Garmin | Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" | User guide | Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Podręcznik użytkownika

Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Podręcznik użytkownika
SILNIK ZABURTOWY FORCE
Podręcznik użytkownika
™
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin oraz ActiveCaptain są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Force™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
Wi‑Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation.
®
Spis treści
Pierwsze kroki ................................................................ 1
Opuszczanie silnika z pozycji podniesionej ................................ 1
Regulowanie zanurzenia silnika zaburtowego ............................ 1
Podnoszenie silnika z pozycji opuszczonej ................................ 1
Mocowanie pasa bezpieczeństwa .............................................. 1
Panel wyświetlacza silnika zaburtowego .................................... 1
Wskaźnik stanu ...................................................................... 2
Kalibrowanie silnika zaburtowego .............................................. 2
Ustawianie przesunięcia dziobu ................................................. 2
Łączenie z ploterem nawigacyjnym ............................................ 2
Pilot.................................................................................. 3
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain ........................................................................ 9
Wymiary w pozycji podniesionej ............................................... 10
Wymiary w pozycji opuszczonej ............................................... 10
Rejestrowanie urządzenia ........................................................ 10
Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin ........................ 10
Dane techniczne ........................................................... 10
Silnik zaburtowy ........................................................................ 10
Informacje o mocy silnika i poborze prądu .......................... 11
Pilot zdalnego sterowania ......................................................... 11
Pedał .........................................................................................11
Indeks............................................................................ 12
Instalowanie baterii ..................................................................... 3
Przypięcie urządzenia do smyczy ............................................... 3
Przyciski pilota zdalnego sterowania .......................................... 3
Ekran pilota ................................................................................. 3
Korzystanie z menu .................................................................... 4
Kalibrowanie pilota zdalnego sterowania ................................... 4
Parowanie pilota ......................................................................... 4
Pedał................................................................................ 4
Instalowanie baterii ..................................................................... 4
Parowanie pedału ....................................................................... 5
Wskaźnik stanu ........................................................................... 5
Obsługa........................................................................... 5
Włączanie i wyłączanie śruby ..................................................... 5
Regulowanie prędkości silnika zaburtowego ......................... 5
Utrzymywanie szybkości ........................................................ 5
Obsługa śruby z częściowo opuszczonym silnikiem .............. 6
Sterowanie .................................................................................. 6
Ręczne sterowanie silnikiem zaburtowym ............................. 6
Utrzymywanie kursu ............................................................... 6
Utrzymywanie pozycji ............................................................ 6
Sterowanie za pomocą gestów .............................................. 6
Punkty trasy ................................................................................ 7
Tworzenie punktu ................................................................... 7
Podróżowanie do punktu trasy .............................................. 7
Wyświetlanie szczegółów punktów trasy ............................... 7
Edytowanie nazwy punktu trasy ............................................. 7
Usuwanie punktu ................................................................... 7
Trasy ........................................................................................... 7
Podróż wyznaczoną trasą ...................................................... 7
Wyświetlanie szczegółów trasy .............................................. 7
Edytowanie nazwy trasy ........................................................ 7
Usuwanie trasy ...................................................................... 7
Ślady ........................................................................................... 7
Zapisywanie aktywnego śladu ............................................... 7
Czyszczenie aktywnego śladu ............................................... 8
Nawigacja do początku aktywnego śladu .............................. 8
Podróżowanie zapisanym śladem ......................................... 8
Wyświetlanie szczegółów zapisanego śladu ......................... 8
Edytowanie nazwy zapisanego śladu .................................... 8
Usuwanie zapisanego śladu .................................................. 8
Nawigacja ................................................................................... 8
Wstrzymywanie i wznawianie nawigacji ................................. 8
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą ................................ 8
Ustawienia ....................................................................... 8
Ustawienia silnika zaburtowego .................................................. 8
Ustawienia sieci bezprzewodowej ......................................... 9
Ustawienia pilota zdalnego sterowania ...................................... 9
Ustawienia podświetlenia ....................................................... 9
Wymagania i częstotliwość konserwacji ..................... 9
Informacje o silniku........................................................ 9
Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain ........................ 9
Spis treści
i
Pierwsze kroki
Podnoszenie silnika z pozycji opuszczonej
OSTRZEŻENIE
Silnik nie może być włączony, gdy śruba napędowa jest wyjęta
z wody. Kontakt z obracającą się śrubą może spowodować
poważne obrażenia.
Silnika nie wolno używać w miejscach, w których może dojść do
kontaktu operatora lub innych osób znajdujących się w wodzie
ze śrubą napędową.
Aby uniknąć obrażeń, przed przystąpieniem do czyszczenia lub
serwisowania śruby należy zawsze odłączyć silnik od
akumulatora.
NOTYFIKACJA
Zanim podniesiesz silnik, musisz poczekać, aż przestanie się
obracać. Jeśli podczas podnoszenia silnik będzie się obracał,
może uszkodzić układ sterowania.
PRZESTROGA
Podczas przechowywania i uruchamiania silnika należy
zachować ostrożność z uwagi na ryzyko zakleszczenia lub
przytrzaśnięcia przez ruchome części, co może spowodować
obrażenia.
Podczas przechowywania lub uruchamiania silnika należy
uważać na śliskie powierzchnie wokół niego. Poślizgnięcie się
podczas przechowywania lub uruchamiania silnika może
prowadzić do obrażeń.
Opuszczanie silnika z pozycji podniesionej
1 Odepnij pas bezpieczeństwa.
2 Aby zwolnić zatrzask, ciągnij linkę zwalniającą do tyłu, aż się
zatrzyma i trzymaj ją mocno w tej pozycji.
3 Przy użyciu linki podnieś silnik i pochyl go do przodu,
a następnie opuść.
4 W razie potrzeby dociśnij ramię uchwytu, aby zablokować
1 Aby zwolnić zatrzask, ciągnij linkę zwalniającą do góry, aż
zatrzyma się i trzymaj ją mocno w tej pozycji.
2 Aby podnieść silnik i opuścić go powoli do pozycji
podniesionej, pociągnij linkę zwalniającą do góry, a następnie
do tyłu.
UWAGA: Aby silnik zaburtowy leżał poprawnie w pozycji
złożonej na podstawie montażowej, konieczna może być
regulacja poziomu jego zanurzenia (Regulowanie zanurzenia
silnika zaburtowego, strona 1). Jeśli ustawisz zanurzenie zbyt
płytko, silnik może naciskać na sprężynę gazową. Jeśli
ustawisz zanurzenie zbyt głęboko, silnik może zwisać na
końcu podstawy montażowej.
3 W razie potrzeby przyciśnij ją do uchwytu, aby zablokować
obudowę układu sterowania w pozycji podniesionej.
4 Zamocuj pas bezpieczeństwa (Mocowanie pasa
bezpieczeństwa, strona 1).
Mocowanie pasa bezpieczeństwa
Pas bezpieczeństwa służy do mocowania silnika do podstawy
w pozycji podniesionej i uniemożliwia jego przypadkowe
opuszczenie.
1 Z silnikiem w pozycji podniesionej poprowadź dłuższy koniec
pasa
nad górną częścią silnika.
silnik w pozycji opuszczonej.
Regulowanie zanurzenia silnika zaburtowego
1 Opuść silnik i zatrzymaj go w połowie dystansu do pozycji
opuszczonej.
2 Poluzuj kołnierz przy podstawie obudowy układu sterowania.
2 Przełóż koniec pasa przez sprzączkę
UWAGA: Podczas luzowania kołnierza należy być
przygotowanym na ześlizgnięcie się silnika.
3 Zmniejsz lub zwiększ zanurzenie silnika zaburtowego.
NOTYFIKACJA
Nie należy ustawiać głębokości silnika na tak niskim
poziomie, aby ścisnął przewód spiralny. Jeśli przewód
spiralny jest ściśnięty, może on ulec uszkodzeniu wskutek
tarcia podczas sterowania silnikiem.
na drugim końcu
pasa.
3 Ciągnij pas przez sprzączkę do momentu, aż mocno
unieruchomisz silnik w uchwycie.
4 Odciągnij koniec pasa od sprzączki, pociągnij go w dół
i przymocuj do drugiej strony pasa.
Panel wyświetlacza silnika zaburtowego
Panel wyświetlacza na uchwycie silnika zaburtowego umożliwia
szybkie wyświetlanie ważnych informacji.
UWAGA: Podświetlenie panelu wyświetlacza reaguje na światło
otoczenia i przyciemnia się automatycznie w nocy.
4 Dokręć kołnierz przy podstawie obudowy układu sterowania.
5 Wybierz czynność:
• Jeśli opuszczasz silnik zaburtowy, opuść go całkowicie
i sprawdź jego zanurzenie.
• Jeśli podnosisz silnik zaburtowy, podnieś go całkowicie
i sprawdź jego zanurzenie.
6 W razie potrzeby powtórz tę czynność, aby poprawnie
ustawić głębokość zanurzenia silnika zarówno w pozycji
opuszczonej, jak i podniesionej.
Pierwsze kroki
1
3 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
>
Settings > Trolling Motor > Calibrate > Compass.
4 Używając pedału lub silnika przyczepnego do sterowania,
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Ustawianie przesunięcia dziobu
W zależności od kąta montażu silnik zaburtowy może nie być
wyrównany z linią środkową łodzi. Aby uzyskać najlepsze
wyniki, dostosuj przesunięcie dziobu.
1 Przy użyciu pilota zdalnego sterowania dostosuj kąt silnika
zaburtowego , tak aby był wyrównany z linią środkową
łodzi
i skierowany do przodu.
Pokazuje prędkość obrotową silnika (Regulowanie
prędkości silnika zaburtowego, strona 5).
Prędkość
Stan akumulatora silnika
zaburtowego
Zielony: napięcie akumulatora silnika jest prawidłowe.
Żółty: napięcie akumulatora silnika jest niskie.
Czerwony: napięcie akumulatora silnika jest
krytycznie niskie.
Stan sygnału
GPS
Zielony: silnik ma dobry sygnał GPS.
Żółty: silnik ma słaby sygnał GPS.
Czerwony: silnik nie ma sygnału GPS.
Stan silnika
Pokazuje stan silnika zaburtowego (Wskaźnik stanu,
strona 2).
Przytrzymaj, aby wyłączyć silnik.
UWAGA: Domyślnie silnik włącza się automatycznie
po włączeniu zasilania. Nie trzeba naciskać tego
przycisku, aby go włączyć. Można to zmienić w ustawieniach (Ustawienia silnika zaburtowego,
strona 8).
Silnik zaburtowy wyłącza się automatycznie, gdy
pozostaje podniesiony przez dwie godziny.
Gdy śruba obraca się, naciśnij stop, aby ją
zatrzymać.
Naciśnij trzykrotnie, aby przejść w tryb parowania.
Zasilanie
Świeci, gdy śruba jest włączona (Włączanie i wyłą­
czanie śruby, strona 5).
Stan śruby
Stan utrzymywania kursu
Stan blokady
kotwicy
Świeci, gdy funkcja utrzymywania kursu jest
włączona (Utrzymywanie kursu, strona 6).
Świeci, gdy blokada kotwicy jest włączona (Utrzymy­
wanie pozycji, strona 6).
Wskaźnik stanu
Dioda LED
Zielony
informuje o stanie silnika.
Normalne działanie
Czerwony Świeci: uruchamianie systemu
Miga: błąd systemu
Niebieski Tryb parowania
Żółty
Tryb odzyskiwania (do aktualizacji i odzyskiwania oprogramowania)
Kalibrowanie silnika zaburtowego
Aby korzystać z funkcji autopilota, należy skalibrować kompas
w silniku zaburtowym. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, silnik
należy skalibrować na spokojnej wodzie, gdy nie ma wiatru lub
jest on słaby. Jeśli funkcje autopilota nie działają w oczekiwany
sposób, można powtórzyć proces kalibracji.
1 Wypłyń łodzią na otwartą, spokojną wodę, a następnie
zatrzymaj łódź.
Łódź musi stać nieruchomo, aby rozpocząć proces kalibracji.
2 W razie potrzeby opuść silnik zaburtowy (Opuszczanie silnika
z pozycji podniesionej, strona 1).
2
2 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
>
Settings > Trolling Motor > Calibrate > Bow Offset.
3 W razie potrzeby powtórz tę procedurę.
Łączenie z ploterem nawigacyjnym
Aby podłączyć silnik zaburtowy, w zgodnym ploterze
nawigacyjnym Garmin musi być zainstalowana najnowsza
wersja oprogramowania.
Silnik zaburtowy można podłączyć bezprzewodowo do
zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin łodzi. Po podłączeniu
zgodnego plotera nawigacyjnego można sterować silnikiem
zaburtowym za pomocą plotera nawigacyjnego, a także pilota
zdalnego sterowania i pedału.
1 Włącz ploter nawigacyjny i silnik zaburtowy.
2 Upewnij się, że w ploterze nawigacyjnym jest włączona sieć
bezprzewodowa.
UWAGA: Jeśli zainstalowanych jest wiele ploterów
nawigacyjnych, tylko jeden z nich jest hostem sieci
bezprzewodowej. Więcej informacji zawiera podręcznik
użytkownika plotera nawigacyjnego.
W
ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
3
Komunikacja > Urządzenia bezprzewodowe > Silnik
zaburtowy Garmin > Start.
4 Aby uruchomić tryb parowania, naciśnij trzy razy na panelu
wyświetlacza silnika zaburtowego.
na panelu wyświetlacza silnika zaburtowego świeci na
niebiesko podczas wyszukiwania połączenia z ploterem
nawigacyjnym, a po nawiązaniu połączenia zmieni kolor na
zielony.
Po nawiązaniu połączenia na ploterze nawigacyjnym
zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający.
5 Po połączeniu plotera nawigacyjnego z silnikiem zaburtowym
włącz pasek nakładki silnika zaburtowego w ploterze, aby
sterować silnikiem.
®
Pierwsze kroki
Pełne instrukcje dotyczące obsługi można znaleźć
w najnowszej wersji podręcznika użytkownika plotera
nawigacyjnego.
Przycisk Opis
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć pilota zdalnego sterowania.
Naciśnij, aby włączyć tempomat z bieżącą prędkością nad
dnem (PND) (Utrzymywanie szybkości, strona 5).
Naciśnij, aby wyłączyć tempomat i powrócić do ręcznego
sterowania prędkością.
Pilot
Instalowanie baterii
Jeśli śruba jest włączona, naciśnij, aby ustawić jej pełną
prędkość (Przełączanie pełnej prędkości, strona 5).
Jeśli śruba jest wyłączona, naciśnij, aby włączyć śrubę
i ustawić jej pełną prędkość.
Naciśnij ponownie, aby powrócić do poprzedniej prędkości
i stanu śruby.
Pilot działa na dwie baterie typu AA (do nabycia osobno).
W celu uzyskania optymalnej wydajności należy używać baterii
litowych.
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Włóż dwie baterie typu AA zgodnie z oznaczeniem biegunów.
Naciśnij w celu ręcznego sterowania (Ręczne sterowanie
silnikiem zaburtowym, strona 6).
Przytrzymaj, aby sterować za pomocą gestów (Używanie
gestów do sterowania, strona 6).
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć śrubę (Włączanie i wyłą­
czanie śruby, strona 5).
Naciśnij, aby poruszać się po menu (Korzystanie z menu,
strona 4).
W menu naciśnij , aby wybrać pozycję menu, lub naciśnij ,
aby wrócić do poprzedniego menu.
W przypadku blokady kotwicy naciśnij, aby przesunąć
blokadę kotwicy do przodu, do tyłu, w lewo lub w prawo o 1,5
m (5 ft).
W trybie utrzymywania kursu lub sterowania ręcznego
naciskaj i , aby wykonać skręt w krokach co jeden stopień
lub przytrzymaj, aby wykonać skręt w krokach co pięć stopni.
Naciskaj
i
, aby stopniowo zmienić prędkość, lub przytrzymaj, aby zmieniać prędkość w sposób ciągły.
3 Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
Przypięcie urządzenia do smyczy
1 Zaczynając od tylnej części pilota, wsuń pętelkę smyczy
przez szczelinę.
Naciśnij, aby włączyć funkcję utrzymywania kursu (wyznaczenia go i utrzymywania) (Utrzymywanie kursu, strona 6).
Naciśnij, aby wyłączyć funkcję utrzymywania kursu,
zatrzymać śrubę i wznowić sterowanie ręczne.
Przytrzymaj, aby ustawić utrzymywanie kursu poprzez skierowanie pilota w odpowiednim kierunku (Regulowanie utrzy­
mywania kursu za pomocą gestów, strona 6).
2 Przełóż drugi koniec smyczy
Naciśnij, aby włączyć blokadę kotwicy. Blokada kotwicy
wykorzystuje silnik zaburtowy do utrzymywania pozycji
(Utrzymywanie pozycji, strona 6).
W trybie blokady kotwicy naciśnij, aby wyłączyć blokadę
kotwicy i wrócić do poprzedniego trybu pracy układu sterowania.
Przytrzymaj, aby przesunąć pozycję blokady kotwicy poprzez
wskazanie jej pilotem zdalnego sterowania (Regulowanie
utrzymywanej pozycji za pomocą gestów, strona 7).
Przyciski pilota zdalnego sterowania
Naciśnij, aby otworzyć menu.
Naciśnij, aby zamknąć menu.
przez pętelkę i mocno
zaciągnij.
3 Jeśli jest to konieczne, załóż smycz na szyję lub nadgarstek
w celu uwiązania go podczas korzystania.
Przytrzymaj, aby oznaczyć punkt trasy.
1 do 4
Naciśnij, aby otworzyć skrót do plotera nawigacyjnego
Garmin przypisanego do przycisku . 1
Ekran pilota
1
Pilot
Wymaga połączenia ze zgodnym ploterem nawigacyjnym Garmin. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika plotera
nawigacyjnego.
3
Pokazuje stan pracy silnika zaburtowego.
Na przykład w trybie sterowania ręcznego wyświetlany jest
symbol Manual, a gdy jest włączona funkcja utrzymywania
kursu, wyświetla się Heading Hold i ustawiony kurs w stopniach.
Pedał
Do obsługi silnika zaburtowego można używać pedału.
Pokazuje stan akumulatora silnika zaburtowego.
Zielony: napięcie akumulatora silnika jest prawidłowe.
Żółty: napięcie akumulatora silnika jest niskie.
Czerwony: napięcie akumulatora silnika jest krytycznie niskie.
PORADA: Poziom naładowania baterii pilota można sprawdzić,
naciskając
.
Wyświetla stan śruby.
Gdy wyświetlana jest ikona śruby, śruba jest włączona. Gdy
ikona śruby nie jest wyświetlana, śruba jest wyłączona.
Pokazuje moc sygnału GPS silnika zaburtowego.
PROP Pokazuje prędkość obrotową śruby (Regulowanie prędkości
silnika zaburtowego, strona 5).
SOG
Pokazuje zmierzoną prędkość nad dnem (PND) w określonych
jednostkach.
Korzystanie z menu
Menu w pilocie zdalnego sterowania można obsługiwać za
pomocą przycisków menu i przycisków strzałek.
• Naciśnij , aby otworzyć menu.
• Aby przechodzić między różnymi elementami menu, naciskaj
i .
• Aby wybrać pozycję menu, naciśnij .
• Aby wrócić do poprzedniej pozycji menu, naciśnij .
• Aby wyjść z menu, naciśnij
lub naciskaj , aż zostanie
wyświetlony ekran główny.
Chwilowe
sterowanie
śrubą
Przytrzymaj, aby włączyć śrubę z ustawioną prędkością.
Zwolnij, aby wyłączyć śrubę.
Pokrętło
regulacji
prędkości
Obróć pokrętło w kierunku od siebie, aby zwiększyć
prędkość obrotową śruby lub prędkość tempomatu.
Obróć pokrętło do siebie, aby zmniejszyć prędkość
obrotową śruby lub prędkość tempomatu.
UWAGA: Pokrętło regulacji prędkości jest nieaktywne, gdy włączona jest blokada kotwicy.
Pedał sterowania
Naciśnij pedał palcami stopy, aby obrócić silnik
w prawo.
Naciśnij pedał piętą, aby obrócić silnik w lewo.
UWAGA: Gdy włączona jest blokada kotwicy lub
funkcja utrzymywania kursu albo podczas rejsu
wzdłuż trasy, naciśnij pedał, aby przywrócić ręczne
sterowanie z poprzednio ustawioną prędkością
obrotową śruby.
Wskaźnik
stanu
Pokazuje stan pedału (Wskaźnik stanu,
strona 5).
Ciągłe sterowanie śrubą
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć śrubę
(Włączanie i wyłączanie śruby, strona 5).
Kalibrowanie pilota zdalnego sterowania
NOTYFIKACJA
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np.
pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.
Aby korzystać z funkcji sterowania za pomocą gestów, należy
skalibrować kompas w pilocie zdalnego sterowania. Jeśli po
kalibracji funkcja sterowania za pomocą gestów nie działa
poprawnie, można powtórzyć ten proces, gdy zajdzie taka
potrzeba.
> Settings > Remote Control >
1 Wybierz kolejno
Calibrate.
2 Wybierz Start i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Parowanie pilota
Pilot zdalnego sterowania jest fabrycznie sparowany z silnikiem
zaburtowym, ale może być konieczne ich ponowne sparowanie
w razie przerwania połączenia.
1 Włącz silnik zaburtowy.
2 Aby uruchomić tryb parowania, naciśnij trzy razy na panelu
wyświetlacza silnika zaburtowego.
Podczas wyszukiwania połączenia na panelu wyświetlacza
silnika zaburtowego świeci na niebiesko.
3 Umieść pilota zdalnego sterowania w odległości nie większej
niż 1 m (3 stopy) od panelu wyświetlacza silnika
zaburtowego.
4 Włącz pilota zdalnego sterowania.
>
5 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
Settings > Remote Control > Pair > Start.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na panelu
wyświetlacza silnika zaburtowego świeci na zielono.
4
Utrzymywanie Naciśnij, aby ustawić i utrzymywać bieżący kurs
kierunku
(Utrzymywanie kursu, strona 6).
Naciśnij, aby wyłączyć funkcję utrzymywania kursu,
zatrzymać śrubę i wznowić sterowanie ręczne.
Blokada
kotwicy
Naciśnij, aby włączyć blokadę kotwicy. Blokada
kotwicy wykorzystuje silnik zaburtowy do utrzymywania pozycji (Utrzymywanie pozycji, strona 6).
Naciśnij, aby wyłączyć blokadę kotwicy i powrócić
do poprzedniego trybu sterowania.
Instalowanie baterii
Pedał może być zasilany dwiema bateriami alkalicznymi AA,
bateriami litowymi lub NiMH (do nabycia osobno). W celu
uzyskania optymalnej wydajności należy używać baterii
litowych.
1 Unieś przednią część pedału możliwie wysoko.
2 Ściśnij boki pokrywki komory baterii i pociągnij w górę, aby
ją zdjąć.
Pedał
Włączanie i wyłączanie śruby
OSTRZEŻENIE
Silnika nie wolno używać w miejscach, w których może dojść do
kontaktu operatora lub innych osób znajdujących się w wodzie
ze śrubą napędową.
1 W razie potrzeby opuść silnik zaburtowy (Opuszczanie silnika
3 Włóż dwie baterie typu AA zgodnie z oznaczeniem biegunów.
4 Umieść pokrywę na bateriach i przesuń ją w dół, aby oba
zatrzaski wskoczyły na swoje miejsce.
Parowanie pedału
Pedał jest fabrycznie sparowany z silnikiem zaburtowym, ale
może być konieczne ich ponowne sparowanie w razie
przerwania połączenia.
1 Włącz silnik zaburtowy.
2 Aby uruchomić tryb parowania, naciśnij trzy razy na panelu
wyświetlacza silnika zaburtowego.
Podczas wyszukiwania połączenia na panelu wyświetlacza
silnika zaburtowego świeci na niebiesko.
3 Umieść pedał w odległości nie większej niż 1 m (3 stopy) od
panelu wyświetlacza silnika zaburtowego.
4 Podłącz pedał do zasilania za pomocą przewodu
zasilającego lub włóż baterie, aby go włączyć.
W
ciągu 30 sekund od włączenia pedału przytrzymaj , aż
5
dioda LED stanu na pedale zaświeci na niebiesko.
6 Zwolnij .
Dioda LED stanu na pedale świeci na niebiesko, gdy
urządzenie wyszukuje połączenie, i gaśnie po sparowaniu
z silnikiem zaburtowym.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na panelu
wyświetlacza silnika zaburtowego zmienia kolor na zielony.
Wskaźnik stanu
Dioda LED na pedale wskazuje stan pedału.
Świeci na zielono
Trwa włączanie pedału.
Świeci na niebiesko
Trwa parowanie pedału. Dioda LED gaśnie,
gdy pedał połączy się z silnikiem zaburtowym,
lub gdy upłynie czas procesu parowania bez
nawiązania połączenia.
Miga na zielono po
naciśnięciu przycisku
Pedał jest podłączony do silnika zaburtowego
i wysyła polecenie naciśnięcia przycisku.
Miga na czerwono po
naciśnięciu przycisku
Pedał nie jest podłączony do silnika zaburtowego.
Wyłączone
Dioda LED gaśnie, gdy pedał zostanie podłączony do silnika zaburtowego i nie wysyła
poleceń. Wydłuża to czas pracy baterii.
Obsługa
Do obsługi silnika zaburtowego można używać pilota zdalnego
sterowania, pedału nożnego, zgodnego plotera nawigacyjnego
Garmin lub kombinacji tych urządzeń.
Większość instrukcji obsługi pilota zdalnego sterowania dotyczy
również podłączonego plotera nawigacyjnego. Szczegółowe
instrukcje dotyczące plotera nawigacyjnego można znaleźć
w najnowszej instrukcji obsługi plotera.
UWAGA: Niektóre funkcje dostępne podczas korzystania
z pilota zdalnego sterowania i plotera nawigacyjnego nie są
dostępne w przypadku korzystania tylko z pedału.
Obsługa
z pozycji podniesionej, strona 1).
UWAGA: Nie można włączyć śruby, gdy silnik zaburtowy jest
podniesiony.
2 Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania lub na pedale, aby
włączyć śrubę.
3 Naciśnij ponownie , aby wyłączyć śrubę.
Regulowanie prędkości silnika zaburtowego
Prędkość silnika zaburtowego można regulować za pomocą
pilota zdalnego sterowania lub pedału.
1 W razie potrzeby naciśnij na pilocie zdalnego sterowania
lub użyj pedału, aby przejść w tryb ręczny.
2 Wybierz opcję:
• Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij i , aby
zwiększyć lub zmniejszyć prędkość obrotową silnika.
• Na pedale obróć pokrętło regulacji prędkości w kierunku
od siebie i do siebie, aby zwiększyć lub zmniejszyć
prędkość obrotową silnika.
Pole PROP na pilocie zdalnego sterowania i paski na panelu
wyświetlacza wskazują prędkość obrotową śruby (Panel
wyświetlacza silnika zaburtowego, strona 1).
3 W razie potrzeby włącz śrubę (Włączanie i wyłączanie śruby,
strona 5).
Wybrana prędkość obrotowa śruby zostaje zachowana po
wyłączeniu śruby lub po uruchomieniu innej funkcji silnika, takiej
jak tempomat lub blokada kotwicy.
Przełączanie pełnej prędkości
1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij
.
Prędkość śruby silnika zaburtowego szybko wzrośnie do
pełnej prędkości.
, aby przywrócić poprzednią prędkość śruby.
2 Naciśnij
PORADA: Przy pełnej prędkości można nacisnąć na
pilocie zdalnego sterowania, aby powoli zmniejszać prędkość
obrotową śruby.
Utrzymywanie szybkości
Przed użyciem funkcji tempomatu należy skalibrować silnik
zaburtowy (Kalibrowanie silnika zaburtowego, strona 2).
Funkcja tempomatu to funkcja autopilota, która automatycznie
ustawia i utrzymuje określoną prędkość nad dnem,
dostosowując się do zmiennego prądu i wiatru.
UWAGA: Funkcję tempomatu można włączyć tylko za pomocą
pilota zdalnego sterowania, ale można sterować prędkością
i kursem zarówno za pomocą pilota zdalnego sterowania, jak
i pedału.
1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij .
Tempomat jest włączany przy bieżącej prędkości.
2 Za pomocą pilota zdalnego sterowania lub pedału ustaw
odpowiednią prędkość.
3 Za pomocą pilota zdalnego sterowania lub pedału dostosuj
kurs.
PORADA: Tempomat umożliwia ustawienie prędkości
podczas korzystania z funkcji utrzymywania kursu
(Utrzymywanie kursu, strona 6) lub podróży wyznaczoną
trasą (Podróż wyznaczoną trasą, strona 7).
Aby wyłączyć tempomat i śrubę, należy nacisnąć .
5
Obsługa śruby z częściowo opuszczonym silnikiem
W określonych sytuacjach, na przykład przy przepływaniu przez
wodorosty lub nad przeszkodami podwodnymi, silnik zaburtowy
może być używany w pozycji częściowo opuszczonej.
1 Gdy silnik zaburtowy znajduje się w pozycji opuszczonej,
pociągnij linkę zwalniającą do góry, aby zwolnić zatrzask
i trzymaj ją mocno w tej pozycji.
2 Pociągnij linkę do góry i do tyłu, aby powoli podnieść silnik,
aż znajdzie się w pozycji umożliwiającej przepłynięcie nad
wodorostami lub przeszkodą.
Śruba przestanie się obracać, a silnik obróci się na bok.
3 Za pomocą pilota zdalnego sterowania lub pedału włącz
śrubę i steruj silnikiem w razie potrzeby.
UWAGA: Jeśli silnik zostanie podniesiony powyżej połowy,
śruba automatycznie zatrzyma się w celu zapewnienia
bezpieczeństwa, ale silnik nie obróci się na bok.
4 Po minięciu przeszkody powoli opuść silnik lub go podnieś.
Po zakończeniu używania częściowo opuszczonego silnika
może być konieczne jego ręczne obrócenie na jedną stronę ,
zanim zostanie podniesiony, tak aby silnik oparł się prawidłowo
na szynach montażowych.
• Aby łódź była skierowana w tym samym kierunku
z uwzględnieniem dryfu, wybierz Go To.
Sterowanie
Ręczne sterowanie silnikiem zaburtowym
Tryb ręczny jest domyślnym trybem pracy silnika zaburtowego.
W trybie ręcznym można regulować kierunek i prędkość silnika
zaburtowego zgodnie z potrzebami.
UWAGA: Po włączeniu silnika zaburtowego jest on ustawiany
domyślnie w tryb ręczny.
1 W razie potrzeby na pilocie zdalnego sterowania wybierz .
2 Wybierz czynność:
• Za pomocą pilota zdalnego sterowania naciśnij i , aby
sterować.
UWAGA: Możesz także użyć sterowania za pomocą
gestów, aby ręcznie sterować łodzią przy użyciu pilota
zdalnego sterowania (Używanie gestów do sterowania,
strona 6).
• Za pomocą pedału: naciskaj pedał palcami stóp i piętą,
aby sterować.
Utrzymywanie kursu
Przed użyciem funkcji utrzymywania kursu należy skalibrować
silnik zaburtowy (Kalibrowanie silnika zaburtowego, strona 2).
Funkcja utrzymywania kursu to funkcja autopilota, która ustawia
i utrzymuje bieżący kurs łodzi. Można ustawić zachowanie
funkcji utrzymywania kursu podczas zliczania dryfu (Zmienianie
zachowania funkcji utrzymywania kursu, strona 6).
1 Skieruj łódź w kierunku, którym chcesz płynąć.
2 Na pilocie zdalnego sterowania lub pedale wybierz .
UWAGA: Utrzymywany kurs można dostosować, naciskając
oraz lub za pomocą gestów (Regulowanie utrzymywania
kursu za pomocą gestów, strona 6).
Aby wyłączyć funkcję utrzymywania kursu i powrócić do trybu
ręcznego, wybierz , lub wciśnij pedał.
Zmienianie zachowania funkcji utrzymywania kursu
Można zmienić sposób, w jaki funkcja utrzymywania kursu
utrzymuje kurs łodzi, gdy wpływa na niego wiatr lub prąd.
>
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
Settings > Trolling Motor > Heading Hold.
2 Wybierz opcję:
• Aby łódź była skierowana w tym samym kierunku
niezależnie od dryfu, wybierz Vessel Align.
6
Utrzymywanie pozycji
Przed użyciem funkcji blokady kotwicy należy skalibrować silnik
zaburtowy (Kalibrowanie silnika zaburtowego, strona 2).
Funkcja blokady kotwicy to funkcja autopilota wykorzystująca
system GPS do ustawiania i utrzymywania pozycji przy użyciu
silnika zaburtowego, która działa jak użycie fizycznej kotwicy.
1 W razie potrzeby przepłyń łodzią w miejsce, w którym chcesz
ustawić blokadę kotwicy.
2 Na pilocie zdalnego sterowania lub pedale wybierz .
UWAGA: Pozycję blokady kotwicy można dostosować
w zakresie 1,5 m (5 stóp), naciskając przycisk strzałki na
pilocie zdalnego sterowania lub używając sterowania za
pomocą gestów (Regulowanie utrzymywanej pozycji za
pomocą gestów, strona 7).
Aby wyłączyć blokadę kotwicy, można ponownie nacisnąć lub
sterować za pomocą pedału.
Sterowanie za pomocą gestów
Skieruj lub przesuń pilota w celu zdalnej interakcji z silnikiem
zaburtowym. Przed użyciem sterowania gestami skalibruj
kompas w silniku zaburtowym (Kalibrowanie silnika
zaburtowego, strona 2) oraz kompas w pilocie (Kalibrowanie
pilota zdalnego sterowania, strona 4).
Używanie gestów do sterowania
Silnikiem można sterować, kierując pilota zdalnego sterowania
w odpowiednią stronę.
1 W razie potrzeby włącz śrubę (Włączanie i wyłączanie śruby,
strona 5).
2 Przytrzymaj .
3 Przytrzymując , przesuń pilota w lewo lub w prawo, aby
zmienić kurs na lewą lub prawą burtę.
4 Zwolnij , aby zatrzymać sterowanie.
Regulowanie utrzymywania kursu za pomocą gestów
Za pomocą pilota zdalnego sterowania można ustawić czas
utrzymywania kursu (Utrzymywanie kursu, strona 6).
1 W razie potrzeby włącz śrubę (Włączanie i wyłączanie śruby,
strona 5).
2 Przytrzymaj .
3 Skieruj pilota w stronę, w którą chcesz zmienić kurs.
4 Zwolnij , aby ustawić kurs.
Obsługa
Regulowanie utrzymywanej pozycji za pomocą gestów
Można przesunąć pilota zdalnego sterowania, aby dostosować
pozycję łodzi podczas korzystania z funkcji blokady kotwicy
(Utrzymywanie pozycji, strona 6).
1 W razie potrzeby włącz blokadę kotwicy.
2 Przytrzymaj .
3 Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku, w którym
chcesz przesunąć pozycję.
Położenie zmienia się o 1,5 m (5 stóp) we wskazywanym
kierunku.
4 Zwolnij .
5 Powtarzaj tę procedurę, aż znajdziesz się w wybranej
pozycji.
3 Wybierz Delete.
Trasy
Trasa składa się z szeregu pozycji i prowadzi użytkownika do
ostatecznego celu podróży.
Po podłączeniu silnika zaburtowego do plotera nawigacyjnego
trasy zapisane w ploterze nawigacyjnym są synchronizowane
z trasami zapisanymi w silniku zaburtowym. Usuwanie lub
edytowanie tras na jednym urządzeniu powoduje automatyczną
zmianę tras zapisanych na drugim urządzeniu. Trasy można
tworzyć tylko na ploterze nawigacyjnym.
Można utworzyć i zapisać do 100 tras.
Podróż wyznaczoną trasą
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
Punkty trasy
Punkty trasy służą do oznaczania pozycji, aby można było do
nich wrócić później.
Po podłączeniu silnika zaburtowego do plotera nawigacyjnego
punkty trasy zapisane w ploterze nawigacyjnym są
synchronizowane z punktami trasy zapisanymi w silniku
zaburtowym. Dodawanie, usuwanie lub edytowanie punktów
trasy na jednym urządzeniu powoduje automatyczną zmianę
punktów trasy zapisanych na drugim urządzeniu.
Można zapisać maksymalnie 5000 punktów trasy.
2
3
4
Tworzenie punktu
Można zapisać aktualną pozycję jako punkt.
1 W razie potrzeby udaj się do pozycji, którą chcesz zapisać
jako punkt trasy.
2 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij .
Podróżowanie do punktu trasy
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
>
Waypoints.
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych punktów
trasy.
Wybierz
punkt trasy.
2
3 Wybierz Navigate To.
4 Włącz śrubę (Włączanie i wyłączanie śruby, strona 5).
Silnik zaburtowy skieruje łódź do pozycji punktu trasy
(Nawigacja, strona 8).
Wyświetlanie szczegółów punktów trasy
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
5
> Routes.
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych tras.
Wybierz trasę.
Wybierz Navigate To.
Wybierz opcję:
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Forward.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Backward.
• Aby rozpocząć rejs od aktualnej pozycji do początku trasy,
a następnie rozpocząć rejs wyznaczoną trasą, wybierz
From Start.
Włącz śrubę (Włączanie i wyłączanie śruby, strona 5).
Silnik zaburtowy poprowadzi łódź wzdłuż trasy w wybranym
kierunku (Nawigacja, strona 8).
Wyświetlanie szczegółów trasy
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
> Routes.
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych tras.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Review.
Edytowanie nazwy trasy
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
> Routes.
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych tras.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Edit.
4 Wpisz nową nazwę trasy.
>
Waypoints.
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych punktów
trasy.
2 Wybierz punkt trasy.
3 Wybierz Review.
Usuwanie trasy
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
Edytowanie nazwy punktu trasy
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
Ślady
>
Waypoints.
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych punktów
trasy.
2 Wybierz punkt trasy.
3 Wybierz Edit.
4 Wpisz nową nazwę dla punktu trasy.
Usuwanie punktu
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
>
Waypoints.
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych punktów
trasy.
2 Wybierz punkt trasy.
Obsługa
> Routes.
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych tras.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Delete.
W ramach śladu rejestrowana jest droga pokonana łodzią.
Aktualnie rejestrowany ślad określa się mianem aktywnego
śladu i można go można zapisać. Można zapisać maksymalnie
50 śladów.
Po podłączeniu silnika zaburtowego do plotera nawigacyjnego,
aktywny ślad i ślady zapisane w ploterze nawigacyjnym są
synchronizowane z aktywnym śladem i śladami zapisanymi
w silniku zaburtowym. Dodanie, usunięcie lub edytowanie
aktywnych i zapisanych śladów na jednym urządzeniu powoduje
automatyczną zmianę aktywnych i zapisanych śladów
zapisanych na drugim urządzeniu.
Zapisywanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
Można zapisać aktywny ślad i nawigować nim później.
7
W silniku zaburtowym można zapisać do 50 śladów.
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
> Tracks
> Save Active Track.
Aktywny ślad zostanie zapisany z bieżącą datą jako nazwą
śladu.
2 Zmień nazwę zapisanego śladu (opcjonalnie).
Czyszczenie aktywnego śladu
Wybierz kolejno
> Tracks > Clear Active Track.
Pamięć śladów zostanie wyczyszczona. Aktywny ślad będzie
w dalszym ciągu rejestrowany.
Nawigacja do początku aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
Można nawigować z bieżącej pozycji z powrotem do punktu
startowego aktywnego śladu lub wzdłuż przebytej trasy.
> Tracks > Backtrack.
1 Wybierz kolejno
2 Włącz śrubę (Włączanie i wyłączanie śruby, strona 5).
Silnik zaburtowy przebędzie trasę do punktu startowego
aktywnego śladu wzdłuż przebytej trasy (Nawigacja,
strona 8).
Podróżowanie zapisanym śladem
> Tracks > Saved Tracks.
1 Wybierz kolejno
2
3
4
5
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych zapisanych
śladów.
Wybierz zapisany ślad.
Wybierz Navigate To.
Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację po zapisanym śladzie od jego
początku do końca, wybierz Forward.
• Aby rozpocząć nawigację po zapisanym śladzie od jego
końca do początku, wybierz Backward.
Włącz śrubę (Włączanie i wyłączanie śruby, strona 5).
Silnik zaburtowy skieruje łódź wzdłuż zapisanego śladu
w wybranym kierunku (Nawigacja, strona 8).
Wyświetlanie szczegółów zapisanego śladu
> Tracks
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
> Saved Tracks.
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych zapisanych
śladów.
2 Wybierz zapisany ślad.
3 Wybierz Review.
Edytowanie nazwy zapisanego śladu
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
> Tracks
> Saved Tracks.
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych zapisanych
śladów.
2 Wybierz zapisany ślad.
3 Wybierz Edit.
4 Wpisz nową nazwę dla zapisanego śladu.
Usuwanie zapisanego śladu
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
> Tracks
> Saved Tracks.
Zostanie wyświetlona lista dziesięciu najbliższych zapisanych
śladów.
2 Wybierz zapisany ślad.
3 Wybierz Delete.
Nawigacja
Przed rozpoczęciem nawigacji należy skalibrować silnik
zaburtowy (Kalibrowanie silnika zaburtowego, strona 2).
8
Silnik zaburtowy używa systemu GPS w celu sterowania łodzią
do pozycji punktu lub podążania trasą lub śladem.
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz opcję:
• Rozpocznij nawigację do zapisanego punktu trasy
(Podróżowanie do punktu trasy, strona 7).
• Rozpocznij podróż zapisaną trasą (Podróż wyznaczoną
trasą, strona 7).
• Rozpocznij odtwarzanie aktywnego śladu (Nawigacja do
początku aktywnego śladu, strona 8).
• Rozpocznij podróż zapisanym śladem (Podróżowanie
zapisanym śladem, strona 8).
UWAGA: Silnik zaburtowy może również służyć do śledzenia
ścieżek automatycznego prowadzenia, gdy nawigacja jest
uruchamiana z podłączonego plotera nawigacyjnego. Więcej
informacji zawiera podręcznik użytkownika plotera
nawigacyjnego.
Napis Navigating jest wyświetlany na ekranie zdalnego
sterowania, a silnik zaburtowy automatycznie steruje łodzią
do miejsca docelowego.
Dostosuj
odpowiednio prędkość.
2
Wstrzymywanie i wznawianie nawigacji
1 Podczas nawigacji wybierz opcję na pilocie zdalnego
sterowania:
• Aby wstrzymać nawigację, kontynuując rejs w tym samym
kierunku z tą samą prędkością, wybierz kolejno
>
Standby.
• Aby wstrzymać nawigację i ustawić blokadę kotwicy,
wybierz
Nawigacja zostaje wstrzymana, a silnik zaburtowy wróci do
trybu ręcznego lub utrzyma pozycję na blokadzie kotwicy.
> Follow Route lub naciśnij , aby
2 Wybierz kolejno
wznowić nawigację.
3 W razie potrzeby uruchom śrubę.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Wybierz kolejno
> Stop Nav.
Nawigacja zostanie przerwana, a silnik zaburtowy wróci do
trybu ręcznego.
Ustawienia
Ustawienia silnika zaburtowego
Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
> Settings >
Trolling Motor.
Wi-Fi: Ustawia preferencje sieci bezprzewodowej dla silnika
zaburtowego (Ustawienia sieci bezprzewodowej, strona 9).
Calibrate: Kalibruje kompas silnika zaburtowego (Kalibrowanie
silnika zaburtowego, strona 2) i ustawia przesunięcie dziobu
silnika zaburtowego (Ustawianie przesunięcia dziobu,
strona 2).
Units: Ustawianie jednostek miary.
Prop Stow Side: Ustawia stronę, w którą obraca się śruba
silnika zaburtowego podczas podnoszenia silnika
zaburtowego. Jest to przydatne w przypadku
przechowywania innych przedmiotów w pobliżu podniesionej
śruby.
Auto Power On: Włącza silnik zaburtowy po włączeniu zasilania
systemu.
Heading Hold: Ustawia zachowanie funkcji utrzymywania
kierunku (Zmienianie zachowania funkcji utrzymywania
kursu, strona 6).
Anchor Gain: Ustawia reakcję silnika zaburtowego w trybie
blokady kotwicy. Jeśli silnik zaburtowy ma szybciej reagować
Ustawienia
i zmieniać położenie, zwiększ wartość. Natomiast gdy silnik
zbyt szybko zmienia położenie, zmniejsz wartość.
Navigation Gain: Ustawia reakcję silnika zaburtowego podczas
nawigacji. Jeśli silnik zaburtowy ma szybciej reagować
i zmieniać położenie, zwiększ wartość. Natomiast gdy silnik
zbyt szybko zmienia położenie, zmniejsz wartość.
Clear User Data: Usuwa wszystkie zapisane punkty trasy, trasy,
ślady i aktywny ślad.
UWAGA: Jeśli urządzenie jest podłączone do plotera
nawigacyjnego, wybranie tej opcji spowoduje usunięcie
danych użytkownika z silnika zaburtowego oraz
podłączonego plotera nawigacyjnego.
Restore Defaults: Przywraca wszystkie ustawienia silnika
zaburtowego do wartości fabrycznych.
Wymagania i częstotliwość
konserwacji
Aby zachować gwarancję, w ramach przygotowania silnika do
sezonu należy wykonać serię rutynowych czynności
konserwacyjnych. Jeśli korzystasz z silnika lub transportujesz go
w suchym lub zapylonym otoczeniu (np. podróżujesz po
drogach żwirowych), czynności konserwacyjne w sezonie należy
wykonywać częściej.
Szczegółowe informacje na temat serwisowania i części
zamiennych zawiera Instrukcja serwisowania silnika
zaburtowego , który można pobrać ze strony www.garmin.com
/manuals/force_trolling_motor .
Ustawienia sieci bezprzewodowej
Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
> Settings >
Trolling Motor > Wi-Fi.
UWAGA: Aktywny tryb Wi‑Fi jest wyświetlany w górnej części
ekranu.
Mode: Ustawia tryb Wi‑Fi. Można wyłączyć technologię Wi‑Fi,
dołączyć do sieci plotera nawigacyjnego lub utworzyć punkt
dostępu do sieci bezprzewodowej, aby korzystać z aplikacji
ActiveCaptain (Rozpoczynanie pracy z aplikacją
ActiveCaptain, strona 9).
Setup > Name: Ustawia nazwę punktu dostępu do sieci
bezprzewodowej w silniku zaburtowym (tylko w trybie
ActiveCaptain).
Setup > Password: Umożliwia ustawienie hasła punktu dostępu
do sieci bezprzewodowej w silniku zaburtowym (tylko w trybie
ActiveCaptain).
®
®
Ustawienia pilota zdalnego sterowania
Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
> Settings >
Remote Control.
Backlight: Umożliwia dostosowanie ustawień podświetlenia.
(Ustawienia podświetlenia, strona 9)
Beeper: Umożliwia ustawianie sygnałów dźwiękowych dla
alarmów i naciskania przycisków.
Power: Umożliwia ustawienie czasu działania przed
automatycznym wyłączeniem pilota zdalnego sterowania.
Calibrate: Kalibruje pilot zdalnego sterowania dla funkcji
sterowania za pomocą gestów (Kalibrowanie pilota zdalnego
sterowania, strona 4).
Pair: Paruje pilota zdalnego sterowania z silnikiem zaburtowym
(Parowanie pilota, strona 4).
Language: Ustawianie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
Restore Defaults: Przywraca domyślne ustawienia fabryczne
pilota. Powoduje to przywrócenie domyślnych ustawień
konfiguracyjnych w pilocie zdalnego sterowania, ale nie
powoduje usunięcia zapisanych danych użytkownika.
Ustawienia podświetlenia
Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
> Settings >
Remote Control > Backlight.
Keys: Ustawia włączanie podświetlenia po naciśnięciu
przycisku.
Alarms: Ustawia włączanie podświetlenia, gdy na pilocie
zdalnego sterowania włączy się alarm.
Timeout: Umożliwia regulację czasu działania podświetlenia.
Brightness: Umożliwia ustawienie jasności podświetlenia.
Wymagania i częstotliwość konserwacji
• Sprawdź przewód zasilający pod kątem zużycia i w razie
konieczności napraw go .
• Sprawdź zaciski zasilania i w razie potrzeby wyczyść je .
• Nasmaruj zawiasy i tuleje .
• Wyczyść i nasmaruj mechanizm zatrzaskowy do
podnoszenia i opuszczania silnika .
• Sprawdź szyny uchwytu i w razie potrzeby wymień je .
• Sprawdź zderzak uchwytu i w razie potrzeby wymień go .
• Wyczyść lub wymień anody silnika napędzającego śrubę .
Informacje o silniku
Rozpoczynanie pracy z aplikacją
ActiveCaptain
Możesz podłączyć urządzenie mobilne do silnika zaburtowego
za pomocą aplikacji ActiveCaptain . Zapewnia ona szybki i łatwy
sposób interakcji z silnikiem zaburtowym i aktualizacji
oprogramowania urządzenia.
>
1 Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno
Settings > Trolling Motor > Wi-Fi > Mode > ActiveCaptain
> Setup.
2 Podaj nazwę i hasło dla tej sieci.
3 Ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu mobilnym zainstaluj
i otwórz aplikację ActiveCaptain .
4 Umieść urządzenie mobilne w pobliżu silnika zaburtowego.
5 W ustawieniach urządzenia mobilnego otwórz stronę
połączeń Wi‑Fi i połącz się z silnikiem zaburtowym, używając
nazwy i hasła wprowadzonego w poprzednim kroku.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain
NOTYFIKACJA
Aktualizacje oprogramowania mogą wymagać pobrania przez
aplikację plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe
ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
9
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Proces instalacji może potrwać kilka minut.
Element
1 Podłącz urządzenie mobilne do silnika zaburtowego
(Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain, strona 9).
2 Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania i masz
dostęp do Internetu w swoim urządzeniu mobilnym, wybierz
kolejno Aktualizacje oprogramowania > Pobierz.
Aplikacja ActiveCaptain pobiera aktualizację na urządzenie
mobilne. Po ponownym połączeniu aplikacji z silnikiem
zaburtowym aktualizacja zostanie przesłana do silnika. Po
ukończeniu przesyłania wyświetli się monit o instalację
aktualizacji.
3 Po wyświetleniu monitu na pilocie wybierz OK, aby
zainstalować aktualizację.
Wymiary w pozycji podniesionej
Element 127 cm (50 cali)
144,78 cm (57 cali)
1,558 m (61 5/16 cala) min.
1,811 m (71 5/16 cala) maks.
1,712 m (67 3/8 cala) min.
2,066 m (81 5/16 cala) maks.
300 mm (1113/16 cala)
340 mm (133/8 cala)
Wymiary w pozycji opuszczonej
144,78 cm (50 cali)
144,78 cm (57 cali)
931 mm (36 11/16 cala)
1,022 m (40 1/4 cala)
402 mm (15 13/16 cala)
402 mm (15 13/16 cala)
203 mm (8 cali)
203 mm (8 cali)
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę my.garmin.com/registration.
2 Zaloguj się do konta Garmin.
Kontakt z działem pomocy technicznej
Garmin
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Dane techniczne
Silnik zaburtowy
Waga (silnik, uchwyt 127 cm (50 cali) model: 30 kg (66 funtów)
i przewody)
145 cm (57 cali) model: 31,75 kg (70 funtów)
Element 144,78 cm (50 cali)
2
3
4
10
Masa (stabilizator)
0,54 kg (1,2 funta)
Temperatura
robocza
Od -5°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania
Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
Materiał
Uchwyt i obudowa silnika: aluminium
Zaślepka wału, panel wyświetlacza i panele
boczne: plastik
Wał silnika: włókno szklane
Klasa wodoszczelności
Zaślepka wału: IEC 60529 IPX52
Obudowa silnika sterującego: IEC 60529 IPX73
Obudowa panelu wyświetlacza: IEC 60529 IPX7
Obudowa silnika napędzającego śrubę: IEC
60529 IPX84
Bezpieczny dystans
dla kompasu
91 cm (3 stopy)
Długość przewodu
zasilającego
145 cm (50 cali) model: 1,2 m (4 stopy)
145 cm (57 cali) model: 1,1 m (3,5 stopy)
Napięcie wejściowe
Od 20 do 45 V DC
Prąd wejściowy
Prąd stały 60 A
144,78 cm (57 cali)
461 mm (18 1/8 cala) min.
721 mm (28 3/8 cala) maks.
488 mm (19 3/16 cala) min.
817 mm (32 1/8 cala) maks.
708 mm (27 7/8 cala)
799 mm (31 7/16 cala)
839 mm (33 1/16 cala) min.
1,1 m (43 5/16 cala) maks.
1,724 m (67 7/8 cala) maks.
920 mm (36 3/16 cala) min.
Część jest chroniona przed strugami wody lanymi z dowolnej strony (np. deszcz).
Część jest chroniona przed skutkami przypadkowego zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra i czas do 30 minut.
Część jest chroniona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie na głębokość do 3 metrów.
Dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny (do nabycia
osobno)
42 V DC lub wyższy, odpowiedni do prądu
stałego 60 A
UWAGA: System można chronić, korzystając
z wyłącznika automatycznego o obniżonej
czułości (maksymalnie 90 A), jeśli urządzenie
pracuje w wysokich temperaturach lub jest
współużytkowane z innymi urządzeniami. Przed
wymianą wyłącznika automatycznego na
wyłącznik o obniżonej czułości należy najpierw
sprawdzić, czy okablowanie łodzi jest zgodne ze
standardami dotyczącymi okablowania urządzeń
morskich.
Czas działania baterii
240 godzin, standardowe użytkowanie
Częstotliwość radiowa
2,4 GHz przy -0,8 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7
Bezpieczny dystans dla
kompasu
15 cm (6 cala)
Pedał
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
303 × 221 × 110 mm (1115/16 × 811/16 ×
45/16 cala)
Waga
1,8 kg (4 lb)
Temperatura robocza
Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Temperatura przechowywania
Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7
Materiał
Tworzywo
W poniższych tabelach przedstawiono zależności dotyczące
poziomu mocy, mocy wyjściowej i poboru prądu silnika. Te dane
mają zastosowanie, w przypadku używania oryginalnej śruby
napędowej Garmin we względnie spokojnej wodzie z silnikiem
opuszczonym na tyle głęboko, aby się nie zapowietrzył, przy
wartościach tolerancyjnych ±7 Nm (5 lbf) i ±5 A.
Źródło zasilania 24 V DC
Napięcie wejściowe
Od 10 do 45 V DC
Typowy prąd wejściowy
<1 mA przy 12 V DC
Maks. prąd wejściowy
10 mA przy 12 V DC
Bezpiecznik (na przewodzie
zasilającym)
2 A, miniaturowy, płaski
Długość przewodu zasilającego
2 m (6,6 stopy)
Poziom mocy
Ciąg
Bieżący
Typ baterii
10%
25 Nm (6 lbf)
2A
Dwie baterie typu AA (alkaliczne, litowe
lub NiMH; do nabycia osobno)
20%
45 Nm (10 lbf)
3A
Czas działania baterii
Co najmniej 1 rok
30%
70 Nm (16 lbf)
6A
Częstotliwość radiowa
2,4 GHz przy 0,8 dBm (nominalna)
40%
101 Nm (23 lbf)
9A
60 cm (2 stopy)
50%
140 Nm (31 lbf)
14 A
Bezpieczny dystans dla
kompasu
60%
184 Nm (41 lbf)
21 A
70%
233 Nm (52 lbf)
29 A
80%
287 Nm (65 lbf)
40 A
90%
345 Nm (78 lbf)
54 A
100%
355 Nm (80 lbf)
57 A
Główny pobór mocy
przy 36 V DC: 60 A
Wyłączone: 72 mW
Pełna moc: 2160 W
Częstotliwość
radiowa
2,4 GHz przy 28 dBm (nominalna)
Informacje o mocy silnika i poborze prądu
Źródło zasilania 36 V DC
Poziom mocy
Ciąg
Bieżący
10%
21 Nm (5 lbf)
1A
20%
41 Nm (9 lbf)
2A
30%
69 Nm (16 lbf)
4A
40%
103 Nm (23 lbf)
6A
50%
144 Nm (32 lbf)
10 A
60%
191 Nm (43 lbf)
15 A
70%
246 Nm (55 lbf)
21 A
80%
307 Nm (69 lbf)
29 A
90%
375 Nm (84 lbf)
39 A
100%
445 Nm (100 lbf)
54 A
Pilot zdalnego sterowania
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
152 × 52 × 32 mm (6 × 2 × 11/4 cala)
Waga
109 g (3,8 uncji) bez baterii
Materiał
Nylon wzmacniany włóknem szklanym
Typ wyświetlacza
Czytelny w słońcu, transreflektywny
Memory-In-Pixel (MIP)
Rozdzielczość wyświetlacza
R240 × 240 pikseli
Rozmiar wyświetlacza
(średnica)
30,2 mm (13/16 cala)
Temperatura robocza
Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Temperatura przechowywania
Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
Typ baterii
2 AA (do nabycia osobno)
Dane techniczne
11
Indeks
A
ActiveCaptain 9
aktualizowanie oprogramowania 9
aktualizowanie, oprogramowanie 9
B
bateria, instalacja 3
blokada kotwicy 6
łączenie z urządzeniem bezprzewodowym
9
urządzenie, rejestracja 10
ustawienia 8, 9
W
Wi‑Fi 9
Wskaźnik LED 5
wsparcie. Patrz pomoc techniczna
G
głębokość, regulowanie 1
K
kalibrowanie, silnik 2
kierunek, utrzymywanie 6
N
nawigacja 8
pauza 8
przerywanie 8
O
oprogramowanie, aktualizowanie 9
P
panel wyświetlacza 1
pedał, parowanie 5
pilot 6, 7
działanie przycisku 3
ekran 3
parowanie 4
ploter nawigacyjny, łączenie 2
pomoc. Patrz pomoc techniczna
pomoc techniczna 10
pomoc techniczna Garmin. Patrz pomoc
techniczna
pozycje, zapisywanie 7
prędkość 5
pełna 5
regulowanie 5
przycisk menu 4
przyciski 3, 4
punkty trasy 7
edytowanie 7
nawigacja 7
usuwanie 7
zapisywanie 7
R
rejestracja produktu 10
rejestrowanie urządzenia 10
S
sterowanie za pomocą gestów 6, 7
Ś
ślady 7, 8
czyszczenie 8
edytowanie 8
nawigacja 8
usuwanie 8
zapisywanie 7
śruba
poza wodą 6
włączanie 5
T
technologia Wi-Fi 9
tempomat 5
trasy 7
edytowanie 7
nawigacja 7
usuwanie 7
tryb ręczny 6
tryb sterowania 6
U
urządzenia bezprzewodowe
konfiguracja sieci 9
12
Indeks
support.garmin.com
Sierpień 2019
190-02521-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising