další informace o jednotlivých intervalech.
• Chcete-li zobrazit aktivitu na mapě, vyberte možnost
Mapa.
• Chcete-li se nechat navigovat po zpáteční cestě aktivity,
vyberte možnost TracBack (Navigace do výchozího bodu,
strana 11).
• Chcete-li odstranit vybranou aktivitu, vyberte možnost
Odstranit.
• Chcete-li se nechat navigovat po cestě, kterou jste při
aktivitě urazili, vyberte možnost Start.
1
2
3
4
Historie Multisport
Zařízení uchovává o aktivitě celkový přehled Multisport, včetně
celkové vzdálenosti, času, kalorií a dat volitelného příslušenství.
Zařízení také odděluje data aktivity pro každý sportovní segment
a přechod, takže můžete porovnávat podobné tréninkové aktivity
a sledovat, jak rychle se pohybujete mezi přesuny. Historie
přesunů zahrnuje vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a kalorie.
Zobrazení času v každém rozsahu srdečního tepu
Před prohlížením dat rozsahu srdečního tepu je nutné zařízení
spárovat s kompatibilním snímačem srdečního tepu, dokončit
aktivitu a uložit ji.
Zobrazení času v každém rozsahu srdečního tepu vám může
pomoci upravit intenzitu tréninku.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Historie > Aktivity.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost Čas v zóně.
Zobrazení počtů kroků
Aby bylo možné zobrazit počet kroků, musíte nejprve zapnout
sledování aktivit (Zapnutí sledování aktivity, strana 8).
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Historie > Kroky.
3 Vyberte den, pro který chcete zobrazit souhrnný počet kroků,
cílový počet kroků, překonanou vzdálenost a spálené kalorie.
12
Odstranění historie
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Historie > Možnosti.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Odstranit všechny aktivity odstraníte
z historie všechny aktivity.
• Výběrem možnosti Vynulovat celkové souhrny
vynulujete všechny souhrny pro vzdálenost a čas.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené
aktivity.
4 Potvrďte výběr.
Použití počítače kilometrů
Počítač kilometrů automaticky zaznamenává celkovou
vzdálenost a převýšení.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Počítadlo kilometrů.
3 Zvolte jednu z možností pro zobrazení počítače kilometrů.
4 V případě potřeby vyberte požadovanou souhrnnou hodnotu
a volbou možnosti Ano ji nastavte na nulu.
Online funkce
Pokud zařízení tactix Bravo připojíte ke kompatibilnímu
smartphonu prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth ,
získáte přístup k připojeným funkcím. Některé funkce vyžadují
instalaci aplikace Garmin Connect Mobile do připojeného
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/apps. Některé funkce jsou dostupné i po
připojení zařízení k bezdrátové síti.
Oznámení z telefonu: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu
na vašem zařízení tactix Bravo.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Jakmile záznam
aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány
na váš účet Garmin Connect.
Connect IQ: Umožňuje rozšířit funkce zařízení o nové vzhledy
hodinek, doplňky, aplikace a datová pole.
®
Aktivace oznámení Bluetooth
Před zapnutím oznámení je nutné zařízení tactix Bravo spárovat
s kompatibilním mobilním zařízením (Spárování smartphonu se
zařízením, strana 1).
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Smart oznámení
> Stav > Zapnuto.
3 Vyberte možnost Během aktivity.
4 Vyberte preferenci oznámení.
5 Vyberte preferenci zvuku.
Historie
6 Vyberte možnost Režim sledování.
7 Vyberte preferenci oznámení.
8 Vyberte preferenci zvuku.
9 Vyberte možnost Odpočet.
10 Zvolte dobu, po kterou se bude nové oznámení zobrazovat
na obrazovce.
Zobrazení oznámení
1 Volbou tlačítka UP na hodinkách zobrazíte pomůcku
oznámení.
2 Vyberte možnost a zvolte oznámení.
3 V případě nutnosti volbou tlačítka DOWN přejděte k obsahu
oznámení.
Výběrem
možnosti BACK se vrátíte na předchozí obrazovku.
4
Upozornění v zařízení tactix Bravo zůstane, dokud je
nezobrazíte, nebo dokud je nesmažete v mobilním zařízení.
Garmin Connect slouží také k online sledování statistik, s jejichž
pomocí můžete analyzovat, sdílet a plánovat svá kola v golfu.
Pokud si chcete zaregistrovat bezplatný účet, přejděte na
adresu www.garminconnect.com/start.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu měřením času zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do účtu Garmin Connect
a uchovat, jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své fitness aktivitě nebo venkovních aktivitách, včetně času,
vzdálenosti, srdečního tepu, spálených kalorií, kadence,
zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti. Můžete
zobrazit podrobnější informace o svých golfových hrách,
včetně výsledkových listin, statistiky a informací o hřišti.
Můžete si zobrazit i přizpůsobitelné zprávy.
Správa oznámení
Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit
oznámení, která se budou na zařízení tactix Bravo zobrazovat.
Vyberte možnost:
• Pokud používáte zařízení Apple , použijte nastavení
centra oznámení ve svém smartphonu k výběru položek,
které se zobrazí v zařízení.
• Pokud používáte zařízení Android™, použijte nastavení
aplikace v aplikaci Garmin Connect Mobile k výběru
položek, které se zobrazí v zařízení.
®
Vypnutí technologie Bluetooth
1 Podržte tlačítko UP.
2 Volbou možností Nastavení > Bluetooth > Stav > Vypnuto
vypnete bezdrátovou technologii Bluetooth v zařízení tactix
Bravo.
Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
v mobilním zařízení naleznete v návodu k jeho obsluze.
Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení Bluetooth
V zařízení tactix Bravo můžete nastavit upozorňování na
připojení a odpojení spárovaného smartphonu pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth.
POZNÁMKA: Upozornění na připojení Bluetooth jsou ve
výchozím nastavení vypnuta.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Alarmy.
Zjištění polohy ztraceného mobilního
zařízení
Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného mobilního
zařízení spárovaného pomocí bezdrátové technologie Bluetooth,
které se aktuálně nachází v dosahu.
1 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Najít telefon.
Zařízení tactix Bravo začne vyhledávat vaše spárované
mobilní zařízení. Z mobilního zařízení se ozve zvukové
upozornění a zobrazí se síla signálu Bluetooth na displeji
zařízení tactix Bravo. Síla signálu Bluetooth se s postupným
přibližováním k mobilnímu zařízení zvyšuje.
3 Zastavte vyhledávání výběrem možnosti LAP.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli prostřednictvím účtu Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky, golfových her a dalších aktivit.Služba
Online funkce
Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den,
připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Spravujte svá nastavení: Své zařízení a uživatelská nastavení
můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.
Obchod Connect IQ: Můžete stahovat aplikace, vzhledy
hodinek, datová pole a doplňky.
Používání aplikace Garmin Connect Mobile
Všechny údaje o svých aktivitách můžete odeslat na účet
Garmin Connect pro provedení komplexní analýzy. Účet Garmin
Connect vám umožňuje zobrazit mapu vaší aktivity a sdílet
aktivity s přáteli. Automatické odesílání lze zapnout v aplikaci
Garmin Connect Mobile.
1 V aplikaci Garmin Connect Mobile zvolte možnost >
Zařízení Garmin.
2 Vyberte zařízení tactix Bravo a poté možnost Nastavení
zařízení.
3 Výběrem přepínače zapnete automatické odesílání.
Ruční nahrávání dat do aplikace Garmin Connect Mobile
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Synchronizace.
Používání aplikace Garmin Connect v počítači
Pokud jste zařízení tactix Bravo nespárovali se smartphonem,
můžete všechny údaje o svých aktivitách odeslat na účet
Garmin Connect pomocí počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Online funkce Wi‑Fi
®
Zařízení tactix Bravo má online funkce Wi‑Fi. Aplikace Garmin
Connect Mobile není nutná, pokud používáte připojení Wi‑Fi.
Odeslání aktivit na váš účet Garmin Connect: Jakmile
záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky
odeslány na váš účet Garmin Connect.
13
Tréninky a tréninkové plány: Umožňuje procházet a vybírat
tréninky a tréninkové plány na stránce Garmin Connect. Při
příštím připojení zařízení pomocí Wi‑Fi se soubory
bezdrátově odešlou do vašeho zařízení.
Aktualizace softwaru: Vaše zařízení stáhne nejnovější
aktualizaci softwaru, až bude k dispozici připojení Wi‑Fi. Při
dalším spuštění nebo odemknutí zařízení můžete postupovat
podle pokynů na obrazovce a nainstalovat aktualizaci
softwaru.
Nastavení připojení Wi‑Fi
1 Přejděte na stránku www.garminconnect.com/start a
stáhněte si aplikaci Garmin Express.
Podle
pokynů na obrazovce nastavte připojení Wi‑Fi pomocí
2
aplikace Garmin Express.
Connect IQ Funkce
Prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile můžete do
hodinek přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a od
jiných společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého
úpravou vzhledu displeje a využitím různých datových polí,
widgetů a aplikací.
Vzhledy hodinek: Umožňuje upravit vzhled hodinek.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Pomůcky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašim hodinkám přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ
Před stažením funkcí Connect IQ z aplikace Garmin Connect
Mobile je potřeba spárovat vaše zařízení tactix Bravo se
smartphonem.
1 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
Obchod Connect IQ.
2 V případě potřeby vyberte zařízení.
3 Vyberte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí
počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Navštivte stránky garminconnect.com a přihlaste se.
3 V pomůckách zařízení vyberte možnost Obchod Connect
IQ.
4 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Doplňky
V zařízení jsou předem nahrané doplňky nabízející okamžité
informace. Některé doplňky vyžadují připojení Bluetooth ke
kompatibilnímu smartphonu.
Některé doplňky nejsou ve výchozím nastavení viditelné.
Chcete-li, můžete je do smyčky doplňků přidat manuálně.
Oznámení: Upozorní na příchozí hovory, textové zprávy nebo
aktualizace na sociálních sítích (podle nastavení
smartphonu).
Kalendář: Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře
smartphonu.
14
Ovládání hudby: Ovládací prvky přehrávače hudby pro
smartphone.
Počasí: Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.
Můj den: Zobrazí dynamický souhrn vaší dnešní aktivity.
Zobrazené metriky zahrnují naposled zaznamenaný sport,
minuty intenzivní aktivity, počet vystoupaných pater, počet
kroků, množství spálených kalorií a další údaje.
Sledování aktivity: Sleduje počet kroků za den, cílový počet
kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a statistiky
spánku.
Minuty intenzivní aktivity: Sleduje dobu strávenou střední
nebo intenzivní aktivitou, týdenní cíl aktivity a pokroky na
cestě ke stanovenému cíli.
Srdeční tep: Zobrazuje aktuální srdeční tep v tepech za minutu
(tepy/min), nejnižší tep za aktuální den a graf srdečního tepu.
Poslední sport: Zobrazí stručný souhrn naposled
zaznamenaného sportu a celkovou vzdálenost za týden.
ABC: Zobrazí kombinaci údajů z výškoměru, barometru a
kompasu.
Informace snímače: Zobrazuje informace z interního snímače
nebo připojeného snímače ANT+.
Kompas: Zobrazuje elektronický kompas.
Mapa: Zobrazuje vaši pozici na mapě.
Ovládací prvky VIRB : Ovládání kamery, pokud máte s vaším
zařízením tactix Bravo spárované zařízení VIRB.
Poslední aktivita: Zobrazí stručný souhrn naposled
zaznamenané aktivity, například posledního běhu, jízdy na
kole nebo plavání.
Kalorie: Zobrazí údaje o spálených kaloriích v aktuálním dni.
Golf: Zobrazí golfové údaje za poslední kolo.
®
Zobrazení doplňků
Zařízení se dodává s několika nahranými doplňky a další jsou
k dispozici po jeho spárování se smartphonem.
1 Na jakékoli obrazovce přidržte .
Zobrazí se hodiny.
2 Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN.
Zařízení projde všechny dostupné doplňky.
3 Při záznamu aktivity se volbou tlačítka BACK vrátíte na
stránky s údaji o aktivitě.
4 Pomocí tlačítka zobrazíte další možnosti a funkce doplňků
(volitelné).
Úprava seznamu pomůcek
Položky v seznamu pomůcek lze zobrazit, skrýt nebo přesouvat.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Doplňky.
3 Vyberte pomůcku.
4 Vyberte možnost:
• Volbou Stav pomůcku v seznamu zobrazíte nebo skryjete.
• Výběrem možnosti Přesun nahoru nebo Přesunout dolů
změníte polohu pomůcky v seznamu.
Dálkové ovládání VIRB
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v návodu k obsluze zařízení řady VIRB.
Musíte také nastavit zobrazení pomůcky VIRB ve smyčce
pomůcek (Úprava seznamu pomůcek, strana 14).
1 Zapněte kameru VIRB.
Connect IQ Funkce
2 V zařízení tactix Bravo vyberte ve vzhledu hodinek tlačítko
UP nebo DOWN pro zobrazení pomůcky VIRB.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrávat video, stiskněte tlačítko .
Na obrazovce zařízení tactix Bravo se objeví počitadlo
videa.
• Chcete-li ukončit nahrávání videa, zvolte tlačítko .
• Chcete-li pořídit fotografii, zvolte tlačítko DOWN.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení aplikace aktivity
Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předem nahranou
aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například
přizpůsobit obrazovky s údaji a aktivovat upozornění a funkce
tréninku. Všechna nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy
aktivit.
Přidržte tlačítko UP, vyberte možnost Nastavení > Aplikace
a vyberte aktivitu.
Datové obrazovky: Umožní upravit datové obrazovky pro
aktivitu (Přizpůsobení datových obrazovek, strana 15). U
některých aktivit si také můžete zobrazit nebo skrýt
obrazovku s daty mapy.
Alarmy: Umožní nastavit alarmy tréninku nebo navigace pro
aktivitu.
Metronom: Přehrává v pravidelném rytmu tóny, a umožňuje
vám tak zlepšovat výkonnost tréninkem při rychlejší,
pomalejší nebo konzistentnější kadenci (Používání
metronomu, strana 4).
Auto Lap: Nastaví možnosti pro funkci Auto Lap (Auto Lap,
strana 16).
Auto Pause: Nastaví zařízení, aby přestalo zaznamenávat
údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost
klesne pod zadanou hodnotu (Zapnutí Auto Pause ,
strana 16).
Aut. det. lezení: Nastaví zařízení, aby automaticky detekovalo
změny nadmořské výšky pomocí vestavěného výškoměru
Aut sjezd: Nastaví zařízení, aby automaticky detekovalo jízdu
na lyžích pomocí vestavěného senzoru zrychlení.
3D rychlost: Vypočítá vaši rychlost pomocí změny nadmořské
výšky a horizontálního pohybu po zemi (3D rychlost a
vzdálenost, strana 17).
3D vzdálenost: Vypočítá vzdálenost, kterou jste urazili, pomocí
změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.
Klávesa Okruh: Umožní zaznamenání okruhu nebo odpočinku
během aktivity.
Autom. proch.: Umožní procházení všech displejů a dat aktivit,
jestliže jsou zapnuty stopky (Použití funkce Automatické
procházení, strana 17).
GPS: Umožňuje nastavit režim pro anténu GPS (UltraTrac,
strana 17).
Velikost bazénu: Umožňuje nastavit délku bazénu pro plavání
v bazénu (Jdeme si zaplavat, strana 4).
Detekce záb: Aktivuje detekci záběrů pro plavání v bazénu.
Úspora energie: Nastaví dobu zapnutí úsporného režimu pro
aktivitu (Nastavení časového limitu úsporného režimu,
strana 17).
Barva pozadí: Nastaví barvu pozadí u každé aktivity na černou
nebo bílou.
Zdůraznit barvu: Nastaví barvu zvýraznění každé aktivity, a
umožní tak určit, která je aktivní.
Stav: Zobrazí nebo skryje aktivitu v seznamu aplikací.
®
®
Přizpůsobení zařízení
Přesun nahoru: Posune pozici aktivity v seznamu aplikací.
Přesunout dolů: Posune pozici aktivity v seznamu aplikací.
Odebrat: Odstraní danou aktivitu.
POZNÁMKA: Dojde k odstranění aktivity ze seznamu
aplikací a ze všech nastavení zadaných uživatelem. Všechna
nastavení zařízení lze obnovit na výchozí tovární nastavení,
a odstraněnou aktivitu tak vrátit zpět na seznam (Obnovení
výchozích hodnot všech nastavení, strana 24).
Přejmenovat: Nastaví název aktivity.
Přizpůsobení datových obrazovek
Datové obrazovky lze zobrazit nebo skrýt a můžete i změnit
jejich rozvržení a obsah.
1 Přidržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
4 Vyberte možnost Datové obrazovky.
5 Vyberte datovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
6 Vyberte možnost:
• Volbou Stav datovou obrazovku zapnete nebo vypnete.
• Volbou Rozvržení upravíte počet datových polí na datové
obrazovce.
• Výběrem pole lze změnit typ údajů zobrazovaných v poli.
Přidání mapy k aktivitě
Na smyčku datových obrazovek pro aktivitu lze přidat mapu.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
4 Vyberte možnost Datové obrazovky > Mapa.
5 Volbou Stav mapu zapnete nebo vypnete.
6 Vyberte možnost Orientace.
7 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Chcete-li u horního okraje stránky zobrazit aktuální směr
cesty, vyberte možnost Trasa nahoře.
8 V nabídce Polohy uživatele zobrazíte nebo skryjete uložené
polohy.
9 Chcete-li automaticky nastavovat optimální přiblížení mapy,
vyberte možnost Aut měřítko.
Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo
oddalovat ručně.
Upozornění
Můžete nastavit upozornění pro každou aktivitu, které vám
mohou pomoci trénovat s ohledem na konkrétní cíle, zvýšit
povědomí o prostředí a navigovat k cíli. Některá upozornění jsou
k dispozici pouze pro konkrétní aktivity. Existují tři typy
upozornění: upozornění na události, upozornění na rozsah
a opakovaná upozornění.
Upozornění na událost: Upozornění na událost informuje
jednou. Událost je určitá hodnota. Můžete například nastavit
zařízení tak, aby vás upozornilo, když dosáhnete stanovené
nadmořské výšky.
Upozornění na rozsah: Upozornění na rozsah vás informuje,
kdykoli bude hodnota zařízení nad nebo pod stanoveným
rozsahem hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak,
aby vás upozornilo, když váš srdeční tep klesne pod 60 tepů
za minutu nebo přesáhne 210 tepů za minutu.
Opakované upozornění: Opakované upozornění vás upozorní
pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo
interval. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás
upozorňovalo každých 30 minut.
15
Název
upozornění
Typ upozornění Popis
Kadence
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty kadence.
Kalorie
Událost,
opakovaná
Můžete nastavit počet kalorií.
Uživatelské
Opakované
Můžete vybrat stávající zprávu
nebo vytvořit vlastní, a zvolit typ
upozornění.
Vzdálenost
Opakované
Můžete nastavit interval
vzdálenosti.
Nadmořská
výška
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty nadmořské
výšky.
Srdeční tep
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty srdečního
tepu nebo zvolit změny rozsahů.
Viz Rozsahy srdečního tepu,
strana 7 a Výpočty rozsahů
srdečního tepu, strana 7.
Tempo
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty tempa.
Výkon
Rozsah
Můžete nastavit vysokou nebo
nízkou úroveň výkonu.
• Volbou možnosti Auto Lap zapnete nebo vypnete funkci
Auto Lap.
• Volbou možnosti Automat. vzdál. upravíte vzdálenost
mezi okruhy.
Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro
daný okruh. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také pípne nebo
zavibruje (Nastavení systému, strana 18).
V případě potřeby můžete stránky údaji přizpůsobit, aby
zobrazovaly další údaje o okruhu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 15).
Přizpůsobení zprávy pro upozornění na okruh
Můžete přizpůsobit jedno nebo dvě datová pole, která se
zobrazí ve zprávě pro upozornění na okruh.
1 Přidržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Zvolte možnost Auto Lap > Upoz na okruh.
5 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
6 Vyberte možnost Zobrazit náhled (volitelné).
Běh/Chůze
Opakované
Můžete nastavit přestávky v chůzi
v pravidelných intervalech.
Zapnutí Auto Pause
Rychlost
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty rychlosti.
Čas
Událost,
opakovaná
Můžete nastavit časový interval.
Nastavení alarmu
1 Přidržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte možnost Alarmy.
5 Vyberte možnost:
• Volbou Přidat novou položku přidáte nové upozornění
aktivity.
• Volbou názvu upozornění lze stávající upozornění upravit.
6 V případě potřeby vyberte typ alarmu.
7 Vyberte zónu, zadejte minimální a maximální hodnoty nebo
zadejte vlastní hodnotu alarmu.
8 V případě potřeby upozornění zapněte.
V případě alarmů událostí a opakovaných alarmů se při každém
dosažení hodnoty alarmu zobrazí zpráva. V případě alarmů
rozsahu se zpráva zobrazí pokaždé, když překročíte zadaný
rozsah nebo pod něj klesnete (minimální a maximální hodnoty).
Auto Lap
Označování okruhů podle vzdálenosti
Režim Auto Lap můžete použít pro automatické označení kola
po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro porovnání vaší
výkonnosti během různých úseků aktivity (například každou
1 míli nebo 5 kilometrů).
1 Přidržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte možnost Auto Lap.
5 Vyberte možnost:
16
®
Pomocí funkce Auto Pause můžete automaticky pozastavit
stopky, jakmile se přestanete pohybovat. Tato funkce je
užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná
místa, kde musíte zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte možnost Auto Pause.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li stopky automaticky zastavit, jakmile se
přestanete pohybovat, zvolte možnost Při zastavení.
• Po výběru možnosti Vlastní se stopky automaticky
zastaví, jakmile vaše tempo klesne pod stanovenou
hodnotu.
Zapnutí automatické detekce lezení
Funkci automatické detekce lezení můžete použít
k automatickému sledování změny nadmořské výšky. Můžete ji
využít při aktivitách jako lezení, pěší turistika, běh nebo jízda na
kole.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte možnost Aut. det. lezení > Stav > Zapnuto.
5 Vyberte možnost Obrazovka běh. a nastavte displeje a data,
která se zobrazí při běhání.
6 Vyberte možnost Obrazovka lezení a nastavte displeje a
data, která se zobrazí při lezení.
7 Pokud chcete při změně režimu přepnout barvu displeje,
vyberte možnost Obrátit barvy.
8 Výběrem možnosti Vertikální rychl. nastavíte zobrazování
rychlosti stoupání v čase.
9 Vyberte možnost Přepínání režimů a nastavte rychlost
změny režimů zařízení.
Přizpůsobení zařízení
3D rychlost a vzdálenost
3 Vyberte možnost:
Můžete nastavit 3D rychlost a vzdálenost pro výpočet rychlosti
nebo vzdálenosti na základě změny nadmořské výšky a
horizontálního pohybu po zemi. To můžete využít při aktivitách
jako lyžování, lezení, navigace, pěší turistika, běh nebo jízda na
kole.
• Chcete-li aktivovat předem nahraný vzhled digitálních
hodinek, vyberte možnost Digitální.
• Chcete-li aktivovat předem nahraný vzhled analogových
hodinek, vyberte možnost Analogové.
• Chcete-li aktivovat nainstalovaný vzhled hodinek Connect
IQ, vyberte název tohoto vzhledu.
Používáte-li
předem nahraný vzhled hodinek, můžete si
4
nastavit následující možnosti:
• Chcete-li změnit barvu pozadí, vyberte možnost Barva
pozadí.
• Chcete-li přidat nebo změnit barvu zvýraznění digitálních
hodinek, vyberte možnost Zdůraznit barvu.
• Chcete-li změnit styl číslic digitálních hodinek, vyberte
možnost Rozvržení.
• Chcete-li změnit styl ručiček analogových hodinek, vyberte
možnost Posun.
• Chcete-li změnit styl číslic analogových hodinek, vyberte
možnost Pozadí.
• Chcete-li změnit data, která se zobrazují na hodinkách,
vyberte možnost Další data.
5 Pomocí tlačítek UP a DOWN si můžete procházet možnosti
vzhledu hodinek.
6 Pomocí tlačítka výběr uložíte.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby
procházela všechny datové obrazovky aktivit, jestliže jsou
zapnuty stopky.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte možnost Autom. proch..
5 Vyberte rychlost zobrazování.
UltraTrac
Funkce UltraTrac je nastavení GPS, které zaznamenává body
prošlé trasy a data ze snímačů méně často. Aktivací funkce
UltraTrac se zvýší výdrž baterie, ale sníží kvalita
zaznamenaných aktivit. Funkci UltraTrac byste měli používat pro
aktivity, které vyžadují delší výdrž baterie a pro které jsou méně
důležité časté aktualizace dat ze snímačů.
Nastavení časového limitu úsporného režimu
Nastavení prodlevy ovlivní, jak dlouho vaše zařízení zůstane
v režimu tréninku, například když čekáte na start závodu.
Přidržte tlačítko UP, vyberte možnost Nastavení > Aplikace a
vyberte aktivitu. Volbou úsporného režimu Úspora energie
upravíte nastavení prodlevy pro danou aktivitu.
Normální: Nastaví zařízení pro přechod do režimu sledování
s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti.
Prodloužená: Nastaví zařízení pro přechod do režimu
sledování s nízkou spotřebou energie po 25 minutách
nečinnosti. Rozšířený režim může způsobit kratší životnost
baterie mezi jednotlivými nabíjeními.
Zapnutí a vypnutí možnosti Tlačítko Okruh
Nastavení možnosti Klávesa Okruh můžete zapnout pomocí
tlačítka LAP, aby se zaznamenával okruh nebo odpočinek
během aktivity. Nastavení možnosti Klávesa Okruh můžete
vypnout, aby se zamezilo zaznamenávání okruhu při
neúmyslném stisknutí klávesy během aktivity.
1 Přidržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost Klávesa Okruh.
Stav tlačítka Okruh se změní na Zapnuto nebo Vypnuto na
základě aktuálního nastavení.
Nastavení vzhledu hodinek
Vzhled hodinek lze nastavit volbou rozvržení, barev a dalších
údajů. Vlastní vzhledy si můžete rovněž stáhnout z obchodu
Connect IQ.
Úprava vzhledu hodinek
Chcete-li si aktivovat vzhled hodinek Connect IQ, nejprve musíte
požadovaný vzhled stáhnout z obchodu Connect IQ (Connect IQ
Funkce, strana 14).
Informace na displeji a vzhled hodinek si můžete přizpůsobit
podle svého nebo můžete aktivovat některý nainstalovaný
vzhled hodinek Connect IQ.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnosti Nastavení > Vzhled hodinek > Typ.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení snímačů
Nastavení kompasu
Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Snímače >
Kompas.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač kompasu (Ruční
kalibrace kompasu, strana 17).
Displej: Slouží k nastavení písmen, stupňů nebo miliradiánů pro
směr pohybu na kompasu.
Ref severu: Slouží k nastavení směru k severu pro kompas
(Nastavení směru k severu, strana 17).
Režim: Slouží k nastavení kompasu tak, aby používal pouze
data elektronického snímače (Zapnuto), kombinaci dat
systému GPS a elektronického snímače během pohybu
(Automaticky), nebo pouze data systému GPS (Vypnuto).
Ruční kalibrace kompasu
OZNÁMENÍ
Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete
dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte
v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například
vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.
Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje
správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po
extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Kompas >
Kalibrovat > Spustit.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
TIP: Pohybujte zápěstím ve tvaru malé osmičky, dokud se
nezobrazí zpráva.
Nastavení směru k severu
Můžete nastavit směrovou referenci používanou při výpočtu
informací o směru pohybu.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Kompas > Ref
severu.
17
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit zeměpisný
sever, vyberte možnost Skutečný.
• Chcete-li automaticky nastavit magnetickou deklinaci pro
vaši polohu, vyberte možnost Magnetický.
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit sever
souřadnicové sítě (000º), vyberte možnost Souřadnicová
síť.
• Chcete-li nastavit hodnotu magnetické deklinace ručně,
vyberte možnost User, zadejte magnetickou deklinaci
a vyberte možnost Hotovo.
Nastavení výškoměru
Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Snímače >
Výškoměr.
Autokalibr: Umožňuje provést automatickou kalibraci
výškoměru při každém zapnutí sledování trasy pomocí
systému GPS.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač výškoměru.
Kalibrace barometrického výškoměru
Zařízení bylo již kalibrováno ve výrobě a při výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci v bodě spuštění systému GPS.
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku, můžete kalibrovat
barometrický výškoměr ručně.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Výškoměr.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li automaticky kalibrovat z bodu spuštění GPS,
vyberte možnost Autokalibr > Zapnuto.
• Chcete-li zadat aktuální převýšení, vyberte možnost
Kalibrovat.
Nastavení barometru
Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Snímače >
Barometr.
Graf: Slouží k nastavení časového měřítka pro mapu v pomůcce
barometru.
Bouřková výstraha: Slouží k nastavení míry změny
barometrického tlaku, která spustí bouřkovou výstrahu.
Nastavení navigace
Můžete přizpůsobit funkce a vzhled mapy při navigování k cíli.
Přizpůsobení funkcí mapy
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Datové
obrazovky.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Mapa mapu zapnete nebo vypnete.
• Výběrem možnosti Průvodce zapnete nebo vypnete
obrazovku průvodce zobrazující směr k cíli, který ukazuje
váš kompas s trasou, které se můžete při navigaci držet.
• Vyberte obrazovku, kterou chcete přidat, odstranit nebo
upravit.
Nastavení malého indikátoru směru pohybu
Indikátor směru pohybu můžete nastavit, aby při navigaci
zobrazoval stránky s údaji. Indikátor ukazuje k vašemu cílovému
směru pohybu.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Heading Bug.
Nastavení systému
Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Systém.
18
Uživatelský profil: Slouží k otevření a přizpůsobení vašich
osobních statistik (Nastavení uživatelského profilu, strana 7).
Zkratky: Umožňuje přiřadit klávesám zařízení zkratky.
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na
zařízení.
Čas: Slouží ke změně nastavení času (Nastavení času,
strana 18).
Podsvícení: Slouží ke změně nastavení podsvícení (Nastavení
podsvícení, strana 18).
Upozornění: Slouží k nastavení zvuků zařízení, jako jsou tóny
tlačítek, alarmy a vibrace.
Jednotky: Slouží k nastavení měrných jednotek používaných
v zařízení (Změna měrných jednotek, strana 18).
GLONASS: Možnost GLONASS zajišťuje vyšší výkonnost
v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání pozice. Používání
možností GPS a GLONASS může snížit životnost baterie víc,
než když používáte pouze možnost GPS.
Formát pozice: Nastaví formát geografických souřadnic a
možnosti data.
Formát: Slouží k nastavení předvoleb formátu, jako je například
tempo a rychlost, které se zobrazují během aktivit, a začátek
týdne.
Nahrávání dat: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení
zaznamenává data aktivity. Možnost nahrávání Úsporné
(výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost
nahrávání Každou sekundu poskytuje detailnější záznamy
aktivit, je ale možné, že nezaznamená celou aktivitu, pokud
trvá delší dobu.
Režim USB: Nastaví zařízení, aby při připojení k počítači
používalo režim velkokapacitního paměťového zařízení nebo
režim Garmin.
Obnovit výchozí hodnoty: Umožňuje vynulování uživatelských
dat a nastavení (Obnovení výchozích hodnot všech
nastavení, strana 24).
Aktualizace softwaru: Umožňuje instalaci stažených
softwarových aktualizací pomocí aplikace Garmin Express.
Informace o: Zobrazuje informace o zařízení, softwaru a licenci.
Nastavení času
Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Systém >
Čas.
Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo
24hodinový formát.
Nastavit čas: Slouží k nastavení časové zóny zařízení. Možnost
Automaticky nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Čas: Tato položka umožňuje nastavit čas, pokud je nastavena
na možnost Manuálně.
Nastavení podsvícení
Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Systém >
Podsvícení.
Režim: Nastavuje manuální nebo automatické zapínání
podsvícení. Možnost Automaticky vám umožňuje jednotlivě
nastavit podsvícení pro klávesy, alarmy a gesta.
POZNÁMKA: Nastavíte-li možnost Gesto na Zapnuto,
spustíte podsvícení zvednutím a otočením ruky, když se
chcete podívat na zápěstí.
Odpočet: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení
vypnuto.
Jas: Umožňuje nastavit úroveň jasu podsvícení.
Změna měrných jednotek
Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti,
nadmořské výšky, hmotnosti, výšky a teploty.
Přizpůsobení zařízení
1
2
3
4
Podržte tlačítko UP.
Vyberte položku Nastavení > Systém > Jednotky.
Vyberte typ měrné jednotky.
Vyberte měrnou jednotku.
Snímače ANT+
Zařízení je kompatibilní s tímto volitelným bezdrátovým
příslušenstvím ANT+.
• Snímač srdečního tepu, například HRM-Run™ (Nasazování
snímače srdečního tepu, strana 19)
• Snímač rychlosti kola a tempa kola (Použití volitelného
snímače rychlosti nebo kadence bicyklu, strana 19)
• Nožní snímač (Nožní snímač, strana 19)
• Snímač výkonu, například Vector™
• Bezdrátový snímač teploty tempe™ (tempe, strana 20)
Informace o kompatibilitě a nákupu dalších snímačů najdete na
http://buy.garmin.com.
Nasazování snímače srdečního tepu
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 V případě potřeby použijte prodlužovací pásek.
2 Navlhčete elektrody À na zadní straně snímače, abyste
zlepšili vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
3 Umístěte snímač tak, aby bylo logo Garmin vpravo nahoře.
Zapínací smyčka Á a háček  mají být na pravé straně.
4 Upevněte snímač na hrudník a připojte háček pásku ke
smyčce.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky (pokud je jimi
snímač vybaven).
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte snímač 5 až 10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního
tepu, strana 24).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
Snímače ANT+
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
Párování snímačů ANT+
Při prvním připojení snímače k zařízení prostřednictvím
bezdrátové technologie ANT+ musíte zařízení a snímač
spárovat. Po spárování se zařízení k aktivnímu snímači
v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.
POZNÁMKA: Jestliže byl k vašemu zařízení přibalen snímač
srdečního tepu, pak je tento snímač se zařízením již spárován.
1 Jestliže párujete snímač srdečního tepu, nasaďte si jej
(Nasazování snímače srdečního tepu, strana 19).
Snímač srdečního tepu vysílá a přijímá údaje jen tehdy, když
je nasazený.
2 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od ostatních snímačů ANT+.
3 Podržte tlačítko UP.
4 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Přidat novou
položku.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyhledat vše.
• Vyberte váš typ snímače.
Po spárování snímače s vaším zařízením se změní stav
snímače z Vyhledávání na Připojeno. Data snímače se
zobrazí ve smyčce stránky s údaji nebo ve vlastním datovém
poli.
Použití volitelného snímače rychlosti nebo
kadence bicyklu
Můžete odesílat data do zařízení pomocí kompatibilního
snímače rychlosti nebo tempa bicyklu.
• Spárujte snímač se zařízením (Párování snímačů ANT+,
strana 19).
• Aktualizujte informace svého fitness profilu uživatele
(Nastavení uživatelského profilu, strana 7).
• Nastavte velikost kola (Velikost a obvod kola, strana 28).
• Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 4).
Nožní snímač
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.
Zlepšení funkce nožního snímače
Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné získat
signály GPS a spárovat zařízení s nožním snímačem (Párování
snímačů ANT+, strana 19).
Nožní snímač se kalibruje automaticky, ale údaje o rychlosti
a vzdálenosti můžete zpřesnit po několika použitích zařízení
venku se zapnutým systémem GPS.
1 Stůjte 5 minut venku s volným výhledem na oblohu.
2 Rozběhněte se.
19
3 Běžte 10 minut bez zastavení.
4 Zastavte se a uložte aktivitu.
V případě potřeby se na základě zaznamenaných dat změní
kalibrace nožního snímače. Nožní snímač není nutné
kalibrovat, pokud nezměníte styl běhu.
Ruční kalibrace nožního snímače
Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné je spárovat
s nožním snímačem (Párování snímačů ANT+, strana 19).
Doporučujeme provést ruční kalibraci v případě, že znáte svůj
kalibrační faktor. Pokud jste nožní snímač kalibrovali s jiným
výrobkem Garmin, pravděpodobně svůj kalibrační faktor znáte.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače.
3 Vyberte nožní snímač.
4 Vyberte možnost Faktor Kalibrace > Nastavit hodnotu.
5 Úprava kalibračního faktoru:
• Pokud je vzdálenost příliš malá, kalibrační faktor zvyšte.
• Pokud je vzdálenost příliš velká, kalibrační faktor snižte.
Nastavení možností Nožní snímač – rychlost
a vzdálenost
Než bude možné provést úpravu rychlosti a vzdálenosti nožního
snímače, je nutné jej spárovat se zařízením (Párování snímačů
ANT+, strana 19).
Zařízení můžete nastavit tak, aby k výpočtu tempa a vzdálenosti
používalo místo dat GPS data nožního snímače.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače.
3 Vyberte nožní snímač.
4 Vyberte možnost Rychlost.
5 Vyberte možnost:
• Při tréninku s vypnutým systémem GPS, obvykle ve
vnitřních prostorech, vyberte možnost Uvnitř.
• Vyberte možnost Vždy, pokud chcete používat data
nožního snímače bez ohledu na nastavení systému GPS.
tempe
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
Dynamika běhu
Můžete použít kompatibilní zařízení tactix Bravo spárované
s příslušenstvím HRM-Run, abyste získali zpětnou vazbu o své
běžecké formě v reálném čase. Pokud bylo vaše zařízení tactix
Bravo dodáno s příslušenstvím HRM-Run, jsou již zařízení
spárována.
Modul příslušenství HRM-Run je vybaven akcelerometrem, který
měří pohyby trupu a počítá šest metrik běhu.
Kadence: Kadence je počet kroků za minutu. Zobrazuje celkový
počet kroků (pravou a levou nohou dohromady).
Vertikální oscilace: Vertikální oscilace je odraz při běhu.
Zobrazuje vertikální pohyb vašeho trupu měřený
v centimetrech na každý krok.
Doba kontaktu se zemí: Doba kontaktu se zemí představuje
dobu, kterou při běhu strávíte během každém kroku na zemi.
Měří se v milisekundách.
POZNÁMKA: Během chůze není doba kontaktu se zemí
k dispozici.
Vyváženost doby kontaktu se zemí: Vyváženost doby
kontaktu se zemí zobrazuje poměr kontaktu se zemí u levé a
pravé nohy. Zobrazuje se hodnota v procentech. Na displeji
je například hodnota 53,2 se šipkou doleva nebo doprava.
Délka kroku: Délka kroku je vzdálenost od jednoho došlápnutí
ke druhému. Měří se v metrech.
Vertikální poměr: Vertikální poměr je poměr výšky kroku k jeho
délce. Zobrazuje se hodnota v procentech. Nižší hodnota
obvykle označuje lepší běžeckou formu.
Trénink s využitím dynamiky běhu
Před zobrazením dynamiky běhu si musíte nasadit příslušenství
HRM-Run a spárovat je se zařízením (Párování snímačů ANT+,
strana 19). Pokud bylo součástí balení vašeho zařízení tactix
Bravo příslušenství, jsou obě zařízení již spárována a zařízení
tactix Bravo je nastaveno na zobrazení dynamiky běhu.
1 Vyberte možnost:
• Pokud je příslušenství HRM-Run a zařízení tactix Bravo již
spárováno, přejděte ke kroku 8.
• Pokud příslušenství HRM-Run zatím nebylo spárováno se
zařízením tactix Bravo, proveďte všechny kroky v tomto
postupu.
Podržte
tlačítko UP.
2
3 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
4 Vyberte aktivitu.
5 Vyberte možnost Datové obrazovky.
6 Vyberte datovou obrazovku dynamiky běhu.
POZNÁMKA: Obrazovky dynamiky běhu nejsou k dispozici
pro všechny aktivity.
7 Vyberte možnost Stav > Zapnuto.
8 Jděte si zaběhat (Jdeme běhat, strana 3).
9 Stiskem tlačítka UP nebo DOWN si otevřete obrazovku
dynamiky běhu se svými údaji.
Barevná měřidla a data dynamiky běhu
Na obrazovkách dynamiky běhu se zobrazuje barevné měřidlo pro primární metriku. Jako primární metriku můžete zobrazit kadenci,
vertikální oscilaci, dobu kontaktu se zemí, vyváženost doby kontaktu se zemí nebo vertikální poměr. Na barevném měřidle je vidět
porovnání vašich dat dynamiky běhu s údaji ostatních běžců. Barevné zóny jsou založeny na percentilech.
Garmin provedl průzkum u mnoha běžců různých úrovní. Hodnoty dat v červené nebo oranžové zóně jsou typické pro méně
zkušené nebo pomalejší běžce. Hodnoty dat v zelené, modré nebo fialové zóně jsou typické pro zkušenější nebo rychlejší běžce. U
zkušenějších běžců bývá obvyklý kratší kontakt se zemí, nižší vertikální oscilace, nižší vertikální poměr a vyšší kadence než u méně
zkušených běžců. Vyšší běžci však obvykle mají mírně pomalejší kadenci, delší krok a mírně vyšší vertikální oscilaci. Vertikální
poměr je vertikální oscilace vydělená délkou kroku. Není zde korelace s výškou.
POZNÁMKA: Barevné měřidlo vyváženosti doby kontaktu se zemí je odlišné (Data vyváženosti doby kontaktu se zemí,
strana 21).
Další informace o dynamice běhu získáte na webových stránkách www.garmin.com. Další teorie a výklady dat dynamiky běhu lze
získat vyhledáním respektovaných publikací a webových stránek věnovaných běhu.
20
Snímače ANT+
Barevná zóna Percentil v zóně Rozsah kadence
Rozsah vertikální oscilace Vertikální poměr Rozsah doby kontaktu se zemí
Fialová
> 95
> 183 kroků za minutu
< 6,4 cm
< 6,1 %
< 218 ms
Modrá
70–95
174–183 kroků za minutu 6,4–8,1 cm
6,1–7,4 %
218–248 ms
Zelená
30–69
164–173 kroků za minutu 8,2–9,7 cm
7,5–8,6 %
249–277 ms
Oranžová
5–29
153–163 kroků za minutu 9,8–11,5 cm
8,7–10,1 %
278–308 ms
Červená
<5
< 153 kroků za minutu
> 10,1 %
> 308 ms
> 11,5 cm
Data vyváženosti doby kontaktu se zemí
Vyváženost doby kontaktu se zemí měří symetrii běhu a zobrazuje se jako procentní hodnota celkové doby kontaktu se zemí.
Například hodnota 51,3 % se šipkou směřující vlevo znamená, že se běžec více dotýká země levou nohou. Pokud se na datové
obrazovce zobrazují dvě čísla, například 48–52, 48 % je levá noha a 52 % je pravá noha.
Barevná zóna
Červená
Oranžová
Zelená
Oranžová
Červená
Symetrie
Špatné
Uspokojivé
Dobré
Uspokojivé
Špatné
Procento ostatních běžců
<5
> 25 %
40 %
> 25 %
<5
Vyváženost doby kontaktu se zemí > 52,2 %
50,8–52,2 % 50,7% L – 50,7 % P 50,8–52,2 % P > 52,2% P
Při vývoji a testování dynamiky běhu tým Garmin zjistil korelaci mezi zraněními a větší nerovnováhou u určitých běžců. U množství
běžců se kontakt se zemí začne více odlišovat od ideálního poměru 50–50 při běhu do kopce nebo z kopce. Většina trenérů se
shoduje na tom, že nejoptimálnější běh je symetrický. Elitní běžci mívají rychlejší a vyváženější krok.
Při běhu můžete sledovat barevné měřidlo nebo datové pole nebo si prohlédnout shrnutí vašeho účtu Garmin Connect po skončení
běhu. Stejně jako u ostatních dat dynamiky běhu platí, že vyvážení doby kontaktu se zemí je kvantitativní měření, které pomáhá
dozvědět se více o vaší běžecké formě.
v průběhu aktivity zobrazit. Jedná se o porovnání vaší
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu
aktuální kondice s průměrným stavem.
Jestliže se data dynamiky běhu nezobrazují, můžete vyzkoušet
tyto tipy.
Laktátový práh: Laktátový práh představuje bod, kdy se vaše
svaly začnou rychle unavovat. Zařízení měří laktátový práh
• Ujistěte se, zda máte příslušenství HRM-Run.
na základě hodnoty srdečního tepu a tempa.
Příslušenství s běžeckou dynamikou mají na přední straně
modulu.
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální
• Podle pokynů znovu spárujte příslušenství HRM-Run se
Hodnota VO2 maximální představuje maximální objem kyslíku
zařízením tactix Bravo.
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
• Pokud se namísto dat dynamiky běhu zobrazují pouze nuly,
hodnota VO2 maximální je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
ujistěte se, zda nosíte snímač srdečního tepu správnou
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Zařízení tactix Bravo
stranou nahoru.
má samostatné odhady maximální hodnoty VO2 pro běh a jízdu
POZNÁMKA: Doba kontaktu se zemí a vyváženost se
na kole. Zařízení Garmin můžete po spárování s kompatibilním
zobrazuje pouze při běhu. Během chůze ji nelze vypočítat.
snímačem srdečního tepu a měřičem výkonu použít k zobrazení
odhadu maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole. Zařízení
Fyziologické údaje
Garmin můžete po spárování s kompatibilním snímačem
Tyto fyziologické údaje vyžadují kompatibilní snímač tepové
srdečního tepu použít k zobrazení odhadu maximální hodnoty
frekvence. Tyto odhadované údaje vám pomohou pochopit váš
VO2 pro běh.
výkon při tréninku nebo závodu. Tyto odhady jsou poskytovány
Váš odhad maximální hodnoty VO2 se zobrazuje jako číslo a
a podporovány společností Firstbeat.
poloha na barevném měřidle.
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší
výkonnosti.
VO2 maximální: Hodnota VO2 maximální představuje
maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete
spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při
maximálním výkonu.
Předpokládané závodní časy: Vaše zařízení používá odhad
maximální hodnoty VO2 (využití kyslíku) a zdroje
zveřejněných dat k poskytnutí cílového závodního času na
Fialová
Vynikající
základě vaší momentální formy. Tato projekce rovněž
Modrá
Velmi dobré
předpokládá, že jste absolvovali náležitý trénink pro tento
Zelená
Dobré
závod.
Oranžová
Uspokojivé
Regenerační asistent: Regenerační asistent ukazuje, kolik
Červená
Špatné
času zbývá do úplné tělesné regenerace, kdy budete
připraveni na další intenzivní trénink.
Data a analýza parametru VO2 maximální jsou poskytována se
Skóre stresu: Skóre stresu měří odchylky tepové frekvence při
svolením institutu The Cooper Institute . Další informace
klidovém postoji po dobu 3 minut. Tato hodnota vyjadřuje
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
celkovou úroveň stresu. Měří se na stupnici od 1 do 100;
maximální, strana 27) a na stránkách
nižší hodnota označuje nižší stres.
www.CooperInstitute.org.
Zhodnocení výkonu: Zhodnocení výkonu je posouzení vašeho
aktuálního stavu po 6 až 20 minutách aktivity. Tuto hodnotu
je možné přidat jako datové pole, abyste si ji mohli kdykoli
®
Snímače ANT+
21
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při běhu
Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 si musíte
nasadit snímač srdečního tepu a spárovat jej se svým zařízením
(Párování snímačů ANT+, strana 19). Pokud byl snímač
srdečního tepu součástí balení vašeho zařízení tactix Bravo,
jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete získat co
nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu
(Nastavení uživatelského profilu, strana 7) a nastavte svůj
maximální srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu, strana 7).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší
běžecké výkonnosti.
1 Běhejte venku alespoň 10 minut.
2 Po běhu vyberte možnost Uložit.
3 Podržte tlačítko UP.
4 Vyberte možnost Moje statistiky > VO2 maximální > Běh.
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při cyklistice
Abyste si mohli zobrazit odhad své hodnoty VO2 max., musíte
použít kompatibilní snímač srdečního tepu a snímač výkonu.
Snímač výkonu je třeba spárovat se zařízením tactix Bravo
(Párování snímačů ANT+, strana 19). Pokud chcete získat co
nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu
(Nastavení uživatelského profilu, strana 7) a nastavte svůj
maximální srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu, strana 7).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší
cyklistické výkonnosti.
1 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
2 Po jízdě vyberte možnost Uložit.
3 Vyberte možnost > Moje statistiky > VO2 maximální >
Cyklistika.
Zobrazení předpokládaných závodních časů
Před zobrazením projektovaných závodních časů (pouze
u běhu) si musíte nasadit snímač srdečního tepu a spárovat jej
se svým zařízením. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad,
dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu, strana 7) a nastavte svůj maximální
srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu, strana 7).
Vaše zařízení používá odhad maximální hodnoty VO2
(Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální, strana 21) a
zdroje zveřejněných dat k poskytnutí cílového závodního času
na základě vaší momentální formy. Tato projekce rovněž
předpokládá, že jste absolvovali náležitý trénink pro tento závod.
POZNÁMKA: Napoprvé se projekce mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší
běžecké výkonnosti.
1 Nasaďte si snímač srdečního tepu a jděte si zaběhat.
2 Podržte tlačítko UP.
3 Vyberte možnost Moje statistiky > Předpověď výsledků.
Vaše projektované závodní časy se zobrazí pro vzdálenosti
5 km, 10 km, půlmaraton a maraton.
Regenerační asistent
Můžete používat zařízení Garmin se snímačem srdečního tepu
a zobrazit si, kolik času vám zbývá do úplné regenerace, po
které budete připraveni na další tvrdý trénink.
Doba regenerace: Doba regenerace se zobrazí okamžitě po
dokončení aktivity. Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude
optimální zahájit další tvrdý trénink.
Zapnutí regeneračního asistenta
Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete
nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 7) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení zón
srdečního tepu, strana 7).
22
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Regenerace > Stav >
Zapnuto.
3 Nyní můžete běžet.
Po 6 až 20 minutách se zobrazí zhodnocení vašeho výkonu
(Zobrazení hodnocení výkonu, strana 23).
4 Po běhu vyberte možnost Uložit.
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba jsou 4 dny.
Obnovení srdečního tepu
Pokud při tréninku používáte snímač srdečního tepu, můžete si
po každé aktivitě zjistit hodnotu obnovení srdečního tepu. Tato
hodnota určuje rozdíl mezi srdečním tepem při tréninku a
srdečním tepem dvě minuty po jeho ukončení. Modelová
situace: Po běžeckém tréninku vypnete časovač. Vaše tepová
frekvence je v tu chvíli 140 tepů/min. Po dvou minutách
odpočinku je vaše tepová frekvence 90 tepů/min. Hodnota
obnovení srdečního tepu je tedy 50 tepů/min. (140 mínus 90).
Některé studie dávají hodnotu obnovení srdečního tepu do
souvislosti se zdravím vašeho srdce. Vyšší čísla obvykle značí
zdravější srdce.
TIP: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se během
uvedených dvou minut nebudete vůbec pohybovat, aby zařízení
mohlo vaši hodnotu obnovení srdečního tepu vypočítat. Po
zobrazení této hodnoty můžete aktivitu uložit nebo zrušit.
Laktátový práh
Laktátový práh označuje intenzitu cvičení, při které se začne
akumulovat laktát (kyselina mléčná) v krevním řečišti. Při běhu
se jedná o odhadovanou úroveň námahy nebo tempa. Pokud
běžec překročí tento práh, začne se čím dál rychleji zvyšovat
jeho únava. U zkušených běžců se tento práh nachází přibližně
na 90 % jejich maximální tepové frekvence při běžeckém tempu
odpovídajícím závodu o délce mezi 10 kilometry a
půlmaratonem. Průměrní běžci se k této hodnotě dostanou již
pod 90 % maximální tepové frekvence. Znalost vašeho
laktátového prahu vám pomůže určit, jak tvrdě potřebujete
trénovat nebo, kdy máte během závodu zabrat.
Pokud již znáte svou tepovou frekvenci na laktátovém prahu,
můžete ji zadat do nastavení ve vašem uživatelském profilu
(Nastavení zón srdečního tepu, strana 7).
Provedení řízeného testu pro určení laktátového prahu
Před provedením řízeného testu si musíte nasadit snímač
srdečního tepu a spárovat ho se svým zařízením (Párování
snímačů ANT+, strana 19). Musíte mít rovněž k dispozici odhad
hodnoty VO2 max. z předchozího běhu (Informace o odhadech
hodnoty VO2 maximální, strana 21).
TIP: Zařízení potřebuje ke získání přesné hodnoty maximální
tepové frekvence a odhadované hodnoty VO2 max. několik
běhů se snímačem srdečního tepu.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Laktátový práh > Test s
pokyny.
3 Vyberte profil pro venkovní běhání.
Pro dokončení testu je vyžadováno GPS.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zhodnocení výkonu
Když vykonáváte aktivitu, například běh nebo jízdu na kole,
funkce hodnocení kondice analyzuje vaše tempo, srdeční tep a
odchylky srdečního tepu, aby v reálném čase vyhodnocovala
vaši výkonnost v porovnání s vaší průměrnou úrovní zdatnosti.
Zhodnocení výkonu se pohybuje na stupnici od –20 do +20. Po
prvních 6 až 20 minutách aktivity zařízení zobrazí vaše kondiční
skóre. Například skóre +5 znamená, že jste odpočatí, svěží a
můžete podat dobrý výkon. Zhodnocení výkonu můžete přidat
jako datové pole jedné z vašich tréninkových obrazovek a
sledovat vaši kondici v průběhu aktivity. Zhodnocení výkonu
Snímače ANT+
může být také indikátor úrovně únavy, zejména ke konci
dlouhého tréninku.
POZNÁMKA: Zařízení potřebuje k získání odhadu hodnoty VO2
max. a změření vaší běžecké kondice několik jízd na kole nebo
běhů se snímačem srdečního tepu (Informace o odhadech
hodnoty VO2 maximální, strana 21).
Informace o baterii
Zobrazení hodnocení výkonu
Zařízení hodnotí váš výkon na základě tepové frekvence a
výkonnostních dat. Můžete použít snímač srdečního tepu ANT+
nebo zařízení s měřením srdečního tepu na zápěstí.
1 Je-li třeba, spáruje se zařízením tactix Bravo kompatibilní
snímače ANT+ (Párování snímačů ANT+, strana 19).
2 Add Zhod. výkonu to a data screen (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 15).
3 Nyní můžete vyrazit na projížďku nebo běh.
Po 6 až 20 minutách se zobrazí zhodnocení vašeho výkonu.
4 Chcete-li zobrazit zhodnocení vašeho výkonu v průběhu
běhu nebo jízdy na kole, přejděte na datovou obrazovku.
Až 20 hodin
Normální režim GPS
Až 50 hodin
UltraTrac Režim GPS se získáváním údajů ve
dvouminutových intervalech
Až 6 týdnů
Režim sledování
Skóre stresu
Skutečná životnost baterie závisí na funkcích aktivovaných na
zařízení, jako je například sledování aktivit, oznámení ze
zařízení smartphone, GPS, interní snímače a připojené snímače
ANT+.
Životnost baterie Režim
Technické údaje k zařízení HRM-Run
Typ baterií
Uživatelem vyměnitelná baterie CR2032
(3 V)
Životnost baterie
1 rok (přibližně 1 hodina denně)
Rozsah provozních teplot
od –10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Rádiová frekvence/protokol Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Stupeň vodotěsnosti
Skóre stresu je výsledkem tříminutového testu, který se provádí
v klidovém stoji, kdy zařízení tactix Bravo analyzuje odchylky
srdečního tepu a zjišťuje tak úroveň celkového stresu. Trénink,
spánek, výživa a celkový životní stres ovlivňují výkon běžce.
Škála skóre stresu je 1 až 100, kdy 1 je stav velmi nízkého
stresu a 100 stav velmi vysokého stresu. Znalost vašeho skóre
stresu vám pomůže rozhodnout, zda je vaše tělo připraveno na
náročný tréninkový běh nebo na cvičení jógy.
Zobrazení skóre stresu
Abyste si mohli zobrazit skóre stresu, musíte si nasadit snímač
srdečního tepu, spárovat jej se svým zařízením (Párování
snímačů ANT+, strana 19) a vyhledat si v seznamu aplikací
skóre stresu (Nastavení aplikace aktivity, strana 15).
TIP: Společnost Garmin doporučuje měřit vaše skóre stresu
přibližně ve stejnou dobu a za stejných podmínek každý den.
1 Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnostSkóre stresu.
3 Stiskněte tlačítko .
4 Zůstaňte stát v klidu po dobu 3 minut.
Informace o zařízení
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit informace o zařízení, jako jsou například
identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verze
softwaru a licenční dohoda.
1 Přidržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o.
Technické údaje
Typ baterií
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Životnost baterie
Až 6 týdnů
Stupeň vodotěsnosti
10 ATM*
Rozsah provozních teplot Od -20 do 55 ºC (od -4 do 131 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0º do 45 ºC (od 32º do 113 ºF)
Vysílací pásmo
2,4 GHz
Protokoly
Bezdrátová technologie ANT+, Wi‑Fi,
zařízení Bluetooth Smart
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 100 m. Další
informace najdete na webové stránce www.garmin.com
/waterrating.
Informace o zařízení
5 ATM*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1 Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
3 Vyberte soubor.
4 Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odstranění problémů
Nezobrazuje se můj počet kroků za den
Počet kroků za den se vždy o půlnoci vynuluje.
Pokud se místo počtu kroků zobrazují čárky, umožněte
zařízení přijmout satelitní signál a automaticky nastavit čas.
Odečet teploty není přesný
Vaše tělesná teplota ovlivňuje odečet teploty prováděný interním
snímačem teploty. Chcete-li získat nejpřesnější hodnotu teploty,
je nutné sejmout hodinky ze zápěstí a počkat 20 až 30 minut.
Během nošení hodinek lze také ke zobrazení přesné hodnoty
okolní teploty použít volitelný tempe externí snímač teploty.
23
Vynulování zařízení
Čištění zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat.
1 Podržte tlačítko LIGHT alespoň 25 sekund.
2 Podržením tlačítka LIGHT na jednu sekundu zařízení
zapněte.
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatele a historii aktivity.
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
1 Podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Obnovit výchozí
hodnoty > Ano.
Maximalizace výdrže baterie
Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.
• Snižte prodlevu podsvícení (Nastavení podsvícení,
strana 18).
• Snižte jas podsvícení.
• Pro aktivitu použijte režim UltraTrac GPS (UltraTrac,
strana 17).
• Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte bezdrátovou
technologii Bluetooth (Online funkce, strana 12).
• Když aktivitu na delší dobu přerušíte, použijte funkci Obnovit
později (Zastavení aktivity, strana 3).
• Vypněte sledování aktivity (Sledování aktivity, strana 8).
• Použijte vzhled hodinek Connect IQ, který se neaktualizuje
každou sekundu.
Můžete například použít displej hodinek bez vteřinové ručičky
(Úprava vzhledu hodinek, strana 17).
• Omezte oznámení smartphonu, která se na zařízení
zobrazují (Správa oznámení, strana 13).
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/outdoor.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Údržba zařízení
Pokyny pro péči o snímač srdečního tepu
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Po každém použití snímač srdečního tepu opláchněte.
• Po sedmi použitích snímač srdečního tepu vyperte v ruce
s malým množstvím jemného čisticího prostředku (například
na nádobí).
POZNÁMKA: Použitím přílišného množství čisticího
prostředku můžete snímač poškodit.
• Neperte snímač v pračce a nesušte jej v sušičce.
• Při sušení snímač pověste nebo jej položte.
Vyměnitelné baterie
VAROVÁNÍ
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
Baterie udržujte mimo dosah dětí.
Baterie nikdy nevkládejte do úst. Pokud by došlo ke spolknutí,
obraťte se na svého lékaře nebo místní centrum pro otravy.
Vyměnitelné knoflíkové baterie mohou obsahovat chloristanový
materiál. Může být vyžadována speciální manipulace. Další
informace naleznete na adrese www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Sejměte objímku z modulu snímače srdečního tepu À.
2 Pomocí malého křížového šroubováku (00) vyšroubujte čtyři
šroubky na přední straně modulu.
3 Vyjměte kryt a baterii.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
24
4 Počkejte 30 sekund.
5 Pod plastové úchyty Á vložte novou baterii kladnou stranou
vzhůru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
Těsnění musí stále obepínat vnější stranu vyvýšeného
plastového kroužku.
6 Vraťte zpět přední kryt a zašroubujte čtyři šroubky.
Údržba zařízení
Dbejte na správnou orientaci předního krytu. Šroubky  musí
odpovídat správným otvorům na předním krytu.
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
7 Nasaďte zpět objímku.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Dodatek
Datová pole
%FTP: Aktuální výkon jako procento funkční limitní hodnoty
výkonu.
% max. ST okr.: Průměrné procento maximálního srdečního
tepu pro aktuální okruh.
%maximální ST: Procento maximálního srdečního tepu.
%RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep
minus klidový srdeční tep).
24hod – max.: Maximální teplota zaznamenaná za posledních
24 hodin.
24hod – min.: Minimální teplota zaznamenaná za posledních
24 hodin.
Bar tlak: Kalibrovaný aktuální tlak.
Čas intervalu: Čas změřený stopkami pro aktuální interval.
Čas k cíli: Odhadovaný zbývající čas k dosažení cílové
destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Čas k příš. bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Čas odpočinku: Stopky pro aktuální přestávku (plavání
v bazénu).
Čas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Čas pos. okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas posl. interv.: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený interval.
Čas v zóně: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo
výkonu.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Další trasový bod: Další bod na trase. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Dél. kroku/okruh: Průměrná délka kroku pro aktuální okruh.
Dél. posl. okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený
okruh.
Délka kroku: Délka kroku od jednoho došlápnutí ke druhému
v metrech.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délky: Počet délek bazénu dokončených během aktuální
aktivity.
Délky intervalu: Počet délek bazénu dokončených během
aktuálního intervalu.
DKZ: Doba, kterou při běhu strávíte během každého kroku na
zemi, měřená v milisekundách. Během chůze není doba
kontaktu se zemí počítána.
DKZ/okruh: Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí pro
aktuální okruh.
ETA: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace
(upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Dodatek
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Intensity Factor: Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Kad. posl. okr.: Jízda na kole. Průměrné tempo pro poslední
dokončený okruh.
Kad. posl. okr.: Běh. Průměrné tempo pro poslední dokončený
okruh.
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).
Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální okruh.
Kadence okruhu: Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Kal. (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouz do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Kroky: Počet kroků zaznamenaných nožním snímačem.
Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz
může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Max. %Max. int.: Maximální procento maximálního srdečního
tepu pro aktuální interval plavání.
Max. %RST int.: Maximální procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální interval plavání.
Max. nad. výška: Nejvyšší dosažená nadmořská výška od
posledního vynulování.
Max. rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Max. sestup: Maximální rychlost sestupu v metrech za minutu
nebo stopách za minutu od posledního vynulování.
Max. ST int.: Maximální tepová frekvence pro aktuální interval
plavání.
Max. výk. na okr.: Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.
Max. výkon: Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Max. výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za minutu
nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Min. nadm. výš.: Nejnižší dosažená nadmořská výška od
posledního vynulování.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Námořní rychlost: Aktuální rychlost v uzlech.
Nám vzdálenost: Překonaná vzdálenost v námořních metrech
nebo námořních stopách.
Název cíle: Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
NP: Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.
NP okruhu: Průměrná Normalized Power pro aktuální okruh.
NP pos.okr.: Průměrná Normalized Power pro poslední
dokončený okruh.
N výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí
zařízení GPS.
Odch. od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste
se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Odh. čas v MC: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
25
Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.
Okruh %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Opak. zapnuto: Časovač pro poslední interval plus aktuální
odpočinek (plavání v bazénu).
Počet záběrů: Počet záběrů za minutu (Z/M).
Poloha: Aktuální pozice používající vybrané nastavení formátu
souřadnic.
Poloha cíle: Pozice cílové destinace.
Posl. dél. SWOLF: Hodnocení SWOLF pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Pr. kont se zemí: Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí při
dané aktivitě.
Pr. ST %Max.: Průměrné procento maximálního srdečního tepu
pro aktuální aktivitu.
Pr. tempo 500m: Průměrné tempo plavání na 500 metrů pro
aktuální aktivitu.
Pr. vert. poměr: Průměrný poměr vertikální oscilace a délky
kroku pro aktuální relaci.
Pr. výkonu 10 s: 10sekundový průměr pohybu výkonu.
Práce (kJ): Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Převýšení do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou
destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Pr rych záběru: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během
aktuální aktivity.
Prům. %Max. int.: Průměrné procento maximálního srdečního
tepu pro aktuální interval plavání.
Prům. %RST int.: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální interval plavání.
Prům. čas okr.: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.
Prům. dél. kroku: Průměrná délka kroku pro aktuální relaci.
Prům. kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální
aktivitu.
Prům. kadence: Běh. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.
Prům. rychl.: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Prům. ST int.: Průměrná tepová frekvence pro aktuální interval
plavání.
Prům. SWOLF: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a
počtu záběrů na délku (Plavecká terminologie, strana 4). Při
plavání v otevřené vodě je pro výpočet hodnocení SWOLF
použita vzdálenost 25 m.
Prům. vert. osc.: Průměrný objem vertikální oscilace při dané
aktivitě.
Prům. výk. 30 s: 30sekundový průměr pohybu výkonu.
Prům. výkonu 3 s: 3sekundový průměr pohybu výkonu.
Prům. vyv. 10 s: 10sekundový průměr pohybu pro levé/pravé
vyvážení výkonu.
Prům. vyv. DKZ: Průměrné vyvážení doby kontaktu se zemí pro
aktuální relaci.
Prům. vyváž.: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální aktivitu.
Prům. vyváž. 3 s: Třísekundový průměr pohybu pro levé/pravé
vyvážení výkonu.
Prům. vzd./záb.: Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr
během aktuální aktivity.
Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.
26
Průměrný %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Průměrný výkon: Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Pr vyvážení 30 s: 30sekundový průměr pohybu pro levé/pravé
vyvážení výkonu.
Pr záběr/délka: Průměrný počet záběrů na délku během
aktuální aktivity.
Rovn. ch. ped.: Měření rovnoměrné aplikace síly nohou jezdce
na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Rych. záb. p. int.: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M)
během posledního dokončeného intervalu.
Rych. zb. p. dél.: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M)
během poslední dokončené délky bazénu.
Rychl. posl. okr.: Průměrná rychlost pro poslední dokončený
okruh.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rych záb.int: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během
aktuálního intervalu.
Sestup p.o.: Převýšení při sestupu pro poslední dokončený
okruh.
Sestup pro okruh: Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.
šířka/délka: Aktuální pozice dle souřadnic délky a šířky bez
ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Směr GPS: Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení GPS.
Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
Stopky: Aktuální čas odpočítávače času.
ST pos. okruhu: Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený
okruh.
Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
SWOLF intervalu: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
interval.
SWOLF p.i.: Průměrné hodnocení SWOLF pro poslední
dokončený interval.
Temp. pos. délk.: Průměrné tempo pro poslední dokončenou
délku bazénu.
Tempo: Aktuální tempo
Tempo 500 m: Aktuální tempo plavání na 500 metrů.
Tempo 500m O: Průměrné tempo plavání na 500 metrů pro
aktuální okruh.
Tempo 500m PO: Průměrné tempo plavání na 500 metrů pro
poslední okruh.
Tempo intervalu: Průměrné tempo pro aktuální interval.
Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.
Tempo pos. okr.: Průměrné tempo pro poslední dokončený
okruh.
Dodatek
Tempo posl. int.: Průměrné tempo pro poslední dokončený
interval.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty.
Training Effect: Aktuální dopad (1,0 až 5,0) na vaši aerobní
kondici.
TSS: Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.
Typ záb. int.: Aktuální typ záběru pro interval.
Typ záb. pos. int.: Typ záběrů používaný během posledního
dokončeného intervalu.
Typ zb. pos. dél.: Typ záběrů používaný během poslední
dokončené délky bazénu.
Účinnost točivého momentu: Měření účinnosti šlapání jezdce.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
V. osci/okruh: Průměrný objem vertikální oscilace pro aktuální
okruh.
Vert.poměr/okr.: Průměrný poměr vertikální oscilace a délky
kroku pro aktuální okruh.
Vertikální osc: Množství odrazů při běhu. Vertikální pohyb
vašeho trupu měřený v centimetrech na každý krok.
Vertikální poměr: Poměř vertikální oscilace a délky kroku.
Vertikální rychl.: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Vert rych do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo sestupujete
do předem určené nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
VMG: Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výk. v posl. okr.: Průměrný výkon pro poslední dokončený
okruh.
Výkon: Aktuální výkon ve wattech.
Výkon. rozsah: Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na základě
vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Výkon na okruh: Průměrný výkon pro aktuální okruh.
Výkon na váhu: Aktuální výkon měřený ve wattech na kilogram.
Výstup pro okruh: Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.
Výstup pro p.o.: Převýšení při výstupu pro poslední dokončený
okruh.
Vyv. DKZ/okruh: Průměrné vyvážení doby kontaktu se zemí
pro aktuální okruh.
Vyvážení: Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení DKZ: Vyváženost doby kontaktu se zemí levé a pravé
strany při běhu.
Vyvážení okruhu: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální okruh.
Vzd./záb. př. int.: Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden
záběr během posledního dokončeného intervalu.
Vzd./záběr int.: Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr
během aktuálního intervalu.
Vzd. k příštímu: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému
bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Vzd. posl. interv.: Vzdálenost uražená pro poslední dokončený
interval.
Vzdál./záb.: Vzdálenost uplavaná za jeden záběr.
Vzdál. int.: Vzdálenost uražená pro aktuální interval.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Záb. pos. dél.: Celkový počet záběrů pro poslední dokončenou
délku bazénu.
Záb. v pos. int.: Celkový počet záběrů pro poslední dokončený
interval.
Záběry: Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.
Záběry int/dél: Průměrný počet záběrů na délku během
aktuálního intervalu.
ZÁB INT: Celkový počet záběrů pro aktuální interval.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zb.vzdálenost: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Zhod. výkonu: Skóre zhodnocení výkonu je zhodnocení vaší
kondice v reálném čase.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Dodatek
27
Velikost a obvod kola
Definice symbolů
Velikost kola je uvedena na obou stranách pneumatiky. Níže
uvedený seznam není úplný. Použít lze rovněž kalkulátory
dostupné na internetu.
Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích
příslušenství.
Velikost kola
D (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1 020
14 × 1,75
1 055
16 × 1,5
1 185
16 × 1,75
1 195
18 × 1,5
1 340
18 × 1,75
1 350
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
22 × 1–3/8
1 770
22 × 1–1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
24 × 1–1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1(59)
1 913
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1–3/8
2 068
26 × 1–1/2
2 100
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
650 × 35A
2 090
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
700 × 32C
2 155
700C trubkový
2 130
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
28
Střídavý proud. Zařízení je vhodné pro střídavý proud.
Stejnosměrný proud Zařízení je vhodné pouze pro stejnosměrný
proud.
Pojistka. Označuje specifikaci nebo umístění pojistky.
Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je
připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající
se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a
k podpoře opětovného použití a recyklace.
Dodatek
Rejstřík
intervaly 4
tréninky 9
A
J
aktivity 3, 15
uložení 3, 5
vlastní 6
zahájení 3, 5
alarmy 15
aplikace 12–14
smartphone 1
Auto Lap 16
Auto Pause 16
automatická detekce lezení 16
automatické procházení 17
jazyk 18
jízda na kole 4
jízda na snowboardu 3
jumpmaster 2
K
kadence 4, 20
snímače 19
upozornění 16
kalendář 9
kalibrace
kompas 17
výškoměr 18
kalorie, upozornění 16
kompas 11, 17, 18
kalibrace 17
předpokládaný čas dokončení 22
přiblížení/oddálení 1
připojení 13
příslušenství 24
přizpůsobení zařízení 15
R
regenerace 22
registrace produktu 1
registrace zařízení 1
režim sledování 1, 17
režim spánku 8
rychlost 17
S
čas
nastavení 18
upozornění 16
zóny a formáty 18
časy východu a západu Slunce 11
čištění zařízení 24
mapy 15, 18
aktualizace 1
navigace 11
procházení 11
menu 1
měrné jednotky 18
měření úderu 7
metronom 4
multisport 5, 6, 12
skóre stresu 23
sledování aktivity 8
smartphone 14
aplikace 12, 13
párování 1
směr k severu 17
Snímače ANT+ 19
párování 19
snímače pro bicykl 19
snímače rychlosti a kadence 19
software
aktualizace 1
licence 23
verze 23
software license agreement
souřadnice 11
srdeční tep
rozsahy 7
snímač 19, 21, 22, 24
upozornění 16
zóny 7, 12
stopky 3–5, 11, 12
odpočítávání 10
D
N
Dálkové ovládání VIRB 14
data
odesílání 13
přenos 13
stránky 15
ukládání 13
datová pole 3, 14
délka kroku 20
délky 4
doba kontaktu se zemí 20, 21
dogleg 6
doplňky 14
dynamika běhu 20, 21
nabíjení 1
nácvik 4, 5
nastavení 14, 15, 17, 18, 24
nastavení směru pohybu 18
nastavení systému 18
navigace 15, 18
Zadej směr a jdi 11
nožní snímač 19, 20
T
B
barometr 12, 18
baterie 24
maximalizace 13, 17, 24
nabíjení 1
výměna 24
životnost 23
budíky 10, 15
C
celoživotní sportovec 8
cíl 9, 10
cíle 9, 10
Connect IQ 14
Č
F
fitness 10
G
Garmin Connect 1, 8, 9, 12–14
ukládání dat 13
Garmin Express 1, 13, 14
aktualizace softwaru 1
registrace zařízení 1
GLONASS 18
GPS 17, 18
H
historie 4, 5, 12
odeslání do počítače 13
odstranění 12
hlavní menu, přizpůsobení 14
hodiny 10, 11
hodnocení swolf 4
hřiště
hraní 6
přehrávání 6
výběr 6
I
ID zařízení 23
indoorový trénink 6
Rejstřík
L
laktátový práh 22
layup 6
lyžování 3
alpské 3
jízda na snowboardu 3
M
O
obrazovka 18
odesílání dat 13
odolnost proti vodě 24
odpočítávač času 10
odstranění
historie 12
osobní rekordy 10
všechna uživatelská data 23
odstranění problémů 19, 21, 23, 24
osobní rekordy 10
odstranění 10
oznámení 12, 13
P
paddleboarding 5
paddleboarding (SUP) 5
párování
smartphone 1
Snímače ANT+ 19
plavání 4, 5
plavání v otevřené vodě 5
počítač kilometrů 6, 12
podsvícení 1, 18
polohy
odstranění 11
uložení 11
úprava 11
pozice 11
profily 3
uživatelské 7
prošlé trasy 3, 5, 11
technické údaje 23
Technologie Bluetooth 12, 13
tempe 20, 23
teplota 20, 23
tlačítka 1, 18
přizpůsobení 17
uzamčení 1
tóny 4, 10
TracBack 3, 11
Training Effect 10
trasové body, projekce 6
trasy 11
trénink 9, 10, 12
plány 9
stránky 3
tréninkové, plány 8
tréninky 8, 9
načítání 9
triatlonový trénink 5
turistika 5
U
ukládání aktivit 3–5
ukládání dat 13
UltraTrac 17
upozornění 11, 16
USB, odpojení 23
uzamčení, tlačítka 1
uživatelská data, odstranění 23
uživatelský profil 7
V
velikost bazénu 4, 5
velikosti kol 28
vertikální oscilace 20
vertikální poměr 20
veslování 5
Virtual Partner 9, 10
VO2 maximální 21, 22, 27
výkon (síla)
metry 22
29
upozornění 16
zóny 8
výměna baterie 24
vynulování zařízení 24
výsledková listina 7
výškoměr 12, 18
kalibrace 18
vzdálenost 17
upozornění 16
vzhledy hodinek 14, 17
W
Wi‑Fi, připojení 13, 14
Z
záběry 4
Zadej směr a jdi 11
závodění 10
zhodnocení výkonu 22, 23
zóny
srdeční tep 7
výkon 8
30
Rejstřík
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Listopad 2016
190-01984-41_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising