Garmin | VIRB® Ultra 30 with Powered Mount | User manual | Garmin VIRB® Ultra 30 with Powered Mount Brukerveiledning

Garmin VIRB® Ultra 30 with Powered Mount Brukerveiledning
VIRB ULTRA 30
®
Brukerveiledning
August 2016
190-02069-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , fēnix og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GMetrix™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac er et varemerke for Apple
Inc., registrert i USA og andre land. microSD™ og microSDXC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance
Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Kameraoversikt ........................................................................... 1
LED-lamper for status ............................................................ 1
Installere minnekortet og batteriet .............................................. 1
Lade batteriet .............................................................................. 1
Slå kameraet av .......................................................................... 2
Slå kameraet av ..................................................................... 2
Slå kameraet av og på med opptaksbryteren ........................ 2
Søkeroversikt .............................................................................. 2
Ikoner på statuslinjen ............................................................. 2
Åpne kameraetuiet ...................................................................... 2
Kameraetui ............................................................................. 3
Installere en tørkemiddelpakke mot dugging ......................... 3
Feste enheten til braketten ......................................................... 4
Talekontroll..................................................................... 4
Slå talekontroll av eller på ........................................................... 4
Kontrollere kameraet med talekommandoer .............................. 4
Tips for talekontroll ..................................................................... 4
Video................................................................................ 4
Spille inn en video .......................................................................4
Videoinnstillinger ......................................................................... 5
Videomodi .............................................................................. 5
Innstillinger for synsfelt .......................................................... 5
Angi videoformat .................................................................... 5
Proffinnstillinger ..................................................................... 5
Spesifikasjoner for videomodus ............................................. 6
Sette videoopptak på pause automatisk ..................................... 6
Ta opp en videoløkke ................................................................. 6
Koble til en kablet ekstern mikrofon eller lydkilde ....................... 7
Bilder............................................................................... 7
Ta et bilde ................................................................................... 7
Bildeinnstillinger .......................................................................... 7
Bildemodi ............................................................................... 7
Bildeeksponeringstyper .......................................................... 7
Ta et forsinket bilde .................................................................... 8
Tidsforløpbilder og -videoer.......................................... 8
Ta opp en video med tidsforløp .................................................. 8
Ta bilder med tidsforløp .............................................................. 8
Ta bilder med utvidet tidsforløp .................................................. 8
Ta tidsforløpbilder om natten ...................................................... 8
Ta opp en reise ved bruk av funksjonen Travelapse .................. 9
Koble til et Wi‑Fi nettverk ..................................................... 11
ANT+ enheter og VIRB fjernkontroll ......................................... 11
Kontrollere et VIRB kamera med ANT+ trådløs teknologi ... 12
Aktivere den eksterne aktiveringsfunksjonen ...................... 12
Kontrollere flere VIRB kameraer med ANT+ trådløs
teknologi ............................................................................... 12
Sensorer med ANT+ ..................................................... 12
Parkoble ANT+ sensorer .......................................................... 12
Fjerne parkoblede ANT+ sensorer ....................................... 12
Bluetooth enheter ......................................................... 12
Koble til en trådløs ekstern mikrofon ........................................ 12
Koble til en OBD-II-enhet .......................................................... 12
Fjerne parkoblede Bluetooth enheter ....................................... 13
VIRB Edit....................................................................... 13
Informasjon om enheten.............................................. 13
Kameraoppsett ......................................................................... 13
Snu kameraretning ............................................................... 13
Systeminnstillinger .................................................................... 13
Innstillinger for dato og klokkeslett ....................................... 13
Slette minnekortet ................................................................ 13
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon .............................. 13
Skjerminnstillinger ..................................................................... 13
Søkermoduser ..................................................................... 13
Ta vare på enheten .................................................................. 14
Rengjøre enheten ................................................................ 14
Vedlikeholde det avtakbare kameraetuiet ............................ 14
Støtte og oppdateringer ............................................................ 14
Koble enheten til datamaskinen ............................................... 14
Filtyper ................................................................................. 14
Spesifikasjoner ......................................................................... 14
Feilsøking...................................................................... 15
Kameraet slår seg ikke på ........................................................ 15
Kameraet føles varmt under bruk ............................................. 15
Det er dugg eller vann inne i kameraetuiet ............................... 15
Det mangler noen G-Metrix data .............................................. 15
Videoopptakene er ikke jevne .................................................. 15
Enheten slår seg av når jeg avslutter videoopptak ................... 15
Forlenge batterilevetiden .......................................................... 15
Tillegg............................................................................ 15
Lisensavtale for programvare ................................................... 15
Symbolforklaring ....................................................................... 16
Indeks............................................................................ 17
Forhåndsinnstillinger..................................................... 9
Lagre en forhåndsinnstilling ........................................................ 9
Ta i bruk en forhåndsinnstilling ................................................... 9
Kopiere forhåndsinnstillinger til et annet kamera ........................ 9
Administrere forhåndsinnstillinger ............................................... 9
Avspilling........................................................................ 9
Vise video og bilder .................................................................... 9
Filtrere videoer og bilder ........................................................ 9
Merke favorittbilder og -videoer ................................................ 10
Slette videoer eller et bilder ...................................................... 10
Trådløs avspilling av video på en annen enhet ........................ 10
Eksterne skjermer ..................................................................... 10
Koble til en HDMI® skjerm ................................................... 10
Koble til en komposittskjerm ................................................ 10
G-Metrix ......................................................................... 10
G-Metrix data ............................................................................ 10
Fjernstyring og Garmin VIRB mobilappen................. 10
Kontrollere kameraet ved hjelp av Garmin VIRB appen. .......... 11
Wi‑Fi nettverk og enheter ......................................................... 11
Sette opp et Wi‑Fi tilgangspunkt .......................................... 11
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Det er ditt ansvar å bruke enheten på en trygg måte. Garmin er
ikke ansvarlig for skade på eiendom eller person eller dødsfall
som følge av bruk av enheten uansett aktivitet.
®
Kameraoversikt
LED-farge Lampehandling
Status
Av
Av (når koblet til
ekstern strømforsyning)
Kameraet er slått av, og batteriet er
fulladet.
Rød
Konstant (bare
øverste lampe)
Batteriet lades.
Rød
Blinkende
Kameraet tar opp video.
Rød
Ett eller flere korte
blink, og deretter
konstant lysende i
flere sekunder
Kameraet har tatt ett eller flere
bilder. Lampene forblir konstant
røde til kameraet har lagret alle
bildene på minnekortet.
Grønn
eller rød
Blinker raskt
Batteriet er under 10 % ladenivå,
eller minnekortet har mindre enn
10 minutter gjenværende
opptakstid.
Blå
Blinker periodisk
Wi‑Fi radioen er slått på, eller
funksjonen for ekstern aktivering er
aktivert.
Installere minnekortet og batteriet
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Du må installere et kompatibelt microSD™ minnekort for å kunne
bruke enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible
minnekort, kan du gå til garmin.com/VIRBcards.
1 Skyv låsen À for å åpne batteriromluken.
Hold nede for å slå enheten av eller på.
Velg fra søkeren for å åpne hovedmenyen.
Velg for å bla gjennom sensorstatusskjermbildene,
dataskjermbildene og menyelementene.
À
POWER
Hold inne for å slå alternativknappen Wi‑Fi av eller
på.
Velg fra søkeren for å åpne hovedmenyen.
Velg for å bla gjennom sensorstatusskjermbildene,
dataskjermbildene og menyelementene.
®
Á
WI-FI
Â
Foto- og hand- Velg fra søkeren for å ta et bilde.
lingstast
Hold inne fra søkeren for å ta en serie bilder i
seriemodus.
Velg fra menyene for å velge et menyelement.
Ã
Opptaksbryter
Flytt bryteren til start eller stopp opptak av video
(Spille inn en video, side 4).
Ä
Berøringsskjerm
Trykk for å velge elementer på skjermen.
Høyttaler
Spiller av lyd under avspilling på enheten.
Mikrofoner
For best mulig lydkvalitet må du ikke berøre eller
tildekke mikrofonområdet, bortsett fra med et
godkjent etui.
Å
Æ
Ç
TIPS: Du kan bruke berøringsskjermen også når
kameraet er installert i det medfølgende kameraetuiet, men berøringsskjermens følsomhet kan være
redusert.
2 Sett minnekortet Á i sporet, og skyv det inn til det klikker på
plass.
TIPS: Minnekortetiketten må vende mot innsiden av rommet.
3 Sett batteriet  i rommet.
LED-lamper for Angir statusinformasjon om kameraet og
status
funksjonene (LED-lamper for status, side 1).
LED-lamper for status
Lampene foran på kameraet angir kamerastatusen.
LED-farge Lampehandling
Status
Grønn
Blinkende
Kameraet er slått på, men tar ikke
opp.
Grønn
Kontinuerlig
Kameraet er koblet til en
datamaskin i USB-masselagringsmodus.
Av
Av (når ikke koblet til Kameraet er slått av.
ekstern strømforsyning)
Innledning
4 Lukk batteriromluken, og trykk til det klikker på plass.
Lade batteriet
Statuslampene blinker raskt når batterinivået er lavt. Du kan
lade batteriet via en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen. Kameraet drives av et avtakbart litium-ionbatteri.
Du kan også lade batteriet med en batterilader (tilbehør). Gå til
www.garmin.com/VIRB for å kjøpe tilbehør.
MERK: Batteriet lades ikke utenfor det godkjente
temperaturområdet for lading (Spesifikasjoner, side 14).
1
1 Slå av kameraet.
De fleste strømkilder gir ikke nok strøm til å lade kameraet
mens det er på.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten À
på kameraet.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
Den øverste statuslampen lyser konstant rødt når du kobler
enheten til en strømkilde.
MERK: Batteriet lades kanskje sakte når du bruker en USBport på en datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner gir
kanskje ikke nok strøm til å lade batteriet.
4 Lad kameraet helt opp.
Når kameraet er fulladet, slås statuslampen av.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Slå kameraet av
Hold inne POWER.
Statuslampene blinker grønt når kameraet er på.
Slå kameraet av
LES DETTE
For å forhindre tap av data bør du alltid slå kameraet av før du
tar ut batteriet.
MERK: Du kan ikke slå kameraet av mens du tar opp video.
1 Flytt eventuelt opptaksbryteren bakover for å stoppe
videoopptak.
2 Hold inne POWER.
Kameraet lagrer dataene og slår seg av.
Hvis du må ta ut batteriet, venter du til skjermen og
statuslampene slår seg av.
Slå kameraet av og på med opptaksbryteren
Du kan bruke opptaksbryteren til å slå kameraet på og
umiddelbart begynne å ta opp video. Hvis du slår kameraet på
med opptaksbryteren, slår det seg automatisk av når du stopper
opptaket med opptaksbryteren. Med denne funksjonen kan du
raskt starte og stoppe opptak, samtidig som kameraet
automatisk slår seg av for å spare batteristrøm når du ikke tar
opp.
MERK: Kameraet slås ikke av med opptaksbryteren med mindre
du bruker opptaksbryteren til å slå det på.
1 Flytt opptaksbryteren forover med enheten slått på.
Enheten slås på og begynner å ta opp video.
2 Flytt opptaksbryteren bakover når du er ferdig med å ta opp.
Enheten avslutter opptaket og slås av.
Æ
Ç
È
Viser gjenstående plass på minnekortet for videoopptak.
Viser gjenstående plass på minnekortet for bilder.
Viser status for sensorer, GPS, Wi‑Fi, Bluetooth og batterikapasitet.
Sveip ned for å parkoble sensorer og aktivere eller deaktivere
trådløse funksjoner.
®
Sveip mot høyre for å endre bilde- og videomoduser.
Mens du bruker modusen for søkerforhåndsvisning, kan du trykke
på bakgrunnen for å zoome.
Når du bruker en G-Metrix™ søkermodus, kan du trykke på
bakgrunnen for å endre søkerinnstillingene.
Sveip mot venstre for å endre proffinnstillingene (Proffinnstillinger,
side 5).
MERK: Denne menyen er bare tilgjengelig når proffinnstillingene er
aktivert.
Viser den aktive videomodusen.
Viser den aktive fotomodusen.
Velg for å åpne hovedmenyen.
Ikoner på statuslinjen
Det vises statusikoner på toppen av søkeren. Et blinkende ikon
betyr at enheten søker etter et signal. Et solid ikon betyr at
signalet ble registrert eller at sensoren er koblet til.
GPS-status
Status for Wi‑Fi teknologi
Status for Bluetooth teknologi
ANT+ sensorstatus
®
Batterinivå
Åpne kameraetuiet
LES DETTE
Kameraet er ikke vanntett når det ikke er satt inn i et vanntett
etui. Ikke alle VIRB ULTRA-hus eller husdeksler gir vanntetthet.
Ikke senk kameraet eller batteriet ned i eller utsett det for vann
eller andre væsker.
Du må åpne kameraetuiet for å ta ut kameraet eller installere
tørkemiddelet mot dugg.
1 Trykk på låsutløseren À.
Søkeroversikt
Søkeren gir informasjon om gjenværende plass på minnekortet
og gjeldende innstillinger i enheten med et øyekast.
2 Mens du trykker på utløseren, trekker du forsiden av låsen
åpen Á.
2
Innledning
Bytte kameraetuiluken
1 Åpne kameraetuiluken À fullstendig.
3 Hekt av baksiden av låsen Â.
2 Trekk kameraetuiluken vekk fra kameraet.
Luken frigjøres fra hurtigutløsingshengselet Á.
3 Juster den andre kameraetuiluken med
hurtigutløsingshengselet, og trykk den mot kameraet til den
klikker på plass.
4 Kontroller at pakningen  er helt inne i sporet.
5 Lukk og lås kameraetuiluken.
Installere en tørkemiddelpakke mot dugging
4 Åpne luken på kameraetuiet Ã.
Kameraetui
LES DETTE
Du må behandle og vedlikeholde kameraetuiet riktig
(Vedlikeholde det avtakbare kameraetuiet, side 14).
Unnlatelse av å behandle og vedlikeholde kameraetuiet riktig
kan føre til skade på det avtakbare kameraetuiet eller pakningen
og gjøre at det kommer vann i etuiet under bruk. Å utsette
kameraet for vann vil forårsake permanent skade på kameraet
og batteriet, noe som kan medføre fare for brann, kjemisk
forbrenning, elektrolyttlekkasje og/eller personskader.
Det medfølgende kameraetuiet gir solid beskyttelse av
kameraet, og det gir vannbeskyttelse når det brukes med
kameraetuiluken for vannsport.
Det følger med to kameraetuiluker i pakken.
Luken for vannsport À er installert på kameraetuiet som
standard. Høydemålerluken Á er inkludert i boksen. Du kan
raskt bytte kameraetuiluke i henhold til aktiviteten din.
Når luken for vannsport er montert, er etuiet vanntett ned til
40 meter og egnet for mange vannaktiviteter, for eksempel
svømming, snorkling og høyhastighets vannsport.
Høydemålersensoren fungerer ikke når luken for vannsport er
montert.
Når høydemålerluken er montert, registrerer enheten mer
nøyaktige høyde- og graddata og andre G-Metrix data, inkludert
hoppehøyde og vertikal hastighet. Høydemålerluken gir en
IEC 60529 IPX7-vannspesifikasjon egnet for regn og lett sprut.
Høydemålerluken er ikke egnet for vannsport, nedsenkning eller
annen eksponering for vann eller andre væsker.
Gå til garmin.com/waterrating for mer informasjon om
vannspesifikasjoner og egnede vannaktiviteter.
Innledning
ADVARSEL
Ikke spis tørkemiddelpakkene. Tørkemiddelpakkene inneholder
silika, som kan føre til irritasjon i fordøyelsessystemet.
Tørkemiddelpakker er skadelige hvis de svelges, f.eks. av barn
eller kjæledyr, og de utgjør en kvelningsfare.
For optimal skarphet og bildekvalitet bør du installere en
tørkemiddelpakke mot dugging for å redusere dugging inne i
kameraetuiet eller på kameraobjektivet. Det følger med et
tørkemiddelpakkesett i produktboksen. Gå til www.garmin.com
/VIRB hvis du trenger å kjøpe flere tørkemiddelpakker.
MERK: Når du bruker kameraet i vann eller i fuktige omgivelser,
er det normalt at det dannes litt dugg inne i etuiet, spesielt etter
at kameraet har vært brukt i lengre tid. I svært kalde eller fuktige
omgivelser kan det dannes litt dugg, selv om tørkemiddelpakken
er installert.
1 Åpne kameraetuiet.
2 Sett i tørkemiddelpakken À mellom kameraet og etuiet.
3 Lukk og lås kameraetuiet.
Oppbevaring og vedlikehold av pakken med tørkemiddel
mot dugging
• For å opprettholde effektiviteten til tørkemiddelpakkene bør
du forsegle dem i den medfølgende folieposen når de ikke er
i bruk. Du bør oppbevare det medfølgende indikatorkortet for
luftfuktighet sammen med tørkemiddelpakkene i posen.
• Hvis prikkene på indikatorkortet for luftfuktighet blir grønne
mens de oppbevares sammen med tørkemiddelpakkene, er
tørkemiddelpakkene gjennombløte. Hvis tørkemiddelpakkene
er gjennombløte, mister de effektiviteten, og du bør tørke
dem før du bruker dem på nytt.
3
• Hvis tørkemiddelpakkene er gjennombløte, kan du varme
dem ved 85 °C (185 °F) i 60 minutter for å tørke dem for
gjenbruk.
8 Sett eventuelt den medfølgende sekskantnøkkelen inn i
enden av vingeskruen for å justere strammingen av leddet.
Talekontroll
Feste enheten til braketten
LES DETTE
For å forhindre skade eller tap av produktet må du ikke bruke
den klebende brakettsokkelen når temperaturen er under -15 °C
(5 °F).
Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne
etter at det er påført.
Med funksjonen for talekontroll kan du kontrollere kameraet ved
å si ord og kommandoer på engelsk.
MERK: Funksjonen for talekontroll er bare tilgjengelig på
engelsk. Du kan bruke denne funksjonen selv om grensesnittet
er satt til et annet språk, men du må si kommandoene på
engelsk.
Omgivelsestemperaturen må være på 21 til 38 °C (fra 70 til
100 °F) før du kan installere den klebende brakettsokkelen på
en overflate.
Enheten leveres med en rekke monteringsbraketter og -armer
som kan brukes i mange oppsett. Disse instruksjonene gir et
eksempel på ett mulig oppsett. Du kan også kjøpe ekstra
braketter for enheten, for eksempel bærbare braketter,
bilbraketter eller tripod-braketter. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/VIRB.
1 Rengjør og tørk av monteringsoverflaten grundig med vann
eller alkohol.
Monteringsoverflaten må være ren for skitt, smuss, voks eller
belegg.
Fjern
filmen fra den klebende brakettsokkelen À, og trykk
2
sokkelen godt ned på monteringsoverflaten.
Du kan bruke den flate eller kurvede sokkelen, avhengig av
konturen til monteringsoverflaten.
Slå talekontroll av eller på
Velg
> Talekontroll på hovedmenyen.
Kontrollere kameraet med talekommandoer
1 Si OK, Garmin for å aktivere funksjonen for talekontroll.
Kameraet spiller av en lyd og begynner å lytte etter
kommandoer.
2 Si en kommando:
• For å ta et bilde sier du Take a Photo eller Take a
Picture.
• Si Start Recording når du vil starte et videoopptak.
• Si Stop Recording når du vil stoppe et videoopptak.
MERK: Du kan bare stoppe opptak med en
talekommando hvis du startet opptak med en
talekommando.
• Si Remember That hvis du vil sette et bokmerke i videoen
mens du tar opp.
Med dette alternativet kan du markere viktige øyeblikk i
videoen etter hvert som de inntreffer, slik at du enkelt kan
finne dem når du redigerer videoen.
Kameraet spiller av en lyd når den gjenkjenner kommandoen
din.
Tips for talekontroll
3 Fest sokkelen til monteringsoverflaten, og la stå i minst 24
4
5
6
7
4
timer.
TIPS: For best resultat kan du plassere en stor bok eller en
annen tung gjenstand på brakettsokkelen i de 24 timene
mens klebemiddelet herdes. Det legger press på
klebemiddelet og kan bidra til å styrke klebingen.
Sett adapteren Á inn i sokkelen.
Spaken  må være i åpen stilling.
Smekk spaken til lukket stilling for å låse adapteren inn i
sokkelen.
Spaken skal være i flukt med sokkelen.
Sett kamerabraketten à fast øverst på adapteren.
Enheten bør være horisontal for å oppnå riktig skjermformat
når du tar opp video.
Sett en vingeskrue Ä inn i ladeåpningen i leddet, og trekk til
vingeskruen for å låse leddvinkelen.
MERK: Metalltetningen indikerer den mindre åpningen i
leddet.
• Snakk med normal stemme, vendt mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy for å øke nøyaktigheten til
talegjenkjenning.
• Si OK, Garmin før hver kommando.
• Lytt etter en lyd som bekrefter at kameraet gjenkjente en
kommando.
• Følg med på statuslampene for å kontrollere at kameraet
gjenkjente kommandoen.
Lampene blinker grønt to ganger for å angi at kameraet
gjenkjente kommandoen. Lampene blinker rødt to ganger for
å angi at kommandoen ikke ble gjenkjent.
Video
Spille inn en video
MERK: Hvis batterinivået blir veldig lavt under opptak, stopper
enheten opptaket automatisk, lagrer videoen og slås trygt av.
Statuslampene blinker raskt når batterinivået er lavt.
1 Flytt opptaksbryteren forover for å starte videoopptak.
MERK: For best mulig lydkvalitet må du ikke berøre eller
tildekke mikrofonområdet, bortsett fra med et godkjent etui.
Hvis enheten er av, slås den på automatisk. Enheten starter
videoopptak umiddelbart, og det røde lyset slås på.
2 Flytt opptaksbryteren bakover for å stoppe videoopptak.
Videoen lagres på minnekortet som en.mp4-fil. G-Metrix
sensordataene lagres på minnekortet som en .fit-fil.
Talekontroll
Videoinnstillinger
Velg Video på hovedmenyen.
MERK: Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle
videomoduser.
Modus: Den aktive videomodusen vises på toppen av Videomenyen. Du kan trykke på den for å endre videomodusen
(Videomodi, side 5). Andre innstillinger avhenger av den
aktive videomodusen.
Oppløsning: Angir bredden og høyden til videoen, i piksler.
Intervall: Angir tidsintervallet for tidsforløp.
FPS: Bildefrekvensen vises i fps (Frames Per Second).
Synsfelt: Angir zoomnivå (Innstillinger for synsfelt, side 5).
Avspillingshastighet: Angir hastigheten for avspilling i sakte
film.
Objektivkorrig.: Korrigerer vinkelforvrengning og reduserer
synsfeltet.
Svak lysforsterk.: Aktiverer automatisk justering under dårlige
lysforhold.
Stabilisator: Slår på bildestabilisator for å redusere skjelvende
video.
Løkke: Aktiverer løkkeopptak og angir antall minutter med video
som skal lagres under opptak av en videoløkke. (Ta opp en
videoløkke, side 6).
Auto Pause: Stiller inn kameraet til å ta opp video bare når det
er i bevegelse (Sette videoopptak på pause automatisk,
side 6).
Proffinnstilli- nger: Aktiverer avanserte videoinnstillinger
(Proffinnstillinger, side 5).
Videomodi
Du kan endre videomodus for å endre oppløsning, skjermformat,
bildefrekvens og hastigheten for videoen du tar opp.
Oppløsningen er bredden og høyden på videoen, i
piksler. Skjermformatet er forholdet mellom videoens bredde og
høyde. Standard bredskjerm TV-er bruker et skjermformat på
16:9, standard TV-er i full skjermstørrelse bruker et skjermformat
på 4:3. Bildefrekvensen vises med fps (Frames Per Second).
Avspillingshastigheten viser til hastigheten på bevegelsen i
videoen sammenlignet med sanntid.
Velg Video på hovedmenyen, og velg den aktive videomodusen
À.
standard videomodus ser en video filmet i utvidet modus ut som
om den er zoomet ut ytterligere. Virkningen av
objektivforvrengning kan bli mer merkbar i utvidet modus,
spesielt i utkanten av bildet.
Du kan fange inn to typer synsfelt ved bruk av utvidet modus.
Velg Video > Modus > Bred > Type fra hovedmenyen.
Høy: I stående utvidet modus bruker kameraet hele
kamerasensoren til å ta opp et ekstra, vertikalt område i
størrelsesforholdet 4:3. For eksempel registrerer en 2,7Kvideo i stående utvidet modus 2028 piksler vertikalt i stedet
for de standard 1524 pikslene. Denne modusen er nyttig ved
bruk av brystbrakett eller ved opptak av aktiviteter der det er
viktig å fange inn vertikal bevegelse, for eksempel ved
snøbrettkjøring, skateboardkjøring eller klatring.
Bred: I bred utvidet modus fanger kameraet inn det samme
utvidede vertikale området som i stående utvidet modus samt
et litt utvidet horisontalt område. Kameraet strekker
videobildet dynamisk for å fylle ut et bilde i
størrelsesforholdet 16:9. Bildet strekkes bare i kantene.
Midten av bildet endres ikke. Denne modusen kan være
nyttig for å ta nærbilder av actionaktiviteter eller for å sveipe
panoramabilder.
Innstillinger for synsfelt
Du kan endre synsfeltet for å ta opp mer eller mindre av
omgivelsene. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
videomoduser.
Velg Video > Synsfelt fra hovedmenyen.
Bred: Tar opp en bred visning av omgivelsene. Bruk dette
alternativet for åpne områder, video på nært hold og for å
fange så mye av visningsområdet som mulig.
TIPS: For å ta opp et ekstra bredt synsfelt kan du bruke den
utvidede videomodusen.
Z (1,5x): Tar opp en smalere visning. Bruk dette alternativet for
video på middels hold.
Ultrazoom (2x): Tar opp en svært smal visning. Bruk dette
alternativet for video på langt hold og tildekte omgivelser.
Angi videoformat
Du kan angi videostandard for området ditt. Videostandarden
påvirker de tilgjengelige videoalternativene for bildefrekvens
(FPS).
1 Velg > System > Språk og område > Format fra
hovedmenyen.
2 Velg NTSC eller PAL.
Proffinnstillinger
Bred: Gjør at du kan ta opp et utvidet synsfelt, lignende
virkningen av å bruke et vidvinkelobjektiv. Dette er nyttig for
nærbilder med bevegelse og når du bruker en brystbrakett.
Video: Gjør at du kan ta opp bevegelser med høy hastighet.
1080p fungerer godt som en standardinnstilling når du
trenger opptak med høy oppløsning. Med 4 K kan du ta opp
den maksimale mengden detaljer.
Sakte fi: Gjør at du kan ta opp for sakte avspilling med opptil
300 bilder per sekund i standarddefinisjon eller 120 bilder per
sekund i 1080p-oppløsning.
Tidsforl.: Denne HD-modusen gjør at du kan ta opp trege eller
bevegelser over tid som er klare for avspilling eller deling
umiddelbart (Ta opp en video med tidsforløp, side 8).
Utvidet modus
I utvidet modus fanger kameraet inn et utvidet synsfelt, lignende
virkningen av å bruke et vidvinkelobjektiv. Sammenlignet med
Video
Fra video- eller fotoinnstillingene velger du Proffinnstilli- nger
og velger vekslebryteren for å aktivere proffinnstillinger.
TIPS: Når proffinnstillinger er aktivert, kan du sveipe mot
venstre fra søkeren for raskt å vise eller endre gjeldende
proffinnstillinger.
Eksponeringsavvik: Angir videoeksponeringsavvik.
Videoeksponeringsavvik kan påvirke lysstyrken.
ISO-grense: Angir maksimum for følsomhetsnivå og
bildestøy. Kameraet bruker automatisk det beste ISO-nivået
for lysforholdene, opp til dette maksimumet. Høyere ISOverdier gir mer synlig støy/korn. Høyere ISO-verdier er best
for bruk innendørs eller i omgivelser med dårlige lysforhold.
Lavere ISO-verdier er best for bruk i solskinn. Du kan bruke
6400 for lysere video i dårlige lysforhold, 1600 for middels
lysstyrke i dårlige lysforhold eller 400 for mørkere video i
dårlige lysforhold.
Fargepalett: Angir fargepaletten. Du kan bruke Sterk for å få
en mer levende fargepalett, eller Flat for en mer naturlig
fargepalett.
5
Skarphet: Angir skarpheten. Du kan bruke Høy for et
skarpere utseende, Middels for middels skarphet eller Svak
for et mykere utseende.
Høy bithastighet: Tar opp video med en høyere bithastighet
for enkelte videomoduser. Denne funksjonen kan forbedre
kvaliteten og jevnheten til videoen, spesielt ved opptak av
raske bevegelser eller scener med høy kontrast. Aktivering
av modus for høy bithastighet kan redusere mengden
tilgjengelig registreringstid på minnekortet.
Hvitbalanse: Justerer fargetonen etter omgivelsene. Enheten
kan automatisk justere hvitbalansen, eller så kan du justere
hvitbalansen manuelt. Du kan bruke 2800K for kraftig lys,
4000K for fluorescerende lys, 5000K for dagslys, 6500K for
solrike forhold eller 7500K for overskyet vær.
Punktmåling: Aktiverer modus for punktmåling i stedet for
standardmodusen, gjennomsnittsmåling. Denne funksjonen
stiller inn eksponeringsnivået basert på midten av rammen i
stedet for hele rammen. Dette er spesielt nyttig for motiver
med høy kontrast eller høy variasjon i lysforhold. Ved bruk av
punktmåling bør det viktigste innholdet eller motivet være
sentrert i rammen.
Eksponeringslås: Aktiverer eller deaktiverer eksponeringslås
for videoer. Du kan aktivere eksponeringslås for å sikre
konsekvent lysfølsomhet i videoopptak. Dette bidrar til å
fjerne rammer på avveie på litt lysere eller mørkere bilder når
du tar opp tidsforløpvideo.
Spesifikasjoner for videomodus
Modus
Oppløsning
(piksler)
Skjermformat
NTSC-bildefrekvens (fps)
PAL-bildefrekvens Synsfelt (fov)
(fps)
Hastighet
Video
4 K (3840 × 2160)
16:9
30, 24
25
Bred
1x
2,7 K
(2704 × 1524)
16:9
60, 48, 30, 24
50, 25
Bred, Z (1,5x)
1x
1080p
(1920 × 1080)
16:9
96, 90, 72, 60, 48,
30, 24
100, 75, 50, 25
Bred, Z (1,5x),
Ultrazoom (2x)
1x
720p (1280 × 720)
16:9
60, 30
50, 25
Bred, Z (1,5x),
Ultrazoom (2x)
1x
1080p
(1920 × 1080)
16:9
120
100
Bred,Ultrazoom
(2x)
1x, 1/2x, 1/4x
720p (1280 × 720)
16:9
240, 120
240, 120
Bred
1x, 1/2x, 1/4x, 1/8x
480p (848 × 480)
16:9
300
300
Bred
1x, 1/5x, 1/10x
4 K (3840 × 2160)
16:9
30
25
Bred
Varierer
4 K bred
(3840 × 2160)
16:9
30
25
Bred
Varierer
2,7 K
(2704 × 1524)
16:9
30
25
Bred, Z (1,5x)
Varierer
2,7 K bred
(2704 × 1524)
16:9
30
25
Bred
Varierer
2,7 K høy
(2704 × 2028)
4:3
30
25
Bred
Varierer
1440p
(1920 × 1440)
4:3
30
25
Bred
Varierer
1080p
(1920 × 1080)
16:9
30
25
Bred, Z (1,5x),
Ultrazoom (2x)
Varierer
1080p bred
(1920 × 1080)
16:9
30
25
Bred
Varierer
2,7 K
(2704 × 2028)
4:3
30, 24
25
Bred
1x
1440p
(1920 × 1440)
4:3
80, 72, 60, 48, 30,
24
75, 50, 25
Bred
1x
960p (1280 × 960)
4:3
200, 120
200, 120
Bred
1x
4 K (3840 × 2160)
16:9
24
24
Bred
1x
2,7 K
(2704 × 1524)
16:9
30, 24
25
Bred
1x
1080p
(1920 × 1080)
16:9
80, 72, 60, 48, 30,
24
75, 50, 25
Bred
1x
720p (1280 × 720)
16:9
200, 120, 60, 30
200, 120, 50, 25
Bred
1x
Sakte fi
Tidsforl.,
Travelapse
Bred (Høy)
Bred (Bred)
Sette videoopptak på pause automatisk
Du kan stille inn kameraet til automatisk å ta opp video mens det
er i bevegelse, og sette opptaket på pause når det er i ro. Med
denne funksjonen kan du spare plass på minnekortet ved å ta
opp bare de viktigste delene av aktiviteten. Denne funksjonen er
ikke tilgjengelig for alle videomoduser.
1 Velg Video > Auto Pause på hovedmenyen.
2 Flytt opptaksbryteren forover.
Kameraet tar opp video bare når du beveger deg.
6
Denne funksjonen aktiverer GPS i systeminnstillingene
automatisk.
Ta opp en videoløkke
Med løkkeopptak kan du ta opp video kontinuerlig, men bare
lagre det siste videoopptaket. Du kan velge antallet minutter
med video som skal lagres. På denne måten kan du spare
lagringsplass når du vil fange viktige øyeblikk, men ikke ønsker
å lagre hele opptaket av en aktivitet. Denne funksjonen er nyttig
ved bruk av enheten som en kjøreopptaker, eller når du bare vil
lagre høydepunktene i en hendelse.
Video
Den lagrede videoløkken deles i flere filer på lik lengde. Dermed
kan du enkelt slette uønskede deler av videoen.
1 Velg Video > Løkke på hovedmenyen.
2 Velg antallet minutter med video som skal lagres.
3 Start opptaket.
4 Når du er ferdig, avslutter du opptaket.
Det siste opptaket lagres på minnekortet opptil antallet minutter
som du valgte i trinn 2.
Koble til en kablet ekstern mikrofon eller
lydkilde
Før du kan koble til en ekstern mikrofon eller lydkilde, må du
kjøpe tilbehøret VIRB mikrofonkabel eller tilbehøret VIRB A/Vkabel.
Når du kobler til en ekstern mikrofon eller linje-inn-lydkilde, tar
enheten opp lyd fra den eksterne kilden i stedet for den
innebygde mikrofonen.
1 Velg > Mikrofon på hovedmenyen.
2 Velg et alternativ:
• For å veksle automatisk mellom den interne og eksterne
mikrofonen når du kobler til eller fra mikrofonen, velger du
Automatisk.
TIPS: Enheten oppdager de fleste mikrofoner automatisk.
Alternativet Automatisk oppdager kanskje ikke linje-innlydkilder eller enkelte mikrofoner når du bruker tilbehøret
VIRB A/V-kabel.
• For å aktivere bare den eksterne mikrofonen eller linje-innlydkilden velger du Ekstern.
TIPS: Du bør velge dette alternativet når du bruker en
mikrofon som ikke oppdages automatisk, eller når du
bruker en linje-inn-lydkilde.
• For å aktivere bare den innebygde mikrofonen velger du
Intern.
3 Koble tilbehørskabelen til mini-USB-porten på kameraet.
4 Koble mikrofonen eller linje-inn-lydkilden til tilbehørskabelen.
ISO-grense: Angir maksimum for følsomhetsnivå og bildestøy.
Kameraet bruker automatisk det beste ISO-nivået for
lysforholdene, opp til dette maksimumet. Høyere ISO-verdier
gir mer synlig støy/korn. Høyere ISO-verdier er best for bruk
innendørs eller i omgivelser med dårlige lysforhold. Lavere
ISO-verdier er best for bruk i solskinn. Du kan bruke 6400 for
lysere video i dårlige lysforhold, 1600 for middels lysstyrke i
dårlige lysforhold eller 400 for mørkere video i dårlige
lysforhold.
Videoeksponeringstrinn for bracketing: Angir variasjonen
over og under standard eksponeringsverdi for bracketingbilder. En høyere verdi gir mer variasjon i lysstyrken til
bracketing-bilder.
Bildeantall: Angir antallet bilder som skal tas i seriemodus.
Intervall: Angir tidsintervallet mellom bilder for tidsforløpbilder,
eller avstandsintervallet mellom bilder i Travelapse™ modus.
For standard tidsforløpmodus kan du velge et
forhåndsdefinert intervall eller angi et egendefinert intervall.
Varighet: Angir varigheten for seriemodus og tidsforløpmodus.
For utvidet tidsforløpmodus kan du ta bilder kontinuerlig eller
angi en egendefinert varighet.
Starttidspunkt: Angir starttiden for utvidet tidsforløp. Du kan
starte å ta bilder nå, eller angi en egendefinert starttid.
Sideforhold: Angir forholdet mellom bildebredden og
bildehøyden. Standardfilm bruker et størrelsesforhold
lignende 4:3. Digitale visninger bruker et størrelsesforhold
lignende 16:9.
Selvutløser: Stiller inn tidtakeren til å utsette opptaket.
Objektivkorrig.: Korrigerer vinkelforvrengning og reduserer
synsfeltet.
Tidsstempel: Legger til et tidsstempel på bildet.
Proffinnstilli- nger: Aktiverer avanserte fotoinnstillinger
(Proffinnstillinger, side 5).
Bildemodi
Velg Bilde på hovedmenyen, og velg den aktive fotomodusen
À.
Bilder
Ta et bilde
Enheten gir deg flere muligheter for bildeopptak.
• Sikt inn kameraet med søkeren, og velg kameratasten for å
ta et bilde.
• Velg kameratasten under opptak av en video.
Bilder som er tatt under videoopptak, bruker alltid enkelt
bildeopptak. Innstillingene for bildetidsforløp eller serieopptak
ignoreres under videoopptak. Du kan ikke ta bilder mens du
tar opp video i en oppløsning høyere enn 1080p.
Bildeinnstillinger
Velg Bilde på hovedmenyen.
Modus: Den aktive fotomodusen vises på toppen av Bildemenyen. Du kan trykke på den for å endre opptaksmodusen
for bilder (Bildemodi, side 7).
MERK: Ytterligere innstillinger varierer avhengig av valgt
modus.
Type: Angir eksponeringstypen for enkeltbilder
(Bildeeksponeringstyper, side 7) og eksponerings- og
intervalltypene for tidsforløpbilder (Tidsforløpbilder og videoer, side 8).
Eksponeringstid: Angir eksponeringstiden når du tar bilder om
natten (Bildeeksponeringstyper, side 7) eller
tidsforløpbilder om natten (Ta tidsforløpbilder om natten,
side 8).
Bilder
Enkeltbilde: Gjør at du kan ta et enkelt bilde med automatisk
eksponering.
Serie: Gjør at du raskt ta flere bilder i løpet av et angitt antall
sekunder. Denne modusen er spesielt godt egnet for å ta
bilder av personer eller gjenstander i bevegelse.
Tidsforl.: Gjør at du kan ta en serie bilder på et angitt tidspunkt
eller i angitte tidsintervaller.
Bildeeksponeringstyper
Du kan bruke en rekke bildeeksponeringstyper til å ta
enkeltbilder.
Standard: Tar ett enkelt bilde med standard eksponering. Dette
alternativet er nyttig for de fleste bilder på dagtid.
Natt: Tar ett enkelt bilde med utvidet eksponering. Dette
alternativet er nyttig for å ta bilder i svakt lys.
Brakett: Tar tre påfølgende bilder automatisk ved bruk av tre
ulike eksponeringsverdier (eksponerings-bracketing). Dette
alternativet er nyttig for komponering av HDR-bilder (High
Dynamic Range).
7
Ta et forsinket bilde
Du kan forsinke bildetakingen ved hjelp av selvutløseren. Med
denne funksjonen kan du selv bli med på bildet eller justere
komposisjonen før bildet tas.
1 Velg Bilde > Selvutløser på hovedmenyen.
2 Velg en forsinkelsestid.
3 Velg kameratasten i Hjem-skjermbildet.
Nedtellingen viser gjenværende tid før bildet tas, dette vises i
sekunder.
Tidsforløpbilder og -videoer
Du kan bruke en rekke moduser for tidsforløp til å ta en serie
bilder eller videobilder med et angitt intervall.
Standard: Standardmodus for tidsforløp tar en serie bilder eller
videobilder med et angitt intervall. Denne modusen er nyttig
for de fleste tidsforløpbilder og -videoer på dagtid og når du
ønsker å starte og stoppe tidsforløpopptak manuelt.
Utvidet: Utvidet modus for tidsforløp tar serier av bilder med et
lengre intervall, med et alternativ for automatisk starttid og
varighet. Når du bruker utvidet modus for tidsforløp,
reduserer kameraet strømforbruket mellom opptakene for å
forlenge batteritiden. Denne modusen er nyttig når du vil ta
tidsforløpbilder over en lengre periode, eller når du ikke kan
følge med på kameraet for å starte og stoppe
tidsforløpopptak manuelt.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for fotografier.
Natt: Nattmodus for tidsforløp tar en serie bilder eller videobilder
med forlenget eksponering med et angitt intervall. Denne
modusen er nyttig for å ta tidsforløpbilder i svakt lys, eller for
å ta en serie bilder med utvidet eksponering på et fast sted.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for fotografier.
Travelapse: Travelapse modus tar en serie bilder eller
videorammer med et angitt avstandsintervall, i kilometer eller
miles. Denne modusen er nyttig for å ta en serie bilder under
en lang reise.
Ta opp en video med tidsforløp
Modus for tidsforløp tar opp individuelle videobilder ved lengre
intervaller og skaper en video som spilles av mye raskere enn
sanntid. Du kan bruke tidsforløp til å ta opp bevegelser,
endringer eller hendelser som finner sted over lengre tid.
Video med tidsforløp spilles av ved 30 bilder per sekund.
Lengden på videoen avhenger av tiden mellom hvert
videobilde. Hvis bildene for eksempel tas opp med et intervall på
ett sekund, dekker hvert sekund med video 30 sekunder
sanntid. Hvis bildene tas opp med et intervall på 60 sekunder,
dekker hvert sekund med video 30 minutter sanntid.
1 Velg Video > Modus > Tidsforl. fra hovedmenyen.
2 Velg Intervall, og velg et tidsintervall for videorammer.
3 For å få best resultat bør du montere enheten slik at den ikke
beveger seg under opptak.
4 Ta opp en video.
Ta bilder med tidsforløp
1
2
3
4
8
Velg Bilde > Modus > Tidsforl. fra hovedmenyen.
Velg Type > Standard.
Velg Intervall, og velg et tidsintervall mellom bilder.
Velg fototasten fra søkeren.
Kameraet tar en serie bilder med det valgte intervallet.
Skjermen viser forløpt tid À, antallet gjenværende bilder
kameraet kan ta Á, tiden i sekunder til neste bilde tas Â, og
antallet bilder kameraet har tatt i denne tidsforløpøkten Ã.
5 Velg fototasten for å slutte å ta bilder.
Ta bilder med utvidet tidsforløp
1 Velg Bilde > Modus > Tidsforl. fra hovedmenyen.
2 Velg Type > Utvidet.
3 Velg Starttidspunkt, og velg tiden på dagen når kameraet
4
5
6
7
8
skal begynne å ta tidsforløpbilder.
Hvis du velger Nå, begynner kameraet å ta bilder umiddelbart
når du velger fototasten.
Velg Intervall, og velg et tidsintervall mellom bilder.
Velg Varighet, og velg hvor lenge kameraet skal fortsette å
ta bilder.
Hvis du velger Kontinuerlig, fortsetter kameraet å ta bilder til
du stopper det manuelt.
Rett kameraet mot motivet for tidsforløpbildene.
Velg fototasten fra søkeren.
På starttidspunktet tar enheten en serie bilder med det valgte
intervallet. Kameraet slutter automatisk å ta bilder når den
valgte varigheten har utløpt.
MERK: Kameraet ser ut til å være av mens det tar
tidsforløpbilder. Skjermen, lampene og andre funksjoner
deaktiveres for at kameraet skal spare strøm, men kameraet
fortsetter å ta bilder.
For å slutte å ta bilder holder du POWER inne for å slå på
kameraet, og velger fototasten.
Ta tidsforløpbilder om natten
Når du tar tidsforløpbilder om natten, bør du sette kameraet
stabilt og ta deg tid til å teste fotoinnstillingene.
1 Velg Bilde > Modus > Tidsforl. fra hovedmenyen.
2 Velg Type > Natt.
3 Velg Intervall, og velg et tidsintervall mellom bilder.
4 Velg Eksponeringstid, og velg en eksponeringstid for hvert
bilde.
Du bør velge en lengre eksponeringstid for svake lysforhold
eller hvis du vil ha bevegelsesvibrering i bildet.
5 Velg ISO-grense, og velg et alternativ som passer til
lysforholdene.
6 Koble kameraet til en stabil base, eller sett kameraet på et
stabilt underlag.
Å forhindre at kameraet beveger seg, bidrar til å redusere
uskarphet i bilder med lengre eksponeringstider.
7 Velg fototasten fra Hjem-skjermbildet.
Enheten tar en serie bilder med valgt intervall og
eksponeringstid.
8 Kontroller de første bildene for å kontrollere at
fotoinnstillingene er riktige for lysforholdene (valgfritt).
9 Velg fototasten for å slutte å ta bilder.
Tidsforløpbilder og -videoer
Ta opp en reise ved bruk av funksjonen
Travelapse
Kopiere forhåndsinnstillinger til et annet
kamera
Funksjonen Travelapse tar bilder eller videorammer med et
angitt avstandsintervall. Du kan for eksempel ta ett bilde eller én
videoramme for hver kilometer eller mile på en reise. Dermed
kan du dele en kort video eller en kort fotoserie av stedene du
har vært på.
1 Bruk et passende monteringstilbehør, for eksempel VIRB
dashbordmontering eller VIRB sykkelstyremontering.
Gå til www.garmin.com/VIRB for å kjøpe monteringstilbehør.
2 Velg Bilde eller Video på hovedmenyen.
3 Velg Modus > Tidsforl..
4 Velg Type > Travelapse.
5 Velg Intervall, og velg et avstandsintervall mellom bilder eller
videorammer.
6 Velg et alternativ:
• Velg fototasten fra søkeren for å ta Travelapse bilder.
• Skyv opptaksbryteren forover for å ta opp en Travelapse
video.
Kameraet tar en serie bilder eller videorammer med det
valgte intervallet.
7 For å stoppe opptaket velger du kameratasten eller skyver
opptaksbryteren bakover.
Å bruke de samme forhåndsinnstillingene på flere VIRB ULTRA
kameraer kan hjelpe deg å ta opp konsistente videoer og bilder
på alle dine VIRB ULTRA kameraer.
Du kan eksportere forhåndsinnstillinger til minnekortet og
importere dem fra minnekortet til et annet VIRB ULTRA kamera.
1 Velg Forh.innst. på hovedmenyen.
2 Velg en forhåndsinnstilling som skal kopieres.
3 Velg Eksp. forh.innst til SD.
Forhåndsinnstillingen lagres i mappen Garmin/Presets på
minnekortet.
4 Gjenta trinn 2 og 3 for alle forhåndsinnstillingene du vil
kopiere.
5 Slå av kameraet, og ta ut minnekortet.
6 Sett minnekortet i et annet VIRB ULTRA-kamera.
7 Slå på det andre kameraet.
8 Velg Forh.innst. på hovedmenyen på det andre kameraet.
De kopierte forhåndsinnstillingene vises i listen.
Forhåndsinnstillinger som er lagret på SD-kortet, angis med
.
Velg
en forhåndsinnstilling som er lagret på SD-kortet, og
9
velg Imp. for.innstill. til enhet..
Forhåndsinnstillingen kopieres til kameraets internlager.
Gjenta
trinn 8 og 9 for hver forhåndsinnstilling du vil
10
importere.
Forhåndsinnstillinger
Du kan lagre de gjeldende kamerainnstillingene som
forhåndsinnstillinger. Lagrede forhåndsinnstillinger inneholder
alle kamerainnstillinger, unntatt Wi‑Fi og Bluetooth.
Med denne funksjonen kan du lagre og raskt ta i bruk
innstillinger for et bestemt scenario, for eksempel en aktivitet, et
sted eller en opptaksstil. Du kan også kopiere
forhåndsinnstillinger til andre, kompatible VIRB kameraer.
Lagre en forhåndsinnstilling
Du kan lagre de gjeldende kamerainnstillingene som
forhåndsinnstillinger.
1 Velg Forh.innst. > på hovedmenyen.
2 Velg et alternativ:
• For å lagre de gjeldende innstillingene som en ny
forhåndsinnstilling velger du Opprett ny, angir et navn og
velger .
• For å erstatte innstillingene i en eksisterende
forhåndsinnstilling med de gjeldende innstillingene velger
du Overskriv og velger forhåndsinnstillingen som skal
overskrives.
MERK: Overskrevne forhåndsinnstillinger kan ikke
gjenopprettes.
Ta i bruk en forhåndsinnstilling
Du kan ta i bruk en forhåndsinnstilling for å laste inn alle
innstillingsverdiene fra forhåndsinnstillingen til kameraet.
MERK: Å ta i bruk en forhåndsinnstilling overskriver alle
innstillingsverdiene i kameraet. Hvis du vil lagre de gjeldende
innstillingene i kameraet, må du lagre dem som en ny
forhåndsinnstilling før du tar i bruk den lagrede
forhåndsinnstillingen.
1 Velg Forh.innst. på hovedmenyen.
2 Velg en forhåndsinnstilling.
3 Velg Bruk.
Administrere forhåndsinnstillinger
1 Velg Forh.innst. på hovedmenyen.
2 Velg en forhåndsinnstilling.
3 Velg et alternativ:
• Velg Gi nytt navn hvis du vil gi nytt navn til
forhåndsinnstillingen.
• Hvis du vil slette en forhåndsinnstilling, velger du Slett.
• Velg Flytt opp eller Flytt ned hvis du vil flytte
forhåndsinnstillingen oppover eller nedover i listen.
Avspilling
Vise video og bilder
Du kan vise bilder og videoopptak på enhetens skjerm eller på
en tilkoblet ekstern skjerm.
1 Velg Avspilling på hovedmenyen.
2 Velg en video eller et bilde som skal vises.
3 Velg et alternativ:
TIPS: Du kan dra kontrollinjen mot venstre eller høyre for å
vise flere kontroller.
• Velg eller for å vise forrige eller neste element.
• For å spille av eller sette en video på pause velger du
eller .
• For å merke elementet som en favoritt velger du .
• For å vise videoen på en ekstern, trådløs skjerm velger du
.
• For å slette bildet eller videoen velger du .
Filtrere videoer og bilder
> Vis.
1 Fra skjermbildet Avspilling velger du
2 Velg Alle, Favoritter, Videoer eller Bilde.
Listen over bilder og videoer filtreres til bare å vise den valgte
kategorien.
Forhåndsinnstillinger
9
G-Metrix
Merke favorittbilder og -videoer
Du kan merke favorittbildene og -videoene dine, slik at du enkelt
kan finne dem igjen.
• Mens du viser bildet eller videoen, velger du eller .
Elementet er merket som en favoritt når er fylt.
• Fra skjermbildet Avspilling velger du
> Favoritt, velger
flere elementer å legge til eller fjerne og velger .
Slette videoer eller et bilder
LES DETTE
Slettede elementer kan ikke gjenopprettes.
> Slett.
1 Fra skjermbildet Avspilling velger du
2 Velg et alternativ:
• For å slette bestemte bilder og videoer velger du Velg,
velger elementene du vil slette, og velger .
• For å slette alle bilder og videoer på minnekortet velger du
Alle.
• For å ta vare på favorittelementene dine og slette alle
andre elementer velger du Alle bortsett fra fav..
Trådløs avspilling av video på en annen
enhet
Du kan vise video trådløst på en kompatibel skjerm eller enhet,
for eksempel en smart-TV, mediespiller eller minnepinne for
strømming av medier. Avhengig av enheten kan denne
funksjonen kalles kringkasting, trådløse visning, Wi‑Fi
CERTIFIED MiraCast™ eller et annet navn.
1 Slå på skjermen eller enheten, og aktiver alternativet for
trådløs visning, om nødvendig.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for enheten.
2 Åpne en video på kameraet, og velg .
Det vises en liste over kompatible enheter i nærheten.
TIPS: Hvis enheten din ikke vises, bør du flytte deg nærmere
enheten og kontrollere at alternativet for trådløs visning er
aktivert på enheten.
3 Velg enhet.
4 Angi om nødvendig PIN-koden.
Videoen spilles av på skjermen eller enheten. Du kan kontrollere
videoavspillingen med kontrollene på kameraskjermen.
Eksterne skjermer
Du kan vise innholdet av kameraskjermen på en ekstern skjerm.
Dermed kan du se på videoer og bilder på den eksterne
skjermen eller bruke den eksterne skjermen som søker.
Koble til en HDMI skjerm
Ved hjelp av den innebygde GPS-mottakeren og sensorene kan
kameraet registrere G-kraft, høyde, hastighet, retning og mange
andre ytelsesmål. Disse dataene lagres automatisk som GMetrix data. Du kan registrere enda flere G-Metrix data gjennom
trådløs tilkobling av eksterne ANT+ sensorer, andre Garmin
enheter og kompatible Bluetooth sensorer, for eksempel OBD-IIsensorer.
Du kan bruke Garmin VIRB mobilappen eller VIRB
redigeringsprogrammet (skrivebordsprogram) til å legge GMetrix data oppå videoen ved bruk av måleinstrumenter, grafer
med mer. Du kan spille av og dele de redigerte videoene for å
vise hastighet, akselerasjon, puls og andre sensordata i sanntid.
G-Metrix data
Kameraet kan registrere disse typene G-Metrix data ved hjelp av
de innebygde sensorene.
Hastighet
G-krefter
Tempo
Avstand
Rundetider
Antall runder
Hoppehøyde
Lufttid
Hoppedistanse
GPS-posisjon
Sporform og -posisjon
Kameraet kan registrere disse typene G-Metrix data ved hjelp av
eksterne sensorer (tilleggsutstyr).
G-Metrix data
Påkrevd sensor
Puls
Kompatibel ANT+ pulsmåler
Pedalfrekvens
Kompatibel ANT+ sensor for pedalfrekvens
Utgangseffekt i watt.
Kompatibel ANT+ kraftmåler
Temperatur
Kompatibel ANT+ temperatursensor
Kjøretøydata
Kompatibel Bluetooth OBD-II-sensor
Fjernstyring og Garmin VIRB
mobilappen
Du kan bruke flere metoder til å fjernstyre VIRB kameraet. Hver
metode har ulike funksjoner.
Funksjoner
VIRB
fjernkontroll
Garmin
enhet
(ANT+)
Garmin
enhet
(Wi‑Fi)
Garmin
VIRB
appen
Trådløs teknologi
ANT+
ANT+
Wi‑Fi
Wi‑Fi
Starte eller stoppe
opptak
Ja
Ja
Ja
Ja
Ta et bilde
Ja
Ja
Ja
Ja
Endre kamerainnstillinger
Nei
Enkelte
enheter
Ja
Ja
Sanntids ekstern
søker
Nei
Nei
Ja
Ja
Vise bilder
Nei
Nei
Ja
Ja
Spille av
videoopptak
Nei
Nei
Ja
Ja
Vise batteri- og
sensorstatus
Nei
Nei
Ja
Ja
Redigere videoer
Nei
Nei
Nei
Ja
®
For å koble til en HDMI skjerm må du ha en mikro HDMI til
HDMI kabel.
porten på
1 Koble mikro HDMI enden av kabelen til
kameraet.
2 Koble den store enden av kabelen til en tilgjengelig port på
den eksterne skjermen.
Koble til en komposittskjerm
Før du kan koble til en komposittskjerm, må du kjøpe tilbehøret
VIRB A/V-kabel. Du må også ha en RCA-komposittvideokabel.
1 Koble tilbehørskabelen til mini-USB-porten på kameraet.
2 Koble en RCA-komposittvideokabel til VID OUT-kontakten på
tilbehørskabelen og til en tilgjengelig port på den eksterne
skjermen.
10
Rotasjoner
o/min
Høyde
Retning
Orientering
Høyde
Helling
Pitch
Roll
Vertikal hastighet
Vertikal distanse
G-Metrix
Funksjoner
VIRB
fjernkontroll
Garmin
enhet
(ANT+)
Garmin
enhet
(Wi‑Fi)
Garmin
VIRB
appen
Legge til G-Metrix
overlegg
Nei
Nei
Nei
Ja
Dele videoer i
sosiale medier
Nei
Nei
Nei
Ja
Kontrollere kameraet ved hjelp av Garmin
VIRB appen.
Med den gratis Garmin VIRB appen kan du kontrollere de fleste
funksjonene til ett eller flere VIRB kameraer ved hjelp av en
kompatibel mobil enhet. Du kan kontrollere video- og
bildeopptak, endre video- og bildeinnstillinger, vise en ekstern
søker i sanntid og vise informasjon om batteri- og sensorstatus.
Du kan også vise videoopptak og bilder, redigere videoer, legge
til G-Metrix overlegg og dele videoklipp i sosiale medier. For å
laste ned Garmin VIRB appen eller for mer informasjon kan du
gå til garmin.com/VIRBapp.
1 Installer Garmin VIRB appen fra appbutikken på den mobile
enheten.
2 Velg et alternativ:
• Opprett et Wi‑Fi tilgangspunkt ved hjelp av kameraet
(Sette opp et Wi‑Fi tilgangspunkt, side 11).
• Koble kameraet og den mobile enheten til det samme
Wi‑Fi nettverket (Koble til et Wi‑Fi nettverk, side 11).
MERK: For at du skal kunne kontrollere kameraet ved
bruk av et eksisterende Wi‑Fi nettverk, må nettverket være
stilt inn til å tillate tilkoblede enheter å se og kommunisere
med hverandre.
3 Koble flere kameraer til Wi‑Fi tilgangspunktet eller nettverket
(valgfritt).
4 Start programmet Garmin VIRB på mobilenheten.
Appen søker etter kameraer og kobler dem til automatisk.
5 Velg et alternativ fra Garmin VIRB appen:
• Bruk kontrollene på skjermen til å kontrollere opptak eller
endre innstillinger.
• Bruk rullegardinlisten til å bytte til et annet kamera.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når det er
koblet til flere kameraer.
• Bruk fanene til å veksle mellom opptaks- og
avspillingsmodus.
Wi‑Fi nettverk og enheter
Garmin VIRB appen og noen Garmin enheter, for eksempel en
kompatibel kartplotter, kan kontrollere kameraet ved hjelp av en
Wi‑Fi tilkobling. Slike enheter kan kontrollere opptak, endre
kameramoduser og -innstillinger og spille av eller redigere
videoopptak og bilder.
Du kan opprette en Wi‑Fi tilkobling ved å stille inn kameraet til å
kringkaste et Wi‑Fi tilgangspunkt. Du kan også koble kameraer
og utstyr til et eksisterende nettverk.
For mer informasjon om å kontrollere kameraet med en
kompatibel Garmin enhet kan du se brukerhåndboken for
enheten.
Sette opp et Wi‑Fi tilgangspunkt
Kameraet kan kringkaste et Wi‑Fi tilgangspunkt for å opprette et
nettverk for enhetene dine. Du kan koble den mobile Garmin
enheten eller andre VIRB kameraer til tilgangspunktet. Dette er
nyttig for de fleste opptakssituasjoner der du ikke har tilgang til
et eksisterende trådløst nettverk.
MERK: Ved å opprette et tilgangspunkt kan du kontrollere ett
eller flere kameraer ved hjelp av Wi-Fi-teknologi, men det gir
ikke andre nettverkstjenester eller tilgang til Internett.
Fjernstyring og Garmin VIRB mobilappen
1 Velg Trådløs > Wi-Fi > Status på hovedmenyen for å slå på
Wi‑Fi trådløs teknologi.
2 Velg Modus > Opprett.
Kameraet kringkaster et Wi‑Fi nettverk. Nettverkets SSIDnavn og passord vises på kameraskjermen.
3 Koble den mobile enheten din, kameraer eller andre enheter
til det nye Wi‑Fi nettverket.
Innstillinger for Wi‑Fi tilgangspunkt
Du kan endre innstillingene for det trådløse tilgangspunktet for
enheten din.
Velg Trådløs > Wi-Fi > Status på hovedmenyen for å slå på
Wi‑Fi trådløs teknologi, og velg Modus > Opprett.
Navn: Angir SSID-en, som identifiserer det trådløse nettverket
for andre enheter.
Passord: Angir passordet som brukes til å koble til det trådløse
nettverket.
Koble til et Wi‑Fi nettverk
LES DETTE
Tilkobling til et offentlig eller usikret nettverk kan eksponere
videoen din og sensordata for andre. Vær forsiktig når du kobler
til et usikret nettverk.
For at du skal kunne kontrollere kameraet ved bruk av et
eksisterende Wi‑Fi nettverk, må nettverket være stilt inn til å
tillate tilkoblede enheter å se og kommunisere med hverandre.
Du kan koble kameraet til et eksisterende 2,4 GHz Wi‑Fi
nettverk. Det kan være et hjemmenettverk, et bedriftsnettverk
eller et maritimt NMEA 2000 nettverk.
1 Velg Trådløs > Wi-Fi > Status på hovedmenyen for å slå på
Wi‑Fi trådløs teknologi.
Velg
Modus > Koble til.
2
3 Velg Legg til ny.
Kameraet søker etter Wi‑Fi nettverk i nærheten.
4 Velg et Wi‑Fi nettverk.
5 Angi nettverkspassordet hvis det kreves.
Kameraet kobler seg til det trådløse nettverket.
6 Om nødvendig kan du koble den mobile enheten eller
Garmin enheten til det samme nettverket for å kontrollere
kameraet.
Kameraet husker nettverksinformasjonen og kobler seg
automatisk til når du kommer tilbake til dette stedet senere.
®
Administrere Wi‑Fi nettverk
1 Velg Trådløs > Wi-Fi > Status på hovedmenyen for å slå på
Wi‑Fi trådløs teknologi.
2 Velg Modus > Koble til.
3 Velg et lagret nettverk.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette et nettverk, velger du Glem.
Nettverksinformasjonen slettes. Hvis du vil koble til dette
nettverket på nytt, må du koble det til manuelt og angi
nettverkspassordet.
• For å endre passordet som er lagret for nettverket, velger
du Endre passord.
ANT+ enheter og VIRB fjernkontroll
Du kan starte opptak, stoppe opptak og ta bilder med VIRB
kameraet ved bruk av en annen kompatibel Garmin enhet med
ANT+ trådløs teknologi, f.eks. klokker, enheter for
aktivitetssporing, navigasjonsenheter og tilbehøret VIRB
fjernkontroll. Du finner mer informasjon om VIRB
kamerakompatibilitet i brukerhåndboken for Garmin enheten.
Tilbehøret VIRB fjernkontroll er en bærbar, monterbar
fjernkontroll som kan kontrollere VIRB kameraet med ANT+
11
trådløs teknologi. Den har følbare knapper som gjør at du kan
starte opptak, stoppe opptak og ta bilder uten å se på
fjernkontrollen. Gå til www.garmin.com/VIRB for å kjøpe
tilbehøret VIRB fjernkontroll.
Kontrollere et VIRB kamera med ANT+ trådløs
teknologi
Med disse instruksjonene kan du aktivere
fjernkontrollfunksjonen for ett kamera eller for hovedkameraet.
Hvis du har flere kameraer, følger du instruksjonene for å
kontrollere flere kameraer eksternt (Kontrollere flere VIRB
kameraer med ANT+ trådløs teknologi, side 12).
1 Velg Trådløs > Fjernkontroll > Status på hovedmenyen på
kameraet for å slå på fjernstyring.
2 Velg Nei.
Innstillingene for fjernkontrollen vises, med kameraet angitt
som VIRB hovedkamera.
3 Velg et alternativ:
• Start VIRB appen eller funksjonen på ANT+ enheten. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen
for enheten.
• Følg instruksjonene for parkobling i brukerveiledningen for
tilbehøret på VIRB fjernkontrollen.
Aktivere den eksterne aktiveringsfunksjonen
Med funksjonen Ekstern aktivering kan du ha kameraet i
modusen for strømsparing i stedet for å slå det av. Dermed kan
fjernkontrollen aktivere kameraet, slik at det kan starte opptak
eller ta bilder.
MERK: Denne funksjonen bruker litt batteristrøm når kameraet
er av. For å unngå å tappe batteriet må du deaktivere denne
funksjonen når du ikke bruker kameraet, eller når du lagrer
kameraet over natten eller i en lengre periode.
Velg Trådløs > Fjernkontroll > Ekstern aktivering.
Når du slår kameraet av, aktiverer det modusen for ekstern
aktivering. Statuslampen blinker periodisk blått når kameraet
er i modusen for ekstern aktivering.
Kontrollere flere VIRB kameraer med ANT+ trådløs
teknologi
Du kan kontrollere flere VIRB kameraer ved hjelp av en primær
VIRB eller ANT+ enhet.
Når du kontrollerer flere kameraer, må du velge et primært VIRB
kamera. Dette kameraet kontrollerer alle de andre kameraene,
som kalles VIRB tilleggskameraer. Når du starter opptak eller tar
et bilde på hovedkameraet, starter tilleggskameraene opptak
eller tar et bilde samtidig.
Når du bruker en ANT+ enhet til å kontrollere flere kameraer,
kontrollerer ANT+ enheten bare hovedkameraet.
Hovedkameraet sender kommandoer mottatt fra ANT+ enheten,
til tilleggskameraene.
1 Ha alle VIRB kameraene innen 3 m (10 fot) fra hverandre.
2 Velg Trådløs > Fjernkontroll > Status på hovedmenyen på
hovedkameraet for å slå på fjernstyring.
Det vises en melding med spørsmål om du har flere VIRB
kameraer.
3 Velg Ja, og vent til søkeskjermbildet får tidsavbrudd.
Etter 30 til 60 sekunder får søkeskjermbildet tidsavbrudd, og
siden for eksterne innstillinger vises, med innstillingen VIRBtype satt til Primær VIRB.
4 På hvert av de andre kameraene velger du Trådløs >
Fjernkontroll > Status > Ja.
Hvert kamera søker etter og kobler seg til hovedkameraet.
Siden for eksterne innstillinger vises, med innstillingen VIRBtype satt til Utvidet VIRB.
12
TIPS: Hvis et av kameraene er satt til feil VIRB type, kan du
velge VIRB-type for å veksle mellom alternativene Primær
VIRB og Utvidet VIRB.
5 Velg et alternativ når alle kameraene er koblet til:
• Bruk opptaksbryteren på hovedkameraet til å starte og
stoppe opptak på alle kameraene.
• Velg fototasten på hovedkameraet til å ta et bilde med alle
kameraene.
• Bruk en ANT+ enhet eller VIRB fjernkontroll til å
kontrollere alle kameraene.
Sensorer med ANT+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
Parkoble ANT+ sensorer
Når du parkobler en kompatibel ANT+ sensor med enheten din,
registreres sensordataene som G-Metrix data.
1 Ta på deg pulsmåleren, eller installer sensoren.
2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
3 Velg Trådløs > Sensorer > Legg til ny fra hovedmenyen.
4 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
• Velg sensortype.
5 Velg sensoren som skal parkobles.
Etter at sensoren er parkoblet med enheten, endres
sensorens status til Tilkoblet.
Etter den første parkoblingen gjenkjenner kameraet automatisk
ANT+ tilbehøret og kobler seg til det hver gang det er aktivert og
innenfor rekkevidde.
Fjerne parkoblede ANT+ sensorer
1 Velg Trådløs > Sensorer fra hovedmenyen.
2 Velg en sensor.
3 Velg Fjern > Ja.
Bluetooth enheter
Koble til en trådløs ekstern mikrofon
Du kan koble en Bluetooth håndfrienhet til VIRB kameraet
1 Velg Trådløs > Bluetooth > Status på hovedmenyen for å
slå på Bluetooth trådløs teknologi.
2 Velg Legg til ny.
3 Velg den trådløse enheten som skal parkobles.
Etter at den trådløse enheten er parkoblet, endres enhetens
status til Tilkoblet.
Koble til en OBD-II-enhet
Du kan parkoble VIRB kameraet med en kompatibel, innebygd
Bluetooth ELM327-enhet for kjøretøydiagnostisering (ODB-II) for
å registrere kjøretøydata fra et OBD-II-kompatibelt kjøretøy.
MERK: Ulike kjøretøyer gir ulike data. Ikke alle kjøretøyer eller
OBD-II-enheter er kompatible med kameraet.
1 Installer din kompatible ELM327 OBD-II-enhet til OBD-IIporten på kjøretøyet.
TIPS: Se brukerhåndboken for kjøretøyet og OBD-II-enheten
for informasjon om å finne OBD-II-porten og installere OBDII-enheten.
2 Aktiver eventuelt parkoblingsmodus på OBD-II-enheten.
Sensorer med ANT+
TIPS: Se brukerveiledningen for OBD-II-enheten for
informasjon om hvordan du aktiverer parkoblingsmodus.
3 Velg Trådløs > Bluetooth > Status på hovedmenyen på
VIRB kameraet for å slå på Bluetooth trådløs teknologi.
Velg
Legg til ny.
4
5 Velg OBD-II-enheten som skal parkobles.
TIPS: Hvis OBD-II-enheten ikke vises i listen, må du bekrefte
at den fortsatt er i parkoblingsmodus og søke igjen.
Etter at den OBD-II-enheten er parkoblet, endres enhetens
status til Tilkoblet.
Fjerne parkoblede Bluetooth enheter
1 Velg Trådløs > Bluetooth fra hovedmenyen.
2 Velg en trådløs enhet.
3 Velg Glem > Ja.
VIRB Edit
Appen VIRB Edit gir enkel tilgang til disse verktøyene og
tjenestene for enheten.
• Gå gjennom og redigere videoopptak
• Legge til G-Metrix målere, grafer med mer
• Legge til titler og overganger
• Støtte for flere kameraer
• Oppdatere programvare og funksjoner
Appen VIRB er tilgjengelig for datamaskiner med Windows og
Mac . Du finner mer informasjon på garmin.com/VIRBEdit.
®
®
Informasjon om enheten
Kameraoppsett
LES DETTE
Velg på hovedmenyen.
Talekontroll: Lar deg bruke kameraet ved å si ord og
kommandoer (Talekontroll, side 4).
Opptakslys: Slår opptakslyset av eller på.
Tonevolum: Justerer volumet til kameratoner.
Avspillingsvolum: Justerer volumet for avspilling av video.
Orientering: Angir at kameraet skal ta opp video og bilder i
riktig skjermretning med skjermen vendt opp eller ned (Snu
kameraretning, side 13).
Mikrofon: Aktiverer den interne eller eksterne mikrofonen.
TIPS: Du kan velge Av for å ta opp video uten lyd hvis
vindstøy er et problem under opptaket.
Snu kameraretning
Du kan endre kameraretning på enheten for å få enkel tilgang til
tastene under en aktivitet. På noen monteringsoppsett må du
endre kameraretningen. Hvis du for eksempel bruker en
brystbrakett mens du sykler, kan du montere kameraet opp ned
og vippe det oppover for å kompensere for at du lener deg
forover.
1 Velg > Orientering på hovedmenyen.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil justere kameraretningen automatisk, velger du
Automatisk.
MERK: Kameraretningen angis når opptaket starter, og
kan ikke justeres automatisk.
• Hvis du vil angi kameraretningen manuelt, velger du
Høyre side opp eller Opp ned.
VIRB Edit
Systeminnstillinger
Velg > System på hovedmenyen.
Informasjon om forskrifter: Viser forskrifts- og
samsvarsinformasjon.
GPS: Gjør det mulig for kameraet å motta GPS-satellittsignaler.
MERK: Kameraet registrerer alltid GPS-posisjonsdata når
GPS er på. Disse dataene samles ikke inn av Garmin.
Språk og område: Angir språket for skjermtekster, måleenheter
og videostandard (Angi videoformat, side 5).
Dato og Klokkeslett: Angir format for dato og klokkeslett
(Innstillinger for dato og klokkeslett, side 13).
Automatisk av: Slår automatisk kameraet av når det ikke har
vært brukt på fem minutter.
Ekstern strøm: Stiller inn kameraet til automatisk å slå seg på
eller aktivere lademodus når det kobles til en ekstern
strømkilde. I lademodus slås skjermen og alle andre
funksjoner av (Lade batteriet, side 1).
TIPS: Du kan bruke denne innstillingen til å beholde
kameraet avslått mens det er koblet til strøm, spesielt når det
brukes med Automatisk av aktivert.
Nullstill: Gjenoppretter standardinnstillingene. Du kan bruke
alternativet Innstillinger til å slette alle brukerdata, eller
alternativet Gjenopprett innst. til å gjenopprette alle
innstillinger til standard fabrikkinnstillinger.
Formater kort: Sletter alle data fra det installerte minnekortet
(Slette minnekortet, side 13).
Om: Viser viktig programvareinformasjon og enhets-ID.
Innstillinger for dato og klokkeslett
Velg > System > Dato og Klokkeslett fra hovedmenyen.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Datoformat: Angir om enheten skal vise datoer i formatet
MM/DD/ÅÅ eller DD/MM/ÅÅ.
Tid: Stiller klokken manuelt eller automatisk basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Tidssone: Angir tidssonen for enheten. Tidssonen angis basert
på gjeldende GPS-posisjon når tidssonen angis automatisk.
Sommertid: Angir om sommertid brukes i regionen din.
Alternativet Auto. angir sommertiden automatisk basert på
gjeldende GPS-posisjon.
Slette minnekortet
LES DETTE
Slettede data kan ikke gjenopprettes.
Du kan slette alle bilder, videoer og andre data på minnekortet
som er satt inn i enheten.
Velg > System > Formater kort > Ja fra hovedmenyen.
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon
Velg Informasjon om forskrifter i systeminnstillingene.
Skjerminnstillinger
Velg Skjerm på hovedmenyen.
Søker: Angir søkermodusen (Søkermoduser, side 13).
Tidsavbrudd på skjerm: Angir perioden før skjermen slås av og
ventemodus aktiveres.
Lås skjermen: Låser skjermen for å forhindre at du utilsiktet
velger noe ved å trykke på skjermen.
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.
Søkermoduser
Du kan bruke søkeren til å planlegge bilder, vise
statusinformasjon og vise data fra enhetssensorene.
Sensorinformasjon vises som en gruppe datafelt, diagrammer
13
eller grafer og gir sanntidsinformasjon og historiske visninger av
sensordataene registrert på enheten.
Velg Skjerm > Søker > Modus.
Forhåndsvisning: Viser kamerasøkeren og gir flere alternativer.
Rutenett: Slår på rutenett for å ramme inn og balansere bildet i
modus for forhåndsvisning.
Overeksponering: Fremhever overeksponerte områder av
bildet i modus for forhåndsvisning.
Hastighet: Viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig hastighet
og maksimum hastighet.
MERK: Alle minimums-, maksimums- og gjennomsnittsdata
tilbakestilles når du slår enheten av.
Distanse: Viser totalt tilbakelagt distanse.
Høyde: Viser gjeldende høyde, høydegraf og tidsskala.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
5 Sett pakningen tilbake på kameraetuiluken, og kontroller at
pakningen er satt helt inn i sporet.
6 La etuiet lufttørke.
Du bør ikke tørke etuiet eller pakningen med en klut. Lo eller
smuss fra kluten kan redusere den vanntette forseglingen.
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express™ (garmin.com/express) får du enkelt tilgang
til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect™
Koble enheten til datamaskinen
Du må kanskje fjerne ekstra brakettilbehør før du kan koble
enheten til datamaskinen.
1 Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-porten À på
enheten.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Ikke bruk kjemikalier, alkohol, løsemidler eller andre
rengjøringsmidler til å rengjøre kameraet.
1 Tørk av utsiden av etuiet og objektivet med en ren, tørr,
ripesikker, lofri klut.
2 Hvis du ikke får rengjort kameraet fullstendig med den tørre
kluten, kan du ta ut kamerabatteriet og fukte kluten lett med
vann.
LES DETTE
Kameraet er ikke vanntett. Bruk bare en svært liten mengde
vann. Kontroller at kameraet er slått av og batteriet tatt ut før
du bruker en fuktig klut til å rengjøre det. Unngå å bruke en
fuktig klut i nærheten av portene og tastene.
3 La kameraet tørke helt før du setter i batteriet igjen eller slår
på kameraet.
Vedlikeholde det avtakbare kameraetuiet
LES DETTE
Unnlatelse av å behandle og vedlikeholde kameraetuiet riktig
kan føre til skade på det avtakbare kameraetuiet eller pakningen
og gjøre at det kommer vann i etuiet under bruk. Å utsette
kameraet for vann vil forårsake permanent skade på kameraet
og batteriet, noe som kan medføre fare for brann, kjemisk
forbrenning, elektrolyttlekkasje og/eller personskader.
Ikke eksponer kameraet eller batteriene for vann eller andre
væsker. Disse instruksjonen for behandling gjelder bare det
avtakbare kameraetuiet.
Du må følge disse trinnene etter hver bruk for å bidra til å
opprettholde vannbeskyttelsen, objektivklarheten og de
mekaniske funksjonene til det avtakbare kameraetuiet.
1 Fjern kameraetuiet fra kameraet.
2 Fjern forsiktig pakningen fra kameraetuiluken.
3 Skyll kameraetuiet og pakningen grundig med rent vann.
Dette er spesielt viktig når kameraetuiet har vært utsatt for
saltvann, klor eller andre kjemikalier. Lang eksponering for
kjemikalier kan skade etuiet, inkludert å gjøre etuiet og
objektivet uklare og føre til korrosjon på hengselet og låsen.
4 Kontroller at pakningen og pakningssporet er frie for smuss.
Selv svært små mengder smuss kan forhindre at pakningen
tetter tilstrekkelig, og redusere den vanntette forseglingen.
14
2 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
3 Hvis kameraet er slått av, holder du POWER inne for å slå
kameraet på.
Kameraet aktiverer USB-masselagringsmodus. Minnekortet
vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin på Windows
datamaskiner og som et montert volum på Mac
datamaskiner.
Filtyper
Enheten støtter eller oppretter disse filtypene.
Filtyper
Beskrivelse
.jpeg
Fotofil
.mp4
Videofil med full oppløsning
.glv
Videofil med lav oppløsning (for avspilling på enheten)
.thm
Miniatyrbildefil for video eller bilde
.fit
G-Metrix datafil
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart litiumionbatteri
Driftstemperaturområde (batteri- Fra –15 til 45 ºC (fra 5 til 113 ºF)
drift)
Driftstemperaturområde (ekstern Fra –20 til 45 ºC (fra -4 til 113 ºF)*
strømforsyning)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Temperaturområde for
oppbevaring
Fra 0 til 25 ºC (fra 32 til 77 ºF)
Inngangsspenning
5 V likestrøm, 1 A
Radiofrekvens/protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på 2,4 GHz
Wi‑Fi IEEE 802.11b/g/n ved 2,4 GHz
2,4 GHz Bluetooth 4.0
Kameraets vanntetthetsvurdering
Ingen**
Informasjon om enheten
Kameraetuiets vanntetthetsvurdering (med luke for vannsport)
40 m**
Kameraetuiets vanntetthetsvurdering (med luke for
høydemåling)
IEC 60529 IPX7**
*Driftstemperaturområdet er basert på standardinnstillingene til
kameraet. Flere faktorer kan påvirke driftstemperaturområdet,
inkludert kameraetuiet, monteringskonfigurasjonen,
videoinnstillingene og innstillingene for Wi‑Fi.
**Kameraet tåler ikke vann eller andre væsker. Ved riktig
installasjon tåler kameraetuiet med luken for vannsport et trykk
tilsvarende en dybde på 40 meter. Ved riktig installasjon tåler
kameraetuiet med luken for høydemåling tilfeldig eksponering
for et trykk tilsvarende en dybde på 1 meter i opptil 30 minutter.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Feilsøking
Kameraet slår seg ikke på
• Hvis kameraet er koblet til en ekstern strømforsyning, og den
øverste statuslampen er slukket eller rød, holder du POWER
inne for å slå kameraet på.
Kameraet slår seg ikke på automatisk når det kobles til en
ekstern strømforsyning. Når den øverste statuslampen lyser
konstant rødt, er kameraet i lademodus. Når den øverste
statuslampen er slukket, er batteriet fulladet og kameraet av.
• Kontroller at batteriet er satt inn på riktig måte (Installere
minnekortet og batteriet, side 1).
• Lad batteriet helt opp (Lade batteriet, side 1).
Kameraet føles varmt under bruk
Det er normalt at kameraet føles varmt under vanlig bruk,
spesielt når det tar opp video med høy oppløsning eller
overfører et Wi‑Fi signal.
Det er dugg eller vann inne i kameraetuiet
Når du bruker kameraet i vann eller i fuktige omgivelser, er det
normalt at det dannes litt dugg inne i etuiet, spesielt etter at
kameraet har vært brukt i lengre tid. Dugging på de innvendige
flatene i kameraetuiet indikerer ikke at etuiet har en
vannlekkasje.
• For å bidra til å redusere dugging inne i kameraetuiet eller på
kameraobjektivet kan du installere en tørkemiddelpakke mot
dugging (Installere en tørkemiddelpakke mot dugging,
side 3).
• Hvis det er en større mengde vann i etuiet, må du
umiddelbart slutte å bruke det og kontrollere pakningen for
skade eller smuss (Vedlikeholde det avtakbare kameraetuiet,
side 14).
Det mangler noen G-Metrix data
Noen G-Metrix data krever at du aktiverer eller parkobler
sensorer eller bruker bestemte tilbehør. Noen G-Metrix data er
kanskje ikke tilgjengelige for alle opptakssituasjoner eller når du
ikke tar opp video.
• Installer høydemålerluken på kameraetuiet for å registrere
mer nøyaktige høyde- og graddata og andre G-Metrix data,
inkludert hoppehøyde og vertikal hastighet (Kameraetui,
side 3).
• Aktiver GPS (Systeminnstillinger, side 13), og gå til et
område med klar sikt til himmelen.
Posisjon, hastighet, avstand og høyde krever et GPS-signal.
• Koble til ekstra ANT+ sensorer (Parkoble ANT+ sensorer,
side 12).
Feilsøking
Enkelte data er bare tilgjengelige når en kompatibel ANT+
sensor er koblet til.
Videoopptakene er ikke jevne
• Hvis det er risting i videoopptak, velger du Video >
Stabilisator for å aktivere bildestabilisering.
• Hvis videoopptak hakker eller hopper over bilder, installerer
du et anbefalt høyhastighets minnekort.
Hvis du vil ha mer informasjon om anbefalte minnekort, kan
du gå til garmin.com/VIRBcards.
• Kontroller at avspillingsenheten eller programvaren er i stand
til å spille av video uten problemer.
Hvis videoen for eksempel har 4K-oppløsning, kontrollerer du
at avspillingsenheten eller programvaren er i stand til å spille
av 4K-video.
• Overfør videoen til datamaskinen eller avspillingsenheten.
Noen minnekort leser ikke data raskt nok til avspilling av
video med høy oppløsning direkte fra minnekortet.
• Bruk VIRB redigeringsprogrammet til å spille av og redigere
video.
Gå til garmin.com/VIRBEdit for å laste ned VIRB
redigeringsprogrammet .
Enheten slår seg av når jeg avslutter
videoopptak
Hvis du slår på enheten ved å flytte opptaksbryteren forover,
slår enheten seg av når du flytter opptaksbryteren bakover.
Dette bidrar til å maksimere batterilevetiden ettersom enheten
slås av når den ikke tar opp (Slå kameraet av og på med
opptaksbryteren, side 2).
Forlenge batterilevetiden
• Deaktiver Wi‑Fi.
• Aktiver Automatisk av i systeminnstillingene
(Systeminnstillinger, side 13).
• Slå enheten av og på med opptaksbryteren (Slå kameraet av
og på med opptaksbryteren, side 2).
• Bruk automatisk opptak (Videoinnstillinger, side 5).
• Deaktiver ANT+ og Wi‑Fi Ekstern aktivering når kameraet
ikke er i bruk.
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 13).
Tillegg
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
15
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
16
Tillegg
Indeks
A
ANT+ sensorer 2, 10
glemme 12
parkobling 12
av/på-knapp 2
B
batteri 1, 13, 14
lade 1
levetid 15
montere 1, 2
bilde 7, 9, 10
innstillinger 7, 9
natt 8
ta 7
tidsforløp 8, 9
Travelapse 9
vise 9
Bluetooth teknologi 2, 12, 13
braketter, valgfritt 4
produktregistrering 14
programvare
oppdatere 13, 14
versjon 13
programvarelisensavtale 15
puls 10
R
registrere enheten 14
rengjøre enheten 14
S
sensorer med ANT+ 12
skjerminnstillinger 13
slette
alle brukerdata 13
bilde 10
videoer 10
spesifikasjoner 14
spor 10, 13
språk 13
størrelsesforhold 5
systeminnstillinger 13
D
T
data, overføre 14
datamaskin, koble til 14
talekontroll 4
tips 4
taster 1
temperatur 10, 14
tid
innstillinger 13
soner og formater 13
tidsforløp, bilde 8, 9
tilbehør 12
toner 13
Travelapse, bilde 9
trådløsskjerm 10
E
enhets-ID 13
F
favoritter 10
feilsøking 15
filer, overføre 14
fjernkontroll 1, 10–12
forhåndsinnstillinger 9
G
G-Metrix 10
Garmin Express
oppdatere programvare 14
registrere enheten 14
GPS 2, 10
innstillinger 2, 13
H
hastighet 10
hdmi 10
høyde 10
I
ikoner 2
innstillinger 13
K
kamera
innstillinger 2, 7, 13
orientering 13
selvutløser 8
synsfelt 5
søker 13
kameraetui 2, 3
tørkemiddelpakke 3, 15
kraft 10
kringkaste videoer 10
U
USB
masselagringsmodus 14
overføre filer 14
V
vanntetthetsvurdering 3, 14
video 10
innstillinger 2, 5, 6, 9
løkke 6
redigere 13
registrere 1, 2, 4, 6, 8
spille 9
tidsforløp 8
utgang 10
videoer 9, 10
W
Wi‑Fi 1, 2, 11
koble til 11
tilgangspunkt 11
Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast 10
L
lagre data 14
lysstyrke 13
M
mikrofon, koble til 7, 12
minnekort 1, 2
minnekort, microSD. Du finner mer informasjon
under minnekort
montere enheten 4
O
overføre, filer 14
P
pedalfrekvens 10
Indeks
17
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising