Garmin | Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" | Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Installationsinstruktioner

Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Installationsinstruktioner
Installationsförberedelser
FORCE™ TROLLINGMOTOR
INSTALLATIONSINSTRUKTION
ER
Översikt över enheten
Komma igång
VARNING
Kör inte motorn när propellern är utanför vattnet. Kontakt med
den roterande propellern kan orsaka allvarliga personskador.
Använd inte motorn i områden där du eller andra personer i
vattnet kan komma i kontakt med den roterande propellern.
Koppla alltid bort motorn från batteriet innan du rengör eller utför
service på propellern för att undvika skador.
OBSERVERA
Var uppmärksam på risken för att fastna eller klämma sig på
rörliga delar när du förvarar eller fäller ut motorn, vilket kan leda
till skador.
Var uppmärksam på hala ytor runt motorn när du förvarar eller
fäller ut motorn. Att halka när motorn förvaras eller fälls ut kan
leda till skador.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att undvika att båten skadas bör den här enheten installeras
av en behörig marininstallatör. Specifik kunskap om marina
elsystem krävs för korrekt installation.
Nödvändiga verktyg och material
• Borr och en 8 mm (5/16 tums) borrspets
• Phillips-skruvmejslar nr 1 och nr 2
• 3 mm och 4 mm insexbits eller -nycklar (två 4 mm
rekommenderas)
• 14 mm (9/16 tum) hylsa
• Momentnyckel
• Kretsbrytare klassad för kontinuerlig 60 A
• Trollingmotorkontakt och -uttag klassad för 60 A eller mer
(tillval)
• 6-, 4- eller 2 AWG-kabel (16, 25, eller 35 mm2) för
förlängning av strömkabeln
• Löd- och krympslang om nätkabeln förlängs
• Rostfria bultar med kullrig skalle1/4-20-bultar (M6x1) (om de
medföljande bultarna inte är tillräckligt långa för att montera
motorn på däcket)
Axelkåpa
Ström- och givarkablar
Styrsystem
Fäste
Djupjusteringskrage
Axel
Propellerdrivmotor
Viktigt vid montering
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Du måste installera motorn på båtens bog.
• Vi rekommenderar att du installerar motorn på babords sida
av fören, men du kan installera den på styrbords sida om det
behövs.
• Du bör installera fästet så att den nedfällda motorn är så nära
båtens mitt
som möjligt.
• Du måste installera fästet med stötskyddet
över båtens reling.
som hänger
Juli 2019
190-02521-91_0C
där sådana finns. Motorn kan skadas om elverktyg används för
ihopsättningen, vilket upphäver garantin.
Installera fästet på däcket
Etikett som identifierar den reservdelspåse som krävs för den
här proceduren:
• Motorn fästs på båtens däck med bultar, så du måste ha
utrymme för att fästa fästet från undersidan med brickor och
muttrar.
• Motorn måste ha tillräckligt med utrymme för att kunna flyttas
från nedfällt läge till uppfällt läge och tillbaka igen, så
installationsplatsen måste vara fri från hinder.
Obs! Om de medföljande bultarna inte är tillräckligt långa för
monteringsytan måste du skaffa en lämplig längd för
panoreringshuvudet i rostfritt stål 1/4-20- (M6x1).
1 Välj en monteringsplats i båtens bog enligt
monteringsanvisningarna.
2 Vrid de övre delarna av fästet uppåt och bakåt så att du
kommer åt monteringshålen på monteringsbasen.
3 När monteringsstödet hänger över relingen eller kanten på
båtdäcket placerar du monteringsbasen på den valda
platsen.
Reservdelspåsar
Monteringsbeslagen för trollingmotorn medföljer i numrerade
påsar. När du slutför installationsprocessen börjar varje
procedur med en referens till den reservdelspåse som behövs
för att slutföra proceduren. Du kan använda den här tabellen för
att granska eller verifiera de reservdelspåsar som behövs för
installationsprocedurerna.
Innehåller säkerhetsremmen och de beslag som
används för att fästa monteringsbasen på båtdäcket.
Innehåller de beslag som behövs för att fästa styrsystemet på den nedre halvan av fästet.
Innehåller de beslag som behövs för att säkra de
övre och nedre gasfjädrarna.
Innehåller de beslag som behövs för att fästa styrsystemet vid den övre halvan av fästet.
Innehåller dragvajerhandtagets beslag.
Innehåller de beslag som behövs för att fästa
kablarna på fästet.
Att tänka på vid anslutning
Tänk på följande när du ansluter kablarna.
• Du måste ansluta trollingmotorn till en 24 eller 36 Vbatteribank som kan leverera 60 A kontinuerligt.
• Du måste ansluta till strömkällan med en kretsbrytare som är
klassad för kontinuerlig 60 A (medföljer inte).
• Om det behövs kan du förlänga strömkabeln med lämplig
kabeldimension baserat på förlängningens längd
(Strömkabelförlängning, sidan 6).
• För att underlätta kan du installera en trollingmotorkontakt
och -uttag som är klassad för 60 A eller mer (medföljer inte) i
skottet för att göra det enklare att koppla bort motorn från
strömkällan.
Installationsprocedur
OBS!
När du sätter ihop motorn måste du använda handverktyg för att
montera alla delar. Följ specifikationerna för åtdragningsmoment
2
4 Använd monteringsbasen som mall och märk ut platsen för
monteringshålet på båtdäcket.
5 Ta bort monteringssockeln från båtdäcket, eftersom du inte
får borra genom basen.
6 Använd en borrspets på 8 mm (5/16 tum) för att borra
rikthålen.
7 Placera säkerhetsremmen under monteringsbasen nära
mitten, med kardborrefästena vända nedåt.
Obs! Du måste placera säkerhetsremmen under fästet innan
du fäster det på ytan. Om du inte installerar
säkerhetsremmen nu kan du behöva ta isär motorn delvis
senare för att installera den på rätt sätt.
8 Placera monteringssockeln på båtdäcket ovanpå
säkerhetsremmen och rikta in hålen på fästet mot
monteringshålen.
Fäst
fästet på däcket med de medföljande bultarna ,
9
brickorna
och låsmuttrarna .
10 Dra åt muttrarna till 10,85 Nm (8 lbf-ft.).
Montera styrsystemet på fästet
Etikett som identifierar den reservdelspåse som krävs för den
här proceduren:
1 Vrid den nedre halvan av fästet framåt tills det låses fast i
basen.
orsakas av att hamra på sprinten eller modifiering av hålen
täcks inte av garantin.
6 Dra vajern uppåt genom styrsystemhusets övre del
2 Tryck in de två säkerhetsstängerna
möjligt.
.
i fästet så långt som
Säkra den övre gasfjädern
Etikett som identifierar den reservdelspåse som krävs för den
här proceduren:
3 Från insidan och utåt monterar du bussningarna
nedre hålen
på styrsystemets hölje.
i de
4 Medan du håller upp dragvajern
placerar du styrsystemets
hölje på den nedre halvan av fästet och riktar in de nedre
hålen på huset med hålen på fästet.
1 Tryck säkerhetsstången
som möjligt.
mot styrsystemets kåpa så långt
2 Om det behövs vrider du den övre gasfjädern
mot fästets
botten så att gasfjäderns bas är i linje med säkerhetsstången
och monteringshålen.
Obs! Om du måste vrida gasfjädern så att basen riktas in
mot fästet ska du endast vrida fjädern medurs. Om
gasfjädern vrids moturs kan anslutningarna lossna.
3 Rikta in det enkla hålet på gasfjäderns bas mot
säkerhetsstången och tryck nedåt.
Skruvhålen på basen
ska riktas in mot hålen på fästets
undersida.
4 Använd en stjärnskruvmejsel nr 2 för att fästa gasfjäderns
bas i fästets botten med de medföljande skruvarna .
Behåll de återstående skruvarna i reservdelspåsen. Du måste
använda dem när du fäster den andra gasfjädern i en senare
procedur.
Installera monteringens övre del
5 När du lyfter upp styrsystemets hölje trycker du ledtappen
genom huset och fästet för att hålla det på plats.
OBS!
Slå inte på sprinten med en hammare eller annat föremål.
Borra inte och eller modifiera hålen. Även om den sitter tätt
glider sprinten in helt när det trycks in för hand. Skador som
Etikett som identifierar den reservdelspåse som krävs för den
här proceduren:
1 Ta bort tejpen som säkrar datakabeln
hölje.
mot styrsystemets
3
2 Montera bussningarna
styrsystemets hölje.
utifrån och in i de övre hålen på
1 Dra kabeln
från styrsystemets hölje till bildskärmspanelen
på fästets ovansida.
2 Tryck fast anslutningen på porten på bildskärmspanelen och
vrid låsringen medurs för att fästa den.
Obs! Kontakten är utformad för att passa in i porten endast
på ett sätt och passar lätt när den är rätt inriktad. Tvinga inte
in kontakten i porten.
3 Vrid monteringsfästets övre del framåt.
Montera handtaget på dragvajern
Etikett som identifierar den reservdelspåse som krävs för den
här proceduren:
1 För in dragvajern
.
genom den nedre halvan av handtaget
4 Tippa överdelen av styrsystemets hölje inåt så att hålen på
ovansidan av fästet och huset riktas in mot varandra.
genom hålen på fästets ovansida och
styrsystemets hölje.
5 Tryck sprinten
6 Använd en 4 mm insexbits eller en insexnyckel för att säkra
sprinten med skruvarna och brickorna
på båda sidor.
2 För in dragvajern genom brickan .
3 Tryck in R-sprinten genom hålet i änden av dragvajern.
4 Dra kabeln nedåt så att brickan och R-sprinten vilar i
handtagets nedre del.
Obs! R-sprinten passar endast i den nedre halvan av
handtaget åt ett håll.
5 Använd en stjärnskruvmejsel nr 1 och fäst den övre delen av
handtaget
i botten med skruvarna .
Dra ström- och givarkablarna genom fästet
Etikett som identifierar den reservdelspåse som krävs för den
här proceduren:
Obs! För att säkra sprinten ordentligt bör du använda två
insexbits eller -nycklar så att stiftet inte roterar när du drar åt
skruvarna.
Ansluta motorn till bildskärmspanelen
OBS!
Du måste ansluta kabeln från styrsystemet till
bildskärmspanelen innan du fortsätter med installationen. Om du
inte gör den här anslutningen nu kan den osäkrade kabeln
skada bildskärmspanelen när du flyttar fästet.
4
OBS!
För att undvika att skada ström- och givarkablarna vid
nedfällning och uppfällning av trollingmotorn och för att undvika
störningar av GPS- och riktningssensorerna i motorn måste du
dra kablarna genom den högra sidan av fästet (styrbord) och
säkra dem med de medföljande beslagen. Du får inte dra
strömkabeln genom den vänstra sidan av fästet (babord) och
det går inte att installera de medföljande fästena på den vänstra
sidan (babord). Den vänstra sidan (babord) är reserverad för
ytterligare tillbehör eller givarkablar som du kan installera i
framtiden.
1 Mät 40 cm (16 tum) på strömkabeln från den plats där den
ansluter till styrsystemets hölje och markera kabeln med en
märkpenna eller tejp.
10 Använd en 3 mm insexbits eller -nyckel och säkra fästet på
monteringen med två skruvar
.
11 Håll kablarna mot monteringssockelns plastdel, nära
båtdäcket.
12 Sätt in den nedre fliken på det återstående fästet i ett uttag
under kablarna
och vrid fästet mot monteringsbasen så att
kablarna hålls på plats.
2 Med motorn i nedfällt läge drar du givarkabeln genom
kanalen längs höger sida (styrbord) av fästet
.
13 Använd en Phillips-skruvmejsel nr 1 för att fästa den övre
TIPS: För att fastställa höger sida (styrbord) av fästet ställer
du dig på en plats där du kan läsa informationen på
teckenfönstret.
3 Dra strömkabeln genom kanalen ovanför givarkabeln.
4 Använd dragvajern och lyft försiktigt motorn från nedfällt läge
till uppfällt läge.
OBSERVERA
Eftersom endast en av gasfjädrarna för lyfthjälp är fäst vid
denna punkt i installationen måste du vara försiktig när du
lyfter motorn till uppfällt läge. Motorns vikt kan få fästet att
röra sig snabbt och klämma eller krossa händer eller fingrar.
5 Håll kablarna mot den sida av fästet där de kommer in i
kanalen, så att det lämnas en rundad böj i kablarna
6 Placera ett av de fästen som har två skruvhål
.
över
kablarna och mot fästet, på den plats på strömkabeln som du
markerade i steg 1 och rikta in hålen på fästet mot hålen på
monteringen.
7 Använd en 3 mm insexbits eller -nyckel och säkra fästet på
monteringen med två skruvar .
8 Håll kablarna mot undersidan av fästet där de kommer ut ur
kanalen.
9 Placera det andra fästet som har två skruvhål över
kablarna och mot fästet och rikta in hålen på fästet mot hålen
på monteringen.
fliken på fästet på monteringsbasen med en skruv .
14 Montera ytterligare kabelklämmor av plast för att fästa
givarkabeln mot strömkabeln vid behov (valfritt).
Två plastkabelklämmor medföljer i reservdelspåsen.
Säkra den nedre gasfjädern
Etikett som identifierar den reservdelspåse som krävs för den
här proceduren:
Obs! Den här proceduren använder resten av beslagen i
reservdelspåsen som du använde när du installerade den övre
gasfjädern.
1 Rikta in hålet på den nedre gasfjäderns bas mot
säkerhetsstången
och tryck nedåt.
Du kan behöva lyfta upp fästet och fälla upp gasfjädern om
den var placerad på andra sidan av fästet under de tidigare
installationsstegen.
Obs! Om du måste vrida gasfjädern så att basen riktas in
mot fästet ska du endast vrida fjädern medurs. Om
gasfjädern vrids moturs kan anslutningarna lossna.
2 Använd en Phillips-skruvmejsel nr 2 och fäst den nedre
gasfjäderns bas i fästet med de medföljande skruvarna .
5
Installera propellern
Ansluta givaren till en plotter
Reservdelspåsen, som innehåller de beslag som behövs för den
här proceduren, finns i kartongen med propellern och har ingen
etikett.
1 För in sprinten genom propellermotoraxeln .
Den inbyggda 12-poliga givaren är kompatibel med utvalda
Garmin plottermodeller. Gå till www.garmin.com eller kontakta
din Garmin återförsäljare för mer information.
1 Dra givarkabeln till den installerade plottern.
2 Montera låskragen på änden av givarkabeln.
3 Anslut givarkabeln till givarporten på plotterns baksida.
Du hittar givarporten genom att läsa instruktionerna som
medföljde plottern.
®
Montering av stabilisator
Stabilisatorn är ett valbart tillbehör som kan hjälpa till att
stabilisera och ge extra stöd till trollingmotorn när den är i
förvaringsläge.
Installationsinstruktioner för stabilisatorn finns i stabilisatorlådan.
Montering av fotpedal
2 Om det behövs roterar du motoraxeln för att rikta sprinten
horisontellt så att det är mindre troligt att den faller ut under
installationen.
3 Rikta in kanalen på propellerns insida med sprinten och
skjut propellern på motoraxeln.
4 Placera anoden , brickan , låsbrickan och muttern
på motoraxelns ände.
5 Använd en 9/16 tums (14 mm) hylsa, dra åt låsmuttern till 8,13
Nm (6 lbf-ft) för att säkra propellern.
Koppla till ström
1 Dra strömkabeln till brytarpanelen eller platsen där du tänker
installera brytaren.
2 Om det behövs förlänger du strömkabeln med lämplig
kabeldimension baserat på förlängningens längd
(Strömkabelförlängning, sidan 6) med lödning och
krympslang.
3 Installera en trollingmotorkontakt och -uttag som är klassad
för 60 A eller mer där strömkabeln går in i ett skott (tillval).
4 Anslut strömkabeln till en kretsbrytare som är klassad för
60 A (kontinuerlig).
Fotpedalen ansluts trådlöst till trollingmotorn och paras ihop på
fabriken.
Detaljerade anvisningar om montering och strömförsörjning
finns i monteringsanvisningarna för fotpedal till Force
trollingmotor, i fotpedalens låda. Användarinstruktioner finns i
snabbstartshandboken till Force trollingmotor.
Installation av fjärrkontroll
Fjärrkontrollen ansluts trådlöst till trollingmotorn och paras ihop
på fabriken.
Användarinstruktioner finns i snabbstartshandboken till Force
trollingmotor.
Underhållsbehov och schema
För att garantin ska gälla måste du utföra en serie rutinmässiga
underhållsuppgifter när du förbereder motorn för säsongen. Om
du använder eller transporterar motorn i torra, dammiga miljöer
(t.ex. vid körning på grusvägar) bör du utföra dessa uppgifter
oftare under säsongen.
Detaljerade procedurer och information om service- och
utbytesdelar finns i underhållsmanualen för Force trollingmotor
på www.garmin.com/manuals/force_trolling_motor.
VARNING
Kretsbrytaren måste vara i avstängt läge innan du ansluter
strömkablarna från trollingmotorn.
5 Vid behov ansluter du kretsbrytaren till en strömkälla på 60 A,
24 eller 36 V.
Strömkabelförlängning
Du kan förlänga strömkabeln med en lämplig kabeldimension
baserat på förlängningens längd.
OBS!
Strömkabelförlängningarna måste ha en enskild ledarkabel,
isolerad till minst 75 °C (167 °F), som inte är buntad, mantlad
eller går genom ett rör. Om du använder kabel som är isolerad
till 105 °C (221 °F) eller mer kan du bunta ihop upp till tre ledare
i en hylsa eller ett rör utanför motorutrymmena.
När du monterar strömkabelförlängningen måste du följa
branschstandarder och bästa praxis.
Längd på förlängning
Minsta kabeldimen- Optimal kabeldision
mension
0 till 3 m (0 till 10 fot)
6 AWG (16 mm2)
6 AWG (16 mm2)
6 AWG (16
mm2)
4 AWG (25 mm2)
4,6 till 9,1 m (20 till 30 fot) 6 AWG (16
mm2)
2 AWG (35 mm2)
3 till 4,6 m (10 till 20 fot)
6
• Kontrollera att strömkabeln inte är sliten och laga eller
reparera vid behov .
• Kontrollera strömterminalerna och rengör dem vid behov .
• Smörj gångjärn och bussningar .
• Rengör och smörj utrymmet och fäll ut spärrmekanismen .
• Kontrollera monteringsskenorna och byt ut dem om det
behövs .
• Kontrollera monteringsstötskyddet och byt ut det vid behov
.
• Rengör eller byt anoderna i propellerns drivmotor .
Motorinformation
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Uppfällda mått
Specifikationer
Trollingmotor
Objekt
50-tumsmodell
57-tumsmodell
1,558 m (615/16 tum) min.
1,811 m (715/16 tum) max.
1,712 m (673/8 tum) min.
2,066 m (815/16 tum) max.
300 mm
(1113/16
tum)
340 mm
(133/
8
tum)
Tillämpade mått
Vikt (motor, fäste
och kablar)
50-tumsmodell: 30 kg (66 lb.)
57-tumsmodell: 31,75 kg (70 lb.)
Vikt (stabilisator)
0,54 kg (1,2 lb.)
Drifttemperatur
Från -5 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur
Från -40 till 85 °C (-40 till 185 °F)
Material
Fäste och motorhus: aluminium
Axelkåpa, displaypanel och sidopaneler: plast
Motoraxel: glasfiber
Vattenklassning
Axelkåpa: IEC 60529 IPX51
Styrmotorhus: IEC 60529 IPX72
Bildskärmspanelens hölje: IEC 60529 IPX7
Propellerns drivmotorhus: IEC 60529 IPX83
Säkert avstånd till
kompass
91 cm (3 fot)
Strömkabelns längd 50-tumsmodell: 1,2 m (4 fot)
57-tumsmodell: 1,1 m (3,5 fot)
Objekt
50-tumsmodell
57-tumsmodell
461 mm (18 1/8 tum) min.
721 mm (28 3/8 tum) max.
488 mm (19 3/16 tum) min.
817 mm (32 1/8 tum) max.
708 mm (27 7/8 tum)
799 mm (31 7/16 tum)
839 mm (33 1/16 tum) min.
1,1 m (43 5/16 tum) max.
1,724 m (67 7/8 tum) max.
920 mm (36 3/16 tum) min.
Inspänning
Från 20 till 45 V likström
Ingångsströmstyrka
60 A kontinuerligt
Brytare (medföljer
inte)
42 V DC eller högre, lämplig för 60 A kontinuerligt
Obs! Du kan skydda systemet genom att
använda en större kretsbrytare, för att inte överskrida 90 A, om du arbetar vid höga temperaturer
eller om du delar kretsen med andra enheter. Du
bör kontrollera att båtens kablage uppfyller
marina kabelstandarder med en större brytare
innan du byter ut den.
Huvudströmförbruk- Av: 72 mW
ning vid 36 V DC
Full effekt: 2 160 W
60 A
Radiofrekvens
2,4 GHz vid 28 dBm nominell
Specifikationer för
Objekt
Mått (B × H × D)
152 x 52 x 32 mm (6 x 2 x 11/4 tum.)
Vikt
109 g (3,8 ounces) utan batterier
Material
Glasfylld nylon
Skärmtyp
Läsbar i solljus, transflektiv MIP (memoryin-pixel)
50-tumsmodell
57-tumsmodell
931 mm (36 11/16 tum)
1,022 m (40 1/4 tum)
Displayens upplösning
R240 x 240 bildpunkter
402 mm (15 13/16 tum)
Skärmstorlek (diameter)
30,2 mm (1 3/16 tum)
203 mm (8 tum)
Drifttemperatur
Från -15 till 55 °C (5 till 131 °F)
Förvaringstemperatur
Från -40 till 85 °C (-40 till 185 °F)
Registrera enheten
Batterityp
2 AA-batterier (medföljer inte)
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Batteriets livslängd
240 timmar vid normal användning
Radiofrekvens
2,4 GHz vid 3,4 dBm nominell
Vattenklassning
IEC 60529 IPX74
Säkerhetsavstånd till
kompass
15 cm (6 tum)
402 mm (15
13/
16
tum)
203 mm (8 tum)
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
1
2
3
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin , the Garmin logo, and ActiveCaptain™ are trademarks of Garmin Ltd. or its
subsidiaries, registered in the USA and other countries. Force™ is a trademark of Garmin
®
Delen tål exponering med projicerat vatten från alla riktningar (t.ex. regn).
Delen tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min.
Delen tål kontinuerlig nedsänkning i vatten på upp till 3 m djup.
7
Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express
permission of Garmin.
4
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min.
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising