Garmin | VIRB® Ultra 30 with Powered Mount | Garmin VIRB® Ultra 30 with Powered Mount Priročnik za uporabo

Garmin VIRB® Ultra 30 with Powered Mount Priročnik za uporabo
VIRB ULTRA 30
®
Priročnik za uporabo
Avgust 2016
190-02069-43_0A
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , fēnix in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. G-Metrix™
je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Mac je blagovna znamka
družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. microSD™ in logotip microSDXC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Wi‑Fi je registrirana oznaka
družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge
zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled kamere .......................................................................... 1
Indikatorja LED stanja ............................................................ 1
Vstavljanje pomnilniške kartice in baterije .................................. 1
Polnjenje baterije ........................................................................ 2
Vklop kamere .............................................................................. 2
Izklop kamere ......................................................................... 2
Vklop in izklop kamere s stikalom za snemanje ..................... 2
Pregled iskala ............................................................................. 2
Ikone vrstice stanja ................................................................ 2
Odpiranje ohišja kamere ............................................................. 3
Ohišje kamere ........................................................................ 3
Namestitev paketa proti rošenju ............................................ 3
Namestitev naprave na nosilec ................................................... 4
Glasovni nadzor............................................................. 4
Vklop ali izklop glasovnega nadzora .......................................... 4
Upravljanje kamere z glasovnimi ukazi ....................................... 4
Namigi za glasovni nadzor .......................................................... 5
Video................................................................................ 5
Snemanje videa .......................................................................... 5
Nastavitve videa ......................................................................... 5
Načini videa ........................................................................... 5
Nastavitve polja pogleda ........................................................ 6
Nastavitev oblike videa .......................................................... 6
Napredne nastavitve .............................................................. 6
Specifikacije načinov videa .................................................... 6
Samodejna začasna ustavitev snemanja videoposnetka ........... 7
Snemanje video zanke ............................................................... 7
Priklop ožičenega zunanjega mikrofona ali vira zvoka ............... 7
Fotografije....................................................................... 7
Fotografiranje .............................................................................. 7
Nastavitve fotografij .................................................................... 7
Načini fotografiranja ............................................................... 8
Vrste osvetlitve fotografij ........................................................ 8
Fotografiranje z zakasnitvijo ....................................................... 8
Zajemanje fotografij in videoposnetkov s časovnim
zamikom .......................................................................... 8
Snemanje videa s časovnim zamikom ........................................ 8
Zajemanje fotografij s časovnim zamikom .................................. 8
Zajemanje fotografij z daljšim časovnim zamikom ...................... 9
Zajemanje fotografij s časovnim zamikom ponoči ...................... 9
Zajemanje potovanja po cesti s funkcijo Travelapse .................. 9
Prednastavitve ................................................................ 9
Shranjevanje prednastavitve ...................................................... 9
Uporaba prednastavitve .............................................................. 9
Kopiranje prednastavitev v drugo kamero ................................ 10
Upravljanje prednastavitev ....................................................... 10
Omrežja in naprave Wi‑Fi ......................................................... 11
Nastavitev dostopne točke Wi‑Fi ......................................... 12
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi ........................ 12
Naprave ANT+ in daljinski upravljalnik VIRB ............................ 12
Upravljanje kamere VIRB z brezžično tehnologijo ANT+ ..... 12
Omogočanje funkcije oddaljenega bujenja .......................... 12
Upravljanje več kamer VIRB z brezžično tehnologijo
ANT+ .................................................................................... 12
Senzorji ANT+............................................................... 13
Združevanje senzorjev ANT+ ................................................... 13
Odstranjevanje združenih senzorjev ANT+ ......................... 13
Naprave Bluetooth....................................................... 13
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zunanjim
mikrofonom ............................................................................... 13
Vzpostavljanje povezave z napravo OBD-II ............................. 13
Odstranjevanje združenih naprav Bluetooth ............................. 13
VIRB Edit ....................................................................... 13
Informacije o napravi................................................... 13
Nastavitev kamere .................................................................... 13
Obračanje orientacije kamere .............................................. 14
Nastavitve sistema .................................................................... 14
Nastavitve datuma in časa ................................................... 14
Brisanje pomnilniške kartice ................................................ 14
Ogled informacij o predpisih in skladnosti ........................... 14
Nastavitve zaslona .................................................................... 14
Načini iskala ......................................................................... 14
Nega naprave ........................................................................... 14
Čiščenje naprave ................................................................. 14
Nega odstranljivega ohišja kamere ...................................... 15
Podpora in posodobitve ............................................................ 15
Priklop naprave na računalnik .................................................. 15
Vrste datotek ........................................................................ 15
Specifikacije .............................................................................. 15
Odpravljanje težav........................................................ 15
Kamera se ne vklopi ................................................................. 15
Kamera je med delovanjem topla na otip ................................. 15
V notranjosti ohišja kamere se nabira meglica, kapljice ali
voda .......................................................................................... 15
Nekateri podatki funkcije G-Metrix manjkajo ............................ 16
Moji videoposnetki niso gladki .................................................. 16
Ko preneham snemati video, se naprava izklopi ...................... 16
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 16
Dodatek ......................................................................... 16
Licenčna pogodba za programsko opremo .............................. 16
Definicije simbolov .................................................................... 16
Kazalo............................................................................ 17
Predvajanje................................................................... 10
Ogled videoposnetkov in fotografij ........................................... 10
Filtriranje videoposnetkov in fotografij ................................. 10
Označevanje priljubljenih fotografij in videoposnetkov ............. 10
Brisanje videoposnetkov ali fotografij ....................................... 10
Brezžično predvajanje videoposnetka v drugi napravi ............. 10
Zunanji zasloni .......................................................................... 10
Priklop na zaslon HDMI® ..................................................... 10
Priklop na zaslon za kompozitni video ................................. 11
G-Metrix......................................................................... 11
Podatki funkcije G-Metrix .......................................................... 11
Daljinsko upravljanje in program Garmin VIRB
Mobile............................................................................ 11
Upravljanje kamere s programom Garmin VIRB ...................... 11
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Odgovorni ste za varno uporabo naprave. Garmin ni odgovoren
za materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt, ki je posledica
kakršne koli uporabe te naprave pri kakršnih koli dejavnostih.
Barva
indikatorja
LED
Delovanje
indikatorja LED
Stanje
Zelena
Utripajoča
Kamera je vklopljena, vendar
ne snema.
Zelena
Neprekinjeno sveti
Kamera je priklopljena na
računalnik v načinu naprave za
množično shranjevanje USB.
Ne sveti
Ne sveti (ko kamera ni Kamera je izklopljena.
priključena na zunanji
vir napajanja)
Ne sveti
Ne sveti (ko je kamera Kamera je izklopljena, baterija
priključena na zunanji pa je popolnoma napolnjena.
vir napajanja)
Rdeča
Neprekinjeno sveti
(samo zgornji
indikator LED)
Baterija se polni.
Rdeča
Utripajoča
Kamera snema videoposnetek.
Rdeča
Enkrat ali večkrat na
kratko utripne, nato pa
nekaj sekund neprekinjeno sveti
Kamera je zajela eno ali več
fotografij. Indikatorja LED
neprekinjeno svetita rdeče,
dokler kamera ne shrani vseh
fotografij na pomnilniško
kartico.
Zelena ali
rdeča
Hitro utripa
Raven napolnjenosti baterije je
nižja od 10 % ali pa je preostali
čas snemanja na pomnilniški
kartici krajši od 10 minut.
Modra
Utripanje v presledkih Vklopljen je radio Wi‑Fi ali pa
je omogočena funkcija
oddaljenega bujenja.
®
Pregled kamere
À
POWER
Držite za vklop ali izklop naprave.
V iskalu izberite za odpiranje glavnega menija.
Izberite za premikanje po zaslonih s stanjem
senzorjev, podatkovnih zaslonih in elementih
menija.
Držite za vklop ali izklop radia Wi‑Fi .
V iskalu izberite za odpiranje glavnega menija.
Izberite za premikanje po zaslonih s stanjem
senzorjev, podatkovnih zaslonih in elementih
menija.
®
Á
WI-FI
Tipka za fotografiranje in
funkcijska tipka
V iskalu izberite za zajem fotografije.
V iskalu pridržite za zajem niza fotografij v načinu
zaporednih posnetkov.
V menijih izberite za izbiro elementa menija.
Ã
Stikalo za
snemanje
Premaknite stikalo, če želite začeti ali ustaviti
snemanje videoposnetka (Snemanje videa,
stran 5).
Ä
Zaslon na dotik
Dotaknite se za izbiro elementov na zaslonu.
NAMIG: zaslon na dotik lahko uporabljate tudi, ko
je kamera nameščena v priloženo ohišje kamere,
le da je občutljivost zaslona lahko nekoliko
manjša.
Zvočnik
Predvaja zvok med predvajanjem v napravi.
Mikrofona
Za najvišjo kakovost zvoka se ne dotikajte in ne
prekrijte območja mikrofona, razen z odobrenim
ohišjem.
Â
Å
Æ
Ç
Indikatorja LED Prikazujeta informacije o stanju kamere in funkcij
stanja
(Indikatorja LED stanja, stran 1).
Indikatorja LED stanja
Indikatorja LED na sprednji strani kamere prikazujeta stanje
kamere.
Uvod
Vstavljanje pomnilniške kartice in baterije
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Če želite uporabljati napravo, morate vstaviti združljivo
pomnilniško kartico microSD™. Za več informacij o združljivih
pomnilniških karticah obiščite garmin.com/VIRBcards.
1 Potisnite zapah À in odprite vratca prostora za baterijo.
2 Vstavite pomnilniško kartico Á v režo in jo potiskajte, dokler
se ne zaskoči.
NAMIG: oznaka na pomnilniški kartici mora biti obrnjena proti
notranjosti prostora za baterijo.
3 Vstavite baterijo  v prostor za baterijo.
1
Vklop in izklop kamere s stikalom za snemanje
4 Zaprite vratca prostora za baterijo in jih potiskajte, dokler se
ne zaskočijo.
Polnjenje baterije
Indikatorja LED stanja hitro utripata, ko je baterija skoraj prazna.
Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici ali vratih USB
računalnika. Kamero napaja odstranljiva litij-ionska baterija.
Baterijo lahko napolnite tudi z dodatnim polnilnikom za
baterije. Za nakup dodatne opreme obiščite www.garmin.com
/VIRB.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 15).
1 Izklopite kamero.
Večina virov napajanja ne zagotavlja zadostnega napajanja
za polnjenje kamere, ko je vklopljena.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB À na kameri.
S stikalom za snemanje lahko kamero vklopite in takoj začnete
snemati videoposnetek. Če kamero vklopite s stikalom za
snemanje, se samodejno izklopi, ko ustavite snemanje s
stikalom za snemanje. Ta funkcija omogoča hiter začetek ter
ustavitev snemanja in samodejni izklop kamere z namenom
varčevanja z baterijo, ko ne snemate.
OPOMBA: kamere s stikalom za snemanje ni mogoče izklopiti,
če je niste vklopili s tem stikalom.
1 Ko je naprava izklopljena, premaknite stikalo za snemanje
naprej.
Naprava se vklopi in začne snemati video.
2 Ko končate s snemanjem, premaknite stikalo za snemanje
nazaj.
Naprava preneha snemati in se izklopi.
Pregled iskala
V iskalu so razločno prikazane podrobnosti o preostalem
prostoru na pomnilniški kartici in trenutne nastavitve naprave.
À
Á
Â
3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
Ko napravo priklopite na vir napajanja, začne zgornji indikator
LED stanja neprekinjeno svetiti rdeče.
OPOMBA: baterija se bo morda počasi polnila, če boste
uporabili vrata USB na računalniku. Nekateri prenosni
računalniki morda ne zagotavljajo zadostnega napajanja za
polnjenje baterije.
4 Kamero popolnoma napolnite.
Ko je kamera popolnoma napolnjena, se indikator LED stanja
izklopi.
Vklop kamere
Držite tipko POWER.
Indikatorja LED stanja utripneta zeleno, ko je kamera
vklopljena.
Izklop kamere
OBVESTILO
Če ne želite izgubiti podatkov, pred odstranitvijo baterije vedno
izklopite kamero.
OPOMBA: kamere ne morete izklopiti med snemanjem videa.
1 Če je treba, premaknite stikalo za snemanje nazaj, da
ustavite snemanje videa.
2 Držite tipko POWER.
Kamera shrani podatke in se izklopi.
Če morate odstraniti baterijo, počakajte, da se zaslon in
indikatorja LED stanja izklopijo.
2
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Prikazuje preostali prostor za snemanje videa na pomnilniški kartici.
Prikazuje preostali prostor za fotografije na pomnilniški kartici.
Prikazuje stanje senzorjev, GPS-a, povezav Wi‑Fi in Bluetooth ter
napolnjenosti baterije.
Podrsajte navzdol, če želite združiti senzorje in omogočiti ali
onemogočiti brezžične funkcije.
®
Podrsajte desno, če želite spremeniti način fotografije ali videoposnetka.
Če želite v načinu iskala za predogled uporabiti povečavo, se
dotaknite ozadja.
Če želite v načinu iskala za funkcijo G-Metrix™ spremeniti nastavitve
iskala, se dotaknite ozadja.
Podrsajte levo, če želite spremeniti napredne nastavitve (Napredne
nastavitve, stran 6).
OPOMBA: ta meni je na voljo samo, ko so omogočene napredne
nastavitve.
Prikazuje aktivni način videa.
Prikazuje aktivni način fotografije.
Izberite za odpiranje glavnega menija.
Ikone vrstice stanja
Ikone stanja so prikazane na vrhu iskala. Utripajoča ikona
pomeni, da naprava išče signal. Če ikona ne utripa, to pomeni,
da je bil signal najden ali da je priklopljen senzor.
Stanje GPS-a
Wi‑FiStanje tehnologije
BluetoothStanje tehnologije
ANT+ Stanje senzorja
®
Napolnjenost baterije
Uvod
Odpiranje ohišja kamere
OBVESTILO
Kamera ni vodotesna, če ni nameščena v vodotesnem ohišju.
Vsa ohišja in vratca ohišij za kamere VIRB ULTRA niso
vodotesna. Kamere ali baterije ne potapljajte ali izpostavljajte
vodi ali drugim tekočinam.
Ohišje kamere morate odpreti, če želite odstraniti kamero ali
namestiti paket proti rošenju.
1 Pritisnite gumb za sprostitev zapaha À.
2 Med pritiskanjem gumba za sprostitev vlecite sprednji del
zapaha Á.
Vratca za vodne športe À so privzeto nameščena na ohišje
kamere. Vratca za višinomer Á so priložena v škatli. Vratca
ohišja kamere lahko hitro zamenjate, da ustrezajo vaši
dejavnosti.
Ko so nameščena vratca za vodne športe, je ohišje vodotesno
do globine 40 m in je primerno za številne vodne dejavnosti,
vključno s plavanjem, potapljanjem na dah in hitrimi vodnimi
športi. Senzor višinomera ne deluje, ko so nameščena vratca za
vodne športe.
Ko so nameščena vratca za višinomer, naprava beleži
natančnejše podatke o višini in naklonu ter dodatne podatke GMetrix, vključno z višino skoka in navpično hitrostjo. Vratca za
višinomer zagotavljajo vodotesnost IPX7 v skladu s standardom
IEC 60529, ki je primerna za dež in blago škropljenje. Ta vratca
niso primerna za vodne športe, potopitev in drugačno
izpostavljenost vodi ali drugim tekočinam.
Za več informacij o vodotesnosti in primernih vodnih dejavnostih
obiščite garmin.com/waterrating.
Zamenjava vratc ohišja kamere
1 Popolnoma odprite vratca ohišja kamere À.
3 Iztaknite hrbtni del zapaha Â.
2 Povlecite vratca stran od kamere.
4 Odprite vratca ohišja kamere Ã.
Ohišje kamere
OBVESTILO
Ohišje kamere morate ustrezno negovati in vzdrževati (Nega
odstranljivega ohišja kamere, stran 15). Če odstranljivega
ohišja kamere ne negujete in vzdržujete ustrezno, se lahko
poškoduje ali pa se poškoduje tesnilo, zaradi česar lahko med
uporabo v notranjost prodre voda. Pri izpostavljenosti vodi se
kamera in baterija trajno poškodujeta, pri čemer obstaja
nevarnost požara, kemičnih opeklin, iztekanja elektrolita in/ali
telesnih poškodb.
Priloženo ohišje kamere zagotavlja trpežno zaščito kamere in
zaščito pred vodo, če uporabite vratca ohišja kamere za vodne
športe.
Paketu je priloženih dvoje vratc ohišja kamere.
Uvod
Vratca se snamejo s tečaja za hitro odstranitev Á.
3 Poravnajte druga vratca s tečajem za hitro odstranitev in jih
potiskajte proti kameri, dokler se ne zaskočijo.
4 Preverite, ali je tesnilo  popolnoma vstavljeno v utor.
5 Zaprite in zapahnite vratca ohišja kamere.
Namestitev paketa proti rošenju
OPOZORILO
Paketov proti rošenju ne jejte. Vsebujejo silikon, ki lahko
razdraži prebavni sistem. Paketi proti rošenju so škodljivi, če jih
pogoltnejo dojenčki ali domače živali, ter pomenijo nevarnost
zadušitve.
Za največjo jasnost in kakovost slike namestite paket proti
rošenju, s katerim zmanjšate rošenje na notranji strani ohišja
kamere ali objektivu kamere. Komplet paketov proti rušenju je
priložen v embalaži izdelka. Za nakup dodatnih paketov proti
rošenju obiščite www.garmin.com/VIRB.
OPOMBA: pri uporabi ohišja kamere v vodi ali vlažnem okolju je
normalno, da se notranjost ohišja nekoliko orosi, zlasti če
kamero predtem uporabljate dlje časa. V zelo hladnem ali
vlažnem okolju se lahko ohišje orosi kljub temu, da je nameščen
paket proti rošenju.
3
1 Odprite ohišje kamere.
2 Vstavite paket proti rošenju À med kamero in ohišje.
3 Zaprite in zapahnite ohišje kamere.
Hramba in vzdrževanje paketov proti rošenju
• Ko paketov proti rošenju ne uporabljate, jih zaprite v
priloženo vrečko iz folije, da ohranijo učinkovitost. Priloženi
indikatorski listič za vlažnost hranite v vrečki s paketi proti
rošenju.
• Če pike na indikatorskem lističu za vlažnost postanejo
zelene, ko je listič shranjen skupaj s paketi proti rošenju, so
paketi proti rošenju nasičeni. Ko so paketi proti rošenju
nasičeni, niso več učinkoviti, zato jih pred ponovno uporabo
posušite.
• Če so paketi proti rošenju nasičeni, jih za ponovno uporabo
60 minut sušite pri temperaturi 85 °C (185 °F).
Namestitev naprave na nosilec
OBVESTILO
Za preprečitev izgube ali poškodbe izdelka ne uporabljajte
samolepilnega pritrdilnega podstavka, če je temperatura nižja od
-15 °C (5 °F).
Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po
namestitvi diska.
Samolepilni pritrdilni podstavek lahko na površino namestite le,
če je temperatura okolice od od 21 do 38 °C (od 70 do 100 °F).
Napravi je priložen nabor podstavkov in namestitvenih rok, ki jih
lahko uporabljate na različne načine. V teh navodili je prikazana
ena od mogočih konfiguracij. Za napravo lahko kupite tudi
dodatne nosilce, kot so nosilci, ki jih lahko nosite, nosilci za
vozila ali stativi. Za več informacij obiščite www.garmin.com
/VIRB.
1 Namestitveno površino temeljito očistite z vodo ali alkoholom
in jo posušite.
Na namestitveni površini ne sme biti umazanije, odpadnega
materiala, voska ali premazov.
2 Folijo odstranite s samolepilnega podstavka À in spodnji del
naprave trdno pritisnite na namestitveno površino.
Odvisno od oblike namestitvene površine lahko uporabite
ravni ali zaobljeni spodnji del naprave.
3 Počakajte vsaj 24 ur, da se spodnji del naprave prilepi na
4
5
6
7
8
namestitveno površino.
NAMIG: če želite doseči najboljše rezultate, lahko podstavek
med 24-urnim obdobjem vezanja obtežite z veliko knjigo ali
kakšnim drugim težkim predmetom. S takim pritiskom na
lepilo se lahko površini močneje povežeta.
Vmesnik Á vstavite v podstavek naprave.
Vzvod  mora biti v odprtem položaju.
Vzvod premaknite v zaprti položaj, da vmesnik pritrdite v
podstavek.
Vzvod mora biti poravnan s podstavkom.
Nosilec kamere à vstavite v zgornji del vmesnika.
Za pravilno razmerje prikaza pri snemanju videa mora biti
naprava postavljena vodoravno.
Krilati vijak Ä vstavite v večjo odprtino zgloba in ga privijte,
da nastavite kot zgloba.
OPOMBA: kovinski navoj določa manjšo odprtino zgloba.
Če je treba, vstavite šestkotni ključ v končni del krilatega
vijaka in privijte ali odvijte zglob.
Glasovni nadzor
Funkcija glasovnega nadzora omogoča, da kamero upravljate z
izgovarjanjem besed in ukazov v angleškem jeziku.
OPOMBA: funkcija glasovnega nadzora je na voljo samo v
angleščini. To funkcijo lahko uporabljate, čeprav je za vmesnik
nastavljen drug jezik, vendar morate izgovarjati ukaze v
angleškem jeziku.
Vklop ali izklop glasovnega nadzora
V glavnem meniju izberite
> Glasovni nadzor.
Upravljanje kamere z glasovnimi ukazi
1 Za vklop funkcije glasovnega nadzora izgovorite OK, Garmin
(V redu, Garmin).
Kamera predvaja zvočni signal in začne poslušati ukaz.
2 Izgovorite ukaz:
• Če želite posneti fotografijo, izgovorite Take a Photo
(Posnemi fotografijo) ali Take a Picture (Posnemi sliko).
• Če želite začeti snemanje videa, izgovorite Start
Recording (Začni snemanje).
• Če želite ustaviti snemanje videa, izgovorite Stop
Recording (Ustavi snemanje).
OPOMBA: snemanje lahko ustavite z glasovnim ukazom
le, če ste ga tudi začeli z glasovnim ukazom.
4
Glasovni nadzor
• Če želite med snemanjem vstaviti zaznamek v
videoposnetek, izgovorite Remember That (Zapomni si
to).
S to možnostjo lahko označite ključne trenutke v
videoposnetku, ko se zgodijo, in jih nato lažje najdete med
urejanjem videoposnetka.
Kamera predvaja zvočni signal, ko prepozna vaš ukaz.
Namigi za glasovni nadzor
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Za večjo natančnost glasovnega prepoznavanja zmanjšajte
šume v ozadju.
• Pred vsakim ukazom izgovorite OK, Garmin (V redu,
Garmin).
• Počakajte na zvočni signal, ki potrdi, da je kamera uspešno
prepoznala ukaz.
• Opazujte indikatorja LED stanja, ki potrdita, da je kamera
prepoznala ukaz.
Indikatorja LED stanja dvakrat posvetita zeleno, če kamera
prepozna ukaz. Indikatorja LED stanja dvakrat posvetita
rdeče, če kamera ne prepozna ukaza.
Zanka: omogoča snemanje v zanki in nastavi število minut
posnetka za shranjevanje pri snemanju v zanki (Snemanje
video zanke, stran 7).
Auto Pause: nastavi kamero tako, da snema video samo, ko se
premika (Samodejna začasna ustavitev snemanja
videoposnetka, stran 7).
Napredne nastavitve: omogoča uporabo naprednih nastavitev
za snemanje videa (Napredne nastavitve, stran 6).
Načini videa
Način videa lahko spremenite tako, da spremenite ločljivost,
razmerje, hitrost sličic in hitrost posnetega videa. Ločljivost je
širina in višina videa, v slikovnih pikah. Razmerje je razmerje
med širino videa in višino videa. Standardni televizorji s širokim
zaslonom uporabljajo razmerje 16:9, standardni televizorji s
celim zaslonom pa razmerje 4:3. Hitrost sličic se izrazi s
sličicami na sekundo (fps). Hitrost predvajanja označuje hitrost
dogajanja na videoposnetku v primerjavi z realnim časom.
V glavnem meniju izberite Video, nato pa izberite aktivni način
videa À.
Video
Snemanje videa
OPOMBA: če se med snemanjem videa zelo zmanjša energija
baterije, naprava samodejno ustavi snemanje, shrani video in se
varno izklopi. Indikatorja LED stanja hitro utripata, ko je baterija
skoraj prazna.
1 Stikalo za snemanje premaknite nazaj, da začnete snemati
video.
OPOMBA: za najvišjo kakovost zvoka se ne dotikajte in ne
prekrijte območja mikrofona, razen z odobrenim ohišjem.
Če je naprava izklopljena, se samodejno vklopi. Naprava
začne takoj snemati video in zasveti rdeča lučka.
2 Stikalo za snemanje premaknite nazaj, da ustavite snemanje
videa.
Videoposnetek se na pomnilniško kartico shrani kot
datoteka .mp4. Podatki iz senzorja G-Metrix se shranijo na
pomnilniško kartico kot datoteka .fit.
Nastavitve videa
V glavnem meniju izberite Video.
OPOMBA: vse nastavitve niso na voljo za vse načine videa.
Nacin: aktivni način videa je prikazan na vrhu menija Video.
Dotaknite se načina videa, če ga želite spremeniti (Načini
videa, stran 5). Druge nastavitve so odvisne od aktivnega
načina videa.
Ločljivost: nastavi širino in višino videa v slikovnih pikah.
Interval: nastavi časovni interval načina časovnega zamika.
Število sličic na sekundo: nastavi hitrost sličic v sličicah na
sekundo (fps).
Vidno polje: nastavi raven povečave (Nastavitve polja pogleda,
stran 6).
Hitrost predvajanja: nastavi hitrost predvajanja počasnega
posnetka.
Poprav. objektiva: popravi sodčkasto popačenje širokega kota
in zoži polje pogleda.
Krepitev šibke sv.: omogoča samodejno prilagajanje šibki
svetlobi.
Stabilizator: vklopi stabilizator slike za zmanjšanje tresenja
videa.
Video
Celozas.: omogoča zajemanje razširjenega območja pogleda s
podobnim učinkom kot pri uporabi širokokotnega objektiva.
To je uporabno za bližnje posnetke dogajanja in pri uporabi
nosilca za pritrditev na prsi.
Video: omogoča vam zajemanje posnetkov hitrega dogajanja.
Če potrebujete posnetke v visoki ločljivosti, je dobra izbira
nastavitev 1080p. 4K omogoča najpodrobnejši zajem.
Počas.: omogoča zajemanje počasnih posnetkov z do
300 sličicami na sekundo v standardni ločljivosti ali
120 sličicami na sekundo v ločljivosti 1080p.
Čas. z.: v tem načinu visoke ločljivosti lahko zajemate počasno
ali dolgotrajno dogajanje, ki je primerno za takojšne
predvajanje ali objavo (Snemanje videa s časovnim
zamikom, stran 8).
Razširjeni način
V razširjenem načinu kamera zajame razširjeno območje
pogleda s podobnim učinkom kot pri uporabi širokokotnega
objektiva. V primerjavi s standardnim načinom snemanja
videoposnetkov je videoposnetek v razširjenem načinu videti
pomanjšan. V razširjenem načinu je lahko učinek popačenosti
zaradi objektiva opaznejši, zlasti na robovih slike.
Z razširjenim načinom lahko zajamete dve vrsti območja
pogleda.
V glavnem meniju izberite Video > Nacin > Celozas. > Vrsta.
Visoko: v visokem razširjenem načinu kamera uporabi celotno
tipalo kamere za zajem dodatnega navpičnega območja v
razmerju med širino in višino 4:3. Pri videu v ločljivosti 2.7K v
visokem razširjenem načinu se navpično posname 2028
slikovnih pik namesto standardnih 1524 slikovnih pik. Ta
način je uporaben, ko uporabljate nosilec za pritrditev na prsi
ali snemate dejavnosti, pri katerih je treba zajeti navpično
gibanje, kot so deskanje na snegu, rolkanje ali plezanje.
Široko: v širokem razširjenem načinu kamera zajame enako
razširjeno navpično območje kot v visokem razširjenem
načinu in nekoliko razširjeno vodoravno območje. Kamera
dinamično raztegne sliko tako, da zapolni razmerje med
širino in višino 16:9. Slika je raztegnjena le na robovih,
srednji del slike pa se ne spremeni. Ta način je uporaben za
5
zajemanje bližnjih posnetkov dogajanja ali panoramskih
posnetkov z obračanjem.
Nastavitve polja pogleda
Če želite zajeti več ali manj okolice, lahko spremenite polje
pogleda. Ta funkcija ni na voljo za vse načine videa.
V glavnem meniju izberite Video > Vidno polje.
Široko: zajame širok pogled vaše okolice. To možnost uporabite
na odprtih območjih, za snemanje videa od blizu ali za
zajemanje čim večjega območja pogleda.
NAMIG: če želite zajeti zelo široko polje pogleda, lahko
uporabite razširjeni način videa.
P. (1,5x): zajame ožji pogled. To možnost uporabite za
snemanje videa iz srednje razdalje.
V.p. (2x): zajame zelo osredotočen pogled. To možnost
uporabite za snemanje videa od daleč in v zaprtih ali pokritih
okoljih.
Nastavitev oblike videa
Nastavite lahko standard videa za svojo regijo. Standard videa
določa razpoložljive možnosti hitrosti sličic (FPS).
1 V glavnem meniju izberite > Sistem > Jezik in regija >
Oblika.
2 Izberite NTSC ali PAL.
Napredne nastavitve
V nastavitvah videoposnetkov ali fotografij izberite Napredne
nastavitve, nato pa s preklopom stikala omogočite napredne
nastavitve.
NAMIG: ko so omogočene napredne nastavitve, lahko v iskalu
podrsate levo in si jih na hitro ogledate ali jih spremenite.
Izravnava osvetlitve: nastavi izravnavo osvetlitve, ta pa
vpliva na raven svetlosti.
Omejitev ISO: nastavi najvišjo raven občutljivosti in šuma
na slikah. Kamera samodejno uporabi najprimernejšo raven
ISO za svetlobne razmere do te najvišje ravni. Višje vrednosti
ISO povzročijo več vidnega šuma in zrnatosti. Najbolj
primerne so za uporabo pri šibki svetlobi ali v zaprtih
prostorih. Nižje vrednosti ISO so najbolj primerne na sončni
svetlobi. Možnost 6400 uporabite za svetlejši video pri šibki
svetlobi, 1600 za srednjo svetlost pri šibki svetlobi in 400 za
temnejši video pri šibki svetlobi.
Barvna paleta: nastavi barvno paleto. Uporabite lahko
možnost Živo za paleto bolj živih barv ali Nevtralno za paleto
bolj nevtralnih barv.
Ostrina: nastavi raven ostrine. Z možnostjo Visoka boste
dosegli ostrejši videz, z možnostjo Srednja srednjo ostrino in
z možnostjo Nizka mehkejši videz.
Visoka bitna hitrost: snema videoposnetek pri višji bitni
hitrosti v nekaterih načinih videa. Ta funkcija lahko izboljša
kakovost in enakomernost videoposnetka, zlasti pri snemanju
hitrega gibanja ali zelo kontrastnih prizorišč. Če omogočite
visoko bitno hitrost, se lahko skrajša čas snemanja, ki je na
voljo na pomnilniški kartici.
Izravnava beline: prilagodi odtenke barv glede na okolico.
Naprava lahko belo izravna samodejno ali pa to naredite
ročno. Možnost 2800K uporabite za žarečo svetlobo, 4000K
za fluorescentno svetlobo, 5000K za dnevno svetlobo, 6500K
za sončno vreme, 7500K pa za oblačno vreme.
Točkovno merjenje: omogoči način točkovnega merjenja
namesto privzetega načina merjenja povprečja. Ta funkcija
nastavi raven osvetlitve na podlagi srednjega dela sličice in
ne na podlagi celotne sličice. To je zelo uporabno za zelo
kontrastne prizore ali prizore z zelo različnimi svetlobnimi
razmerami. Pri uporabi točkovnega merjenja mora biti
najpomembnejša vsebina ali predmet na sredi sličice.
Zaklep osvetlitve: omogoči ali onemogoči zaklep osvetlitve
za videoposnetke. Zaklep osvetlitve lahko omogočite, če
želite zagotoviti dosledno občutljivost na svetlobo pri
snemanju videa. Pri snemanju videa s časovnim zamikom
vam to pomaga odpraviti odvečne sličice z nekoliko
svetlejšimi ali temnejšimi slikami.
Specifikacije načinov videa
Način
Ločljivost
(slikovne pike)
Razmerje med
širino in višino
Hitrost sličic v
Hitrost sličic v
načinu NTSC (fps) načinu PAL (fps)
Polje pogleda
(fov)
Hitrost
Video
4K (3840 × 2160)
16:9
30, 24
25
Široko
1x
2.7K (2704 × 1524) 16:9
60, 48, 30, 24
50, 25
Široko, P. (1,5x)
1x
1080p
(1920 × 1080)
16:9
96, 90, 72, 60, 48,
30, 24
100, 75, 50, 25
Široko, P. (1,5x),
V.p. (2x)
1x
720p (1280 × 720)
16:9
60, 30
50, 25
Široko, P. (1,5x),
V.p. (2x)
1x
1080p
(1920 × 1080)
16:9
120
100
Široko,V.p. (2x)
1x, 1/2x, 1/4x
720p (1280 × 720)
16:9
240, 120
240, 120
Široko
1x, 1/2x, 1/4x, 1/8x
480p (848 × 480)
16:9
300
300
Široko
1x, 1/5x, 1/10x
Čas. z., Travelapse 4K (3840 × 2160)
16:9
30
25
Široko
Različna
4K celozaslonsko
(3840 × 2160)
16:9
30
25
Široko
Različna
2.7K (2704 × 1524) 16:9
30
25
Široko, P. (1,5x)
Različna
2.7K celozaslonsko 16:9
(2704 × 1524)
30
25
Široko
Različna
2.7K visoko
(2704 × 2028)
4:3
30
25
Široko
Različna
1440p
(1920 × 1440)
4:3
30
25
Široko
Različna
1080p
(1920 × 1080)
16:9
30
25
Široko, P. (1,5x),
V.p. (2x)
Različna
1080p celozaslonsko
(1920 × 1080)
16:9
30
25
Široko
Različna
Počas.
6
Video
Način
Ločljivost
(slikovne pike)
Celozas. (Visoko)
Celozas. (Široko)
Razmerje med
širino in višino
Hitrost sličic v
Hitrost sličic v
načinu NTSC (fps) načinu PAL (fps)
Polje pogleda
(fov)
Hitrost
2.7K (2704 × 2028) 4:3
30, 24
25
Široko
1x
1440p
(1920 × 1440)
4:3
80, 72, 60, 48, 30,
24
75, 50, 25
Široko
1x
960p (1280 × 960)
4:3
200, 120
200, 120
Široko
1x
4K (3840 × 2160)
16:9
24
24
Široko
1x
2.7K (2704 × 1524) 16:9
30, 24
25
Široko
1x
1080p
(1920 × 1080)
16:9
80, 72, 60, 48, 30,
24
75, 50, 25
Široko
1x
720p (1280 × 720)
16:9
200, 120, 60, 30
200, 120, 50, 25
Široko
1x
Samodejna začasna ustavitev snemanja
videoposnetka
Kamero lahko nastavite tako, da snema videoposnetek, dokler
se premika, in samodejno začasno ustavi snemanje, ko miruje.
Ta funkcija omogoča, da prihranite prostor na pomnilniški kartici,
saj posnamete le pomembne dele vaše aktivnosti. Ta funkcija ni
na voljo za vse načine videa.
1 V glavnem meniju izberite Video > Auto Pause.
2 Stikalo za snemanje premaknite naprej.
Kamer snema videoposnetek le, dokler se premikate.
Ta funkcija samodejno omogoči GPS v sistemskih nastavitvah.
Snemanje video zanke
Snemanje zanke vam omogoča, da video snemate
neprekinjeno, shranite pa le najnovejše video posnetke. Izberete
lahko število minut videa, ki se shranijo. To vam omogoča, da
prihranite prostor za shranjevanje, ko želite zajeti ključne
trenutke, vendar ne želite shraniti celotnega posnetka aktivnosti.
Ta funkcija je uporabna, ko napravo uporabljate kot snemalnik
vožnje ali ko želite shraniti le vrhunce dogodka.
Shranjena video zanka je razdeljena na več enako dolgih
datotek. To vam omogoča, da zlahka izbrišete neželene dele
videa.
1 V glavnem meniju izberite Video > Zanka.
2 Izberite število minut videa, ki se shranijo.
3 Začnite snemati video.
4 Ko končate, ustavite snemanje.
Najnovejši posnetek se shrani na pomnilniško kartico, do števila
minut, izbranega v koraku 2.
Priklop ožičenega zunanjega mikrofona ali
vira zvoka
Preden lahko priklopite zunanji mikrofon ali vir zvoka, morate
kupiti mikrofonski kabel VIRB ali A/V-kabel VIRB.
Naprava po priključitvi zunanjega mikrofona ali vira vhodnega
zvoka snema zvok iz zunanjega vira namesto iz vgrajenega
mikrofona.
1 V glavnem meniju izberite > Mikrofon.
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti samodejno preklapljanje med
notranjim in zunanjim mikrofonom, ko priklopite ali
odklopite mikrofon, izberite Samodejno.
NAMIG: naprava samodejno zazna večino mikrofonov. Pri
možnosti Samodejno in uporabi A/V-kabla VIRB kamera
morda ne bo zaznala virov vhodnega zvoka in nekaterih
mikrofonov.
• Če želite omogočiti samo zunanji mikrofon ali vir
vhodnega zvoka, izberite select Zunanji.
NAMIG: to možnost izberite, kadar uporabljate mikrofon,
ki ga kamera ne zazna samodejno, ali vir vhodnega
zvoka.
Fotografije
• Če želite omogočiti samo vgrajeni mikrofon, izberite
Notranji.
3 Kabel priklopite v vrata mini-USB na kameri.
4 Na kabel priklopite mikrofon ali vir vhodnega zvoka.
Fotografije
Fotografiranje
Z napravo lahko fotografirate na več načinov.
• Z iskalom usmerite kamero in za zajem fotografije izberite
tipko na kameri.
• Med snemanjem videoposnetka izberite tipko na kameri.
Fotografije, posnete med snemanjem videa, vedno
uporabljajo način zajemanja ene fotografije. Nastavitve
fotografiranja s časovnim zamikom ali niza fotografij se med
snemanjem videa ne upoštevajo. Med snemanjem
videoposnetka z ločljivostjo več kot 1080p ne morete zajeti
fotografije.
Nastavitve fotografij
V glavnem meniju izberite Foto.
Nacin: aktivni način fotografije je prikazan na vrhu menija Foto.
Dotaknite se ga, če želite spremeniti način fotografiranja
(Načini fotografiranja, stran 8).
OPOMBA: druge nastavitve so odvisne od izbranega načina.
Vrsta: nastavi vrsto osvetlitve za posamezne fotografije (Vrste
osvetlitve fotografij, stran 8) ter vrsto osvetlitve in intervala
za fotografije s časovnim zamikom (Zajemanje fotografij in
videoposnetkov s časovnim zamikom, stran 8).
Čas osvetlitve: nastavi čas osvetlitve pri zajemanju fotografij
ponoči (Vrste osvetlitve fotografij, stran 8) ali fotografij s
časovnim zamikom ponoči (Zajemanje fotografij s časovnim
zamikom ponoči, stran 9).
Omejitev ISO: nastavi najvišjo raven občutljivosti in šuma na
slikah. Kamera samodejno uporabi najprimernejšo raven ISO
za svetlobne razmere do te najvišje ravni. Višje vrednosti ISO
povzročijo več vidnega šuma in zrnatosti. Najbolj primerne so
za uporabo pri šibki svetlobi ali v zaprtih prostorih. Nižje
vrednosti ISO so najbolj primerne na sončni svetlobi.
Možnost 6400 uporabite za svetlejši video pri šibki svetlobi,
1600 za srednjo svetlost pri šibki svetlobi in 400 za temnejši
video pri šibki svetlobi.
Razlika osvetlitve pri približku osvetlitve: nastavi razliko nad
in pod vrednostjo standardne osvetlitve za fotografije s
približkom osvetlitve. Pri višji vrednosti se svetlost fotografij s
približkom osvetlitve bolj razlikuje.
Število fotografij: nastavi število sličic, zajetih v načinu
zaporednih posnetkov.
Interval: nastavi časovni interval med fotografijami za način
časovnega zamika ali interval razdalje med fotografijami v
načinu Travelapse™. Za standardni način časovnega zamika
7
lahko izberete prednastavljeni interval ali vnesete interval po
meri.
Trajanje: nastavi trajanje za način zaporednih posnetkov in
način časovnega zamika. Pri načinu daljšega časovnega
zamika lahko snemate neprekinjeno ali nastavite trajanje po
meri.
Začetni čas: nastavi začetni čas načina daljšega časovnega
zamika. Fotografirati lahko začnete takoj ali nastavite začetni
čas po meri.
Razmerje med širino in višino: nastavi razmerje med širino in
višino fotografije. Pri standardnem filmu se uporablja
razmerje, ki znaša približno 4:3. Pri digitalnih zaslonih se
uporablja razmerje, ki znaša približno 16:9.
Samosprožilec: nastavi časovnik za zakasnitev fotografiranja.
Poprav. objektiva: popravi sodčkasto popačenje širokega kota
in zoži polje pogleda.
Časovni žig: fotografiji doda časovni žig.
Napredne nastavitve: omogoča uporabo naprednih nastavitev
za fotografiranje (Napredne nastavitve, stran 6).
Načini fotografiranja
V glavnem meniju izberite Foto, nato pa izberite aktivni način
fotografije À.
Ena: posname eno fotografijo s samodejno osvetlitvijo.
Zap. posn.: v nastavljenem številu sekund hitro posname več
fotografij. Ta način je idealen za zajem fotografij premikajočih
se oseb ali predmetov.
Čas. z.: posname niz fotografij z določenimi časovnimi intervali
ali intervali razdalje.
Vrste osvetlitve fotografij
Za snemanje posameznih fotografij lahko uporabite več vrst
osvetlitve.
Standardno: posname posamezno fotografijo pri standardni
osvetlitvi. Ta možnost je uporabna za večino fotografij,
posnetih podnevi.
Noč: posname posamezno fotografijo z daljšim časom
osvetlitve. Ta možnost je uporabna za zajemanje fotografij pri
šibki svetlobi.
Približek osvetlitve: samodejno posname tri zaporedne
fotografije s tremi različnimi vrednostmi osvetlitve
(fotografiranje s približki osvetlitve). Ta možnost je uporabna
za sestavljanje fotografij z visokim dinamičnim območjem
(HDR).
Fotografiranje z zakasnitvijo
Fotografijo lahko z uporabo samosprožilca posnamete z
zakasnitvijo. To vam omogoči, da se vključite v kader ali da
kader prilagodite, preden posnamete fotografijo.
1 V glavnem meniju izberite Foto > Samosprožilec.
2 Izberite čas zakasnitve.
3 Na domačem zaslonu izberite tipko na kameri.
Odštevalnik prikazuje preostali čas do snemanja fotografije, v
sekundah.
8
Zajemanje fotografij in
videoposnetkov s časovnim zamikom
Za zajemanje niza fotografij ali sličic videoposnetka z
nastavljenim intervalom lahko uporabite več načinov časovnega
zamika.
Standardno: pri standardnem načinu časovnega zamika se
zajame niz fotografij ali sličic videoposnetka z nastavljenim
časovnim intervalom. Ta način je uporaben za večino
fotografij ali videoposnetkov s časovnim zamikom, ki se
posnamejo podnevi, in v primerih, ko želite ročno začeti in
ustaviti snemanje s časovnim zamikom.
Razširjeno: pri načinu daljšega časovnega zamika se zajame
niz fotografij z daljšim časovnim intervalom, pri čemer lahko
izberete tudi čas samodejnega začetka in trajanje. V načinu
daljšega časovnega zamika kamera med posnetki preklopi v
način nizke porabe energije in tako varčuje z baterijo. Ta
način je uporaben, ko želite zajeti fotografije s časovnim
zamikom v daljšem obdobju ali ko ne morete ročno začeti ali
ustaviti snemanja s časovnim zamikom.
OPOMBA: ta način je na voljo samo za fotografije.
Noč: pri nočnem načinu časovnega zamika se zajame niz
fotografij z daljšim časom osvetlitve in z nastavljenim
časovnim intervalom. Ta način je uporaben za zajemanje
fotografij s časovnim zamikom v šibki svetlobi ali zajemanje
niza fotografij z daljšim časom osvetlitve na določeni lokaciji.
OPOMBA: ta način je na voljo samo za fotografije.
Travelapse: pri načinu Travelapse se zajame niz fotografij ali
sličic videoposnetka z nastavljenim intervalom razdalje v
kilometrih ali miljah. Ta način je uporaben za zajemanje niza
fotografij med dolgim potovanjem po cesti.
Snemanje videa s časovnim zamikom
Način časovnega zamika zajame posamezne video sličice v
daljših razmikih in ustvari video posnetek, ki se predvaja mnogo
hitreje od realnega časa. Način časovnega zamika lahko
uporabljate za snemanje premikov, sprememb ali dogodkov, ki
potekajo v daljšem časovnem obdobju.
Video posnetki časovnega zamika se predvajajo s 30 sličicami
na sekundo. Dolžina video posnetka je odvisna od časovnega
razmika med sličicami video posnetka. Na primer, če se sličice
snemajo s časovnim razmikom ene sekunde, vsaka sekunda
video posnetka zajema 30 sekund realnega časa. Če se sličice
snemajo s časovnim razmikom 60 sekund, vsaka sekunda video
posnetka zajema 30 minut realnega časa.
1 V glavnem meniju izberite Video > Nacin > Čas. z..
2 Izberite Interval, nato pa izberite časovni interval med
sličicami videoposnetka.
3 Za najboljše rezultate napravo namestite tako, da se med
snemanjem ne premika.
4 Posnemite video.
Zajemanje fotografij s časovnim zamikom
1 V glavnem meniju izberite Foto > Nacin > Čas. z..
2 Izberite Vrsta > Standardno.
3 Izberite Interval, nato pa izberite časovni interval med
fotografijami.
4 V iskalu izberite tipko za fotografiranje.
Zajemanje fotografij in videoposnetkov s časovnim zamikom
7 Na domačem zaslonu izberite tipko za fotografiranje.
Naprava zajame niz fotografij z izbranim intervalom in časom
osvetlitve.
8 Na prvih nekaj fotografijah preverite, ali nastavitve fotografij
ustrezajo svetlobnim razmeram (izbirno).
9 Če želite ustaviti zajemanje fotografij, izberite tipko za
fotografiranje.
Kamera zajame niz fotografij z izbranim intervalom. Na
zaslonu je prikazan čas, ki je potekel À, preostalo število
fotografij, ki jih lahko kamera zajame Á, čas v sekundah do
zajema naslednje fotografije  in število fotografij, ki jih je
kamera zajela v tej seji zajemanja s časovnim zamikom Ã.
5 Če želite ustaviti zajemanje fotografij, izberite tipko za
fotografiranje.
Zajemanje fotografij z daljšim časovnim
zamikom
1 V glavnem meniju izberite Foto > Nacin > Čas. z..
2 Izberite Vrsta > Razširjeno.
3 Izberite Začetni čas, nato pa izberite uro, ob kateri naj
4
5
6
7
8
kamera začne zajemati fotografije s časovnim zamikom.
Če izberete Zdaj, kamera začne zajemati fotografije takoj, ko
izberete tipko za fotografiranje.
Izberite Interval, nato pa izberite časovni interval med
fotografijami.
Izberite Trajanje, nato pa izberite, koliko časa naj kamera
zajema fotografije.
Če izberete Neprekinjeno, kamera zajema fotografije, dokler
je ne ustavite ročno.
Usmerite kamero v predmet fotografij s časovnim zamikom.
V iskalu izberite tipko za fotografiranje.
Naprava ob času začetka zajame niz fotografij z izbranim
intervalom. Kamera samodejno preneha zajemati fotografije
po preteku izbranega trajanja.
OPOMBA: med zajemanjem fotografij z daljšim časovnim
zamikom se zdi, kot da je kamera izklopljena. Zaslon,
indikatorja LED in druge funkcije so onemogočeni zaradi
varčevanja z energijo, vendar kamera vseeno zajema
fotografije.
Če želite ročno ustaviti zajemanje fotografij, pridržite gumb
POWER, s katerim vklopite kamero, nato pa izberite tipko za
fotografiranje.
Zajemanje fotografij s časovnim zamikom
ponoči
Pri zajemanju fotografij s časovnim zamikom ponoči kamero
namestite na stabilen nosilec in si vzemite čas za preskus
nastavitev fotografij.
1 V glavnem meniju izberite Foto > Nacin > Čas. z..
2 Izberite Vrsta > Noč.
3 Izberite Interval, nato pa izberite časovni interval med
fotografijami.
4 Izberite Čas osvetlitve, nato pa izberite čas osvetlitve
posamezne fotografije.
Za temnejše svetlobne razmere ali zajemanje zabrisanega
gibanja izberite daljši čas osvetlitve.
5 Izberite Omejitev ISO, nato pa izberite možnost, ki ustreza
svetlobnim razmeram.
6 Kamero namestite na stabilen nosilec ali jo postavite na
stabilno podlago.
Če preprečite premikanje kamere, zmanjšate zabrisovanje na
fotografijah z daljšimi časi osvetlitve.
Prednastavitve
Zajemanje potovanja po cesti s funkcijo
Travelapse
Funkcija Travelapse zajame fotografije ali sličice videoposnetka
z nastavljenim intervalom razdalje. Zajamete lahko na primer
eno fotografijo ali sličico videoposnetka na vsak kilometer ali
miljo, ki jo prepotujete na potovanju po cesti. Tako lahko delite
kratek videoposnetek ali niz fotografij krajev, ki ste jih
prepotovali.
1 Za namestitev kamere v vozilu uporabite ustrezen dodaten
nosilec, denimo nosilec za avtomobilske armaturne plošče
VIRB ali nosilec za krmilo VIRB.
Za nakup dodatnega nosilca obiščite www.garmin.com/VIRB.
2 V glavnem meniju izberite Foto ali Video.
3 Izberite Nacin > Čas. z..
4 Izberite Vrsta > Travelapse.
5 Izberite Interval, nato pa izberite interval razdalje med
fotografijami ali sličicami videoposnetka.
6 Izberite možnost:
• Za zajemanje fotografij Travelapse v iskalu izberite tipko
za fotografiranje.
• Za snemanje videoposnetka Travelapse premaknite
stikalo za snemanje naprej.
Kamera zajame niz fotografij ali sličic videoposnetka z
nastavljenim intervalom razdalje.
7 Če želite ustaviti snemanje, izberite tipko na kameri ali
premaknite stikalo za snemanje nazaj.
Prednastavitve
Trenutne nastavitve kamere lahko shranite kot prednastavitev.
Shranjene prednastavitve vključujejo vse nastavitve kamere,
razen nastavitev Wi‑Fi in Bluetooth.
S to funkcijo lahko shranite in hitro uporabite nastavitve za
določen scenarij, kot je dejavnost, lokacija ali slog snemanja.
Prednastavitve lahko tudi kopirate v več združljivih kamer VIRB.
Shranjevanje prednastavitve
Trenutne nastavitve kamere lahko shranite kot prednastavitev.
1 V glavnem meniju izberite Prednast. > .
2 Izberite možnost:
• Če želite shraniti trenutne nastavitve kot novo
prednastavitev, izberite Ustvari novo, vnesite ime in
izberite .
• Če želite nastavitve v obstoječi prednastavitvi zamenjati s
trenutnimi nastavitvami, izberite Prepiši in izberite
prednastavitev, ki jo želite prepisati.
OPOMBA: prepisanih prednastavitev ni mogoče obnoviti.
Uporaba prednastavitve
Z uporabo prednastavitve lahko v kamero naložite vse vrednosti
nastavitev iz prednastavitve.
OPOMBA: če uporabite prednastavitev, prepišete vse vrednosti
nastavitev v kameri. Če želite shraniti trenutne nastavitve
kamere, jih shranite kot novo prednastavitev, preden uporabite
shranjeno prednastavitev.
9
1 V glavnem meniju izberite Prednast..
2 Izberite prednastavitev.
3 Izberite Uporabi.
2 Izberite Vse, Priljubljene, Videoposnetki ali Foto.
Kopiranje prednastavitev v drugo kamero
Označevanje priljubljenih fotografij in
videoposnetkov
Z uporabo enake prednastavitve v več kamerah VIRB ULTRA
lahko posnamete usklajene videoposnetke in fotografije z vsemi
kamerami VIRB ULTRA.
Prednastavitve lahko izvozite na pomnilniško kartico in jih s
pomnilniške kartice uvozite v drugo kamero VIRB ULTRA.
1 V glavnem meniju izberite Prednast..
2 Izberite prednastavitev, ki jo želite kopirati.
3 Izberite Izvozi prednast. v SD.
Prednastavitev se izvozi v mapo Garmin/Prednastavitve na
pomnilniški kartici.
4 Ponovite koraka 2 in 3 za vse prednastavitve, ki jih želite
kopirati.
5 Izklopite kamero in odstranite pomnilniško kartico.
6 Vstavite pomnilniško kartico v drugo kamero VIRB ULTRA.
7 Vklopite drugo kamero.
8 V drugi kameri v glavnem meniju izberite Prednast..
Kopirane prednastavitve se prikažejo na seznamu.
Prednastavitve, shranjene na kartici SD, so označene s
simbolom .
9 Izberite prednastavitev, shranjeno na kartici SD, nato pa
izberite Uvozi predn. v napr..
Prednastavitev se kopira v notranji pomnilnik kamere.
10 Ponovite koraka 8 in 9 za vsako prednastavitev, ki jo želite
uvoziti.
Upravljanje prednastavitev
1 V glavnem meniju izberite Prednast..
2 Izberite prednastavitev.
3 Izberite možnost:
• Če želite preimenovati prednastavitev, izberite Preimenuj.
• Če želite izbrisati prednastavitev, izberite Izbriši.
• Če želite prednastavitev premakniti navzdol ali navzgor na
seznamu, izberite Pomik navzgor ali Pomik navzdol.
Predvajanje
Ogled videoposnetkov in fotografij
Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate na zaslonu
naprave ali na priklopljenem zunanjem zaslonu.
1 V glavnem meniju izberite Predvajanje.
2 Izberite videoposnetek ali fotografijo, ki jo želite predvajati.
3 Izberite možnost:
NAMIG: za ogled dodatnih upravljalnih elementov povlecite
vrstico za upravljanje levo ali desno.
• Če si želite ogledati prejšnji ali naslednji element, izberite
ali .
• Če želite predvajati ali začasno ustaviti videoposnetek,
izberite ali .
• Če želite element označiti kot priljubljen, izberite .
• Če si želite videoposnetek ogledati na zunanjem
brezžičnem zaslonu, izberite .
• Če želite izbrisati fotografijo ali videoposnetek, izberite .
Po filtriranju seznama fotografij in videoposnetkov se prikaže
le izbrana kategorija.
Priljubljene fotografije in videoposnetke lahko označite, tako da
jih lahko pozneje preprosto najdete.
• Med ogledom fotografije ali videoposnetka izberite ali .
Element je označen kot priljubljen, če je simbol poln.
• Na zaslonu Predvajanje izberite
> Priljubljena, izberite
več elementov, ki jih želite dodati ali odstraniti iz priljubljenih,
nato pa izberite .
Brisanje videoposnetkov ali fotografij
OBVESTILO
Izbrisanih elementov ni mogoče obnoviti.
> Izbriši.
1 Na zaslonu Predvajanje izberite
2 Izberite možnost:
• Če želite izbrisati določene fotografije in videoposnetke,
izberite Izberi, izberite elemente, ki jih želite izbrisati, nato
pa izberite .
• Če želite izbrisati vse fotografije in videoposnetke na
pomnilniški kartici, izberite Vse.
• Če želite shraniti priljubljene elemente, vse druge pa
izbrisati, izberite Vse, razen priljublj..
Brezžično predvajanje videoposnetka v drugi
napravi
Videoposnetek si lahko brezžično ogledate na združljivem
zaslonu ali v združljivi napravi, kot je pametni televizor,
predvajalnik predstavnostnih datotek ali ključek za pretakanje
predstavnostnih datotek. Glede na napravo se ta funkcija lahko
imenuje "oddajanje", "brezžični zaslon", Wi‑Fi CERTIFIED
MiraCast™ ali kako drugače.
1 Vklopite zaslon ali napravo ter po potrebi omogočite možnost
brezžičnega zaslona.
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo naprave.
2 V kameri odprite videoposnetek in izberite .
Prikaže se seznam združljivih naprav v bližini.
NAMIG: če se naprava ne prikaže, se premaknite bližje k njej
in preverite, ali je v njej omogočena možnost brezžičnega
zaslona.
3 Izberite svojo napravo.
4 Če je treba, vnesite PIN.
Na zaslonu ali v napravi se začne predvajati videoposnetek.
Predvajanje videoposnetka lahko upravljate z upravljalnimi
elementi na zaslonu kamere.
Zunanji zasloni
Vsebino zaslona kamere lahko predvajate na zunanjem zaslonu.
Tako si lahko videoposnetke in fotografije ogledate na zunanjem
zaslonu ali pa zunanji zaslon uporabite kot iskalo.
Priklop na zaslon HDMI
®
Za priklop na zaslon HDMI potrebujete kabel s priključkoma
micro HDMI in HDMI.
1 Konec kabla s priključkom micro HDMI priklopite v vrata
na kameri.
2 Konec kabla z večjim priključkom priklopite v prosta vrata na
zunanjem zaslonu.
Filtriranje videoposnetkov in fotografij
> Prikaži.
1 Na zaslonu Predvajanje izberite
10
Predvajanje
Priklop na zaslon za kompozitni video
Funkcije
Preden lahko opravite priklop na zaslon za kompozitni video,
morate kupiti A/V-kabel VIRB. Imeti morati tudi kabel za
kompozitni video RCA.
1 Kabel priklopite v vrata mini-USB na kameri.
2 Priklopite kabel za kompozitni video RCA na priključek VID
OUT dodatnega kabla in v prosta vrata na zunanjem zaslonu.
G-Metrix
Kamera lahko z vgrajenim sprejemnikom signalov GPS in
senzorji zazna silo pospeška, višino, hitrost, usmerjenost in
številne druge parametre zmogljivosti. Ti podatki se samodejno
shranijo kot podatki funkcije G-Metrix. Še več podatkov funkcije
G-Metrix lahko zajamete tako, da vzpostavite brezžično
povezavo z zunanjimi senzorji ANT+, drugimi napravami Garmin
in združljivimi senzorji Bluetooth, kot so senzorji OBD-II.
S programom za mobilne naprave Garmin VIRB ali programom
za namizne računalnike VIRB Edit lahko v videoposnetek
vstavite prekrivno plast podatkov funkcije G-Metrix, pri čemer
lahko uporabite merilnike, grafikone in druge načine
prikazovanja. Urejene videoposnetke lahko potem predvajate in
delite tako, da so v njih v realnem času prikazani hitrost,
pospeševanje, srčni utrip in drugi podatki senzorjev.
Podatki funkcije G-Metrix
Kamera lahko z vgrajenimi senzorji beleži naslednje vrste
podatkov funkcije G-Metrix.
Hitrost
G-sila
Tempo
Razdalja
Časi krogov
Število krogov
Višina skoka
Čas v zraku
Razdalja skoka
Lokacija GPS
Oblika in položaj sledi
Obrati
Vrtljaji/min
Višina
Smer
Usmerjenost
Višina
Naklon
Nagib
Sukanje
Navpična hitrost
Navpična razdalja
Kamera lahko z izbirnimi zunanjimi senzorji beleži naslednje
vrste podatkov funkcije G-Metrix.
Podatki funkcije G-Metrix Potreben senzor
Srčni utrip
Združljiv merilnik srčnega utripa ANT+
Kadenca
Združljiv senzor za kadenco kolesarjenja
ANT+
Izhodna moč v W
Združljiv merilnik moči ANT+
Temperatura
Združljiv senzor temperature ANT+
Podatki vozila
Združljiv senzor OBD-II Bluetooth
Daljinsko upravljanje in program
Garmin VIRB Mobile
Kamero VIRB lahko daljinsko upravljate na več načinov. Vsak
način omogoča drugačne funkcije.
Funkcije
Daljinski
upravljalnik
VIRB
Naprava
Garmin
(ANT+)
Naprava
Garmin
(Wi‑Fi)
Program
Garmin
VIRB
Brezžična
tehnologija
ANT+
ANT+
Wi‑Fi
Wi‑Fi
Začetek ali konec
snemanja
Da
Da
Da
Da
Fotografiranje
Da
Da
Da
Da
G-Metrix
Daljinski
upravljalnik
VIRB
Naprava
Garmin
(ANT+)
Naprava
Garmin
(Wi‑Fi)
Program
Garmin
VIRB
Sprememba
Ne
nastavitev kamere
Nekatere
naprave
Da
Da
Oddaljeno iskalo v Ne
realnem času
Ne
Da
Da
Ogled fotografij
Ne
Ne
Da
Da
Predvajanje video- Ne
posnetkov
Ne
Da
Da
Ogled stanja
baterije in
senzorja
Ne
Ne
Da
Da
Urejanje videopos- Ne
netkov
Ne
Ne
Da
Dodajanje
prekrivnih plasti
funkcije G-Metrix
Ne
Ne
Ne
Da
Deljenje videopos- Ne
netkov na
družabnih
omrežjih
Ne
Ne
Da
Upravljanje kamere s programom Garmin
VIRB
Z brezplačnim programom Garmin VIRB lahko v združljivi
mobilni napravi upravljate večino funkcij ene ali več kamer
VIRB. Upravljate lahko snemanje videoposnetkov in
fotografiranje, spremenite nastavitve videoposnetkov in fotografij
ter si ogledate oddaljeno iskalo v realnem času in informacije o
stanju baterije in senzorja. Prav tako si lahko ogledate
videoposnetke in fotografije, urejate videoposnetke, dodajate
prekrivne plasti funkcije G-Metrix ter videoposnetke delite na
družabnih omrežjih. Za prenos programa Garmin VIRB ali več
informacij obiščite garmin.com/VIRBapp.
1 Program Garmin VIRB namestite v trgovini s programi v
mobilni napravi.
2 Izberite možnost:
• S kamero ustvarite dostopno točko Wi‑Fi (Nastavitev
dostopne točke Wi‑Fi, stran 12).
• Kamero in mobilno napravo povežite z istim omrežjem
Wi‑Fi (Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi,
stran 12).
OPOMBA: za upravljanje kamere z obstoječim omrežjem
Wi‑Fi mora biti omrežje nastavljeno tako, da povezane
naprave lahko vidijo druga drugo in med seboj
komunicirajo.
3 Z dostopno točko ali omrežjem Wi‑Fi povežite dodatne
kamere (izbirno).
V
4 mobilni napravi zaženite program Garmin VIRB.
Program poišče kamere in se samodejno poveže.
5 V programu Garmin VIRB izberite možnost:
• Z upravljalnimi elementi na zaslonu upravljajte snemanje
ali spremenite nastavitve.
• Na spustnem seznamu preklopite na drugo kamero.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, če je povezanih
več kamer.
• Z zavihki preklopite med načinom snemanja in načinom
predvajanja.
Omrežja in naprave Wi‑Fi
S programom Garmin VIRB in nekaterimi napravami Garmin, kot
je združljiv navtični ploter, je mogoče upravljati kamero prek
povezave Wi‑Fi. S temi napravami lahko upravljate snemanje,
11
spremenite načine in nastavitve kamere ter predvajate ali
urejate videoposnetke in fotografije.
Povezavo Wi‑Fi lahko vzpostavite tako, da v kameri omogočite
oddajanje dostopne točke Wi‑Fi. Kamere in naprave lahko
povežete tudi z obstoječim omrežjem.
Za več informacij o upravljanju kamere z združljivo napravo
Garmin si oglejte priročnik za uporabo naprave.
Nastavitev dostopne točke Wi‑Fi
Kamera lahko oddaja dostopno točko Wi‑Fi, s katero lahko
ustvarite omrežje za svoje naprave. Z dostopno točko lahko
povežete mobilno napravo, napravo Garmin ali druge kamere
VIRB. To je uporabno v večini primerov snemanja, ko nimate
dostopa do vzpostavljenega brezžičnega omrežja.
OPOMBA: če ustvarite dostopno točko, lahko s tehnologijo WiFi upravljate eno ali več kamer, vendar s tem ne omogočite
drugih storitev omrežja ali dostopa do interneta.
1 Če želite vklopiti brezžično tehnologijo Wi‑Fi, v glavne meniju
izberite Brezžično > Wi-Fi > Stanje.
2 Izberite Nacin > Ustvari.
Kamera oddaja omrežje Wi‑Fi. Na zaslonu kamere se
prikažeta ime SSID in geslo omrežja.
3 Povežite mobilno napravo, kamere ali druge naprave z novim
omrežjem Wi‑Fi.
Nastavitve dostopne točke Wi‑Fi
Nastavitve brezžične dostopne točke za napravo lahko
spremenite.
V glavnem meniju izberite Brezžično > Wi-Fi > Stanje, da
vklopite brezžično tehnologijo Wi‑Fi, nato pa izberite Nacin >
Ustvari.
Ime: nastavi SSID, ki določa brezžično omrežje na drugih
napravah.
Geslo: nastavi geslo, ki se uporablja za vzpostavitev povezave
z brezžičnim omrežjem.
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi
OBVESTILO
Pri vzpostavitvi povezave z javnim ali nezavarovanim omrežjem
lahko videoposnetek ali podatke senzorja izpostavite drugim
osebam. Pri vzpostavljanju povezave z nezavarovanim
omrežjem ravnajte previdno.
Za upravljanje kamere z obstoječim omrežjem Wi‑Fi mora biti
omrežje nastavljeno tako, da povezane naprave lahko vidijo
druga drugo in med seboj komunicirajo.
Kamero lahko povežete z obstoječim 2,4-GHz omrežjem Wi‑Fi.
To je lahko domače omrežje, omrežje podjetja ali navtično
omrežje NMEA 2000 .
1 Če želite vklopiti brezžično tehnologijo Wi‑Fi, v glavne meniju
izberite Brezžično > Wi-Fi > Stanje.
2 Izberite Nacin > Poveži.
3 Izberite Dodaj novo.
Kamera išče omrežja Wi‑Fi v bližini.
4 Izberite omrežje Wi‑Fi.
5 Po potrebi vnesite geslo omrežja.
Kamera vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem.
6 Če želite upravljati kamero, z istim omrežjem povežite tudi
mobilno napravo ali napravo Garmin.
Kamera shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi
povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.
®
Upravljanje omrežij Wi‑Fi
1 Če želite vklopiti brezžično tehnologijo Wi‑Fi, v glavne meniju
izberite Brezžično > Wi-Fi > Stanje.
2 Izberite Nacin > Poveži.
3 Izberite shranjeno omrežje.
12
4 Izberite možnost:
• Če želite izbrisati omrežje, izberite Pozabi.
Podatki o omrežju se izbrišejo. Če želite znova vzpostaviti
povezavo s tem omrežjem, jo morate vzpostaviti ročno in
vnesti geslo omrežja.
• Če želite spremeniti geslo, shranjeno za omrežje, izberite
Spremeni geslo.
Naprave ANT+ in daljinski upravljalnik VIRB
S kamero VIRB lahko začnete in končate snemanje ter
fotografirate ob uporabi druge združljive naprave Garmin z
brezžično tehnologijo ANT+, kot so ure, merilniki aktivnosti,
navigacijske naprave ali daljinski upravljalnik VIRB. Za več
informacij o združljivosti s kamero VIRB si oglejte priročnik za
uporabo naprave Garmin.
Daljinski upravljalnik VIRB je prenosni daljinski upravljalnik, ki ga
lahko namestite in uporabite za upravljanje kamere VIRB z
brezžično tehnologijo ANT+. Opremljen je z otipnimi gumbi, ki
omogočajo, da začnete in končate snemanje ter fotografirate, ne
da bi morali pogledati na daljinski upravljalnik. Za nakup
daljinskega upravljalnika VIRB obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje kamere VIRB z brezžično tehnologijo
ANT+
S temi navodili lahko omogočite funkcijo daljinskega upravljanja
za eno kamero ali za glavno kamero. Če imate več kamer,
upoštevajte navodila za daljinsko upravljanje več kamer
(Upravljanje več kamer VIRB z brezžično tehnologijo ANT+,
stran 12).
1 Če želite vklopiti daljinsko upravljanje, v glavnem meniju
kamere izberite Brezžično > Oddaljeno > Stanje.
2 Izberite Ne.
Prikažejo se nastavitve daljinskega upravljalnika, pri čemer je
kamera nastavljena kot glavna kamera VIRB.
3 Izberite možnost:
• V napravi ANT+ zaženite program ali funkcijo VIRB. Za
več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave.
• V daljinskem upravljalniku VIRB sledite navodilom za
združitev v priročniku za dodatno opremo.
Omogočanje funkcije oddaljenega bujenja
Funkcija Oddaljeno bujenje omogoča, da kamera ostane v
stanju nizke porabe energije namesto, da bi se izklopila. Tako
lahko daljinski upravljalnik prebudi kamero, če želite začeti
snemanje ali fotografirati.
OPOMBA: ta funkcija porabi nekaj energije baterije, ko je
kamera izklopljena. Če želite preprečiti praznjenje baterije, to
funkcijo onemogočite, ko kamere ne uporabljate ali jo shranite
čez noč ali za daljši čas.
Izberite Brezžično > Oddaljeno > Oddaljeno bujenje.
Kamera ob izklopu preklopi v način oddaljenega bujenja.
Indikator LED stanja v presledkih utripa modro, ko je kamera
v načinu oddaljenega bujenja.
Upravljanje več kamer VIRB z brezžično tehnologijo
ANT+
Z eno glavno kamero VIRB ali napravo ANT+ lahko upravljate
več kamer VIRB.
Če želite upravljati več kamer, morate izbrati glavno kamero
VIRB. Ta kamera upravlja vse druge kamere, ki se imenujejo
razširjene kamere VIRB. Ko začnete snemati ali zajamete
fotografijo v glavni kameri, hkrati začnejo snemati ali zajamejo
fotografijo tudi razširjene kamere.
Če za upravljanje več kamer uporabite napravo ANT+, naprava
ANT+ upravlja samo glavno kamero. Glavna kamera posreduje
ukaze, ki jih prejme iz naprave ANT+, do razširjenih kamer.
Daljinsko upravljanje in program Garmin VIRB Mobile
1 Vse kamere VIRB postavite tako, da druga od druge niso
2
3
4
5
oddaljene več kot 3 m (10 čevljev).
Če želite vklopiti daljinsko upravljanje, v glavnem meniju
glavne kamere izberite Brezžično > Oddaljeno > Stanje.
Prikaže se vprašanje, ali imate dodatne kamere VIRB.
Izberite Da in počakajte, da poteče časovna omejitev zaslona
za iskanje.
Časovna omejitev zaslona za iskanje poteče po 30–
60 sekundah, nato pa se prikaže stran z nastavitvami
daljinskega upravljalnika, pri čemer je nastavitev Vrsta
kamere VIRB nastavljena na Glavni VIRB.
Na vseh drugih kamerah izberite Brezžično > Oddaljeno >
Stanje > Da.
Vsaka od teh kamer poišče glavno kamero in se poveže z
njo. Prikaže se stran z nastavitvami daljinskega upravljalnika,
pri čemer je nastavitev Vrsta kamere VIRB nastavljena na
Razširjen VIRB.
NAMIG: če je katera od kamer nastavljena na napačno vrsto
kamere VIRB, izberite Vrsta kamere VIRB in preklopite med
možnostma Glavni VIRB in Razširjen VIRB.
Ko so povezane vse kamere, izberite možnost:
• Če želite začeti in ustaviti snemanje na vseh kamerah,
uporabite stikalo za snemanje na glavni kameri.
• Če želite zajeti fotografijo na vseh kamerah, izberite tipko
za fotografiranje na glavni kameri.
• Če želite upravljati vse kamere, uporabite napravo ANT+
ali daljinski upravljalnik VIRB.
Senzorji ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Združevanje senzorjev ANT+
Ko z napravo združite združljiv senzor ANT+, se podatki
senzorja beležijo kot podatki funkcije G-Metrix.
1 Nadenite si merilnik srčnega utripa ali namestite senzor.
2 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
3 V glavnem meniju izberite Brezžično > Tipala > Dodaj
novo.
4 Izberite možnost:
• Izberite Preišči vse.
• Izberite vrsto senzorja.
5 Izberite senzor, ki ga želite združiti.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje spremeni v
Povezano.
Po prvi združitvi kamera samodejno prepozna dodatno opremo
ANT+ in se z njo poveže vsakič, ko jo aktivirate in je v dosegu.
Odstranjevanje združenih senzorjev ANT+
1 V glavnem meniju izberite Brezžično > Tipala.
2 Izberite senzor.
3 Izberite Odstrani > Da.
Naprave Bluetooth
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim
zunanjim mikrofonom
S kamero VIRB lahko povežete napravo za prostoročno
uporabo Bluetooth.
Senzorji ANT+
1 Če želite vklopiti brezžično tehnologijo Bluetooth, v glavnem
meniju izberite Brezžično > Bluetooth > Stanje.
2 Izberite Dodaj novo.
3 Izberite brezžično napravo, ki jo želite združiti.
Ko je brezžična naprava združena, se stanje naprave
spremeni v Povezano.
Vzpostavljanje povezave z napravo OBD-II
Kamero VIRB lahko združite z združljivo napravo za diagnostiko
v vozilu Bluetooth ELM327 (ODB-II). Tako lahko beležite
podatke vozila, ki podpira naprave OBD-II.
OPOMBA: različna vozila omogočajo različne podatke. Vsa
vozila in naprave OBD-II niso združljivi s kamero.
1 Napravo OBD-II, ki je združljiva s krmilnikom ELM327,
namestite v vrata OBD-II v vozilu.
NAMIG: za informacije o lokaciji vrat OBD-II in namestitvi
naprave OBD-II si oglejte priročnik za uporabo vozila in
naprave OBD-II.
2 Če je treba, omogočite način združevanja v napravi OBD-II.
NAMIG: če želite omogočiti način združevanja, si oglejte
navodila za uporabo naprave OBD-II.
3 Če želite vklopiti brezžično tehnologijo Bluetooth v glavnem
meniju kamere VIRB izberite Brezžično > Bluetooth >
Stanje.
4 Izberite Dodaj novo.
5 Izberite napravo OBD-II, ki jo želite združiti.
NAMIG: če naprave OBD-II ni na seznamu, se prepričajte, ali
je še vedno v načinu združevanja in ponovite iskanje.
Ko je naprava OBD-II združena, se stanje naprave spremeni
v Povezano.
Odstranjevanje združenih naprav Bluetooth
1 V glavnem meniju izberite Brezžično > Bluetooth.
2 Izberite brezžično napravo.
3 Izberite Pozabi > Da.
VIRB Edit
Program VIRB Edit omogoča preprost dostop do teh orodij in
storitev za vašo napravo.
• Pregled in urejanje posnetih videoposnetkov
• Dodajanje merilnikov G-Metrix, grafikonov in še več
• Dodajanje naslovov in prehodov
• Podpora za več kamer
• Posodabljanje programske opreme in funkcij
Program VIRB Edit je na voljo za računalnike Windows in Mac .
Za dodatne informacije obiščite garmin.com/VIRBEdit.
®
®
Informacije o napravi
Nastavitev kamere
OBVESTILO
V glavnem meniju izberite .
Glasovni nadzor: omogoča, da kamero upravljate z
izgovarjanjem besed in ukazov (Glasovni nadzor, stran 4).
Lučka za snemanje: vklopi ali izklopi lučko za snemanje.
Glasnost zvokov: nastavi glasnost zvočnih signalov kamere.
Glasnost predvajanja: nastavi glasnost predvajanja
videoposnetkov.
13
Usmerjenost: kamero nastavi za snemanje pravilno obrnjenega
videa in slik z zaslonom, obrnjenim navzgor ali navzdol
(Obračanje orientacije kamere, stran 14).
Mikrofon: omogoči notranji ali zunanji mikrofon.
NAMIG: če vas med snemanjem videa moti šum vetra, lahko
izberete Izklopljeno in snemate video brez zvoka.
Obračanje orientacije kamere
Usmerjenost kamere vaše naprave lahko spremenite, da boste
imeli med dejavnostjo preprost dostop do tipk. Nekateri načini
namestitve zahtevajo spremembo usmerjenosti kamere. Če na
primer pri kolesarjenju kamero namestite na prsi, jo lahko
namestite obrnjeno navzdol in jo usmerite navzgor, da izravnate
nagib naprej.
1 V glavnem meniju izberite > Usmerjenost.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da se usmerjenost kamere nastavi samodejno,
izberite Samodejno.
OPOMBA: ko se snemanje začne, je usmerjenost kamere
določena in je ni mogoče samodejno spreminjati.
• Če želite ročno nastaviti usmerjenost kamere,
izberitePravilno obrnjeno ali Napačno obrnjeno.
Nastavitve sistema
V glavnem meniju izberite > Sistem.
Informacije o predpisih: prikaže informacije o predpisih in
skladnosti.
GPS: omogoči sprejem satelitskih signalov GPS v kameri.
OPOMBA: kamera beleži podatke o položaju GPS ves čas,
ko je GPS vklopljen. Garmin ne zbira teh podatkov.
Jezik in regija: nastavi jezik besedila na zaslonu, merske enote
in standard videa (Nastavitev oblike videa, stran 6).
Datum in čas: nastavi obliko zapisa časa in datuma (Nastavitve
datuma in časa, stran 14).
Samodejni izklop: kamero samodejno izklopi, če je ne
uporabljate pet minut.
Zunanje napajanje: nastavi kamero tako, da se samodejno
vklopi ali preklopi v način polnjenja, ko jo priklopite na zunanji
vir napajanja. V načinu polnjenja se zaslon in vse druge
funkcije izklopijo (Polnjenje baterije, stran 2).
NAMIG: s to nastavitvijo lahko kamera ostane izklopljena, ko
je priklopljena na napajanje, zlasti če omogočite Samodejni
izklop.
Ponastavi: obnovi privzete nastavitve. Z možnostjo Nastavitve
lahko počistite vse uporabniške podatke, z možnostjo Pon.
na tov. vrednosti pa lahko vse nastavitve povrnete na
tovarniške privzete vrednosti.
Formatiraj kartico: izbriše vse podatke na nameščeni
pomnilniški kartici (Brisanje pomnilniške kartice, stran 14).
O napravi: prikaže pomembne informacije o programski opremi
in ID naprave.
Nastavitve datuma in časa
V glavnem meniju izberite > Sistem > Datum in čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Oblika zapisa datuma: nastavi napravo, da prikazuje datume v
obliki MM/DD/LL ali DD/MM/LL.
Čas: ročno ali samodejno nastavi čas glede na položaj GPS.
Časovni pas: nastavi časovni pas naprave. Ko čas nastavite
samodejno, se časovni pas nastavi glede na položaj GPS.
Poletni/zimski čas: določa, ali se v vaši regiji uporablja poletni
čas. Možnost Samodej. samodejno nastavi poletni čas glede
na položaj GPS.
14
Brisanje pomnilniške kartice
OBVESTILO
Izbrisanih podatkov ni mogoče obnoviti.
Izbrišete lahko vse fotografije, video posnetke in ostale podatke
na pomnilniški kartici, ki je nameščena v vaši napravi.
V glavnem meniju izberite > Sistem > Formatiraj kartico
> Da.
Ogled informacij o predpisih in skladnosti
V nastavitvah sistema izberite Informacije o predpisih.
Nastavitve zaslona
V glavnem meniju izberite Zaslon.
Iskalo: nastavi način iskala (Načini iskala, stran 14).
Časovna omejitev zaslona: nastavi čas, ki preteče, preden se
zaslon izklopi in preklopi v stanje pripravljenosti.
Zakleni zaslon: zaklene zaslon na dotik, da se preprečijo
nenamerni dotiki zaslona.
Svetlost: nastavi svetlost zaslona.
Načini iskala
Z iskalom lahko nastavite posnetke ter si ogledate informacije o
stanju in podatke iz senzorjev naprave. Informacije senzorjev so
združene v skupine podatkovnih polj, diagramov ali grafikonov,
na katerih si lahko v realnem času ali za nazaj ogledate podatke
senzorjev, ki jih beleži naprava.
V glavnem meniju izberite Zaslon > Iskalo > Nacin.
Predogled: prikazuje iskalo kamere in omogoča dodatne
možnosti.
Mreža: Vklopi mrežne črte za kadriranje in uravnoteženje
posnetka v načinu predogleda.
Preosvetlitev: Označi preosvetljena območja posnetka v načinu
predogleda.
Hitrost: prikazuje trenutno hitrost, povprečno hitrost in najvišjo
hitrost.
OPOMBA: po izklopu kamere se vsi podatki o najmanjših,
največjih in povprečnih vrednostih ponastavijo.
Razdalja: prikazuje skupno prepotovano razdaljo.
Višina: prikazuje trenutno višino, grafikon višine ter časovno
lestvico.
Nega naprave
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Za čiščenje kamere ne uporabljajte kemikalij, alkohola, topil ali
drugih čistilnih sredstev.
1 Zunanje ohišje in objektiv obrišite s čisto in suho krpo, ki ne
pušča prask in vlaken.
2 Če s suho krpo ne morete popolnoma očistiti kamere,
odstranite baterijo kamere in krpo rahlo navlažite z malo
vode.
OBVESTILO
Kamera ni vodotesna. Uporabite zelo malo vode. Pred
čiščenjem z vlažno krpo preverite, ali je kamera izklopljena,
baterija pa odstranjena. Z vlažno krpo ne brišite blizu vrat in
tipk.
Informacije o napravi
3 Preden znova vstavite baterijo ali vklopite kamero, se mora
kamera popolnoma posušiti.
Pripona datoteke Opis
.jpeg
Datoteka s fotografijo
Nega odstranljivega ohišja kamere
.mp4
Datoteka z videoposnetkom v polni ločljivosti
OBVESTILO
Če odstranljivega ohišja kamere ne negujete in vzdržujete
ustrezno, se lahko poškoduje ali pa se poškoduje tesnilo, zaradi
česar lahko med uporabo v notranjost prodre voda. Pri
izpostavljenosti vodi se kamera in baterija trajno poškodujeta, pri
čemer obstaja nevarnost požara, kemičnih opeklin, iztekanja
elektrolita in/ali telesnih poškodb.
Kamere ali baterije ne izpostavite vodi ali drugim tekočinam. Ta
navodila za nego veljajo le za odstranljivo ohišje kamere.
.glv
Datoteka z videoposnetkom v nizki ločljivosti (za
predvajanje v napravi)
.thm
Datoteka s sličicami videoposnetkov ali fotografij
.fit
Datoteka s podatki funkcije G-Metrix
Naslednje korake opravite po vsaki uporabi, saj s tem ohranite
zaščito pred vodo, čistost objektiva in mehansko delovanje
odstranljivega ohišja kamere.
1 Ohišje kamere odstranite s kamere.
2 Previdno odstranite tesnilo z vratc ohišja kamere.
3 Ohišje kamere in tesnilo temeljito sperite s sladko vodo.
To je še posebej pomembno, če je bilo ohišje kamere
izpostavljeno slani vodi, kloru ali drugim kemikalijam. Pri
dolgotrajni izpostavljenosti kemikalijam se ohišje lahko
poškoduje, kar vključuje rošenje ohišja in objektiva ter
korozijo materialov tečaja in zapaha.
4 Prepričajte se, da na tesnilu in v utoru tesnila ni umazanije.
Že neznatna onesnaženost je lahko dovolj, da tesnilo ne
tesni in ne zagotovlja vodotesnosti.
5 Tesnilo namestite nazaj na vratca ohišja kamere in preverite,
ali je tesnilo popolnoma vstavljeno v utor.
6 Ohišje posušite na zraku.
Ohišja in tesnila ne brišite s krpo. Vlakna ali ostanki krpe
lahko vplivajo na vodotesnost.
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ (garmin.com/express) omogoča napravam
Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect™
Priklop naprave na računalnik
Preden lahko napravo povežete z računalnikom, boste morda
morali odstraniti izbirne priključke nosilca.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB À na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
3 Če je kamera izklopljena, pridržite gumb POWER, da jo
vklopite.
Kamera preklopi v način naprave za množično shranjevanje
USB. Pomnilniška kartica je prikazana kot odstranljiv pogon v
pogovornem oknu Moj računalnik v računalnikih Windows in
kot vpet pogon v računalnikih Mac.
Vrste datotek
Naprava podpira ali ustvarja naslednje vrste datotek.
Odpravljanje težav
Specifikacije
Vrsta baterije
Litij-ionska baterija za polnjenje
Temperaturni obseg delovanja Od –15 do 45 ºC (od 5 do 113 ºF)*
(napajanje z baterijo)
Temperaturni obseg delovanja Od –20 do 45 ºC (od –4 do 113 ºF)*
(zunanji vir napajanja)
Temperaturni obseg polnjenja
naprave
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Obseg temperature za shranje- Od 0 do 25 ºC (od 32 do 77 ºF)
vanje
Vhodna napetost
5 Vdc, 1 A
Radijska frekvenca/protokol
2,4 GHz protokol brezžične komunikacije ANT+
Wi‑Fi IEEE 802.11b/g/n pri 2,4 GHz
2,4 GHz Bluetooth 4.0
Vodotesnost kamere
Brez**
Vodotesnost ohišja kamere (z
vratci za vodne športe)
40 m**
Vodotesnost ohišja kamere (z
vratci za višinomer)
IPX7** v skladu s standardom
IEC 60529
*Temperaturni obseg delovanja temelji na privzetih nastavitvah
kamere. Nanj lahko vplivajo različni dejavniki, vključno z ohišjem
kamere, konfiguracijo namestitve, nastavitvami videa in
nastavitvami omrežja Wi‑Fi.
**Kamera ne vzdrži izpostavljenosti vodi ali drugim tekočinam.
Ustrezno nameščeno ohišje kamere z vratci za vodne športe
vzdrži tlak, ki je enakovreden tlaku na globini 40 m. Ustrezno
nameščeno ohišje kamere z vratci za višinomer vzdrži
nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine
1 m. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Odpravljanje težav
Kamera se ne vklopi
• Če je kamera priklopljena na zunanji vir napajanja in je
zgornji indikator LED stanja izklopljen ali neprekinjeno sveti
rdeče, pridržite gumb POWER, da vklopite kamero.
Kamera se ne vklopi samodejno, ko jo priklopite na zunanji
vir napajanja. Če zgornji indikator LED stanja neprekinjeno
sveti rdeče, je kamera v načinu polnjenja. Če je zgornji
indikator LED stanja izklopljen, je baterija popolnoma
napolnjena, kamera pa je izklopljena.
• Preverite, ali je baterija pravilno nameščena (Vstavljanje
pomnilniške kartice in baterije, stran 1).
• Popolnoma napolnite baterijo (Polnjenje baterije, stran 2).
Kamera je med delovanjem topla na otip
Normalno je, da je kamera med običajno uporabo topla na otip,
zlasti pri snemanju videoposnetkov v visoki ločljivosti ali prenosu
signala Wi‑Fi.
V notranjosti ohišja kamere se nabira
meglica, kapljice ali voda
Pri uporabi ohišja kamere v vodi ali vlažnem okolju je normalno,
da se notranjost ohišja nekoliko orosi, zlasti če kamero predtem
uporabljate dlje časa. Orošenje notranjih površin ohišja kamere
15
ali nabiranje kapljic na njih še ne pomeni, da v ohišje prodira
voda.
• Za zmanjšanje rošenja v notranjosti ohišja kamere ali na
objektivu kamere namestite paket proti rošenju (Namestitev
paketa proti rošenju, stran 3).
• Če je v ohišju veliko vode, ga takoj prenehajte uporabljati in
preverite, ali je tesnilo poškodovano ali onesnaženo (Nega
odstranljivega ohišja kamere, stran 15).
Nekateri podatki funkcije G-Metrix manjkajo
Za nekatere podatke funkcije G-Metrix morate omogočiti ali
združiti senzorje ali pa uporabiti določeno dodatno opremo.
Nekateri podatki funkcije G-Metrix niso na voljo za vse primere
snemanja ali primere, ko ne snemate videoposnetka.
• Če želite beležiti natančnejše podatke o višini in naklonu ter
dodatne podatke funkcije G-Metrix, vključno z višino skoka in
navpično hitrostjo, na ohišje kamere namestite vratca za
višinomer (Ohišje kamere, stran 3).
• Omogočite GPS (Nastavitve sistema, stran 14) in pojdite na
območje z neoviranim pogledom na nebo.
Za podatke o lokaciji, hitrosti, razdalji in višini potrebujete
signal GPS.
• Priklopite dodatne senzorje ANT+ (Združevanje senzorjev
ANT+, stran 13).
Nekateri podatki so na voljo le, če je priklopljen združljiv
senzor ANT+.
Moji videoposnetki niso gladki
• Če so videoposnetki tresoči, v glavnem meniju izberite Video
> Stabilizator, da omogočite stabilizacijo slike.
• Če se videoposnetki zatikajo ali v njih preskakujejo sličice,
vstavite priporočeno pomnilniško kartico za visoke hitrosti.
Za več informacij o priporočenih pomnilniških karticah
obiščite garmin.com/VIRBcards.
• Preverite, ali je naprava ali programska oprema za
predvajanje zmožna gladko predvajati videoposnetke.
Če imate na primer videoposnetek v ločljivosti 4K, preverite,
ali je naprava ali programska oprema za predvajanje zmožna
predvajati videoposnetke v ločljivosti 4K.
• Prenesite videoposnetek v računalnik ali napravo za
predvajanje.
Nekateri bralniki pomnilniških kartic podatkov ne berejo
dovolj hitro, da bi bilo videoposnetke v visoki ločljivosti
mogoče predvajati neposredno s pomnilniške kartice.
• Za predvajanje in urejanje videoposnetkov uporabljajte
program VIRB.
Za prenos programa VIRB Edit obiščite garmin.com
/VIRBEdit.
• Ko naprave ne uporabljate, onemogočite ANT+ in Wi‑Fi
Oddaljeno bujenje.
• Zmanjšajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 14).
Dodatek
Licenčna pogodba za programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
Definicije simbolov
Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti
simboli.
Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.
Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je
preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne
uporabe ter recikliranja.
Ko preneham snemati video, se naprava
izklopi
Če napravo vklopite tako, da stikalo za snemanje premaknete
naprej, se naprava izklopi, ko stikalo premaknete nazaj. S tem je
omogočeno daljše trajanje baterije, saj se naprava takrat, ko ne
snema, izklopi (Vklop in izklop kamere s stikalom za snemanje,
stran 2).
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Onemogočite Wi‑Fi.
• V sistemskih nastavitvah omogočite Samodejni izklop
(Nastavitve sistema, stran 14).
• Napravo vklopite in izklopite s stikalom za snemanje (Vklop in
izklop kamere s stikalom za snemanje, stran 2).
• Uporabite samodejno snemanje (Nastavitve videa, stran 5).
16
Dodatek
Kazalo
A
ANT+senzorji 2
B
baterija 1, 14, 15
nameščanje 1, 3
polnjenje 2
življenjska doba 16
brezžični zaslon 10
brisanje
fotografije 10
videoposnetki 10
vsi uporabniški podatki 14
Č
nosilci, izbirno 4
O
oddajanje videoposnetka 10
odpravljanje težav 15, 16
ohišje kamere 3
paket proti rošenju 3, 4, 15
P
podatki, prenašanje 15
pomnilniška kartica 1, 3
prednastavitve 9, 10
prenašanje, datoteke 15
priljubljene 10
programska oprema
posodabljanje 13, 15
različica 14
čas
nastavitve 14
pasovi in oblike 14
časovni zamik, fotografije 8, 9
čiščenje naprave 14, 15
R
D
S
daljinski upravljalnik 1, 11, 12
datoteke, prenašanje 15
dodatna oprema 13
senzorji ANT+ 2, 11, 13
pozabljenje 13
združevanje 13
shranjevanje podatkov 15
sledi 11, 13
specifikacije 15
srčni utrip 11
svetlost 14
F
fotoaparat
iskalo 14
nastavitve 2, 8, 13, 14
orientacija 14
polje pogleda 6
samosprožilec 8
fotografije 8, 10
časovni zamik 8, 9
nastavitve 7–9
noč 9
ogled 10
Travelapse 9
zajemanje 7
G
G-Metrix 11
Garmin Express
posodabljanje programske opreme 15
registracija naprave 15
glasovni nadzor 4
namigi 5
GPS 2, 11
nastavitve 2, 14
računalnik, vzpostavljanje povezave 15
razmerje med širino in višino 5
registracija izdelka 15
registracija naprave 15
T
tehnologija Bluetooth 2, 13
temperatura 11, 15
tipka za vklop/izklop 2
tipke 1
Travelapse, fotografije 9
U
USB
način množičnega shranjevanja 15
prenašanje datotek 15
V
hdmi 10
hitrost 11
video 11
beleženje 1, 2, 5, 7, 8
časovni zamik 8
izhod 10, 11
nastavitve 2, 5, 6, 9
predvajanje 10
urejanje 13
zanka 7
videoposnetki 10
višina 11
I
W
ID naprave 14
ikone 2
Wi‑Fi 1, 2, 12
dostopna točka 12
vzpostavljanje povezave 11, 12
Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast 10
H
J
jezik 14
K
kadenca 11
kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
Z
zvoki 13
L
licenčna pogodba za programsko opremo 16
M
mikrofon, vzpostavljanje povezave 7, 13
moč 11
N
namestitev naprave 4
nastavitve 14
nastavitve sistema 13, 14
nastavitve zaslona 14
nazivna vodotesnost 3, 15
Kazalo
17
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising