Garmin | Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" | Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Priročnik za uporabo

Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Priročnik za uporabo
POMOŽNI MOTOR FORCE
Priročnik za uporabo
™
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin in ActiveCaptain so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Force™ je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali
njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
Wi‑Fi je registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation.
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Spuščanje motorja iz dvignjenega položaja ............................... 1
Nastavitev globine pomožnega motorja ..................................... 1
Dviganje motorja iz spuščenega položaja .................................. 1
Pritrditev varnostnega traku ........................................................ 1
Zaslon pomožnega motorja ........................................................ 1
Indikator stanja ....................................................................... 2
Umerjanje pomožnega motorja ................................................... 2
Nastavitev odmika premca ......................................................... 2
Vzpostavljanje povezave z navtičnim ploterjem ......................... 2
Daljinski upravljalnik...................................................... 2
Posodabljanje programske opreme s programom
ActiveCaptain ........................................................................ 9
Mere v dvignjenem položaju ....................................................... 9
Mere v spuščenem položaju ....................................................... 9
Registracija naprave ................................................................. 10
Podpora za izdelke Garmin ...................................................... 10
Specifikacije.................................................................. 10
Pomožni motor .......................................................................... 10
Informacije o potisku in porabi toka motorja ........................ 10
daljinskega upravljalnika ........................................................... 10
Stopalka .................................................................................... 11
Kazalo............................................................................ 12
Nameščanje baterij ..................................................................... 2
Namestitev vrvice ....................................................................... 3
Tipke daljinskega upravljalnika ................................................... 3
Zaslon daljinskega upravljalnika ................................................. 3
Krmarjenje po meniju .................................................................. 4
Umerjanje daljinskega upravljalnika ........................................... 4
Združevanje z daljinskim upravljalnikom .................................... 4
Stopalka.......................................................................... 4
Nameščanje baterij ..................................................................... 4
Združevanje s stopalko ............................................................... 4
Indikator stanja ........................................................................... 5
Delovanje........................................................................ 5
Vklop in izklop vijaka ................................................................... 5
Nastavitev hitrosti motorja ...................................................... 5
Ohranjanje hitrosti .................................................................. 5
Upravljanje vijaka v delno spuščenem položaju .................... 5
Krmilni sistem ............................................................................. 6
Ročno krmarjenje s pomožnim motorjem .............................. 6
Ohranjanje smeri .................................................................... 6
Ohranjanje položaja ............................................................... 6
Upravljanje z gibi .................................................................... 6
Točke poti ................................................................................... 6
Ustvarjanje točke poti ............................................................. 6
Navigacija do točke poti ......................................................... 7
Ogled podrobnosti točke poti ................................................. 7
Urejanje imena točke poti ...................................................... 7
Brisanje točke poti .................................................................. 7
Načrtovane poti ........................................................................... 7
Navigacija po načrtovani poti ................................................. 7
Ogled podrobnosti načrtovane poti ........................................ 7
Urejanje imena načrtovane poti ............................................. 7
Brisanje načrtovane poti ........................................................ 7
Sledi ............................................................................................ 7
Shranjevanje aktivne sledi ..................................................... 7
Čiščenje aktivne sledi ............................................................ 7
Navigacija do začetka aktivne sledi ....................................... 7
Navigacija po shranjeni sledi ................................................. 7
Ogled podrobnosti shranjenih sledi ....................................... 7
Urejanje imena shranjene sledi .............................................. 8
Brisanje shranjene sledi ......................................................... 8
Navigacija ................................................................................... 8
Začasna ustavitev in nadaljevanje navigacije ........................ 8
Ustavitev navigacije ............................................................... 8
Nastavitve ....................................................................... 8
Nastavitve pomožnega motorja .................................................. 8
Nastavitve brezžičnega omrežja ............................................ 8
Nastavitve daljinskega upravljalnika ........................................... 8
Nastavitve osvetlitve zaslona ................................................. 9
Potrebna vzdrževalna dela in njihov razpored............ 9
Informacije o motorju..................................................... 9
Začetek uporabe programa ActiveCaptain ................................. 9
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Ne zaženite motorja, če vijak ni v vodi. Pri stiku z vrtečim se
vijakom lahko nastanejo hude telesne poškodbe.
Motorja ne uporabljajte na območjih, kjer lahko vi ali druge
osebe v vodi pridejo v stik z vrtečim se vijakom.
Pred čiščenjem ali servisiranjem vijaka vedno odklopite motor
od akumulatorja, da preprečite telesne poškodbe.
POZOR
Ko motor dvigate iz vode ali spuščate vanjo, pazite, da vas ne
ukleščijo ali priščipnejo premikajoči se deli, pri čemer se lahko
poškodujete.
Ko motor dvigate iz vode ali spuščate vanjo, pazite na spolzke
površine okoli motorja. Če vam med dviganjem motorja iz vode
ali spuščanjem vanjo zdrsne, se lahko poškodujete.
Spuščanje motorja iz dvignjenega položaja
1 Sprostite varnostni trak.
2 Vlecite vlečno vrvico nazaj, dokler se ne ustavi, da sprostite
1 Vlecite vlečno vrvico navzgor, dokler se ne ustavi, da
sprostite zapiralo, in jo še naprej držite napeto.
2 Dvignite vlečno vrvico navzgor in nazaj, da motor počasi
dvignete in spustite v dvignjeni položaj.
OPOMBA: morda boste morali nastaviti globino pomožnega
motorja, da bo motor pravilno oprt na podstavek nosilca v
dvignjenem položaju (Nastavitev globine pomožnega
motorja, stran 1). Če je motor nastavljen preplitvo, lahko
pritisne ob plinsko vzmet. Če je motor nastavljen pregloboko,
lahko visi čez konec podstavka nosilca.
3 Po potrebi potisnite ohišje krmilnega sistema navzdol, da se
motor zaskoči v dvignjenem položaju.
4 Pritrdite varnostni trak (Pritrditev varnostnega traku,
stran 1).
Pritrditev varnostnega traku
Z varnostnim trakom je motor varno pritrjen na podstavek v
dvignjenem položaju in se ne more nenamerno premakniti v
spuščeni položaj.
1 Ko je motor v dvignjenem položaju, dvignite daljši konec
traku
čez motor.
zapiralo, in jo še naprej držite napeto.
3 Z vlečno vrvico motor privzdignite navzgor in naprej, nato pa
ga počasi spustite v spuščeni položaj.
4 Po potrebi potisnite ročico nosilca navzdol, da se motor
zaskoči v spuščenem položaju.
Nastavitev globine pomožnega motorja
1 Premaknite motor tako, da se ustavi na sredini med
dvignjenim in spuščenim položajem.
2 Odvijte venec pod spodnjim delom ohišja krmilnega sistema.
2 Konec traku vstavite skozi zaponko
na drugem koncu
traku.
3 Povlecite trak skozi zaponko, da motor pritrdite na nosilec.
4 Povlecite trak stran od sponke in navzdol ter pritrdite na drugi
strani.
Zaslon pomožnega motorja
OPOMBA: ko odvijete venec, morate biti pripravljeni, da
motor zdrsne navzdol.
3 Povečajte ali zmanjšajte globino pomožnega motorja.
Zaslon na nosilcu pomožnega motorja pregledno prikazuje
pomembne informacije.
OPOMBA: osvetlitev zaslona se odziva na osvetljenost okolice
in se ponoči samodejno zatemni.
OBVESTILO
Globine motorja ne nastavite tako nizko, da bi stisnil spiralni
kabel. Ko je spiralni kabel stisnjen, ga lahko poškoduje trenje
ob krmarjenju motorja.
4 Privijte venec pod spodnjim delom ohišja krmilnega sistema.
5 Izberite dejanje:
• Če želite premakniti motor v spuščeni položaj, ga
premaknite v povsem spuščen položaj in preverite
globino.
• Če želite premakniti motor v dvignjen položaj, ga
premaknite v dvignjen položaj in preverite globino.
6 Po potrebi ponovite postopek, da nastavite ustrezno globino
za spuščeni ali dvignjeni položaj.
Dviganje motorja iz spuščenega položaja
OBVESTILO
Preden motor premaknete v dvignjeni položaj, počakajte, da se
povsem neha vrteti. Če se motor vrti, ko ga premikate v
dvignjeni položaj, lahko poškoduje krmilni sistem.
Uvod
Hitrost
Stanje baterije
pomožnega
motorja
Prikazuje stopnjo hitrosti motorja (Nastavitev
hitrosti motorja, stran 5).
Zelena: napetost baterije motorja je optimalna.
Rumena: napetost baterije motorja je nizka.
Rdeča: napetost baterije motorja je kritično nizka.
1
Stanje signala
GPS
Zelena: motor ima dober signal GPS.
Rumena: motor ima šibek signal GPS.
Rdeča: motor nima signala GPS.
Stanje motorja
Prikazuje stanje pomožnega motorja (Indikator
stanja, stran 2).
Napajanje
Stanje vijaka
Stanje ohranjanja
smeri
Stanje sidrnega
zaklepa
Držite za vklop ali izklop motorja.
OPOMBA: privzeto se pomožni motor vklopi
samodejno, ko se začne napajati. Za vklop motorja
ni treba pritisniti tega gumba. To nastavitev lahko
spremenite v nastavitvah (Nastavitve pomožnega
motorja, stran 8).
Če je pomožni motor dve uri v dvignjenem
položaju, se samodejno izklopi.
Ko se vijak vrti, pritisnite, da se zaustavi.
Trikrat pritisnite, da vklopite način združevanja.
Sveti, ko je vijak vklopljen (Vklop in izklop vijaka,
stran 5).
Sveti, ko je ohranjanje smeri vklopljeno (Ohra­
njanje smeri, stran 6).
Sveti, ko je sidrni zaklep vklopljen (Ohranjanje
položaja, stran 6).
Indikator stanja
Indikator LED
prikazuje stanje motorja.
Zelena
Običajno delovanje
Rdeča
Sveti: zaganjanje sistema
Utripa: napaka sistema
Modra
Način združevanja
Rumena Način obnovitve (za posodabljanje programske opreme in
postopke obnovitve)
Umerjanje pomožnega motorja
Kompas v pomožnem motorju morate umeriti, preden lahko
uporabljate funkcije avtopilota. Za najboljše rezultate morate
motor umeriti na mirni vodi na dan z malo ali brez vetra.
Postopek umerjanja lahko ponovite, če funkcije avtopilota ne
delujejo pravilno.
1 S plovilom odplujte na odprto območje v mirnih vodah in se
ustavite.
Za postopek umerjanja mora plovilo mirovati.
2 Po potrebi spustite pomožni motor (Spuščanje motorja iz
dvignjenega položaja, stran 1).
> Settings > Trolling
3 Na daljinskem upravljalniku izberite
Motor > Calibrate > Compass.
4 Krmarite s stopalko ali izvenkrmnim motorjem in upoštevajte
navodila na zaslonu.
Nastavitev odmika premca
Glede na kot namestitve pomožni motor morda ne bo poravnan
s sredinsko črto vašega plovila. Za najboljše rezultate nastavite
odmik premca.
1 Z daljinskim upravljalnikom prilagodite kot pomožnega
motorja
tako, da bo poravnan s sredinsko črto plovila
in
usmerjen naravnost naprej.
2
2 Na daljinskem upravljalniku izberite
Motor > Calibrate > Bow Offset.
3 Po potrebi ponovite postopek.
> Settings > Trolling
Vzpostavljanje povezave z navtičnim
ploterjem
Preden lahko vzpostavite povezavo s pomožnim motorjem,
mora biti v združljivem navtičnem ploterju Garmin nameščena
najnovejša različica programske opreme.
Pomožni motor lahko brezžično povežete z združljivim navtičnim
ploterjem Garmin na plovilu. Po vzpostavitvi povezave z
navtičnim ploterjem lahko pomožni motor upravljate tudi z
navtičnim ploterjem in ne samo z daljinskim upravljalnikom in
stopalko.
1 Vklopite navtični ploter in pomožni motor.
2 Prepričajte se, da navtični ploter gosti brezžično omrežje.
OPOMBA: če je nameščenih več navtičnih ploterjev, je samo
eden gostitelj brezžičnega omrežja. Za dodatne informacije si
oglejte priročnik za uporabo navtičnega ploterja.
3 V navtičnem ploterju izberite Nastavitve > Komunikacije >
Brezžične naprave > Garmin Trolling Motor > Začni.
4 Na zaslonu pomožnega motorja trikrat pritisnite , da vklopite
način združevanja.
Simbol na zaslonu pomožnega motorja sveti modro, ko
motor išče povezavo z navtičnim ploterjem, in zasveti zeleno,
ko se povezava uspešno vzpostavi.
V navtičnem ploterju se prikaže potrditveno sporočilo, ko se
povezava uspešno vzpostavi.
5 Ko sta navtični ploter in pomožni motor povezana, omogočite
vrstico pomožnega motorja v navtičnem ploterju za
upravljanje motorja.
Celotna navodila za uporabo si oglejte v najnovejši različici
priročnika za uporabo navtičnega ploterja.
®
Daljinski upravljalnik
Nameščanje baterij
Daljinski upravljalnik napajata dve bateriji AA (nista priloženi).
Priporočamo uporabo litijevih baterij.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Vstavite dve bateriji AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost
polov.
Daljinski upravljalnik
Tipka
Opis
Pritisnite za premikanje po meniju (Krmarjenje po meniju,
stran 4).
V meniju pritisnite za izbiro elementa menija in pritisnite
za vrnitev.
Ob vklopljenem sidrnem zaklepu premaknite položaj
sidrnega zaklepa naprej, nazaj, v levo ali desno v razmakih
po 1,5 m (5 ft).
Med ohranjanjem smeri ali ročnim upravljanjem pritisnite in
za enostopinjske obrate po korakih ali držite za krmarjenje
v petstopinjskih razmakih.
Pritisnite
in
za stopenjsko spreminjanje hitrosti ali držite
za zvezno spreminjanje spremembe hitrosti.
3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Namestitev vrvice
1 Od zadnjega dela daljinskega upravljalnika zanko vrvice
Pritisnite za vklop ohranjanja smeri (nastavitev in ohranjanje
trenutne smeri) (Ohranjanje smeri, stran 6).
Pritisnite za izklop ohranjanja smeri, ustavitev vijaka in nadaljevanje ročnega upravljanja.
Držite za nastavitev ohranjanja smeri z usmeritvijo daljinskega upravljalnika (Nastavitev ohranjanja smeri z gibi,
stran 6).
vstavite skozi režo.
Pritisnite za vklop sidrnega zaklepa. Sidrni zaklep uporablja
pomožni motor za ohranjanje vašega položaja (Ohranjanje
položaja, stran 6).
Ob vklopljenem sidrnem zaklepu pritisnite za izklop sidrnega
zaklepa in vrnitev v prejšnji način krmarjenja.
Držite za premik položaja sidrnega zaklepa z usmeritvijo
daljinskega upravljalnika (Nastavitev ohranjanja položaja z
gibi, stran 6).
2 Drug konec vrvice
vstavite skozi zanko in ga trdno
zategnite.
3 Po potrebi vrvico namestite okoli vratu ali zapestja, da je
naprava med uporabo privezana.
Tipke daljinskega upravljalnika
Pritisnite za odpiranje menija.
Pritisnite za izhod iz menija.
Pritisnite za označitev točke poti.
Od 1 do Pritisnite, da odprete bližnjico do Garmin navtičnega ploterja,
4
ki je dodeljen tipki. 1
Zaslon daljinskega upravljalnika
Tipka
Prikazuje stanje delovanja pomožnega motorja.
Ko je na primer vklopljeno ročno upravljanje, je prikazano
sporočilo Manual, ko je vklopljeno ohranjanje smeri, pa sta
prikazana sporočilo Heading Hold in nastavljena vrednost ohranjanja smeri v stopinjah.
Opis
Prikazuje stanje baterije pomožnega motorja.
Zelena: napetost baterije motorja je optimalna.
Rumena: napetost baterije motorja je nizka.
Rdeča: napetost baterije motorja je kritično nizka.
NAMIG: za ogled napolnjenosti baterije daljinskega upravljalnika lahko pritisnete
.
Držite za vklop in izklop daljinskega upravljalnika.
Pritisnite za vklop in nastavitev nadzora hitrosti pri trenutni
hitrosti po tleh (SOG) (Ohranjanje hitrosti, stran 5).
Pritisnite, če želite onemogočiti nadzor hitrosti in se vrniti v
ročni nadzor hitrosti.
Če je vijak vklopljen, pritisnite, da ga nastavite na najvišje
število vrtljajev (Vklop in izklop največjega števila vrtljajev
vijaka, stran 5).
Če je vijak izklopljen, pritisnite, da ga omogočite in nastavite
na najvišje število vrtljajev.
Pritisnite še enkrat, da se vrnete na prejšnjo hitrost in stanje
vijaka.
Pritisnite za ročno upravljanje (Ročno krmarjenje s pomožnim
motorjem, stran 6).
Držite za krmarjenje z gibi (Krmarjenje z gibi, stran 6).
Prikazuje stanje vijaka.
Ko je prikazana ikona vijaka, je vijak vklopljen. Ko ikona vijaka
ni prikazana, je vijak izklopljen.
Prikazuje moč signala GPS pomožnega motorja.
PROP Prikazuje raven števila vrtljajev vijaka (Nastavitev hitrosti
motorja, stran 5).
SOG
Prikazuje izmerjeno hitrost po tleh v nastavljenih enotah.
Pritisnite za vklop in izklop vijaka (Vklop in izklop vijaka,
stran 5).
1
Potrebna je povezava z združljivim navtičnim ploterjem Garmin. Za navodila si oglejte priročnik za uporabo navtičnega
ploterja.
Daljinski upravljalnik
3
Krmarjenje po meniju
Za krmarjenje po meniju na daljinskem upravljalniku lahko
uporabite tipke za meni in puščične tipke.
• Za odpiranje menija pritisnite .
• Za pomikanje med različnimi elementi menija pritisnite in
.
• Za izbiro elementa v meniju pritisnite .
• Za vrnitev v prejšnji element menija pritisnite .
• Za izhod iz menija večkrat pritisnite
ali , dokler ne pridete
na glavni zaslon.
Umerjanje daljinskega upravljalnika
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih
električnih vodov.
Pred upravljanjem motorja z gibi morate umeriti kompas v
daljinskem upravljalniku. Če po umerjanju upravljanje z gibi ne
deluje pravilno, lahko postopek ponovite kolikokrat želite.
> Settings > Remote Control > Calibrate.
1 Izberite
Izberite
Start
in sledite navodilom na zaslonu.
2
Združevanje z daljinskim upravljalnikom
Združitev daljinskega upravljalnika s pomožnim motorjem se
opravi v tovarni, vendar boste morda morali napravi znova
združiti, če se bo povezava prekinila.
1 Vklopite pomožni motor.
2 Na zaslonu pomožnega motorja trikrat pritisnite , da vklopite
način združevanja.
Simbol na zaslonu pomožnega motorja sveti modro, ko
motor išče povezavo.
3 Daljinski upravljalnik postavite največ 1 m (3 ft) od zaslona
pomožnega motorja.
4 Vklopite daljinski upravljalnik.
> Settings > Remote
5 Na daljinskem upravljalniku izberite
Control > Pair > Start.
Simbol na zaslonu pomožnega motorja zasveti zeleno, ko
se povezava uspešno vzpostavi.
Trenutno
upravljanje
vijaka
Pridržite za vklop vijaka pri nastavljenem številu
vrtljajev.
Spustite za izklop vijaka.
Kolesce za
hitrost
Zavrtite kolesce stran od sebe za povečanje števila
vrtljajev vijaka ali hitrosti, nastavljene z nadzorom
hitrosti.
Zavrtite kolesce proti sebi za zmanjšanje števila
vrtljajev vijaka ali hitrosti, nastavljene z nadzorom
hitrosti.
OPOMBA: kolesce za hitrost ni aktivno, ko je
vklopljen sidrni zaklep.
Krmilna
stopalka
Pritisnite stopalko s prsti za zasuk motorja v smeri
urinega kazalca.
Pritisnite stopalko s peto za zasuk motorja v
nasprotni smeri urinega kazalca.
OPOMBA: ko je vklopljen sidrni zaklep ali ohranjanje smeri ali ko sledite načrtovani poti, pritisnite
stopalko za nadaljevanje ročnega upravljanja pri
prejšnjem številu vrtljajev vijaka.
Indikator
stanja
Prikazuje stanje stopalke (Indikator stanja,
stran 5).
Stalno uprav- Pritisnite, da vklopite in izklopite vijak (Vklop in izklop
ljanje vijaka vijaka, stran 5).
Ohranjanje
smeri
Pritisnite za nastavitev in ohranjanje trenutne smeri
(Ohranjanje smeri, stran 6).
Pritisnite za izklop ohranjanja smeri, ustavitev vijaka
in nadaljevanje ročnega upravljanja.
Sidrni zaklep Pritisnite za vklop sidrnega zaklepa. Sidrni zaklep
uporablja pomožni motor za ohranjanje vašega
položaja (Ohranjanje položaja, stran 6).
Pritisnite za izklop sidrnega zaklepa in vrnitev v
prejšnji način krmarjenja.
Nameščanje baterij
Za napajanje stopalke lahko uporabite dve alkalni, NiMH ali
litijevi bateriji AA (nista priloženi). Priporočamo uporabo litijevih
baterij.
1 Privzdignite sprednji del stopalke, kolikor lahko.
2 Stisnite stranici pokrovčka prostora za bateriji in pokrovček
povlecite navzgor, da ga odstranite.
Stopalka
S stopalo lahko upravljate pomožni motor.
3 Vstavite dve bateriji AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost
polov.
4 Pokrovček prostora za bateriji postavite na bateriji in ga
potisnite navzdol, da se stranici zaskočita.
Združevanje s stopalko
Združitev stopalke s pomožnim motorjem se opravi v tovarni,
vendar boste morda morali napravi znova združiti, če se bo
povezava prekinila.
1 Vklopite pomožni motor.
2 Na zaslonu pomožnega motorja trikrat pritisnite , da vklopite
način združevanja.
Simbol na zaslonu pomožnega motorja zasveti modro, ko
motor išče povezavo.
4
Stopalka
3 Stopalko postavite največ 1 m (3 ft) od zaslona pomožnega
motorja.
4 Za vklop stopalko priklopite na napajanje z napajalnim
kablom ali pa vstavite baterije.
5 V 30 sekundah od vklopa stopalke pridržite , da indikator
LED stanja na stopalki zasveti modro.
6 Spustite .
Indikator LED stanja na stopalki sveti modro, ko stopalka išče
povezavo, nato pa se izklopi, ko se stopalka uspešno združi
s pomožnim motorjem.
Simbol na zaslonu pomožnega motorja zasveti zeleno, ko
se povezava uspešno vzpostavi.
Indikator stanja
Indikator LED na stopalki označuje stanje stopalke.
Sveti zeleno
Stopalka se prižiga.
Sveti modro
Stopalka se združuje. Indikator LED se izklopi, ko se
vzpostavi povezava s pomožnim motorjem ali ko
poteče časovna omejitev postopka združevanja, ne
da bi se vzpostavila povezava.
Ob pritisku
gumba utripa
zeleno
Stopalka je povezana s pomožnim motorjem in
pošilja ukaz za pritisnjeni gumb.
Ob pritisku
gumba utripa
rdeče
Stopalka ni povezana s pomožnim motorjem.
Izklop
Indikator LED se izklopi, ko se stopalka poveže s
pomožnim motorjem in ne pošilja ukazov. Tako se
zagotovi daljše napajanje z baterijo.
Delovanje
Za upravljanje pomožnega motorja lahko uporabite daljinski
upravljalnik, stopalko, združljiv navtični ploter Garmin ali
kombinacijo vseh teh naprav.
Na splošno večina navodil za daljinski upravljalnik velja tudi za
priključen navtični ploter. Posebna navodila za navtični ploter si
oglejte v najnovejši različici priročnika za uporabo navtičnega
ploterja.
OPOMBA: nekatere funkcije, ki so na voljo, ko uporabljate
daljinski upravljalnik in navtični ploter, niso na voljo, ko
uporabljate le stopalko.
Vklop in izklop vijaka
OPOZORILO
Motorja ne uporabljajte na območjih, kjer lahko vi ali druge
osebe v vodi pridejo v stik z vrtečim se vijakom.
1 Po potrebi spustite pomožni motor (Spuščanje motorja iz
dvignjenega položaja, stran 1).
OPOMBA: vijak se ne more vklopiti, če je pomožni motor v
dvignjenem položaju.
2 Na daljinskem upravljalniku ali stopalki pritisnite za vklop
vijaka.
3 Pritisnite za izklop vijaka.
Nastavitev hitrosti motorja
Hitrost pomožnega motorja lahko nastavite z daljinskim
upravljalnikom ali s stopalko.
1 Po potrebi pritisnite na daljinskem upravljalniku ali pa
krmarite s stopalko, da vklopite ročni način.
2 Izberite možnost:
• Na daljinskem upravljalniku pritisnite in , da povečate
in zmanjšate hitrost motorja.
• Kolesce za hitrost na stopalki zavrtite stran od sebe in
proti sebi, da povečate in zmanjšate hitrost motorja.
Delovanje
Polje PROP na daljinskem upravljalniku in vrstice na zaslonu
prikazujejo število vrtljajev vijaka (Zaslon pomožnega
motorja, stran 1).
3 Po potrebi vklopite vijak (Vklop in izklop vijaka, stran 5).
Izbrano število vrtljajev vijaka se shrani, če je vijak izklopljen ali
če vklopite drugo funkcijo motorja, kot je nadzor hitrosti ali sidrni
zaklep.
Vklop in izklop največjega števila vrtljajev vijaka
.
Število vrtljajev vijaka pomožnega motorja se hitro poveča na
največje število vrtljajev.
2 Če se želite vrniti na prejšnje število vrtljajev vijaka, pritisnite
.
NAMIG: pri največjem številu vrtljajev lahko na daljinskem
upravljalniku za počasno zmanjšanje števila vrtljajev vijaka
pritisnete .
1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite
Ohranjanje hitrosti
Pred uporabo funkcije nadzora hitrosti morate pomožni motor
umeriti (Umerjanje pomožnega motorja, stran 2).
Funkcija nadzora hitrosti je funkcija avtopilota, ki nastavi in
ohranja določeno hitrosti po tleh ter se samodejno prilagaja
spremembam toka in vetra.
OPOMBA: funkcijo nadzora hitrosti lahko omogočite le z
daljinskim upravljalnikom, hitrost in smer pa lahko upravljate
tako z daljinskim upravljalnikom kot s stopalko.
1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite .
Nadzor hitrosti je omogočen pri trenutni hitrosti.
2 Hitrost lahko po potrebi prilagajate z daljinskim
upravljalnikom ali s stopalko.
3 Smer lahko po potrebi prilagajate z daljinskim upravljalnikom
ali s stopalko.
NAMIG: z nadzorom hitrosti lahko nastavite hitrost med
uporabo funkcije ohranjanja smeri (Ohranjanje smeri,
stran 6) ali med sledenjem načrtovani poti (Navigacija po
načrtovani poti, stran 7).
Pritisnite , če želite onemogočiti nadzor hitrosti in izklopiti
vijak.
Upravljanje vijaka v delno spuščenem položaju
Vijak pomožnega motorja lahko upravljate z motorjem, ki je v
delno spuščenem položaju zaradi posebnih razmer, kot na
primer pri prečkanju rastlinja ali podvodnih ovir.
1 S pomožnim motorjem v delno spuščenem položaju vlecite
vlečno vrvico navzgor, dokler se ne ustavi, da sprostite
zapiralo, in jo še naprej držite napeto.
2 Dvignite vlečno vrvico navzgor in nazaj, da motor počasi
dvignete, dokler ni v primernem položaju za prečkanje
rastlinja ali ovire.
Vijak se neha vrteti, motor pa se obrne na stran.
3 Z daljinskim upravljalnikom ali stopalko vklopite vijak in po
potrebi krmarite motor.
OPOMBA: če motor dvignete čez polovico, se kot varnostni
ukrep vijak samodejno zaustavi, vendar se motor ne obrne
na stran.
4 Ko ste se ognili oviri, motor počasi spustite v spuščeni
položaj ali ga dvignite v dvignjeni položaj.
Po upravljanju motorja v delno spuščenem položaju boste
morda morali ročno obrniti motor na eno stran, preden ga
dvignete v dvignjeni položaj, da se pravilno nasloni na vodila
nosilca.
5
Krmilni sistem
Ročno krmarjenje s pomožnim motorjem
Ročni način je privzeti način delovanja pomožnega motorja. V
ročnem načinu lahko nastavljate želeno smer in hitrost
pomožnega motorja.
OPOMBA: ko vklopite pomožni motor, je motor privzeto v
ročnem načinu.
1 Po potrebi na daljinskem upravljalniku izberite .
2 Izberite dejanje:
• Za krmarjenje na daljinskem upravljalniku pritisnite in .
OPOMBA: za ročno krmarjenje plovila z daljinskim
upravljalnikom lahko uporabite tudi gibe (Krmarjenje z gibi,
stran 6).
• Za krmarjenje na stopalki pritisnite stopalko s prsti in peto.
Ohranjanje smeri
Pred uporabo funkcije ohranjanja smeri morate pomožni motor
umeriti (Umerjanje pomožnega motorja, stran 2).
Funkcija ohranjanja smeri je funkcija avtopilota, ki nastavi in
ohranja trenutno smer plovila. Delovanje funkcije ohranjanja
smeri lahko nastavite ob upoštevanju zanašanja (Spreminjanje
delovanja ohranjanja smeri, stran 6).
1 Krmarite plovilo v smeri, v katero želite iti.
2 Na daljinskem upravljalniku ali stopalki izberite .
OPOMBA: ohranjanje smeri lahko prilagodite s pritiskom in
ali z gibi (Nastavitev ohranjanja smeri z gibi, stran 6).
Če želite onemogočiti ohranjanje smeri in se vrniti v ročni način,
izberite , ali stopite na stopalko.
Spreminjanje delovanja ohranjanja smeri
Vplivate lahko na to, kako funkcija ohranjanja smeri drži smer
vašega plovila, ko je ta pod vplivom vetra ali toka.
> Settings > Trolling
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
Motor > Heading Hold.
2 Izberite možnost:
• Če želite plovilo ohraniti v isti smeri ne glede na
zanašanje, izberite Vessel Align.
• Če želite plovilo ohraniti v isti smeri ob upoštevanju
zanašanja, izberite Go To.
Funkcija sidrnega zaklepa je funkcija avtopilota, ki za nastavitev
in ohranjanje vašega položaja s pomožnim motorjem uporablja
GPS, in deluje, kot da ste spustili dejansko sidro.
1 Po potrebi plovilo zapeljite do lokacije, kjer želite uporabiti
funkcijo sidrnega zaklepa.
2 Na daljinskem upravljalniku ali stopalki izberite .
OPOMBA: položaj sidrnega zaklepa 1.5 m (5 ft.) lahko
prilagajate s pritiskom puščične tipke na daljinskem
upravljalniku ali z gibi (Nastavitev ohranjanja položaja z gibi,
stran 6).
Če želite onemogočiti sidrni zaklep, ponovno pritisnite ali
krmarite s stopalko.
Upravljanje z gibi
Pomožni motor lahko upravljate tako, da usmerite ali
premaknete daljinski upravljalnik. Pred upravljanjem z gibi
morate umeriti kompas v pomožnem motorju (Umerjanje
pomožnega motorja, stran 2) in kompas v daljinskem
upravljalniku (Umerjanje daljinskega upravljalnika, stran 4).
Krmarjenje z gibi
Motor lahko krmarite z usmeritvijo daljinskega upravljalnika.
1 Po potrebi vklopite vijak (Vklop in izklop vijaka, stran 5).
2 Pridržite .
3 Držite in usmerite daljinski upravljalnik v levo ali desno za
krmarjenje v levo ali desno.
4 Sprostite za prekinitev krmarjenja.
Nastavitev ohranjanja smeri z gibi
Za nastavitev ohranjanja smeri lahko premaknete daljinski
upravljalnik (Ohranjanje smeri, stran 6).
1 Po potrebi vklopite vijak (Vklop in izklop vijaka, stran 5).
2 Pridržite .
3 Daljinski upravljalnik usmerite tja, kamor želite nastaviti smer.
4 Za nastavitev smeri gibanja spustite .
Nastavitev ohranjanja položaja z gibi
Če želite nastaviti svoj položaj med uporabo sidrnega zaklepa,
lahko premaknete daljinski upravljalnik (Ohranjanje položaja,
stran 6).
1 Po potrebi vklopite funkcijo sidrnega zaklepa.
2 Pridržite .
3 Daljinski upravljalnik podržite v smeri, v katero želite
premakniti svoj položaj.
Vaš položaj se premakne za 1,5 m (5 ft) v smeri, v katero
pokažete.
4 Spustite .
5 Ponavljajte ta postopek, dokler ne dosežete želenega
položaja.
Točke poti
Točke poti se uporabljajo za označevanje lokacij, da se lahko
pozneje vrnete nanje.
Ko pomožni motor povežete z navtičnim ploterjem, se točke poti,
shranjene v navtičnem ploterju, sinhronizirajo s točkami poti,
shranjenimi v pomožnem motorju. Če dodate, izbrišete ali
uredite točke poti v eni napravi, se točke poti, shranjene v drugi
napravi, samodejno spremenijo.
Shranite lahko do 5000 točk poti.
Ustvarjanje točke poti
Ohranjanje položaja
Pred uporabo funkcije sidrnega zaklepa morate umeriti pomožni
motor (Umerjanje pomožnega motorja, stran 2).
6
Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.
1 Po potrebi se zapeljite do lokacije, ki jo želite shraniti kot
točko poti.
2 Na daljinskem upravljalniku pritisnite .
Delovanje
Navigacija do točke poti
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
> Waypoints.
Prikaže se seznam desetih najbližjih točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Navigate To.
4 Vklopite vijak (Vklop in izklop vijaka, stran 5).
Pomožni motor odpelje do lokacije točke poti (Navigacija,
stran 8).
Ogled podrobnosti točke poti
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
> Waypoints.
Prikaže se seznam desetih najbližjih točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Review.
Urejanje imena točke poti
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
> Waypoints.
Prikaže se seznam desetih najbližjih točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Edit.
4 Vnesite novo ime za točko poti.
Brisanje točke poti
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
> Waypoints.
Prikaže se seznam desetih najbližjih točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Delete.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje lokacij, ki vas vodi do končnega
cilja.
Ko pomožni motor povežete z navtičnim ploterjem, se
načrtovane poti, shranjene v navtičnem ploterju, sinhronizirajo z
načrtovanimi potmi, shranjenimi v pomožnem motorju. Če
izbrišete ali uredite načrtovane poti v eni napravi, se načrtovane
poti, shranjene v drugi napravi, samodejno spremenijo.
Načrtovane poti lahko ustvarite samo v navtičnem ploterju.
Shranite lahko do 100 načrtovanih poti.
Navigacija po načrtovani poti
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
2
3
4
5
> Routes.
Prikaže se seznam desetih najbližjih načrtovanih poti.
Izberite načrtovano pot.
Izberite Navigate To.
Izberite možnost:
• Za navigacijo po načrtovani poti z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite
Forward.
• Za navigacijo po načrtovani poti s končne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite
Backward.
• Za navigacijo od vaše trenutne lokacije do začetka
načrtovane poti in zatem za navigacijo po načrtovani poti
izberite From Start.
Vklopite vijak (Vklop in izklop vijaka, stran 5).
Pomožni motor vozi po načrtovani poti v izbrani smeri
(Navigacija, stran 8).
Ogled podrobnosti načrtovane poti
> Routes.
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
Prikaže se seznam desetih najbližjih načrtovanih poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Review.
Delovanje
Urejanje imena načrtovane poti
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
> Routes.
Prikaže se seznam desetih najbližjih načrtovanih poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Edit.
4 Vnesite novo ime za načrtovano pot.
Brisanje načrtovane poti
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
> Routes.
Prikaže se seznam desetih najbližjih načrtovanih poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Delete.
Sledi
Sled je zapis poti vašega plovila. Sled, ki se trenutno beleži, se
imenuje aktivna sled in jo je mogoče shraniti. Shranite lahko do
50 sledi.
Ko pomožni motor povežete z navtičnim ploterjem, se aktivna
sled in v navtičnem ploterju shranjene sledi sinhronizirajo z
aktivnimi sledmi in v pomožnem motorju shranjenimi sledmi. Če
dodate, izbrišete ali uredite aktivne in shranjene sledi v eni
napravi, se aktivne in shranjene sledi, shranjene v drugi napravi,
samodejno spremenijo.
Shranjevanje aktivne sledi
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled. Aktivno sled
lahko shranite in kasneje uporabite navigacijo zanjo.
Na pomožnem motorju lahko shranite do 50 sledi.
> Tracks > Save
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
Active Track.
Aktivna sled se shrani s trenutnim datumom kot imenom
sledi.
2 Spremenite ime shranjene sledi (izbirno).
Čiščenje aktivne sledi
Izberite
> Tracks > Clear Active Track.
Pomnilnik sledi je počiščen in aktivna sled se še naprej
beleži.
Navigacija do začetka aktivne sledi
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled. Uporabite
lahko navigacijo od trenutnega položaja nazaj do začetne točke
aktivne sledi po poti, ki ste jo opravili.
> Tracks > Backtrack.
1 Izberite
2 Vklopite vijak (Vklop in izklop vijaka, stran 5).
Pomožni motor uporabi navigacijo nazaj do začetne točke
aktivne sledi po poti, ki ste jo opravili (Navigacija, stran 8).
Navigacija po shranjeni sledi
> Tracks > Saved Tracks.
1 Izberite
Prikaže se seznam desetih najbližjih shranjenih sledi.
2 Izberite shranjeno sled.
3 Izberite Navigate To.
4 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo po shranjeni sledi od začetka
do konca sledi, izberite Forward.
• Če želite uporabiti navigacijo po shranjeni sledi od konca
do začetka sledi, izberite Backward.
5 Vklopite vijak (Vklop in izklop vijaka, stran 5).
Pomožni motor vozi po shranjeni sledi v izbrani smeri
(Navigacija, stran 8).
Ogled podrobnosti shranjenih sledi
> Tracks > Saved
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
Tracks.
7
Prikaže se seznam desetih najbližjih shranjenih sledi.
2 Izberite shranjeno sled.
3 Izberite Review.
Urejanje imena shranjene sledi
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
> Tracks > Saved
Tracks.
Prikaže se seznam desetih najbližjih shranjenih sledi.
2 Izberite shranjeno sled.
3 Izberite Edit.
4 Vnesite novo ime za shranjeno sled.
Brisanje shranjene sledi
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
> Tracks > Saved
Tracks.
Prikaže se seznam desetih najbližjih shranjenih sledi.
2 Izberite shranjeno sled.
3 Izberite Delete.
Navigacija
Pred navigacijo morate pomožni motor umeriti (Umerjanje
pomožnega motorja, stran 2).
Pomožni motor za krmarjenje plovila do lokacije točke poti, za
sledenje načrtovani poti ali sledi uporablja GPS.
1 Na daljinskem upravljalniku izberite možnost:
• Začnite z navigacijo do shranjene točke poti (Navigacija
do točke poti, stran 7).
• Začnite z navigacijo načrtovane poti (Navigacija po
načrtovani poti, stran 7).
• Začnite s ponovnim sledenjem aktivni sledi (Navigacija do
začetka aktivne sledi, stran 7).
• Začnite z navigacijo shranjene sledi (Navigacija po
shranjeni sledi, stran 7).
OPOMBA: ko se navigacija zažene s priključenega
navtičnega ploterja, lahko za sledenje potem samodejnega
usmerjanja uporabite tudi pomožni motor. Za dodatne
informacije si oglejte priročnik za uporabo navtičnega
ploterja.
Navigating se prikaže na zaslonu daljinskega upravljalnika,
pomožni motor pa samodejno krmari plovilo do cilja.
2 Nastavite želeno hitrost.
Začasna ustavitev in nadaljevanje navigacije
1 Med uporabo navigacije na daljinskem upravljalniku izberite
možnost:
• Če želite začasno ustaviti navigacijo, hkrati pa nadaljevati
v isti smeri z isto hitrostjo, izberite
> Standby.
• Če želite začasno ustaviti navigacijo in nastaviti sidrni
zaklep izberite
Navigacija se ustavi, pomožni motor pa preklopi nazaj v ročni
način ali začne ohranjati položaj v sidrnem zaklepu.
> Follow Route ali
2 Za nadaljevanje navigacije izberite
pritisnite .
3 Po potrebi zaženite vijak.
Ustavitev navigacije
Izberite
> Stop Nav.
Navigacija se ustavi, pomožni motor pa se vrne v ročni način.
8
Nastavitve
Nastavitve pomožnega motorja
Na daljinskem upravljalniku izberite
> Settings > Trolling
Motor.
Wi-Fi: določi nastavitve brezžičnega omrežja za pomožni motor
(Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 8).
Calibrate: umeri kompas pomožnega motorja (Umerjanje
pomožnega motorja, stran 2) in nastavi odmik premca za
pomožni motor (Nastavitev odmika premca, stran 2).
Units: nastavi merske enote.
Prop Stow Side: nastavi, v katero stran pomožnega motorja se
vrti vijak med dviganjem pomožnega motorja. To je koristno
med shranjevanjem drugih predmetov v bližini dvignjenega
vijaka.
Auto Power On: vklopi pomožni motor, ko je vklopljeno
napajanje sistema.
Heading Hold: nastavi delovanje funkcije ohranjanja smeri
(Spreminjanje delovanja ohranjanja smeri, stran 6).
Anchor Gain: nastavi odziv pomožnega motorja v načinu
sidrnega zaklepa. Če želite, da je pomožni motor bolj odziven
in se hitreje premakne, povečajte vrednost. Če se motor
preveč premika, zmanjšajte vrednost.
Navigation Gain: nastavi odziv pomožnega motorja med
navigacijo. Če želite, da je pomožni motor bolj odziven in se
hitreje premakne, povečajte vrednost. Če se motor preveč
premika, zmanjšajte vrednost.
Clear User Data: izbriše vse shranjene točke poti, načrtovane
poti, sledi in aktivno sled.
OPOMBA: če je vzpostavljena povezava z navtičnim
ploterjem, z izbiro te možnosti počistite uporabniške podatke
tako v pomožnem motorju kot v povezanem navtičnem
ploterju.
Restore Defaults: ponastavi nastavitve pomožnega motorja na
tovarniško privzete vrednosti.
Nastavitve brezžičnega omrežja
Na daljinskem upravljalniku izberite
> Settings > Trolling
Motor > Wi-Fi.
OPOMBA: aktivni Wi‑Fi način je prikazan na vrhu zaslona.
Mode: nastavi Wi‑Fi način. S programom ActiveCaptain
(Začetek uporabe programa ActiveCaptain, stran 9) lahko
izklopite tehnologijo Wi‑Fi, se pridružite omrežju navtičnega
ploterja ali ustvarite brezžično dostopno točko.
Setup > Name: nastavi ime brezžične dostopne točke na
pomožnem motorju (samo v načinu ActiveCaptain).
Setup > Password: nastavi geslo za brezžično dostopno točko
na pomožnem motorju (samo v načinu ActiveCaptain).
®
®
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Na daljinskem upravljalniku izberite
> Settings > Remote
Control.
Backlight: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona. (Nastavitve
osvetlitve zaslona, stran 9)
Beeper: nastavi zvočni opozorilnik tako, da se oglasi ob pritisku
tipk in alarmih.
Power: nastavi čas, preden se daljinski upravljalnik samodejno
izklopi.
Calibrate: umeri daljinski upravljalnik za funkcijo upravljanja s
potezami (Umerjanje daljinskega upravljalnika, stran 4).
Pair: daljinski upravljalnik združi s pomožnim motorjem
(Združevanje z daljinskim upravljalnikom, stran 4).
Language: nastavi jezik besedila na zaslonu.
Nastavitve
Restore Defaults: daljinski upravljalnik ponastavi na privzete
tovarniške nastavitve. Pri tem se obnovijo privzete nastavitve
konfiguracije na daljinskem upravljalniku, shranjeni
uporabniški podatki pa se ne izbrišejo.
5 V nastavitvah mobilne naprave odprite stran s povezavami
Nastavitve osvetlitve zaslona
Posodabljanje programske opreme s programom
ActiveCaptain
Na daljinskem upravljalniku izberite
> Settings > Remote
Control > Backlight.
Keys: nastavi, da se osvetlitev zaslona vklopi ob pritisku tipke.
Alarms: nastavi, da se osvetlitev zaslona vklopi, ko se v
daljinskem upravljalniku vklopi alarm.
Timeout: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
Brightness: nastavi raven osvetlitve zaslona.
Potrebna vzdrževalna dela in njihov
razpored
Za ohranitev jamstva morate med pripravljanjem motorja na
sezono opraviti niz rednih vzdrževalnih opravil. Če motor
uporabljate ali prevažate v suhem in prašnem okolju (na primer
prevoz po makadamski cesti), ta opravila med sezono opravite
pogosteje.
Za podroben opis postopkov ter informacije o servisiranju in
nadomestnih delih prenesite priročnik za vzdrževanje Pomožni
motor Force na spletnem naslovu www.garmin.com/manuals
/force_trolling_motor .
Wi‑Fi in vzpostavite povezavo s pomožnim motorjem, pri
čemer uporabite ime in geslo, ki ste ju vnesli v prejšnjem
koraku.
OBVESTILO
Za posodobitev programske opreme boste morda morali s
programom prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale
omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih
storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali
stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Postopek namestitve lahko traja nekaj minut.
1 Mobilno napravo povežite s pomožnim motorjem (Začetek
uporabe programa ActiveCaptain, stran 9).
2 Ko je na voljo posodobitev programske opreme in ima vaša
mobilna naprava dostop do interneta, izberite Posodobitve
programske opreme > Prenesi.
Program ActiveCaptain prenese posodobitev v mobilno
napravo. Ko program znova povežete s pomožnim motorjem,
se posodobitev prenese v pomožni motor. Ko je prenos
končan, morate posodobitev namestiti.
3 Ob pozivu na daljinskem upravljalniku izberite OK za
namestitev posodobitve.
Mere v dvignjenem položaju
Element 50-palčni model
• Preverite, ali je napajalni kabel obrabljen, in ga po potrebi
zatesnite ali popravite .
• Preverite napajalne priključke in jih po potrebi očistite .
• Namažite tečaje in puše .
• Očistite in namažite zaklepni mehanizem za dvignjeni in
spuščeni položaj .
• Preverite vodila nosilca in jih po potrebi zamenjajte .
• Preverite vodila nosilca in jih po potrebi zamenjajte .
• Očistite in zamenjajte anodi v pogonskem motorju vijaka .
57-palčni model
Najmanj 1,558 m
(615/16 palca)
Največ 1,811 m (715/16 palca)
Najmanj 1,712 m
(673/8 palca)
Največ 2,066 m
(815/16 palca)
300 mm (11 13/16 palca)
340 mm (13 3/8 palca)
Mere v spuščenem položaju
Informacije o motorju
Začetek uporabe programa ActiveCaptain
S programom ActiveCaptain lahko mobilno napravo povežete s
pomožnim motorjem. Program omogoča hitro in enostavno
uporabo pomožnega motorja ter posodobitev programske
opreme naprave.
> Settings > Trolling
1 Na daljinskem upravljalniku izberite
Motor > Wi-Fi > Mode > ActiveCaptain > Setup.
2 Vnesite ime in geslo za to omrežje.
3 V mobilni napravi namestite ActiveCaptain program iz
trgovine s programi in ga zaženite.
4 Mobilno napravo približajte pomožnemu motorju.
Potrebna vzdrževalna dela in njihov razpored
Element 50-palčni model
57-palčni model
Najmanj 461 mm
Najmanj 488 mm
(18 1/8 palca)
(19 3/16 palca)
Največ 721 mm (28 3/8 palca) Največ 817 mm (32 1/8 palca)
708 mm (27 7/8 palca)
799 mm (31 7/16 palca)
Najmanj 839 mm
(33 1/16 palca)
Največ 1,1 m (43 5/16 palca)
Največ 1,724 m (67 7/8 palca)
Najmanj 920 mm
(36 3/16 palca)
9
Element
50-palčni model
57-palčni model
931 mm (36 11/16 palca)
1,022 m (40 1/4 palca)
402 mm (15
13/
16
palca)
203 mm (8 palcev)
402 mm (15 13/16 palca)
203 mm (8 palcev)
Stikalo (ni priloženo) 42 VDC ali več, primerno za stalni tok 60 A
OPOMBA: če napravo uporabljate pri visokih
temperaturah ali se tokokrog uporablja tudi za
druge naprave, lahko sistem zaščitite z
odklopnim stikalom z višjo tokovno obremenitvijo, ki prepreči preseganje toka 90 A. Pred
zamenjavo odklopnega stikala se prepričajte, da
je električna napeljava na plovilu v skladu s
standardi za navtično električno napeljavo tudi
ob uporabi odklopnega stikala z višjo tokovno
obremenitvijo.
Običajna poraba
Izklop: 72 mW
energije pri napetosti Polna moč: 2160 W
36 Vdc in toku 60 A
Radijska frekvenca
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo. Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite
na varnem mestu.
1 Obiščite my.garmin.com/registration.
2 Prijavite se v svoj račun Garmin.
Podpora za izdelke Garmin
• Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
• V ZDA pokličite telefonsko številko 913-397-8200 ali
1-800-800-1020.
• V Združenem kraljestvu pokličite telefonsko številko 0808
238 0000.
• V Evropi pokličite telefonsko številko +44 (0) 870 850 1241.
2,4 GHz pri nazivni moči 28 dBm
Informacije o potisku in porabi toka motorja
V naslednjih tabelah si lahko ogledate, kakšno je razmerje med
ravnjo ročice za plin, izhodno močjo in porabo toka motorja. Te
vrednosti veljajo, če uporabljate originalni zmogljivi vijak Garmin
v razmeroma mirnih vodah z motorjem, ki je spuščen dovolj
globoko, da ne zajema zraka, in z odstopanji ±7 Nm (5 lbf) in
±5 A.
Vir napajanja z napetostjo 24,0 Vdc
Raven ročice za plin
Potisk
Tok
10 %
25 Nm (6 lbf)
2A
20 %
45 Nm (10 lbf)
3A
30 %
70 Nm (16 lbf)
6A
40 %
101 Nm (23 lbf)
9A
50 %
140 Nm (31 lbf)
14 A
60 %
184 Nm (41 lbf)
21 A
70 %
233 Nm (52 lbf)
29 A
80 %
287 Nm (65 lbf)
40 A
90 %
345 Nm (78 lbf)
54 A
Pomožni motor
100 %
355 Nm (80 lbf)
57 A
Teža (motor, nosilec 50-palčni model: 30 kg (66 lb)
in kabli)
57-palčni model: 31,75 kg (70 lb)
Vir napajanja z napetostjo 36,0 Vdc
Teža (stabilizator)
0,54 kg (1,2 lb)
Raven ročice za plin
Potisk
Tok
Temperatura
delovanja
Od –5 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
10 %
21 Nm (5 lbf)
1A
20 %
41 Nm (9 lbf)
2A
Temperatura shranjevanja
Od –40 do 85 °C (od –40 do 185 °F)
30 %
69 Nm (16 lbf)
4A
40 %
103 Nm (23 lbf)
6A
Material
Ohišje nosilca in motorja: aluminij
Pokrov osi, zaslon in stranice: plastika
Os motorja: steklena vlakna
50 %
144 Nm (32 lbf)
10 A
60 %
191 Nm (43 lbf)
15 A
Nazivna vodotesnost Pokrov osi: IEC 60529 IPX52
Ohišje krmilnega motorja: IEC 60529 IPX73
Ohišje zaslona: IEC 60529 IPX7
Ohišje pogonskega motorja vijaka: IEC 60529
IPX84
70 %
246 Nm (55 lbf)
21 A
80 %
307 Nm (69 lbf)
29 A
90 %
375 Nm (84 lbf)
39 A
100 %
445 Nm (100 lbf)
54 A
Razdalja, ki zagotavlja pravilno
delovanje kompasa
daljinskega upravljalnika
Specifikacije
91 cm (3 ft)
Dolžina napajalnega 50-palčni model: 1,2 m (4 ft)
kabla
57-palčni model: 1,1 m (3,5 ft)
Vhodna napetost
Od 20 do 45 Vdc
Vhodna jakost toka
Stalni tok 60 A
2
3
4
10
Mere (Š × V × G)
152 × 52 × 32 mm (6 × 2 × 11/4 palca)
Teža
109 g (3,8 oz) brez baterij
Material
Najlon s steklenimi vlakni
Vrsta zaslona
Na sončni svetlobi berljiv, neodbojen s tehnologijo "memory-in-pixel" (MIP)
Ločljivost zaslona
R240 × 240 slikovnih pik
Velikost zaslona
(premer)
30,2 mm (1 3/16 palca)
Temperatura delovanja
Od –15 do 55 °C (od 5 do 131 °F)
Del je odporen proti pršenju vode iz katere koli smeri (na primer dež).
Del je odporen proti največ 30-minutni nenamerni potopitvi v vodo do globine 1 metra.
Del je odporen proti stalni potopitvi v vodo do globine 3 metrov.
Specifikacije
Temperatura shranjevanja
Od –40 do 85 °C (od –40 do 185 °F)
Vrsta baterije
2 bateriji AA (nista priloženi)
Življenjska doba baterije 240 ur pri običajni uporabi
Radijska frekvenca
2,4 GHz pri nazivni moči -0,8 dBm
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje
kompasa
15 cm (6 palcev)
Stopalka
Mere (D × Š × V)
303 × 221 × 110 mm (1115/16 ×
811/16 × 4 5/16 palca
Teža
1,8 kg (4 lb)
Temperatura delovanja
Od –15 do 55 °C (od 5 do 131 °F)
Temperatura shranjevanja
Od –40 do 85 °C (od –40 do 185 °F)
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7
Material
Plastična masa
Vhodna napetost
Od 10 do 45 Vdc
Običajni vhodni tok
< 1 mA pri 12 Vdc
Največji vhodni tok
10 mA pri 12 Vdc
Varovalka (na napajalnem
kablu)
2 A mini, ploščata
Dolžina napajalnega kabla
2 m (6,6 ft)
Vrsta baterije
Dve bateriji AA (Alkalni, NiMH ali
litijevi. Nista priloženi.)
Življenjska doba baterije
Najmanj 1 leto
Radijska frekvenca
2,4 GHz pri nazivni moči 0,8 dBm
Razdalja, ki zagotavlja pravilno 60 cm (2 ft)
delovanje kompasa
Specifikacije
11
Kazalo
shranjevanje 6
urejanje 7
A
U
ActiveCaptain 9
posodabljanje programske opreme 9
umerjanje, motor 2
upravljanje z gibi 6
B
V
baterija, nameščanje 2
brezžične naprave
konfiguracija omrežja 8
vzpostavitev povezave z brezžično
napravo 9
vijak
izven vode 5
vklop 5
D
daljinski upravljalnik 6
dejanja gumba 3
zaslon 3
združevanje 4
W
Wi‑Fi 9
Z
zaslon 1
G
globina, prilagajanje 1
H
hitrost 5
prilagajanje 5
L
LED 5
lokacije, shranjevanje 6
N
način krmarjenja 6
načrtovane poti 7
brisanje 7
navigacija 7
urejanje 7
nadzor hitrosti 5
naprava, registracija 10
nastavitve 8, 9
navigacija 8
ustavljanje 8
začasno ustavljanje 8
navtični ploter, vzpostavljanje povezave 2
P
podpora. Za več informacij si oglejte podpora
za izdelke
podpora za izdelke 10
podpora za izdelke Garmin. Za več informacij
si oglejte podpora za izdelke
pomoč. Za več informacij si oglejte podpora za
izdelke
posodabljanje, programska oprema 9
programska oprema, posodabljanje 9
R
registracija izdelka 10
registracija naprave 10
ročni način 6
S
sidrni zaklep 6
sledi 7
brisanje 7, 8
čiščenje 7
navigacija 7
shranjevanje 7
urejanje 8
smer, ohranjanje 6
stopalka, združevanje 4
Š
število vrtljajev, največje 5
T
Tehnologija Wi-Fi 8
tipka za meni 4
tipke 3, 4
točke poti 6, 7
brisanje 7
navigacija 7
12
Kazalo
support.garmin.com
Avgust 2019
190-02521-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising