Garmin | Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" | Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Force™ Fotpedal För Trollingmotor Installationsinstruktioner

Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Force™ Fotpedal För Trollingmotor Installationsinstruktioner
Installationsprocedur
FORCE™ FOTPEDAL FÖR
TROLLINGMOTOR
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
Komma igång
VARNING
Kör inte motorn när propellern är utanför vattnet. Kontakt med
den roterande propellern kan orsaka allvarliga personskador.
Använd inte motorn i områden där du eller andra personer i
vattnet kan komma i kontakt med den roterande propellern.
Koppla alltid bort motorn från batteriet innan du rengör eller utför
service på propellern för att undvika skador.
OBSERVERA
Var uppmärksam på risken för att fastna eller klämma sig på
rörliga delar när du förvarar eller fäller ut motorn, vilket kan leda
till skador.
Var uppmärksam på hala ytor runt motorn när du förvarar eller
fäller ut motorn. Att halka när motorn förvaras eller fälls ut kan
leda till skador.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
Koppla till ström
Du kan driva fotpedalen genom att ansluta den till båtbatteriet.
Om du föredrar en helt trådlös installation kan du använda AAbatterier för att driva fotpedalen.
OBS!
Om du ansluter fotpedalen till båtbatteriet ska du inte sätta i AAbatterier. Batterier som lämnas kvar i fotpedalen under längre
perioder kan korrodera och orsaka skada.
1 Dra den medföljande strömkabeln till båtbatteriet eller
kretsbrytaren och till den plats där du planerar att montera
eller använda fotpedalen.
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln med en
0,82 mm2-ledning (18 AWG).
Obs! Om du förlänger strömkabeln måste du först ta bort
säkringen och sätta tillbaka den mellan båtbatteriet eller
strömbrytaren och kabelförlängningen.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets eller brytarens
pluspol och den svarta ledningen till minuspolen.
3 Tryck fast kontakten på strömkabeln i porten på undersidan
av fotpedalen och vrid låsringen medurs för att fästa den.
4 Dra strömkabeln genom kanalen på fotpedalens undersida.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att undvika att båten skadas bör den här enheten installeras
av en behörig marininstallatör. Specifik kunskap om marina
elsystem krävs för korrekt installation.
Verktyg som behövs
• Två alkaliska AA-, NiMH- eller litiumbatterier (om du
använder batterier)
• Fyra självgängande skruvar på 5 mm (nr 10) i rostfritt stål (för
att fästa pedalen på båtdäcket)
• En borr och en borrspets på 3 mm (1/8 tum) (för att fästa
pedalen på båtdäcket)
• Marint tätningsmedel (för att täta skruvarna när pedalen fästs
på båtdäcket)
Installera batterier
Fotpedalen kan användas med två alkaliska AA-, NiMH- eller
litiumbatterier (medföljer inte). Använd litiumbatterier för bästa
resultat.
1 Lyft upp fotpedalens främre del så långt som möjligt.
2 Tryck ihop sidorna på batteriluckan och dra uppåt för att ta
bort den.
Att tänka på inför montering och strömför­
sörjning
Tänk på följande när du väljer plats för fotpedalen.
• Fotpedalen kommunicerar trådlöst med trollingmotorn, så du
behöver inte ansluta den till motorn med en kabel.
• För att driva fotpedalen kan du antingen ansluta den till en
strömkälla med den medföljande kabeln eller använda två
AA-batterier.
• Om du vill kan du montera fotpedalen på båtdäcket.
Monteringsmaterial medföljer inte.
• Om båten har ett inbyggt utrymme eller
eftermarknadsutrymme för fotpedalen kan du installera
pedalen i utrymmet. Installationsmaterial medföljer inte.
3 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.
4 Placera batteriluckan över batterierna och tryck nedåt tills
båda sidorna snäpper på plats.
Montera fotpedalen på båtdäcket
OBS!
Du behöver inte montera fotpedalen på däcket, men vi
rekommenderar det starkt, särskilt om du använder batterier. En
Juli 2019
190-02521-92_0A
fotpedal som inte är fastmonterad kan glida på däcket och falla
av båten.
1 Köp ett lämpligt mellanläggsmaterial, t.ex. PVC-plast för
1 Kontrollera vilka monteringsmaterial som passar för ditt
2
2
3
4
5
6
båtdäck.
Du bör använda självgängande skruvar på 5 mm (nr 10) i
rostfritt stål, där längden bestäms av båtdäckets material.
Placera den medföljande monteringsmallen på den valda
platsen.
Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) för att borra rikthålen
som visas på mallen, och ta sedan bort mallen.
Välj en åtgärd:
• Om du använder batterier till fotpedalen kontrollerar du
väderskyddet på strömkontakten på undersidan av
fotpedalen så att den sitter ordentligt fast.
• Om fotpedalen drivs med den medföljande kabeln ansluter
du kabeln på fotpedalens undersida om du inte redan har
gjort det.
Applicera marint tätningsmedel på rikthålen för att förhindra
att vatten kommer in på båtdäcket (valfritt).
Fäst fotpedalen på båtdäcket med monteringsmaterialet.
3
4
5
marin användning, med lämplig tjocklek för monteringen.
Märk ut brickans form på mellanläggsmaterialet eller en bit
papper.
Skär ut mellanlägget.
Placera mellanlägget på brickan och kontrollera passformen.
Jämna till kanterna vid behov.
Leta upp dräneringshålet på brickan, markera hålets
placering på mellanlägget och borra ett hål genom
mellanlägget så att vatten kan rinna ut.
Justera spänningen
Om du tycker att fotpedalen rör sig för lätt eller inte tillräckligt lätt
kan du justera spänningen på fotpedalen.
1 Leta upp spänningsjusteringsskruven på fotpedalens
vänstra sida.
Montera fotpedalen på en fotpedalsbricka
Innan du kan montera fotpedalen på en bricka måste du
montera brickan på båtdäcket enligt instruktionerna som
medföljer brickan.
Om du planerar att fästa fotpedalen på brickan måste du köpa
monteringsmaterial som passar till brickans material.
Obs! Du bör använda självgängande skruvar på 5 mm (nr 10) i
rostfritt stål som är tillräckligt långa för att ta sig genom
eventuella mellanlägg och genom brickmaterialet.
1 Placera fotpedalen på brickan och testa pedalens höjd.
2 Om det behövs placerar du tillfälliga mellanlägg under
pedalen tills den är på önskad höjd.
När du har bestämt höjden bör du tillverka ett permanent
mellanlägg som installeras på brickan med
fotpedalenTillverka ett permanent mellanlägg, sidan 2.
3 Välj en åtgärd:
• Om fotpedalen drivs med den medföljande kabeln ansluter
du kabeln på fotpedalens undersida om du inte redan har
gjort det.
• Om du använder batterier till fotpedalen kontrollerar du
väderskyddet på strömkontakten på undersidan av
fotpedalen så att den sitter ordentligt fast.
4 Om du använder ett mellanlägg för att höja pedalen fäster du
mellanlägget på fotpedalens undersida (valfritt).
5 Om du inte har tänkt att sätta fast fotpedalen på brickan
placerar du pedalen på brickan för att slutföra installationen.
6 Om du har tänkt att sätta fast fotpedalen på brickan anpassar
du den medföljande monteringsmallen och placerar den på
brickan.
7 Använd en lämplig borrspets för brickmaterialet och
monteringsmaterialet. Borra de rikthål som anges på mallen
och ta sedan bort mallen.
8 Applicera marint tätningsmedel på rikthålen för att förhindra
att vatten kommer in på båtdäcket.
9 Fäst fotpedalen (och, vid behov, mellanlägg) på brickan med
hjälp av monteringsmaterialet.
2 Välj en åtgärd:
• Vrid skruven medurs för att öka spänningen.
• Vrid skruven moturs för att minska spänningen.
3 Testa fotpedalen och upprepa föregående steg tills
fotpedalen rör sig så som du vill.
Specifikationer
Mått (L × B × H)
303 × 221 × 110 mm (1115/16 × 811/16 ×
45/16 tum)
Vikt
1,8 kg (4 lb)
Drifttemperatur
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Vattenklassning
IEC 60529 IPX71
Material
Plast
Inspänning
Från 10 till 45 V likström
Normal ingångsström
< 1 mA vid 12 V likström
Maximal ingångsström
10 mA vid 12 V likström
Säkring (på strömkabeln)
2 A minibladtyp
Strömkabelns längd
2 m (6,6 fot)
Batterityp
Två AA-batterier (alkaliska, NiMH eller
litium. Medföljer inte.)
Batteriets livslängd
Minst 1 år
Radiofrekvens
2,4 GHz vid 2,5 dBm nominell
Säkerhetsavstånd till kompass 60 cm (2 fot)
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin , Garmin logotypen och GPSMAP är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. ActiveCaptain ,
ECHOMAP™ och Force™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
®
Tillverka ett permanent mellanlägg
Om du monterar fotpedalen på en bricka och vill öka höjden bör
du tillverka ett permanent mellanlägg som monteras under
pedalen.
1
2
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising